Çek Kanunu Tasarısı Bilgi Notları

Çek Mağdurları
1. Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Ceza Mahkemelerine Getirdiği Yük
Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 2010 yılı verilerine göre karşılıksız çek suçlarıyla ilgili istatistiki bilgiler şu şekildedir:
Takipsizlik Kararı: 48.151, Açılan Kamu Davası: 250.302, Diğer Kararlar (yetkisizlik, görevsizlik, düşme gibi): 146.634, Mahkûmiyet: 224.986, Beraat: 66.304, 3167 ve 5941 sayılı kanunlardan kaynaklanan dava sayısı;405.704'dür.

Buna göre 2010 yılında çek kanunlarından kaynaklanan dosya sayısı; özel kanunlar dolayısıyla ceza mahkemelerinde açılan dava sayısının %36.2'sini oluşturmaktadır (2010 yılında özel ceza kanunları açılan toplam dava sayısı 1.119.617'dir).
Toplam ceza mahkemelerinde açılan davaların ise %12'sini oluşturmaktadır (2010 yılında açılan toplam ceza davası sayısı 3.344.599).
Bu sayı sulh ceza mahkemesine açılan davaların ise yaklaşık yarısıdır.
Yargıtay'da ise dairelerde 53.544 ve Başsavcılıkta yaklaşık 163.621 olmak üzere toplam 217.165 dosya bulunmaktadır.

Bu rakamlar göstermektedir ki, Çek Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ceza adalet sistemindeki iş yükünün önemli bir bölümünü teşkil etmeye devam etmektedir.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, 2011 yılının ilk 7 ayında bankalarca Merkez Bankasına bildirilen karşılıksız çek adedi 306.740'dır. Bu sayı 2010'un ilk 7 ayında 572.973 iken yılın tamamında 900.272 olmuştur. Yine bu sayı, 2009'un ilk 7 ayında 1.224.048 iken yılın tamamında 1.910.650 olmuştur. Bu rakamlar karşılıksız çek keşide etme suçunda bir azalma olduğunu göstermektedir.
Öte yandan, 28/7/2011 tarihi itibarıyla karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı verilen para cezasının ödenmemesi nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların sayısı 73'dür
2. Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasının Temel Gerekçeleri
Karşılıksız çek keşide etmenin ceza hukukunun koruma alanından çıkartılmasının temel iki gerekçesi bulunmaktadır.
a -) Ölçülülük İlkesi (Ekonomik Suça Ekonomik Yaptırım İlkesi)
Anayasanın 13 üncü maddesinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesine riayet edileceği düzenlenmiştir. Yaptırımların orantılı olması ve ceza hukukun son çare olma Özelliği
b -) (ikincillik ilkesi) bu anayasal ilkenin bir yansımasıdır.
Ceza hukuku, toplumsal barışın devamı bakımından başvurulması kaçınılmaz olduğu zaman devreye girmelidir. Medeni hukuk veya kamu hukuku gibi başka araçlar yeterli olduğu zamanlarda ceza hukuku arka plana çekilmelidir. Buna göre, para cezasının veya diğer idarî yaptırımların uygulanabileceği durumlarda hürriyeti bağlayıcı cezalar verilmemelidir.
Ekonomik nitelikteki suçların yaptırımının hapis cezasından ziyade malî nitelikte olmasını vurgulayan ve ceza hukukunun son dönemde gelişen önemli ilkelerinden biri de ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi şeklindeki ilkedir.
5941 sayılı Çek Kanununun 5 inci maddesinde, karşılıksız çek keşide etme suçu için adli para cezası öngörülmüş olmasına karşılık, bu para cezasının ödenememesi durumunda infazı, para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi suretiyle yerine getirilmektedir. Bu durum, Kanunda yaptırım olarak adli para cezası öngörülmüş olmasını büyük ölçüde anlamsız kılmaktadır.

Bu nedenle, adli nitelikteki bu yaptırım gerek uygulamada gerekse doktrinde uzun zamandır eleştirilere maruz kalmıştır. Bununla birlikte borcunu ödeyemeyen kişi hakkında infaz aşamasında hapis cezası uygulanması bu kişinin ticari hayatının ciddi şekilde sarsılmasına ve sona ermesine neden olmakta ve borçlarını ödeyebilme ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Birinci Protokol'de Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar Tanıyan 4 Numaralı Protokol'ün 1 inci maddesinde, "Hiç kimse, yalnızca akdi ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz." ve Anayasanın 38 inci maddesinde "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz." hükümlerine yer verilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunmasa da, karşılıksız çek keşide etme suçu için öngörülen adlî para cezasının infaz sırasında hapis cezasına dönüşmesi eleştirilmeye devam etmektedir.
3. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı
Anayasanın 141 inci maddesinin son fıkrasında "Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir." , hükmüne yer verilmiş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında da herkesin, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının "makul süre içinde" görülmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.

Yukarıdaki istatistiklerden görüldüğü üzere Çek Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların, yargının İş yükünün artmasına ve yargılama sürecinin yavaş işlemesi katkısı oldukça önemlidir. Bu
durum, Anayasamızın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kabul ettiği makul sürede yargılanma hakkı ve devletin makul sürede yargılama yükümlülüğünün gereğinin yerine getirilmesini önemli derecede engellemektedir.
4. Çek Kanununda Yapılan Değişiklikler
Çek Kanunundan kaynaklanan yukarıda sayılan olumsuzlukları
gidermek amacıyla akla gelecek ilk çözüm, karşılıksız çek keşide etmenin suç olmaktan çıkartılmak suretiyle bu eylem için herhangi bir yaptırım uygulanmamasıdır. Ancak çekin ekonomik hayatta ifa ettiği görevde bir zafiyet yaşanmaması için karşılıksız çek keşide etme eyleminin tamamen yaptırımsız bırakılması uygun bir çözüm olarak görülmemektedir.

Bu nedenle, karşılıksız çek keşide etme eylemi için idarî nitelikte bir yaptırım uygulanması durumunda, hem karşılıksız çek keşide etme fiili yaptırımsız kalmayacak hem de yukarıda sayılan sakıncalar giderilmiş olacaktır.

Tasarıda, karşılıksız çek keşide etme eylemi için, yaptırım olarak sadece idarî nitelikte bir tedbir olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanması öngörülmektedir.
Karşılıksız çek keşide etme eylemine idarî yaptırım uygulanması durumunda en önemli sorun bu idarî yaptırımın hangi mercii tarafından uygulanacağıdır. Bu yaptırımı uygulamaya uygun ülke çapında teşkilatı bulunan bir idarî yapı bulunmadığından Cumhuriyet savcıları tarafından bu yaptırımın uygulanması tek çözüm yolu olarak değerlendirilmiştir.
İdari yaptırımın Cumhuriyet savcıları tarafından uygulanmasının diğer bir nedeni de, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bakımından işleyen sistemin devam etmesinin sağlanmasıdır. Çek Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına göre, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararma ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilmektedir. Bu yasağın adli makamlar dışına bir merci tarafından verilmesi durumunda yeni bir sistemin kurulması gerekecektir.

Tasarıya göre idarî yaptırım süreci şu şekilde işleyecektir;
Karşılıksızdır işlemi yapılması üzerine hamil, Cumhuriyet savcısından çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep edecektir.
Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre (şu anda idarî yaptırımlara karar verirken uyguladığı aynı usul çerçevesinde) çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verecektir.
Cumhuriyet savcısı tarafından verilen idarî yaptırım kararı
hakkında yasaklama kararı verilen kişiye, Kabahatler Kanununun 26 ncı
maddesine göre tebliğ edilecektir.
Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, verilen kişi, bu karara karşı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca "başvuru yolu"na gidebilir.
Yapılan başvurunun kabulü hâlinde yasak kaldırılacak ve durum Merkez Bankasına bildirilecektir.
Eski düzenlemeden faklı olarak, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanabilecek kişi çek hesabı sahibi olarak düzenlenmiştir. Buna göre, tüzel kişiler hakkında da bu yaptırımın uygulanması mümkündür.

Eski düzenlemeye paralel olarak, karşılıksız kalan çek bedelini, faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkındaki çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kaldırılacak ve bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilecektir. Tedbir kararının verildiği Cumhuriyet başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kaldırılacak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilecektir.
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, kararın verildiği tarihten itibaren on yıl geçmesi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kaldırılacaktır.
5. Geçiş Hükmü
Yukarıda açıklandığı üzere Tasarıda, karşılıksız çek keşide etme eylemi için, idarî yaptırım olarak sadece idarî nitelikte bir tedbir olan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanması öngörülmektedir.
Kanununun mevcut uygulamasında da, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, suça bağlı olarak ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmektedir.
Tasarının kanunlaşması durumunda mevcut çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarının akıbetinin ne olacağı konusunda bir değerlendirme yapılması zarureti ortaya çıkmaktadır.
Bu konuda hiçbir düzenleme yapılmaması durumunda, mevcut yasaklılık kararları bir suça bağlı olarak koruma veya güvenlik tedbiri olarak verildiğinden, fiilin suç olmaktan çıkarılması durumunda mevcut koruma veya güvenlik tedbirinin de hukukî varlığının sona ereceği değerlendirilmektedir.
Mevcut çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devam etmesi İstenilmekteyse Tasarıya şu şekilde bir Geçici Madde eklenmesi gerekmektedir:

Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıtlar, bu Kanun gereğince silinmesini gerektiren şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur."
6. Tasarının sağlayacağı Faydalar
a -) Uyuşmazlık ceza adalet sistemi dışına (mahkemeler açısından)
çıkmış olacağından, karşılıksız çek keşide etme eyleminin mahkemelere
ve Yargıtay'a olan yükü kalkacaktır.
b -) İdari yaptırımın Cumhuriyet savcıları tarafından uygulanması
nedeniyle uyuşmazlıklar Cumhuriyet savcılarının önlerine gelmeye
devam edeceğinden savcıların .işyükü bakımından beklenen neticeler
kısmen elde edilmekle birlikte, mevcut durumla kıyaslandığında,
savcıların da işyükü azalacaktır.
c -) Ceza hukuku yaptırımlarının orantılı olması ye ceza
hukukunun son çare olma özelliğine (ikincillik ilkesi) uyum
sağlanacaktır.
d -) Adlî para cezasının ödenmemesi durumunda, infazının hapis
cezasına dönüştürülmek suretiyle yapılmasından kaynaklanan
sıkıntılar giderilmiş olacaktır.
e -) Uygulamada karşılıksız çek keşide etme suçunun şekli suç olarak görülmesi ve bu suçun esasen kasten işlenebilecek bir suç olmasına rağmen kişinin kastının aranmamasından kaynaklanan olumsuzluklar giderilecektir.
f -) Borçlu Devlete para cezası ödemek zorunda olmayacağından, alacaklının alacağına kavuşması ihtimali artacaktır.
Bilgilerinize arz olunur.
24/10/2011
ADALET BAKANLIĞI
KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

http://www.cekmagdurlari.com/p/hapis-cezasn-kaldran-yeni-cek-kanunu.html

Yeni Çek Kanunu ve Gerekçelerine Alt Linklerden Erişebilirsiniz 
1-Link: Yeni Çek Kanunu
2-Link: Adalet Komisyonu Raporu
3-Link: Yeni Çek Kanunu Yapılma Gerekçesi

49 yorum:

 1. yeni çek yasası yılbaşına yetiştirilecekmiş büyük ihtimalle karşılıksız çekte hapis cezası kalkacak ekonomik suça ekonomik ceza gelecek. biz cezaevinde yatarak borcumuzu ödeyemeyiz bence doğru bir karar. tabiki nadir de olsa dolandırıcılar olacaktır bu da ticaretin riskidir bence risksiz ticaret yoktur.

  YanıtlaSil
 2. Arkadaşlar hükümet böyle bir tasarıyı kabul etmiyor sadece zaman kazanılıyor aihm e gitmeyelim diye büyük sermaye gurupları bankalar ve factoring firmalarıda bu işe karşı haberiniz ola fazla ümitlenmeyelim

  YanıtlaSil
 3. yok o kakmıyo sen kötü niyetlisin

  YanıtlaSil
 4. boşuna kimse umutlamasın bu dünyada borcunu vermeyen öbür tarafta verir hapiste çıkıp borç ödeyecekler ya sen dışarda zaten borçlanmışın nasıl ödüyücün şu anda para dağıtıyorlar kimse saçmalamasın herkes cezasını çekecek zaten banka sana açık para vermez faktorik vermez zengin vermez araba sahipleri haciz yapıyor sigorta yapıyor yani onların parasına zaten birşey olmaz küçük esnaf mağdur çek sahibi deyil çeki alan mağdur

  YanıtlaSil
 5. SANA NE DİYE HİTAP EDEYİM

  İLK ÖNCE ADINLA YAZ

  HASAN YILDIZ....HASAN EKİN.....HÜSEYİN.......

  ARKADASLAR LÜTFEN CEVAP VERMEYİN BU PROVAKATÖRE

  YanıtlaSil
 6. sayın çek mağdurları hapislik kalksın diyosunuz ama karşıyada acıyın zaten bizim gibi adamın çekini alan kişi en alt tabaka esnaftır zaten çekimizi ne banka alır para verir nede faktorik alır ne de çekle o araba alırsın onlar işini zağlam yapar devlet ver gi bağışlarmı hayır hesaba haciz kor neyise olan bize oluyo ama hapislik kalkarsa dövüş çıkar çete çıkar iyi herkes cezasını çekecek he hapis fayda getirmez ama o çeki alırken yasa böyleydi bunu çıkaran adam katilleride çıkarın ne olsa ölen geri gelmez hırsızı da çıkarın içerde ne yatsın dışarda çalışsın kimse saçmalasın devlet cezayı vermeli hatta borcunu bitir onda sonra çıkmalı öbür dünyaya borçu gitmemeli temiz olmalı devlet boş bırakmamalı herkesin cezasını vermeli yok insanlar rahat durmaz kimse hapiste borç ödenmez demesin dışarda önce ödedinmi ki zaten 4 sene sürüyor 2 sene de temize gidiyo 6 sene eti o zaman ödemeyen çıkarsa da hiç ödemez

  YanıtlaSil
 7. hüseyin bey inşallah seninde bir çekin dönerde inşallah sende hapse düşersin ve ailen dağılır. o zaman anlarsın ak koyun kara koyun neymiş

  YanıtlaSil
 8. Hüseyin efendi yazdığın bu yorum üzerine yeni bir yorum yazmak sana hediye vermek olur.Bunu bile hak edecek adam değilsin sen.

  YanıtlaSil
 9. Asıl kötü niyetli sensin hüseyin.

  YanıtlaSil
 10. VAYYYYYYYYYY yılların sanayicsii ihracatcısı ve esnafı olarak vergisini ödeyen inekler olarak askerden kaçan korkaklar kadar değerimiz yokmuş ki hükümet ve meclisimiz yine önceliği bunlara verdi önce çalanın kaçanın ve güçlünün yanında oldular YAZIKLAR OLSUN
  Arkadaşlar artık bu hükümet ve vekillerimize karşı daha fazla iyi niyteli davranmak salaklık olacak Bence her platformda protesto edilmeli Düşmez kalkmaz ALLAH bir tek kandıralamaycak olanda ALLAH bu nasıl bir adalet anlayışı bu nasıl bir sorumluluk anlayışı ki yasa düzenlemelerinde önce bankalar,önce kaçaklar,önce asalaklar için meclis çalışır.!!!!!! Şu anda çekini ödeyemeyenlerin büyük bir bölümününde tahsil edemedikleri çekler değilmi sorumlu hadi ben alacağımı almaktan vazgeçtim özgürlüğümü kime verecem işgal güçlerinemi düşmanıma bu nasıl adalet anlayışı dağılan fabrikaların sebebi değilmi geneli çalan ve çırpan şirketlerin aldıkları iflas ertelemeleri. Peki onlardan zarar görenlerin adalete hakları yokmu onlar hapsemi girecek VAYYYYYYYYYYYY Birgün işlerimi bir şekilde düzene sokacam sokana kadar kanun kaçağı olacam belki hapislerde yatacam çoluğum çocuğum aç perişan olacak ve ben sonra bu devletin onurlu bir vatandaşı olarak vergi ödeyecem öylemi... BENDEN KORKUN sözüm tüm vekillere tüm sistem yalakası bürokratlara bunu hesabını sizden soracam İNANIN SORACAM beni dolandırılıkla suçlayamazsın. Beni hapisle cezalandıramazsın. Eğer bunu yapıyorsan Benim çöküşüme mallarımın talan edilmesine neden olan iflas erteleme uygulamalarının hesabını da çatır çatır vermek zorundasın bu yasaları çıkaran olarak uygulanmasına göz yuman olarak. HESAP vermek zorundasın. Bu yanlış ve kimlere hizmet ettiği belli olan bu uygulamaları bana yasa olarak dayatamazsın.Bunlarla benim iş yerimi hatta evimi yasal kılıflarına uydurtup soyduramazsın. Ben yıllarca vergisimi bu yüzden ödemedim ben 1,5 yıl askerliği bu devlet anlayışı için yapmadım. BEN ASILIM siz VEKİLSİNİZ. Bürokratlarınız ve memurlarınız aslında benim haklarım için görevlerini yapmalılar BURDAN tüm HAKİMLERE, SAVCILARA,EMNİYET TEŞKİLATINA;TÜM KAMU PERSONELİNE Lütfen asli görevinizi Adalet Vicdan esaslarına göre değerlendiriniz diyorum.
  Beslediğiniz canavarlar bir gün sizide yerler

  YanıtlaSil
 11. çok biliyormus gibi konuşuyorsun allah seninde başına getirirede yarrak gibi ortada kalırsın

  YanıtlaSil
 12. 20 yıldır tıcaretle ugrasıyorum kayseride 1 yıldır 780 adet çek ödedim 7 tirilyon çek ödedim madalyamı verdiler bana 20 adet 300.bin odeyemedim diye şerefsizler ustume peşpeşe avukatlar gonderdiler halbuki 2 ay zaman tanımıs olsalardı işlerimde duzelirdi o işçilerde çalısırdı iyimi oldo 55 işçi acıkta kaldı bunların ailesini hesaplasan en az 150 kişi vergimi gunu gunune oduyordum maaslarını gunu gunune hesaplarına yatırıyordum ama bu kanunla bu devlete parmagımı oynatsam namerdim ve oderdim ceza evine girsem dahamı iyi olacak içirde nasıl borç odenir neyim var neyım yok elimden aldılar 55 işci calısıyordu yanımda hepsının sigortasını maaşını gunun gunune hesaplarına yatırıyordum işyerime saldırdılar telef ettiler şerefsiz avkt lar hepsinin allah belasını versin lan hüseyınmisin nesin bu yazını unutma sana guzel şeyler yazardım ama neyse bu kanun degişmedigi surece tc devleti için bundan sonra kılımı kıbırdatırsam namerdim

  YanıtlaSil
 13. agzına saglık ah_ alma huseyıne gereken cabı vermissin

  YanıtlaSil
 14. lütfen arkadaşlar bi cevab verin taahüt ihlalini de kapsıyor mu bu yasa?

  YanıtlaSil
 15. GERÇEKTEN MAHKUMİYET SAYISI BU KADARMIYMIŞ 8 BİN DEN BAHSEDİLİYORDU. KEŞKE TÜRLÜ BORÇLARDAN İÇERİ GİRENLERDE ÇIKSA. BABAMSIZ SERSEFİL OLDUK YA!

  YanıtlaSil
 16. kimse çekini ödemesin... mecburen kanunu çıkartacaklar. çoğunluk her zaman sonunda hakim olur.

  YanıtlaSil
 17. yeni çek yasası yılbaşına yetiştirilecekmiş yada ocak ayında büyük ihtimalle karşılıksız çekte hapis cezası kalkacak ekonomik suça ekonomik ceza gelecek. biz cezaevinde yatarak borcumuzu ödeyemeyiz bence doğru bir karar. tabiki nadir de olsa dolandırıcılar olacaktır bu da ticaretin riskidir bence risksiz ticaret yoktur.

  YanıtlaSil
 18. SEN FARKINDA DEGILSIN BIREY DUSUNUYOSUN BEN 60 TANE CEK ODEDIM 2 TANE KALDI ODA MAHKEMEDE FAKAT GERCEKTEN DOLANDIRILIP VEYA SANSI YAVER GITMEMIS TICAERTLE UGRASAN ARKADASLA BIR SEKILDE IFLAS ETMIS BIRDE USTUNE GAMSIZ ADAMLAR DUSMUSLER PEESLERINE CEZA ALSIN DIYE HERTURLU DOLAP CEVIRIYORLAR SORARIMSANA SANA ZORLAMI VERDILER CEKI YOK ALINCA ILLAKI SORDURMUSSUNDUR BANKA TEYIDI OLUMLU VERDI SENDE ALDIN SONRA PATLADI CEK BIR INSAN YARINA SENET MI VERMIS SAG CIKICAM DIYE BAK ARKADAS ALLAHTAN BAHSEDIYORSUN RABBIMIN ADALAETI SONSUZDUR SUPHE YOK SEN BIRILERINE BIRSEY YAPMADIYSAN BU BASINA GELMEZDI ONCE KENDINI MAHKEME ET SONRA BASKALARINI YARGILA SANA TAVSIYEM GERCEK MAGDURLAR VAR EVLERINE GIDEMEY EN EKMEK BILE ALAMAYANLAR VER ALLAH HERKESE YARDIM ETSIN COK ZOR SARTLARDA CEZA EVLERINDE KALANLAR VAR CEZA EVINDE 1GUN YATANLAR DISARDAKI AILELERI ON GUN YAIYORLAR ASIL CEZAYI AILELERI VE COCUKLARI CEKIYOR TABI SENIN BUNLARI BILMEN ICIN ICERIYI GORMEN LAZIM TUM CEK MAGDURLARININ VE AILELERININE SABIRLAR DILIYORUM ALLAH HERKESIN YARDIMCISI OLSUN

  YanıtlaSil
 19. ben de merak ediyorum .bence tümborçtan hapisliği kapsamalı

  YanıtlaSil
 20. AİHM NASIL GİDİLİYORSA BİR DİLEKÇE YAZIN HEPİMİZ GÖNDERELİM

  YanıtlaSil
 21. BİZLER ÖDEMEK İSTİYORUZ FAKAT DURUMUMUZ YOOKKK

  YanıtlaSil
 22. TÜM BORÇTAN HAPİSLİKLERİ KAPSAMALI SİCİLDE BOZUK KREDİLER BATIK MİLLET PERİŞAN MUTLAKA HEPSİNİ KAPSAR

  YanıtlaSil
 23. İNŞALLAH BORÇTAN HAPİSLİK KALKAR DA HEPİMİZ ÇALIŞIR ÖDERİZ

  YanıtlaSil
 24. SEN KİMSEN DALGANI BAŞKA YERDE GEÇ SEN HİÇ ACİZ,AÇIK ,AÇ ,EVSİZ KALDINMI BABASIZ KALDINMI ?

  YanıtlaSil
 25. YAZIK KAÇ YAŞINDASIN BİLMİYORUM AMA BORÇ HAPİSTE ÖDENMEZ BUNU BİLMEYECEK KADAR HAMSIN SANIRIM

  YanıtlaSil
 26. ESNAF LA OYNAMAYIN

  YanıtlaSil
 27. ALLAH BORÇLUSUNA SABIR GÖSTERENİ SADAKADAN DAHA BÜYÜKSEVAPLA ŞEREFLENDİRİYOR .BİZLER DE ALLAH A KUL HAKKI İLE GİTMEK İSTEMİYORUZ ELHAMDÜLLAH MÜSLÜMANIZ SADECE İFLAS ETMİŞİZ . BUGÜN BANA YARIN SANA

  YanıtlaSil
 28. YAZIK BAŞKA YERDE EĞLEN

  YanıtlaSil
 29. YA BU İÇERİDEKİ İNSANLAR ARAŞTIRILSIN HEPSİ ESNAF YA YAZIKYA

  YanıtlaSil
 30. Alitatlicioglu29 Aralık 2011 09:58

  Sana borçlu olan içeride yatınca eline ne geçiyor.

  YanıtlaSil
 31. Bunlar provokatör, amaçları buraya gelip ortalığı karıştırmak ve çek mağdurlarını yanlış tanıtmak.

  Bizler şerefli ve onurlu insanlarız.Çalışıp borçlarımızı ÖDEMEK istiyoruz.

  Bu tip yorumlar bu siteye ve bizler yani ÇEK MAĞDURLARINA ait DEĞİLDİR.Lütfen siliniz.

  YanıtlaSil
 32. arkadaşlar bu günkü zaman gazetesindeki yazı
  'Çek Kanunu'nda bazı düzenlemelere ihtiyaç var'
  EKONOMİ SERVİSİ - 30.12.2011 İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, Çek Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin, "Hapis cezası kaldırılırken, bu durumun ticari hayatımızda, kargaşa, güven bunalımı ve yeni sorunlara yol açmasının önüne geçmek için, alacaklı tacirleri, çekin karşılıksız çıkması olasılığına karşı kısmen de olsa koruyacak, hapis cezasının yokluğunu telafi edecek ilave bazı kanuni düzenlemelere ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.
  Küçük, yazılı açıklamasında Çek Kanunu'nda yapılan değişiklik ile karşılıksız çek verilmesi durumunda hapis cezasının kaldırılacağını hatırlattı. Yapılan bu değişikliğin, ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi ilkesi ve Avrupa Birliği'ne uyum süreci açısından gerekli ve uygun olduğunu belirten Küçük, "Ancak yürürlükteki kanuna göre, çekin karşılıksız çıkması halinde muhatap bankanın yükümlü olduğu miktar sınırlıdır ve genellikle de çek tutarının çok altında kalmaktadır. Bu çerçevede, çekin karşılıksız çıkması olasılığına karşı tek ve en caydırıcı yaptırım olarak görülen hapis cezasının ortadan kalkması uygulamada büyük sıkıntılara neden olabilecektir." dedi. Küçük, ekonomik suçlarda hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesinin uygun olmadığını dile getirdi.

  YanıtlaSil
 33. allah sizi de inşallah aynı bizim durumumuza düşürür

  YanıtlaSil
 34. öncelikle tüm borcundan hapislerde esaret altında olan ekonomik durumu bozulmuş arkadaşların 2012 yılında serbestkalmasını diliyorum

  YanıtlaSil
 35. 2012 yılında eşyaları haciz edilmiş evleri ekonomik deprem geçiren tüm arkadaşların eşyalarının iade edilmesini diliyorum

  YanıtlaSil
 36. hüseyin karını ........

  YanıtlaSil
 37. ben alacaklı esnafım bana karşılıksız çek yazan mağdur oluyorda ben alacaklı olarak mağdur olmuyormuyum.lütfen tek taraflı olmayın.

  YanıtlaSil
 38. Beyazkurt_19752 Ocak 2012 13:50

  ALLAHIM o kadar büyükki inşaallah ayağın biyerlere takılıpta düşme o zaman anlarsın ALLAH yardımcın olsunki taşa takılmayasın

  YanıtlaSil
 39. Farukdelaloglu2 Ocak 2012 15:17

  ARTIK HERKES BORCA MAL VERİRKEN DİKKAT EDECEK HATTA VERMİCEK. EN GÜZEL SİSTEM BU BELKİ BU ŞEKİLDE EKONOMİ DAHADA İYİOLUR

  YanıtlaSil
 40. KelimelerTukenmeden3 Ocak 2012 09:22

  sadece alacaklı senmisin her çek borçlusu aynı zamanda alacaklıdırda :)

  YanıtlaSil
 41. halen anlamıyorsun hapisteki adam iş yapamadığıborcunu ödeyemediği için mağdur

  YanıtlaSil
 42. SERDAR BEY BİZİMDE ALACAKLARIMIZ VAR AMA DİYORUZ Kİ ADAM HAPİSTE NASIL BORÇ ÖDER

  YanıtlaSil
 43. çek ten hapis cezası almış bi vatandaşım.ewet biz mağduruz,çekinin karşılığını alamıyanda mağdur.ewet kabul ediyoz.anlatamadığımız şu:kardeşim ben hapiste yatınca sana verecem.benim çocuk çoluğum perişan olunca sen zewkmi alacan.bu memlekette asker kaçaklarına af var,şikecilere af var bölücü eşkiyaya af var biz ne yaptıkda af yok.zaten af da istemiyoz uluslarası sözleşmelere uymuyan devlet uysun diyoz,anayasa mahkemesinin bilgisiz,yetersiz hakimlerinin anayasaya aykırı olan hapis cezasının anayasa uygun diye kabul etmesini içimize sindiremiyoz.maaşlarına 1 gece yarısı zam yapan milletin vekillerinin adam gibi kanunlar çıkarmasını bekliyoz.ve hakkımızı helal etmiyoz karşılık çek e hapis cezasını reva gören tüm makam mevki sahibi kim varsa allah hepsine öyle bir dert versinki allahtan ölümü dilesinler çolukları çocukları hepsi.bize acımıyana biz niye acıyacazki allah bintürlü belalarını versin.

  YanıtlaSil
 44. Serdar kardeş ben de alacaklı işadamıyım. alacaklarım 3milyon(eski parayla trilyon) borcum 500bin(eski parayla milyar) civarlarındaydı.
  ben kuruş alacağımı tahsil edemedim niye biliyormusun!
  Çünkü 500binlik borçtan bütün mal varlığım haczedildi benim paramda malım da pul oldu gitti makinelerim hammaddelerim araçlarım hepsi icrada %40 değerlerinde satıldı. el konulan makinelerim yüzünden zaten çalışamaz hale geldim bir de üzerine çeklerimi ödeyemiyorum diye hapis cezası çıktı 6 senedir yakamı kurtarmaya uğraşıyorum.
  Ben yakamı kurtarmaya uğraşmaktan değil çalışmak borç ödemek, alacaklarımın bile peşine düşemiyorum. Düşsem ne olacak herkes bir yerlere kaptırmış ya elini ya kolunu.Sektörlerin her birinde şebeke halinde terör parasıyla 1 gecede holdingler kuruluyor dağdaki çobanların üzerine çek karnesi alınıp şirket açılıp bankalarda göstermelik çek kesip ödüyorlar.Adamın çekini alıyorsunuz mal veriyorsunuz çeki bankaya hatta faktoringe kırdırabiliyorsunuz onlar her halukarda kar edebiliyorlar size dolandırıcıların çekiyle para satıyorlar(zaten bankada hesapta yüksek meblağlar dönüyor o sırada) sonra o holding şirket şahıs her neyse vs. ortadan bir kayboluyor,
  Bu sefer her esnaf birbirine düşüyor.
  Sonra seni beni senin borçlunu benim borçlumu herkesi dolandırıyorlar.

  Sen ya ağzı yanmayan tuzu kuru esnaflardansın yada anlama özrün var derim bunu da anlamazsan.
  Dolandırıcı adam her çaldığı minareye kılıf uydurup yırtıyorken, dürüst esnafın,işadamının vs. nin canını mı alalım?
  Zaten çek de senet de hakkını arama yolu icra mahkemelerinden geçiyorken bu suç nasıl bir suç ki hem icrada hem asliye cezada 2 kere cezalandırılmış oluyorsun?
  Sana borçlu olsam 10bin lira sen beni ezmek için hapse attırsan ben sana Nah para öderim. zaten batmışım o parayı bulursam gider sırf gıcıklığına devlete yatırırım devlet beni dışarı salar Sen de tabiri caizse neyi almış olursun!?
  sonra sen devlete gidip ağladığında sana ne diyecek devlet baba? -İcraya ver diyecek
  E zaten hapse attırmadan da icraya veriyordun eline ne geçti?!
  Koca bir HİİİİÇ! Arada devlete haraç ödeyen bir mağdur ve devlete güvenip esnaf arkadaşını hapse attıran bu nedenle alacaklısından belki alabileceği 3 kuruş tahsilatı da devlete kaptıran dolaylı yollardan kandırılmış koca bir karacahil kalıyor.

  YanıtlaSil
 45. Haklısın Serdar. Bende esnafım, piyasadan 380.000 tl alacağım var. Buna karşın 108,000 Tl de borcum var. Bu borca karşında HAPİS yatmam isteniyor. Bana ne tavsiye edersin ?

  YanıtlaSil
 46. bende iki senedir çek maduruyum.üç tane dükkanım vardı.işlerim önceleri iyiydi.daha sonra devlete verdiğim vergiler ve stopaj paraları beni çok sarsmaya başladı.bide üzerine ekonomik kriz vurdu.ben borçlarımı ödeyemez oldum.bankalar bana kredi vermek için sıraya girdi.adeta beni aradan çıkarmak için uğraşdılar.ben bu kredileride ödeyemeyince bana çek verdiler.bu çeklerle kendini kurtarırsın dediler. nerde ben daha hazla battım.beni faizler batırdı.şu anda hakkımda açılmış çek ve icra dosyası 32 adettir.ama ben aldığım çeklerin yarısını ödedim.devletten beni hapise atmasını değilde,bana güzel para kazanan bir iş verip,bu borçlardan beni kurtarmasını istiyorum.ayrıca tüm türkiyedeki diğer çek maduru iyi niyetli gariban esnaf arkadaşlarımada devletin el atmasını istiyorum.unutmayın,eyyy millet vekilleri,siz bizim gibi vatandaşların oylarıyla oturdunuz o ceylan derili koltuklara.birde şu icra olayının kalkmasını istiyorum.adamın durumu yok,parası yok,evine icra gelip onun yatağını yorganını,her şeyini alıp gidiyo.nasıl bi devlet anlayışı bu.adam ve çoluğu çocuğu karda kışda sokakda kalıyo.insan haklarına aykırı bir durum bu.tüm para ödeyemeyen madur kardeşlerime ALLAHDAN YARDIM diliyorum.

  YanıtlaSil
 47. Yasandi_ve_bitti7 Ocak 2012 17:52

  kardeş ben tahahütte bulundum fakat ödeyemdim avuklat beni şikayet etmedi yani hapislik çıkmadı ama nerdeyse çıkar peki bu nasıl olacak

  YanıtlaSil
 48. Yasandi_ve_bitti7 Ocak 2012 17:55

  inşallah biran önce çıkarda herkes kurtulur benim babam 2 senedir kaçak yaşıyo eline bir sürü iş fırsatı geçti ama özgürlüğü kısıtlı olduğu için çalışamadı. şimdiden herkese geçmiş olsun gözümüz aydın

  YanıtlaSil
 49. vatan sağolsun

  YanıtlaSil