24. Dönem Milletvekilleri E-Mail Adresleri

Yeni Dönem (24.Dönem) Milletvekilleri E-Mail Adresleri Listesidir. Çek Mağdurları Yaşadıkları sıkıntı ve çek yasası'nın yaratmış olduğu sorunları Milletvekillerimize email gönderebilirler..

TBMM 24. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ E-MAİL BİLGİLERİ
ADANA Ömer ÇELİK AK Parti omer.celik@tbmm.gov.tr
ADANA Necati ÇETİNKAYA AK Parti necati.cetinkaya@tbmm.gov.tr
ADANA Şükrü ERDİNÇ AK Parti mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr
ADANA Ali KÜÇÜKAYDIN AK Parti ali.kucukaydin@tbmm.gov.tr
ADANA Necdet ÜNÜVAR AK Parti necdet.unuvar@tbmm.gov.tr
ADIYAMAN Ahmet AYDIN AK Parti ahmetaydin@tbmm.gov.tr
ADIYAMAN Mehmet ERDOĞAN AK Parti mehmeterdogan02@tbmm.gov.tr
ADIYAMAN Mehmet METİNER AK Parti mehmet.metiner@tbmm.gov.tr
ADIYAMAN Murtaza YETİŞ AK Parti murtazayetis@tbmm.gov.tr
AFYON Sait AÇBA AK Parti sait.acba@tbmm.gov.tr
AFYON Veysel EROĞLU AK Parti veyseleroglu@tbmm.gov.tr
AFYON Halil ÜRÜN AK Parti halil.urun@tbmm.gov.tr
AĞRI Ekrem ÇELEBİ AK Parti ekrem.celebi@tbmm.gov.tr
AĞRI Fatma KOTAN AK Parti fatma.salmankotan@tbmm.gov.tr
AĞRI Kerim YILDIZ AK Parti mehmet.kerim.yildiz@tbmm.gov.tr
AKSARAY Ruhi AÇIKGÖZ AK Parti ruhi.acikgoz@tbmm.gov.tr
AKSARAY Rıza ALABOYUN AK Parti ali.riza.alaboyun@tbmm.gov.tr
AKSARAY İlknur İNCEÖZ AK Parti ilknur.inceoz@tbmm.gov.tr
AMASYA Naci BOSTANCI AK Parti mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr
AMASYA Avni ERDEMİR AK Parti avni.erdemir@tbmm.gov.tr

Çek Mağdurları Sitesine Yapılan Saldırılar

      Günlerdir çek mağdurları sitesine mesnetsiz iftira ve yakıştırmalarla saldırılar olmaktadır bu saldırıların kaynağı ve bu saldırıları örgütleyen şahıs ise hepinizin malumudur,

      Aslında o karalama ve iftiralara karşı cevap yazmanının da bir gereği yoktur fakat sitemize yapılan saldırılar ve iftiralar o kadar çirkin boyutlara vardı ki bu açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir.
     Günlerdir birilerinin maaşa bağladığı elamanlarınca, arkadaşlarımızın cep telefonlarına ve e-mail adreslerine mesaj gelmekte insanları bir siteye davet etmekte kurdukları sitede ise çek mağdurları sitesine yapılan karalamaları okunmasına çalışılmaktadır.

      1, Onlara göre Çek mağdurları sitesi Ak partinin kurdurmuş olduğu ve esasen çek mağdurlarını pasifize eden bir siteymiş! Bu ithama ne cavap verilir? İnsan gülsemi ağlasamı diye şaşırıyor.. iktidarın seni susturmayacak kudreti yok ne yapsınlar sanal internet siteleri kurdurarak olayları pasifize ediyorlar.. öylemi..?
Sen bu siteyi, karalama çamur atmak için birileri tarafından kurdurulan internet siteleriyle karıştırdın sanırım, bu site öncelikle yasal çizgiler çerçevesinde, çek yasasının yarattığı sorunları ve dramı anlatmak, birlik oluşturmak ve kanun yapıcıya sorunları aktarmak için vardır, ikinci olarak bu kanunla yargılanan çek mağdurlarının hukuksal haklarının neler olduğunu ve bu haklarını nasıl kullanacakları konusunda bilgi verir. Çözüm yolunun sadece TBMM'de olduğunu bilir ve buna göre davranır. Kişileri karalamaz, iftira atmaz, iktidarı da eleştirir fakat sizler gibi ne hükümete ne devlete ne yargıya nede kişilere çamur atmaz.. Sitemizde yorumlar bölümünde yer alan Devlete, iktidara ve yargıya yapılan karalamalar çamurlar hep sizlerin yaptığı yorumlardır. Bunlar bellidir.

Uyarlama Red Kararına, Tekrar Başvuru Hakkı

5941 Saylı Kanun Yürürlüğe girmesi nedeniyle Uyarlama taleplerine 3167 sayılı çek kanunu daha lehe gerekçesiyle red edilen talepler, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar gerekçe gösterilerek yeniden başvuru yapılabilinecektir. Anayasa mahkemesinin Kararlarına uymak Anayasal Zorunlulıktur. Şimdiye kadar uyarlama yargılaması talebinde bulunmayanlar bu dilekçe ilede başvurabilirler.
Dilekçe örneği Aşağıdadır.

.....ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
(ŞEHİR)
ESAS NO :
KARAR NO :
(Sanık) :
KONUSU : Uyarlama yargılaması yapılarak lehe kanunun uygulanarak durumumun yeniden değerlendirilerek bir karar verilmesidir
İZAHI:
..../..../.20.. tarihinde yukarıda numarası belirtilen dosyaya konu “karşılıksız çek keşide etme” suçundan adli para cezasına mahkum edildim. 5941 sayılı çek kanunun yürürlüğe girmesiyle tarafımdan yapılan uyarlama yargılama talebim 3167 sayılı çek kanunu daha lehe gerekçesiyle red edilmiştir.

Anayasa M. Kararı; Uyarlama Yargılaması Zorunludur.

Uyarlama talepleri mahkemece red edilen çek yasası mağdurları, Anayasa mahkemesinin Aşağıdaki Kararını dilekçe ekinde sunarak, Mahkemeden, bankanın ödemekle olduğu tutarın düşülerek 5941 sayılı yasaya göre hüküm kurulmasını talep edebilirler, verilecek yeni karar Yargıtay yasa Yolu denetlemesine açık olmalıdır (3.000 TL den fazla miktarlar)

T.C.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
İtiraz Yoluna Başvuran: Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Karar Günü : 2.6.2011
Esas Sayısı :2009/28 Karar Sayısı : 2011/87
itirazın Konusu: 19.3.1985 günlü, 3167 sayılı Çek Yasası'nın 16. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin Anayasa’nın 38. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemi.
1. Olay
Karşılıksız çek keşide etmek suçunu işledikleri iddiasıyla sanıklar hakkında açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

içtihat: 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre sanığın sorgusu

Çek Mağdurları: Sanığın yokluğunda verilen karşılıksız çek keşide etmeye dair mahkumiyet hükmünün sanığa Tebligat Kanunu'nun 35. maddesindeki yönteme uygun olarak tebliğinin yapılmaması, CMK'nın 34/2. ve 232/6. maddelerine aykırı olarak, kanun yolu başvuru şekli ve başvuru süresinin başlangıcının açıkça belirtilmemiş olması, 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre sanığın sorgusunun yapılmasında zorunluluk bulunması
T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2009/2955
Karar Numarası: 2010/19535
Karar Tarihi: 27.09.2010
Gereği görüşülüp düşünüldü.
Sanığın yokluğunda verilen mahkumiyet hükmünün sanığa Tebligat Kanunu'nun 35. maddesindeki yönteme uygun olarak tebliğinin yapılmaması ve hükümde, CMK'nın 34/2. ve 232/6. maddelerine aykırı olarak, kanun yolu başvuru şekli ve başvuru süresinin başlangıcının açıkça belirtilmemiş olması karşısında, sanık müdafiinin temyiz isteğinin süresinde olduğunun kabulüyle yapılan incelemede;
1- Gerekçeli karar başlığında, suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 232/2-c maddesine aykırılık oluşturulması,
2- Sanığın sorgusu için CMK'nın 195. maddesine göre düzenlenen uyarılı davetiye Tebligat Kanunu'na uygun olarak tebliğ edilmediğinden hükümden sonra yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre sanığın sorgusunun yapılmasında zorunluluk bulunması,
3- 3167 sayılı Kanunun 4814 sayılı Kanunla değişik 3. maddesinin 2. fıkrası ile 5. maddesinin 1 ve 2. fıkralarına, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca hazırlanarak 09.04.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/1 sayılı Tebliğin geçici 2. maddesine göre; 4814 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08.03.2003 tarihinden önce veya sözü edilen Tebliğin yayımını izleyen üçüncü ayın sonu olan 31.07.2003 tarihine kadar düzenlenmiş çeklere vergi kimlik numarasının yazılmamış olmasının “çekin geçerliliğini etkilemeyeceği”, 31.07.2003 tarihinden sonra düzenlenen çeklere vergi kimlik numarasının yazılmamış olması durumunda ise “çekin geçerli olmayacağı” dikkate alınarak, tarafların beyanlarının alınması ve hesap sahibinin elindeki çek defterinin yenisi ile değiştirilip değiştirilmediğinin muhatap bankadan sorulması suretiyle, keşide tarihi 21.11.2005 olan ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan suç konusu çekin, belirtilen dönemde ileri tarihli olarak düzenlenip düzenlenmediği belirlendikten sonra hukuki durumun tayini gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması,
4- 3167 sayılı Kanun'un 16/1. maddesinde “Verilecek para cezası seksen milyar liradan fazla olamaz. Bu miktar 01.03.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ek 2 nci maddesine göre her yıl artırılır.” hükmü öngörülmekte ise de, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 12/b maddesi uyarınca 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış olması ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü karşısında, para cezası için öngörülen 80.000.000.000 TL (80.000 TL)lik üst sınırın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ek 2. maddesine göre artırılmasının mümkün olmadığının gözetilmemesi,
SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 27.09.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kategori: Çek Mağdurları, AİHM, İçtihatlar, Dilekçeler, Avukatlar, çek kanunu, tebligat, çek mağduru

içtihat 3167 Sayılı Kanun Lehe durum Düzeltilerek Onama

3167 sayılı çek yasası döneminde davaya konu olmuş 80 bin TL üzerinde olan karşılıksız çek davalarında 3167 sayılı yasa lehe durumdur, 5941 sayılı çek yasası lehe değildir. 80.000 TL altında bulunan çekler için 5941 sayılı çek kanunu'na göre uyarlama yargılaması yapılmalıdır.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2009/2790
Karar Numarası: 2010/19527
Karar Tarihi: 27.09.2010
A)Suça konu 349691 seri numaralı incelenmesi: çekle ilgili olarak kurulan hükmün incelenmesi:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine, sanığın hesap sahibi Limited Şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili müdürü olduğunun anlaşılmasına, çekin karşılıksız kalan miktarı nedeniyle 5941 sayılı Çek Kanununun sanık lehine sonuç doğurmayacağının belirlenmesine göre, diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak,

1-3167 sayılı çek yasası 16/1. maddesinde "Verilecek para cezası seksen milyar liradan fazla olamaz. Bu miktar 01.03.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ek 2 nci maddesine göre her yıl artırılır." hükmü öngörülmekte ise de, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 12/b maddesi uyarınca 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış olması ve 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi hükmü karşısında; para cezası için öngörülen 80.000.000.000 TL (80.000 TL'lik üst sınırın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ek 2. maddesine göre artırılmasının mümkün olmadığının gözetilmemesi;

2-Adli para cezasının; 5083 sayılı Kanun'un 1.maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1.maddesi uyarınca belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, bu durumun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; sanık hakkında 349691 seri numaralı çek yönünden hükmolunan adli para cezasının 80.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

B)Suça konu 49628 seri numaralı çekle ilgili olarak kurulan hükmün incelenmesi:
20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı "Çek Kanunu" ile 3167 sayılı "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın bahsedilen çek yönünden hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 27.09.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kategori: yargıtay içtihatlar, çek yasası mağdurları, çek mağdurları, çek, çek mağduru, çek kanunu

Adalet Bakanlığı’na gönderilecek form

Yargıda karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların ortadan kaldırılması için Adalet Bakanlığı tarafından YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI (II. PAKET) çalışması sürdürülmektedir, bu çalışmalarda vatandaşlardan da görüş toplanmaktadır.
Bunun için Adalet Bakanlığı tarafından form oluşturulmuş ve vatandaşların bu formu doldurarak kgm.cezahukuku2@adalet.gov.tr mail adresine göndermeleri istenmektedir.
Adalet bakanlığı topladığı bu veriler ışığında, sorun yaşanan kanunlarda düzenleme yaparak yasa teklifleri hazırlayacaktır.
Çek Mağdurları olarak bizler, 5941 sayılı çek kanunu ile yaşanan bu hukuk ayıbı ve sorunları aşağıdaki formu belirtilen adrese göndermemiz gerekmektedir.

YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI (II. PAKET)

CEZA HUKUKU
SOMUT OLAY SORUN İLGİLİ KANUN
ve MADDESİ
ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK AÇIKLAMA
ve YORUM
GÖNDEREN
5941 Sayılı çek kanunu ve yaptırımların idari yaptırım olarak belirlenmesi 5941 sayılı çek kanunu ileödenmeyen çek tutarı kadar adli para cezası verilmekte ödeme güçlüğü içindeki esnaf adli para cezasını ödeyemediğinden cezaevine düşmektedir ve bu hapis cezaları 5 yıla varan hapis cezasıyla sonuçlanmaktadır sıkıntılı olan iş yaşamı bu yaptırım sonucu daha da kötüye gitmektedir alacak tahsilleri zorlaşmakta zaman dilimleri içinde ödeme imkanı olan borçlar ödenemez olmakta ve alacaklı tarafta mağdur olmaktadır 5941 Sayılı Çek Kanunu Adli para cezasının kaldırılarak idari yaptırım olarak belirlenmesi Bankaların her bir çek yaprağı için sorumlulukların arttırılması 5941 Sayılı çek kanununun çekin karşılıksız kalan tutarı kadar kesilen Adli Para Cezası kaldırılmalır. Ödeme güçlüğü içindeki bu kişiler adli para cezasını da ödeyemeyecek ve cezaevlerine girecekler, işlerini tamamen kaybedip ve aileleri dağılacaktır, burada esas cezalandırlan aileler olmaktadır. Ad :
Soyad :

Yukarıdaki Formu kopyalayıp kgm.cezahukuku2@adalet.gov.tr e-posta adresine mail yoluyla göndermemiz çok önemlidir
Yukarıdaki form içindeki yazı bir örnektir, çek kanunun yaşattığı sorunları kendinize göre yorumlayıp formu doldurup aşağıdaki e-mail adresine gönderelim.

Gönderilecek Kurum Adı
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü
E-Mail: kgm.cezahukuku2@adalet.gov.tr

Fax gönderme imkanı olanlar aşağıdaki fax numarasına yukarıdaki formu doldurup gönderebilirler.
Gönderilen Faxlar  Kanunlar Genel Müdürlüğü Ceza Hukuku Bürosu'na hitaben olmalıdır.
Fax: 0(312) 41889 91 - 0(312)4181840

Yargıtay 15. C.D. Çek Davalarını Görüşmeye Başladı

Bilindiği üzere kanunla Yargıtay'da yeni ceza daireleri oluşturuldu ve bu dairelerin bakmakla görevlendirildiği dava türleride Yargıtay Büyük Genel kurulu toplanarak kararlaştırıldı.
Yeni Kurulan ceza daireleri dörtte bir oranında çek davalarına bakacak fakat Yargıtay 10. Ceza Dairesinin elindeki henüz incelenmemiş bulunan 3167 sayılı Çek Yasası ile ilgili kaynaklanan karşılıksız çek dava dosyalarının tamamının Yargıtay 15. Ceza Dairesine devredilmesi kararlaştırıldı.
15. Ceza dairesi 15 haziran tarihinde davaları görüşmeye başladı. Yargıtay 10. Ceza dairesinde 2011’e devreden dosya sayısının 366 bin olduğu biliniyor, Bu dosyaların kaçı görüşüldü yerel dairelere gönderildi? Ne kadar yeni dosya geldi? tahminen 3167 sayılı çek kanunu ile ilgili 200 bin dolayında dosya Yargıtay 15. Ceza Dairesine gönderildi demektir.!

Yargıtay 15 Ceza Dairesi hakimlerinin: TCK’nun yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki 5252 sayılı yasanın 5560 yasayla değişik geçici 1. maddesinde Diğer kanunların 5237 sayılı TCK’nun 1.kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümlerinin ilgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya ve en geç 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmasına devam edildiği, TCK’nın genel hükümlerine aykırı olan özel ceza kanunlarının ilgili hükümleri, 31.12.2008’e kadar uyarlanmadıkları için kendiliğinden uygulanamaz hale geldiğini ve 3167 sayılı çek yasasının uygulanamaz olduğu kararını vermelerini umuyor ve bekliyoruz.

Yargıtay 15. Ceza dairesinin alacağı karar çok önemlidir bu nedenle yapılan bu haksızlık ve kanunsuz verilen cezaları anlatmak için (Gerçi onlar herşeyi biliyorda) bizlerin de bütün olan bileni farkında olduğumuzu göstermek adına ziyaretlerde fayda var, ziyaret edelim 31.12.2008’e kadar uyarlanmadıkları için kendiliğinden uygulanamaz hale gelen, diğer özel kanunlarda yıldırım hızıyla beaatler verilirken, ilginçtir bir tek karşılıksız çek davaları istisna tutularak ceza verilmeye devam edilen, aileleri perişan eden, 3167 çek yasası mağdurlarının dilekçelerini sayın yargıtay hakimlerine sunalım.

CNN TÜRK Parametre Yapımcısı Emin ÇAPA le yapılan Haber Programını Yukardaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Karşılıksız Çek Geçerli Adrese Tebligat

YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2007/23024
Karar Numarası: 2010/65
Karar Tarihi: 13.01.2010
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar Kemal Çimen ve Çimen Doğal Gaz Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi hakkında ANKARA 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 12.04.2006 tarihinde 2005/1072 esas ve 2006/185 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükümlerinin sanıkların müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 28.11.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

CNN Türk Çek Mağdurları Haberi

CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, Yargıtay'daki 300 bin davanın ne olacağını, hapisteki karşılıksız çek mağdurlarının çıkıp çıkmayacağını, Bankacılık Kanunu hakkında onlarca yayınlanmış kitabı ve çalışmaları olan uzmana sordu, Hukuk danışmanı Osman Oy, çek konusunda yapılan düzenlemeleri anlattı.
Yapılan düzenleme Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünde Tasarı halindedir.
Bu konuyla ilgili haber video:

İçtihat; Karşılıksız Çek Zamanaşımı

YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2009/5380
Karar Numarası: 2010/23112
Karar Tarihi: 01.11.2010
ÖZET: KARŞILIKSIZ ÇEK CEZA HUKUKUNDA DAVA ZAMANAŞIMI, "Karşılıksız çek" davalarında zaman aşımı süresi, "Karşılıksız çek" zamanaşımı süresinin başlangıcı

"Karşılıksız çek" keşide etmek suçundan sanıklar Salih Kaya ve Ekrem Gürsu Ticaret Limited Şirketi hakkında Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 22.11.2004 tarihinde 2004/909 esas ve 2004/968 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükümlerinin sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, aynı Mahkemenin temyiz talebinin süre yönünden reddine ilişkin 04.10.2006 tarih ve aynı sayılı ek kararının da sanıklar müdafii tarafından temyiz edildiği, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanık şirket yönünden ret kararının onanması, sanık Salih Kaya yönünden bozma isteyen tebliğnamesi ile 03.04.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: A- Sanık Ekrem Gürsu Ticaret Limited Şirketi hakkındaki temyiz isteminin incelenmesi:
Sanık adına hükmü temyiz eden Av. A. Ç.'ın yargılama sırasında sanık müdafii sıfatını almadığı ve sanık adına vekaletnamesinin de bulunmadığı anlaşıldığından, sonucu bakımından doğru olan 04.10.2006 tarihli ret kararının bu değişik gerekçeyle ONANMASINA,
B- Sanık Salih Kaya hakkındaki hükmün incelenmesi:
Yokluğunda verilen mahkumiyet hükmünün sanığa Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yönteme uygun olarak tebliğ edilmemiş olması karşısında, sanık müdafiinin temyiz isteğinin öğrenme üzerine ve süresinde olduğunun kabulüyle, 04.10.2006 tarihli ret kararı kaldırılarak yapılan incelemede:
Sanık hakkında mahkumiyet kararının verildiği 22.11.2004 tarihinden sonra, inceleme tarihine kadar zamanaşımını kesen başkaca bir işlemin yapılmadığı ve 765 sayılı TCK'nın 102/4. maddesinde öngörülen 5 yıllık dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından; diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA; 5320 sayılı Kanun'un 8/1 ve 1412 sayılı CMUK'un 322. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, hükmün infazına başlanmış ise infazın durdurulmasına, sanık bu suç nedeniyle infaz kurumuna alınmış ise, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü bulunmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 01.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.