İİK 340 Taahhüdü İhlal, Tutanakta Faiz Hesabı

Ödeme şartının ihlali eyleminin oluşabilmesi için, İcra Müdürlüğünce düzenlenen tutanakta;

"Düzenleme tarihinin, takibe konu olan borç miktarının, başvuru ve tahsil harcının, vekalet ücretinin, icra masrafları ile icra takibinin kesinleştiği tarihten taahhüt tarihine kadar işlemiş ve taahhüt tarihinden son ödeme tarihine kadar işleyecek faizin ayrıntılı olarak gösterilmesinin ve yine alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat etmesi halinde ise bu beyanının da tutanağa ayrıca yazılmasının gerektiği ödenecek toplam miktarın bu şekilde rakamsal olarak belirlenmesinden sonra, tarafların belirlenen miktar üzerinde icap ve kabulde bulunmasının zorunlu olduğu" gözetilmeden mahkumiyete karar verilmesi yasaya aykırı..


T.C.
YARGITAY
19. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y    K A R A R I

Esas No : 2015/10711
Karar No : 2015/8729
Tebliğname No : KYB - 2015/247396

      Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan sanık Abdullah Kerimoğlu’nun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Antalya 4. İcra Ceza Mahkemesinin 15/04/2015 tarihli ve 2015/297 esas, 2015/356 karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 29/06/2015 gün ve 42769 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/07/2015 gün ve KYB. 2015-247396 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Yargıtay Kararı: Taahhüdü İhlal İşlenmiş Faiz Hesaplaması

Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık M.. B..'in beraatine dair Sakarya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 02/04/2015 tarihli ve 2015/136 esas, 2015/395 karar sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına
İcra memuru ve alacaklı vekili, haciz esnasında veya İcra Müdürlüğünde taahhüt alırken takibin kesinleştiği tarihten taahhüt tarihine kadar işlemiş olan faizi hesaplamalı, tarihlerini de yazmak suretiyle tutanağa geçirmeli, ayrıca ilk taahhüt tarihindeki taksit ile son taahhüt taksiti tarihine kadar işleyecek olan faizi de hesaplamalı ve tarihleri ile birlikte tutanağa yazmalıdır. Aksi halde geçerli bir taahhütden söz edilemez. (İzmir'deki İcra Ceza Mahkemeleri, taahhüdü ihlal dosyalarını yeniden ele alarak, kesinleşmiş dosyalarda dahil olmak üzere Yargıtay 19. Ceza Dairesinin almış olduğu bu kararı uygulamaya başladı ve bugüne kadar alınmış olan tüm taahhüdü ihlal dosyalarında, bu eksiklik görüldüğünden dolayı bu dosyalara beraat kararı verildi.)

T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi

Esas No: 2015/10670
Karar No: 2015/3808
Karar Tarihi: 11/08/2015
Tebliğname No: 2015/243833

İçtihat Metni

Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık M.. B..'in beraatine dair Sakarya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 02/04/2015 tarihli ve 2015/136 esas, 2015/395 karar sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin mercii Sakarya 1. İcra Ceza Mahkemesinin 15/04/2015 tarihli ve 2015/289 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 29/06/2015 gün ve 42873 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/07/2015 gün ve KYB.2015-243833 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.