Şirket Müdürüne ceza kararı


Karşılıksız çek nedeniyle şirkette hissesi olmayan fakat şirket müdürü olduğu için, Mali müdür sıfatıyla verilen Adli Para cezası Mahkeme kararı..
İZMİR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HAKİM: MEHMET TACETTİN KUMOVA 22041
C. SAVCISI: ZEKİ TÜRER 28270
KATIP: MİNE ÇANKIRILI
DAVACI: K.H.
GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA
SUÇ: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME
SUÇ TARİHİ / SAATİ: 25/08/2008
SUÇ YERİ: İZMİR/MERKEZ
KARAR TARİHİ: 30/12/2009
Yukarıda aşık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık F'in yetkilisi olduğu şirketin Yapı Kredi Bankası İzmir …….. Şubesindeki hesabından aldığı çeki 25/08/2008 tarihinde 10.832,00 TL bedelle keşide ettiği süresinde ibrazında karşılığının bulunmadığının belirlendiği düzeltme hakkını kullanmadığı, süresinde çek bedeli gecikme faizi ve tazminatını Ödemediği iddia ve cezalandırılması istenmiştir.
Müşteki vekili müdahale ile sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Sanığın adresine CMK 195 ihtaratlı davetiye çıkarılmış eşi imzasına tebliğ edilmiş, sanık gelerek savunma yapmamıştır.
Müdahilin yetkili hamil bulunduğu süresinde şikayet ettiği, soruşturma evrakı içindeki belgelerden anlaşılmıştır.
Çek fotokopisi, banka ihbar yazısı ve düzeltme hakkının kullanılmadığına dair cevabı sanığa ait imza sirküleri, nüfus ve adli sicil kaydı, dosyadadır,
iddia makamı esas hakkında mütalaasında özetle; sanığın üzerine atılı karşılıksız çek keşide suçunun sükutunun kabulü ile sanığın suçunun 4814 Sayılı Yasa ile Değişik 3167 Sayılı Çek Yasası 16/1-3 maddesinde düzenlendiği, yargılama sırasında yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1 maddesinde düzenlendiği, bu maddeler uyarınca sanığın lehine olacak şekilde cezalandırılmasına, karar verilmesi yönünde görüş bildirmiştir.
Toplanan deliller karşısında şikayetçinin yetkili hamil olduğu, sanık F.. yetkisine istinaden ..... seri nolu şirket çekini 10.832,00 TL olarak 25/08/2008 tarihinde keşide ettiği, süresinde ibrazında karşılığının bulunmadığı, çekin yasal unsurları taşıdığı düzeltme hakkının kullanılmadığı gibi çek bedelinin ödenmeyip, gecikme faizi ve tazminatının da ödenmediği bu suretle sanığın üzerine atılı suçun suç tarihinde yürürlükte bulunan 4814 Sayılı Yasa ile değişik 3167 Sayılı Çek Yasası 16/1-3 maddesi doğrultusunda sübuta erdiği, anlaşılmış, Ancak;
Yargılama sırasında 5941 Sayılı Çek Kanunu 20/12/2009 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, 9. maddesi ile 3167 Sayılı Çek Yasası yürürlükten kaldırılmış, 3. maddesinde ibrazında, çekin karşılıkız olduğunun tespiti 5. maddesinde ceza sorumluluğu çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı düzenlenmiş olup buna göre ceza sorumluluğunun çek hesabı sahibine çek hesabının tüzel kişilik adına olması halinde tüzel kişiliğin mali işlerini yürütmekle görevli yönetim organı üyesi, böyle bir belirleme yoksa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilere ait olacağı, karşılıksız kalan miktarın İse kısaca ibraz tarihinde hesapta bulunan miktar ve bankanın ibraz tarihi itibariyle ödemekle yükümlü olduğu miktar çek bedelinden indirildikten sonraki kalam kısım olacağı açıklanmıştır,
Sanığın hukuki durumunun 5941 sayılı Çek Yasası’nın getirdiği hükümler açısından yapılan değerlendirilmesinde ise;
sanığın çek hesabı sahibi bulunan tüzel kişiliğin çek keşidesi ile yetkili müdürü olduğu, çekin kanuni ibraz süresi içerisinde ibraz edildiği ve çek karşılığının bankada bulunmadığı, belirlenmiştir.
Sanığın gün para cezası tayininde 5237 Sayılı TCK'nın 61. maddesinde sayılan kriterler gözetilerek gün adli para cezası belirlenmiş ve TCK'nın 52. maddesindeki kriterler doğrultusunda birim gün miktarı belirlenerek yapılan hesaplama sonunda varılan sonucun çek bedelinden ve karşılıksız kalan miktarından az olduğu, varılan bu sonuç itibariyle yeni yasal düzenlemenin sanık lehine sonuç verdiği anlaşılıp kabul edilmiş, sanığın 5941 Sayılı Çek Yasası 5/1 ve 8 TCK'nın 52. maddeleri doğrultusunda cezalandırılmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur, Bu nedenle
HÜKÜM
Sanık F.. 'in yetkilisi olduğu şirketin çek hesabından aldığı .... seri numaralı çekini 25/08/2008 tarihinde 10.832,00 TL bedelle keşide ettiği; yasal süresinde ibrazında karşılığını hazır etmeyerek karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suretiyle sübuta eren eylemi nedeniyle karar tarihinde yürürlükte olun sonucu itibariyle sanık lehine olduğu anlaşılıp kabul edilen 5941 Sayılı Çek Yasası 5/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekil ve özellikleri çekin miktarı gözetilerek (1) takdiren ve teşriden 50 gün süre ile adli para cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın adli para cezasını TCK'nın 52 maddesi uyarınca dosya içeriğinden anlaşılan (2) ekonomik ve diğer şahsi halleri gözetilerek günlüğü takdiren 20,00 TL'den paraya çevrilmek suretiyle 1.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
Ancak hükmedilecek adli para cezası çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından ibraz tarihindeki bankanın ödemekle Sorumlu olduğu miktar olan 435,00 TL'nin çek bedelinden indirimi suretiyle hesaplanan (3) karşılıksız kalan miktar olan 10.397,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1 maddesi uyarınca çek düzenleme ve çek hesabı açmadan yasaklanmasına, yasaklama kararının 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/8 maddesi uyarınca TC. Merkez Bankasına bildirilmesine, 1000.00-TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine
Bu dosya için sarf olunan (11,75) TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline
Dair, hükmün tefhim yada tebliğinden itibaren 7 gün içersinde mahkemenin yazılı yada tutanak tanzim ettirmek üzere sözlü başvurmak suretiyle Yargıtay ' da temyiz yasa yolu açık olmak üzere, isteme uygun olarak verilen karar, sanık ve müdahil vekilinin yokluğunda C.Savcısı Zeki Türer'in huzurunda açıkça okunup anlatıldı. 30/12/2009
Katip 95900
Hakim 22041

Mahkeme, şirketin mali müdürünü cezalandırmış,
(1) takdiren ve teşriden 50 gün süre ile adli para cezası ile cezalandırılmasına,

(2) ekonomik ve diğer şahsi halleri gözetilerek günlüğü takdiren 20,00 TL'den paraya çevrilmek suretiyle 1.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
(3) karşılıksız kalan miktar olan 10.397,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

1-Bu Adli Para cezası ödenmedi diyelim, infaz savcısı, 50 gün süre ilemi infaz edecek
2. maddeyi geçtik diyelim, 3- 10.397,00 Adli Para cezasını günlüğü 100 TL den hesaplayıp 103 gün hapis cezasıyla mı cezalandıracak..
Her şirket müdürü de, Mali Müdürmü? oda ayrı bir tartışma konusu

Şirket Vekaletnamesi ile çek düzenleme beraat


T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2009/665
DURUŞMA TARİHİ: 24/02/2010
HAKİM: MUHLİS SARIKAYA 27634
CUMHURİYET SAVCISI: ERDAL BAĞCI 24274
KATİP: MERVE ÖNEN 127978

DURUŞMA TUTANAĞI
Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Şikayetçi vekili geldi. Açık yargılamaya başlandı.
iddianamenin kabulü kararı okundu.
Şikayetçi vekili vekaletname ibraz etti.
ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : Davaya katılmak istiyoruz dedi.
İDDİA MAKAMI: Katılma kararı verilsin dedi.
G.D.
Suçtan zarar gören olarak şikayetçinin davaya katılan, dosyada vekaleti bulunan vekilinin katılan vekili olarak duruşmalara kabulüne karar verilerek açık duruşmaya devam olundu.
iddianame ve ekleri okundu.
KATILAN VEKİLİ: Ödeme yoktur şikayetimiz devam etmektedir dedi.
Çek aslı ibraz edildi.
incelenmesinde, iddianamede yazılı dosyada fotokopisi bulunan çek olduğu görüldü.
Çek aslı katılan vekiline iade edildi.
Sanığın savunması için yazılan talimat cevabı geldi. Tebligat Yasası 35. Maddesine göre tebligat yapıldığı duruşmaya gelmediği anlaşıldı.
Sanığın sabıka kaydı geldi.
KATILAN VEKİLİ ESAS HAKKINDAKİ İDDİASINDA: Ödeme yoktur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum dedi.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :
Karşılıksız çek düzenleme suçundan sanık T.'in yapılan açık yargılamaları sonucu toplanan delillere ve dosya kapsamına göre sanığın şirket yetkilisi S. in verdiği vekaletnameye göre suça konu çeki düzenlediği, yeni çek yasası'na göre vekaletname ile çek keşide etmenin hukuken geçerli olmayacağının bildirildiği anlaşıldığından sanığın atılı suçtan beraatine, şirket yetkilisi Ş. hakkında karşılıksız çek suçundan gereğinin taktir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Yapılan yargılama sonunda iddia, banka yazılan, vekaletname ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanığın keşideci şirket müdürü ve yetkilisi S. in verdiği vekaletnameye göre suça konu 15/07/2008 keşide tarihli 6.561,00-YTL bedelli çeki düzenleyerek verdiği, bankaya ibrazında men talimatına göre işlem yapılmadığı, ödeme de yapılmadığından şikayet üzerine hakkında kamu davası açıldığı anlaşılmış ise de, suç tarihinden soma yürürlüğe giren ve sanık lehine olan 5941 sayılı çek yasası 5/2 fıkrası "çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla hükümlü kişi çek sahibi kişidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi, böyle bir belirleme yapılmamış ise yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler çek karşılığını ilgili bankada bulundurmakla hükümlüdür"
5/3 fıkrası ise çek hesabı sahibi gerçek kişi kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez, gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlemesi halinde bu çekten dolayı hukuki ve cezai sorumlulukçek sahibine aittir
hükümlerini getirmiş olmakla keşideci sanık T.. çek sahibi şirketin yetkili müdürü gerçek kişi olan S.. tarafından verilen vekaletnameye göre çeki düzenlediği ancak ilgili yasa maddesine göre cezai sorumluluğun vekile ait olmayıp çek hesabı sahibi şirket yetkililerine dolayısı ile dosyamızda S. Özdil'e ait olduğu anlaşıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
Her ne kadar sanığın atılı suçtan dolayı cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5941 sayılı çek yasası 5/2-3 maddeleri uyarınca sanığın cezai sorumluluğu olmadığı anlaşıldığından CMK 223/2-a maddesi uyarınca BERAATINE,
Şirket yetkilisi S... hakkında karşılıksız çek suçundan gereğinin taktir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına
Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,
Sanığın yokluğunda , katılan vekilinin yüzüne karşı , iddia makamının huzurunda isteme uygun hükmün açıklanmasından ve tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması beyanın tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılması suretiyle Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 24/02/2010
Katip 127978
Hakim 27634

Anayasa Mahkemesi Hangi Tarafta?

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemini bugün Saat 09.30 Mahkeme gündeminde görüşmeye başlayacak.

02 Şubat 2010 günü, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Sheraton Otel'de düzenlenen, Yüksek Yargı Kurumları ve Avrupa Standartları Ortak Projesinin açılış konferansında konuştu.

Açılışta konuşan Kılıç, toplumun insan onuruna yaraşır bir hayat sürme talebi olduğunu belirterek, bu talebin önünde hiçbir gücün duramayacağını söyledi.

Toplum yargıçtan adil yargılama yapmasını ve tarafsız kalmasını istiyor. Yargı, toplumun bir kesiminde sosyal, siyasal ya da duygusal kopuş yaratacak davranışlara neden olamaz.
Tarafsızlığını koruyamayan bir yargı, bu nedenle mağdur ettiği insanların ancak öfke ve isyan duygularını kabartır. Ne yazık ki topluma acı veren bu konularda gerekli düzenlemeler yapılması için tüm çağrılar sonuçsuz kalmıştır. Her fırsatta yargı, siyasi partiler seçim sistemi, özgürlükler ve demokratik alanın genişletilmesi gibi konularda değişiklik önerileri, toplumun tüm kesimlerince dile getirilmesine rağmen gerekli adımlar atılmamıştır.
Korkmadan konuşabilmeyi, öfkelenmeden tartışabilmeyi beceremediğimiz için farklı görüşler arasında olması gereken diyalogları maalesef kuramadık.

Bu bağlamda devlete düşen görev, insan onurunun ve evrensel hukukun kabul etmeyeceği yerel ideolojik saplantılardan kurtularak çağdaş bir dünyanın üyesi olmak için gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirmektir.
Kılıç, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, adil yargılanma ve ağır işleyen bir yargı sistemine ilişkin konularda toplumda önemli bir duyarlılık oluştuğunu ve endişe ile izlenen bu sorunlara acil çözüm getirilmesinin ilgililerden beklendiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı...

Yıllarca ihmal edilmiş bir yargı nasıl bağımsız olurmuş?
Şimdi ne oldu da birden bire Ormanlar kralı nedamete geldi. Reform yapalım arkadaşlar diye bir şarkı tutturdu.
Ekonomisi çökmüş ve 450 milyar dış borca batmış ve tamamen tüketim toplumu haline gelmiş bir ülkede suni gündem yaratılmasına ülke hukukçularıda bi fiil katılmış bulunmaktadır. Son yıllarda evimizde televizyonları açamaz, gazeteleri okuyamaz hale geldik, gündemimizi toplumun acil sorunlarından ziyade, iddianameler, sonu belirsiz, nerede başlayıp nerede biteceği belli olmayan yargılamalar, borç hapsi, çek hapsi, kredi kartı hacizleri ile bu toplum korku ve güven fukarası haline getirilmiştir.
Bankalar, tüketim toplumu haline getirilmiş halkı, kredi kartlarıyla, hayatta kalma mücadelesine veren küçük esnafı, tefeciler kanalıyla soymakta, halkın kanıyla, gözyaşlarıyla katladıkları karlarını, medya önünde gururla açıklamaktadırlar..

Mahkemelerin iş yükünü, ağırlıklı olarak, Banka hacizleri, icra, iflas, karşılıksız çek davaları oluşturduğu düşünüldüğünde, bu büyük sorunun Yüksek Mahkeme tarafından , evrensel hukuk ilkelerine uygun, toplum düzenini sağlayıcı, mağduriyetlerin giderileceği bir kararla neticelendirileceğine inanmak istiyoruz fakat bunda da şüphelerimiz var.

Zira her nereye bakılırsa bakılsın, en tepe noktalardan tutunda tüm yetkili etkin ağızlarda entrikalar ile başlayan suni olaylar görülür hale gelmiştir.

Bu bir çöküşün ayak sesleridir, Ekonomideki çöküşün perdelenmesidir.

Anayasa Mahkemesi’nin, Toplumun geniş bir bölümünü ilgilendiren, bu ekonomik çöküş mağdurlarının sorunlarına ışık tutacak, halkın tarafında olacak bir karar alacağını umut ediyoruz.

Karşılıksız Çek suçlularının mağduriyeti

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğim saygılarımla arz ederim.10.11.2009
Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili

Bilindiği gibi son dönemde PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye dönerek Habur sınır kapısında törenlerle karşılanmaları sırasında yaşananlar, vatandaşlarımızı infiale varacak düzeyde rahatsız etmiştir.
Bakanlığınızın bu konudaki uygulamaları, son küresel ekonomik krizin de etkisiyle çek borcunu ödeyemediği için "karşılıksız çek" suçlamasıyla cezaevine giren vatandaşlarımızın yakınlarının "Çek suçluları PKK'lı teröristlerden daha mı tehlikeli ki aynı Bakanlık bu insanlarımız için bir çözüm bulmuyor?" şeklinde değerlendirmelerde bulunmalarına neden olmuştur. Bu konuyla ilgili olarak;
1. Halen cezaevlerimizde "karşılıksız çek" suçundan hükümlü veya tutuklu olarak bulunan vatandaşlarımızın sayısı ne olmuştur? Geçen yıla göre 2009 yılında "karşılıksız çek" suçlularındaki artış oranı nedir? Bu artışın sebepleri nelerdir?
2. Ekonomik krizin de etkisiyle çek borcunu ödeyemediği gerekçesiyle hakkında hapis cezası ile tutuklama kararı verilip de evinden veya memleketinden koparak yakalanmamak için kaçmış vatandaşların sayısı ne kadardır?
3. Karşılıksız Çek suçlarından hapis cezasının kaldırılması konusunda Bakanlığınızın görüşü nasıldır?
4. Karşılıksız Çek suçlularının ve yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca yapılan çalışmalar ne aşamaya gelmiştir?

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü
Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.05/8/31
Konu : Yazılı soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 01/12/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 10.00.02-17460 sayılı yazı, b) 16/12/2009 tarihli ve 2574/6019 sayılı yazı.
Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.05/88/208

Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Milletvekili
TBMM

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/10853 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.
I- 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanun hükümleri gereğince, keşide edilen çekin karşılığının bankada hazır
edilmemesi nedeniyle her bir karşılıksız çek yaprağı için çek bedeli kadar mahkeme tarafından verilen adlî para cezasına ilişkin kesinleşen
ilâmın, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına verileceği; Cumhuriyet savcısı
tarafından otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye ödeme emri tebliğ
edileceği; hükümlünün, tebliğ olunan ödeme emri üzerine, otuz gün içinde adlî para cezasını
ödemediği takdirde Cumhuriyet savcısının kararıyla, ödenmeyen adlî para cezasının, 5275
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre bir günü yüz Türk Lirası hesabıyla hapse
çevrileceğine ilişkin hükümler çerçevesinde, 11/01/2010 tarihi itibarıyla, ceza infaz
kurumlannda cezasının infazına devam edilen karşılıksız çek hükümlü sayısının 783 olduğu, Bakanlığımız
kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.
Bakanlığımızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden temin edilen, ceza infaz kurumunda bulunanların hangi kanunun ihlâlinden dolayı kurumda kaldıklarını gösteren suç türlerine göre dağılımına ilişkin rapor geçmiş tarihli olarak alınamadığından, bu hususta önceki yıllara göre artış oranına dair istatistikî veri bulunmamaktadır.
II- Çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin
korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda
bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve kanunda belirlenen diğer
yükümlülüklere aykırılık hâllerinde, ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemek
amacıyla kabul edilen 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu 20/12/2009 tarihli
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun, çek hamilini, sadece karşılıksızlığa ve hesabın sahteliğine karşı korumakla yetinmemiş; kötü niyetli keşidecinin hukuka aykırı olarak, başkasının arkasına gizlenerek çek hamillerinin mağduriyetine sebep olmalarını da engelleyecek ve böylece hamilleri ve piyasayı gözeten hükümlere de yer vermiştir.

Çek Kanununun geçici 2 nci maddesinde getirilen yeni düzenlemeyle;
a) 3167 sayılı Çek Kanunu 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 01/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin, en geç 01/04/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercilerine verilmiş olması şartıyla; şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmamn durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi; Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı, birinci yıl taksidi borcun üçte birinden az olmamak kaydıyla iki yıl içinde belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızm, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi;
b) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilmesi;
c) Anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, şikâyetçinin başvurusu üzerine, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilmesi,
Hükme bağlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Sadullah ERGİN
Bakan

Karşılıksız çek ( Geçici 1 madde)

5941 sayılı çek yasası geçici madde 1/3 de "Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayılı Çek Kanunu hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci Maddesi hükmü saklıdır." şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Aynı maddenin 2 fıkrasında "Bankalar, 1/7/2010 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler." hükmü vardır.
Hali hazırda piyasadaki karşılıksız çek davaları eski yasa hükümlerine göre basılmış çeklerden kaynaklıdır. Bunların bir çoğu ileri tarihli olarak keşide edilmiştir. Bu kapsamda yasanın yürürlüğe girdiği 20/12/2009 tarihinden sonra ibraz edilip karşılıksız çıkan çekler vardır.
1- 20/12/2009 dan sonra ibraz edilen eski çeklerle ilgili olarak karşılıksız çek davası açarken davayı 3167 sayılı çek yasası hükümlerine göre Asliye Ceza Mahkemesine mi yoksa mahkeme görevlerine ilişkin düzenleme usul hükmüdür deyip yine 3167 çek kanunundan ama Sulh Ceza Mahkemesine mi açmalıyız?
2- Yasada TCK nun 7 maddesi saklı dediğine göre 5941 sayılı çek kanununa göre gün adli para cezası getirmiştir, yasa karşılıksız kalan çek miktarı ile sınırlı olarak kişiyi cezalandırdığı için yeni yasa lehedir, ödenmeyen para cezasının hapse çevrilme durumu infaz ile ilgilidir maddi hukuku ilgilendirmez deyip yeni yasa mı lehe diyeceğiz.
3- Eski yasa hükümlerine göre basılan çeklerde 20/12/2009 tarihinden sonra ibraz edilen çeklerle ilgili olarak karşılıksız çek soruşturması aşamasında mahkemeden çek keşide etme ve çek hesabı açtırma yasağı kararı alarak merkez bankasına bildirim yükümlülüğü var mı?

Hükümlü hem karşılıksız çek taahhüt

Hükümlü hem karşılıksız çek ve hem de aynı çek nedeniyle uğradığı takip nedeniyle taahhüdü ihlal suçundan ceza almış ise ve çek ile ilgili olarak 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu hükümlerine uygun olarak ödeme taahhüdünde bulunursa bu taahhüt İcra İflas Kanunu 340 maddesi gereği aynı çek ile ilgili aldığı cezanın infazına etki edebilir mi?
Yani taahhüdü ihlal suçundan alınan cezanın infazının durdurulması gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Konu daha çok çekin, hukuki ihtilaf boyutunda; taahhüt, karşılıksız çek için devam eden özel hukuka ilişkin takipleri de durduruyorsa taahhüdü ihlal eylemi de bundan etkilenir ve buna ilişkin disiplin hapsi infaz edilemez.

3167 ÇEK KANUNU KARŞI OY YAZISI

Daire:10
Tarih:2009
Esas No:2007/8699
Karar No:2009/605
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:3167 SY'NIN 16/1-3, TCK'nun 20, 43, 52, 53, 60, 61.MADDELERİ.
İlgili Kavramlar:KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA KARŞI OY GEREKÇESİ

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar Yılmaz.. ve Muhammet.. hakkında ANTALYA 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 21.12.2006 tarihinde 2005/452 esas ve 2006/1001 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanıklar tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen tebliğnamesi ile 12.06.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı; delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı; eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA, 26.01.2009 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY GEREKÇESİ:
5237 SAYILI Türk Ceza Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasında Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 1. maddesinde Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilğili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanır denmesine, sözü edilen kanunların kabul edildiği tarihten sora 3167 sayılı Çekle Ödemelerin ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmamasına göre; 3167 sayılı Kanunun karşılıksız çek keşide etmek suçuna ilişkin 16. maddesindeki yaptırımlarla ilgili hükümlerinin, 5237 sayılı TCKnın 20, 43, 52, 53, 60 ve 61. maddelerinde yer alan genel hükümlerine aykırı olduğu, aykırı olan hükümlerin yerine 5237 sayılı TCKnın genel hükümlerinin uygulanmasında ve buna bağlı olarak sanıkların hukuksal durumunun yeniden değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunduğu, bu nedenle hükümlerin bozulması gerektiği kanısını taşıdığımdan, çoğunluğun onama yönündeki görüşüne katılmıyorum. 26.01.2009
Ali KINACI

GIYAPTA YARGILAMA, SAVUNMA HAKKI

Daire:10
Tarih:2009
Esas No:2009 / 15031
Karar No:2009 / 19857
Kaynak:Vuslat DİRİM
İlgili Maddeler:CMK m. 195 ve 5941 SK m. 5 / 1
İlgili Kavramlar:5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5 / 1'de tanımlanan Suçta Savunma ve Hüküm

TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1- Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMKnın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanununun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2- 20.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, ( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak, 5941 sayılı Kanunda, 3167 sayılı Kanunun aksine, 5271 sayılı CMKnın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3- Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanunun 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Çek Kanunu Değerlendirmesi

53T3DPM39CMG Hukuk Merkezi'nde 19/01/2010 tarihinde gerçekleştirilen ve Y. Doç Dr. Vural Seven tarafından sunulan "Yeni Çek Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Mevcut Duruma Etkisi" konulu seminer..

Konuşmacı : Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

Bütün katılımcılara saygılarımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Güncel bir konu üzerinde bugün seminerimizi vereceğiz.
Çek Kanunu 20 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Çek Kanunu'nun yeni düzenlemeleri karşısında uygulamada ne gibi sorunlar yaşayacağız ve geçmişe ilişkin olan düzenlemelerde ne gibi farklılıklar var, bu konu üzerinde görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım.

yeni cek kanunu

Bir şeyi genel mecrasından çıkardığınız takdirde artık o düzenleme hakkında sağlıklı bir işleyiş yapmanız pek de mümkün hale gelmiyor.
3 grup kambiyo senedinden poliçe, bono, çek. İkisi kredi aracıdır. Çek, ödeme aracıdır.
Çekte vade olmaz dedik. Sistem de buna göre kurulmuştur.
Ancak, 5838 sayılı 28 Şubat 2009'da çıkan kanunla bu daha önceki 2003 yılında yapılan değişiklikle ceza hukuku açısından ileri keşide tarihli çeklere bir değer atfettik. Çünkü şikayet süresini oradan başlattık ondan önce şikayet süresini kabul etmedik. Oradan bir açık ortaya çıktı. Şimdi biraz ileri gittik. 5838 sayılı kanunla dedik ki 31.12.2009 sonuna kadar üzerinde yazılı keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilen çeklerin ibrazı geçersizdir diye bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi ne yaptık daha bir ileri noktaya gittik. 3. maddenin 8. fıkrasında şimdi burada da başka bir çelişki ortaya çıkıyor. Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının TTK'nın 707. maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması halinde bu çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamaz.

Şimdi, dediğim gibi, iş mecrasından çıkarsa başka sorunlarla karşı karşıya geliyoruz.
Kanun koyucu TTK da, çekte vade yok hükmünü dikkate alarak düzenleme yapmış. Kambiyo senetlerinde vadeden önce müracaat hakkı TTK 625'te düzenlenmiş, poliçe ve bonoda. Şimdi poliçe ve bonoda vade olduğu için bu düzenleme yapılmış. Genel atıf maddesi 730'a baktığımızda çekte 625'e atıf yok. Niye yok, çünkü vade yok. Ama şimdi var, Bu durumu nasıl çözeceğiz?
Dediğim gibi, şimdi ihtiyati haciz isterken, ihtiyati haczin iki temel hali var, vadesi gelmiş alacaklar, muaccel ve müeccel vadesi gelmemişler. Vadesi gelmiş muacceller için vadesinin gelmiş olması yeterli ve rehinle de temin edilmemiş olması yeterli. Kambiyo senedi olduğu için zaten ona da ihtiyaç yok. Peki vadesi gelmemişlerde ne olacak? Böyle bir ihtiyaç çıkacak ama.! Çünkü daha önce bunu düşünmedik, böyle bir sorunumuz yoktu. Orada ihtiyati hacze ilişkin vadesi gelmemişlerdeki hükmün uygulanma imkanı buraya yok arkadaşlar. Bir defa onu söyleyelim. Çünkü burada tekrar başa dönüyoruz çekte asıl borçlu yok, herkes müracaat borçlusu, keşideci dahil. Bunu teknik terim olarak kullandığımı zannederim hukukçu arkadaşlar biliyorlardır. Dolayısıyla 625'i kıyasen uygulayabilirsiniz. Şu an hakim, Medeni Kanun madde 1'deki hukuk yaratma yetkisini kullanarak uygulayabilir. Bu mümkün. Çünkü bu, bugünün sorunu, dün yoktu.

Şu anda 3167 sayılı kanun yürürlükte iken karşılıksız çek nedeniyle verilen bütün cezaların veya davaların yeniden baştan görülmesi lazım. Her şey değişti çünkü. ilk dönemlerde de vardı bu tartışma. Şikayetçi kim olacak diye. Hamil. Sonra çeki elinde bulundurmak koşuluyla ara cirantalara da şikayet hakkı 2003'te getirildi. Şimdi yok. Şimdi kalktı. Burada yok. Sadece hamil var. Eğer kanun koyucu isteseydi ki ara cirantaların şikayet hakkı olacağını bunu açıkça düzenlerdi. Karşılıksız çek şikayet hakkı sadece hamilde var, ara cirantaların yok. Şimdi bakın yine ne oldu? Şikayet hakkı ortadan kalktı. TCK'nın 7. maddesi lehe kanun hükümleri bunu da değerlendirilmek zorundasınız. Ceza miktarına ilişkin hükümleri söylemiyorum. Orada da zaten tamamen değişiklikler var, onunda değerlendirilmesi lazım.

Bir önemli değişiklik; şikayet süresi değişti. Şikayet süresi değişti derken; 6 ay, zamanaşımı da 6 ay. Sorun nereden başlayacağı. O başlama noktasını tespit. 3167'de çek üzerinde yazılan keşide tarihine göre + 10 gün + ibraz süresi + 6 ay idi. Ve bu süre 9 aya da çıkabilir, 10 aya da çıkabilir, 1 yıla da çıkabilir. Şimdi değişti. Çünkü genel hükümler uygulanacak. TCK madde 73. Süre 6 ay. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği ve öğrendiği günden başlar. Savcı arkadaşlarımızın işi zor. Fiil kolay da fail kim belli değil ki. O dönemde onu tespit edeceksin. Neye göre? Ticaret sicil kayıtlarına göre.

Şu aşamada gerçek kişi tacirler açısından değil de tüzel kişi tacirler açısından anonim şirketlerde ve Limited şirketlerde; yönetim kurulu anonim şirketlerde, limited şirketlerde müdürler kurulu oturup karar alacaklar, içlerinden bir tanesini sorumlu seçecekler.
Diyecekler ki bu arkadaş mali işlerden sorumlu. Karşılıksız çek olursa o sorumlu olacak diye. Bunu da o kararı almakla halletmiş olamayacaklar. Neden? Çünkü mahkeme veya savcılık kovuşturma veya soruşturma aşamasında bunu Ticaret Sicil'den soracak. Mecbursunuz o zaman temsile ilişkin kararları ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye ki sanığı belirleyebilelim. Bu çok kolay olmayacak. Bakın sadece şikayet süresinde sanığı belirleme açısından sorunumuz çıktı. Peki başka neye etki ediyor? Şimdi 5. maddedeki özel ceza kanunlardaki ceza getiren hükümler işte TCK'nın genel hükümlerine aykırı olamaz diye. Çek kanunu ile genel hükümler tekrar delinmeye başladı.
Birincisi zincirleme suç, müteselsil. Şimdi ara bir dönem daha var yalnız. 31.12.2008 ile bunun yürürlüğe girdiği 20 Aralık 2009'a kadar olan dönemde TCK madde 5 yürürlükte olduğu için genel hükümler uygulanacak ve zincirleme suç olduğu için.
Her çek yaprağı ayrı bir suç olacak. Fakat sıralı çek dediğimiz yani bir tane otomobil almışsınız ve çek yaprağından 5 tane vermişsiniz ve o otomobil alışverişi için ve o kişiye karşı vermişsiniz. Artık burada müteselsil suç var tek suç oluşacak.

İkinci ihtimalde olan taahhütle ilgili bir sorun var.
Şimdi, buradaki taahhüt belki gözünüzden kaçmış da olabilir, belki hiç öyle bir anlam da vermemiş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Buradaki sanıkla, taahhütte bulunan sanıkla takipteki borçlu tüzel kişi olursa aynı kişi değil. Bakın bir sıkıntı çıktı hemen karşımıza. Nasıl? Şimdi, takibin borçlusu kim? Tüzel kişi. 3167'ye göre sanık kim? Gerçek kişi. Ama gerçek kişinin o borçtan sorumluluğu yok ki. O borcu ödemek gibi sorumluluğu yok. Kural olarak onun malvarlığına gidemiyorsunuz. Şimdi taahhüt verdi. Şimdi bu taahhüt mevcut borca katılma mı? Birlikte borç yüklenmesi haline mi geldi acaba? Ve yarın bu borçların yüzde 90 ının ödeneceğini de düşünmüyorum ben. Belki kötümserim, o zaman siz bu tüzel kişi adına olan bu borca burada sanık anlamında taahhütte bulunmakla katılmış mı oldunuz. Onun yanına müteselsil borçlu haline mi geldiniz? Bunlar düşünülmeden şu anda yapılan işler, ileride sizi sıkıntıya sokabilir. En azından, avukat arkadaşlardan yapacaklar varsa oraya bir ihtirazi kayıt koyun.

Nasıl ihtirazi kayıt koyalım?
Şartlamı dersiniz başka yolla mı dersiniz ama savcılığının matbu olarak verdiği belgeyi gördüm çünkü bana getirdiler orada sorun var. Nasıl sorun var? Cezaları ödemek falan oradaki ödenen ceza değil alacağa ilişkin ödeme var. O metinde de bir düzeltme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Cumhuriyet Savcısı Murat İnci Bey sormuş infazın yada davanın durması için 5941 sayılı çek kanunu geçici 2. maddede ödeme taahhüdünde şekil şartı var mı?
Şekil şartı ödeme taahhüdünde yazılı olması lazım. En azından da savcılığa yada mahkemeye gidip beyanda bulunulup bu beyanın altına imzanın alınması lazım. Başka ihtimal yok. Yani sözlü de yapılabilir de o sözünün tutanağa geçirilir en azından kayıt altına alınması lazım ki; ilk taksidin bir yıl içersinde ondan sonra kalan bölümünde iki yıl içersinde ödenmesi gerektiğinin beyan altına almamız lazım. Yani fiili olarak yazılı olmayı gerektiriyor.

Peki hocam alınan yazılı beyan taahhüt diyelim icra dairesine götürüldüğünde taahhüt olarak kabul edilebilir mi?

İşte biraz önce ifade ettim, edilmemesi lazım. Çünkü orada takip ayrı devam ediyor. Onun takiple doğrudan bir ilgisi yok. Eğer olur dediğiniz takdirde tüzel kişinin borcundan gerçek kişiyi de otomatikman birlikte borç yüklenmesi şeklinde sorumlu hale getireceksiniz. Şu anda taahhüt verenler bu sorunlardan habersiz taahhütlerini vermekteler, yarın bunla ilgili sorunlar yaşayacaksınız.

Beni dinlediğiniz için zannederim biraz içiniz karardı, çünkü çok sorunlardan bahsettim, ama şunu söylüyorum bunların hepsinin üstesinden gelmemiz mümkün, fakat bizim sorunumuz nerde, bunları nasıl uygulayacağımızda.
Elimizdeki malzemeyle neler yapıp yapamayacağımız konusunda. Ve herkes bulunduğu ortamda bulunduğu makamda mevkide yaptığı işte kendi sorumluluğuna uygun ve işine uygun davransa bu sorunların çoğunu yaşamayacağız.
Buna ihtiyaç da kalmayacak. Ve bakın, hukukun hakkı iade edeceğine olan inanç da ortadan kalkıyor. Benim kişisel kanaatimi soruyorsanız, bu eski karşılıksız çek suçlarından hiçbir şey çıkmayacak, çıkmaması lazım. Her şey darmadağın oldu. Ceza kanununun 7. maddesi var. Lehe kanun hükümleri uygulanır. Bunu engellemeniz mümkün değil.

Evet, tekrar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim
Konuşmacı : Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

Yeni Çek Kanunu Yargıtay içtihat

yargitay

YARGITAY
Daire Adı: 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2008/2928
Geliş Tarihi: 20/02/2008
Mahkemesi: Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No: 2006/69
Mahkeme Karar No: 2006/260
Mahkeme Karar Tarihi: 31/05/2006
Dava Türü: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Karar No: 2010/999
Karar: BOZMA
20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir. (10. C.D.Karar Tarihi 25.01.2010. Esas No: 2008/2928. Karar No: 2010/999)

YARGITAY
10. Ceza Dairesi
Esas No:2009/15031
Geliş Tarihi:28/09/2009
Mahkemesi:Kadıköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No:2007/439
Mahkeme Karar No:2007/918
Mahkeme Karar Tarihi:28/11/2007
Dava Türü:Karşılıksız Çek Keşide Etme
Karar No:2009/19857
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(KADIKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 28.11.2007 gün ve 2007/439 esas 2007/918 - YARGITAY 10. C.D.'nin 2009/15031 esas 2009/19857 karar sayılı ilamı)

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARINDA DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
DOSYA İNCELEME - HÜKÜM
5941
Sayılı Çek Kanunu ile Yasada düzenlenen karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçlarında;
UYARLAMA YARGILAMASI VE HÜKÜM VERME
Yargılama dosyasında;
A –) İbraz sırasında banka tarafından alınan çek fotokopisi veya aslının onaylı sureti (fotokopisi)
B-) Hesap sahibi gerçek kişinin imza sirküleri (varsa; vekilin imza sirküleri, vekaletnamesi veya temsilcisinin imza sirküleri, temsile ilişkin belgeler)
C-) 1 - Hesap sahibi tüzelkişi adına çek düzenlemekle yetkili temsilcileri veya vekillerinin imza sirküleri
2 – Tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesinin kim olduğuna ilişkin bilgi ya da tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi belirlenmemişse; tüzelkişinin yönetim organını oluşturan gerçek kişilerin tamamına ilişkin bilgiler, Bulunmalıdır.
1 – ŞİKAYET HAKKI:
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu şikayete bağlı suçlardan olduğu için şikayetçinin şikayete hakkı olup olmadığı araştırılmalıdır.
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunda şikayet hakkı HAMİL’e tanınmıştır. Hamil; çeki elinde bulunduran kişidir.
Çeki elinde bulundurması (hamil olması) koşuluyla; emrine çek keşide edilen, çeki bankaya ibraz eden veya ciro silsilesine uygun olarak çekin arkasında cirosu bulunan kişinin şikayet hakkı vardır.
(5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5/1.)
2 – ŞİKAYET SÜRESİ:
Şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır.
Şikayet süresi T.C.K. nın genel hükümlerinde düzenlenmiştir.
Şikayet süresi altı aydır.
(5237 Sayılı T.C.K. nun 73 / 1. maddesinde : (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. )
3 – ŞİKAYETİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:
5941
Sayılı Çek Kanunu'nda şikayet süresinin başlangıç tarihi, çekin kanuni ibraz süresi içerinde bankaya ibraz edildiği ve karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihtir.
4- ÇEKİN UNSURLARI:
Çekin unsurlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
Çekin unsurları T.T.K. nun 692. maddesinde sayılmıştır.
T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurlara ilave olarak, 5941 Sayılı Çek Kanunu 2. maddesinde sayılan bazı bilgilerin de çekin üzerine yazılması gerekmektedir. Ancak; 2. maddede sayılan bilgilerin çekin üzerine yazılmamış olması, T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurları taşıması kaydıyla çekin geçerliliğini etkilemez. (Madde 2/9)
4814 sayılı yasayla değişik 3167 sayılı Çek Yasası 3. maddesine göre 31.07.2003 tarihi ile 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihi arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarası T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan unsurlara ilave unsur olarak aranacak ve bu tarihler arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması; çekin geçerliliğini etkileyecek, çek adi belge niteliğinde kabul edilecektir.
T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan çekin unsurlarından herhangi birisinin veya 31.07.2003-20.12.2009 tarihleri arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması (eksik olması) halinde; 3167 Sayılı Çek Yasası 16. veya 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesinde düzenlenen suç oluşmaz, ancak bu durumda dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmadığı kararda tartışılmalıdır.
4 - İBRAZ TARİHİ:
Çekin süresinde ibraz edilip edilmediği araştırılmalıdır.
5941 Sayılı Çek Kanunu göre çekin muhataba ibraz edildiği tarih, karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşumunu etkilemektedir.
5. maddenin 1. fıkrasına göre; çekin, üzerinde yazan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibrazı halinde karşılıksızdır işlemi yapılırsa suç oluşmaktadır. Önceden ibraz halinde bu maddede düzenlenen suç oluşmamaktadır.
İbraz süresinin nasıl hesaplanacağı T.T.K. 708. maddesinde gösterilmiştir.
(T.T.K. Madde 708 – Bir çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz’de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz’de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazım gelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler.)
a- 3167 Sayılı Çek Yasası'na göre çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce çekin muhataba ibrazı, suçun oluşumunu engellememekte iken 28.02.2009 tarihinde 3167 Sayılı Çek Yasasına eklenen geçici 2. maddeye göre; çekin önceden ibrazı halinde karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmamakta, ancak karşılıksız çıkan çek nedeniyle hukuki takip yapılması mümkün olmaktaydı.
b- 5941 Sayılı Çek Kanunu'na göre ise; çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibraz edilmesi halinde hem karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu oluşmamakta hem de bu çekle ilgili hukuki takip yapılması engellenmektedir. (Madde 3/8 - GEÇİCİ Madde 1/8)
5 - KEŞİDECİNİN YETKİSİ;
Çeki keşide edenin çek keşide etmeye yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. Keşideci, çek keşide etmeye yetkili olmadığı halde hesap sahibinin bilgi ve isteği dışında çek keşide etmiş ise; 5941 Sayılı Çek Kanununda düzenlenen suç oluşmaz, ancak unsurları bulunması halinde T.C.K. düzenlenen dolandırıcılık suçu oluşur.
6 – Çek hakkında ihtiyati tedbir kararı ya da mahkeme tarafından verilmiş ödemeden men kararı bulunması halinde ihtiyati tebbir veya ödemeden men kararının kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmalıdır.
7- ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMASI;
C.M.K. hükümlerini uygulanmak suretiyle şüphelinin savunması alınmalıdır.
8- YABANCI PARA CİNSİNDEN KEŞİDE EDİLEN ÇEKLER;
Yabancı para ile çek keşide etmek mümkündür.
Ancak; hükümde tayin edilen adli para cezası Türk Lirası olmalıdır. Herhangi bir yabancı para cinsinden (dolar, euro, vs.) ceza tayin edilerek hüküm kurulamaz.
Yabancı paranın Türk Lirası karşılığı belirlenmelidir.
Çekte belirtilen yabancı paranın, çekin muhataba ibraz edildiği tarihte Merkez Bankasının efektif satış kuruna göre Türk Lirası karşılığı bulunmalıdır.
9- ADLİ PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ:
5941 Sayılı Çek Kanunu 3. maddesine göre muhatap banka karşılıksızdır işlemi yaparken, ibraz edilen çekin arkasına;
Banka tarafından ibraz eden hamile kısmi ödeme yapılmış ise bu miktar çek bedelinden düşüldükten sonra ya da banka ibraz eden hamile hiç ödeme yapmamış ise bu durum belirtilmek suretiyle çekin karşılıksız kalan miktarını açıkça yazmak zorundadır.
Mahkemece tayin edilen adli para cezası; muhatap bankanın çekin arkasında açıkça gösterdiği çek bedelinin karşılıksız kalan kısmından az olmamalıdır.
Ancak; resmi belgelerle kanıtlanmak suretiyle ya da şikayetçinin kabul etmesi halinde hüküm tarihine kadar söz konusu çek karşılığı hamile ödenen bedel cezadan düşülmelidir.
10- HÜKÜM KURMA
a-
Çeki keşide etsin veya etmesin "hesap sahibi gerçek kişi" hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
b- Hesap sahibi gerçek kişi adına açılmış çek hesabından, "Yetkili yada yetkisiz temsilci" veya "yetkisiz vekil" hakkında sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
c- İbraz tarihinde tüzelkişi adına "çek hazırbulundurmakla yetkili tüzelkişi temsilcisi" veya mali sorumlu belirlenmemiş ise "yönetim organının" tamamı hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
d- İbraz tarihinde tüzelkişi adına çek karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olmadığı halde çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
e- Hesap sahibi tüzelkişi hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.) Kararı verilmelidir.
Hüküm kurulabilmesi için Cumhuriyet savcılığınca, cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlenmiş olmalıdır.(Tebligname No:10/2010-41)

------------------------------------------------------------

BU KARARLAR KARŞISINDA:(Tebligat ve Savunma)

Usul kurallarındaki değişikliğin geçmişe etkili olmaması ve yürürlükten sonra uygulanması ilkesinin Yargıtayca dikkate alınmadığını (zira mahkeme kararı 3167 sayılı yasa yürürlükteyken verilmiş) ve bunun sonucu olarak da 20.12.2009 tarihinden önce de sanığa CMK 195 meşruhatlı çağrı kağıdı çıkartılarak sonuçlandırılan tüm yargılamalarda verilen kararların sırf bu nedenle bile bozulmaya mahkum olduğu, hatta bu tarihten önce yapılan tebligatlarla sürdürülen davalarda da sanık savunmasının mutlaka alınması gerektiğini... anlamamız gerekiyor..

CHP Çek Kanunu için Anayasa Mahkemesi’nde

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU, 20.12.2009 Günlü 5941 sayılı Çek Kanunu'nun bazı maddelerinin yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlardır.

20.12.2009 Günlü 5941 sayılı Çek Kanunu'nun;
1-)
5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin,
2-) 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,
3-) 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,
4-) 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının birinci tümcesindeki "gerçek ve" ibaresinin,
5-) 5. maddesinin (9) numaralı fıkrasının,
6-) 5. maddesinin (11) numaralı fıkrasının,
7-) Çek Kanunu’nun 6. maddesinin,
8-) Çek Kanunu’nun 7. maddesinin,
9-) 5941 sayılı Çek Kanunu Geçiş hükümleri başlığı altında Geçici 1. Maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
10-) 5941 sayılı Çek Kanunu Geçici 1. Maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir..


ananayasa-mahkemesi CHP


5941 SAYILI YENİ ÇEK KANUNU:
Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
1): MADDE 5- (1) -Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. - Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder.

2): MADDE 5- (2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

3): MADDE 5- (3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.

4):MADDE 5- (4) Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir.

5): MADDE 5- (9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma neticesinde;
a) Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,
b) Mahkeme tarafından, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine, karar verilmesi hâlinde, aynı kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına da karar verilir. Bu karar, kesinleşmesi hâlinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sekizinci fıkradaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.

6): MADDE 5- (11) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, ön ödemeye ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 297 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki tebliğnamenin tebliğine ilişkin hükümler uygulanmaz.

7): MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelini, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında;
a) Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,
b) Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,
c) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına,karar verilir.
(2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Kişi, mahkûm olduğu adlî para cezası tamamen infaz edildikten veya bu cezayı ödemediği için hakkında hapis uygulanıp serbest bırakıldıktan itibaren üç yıl ve her hâlde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara itiraz edebilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.

8): MADDE 7- (1) Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Tacir olmayan kişiye tacir kişiye verilmesi gereken çek defteri veren banka görevlisi hakkında elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(3) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüğe aykırı olarak bankaya gerçek dışı beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Beyanname almadan veya beyannameye rağmen, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veren banka görevlileri elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Karşılığı tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilen çekin karşılığının hesapta mevcut olmasına rağmen, hamile ödemede bulunmayan ya da bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, buna rağmen çek düzenlerse, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi adına çek hesabı açan banka görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(8) Çek defteri basmaya veya bastırmaya kanunen yetkili kılınanlar dışında çek defteri basanlar ve bastıranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
(9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(10) 2 nci maddenin, sağlanması ve saklanması gereken bilgi ve belgelere ilişkin hükmüne aykırı hareket edilmesi veya çekin karşılıksız çıkması dolayısıyla hamili tarafından talep edilmesi üzerine düzenleyicinin banka kayıtlarındaki adreslerinin kendisine verilmemesi hâlinde, ilgili bankaya Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Geçiş hükümleri
9): GEÇİCİ MADDE 1- (3) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi hükmü saklıdır.

10): GEÇİCİ MADDE 1- (4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı açılmış olan davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevi devam eder.

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istenen maddeler bunlardır..

Milletvekilleri Telefon Numaraları

Milletvekillerin cep telefon numaraları, milletvekili cep no, milletvekili cep numarası, milletvekillerin özel telefon numaraları, milletvekilleri cep telefonlarının listesiTBMM Milletvekilleri CEP TELEFON Numaraları ve Bilgileri. Ak Parti Milletvekilleri Cep Telefon Numaraları, 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri cep telefon Numaraları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekilleri cep telefon Numaraları, 

Barış ve Demokrasi partisi (BDP) Milletvekilleri cep telefon numaraları Bakanların Telefon numaraları, 
Başbakan Davutoğlu telefon numarası, Başbakan Ahmet Davutoğlu cep telefon numarası, Kemal Kılıçtaroğlu cep telefonu, Başbakanın çep telefonu bakanların cep telefonu milletvekilleri telefon listesi

BU SAYFADA BULUNAN MİLLETVEKİLLERİ TELEFON NUMARALARI GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ VE SAYFADAN KALDIRILMIŞTIR.

Yeni Çek Kanunu uyarlama infaz durdurma

adalet

Karşılıksız çek keşide etme ile ilgili açılmış olan davalar ve Yargıtayda halen temyizde olan dava dosyaları Yerel Mahkemelere iade edilmektedir, Temyizdeki dava dosyalarının içeriğine bakılmaksızın bir ön yazıyla ( Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmiştir, dava dosyalarınında lehe durumlarının tespit edilmesi gerektiğinden bahisle) yerel mahkemelere iade edilmektedir.
Bu durumda kararlar kesinleşmiş olsun veya olmasın, Yargıtaya temyiz için gönderilmiş olsun veya olamasın infazları tamamlanmamış tüm dava dosyalarında Yeni çek kanunu ilgili maddelerine göre uyarlama yargılaması yapılmak suretiyle lehe olan konuların belirlenmesi gerekmektedir.
Yeni çek kanunu hükümlerine göre yapılacak uyarlama yargılamasında ise sanık savunma hakkının kısıtlanmaması açısından infazın durdurulması gerekmektedir, böylece lehe hükümler belirlenecek ve gerekirse dava yeniden temyiz edilebilecektir. Uyarlama yargılaması ve infazın durdurulduğuna ait emsal mahkeme kararı aşağıdadır..

T.C
TOKAT
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR

DOSYA NO: 2008/567
KARAR NO: 2009/199
HAKİM: DİCLE TEKŞAL 42144
C.SAVCISI: ABDÜLKADİR AKIN 39591
KATİP: SELCAN BİLGİN ERGÜN 96609
SANIK: H. A.
SUÇ: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME
SUÇ TARİHİ: 02/07/2008
ASIL KARAR TARİHİ: 10/04/2009
EK KARAR TARİHİ: 30/12/2009

Mahkememizin yukarıda numaraları belirtilen ilamından hükümlü Tokat Cumhuriyet savcılığı'nın 22/12/2009 tarihli ve 2009/1226 ilamat sayılı talepte belirtildiği üzere ; 3167 Sayılı Çek Kanunu 'nun 16. maddesine göre Mahkememizin 2008/567 esas 2009/199 sayılı kararı ile 11,000,00 tl adli para cezasına hükümlü hakkın- da 20/12/2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı çek kanunu bazı hükümlerinin 3167 sayılı çek kanunu hükümlerine göre daha lehe oldugu 5941 sayılı çek kanunu 5/1-3-4 maddesine göre belirtilen yasa hükümlerinin uygulanabileceği, 3167 Sayılı Çek Yasası 16/1 fıkrasına göre her bir çek yapragı için verilecek adli para cezası 80.000. TL den fazla olmadıgı halde 5941 sayılı Çek kanunu 5/1 maddesine göre her bir çekle ilgili olarak azami 1500 güne kadar adli para cezasına hükmedileceği
1500 gün adli para cezasının asgari hadden günlüğü 20.00 tl üzerinden azami hadden günlüğü 100,00 tl üzerinden adli para cezasına dönüştürüldüğünden 150,00 tl Ağır Para Cezası verebilecegi bu nedenle miktarı 30.000.00 tl den fazla çeklerde hakimin her iki yasaya görede hüküm kurarak lehe olan kanunun belirlenmesi anlaşıldığından; 5941 sayılı çek kanunu hükümlerine göre degerlendirilerek karar verilmesini talep etmiş olmakla dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Hükümlü tarafından 20,12,2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı çek yasası 5/1 3-4 maddesine göre suça konu çekin şirket çeki oldugu anlaşılmakla: belirtilen yasa hükümü gereğince infazın durdurulmasına karar verebilmek suretiyle aşagıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM / Yukarıda açıklanan nedenlerle :
Talebin kabulü ile hükümlü hakkındaki Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2009/1226 ilamat numarası üzerinden takip edilen evrakın İNFAZININ DURDURULMASINA
5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle uyarlama yargılaması duruşması yapılacagından yukarıda numarası yazılı ilamat ve infaz evrakının BİLA İŞLEM İADESİNİN SAĞLANMASINA,

Karardan bir suretin Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına İlamat Bürosuna tevdiine,
Dair talep ve mütaalaya uygun dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda Tokat Ağır Ceza mahkemesine itirazı kabil olarak karar verildi 30/12/2009
Katip 96609
Hakim 42144

Başbakanlık Fax ve Medya email adresleri

BAŞBAKANLIK
BAŞBAKAN ÖZEL KALEM FAX 0(312)2045010
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Fax: 0(312)4304397
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Fax: 0(312)4170476

BAKANLAR
SADULLAH ERGİN Adalet Bakanı Fax: 0(312)4177113
BÜLENT ARINÇ Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fax: 0(312)4192243
ALİ BABACAN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fax: 0(312)2128764
CEMİL ÇİÇEK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fax: 0(312)4174206
MEHMET ŞİMŞEK Maliye Bakanı Fax: 0(312)2128764
BEŞİR ATALAY İçişleri Bakanı Fax: 0(312)4181795
FARUK ÇELİK Devlet Bakanı Fax: 0(312)4240995
EGEMEN BAĞIŞ Devlet Bakanı Fax: 0(312)4241613
NİMET ÇUBUKÇU Milli Eğitim Bakanı Fax: 0(312)4173987
HAYATİ YAZICI Devlet Bakanı Fax: 0(312)4251435
MEHMET AYDIN Devlet Bakanı Fax: 0(312)4170540

MEDYA
NTV
METE ÇUBUKÇU HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ mete.cubukcu@ntv.com.tr
FEVZİ YENİÇERİ HABER SERVİSİ fevzi.yeniceri@ntv.com.tr
MİRGÜN CABAS EDİTÖR mirgun.cabas@ntv.com.tr

SHOW TV
MURAT DEMİREL GENEL YAYIN YÖNETMENİ murat.demirel@showtv.com.tr
AYHAN BÖLÜKBAŞI HABER KOORDİNATÖRÜ ayhan.bolukbası@showtv.com.tr
ALPARSLAN AKKUŞ HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ alparslan.akkus@showtv.com.tr Y
OZAN PEZEK EDİTÖR ozan.pezek@showtv.com.tr
RIDVAN BIYIK HABER MUHABİRİ rıdvan.bıyık@showtv.com.tr Y
FIRAT ÇATBAŞ HABER MUHABİRİ fırat.catbas@showtw.com.tr
DERYA BOZDİNÇ HABER MUHABİRİ derya.bozdinc@showtv.com.tr Y

SKY TÜRK
FİKRET BULUT HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ fikret.bulut@skyturk.tv
MUSTAFA ÇELEBİ EDİTÖR mustafa.celebi@skyturk.tv
MUHARREM YILDIZ EDİTÖR muharrem.yıldız@skyturk.tv
RECEP BOLAT EDİTÖR recep.bolat@skyturk.tv
BURCU BENEK MUHABİR burcu.benek@skyturk.tv
MERVE AYHAN MUHABİR merve.ayhan@skyturk.tv

ATV
HAKAN GÜLTEKİN HABER MÜDÜRÜ İ. ŞEFİ h.gultekin@atv.com.tr
MÜCAHİT OKUR EDİTÖR m.okur@atv.com.tr
FERKUT BOZKURT EDİTÖR f.bozkurt@atv.com.tr
NİLGÜN ÖZDAĞ EDİTÖR n.ozdag@atv.com.tr
FERHAT UÇAR MUHABİR f.ucar@atv.com.tr
IŞIL ÖZDEM MUHABİR i.ozdem@atv.com.tr

TV 8
GÜRCAN ÇİLESİZ HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ haber@tv8.com.tr
DEMET SOYSAL HABER SERVİSİ MÜDÜR YARDIMCISI haber@tv8.com.tr
MURAT KARATAŞ HABER MUHABİRİ haber@tv8.com.tr
İSMAİL ERDEN HABER MUHABİRİ haber@tv8.com.tr
BİLGE YAVUZ HABER MUHABİRİ haber@tv8.com.tr

FOX
KUBİLAY TÜMEN HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ kubilay.tumen@fox.com.tr
EYÜP KARASAKAL İSTİHBARAT ŞEFİ eyup.karasakal@fox.com.tr
MERAL TOSUN HABER MUHABİRİ meral.tosun@fox.com.tr
FATİH ERENER HABER MUHABİRİ fatih.erener@fox.com.tr

KANAL 1
BÜLENT GÜLTEKİN HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ bulentgultekin@kanal1.com.tr
OZAY ŞENDUR HABER KOORDİNATÖRÜ osendur@kanal1.com.tr
SUAT YILMAZ İSTİHBARAT ŞEFİ suat@kanal1.com.tr
EMRAH GÜRSOY MUHABİR egursoy@kanal1.com.tr

KANAL TÜRK
TARIK TOROS HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ tarık.toros@kanalturk.com.tr
OĞUZ USLUER HABER KOORDİNATÖRÜ oguz.usluer@kanalturk.com.tr
DİLEK ÖZGÜL HABER MUHABİRİ dilek.ozgul@kanalturk.com.tr

STAR TV
UĞUR DÜNDAR ANCHORMAN ugur.dundar@startv.com.tr
YILMAZ ÖZDİL HABER GENEL MÜDÜRÜ yılmaz.ozdıl@startv.com.tr
MUSTAFA SAĞLAMER HABER KOORDİNATÖRÜ mustafa.sağlamer@startv.com.tr
ÜNAL OYMAK İSTİHBARAT ŞEFİ unal.oymak@startv.com.tr
EMİNE MUNYAR EKONOMİ EDİTÖRÜ emine.uyar@startv.com.tr

KANAL 24
YÜKSEL ALTINTAŞ HABER KOORDİNATÖRÜ yukselaltıntas@yirmidort.tv
ÖMER ÖZKÖK EDİTÖR omerozkok@yirmidort.tv
TARIK OKAYGÜN EDİTÖR tarikokaygun@yirmidort.tv
ARUKAN ŞANCI EDİTÖR arukansancı@yirmidort.tv
MURAT YANCI EDİTÖR muratyanci@yirmidort.tv
VAKKAS AKSU MUHABİR vakkasaksu@yirmidort.tv
SEMİH SATIROĞLU MUHABİR semihsatiroglu@yirmidort.tv
PINAR HORTOĞLU MUHABİR pinarhortoglu@yirmidort.tv

TRT
SELVER GÖZÜAÇIK EKONOMİ/HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ selver.gozuacık@trt.net.tr
ENGİN BAŞÇI MUHABİR engin.bascı@trt.net.tr
GÖKSAL GÖKÇE MUHABİR goksal.gokce@trt.net.tr
ERKAN TURHAN MUHABİR erkan.turhan@trt.net.tr
GÖNÜL GEZBUL MUHABİR gonul.gezbul@trt.net.tr
ÖZLEM COŞAR MUHABİR ozlem.cosar@trt.net.tr

CNN TÜRK
SUAT TOkTAŞ HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ suatt@cnnturk.com.tr
CENGİZ ERTAN İSTANBUL HABER KOORDİNATÖRÜ cengize@cnnturk.com.tr
GÖKSAL GÖKSU HABER MUHABİRİ goksalg@cnnturk.com.tr
HÜSEYİN YILMAZ HABER MUHABİRİ huseyiny@cnnturk.com.tr

KANAL D
MUSTAFA AŞÇIOĞLU HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ mascıoglu@kanald.com.tr
UYGAR EREMEKTAR HABER KOORDİNATÖRÜ ueremektar@kanald.com.tr
ORKUN ÜN HABER MUHABİRİ orkunes@kanald.com.tr

EXPO CHANNEL
MAHMUT RUŞEN PROGRAM ve YAYIN MÜDÜRÜ mrusen@expochanneltv.com
ONURSAL ERBAŞ YAYIN KOORDİNATÖRÜ oerbas@jcturk.com
MUSTAFA URLU İSTİHBARAT ŞEFİ mustafaurlu@jcturk.com


ANADOLU AJANSI
FATİH SÜRMELİ İSTİHBARAT ŞEFİ istanbul@aa.com.tr
HASAN KÖSEOĞLU MUHABİR istanbul@aa.com.tr
EREN COŞKUN MUHABİR istanbul@aa.com.tr
NESİMİ ERGÜNÜ MUHABİR istanbul@aa.com.tr
NURAY CEVİREL MUHABİR istanbul@aa.com.tr
NURHAN ÇORLU MUHABİR istanbul@aa.com.tr
NEVBAHAR KABAK MUHABİR istanbul@aa.com.tr

CİHAN HABER
CEMALETTİN ÇANDIR İSTİHBARAT ŞEFİ c.candır@cihan.com.tr
HAKAN İNCE HABER MÜDÜRÜ h.ince@cihan.com.tr,
BARAN TAŞ MUHABİR b.tas@cihan.com.tr

KANAL 7
NAYMİYE YILMAZ HABER DAİRESİ BAŞKANI nyilmaz@kanal7.com
İBRAHİM ERDOĞAN HABER KOORDİNATÖRÜ ierdogan@kanal7.com
AHMET GEMİCİ HABER MUHABİRİ gemici@kanal7.com
EMİNE OKUMUŞ HABER MUHABİRİ eminekaradere@kanal7.com
SABRİ ÇELEBİOĞLU HABER MUHABİRİ celebioğlu@kanal7.com
BAHADIR AÇIKEL HABER MUHABİRİ bahadır.acıkel@kanal7.com
GONCA BAĞBÜR HABER MUHABİRİ gonca.bagbur@kanal7.com

DHA
MUSTAFA ERDOĞAN HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ dhaistanbui@dha.com.tr

STV
AHMET TORUN HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ atorun@samanyolu.tv
ALİ DEMİRER İSTİHBARAT ŞEFİ ademirer@samanyolu.tv
METİN YIKAR HABER KOORDİNATÖRÜ myıkar@samanyolu.tv
AHMET DOĞAN HABER MUHABİRİ adogan@samanyolu.tv
LEVENT AK HABER MUHABİRİ lak@samanyolu.tv
SİNAN GİRGİN HABER MUHABİRİ sgirgin@samanyolu.tv

TGRT HABER
MURAT ARVAS HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ murat.arvas@tgrthaber.com.tr
GÜNAY KANTAŞ HABER KOORDİNATÖRÜ gunay.kantas@tgrthaber.com.tr
EKREM ÇALKILIÇ HABER MUHABİRİ ekrem.calkılıc@tgrthaber.com.tr
ÖMER ÇAĞLAK HABER MUHABİRİ omer.caglak@tgrthaber.com.tr

İHA
ÖMER KILIÇ HABER SERVİSİ MÜDÜRÜ omer.kılıc@iha.com.tr
FARUK AYDEMİR EDİTÖR faruk.aydemir@iha.com.tr

HABER TÜRK
ALİ GÜVEN HABER MÜDÜRÜ aliguven@haberturk.com,
CANSEL POYRAZ İSTİHBARAT SORUMLUSU canselpoyraz@haberturk.com

GAZETE VE MEDYA TOPLU EMAİL ADRESLERİ

bilgi@aktifhaber.com; bilgi@ankaraport.net; bilgi@medya73.com; info@gazete5.com; info@guncel-haber.com; info@haberajans.com; info@haberoku.net; info@hurriyetport.com; info@lpghaber.com; info@nethaber.com; info@nethabercilik.com; info@turkmedya.com; kerkukfeneri@yahoo.com; yusufsahici@gmail.com; aciray@mynet.com; afetilgaz@milligazete.com.tr; ahakan@hurriyet.com.tr; ahmethakan@hurriyet.com.tr; akif.beki@radikal.com.tr; c.altan@bnet.net.tr; cengiz.candar@radikal.com.tr; cevikce@ttnet.net.tr; csemercioglu@hurriyet.com.tr; denktas@yenicaggazetesi.com.tr; dundar@e-kolay.net; ebabahan@sabah.com.tr; ecansen@hurriyet.com.tr; emin.pazarci@takvim.com.tr; emincolasan@sozcum.com; eozkok@hurriyet.com.tr; epazarci@bugun.com.tr; esafak@sabah.com.tr; eyupcan@hurriyet.com.tr; f.koru@yenisafak.com.tr; h.cemal@milliyet.com.tr; h.pulur@milliyet.com; h.pulur@milliyet.com.tr;

hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr; hsahin@radikal.com.tr; kirikkanat@mgkmedya.com; m.asik@milliyet.com.tr; Mahmutovur@sabah.com.tr; maltan@sabah.com.tr; Melih Aşık (melih.asik@milliyet.com.tr); mensurakgun@referansgazetesi.com; mfarac@cumhuriyet.com.tr; msarikaya@sabah.com.tr; mturker@gozcugazetesi.com; mturker@sozcum.com; mumtazsoysal@gmail.com; murat kislali (mkislali@yahoo.com); mutlu@gazetevatan.com; nagehan.alci@aksam.com.tr; necatidogru@sozcum.com; nedim.sener@milliyet.com.tr; nese.duzel@e-kolay.net; nevinbilgin@stargazete.com; nevinbilgin@yahoo.com; oralcalislar@gmail.com; oralcalislar@yahoo.com; oray.egin@aksam.com.tr; rauftammer@posta.com.tr; sirri.cebeci@tercuman.com.tr;

skucuksahin@hurriyet.com.tr; t.akyol@milliyet.com.tr; takyol@milliyet.com.tr; talat.atilla@gunes.com; tturenc@hurriyet.com.tr; ugur.dundar (ugur.dundar@startv.com.tr); utalu@sabah.com.tr; yakupkepenek06@hotmail.com; ycongar@erols.com; ydogan@hurriyet.com.tr; yurthaber@cumhuriyet.com.tr; anayurtgaetesi@gmail.com; ankara@hurriyet.com.tr; ankcum@cumhuriyet.com.tr; info@birgun.net; okur@sabah.com.tr; sultanozer@gmail.com; ates_senol@hotmail.com; cagdasozer@gmail.com; ctoker@hurriyet.com.tr; ezelhan@gmail.com; firatkozok@gmail.com; habibguler02@hotmail.com; hgonultas@gazetevatan.com;

hguler@zaman.com.tr; mansurcelik@gmail.com; muge.tutcali@iha.com.tr; okonuralp@hurriyet.com.tr; rezzakoral@gmail.com; semae@cnnturk.com.tr; sibel.erdem@ntv.com.tr; tureykose@gmail.com; agehanakbulut@yahoo.com; atestumer06@gmail.com; barkinbs@gmail.com; bilalcetin@hotmail.com; cimencetin@gmail.com; cincekara@gmail.com; cozenfatma@yahoo.com; ddogan@kanald.com.tr; ekoparis@gmail.com; eozgonul@gmail.com; goksel.bozkurt@tdn.com.tr; hakkikurban@gmail.com; hasan.oymez@gmail.com; kemal.dogan58@hotmail.com; murat oztek (muratoztek@gmail.com); nesesaridogan@gmail.com; oakbas75@gmail.com; osendir@gmail.com; ouguroglu@gmail.com; ozlemakarsucelik@gmail.com; salihacolak@hotmail.com; savaskerimoglu@gmail.com; veli.toprak@gmail.com; volkanyanardag@gmail.com; yonel@sabah.com.tr; zerdem@radikal.com.tr; zihnierdem@hotmail.com;

zubeyde_yalcin@hotmail.com; aldo.mirabella@entecra.it; aldo.mirabella@issds.it; amiguel@unav.es; andreas.liljeberg@comingthrough.se; av.halilyolcu@hotmail.com; ayse.cihangir@hotmail.com; Aysel YAMAN (aysel@ozentasarim.com); ayselkulkuloglu@hotmail.com; besd-bir@bes-bir.org; bilgiedinme@gsgm.gov.tr; bilgiedinme@kayseri.bel.tr; bilgiedinme@oib.gov.tr; burcu.doker@metro-tr.com; Canan Kanat (canankanat@hotmail.com);  Damien Berlureau (dbsauvignon@yahoo.fr); denizsom@cumhuriyet.com.tr; depo.ltd@ttmail.com; dpala@yum-bir.org; duomen.metals@gmail.com; Edebali (piramitgroup@gmail.com); Ender Batukan (Genel Müdür) (batukan@kaski.gov.tr);

ferzancihangir@cihangirtekstil.com.tr; fevzicelik38@hotmail.com; Gavan Garland (gavan@garlandtruffles.com); gee.enterprises@yahoo.com; gws@incomet-tpm.com; hakanziya.ergin@metro-tr.com; Hasan Y cel (hasanyucel72@yahoo.com); howard.johnston@lrtap.com; huseyin.yildiz@tbmm.gov.tr; ifmimarlik@gmail.com; inanc@erciyes.edu.tr; info (info@oib.gov.tr); info@cpnint.com; info@flasflower.com; info@icisleri.gov.tr; info@nestadesign.de; info@ozentasarim.com; info@rajbirdinc.com; info@usascrapmetalco.com;

melekus@setbir.org.tr; Micologia Forestal Aplicada (micofora@gmail.com); milletvekilim43@gmail.com; msgask@hotmail.com; muammer4223@hotmail.com; mustafasolak_83@hotmail.com; n.turkoz@sistemsineris.com; n.turkoz@sonteks.com; n.yilmazkaya@gmail.com; o.karakocluoglu@gmail.com; office@lrta.org; okarakoclu@hotmail.com; osman.kocak@metro-tr.com; ozelkalem@chp.org.tr; P.shaw@roehampton.ac.uk; pepiniere@agritruffe.eu; Raffaello Network (musterihizmetleri@raffaello-network.com); s.kulkuloglu@sistemsineris.com; sadi azrak (ssadiazrak@yahoo.com.tr);

saray38@hotmail.com; seda.sunat@metro-ag.com; SEFA YAPICI (sefayap@gmail.com); selamibilgili@gmail.com; selamibilgili@mynet.com; setbir@setbir.org.tr; sezercanbektas@gmail.com; shrenik@realvalueintl.co.uk; suder@suder.org.tr; sukrankutucu@gmail.com; sukrankutukcu@gmail.com; tartuficoltura@gmail.com; Tim Le (timl@shoesforcrews.com); trades@pumacg.com; tuncay@saygun.com; turgay@fisekci.com; turkotartarian@gmail.com; westernscrap@gmail.com; Yahya Balcı (mernis38@hotmail.com); yhhalac@gmail.com; info@odatv.com.tr; info@odatv.cm; kayseri@dunya.com; davutgulec@hotmail.com; muratmetiner@mynet.com; eliftv@eliftv.com.tr; ac.semra@mynet.com;

akrepmehmet1@hotmail.com; ustuntuncer@erciyes.edu.tr; erdmen@hotmail.com; evlendimmehmet@hotmail.com; fatihkaracali@hotmail.com; ferhatyagmur@hotmail.com; hakimiyetkayseri@hotmail.com; deniz@cagan.com.tr; info@kanal38.com; a.zorlu38@hotmail.com; bulut@kaytv.com.tr; haber@kayserianadoluhaber.com; buyukkayseri@gmail.com; haber@denizpostasi.com; dergianadolu@windowslive.com; erciyes@erciyesgazetesi.com; mehmetugurlu@hotmail.com; mehmetugurlu38@gmail.com; kayseri-gundem@hotmail.com; info@kayserigunes.com; kayserihabergazetesi@mynet.com; scicek@htgazete.com.tr; kayserihavadis@yahoo.com; kenthaber@gmail.com; yusufyerli38@gmail.com; cananbayram@hotmail.com; mustafaduran38@yahoo.com; kursat38@gmail.com; kayseri_starhaber@msn.com; kayseritempo@hotmail.com; ulkergazetesi@mynet.com; vakitkayseri@hotmail.com; yeni.kayseri@mynet.com; yenisabah@mynet.com; kayseri@zaman.com.tr; info@kayseri.net.tr; kayserimetropol_medyaajans@hotmail.com; kayseriyorum@hotmail.com; kayseriyorum@kayseriyorum.com; kaytv@kaytv.com.tr; gazeteci38@hotmail.com; nebahaterdogan@hotmail.com; ocak.gozde@hotmail.com; pirlioglu_koray@hotmail.com;

tursunmahmut@gmail.com; tvkayseri@tvkayseri.com.tr; ankara@dha.com.tr; dhainternet@dha.com.tr; kayseri@aa.com.tr; kayserdha@dha.com.tr; salih.akkus@iha.com.tr; mrf@ansesnet.com; anahaber@atv.com.tr; anahaber@kanald.com.tr; editor@kanald.com.tr; haber@ntv.com.tr; haber@stv.com.tr; haber@tgrt.com.tr; tgrt@tgrt.com.tr; info@brt.com.tr; haber@brt.com.tr; info@cnnturk.com.tr; info@halktv.com.tr; info@showtv.net; kanal7@kanal7.com; mabirand@e-kolay.net; ridvana@cnnturk.com.tr; starhaber@startv.com.tr; ugurd@startv.com.tr; yavuzo@cnnturk.com.tr

EMAİL (EPOSTA) ADRESLERİ (BASIN MEDYA)

bilgi@aktifhaber.com; bilgi@ankaraport.net; bilgi@medya73.com; info@gazete5.com; info@guncel-haber.com; info@haberajans.com; info@haberoku.net; info@hurriyetport.com; info@lpghaber.com; info@nethaber.com; info@nethabercilik.com; info@turkmedya.com; kerkukfeneri@yahoo.com; yusufsahici@gmail.com; anayurtgaetesi@gmail.com; ankara@hurriyet.com.tr; ankcum@cumhuriyet.com.tr; info@birgun.net; murat kislali (mkislali@yahoo.com); okur@sabah.com.tr; sultanozer@gmail.com; ates_senol@hotmail.com; cagdasozer@gmail.com; ctoker@hurriyet.com.tr; ezelhan@gmail.com; firatkozok@gmail.com;

habibguler02@hotmail.com; hgonultas@gazetevatan.com; hguler@zaman.com.tr; mansurcelik@gmail.com; muge.tutcali@iha.com.tr; okonuralp@hurriyet.com.tr; rezzakoral@gmail.com; semae@cnnturk.com.tr; sibel.erdem@ntv.com.tr; tureykose@gmail.com; agehanakbulut@yahoo.com; atestumer06@gmail.com; barkinbs@gmail.com; bilalcetin@hotmail.com; cimencetin@gmail.com; cincekara@gmail.com; cozenfatma@yahoo.com; ddogan@kanald.com.tr; ekoparis@gmail.com; eozgonul@gmail.com; goksel.bozkurt@tdn.com.tr; hakkikurban@gmail.com; hasan.oymez@gmail.com; kemal.dogan58@hotmail.com; murat oztek (muratoztek@gmail.com); nesesaridogan@gmail.com; nevinbilgin@yahoo.com; oakbas75@gmail.com; osendir@gmail.com; ouguroglu@gmail.com; ozlemakarsucelik@gmail.com; salihacolak@hotmail.com;

savaskerimoglu@gmail.com; veli.toprak@gmail.com; volkanyanardag@gmail.com; yonel@sabah.com.tr; zerdem@radikal.com.tr; zihnierdem@hotmail.com; zubeyde_yalcin@hotmail.com; afetilgaz@milligazete.com.tr; ahakan@hurriyet.com.tr; ahmethakan@hurriyet.com.tr; akif.beki@radikal.com.tr; aldo.mirabella@entecra.it; aldo.mirabella@issds.it; amiguel@unav.es; andreas.liljeberg@comingthrough.se; av.halilyolcu@hotmail.com; ayse.cihangir@hotmail.com; Aysel YAMAN (aysel@ozentasarim.com); ayselkulkuloglu@hotmail.com; besd-bir@bes-bir.org; bilgiedinme@gsgm.gov.tr; bilgiedinme@kayseri.bel.tr; bilgiedinme@oib.gov.tr; burcu.doker@metro-tr.com; c.altan@bnet.net.tr; Canan Kanat (canankanat@hotmail.com);

cengiz.candar@radikal.com.tr; cevikce@ttnet.net.tr; csemercioglu@hurriyet.com.tr; Damien Berlureau (dbsauvignon@yahoo.fr); denizsom@cumhuriyet.com.tr; denktas@yenicaggazetesi.com.tr; depo.ltd@ttmail.com; dpala@yum-bir.org; dundar@e-kolay.net; duomen.metals@gmail.com; ebabahan@sabah.com.tr; ecansen@hurriyet.com.tr; Edebali (piramitgroup@gmail.com); emin.pazarci@takvim.com.tr; emincolasan@sozcum.com; Ender Batukan (Genel Müdür) (batukan@kaski.gov.tr); eozkok@hurriyet.com.tr; epazarci@bugun.com.tr; esafak@sabah.com.tr;

eyupcan@hurriyet.com.tr; f.koru@yenisafak.com.tr; ferzancihangir@cihangirtekstil.com.tr; fevzicelik38@hotmail.com; Gavan Garland (gavan@garlandtruffles.com); gee.enterprises@yahoo.com; gws@incomet-tpm.com; h.cemal@milliyet.com.tr; h.pulur@milliyet.com; h.pulur@milliyet.com.tr; hakanziya.ergin@metro-tr.com; Hasan Y cel (hasanyucel72@yahoo.com); hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr; howard.johnston@lrtap.com; hsahin@radikal.com.tr; huseyin.yildiz@tbmm.gov.tr; ifmimarlik@gmail.com; inanc@erciyes.edu.tr; info (info@oib.gov.tr); info@cpnint.com; info@flasflower.com; info@icisleri.gov.tr; info@nestadesign.de; info@ozentasarim.com; info@rajbirdinc.com;

info@usascrapmetalco.com; kirikkanat@mgkmedya.com; m.asik@milliyet.com.tr; magda@mageedesign.com; Mahmutovur@sabah.com.tr; maltan@sabah.com.tr; matthias_schubert@lechuza.com; Mattias Liljeberg (mattias.liljeberg@comingthrough.se); Mehmet Şevki Kulkuloğlu (s.kulkuloglu@gmail.com); melekus@setbir.org.tr; Melih Aşık (melih.asik@milliyet.com.tr); mensurakgun@referansgazetesi.com; mfarac@cumhuriyet.com.tr; Micologia Forestal Aplicada (micofora@gmail.com); milletvekilim43@gmail.com; msarikaya@sabah.com.tr; msgask@hotmail.com; mturker@gozcugazetesi.com; mturker@sozcum.com; muammer4223@hotmail.com; mumtazsoysal@gmail.com;

mustafasolak_83@hotmail.com; mutlu@gazetevatan.com; n.turkoz@sistemsineris.com; n.turkoz@sonteks.com; n.yilmazkaya@gmail.com; nagehan.alci@aksam.com.tr; necatidogru@sozcum.com; nedim.sener@milliyet.com.tr; nese.duzel@e-kolay.net; nevinbilgin@stargazete.com; o.karakocluoglu@gmail.com; office@lrta.org; okarakoclu@hotmail.com; oralcalislar@gmail.com; oralcalislar@yahoo.com; oray.egin@aksam.com.tr; osman.kocak@metro-tr.com; ozelkalem@chp.org.tr; P.shaw@roehampton.ac.uk; pepiniere@agritruffe.eu; Raffaello Network (musterihizmetleri@raffaello-network.com); rauftammer@posta.com.tr; s.kulkuloglu@sistemsineris.com; sadi azrak (ssadiazrak@yahoo.com.tr); saray38@hotmail.com; seda.sunat@metro-ag.com; SEFA YAPICI (sefayap@gmail.com); selamibilgili@gmail.com;

selamibilgili@mynet.com; setbir@setbir.org.tr; sezercanbektas@gmail.com; shrenik@realvalueintl.co.uk; sirri.cebeci@tercuman.com.tr; skucuksahin@hurriyet.com.tr; suder@suder.org.tr; sukrankutucu@gmail.com; sukrankutukcu@gmail.com; t.akyol@milliyet.com.tr; takyol@milliyet.com.tr; talat.atilla@gunes.com; tartuficoltura@gmail.com; Tim Le (timl@shoesforcrews.com); trades@pumacg.com; tturenc@hurriyet.com.tr; tuncay@saygun.com; turgay@fisekci.com; turkotartarian@gmail.com; ugur.dundar (ugur.dundar@startv.com.tr); utalu@sabah.com.tr; westernscrap@gmail.com; Yahya Balcı (mernis38@hotmail.com); yakupkepenek06@hotmail.com; ycongar@erols.com; ydogan@hurriyet.com.tr; yhhalac@gmail.com; aciray@mynet.com; yurthaber@cumhuriyet.com.tr