Ev Eşyası Haczi Geçici 10. Madde, İtiraz Dilekçesi

Yeni İcra iflas kanunu. Yeni icra kanunu ev eşyaları haczi. Ev haczi kaldırıldımı. Ev Eşyasının haciz edilmesi. Haciz kanunu Geçici 10. Madde.
Ev Eşyası Haczinde takip edilecek Hususlar:
1-Ev Eşyaları Haczine itiraz dilekçesi
2- Emsal Yargıtay kararı
6352 sayılı yeni İcra İflas kanunun yürürlüğe girmesine rağman bazı icra müdürlükleri ve alacaklı vekil Avukatının talebleri ile hareket eden icra memurları, İcra dosyasının açılış tarihinin yeni icra iflas kanunun yayınlandığı tarihten önce olduğundan bahisle ev halkının zaruri ihtiyacı sayılan eşyaların tamamını haciz etmektedirler.

Yasa hükmü çok açık olduğu halde, vatandaşlarımız bu tip hacizlerle karşı karşıya kalmakta ve mağdur olmaktadırlar.

Günümüzde, ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebep olduğu, etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeple parçalanmalar yaşandığı, intiharların yaşandığı, ev eşyasının haczinin borcu tahsil amacıyla gereksiz olduğu, alacaklı tarafın ev eşya haczini, bir intikam duygusuyla gerçekleştirdiği çok açıktır.

Yeni İcra İflas kanunu ile, Bankaların insanlara fütursuzca dağıttığı kredi, kredi kartı gibi şeyler için inanılmaz faiz uygulamalarıyla borçlunun hayatını karartması en azından bir nebzede olsa engellenmesi gerekirken, ne yazıkki bazı icra memurları ve müdürleri bu kanunun bu hükümlerini görmezden gelmekte, alacaklı avukatının emirlerini yerine getirmekteler.. Bu haksız muameleye uğramış olan vatandaşlarımız için, haklarını arayabilecekleri dilekçe örneği aşağıdadır.

..........İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA ESAS NO:...................................
BORÇLU:..................................................
(ŞİKAYET EDEN) :..................................
Adres:.........................................................
KONU : Hacze İtiraz ve Haczin Kaldırılması Talebimizden İbarettir

AÇIKLAMALAR :
1. Alacaklı vekili tarafından ....... İcra Müdürlüğünün .../.... esas sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibi sonucunda …/../2012 tarihinde evimde yapılan haciz esnasında, evde yaşayanların ihtiyacı olan……eşyalar haczedilerek muhafaza altına alınmıştır.

2. 6352 sayılı kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 82. maddesinin 3. fıkrasına göre “aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşyalar birden fazla değilse haczedilemez.

Madde aynen şöyledir:
(Değişik: 6352 - 2.7.2012 / m.16) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, HACZEDİLEMEZ..

Haciz işlemi 6352 sayılı yasanın yürürlük tarihinden sonradır. 6352 sayılı yasanın geçici 10. Maddesine göre kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılacak takip işlemleri yeni yasaya tabi olacaktır. Çünkü geçici 10. Madde "takip işlemleri" demektedir. Bunun aksi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacaktır.

6352 sayılı yasanın geçici 10. Maddesine göre

"Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir."

Bu geçici madde ile kanun koyucu, diğer İcra ve İflas Kanunu değişikliklerinden farklı olarak, değiştirilen maddelerin her biri için zaman itibariyle uygulanmayı belirlemek yerine, genel bir düzenleme ile tüm değişikliklerin zaman itibariyle uygulanmasını düzenlemiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 448 işlemin tamamlanmasından bahsederken, İcra ve İflas Kanunu Geçici m. 10 takip işleminin başlatılmasından söz etmektedir. Tamamlanmamış usal işlemi, başlatılan takip işlemini karşılamaktadır. Zira "başlatılma" lafzı itibariyle devam etmeye, henüz sonuçlanmamış olmaya ve hacizde olduğu gibi özellikle etkilerini sürdürmeye işaret etmektedir.

Her iki hükmün ortak noktası, tamamlanmış işlemlerin eski Kanuna, henüz yapılmamış işlemlerin yeni Kanuna tabi olmasıdır. Geçici m. 10’un karşıt kavram kanıtından başlatılmamış takip işlemlerine yeni Kanunun uygulanacağı çıkarılabilir. Buna karşılık her iki hüküm, başlatılmış takip işlemleri ile tamamlanmamış usal işlemlerinin tabi olacağı Kanun bakımından farklı düzenleme getirmiştir. Nitekim yargıtay kararları da bu yöndedir. (Yargıtay 12. H.D 2012/28045 E. 2013/3913 K.  12.02.2013 T.)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 448, tamamlanmamış işlemlere yeni Kanunun; 6352 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi ise önceki Kanunun uygulanacağını kabul etmiştir. Şu halde, Geçici 10. madde bakımından tamamlanmış takip işlemleri ile başlatılmış ancak henüz tamamlanmamış takip işlemleri eski Kanuna; henüz yapılmamış takip işlemleri yeni Kanuna tabi olacaktır.

Maddenin değişiklik gerekçesinde "Temel insan hak ve özgürlüklerini teminat altına almak" amaçlanmaktadır. Söz konusu olan temel hak ve özgürlüklerdir. Kişilerin temel hak ve özgürlükleri uluslararası sözleşmelerin ve anayasanın garantisi altındadır ve ertelenmez.

DELİLLER : Haciz tutanağı ve her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu 82/3. Madde ve ilgili mevzuat. Emsal Yargıtay kararı

SONUÇ İSTEM : 6352 sayılı kanunla değişik 2004 sayılı kanunun 82. Maddesine aykırı olarak yapılan haczin kaldırılmasını, yargılama giderlerinin karşı yana yüklenmesini arz ve talep ederim.

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı:.......................
İmza

YARGITAY KARARI

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
Esas Numarası: 2012/28045
Karar Numarası: 2013/3913
Karar Tarihi: 12.02.2013
Dava/Suç Türü : Şikayet (icra memur muamelesi)

Y A R G I T A Y     İ L A M I

Mahkemesi : İstanbul Anadolu 14. İcra Hukuk Mahkemesi
Mahkeme Esas Numarası : 2012/529
Mahkeme Karar Numarası : 2012/661
Mahkeme Karar Tarihi : 09/08/2012

ÖZET:
       HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR : ( Ev Eşyasının Haczi - 6352 S.K. İle 2004 S.K. Md. 82/3'te Yapılan Değişikliğin Her Bir Takip İşlemi Tarihi Esas Alınarak Uygulanacağı/Takip İşlemi Olan Haciz İşleminin Yasanın Yürürlük Tarihinden Sonra Yapılmış Olduğu ve Hacizde 6352 S.K.'nın Uygulanacağı )
       EV EŞYASININ HACZİ : ( Ev Eşyasının Haczi - 6352 S.K. İle 2004 S.K. Md. 82/3'te Yapılan Değişikliğin Her Bir Takip İşlemi Tarihi Esas Alınarak Uygulanacağı/Takip İşlemi Olan Haciz İşleminin Yasanın Yürürlük Tarihinden Sonra Yapılmış Olduğu ve Hacizde 6352 S.K.'nın Uygulanması Gereği )
       6352 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ : ( 6352 S.K.'daki Değişikliğin Takip Tarihinden İtibaren Değil Haciz Satış Gibi Her Bir Takip İşleminin Tarihi Esas Alınarak Uygulanacağı )
       TAKİP TARİHİ : ( Ev Eşyasının Haczi - 6352 S.K. İle 2004 S.K. Md. 82/3'te Yapılan Değişikliğin Her Bir Takip İşlemi Tarihi Esas Alınarak Uygulanacağı/Takip İşlemi Olan Haciz İşleminin Yasanın Yürürlük Tarihinden Sonra Yapılmış Olduğu ve Hacizde 6352 S.K.'nın Uygulanacağı )

       Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

       Alacaklı vekili, 25.07.2012 tarihinde borçluların ev adreslerinde yapılan hacizlerde 6352 Sayılı Yasa'nın 6. maddesi ile değişik İcra ve İflas Kanunu'nun 82/3. maddesi uyarınca ev eşyasının haczi talebinin reddedildiğini, takip tarihinin yasanın yürürlük tarihinden öncesine ait olduğunu ileri sürerek ret kararının kaldırılması şikayetiyle icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece 6352 Sayılı Yasa'nın 29.06.2012 tarihli takipten sonra 02.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verildiği görülmüştür.

       6352 Sayılı Yasa'nın 16. maddesinde icra memurunun, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendireceği, buna göre talebin kabulüne veya reddine karar vereceği düzenlenmiştir.

       Aynı Yasa'nın 38. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu'na eklenen gecici 10. maddede ise; bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edileceği hükmü getirilmiştir.

       İcra ve İflas Kanunu'nun yukarıda anılan geçici 10. maddesinden, 6352 Sayılı Yasa değişikliğinin, takip tarihinden itibaren değil, haciz, satış gibi her bir takip işlemi tarihi esas alınarak uygulanacağı anlaşılmaktadır. Buna göre takip tarihi yasanın yürürlük tarihinden öncesine ait olsa bile, bir takip işlemi olan haciz işleminin Yasanın yürürlük tarihinden sonra yapılmış olması nedeniyle hacizde 6352 Sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

       Somut olayda, takip tarihi 29.06.2012 olmasına karşın şikayete konu haciz işleminin, 6352 Sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği 02.07.2012 tarihinden sonra 25.07.2012 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından, haciz tarihine göre yürürlükte olan 6352 Sayılı Yasa hükümlerinin olayda uygulanması gerekir.

O halde yerel mahkemece, şikayetin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR :
       Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 12.02.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.

30 yorum:

Mfhasirci dedi ki...

taahhüt ihlalden bosu bosuna yatmayın hakimimiz salıveriyor maraştan fatih 0536 589 27 19

İcra Memuru dedi ki...

Ben bir icra memuruyum. Burada kanun maddesinin çok iyi idrâk edilmesi gerekiyor. Şöyle ki yasada: "Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya haczedilemez..." ibâresi yer almakta ise de; aynı maddesinin son bendinde "İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir..." hükmü yer almaktadır. Yani bu durumda taktir ve değerlendirme yetkisi icra memuruna verilmektedir. Yani icra memurunun yasadaki "LÜZUMLU" kelimesini nasıl değerlendirdiğidir asıl önemli olan. Ben şahsen "LÜZUMLU EŞYA" lafından, "Borçlunun hayatını idame ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü eşya" anlamını çıkartıyorum ve ev hacizlerinde bu şekilde değerlendirme yaparak "Bulaşık Makinesi, Televizyon, Mikrodalga Fırın, Bilgisayar, (Eğer Sabit Telefon Mevcut İse) Cep Telefonu, (Ev Doğalgaz ya da Soba ile Isınıyor ise) Klima, Katı Meyve Sıkacağı, Mutfak Robotu, Playstation..." gibi eşyayı hiç düşünmeden haczediyor ve muhafaza altına alıyorum. Bugüne kadar da ifâ ettiğim bu hacizlere karşı yapılan haczedilmezlik şikayetleri hep fiyasko çıktı. Bence asıl adalet yasanın amir hükümlerini uygulamaktır, Borçluyu mağdur etmemek adına Alacaklının alacağını hiçe saymak adalet olarak değerlendirilemez ve dâhi yasadaki bu değişikliği "Ev hacizleri kaldırıldı" mantığı ile yorumlamak cehâletin ta kendisidir. Saygılarımla...

Europlastburgas dedi ki...

sayın icra memuru
herhalde rahatsızsınız siz okudugunuzuda anlamıyorsunuz,
kanunu yanlıs yorumluyorsunuz her halde sizi gercekten kimse sikayet etmedi
bu yuzden abesle istigal bir sekilde fiyasko tabiri kullanıyorsunuz

candan dedi ki...

Kendisini İcra memuru diye sıfatlandıran kişi eğer senbu memlekette yaşayan bir şekilde borçlanmış borcunu da ödeyememiş şerefli insanlardan haberdar olsan böyle yazmazsın.Hiçbir Türk vatandaşı yoktur ki göz göre göre borcunu ödemesin evine icra geleceğini bile bile el aleme rezil rüsfay olacağını bile bile ev ahalisine rezil olacağını bile bile borcunu ödeyemeyen bir aile reisinin evine icra geldiğinde karısının çocuklarının karşısın da ne duruma düştüğünü tahmin edebiliyormusun sen.Senin önce insan olsan yukarıda saydığın herşeyi haczediyorum diye övünerek yazıyorsun ne kadarda ADİSİN  yaptığın iş övünülecek bir şey değil avukatlardan üç kuruş AVANTA alacağım diye bu derece saldırgan davrandığını ve üslüp kullandığını düşünüyorum.Bu senin için iyi olmaz yapma yazıktır bu kadar insana canına tak eden biri çıkarda yediğin avantaları kustutrur.ÖNCE İNSAN OL???

Xsunilx dedi ki...

bu yazdıklarında cahil kim acaba.sen hiç şikayet edilmemişin.kanunu iyi oku hacze öyle çık.aksi takdirde başına neler geleceğini de o avukatlarına sor iyi öğren

Cüneyt dedi ki...

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü


Sayı : B.03.0.HİG.0.00.00.03-622.01-288-MAİL-2012/4498/24199 31/10/2012
Konu : Talebiniz


Sayın ........


Bakanlığımıza göndermiş olduğunuz 19/07/2012, 23/07/2012 ve 26/07/2012 tarihli elektronik posta iletileriniz incelendi.

Başvurunuz içeriğinden, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un 38 inci maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa eklenen Geçici 10 uncu madde ile "Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir." hükmünün getirildiği, bu kapsamda getirilen düzenlemenin, söz konusu Kanunun Resmi Gazetede yayımı tarihinden önce başlatılan icra takiplerini de kapsayıp kapsamadığı hakkında icra müdürlüklerinin farklı uygulamaları olduğunu belirterek yardım talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Doktrinde icra takip işlemleri, icra organları olan icra dairesi, icra mahkemesi ve mahkemeler tarafından borçluya karşı yapılan, borçlunun hukukî durumuna zarar vermeye elverişli olan ve cebri icranın alacaklı yararına ilerlemesi amacına yönelmiş bulunan işlemler olarak tanımlanmaktadır. İcra organları tarafından yapılan işlemlerin tamamı icra takip işlemi olmadığı gibi alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin icra takibine ilişkin olarak yapmış oldukları işlemler de icra takip işlemi değildir.

İcra takip işlemleri; ödeme emri ve icra emri tebliği, itirazın kaldırılması, bütün haciz işlemleri, bütün paraya çevirme işlemleri, borçluya süre verilmesi ve depo kararı gibi işlemlerdir.

Buna karşılık, alacaklının takip talebinde, haciz talebinde veya satış talebinde bulunması ve icra dairesinin bu talepleri alması, ödeme emrine itiraz, istihkak iddiası, paraların paylaştırılması gibi işlemler icra takip işlemleri değildir.

Yasanın amacı göz önünde bulundurulduğunda, kanun koyucunun maddedeki “takip işlemleri” ibaresiyle, icra takibini değil, icra takip işlemlerini kastettiiği değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak, icra takip işleminin, ilgili maddenin yürürlük tarihinden önce başlaması halinde, icra takibinin başladığı tarih dikkate alınmaksızın, bu takip işlemi hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilmesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlatılan icra takip işlemlerinde ise icra takibinin kanundan önce başlatılmış olup olmamasına bakılmaksızın yürürlükte olan yeni hükümlerin uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

Dolayısıyla, 6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bir icra takibinde, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan bir haciz işleminde artık yeni hükümler uygulanacaktır.

Öte yandan icra ve iflas dairelerinin yaptığı işlemin kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı ilgililerin şikayet konusu işlemleri öğrenmelerinden itibaren yedi gün içerisinde İcra ve İflas Kanununun 16. maddesi uyarınca icra mahkemesine müracaat edebilmeleri imkanı dışında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22/01/2003 tarihli ve Esas:2003/12-17, Karar: 2003/29 sayılı kararıyla kamu düzenini korumak için konulan amir hükme aykırılık durumunda süresiz bir şekilde mahkemeye başvurulabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Netice olarak, icra müdürlüklerince re'sen dikkate alınması gereken, ihlali durumunda süreli ya da süresiz şikayet yoluna başvurulduğunda yargıya intikal edebilecek, icra hakimliğince değerlendirme yapılıp karar verilebilecek ve dolayısıyla yargı yetkisine giren bu konuda Bakanlığımızca idari yönden yapılacak başkaca bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Nazım KARA
HâkimBakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Abbas_sanar dedi ki...

ne oluyor ?

fatih hasırcı dedi ki...

sevgili arkadaslar adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19..............

fatih hasırcı dedi ki...

sevgili arkadaslar adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır) yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

fatih hasırcı dedi ki...

arkadaşlar. adım fatih maraşlıyım. hiç üzülmeyin bu şekildeki taahhüt
mağdurları cezası alanlar k.maraştaki hakimimiz yatırmıyor. şartlı
salıveriyor ama yoğunluk olmadığı müddetçe gelin teslim olun derim
(böyle fırsatınız varsa yararlanın) .telefonum. 0536 589 27 19

kenan dedi ki...

vay a.q. senin vicdanınla nasıl bir problemin var? bari buraya yazma! yazıyorsan da yasa böyle de. çıkmışsın yavşak yavşak yok şunu aldım yok bunu aldım. onların hepsini al fabrikalarıyla beraber içeri sok. sen anladın o içeriyi sn. icra memuru. görende vali sanar a.q. öle bi yazmışki

A.MK dedi ki...

SENİ BEN Bİ BİMERE ŞİKAYET EDİYİMDE GÖR SEN GÜNÜNÜ YASA ÖLE DEMİYOR HERKES YASAYI BİLİYOR ARTIK DEGERLİ MAL ALTIN PARA GİBİ ŞEYLERİ BULURSAN ANCA HACİZ YAPABİLİRSİN GERİSİNİ YAPAMAZSIN BİMERDEN ŞİKAYET EDECEM SENİ SENİN KİM OLDUGUNU NERDE OLDUGUNU SANİYESİNE KADAR Bİ BULSUNLAR GÖR GÜNÜNÜ

tolgaural dedi ki...

o zaman sen o evde su ekmek dışında heryeşi alıyorsun ben bunu anladım..borçluda olsa insanca yaşabılmesı için gereklı eşyaları bırakırsan bence insan olduğunu anlarsın...

tolgaural dedi ki...

birde birşey soracam almadıkların ne onları bir sırala :)

ENGELLIYASAM dedi ki...

arkadaslar ben bir alisveris merkezinden 190 tl deyerinde ürün aldim 10 taksit le ilk 4 taksidi ödedim sonra memlekete gittim geldiğimde alisveris merkezi icra takibi baslatmis 3 ay gecmiş odemesi sonra 350 tl borc cikarmiş ve telefonla arayip bunu ode diyorlar 110 tl 3 4 ayda 350 tl olurmu buna itiraz hakkmımız varmı elime herhangi bir evrak filan ulasmadi ne yapmam gerek örnek bir dilekçe varmı 110 tl borc 350 lira yapmışlar 3 aylık ödenmemiş %5 aylık %7 farkli bir faiz uygulama diyor sözlesmede

bodur dedi ki...

ankara 6.icra müdürlüğünde görevli icra memuruyla birlikde turkcell avukadı 21.06.2013 günü evimize eşya haczi yapacaklarını söylemesi üzere kendilerinden evdeki temel eşyaların her birinden birer tane olması durumunda eşya kaldırılamcağı husus soruldu.avukat ve icra memurunun vermiş olduğu cevap öyle bir kanun ve uygulama yok.şunu öğrenmek istiyorum T.B.M.M nin cıkarmış olduğu kanunları hukukcularamı uyguladamıyor yoksa hukukcuların kanunmu tanımıyor.gercekden böyle bir kanun ve uygulama yokmu

Musa Yardimci dedi ki...

İYİ BOK YİYON

Cüneyt dedi ki...

"Borçluyu mağdur etmemek adına, Alacaklının alacağını hiçe saymak" birde utanmadan bunu yazıyorsun.
İcra dosyalarının yüzde 92 si Banka ve telefon şirketlerine ait.
Bankaların yüksek faizlerle türlü oyunlarla, devletin bazı organlarınıda arkasına alarak zor duruma düşmüş olan vatandaşları soyup soğana çevirdiği bilmiyorsun değil mi? Yada biliyorsun da üç beş kuruş için halkın evini de talan edelim diyorsun. Faiz lobisi ve bu lobilerden bir şekilde menfaat temin eden yardakçıları elbet bir gün halka hesap verecek. Şimdilik geminizi yürütün ilahi Adalet bir gün tecelli edecektir. Hiç kuşkunuz olmasın..

theshow ank dedi ki...

şunu bilin hukuk insanlar içindir herkes alacagını hukukun çizdigi
kurallar çerçevesinde tahsil edebilir.hiçbir kanun maddesi görevli
memurun insiyatifine verilmez,eger verilirse bu suistimal edilir.ozaman
keyfe keder insanlar zarar görür yada bazı kişilerde fayda saglar.böyle
bir hukuk devleti olmaz zaten.diyelimki böyle bir insiyatif verildi icra
memuruna,ozaman bazı memurlar tabi hepsini kastetmiyorum bunu ticarete
döker.gider alacaklı ile anlaşır yada borçluyla anlaşır vatandaşın bir
kısmını sevindirirken bir kısmını üzer.makalenin bir kısmındada borçluyu
magdur etmemek için alacaklının alacagını hiçe saymak adalet degildir
demiş.burda adaletin nasıl olucagını icra memuru karar veremez.icra
memurunun görevi kanunun hükümlerine göre alacaklı ve borçlu arasındaki
anlaşmazlıgı sona erdirmek adına devletin atadıgı bir memurdur.icra
memurunun görevi alacaklıyı savunmak degildir yada borçluyu magdur etmek
degildir.lafı fazla uzatmadan ilgili kanun maddesine göre zaten açıkca
hacze tabi olabilecek eşyalar belirtilmiş bunlar antika,degerli süs
eşyası,ziynet eşyası vs....bunların dışında olan eşyalarıda kanun tek
tek belirtmemekle beraber hepsini luzumlu eşya olarak belirtmiş zaten
daha bunun tartışılıcak bir tarafı yok.bir kişinin evinde buzdolabı
yoksa o kişi nasıl yaşıcak.yada bir icra memuru bir borçlunun evinden
tv yada bulaşık makınasını (1 adet olmak koşuluyla )alırken luzumlu eşya katogorisine sokmazken.diger bir icra
memuru başka bir borçlunun bu eşyaları luzumlu eşya olarak görürse bu
anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı bir durumdur.bu sebeble saçma
makalelere itibar etmeyin iyi günler...

musti dedi ki...

sen paçayı yırtmışsın belki evini soyduğun insanların durumuna düşmezsin ama senin çocukların aynı duruma düşer inşallah o zaman bu insanların ne çektiklerini bi nebze anlarsın.... he bu arada aldığın eşyalarıda münasip bi yerine ..... bu boşluğuda sen doldur her bişeyi biliyon ya takdir hakkını sana bırakıyom..:))

dursun52 dedi ki...

6352 yasa açıkca belirtmiş lüzumlu eşya derken buzdolapı çamaşır makinası tv koltuk bilgisayar..vs eşyalar haczedilemez diyor aynisini sen gel bana yap önce senin hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunurum kanun cezanı vermezse sonu nereye kadar giderse seni ilgili makamlara şikayet ederim sen devlettin memurusun sen devlettin kanun ve nizamlarına uymak ve uygulamak zorundasın tövbe haşşa sen allah değilsin sen lobicilerin faizcilerin uşağıda değilsin sen yüce türk milletinin memurusun maaşla çalışan bir kişisin kendini üç beş kuruşa lobicilere faizcilere satma derim devlet cezanı vermezse yüce rabim sana öyle bir ceza verirki şaşıp kalırsın işte sizin gibi zihniyette olan memurlar bu devlettin kanun ve nizamlarına uymuyor senin asli görevin lobicilerin faizcilerin tetikcisi olmanımı gerektirir.sen bence insanlara değer vermeyen kendini dev aynasında gören bir şahıszın senden önce kanun adalet var onlarda cezanı vermezse bilki bizi yarattan yüce mevlam sana cezanı verecektir hiç ama hiç endişen olmasın.burda sana alacaklıyı hiçe say diyen olmadı sana gelen genelgeleri iyi okursan gerçekleri görürsün sen genelgelere bile uymuyorsun attıyorsun yemezler

TALHA İRFANOĞLU dedi ki...

şimdi eve geldiklerinde hiç bir eşya'ya dokunamazlar değilmi ?

Umut Ufuk dedi ki...

ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.HİG.0.00.00.03-622.01-288-MAİL-2012/4498/24199 31/10/2012
Konu : Talebiniz

Bakanlığımıza göndermiş olduğunuz 19/07/2012, 23/07/2012 ve 26/07/2012 tarihli elektronik posta iletileriniz incelendi.

Başvurunuz
içeriğinden, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara
İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un 38 inci maddesi
ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa eklenen Geçici 10 uncu madde ile
"Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce
başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin
uygulanmasına devam edilir." hükmünün getirildiği, bu kapsamda getirilen
düzenlemenin, söz konusu Kanunun Resmi Gazetede yayımı tarihinden önce
başlatılan icra takiplerini de kapsayıp kapsamadığı hakkında icra
müdürlüklerinin farklı uygulamaları olduğunu belirterek yardım talep
ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Doktrinde
icra takip işlemleri, icra organları olan icra dairesi, icra mahkemesi
ve mahkemeler tarafından borçluya karşı yapılan, borçlunun hukukî
durumuna zarar vermeye elverişli olan ve cebri icranın alacaklı yararına
ilerlemesi amacına yönelmiş bulunan işlemler olarak tanımlanmaktadır.
İcra organları tarafından yapılan işlemlerin tamamı icra takip işlemi
olmadığı gibi alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin icra takibine ilişkin
olarak yapmış oldukları işlemler de icra takip işlemi değildir.

İcra
takip işlemleri; ödeme emri ve icra emri tebliği, itirazın
kaldırılması, bütün haciz işlemleri, bütün paraya çevirme işlemleri,
borçluya süre verilmesi ve depo kararı gibi işlemlerdir.

Buna
karşılık, alacaklının takip talebinde, haciz talebinde veya satış
talebinde bulunması ve icra dairesinin bu talepleri alması, ödeme emrine
itiraz, istihkak iddiası, paraların paylaştırılması gibi işlemler icra
takip işlemleri değildir.

Yasanın
amacı göz önünde bulundurulduğunda, kanun koyucunun maddedeki “takip
işlemleri” ibaresiyle, icra takibini değil, icra takip işlemlerini
kastettiiği değerlendirilmektedir.

Bu
bağlamda, 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddenin
uygulanmasıyla ilgili olarak, icra takip işleminin, ilgili maddenin
yürürlük tarihinden önce başlaması halinde, icra takibinin başladığı
tarih dikkate alınmaksızın, bu takip işlemi hakkında değişiklikten
önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilmesi, kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten sonra başlatılan icra takip işlemlerinde ise icra
takibinin kanundan önce başlatılmış olup olmamasına bakılmaksızın
yürürlükte olan yeni hükümlerin uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

Dolayısıyla,
6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bir icra
takibinde, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan bir haciz
işleminde artık yeni hükümler uygulanacaktır.

Öte
yandan icra ve iflas dairelerinin yaptığı işlemin kanuna muhalif
olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı ilgililerin
şikayet konusu işlemleri öğrenmelerinden itibaren yedi gün içerisinde
İcra ve İflas Kanununun 16. maddesi uyarınca icra mahkemesine müracaat
edebilmeleri imkanı dışında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22/01/2003
tarihli ve Esas:2003/12-17, Karar: 2003/29 sayılı kararıyla kamu
düzenini korumak için konulan amir hükme aykırılık durumunda süresiz bir
şekilde mahkemeye başvurulabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Netice
olarak, icra müdürlüklerince re'sen dikkate alınması gereken, ihlali
durumunda süreli ya da süresiz şikayet yoluna başvurulduğunda yargıya
intikal edebilecek, icra hakimliğince değerlendirme yapılıp karar
verilebilecek ve dolayısıyla yargı yetkisine giren bu konuda
Bakanlığımızca idari yönden yapılacak başkaca bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Nazım KARA
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Semen dedi ki...

Haciz geliyor,ama aile ihtiyacı olan eşyanın fazlasını alıyor.Mesela
evde iki tv varsa ihtiyaçtan fazla koltuk vb. eşyaları
alabiliyor.Genelde eşya kaldırmayı tercih etmiyorlar çünkü masraflı bir
iş,yazıp yediemin olarak sizden birine bırakabilirler.Aslında bir nevi yıldırma işlemi yapıyorlar ve asıl amaç taahhüd almak.Taahhüd vermemenizi tavsiye ederim.sonrası dahada vahim hale gelir.

sevgi dedi ki...

babam kredi kartı borcu var bankadan aradılar az önce pazartesi eve haciz gelecek.benim bildiğim kadarıyla eve haciz gelmiyor bilgisi olan var mı?

Bravo Terry dedi ki...

dikkat !!!

Ben Terry Bravo, Kredi sirketlerin CEO, ben Terry Bravo duyuyorum ....
Sen Kredi Eger asil ihtiyaciniz var mi? Insaat kredisi? Ögrenci kredileri? YATIRIM Kredi?, Borç

konsolidasyonu kredi? E-posta yoluyla çok daha eglenceli @ Bilgi? (bravoterry99@yahoo.com)

(Bravo_terry_loanfirm@webadicta.org) için bize ulasin .. Biz% 3 faiz kredi vermek unutmayin
Uygulamak için tesekkür ederiz. .

Bravo Terry Kredi firmasi..

HASAN HÜSEYIN dedi ki...

ALLAH senin belanı versin kalpsiz yaratık. Inşallah dilerim yüce Allahımdan sen o haciz ettiğin insanlardan daha beter hale düşersin Dilerim yüce rabbimden.... Benim borcum var ama neden biliyormusun? Çünkü yolda cebimde paramla borcumu ödemeye giderken soyguna uğradım polis ed hırsızlarla beraber kamera kayıtlarını ben toplamak zorunda kaldım daha sonrada kaymakamlıktan yardım istemek zorunda kaldım aç kalmamak için. 31 temmuz 2013 tarihinden beri çile içinde yaşıyorum sadece hırsızların ve bir o kadar da hırsız olan polislerin yüzünden.. hırsızlar serbest suçlu benmi olucam sorarım sana? Şimdi sen kalkıp diyorsunki evime gelirsen benim cep telefonumu alabilirmişsin. Sen veya herhangi başka bir sistem köpeği gelsin hele canını almazsam Allah benim belamı versim......... Gerçekten ödeme yapamayan arkadaşlara sesleniyorum burdan : gerekirse bu parazitlere kaba kuvvet kullanın zaten kaybedecek bişeyimiz kalmamış vurun kırın kafalarını..........

ramazan dedi ki...

Icracı beyefendi diyorsunuzya,şikâyet dilekçeleri fiyasko çıktı,siz anladığım kadarıyla depolarınızın peşindesiniz.Ama dikkatlı olun ve o haczettiginiz eşyaları kaldırmayın. Çünkü yaptığınız hukuk tanımaz durumunuz size ciddi maddi manevi kayba uğratacaktır,sadece siz zeki madurlarla karşılaşmanızı dilerim........

.mehmet dedi ki...

Sen bu saydigin esyalari kaldirirken adam seni vursa ne yapacan hay yalli islem yaparken akilli olmani tavsiye ederim aga.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Ne yapacağın bunları çok merak ettim.Kesin sana lazım