Vergi Zamanaşımı Devletin Kanuna Karşı Hilesi

Vergi zaman aşımı, vergide zamanaşımı, vergi tahsilinde zaman aşımı, vergi cezalarında zamanaşımı, birikmiş vergi borcu zaman aşımı, vergi borcunda zamanaşımı ne kadar, vergi borçlarında zaman aşımı kaç yıl, vergide tahsil kaç yıl, vergi borcu ne zaman düşer
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. Maddesi kamu alacaklarının tahsilinde zamanaşımını düzenlemektedir. Kanunun bu maddesi kamu eliyle kanuna karşı hile yapılmasının da önünü açmaktadır. Tahsil daireleri borçluyu bulamamaları veya borçluyu ödeme yapmaya ikna edememesi gibi durumlarda; görevli memurun fiili ve tahsil dairesi müdürünün bilgisiyle sanki borçlu tarafından ödeme yapılmış gibi borca sembolik ödemeler yapılarak zamanaşımını kesmekte ve borçlunun mükellefiyetinin devam etmesini sağlamaktadır. Bu durum evrakta sahtecilik ve sahte işlem tahsis etmekte, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, İlkesine aykırılık oluşturmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz.
Mahmut TANAL
İstanbul Milletvekil
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

GENEL GEREKÇE
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. Maddesi "Zamanaşımının Kesilmesi" başlığı altında;
Aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir:
1.Ödeme,
2.Haciz tatbiki,
3.Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat,
4.Ödeme emri tebliği,
5.Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,

Yediemin Olarak Teslim Edilen Hacizli Eşyalar

yediemin görevini suistimal (Muhafaza görevini Kötüye Kullanmak) cezai suçun oluşma şartları Yargıtay içtihat.
Haciz esnasında yediemin sıfatıyla teslim edilen hacizli eşyaların teslim edilmemesi veya adres değişikliği nedeniyle yediemin görevini suistimal (Muhafaza görevini Kötüye Kullanmak) cezai suçun oluşma şartları Yargıtay içtihat.
T.C.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y   İ L A M I
İlgili Kavramlar:Yediemin sıfatıyla teslim edilen hacizli eşyalar
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
Esas No : 2012/4264
Karar No : 2012/10274
Tebliğname No : 4 - 2010/123571
İNCELENEN KARARIN
Tarihi : 21.10.2009
Numarası : 2009/78 - 2009/274
Suç : Muhafaza görevini kötüye kullanma
Suç tarihi : 17.12.2008
Hüküm : TCK'nın 289/1-1. cümlesi, 62/1, 51, 52/1-2. maddeleri uyarınca mahkumiyet, erteleme
Temyiz edenler : 1- Sanık, 2- Cumhuriyet savcısı
Tebliğnamedeki düşünce : Bozma
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Muhafaza görevini kötüye kullanma suçunda failin muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş malı teslim amacına uygun olarak muhafaza ve istenildiğinde iade yükümlülüğünün bulunduğu, cezalandırılabilecek eylemin tipe uygun hukuka aykırı bir eylem olması gerektiği;

Türkiye'de Borç İntiharları

Amaia Egana'nın intiharı ve arkasından gelen protestolar, İspanya’yı 100 yıllık konut yasasını değiştirmeye zorladı. Karar iki kişinin evi haciz edilirken intihar etmesinin ardından geldi
     İspanya’da kredi borcunu ödeyemediği için evinden zorla çıkarılan 53 yaşındaki Bayan Amaia Egana'nın intiharı ve arkasından gelen protestolar, İspanya’yı 100 yıllık konut yasasını değiştirmeye zorladı. Karar iki kişinin evi haciz edilirken intihar etmesinin ardından geldi.

     İspanya halen insana değer verilebildiğini kanıtladı. En azından borçlulara kötü niyetli, hesabını kitabını bilmez insanlar muamelesi yapmadı.

     Türkiye’de 2012 senesinin ikinci yarısına yansıyan verilere göre ülke genelinde 2,4 milyon kişi kredi kartı yüzünden haciz takibi altında. Sadece kredi kartı borcu yüzünden son 8 senede 250 kişi intihar etti. Yuvası yıkılan, evsiz, işsiz kalanlar bu rakama dahil değil.

     İspanyollar bir intihara, asırlık yasayı tartışmaya açtılar. Biz halen Türkiye'deki bu dehşet olayları görmezlikten geliyoruz.

     İnsanların borcu yüzünden intihar vakasına rastlamadığımız neredeyse tek bir günümüz yok. Konuyla ilgili olarak internette "borç yüzünden intihar" diyerek arama yaptığınızda binlerce sonuç gelmekte. Buna "borç yüzünden hapis" gibi farklı şekilleri de eklediğinizde aramada gelen sonuçların birkaç milyona katlandığını görebilirsiniz.

     Bazen aynı gün birkaç tane intihar vakasına rastlanıyor. Çeşitli beyanatlarda 10 binlerce kredi kartı borçlusunun cezaevinde olduğu, 15-20 milyon icra dosyası bulunduğu ve 100 binlerce kaçak yaşayan kredi kartı borçlusundan bahsedilmekte.

Yargıda 4. Reform Ek Paketi Bilgi Notları

Yargıda 4. Reform Paketi Yasa tasarısı 12/11/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yargıda 4. Reform Ek Paketi Yasa tasarısı 12/11/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur..

Ek Pakette, Acil yasallaşması amacıyla Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile getirilen değişikliklerin bir bölümü bulunmaktadır :

1-Denetimli serbestlik tedbirinden faydalanarak tahliye olmak için Açık ceza infaz kurumunda en az 6 ay kalma şartı 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Cezası 18 ay ve daha az olan şahıslar cezaevine girmeden (Girse de sembolik olarak 1 gün içinde iyi hal kararı almak için) denetimli serbestlik tedbiri kapsamında tahliye edileceklerdir..

2-5275 sayılı yasanın 16 maddesi değiştirilerek infazın ertelenmesi sadece "mahkumun hastalığı hayatı açısından kesin bir tehlike teşkil etmesi" şartına ilaveten ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle sanık ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirememe şartı getirilmiştir. Üçer aylık değerlendirme süresi de 1 yıla çıkarılmaktadır.

3-5275 sayılı yasasının 17 maddesi değiştirilmekte ve erteleme için kasıtlı suçlarda 3 taksirli suçlarda 5 yıl aranmaktadır. 6 ay olan erteleme süresi 2 yıla çıkarılmaktadır. (1+1 en fazla iki yıl)
Cezası ertelenen kişi hakkında kasıtlı suçtan kamu davası açılırsa erteleme düşecektir. (Soruşturma konusu suça ilişkin Cezanın Miktarının önemi yok bu ve hüküm tüm evrensel hukuk ilkelerine terstir. Kişi beraat ederse ne olacak?) Ertelemeden terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlardan mahkum olanlar ile mükerrirler yararlanamaz.

Alim IŞIK; Taahhüdü İhlal Kanun Teklifi

icra iflas kanunu 340. maddesi ise bir taahhütte bulunulması ve makul bir sebep olmaksızın bu ödemeyi ihlal eden borçlunun, alacaklının talebi halinde 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandirılabileceğini öngörmektedir
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili

GENEL GEREKÇE
Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 110. ve 111. maddeleri icra takibi yapıldıktan sonra alacaklının satışalebi yapıldıktan sonra alacaklının satış talebinden önce borçlunun borcunu taksitle ödemesini vaat etmesine ve haczin kalkmasına ilişkin düzenlemelere yöneliktir. Anılan bu düzenlemelere göre icra muamelesinin durdurulması için borçlunun düzenli taksitlerle ödeme taahhüdünde bulunması ve ilk taksiti de derhal ödemesi gerekmektedir.

Anılan kanunun 340. maddesi ise bir taahhütte bulunulması ve makul bir sebep olmaksızın bu ödemeyi ihlal eden borçlunun, alacaklının talebi halinde 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandirılabileceğini öngörmektedir. yani taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için ortada geçerli bir taksit sözleşmesinin olması ve borçlunun da taksitinin ödeme vakti gelmesine rağmen makul bir sebep olmadan bu borcunu ödememiş olması gerekmektedir. Bu durumda alacaklıya bir şikayet hakkı doğmakta ve şikayet üzerine borçlu borcunun tamamını ödeyinceye kadar hapis cezasıyla tazyik edilebilmektedir.

Taahhüdü mü? Özgürlüğü mü İhlal?

Eyüp Yılmaz Taahhüdü ihlal, çek kanunu, Çek Mağdurları, Ev haczi, ev eşyalarının haczi. 80 yıldır yürürlükte olan İcra İflas Kanunu borçlunun evinin talan edilmesine yol açıyordu, ev eşya hacizleri ile esasen aileler mağdur
80 yıldır yürürlükte olan İcra İflas Kanunu borçlunun evinin talan edilmesine yol açıyordu, ev eşya hacizleri ile esasen aileler mağdur ediliyor. Evine haciz gelip, eşyaları kaldırılan insanlarımız içinde intihar edenler, cinnet geçirenler kendisi ya da yakınlarına zarar verenler vardı.

Binlerce baba, eş ve çocuklarına karşı borcu sebebiyle evinden eşya kaldırılmasına neden olma mahcubiyeti yaşıyor, evinden eşya kaldırılan babalar, eşi ve çocukları karşısında saygınlığını kaybettiği gibi toplum karşısında da statü kaybına uğruyordu. İcra takibinin mağduru, bu duruma neden olan kişi değil, biçare eş ve çocukları olmaktadır. Evden eşya kaldırmak veya iş yerinde üretimi engelleyecek makinelerin haciz edilmesi yerinden sökülmesi adeta bir şantaja dönüşmüş durumdaydı..

2012 yılında icra iflas kanununda yapılan değişiklikle ev eşyalarının haczine sınırlama getirilmiştir. Fakat ev veya iş yeri eşyalarının acımasızca sürdüğü günlerden kalan icra iflas kanunu 340. maddeye istinaden verilmiş ödeme taahhütleri vardır ve bunlar yerine getirilmediği için binlerce insan taahhüdü ihlal hapis cezalarıyla karşı karşıyadır.

Bildiğiniz gibi Türk milletinin, içerisinde bulunduğu ekonomik zor durumu konu komşuya, eşe dosta duyurmamak, saklamak gibi bir hassasiyeti bulunmaktadır, bu zor durum onlara açışından bir utanç kaynağıdır.

Ev Eşyası Haczi Geçici 10. Madde, İtiraz Dilekçesi

Yeni İcra iflas kanunu. Yeni icra kanunu ev eşyaları haczi. Ev haczi kaldırıldımı. Ev Eşyasının haciz edilmesi. Haciz kanunu Geçici 10. Madde.
Ev Eşyası Haczinde takip edilecek Hususlar:
1-Ev Eşyaları Haczine itiraz dilekçesi
2- Emsal Yargıtay kararı
6352 sayılı yeni İcra İflas kanunun yürürlüğe girmesine rağman bazı icra müdürlükleri ve alacaklı vekil Avukatının talebleri ile hareket eden icra memurları, İcra dosyasının açılış tarihinin yeni icra iflas kanunun yayınlandığı tarihten önce olduğundan bahisle ev halkının zaruri ihtiyacı sayılan eşyaların tamamını haciz etmektedirler.

Yasa hükmü çok açık olduğu halde, vatandaşlarımız bu tip hacizlerle karşı karşıya kalmakta ve mağdur olmaktadırlar.

Günümüzde, ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebep olduğu, etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeple parçalanmalar yaşandığı, intiharların yaşandığı, ev eşyasının haczinin borcu tahsil amacıyla gereksiz olduğu, alacaklı tarafın ev eşya haczini, bir intikam duygusuyla gerçekleştirdiği çok açıktır.

Yeni İcra İflas kanunu ile, Bankaların insanlara fütursuzca dağıttığı kredi, kredi kartı gibi şeyler için inanılmaz faiz uygulamalarıyla borçlunun hayatını karartması en azından bir nebzede olsa engellenmesi gerekirken, ne yazıkki bazı icra memurları ve müdürleri bu kanunun bu hükümlerini görmezden gelmekte, alacaklı avukatının emirlerini yerine getirmekteler.. Bu haksız muameleye uğramış olan vatandaşlarımız için, haklarını arayabilecekleri dilekçe örneği aşağıdadır.

..........İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA ESAS NO:...................................
BORÇLU:..................................................
(ŞİKAYET EDEN) :..................................
Adres:.........................................................
KONU : Hacze İtiraz ve Haczin Kaldırılması Talebimizden İbarettir

İşyeri Haciz Edilen Kadın Kendini Yaktı

Çanakkale'de borçları nedeniyle işyerine haciz gelen kadın üzerine benzin dökerek kendini yaktı.
Çanakkale'de borçları nedeniyle işyerine haciz gelen kadın üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

Çanakkale'deki bir akaryakıt istasyonuna giden 52 yaşındaki kadın, yanındaki küçük bir pet şişeyle benzin aldı. Yaklaşık 50 metre yürüyerek eski otogar önüne gelen kadın, benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi. Çevrede bulunanların müdahalesiyle tutuşan elbiseleri söndürülen kadının yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu. Kadın, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın görgü tanığı, kendisinin otogar önünde beklediğini sırada söz konusu kadının yanından ağlayarak geçtiğini gördüğünü söyledi. Kadının elinde bir pet şişe olduğunu belirten görgü tanığı; Daha sonra kadın pet şisesindeki benzini kendi üzerine dökerek birden ateşledi. Üzerimdeki kabanı çıkarıp onu sardım ve yere yatırdım. Söndürmeye çalıştım. Sonra bazı kişiler yangın söndürme tüpü getirip, müdahale etti. Yüzü, elleri ve saçları yanmıştı. Baygın haldeydi dedi.

Türkiye'nin Gölge Mahkumları

taahhüdü ihlal, tazyik hapsi, banka, avukat, cezaevi, esnaf, icra iflas kanunu, taahhüt mahkumları, haciz
Borcunu ödeyemeyenlere uygulanan “tazyik hapsi” sıradan insanları üç aya kadar cezaevine göndererek hayatlarını kabusa çeviriyor.

Her yıl istatistiklere girmeyen 100 bin kişi ne olduğunu bilmeden imzaladığı taahhütler yüzünden “gölge mahkum” oluyor...

Zeki Kaya Manisa’da kendi halinde bir esnaftı ve 52 yaşında hapse düşeceği hiç aklına gelmezdi. Kaya’yı intiharın eşiğine kadar sürükleyen bir bankaya olan kredi kartı borcu oldu. İşleri yolunda gitmediği için borcunu ödeyemeyen Kaya, bankanın icra takibini borcunu belli bir zamana kadar ödeyeceğini taahhüt ederek önleyebilmişti. Ancak bunu da yapamadı. Banka avukatları 52 yaşında esnafın gözünün yaşına bakmadı. “Taahhüdü ihlal ettiği” için üç ay hapis yattı. Kaya, dışarı çıktığında başka bir insan olmuştu. Hiç kimseyle konuşmuyor, gülmüyor, sürekli düşünüyordu. Ve 16 Mayıs sabahı canına kıymak için yedi katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Neyse ki yakınları çocukları onu ikna ettiler ve çatıdan indirdiler.

28 yaşındaki Çiğdem Nohut ise Zeki Kaya kadar şanslı değildi. O da borçlarını belirli bir tarihte ödeyeceği sözünü verdiği için banka avukatlarının “hapis baskısı” altındaydı. Ne yaptıysa olmadı, çığ gibi katlanan borçlarını bir türlü ödeyemedi. Ve 4 Mayıs Cuma günü kendisini Mersin Mezitli’deki 12 katlı binanın çatısından boşluğa bıraktı. 28 yaşındaki bu genç kadın yakınlarına "Mahkeme hakkımda yakalama kararı çıkarmış, cezaevine girmektense kendimi öldürürüm daha iyi" diyordu.

Ev Eşyalarının Haczinde Keyfi Uygulamalar

Değişen icra iflas kanununa göre İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir. Kanuna göre, Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilerek satılır.
Değişen icra iflas kanununa göre icra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir. Yeni icra iflas Kanununa göre, Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilerek satılır.

İcra iflas kanununa eklenen madde çok açık, ama bazı icra memurları yeni uygulamada kendilerine tanınan bu değerlendirme yetkisini bilinçli olarak suistimal ettikleri haberleri sıklıkla gelmeye başladı. Acaba bazı icra memurları, bu yeni düzenleme ile icra memuruna sınırsız bir hak tanındığını, kimi kendime yakın görürsem! öyle karar veririm mi? algıladı.

İcra İflas kanunu düzenlemelerinde büyük ölçüde esinlendiğimiz Alman hukukunda lüks olmamak koşulu ile ev ve mutfak gereçlerinin haczi caiz değil. Haciz edilen lüks eşyanın yerine de aynı işlevi görecek başka bir eşya getirmek zorundadır.

Esasen eklenen fıkralar, icra iflas kanununda var olan borçlu haklarının açıkça ifade edilme zorunluluğundan doğdu. Bunun nedeni, icra memurlarının sadece alacaklının hakkını koruma düşüncesi ile hareket eden, icra memurunun sadece alacaklı veya vekilinin taleplerini yerine getirmekle görevli olduğunu sanan, borçlunun da haklarının olduğunu unutan, icra memurlarına yönelik hatırlatıcı bir düzenlemedir.

Cezaevinde Yatan Esnaf Sayısı Hiç Azalmıyor

Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 300 civarında esnaf bulunuyor. Bu esnafların büyük çoğunluğu kestikleri çekleri ödeyememeleri sonucu ortaya çıkan "Taahhüdü İhlal" suçundan yatıyorlar.
Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde ödeme şartlarını yerine getiremedikleri için 300 civarında esnaf bulunuyor. Bu esnafların büyük çoğunluğu kestikleri çekleri ödeyememeleri sonucu ortaya çıkan "Taahhüdü İhlal" suçundan yatıyorlar. Cezaevinde yatan esnaf sayısı aylardır hiç azalmıyor. Oysa bu esnaflar 3 ay yatıp, çıkıyor ancak diğer esnaf içeri giriyor. Dolayısıyla tutuklu esnaf sayısı azalmıyor.

Alanya Esnaf odası başkanları karamsar konuştu: Aylardır cezaevindeki tutuklu esnaf sayısı 300'ün altına düşmüyor. Esnaf, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen icra dosyalarından kaynaklanan borçlarını ve çeklerini ödeyemedi.

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, "Şu anda Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 300 civarında esnaf bulunuyor. Bu esnafların büyük çoğunluğu kestikleri çekleri ödeyememeleri sonucu ortaya çıkan 'Taahhüdü İhlal' suçundan yatıyorlar. Cezaevinde yatan esnaf sayısı aylardır hiç azalmıyor. Oysa bu esnaflar 3 ay yatıp, çıkıyor ancak diğer esnaf içeri giriyor. Dolayısıyla tutuklu esnaf sayısı azalmıyor. Esnafın bu çilesine son vermek için, projeler üretilmeli" dedi.

Çekte Hapis Cezasının Geri Gelmesi Söz Konusu Değil

Çek Kanunu'nda hapis cezasının geri getirilmesi konusunda serzenişlerin olduğunu belirterek, "Çek Kanununda geriye dönüş yok. Önümüzdeki günlerde tacir olan ve olmayan ayrılacak. Kötü niyetli kişiler piyasanın dışına itilecek
Kayseri Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Çek Kanunu'nda hapis cezasının geri getirilmesi konusunda serzenişlerin olduğunu belirterek, "Çek Kanununda geriye dönüş yok. Önümüzdeki günlerde tacir olan ve olmayan ayrılacak. Kötü niyetli kişiler piyasanın dışına itilecek" dedi.

Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında, konuşan Başkan Boydak, Çek Kanunu konusunda sanayiciler tarafından bir çok sorunun sorulduğunun altını çizerek, "Çeklerdeki ödenmeme oranlarının arttığı ve yeniden bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda çok sık sorular soruluyordu. Bu konuda yapılan düzenlemeden geriye dönüş yok. 'Tekrardan hapis cezası gelmesini istiyoruz' diye bir serzeniş vardı. Böyle bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Son dönemde, sorunlu çeklerin sayısında artış olduğunu ifade eden Başkan Boydak, "Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcımızın yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde iş yapan ile yapmayan biraz daha belirginleşecek. Artık iş yapan kişi ile tacir olanla olmayan ortaya çıkacak ve her geçen gün bunlar ayrılacak. Kötü niyetli kişilerin piyasa dışına itilmesi sağlanacak.