Çek Kanunu'nda Yapılması istenen Değişiklik ve Gerekçe

5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE GENEL GEREKÇEDİR.
KANUN TEKLİFİ DAHA DETAYLI OLUP, BURADA YER ALAN KANUN TEKLİFİNİN ÖNEMLİ BÖLÜMLERİDİR.

 GENEL GEREKÇE
          Karşılıksız çek keşide etme fiili, 1929-1985 döneminde “dolandırıcılık” suçu kapsamında değerlendirilmiş, 1985-2003 döneminde hapis cezasını gerektiren bağımsız bir suç olarak kabul edilmiş ve 08/03/2003 tarihinden itibaren adlî para cezasını gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu tarihsel süreç içinde çekin kayıt dışı ekonomide,karaparanın aklanmasında ve terörün finansmanında kullanılması önlenememiştir. Son yıllarda karşılıksız çek keşide etme suçu ile ilgili dava sayısı inanılmaz bir artış göstermiş, dosya yoğunluğu nedeniyle mahkemeler işleyemez duruma gelmiştir. İş yoğunluğu bulunan bazı illerde karşılıksız çek suçlarına bakan ilk derece ceza mahkemelerinin sayısı artırılmıştır. Yine temyiz mercii Yargıtay’da karşılıksız çek davaları 10. Ceza Dairesi, 12. Ceza Dairesi, 14. Ceza Dairesi ve 15. Ceza Dairesi olmak üzere halen 4 daire tarafından incelenmektedir. Ancak Mahkeme sayısının artırılması gibi yargılama süresini kısaltmayı amaçlayan bu türden önlemler tümüyle geçici bir nitelik taşıdığından kronikleşmiş karşılıksız çek sorununa hiçbir çözüm vaadetmemektedir.

     -  Çek davalarına bakan Yargıtay 10.Ceza Dairesi Başkanı Mahmut GÜL 2010 yılında yaptığı açıklamada;

     -  Yerel mahkemelerdeki çek dosyası sayısının 1.480.000 civarında olduğunu,

     -  50.000 çek dosyasının 10. Ceza Dairesinde karara bağlanmak üzere beklediğini,

     - 110.000 dosyanın ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında incelenmekte olduğunu,

     - Yılda azami 25.000 davayı sonuçlandırabildiklerini,

    - Yerel mahkemelerin kararı bozulduğunda, yeni karar verilmesi ve tekrar temyiz edileceği düşünüldüğünde mağduriyetler olacağını ve kararların zaman aşımına uğrayacağını ifade etmiştir.

Yargıtay Kısa Vadeli Strateji Taslağı

Çek Mağdurları
Yargıtay hizmetlerinin gelistirilmesine iliskin olarak yapılması gerekenleri belirlemek üzere “Strateji Belirleme Kurulu” ile bu kurula baglı olarak “Plan izleme ve Degerlendirme Kurulu” ve “Strateji Olusturma ve Gelistirme Kurulu” ihdas edilmistir. “Strateji Belirleme Kurulu”na sunulmak üzere, hazırlanmıs ve bir takvime baglanmıs bulunan Eylem Planı, Yargıtayın ivedi sorunlarının çözümüne iliskin kısa vadeli yol haritasını olusturmaktadır.
Bu eylem planı kapsamında;
1. Yargıtay Kanunu Hazırlama Komisyonu
2. Anayasa Degisikligi Hazırlama Komisyonu
3. Uygulama Birligi Saglama Komisyonu
4. İs Yükünün Azaltılması Amacıyla Yapılması Gereken Degisiklikleri Belirleme Komisyonu olusturulmustur.

Strateji izleme ve Belirleme Kurulları toplanarak Yargıtayın 2011-2012 kısa vadeli eylem planını olusturmuslardır.

Yargıtay İçtihat; Erken ibraz

Üzerinde yazılı Vade tarihinden önce karşılıksız işlemi görmüş çekler, Vadesinden önce yazdırılan çekler Yargıtay içtihat.
T.C
YARGITAY
Daire:10. C.D
Tarih:2011
Esas No:2011/13888
Karar No:2011/15137
İlgili Maddeler: 5941 Sayılı çek kanunu 5.maddesi
Özet:ÇEKLE İLGİLİ OLARAK KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN ÇEKİN ÜZERİNDE YAZILI BULUNAN DÜZENLEME TARİHİNE GÖRE KANUNİ İBRAZ SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ EDİLMESİ GEREKİR
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "karşılıksız çek keşide etme" suçundan hükümlü İbrahim Yiğit hakkındaki kesinleşmiş hükmün infazı aşamasında TARSUS Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen itirazın reddine ilişkin 28.03.2011 tarihli ve 2011/961 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulması isteğini içeren 07.07.2011 tarihli yazısı ile ekindeki dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık İbrahim Yiğit hakkında,Tarsus 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 25.11.2009 tarihinde 2009/19 esas ve 2009/546 karar sayı ile 3167 sayılı Kanun’un 16/1-3. maddesi uyarınca verilen mahkûmiyet hükmünün kesinleştiği, infaz aşamasında hükümlünün lehe hükümler uygulanarak eski hükmün iptali ile infazın durdurulması yönündeki talebi üzerine, aynı Mahkeme tarafından 10.03.2011 tarihinde "Sanık hakkında 25/11/2009 tarih 2009/546 karar sayılı hükmün yasa ve usule uygun şekilde kesinleştiği ve ardından 12/02/2010 tarihli ek karar ile taahhütname verilmediğinden infazın durdurulmasına yer olmadığına dair karar verilerek usulünce kesinleştiği anlaşılmakla sanık İbrahim Yiğit'in infazın durdurulması içerikli talebinin reddine" karar verildiği, hükümlünün bu karara itirazı üzerine Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28.03.2011 tarihinde 2011/961 değişik iş sayı ile "Tarsus 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.03.2011 tarih ve 2009/19 E., 2009/546 K. sayılı ek kararına sanık İbrahim Yiğit tarafından yapılan itirazın reddine" karar verildiği anlaşılmıştır.

Çek Mağdurları Komite Kuruyor

Komite çek kanunu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarından randevu talep edip, görüşmelerde yaşanan sorunları anlatır, bu çek kanununun mağdur ettiği muhatapları, yasanın hazırlayıcı ve uygulayıcı muhataplarıyla bir araya getirir. TBMM, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, HSYK vs. ilgili tüm birimlerle görüşür
Yazılı ve görsel medya ile görüşmelerde bulunur.

Komitenin çalışma ofisi bulunacaktır, ofisin irtibat bilgileri Mağdurlar şikayet ve önerilerini doğrudan komitesiye yapabilecekler bilgi ve belgeleri sunabileceklerdir.
Komitenin Amacı ve tüzüğü, komite üyeleri, iletişim bilgileri önümüzdeki günlerde sitemizden duyrulacaktır.

Dileğimiz; Büyük şehirlerde buna benzer komitelerin kurulması.


KANAL B PROGRAMI CANLI YAYIN OLACAKTIR.
PROGRAMI ARAMAK İSTEYENLER 0(312) 2341434 NOLU TELEFONU ARAYIP HABERCİNİN SAATİ PROGRAMI REJİ YE BAĞLANMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTSİNLER.

SORULAR İÇİN
SMS GÖNDERMEK İSTEYENLER
KANALB YAZIP BİR BOŞLUK BIRAKIP SORUYU YAZIP 3929 A GÖNDEREBİLİRLER
PROGRAM SIRASINDA İRTİBAT İÇİN ALT YAZI GEÇECEKTİR.

Çek Şikayet Hakkı Mahkeme Kararı

T.C.
TARSUS
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2009/202
KARAR NO : 2011/787
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2009/961
GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA
HAKİM: SUAT ALACA 40914
KATİP: NEJDET ŞAHIN 116452
DAVACI: K.H
SUÇ: "Karşılıksız Çek" Keşide Etme
SUÇ TARİHİ: 15/01/2009 - , 28/01/2009 - , 22/01/2009 - , 10/02/2009 - , 26/01/2009 - , 18/12/2008 - , 22/12/2008 - , 25/12/2008 - , 16/01/2009 - , 21/01/2009 - , 14/01/2009 - , 18/12/2008 - , 16/01/2009 - , 28/01/2009 - , 22/12/2008 - , 12/01/2009 - , 24/12/2008
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık hakkında "Karşılıksız Çek" Keşide Etme suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıştır.
Yapılan tüm yargılama kapsamına göre; Her ne kadar sanık hakkında "karşılıksız çek" keşide etme suçuyla cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de, suça konu "karşılıksız" çıkan çeklerin incelenmesinde bankaya ibraz edenin ……. San. Tic Ltd Şti olduğu, iddianamede müşteki olarak …….'ın yazıldığı, soruşturma evresinde …… San. Tic Ltd Şti adına şikayette bulunulduğu, şikayetin doğru şirket hakkında yapıldığı, ancak C.Başsavcılığınca müşteki şirketin şikayeti ile ilgili bir karar verilmeden müşteki …….. adına dava açıldığı, ……..'ın " çek" üzerinde kendisi adına imzasının olmadığı, bu haliyle müştekinin şikayet hakkının olmadığı, sanığın "karşılıksız" olarak keşide ettiği "çeklerle" ilgili müştekinin şikayet hakkının bulunmaması nedeni ile sanık hakkında CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatine, hak kaybı olmaması için Müşteki şirket adına Tarsus C.Bassavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
1-Müştekinin şikayet hakkı olmadığı veya müşteki adına şikayette bulunulmadığı bu haliyle sanığın üzerine atılı "karşılıksız çek" keşide etme eylemin suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle CMK nun 223/2-a maddesi uyarınca atılı suçlardan BERAATİNE,
2- Katılan vekili tarafından ….. San. Tic. Ltd. Şti adına şikayete bulunulmasına rağmen müşteki olarak …..'ın yazıldığı anlaşılmakla, bu şikayet yönünden gereğinin takdir ve ifası için Tarsus C.Bassavcılığına suç duyurusunda bulunulmasma,
3-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, katılan vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda, katılan yönünden kararın açıklanmasından itibaren, sanık yönünden gerekçeli kararın tebliği suretiyle öğrenilmesinden itibaren bir haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine bu yönde beyanda bulunmak üzere Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.20.07.20l1
Katip 116452 Hakim 40914


Kategori: "çek" "karşılıksız çek" "çek mağdurları" "çek yasası" "mahkeme kararları" "çek yasası mağdurları" "çek şikayet hakkı" "çek kanunu"

Bilal Kolbüken; Çek Hapsi Yerine Köleliği Getirin!

    Karşılıksız Çek Hapsi vahşetini AİHM'e taşıyan Avukat Bilal KOLBÜKEN, KanalB haber programına konuştu. Programda Borç hapsinin, Türkiye'ninde altına imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) aykırı olduğunu ve bu nedenle çek hapsi uygulamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdığını, ülkemizde bu uygulama yüzünden  yüzbinlerce çek mağduru ordusu oluştuğunu dile getirdi.
     Programa alacaklı kesimi temsilen telefon bağlantısıyla konuşmacılar da katıldı. Çek hapsinin yerinde bir uygulama olduğunu savunan alacaklı kesimin, Avukat Bilal Kolbüken'den aldıkları cevap bir tokat gibiydi.
Ödeyemedikleri çekler kısaca borçları yüzünden cezaevlerine giren veya girecek mağdurların aslında mağdur olmadıklarını, iyi niyetli olupta borçlarını ödeyemeyecek durumda olanların (olmayan paralarıyla) iyi bir avukat tutup savunmalarını yaptıkları taktirde cezaevine girmekten kurtulacaklarını 5941 Sayılı Çek Kanunu'nda bu imkanın tanındığını ve karşılıksız çek hapsi ile, kişileri cezaevine atmanın yerinde bir uygulama olduğunu uzun uzun anlatan alacaklı kesimin temsilcisine tokat gibi cevap Avukat Bilal Kolbüken'den geldi.

Avukat Bilal Kolbüken; İnsanları, çek mağdurlarını cezaevine atmakla tahsilat yapacağınızı alacaklarınızı almayı düşünüyorsanız, karşılıksız çek hapsini borç hapsini kaldıralım, kölelik sistemini getirelim, Size borçlu olan kişi günde 16 saat köle gibi size çalışsın, hem siz tahsilat yapmış olursunuz, hem de çek mağduru, size 16 saat kölelik yaptıktan sonra kalan 8 saat vaktini evinde ailesiyle, çocuklarıyla  birlikte olur, yuvaları dağılmaz, kölelik ilkel uygulama tarihte kaldı söylemlerini bu kölelik sistemi insanları yıllarca cezaevinde tutmaktan daha mantıklı daha insani bir sistemdir cevabını verdi.

TBMM 24. Dönem Anayasa Komisyonu Üyeleri

TBMM 24. Dönem Anayasa Komisyonu Üyeleri İletişim Bilgileridir (Ak Parti)

çek mağdurları
Burhan KUZU
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
Anayasa Komisyonu Başkanı
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta :ayaskom@tbmm.gov.tr
E-Posta :burhan.kuzu@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Mustafa ŞENTOP
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
Anayasa Komisyonu Başkanvekili
Telefon :
Faks :
E-Posta : mustafa.sentop@tbmm.gov.trİsmet SU
AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ
Anayasa Komisyonu Sözcü
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : ismet.su@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Fatoş GÜRKAN
AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ
Anayasa Komisyonu Katip
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta :info@fatosgurkan.com.tr

TBMM 24. Dönem Adalet Komisyonu Üyeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet Komisyonu Üye Bilgileridir.

çek mağdurları
Ahmet İYİMAYA
AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ
Adalet Komisyonu Başkanı
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : adlkom@tbmm.gov.tr


Hakkı KÖYLÜ
AK PARTİ KASTAMONU MİLLETVEKİLİ
Adalet Komisyonu Başkanvekili
Telefon :
Faks :
GSM: 
E-Posta : hakki.koylu@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Yılmaz TUNÇ
AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ
Adalet Komisyonu Sözcü
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : yilmaz.tunc@tbmm.gov.tr


Harun TÜFEKÇİ
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ
Adalet Komisyonu Katip
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : harun.tufekci@tbmm.gov.tr


İlknur İNCEÖZ
AK PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ
Adalet Komisyonu Üyesi
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : ilknur.inceoz@tbmm.gov.tr

TBMM 24. Dönem Hukukçu Milletvekilleri

TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi 24. Dönem Hukukçu Milletvekilleri  İletişim Bilgileridir.

çek mağdurları
Mehmet Şükrü ERDİNÇ
AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ
Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Fatoş GÜRKAN
AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ
Anayasa Komisyonu Katip
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta :info@fatosgurkan.com.tr


Ahmet AYDIN
AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ
Adalet Ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : ahmetaydin@tbmm.gov.tr


Halil ÜRÜN
AK PARTİ AFYONKARAHISAR MİLLETVEKİLİ
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : halil.urun@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Ahmet İYİMAYA
AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ
Adalet Komisyonu Başkanı
Telefon :
GSM:
Faks :


TBMM 24. Dönem Hukukçu Milletvekilleri(2)

TBMM AK Parti 24. Dönem Hukukçu Milletvekilleri İletişim Bilgileridir (Sayfanın Devamı)

Hakkı KÖYLÜ
AK PARTİ KASTAMONU MİLLETVEKİLİ
Adalet Komisyonu Başkanvekili
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : hakki.koylu@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Sadık YAKUT
AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : sadik.yakut@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Mustafa AKIŞ
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta :iletisim@mustafaakis.com


çek mağdurları
Kerim ÖZKUL
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta :kerim.ozkul@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Harun TÜFEKÇİ
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ
Adalet Komisyonu Katip
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : harun.tufekci@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Ayşe TÜRKMENOĞLU
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ
Anayasa Komisyonu Üyesi
Telefon :
Faks :
GSM:
E-Posta : ayse.turkmenoglu@tbmm.gov.tr


çek mağdurları
Gülay SAMANCI
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ
İçişleri Komisyonu Katip
Telefon :
Faks :
GSM:


Çek Mağduru AİHM'e başvurdu

Hilmi Durak AİHM, Çek Mağduru
Karşılıksız Çek kanununa muhalefetten 34 gün hapis cezası alan Hilmi Durak Avukatı Bilal Kolbüken aracılığıyla "Hiç kimse borcunu ödeyemediği için özgürlüğünden yoksun bırakılamaz" şartını içeren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM’e başvurdu. Hilmi Durak davayı kazanırsa karşılıksız çekten yatan çek mağdurlarına da emsal olacak.

Karşılıksız Çek Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesiyle adli para cezası alan ve bu cezayı ödeyemediği için de 34 gün hapse mahkum edilen çek mağduru Hilmi Durak, bu durumun, "hiç kimsenin, borcu dolayısıyla özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı” şartını getiren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 4 no’lu protokolüne aykırı olduğu iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.