İcra Takibinden Önce, Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu

icra takibi, alt sınır icra takibinde miktar alt sınır tüketici mahkemesi
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 3 bin 300 TL'nin altındaki alacaklar için Tüketici Hakem Heyetine başvurulmadan icra takibi açılamayacağına yönelik bir karara imza attı.

Kararı değerlendiren Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Başkanı Avukat Hakan Tokbaş, "Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma kararı ile getirdiği bu içtihat, şirketler ile tüketiciler arasındaki bütün alacak borç ilişkisini yeniden düzenleyecektir.

Artık şirketler, 3.300 TL'nin altında kalan alacakları için doğrudan icra takibi başlatamayacak, bu şirketler öncelikle alacaklarının tahsili için Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorunda kalacaktır" dedi.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/10571
Karar No : 2015/8738
İlgili Kavramlar: İcra Takibinden önce Tüketici Hakem heyetine başvuru zorunluluğu
İlgili Maddeler: 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Mad.

Y  A  R  G  I  T  A  Y   İ  L  A  M  I

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Kredi Kartı Borcu Emekli Maaşı Haczi, Yargıtay Kararı

Kredi Kartı Borcu Emekli Maaşı Haczi, Yargıtay Kararı
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kredi kartı borcu için emekli maaşının haczine olanak sağlayan karara imza attı. Emekli maaşına kredi kartı borcundan dolayı haciz konulan bir vatandaş açtığı davayı mahkemede kazandı, ancak banka dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesida "Davacının yürürlükteki yasaları bilerek sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imzaladığını" gerekçe göstererek, hükmü banka lehine bozdu.

Emekli maaşının kredi kartı borcunun bulunduğu banka şubesi tarafından bloke edilen Recep Peker banka aleyhine alacak davası açtı. Mahkeme, borçluyu haklı buldu, banka ise kararı temyiz etti. Davacının yürürlükteki yasaları bilerek sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imzaladığına dikkat çeken Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği güvencesiyle kredi veren bankanın alacağının imkansızlaşmasının kötü niyetli bir kredi borçlusunun borcunu hiç ödememesi gibi bir sonuç doğuracağını gerekçe gösterip Yerel Mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı


T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

Esas No    : 2014/31871
Karar No : 2015/1258
K. Tarihi  : 26.01.2015

Y  A  R  G  I  T  A  Y    İ  L  A  M  I

MAHKEMESİ : Ankara 2. Tüketici Mahkemesi
TARİHİ            : 25/03/2014
NUMARASI     : 2013/2984-2014/1118
DAVACI           : Recep Peker
DAVALI            : Ziraat Bankası Sincan Şubesi