Tazyik Hapsi Ceza Zamanaşımının Kesilmesi

Taahhüdü ihlal,tazyik hapisleri, infaz hakimliği, mahkeme, avukat, memur, TAAHHÜDÜ İHLAL / TAZYİK HAPSİ CEZA ZAMANAŞIMI İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Taahhüdü ihlal nedeniyle verilen tazyik hapislerinden dolayı yakalanan, 10 günlük süre verilenler ve süresi içinde teslim olmayanlar veya Denetimli serbestlik kapsamından yararlanan daha sonra denetimli serbestlik kararı kaldırılan kişiler hakkında zaman aşımının dolmasına rağmen, bazı yer savcılıklarınca yakalandığı TCK 71. Maddesine göre zaman aşımının kesildiği ve 2 yıl zaman aşımının yeniden başladığı gerekçesiyle düşme yapılmamaktadır.

Taahhüdü ihlal tazyik hapsinde uygulanması gereken denetimli serbestlik imkanının, Tazyik hapsinin teknik anlamda bir mahkumiyet hükmü olmadığı, TCK'nın ilgili maddelerine göre uygulama yapılamayacağı gerekçesiyle ret edilirken, zamanaşımı konusunda İcra ve İflas Kanunu'nun 354.maddesinde zamanaşımını kesecek hiçbir neden bulunmamasına rağmen, bazı yer savcılıkları TCK nın 71. maddesine atıf yapılarak zamanaşımını yeniden başlatılmaktadır, kaldı ki TCK 71. maddede tazyik hapsine hiç bir atıfta yapılmamıştır.

Bu ülkeyi soyanlar, vatandaşa zulmedenlerin çoğu üniversite mezunudur. Cahil kesimde bu zulüm yok denecek kadar azdır, cahil kesim kurnazca davranır hani köylü kurnazı gibi. Siz hiç rüşvet alan, zimmetine para geçiren, irtikap suçunu işleyen bir cahil duydunuz mu? Bu ülkede okumuş kesimden korkulur. Kapitalist sistem kötüdür ama onunda uyduğu bir etik kurallar zinciri var. Ama bizim toplumda kuralsız bir şekilde hukuk sistemi dizayn edilmiş, her güçlünün, her iş bitirenin, her işbirlikçinin kendine has bir kuralı var.

Örneğin Denetimli serbestlik uygulamasında her türlü yaptırıma denetimli serbestlik uygulama imkanını sağlayacaksınız, ama iş tazyik hapsine gelince farklı yorumlayarak istifadesini mümkün kılmayacaksınız. Herhangi bir hukukçunun, Hırsızların, dolandırıcıların, sahtekarların yararlandığı bir yasadan, haciz baskısı nedeniyle son çare olarak ödeme taahhüdünde bulunan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bu taahhüdünü yerine getiremeyen borçluların yararlandırılmamasını makul ve mantıklı bir gerekçe ile açıklayabildiğini duydunuz mu?.Bu kuralsız hukukçular, vatandaşın elinden zamanaşımı haklarını da alma çabasındalar.

Bu gibi haksız usulsüz uygulamayla karşılaşan taahhüt mağduru arkadaşlarımız aşağıda yer alan dilekçe örneğini ilgili birimlere verebilirler.

TAAHHÜDÜ İHLAL / TAZYİK HAPSİ CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


.... İNFAZ HAKİMLİĞİNE
                                   ..........
Esas No   :
Karar No :
İlamat No:
Sanık       :
Konu       :  İİK. 354. maddesinde zamanaşımını kesen nedenler sayılmamıştır. Usül ve yasaya aykırı olarak infaz savcılığının TCK nın 71.(1) maddesine gönderme yaparak, yakalanmam neticesinde zamanaşımının yeniden başladığı gerekçesiyle infazımın devam ettirilmesine ilişkin itirazımızın, İnfaz Hakimliği Kanunu'nun 6/1. maddesi uyarınca incelenmek üzere görevli yargı merciye gönderilmesi talebimizdir.

Açıklamalar: İcra ceza suçlarında zamanaşımı süresi kesinleşme tarihinden itibaren 2 yıldır, İİK 354. Madde: (Ek fıkra: 31/05/2005-5358 S.K./22.mad) İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez. . Bu tür cezalarda ceza zamanaşımını kesen ve durduran sebep yoktur. Nitekim 03.10.2013 Tarihli Yargıtay Kararı da bu yöndedir (11. C.D. 2013/17785 E. 2013/14246 K.)

Uygulamada tazyik hapsinin kendine özgü bir nitelik taşıması ve TCK'nun ceza zamanaşımı düzenlemesinde tazyik hapsinden bahsedilmemesi karşısında tazyik hapislerinde ceza zaman aşımını durduran veya kesecek hiç bir uygulamanın yasal dayanağı bulunmamaktadır. Tazyik hapsi kararı kesinleştiği andan itibaren 2 yıl içerisinde infaza başlanıp bitmesi gerekir. Yönetmelikle zamanaşımının kesilmesi veya durması sözkonusu olamaz. Kaldı ki bu iki yıllık sürede infazın tamamlanması da gerekir. Kişi cezaevinde tazyik hapsi infaz edilirken, iki yıl dolmuş ise bu ilam infaz dahi edilemez, kişinin zaman aşımının dolmasından bahisle hemen tahliye edilmesi gerekir.

Tazyik hapislerine ilişkin İİK. 354 de zamanaşımı başlangıç tarihinin kararın kesinleştiği gün olarak belirtilmiştir. İİK 354. Madde: (Ek fıkra: 31/05/2005-5358 S.K./22.mad) İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.

TCK 71 (1) maddede zamanaşımını kesen nedenler belirtilmiştir. TCK MADDE 71 - (1) Mahkümiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan "tebligat" veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser.

TCK 71 (1) madde tazyik hapislerinde uygulama alanı bulmuş olsaydı "Hükümlüye yapılmış herhangi bir tebligat, gönderilen çağrı kağıdı, infaz evraklarının hazırlanmış olması" ceza zamanşımının başlangıç tarihi olarak sayılıyor olması gerekirdi. Bu nedenle TCK 71 (1) maddesi, TCK'nın 5. madde yollamasıyla, Tazyik hapsinde kendisine uygulama alanı bulmasına kanunen olanak yoktur.

Yargısal yorum yetkisinin sınırları, yasa maddesinin lafız ve ruhunun çizdiği çerçevenin dışında, başka bir şeyin uygulanması biçiminde tezahür edemez. Bu kural, bariz surette ihlal edilmiştir. Yukarda açıklanan yasa maddeleri ve tanımları karşısında yasaya uygun yorum ve uygulama tazyik hapislerinde ceza zaman aşımını kesecek hiç bir neden olmaması iken, hukuk metinlerinin tatbikinde açık hataya düşülerek tazyik hapislerinde zamanaşımını kesen nedenler tesis edilerek, ceza zamanaşımının yeniden başlatılması hatalıdır.

Sonuç ve Talep :
Yukarıda sunulan ve resen tespit edilecek sair nedenlerle, Usule, Yasa, ya aykırı olan infaz Savcılığı kararının düzeltilmesini, bu itirazımız, İnfaz Hakimliği görev ve yetki alanları içerisinde bulunmuyorsa, bu itirazımızın 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nun 6/1. maddesi uyarınca itirazımızın incelenmek üzere görevli yargı merciye gönderilmesini arz ve talep ederiz. .../.../....
Sanık:


Yukarıda yazılan Esas No ve Karar No ya hakkınızda taahhüdü ihlalden dolayı tazyik hapsi veren icra ceza mahkemesinin mahkeme Esas No ve Karar No yazılacak, İlamat no ise savcılığın yakalama numarasıdır. itirazlarınızı mutlaka yapın, Emsal yargıtay kararını da bu dilekçeye ek olarak sunun Savcılık  itiraz yapmayın bir şey çıkmaz der, siz kanmayın ve hakkınızı arayın.

EMSAL YARGITAY KARARI


T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y   İ L A M I

Esas No : 2013/17785
Karar No : 2013/14246
Karar Tarihi : 03.10.2013
Tebliğname No :  KYB - 2013/246711

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11.07.2013 gün ve 2013/11240/44915 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.07.2013 gün ve 2013/246711 sayılı ihbarnamesi ile;

Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan sanık .....'nin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Denizli 1. İcra Ceza Mahkemesinin 15/02/2011 tarihli ve 2009/1638 esas, 2011/296 sayılı kararını müteakip anılan kararın bihakkın tahliye tarihine kadar infazına ilişkin aynı Mahkemenin 03/05/2013 tarihli ve 2009/1638 esas, 2011/296 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair Denizli 2. İcra Ceza Mahkemesinin 06/05/2013 tarihli ve 2013/420 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 45. maddesinde, suç karşılığı uygulanacak yaptırımların, hapis ve adli para cezası olarak belirlendiği, diğer taraftan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 1. maddesinde bu Kanunun amacının, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunun belirtildiği, bu haliyle 5275 sayılı Kanun'un ceza ve güvenlik tedbirlerine dair hususları kapsamakta olup tazyik hapislerine ilişkin bir hususa yer vermediği, keza Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 193/4. maddesinde yer alan "Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez." hükmü ile Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14/11/2006 tarihli ve 2006/16-220-231 sayılı ilamı birlikte değerlendirildiğinde,

Disiplin ve tazyik hapsinin bir "hapis" cezası olmadığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2. maddesinde tanımlanan "disiplin hapsi" kavramı içinde kaldığının anlaşılmasına göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 71. maddesinde düzenlenen ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 354/2. maddesinde yer alan ceza zamanaşımı süresinin kesilmesine ilişkin başkaca bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı gözetilerek itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Denizli 2. İcra Ceza Mahkemesinin 06/05/2013 tarihli ve 2013/420 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 03.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.                  Üye                      Üye                             Üye                      Üye
M.KILIÇ                  H.UĞUR               M.BUDAK                   Dr.İ.ŞAHİN             H.KESKİN

Kararına Uygundur.
Yz.İşl.Md.


Devletin kuralı şudur, Devlette Lafla doğruyu bulamazsınız,hakkınızı alamazsınız doğruyu yakalamak için bir köşesinden yazılı bir kağıt sunacaksınız ve talebinizi ileteceksiniz, talebinizi yazdığınız o kağıt doğru olarak karşınıza çıkar, çünkü memurlar teftişten, incelemeden, terfiden korkar, devlete kağıdı gönderdiğinizde doğrusu ne ise yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder