içtihat; Karşılıksız Çek Borcu için Yeni Çek Vermek

Şikayete konu çeklere karşılık yeni çekler verildiğinin tespiti halinde tarafların karşılıklı iradeleri ve anlaşmalarına göre dava konusu çekin geçerliliğinin kalmadığı.
T.C.
YARGITAY
10. Ceza Dairesi
Esas No : 2008/11468
Karar No : 2010/12067
Tebliğname No : 10 - 2006/326746
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
İNCELENEN KARAR;
MAHKEMESİ : AFYONKARAHİSAR 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/09/2006
NUMARASI : 2006/77 Esas, 2006/291 Karar
SANIK : Hikmet BAŞBUĞ
SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek
HÜKÜM : Mahkûmiyet
TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma
Dosya incelendi:
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

5941 Sayılı Yasa Temyiz Dilekçe Örneği

5941 SAYILI ÇEK KANUNU'NA GÖRE SULH CEZA MAHKEMELERİNCE KARARA BAĞLANMIŞ VE KARŞILIKSIZ ÇEK ÇIKMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUYLA ADLİ PARA CEZASINA HÜKÜM KURULMUŞ DAVALARA İLİŞKİN TEMYİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR.


YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE
Gönderilmek üzere
.........SULH CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO         :...........
TEMYİZ EDEN  :................
KONU                 : ......Sulh Ceza Mahkemesinin ……../…. Esas  ve ……/…. Karar numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması talebidir

TEMYİZ NEDENLERİ:

..../..../.20.. tarihinde yukarıda numarası belirtilen dosyaya konu “karşılıksız çek keşide etme” suçundan adli para cezasına mahkum edildim.
TEMYİZ NEDENLERİ:
Mahkum edildiğim dava konusu çek vadeli bir çektir çeki keşide ederken mali durumum çeki ödemeye uygunken çeşitli etkenler nedeniyle mali durumumuz bozulmuştur çeki ödememekte hiçbir kastım yoktur, çekin ödenmemesi tamemen ödeme gücümü yitirmemle ilgilidir, ve bu imkanım olmaması nedeniyle sözkonusu çeki ödeyemedim. Çek borçunu ödeyememem de hiç bir kastım yoktur. Hakkımda bu nedenle ceza davası açılmıştır fakat Kanunlarımızda suç ancak kast ile işlenebilir.
Ceza hukukunda temel kusurluluk şekli kasttır. Diğer bir deyişle, kanunda aksi belirtilmediği sürece suçlar ancak kasten işlenebilmektedir. Bu durum TCK’nın 21 inci maddesinde de, “suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır” denmek suretiyle açıklanmıştır.