Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi İnfaz Durdurma

ADANA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2009/233
KARAR NO : 2009/666
EK KARAR
HAKİM :MIKAIL AŞAR 29341
KATİP : ÖMER KURNAZ 79187
SANIK : VEKİLİ: Av.Ertuğrul Kıvanç KOÇ-Adana Barosun Kayıtlı
SUÇ: Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ: 17/09/2008 dosyasından

Mahkememiz
03.07.2009 tarih ve 2009/233 Esas, 2009/666 Karar sayılı kararımız ile hükümlü ..... hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan 13.000.TL Adli Para Cezasına hükümlendîrildiği. kararın 10.09.2009 tarihinde kesinleşerek infaza verildiği anlaşılmıştır.
Dosyanın yeniden değerlendirilerek hükümlünün infazın durdurulmasını talepi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2009/5-81 Esas, 2009/196 Sayılı kararı gereğince hükümlüye Mahkememiz kararının yeterli açıklamalı tebliğ ile bifdirilmediği anlaşıldığından, Mahkememiz kararının hükümlü ... müdafi Av. Ertuğrul Kıvanç KOÇ'un dilekçesinin öğrenme üzerine verilmiş temyiz dilekçesi olarak KABUL EDİLMESİNE,
Hükümlü hakkındaki Mahkememiz ilamının DURDURULMASINA,
İlamın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İNFAZ KALEMİNDEN GERİ İSTENİLMESİNE,
Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
Cumhuriyet Savcısının yazılı görüşüne uygun ve yüze karşı verilen hüküm yönünden kararın tefhiminden itibaren, tarafların yokluğunda verilen hüküm yönünden ise tebliğden itibaren bir hafta İçinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağı geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.14.03.2011
Katip 79187
Hakim 29341


Kategoriler: çek kanunu, Çek Mağduru, Çek Yasası Mağdurları, adli Para Cezası mağdurları, adli para Cezası, mahkeme kararları, yargıtay İçtihatları, karşılıksız çek, çek

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi İnfaz Durdurma

T.C.
BAKIRKÖY
22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ EK KARAR
DOSYA NO : 2009/259
KARAR NO: 2009/516
HAKİM : REYHAN AKDAĞ 30386
SAN1K :
VEKİLİ : Av. Ertuğrul Kıvanç KOÇ
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 24/03/2008
ASİL KARAR TARİHİ: 29/07/2009
EK KARAR TARİHİ : 23/05/2011
Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazdı dava dosyasında sanık müdafii Av. Ertuğrul Kıvanç KOÇ Adana Asliye Ceza Mahkemesi kanalı ile göndermiş olduğu 06.05.2011 tarihli dilekçesinde hükümlü hakkında uyarlama karan verilerek infazın durdurulmasın talep etmekle; Dosya incelendi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
"Karşılıksız Çek Keşide etme" suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 24.300 TL ve 16.200 ayrı ayrı adli para cezası ve bir Yıl Süre ile Çek Hesabı Açtırmasının yasaklanmasına karar verildiği, kararda "müdahil vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda. C.Savcısının huzurunda istemine uygun, 7 gün içerisinde kararı veren mercie verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatı İdi "şeklinde olup kararın tebliği İle temyiz talebinde bulunulmaması halinde dosyanın kesinleşeceği ibaresinin bulunmadığı anlaşıldığından
Mahkememiz kararının hükümlü müdafii Av. Ertuğrul Kıvanç KOÇ'un dilekçesinin öğrenme üzerine verilmiş TEMYİZ DİLEKÇESİ KABUL EDİLMESİNE,
Hükümlü hakkındaki mahkememiz ilamının infazının DURDURULMASINA , başka suçtan hükümlü ve tutuklu olmadığı takdirde TAHLİYESİNİN temini için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,
Dosyanın ilgili Yargıtay Ceza Dairesine gönderilmesine
Ek Kararın bir örneğinin hükümlü müdafiine tebliğine
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tarafların yokluğunda temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.23.05.2011

Kategori: Karşılıksız Çek, Çek Mağduru, mahkeme Kararları, Çek yasası mağdurları, Adli para Cezası, Uyarlama yargılaması, infaz durdurma

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkeme Kararı, yasa yolu

T.C. ANKARA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2009/341-2009/673
T.C.
ANKARA
26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2009/341
KARAR NO : 2009/673
HAKİM : MAHMUT KAYA 22935
KATİP : MUSTAFA ÖZTÜRK 100887
[VEKİLİ] : 
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 17/11/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 09/07/2009
EK KARAR TARİHİ : 16/05/2011
Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan hükümlü 13.05.2011 tarihli dilekçesi ile, mahkememiz kararında yasa yoluna başvurma süresi ve yerinin açıkça gösterilmediği, bu nedenle kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek temyizen bozulmasını talep etmiş olmakla, dosya incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Dosyanın incelenmesinde, sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda mahkememizin 09.07.2009 tarihli kararıyla sanığın 3167 sayılı yasanın 16/1-3 Maddeleri gereğince sonuç itibariyle 27.000 TL ve 38.000 TL Adli Para Cezalarıyla cezalandırılmasına karar verildiği ve 29.07.2009 tarihinde kesinleştirilerek infaza verildiği anlaşılmış, ancak kararda yanlızca yasa yoluna başvurma süresi ve yerinin gösterildiği, yönteminin açık olarak belirtilmediği, Yargıtay Ceza Genel Kurumu'nun 23.04.2011 tarih ve 2011/4743/21433 sayılı kararıyla birçok Ceza Dairesi kararında açıklandığı üzere yasa, yol ve yönteminin tam olarak gösterilmemesinin yapılan tebligatı geçerli kılmayacağı ve kararın kesinleşmeyeceği anlaşılmakla, hükümlü vekilinin talebinin kabulu ile,
Mahkememizin 2009/341-673 Esas ve Karar sayılı hükmünün kesinleşmesinin kaldırılmasına,
Hükümlü hakkındaki ilamın İNFAZININ DURDURULMASINA, ilamat evraklarının işlemsiz iadesi için C.Savcılığı'na yazı yazılmasına,
Mahkememiz kararının yasa, yol ve yöntemini açıkca belirtir uyarılı davetiye ile hükümlüye, vekiline yeniden tebliğine, tebligat döndüğünde buna göre işlem yapılmasına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK 268 maddesi uyarınca yedi (7) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle düzenlenecek tutanak ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi.16.05.2011
Katip 100887 Hakim 22935

Kategori: yasa yolunun gösterilmemesi, Yargıtay temyiz, çek, çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, Mahkeme kararları,

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkeme Kararı

T.C. ANKARA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2008/573 - 2009/391
T.C.
ANKARA
23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2008/573
KARAR NO : 2009/391
HAKİM : ŞENOL DEMİR 31592
KATİP : SEVİNÇ ÇELİK 46711
DAVACI : KH.
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 27/06/2007
ASIL KARAR TARİHİ : 16/04/2009
EK KARAR TARİHİ : 21/04/2011
Sanık , 06/04/2011 tarihli dilekçesiyle mahkememizin 16/04/2009 tarih ve 2008/573-2009/391 E.K sayılı hükmünün müvekkiline usulüne uygun tebliğ edilmediği bu nedenle kesinleşmeyip, hükmün infazın durdurulmasına ve dosyanın temyiz için yargıtaya gönderilmesini talep etmiş olmakla mahkememizin ilgili dosyası incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/04/2009 tarih ve 2008/573-2009/391 E.K sayılı dosyasının incelenmesinde, sanığın karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle 5941 Sayılı Yasanın 5/1, TCK 52/2 md uyarınca 16.000-TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın çek hesabı açmasından yasaklanmasına karar verilip, sanığın yokluğunda verilen bu kararın, 11/08/2009 tarihinde TK.nun 35. maddesine göre tebliğ edilmesi sonucu, 14/09/2009 tarihinde kesinleştirilerek, infaza verildiği görülmüştür.
Mahkememizin 16/04/2009 tarihli hüküm kısmının incelenmesinde sanığın yokluğunda verilen kararda, hükmün sonuç kısmında yedi günlük temyiz süresinin hükmün tebliğinden itibaren başlayacağı hususunun açık bir şekilde gösterilmediği, bu nedenle Anayasa'nın 40/2 maddesi CMK 34/2, 231/2, 232/6 maddelerine muhalefet edildiği, bu nedenle sanığın 04/04/2011 tarihli dilekçesinin CMK 40/2 maddesi uyarınca eski hale getirme talebi olarak da kabul edilerek aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle
1- Mahkememizin 16 /04/2009 tarih ve 2008/573-2009/391 E.K sayılı dosyasının, Anayasa'nın 40/2, CMK 34/2 ve 232/6 maddeleri nazara alınarak, kanun yolu başvuru süresinin başlangıcının açıkça ve ne şekilde yapılacağının gösterilmemiş olması nedeniyle temyiz isteğinin süresinde olduğunun KABULÜNE,
2- Mahkememizin 01 /04/2010 tarih ve 2008/573-2009/391 sayılı ek karar ile infaz durdurulduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
3- Sanığın çek hesabının açmasından yasaklanması yolunda Merkez Bankasına yazılan yazının geri istenmesine,
4- Sanık  06/04/2011 tarihli dilekçesinin temyiz dilekçesi olarak kabulü ile dosyanın Yargıtaya gönderilmek üzere kabulüne,
5- Kararın bir örneğinin katılan vekili ile sanık vekiline tebliğine,
Evrak üzerinden yapılan inceleme sonucu, infazın durdurulması yönünden 7 gün içinde kararın tebliğinden itibaren mahkememize verilecek dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 21/04/2011

Kategori: Mahkeme kararları, çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu, Yargıtay temyiz, çek

Ankara 19. Asliye C.M Kararı, Tebligat

ANKARA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2009/174
KARAR NO : 2009/682
HAKİM : MEHMET YAĞCI 26240
KATİP : RAMAZAN AKKAYA 110169
[MÜŞTEKİ] :
[VEKİLİ]
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 30/07/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 28/05/2009
EK KARAR TARİHİ : 27/05/2011
Mahkememizden hükümlü 23/05/2011 tarihli dilekçesi ile mahkememizin 28/05/2009 tarih ve 2009/174 Esas, 2009/682 sayılı ilamda itiraz yolunun tam olarak gösterilmediğinden bahisle verilen kararın temyizi ile infazın durdurulması talebinde bulunmuş olmakla dosyamız ele alınıp incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜL
Hükümlü 3167 Sayılı Çek Kanununa muhalefet suçundan mahkememizce verilmiş olan 28/05/2009 tarih ve 2009/174 Esas, 2009/682 Karar sayılı ilamımızın 15/09/2009 tarihinde kesinleştiği, ilamın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edildiği, bu aşamadan sonra hükümlünün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat İnfaz Bürosu'nun 12/03/2010 tarih ve 2009/2-13896 sayılı yazıları ile verilen hükmün 5941 sayılı yasa uyarınca yeniden değerlendirilmesini talep ettiği, 28/05/2009 tarih ve 2009/174 Esas, 2009/682sayılı Ek Kararı ile verilen hükmün aynen infazına karar verildiği,
Hükümlü  23/05/2011 havale tarihli dilekçesinde " müvekkiline yapılan tebligatlar hiç kullanmadığı bir adrese T.K 35. Maddesine göre yapıldığı ve karardan kendisinin haberdar olmadığını" ayrıca Gerekçeli Kararımızda " kanun yolu, başvurulacak mercii, başvuru süresinin başlangıcının açıkça ve ne şekilde yapılacağının gösterilmediğini" belirterek infazın durdurulmasını ve temyiz taleplerinin kabulü yönünde karar verilmesini talep etmekle;
Dosya ve talep dilekçesi üzerinde yapılan değerlendirme itibariyle: talebe konu kesinleşmiş ilamla ile ilgili olarak; başvurulacak mercii açıkça gösterilmediğinden hükümlü vekilinin talebinin KABULÜNE i le TEBLİGATIN ESKİ HALA GETİRİLMESİNE.
Kesinleşerek infaza verilen ilamın infazının DURDURULMASINA.
Hükümlü vekili aynı zamanda müvekkili hakkındaki mahkumiyetine dair gerekçeli karardan da haberdar olmakla, bu kararı temyiz etmiş olduğu anlaşılmakla gerekli işlemlerin yerine getirilerek dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine.
İş bu kararın temyiz dilekçesi ile birlikte müdahil vekiline TEBLİĞİNE.
Dair dosya üzerinde yapılan incelemede; kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 günlük sürede Mahkememize verilecek dilekçeyle veyahut sözlü temyiz beyanının zabıt katibince tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olarak karar verildi. 27/05/2011
Katip 110169 Hakim 26240

Kategori: Mahkeme kararları, çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu, Yargıtay temyiz, çek

Ankara 26. Asliye C.M. Kararı, Yasa yolu

T.C.
ANKARA
26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2009/101
KARAR NO : 2009/440
HAKİM : MAHMUT KAYA 22935
KATİP : MUSTAFA ÖZTÜRK 100887
KATILAN :
HÜKÜMLÜ :.......
VEKİLİ : 
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 15/07/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 28/05/2009
EK KARAR TARİHİ : 12/05/2011
Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan hükümlü Osman Taşçı 11.05.2011 tarihli dilekçesi ile, mahkememiz kararında yasa yoluna başvurma süresi ve yerinin açıkça gösterilmediği, bu nedenle kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek temyizen bozulmasını talep etmiş olmakla, dosya incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Dosyanın incelenmesinde, sanık hakkında açılan kamu davasının Yapılan yargılaması sonunda mahkememizin 28.05.2009 tarihli kararıyla sanığın 3167 sayılı yasanın 16/1-3 Maddeleri gereğince sonuç itibariyle 2.984 TL Adli Para Cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği ve 15/07/2009 tarihinde kesinleştirilerek infaza verildiği anlaşılmış, ancak kararda yanlızca yasa yoluna başvurma süresi ve yerinin gösterildiği, yönteminin açık olarak belirtilmediği, Yargıtay Ceza Genel Kurumu'nun 23.04.2011 tarih ve 2011/4743/21433 sayılı kararıyla birçok Ceza Dairesi kararında açıklandığı üzere yasa, yol ve yönteminin tam olarak gösterilmemesinin yapılan tebligatı geçerli kılmayacağı ve kararın kesinleşmeyeceği anlaşılmakla, hükümlü vekilinin talebinin kabulu ile,
Mahkememizin 2009/101-440 Esas ve Karar sayılı hükmün kesinleşmesinin kaldırılmasına,
Hükümlü hakkındaki ilamın İNFAZININ DURDURULMASINA, ilamat evraklarının işlemsiz iadesi için C.Savcılığı'na yazı yazılmasına,
Mahkememiz kararının yasa, yol ve yöntemini açıkca belirtir uyarılı davetiye ile sanığa - müdafiine yeniden tebliğine, tebligat döndüğünde buna göre işlem yapılmasına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK 268 maddesi uyarınca yedi (7) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle düzenlenecek tutanak ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 12.05.2011
Katip 100887 Hakim 22935

Kategori: çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu

Ankara 21. Asliye C.M. Kararı, Yasa Yolu

T .C.
ANKARA
21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2009/637
KARAR NO : 2009/1037
HAKİM : MUSA YEŞİL 31608
KATİP : SEMA DALCI 102810
[SANIK] :
VEKİLİ :
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 09/10/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 05/11/2009
EK KARAR TARİHİ : 25/05/2011
Hükümlü 20/05/2011 tarihli dilekçesi ile gerekçeli kararın müvekkiline tebliğ edilmediğini, kararda temyiz süresinin ne zamandan başlayacağı hususunun da belirtilmediğinden kararı temyiz ettiğini, dilekçesinin temyiz dilekçesi olarak kabul edilmesini talep etmiştir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Dosyanın incelenmesinde mahkememizce verilen karar usulünce tebliğ edilmiş ise de Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun ve Yargıtay Daireleri'nin istikrar kazanmış içtihatlarına göre başvurabileceği kanun yolu süresi, sürenin ne zaman başlayacağı, mercii, başvuru şekli açıkca gösterilmesi gerektiği ancak kararımızda başvurunun hangi tarihten itibaren başlayacağı hususu belirtilmediğinden temyiz dilekçesinin süresinde kabulü gerektiği bu nedenlerle öncelikle İNFAZIN DURDURULMASINA,
Dosyanın temyize gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1. Hükümlü vekilinin 20/05/2011 tarihli temyiz dilekçesi gözönüne alınarak mahkememiz kararının henüz kesinleşmediğinin kabulü ile kesinleşmesinin kaldırılarak infaz evraklarının bila infaz iadesinin istenmesine,
2. Kararın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmesine,
Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize dilekçe vermeleri veya zabıt katibine bir beyanda bulunmak suretiyle Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kararımıza itiraz edebileceklerine aksi takdirde kararın kesinleşeceğine ilişkin karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 25/05/2011
Katip 102810 Hakim 31608


Kategori: çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu

Ankara 19. ACM Kararı, Usulsüz Tebligat

T .C.
ANKARA
19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2009/42
KARAR NO : 2009/527
HAKİM : MEHMET YAĞCI 26240
KATİP : RAMAZAN AKKAYA 110169
[MÜŞTEKİ] :.......
[SANIK] :
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 12/06/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 05/05/2009
EK KARAR TARİHİ : 12/05/2011
Mahkememizden hükümlü vekili Av. Neslihan Vona 03/05/2011 tarihli dilekçesi ile mahkememizin 15/07/2010 tarih ve 2009/42 Esas, 2009/527 sayılı Ek Kararında itiraz yolunun tam olarak gösterilmediğinden bahisle verilen kararın temyizi ile infazın durdurulması talebinde bulunmuş olmakla dosyamız ele alınıp incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Hükümlü 3167 Sayılı Çek Kanununa muhalefet suçundan mahkememizce verilmiş olan 05/05/2009 Tarih ve 2009/42 Esas 2009/527 Karar sayılı ilamımızın 30/05/2009 tarihinde kesinleştiği, ilamın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edildiği, bu aşamadan sonra hükümlünün 28/05/2008 havale tarihli dilekçesi ile verilen hükmün 5941 sayılı yasa uyarınca yeniden değerlendirilmesini talep ettiği, 15/07/2010 tarih ve 2009/42 Esas, 2009/527 sayılı Ek Kararı ile verilen hükmün aynen infazına karar verildiği,
Hükümlü vekili Av. Neslihan Vona 03/05/2011 06/05/2011 havale tarihli dilekçesinde " müvekkiline yapılan tebligatlar hiç kullanmadığı bir adrese T.K 35. Maddesine göre yapıldığı ve karardan kendisinin haberdar olmadığını" ayrıca Gerekçeli Kararımızda " kanun yolu, başvurulacak mercii, başvuru süresinin başlangıcının açıkça ve ne şekilde yapılacağının gösterilmediğini" belirterek infazın durdurulmasını ve temyiz taleplerinin kabulü yönünde karar verilmesini talep etmekle;
Dosya ve talep dilekçesi üzerinde yapılan değerlendirme itibariyle: talebe konu kesinleşmiş ilamla ile ilgili olarak; başvurulacak mercii açıkça gösterilmediğinden hükümlü vekilinin talebinin KABULÜNE ile TEBLİGATIN ESKİ HALA GETİRİLMESİNE.
Kesinleşerek infaza verilen ilamın infazının DURDURULMASINA.
Hükümlü vekili aynı zamanda müvekkili hakkındaki mahkumiyetine dair gerekçeli karardan da haberdar olmakla, bu kararı temyiz etmiş olduğu anlaşılmakla gerekli işlemlerin yerine getirilerek dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine.
Bu kararın temyiz dilekçesi ile birlikte müdahil vekiline TEBLİĞİNE.
Dair dosya üzerinde yapılan incelemede; kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 günlük sürede Mahkememize verilecek dilekçeyle veyahut sözlü temyiz beyanının zabıt katibince tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olarak karar verildi. 12/05/2011
Katip 110169 Hakim 26240


Kategori: çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu

AKP İl Başkanları Ad Soyad Telefon Numaraları

AK PARTİ İL BAŞKANLARI İSİM VE TELEFONLARI
Seçim Arifesinde, Parti il başkanlarının isim ve telefonlarının aranıp fax yağmuruna tutulması. tanıdığımız tanımadığımız il başkanları ve parti milletvekili adaylarına gerek telefonla gerekse yüz yüze konuşarak durumu iletilip yaşanan sorunları birinci ağızdan onlara anlatıp il başkanlıklarını fax yağmuruna tutup ADLİ PARA CEZALARI konusunda onları adeta bunaltırsak seçim öncesi belki bu konuda ciddi bir açıklama gelebilir.
Hükümetin her türlü kanun ve kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var, çünkü onlarda bu konuda hatırı sayılır bir sessiz çoğunluğun olduğunu biliyorlar. kayıtsız kalmayacaklardır.
BU SAYFADA BULUNAN TELEFON NUMARALARI GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ VE SAYFADAN KALDIRILMIŞTIR.

Karşılıksız Çek Vermeyi Suç Saymak Yanlıştı

Çek kanunu, çek yasası, karşılıksız çek
Yeni Kıbrıs Partisi Yürütme Kurulu üyesi Alpay Durduran çek konusundaki gelişmeleri değerlendirdi.
Aslında karşılıksız çek vermeyi özel bir suç gibi düzenleme yanlıştı ve ilk çağdaş kafalı idare geldiğinde değiştirilecektir.
Şirketten alacağına karşı aldığı çek karşılıksız kalan kişinin yetkiliyi sorumlu tutan ve karşılıksız çek verme suçundan işlem talep eden davasının kararı skandal yaratmıştır. Sanki yasalarımızda karşılıksız çek veren hukuki (tüzel)ve gerçek kişilerin sorumlulukları düzenlenmemiş gibi davranılmaktadır.

Ülkemiz şirket skandalları ile çalkalanıyor. Üstelik skandal Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetimin denetimindeki bankalarla ilgilidir. Yani şirketlerin güvenliliğini sağlamakla yükümlü olan idaredir, bankalar onun için şirket olarak kurulmuş olanlar tarafından kurulmak zorundadır ve tasfiyeye sokulanlar merkez bankasının yönetimine alınmıştır. Hesaplarının işletilmesi için de gene devlet demek olan şirketler mukayyitliği görevlisidir.

Yasa Yoluna Başvuru Şeklinin Gösterilmemesi

Karşılıksız Çek davalarında Mahkeme kararlarında Yasa yolu, başvuru merci, süresi gösterilmelidir.
Anayasa 40(2): Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağını ve sürelerini belirtmek zorundadır, Bu maddenin gerekçesinde de Bireylerin yargı ya da idari makamlar önünde sonuna kadar haklarını arayabilmelerine kolaylık ve imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Son derece dağınık mevzuat karşısında kanun yolu, mercii ve sürelerin belirtilmesi hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması açısından zorunluluktur.
5271 Sayılı CMK.
Madde 34 (2) Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir.
Madde 231 (2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.
Madde 232 (6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü Maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun Maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.

T.C.
Yargıtay 10. Ceza Dairesi
Esas Numarası. : 2011/9960
Mahkemesi : Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas Numarası: 2006/311
Mahkeme Karar numarası.: 2006/1032
Mahkeme Karar Tarihi: 15/12/2006
Suç : Karşılıksız Çek Keşide Etme
Tebliğname: 10-2011/59599
ilgili Kavramlar: Anayasa’nın 40/2, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 34/2,231/2 ve 232/6. Maddeleri.
ÖZET: Karşılıksız Çek Mahkeme Kararlarında Yasa Yoluna Başvuru Şekli ve Yöntemi tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Yazılmalıdır.

İcralık Olan Köylüler Kaçıyor

İcralık olan ve icra sırasında Avukatlara taahhüt imzalayan ve borç ödenmediği için hapis kararı çıkan kişi sayısı her geçen gün daha da artıyor. Köylüler ne yapacaklarını şaşırmış durumda. köylüler yakalanıp cezaevine girme korkusu sebebiyle köyü terk ediyorlar.

Çanakkale merkeze bağlı 6 köyde bulunan 200'e yakın kişi bankalardan aldıkları kredileri zamanında ödeyemedikleri gerekçesiyle icralık olunca Banka Avukatlarına borçlarını taksitlendirmek için anlaştı ve taahhüt imzaladılar, taksitler zamanında ödenmeyincehapis kararları çıkmaya başladı, köylüler hapse girme korkusuyla köyü terk etmeye başladı.

Merkeze bağlı Kumkale beldesi köy muhtarı Müjdat Balkan, banka kredilerini zamanında ödeyemeyen köylülerin icralık olması ve taahhüdü ihlal sebebiyle zor günler yaşadıklarını belirterek, Batak Ovası olarak bilinen bölgede yer alan Tevfikiye, Çıplak, Kumkale, Halileli, Yeniköy ve Kalafat köylerinde bulunan 200'e yakın köylü bankalardan almış oldukları tarım kredilerini zamanında ödeyemedikleri için icralık oldu.