TBMM; Çek Kanunu ilk 3 Maddesi Kabul Edildi

26/Ocak /2012 Perşembe: TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ilk 3 maddesi kabul edildi.

MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adlî sicil" ibaresi, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Çekin basıldığı tarih,"

Kabul edilen maddelere göre, hakkında işlem yapılan kişiye uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürüldüğünden, daha önce adli sicilde tutulan yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar, Merkez Bankasında tutulacak. Çek defterinin her bir yaprağına, çekin basıldığı tarih yazılacak.

Çek Kanunu

MADDE 2- 5941 sayılı Çek Kanunu 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "altıyüz" ibareleri "bin" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.

Buna göre, banka ibraz eden düzenleyici dışındaki hamiline, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının bulunmaması halinde, çek bedeli bin TL ödeyecek
Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 5 yıl içinde ibraz edilmemesi halinde, muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erecek.

Yeni Çek Yasası Meclis Genel Kurulunda

Yeni Çek Kanunu
Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA: Bugün yüce Parlamento, yasama yetkisinden çok daha farklı olan, Anayasa'da ayrı bir iktidar olarak tanımlanan ceza kurma, suç kurma, suçu yürürlükten kaldırma, cezayı yok etme iktidarını, yetkisini kullanıyor. Şu anda aranan cevap: Karşılıksız çek eylemi suç olmaya devam etsin mi yoksa suç olmaktan çıkararak bir özgürlük alanı mı üretelim? Bu soruya doğru, inandırıcı, kamuoyu tarafından kabul edilebilir bir yanıt oluşturabilmek için iki açılı bir değerlendirme yapmak gerekir. Birinci açı, bağlayıcı hukuk bakımından Parlamentonun iradesini belli bir noktaya tespit eden, farklı bir irade seçeneğini yok eden bir hukuk var mıdır yok mudur? Buna ben bağlayıcı hukuk yararı diyeceğim.

Değerli arkadaşlar, kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan borçların yerine getirilmemesi eylemi hukuk tarihinin gelişimi içerisinde farklı yaptırımlara bağlanmıştır. İlk dönemler özel borcun ödenmemesi kişi üzerinde hapsin, haczin ve evde tutulmanın bir nedeni sayılmıştır. Hatta Solon Kanunlarına göre alacaklılar borçluyu öldürebilir, etlerini paylaşabilir, kemiklerini bölüşebilirdi. Tarihi gelişim boyunca, Borcun ifa edilmemesi hâline mali edimler, mali yaptırımlar öngörüldü. Evrim 1950 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan özgürleşme ve demokrasi eğilimi içerisinde doruğa ulaştı. Ceza doktrini dedi ki: "Hiçbir cezaya özel borcun ifası misyonu yüklenemez.

Sadullah Ergin, Çek Yasasının Detaylarını Açıkladı

Yeni
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yeni Çek Kanunu ile ilgili detayları AK Parti TBMM Grubunda basına kapalı yapılan toplantıda paylaştı.

Çek Kanunu Tasarısı ile ilgili verdiği bilgi, milletvekillerinin elektronik posta adreslerine de gönderildi. Buna göre Ergin, toplantıda ilk olarak mevcut düzenleme ve yeni getirilen tasarı ile ilgili bilgiler verdi.

Türkiye Bankalar Birliği nezdinde Risk Merkezi kurulduğunu anımsatan Ergin, 2009 değişikliği sırasında adli yaptırımın kaldırılmamasının nedeninin Risk Merkezinin kurulmamasından kaynaklandığını söyledi.

Bankaların sorumluluk miktarının arttırılması önerisine bankaların; kendilerinin her bir çek yaprağı için sorumlu tutulacakları miktar kadar çek hesabı açmak isteyen kişiden teminat isteyeceklerini, dolayısıyla bu anlamda kendilerinin bir kaybı olmayacağını ve bunun yanında çek hesabı açma ve çek defteri verme yönünden çok istekli davranmayacaklarını ilettiklerini aktaran Ergin, Dolayısıyla bu yönde atılacak adımlar, piyasadaki çek miktarını ve çek kullanımını etkileyecektir dedi.

Ergin, Adalet Komisyonunda yapılan değişiklikle sorumluluk miktarının bin TL'ye yükseltildiğini anımsattı.

Başbakan; Kimse Çek Borcundan Hapis Yatmayacak

Yeni çek Yasası
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm projesi'nin hak sahiplerinin kura çekim töreninde konuştu.

Günübirlik, palyatif, geçici bir çalışma içinde değiliz. Adaletin hızlı ve güvenilir şekilde tecelli etmesi için, milletin, ülkenin, zamanın gerekleri doğrultusunda adım adım bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Şimdi yeni hazırlanan reform paketiyle, yargıdaki bu dönüşümü yüzde 70 oranında artık gerçeğe dönüştürüyoruz.

Artık çek borcundan dolayı kimse cezaevine girmeyecek. Cezaevine girmeyecek ama 10 yıl süreyle hiçbir yerden çek karnesi alamayacak. Artık öyle doğrudan icra takibi olmayacak. İcra dairelerinde para ile temas kesilecek. vatandaşın evinde kullandığı lüzumlu eşyalar haczedilmeyecek. Yargının iş yükünü azaltacak, işlemleri hızlandıracak, vatandaşı adliye koridorlarında hayatından bezdirmeyecek yeni uygulamalar getiriyoruz.''

Tutuklamanın alternatifi olarak, adli kontrol tedbirinin kapsamını genişletiyoruz. Tutuklama kararının verilmesini zorlaştırıyoruz. Kuvvetli suç şüphesi, tutuklama nedenlerinin varlığı, tedbirin ölçülü olup olmadığı artık güçlü şekilde gerekçeli olacak. Yolsuzlukla mücadeleyi daha da etkinleştiriyoruz. Özel yetkili mahkemelerde savunma hakkının kullanımını genişletiyoruz.


Bu yılın Eylül ayından itibaren, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurular artık fiilen başlıyor. Benim vatandaşım ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeyecek. HSYK, daha katılımcı, geniş tabanlı, kürsüdeki hakim ve savcılardan teşekkül eden, demokratik ve etkin bir yapıya kavuştu. Yargıtay, Danıştay fiziki olarak, personel olarak, hakim ve savcı sayısı açısından güçlendirildi. Daire ve üye sayıları artırıldı. Hakim, savcı açığını hızla kapatıyoruz. Avukatlardan hakim savcı alımını başlattık. Kısa süre içinde inşallah bu noktada ileri standartları yakalayacağız.

Adli para cezasının ya da üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan hapis cezası gerektiren bir suçtan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi uygulamasının getirileceğini anlatan Erdoğan, bu sayede, şu anda hakkında dava açılmış olan onlarca gazetecinin davasının da işlemden kalkmış olacağını ifade etti.

Ergin; Eski Çek Yasası Alacaklı Lehine Değildi

Çek Yasası
Adalet bakanı Sadullah Ergin; Çek yasasında eksik Bilgilere Dayalı Değerlendirme yapılıyor, Mevcut çek yasası alacaklı lehine değil.
Malatya Valiliği'ni, AK Parti Malatya Milletvekilleri ile birlikte ziyaret eden Adalet Bakanı Sadullah Ergin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni yargı paketinde çek verip de ödemeyenlere hapis cezasının kaldırılıp, alacaklıların mağdur edileceği şeklindeki iddiaları cevaplayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Eksik bilgilere dayalı değerlendirme yapılıyor. Şu anda, mevcut çek yasamızda, karşılıksız çek verenlerin hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılmaları ikinci cezadır. İlk defa adli para cezasına çarptırılıyorlar. Adli para cezasını ödemediği takdirde hürriyeti bağlayıcı ceza alıyorlar. Hürriyeti bağlayıcı cezayı aldı. Adli para cezasını ödemekle hapisten kurtuluyor. Adli para cezasını kime ödüyor? Alacaklıya ödemiyor. Adliyeye, yani devlete ödüyor. Alacaklı yine alacağıyla buluşamıyor. Dolayısıyla mevcut çek yasası mekanizması ve işleyen sistem alacaklının lehine de değil. Getirdiğimiz sistem alacaklının lehinedir şeklinde konuştu.

Çek Yasası Adalet Komisyonu Raporu

Yeni çek kanunu
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/538)” 6/1/2012 tarihinde, “Ankara
Milletvekili Sinan AYGÜN’ün; 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi (2/85)” 1/10/2011 tarihinde ve “”Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK’ün; 5941 Sayılı Çek
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/119)” 10/11/2011 tarihinde Komisyonumuza
havale edilmiştir.
Tasarı ve Teklifler, Komisyonumuzun 12/1/2012 tarihli 6 ncı toplantısında Ankara Milletvekili Ahmet İYİMAYA Başkanlığında, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile Adalet Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu temsilcileri ile Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ’in katılımlarıyla görüşülmüştür. Tasarı ve Teklifler, birbirleri ile ilgili olduklarından Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 35 inci maddesi uyarınca, Tasarı esas alınmak suretiyle birleştirilmiştir. Komisyon görüşmelerinin tamamı tutanağa bağlanmıştır.

Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonunda Kabul Edildi

Yeni Çek Kanunu
Karşılıksız Çek hapis cezalarını kaldıran çek kanunundaki Düzenlemeler TBMM Adalet komisyonunda kabul edildi, Adalet komisyonu bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutarlarda değişiklik yapıldı.
TBMM Adalet Komisyonu, karşılıksız çeklere hapis cezasını kaldırılmasını öngören kanun tasarısını kabul etti. Kanun Genel Kurulda da kabul edilmesi halinde, karşılıksız çek kesenlere ilişkin hapis cezası yerine, 10 yıl çek kullanma yasağı uygulanacak.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de katıldığı komisyon toplantısında milletvekilleri tasarıya ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Önergeler ile bazı değişiklikler yapılan 5941 Sayılı Çek Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı kabul edildi. Yapılan değişikliklerle beraber Hamiline olmayan Çek Yaprağını Hamiline Yazanlar hakkında verilen 1 yıllık hapis cezası, idari ceza olarak düzenlendi. "Hamiline olmayan çek yaprağını hamiline olarak düzenleyen kişi" hakkında 300 TL'den 3 bin TL'ye kadar para cezası da öngörülüyor.

Erdoğan; Çekle ilgili Sorun Çözülüyor

Çek kanunu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Başbakanlık muhabirlerini Başbakanlık Basın Merkezi'nde ziyaret etti. Başbakanlık muhabirleri ile yaptığı sohbette Erdoğan, şunları söyledi:
Bizim bu yıl önce cari açıkta sıkıntımız vardı malum. Daha sonra cari açık da bir düzene girdi. Ama şu anda faiz lobisinin çalışması, atağı var. Faiz lobisine karşı da gerekli köşeli, sert çıkışları yapacağız. Çünkü biz faiz lobisini bu kadar rahat çalıştıramayız. Faiz lobisi ne kadar acımasız çalışırsa bu ülkede tüketici durumunda olan vatandaşımızın harcamadaki imkanları, satın alma gücü de o kadar azalacaktır. Yatırımlar noktasında da girişimci yatırımını azaltmak durumunda kalacaktır. Çünkü kredilerde görüldüğü gibi yüksek faizlerle krediler veriliyor. Bunu kapatmamız lazım.

Çalışmayı bir bitirip ona göre önümüze getireceklerdir. Yani olumlu yaklaşanlar var, olumsuz yaklaşanlar var. Değerlendirmesini yapıp ona göre bir adım atacağız. Kredi kartı olayının bizim için en önemli yanı kayıt dışını kaldırıp kayıt altına almayı sağlaması bakımından isabetli. Ama öbür tarafta da yani imkanı olmadığı halde oradan borçlanmak suretiyle sıkıntıya girip ondan sonra da kredi kartı mağduru oldum diye bağıranlar ortaya çıkıyor. Cebindeki kadar harca kardeşim. Ne kadar gelirin olacaksa o kadar harca. Ama bunu düşünmüyor. Nasıl olsa elimde kart var diyor. Şimdi bunun düzenlemeleri falan yapılıyor. Temenni ederim ki onu da o şekilde çözeceğiz. Zaten çekle ilgili olan konu bir çözüme giriyor. Bunlar gelişmiş ülkelerdeki yakalanan hava neyse Türkiye'de bunu yakalayacak.


Kategori: çek yasası, çek kanunu, yeni çek kanunu, çek mağdurları, çek mağduru, mağdurlar, mağdurları,  mağdur, çeklere af, karşılıksız çek, çek affı, TBMM, Adalet Komisyonu, Adalet bakanlığı, Yeni çek yasası

TBMM'ye Sevk Edilen Yeni Çek Kanunu

Başbakan Recep TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sevk Edilen ve 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Öngören Çek Kanunu Tasarısıdır.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-429/5O
Konu : Kanun Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılan "Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Recep TAYYİP ERDOĞAN
           Başbakan

ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adlî sicil" ibaresi "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Çekin basıldığı tarih,"
MADDE 2- 5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Beşir Atalay; Yargının Hızlanması Çok Önemli

Çek kanunu
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, hükümetin tutumunun yargının hızlı ve adaletli yürümesi yönünde olduğunu ifade etti. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, yargıya bütün boyutlarıyla baktıklarını kaydederek, "Şu anda hükümetin elinde İcra İflas Kanunu'ndan Çek Kanunu'na kadar bir düzenleme var. Adalet Bakanlığımız bunu yürütüyor. Bu çalışmanın özü, yargının hızlandırılması.

Bütün boyutlarıyla, birçok kanunda düzenlemeler var. İcra Kanunu'ndan Çek Kanunu'na kadar, Ceza Muhakemelerine kadar geniş bir yelpazede düzenleme var. Orada bu tartışmaların bir kısmı da cevaplanmış olacak. Tartışma konuları var. Tutukluluk sürelerinin sınırlanması gibi Tutukluluk sürelerine müdahale değil ama dolaylı olarak yargının hızlandırılmasıyla şikayetleri azaltmak anlamında bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.

Hükümetin açıkladığı demokratik açılımın kabul görmediği yorumlarının hatırlatılması ve Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu ve İnsan Hakları Kurumu'nun kurulması konusundaki gelişmelerin sorulması üzerine Beşir Atalay, AK Parti için temel sürecin demokratikleşme süreci olduğunu belirterek, demokratikleşmenin hükümet çalışmalarında bir misyon olduğunu kaydetti. Beşir Atalay, yargıda 2 boyutun önemli olduğunu vurgulayarak, bunların yargının hızlandırılması ve düşünce özgürlüğü olduğunu ifade etti. Beşir Atalay, yargının hızlandırılması konusunda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Bakanlar Kurulu'nda sunum yaptığını söyledi. Atalay, düşünce özgürlüğü konusunda, "Halen varsa, kanunların, yasaların denetlenerek, anti demokratik hükümlerin temizlenmesi bizim hükümet programımızda da yazılı bir beyandır. Mümkün olabildiğince şiddet taşımayan düşüncenin özgür kalması yönünde çabalarımız var ve olacak" şeklinde konuştu.

Arınç, Twitter'da Çek Mağdurlarına Bilgi Verdi

Bülent Arınç
@bulent_arinc Ankara,Turkiye
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı - Hükümet Sözcüsü
[ Resmi Twitter Hesabı]
http://www.bulentarinc.com.tr


http://twitter.com/bulent_arinc@bulent_arinc Bülent Arınç
Arkadaşlar iyi akşamlar.. Uzun bir süreden beri çek mağduru olan arkadaşlardan yoğun mesajlar alıyordum.

@bulent_arinc Bülent Arınç
Mevcut çek yasasından dolayı yaklaşık 8 bin kişi hapis cezası almış, 200 bine yakın dosyada yargıya intikal etmiş durumda.

Babacan: Çekini Ödeyemeyen Kişiler Hapis Yatmayacak

Çekini ödeyemeyen kişiler hapis yatmayacak, bu kişilere 10 yıl çek kullanma yasağı getirilecek, çek yazacak kişilerin sicilinin TBB'den sorulabilecek.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, çekini ödeyemeyen kişilerin hapis yatmayacağını belirterek, bu kişilere 10 yıl çek kullanma yasağı getirileceğini söyledi. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) pozitif sicil uygulamasının bu aydan itibaren başlayacağını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, artık çek yazacak kişilerin sicilinin TBB'den sorulabileceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'ın Başkanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Ali Babacan, bankacılık siteminin kriz süreci ve kriz sonrası dönemde çok iyi bir performans gösterdiğine işaret ederek, Türkiye'nin bugün sermaye yeterliliği konusunda dünyanın en iyileri arasında olduğunu vurguladı. Bankaların bilançosundaki tahsili geçmiş alacakların hızla düştüğünü belirten Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2009'da yüzde 5.3'e kadar çıkmıştı bu oran şimdi bakıyoruz yüzde 2.7'ye kadar geriledi. Bankaların alacaklarının sadece yüzde 2.7'si gününde ödeme yapmamış durumda. Bu batmış anlamında değil, 90 gün içinde ödenmemiş takip için kenara konulan rakamlar dedi.

MÜSİAD Samsun; Yeni Çek Kanununu Destekliyoruz

Yeni Çek Kanunu
Müstakil Sanayici İşadamdaları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Mehmet Köse, TBMM'ye sunulan ve çekte usulsüzlük yapanlara hapis cezasını kaldıran yeni çek kanunu ile ilgili düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı.
MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Köse yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne(TBMM) sunulan Yeni Çek Kanunu hakkkında bilgi verdi. Düzenleme ile çek kanununa muhalefet eden bir kişiye verilen hapis cezasının kaldırılacağını söyleyen MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Mehmet Köse Kamuoyunda çek kanununa muhalefet eden kişilerin cezavine konulması gerektiği konusunda bir algı var. Biz geçtiğimiz günlerde MÜSİAD'ın Başkanlar toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan yeni düzenleme konusunda bilgi aldık. Kendisi çek kanunundan cezaevine giren bir kişinin, borcunu ödeyemeceği konusunda bizi ikna etti ve çek kanununa muhalefet eden kişiye 10 yıl boyunca çek yasağı getirileceğinin altını çizdi. Biz Bakan Babacan'ın anlatıklarına son derece iyimser baktık dedi.

TOBB; Hapis Cezasının Kaldırılmasına Sıcak Bakıyoruz

Karşılıksız çek, Halim Mete
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete, Karşılıksız çeklerde hapis cezasının kaldırılmasına sıcak baktıklarını ifade ederek, karşılıksız çek hapis cezasını önleyecek yeni düzenlemenin alacaklı haklarının zayii olmaması adına tedbirler getirdiğini de işaret etti.

TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, çek kanununda, çek kullanmına dair 10 senelik süre fazla, bu süre daha kısalabilir, 5 sene olabilir, ifadelerini kullandı.

Bankaların çek mağduriyetlerini önleme adına bireylerin sicillerini tutacağını da aktaran TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, "Burada ömürlerince çeklerini vaktinde ödeyen bireylerin, bir olumsuzluk da sicillerine dahil oluyor. Bu anlamda olumlu siciller ile ilgili hakları zayi olmamalı. Diğer taraftan bankalar çek kullandıracakları bireyin sicillerini görebiliyor. Biz, ticaret erbabları da birine mal vereceğimiz zaman onunla ilgili bilgi alamıyoruz.

Onun için TOBB'a bir link verilmeli, birliğin iş dünyasını temsilcileri hakkında malumat alabilmelerine imkan tanınmalıdır" diye konuştu.

CİHAN

MÜSİAD; Çekte Hapis Cezalarını Kaldıran Düzenlemeyi Destekliyoruz

Karşılıksız Çek
MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, karşılıksız çeke uygulanan müeyyidlerinin Türkiye'nin imajına yakışmadığını kaydetti.

Çek kanunu düzenlemelerinin yanında yeni yürürülüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu'nun kimi bölümlerinde de hapis cezalarının bulunduğunu anlatan MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Burada hapis kaldırılacaksa diğer önlemlerin de alınarak çek kesenlerin sorumlulukları net şekilde belirlenmeli." önerisinde bulundu.

Yeni çek kanununda 10 senelik çek yasağının bir nevi güvence oluşturabileceğinden söz eden MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, olumlu ya da olumsuz sicil uygulamasının da devreye alınmasını istedi.

MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Adam bin adet çek kesmiş, elinde olmayan sebeplerden 2-3'ünü ödeyememiş. Sicillerde bütün bunların göz önünde alınması önemli." dedi.

CİHAN

Yargıtay: Çek Davaları Mahkeme Gündeminden Düşecek

Çek Kanunu
Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Bu çalışma temposunda, bu performansla biz bir sene içerisinde dairelerdeki dosya sayısını bitirmek planındayız.

Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Rixos Otel'de düzenlenen "Hukuk Muhakemeler Kanunu Tanıtım Semineri" öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargıtayda biriken dosyaların ne kadarının 2012 yılında tamamlanacağına yönelik soruya da şöyle yanıt verdi:

Göreve başladığımız mayıs ayından sonra yapmış olduğumuz plan doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, yılbaşı itibarıyla da sonuçları aldık. Gerçekten de yılbaşı itibarıyla aldığımız sonuçlarda Yargıtayda ayda ortalama 60 bin civarında bir fazlalıkla gidiyoruz. Bu sebeple bu çalışma temposunda bu performansla biz bir sene içerisinde hukuk dairelerindeki dosya sayısını bitirmek planındayız.

Ceza dairelerindeki dosyalara gelince; Onun da iki sene içerisinde biteceğini tahmin ediyoruz. Ama bu arada yargıyı hızlandırma projelerinden örneğin Çek Kanunu ile ilgili yapılacak değişiklik, bizim bu dosyaları eritme ve sona erdirmede bize daha yardımcı olacaktır. Çek ile ilgili olarak Yargıtayda 200 bin civarında dosya var. Yerel mahkemelerde de 1,5 milyon dolayında dosya var. Bu dosyaların hepsi çıkacak olan çek kanunu ile hakimlerin verecekleri karar sonucu mahkemelerin gündeminden düşecektir.

TESK; Çek Yasası Biran Önce Yasallaşmalı

Bendevi Palandöken
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yeni Çek Yasa Tasarısı'nın (TBMM) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çek yasasında orta yolun bulunarak biran önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşması binlerce kişiyi rahatlatacak. Ticari hayatı boyunca ödeme düzgünlüğü olan insanların tek bir çekinin ödenememesi nedeniyle hapis cezası almasının önlenmesi ticari hayatın önünü açacaktır. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu olarak bu yasanın biran önce yasalaşmasını bekliyoruz" dedi. 06.01.2012

Kategori: TESK, Yeni çek kanunu, çek kanunu, Bendevi Palandöken, çek, karşılıksız çek

Çek Kanunu Meclis’e Sevk Edildi

Çek Yasası Çek Hapsi
Çek kanununda hapis cezalarını kaldıran kanun tasarısı TBMM’ye sevk edildi.
Bu düzenleme ile çek kanunu değişiklik öngören yasa tasarısı ile hapis cezalarından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor.
Böylece karşılıksız çek verenler hapse girmeyecek. Bunun yerine çek defterlerine el konulup banka hesapları sınırlandırılacak. Çeklerini iade etmeyenler ise dolandırıcı gibi yargılanacak.
Tasarı ile kişilerin negatif sicillerinin yanı sıra pozitif sicilleri de dikkate alınacak.
Böylece kişi yalnızca bir kez işlediği kusurdan dolayı büyük cezalar almayacak. Kişinin tüm ticari geçmişi dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.
Mevcut çek yasasından dolayı yaklaşık 8 bin kişi hapis cezası alırken, 200 bine yakın dosya da yargıya intikal etmiş durumda.
TRT HABER

Kategori: Karşılıksız çek, çek kanunu, yeni çek kanunu, TBMM, Çek Mağdurları, çek cezası

Bakan Ergin, Kanunlarda Çok Önemli Düzenlemeler Var

Adalet Bakanı Sadullah Ergin
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargı işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin yeni çalışmaları içeren son paketin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edileceğini açıkladı. Yargısal düzenlemelere ilişkin paketle ilgili Bakanlar Kurulu'nda sunum yapıldığı bilgisini veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, paketin içinde çok önemli düzenlemelerin yer aldığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu toplantısına girerken basın mensuplarının yargılamanın hızlandırılmasına ilişkin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yeni çalışmanın üçüncü paket olduğunu ifade etti. Söz konusu paket devreye girdiğinde mevcut durumun daha da iyileşeceğini aktaran Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "Şu anda zaten ilk iki paket sonucunda ortaya çıkan durum; önemli ölçüde özellikle yüksek yargıda hızlanma sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Bunların yargının tümünü kapsayacak şekilde ortaya çıkması, bu üçüncü paket ve bunu devam ettireceğimiz adımlarla da sağlanacak. Amacımız, makul süre içerisinde dosyaların, uyuşmazlıkların karara bağlanmasıdır." dedi.

Yargıtay; Karşılıksız çek suç olmasın

Yargıtay
Hükümet yargıyı kilitleyen karşılıksız çek konusuna çözüm bulmak için yeni Çek Kanunu üzerinde çalışırken, Yargıtay’ın Adalet Bakanlığı’na karşılıksız çek vermenin suç olmaktan çıkarılması yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.
Üye ve daire sayısı arttırılarak yeniden yapılandırılan Yargıtay’da, karşılıksız çek suçlarına artık dört daire bakıyor. Buna rağmen son bir yılda 25 bin dosya karara bağlanırken, temyizde bekleyen dosya sayısı 271 bine ulaştı. Karşılıksız çek dosyalarında zamanaşımı riski doğdu.

Yargıtay’da, anayasa değişikliği öncesi sadece 10. Ceza Dairesi karşılıksız çek suçlarının temyiz incelemesini yapıyordu. Ancak, iş yükünün önemli bir bölümü olan çek dosyalarına çözüm arayan Yargıtay, bu dosyaları dört daireye böldü. Karşılıksız çek davaları, 10. Ceza Dairesi, 12. Ceza Dairesi, 14. Ceza Dairesi ve 15. Ceza Dairesi’nce inceleniyor.

Dosya sayısı 44 bin
Karşılıksız çek suçuna dört dairenin bakmasına rağmen temyizde bekleyen dosya sayısı 44 bin. Başsavcılıkta ise 227 bin çek dosyası temyiz incelemesine alınmak için sırada bekliyor. Yerel mahkemelerdeki 1.5 milyona yakın çek dosyası da dikkate alındığında, Yargıtay’daki davaların zamanaşımı riski de yükseliyor.

Bülent Arınç'tan Çek Mağdurlarına Örtülü Müjde

Çek Kanunu Tasarısı Çek Mağdurları
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç ekonomiye ilişkin üç önemli müjde verdi. Bunlardan bir tanesi uzun süredir beklenen ve 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren "intibak yasası", bir diğeri kamu çalışanlarını ilgilendiren "toplu sözleşme hakkı" ve son olarak da çek mağdurlarını ilgilendiren çek kanunu tasarısıydı.

Karşılıksız çek yüzünden hapis yatanların ve yakınlarının feryadını daha önce bu köşeden duyurmuştum. Çek mağdurları ve feryatları altı başlık altında sıralanıyordu. Bunlar içerisinde en çok itiraz edilen hapis cezasıydı.

2 Ocak Pazartesi günü Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç üstü kapalı da olsa karşılıksız çek nedeniyle hapis yatanlara ve yakınlarına müjdeyi verdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ayrıntıya girmedi, çek mağdurlarını ilgilendirdiğine de değinmedi ama anlattıklarından çıkan sonuç karşılıksız çek yüzünden hapis yatanlara dair bir tasarının kabinede imzalandığını gösteriyordu.

Çek Kanunu Hukukçuları! Endişelendiriyor(muş)

Yeni Çek Kanunu
Nizam Hukukçular Derneği ile Genç Hukukçular Derneği Adana şubeleri ortaklaşa açıklama yaparak, 5941 sayılı Çek Kanunu'nda 'karşılıksız çek' ile ilgili olarak öngörülen çağ dışı hapis cezasının kaldırılmasına yönelik sürdürülen çalışmaları endişeyle karşıladıklarını bir bildiriyle belirtmişler!

Yıllardır binlerce esnafı, karakterinde, niyetinde ve hakikatte yer almayan adi bir suç izafe ederek, adi bir suçlu gibi hapseden bu "çek yasasının" varlığından endişe duymaları gerekirken, sözde bu hukukçular, çağ dışı kalmış bu karşılıksız çek hapis cezalarının kaldırılacağı için endişe duymaya başlamışlar!
Yaptıkları açıklamanın satır aralarını okuduğumuzda;
Nakit paradan sonra en güvenilir, en yaygın ve en fonksiyoner ödeme aracının çek olduğuna dikkat çekilen bildiride, "Cebri icranın etkinliğini azaltan düzenlemeler yapılıyor" yorumu yapıldı.
"Toplumu, Milleti, kısaca Ticaretle uğraşan her kesimi, zorlama olmazsa borçlarını ödemezler! tahsilatın yapılması için mutlaka güç kullanılmalı" çünkü bu toplum dolandırıcı demeye getiriyorlar.

Devamla..
Sosyal devlet, iyi niyetli mağdurların gerçekçi mağduriyetlerini elbette önlemek zorunda. Ancak hukuk devleti de alacaklıların, alacaklarına kavuşmalarını temin etmek mecburiyetinde. Tahsil edilemeyen her alacağın, alacaklıyı da borçlu/mağdur ve hatta müflis durumuna düşürdüğü/düşürebileceği dikkate alınmalı. (Sözde hukukçular; Binlerce personelin çalıştığı, milyonlarca ödenek ayrılan, bu "İcra Daireleri ne iş yapar"? Nerededir haberiniz var mı?)