İİK 340 Taahhüdü İhlal, Tutanakta Faiz Hesabı

Ödeme şartının ihlali eyleminin oluşabilmesi için, İcra Müdürlüğünce düzenlenen tutanakta;

"Düzenleme tarihinin, takibe konu olan borç miktarının, başvuru ve tahsil harcının, vekalet ücretinin, icra masrafları ile icra takibinin kesinleştiği tarihten taahhüt tarihine kadar işlemiş ve taahhüt tarihinden son ödeme tarihine kadar işleyecek faizin ayrıntılı olarak gösterilmesinin ve yine alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat etmesi halinde ise bu beyanının da tutanağa ayrıca yazılmasının gerektiği ödenecek toplam miktarın bu şekilde rakamsal olarak belirlenmesinden sonra, tarafların belirlenen miktar üzerinde icap ve kabulde bulunmasının zorunlu olduğu" gözetilmeden mahkumiyete karar verilmesi yasaya aykırı..


T.C.
YARGITAY
19. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y    K A R A R I

Esas No : 2015/10711
Karar No : 2015/8729
Tebliğname No : KYB - 2015/247396

      Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan sanık Abdullah Kerimoğlu’nun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Antalya 4. İcra Ceza Mahkemesinin 15/04/2015 tarihli ve 2015/297 esas, 2015/356 karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 29/06/2015 gün ve 42769 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/07/2015 gün ve KYB. 2015-247396 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.