Çek Kanunu ve Lehe Olan Maddeler

Arkadaşlarım, yeni çek kanununda bir çok madde değişti ve karşılıksız çek ile ilgili haklarında dava açılmış arkadaşlarımızda bu yeni çek kanunun lehe olabilecek düzenlemeleriyle ilgili ve savcılara verilecek taahhütnamenin şekil ve içerik olarak neler olabileceğini merak ediyor, Çek Kanunu yüzeysel olarak incelediğimizde şu hususlar dikkat çekiyor.

Burada en önemli ve ayırt edici düzenlemeler çekte vade ve faillerle ilgili olanlardır.

1- Çekte vade
5941 s. Çek Kanunu 5/1.fıkrası; Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder.

-Yeni Çek Kanununun eski yasadan ayrıldığı en önemli hususlardan biri; İleri tarihli (vadeli) çeklerin, üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibrazı halinde karşılıksız çek keşide etmek suçunun oluşmayacağı hususudur. Bu husus, çekin T.T.K., İ.İ.K. ve Kanunlara göre çekin geçerliğini etkilememekte, sadece Çek Kanununa göre hamile şikayet hakkı vermemektedir.

Bu nedenle; Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmeden önce üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden ibraz edilen çeklerle ilgili karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan soruşturma ve kovuşturmaların 5237 s. TCK. nün 5. ve 7. maddeleri uyarınca ortadan kaldırılması gerekmektedir.Vadeli çeklerin önceden ibrazı halinde 5941 s. Çek Kanunu 5/1. maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Vadeli çeklerin önceden ibrazı yeni Çek Kanununda suç olarak düzenlenmemiştir. Suç olmaktan çıkartılmıştır.

2 – Suçun faili:
Eski Yasaya göre: Karşılıksız çek keşide eden gerçek kişi, Lehine çek keşide edilen gerçek veya tüzelkişi,Suçun failidir.
Karşılıksız çek keşide eden gerçek veya tüzelkişi temsilcisi veya vekilinin, çekin ibraz edildiği tarihte çek keşide etme yetkisi sona ermiş, ya da şirketteki hisselerini devretmek suretiyle şirket yönetiminden ayrılmış olsa bile cezai sorumluluğu devam etmektedir. Karşılıksız çek keşide etmek suçundan fail olanlar hakkında çek bedeli kadar adli para cezası ve çek hesabı açma yasağı tedbirine hükmedilir.
Yeni Çek Kanununa göre;
a- Çeki keşide eden veya adına çek keşide edilen hesap sahibi gerçek kişi bu suçun failidir.
Çeki keşide eden veya adına vekil veya temsilcisi tarafından çek keşide edilen hesap sahibi gerçek kişi hakkında adli para cezasına ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilecektir.
b- Hesap sahibi gerçek kişi adına çek keşide eden vekil ve temsilci de bu suçun failidir.
Ancak bu kişiler hakkında adli para cezasına hükmedilemez, 5. maddenin 4. fıkrasına göre sadece koruma ya da güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilebilir.
Yeni Çek Kanununun 5. maddesinin 4. fıkrasına göre;
Çekin karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olmadığı halde karşılıksız çek düzenleyen,
a- Gerçek kişi, (hesap sahibi gerçek veya tüzelkişinin temsilcileri veya vekilleri) Adına karşılıksız çek düzenlenen tüzelkişi,
Hakkında sadece tedbire hükmedilecektir. (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı)
Yeni Çek Kanununun 5/3. fıkrası; hesap sahibi gerçek kişi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Ancak hesap sahibi gerçek kişi adına vekili veya temsilcisi çek keşide etmişse hesap sahibi hukuki ve cezai yönden sorumludur. (5/3- son cümle) Gerçek kişi adına çek keşide eden vekil veya temsilci hakkında adli para cezasına hükmedilmeyecek, sadece tedbir kararı verilecektir.
b- Adına çek keşide edilen tüzelkişi(şirketler) Cezai yönden sorumlu değildir, ancak; hakkında 5/4. maddeye göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmolunur.
c- Tüzelkişi adına çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili,
- Aynı zamanda tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü ise; hakkında hem adli para cezası hem de tedbir kararı verilir.
- Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü değilse ya da tüzelkişi ortaklığından veya yönetiminden ayrılmış ise cezai yönden sorumlu tutulamaz sadece hakkında tedbir kararı verilir çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilir..
T.C.K. 7/2 maddesi uyarınca yapılacak lehe kanun değerlendirmesinde ; önceki kanun döneminde işlenen suçlar bakımından tüzel kişiler adına düzenlenen çekleri keşide eden görevliler hakkında açılan davada bu kişilerin bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler olmadıklarının tespiti halinde haklarındaki ceza davalarında beraatlerine karar verilmesi gerekecektir.
Bu durumda karşılıksız çıkan çekten dolayı cezai sorumluluk kalkacaktır. Zira, yeni kanuna göre temsilcinin ceza sorumluluğu yokken eski kanuna göre de yeni kanunda kendilerine ceza sorumluluğu yüklenen tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda karşılıksız çıkan bu gibi çekler hakkında cezai sorumluluk söz konusu olmayacaktır.

3- Kısmi Ödeme
Eski Yasada kısmi ödeme nedeniyle çek bedelinden daha az adli para cezasına hükmedilmesi söz konusu olmadığı halde yeni Çek Kanununda kısmi ödeme nedeniyle çekin karşılıksız kalan kısmı kadar yani çek bedelinden daha az bir miktar adli para cezasına hükmedilebilecektir. ( hüküm verilinceye kadar çeke ilişkin olarak keşideci tarafından hamile yapılan ödemeler de adli para cezasının tayininde göz önüne alınmalıdır.) uyarlama yargılaması yapılacak..

4- Şikayet hakkı
Şikayet hakkı çeki elinde bulunduran hamile aittir. (5/1. m.)
Hamil; emrine çek keşide edilmek veya çekin arkasında ciro silsilesine uygun cirosu bulunmak veya çeki bankaya ibraz etmek suretiyle haklı olarak çekin hamili olduğunu kanıtlamalıdır.

5- Sanık Yokluğunda karar verilmesi
08.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4814 s. Yasanın 16. maddesiyle 3167 s. Yasanın 16. maddesine eklenen 16/b. fıkrası ile; karşılıksız çek keşide etmek suçlarından yapılan yargılamalarda 1412 s. C.M.U.K. nün 225. maddesinin uygulanabileceği hükmü getirilmiş idi. Bu hükme dayanarak C.M.U.K. 225. maddesi ve daha sonra yürürlüğe giren CMK. nün 195. maddesine göre ihtarla davetname tebliğ edilmek suretiyle sanık gelmese bile duruşma yapılabilmekte ve sanığın yokluğunda hüküm kurulabilmekteydi. Ancak; 3167 s. Yasanın 16/b. fıkrasındaki bu hükme benzer bir düzenlemeye 5941 s. çek kanunu yer verilmemiştir. Fakat CMK. nün 195. maddesi kısıtlayıcı bir hüküm içermektedir bu nedenle geçmişe yürüyüp yürümeyeceği konusu !!

6 – Uyarlama yargılamaları:
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan davalarda uyarlama yargılamaları duruşmalı yapılmalı, kısmi ödeme bulunup bulunmadığı, miktarı, tüzelkişi temsilcileri ve vekillerin çekin karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olup olmadığı veya temsilcilik ya da vekillik görevlerinin devam edip etmediği vs. hususlar araştırılmalıdır.

3167 s. Yasada kusursuz sorumluluk söz konusu iken 5941 s. Yasanın 5. maddesinde kusurlu sorumluluk öngörülmüştür.

Karşılıksızdır işleminin yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsîliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığım ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır.

Şüphelinin, “çekin karşılığını elimde olmayan nedenlerle bankada hazır bulundurmadım” yönündeki savunması araştırılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Uyarlama yargılamaları sonunda verilen kararların, itiraza mı? yoksa temyize mi? tabi olduğu hususu tartışmalıdır.
Ağırlıklı bir görüş; bu suçlardan yapılan uyarlama yargılamaları, duruşmalı olarak yapılsa bile itiraza tabi olduğunu savunmaktadır.

7- Çek karnelerini iade etmemek
3167 s. Yasanın 13/1. maddesinde; Banka tarafından yapılan ihtara rağmen çek defterlerini bankalara geri vermeyenler hakkında adli para cezası öngörülmekte idi. Yeni çek kanununun 5/6.fıkrasında;hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlü tutulmuş, ancak çek karnelerini bankaya iade etmeyenler hakkında herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir.
Bu nedenle; TCK. nün 5. ve 7. maddelerine göre lehe yasa uygulaması gereği, yeni çek kanununda çek defterlerini ilgili bankalara geri vermeyenler hakkında cezai yaptırım öngörülmediğinden ve bu yükümlülük yasada suç olarak düzenlenmediği için 3167 s. Yasanın 13/1. maddesi uyarınca açılmış bütün soruşturma ve kovuşturmaların düşürülmesi ve verilmiş mahkumiyet kararlarının da ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Şimdilik göze ilk çarpanlar bunlar

Savcılıklara ve Mahkemelere verilecek olan Taahhütnameler ile ilgili olarak
1.4.2010 tarihine kadar kimse alacaklıyla anlaşmayacak çünkü parayı ödese zaten şikayetten vazgeçiyorlar elini tutan yok. O yüzden kesinleşmiş mahkumiyet kararlarında şöyle bir taahhüt verilecek ben borcun 1/3 ünü 11 ay 29 gün sonra kalanını da 11 ay 29 gün sonra olmak üzere 2 taksitte ödeyeceğim bu taahhüt verildiğinde davalar duracak, infazlar duracak, hapistekiler dışarı çıkarılacak. 11 ay 29 gün sonra ne olacak? 1/b maddesindeki tek taraflı, anlaşmaya tabi olmayan taahhüdüne uyup uymadığını kim kontrol edecek? Her defasında alacaklı(veya şikayetçiyi) bir şekilde savcı bulup soracak:) Mağdur ödemeyi taahhüt ettiği bu parayı Kime? Nerede? Nasıl? verecek, alacaklıyı bulamazsa veya alacaklı ödemeyi kabul etmezse(kısmi ödemeyi kabul etmek zorunda da bırakılamaz) hakime veya savcıya mı verecek:)

Kanun metninden anladığım kadarıyla infaz aşamasındaki dosyalarda taahhütname Cumhuriyet Başsavcılığı’na da verilebileceğinden ve kanun metninde hükmün infazının ertelenmesi de düzenlendiğinden 5275 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince infaz taahhütnameyi alan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ertelenebilir. Ayrıca mahkemeden infazın durdurulmasını talep etmek gerekmez..

Ayrıca 1.bentte getirilen 1.11.2009 tarihten sonra, ancak, yasanın yürürlük tarihinden önce veya daha da ileri gidelim sonra mahkumiyetleri kesinleşen çek mağdurları nın suçu nedir?(Ancak başları keldir) Bu mağdurlar yasanın eşitlik kuralına aykırı bu hükmünün kendilerine de uygulanmasını isteyerek Anayasa Mahkemesine başvurabilirler. Çünkü 3167 sayılı yasa döneminde çek keşide etmişlerdir..

:)

(Bu makale çek mağdurlarına ait özgün bir içeriktir, Alıntılar, link adresi verilme şartına bağlıdır.)

324 yorum:

«En Eski   ‹Eski   201 – 324 / 324
Anonim dedi ki...

SAYIN SERDENGEÇTİ;
Yani Şirket yetkilileri sorumlu oluyorlar.Şirket yönetimi dışında kimsenin cezai sorumluluğu yok.

Anonim dedi ki...

199 anlaşılan seninde ağzın var sende atıyorsun. yeni kanun borcun %30 unu istiyor ve alacaklıya ödeyeceksin. Adli para cezasının %30 u falan değil. Yeni kanun madde 6 yı ve geçici madde 2 nin b fıkrasını oku

Anonim dedi ki...

ARKADASLAR 10 GUN ONCESINE GIDIP SITEDEKI KONUSULANLARA BAKIN BIRDE SU AN KI KONUSMALARA

SABIR DIYORUM SADECE
HERKESIN ZOR DURUMU OLABILIR AMA YANLIS YAPMAYALIM

Anonim dedi ki...

Sayın Cüneyt Bey
185 de yapmış olduğunuz yorumdan cezai şartlarla ilgili hala bir muallak olduğu anlaşılıyor.az önce 152 de size yazmış ve sizde 154 de cevap vermiştiniz.Ancak burada sorum şu olacak size,eğer yeni yasaya göre halen şirket ortağı olmasına rağmen eski müdür olan kardeşim hakkında açılan davalar düşecek ve halen şirket ortağı olan ve şirket müdürlüğünü yürüten ben ile ilgili de herhangi bir dava açılamayacaksa,bu aynı zamanda çeklerin fiilen geçersiz olduğunu göstermez mi.Ayrıca bir çek ile ilgili ceza davası yanlış insana açılırsa,alacaklı vekilinin doğru insan için tekrar dava açabilme hakkı varmıdır?cevabınız için teşekkür ederim.
serdar

Anonim dedi ki...

BAKIN AKP COK AKILLI DAVRANIYOR .... BANKALARA VE TEFECILERE IYI GORUNMEK ICIN BAKIN BIZ YASAYI CIKARDIK ANAYASA MAHKEMESI IPTAL ETTI DIYECEKLER
ONLARDA ANAYASA MAHKEMESININ IPTAL EDECEGINI BUZ GIBI BILIYORLAR
SERMAYEYE KARSI KENDILERINI KORUMAYA ALDILAR BOYLECE

FTUĞ dedi ki...

2TANE SORUM OLACAK.1.ÇEKİN ARKASINI ALİ CİROLAMIŞ FAKAT DAVAYI AÇAN VELİ.BU ÇEKTEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI.BU DURUMUN AKİBETİ NE OLACAK.2.ALİYE VERİLEN FARKLI TARİHLERDE 4ADET ÇEK VAR.İLK ÇEKİN TARİHİ GELDİĞİNDE KARŞILIKSIZ ÇIKINCA HEPSİNİN ARKASI YAZDIRILMIŞ.BU ARADA AYNI ÇEKLERDEN BANKA HESABINA BLOKE KOYULDUĞU İÇİN TAHÜT VERİLDİ.BELLİ BİR SÜRE SONRA EŞİM KARŞILIKSIZ ÇEKTEN TUTUKLANDI.4 ÇEKİN TOPLAMI 52000 TL 35000 TL YE ANLAŞARAK 15000TL SİNİ VERDİM.20000TLSİ İÇİN İCRA DAİRESİNE TAAHHÜTTE BULUNDUM.KARŞI TARAFIN AVUKATIYLA PROTOKOL YAPTIK PROTOKOLDE İŞTE BU ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE FİLAN KİŞİ HAKKINDA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN AÇILAN DOSYANIN KAPATILMASI FAKAT İCRA KEFİLİ VELİ HAKKINDA TAKİBİN DEVAM ETMESİ DİYE.EŞİMİ HAPİSTEN ÇIKARDIK.BENDE BULUNDUĞUM TAAHHÜDÜ ÖDEYEMEDİM.HAKKIMDA AÇILAN DAVA ŞANSIMDAN DÜŞTÜ.ŞU ANDA EŞİM KAPATILAN BU DOSYA DAN TAAHHÜDÜ İHLALDEN CEZAEVİNE GİRDİ.TAM BİR AYOLDU.DAHA ÖNCEDE YAZMIŞTIM AMA TEKRAR YAZIYORUM.AVKATLARI PROTOKOLÜMÜZDE TAAHHÜT YOK YATACAK DİYOR.BU SORULARIMIN CEVABINI RİCA EDİYORUM.HA BU ARADA İCRA KEFİLİ DEDİĞİM KİŞİ EŞİMİN VERDİĞİ TAHHÜTTE KEFİL OLAN YANLIŞLIK OLMASIN.SEVGİLER.SAYGILAR.

Anonim dedi ki...

sayın ceylan,

kardeşiniz itiraz eder ve imza karşılaştırılmasında imzanın size ait olduğu anlaşılırsa,her imza için 6 aylık hapis cezası alırsınız.RCN...20

SERTAÇ. dedi ki...

Sayın Ceylan mantıken yorum getirecek olursak imzasının sahte olduğundan dolayı (ispatı halinde, ki ispatı basittir) kardeşinizin cezası düşer. Sizin de yeni çek yasası bakımından cezai sorumluluğunuz olmaz, ancaaak evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık yönünden ne tür bir durumunuz doğar bilemiyorum.

Saygılar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sayın Ceylan
Kardeşinizin yetkili müdür olduğu şirkette ortak olup olmadığını belirtmemişsiniz. ben şirket hissedarı olduğunu varsayarak anlatıyorum.

İmza taklit dediniz, bu incelendiğinde (kriminal) taklit imzanın kardeşinize ait olduğu söylenecektir büyük ihtimal:)
diyelimki çıkmadı imza size ait
imzanın aldatma kabiliyetine bakılır
eğer çeki verdiğiniz şahıslar, imzayı sizin attığınızı biliyorlarsa burda aldatma söz konusu olmayacaktır ve hakkınızda açılan davadan beraat edeceksiniz..
yok bilmiyorlarsa
hakkınızda ağır ceza mahkemesinde dava açılır en az 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız..
Durumu buna göre değerlendirin..

Anonim dedi ki...

Sn my way ;

Şişli 6 dosyasının CGK da olmamsı gerekiyor, çünkü şişli dosyaları düşürdü.

Şişli 6-11 hepsini 3 ise vadeden önceyi düşürdü. Acaba düşen dosyalara yine cezamı basılmış. Basıldıysa iş kötü.Düşürdüğüm dosyalara ceza çıkmış demektir.

Anonim dedi ki...

Sevgili Cüneyt bey zahmetle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tedirgin olduğum için bilgileri eksik vermişim kusura bakmayın. Kardeşim şirkette yetkili müdür. Ortağıda başka. Ben sadece fiilen yürütüyordum. Çeki verdiğim şahıslar benim imzaladığımı biliyorlardı. Daha doğrusu şirketin benim olduğunu biliyorlardı. Kardeşim ikinci planda kalıyordu. Çeklerin karşılıksız çıktığı tarih iki yıl önce. İmzanın taklit olduğu araştırıldığında çıkacaktır. Kardeşim beni dava etmez. Çünkü imzalamaya müsadesi vardı. ama alacaklılar dava ederse zaman aşımı falan olmazmı?. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Cenabı Hak bunca emeklerinizin karşılığını iki cihanda da verir.
CEYLAN

myway dedi ki...

Daire Adı: Ceza Genel Kurulu
Esas No: 2009/227
Geliş Tarihi: 06/11/2009
Mahkemesi: Şişli 6. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No: 2009/475
Mahkeme Karar No: 2009/477
Mahkeme Karar Tarihi: 30/04/2009
Dava Türü: Karşılıksız Çek Keşide Etme
DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ
Karar No:
Karar
Karar Tarihi
Kapatma Tarihi


https://vatandas.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/yrgsorgu_jsp/index.htm

Anonim dedi ki...

Sevgili CÜNEYT, RNC..20 SERTAÇ kardeşlerim.
Zahmet edip cavep vermişsiniz telekkür ederim. Taklit imzaya kardeşimden başkası şikayet edebilirmi. Ve şikayet ederse şikayet zaman alımı yokmu. Arrıca her imza için 6 ay ceza hangi kanunda var. Lütfen bilgileriniz varsa paylaşın. İnşallah yasa yayımlanınca ona göre hareket edelim bizde. Çok teşekkür ederim hepinize
CEYLAN

Anonim dedi ki...

sevgili cüneyt ;Sayın Cumhurbaşkanı Danimarkaya giderken kime vekalet ettiği bilgisine ulaşabilir misiniz?(YAŞAR)

Anonim dedi ki...

Yaşar bey M.A.Şahin

Anonim dedi ki...

arkadaşlar avukatımla görüştüm tahhhütnameye sıcak bakmıyor.herkes 31 marta kadar beklesin

Anonim dedi ki...

Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
23 / 4 7 / 9287 25/08/2009
ÇYDD'den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler

23 / 4 7 / 9280 12/08/2009
ekonomik krizin doğurduğu ödeme güçlüğü sorununa ilişkin

Son Durumu : Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kağıtlarda yayımlandı Diğer Bilgiler

23 / 4 7 / 9279 06/08/2009
kanser hastası bir hükümlüye ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler

23 / 3 7 / 8669 24/06/2009
Ergenekon Davasındaki bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin

Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler

Anonim dedi ki...

Sevgili arkadaşlar herkesin ayrı sorunu var biliyorum. Benim sorularıma cevap verebilirmisiniz. Teşekkür ederim
CEYLAN

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sayın ceylan
yeni yasayla beraber kardeşiniz cezaevinden çıkacaktır davasıda düşer

Anonim dedi ki...

Cüneyt bey sizlerden Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum
CEYLAN

hasan dedi ki...

Ceylan kardeşim sakın imzayı ben taklit ettim de attım demeyin bunun cezası 5 yıldır kardeşin davacı bile olmasa devlet yani amme takip eder ve 5 sene ceza alırsın sakın böle bir yanlışlık yapmayın

Anonim dedi ki...

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.sorgu_yonlendirme

Anonim dedi ki...

LÜTFEN HERKEZ OKUSUN BAKIN ÇOK İLGİNÇ BİR DURUM VAR.

Şimdi adamın şirketi var 10 yıllık itibarlı çekleriyle işyapan bir işadamı diyelim. Şirkette hissesi var ve şirket müdürü. Adamın bugüne kadar hiç çeki dönmemiş. İtibarlı birisi. Ama adam baktı batacak veya kötü niyetli napar.???

Bu yeni çıkan saçma sapan yasaya göre adam şirketteki hissesini herhangibirine devreder. şirkette hissesi olmaz. Müdür olarakta zaten imza atmıştır çeklere önceki tarihte. Diyelimki 2 trilyonluk çeki var. Adam battım der.Veya kaçar gider. Alacaklılar napabilir.? Çekten hapis cezası çıkartmak için dava açar. ee adam derki suçun işlendiği tarih eğer çekin karşılıksız çıktığı tarih ise, ben o tarihte sadece şirket müdürüydüm hissem yoktu, sorumlu değilim der çıkar. DOĞRUMU.? İsterse hissesini kardeşinin veya karısının üzerine yapsın. Onada bişi gelmez. Ohh ne ala.
YA BU YENİ ÇIKAN YASAYLA BUNLAR BİLE OLACAK BAKIN GÖRECEKSİNİZ ARKADAŞLAR. BUNU BİZ DÜŞÜNÜYORUZDA BU DEVLET YETKİLİLERİ VEYA YARGI ORGANLAR VEYAHUTDA ANAYASA MAHKEMESİ GÖRMEYECEKMİ.?

Ne dersiniz.??

Anonim dedi ki...

Hasan bey teşekkür ederim uyarınız için. Peki kardeşim imza benim değil demesi yeterlimi. Yani senin değilse kimin muhabbeti olurmu. Yani kardeşim imza benim değil ama kimin olduğunu bilmiyorum gibi yol izlesek olurmu. Lütfen bu konuda bilginiz varsa paulaşın teşekkür ederimç
CEYLAN

FTUĞ dedi ki...

SEVGİLİ CÜNEYT BENİM SORULARIM ÇOKMU ZOR.YANLIŞ ANLAMA SİTEM ETMİYORUM.SADECE BU KONULARDA BANA LÜTFEN AYDINLATICI BİLGİ VERİN.ARTIK BEYNİM DURDU.HİÇBİRŞEYİ DOĞRUDÜRÜST ALGILAYAMIYORUM.

Anonim dedi ki...

Sayın Cüneyt Bey
185 de yapmış olduğunuz yorumdan cezai şartlarla ilgili hala bir muallak olduğu anlaşılıyor.az önce 152 de size yazmış ve sizde 154 de cevap vermiştiniz.Ancak burada sorum şu olacak size,eğer yeni yasaya göre halen şirket ortağı olmasına rağmen eski müdür olan kardeşim hakkında açılan davalar düşecek ve halen şirket ortağı olan ve şirket müdürlüğünü yürüten ben ile ilgili de herhangi bir dava açılamayacaksa,bu aynı zamanda çeklerin fiilen geçersiz olduğunu göstermez mi.Ayrıca bir çek ile ilgili ceza davası yanlış insana açılırsa,alacaklı vekilinin doğru insan için tekrar dava açabilme hakkı varmıdır?cevabınız için teşekkür ederim.
serdar

Serkan Yavuz dedi ki...

herkese merhaba. şişli asliye cezadan yargıtaya giden davada henüz karar alınmadı. muhtemelen bu kanun bekleniyordu. yargıtayda bu dosyada hapis kararını onaylanamaz ise ve derse ki karşılıksız çek keşide etme suçu yeni kanunla havale emri olmaktan çıkartılmış ve çek vadeli bir ödeme aracına dönüştürülmüştür. bu nedenle hapis cezası uygulanamaz derse bütün dertler bitecektir. bence özellikle mart sonuna kadar çok dikkatli olmak lazım. lehte oluşabilecek değişikliklerden de olmamak için acele ile herhangi bir taahüt imzalanmamalı kanaatindeyim. benim en büyük pişmanlığım ödeyemediğim bir çeke zamanın icradan taahüt vermiştim. o zamanlar batmamak için uğraşıyordum ve o şartlarda dooru hareket olarak gelmişti bana. Oysa şimdi herşeyden yırtsam bile taahütün cezasını yatmak veya o çeki ödemek zorundayım. benzeri hatalar yapmaktan uzak durmalıyız.

Anonim dedi ki...

cüneyt bey,başka biryerde cevabını bulamadım size bir sorumolacak.bir bankanın bana ait çekleri yazıldı.şuan yargıtayda.alacaklıların hiçbiri bankanın sorumlu olduğu tutarı istemedi.fakat banka benden istiyor.ileride istenebilir diye.bunun için ipoteği bozacaklarmış.şu an mahkemeliyiz bankayla ama kazanacaklar gibi.bu konuda bir fikriniz varmı.belli bir süre yokmu bu konuda.teşekkürler.EFDEN

Cüneyt Özdemir dedi ki...

1.ÇEKİN ARKASINI ALİ CİROLAMIŞ FAKAT DAVAYI AÇAN VELİ.BU ÇEKTEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI.BU DURUMUN AKİBETİ NE OLACAK.
şikayet hakkı çeki çeki yazdıran veya çekte ciro silsilesi bulunana aittir..

2.ALİYE VERİLEN FARKLI TARİHLERDE 4ADET ÇEK VAR.İLK ÇEKİN TARİHİ GELDİĞİNDE KARŞILIKSIZ ÇIKINCA HEPSİNİN ARKASI YAZDIRILMIŞ.BU ARADA AYNI ÇEKLERDEN BANKA HESABINA BLOKE KOYULDUĞU İÇİN TAHÜT VERİLDİ.BELLİ BİR SÜRE SONRA EŞİM KARŞILIKSIZ ÇEKTEN TUTUKLANDI.4 ÇEKİN TOPLAMI 52000 TL 35000 TL YE ANLAŞARAK 15000TL SİNİ VERDİM.20000TLSİ İÇİN İCRA DAİRESİNE TAAHHÜTTE BULUNDUM.KARŞI TARAFIN AVUKATIYLA PROTOKOL YAPTIK PROTOKOLDE İŞTE BU ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE FİLAN KİŞİ HAKKINDA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN AÇILAN DOSYANIN KAPATILMASI FAKAT İCRA KEFİLİ VELİ HAKKINDA TAKİBİN DEVAM ETMESİ DİYE.EŞİMİ HAPİSTEN ÇIKARDIK.BENDE BULUNDUĞUM TAAHHÜDÜ ÖDEYEMEDİM.HAKKIMDA AÇILAN DAVA ŞANSIMDAN DÜŞTÜ.ŞU ANDA EŞİM KAPATILAN BU DOSYA DAN TAAHHÜDÜ İHLALDEN CEZAEVİNE GİRDİ.TAM BİR AYOLDU.DAHA ÖNCEDE YAZMIŞTIM AMA TEKRAR YAZIYORUM.AVKATLARI PROTOKOLÜMÜZDE TAAHHÜT YOK YATACAK DİYOR.

çekte kısmi ödeme varsa ve bunu makbuzlarla ispat ederseniz çek bedelinden düşüyor
aynı çek için hem hapis hemde taahhüdü ihlalden hapis yatılıyor malesef

Serkan Yavuz dedi ki...

Arkadaşlar herkese merhaba.Bir arkadaşımız eski forumlardan birinde 3167'den dolayı AB'ye iltica ile ilgili birşeyler yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu konu ile ilgili bilgisi olan var mı acaba? 3167den mahkumiyet yemiş olmak AB ülkelerine iltica hakkı tanıyor mu bize ? bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen.

Serkan Yavuz dedi ki...

29daki arkadaş iyi düşünmüş. biz birşeyler yazmayalım sormayalım ki adamlar çıkardıkları yasann bizim lehimize olan maddelerini kazara çıkarmıştır. biz konuşursak planlarımızı anlar ona göre değiştiriverirler. hazır bize farkında olmadan bu kadar hak tanımışlarken susalım yasa geçince hemen onlar düzeltmeden hızlı davranır sorunlarımızı çözeriz.zaten abdullah gül de o yüzden DK'ya gitti biz o yokken tartışalım da o daokusun bakalım bu çocuklar ne konuşuyor diye. ona göre bakacak veto etsin mi etmesin mi :))

Cüneyt Özdemir dedi ki...

EFDEN
ilerde istenebilir diye ipoteği bozmak!!
siz bankanın gazabına uğruyorsunuz
hepimiz gibi
bankaya dava açacaksınız
ne yapılabilirki?

Anonim dedi ki...

sayın cüneyt bey ben bir şirketin çeklerine vekaleten imza attım ve çekler döndü aradan altı ay geçti ve ben bu şirketin belli bir hissesini üzerime aldım beni nasıl bir akibet bekler saygılarımla.

FTUĞ dedi ki...

SEVGİLİ CÜNEYT TEŞŞEKKÜR EDİYORUM.

efden dedi ki...

SAYIN CÜNEYT ŞU AN MAHKEMEDE ZATEN.ŞU VAR BU ÇEKLERİN BAZILARI GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILMIŞ BAZILARI YARGITAYDA.ALACAKLI YARGITAYDA OLAN DOSYADAKİ ÇEKLERİ ALIP NASIL BANKADAN İSTEYEBİLİR.BUNUNLA İLGİLİ NE BİLEN VAR NEDE BİRYERDE KANUN BULAMADIM.YARDIMCI OLURSAN ÇOK SEVİNİRİM.EFDEN

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADAŞLAR
BU BÖYLE OLMAYACAK
ŞU YASA ÇIKSIN İMZADAN ZATEN HUKUKÇU ARKADAŞLARIMIZLA HAZIRLADIĞIMIZ LEHE OLAN DURUMLARLA İLGİLİ YAZIMIZ VAR
BEN BİR YAZI ATTIM AMA YÜZEYSEL VE EN ÇOK CEVAP İSTEYEN KONULARLA İLGİLİYDİ
ÜSTEKİ YAZIYI BİR DAHA OKUMANIZI TAVSİYE EDİYORUM
AYRINTILI YAZI YAYINLANDIĞINDA HERKEZ SORDUĞU SORUNUN CEVABINI ORDA BULACAKTIR..

35 DE YAZAN ARKADAŞIM
ÇEKİN BANKAYA İBRAZI VE ARKASININ YAZILDIĞI SIRADA ŞİRKETTE BİR ORTAKLIĞINIZIN OLMADIĞINI İSPATLAMANIZ GEREKİR
ŞİRKETLE ORTAKLIĞINIZ TİCARET SİCİL GAZTESİNDE YAYINLANDIĞI GÜNDÜR. ÇEKİN ARKASININ YAZILDIĞI GÜNLE, TİCARET SİCİL GAZTESİ TARİHİNE BAKIN..
BUNDA ZOR BİR KISIM YOK..

Anonim dedi ki...

Cüneyt ve Emre kardeşim olmayan kanun hakkında yorum da bulunan sizleri soru yğamuruna tutan arkadaşların hezeyanını da bliyorum ne olur sabır burda olmayan kanunun yorumundan ziyade ben halen yapmamız gerekenin bu olmadığını diğer arkadşlarımın halen bu kanun onaylanması ile chpyi ikna faaliyetlerine devam etmemizi düşünüyorum Sizlerden bir ricam var Yönetici arkadaşlarım siz yorumda bulunmayın size verilen soruların cevabını ısrarla vermeyin işimiz bitmedi biz ne demiştikk Resmi Gazeteye kadar durmak yok haa yolumuz uzadı burdaki bireylsel konularımızın haricinde mücadelemiz resmi gazeteyle daha uzayacak lütfen arkadaşlarım birazda sabırr. Biz de biraz politik olalım hep bunların isteğdini almasına izin vermeyelim

Anonim dedi ki...

Çek kanunu ile ilgili karar resmi gazetede ne zaman yayınlanır

Anonim dedi ki...

Cüneyt Bey,

Benim adli para cezam 80 bin tl ve kesinleşti. Ama esas borcum 140 bin idi. Yani 800 gün yatarım vardı ama 2005 ten önce olan bir olay olduğu için 480 güne tekâmül ediyor. Buna göre ben devlete 80 binmi vereceğim yoksa alacaklıya 140 bin mi? Alacaklı 80 bini kabul ederse 80 ay vadeli olarak benim için doğru bir sonuç olur mu. Bu arada aranmam var ve karar vermem gerekiyor.
Ne dersiniz
Tote

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR BURDA HERKES MAĞDUR AMA EN ÇOK MAĞDUR OLANDA CÜNEYT KARDEŞİMİZ BUGÜNE KADAR ELİNDEN GELENİ YAPTI İSTERSENİZ BİZLERDE BİRAZ SABIRLI OLALIM ŞU YASA RESMİ GAZETEDE CIKSIN O ZMAN NE OLDUĞUNU ANLAYAÇAĞIZ SABIRLI OLALIM HEPİMİZ DİKEN ÜSTÜNDEYİZ ALLAH YARDIMÇIMIZ OLSUN CÜNET KARDEŞİMİZDE BİZE YARDIMÇI OLAÇAKTIR... OĞUZHAN

Anonim dedi ki...

CUMHURBAŞKANI İMZALAYINCA.....

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY VERMİŞ OLDUĞUNUZ CEVAP İÇİN ÇOK ÇOK TEŞEKÜR EDERİM 35.

Anonim dedi ki...

bizim için bazı tehlikeli yazıları silme olanağı yokmu..ya da hiç yayınlamama..

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR SU UYUR BU AŞAĞLIK HER TÜRLÜ TEFECİLER KAN EMİCİLER UYUMAZZZZ.. LÜTFEN YORUMLARA DİKKAT

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLARRRRRRRR EYYYY KİMLERE DENİYO YA ANLAMADIM GİTTİİİ

HEPİMİZ SIKINTI İÇİNDEYİZ
SEVDİKLERİMİZ HAPİSTE AMA AZCIK SABRETMEMİZ GEREKİYO SU AN ONAYLANMAMIŞ BİR YASA LE ALAKALI SORULAR SORUYORUZ BİRAZ SABIR ARKADAŞLAR

BİZİM Kİ SUNA BENZEDİ ADAMIN BİRİ BERBERE GİTMİŞ DEMİŞ BERBER BEY SAÇIM AKMI KARAMI ÖNÜNE DÖKÜLÜNCE GÖRÜRSÜN DEMİŞ ADAM...

BİZDE AYNEN BÖYLE YAPIYORUZ Bİ DÜŞÜNÜN CÜNEYT ABİ EMRE OLMASAYDI NASIL YAPACAKTIK.

EĞER İLLEDE YORUM YAPACAKSAK BEN BAĞIRIYORUM
TEFECİLER AVUKATLAR BANKALAR ATO LAR İTO LAR KAZANAMAYACAKSINIZ BİZ BU İŞİ SONUNA KADAR KOVALAYACAZ.BU BÖYLE BİLİNE HİÇ AMA HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ BU YENİ YASADAN BİZİM İSTEDİĞİMİZ SEKİLDE OLANA KADAR DEVAM EDECEZ
MALATYALI HASAN

Anonim dedi ki...

DOSTLAR BEN SİZİN ARANIZDA BİLEN VARSA CEVAPLAMASINI RİCA EDEYORUM 2003 YILINDA CEKLERİM YAZILDI BEN 5 DOSYA VARDI HİC BİRİNDEN DOLAYI İFADE VERMEDİM 2004 DE RANMAM CIKTIGINI ÖGRENDİM ŞU ANA KADAR KACAK DOLAŞIYORUM SİZDEN İSTEGİM BU ZAMAN AŞIMI NE ZAMAN DOLACAK VEYA ZAMAN AŞIMI NE KADAR HİC BİR AVUKATDAN DOGRI,U CEVAP ALMADIM KİMİ 5 KİMİ 7 KİMİDE 10 YIL DİYOR BU KONUDA BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARIMDAN RICA EDİYORUM SAYGILAR LAZO18GLİ 61

Anonim dedi ki...

LAZO18Lİ61 bitirmişsin senin 5 yıl aklmış. Yani 10 yıl çekde zaman aşımı.

Dogukan dedi ki...

Arkadaşlar bu yasadan sadece 1/11/2009 tarihinden sonra ceza evine girenler mi faydalanabilecek ? Bu tarihden önce ceza evinde bulunanlar , yani ekimde ceza evine girmiş olanlar bu yasadan faydalanamayacak mı ? Tahliye olamayacak mı ?

hasan dedi ki...

ewet kardeşim senden da imza isterler ozaman daha da kötü olur şimdilik çıkacak ertelemeden yararlansın allah büyük gün ola harman ola inşallah güzel günler olacak bence bu imza konusu hiç karıştırmayın kardeşin hepsi benim desin bu daha iyi olur allah yardıncınız olsun

Anonim dedi ki...

arkadaşlar cezaevinde olanlar ne yapacak bilen varmı acaba?taahhüt vereceklermi yoksa taahhüt vermeden çıkacaklar mı? yalçın

Anonim dedi ki...

davanızın sonuclanmasından yanı ceza kesıldıkten sonra 7.5yıl olur.2004artı 7.5yıl olur.

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY BEN VEKALETLE ÇEK İMZALADIM VE ARANIYORUM.SİZCE BORÇLU İLE ANLAŞMA YPAYIMMI YOKSA GİDİP TESLİM Mİ OLAYIM.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar vekaletle çek imalıyan kişilerin kurtulduğu doğrumu.

ENGİN

Anonim dedi ki...

cüneyt abi kanun resmi gazetede yanyınlanındıktan kaç gün sonra salıverilme başlayacak

Anonim dedi ki...

SAYIN ODA BAŞKANLARINA DUYURU saygıdeğer başkanlar hani bir ata sözümüz var MAKSAT BAĞCIYIMI DÖVMEK YOKSA ÜZÜMMÜ YEMEK tabiki her kes üzüm yemek ister O ZAMAN nasıl üzüm yenir her şeye bir çare var herkesi bir panik almış gidiyor sanki hapis cezası artıkça ekonomi düzelecekmiş havası estiriliyor oysa hepiniz ticaret erbabısınız bitmeyen servetin itibar olduğu ülkemizde kim itibarını sarsıp çekini senedini ödememek ister sanıyormusunuz bu cezalar arttıkça bu çekler senetler dönmeyecek herkes son saniyesine kadar yazdığı evrağı ödemeye çalışıyor ticaretini devam ettirmek için bütün imkanları seferber ediyor sonuç her kes zararlı alcaklı zararlı borclu yaşam savaşını kaybetmiş aile perişan alacaklı darbe almış belki oda batar duruma gelmiş sonra kırgınlıklar başlıyor hukuk başlıyor hükümet araya giriyor paran varsa gel kardeşim ben seni borçlu olduğun adamdan daha ucuza kurtarıyım diyor alcaklının alması gereken paranın üzerine oturuyor saçma saçma işler burda gerçek SUÇLU KİM tabiki kötü giden ekonomi"BAKIN BURDA KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM"olan olmuş bir kere önemli olan çözüm üretmek insanları zindana göndermek değil istendikten sonra bu ülkede her şeye çare bulunur işin kolayına kaçayım derken sayısız dertlerle uğraşmakta var birde ailelerin genelde babasız kalan çocukların hatta babalarını para için hapiste olduğu ilerki hayatta babasını hapise atanları hiç unutmayacak bu ülkede yaşayanlar bu ülkenin yarınını düşünmek zorundadır çünkü bu ülkenin yarınları aynı zamanda kendi yarınlarıdır yeterki işinize gelsin Bir ünlü holding sahibi dış satımla ilgili devletten taleb gelmiş fakat talebi beyenmeyen ülkemizin bu büyük holdinginin sahibi kıvrak zekasıyla" AĞALAR BENİM İNGİLİZCE BİLEN ELAMANIM YOK KUSURA BAKMAYIN" demiş AMA HEPİMİZİN AKLI VAR VE AKLIN YOLU BİRDİR

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADAŞLARIM
DOĞAL OLARAK HERKEZTE BİR TEDİRGİNLİK VAR
KİMİMİZİ ERTELEME MEMNUN EDİYOR
KİMİMİZİ ERTELEME BİLE KURTARMIYOR
DAHADA KÖTÜSÜ
BAZI ARKADAŞLARIMIZDA TEDİRGİN
ALACAKLILARLA ANLAŞIP ÖYLEMİ BU BELADAN KURTULACAĞIZ
BURADA KARŞI TARAFA KOZ VERMEYİN DİYEN ARKADAŞLARIMIZDA HAKLI
NE YAPILACAĞINI NE ŞEKİLDE BU BELADAN KURTULACAĞIZ CEVABINI BİR AN ÖNCE DUYMAK İSTEYEN ARKADAŞLARIMIZDA HAKLI
AMA TEK GERÇEĞİMİZ ŞUDUR
BU BELADAN KURTULMAK ALACAKLILARIN BORCUNU ÖDEMEK VE HİÇ BİR ALLAHIN KULUNA BORÇLU KALMAMAYA ÇALIŞMAK
BİZİM ORTAK PAYDAMIZ BUDUR
VE BUNUDA BAŞARMAYA ÇALIŞACAĞIZ
BERABER ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRELİM AMA KIRICI OLMAYALIM.
GELİŞMELERİ VE OLABİLECEKLERİ DİLİM DÖNDÜĞÜNCE CEVAPLAMAYA ÇALIŞIRIM.TEK DİLEĞİM TÜM ARKADAŞLARIMIZIN BİR AN ÖNCE BU SIKINTILARDAN KURTULMASI SİZ KURTULUN BENİDE KURTARIN:)
HER ŞEY ÇOK İYİ OLACAK
BUNA İNANIN
SAYGILAR

Şükrü dedi ki...

Zaman aşımı :

bildiğim kadarıyla zaman aşımı (bir ara araştırmıştım) Ceza Kesinleştikten sonra 10 yıl ın dolması gerekiyor. Avukatıma da sormuştum. Fakat Dava zaman aşımı 7 yıl 6 ay.

Şükrü dedi ki...

Cüneyt Bey;

Mutlaka alacaklılarla anlaşıp borçlu kalmamak ve iyi niyetimizi asla bırakmamak gerek. Fakat bu yasa kimseyi memnun etmiyor. Herkes kendi durumuyla ilgileniyor. Sonuçta bu kanundan faydalanıp BERAAT alacaklar da var. Bu kanundan önce rahat rahat gezip de alacaklılara rest çekip; Bundan sonra da kodese girecekler var.

Allah a güvenip; samimi ve içten çalışarak bu borçların altından kalkabiliriz. Yeter ki niyetlerimiz halis olsun..

Anonim dedi ki...

anladığım kadarıyla 1 nisan 2009'a kadar taahütte bulunmamız gerekiyor...Ancak anlamadığım tek şey var bu tarihe kadar yani 1nisan a kadar aranmalarımız kalkacak mı? Sayın İyimaya 2 yıl cezalar askıya alınacak dedi.Yani resmi gazetede yayınlandığından itibaren aramalarımız duracak mı??Lütfen konuyu biraz anlayan bilen kavrayabilen birisi yardımcı olsun...Saygılar sadblock07

uludağ dedi ki...

Çek Kanunu toparlanmayı yavaşlatır mı
17.12.2009 | Güven Sak | Yorum

Başlıktaki sorunun cevabı evettir. Gelin bakın neden hal böyledir.
Vaziyet aynen o ifadedeki gibidir: "Cehenneme giden yol iyi niyet taşları ile döşelidir." İyi niyetle başlatılan bir düzenleme çabası olumsuz sonuçlar üretmeye adaydır. 2007 yılından beri bu hükümet acaba kaç tane bu tür sakarlık yapmıştır? Sayısı galiba çoktur. Bazı işler yalnızca niyetiniz halisane diye olumlu sonuçlar vermez. Tevekkülden önce "Bu iş nereye gider" diye azıcık düşünmek gerekir. Kıssadan hisse budur ve en başta söylenmesinde fayda vardır.
Çek kanunu tasarısı geçen gün TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Hükümetin acelesi vardı, muhalefet aksi takdirde fena bastıracaktı, böylece kısa ve orta vadeli etkileri yeterince ele alınmamış nur topu gibi bir yeni düzenlememiz oldu. Hükümetimiz sanki bir seçim telaşındaydı. Vadeli çekleri yağmur gibi dönmeye başlayan işadamlarını mevcut düzenlemeye göre hapse girmekten kurtararak rahatlatmak istedi. Küresel krizin etkilerini hafifletmek için hiçbir tedbir almayan hükümetimiz, şimdi aslanlar gibi devreye girerek, işadamlarının alınmayan tedbirler nedeniyle katlanmak zorunda kaldıklarını hafifletmeye girişti. Peki, bu Aspirin tedavisi işe yarayacak mıdır? Hayır. Bu Aspirin tedavisi tercihi, şirketlerimizin kısa vadeli finansman problemini daha da ağırlaştırmaya aday gibi durmaktadır. Bu düzenleme çözdüğünden daha fazla probleme neden olacaktır. Bakın nasıl olacaktır?
Bu düzenlemenin getirdiği üç husus üzerinde durarak başlayalım: Birincisi, 5941 Sayılı Kanun ile birlikte karşılıksız çeke hapis cezası verilmesi uygulaması fiilen ortadan kaldırılmış oldu. Bundan böyle karşılıksız çek nedeniyle hakkında soruşturma açılanlar çek verdikleri ile anlaşmak ya da doğrudan savcılığa bir ödeme planı sunmak yoluyla takibattan kurtulabilecekler. Efektif olarak, karşılıksız çeke para cezası verileceği bir döneme girmiş olundu. Böylece para nasıl pul olduysa, çekler de artık senet oldu. Bu ilk nokta. İkincisi, bankaların çek vermede sorumlulukları önemli ölçüde artırılarak bankaların artık daha az sayıda mudiye çek defteri vermelerini sağlayacak bir düzenleme çerçevesi getirildi. Kayıtdışılıkla mücadele çerçevesinde Maliye Bakanlığımız bir dizi yeni bildirim zorunluluğu ve de banka memurlarına cezai sorumluluk getirmiş oldu. Çek defterine sahip olmak bankalara getirilen yükümlülüklerle zorlaştırılırken çek keşide edenin sorumluluğunun hafifletilmesi bankaların çek defteri dağıtmasını daha da zor hale getirdi. Bu sorumluluklarla banka olarak bir müşterinize hangi koşullarda çek defteri verirsiniz? Herhalde önce mevduat blokajı yaparsınız. Ya da çok daha ciddi bir itibar analizi yaparsınız. Bundan böyle çek defteri dağıtmak iyice zorlaşmıştır.
Olup biten bununla da sınırlı değildir. Bu iki tespitin bizi götürmesi gereken üçüncü nokta ise şudur: Bugün, bu an, bu ülkede artık şirketler için vadeli çeklerin bir kısa vadeli finansman aracı olarak kullanılması dönemi bu düzenleme ile birlikte sona ermiştir. İyidir, kötüdür ama sona ermiştir. Orta vadede bakıldığında ortada bir geçiş dönemi düzenlemesi de olmadığına göre 5941 sayılı kanun ile birlikte 2010 yılında iktisadi toparlanmanın hızı ile ilgili yapılan analizlerin yeniden gözden geçirilmesinde fayda vardır.

BÖLÜM (1)

uludağ dedi ki...

BÖLÜM(2) DEVAMI...

Buradaki olay nedir? Şudur: Türkiye ekonomisinde şirketler arasındaki ticari krediler önemlidir. Nakit bazlı işlemlerin yanında yoğun bir önce malı al sonra ödemeyi yap sistemi işlemektedir. Bir şirket diğer şirkete mal sattığında ya açık hesap çalışmaktadır; tüm riski üstlenerek tanıdığı, itibarını bildiği tacire mal satmaktadır ya da o tacirden ileriye yönelik bir vadeli çek almaktadır. Bu durumda, malı satan malı alana kısa vadeli bir kredi açmaktadır. Bu kısa vadeli krediyi kendi imkânları ile finanse etmenin yanında, topladığı vadeli çekleri çalıştığı bankaya belli bir iskonto ile satarak, kısa vadeli finansman temin etmektedir. Şimdi çek karnesi elde etmenin zorlaşması ve de çek yazmanın sorumluluğunun azaltılması ile birlikte artık vadeli çeklere dayalı bir kısa vadeli finansman mekanizmasını işletmek mümkün olmayacaktır. Bankanın teminat olarak aldığı portföy çeklerini kredinin ödenmemesi durumunda vadesinden önce ibraz edemeyecek olması da bankaların çeki teminat olarak kabul etmesini engelleyecektir. Vadeli çek uygulaması finansal kesime erişimi kısıtlanmış firmaların kendi kendilerine buldukları bir çözümdü. Bu yöntem krizle birlikte önemli bir yara almış, şimdi ise yasal olarak sona erdirilmiştir.
Mesele nedir? Vadeli çek Hazreti Nuh'tan kalma bir eski yöntem olabilir. Ama piyasanın çözümünü ortadan kaldıranın onun yerine bir yeni yöntem ihdas etmesi gerekir. Olmazsa ne olur? Olmazsa toparlanma sürecinde şirketlerimizin kısa vadeli finansmana, işletme sermayesi finansmanına erişmek için kullanabilecekleri bir yöntem ellerinden alınmış olur. Evvelki günkü düzenleme tam da bunu yapmıştır. Bunu yaparken yıktığının yerine bir yeni alternatif de getirmemiştir.
Çalışma iyi niyetlidir. Hükümetimiz zamanında alması gereken tedbirleri almadığı için zor duruma düşüp, çeklerini ödeyemedikleri için hapse düşmek zorunda olacakları korumayı amaçlamıştır. Niyet iyidir ama sonuç şimdilik bir yıkım gibi durmaktadır. Kaş yapayım derken göz çıkarmak deyimi tam da bu gibi durumlar için söylenmiş gibidir.

REFERANS GAZETESİ....

Unknown dedi ki...

sükrü kardeşim sen kimin avukatısın .kim borcunu inkar etti kim res cekti burdaki arkadaşların hepsi borcunu rahat ödeme derdinde .kimse borç silinsin demiyor.
o rest çekenler zaten o işi meslek edinmiş sahtekarlardır.lütfen onları bizim gibi mağdurlarla aynı kefeye koymayın .hepimiz alacaklıya kızmışızdır ama anamız bacımız babamız içeri girdiğinden dolayı kızmışızdır.tabiki borcumuzu ödeyeceğiz her müslüman gibi bizde kul hakkından korkarız . teşekkür ederim

Anonim dedi ki...

biz demedik mi, suçlu değil borçluyuz ,hapiste borcumuzu ödeyemeyiz,bize imkanlar verin borcumuzu ödeyelim diye, bu mücadeleye böyle başladık borcumuzu ödeyebilmek için..suçlu değiliz , dolandırıcı hiç değiliz..zaten öylelerinide aramızda istemeyiz. itibarlarını ,işlerini ,hayatlarını geri kazanmaya çalışanlarız..

Anonim dedi ki...

koşkten bir haber varmı

Anonim dedi ki...

bu kanunun tek amacı adli para cezalarının toplanmasına devam etmek çünkü hala adli para cezasını yatırıp bu beladan kurtulmak en mantıklısı parası olmayan arkadaşlarımızın ALLAH yardımcısı olsun...

Anonim dedi ki...

BENCE HER ALACAKLININ BORCU ÖDENMEZ

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR; YETERİNCE VE FAZLASIYLA YORUMLAR VE CEVAPLAR MEVCUT SİTEMİZDE. CÜNEYT HOCAM'A(PİRİMİZ) BİLGİ VERDİM; ÜÇ GÜN ARANIZDA OLAMIYACAĞIM, ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNİN; YIL SONU BAYİ TOPLANTILARINA KATILMAK DURUMUNDAYIM. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; CUMHURBAŞKANININ ONAYINA VE RESMİ GAZETE YAYININA KADAR, SABIR GÖSTERMEMİZDE YARAR OLDUĞUNA İNANIYOR VE ÖYLE OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. AYRICA; ÖZELLİKLE BU ARALAR, DEĞERLİ CÜNEYT HOCAM'I (PİRİMİZ) VE EMRE KARDEŞİMİZİ, FAZLASIYLA YIPRATTIĞIMIZI VE YORDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM. ELBET VE ELBETTEKİ; ARTIK BU HAKLI OLAN DAVAMIZDA, EN BİLGİ EKSİĞİ OLANIN BİLE; BİRÇOK BİLGİSİ VE YAPABİLECEĞİ ÇOKÇA ŞEYLER VARDIR, HEMDE; PEK ÇOKÇA.... O ZAMAN; BURALARA KADAR GELMİŞKEN DİYORUMKİ, LÜTFEN AMA LÜTFEN, BİRAZ DAHA VE BİRKAÇ GÜN SABIR... BAŞKACA; ŞİMDİLİK SÖYLEYECEK SÖZ VE CÜMLE BULAMIYORUM. ALLAH'IN İZNİYLE; PAZARTESİ GECESİ, ARANIZDA OLMAK UMUDUYLA. TÜM EMEĞİ GEÇENLERE VE KATILIMCILARA, EN DERİN SEVGİ VE SAYGILARIMLA. UNUTMAYINKİ; HAKLI İSEK? Kİ, ÖYLE. O ZAMAN; MUTLAK VE MUTLAK TANRIMIZ BİZİMLEDİR. Hasan(Barışçı)-Mersin

Seko dedi ki...

RESMİ GAZETEDE YAYINLANMADI..!!!!!

BUGÜNDE YOK YANİ.....


http://www.resmi-gazete.org/

Anonim dedi ki...

Cumhur Başkanımız imzalamamış daha......................

Resmi gazete yayınlandı bişi yok...

Mehmet Kara dedi ki...

Arkadaşlar,

Önce biraz saygı ve tahammül... lütfen.. lütfen..

siz burada bir yoruma bile tahammül edemezken alacaklınızın sizi hapse attırmasına yada çıkmanıza rıza göstermemesine kızmamanız gerekir.

Bu yasaya eleştirimiz tabiki vardır. Herşeyden önce hukuk ve insan hakları yönünden itirazımız vardır. Hapis yöntemi çözüm değildir hapisteki insanın çalışma ve borç ödeme yetisi olmaz bunada itirazımız vardır.

Ama
olayı başka mecralara çekmeyelim. Ne yani hapis cezası kalkmış olsa idi alacaklılara restmi çekecektir.

Borç bizim borcumuz tabiki ödeyeceğiz. Kimimiz daha kısa zamanda kimimiz daha uzun. Bu olmazsa öteki dünyada ödeyeceğiz.

Ha tamam bu süre yetmez diyoruz haklıyız.
bu hapse dönüşen adli para cezası olmasada biz borcumuzu öderiz diyoruz. Yok bunu demiyorsak o zaman bizim dolandırıcılardan ne farkımız kalır. Bizi onlarla aynı kefeye koyanlara kızma hakkımız olurmu.

Önce sağlıklı düşünelim. Yasal haklarımız ve olması gerekenler için çalışalım mücadele edelim. ve gereksiz agresif, yanlış anlamaya yol açacak ve bizi farklı gösterecek imaj yaratmaktan kaçınalım.

saygılar

Anonim dedi ki...

Degerli site yöneticileri çek magdurlarına karşı ilginiz ve yardımlarınız için ne kadar tesekkür etsek azdır.Bundan sonra Anayasa Mahkemesinede belirttiginiz tarzda nasıl müracat edecegiz avukatlar aracılıgı ilemi yoksa siz dernek olarak mı..

zola dedi ki...

Referans gazetesinde çıkan yoruma bir kaç atıfta bulunmak istiyorum,yazar yazısını özetle çekin mahiyetinin kaybolup senet şekline dönüşmesinden kurgulayıp,sonunda çekin kısa süreli prefinansman aracı olmaktan çıkmasına bağlayarak bitirmiştir.Bazı yorumlarında haklıdır fakat eminim ki yazar hayatında hiç ticaret yapmamıştır.Piyasanın istediği genellikle senedin eski itibarını kazanmasıdır bu bir.İkincisi ise çekin eski yaptırım gücünü kaybetmesi korkusu ile tefecilerin ve icra avukatlarının paniğidir.Yazarın asıl anlatmak istediği de budur.çek mağdurlarından girip,konuyu piayasadan bağlayıp asıl söylemek istediğini söyleyememiştir.Piyasada zaten mevcut alışveriş karşılıklı güvene dayanarak yürür.Bu güven silsilesinde,açık hesap,çek ,senet,nakit gibi enstrumanlarla pekiştirilip yapılır.Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bankalrın ve tefecilerin bu alışverişte nerede rol aldıklarıdır.Piyasada vadeli çek ile mal aldığınız zaman ,bir taahhüde girmiş oluyorsunuz,bu taahhüt de sizi çeke devlet tarafından verilmiş olan ve karşılıksız çıktığı zaman hapisle son bulan bir baskı ile karşı karşıya bırakıyor.Siz malı satamadığınız veya yazmış olduğunuz çeki zamanında ödeyememe korkusu ile almış olduğunuz tahsil çeklerini tefeciye veya bankaya kırdırıp,çekinizi ödemeye çalışırken,bankada veya tefecideki cirolu çekinizde karşılıksız kalınca,hem yapmış olduğunuz ticarette ödemiş olduğunuz faizden dolayı zarar ediyorsunuz,hemde ciroladığınız çek bedeli kadar banka veya tefecilere borçlanıyorsunuz,buna birde köşede atmaca gibi bekleyen icra avukatları da eklenince borcunuz kartopu gibi büyüyor ve içinden çıkılmaz bir durum halıni alıyor.Buna bir de hapis cezası faktörü eklenince işte asıl son o zaman başlıyor.Geriye baktığınız zaman kazanlar kim her halukarda tefeci ve bankalar ve icra avukatları.Yani asla kaybetmeyenler.Kaybedenler kim,alacaklı ve borçlular.Zaten bu sitedeki ve diğer sitelerdeki mağdur arkadaşların çoğu hem alacaklı ,hemde borçlular.Sadece ve sadece alacaklı olan kimler Faktoring ve Bankalar.Benim acizane fikrim yazarın dediği gibi bu kanun piyasayı daraltmayacak,aksine kendine getirecektir.Kaybeden kim olacaktır.bankalar olacaktır,tefeciler olacaktır.Nedenmi,çünki artık mevduat uğruna yoldan geçene verilen çek karneleri yüzünden esnaf eskisi kadar mağdur olmayacaktır.Tefecilere kırdırmak için onlarca çek gitmeyecektir.Piyasada dönen çek,belirli bir uğraş vererek alındığı için daha değerli olacak ve kredi amacıyla kullanılamayacaktır.Cebinde 10 lirası olmayıp bankadan bir koçan çek alıp ticaret yapmaya kalkan ve bunun sonunda da ,bizler gibi birçok mağdur yaratan veya insanların senelerce yapmış olduğu ticaret sonunda dişinden tırnağından artırarak biriktirdiklerini silip süpüren kesim ortadan kalkacaktır.Dolayısıyle bankalarda kredibilitesi olan esnaf,çek karşılığında kredi kullanmaktadır,fakat bu kredi genellikle bankaya vermiş olduğu bir gayrimenkul ipoteği karşılığıdır.Piyasamız, bankalar tarafından verilen ne idüğü belirsiz çekler yüzünden,işini yapan ve bu müşteri çeklerini bankaya verip,daha sonra karşılıksız kaldıkları için evini barkını,fabrikasını bankalara kaptıran yüzlerce mağdur işadmımızla doludur.Şimdi ne olacaktır,bankalar çekleri daha düzenli vermek zorunda kalacaklardır.Bu da kendilerine ortalama çek başına almış oldukları provizyonlardan dolayı %50 gibi büyük bir gelir kaybına sebep olacaktır.Bu bankalrın işine gelmemektedir.Bir örnek vermek istiyorum,esnaf 3 ay vadeli olarak almış olduğu mala karşılık çek kesmiştir.Bu malını satamamış ve malını geri vermek istemektedir.Daha sonra ne olmaktadır,çek onlarca el değiştirdiğinden,esnaf hapis korkusu ile çekini tefeciye borçlanarak ödemiştir.İşte konu bu kadar basittir.Banka ve tefeci para kazanmış,esnafın malı elinde kalmış,bir de üstüne üstlük faizle borçlanmıştır.Yazarların,bankaların,tefecilerin,ve icra avukatlarının bil cümle bunların paralı uşaklarının görmek istemediği asıl budur.
Saygılarımla...

ufuk dedi ki...

YA TABİKİ SABREDECEZ BEKLEMESİNİ DE BİLECEZ AMA BİNLERCE İNSANI İLGİLENDİREN Bİ DURUM BU PAZARTESİ OYLAMADAN GEÇTİ BAŞKANLIĞA SUNULDU VE GERÇEKTENDE KİM NASIL ÇIKACAK DOĞRU DÜRÜST BİLİNMİYO GİBİ HANİ NE BEKLENİYOR İMZALANAMADI HERKEZ YOL HARİTASINI ÇİZECEK ÇİZMELİ BU AŞAMADAN SONRA İMZALANSINDA İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKALIM .SABIR KÜPÜ OLDUK HANİ İNSANIN AKLINA YİNEMİ ENGELLER VAR GELİYO BEN ŞAHSIMA RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADIM ÖNÜMÜ GÖRMEK İSTİYORUM . FİKRİMİ PAYLAŞTIM SAYGILARIMLA DEĞERLİ ARKADAŞLARIM

Anonim dedi ki...

Bizler suçlu değiliz hiç birimiz kul hakkıyla ölmek istemeyiz tabiki ben şimdiden oğluma vasiyet ettim okul bitince gücün yettiğinde ben borçlarımı ödeyemeden ölürsem borçlu yatırma beni diye bizim tek istediğimiz yakalanma korkusu yaşamadan rahatca çalışıp borçlarımızı ödemek bilmeden burada yorum yazmak bizleri suçlamak kolay ALLAH kimseye yaşatmasın hiç kimse iflas edip bu durumları yaşamaz CENABİ RABBİM CÜMLEMİZİN yardımcısı olsun .....

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar Bugünki ( CUMA ) ggünki resmi gazetede de yok kanun. Yani köşkten imzalanmamış. Bu iş pazartesi gününe kaldı....
Cüneyt Bey bu sabah saatlerinde NEWSMAN diye bir arkadaş köşke mail atalım faks çekelim diyordu. sizce ne yapmalıyız...
MERVE

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR CUMHUR BAŞKANI YRIN DÖNUYOR ULKEYE PAZARTESİ KUVEYTE GIDIYOR CARSAMBA DONECEK INŞ GİTMEDEN BU YASAYI ONAYLARDA NE OLACAKSA OLUR ARTIK ALLAHTAN HEPİMİZ HAKKINDA HAYIRLISI

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar ben sabahtan beri kendimi yırtıyorum lobilere karşı lobi yapalım diye. Köşkü mail yağmuruna ttalım. bende çek mağduruyum amacım karamsarlık değil ama korkuyorum çok önemli bir kanun olmasına rağmen köşkten henüz onay gelmedi. şimdi bir örnek vereceğim 25 ocak 2009 tarihinde çek ve senetlerle ilgili kanun çıkmıştı meclisten 26 ocakta köşke gönderilmişti kanun ve 27 ocakta köşkten onaylanmıştı bu kanun. yani bir günde onaylanmıştı. isterseniz bu linke basın ve görün http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=5834
Newsman

Anonim dedi ki...

Şimdi lütfen bu kanunun onaylanması için çaba sarf edelim. sonra gerisine bakarız. Öncelikle aranan arkadaşlar rahat etsin v e hapistekilerin dört gözle baklediğini unutmayalım inanın orada bir gün bile kalınmaz. çıkartalım içerdekileri. sonrasına bakarız. Dostlar gücümüzü köşke onaylanması için gösterelim.
Newsman

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Arkadaşlar
kanun büyük ihtimal pazartesi günü onaylanıp Adalet Bakanlığına gönderilir rahat olun..
Lobiler çek kanunu veto edilsin faaliyetlerini sürdürüyor. 1 günde onaylanan sicil affıyla bu kanunu kıyaslamak yanlış, sicil affına karşı kim lobi yapacak?
mutlak güç halkın iradesidir
Bunu aşamazlar onaylanır ve gerekli yere gönderilir bizi olumsuz etkileyen zaman açısından kaybımız. cezaevindeki arkadaşlarımızın 1 günleri 1 yıl gibi..
Ama fazlaca yapacağımız bir şey yok.

Anonim dedi ki...

Şevket Sürek/REFERANS GAZETESİ

Çekte hapislik bitti, sorunlar bitti mi
17.12.2009 | Şevket Sürek | Yorum
ARAÇLAR
yorum yaz
favorilerime ekle
haberi yazdır
arkadaşıma gonder
&
3167 sayılı "Çekte Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Yasa" nihayet TBMM çatısı altından çıkarak hukukçuların önüne geldi.
Yasanın yeni hali piyasalarda her ne kadar, "Karşılıksız çekte hapis cezası kalktı" şeklinde algılansa da kazın ayağı pek öyle değil.
Hapisteki "mağdurlar"ın mağduriyetleri şimdilik kaydıyla gideriliyor.
Ama onlardan alacaklıların mağduriyetleri öyle görülüyor ki, uzun bir süre daha ortada duracak...
Yasa ile yazılan senaryo şöyle:
Henüz mahkûmiyet almamışsa infaz ertelenecek.
Hapiste ise tahliye olacak.
Gidecek ve 1 Nisan 2010 tarihine kadar borçlu olduğu kişi ile anlaşacak.
Velev ki anlaştı...
Bu anlaşma mahkemelere bildirilecek.
Yani ya 1 Nisan'a kadar borcunu ödeyecek ya da 2 yıl süreli belli bir takvime bağlayacak.
Borcunu ödeyebilmek için
Ya yeni iş kuracak ya da yeni bir iş bulacak.
İş kurmak için sermaye lazım.
Sermaye yoksa, kredi lazım.
Diyeceksiniz ki, "sermaye anlamında parası olsa borcunu öder hapse girmezdi."
Doğrudur, demek ki sermayesi yok.
O zaman kredi bakacak.
Kredi demek borç üstüne borç demek!
Çekten mahkûmiyet yemiş adama kim kredi verecek?
Çalacağı kapı, iyimser ifade ile tefeci...
Kötümser isimle mafya kapısı olacak.
Diyelim ki, bunlardan birinden sermaye buldu.
Çek özürlü işadamı kimliği ile çek hesabı nasıl açacak?
Yeni yasaya göre açamayacak.
O zaman önünde bir yol kalacak: Kayıtdışı çalışmak!
Diyelim ki, bunların hepsi gerçekleşti.
Çalışacak, hem geçimini sağlayacak; hem 2 yıllık anlaşma yaptığı alacaklısının borcunu ödeyecek hem de kredi bulduğu tefeci veya mafyanın borcunu...
Ve tüm bunları 2 yıl içerisinde yapacak!
Her şey yolunda giderse, ne âlâ!
Gitmez de borçlarını ödeyemezse tekrar mapus damına düşecek.
Yeni yasanın kaleme aldığı senaryoda yazılanlar bunlar.
Yasa ile yazılmayan senaryoyu konuşacaksak o daha da vahim.
İlk 2 yıllık sürede, yasanın 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasını bekleyecek.
Olmazsa, borcunu ödeyemeyecek ve izini kaybedecek.
O da olmazsa gazetelerin üçüncü sayfalarında şu haberleri okuyacağız:
"Mafya infazı!"
Veya "Alacağını ödemeyen borçlusunu vurdu."
Veya "Borcunu ödeyemeyince alacaklısını vurdu."
Özetle; ya dünya değiştirecek ya da yine mapus damına dönecek.
8 yıldır TBMM'de bulunan çek yasasının "yeni" adı altında ilgililerine sunduğu acı senaryolardır bunlar.
Her iki senaryoda da mutlu son yok.
Oysa;
"Yeni" adını verdiğiniz bir oluşum iki tarafı olmasa da bir tarafı mutlu etmelidir.
Yeni çek yasasının mevcut hali ile alacaklıyı da borçluyu da mutlu eder bir yanı yok.
Böyle bir yasadan mutlu olan varsa, "verdik, kurtulduk" şeklinde düşünen TBMM Adalet Komisyonu olmalıdır.
Komisyon, 8 yıllık süre sonunda sorunları bir süreliğine halı altına süpürmüştür, o kadar!
Bu kadar uzun süre sonunda, topu hukukçuların, alacaklıların ve borçluların önüne atmış "Ne haliniz varsa görün" demiştir.
Yazımın başlığında "Çekte hapislik bitti, sorunlar bitti mi" diye sormuştum ya!
Ne dersiniz sorunlar bitti mi, yoksa sorunlar dolu bir başka perde mi açıldı?

ahmet dedi ki...

cetinsoysal@tbmm.gov.tr

Arkadaşlar milletvekilimize yapılan saldırıyı kınama ve geçmiş olsun mesajı atıp,çek mağdurları sitesinin ismini adımın önüne ekledim.MAil göndermek isteyen milletvekilimize adres yukarda.

Irfan Kaya dedi ki...

ANKA HABER AJANSI 18 ARALIK --Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Danimarka'daki temaslarını tamamlayarak yurda dönüyor.

Anonim dedi ki...

çarşambaya kalmasın bu iş...

köşke maıl mı atıyoruz ne yapıyoruz söyleyın bende varım

Naz

Anonim dedi ki...

O da olmazsa gazetelerin üçüncü sayfalarında şu haberleri okuyacağız:
"Mafya infazı!"
Veya "Alacağını ödemeyen borçlusunu vurdu."
Veya "Borcunu ödeyemeyince alacaklısını vurdu."
Özetle; ya dünya değiştirecek ya da yine mapus damına dönecek.

şevket sürek bir madde eksik yazmış:
Veya "borçlarını ödeyemeyen işadamı-esnaf intihar etti."

2626

ekm2510 dedi ki...

Sayın Şevket Sürek/REFERANS GAZETESİ yazarına tşk ediyorum.Sözün bittiği yerdir.Bunun böyle olduğunu bir çok milletvekili biliyor ama onların yine bir çoğu milletin değil bankaların,factoringlerin savunuculuğunu yapıyor.Bir ülkede senaf-sanayici-işçi-memur-köylü-öğrenci emekli inim inim inliyor aksine sadece bankalar yüzde 40-50
lere varan karlar açıklıyorsa sözün bittiği yerdir.saygılarımla

astracube dedi ki...

Elbette Yasanın biran önce onayını arzedediliriz.

http://cankaya.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin/

Anonim dedi ki...

CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİP GİTMİYECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VARMI ARKADAŞLAR KONUŞABİLEN VARMI??

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar , çankayaya mail atarak fax cekerek yasanın onayını arz edelim...
ASTRACUBE herzamankı gıbı aynı fıkırdeyım sızınle ...

Naz

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ ARKADAŞLAR BU ZAMANA KADAR TİCARETİN BU YASADAN NE KADAR ETKİLENECEĞİNİ YAZAN ARKADAŞLARA CEVAPTIR.BİZİM İSTEDİĞİMİZ ÇEKTEN DOLAYI İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ.HİÇ BİR PARA İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN DEĞERLİ OLAMAZ. TİCARET KENDİ İÇ KURALINI OLUŞTURUR BU ZAMANA KADARDA BÖYLE OLMUŞTUR.KÖLECİ TOPLUMDAN BERİ TİCARETİN TEMEL KURALLARI BİR ŞEKİLDE OLUŞMUŞTUR AMA HAPİS OLMAMALI KARIŞTIRMAYALIM LÜTFE SEVGİLER ADIM BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK

Anonim dedi ki...

ÇANKAYAYA MAIL GÖNDERDIM OKUNURMU BILMIYORUM ANCAK BIZ ELIMIZDEN GELENI YAPALIM YETERKI ...

NAZ

zola dedi ki...

Referans gazetesin de çıkan haberde yazar,çeklerini ödemek için esnaf tefecilerin kucağına itiliyor demeye getirmiş.Bana söylermisiniz sayın yazar ,siz gayrimenkul ipoteği almadan kredi verecek bir tefeci veya banka tanıyormusunuz,hemde batmış,hapisten yeni çıkmış insana.Adamın gayrimenkulu olsa zaten satar borcunu öder,sizlere oradan ahkam kesmek düşmezdi.Şimdi yasa Cumhurbaşkanının öünde imzada maşaallah hepiniz akıl hocası kesildiniz.Bizler bu sitede bir ay önce daha yasa meclis adalet komisyonundayken bangır bangır bağırırken nerdeydiniz.Bu yazdıklarınızı neden o zaman yazmadınız.Sizlere sesimiz olun,bizler mağduruz,destek verin dedik.Şunu açıkça söyleyin anlayalım,bu yasa banka ve tefecilere yaramadı.O bakımdan mağdurlar üzerinden edebiyat yapmayı bırakın.Biz bu filmi daha önce gördük.

Anonim dedi ki...

YASANIN ONAYINI NİYE ARZ EDİYORSUNZ ARKADAŞLAR ÇEKTEN HAPİS KARARI OLMAMALI İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR BU NEDENLE MECLİSE İADESİ OLAMAZMI YANLIŞ MI ANLIYORUM.ZATEN BU YASADAN BİZİM ASIL BEKLENTİMİZ BU DEĞİLMİ??? BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK

Anonim dedi ki...

SAYIN AHMET-81

VERDIGINIZ ADRESE BNDE MAIL GONDERDIM , VEKILLERIN YANINDA OLMALIYIZ HER DURUMDA.UNUTMAYALIMKI BZM ICIN KILINI KIPIRDATAN TEK CHP GRUBU VAR.

NAZ

Anonim dedi ki...

2.5 milyon kişi borç batağında


BDDK’nın Eylül ayı finansal raporu krizin boyutların gözler önüne serdi..
18 Aralık 2009 / 09:44

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı son 1 yılda 1 milyon 327 binden 2 milyon 459 bine çıktı. Konut ve taşıt kredisi borcunun ödenmesinde de sıkıntı var. KOBİ kredileri de bankaların başını ağrıtıyor. Bankaların KOBİ ve bireyseldeki riski 21 milyar TL’yi geçti. Verilere göre, kredi kartında ortalama 1.723 liralık borçla batağa saplanıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı takibe düşen müşteri sayısının 2,5 milyona yaklaştığını duyurdu. BDDK, tarafından Eylül ayı verilerine dayalı olarak hazırlanan “Finansal Piyasalar Raporu”na göre 2009 yılının üçüncü çeyreğinde bireysel kredilerin ve KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranları dikkat çekici bir şekilde artmaya devam etti.

1 yılda keskin bozulma

Haziran-Eylül döneminde KOBİ kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 6.6’dan 7.6’ya çıktı. Konut kredilerinin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1.8’den yüzde 2.2’ye yükseldi. Taşıt kredilerinde takibe düşme oranı ise yüzde 8.4’ten yüzde 10.3’e fırladı. Kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı yüzde 10.3 oldu. Takipteki alacakların brüt kredilere oranı ise yüzde 5.3’e yükseldi.

Son 1 yıllık periyot incelendiğinde ise bozulmanın daha keskin olduğu gözleniyor. Örneğin geçen yılın Eylül ayında kredi kartı borcunu ödemeyen sayısı 1 milyon 327 bin iken bu sayı 2009 yılının Eylül ayı itibarıyla yüzde 85’ten fazla artmış vaziyette. Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı ile 35 milyar 210 milyon lira harcama yapıldı. Ancak bunun 4 milyar 237 milyon liralık kısmı ödenmedi. Bu ödenmeyen tutarı 2 milyon 459 bin kişiye böldüğümüzde ortaya kişi başı ortalama 1.723 TL borç çıkıyor.

Bankacılık sektörü tahsili gecikmiş alacakları, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre yüzde 12.8 oranında artarak 21.2 milyar liraya yükseldi.

BDDK, özellikle taşıt kredileri ve kredi kartlarında takibe dönüşüm oranlarında gözlenen artışları dikkat çekici buluyor. BDDK bankaları da “Konut kredileri ve kredi kartları bankaların bireysel kredileri içinde ağırlık teşkil ettiği için bu kredilerin daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Sonuçlar sektörün aktif kalitesinde kısmen bozulma yaşandığına ve bankacılık sektörünün maruz kaldığı kredi riskinin büyüdüğüne işaret ediyor” diye uyardı.

9 ayda 15.7 milyar TL kâr

BDDK’ya göre bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını devam ettirmekte olup, sektörün borç ödeyebilirlik kapasitesi yüksek. Yabancı para net genel pozisyonu/özkaynaklar oranı sektörün kur riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Bankacılık sektörü 2009 yılının 9 aylık döneminde toplam 15.7 milyar TL kâr elde etmişti.

Kredi kartı limitinin % 50.7’si kullanıldı

Türk bankalarının kredi kartı kullanıcılarına sağladığı toplam limit Eylül 2009 itibarıyla 71.8 milyar TL seviyesinde. Ancak son verilere göre 35 milyar 210 milyon liralık kredi kartı harcaması yapıldı. Yani limitin yüzde 49’u kullanıldı. Kredi kartı yüzde 93.5 ile en çok mal ve hizmet alımında kullanılırken nakit çekme oranı da yüzde 6.5 oldu. Bu arada krizde eğilimler de değişti. Krizde kart kullanıcıları daha az taksitlendirmeye gitti. 35.2 milyar TL’lik kredi kartı harcaması yapılırken yine son verilere göre tasfiye olacak tutar 4 milyar 237 milyon TL seviyesinde. Yani kredi kartında borç geri ödenmeme oranı yüzde 12.04’ü buldu.

HALİS CAN...

Ahmet dedi ki...

NAZ - 93 Duyarlılığınız için teşekkürler.Saldırıya uğrayan milletvekilimizin yanında olduğumuzu gösterme açısından karınca kararınca katkıda bulunuyoruz.Mail gönderen olursa sitenin adresinide eklemeyi unutmasın hasbel kader merak ederde bakarsa durumun geldiği noktayı daha iyi anlar sy.Soysal.

Anonim dedi ki...

SN.AHMET - EVET MAILDE BILDIRDIM CEKMAGDURLARI DIYE ..
ÇANKAYAYA DA MESAJ GONDERDIM ONAY ICIN . DILERIM DIKATE ALIRLAR..

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ CÜNEYT BEY BENİM ÖNERDİĞİM TÜP BOYALARLA DUVARA YAZI YAZMA ÖNERİSİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BELİRTMEDİNİZ TEKRARLIYORUM EN UCUZ EN ETKİLİ EN KOLAY EYLEM BİÇİMİDİR VE HERKES KENDİNİ BU İŞİN İÇİNDE GÖRÜR VE MUTLU OLUR YANİ AİT OLMANIN GÜZEELİĞİNİ YAŞAR BAKARSIN YARIN ÇOK ETKİLİ BİR STK OLURUZ NEDEN OLMASIN!!!BEN CÜNEYT BEY DİYE YAZDIM AMA İŞİN GERÇEĞİ BURADA YETKİLİ KİM BİLMİYORUM KİMSE ONA SÖZÜM TABİKİ BURADAKİ HERKESEDE BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİMLİK

Anonim dedi ki...

Sn Cüneyt bey
Ben limited şirkette ortaklardan biriyim.Çeklerde benim imzam var,yanlız şirkette mali sorumlu belirtilmemiştir.Dolayısıyla yeni kanuna göre sadece çeki imzalayan değil,bütün ortaklar sorumlu olmuyormu?

Kanunda geriye doğru aleyhte hükümler işlemediğinden diğer ortaklara adli para cezası verilemiyorsa bana da adli para cezası verilmemesi gerekmezmi?

Yeni kanun eski kanunun eksikliklerini tamamlıyorsa insanlarda kanun karşısında eşitlik ilkesinden yola çıkarak bana da adli para cezası verilmemesi gerekmezmi?

Sonuçta bu borç şirketin borcu ve bütün ortaklar bu borca hisseleri oranında ortak olmalıdırlar.Karda herkes hissesi kadar kar dağıtımı alıyorsa borçta da hissesi kadar ortaktır.Yani bu borçtan sadece ben ceza alırsam çok büyük haksızlık olur diye düşünüyorum.Ceza varsa bütün ortaklara var yoksa kimseye yok diye düşünüyorum.Aydınlatırsanız sevinirim.

Saygılar...
Rumuz:R016

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar siteyi takip ediyorum fakat benim sorunum biraz farklı!!! Çekleri yazıp imza ettim fakat alacaklı kişiye giderken yemek için lokantada otururken çantam aracın camı kırılarak çalındı.Karakola gidip rapor tutturdum savcılık tarafından ifade alınmasına rağmen icra işlemi oldu hapis cezası olur mu??bu durum ne olur ?? Birde başka bir sorunum benim çeki verdiğim kişinin dükkanından çekler çalınmış bende ödeme yasağı için bankaya dilekçe verdim dükkan sahibi gidip savcılığa şikayatte bulundu çek numaraları belli icra veya hapislik konusu ne olur (yanılmıyorsam birkaçı icralık oldu hapis cezası olurmu )..Lütfen bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olsun..

Anonim dedi ki...

cumhurbaşkanıda onayladığına göre bundan sonraki tek yol yasanın iptali için chp ile birlik olup anayasa mahkemesinede iptalini sağlamak olmalıdır.

durube dedi ki...

vadesinden önce yazılan çekler ile ilgili uygulama nasıl olacak benim çeklerim 2005 yılında vadesinden önce yazdırılarak icraya verildi ve hepsinden ceza aldım yeni kanun ile bunları kaldırma imkanım varmı

Anonim dedi ki...

simdi benim tahsil edecegim cek karşılıksız cıkarsa hangi yasal yola basvurmalıyım..tesekkurler...

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY SORUMA CEVAP VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.. BEN 2 ORTAKLI BİR LTD.ŞTİ.!İNDE ŞİRKET MÜDÜRÜYÜM ŞİRKETTE HİSSEM YOK 150 YE YAKIN ÇEK İMZALADIM BU ÇEKLERİN BİR KISMINDA BENİM HAKKIMDA KARAR ÇIKTI HEPSİNİ YARGITAYA GÖNDERDİM.BENİM DAVALAR DÜŞER Mİ DEVAM EDERMİ ..İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM..

Anonymous dedi ki...

CÜNEYT BEY SORUMA CEVAP VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.. BEN 2 ORTAKLI BİR LTD.ŞTİ.!İNDE ŞİRKET MÜDÜRÜYÜM ŞİRKETTE HİSSEM YOK 150 YE YAKIN ÇEK İMZALADIM BU ÇEKLERİN BİR KISMINDA BENİM HAKKIMDA KARAR ÇIKTI HEPSİNİ YARGITAYA GÖNDERDİM.BENİM DAVALAR DÜŞER Mİ DEVAM EDERMİ ..İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM..

durube dedi ki...

vadesinden önce yazılan çekler ile ilgili uygulama nasıl olacak benim çeklerim 2005 yılında vadesinden önce yazdırılarak icraya verildi ve hepsinden ceza aldım yeni kanun ile bunları kaldırma imkanım varmı

Anonymous dedi ki...

Sn Cüneyt bey
Ben limited şirkette ortaklardan biriyim.Çeklerde benim imzam var,yanlız şirkette mali sorumlu belirtilmemiştir.Dolayısıyla yeni kanuna göre sadece çeki imzalayan değil,bütün ortaklar sorumlu olmuyormu?

Kanunda geriye doğru aleyhte hükümler işlemediğinden diğer ortaklara adli para cezası verilemiyorsa bana da adli para cezası verilmemesi gerekmezmi?

Yeni kanun eski kanunun eksikliklerini tamamlıyorsa insanlarda kanun karşısında eşitlik ilkesinden yola çıkarak bana da adli para cezası verilmemesi gerekmezmi?

Sonuçta bu borç şirketin borcu ve bütün ortaklar bu borca hisseleri oranında ortak olmalıdırlar.Karda herkes hissesi kadar kar dağıtımı alıyorsa borçta da hissesi kadar ortaktır.Yani bu borçtan sadece ben ceza alırsam çok büyük haksızlık olur diye düşünüyorum.Ceza varsa bütün ortaklara var yoksa kimseye yok diye düşünüyorum.Aydınlatırsanız sevinirim.

Saygılar...
Rumuz:R016

Anonymous dedi ki...

2.5 milyon kişi borç batağında


BDDK’nın Eylül ayı finansal raporu krizin boyutların gözler önüne serdi..
18 Aralık 2009 / 09:44

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı son 1 yılda 1 milyon 327 binden 2 milyon 459 bine çıktı. Konut ve taşıt kredisi borcunun ödenmesinde de sıkıntı var. KOBİ kredileri de bankaların başını ağrıtıyor. Bankaların KOBİ ve bireyseldeki riski 21 milyar TL’yi geçti. Verilere göre, kredi kartında ortalama 1.723 liralık borçla batağa saplanıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı takibe düşen müşteri sayısının 2,5 milyona yaklaştığını duyurdu. BDDK, tarafından Eylül ayı verilerine dayalı olarak hazırlanan “Finansal Piyasalar Raporu”na göre 2009 yılının üçüncü çeyreğinde bireysel kredilerin ve KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranları dikkat çekici bir şekilde artmaya devam etti.

1 yılda keskin bozulma

Haziran-Eylül döneminde KOBİ kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 6.6’dan 7.6’ya çıktı. Konut kredilerinin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1.8’den yüzde 2.2’ye yükseldi. Taşıt kredilerinde takibe düşme oranı ise yüzde 8.4’ten yüzde 10.3’e fırladı. Kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı yüzde 10.3 oldu. Takipteki alacakların brüt kredilere oranı ise yüzde 5.3’e yükseldi.

Son 1 yıllık periyot incelendiğinde ise bozulmanın daha keskin olduğu gözleniyor. Örneğin geçen yılın Eylül ayında kredi kartı borcunu ödemeyen sayısı 1 milyon 327 bin iken bu sayı 2009 yılının Eylül ayı itibarıyla yüzde 85’ten fazla artmış vaziyette. Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı ile 35 milyar 210 milyon lira harcama yapıldı. Ancak bunun 4 milyar 237 milyon liralık kısmı ödenmedi. Bu ödenmeyen tutarı 2 milyon 459 bin kişiye böldüğümüzde ortaya kişi başı ortalama 1.723 TL borç çıkıyor.

Bankacılık sektörü tahsili gecikmiş alacakları, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre yüzde 12.8 oranında artarak 21.2 milyar liraya yükseldi.

BDDK, özellikle taşıt kredileri ve kredi kartlarında takibe dönüşüm oranlarında gözlenen artışları dikkat çekici buluyor. BDDK bankaları da “Konut kredileri ve kredi kartları bankaların bireysel kredileri içinde ağırlık teşkil ettiği için bu kredilerin daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Sonuçlar sektörün aktif kalitesinde kısmen bozulma yaşandığına ve bankacılık sektörünün maruz kaldığı kredi riskinin büyüdüğüne işaret ediyor” diye uyardı.

9 ayda 15.7 milyar TL kâr

BDDK’ya göre bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını devam ettirmekte olup, sektörün borç ödeyebilirlik kapasitesi yüksek. Yabancı para net genel pozisyonu/özkaynaklar oranı sektörün kur riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Bankacılık sektörü 2009 yılının 9 aylık döneminde toplam 15.7 milyar TL kâr elde etmişti.

Kredi kartı limitinin % 50.7’si kullanıldı

Türk bankalarının kredi kartı kullanıcılarına sağladığı toplam limit Eylül 2009 itibarıyla 71.8 milyar TL seviyesinde. Ancak son verilere göre 35 milyar 210 milyon liralık kredi kartı harcaması yapıldı. Yani limitin yüzde 49’u kullanıldı. Kredi kartı yüzde 93.5 ile en çok mal ve hizmet alımında kullanılırken nakit çekme oranı da yüzde 6.5 oldu. Bu arada krizde eğilimler de değişti. Krizde kart kullanıcıları daha az taksitlendirmeye gitti. 35.2 milyar TL’lik kredi kartı harcaması yapılırken yine son verilere göre tasfiye olacak tutar 4 milyar 237 milyon TL seviyesinde. Yani kredi kartında borç geri ödenmeme oranı yüzde 12.04’ü buldu.

HALİS CAN...

Anonymous dedi ki...

ÇANKAYAYA MAIL GÖNDERDIM OKUNURMU BILMIYORUM ANCAK BIZ ELIMIZDEN GELENI YAPALIM YETERKI ...

NAZ

Anonymous dedi ki...

Arkadaşlar , çankayaya mail atarak fax cekerek yasanın onayını arz edelim...
ASTRACUBE herzamankı gıbı aynı fıkırdeyım sızınle ...

Naz

Seko dedi ki...

RESMİ GAZETEDE YAYINLANMADI..!!!!!

BUGÜNDE YOK YANİ.....


http://www.resmi-gazete.org/

Anonymous dedi ki...

bu kanunun tek amacı adli para cezalarının toplanmasına devam etmek çünkü hala adli para cezasını yatırıp bu beladan kurtulmak en mantıklısı parası olmayan arkadaşlarımızın ALLAH yardımcısı olsun...

engin dedi ki...

biz demedik mi, suçlu değil borçluyuz ,hapiste borcumuzu ödeyemeyiz,bize imkanlar verin borcumuzu ödeyelim diye, bu mücadeleye böyle başladık borcumuzu ödeyebilmek için..suçlu değiliz , dolandırıcı hiç değiliz..zaten öylelerinide aramızda istemeyiz. itibarlarını ,işlerini ,hayatlarını geri kazanmaya çalışanlarız..

uludağ dedi ki...

BÖLÜM(2) DEVAMI...

Buradaki olay nedir? Şudur: Türkiye ekonomisinde şirketler arasındaki ticari krediler önemlidir. Nakit bazlı işlemlerin yanında yoğun bir önce malı al sonra ödemeyi yap sistemi işlemektedir. Bir şirket diğer şirkete mal sattığında ya açık hesap çalışmaktadır; tüm riski üstlenerek tanıdığı, itibarını bildiği tacire mal satmaktadır ya da o tacirden ileriye yönelik bir vadeli çek almaktadır. Bu durumda, malı satan malı alana kısa vadeli bir kredi açmaktadır. Bu kısa vadeli krediyi kendi imkânları ile finanse etmenin yanında, topladığı vadeli çekleri çalıştığı bankaya belli bir iskonto ile satarak, kısa vadeli finansman temin etmektedir. Şimdi çek karnesi elde etmenin zorlaşması ve de çek yazmanın sorumluluğunun azaltılması ile birlikte artık vadeli çeklere dayalı bir kısa vadeli finansman mekanizmasını işletmek mümkün olmayacaktır. Bankanın teminat olarak aldığı portföy çeklerini kredinin ödenmemesi durumunda vadesinden önce ibraz edemeyecek olması da bankaların çeki teminat olarak kabul etmesini engelleyecektir. Vadeli çek uygulaması finansal kesime erişimi kısıtlanmış firmaların kendi kendilerine buldukları bir çözümdü. Bu yöntem krizle birlikte önemli bir yara almış, şimdi ise yasal olarak sona erdirilmiştir.
Mesele nedir? Vadeli çek Hazreti Nuh'tan kalma bir eski yöntem olabilir. Ama piyasanın çözümünü ortadan kaldıranın onun yerine bir yeni yöntem ihdas etmesi gerekir. Olmazsa ne olur? Olmazsa toparlanma sürecinde şirketlerimizin kısa vadeli finansmana, işletme sermayesi finansmanına erişmek için kullanabilecekleri bir yöntem ellerinden alınmış olur. Evvelki günkü düzenleme tam da bunu yapmıştır. Bunu yaparken yıktığının yerine bir yeni alternatif de getirmemiştir.
Çalışma iyi niyetlidir. Hükümetimiz zamanında alması gereken tedbirleri almadığı için zor duruma düşüp, çeklerini ödeyemedikleri için hapse düşmek zorunda olacakları korumayı amaçlamıştır. Niyet iyidir ama sonuç şimdilik bir yıkım gibi durmaktadır. Kaş yapayım derken göz çıkarmak deyimi tam da bu gibi durumlar için söylenmiş gibidir.

REFERANS GAZETESİ....

Anonymous dedi ki...

anladığım kadarıyla 1 nisan 2009'a kadar taahütte bulunmamız gerekiyor...Ancak anlamadığım tek şey var bu tarihe kadar yani 1nisan a kadar aranmalarımız kalkacak mı? Sayın İyimaya 2 yıl cezalar askıya alınacak dedi.Yani resmi gazetede yayınlandığından itibaren aramalarımız duracak mı??Lütfen konuyu biraz anlayan bilen kavrayabilen birisi yardımcı olsun...Saygılar sadblock07

Şükrü dedi ki...

Zaman aşımı :

bildiğim kadarıyla zaman aşımı (bir ara araştırmıştım) Ceza Kesinleştikten sonra 10 yıl ın dolması gerekiyor. Avukatıma da sormuştum. Fakat Dava zaman aşımı 7 yıl 6 ay.

Anonymous dedi ki...

SAYIN ODA BAŞKANLARINA DUYURU saygıdeğer başkanlar hani bir ata sözümüz var MAKSAT BAĞCIYIMI DÖVMEK YOKSA ÜZÜMMÜ YEMEK tabiki her kes üzüm yemek ister O ZAMAN nasıl üzüm yenir her şeye bir çare var herkesi bir panik almış gidiyor sanki hapis cezası artıkça ekonomi düzelecekmiş havası estiriliyor oysa hepiniz ticaret erbabısınız bitmeyen servetin itibar olduğu ülkemizde kim itibarını sarsıp çekini senedini ödememek ister sanıyormusunuz bu cezalar arttıkça bu çekler senetler dönmeyecek herkes son saniyesine kadar yazdığı evrağı ödemeye çalışıyor ticaretini devam ettirmek için bütün imkanları seferber ediyor sonuç her kes zararlı alcaklı zararlı borclu yaşam savaşını kaybetmiş aile perişan alacaklı darbe almış belki oda batar duruma gelmiş sonra kırgınlıklar başlıyor hukuk başlıyor hükümet araya giriyor paran varsa gel kardeşim ben seni borçlu olduğun adamdan daha ucuza kurtarıyım diyor alcaklının alması gereken paranın üzerine oturuyor saçma saçma işler burda gerçek SUÇLU KİM tabiki kötü giden ekonomi"BAKIN BURDA KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM"olan olmuş bir kere önemli olan çözüm üretmek insanları zindana göndermek değil istendikten sonra bu ülkede her şeye çare bulunur işin kolayına kaçayım derken sayısız dertlerle uğraşmakta var birde ailelerin genelde babasız kalan çocukların hatta babalarını para için hapiste olduğu ilerki hayatta babasını hapise atanları hiç unutmayacak bu ülkede yaşayanlar bu ülkenin yarınını düşünmek zorundadır çünkü bu ülkenin yarınları aynı zamanda kendi yarınlarıdır yeterki işinize gelsin Bir ünlü holding sahibi dış satımla ilgili devletten taleb gelmiş fakat talebi beyenmeyen ülkemizin bu büyük holdinginin sahibi kıvrak zekasıyla" AĞALAR BENİM İNGİLİZCE BİLEN ELAMANIM YOK KUSURA BAKMAYIN" demiş AMA HEPİMİZİN AKLI VAR VE AKLIN YOLU BİRDİR

Anonymous dedi ki...

cüneyt abi kanun resmi gazetede yanyınlanındıktan kaç gün sonra salıverilme başlayacak

Anonymous dedi ki...

CÜNEYT BEY BEN VEKALETLE ÇEK İMZALADIM VE ARANIYORUM.SİZCE BORÇLU İLE ANLAŞMA YPAYIMMI YOKSA GİDİP TESLİM Mİ OLAYIM.

Anonymous dedi ki...

arkadaşlar cezaevinde olanlar ne yapacak bilen varmı acaba?taahhüt vereceklermi yoksa taahhüt vermeden çıkacaklar mı? yalçın

Anonymous dedi ki...

LAZO18Lİ61 bitirmişsin senin 5 yıl aklmış. Yani 10 yıl çekde zaman aşımı.

Anonymous dedi ki...

ARKADAŞLARRRRRRRR EYYYY KİMLERE DENİYO YA ANLAMADIM GİTTİİİ

HEPİMİZ SIKINTI İÇİNDEYİZ
SEVDİKLERİMİZ HAPİSTE AMA AZCIK SABRETMEMİZ GEREKİYO SU AN ONAYLANMAMIŞ BİR YASA LE ALAKALI SORULAR SORUYORUZ BİRAZ SABIR ARKADAŞLAR

BİZİM Kİ SUNA BENZEDİ ADAMIN BİRİ BERBERE GİTMİŞ DEMİŞ BERBER BEY SAÇIM AKMI KARAMI ÖNÜNE DÖKÜLÜNCE GÖRÜRSÜN DEMİŞ ADAM...

BİZDE AYNEN BÖYLE YAPIYORUZ Bİ DÜŞÜNÜN CÜNEYT ABİ EMRE OLMASAYDI NASIL YAPACAKTIK.

EĞER İLLEDE YORUM YAPACAKSAK BEN BAĞIRIYORUM
TEFECİLER AVUKATLAR BANKALAR ATO LAR İTO LAR KAZANAMAYACAKSINIZ BİZ BU İŞİ SONUNA KADAR KOVALAYACAZ.BU BÖYLE BİLİNE HİÇ AMA HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ BU YENİ YASADAN BİZİM İSTEDİĞİMİZ SEKİLDE OLANA KADAR DEVAM EDECEZ
MALATYALI HASAN

engin dedi ki...

CUMHURBAŞKANI İMZALAYINCA.....

Anonymous dedi ki...

Çek kanunu ile ilgili karar resmi gazetede ne zaman yayınlanır

efden dedi ki...

SAYIN CÜNEYT ŞU AN MAHKEMEDE ZATEN.ŞU VAR BU ÇEKLERİN BAZILARI GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILMIŞ BAZILARI YARGITAYDA.ALACAKLI YARGITAYDA OLAN DOSYADAKİ ÇEKLERİ ALIP NASIL BANKADAN İSTEYEBİLİR.BUNUNLA İLGİLİ NE BİLEN VAR NEDE BİRYERDE KANUN BULAMADIM.YARDIMCI OLURSAN ÇOK SEVİNİRİM.EFDEN

«En Eski ‹Eski   201 – 324 / 324   Yeni› En yeni»