Yeniden yargılama talep dilekçesi

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
ESAS NO     : 200. / …
KARAR NO     : 200. / …
SANIK     : ……. ……….

TALEP     : … Asliye Ceza Mahkemesinin kesinleşen …. ESAS, …. KARAR sayılı ilamı ile öngörülen cezanın ortadan kaldırılarak hükmün infazının durdurulması ve durumumun yeniden değerlendirilerek bir karar verilmesidir.

OLAYLAR :

5941 Sayılı Çek Kanununun 14.12.2009 tarihinde TBMM’de kabulü ile ortaya çıkan hukuki durum incelenirken başlıca şu hususların irdelenmesi gerekmektedir:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan Genel Hükümlerin, 01.01.2009 tarihinden itibaren özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanma zorunluluğu,
01.01.2009 tarihinden itibaren, özel nitelikteki 3167 sayılı Kanunun ceza içeren hükümlerinden, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Hükümlerine aykırı olanlarının uygulanamaz hale gelmesi ile oluşan yasal boşluk sebebiyle yeni bir kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (20.12.2009 ‘a kadar) işlenen karşılıksız çek suçlarının yasal unsurlarının eksik olması dolayısıyla herhangi  bir cezai yaptırıma tabi olmaması,
3167 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 5941 sayılı yeni Çek Kanununun kabulü ile, devam eden davalar ve kesinleşen hükümler için lehe kanun hükümlerinin uygulanması.  

1)  01.01.2009 tarihinden itibaren TCK Genel Hükümlerinin uygulanma zorunluluğu :
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5 inci maddesi “Özel kanunlarla ilişki” başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre, 5237 sayılı Kanun’un genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren özel kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.
Anılan maddenin gerekçesinde ise şöyle denilmektedir:

“Özel ceza kanunlarında ve ceza içeren kanunlarda suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, çoğu zaman örneğin teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konularda da bu Kanunda benimsenen ilkelerle çelişen hü­kümlere yer verilmektedir. Böylece, ceza kanununda benimsenen genel ku­rallara aykırı uygulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanılmaktadır. Tüm bu sakıncaların önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk uygula­masında birliği sağlamak ve hukuk güvenliğini sağlamak için; diğer kanun­larda sadece özel suç tanımlarına yer verilmesi ve bu suçlarla ilgili yaptı­rımların belirlenmesi ile yetinilmelidir. Buna karşılık, suç ve yaptırımlarla ilgili olarak bu kanunda belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tanımla­nan suçlar açısından da uygulanmasının temin edilmesi gerekmektedir.”

Özel ceza kanunları, genel nitelikteki Türk Ceza Kanunu’ndan ayrı olarak, suç ve cezaları düzenleyen kanunlardır. Ceza içeren özel kanunlar ise, sadece suç ve cezaları düzenlemezler. Bunların dışında, örneğin özel hukuka ilişkin hükümler de içerebilirler. Nitekim 3167 sayılı Kanun, ceza içeren özel kanunlara bir örnektir. Bu kanunun içerisinde, özel hukuka ilişkin hükümler olmakla birlikte, suç ve cezaların öngörüldüğü maddeler de yer almaktadır.

TCK’nın genel bir kanun olması ve bundan yola çıkarak hukuk uygulamasında birliği ve hukuk güvenliğini sağlamak amaçları güdülerek ihdas edilen bu hüküm, mülga 765 sayılı TCK’nın benzer 10 uncu maddesinden farklılık arz etmektedir. Bahsi geçen 10 uncu madde de TCK ile özel kanunlar arasındaki ilişkiyi düzenlemekle birlikte, “bu kanundaki hükümler, hususi ceza kanunlarının buna muhalif olmayan mevaddi hakkında da tatbik olunur” demek suretiyle, ancak genel kanun ile özel kanun arasında bir aykırılık olmadığı durumlarda genel nitelikte olan 765 sayılı TCK’nın uygulanması gerektiğini belirtmekteydi. Ancak 5237 sayılı TCK bu düzenlemeyi değiştirerek bütün özel ceza kanunlarını ve ceza içeren özel kanunları kendisine tâbi kılmayı amaçlamıştır. Tabidir ki bu yönde bir düzenleme, özel kanunların kimi kısımlarının uygulanamaz hale getirilmesi anlamını taşımaktadır. Hal böyle olunca da, TCK’ya aykırı olan bütün özel nitelikteki kanunların taranması ve aykırı hükümlerin tespit edilip değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

TCK’nın 5 inci maddesinin doğurduğu bu karmaşık duruma çare olarak, TCK’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un Geçici 1 inci maddesi, ilk halinde 5 inci maddenin yürürlüğünü 31.12.2006’ya, daha sonra ise 31.12.2008’e ertelemiştir. Bununla ilgili olarak, “diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

Nitekim, 31.12.2008 tarihine dek, ceza hükmü getiren diğer özel kanunlardan olan 3167 Sayılı Çek Kanununun cezai hükümleri, TCK’nun genel hükümlerine aykırı olsa da uygulanabilmekteydi. Ancak 31.12.2008 tarihine kadar, diğer birçok özel kanunda değişiklik yapılmış olmasına rağmen Çek Kanununda gerekli değişiklikler yapılmadığından, 01.01.2009 tarihi itibariyle zımnen yürürlükten kaldırılmış olan 3167 Sayılı Yasanın ceza içeren hükümleri yerine, TCK’nun genel hükümlerinin (1-75. maddeleri) uygulama alanı bulması söz konusudur. 
.
Bu cümleden olarak, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2005/90 sayılı kararında, çek suçları için yeni TCK Genel Hükümlerindeki “uzlaşma” esaslarının uygulanmasını isteyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasını değerlendirirken, “5237 sayılı Yasanın; ‘Özel kanunlarla ilişki’ başlığını taşıyan 5. maddesindeki; ‘Bu Ka­nunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uy­gulanır.’ hükmü uyarınca uzlaşmanın, koşullarının bulunması halinde gerek TCY.nda, gerekse ceza hükmü taşıyan Özel Yasalarda yer alan suçlar bakımından uygulanacağı konusunda bir kuşku bulunmamakta “ diyerek 3167 Sayılı Kanunda öngörülen davayı ve cezayı ortadan kaldıran sebeplere ilişkin düzenlemenin, TCK Genel Hükümlerindeki (m. 73/8) uzlaşma kurumuna açıkça aykırı olduğundan bahisle, bu aykırı hükümlerin de 31.12.2006 (bilahare yapılan değişiklikle 31.12.2008) tarihine kadar uygulanacağı gerekçesiyle reddetmiştir. Bir başka deyişle, Ceza Genel Kurulu, 3167 Sayılı Kanunda yer alan ve fakat, yeni TCK Genel Hükümlerine aykırılık teşkil eden maddelerin sırf bu sebeple 31.12.2008 tarihinden sonra uygulanmasının mümkün olmadığını açıkça belirtmiştir. 

2)  20.12.2009 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçlarının hukuki durumu:

Yukarıdaki maddede açıklandığı üzere, 01.01.2009 tarihi itibariyle, 3167 sayılı Çek Kanununun TCK Genel Hükümlerine aykırı olan ceza hükümleri geçerliliğini kaybetmiş bulunmaktadır. Bu aykırılıklardan bazıları ve oluşan hukuki durum aşağıda özetlenmiştir:

3167 sayılı Kanunda “şekli suç” olarak tanımlanan karşılıksız çek keşide etme suçu, TCK Genel Hükümlerine göre ancak kusurla (kasıt veya taksirle) işlenebilecek bir suç haline gelmiş ve suçun niteliği değişmiştir.
3167 sayılı Kanunda öngörülen “çek bedeli kadar adli para cezası” yönteminin TCK Genel Hükümlerine göre “gün/para” sistemine dönüşmesi sebebiyle, yeni Çek Kanununun yürürlük tarihi olan 20.12.2009 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçlarına, 01.01.2009 tarihinden itibaren, bu zaman diliminde geçerli olan 3167 sayılı Kanundaki yaptırımın fiilen uygulama imkanı kalmamıştır.
TCK Genel Hükümlerinde yer alan “uzlaşma” müessesesinin, takibi şikayete bağlı bir suç olan karşılıksız çek suçlarında da uygulanması zarureti, uzlaşma aranmadan verilen hükümlerin tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır.  

3)  5941 sayılı yeni Çek Kanununun yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkan hukuki durum:

31.12.2008 tarihine kadar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyumlu hale getirilmesi unutulan yahut ihmal edilen 3167 sayılı kanunun ceza içeren hükümleri bu tarih itibariyle hükümsüz hale gelmişse de, bazı mahkemeler Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun açık görüşüne rağmen, 3167 sayılı kanunun yürürlükte olduğu iddiasıyla kanunu uygulamaya devam etmişlerdir. Bu arada yasama organı, mevcut uyumsuzluğu gidermek bakımından 20 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı yeni Çek Kanunu ile hem yasal boşluğu doldurmuş hem de TCK Genel Hükümlerine uygun bazı değişiklikler yapmıştır.

a.  En önemli değişiklik, 3167 sayılı eski Çek Kanununda objektif (kusursuz) sorumluluk esasına göre “şekli suç” olarak düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçu, 5941 sayılı kanunda taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmış ve böylece suçun niteliği değişmiştir.   Bu husus 5941 sayılı yeni Çek Kanununun gerekçesinde şu şekilde açıklanmaktadır:

“ Söz konusu suçun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması halinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır.”

Esasen 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun kabul ve uygulanması ile, hukukumuzda bugüne kadar zaten tartışmalı olan “objektif sorumluluk” esası terkedilmiş ve “kusursuz ceza olmaz” esası tamamen geçerli kılınmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun gerekçesinde objektif (kusursuz) sorumluluk esasının terk edildiği açık bir dille belirtilmektedir:

“765 sayılı Türk Ceza Kanununda ve Hükûmet Tasarısının bazı hükümlerinde, kişi gerçek­leştirmeyi kastetmediği böyle neticelerden objektif olarak sorumlu tutul­maktadır. Belirtmek gerekir ki, bu tür sorumluluk, ortaçağ kanonik hukukunun kalıntısı olan “versari in re illicita”, yani hukuka aykırı bir durumda olan bunun bütün neticelerine katlanır anlayışının ürünü olup, çağdaş ceza hu­kuku bu anlayışı çoktan terk etmiştir. Çünkü kusurun aranmadığı objektif sorumluluk hâlleri kusursuz ceza olmaz ilkesiyle açıkça çelişmektedir. Ül­kemiz ceza hukuku öğretisinde uzun süredir objektif sorumluluk hâllerinin ceza mevzuatından çıkarılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu talebin ye­rine getirilmesi, Anayasada öngörülen kusur ilkesinin zorunlu bir sonucudur.”
Türk Ceza Kanunu Genel Hükümlerine (ve Anayasaya) aykırı olarak objektif (kusursuz) sorumluluğa göre suç tanımlaması yapan 3167 sayılı eski Çek Kanununun yürürlükten kalkmasıyla “karşılıksız çek keşide etme” suçunun niteliği üzerindeki tartışma da böylece sona ermiş olmaktadır.

b.  5941 sayılı yeni Çek Kanunu ile getirilen diğer önemli değişiklik, adli para cezasının tayini usulüne ilişkindir. 3167 sayılı Çek Kanunu’na göre, karşılıksız çek keşide etme suçunun cezası, çek bedeli tutarı kadar “adli para cezası” olarak belirlenmekteydi. 5941 sayılı Kanun ise, Türk Ceza Kanununun adli para cezalarına ilişkin 52. Maddesine uyarak gün/para sistemini benimsemiş bulunmaktadır. Diğer taraftan TCK m.52 uyarınca yargılamada sanığın lehine olan hafifletici hükmün de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. TCK 52. Maddeye uygun olarak gün/para sisteminin benimsenmesiyle, 20.12.2009 tarihinden önce verilen adli para cezalarında sanık lehine hafifletici hükmün ve ödeme kolaylıklarının dikkate alınmadığı davaların, lehe hükümlerin uygulanmasını âmir TCK hükümleri karşısında yeniden yargılama yolunu açtığına kuşku bulunmamaktadır.

NETİCE VE TALEP :   Bu değerlendirmeler ışığında;

1. 01.01.2009 tarihinden itibaren özel ceza kanunları bakımından da uygulanması gereken Türk  Ceza Kanunu Genel Hükümleri karşısında uygulama imkânı kalmayan 3167 sayılı Kanuna göre karşılıksız çek keşide etme suçundan verilen adli para cezaları, oluşan yasal boşluk sebebiyle “kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensibi gereğince hükümsüz kalmış ve yasal boşluğun zaman sınırı olarak belirlenmiş bulunan 20.12.2009 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek keşide etme suçlarından dolayı görülmekte olan bütün davalar da konusuz kalmıştır. Bu cümleden olarak konusu kalmamış işbu davanın bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını,

2. Bu değerlendirmenin dikkate alınmaması halinde, 5941 sayılı yeni Çek Kanununun yukarıda açıklanan maddelerinin 5237 sayılı TCK 7nci ve 5252 sayılı Kanunun 9ncu maddeleri uyarınca lehime olan hükümlerinin uygulanarak;
a.    Kusur (kasıt veya taksir) aranmaksızın görülen davanın, yeni kanunun getirdiği kusur sorumluluğu esasına göre yeniden görülmesini,
b.    Çek bedeli kadar adli para cezası yerine gün/para esasına göre ceza tayin edilerek lehe olan hafifletici hükümlerin ve ödeme kolaylıklarının dikkate alınmasını, 
c.    5941 sayılı yeni Çek Kanununun 1nci madde 2nci fıkrasında yer alan “bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır” hükmünce, takibi şikayete bağlı suçlarda uygulanması gereken “uzlaşma” hükümlerinin bu davada da uygulanmasının sağlanmasını ve neticeten hakkımda verilen ceza hükmünün İNFAZININ DURDURULARAK DURUMUMUN 5237 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YENİDEN DEĞERLENDİRİLİP BİR KARAR VERİLMESİNİ ARZ VE TALEP EDERİM.

248 yorum:

 1. değerli arkadaşlar

  kaçak durumda olan arkadaşlar bu dilekçeyi hükmü veren asliye ceza mahkemesine verebilirler...cezaevinde olan arkadaşlar ise kendileri karar verecekler...isterlerse bu dilekçeyi verip sonucunu beklerler...ya da taahhüt vererek çıkarlar...

  umarım bu dilekçe infazı durdurur ve taahhüt vermeden bu sıkıntılı süreçten kurtuluruz...

  my way

  YanıtlaSil
 2. sevgili my way özür dileyerek soruyorum bu konuda çok bilgisizim kusura bakmayın...Bu yeniden yargılanma bir nevi temyiz mi oluyor??Bende şuanda kaçak durumdayım sizin bana tavsiyeniz ne olur taahüt mü vereyim yada yeniden yargılanma için dilekçe verip bekleyeyimmi??Zaten yakalansamda taahüt verip salınıcaz anladığım kadarıyla?? emre

  YanıtlaSil
 3. ARKADAŞLAR AVUKATIM SAVCIYA VERİLEN TAHÜTÜN İHLALİ SONUCU HAPİS VERİLEMİYECEGİNİ SÖYLEDİ..SADECE İCRA MEMURUNA VERİLEN TAHÜTÜN HAPİS CEZASI VARMIŞŞ...LÜTFEN BİLGİ KARŞILAŞTIRMASI YAPALIMM... BU KONU İLE İLGİLİ BİLGİSİ OLAN? .....ZEKNAZ

  YanıtlaSil
 4. çek kanunundaki oylamalardaki akp milletvekillerinin pis pis sırıtmalarını unutmadım,unutmayacağım.


  OKUYUN,OKUYUN,BİR DAHA OKUYUN VE DE OKUTUN.LÜTFEN.

  > 26-27.11.2007 tarihleri arasında Cizre Barajı ile ilgili olarak fizibilite incelemesi yapmak üzere Cizreye gittim. Önce uçakla Kızıltepeye oradan da 160 km kadar olan mesafeyi yöresel bir otobüs ile sınır boyundan katettim. Kızıltepe, Nusaybin, Katran, Cizre yolu. Yol sınır boyu ve Suriye tarafı sadece 300-500 metre kadar uzakta. Suriye köyleri görünüyor.
  Bu arada dikkatimi çeken ve sizle paylaşmak istediğim bir husus oldu. Türk tarafında hiçbir şey yok, Suriye tarafında 100-200 kadar sıra ile gittikçe görülen atbaşı var ve bunlar çalışıyor. Haydi diyelim ki, atbaşı basıncı yetmeyen kuyulardan pompa ile petrol çıkaran aygıttır ve basıncı olmadığı için fazla da önemli değildir. Peki o zaman, şimdi, iyi dinleyin.
  Nusaybinden bir süre sonra Suriye tarafında gözlerimle, evet bu gözlerimle üç adet artezyen yapan kuyu gördüm. Sim siyah bir şekilde yerden 500-600 metre (tahmin ediyorum) kadar fışkıran üç adet kuyu. Bizim sınırımıza da en fazla 1 km kadar uzakta. Tam 1 km uzaktan görünüyor. Simsiyah fışkırıyor.
  150 km gibi son derece uzun bir siyasi sınır boyunca, bizim tarafımızda hiçbir şeyin olmaması, ama sınırın hemen 300-500 metre kadar uzağında petrol olmasi, hem de fışkıracak kadar basınçlı petrol olması kabul edilemez, inandırıcı da değildir, makul da değildir.
  AKP nin bu mayınlı araziyi neden bu kadar hırslı bir şekilde birilerine vermek istemesi bence bu gözle incelenmelidir.
  Saygı ile ...

  Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531, Balgat Ankara Tel: 210 23 57 URL: http://www.eee.metu.edu.tr

  YanıtlaSil
 5. değerli arkadaşlar

  ben öncelikle yukarıda ki yeniden yargılanma dilekçesini vereceğim...sonuçta hakimin taktiri infaz durursa taahhüt vermeyeceğim...yok eğer infaz durmazsa ondan sonra taahhüt verme yoluna gideceğim...

  my way

  YanıtlaSil
 6. Savcıya verilen taahhütnamenin hapis cezası yok bunu defalarca yazdık bir daha yazıorum yok
  Zaten dilekçede taahhüdü yerine getirilmediği taktirde infaz kaldığı yerden devam diyerek yaptırımın sadece o olduğunu söylüyor
  Kafa karıştırmaya ne kadar meraklı insan var

  YanıtlaSil
 7. KARŞILIKSIZ ÇEKTEN İLK MAHKUMİYET KARARI..
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
  Sanık hakkında, Pendik C. Başsavcılığınca, olay tarihinde, müştekiye verdiği suça konu çekin karşılıksız çıktığı ve düzeltme hakkındı da kullanmayarak atılı suçu işlediği iddiasıyla sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle mahkememizde kamu davası açılmıştır.
  Sanık duruşmalara gelmemiş savunmada bulunmamış, savunmasının alınmasından 5271 sayılı CMK’nin 195.maddesi gereğince vazgeçilmiştir.
  İddia, suça konu çeke ve sanığın bankaya bildirdiği adreslere ilişkin muhatap bankadan temin edilen tüm belgeler, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamından; Sanığın keşide ederek müştekiye verdiği 1.1.2009 tarihli ve 10.000 TL bedelli çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verdiği, müştekinin çek hamili olup, usulüne uygun olarak yasal sürede şikâyetçi olduğu, çek bedelinin ödenmesi konusunda 5941 Sayılı Çek Yasası Geçici 2.madde anlaşmaya vardıklarına dair bir belgenin bu güne kadar mahkememize sunulmadığı, olayda kısmi ödeme bulunmakla 5941 sayılı Kanun’un 3167 sayılı Kanun ile karşılaştırılmasında, 3167 sayılı Kanunda kısmi ödeme halinde de çek bedeli kadar adli para cezası öngörülmekle 5941 sayılı Kanun’un sanık lehine bulunduğu ve uygulanması gerektiği anlaşılmakla eylemine uyan 5941 sayılı Kanun’un 5(1) madde ve fıkrası hükmü gereğince cezalandırılmasına ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmek gerekmiştir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
  Sanığın Çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verdiği sabit olduğundan eylemine uyan 5941 Sayılı Yasa 5(1) madde ve fıkrası hükmü gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, göz önüne alınarak takdiren 100 gün ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
  Sanık hakkında başkaca artırım veya indirim nedenlerinin ve bu arada, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nin 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
  Sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri ile para cezasının hapse çevrilmesi aşamasında aleyhe bulunan 3167 sayılı Kanun’dan daha aleyhe bir durumun ortaya çıkmaması gerekliliği de göz önüne alınarak takdiren 5237 sayılı TCK’nin 52/1.maddesi gereği 1 günü 100 TL’ den 10.000 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE,
  5941 Sayılı Yasa 5/1.maddesi gereğince Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açtırmasının Yasaklanmasına. Yasaklama kararının aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince Merkez Bankası’na bildirilmesine.
  Müşteki tarafın zararını karşılamayan sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartları oluşmadığından 5271 sayılı CMK’nin 231 madde hükmünün uygulanmasına yer olmadığına,
  12 TL tebligat ve yazışma giderinden ibaret yargılama giderinin sanıktan tahsiline,
  Dair, 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine yapılacak sözlü beyan ile Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz yolu açık olmak üzere, sanığın yokluğunda, talebe uygun olarak verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 23.12.2009
  Katip Hakim 34468

  YanıtlaSil
 8. Cüneyt bey,

  Yargıtay 10. Ceza dairesi dün ve bugün herhangi bir dava ile ilgili karar verdi mi ? Bilginiz var mı?

  YanıtlaSil
 9. bu karada gösteriyorkiii itirazlarda kabul görmeyecek...ben böyle anladım...

  YanıtlaSil
 10. arkadaşlar eşim şu an cezaevinde.bu yeni kanundaki lehe olan hükümlerden faydalanma ve dosyaların bikaçını düşürme şansımız var.şunu merak ediyorum,taah.imzalayıp çıktıktan sonra,itirazlarımızı yapabilir miyiz,yoksa taah.imzalandığı için bu dosyalarıda kabul etmişmi sayılıyoruz.bilginiz varsa sevinirim.duygu

  YanıtlaSil
 11. OKUDUĞUNUZ ŞEYİ LÜTFEN Bİ KERE DAHA OKUYUN.BİR ŞEYİ ELLİ SEFER YAZMAK ZORUNDA BIRAKMAYIN RİCA EDİYORUM..

  VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEKLERİN AKİBETİ İLE ALAKALI ŞUANDA BERAAT KARARLARI OLDUĞU KADAR MUALLAKTA OLAN HAKİMLER DE VAR..

  KAFA KARIŞIKLIĞI DA BU YÜZDEN..

  YanıtlaSil
 12. Cezaevindekiler taahhütnameleri veriyorlar, infaz savcılıkları ilgili mahkemeye yani davanın olduğu mahkemelere bu taahhütnameleri gönderiyor gelecek cevaba göre tahliye işlemleri yapılacak..
  Karda kışta bu soğukta cezaevindeki mağdurların aileleri cezaevi kapılarında 48 saattir beklemekteler..
  Mahkemelerde işi olabildiğince ağırdan alıyor yıl sonu dosyalar tesnif ediliyor gerekçesiyle taahhütname dilekçelerine cevap yazmıyorlar
  Durum bu kadar içler acısı
  Allah yardımcımız olsun

  YanıtlaSil
 13. bursa e tipi cezaevinde evraklar dağıtılmış dün zannedersem adliyeye gönderilmiş sanırım 1-2 güne salınacaklar ama bir yasa çıktığında 24 saatte salını verme olayına bir arkadaşımız değinmişti bu 24 saat olayından haberdar olan varsa bilgi verirse memnun olurum

  YanıtlaSil
 14. Sayın cüneyt bey bu yeniden yargılanma dilekçesini nereye vereceğiz.çekin mahkemesi bir şehirde ben başka şehirde.Yaşadığımız yein mahkemesine verirsek o ankaraya göndermezmi.aydınlatırsanız sevinirim. atik sadi

  YanıtlaSil
 15. cüneyt bey soruma az çok cvp vermiş tşk ediyorum ama şu yasa çıkınca 24 saatte tutuklunun tutukluluk halinin giderilmesine dair yazı yazan arkadaşın yazdığı ne kadar sağlıklı?

  YanıtlaSil
 16. Arkadaşlar az önce bir arkadaşımızı çek yüzünden aranması olduğu için evinde tutukladılar.savcılığa götürüldü.Fakat ne polisin ne savcının nede adliyede çalışan kişilerin bu yeni çıkan kanunudan bilgileri yok.Bu nasıl bir ülke nasıl bir yönetim anlayışı.Kör tuttuğunu öpüyor...Ayrıca ben cezaevinden çek yüzünden çıkan kimseyede rastlamadım acaba neden .Bu konudaki yorumunuz...

  YanıtlaSil
 17. ARKADAŞLAR HEPİNİZE KOLAY GELSIN BEN TAKİP ETMEYE ÇALISIYORUM AMA BU VEKALETEN ÇEK İMZALIYANLARDA GÖRDUGUM KADARIYLA BAYA FAZLA PEKİ BUNLAR CEZASI KESILENLER VEYA YARGILMA ASAMASINDA OLNLAR NASIL BİR YOL İZLİYECEKLER MAHKEMLERE DOSYALARINA HERHANGI BIR DILEKCEYLE BAŞVURACAKLARMI YOKSA MAHKEMELERMI TEKRAR DOSYALARI ELE ALIPTA KARAR VERECKLER BUNLA ILGILI BI BILGI VERIRSENIZ COK SEVINIRIM /YİYİDO)

  YanıtlaSil
 18. Geri zekalı basın hala 2000 kişide ısrarlı.
  Taahhüt veren 2000 kişiye tahliye yolu açıldı diye her haber sitesinde haber var.
  Ulan geri zekalılar 400 cezaevi var Türkiyede. Eğer 2000 kişi ise cezaevi başına 5 mahkum olur. Her bir mahkeme 5 kişinin dosyasını incelemesi mi günler alıyor.
  Eyyy geri zekalı iktidar yaltakçıları basın!
  Göreceksiniz cezaevlerinin yarısı boşalacak. Ondan sonra da haber yapabilecekmisiniz bakacağız
  A KE PE MAĞDURU

  YanıtlaSil
 19. 16 da yazan kardeşim malesef kimse burada yargı mensubu değil fakat sitemizde yer alan arkadaşların bilgilendirmeleri ile olayları yorumluyoruz ceza evlerinde dilekçe nüshalalarının dağıtılıp adliyeye sevk edildiğini biliyoruz inşallah çok yakında herkez sevdiklerine kavuşacak en yakın zamanda umarım !

  YanıtlaSil
 20. 10 Numarada yazan arkadaşımız duygunun sorduğu soru aslında çok önemli.Kesinleşmiş ve infazda olan dosyaları lehe kanun uygulaması açısından yada yeniden yargılanma talebi doğrultusunda tekrar davalar yeniletilebilirmi.sayın cüneyt ve sayın jenardi bu konuda bir araştırma yapmanız söz konusu olabilirmi.Teşekkürler.. serdengeçti...

  YanıtlaSil
 21. NE CEKI NE KANUNU BU BOYLE KANUNUN CIKMAZ OLAYDI BI KASIK BAL SURDULER ASINISA TAMAM BU DEVLETDEN BENCE HIC BIRSEY OLMAZ CABALAR HEP BOSUNA TAHLIYE EDERLERMI SIZCE GULDURMEYIN BENI BORCUNU ODE VEYA OL KARDESIM

  YanıtlaSil
 22. 24 saati ben yazmıştım, doğrumu diye sormuştum..bir avukat böyle birşey var diyor..öbürü bilmiyorum bir araştırim diyor..bende siyeye yazdım bir bilgisi olan var mı diye..

  YanıtlaSil
 23. değerli arkadaşlar,günlerdir sitenizi takip ediyorum ve sizleri canı gönülden destekliyorum. benim bir arkadaşım x bir limited şirkette çalışmaya başlamıştı.kendisinin şirketde resmi olarak bir ünvanı yoktu. sıradan bir çalışandı.şirket sahibi ve müdürü olan kişi tarafından verilen vekaletle bankadan çek defteri aldırıldı. bu çeklerin bir kısmı ödendi bir kısmı ise ödenemedi. ödenemeyen çekler hakkında yapılan başvurular sonucu arkadaşımın tutuklaması çıktı. şu anda evine gidemiyor ve kaçak hayatı yaşıyor. arkadaşımın bu işlerde 5 kuruş menfaati olmamıştır. şimdi bir takım yorumlardan anladığım kadarıylan vekaletle çek imzalıyanların tutuklamasının kalkacağı söyleniyor. çek yasağı getirileceği söyleniyor. şimdi tam olarak bu arkadaşımın ne gibi bir yol izlemesi gerekiyor.cevaplarsanız çok teşekkür ederim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. saygılarımla
  Hakan

  YanıtlaSil
 24. günaydın arkadaşlar ben bişey öğrenmek istiyorum dosyalar şu an yattığı yerdeki savcılığamı gidecek.bilgilendirirseniz sevinirim.Zehra

  YanıtlaSil
 25. Sayın site yetkilileri öncelikle böyle bir çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim.Benimde sorunumdan bazıları şöyle belki aynı durumda olan arkadaşlarda vardır fakat hiç çek magdurları sitesinde dek gelemedim.Miktarları yazılmış imzaları atılmış çeklerim çantamda bekliyordu görüşme yerine gidilirken yemek için lokanyaya uğradık bu esnada aracın kapısı açılıp çantam ve çeklerim çalındı polis rapor tuttu çek numaraları belliydi birkaçı daha sonradan icra işlemi gördü bunun hapislik boyutu nedir olurmu icra işlemi durmadı.İkinci sorunda benim çek verdiğim kişinin dükkanına hırsız girer ve üç dört adet çekleride beraberinde çalıp götürür dükkan sahibi bana bilgi verip savcılığa gider bende bankadan ödeme yasağı koydurdum fakat bir müddet sonrada o çek yapraklarından bir veya ikisi icra işlemi gördü itiraz ettim fakat daha sonradan avukat arayarak benim hakkımda savcılığa hapis konusunda istekte bulunacağını söyledi aranmam olabilirmi ceza olabilirmi bu konudada zannedersem bayağı MAĞDUR VARDIR BU KONU HAKKINDA SİTEDE YAZI HAZIRLARSANIZ MEMNUN OLURUM.Saygılarımla..... Sebahattin

  YanıtlaSil
 26. YASADAN SONRA 24 SAAT İÇERİSİNDE BIRAKILMALIDIRLAR İFADESİ YANLIŞ ÇÜNKÜ BU ÇIKAN YASA SADECE ERTELEME GETİRİYOR VE İSTEĞE BAĞLI AF DEĞİL ONU KARIŞTIRMAYIN.

  UYGULAMADA SAVCILARIN VE MAHKEMELERİN YAPTIĞI BU GECİKTİRİCİ TUTUM İÇLER ACISI HEM ERTELEYECEKSİN HEMDE CEZAEVİ ÖNÜNDE AİLELERİ BEKLETECEKSİN. BU ZULUMDEN BAŞKA NE OLABİLİR...

  YanıtlaSil
 27. teşekkürler Gökhan Bey..zaman kazanıyorlar tabii binlerce insan, azar azar çıkartacaklar..2000 kişi ya..bir tane bile basın kuruluşu yokmu bu konuyu yapabilen ..reyting patlaması yapar..nerdeeee..

  YanıtlaSil
 28. ARKADAŞLAR ORDU ADLİYESİNDE BU GÜN ÇEKTEN TUTUKLANAN BİR KAÇ KİŞİ OLMUŞ BU KİŞİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞ.AYRICA BAZI SAVCILAR ÖDEME TAAHHÜTÜNDEKİ 3 TE BİR ÖDEMEYİ PEŞİN İSTİYORLARMIŞ BAZILARININ BU KONUDAN HİÇ BİLGİSİ YOKMUŞ AMA ÇIKAN KANUNUN ÇEK MAĞDURLARI İÇİN HİÇ BİR RAHATLATICI YÖNÜ YOK.ARKADAŞLAR BU DURUMDA NE YAPMAK GEREKİR.BİLGİSİ OLANLAR LÜTFEN AYDINLATSIN. SEBAHATTİN.

  YanıtlaSil
 29. SAYIN ARKADAŞLAR BAZI SİTELERDE BİZLERLE VE SİTEMİZLE ALAKALI KARALAMA KAMPANYASINA BAŞLANMIŞTIR.

  DENİZ BAYKAL İLE GÖRÜŞMEMİZ SIRASINDA BİZE;ANAYASA MAHKEMESİNE GİTME KONUSUNDA ERTELEME KARARI ALDIKLARINI BELİRTMİŞLERDİR.BENDE BU KONUYU MAĞDURLARIMIZLA SİZLERLE PAYLAŞARAK ARAMANIZI TAVSİYE ETTİM.

  ÖZELLİKLE RAHMİ OFLUOĞLUNUN 180 DERECE DÖNEREK BİZE SAVAŞ AÇMASINI; İŞLERİNİN KESAT OLMASINA BAĞLIYORUM

  KOSİAD DERNEĞİ İLE ALAKALI ZATEN BİRŞEY DEMEYE GEREK YOK.BİLGİSİZLİK CAHİLLİK VE NE İDÜĞÜ BİLİNMEZ BİR DERNEK OLUŞUMU..

  BURDAN BİZİ KARALAYANLARA SESLENİYORUM: BEN BURDAN BAŞKA BİR YERDE YAZMIYORUM YAZMAM.CÜNEYT BEY DE ÖLE..SİZLER İSTEDİĞİNİZİ YAPSANIZDA BU İNSANLARI SÖMÜREMEYECEKSİNİZ.

  SİZİNLE TÜM DAYANIŞMAMIZ BİTMİŞTİR.

  YanıtlaSil
 30. Sayın Cüneyt Bey
  Sizden bir konuda yardım isteyeceğim.Kardeşim ve eşimin ortak olduğu şirkette,kardeşim aralık 2007 tarihine kadar genel müdürdü.Aralık 2007 tarihinde genel müdürlüğü ben devraldım.2008 haziran sonunda eşimin hisselerini de devir alarak şirket ortağı oldum.2008 haziran ayında şirketimizin iş yaptığı firma batınca çeklerimiz yazıldı ve haklarında işlem yapıldı.Ancak yapılan hukuk işlemlerinin hepsi müdür olarak bilindiği için kardeşim hakkında yapıldı.o dönemde avukatımız kardeşimin imza yetkisi olmadığı için imzaya itiraz edebileceğimizi,ancak o zaman yetkisi olmadığı halde evrak imzalamaktan dosyanın dolandırıcılık kapsamında inceleneceğini ve bundan dolayı indirimi olmamak kaydıyla her bir yapraktan 5 yıl hüküm giyeceğini bildirdi,Dolayısıyla imzalara itiraz edemedik.Bu konuyu geçen gün size sorduğumda eski kanundan dolayı benim,yeni kanundan dolayı da kardeşimin herhangi bir ceza almayacağımızı söylemiştiniz.Avukatım gaziantep'te bu konularda tecrübeli olan 2 avukattan biri.Ki kendisini tutma sebebimizde bu olmuştu.Burada bizim için yapmış olduğunuz yorumu kendisi ile paylaştığımda itiraz etti.Sizden ricam,bizim durumumuz için mahkemeye yapılacak itiraz dilekçesinin bir örneğini ve dayandıkları yasa maddelerini buraya yazabilirseniz,hem daha hızlı yol almamızı sağlamış olacaksınız,hem de bana, avukatım benden işleri olduğundan büyük göstererek daha fazla para mı almaya çalışıyor,bunu göstermiş olacaksınız.İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
  Serdar

  YanıtlaSil
 31. Sayın Sebahattin. Lütfen bu haberin kaynağını iyi doğrula. Tutuklanmaları belki olabilir. Yani esas mahkeme farklı ildedir ve taahhütle ilgili yazı gelmeyince cezaevine gönderebilirler.
  Kanun çok açık taahhüt verecek diyor. 3/1 peşin alınacak diye ibare yok. Lütfen böyle sılsız haberlerle insanların kafasını hepten karıştırmayın. Hangi mahkeme , hangi savcı peşin istiyormuş ?. Yazda arayalım direk doğrumu değilmi?
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 32. SAYIN HASAN BAFRA BANA VERİLEN BİLGİ ORDU ADLİYESİ. SEBAHATTİN

  YanıtlaSil
 33. sayın jenardi ve tüm çek mağdurları, sizin nasıl insanlar olduğunuzu az çok biliyoruz.kosiad ve diğerlerinin de

  ben tüm gücümle cezaevinden çıkacak olan eşim ve tüm çek mağdurlarına bu sitenin oluşumundan bahsediyorum.telefonla her görüşmemizde jenardi diyorlar a başka bişi demiyorlar.atv haberde de izlemişler sizi.

  burdan karalama çığırtkanlığı yapıp, bazı şeyleri kendileri yapmış gibi gösterip hatta burdaki yazıları copylayıp sitelerinde ''ilk biz bulduk'' '' biz yaptık'' diye paylaşanlar bence müfteridirler. buket derli

  YanıtlaSil
 34. biz ankara ya gitmedik mi ..milletvekilleri , grup başkanları hatta başbakanla görüşmedik mi ..mecliste mesajlar okunmadı mı..bunlar nasıl oldu ,attığımız faxlar, mesajlar ,mailler sonucunda ..o zaman şimdi niye sus pus oturalım anayasa için..ben anlamadım yine ...

  YanıtlaSil
 35. SAYIN JENARDİ,
  SAYIN CÜNEYT,
  SAYIN MAĞDURLARI;

  rahmi bey ilk başlardan sizlerle beraber hareket etmiyormuydu? neden saf değiştirdi? yoksa ona müvekkil göndermediniz mi?

  kosiadın y.k.b hesabına 100 lira göndermiştim.sayın su tav ın mail adresine defalarca kez paramı geri gönderin diye yazıp hesap numaramı dahi belirtmeme rağmen paramı göndermediler.yazıklar olsun.en büyük arıza bu kosiad aslında.

  ben burda özelikle bu sitedeki oluşumu çok seviyorum.binlerce kişi girip çıkıyor bence buraya. salim

  YanıtlaSil
 36. Sayın Cüneyt Bey
  30 'da bahsettiğim şirket limited şirkettir.Belirtmeyi unutmuşum.özür dilerim

  YanıtlaSil
 37. SAYIN ARKADAŞLAR BİZ SİTEMİZDE HİÇ BİR YERE SATAŞMA YAPMAYALIM.VARSINLAR ONLAR YAPSINLAR.HALKIMIZ KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİR.

  SAYIN ENGİN; ANKARADA BİZLER TİTRERKEN ONLAR SICAK YATAKLARINDA YATIYORDU. BEN YAPTIĞIM ŞEYLERİ SÖYLEYİP REKLAM YAPACAK BİRİ DEĞİLİM.BİLEN BİLİYOR.

  BURDA ÖNEMLİ OLAN İNSANLARIN DURUMU.BAKIN HALA SEVDİKLERİNİZ CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAMADI.BUNLARLA İLGİLENMEMİZ LAZIM

  YanıtlaSil
 38. kosiad a üye olan kolunu kaptırır.kolunu kaptıran komple batar

  YanıtlaSil
 39. bu birliktelik ve dayanışmanın aslında tek çıban başı burhan işcan denilen müfteri adamdır.

  kendisi zaten yüz kızartıcı suçu nedenyle ordudan ihraç edilmiştir. bu platformdakileri karıştırdı defoldu gitti.hayatımda onun kadar akılsız ve insanların umutlarıyla oynayan yalancı birini görmedim

  YanıtlaSil
 40. sevgili arkadaşlar
  bir şeyi paylaşmak istiyorum.sabah bakırköy adliyesine gittim.dosyama baktırdım.asliye ceza kalemindeki adam mutlaka avukatla anlaşmaya bakın dedi.burda savcıya taahüt verirseniz altından kalkamayacağınız rakamları ödemek zorunda kalırsınız dedi.avukata derdinizi anlatıp mağdur olduğunuza bi şekilde inandırın dedi.en son ihtimal zaman kazanmak için buraya gelin taahüt verin dedi.çünkü faizlerle aşırı miktarda rakamlar ortaya çıkıyormuş.
  bu arada infaza uğradım herhangi bir şey biliyorlarmı diye.onlarda faksın başındaki binlerce dilekçeyi gösterdiler.türkiyenin her yerinden faks geliyor.ilgili mahkemeye iletiliyor.ama zannetmiyorum ki bu iş hemen çözülsün.hafta sonunu bulur diye düşünüyorum.
  orda soru sorduğum hiç kimse bir şey bilmiyor.gelen evrakı mahkemeye veriyoruz diyorlar.mahkeme değerlendiriyomuş..bazı dilekçelere baktım.herhangi bir ödeme planı yok.sadece hükümlü demişki;toplam borcum....tl.bunun %30 unu ilk yıl.kalanınıda ikinci yıl sonuna kadar ödeyeceğim..faizleriyle birlikte.ama faizin miktarı ve paranın toplamı yazmıyor..

  YanıtlaSil
 41. ARKADAŞLAR ŞU ANDA (BURSA ) CEZAEVİNDEN BİLGİ ALMAK İÇİN ARKADAŞIMI ZİYARETE GÖNDERDİM BİRAZ ZOR OLDU AMA SAVCLIKTAN İZİN ALDIRTTIM İÇERİDE GELİŞEN OLAYLAR HAKKINDA EN KISA ZAMANDA SİZLERİ BİLGİLENDİRECEĞİM

  YanıtlaSil
 42. ARKADAŞLAR 17 DE DE YAZMIŞTIM HEPİNİZE KOLAY GELSIN BEN TAKİP ETMEYE ÇALISIYORUM AMA BU VEKALETEN ÇEK İMZALIYANLARDA GÖRDUGUM KADARIYLA BAYA FAZLA PEKİ BUNLAR CEZASI KESILENLER VEYA YARGILMA ASAMASINDA OLNLAR NASIL BİR YOL İZLİYECEKLER MAHKEMLERE DOSYALARINA HERHANGI BIR DILEKCEYLE BAŞVURACAKLARMI YOKSA MAHKEMELERMI TEKRAR DOSYALARI ELE ALIPTA KARAR VERECKLER BUNLA ILGILI BI BILGI VERIRSENIZ COK SEVINIRIM /YİYİDO)

  YanıtlaSil
 43. mustafa arkadasşımız tahliyeler pazartesiyi bulur demiş, mahkeme sonuçları beklenecekmiş.bu doğrumu, aylarca bekledik, şu durumda sinirler daha da gerildi. tam olarak bilgisi olan varsa lütfen bizleri aydınlatabilir mi?? meriç

  YanıtlaSil
 44. Sn arkadaşlar,
  adliyede çalışanlarda daha kanunu iyice bilmiyorlar,bende bir ilimize ait adliyeye konu ile sorular sordum.(vadesinden önce ibraz çeklerle ilgili resenmi işlem yapacaklar,yoksa dilekçe ile müracaatmı yapılak diye v.b.).saçma sapan cevaplar aldım..dışarda olanlara önerim acele etmemeleri,baksanıza 31.3.2010 kadar serbestmiyiz,yoksa gördüklerinde yakalıyacaklarmı? bunlar açık değil..yakalnaması olanların avukatla başvurmaları daha iyi olur kanısındayım..biraz sabır lütfen..AASAA

  YanıtlaSil
 45. sn ofluoğlu, sn jenardi, sn. cüneyt
  çek ile ilgili sorun yaşayan bir birey olarak, hem sizin sitenizi hemde çekmağdurları sitesini sıklıkla takip ediyorum, herkes faydalı olmaya çalışıyor, birşeyler yazıyor yorumlar yapıyor, bu gibi durumlarda, aynı safta yeralmanız gerekn kişilerle, hata yaptılar yanlış yorumladılar, doğrusu budur, gibi yorumlarla eleştirmek yerine, hatalarını kendilerine iletseniz düzeltme yoluna gdeceklerini düşünüyorum, herkes hata yapabilir, hataları bu şekilde teşhir etmek, bu davaya fayda değil zarar görüşündeyim, lütfen birbirinize yiyeceğinize güçlerinizi birleştirme yoluna gidin, bu hepimizin faydsına olacaktır,

  bu yorumu 2 sitedede yyınlıyacağım,

  YanıtlaSil
 46. sn arkadaşlar avukatlar uyap sitesinden dosyaları tam görebiliyorlarmı? vatandaş portalı kısıtlı sadece GEREKÇELİ KARA YAZILDI diye yazıyor,çeki vadesindemi yoksa öncemi yazıldığı,vekaletenmi değilmi? belli değil .. bilgi verirseniz sevinirim..AASAA

  YanıtlaSil
 47. sn carpediem size katılıyorum

  YanıtlaSil
 48. JENARDİ,CÜNEYT,EMRE VE DİĞER ARKADAŞLAR,
  LÜTFEN HEDEFİMİZİ KAYBETMEYELİM.BU UCUBE YASA BAŞIMIZA ÇOK İŞLER AÇACAK.BU ORTAÇAĞ ZİHNİYETİNİN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN BU İŞİ ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMEK LAZIM.MESELEYİ TOPTAN ÇÖZMENİN DIŞINDA BAŞKA BİR ALTERNATİF GÖRMÜYORUM BEN.BİR YIL DEDİĞİN NEDİR Kİ?KANUN MESLİSTEN ÇIKALI NERDEYSE BİR AY OLACAK.
  HAYDİ GELİN O TARAFA YOĞUNLAŞALIM.CHP BU İŞE GİRMEDEN OLMAZ.CHP İLE NASIL İRTİBAT KURMAMIZ LAZIMSA,ORAYA NE TÜR BİR YAKLAŞIM İZLENECEKSE SÖYLEYİN.BURADAN BİR YOL HARİTASI BELİRLEYİN.ONA GÖRE HAREKET EDELİM.
  ERCAN ERMİŞ

  YanıtlaSil
 49. bizimle birleşmek isteyen gelir birleşir.biz kimseyle hele hele bunca ağır itamlara maruz kalmışken birleşmeyi düşünmüyoruz.kapımız herkese açıktır.

  YanıtlaSil
 50. Sayın Jenardi;
  DENİZ BAYKAL İLE GÖRÜŞMEMİZ SIRASINDA BİZE;ANAYASA MAHKEMESİNE GİTME KONUSUNDA ERTELEME KARARI ALDIKLARINI BELİRTMİŞLERDİR.BENDE BU KONUYU MAĞDURLARIMIZLA SİZLERLE PAYLAŞARAK ARAMANIZI TAVSİYE ETTİM. diye bir açıklamanız var 29 nolu yorumunuzda ama sanırım bu konuyu benim gibi bazı arkadaşlar da tam anlayamadılar. Bu konuyu biraz daha açık bir şekilde anlatırsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 51. ben şahsen kosiad ve diğer hukuk fakültesi mezunu olduğu bile belirsiz olan zaatla aynı platformda olmak istemiyorum.buket

  YanıtlaSil
 52. ben sizde bursada ne olduğunu saat 11 itibarı ile yazayım ek kararların bazıları gelmiş bazılarıda gelmeye devam ediyormuş dosyalar cezaevinde inceleniyormuş

  YanıtlaSil
 53. sayın arkadaşlar cüneyt ve emre betye karalama kampanyasına başlayan şahısları burdan kınıyorum onlar kadar kim çaba gösterdi ki bu yasada karalayanlar aklınızı başına alsın

  YanıtlaSil
 54. arkadaşlar,
  bırakın sataşmalara karşılık vermeyi küçük insanlar kişileri tartışırlar biz tartışmayalım herkes yerini almış durumda zaten meyve veren ağaç taşlanır taşlasınlar.kimse bizleri buraya zorla bağlamadı herkesin kendi tercihi baskı yok biz işimize bakalım.TEŞEKKÜR EDERİM...

  YanıtlaSil
 55. bende 50 ile aynı kanıdayım,geçmişte her ikisininde tv lerde yaptığı konuşmalar belli ,birde jenardi nin atv de yaptığı konuşma ortada ,onları iyi biliyoruz..boşverin biz işimize bakalım...

  YanıtlaSil
 56. ya boşverin, biz ne yapalım ona karar verelim..politika bu böl ,parçala,birbirine düşür..bu da ne kadar güçlendiğimizi gösteriyor..anayasa mahkemesi için günler geçiyor 60 gündü galiba ..tahliyeleri hızlandırabilirmiyiz..bir de ahim için zaman sınırlaması var mı..bu ucube yasadan bir an önce kurtulmalıyız..alacaklılarda bence kurtulmak ister ..adam borç mu ödesin ,faizmi ..akıl var mantık var..avukatlarda bugüne kadar yediklerinden idare etsin artık..aslında ahlı para kalmamıştır ,kimseye yaramaz..

  YanıtlaSil
 57. VADESİNDEN ÖNCE ÇEKLERLE ALAKALI DİLEKÇE VEREREK DÜŞÜM YAPTIRAN VARSA LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞSIN

  YanıtlaSil
 58. Arkadaşlar
  Bizim tek sorunumuz cezaevinde ve kaçak durumda olan arkadaşlarımızın bu ecirden bir an önce kurtulması
  Arkadaşlarımızın bu çilesi son bulsunda, isterlerse bana küfür etsinler hiç umrumda değil..
  Biz işimize bakalım
  Arkadaşlarımız zindanlardan çıksın kaçak olanlar evlerine dönsün. Şu yasayı gömelim
  Çok işimiz var, tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok
  Benim kulaklarım sağır..

  YanıtlaSil
 59. ARKADAŞLAR HEPİNİZE KOLAY GELSIN BEN TAKİP ETMEYE ÇALISIYORUM AMA BU VEKALETEN ÇEK İMZALIYANLARDA GÖRDUGUM KADARIYLA BAYA FAZLA PEKİ BUNLAR CEZASI KESILENLER VEYA YARGILMA ASAMASINDA OLNLAR NASIL BİR YOL İZLİYECEKLER MAHKEMLERE DOSYALARINA HERHANGI BIR DILEKCEYLE BAŞVURACAKLARMI YOKSA MAHKEMELERMI TEKRAR DOSYALARI ELE ALIPTA KARAR VERECKLER BUNLA ILGILI BI BILGI VERIRSENIZ COK SEVINIRIM /YİYİDO)LÜTFEN SESIMIZI DUYAN BIRI VARSA CAVP VERSİN

  YanıtlaSil
 60. değerli arkadaşlar

  sn ofluoğlu şüphesiz bu davada emek sarfetmiştir..fakat bu tür polemik yaratacak konuların peşine düşmesine anlam vermek zor...

  ayrıca şu an için yapılması gereken sn ofluoğlunun da sitesine yazarak anlattığı çek kanununun 5.maddesindeki sebebiyet verme ibaresinin yeniden yargılanma sebebi olduğu konusun da insanlara yol göstermek ve aydınlatmak olmalıydı...

  kosiad oluşumuna gelince...

  başından bu yana yaptıkları tek şey en ufak ve çok basit bir soru soran arkadaşlara dahi cevap vermekten imtina ederek ya derneği arayın ya da derneğe üye olun avukatla görüşün gibi cevaplar vermeleri..bu durumu doğal olarak anlamakta güçlük çekiyoruz...

  sonuç olarak bu site müdavimleri TÜCCAR insanlar siteyioluşturanlar da öyle...fakat bizim sitemizin özelliği bu sitedeki dayanışmamız da tüccar kişiliğimizi tamamen bir kenara bırakarak tamamen dayanışmayı ön plana çıkarmamız...

  bu konuda mücadele eden herkesten beklenen bu olmalıdır..

  my way

  YanıtlaSil
 61. Ben uzun zamandır değerli sitenizi takip ediyorum ve çok başarılı buluyorum buradaki mücadeleyi de sonuna kadar destekliyorum. Ben de bir mağdurum benim infazı çıkmış 3 adet çekim var aranıyorum ayrıca temyize yolladığım çok çekim var bilmiyorum mantıklı bir sorumu ama temyizde bekleyen dosyalar ile ilgili olarak neyapılması gerekiyor temyizden geri dönüşler uzun süre alıyor doğal olarak 1 nisan 2010 tarihini geçecek temyizdeki dosyalara da taahhütname verilecekmi paylaşmak istedim

  maltek

  YanıtlaSil
 62. yarın sabah mahkemem var avans olarak verdiğim 14 yaprakta toplamı 1 trilyonu bulan çek için açmış olduğum menfii tespit davasını kazandım fakat çekleri verdiğim firma çekleri bankalara kullanmış .bu 14 çekin arkasının yazılması vadesinden önce olmuştur .15 kasımda yazıldı çeklerin vadeleri mayıs ayı haziran ayı .Avukatımız beraat beklediğini söyledi sizde yaşayan bilen insanlar olarak yorumlarınızı bekliyorum.

  ilginiz için teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 63. BUYRUN BU DA VERİLEN BAŞKA BİR HÜKÜM???

  HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı şekilde
  1-Sanık Basri U... un çek te karşılıksız işlemine sebiyet vermek suçu sabit olmakla eyleminin uyduğu 5941 SY nın 5/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, oluşan zarar ve failin güttüğü amaç dikkate alınarak takdiren 50 gün karşılığı adli para cezasıyla cezalandırılmasına,
  2-Sanığın ekonomik ve şahsi hali dikkate alınarak TCY 52 maddesi gereğince her günü 20 TL den hesaplanmak suretiyle, sanığın 1000 TL (20 TLx 50 gün) adli para cezasıyla cezalandırılmasına, Aynı yasa hükmü gereği çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından sanığın NETİCETEN 567.154 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
  4-Sanığa verilen adli para cezasının TCY 52/4 maddesi gereğince 24 eşit taksit halinde ödenmesine,
  Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmınında tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğine ilişkin sanığa uyarı yapılmasına, (SANIĞA UYARI YAPILDI)
  5 Sanığın ayrıca 5941 SY nın 5/1 madde 3.cümle gereğince ÇEK DÜZENLEMEK VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLANMASINA
  6-Sanığın geçmişi ve fiilden sonraki davranışları, adli sicil kaydı ve kişiliği dikkate alındığında, koşulları oluşmadığından cezasından başkaca takdiri ve yasal indirim ve artırım uygulanmasına YER OLMADIĞINA
  7-Yargılama için sarf edilen 3 adet çağrı belgesi giderinden ibaret toplam 12 TL nin sanıktan alınmasına
  İlişkin, sanığın yüzüne karşı, yasa yolu açık olmak üzere (Yasa yolunun temyiz olduğu kararın açıklanmasından başlayarak 1 haftalık süre içerisinde dilekçe ile başvurarak yada sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi yolu ile kullanılabileceği herhangi bir gider gerektirmediği ve Yüksek Yargıtay’ca değerlendirileceği belirtilerek ) verilen karar, açıkça okunup anlatıldı...???

  YanıtlaSil
 64. Hakim Mahkeme kararının altına not düşmüş:!

  Üst sınır 150.000.TL değildir sadece alt sınır çek bedelinin karşılıksız kalan kısmıdır, Bu açıdan yasal düzenleme gereklidir, Yargıç yasal olarak yasa koyucu yerine geçerek norm koyma zorunluluğunda değidir...

  Bu ne acaba?

  YanıtlaSil
 65. bişey sormak istiyorum cezaevini aradık ekkarar geldi dediler cezadan cok düşüm olmuş dediler sizce bu ne anlama geliyor

  YanıtlaSil
 66. arkadaşlar dikkat birileri emre beyin msn girip insanları kandırıyor emre bey dikket bende 2 saattir sizsiniz diye yazıyorum ona dikkat edin lütfen

  YanıtlaSil
 67. SAYIN CÜNEYT SAYIN MY WAY BİR DAHA BİR DAHA YAPTIKLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR BU İNSANLAR KUŞ GİBİ ÇIRPINIYOR SİZİN AĞZINIZDAN ÇIKANLARLA YOL ALIYOR YOLUMUZ UZUN SİZ MORALİNİZİ BOZMAYIN SAYGILAR. İZM ERCAN

  YanıtlaSil
 68. selam arkadaşlar kim ne derse desin biz daha güçlenerek buradayız mücadeleye devam

  YanıtlaSil
 69. acilllllllllllllll emre bey msn ninize girip kayıtlı arkadaşların duygularıyla oynuyolar bu kadar şeyin içinde bide kimlerle uğralıyoruz

  YanıtlaSil
 70. Bundan yaklaşık 1 hafta kadar önce Rahmi bey ve Dernek konulu bir yazı yazmıştım.herkes beni eleştirmişti,şimdi anladınız mı benim ne demek istediğimi.Kardeşlerim Cüneyt ve Jenardi sizin emeklerinizi inkar eden şerefsizdir.Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz.İsteyenler otobüsten inebilirler ama biz hep beraberiz bu yolda.

  YanıtlaSil
 71. Arkadaşlar

  Ben böyle şeyleri anlamakta hep zorluk cekmişimdir
  Böyle zor durumda iken aramalar ve mahkemeler devam ediyorken
  Bizlerin tam DAYANIŞMA içen olmamız gerekirken
  Kısır çekişmelere ,yalan söylemeye
  veya magdur olan birilerinin sırtına basıp ta kendine
  prim yapmaya çalışanları hiç anlamamışımdır.Herhalde
  bundan sonrada anlamıycam
  çünkü ben böyle şeyleri anlama özürlüyüm herhalde.
  Burayı başından beri takip ediyorum. Bizlere hiç
  bıkmadan bilgi veren ve bir arada tutmaya çalışan
  arkadaşlarımız Cüneyt.,may way ,emre,ekm2510,Ankaralı hukulu,
  antalyadan,konyadan,izmirden yazan hep destek olan
  arkadaşlarımız ve ismini şimdi hatırlayamadıgım
  diger müçadele eden arkadaşlara ne söylesek azdır
  ben ce yeni kanun un bizim sorunlarımızı çözmedi
  daha da karmaşık ve zor hale getirdi.Cezaevlerinde yatan arkadaşlarımız
  kısa sürede özgür kalmak için belki çok büyük miktarların
  altına imza atıp ta çıkacaklar , araması olan arkadaşlarda
  belki aynı işlemleri yapacak. Ama bu zaman çok çabuk geçer
  işte bizler bu zamanı çok iyi degerlendirmeliyizkısır çekişme
  ve boş işlerle birbirimizi veya siteyi meşgül etmemeliyiz
  yarın dışarı çıkaçak arkadaşların hikayeleri ve nasıl
  günlerini geçirdiklerini buradan dinleyip daha da bilinçlenecegiz
  daha kalabalık olacagız şimdiden buna kendimizi hazırlayıp daha örgütlü
  olmalı ve daha güçlü müçadele etmeliyiz daha da fazla
  dayanışma içinde olmalıyız.
  Benim aranmam var ama ben şu an bişey imzalamayı düşünmüyorum

  Herkese saygılar

  Leon soldado

  YanıtlaSil
 72. EMRE BEYDEN CEVAP GELMEDİ EMRE BEY MSN GİRİLİYOR BAHÇELİEVLERDEN HASAN DİYE BİTANE KENDİNİ BİLMEZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

  YanıtlaSil
 73. Sayın Cüneyt Bey
  Sizden bir konuda yardım isteyeceğim.Kardeşim ve eşimin ortak olduğu limited şirkette,kardeşim aralık 2007 tarihine kadar genel müdürdü.Aralık 2007 tarihinde genel müdürlüğü ben devraldım.2008 haziran sonunda eşimin hisselerini de devir alarak şirket ortağı oldum.2008 haziran ayı içerisinde şirketimizin iş yaptığı firma batınca çeklerimiz yazıldı ve haklarında işlem yapıldı.Ancak yapılan hukuk işlemlerinin hepsi müdür olarak bilindiği için kardeşim hakkında yapıldı.o dönemde avukatımız kardeşimin imza yetkisi olmadığı için imzaya itiraz edebileceğimizi,ancak o zaman yetkisi olmadığı halde evrak imzalamaktan dosyanın dolandırıcılık kapsamında inceleneceğini ve bundan dolayı indirimi olmamak kaydıyla her bir yapraktan 5 yıl hüküm giyeceğini bildirdi,Dolayısıyla imzalara itiraz edemedik.Bu konuyu geçen gün size sorduğumda eski kanundan dolayı benim,yeni kanundan dolayı da kardeşimin herhangi bir ceza almayacağımızı söylemiştiniz.Avukatım gaziantep'te bu konularda tecrübeli olan 2 avukattan biri.Ki kendisini tutma sebebimizde bu olmuştu.Burada bizim için yapmış olduğunuz yorumu kendisi ile paylaştığımda itiraz etti.Sizden ricam,bizim durumumuz için mahkemeye yapılacak itiraz dilekçesinin bir örneğini ve dayandıkları yasa maddelerini buraya yazabilirseniz,hem daha hızlı yol almamızı sağlamış olacaksınız,hem de bana, avukatım benden işleri olduğundan büyük göstererek daha fazla para mı almaya çalışıyor,bunu göstermiş olacaksınız.İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
  Serdar

  YanıtlaSil
 74. ARKADAŞLAR MSN İLE ALAKALI SORUN DÜZELTİLDİ.BEN BURDAYIM:)

  KULAKLARIMIZI SAĞIR EDİP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ.BEN BURDAN BAŞKA HİÇ BİR YERDE YAZMIYORUM BUNU BİLİN YETER.

  YanıtlaSil
 75. çek yasası resmi gazetede yayınladımı nasıl olacak herkes salıncak mı yoksa savcılıga dilekçemi vericek benim babam içeride yardımcı oluursanız sevinirim omer

  YanıtlaSil
 76. 23 de soru sordum ama kimse yanıtlamadı yardımcı olurmusunuz lütfen

  YanıtlaSil
 77. SAYIN JENARDİ BU YENİDEN YARGILANMA DİLEKÇESİNİ DOLDURDUKTAN SONRA ANKARAYAMI GÖNDERECEĞİZ.YANİ YENİDEN YARGILNMA TALEBİMİZE ANKARAMI CEVAP VERECEK YOKSA BU BİR ÖRNEKMİ.LÜTFEN CEVAP. SERDENGEÇTİ.

  YanıtlaSil
 78. SAYIN CÜNEYT SAYIN JENARDİ YENİDEN YARGILANMA DİLEKÇELERİNİ ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINAMI GÖNDERECEĞİZ.ONLARMI KARARA BAĞLAYACAKLAR.TEŞEKKÜRLER.SERDENGEÇTİ...

  YanıtlaSil
 79. SAYIN CÜNEYT SAYIN JENARDİ YENİDEN YARGILANMA DİLEKÇELERİNİ YAŞADIĞIMIZ ŞEHİRİN NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ ARACILIĞI İLEMİ GÖNDERECEĞİZ.TEŞEKKÜRLER...SERDENGEÇTİ...

  YanıtlaSil
 80. CÜNEYT BEY STATİK IP ADRESLERİ MODEMİ KAPATIP AÇTIĞIN ZAMAN TEKRAR DEĞİŞİR.BU VERDİĞİNİZ ADRESTE TTNET KENDİ OLUŞUM DAĞITIM ADRESİDİR BİLGİNİZE.SAYIN JENARDİ CÜNEYT BEY EMRE KARDEŞİM VE MYWAY HEPİNİZ MUHTEŞEMSİNİZ BUNU CÜMLE SİTE ALEMİ BİLİYOR.YANLIZ BİR ÖNERİM VAR.YAZAN ARKADAŞLARDAN KİŞİLER SEÇİP SANAL ALEMDE İLK GİZLİ TOPLANTINIZI ALINACAK KARARLARI OLUŞTURMANIZI 2. BİR OLUŞUMUN BAŞLATILMASINI RİCA VE TALEP EDERİM.

  YanıtlaSil
 81. SAYIN SİTE YÖNETİCİSİ LÜTFEN SORULARIMI YAYINLARMISINIZ.TEŞEKKÜRLER...SERDENGEŞTİ.

  YanıtlaSil
 82. Sayın leon.Bu yasa bu şekliyle bir felaket ve içimize sindirilir hiç bir yanı yok.Acele etmeden , sakin bir şekilde durum değerlendirmesi yapıp bir yol harıtası yapmak gerek.Bu yol haritasınıda bu güne kadar olduğu gibi hep beraber yapacağız.Ne tarafından bakılırsa bakılsın hapis cezası tümüyle kaldırılmadan bize rahat yok.Şu an itibariyle hala kafalar karışık ve ne yapacağımızı kestiremiyoruz.Kanaatimce bekle gör stratejisi şu an için en geçerli olanı.Yargıdan bu konular ile ilgi kesin ve net içtihadlar gelmeden bişey söylemek çok zor.Yaklaşık 12 ay,dır devam eden mücadelemizde başarılı olduk yada olamadık ama elimizden geleni yaptık .Yapmayada devam edeceğiz.Bu uğurda gece gündüz demeden bütün gayretlerini ortaya koyan başta CÜNEYT BEY, GÜL HANIM ve MY WAY olmak üzere bütün arkadaşlara tşk ediyor , saygılarımı sunuyorum.GÜN BU HAKSIZLIĞA DİRENME ZAMANIDIR , GÜN BİRLİK OLMA ZAMANIDIR.GÜN AKILLICA MANTIKLI HAREKET ETME GÜNÜDÜR....

  YanıtlaSil
 83. SAYIN CÜNEYT BEY LÜTFEN 78 DE SORDUĞUM SORUYA CEVAP VERİRMİSİNİZ.TEŞEKKÜRLER...SERDENGEÇTİ...

  YanıtlaSil
 84. Sayın Cüneyt Bey
  73 de sorduğum soruya cevap verebilirmisiniz lütfen?

  YanıtlaSil
 85. cüneyt bey merhaba, 63teki kararda 1000 tl için 100x10 gün değil 20x50 gün yazıyor. bir de adli para cezasının 24 eşit taksitte ödenmesi yazıyor. ayrıca 567.154 ytl karşılıksız kalan kısmı galiba çekin. Bu durumda 567 ytl karşılığı 6 gün hapis cezası mı almış olacak sonuçta ? Bir de yeni yasa gereği karşılıksız kısım içn hapis kararı olduğuna göre bankaların sorumluluğunda bulunan miktarlar eski hapis kararı verilmiş dosyalardan da düşürülecek mi? Ya da böyle bir karara bağlanmış eski dosyalar için böyle bir talepte bulunulabilir mi ?

  tşkler

  YanıtlaSil
 86. kosiad ataşehirde değilmi 0216 telefonu

  YanıtlaSil
 87. kimse kusura bakmasın, ama ucubik yasa çıktı, iş çözülmek bir yana daha kötü bir hale geldi, daha içerden bir tane kişi çıkmadı, biz neyle uğraşmaya başladık. herkes iyi niyetle çalışıyor, hakkıyla çalışıyor, ve hepsine de helal olsun, ama bence birlik içinde çalışmazsak, bu iş burada biter....

  YanıtlaSil
 88. kosiad ataşehirde değilmiydi, sanki bir yerlerde okumuştum.

  YanıtlaSil
 89. ataköy, ataşehir aynı şey, ataköy semt ataşehir mahallesi

  YanıtlaSil
 90. ataşehir asya yakasında arkadaşlar ataköyle alakası yok.

  YanıtlaSil
 91. ne alakası var ataköyle ataşehirin

  YanıtlaSil
 92. arkadaşlar sallamayalım lütfen.Atakaöy le Ataşehiri nasıl bir araya getirdiniz.Ataşehir anadolu yakasında Ataköy avrupa yakasında.
  Konuyu çarpıtmayalım.bırakın kosiadı önümüze bakalım..Herkes istediği yolda yürür.Bizim yolumuz burası..ne yapabiliriz bunları paylaşalım..

  YanıtlaSil
 93. ataşehir KADIKÖY de Ataköy ise BAKIRKÖY de
  Arası 1. köprüden 25 2. köprüden 35 Km. (Yaklaşık)

  YanıtlaSil
 94. ATAKÖY ATAŞEHİR AYNI DEĞİLL
  ATAKÖY BAKIRKÖY AVRUPA YAKASINDA
  ATAŞEHİR ANADOLU YAKASI BOSTANCI-ERENKÖY-ÜMRANİYE TARAFINDA ::))

  YanıtlaSil
 95. ARKADAŞLAR MÜJDEMİ İSTERİM BURSADA ADLİYEDEN EVRAKLARI GELEN BİR KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞ CEZAEVİNDEN İNŞALLAH YARINDAN İTİBAREN BİZİM YAKINLARIMIZDA ÇIKAR

  YanıtlaSil
 96. cüneyt bey merhaba, 63teki kararda 1000 tl için 100x10 gün değil 20x50 gün yazıyor. bir de adli para cezasının 24 eşit taksitte ödenmesi yazıyor. Bu kanunla artık adli para cezalarını da 24 taksit ödeyebilecek miyiz ? ayrıca 567.154 ytl karşılıksız kalan kısmı galiba çekin. Bu durumda 567 ytl karşılığı 6 gün hapis cezası mı almış olacak sonuçta ? Bir de yeni yasa gereği karşılıksız kısım içn hapis kararı olduğuna göre bankaların sorumluluğunda bulunan miktarlar eski hapis kararı verilmiş dosyalardan da düşürülecek mi? Ya da böyle bir karara bağlanmış eski dosyalar için böyle bir talepte bulunulabilir mi ?

  tşkler

  YanıtlaSil
 97. SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ;
  CÜNEYT BEY, JENARDİ BEY (DİĞERLERİ) BİZLER SOYLU IRKIN EVLATLARIYIZ ATALARIMIZDAN ÖRNEKLER ALALIM HATIRLARMISINIZ ŞEYH EDEBALİ'NİN OSMAN BEYE ÖĞÜTLERİNİ:
  “Ey Oğul!
  Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana..
  Ey Oğul!
  Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize va’dedilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz." DEMİŞ. NE DE GÜZEL SÖYLEMİŞ İŞTE SİZDE BU KONUMDASINIZ KIRILMAK DARILMAK YOK BU BİR VAROLUŞ DESTANI KOLAY KAZANILMAZ MÜCADELE LAZIM, HIRS LAZIM AMA BİRLİĞİ KAYBETMEMEK LAZIM. BU DAVA ADINA KİM BİR TUĞLA KOYDUYSA BİR TAŞ ÜSTÜNE O KİŞİYİ BİZDEN DEĞİLDİR DEYİP ATMAMAK LAZIM AMACIMIZ AYNI YOLUMUZ AYNI YOĞURDU YİYİŞİMİZ FARKLI OLABİLİR AMA SON DAVA KAZANILINCAYA KADAR SON MAHKUM SERBEST KALINCAYA KADAR SON ÖZGÜRLÜK GERİ TESLİM EDİLİNCEYE KADAR YILMAK, KIZMAK KÜSMEK YOKK. NACİZHANE TAVSİYELERİMDİ. YANLIŞ ANLAMAYIN LÜTFEN

  YanıtlaSil
 98. Cüneyt Bey
  Sanırım ip adres sorguladınız fakat ataköy ata şehir ip sorguda yanlış yazabilir Bu tip sorgu hatası olabiliyor

  Size şöyle izah edeyim
  Mail adres üzerine gelip kaynağı göster dediğinizde X-Originating-IP: [78.188.29.3]
  yazan yer size mail gönderen kişinin ip adresidir
  78 İl e işaret eder
  188 İlçe ye işaret eder
  bunlar değişmez..

  Rahmi Ofluoğlunun daha önce tarafıma gönderdiği 16.12 tarihli mail de işaret edilen ip adresi
  X-Originating-IP: [78.188.98.95]

  sizin buraya yazmış olduğunuz ip adres

  X-Originating-IP: [78.188.29.3]

  ve değerler aynı (modem markası ve statik değeri)
  Bu durumda Her iki mailinde aynı bilgisayardan çıktığı kesin.

  İnanmayanlar kontrol edebilir

  Desing

  YanıtlaSil
 99. SAYIN CÜNEYT BEY ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI İLLERDE SADECE BİR TANEMİ OLUYOR.YANİ İSTANBULDA SADECE İSTANBUL ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞIMI VAR YOKSA HERHANGİ BİR İLÇESİ MESELE ÜMRANİYEDE ÜMRANİYE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞIDA VARMI.YUKARIDAKİ DİLEKÇE AÇISINDAN ÖĞRENMEK İSTİYORUM.ÇOK ÖNEMLİ.RİCA EDİYORUM.TEŞEKKÜRLER SERDENGEÇTİ...

  YanıtlaSil
 100. serkan bey adlipara cezalarını 24 taksitte ödeyebilmeniz için duruşma anında hakimin bu kararı sizin talebiniz üzerine vermiş olması gerekiyor.Bu önceden de böyle uygulanmaktaydı.Ancak duruşmalarda sıkıntıda olduğunuzu bu parayı 24 taksitte ödeyebileceğinizi bildirmezseniz hakim örneğin:50000 TL adli para cezası verdi,bunu temyize gidersiniz,onanır da gelirse savcı size tebligatı yaptıktan 30 gün sonra ödemenizi istiyor..ancak infaz savcısı da bunu 3 taksitte ödemenizi istiyor(yaşar)

  YanıtlaSil
 101. SAYIN CÜNEYT SAYIN MY WAY SAYIN JENARDİ LÜTFEN SORDUĞUM SORUYA CEVAP VERİNİZ.TEŞEKKÜRLER. SERDENGEÇTİ...

  YanıtlaSil
 102. dostlarım bırakın orası burası tartışmasını şu anda her kes sitede yazılacak hayırlı bir haberi bekliyor biz bu siteyi yöneten insanların yüzlerini görmesek bile yazım şekillerinde nasıl bir insan olduklarını tahmin ediyoruz onlardan ALLAH razı olsun BAKIN SAVCININ BİR TANESİ DEMİŞKİ ÜÇTE BİR PEŞİN VERCEKSİN ama biz biliyoruzki 11 ay 29 gün diye taahhüt verilebilir hatta avukatımda aynı görüşte zaman belirtmemişler dedi ŞİMDİ BAKIN BUDA KARŞIMIZA ÇIKACAK BİR SORUN....HADİ İŞ BAŞINA

  YanıtlaSil
 103. SAYIN CÜNEYT BEY SAYIN MYWAY LÜTFEN 99 NODA SORDUĞUM SORUYA CEVAP VEREBİLİRMİSİNİZ.ÇOK TEŞEKKÜRLER. SERDENGEÇTİ..

  YanıtlaSil
 104. izmir de gününden önce vurulan çeke ceza verildi bugün, bir arkadaşım adli para cezası aldı, hakimler topu yargıtaya atıyor, itiraz et orası bozsun diyorlar, bu olay yargıtayda bitecek başka yolu kalmıyor.

  YanıtlaSil
 105. ARKADAŞLAR BİLEN BİRİSİ ŞU 99 DA SORDUĞUM SORUYA LÜTFEN CEVAP VERSİN.TEŞEKKÜRLER. SERDENGEÇTİ..

  YanıtlaSil
 106. 78 şehiri göstermiyor.benimkide 78 le başlıyor ama ankaradayım.

  YanıtlaSil
 107. sn serdengeçti

  cezayı hangi asliye ceza mahkemesi verdiyse bu dilekçeyi esas ve karar numaralarını yazarak vereceksin...

  sonra kararı bekleyeceğiz...hakim eğer yeniden yargılam der ve infazı da durdurursa hedefe ulaşmış olacağız...

  my way

  YanıtlaSil
 108. ARKADAŞLAR BOŞVERİN KİMİN NERDE NE YAZDIĞINI BUNLARIN PEŞİNE DÜŞERSEK İNSANLARIN KAFASI KARIŞIR..SONRA ZANNEDERLERKİ ORTADA BİR PASTA VARDA PAYLAŞAMIYORLAR HERHALDE DİYE DÜŞÜNÜRLER
  BİZLER KENDİLİĞİNDEN OLUŞMUŞ BU OLUŞUMU DAĞITMADAN BÜYÜTMEYE BAKALIM İNANIYORUMKİ BU TOPLULUK VE EMEĞİ GEÇEN TÜM ARKADAŞLAR KISITLI SAYI VE İMKANLARLA ,YOKLUKLARLA BU İŞİ BU NOKTAYA GETİRDİLER BU VEKİLLERİ AYAĞA KALDIRDILAR HÜKÜMETİN YALANLARINI YÜZLERİNE VURDURDULAR ,MAĞDURLAR TOPLANDIĞINDA VE ARKADAŞLAR ÇIKTIĞINDA BAKIN HERŞEY DAHA GÜZEL OLACAK VE DAHA KOLAY OLACAK . KİMSE YAPILAN UĞRAŞILARI KÜÇÜMSEMEYE KALKMASIN GÜNAHTIR GÜNAH YETERKİ DAĞILMAYALIM (İZMİRLİ MİMAR)

  YanıtlaSil
 109. Serdengeçti
  Adliyelerde
  1. ACM, 2. ACM diye sıralanır gider
  il veya ilçenin nufus yoğunluğuna göre mesela ankarada 25 tane asliye ceza mahkemesi var 1. 2. 3 üncü diye sıralanıyor

  YanıtlaSil
 110. zora kaldık tahüt verceğiz en uzun 11 ay 29 gün deme hakkımız varmı

  YanıtlaSil
 111. cuneytcan
  78 le 188 yan yana gelirse il ve ilçeye işaret eder 78 tek başına bir anlam ifade etmez ama yanına 188 olursa İstanbul Kadıköy Altıyoldur veya 78 in yanına 190 olursa İstanbul Beykoz.
  veya
  78 in yanına 182 olusa Konya Cihanbeyli'dir örneğin

  Desing

  YanıtlaSil
 112. SAYIN CÜNEYT SAYIN MYWAY OZAMAN DİLEKÇEYE NEDEN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DİYE BAŞLIYORUZKİ.HANGİ MAHKEME VERDİYSE CEZAYI MESELA 3.ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ VERDİYSE BAŞLIĞA 3.ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE OLARAK YAZILMAZMI.YANILIYORMUYUM.YANLIŞSAM LÜTFEN DÜZELTİN ÇÜNKÜ DİLEKÇELERİ YARIN VERİCEM YANLIŞ OLMASIN.YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.LÜTFEN CEVAP VERİN.TEŞEKKÜRLER.SERDENGEÇTİ.

  YanıtlaSil
 113. benim dün cek davam vardı izmir 19. asliye cezada hepsi gününden önce yazdırılmasına rağmen hakim adli para cezasını bastı geçtii
  varın siz düşünün yeni yasanın uygulanıp uygulanmadığını ..
  ceza veremezsiniz dediğimde bana temyiz et yargıtay bozsun dedii

  buyrun burdan yakın
  murat güzel

  YanıtlaSil
 114. ARKADAŞLAR 450 TL ÇEK YAPRAĞI HAPSİ ÇIKMIŞ BANA BU YENİ KANUNDA BU ÇEK YAPRAĞI MUHAPPETİ DEVAMMI CAN KARDEŞLERİM BİR BİLGİ SEVABINA

  YanıtlaSil
 115. Dilekçeye

  1. veya 2. veya 14.üüncu.. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

  istanbul veya Ankara veya her neyse artık

  ..... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  .......

  noktalı yerleri siz doldurun neresiyse artık orayı yazıyorsunuz

  :(((

  YanıtlaSil
 116. Arkadaşlar zamanlamaya dikkat edin lütfen kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra sn ofluoğlu sn. cüneyt beyin bize verdiği yüzlerce bilgiden anca birkaç tanesini cımbızla çekerek hata ve aramıştır AMAÇ hapisten çıkacak binlerce arkadaşımızın bizlere dahil olmaması için karalama kampanyasıYLA BİZLERİ DAĞITMAK. elbetteki hapisaneden çıkacak arkadaşların kendisi için mücadele eden siteye binr şekilde takip edip tabi olacağını biliyorlar buda bizim sitemizi takip eden ve bizlerin ellibinleri bulacak bir güçbirliği olacağımızı bildikleri için saldırılar devam edecek tir ama biz kulaklarımızı tıkayıp bu çek belasından kurtulasıya kadar birliğimizi asala bozmamalıyız evet arkadaşın biri yazmış MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR. Mecliste çek yasası görüşülürken hükemet bile kendilerine çek mağdurları diyen arkadaşlar diye isimlendiriyor bu bile kıskançlık sebebidir ama eğer bu konuda çalışılmasa faxlar çek mağdurları olarak gitmese milletvekilleri çek mağdurları diye isim koymaz bineyaleh parçala böl kendi yanına çek politkası harekete geçmişdir.ben şahsim adına asla buradan Ayarılmayacağım.takibe ve desteğe devammmmm

  YanıtlaSil
 117. tahliye olan yok muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  ne olur biri bişey desin
  ne zaman çıkartacaklar
  bilen varsa yazsın yalvarıyorum

  YanıtlaSil
 118. CHPANYASA MAHKEMESİNE GİTME KARARI ALMIŞTIR,,,

  BU ÇOK ÖNEMLİ ARKADAŞLAR,,

  ANAYASA MAHKEMESİ HER ŞEYİ SİLİP SÜPÜRECEKTİR.

  SAYGILAR (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 119. SAYIN CÜNEYT BEY..
  Gıyabımızda yapılan ve adli para cezasına hükmolunan kararların hiç birinde o çeke karşılk önceden icraya yada avukatlara yapılmış ödemeler düşülmeden çek bedeli kadar adli para cezaları verilmiş .BU YENİ YASAYA GÖRE , sözkonusu çekte(ödemeler varsa düştükten sonra ) kalan para üzerindeki miktara göre adli para cezası istenecek diye algılıyorum(YANLIŞMI ?) AYRICA
  Yeniden yargılanma talebinde bulunulduğunda bu hususunda gündeme getirilmesinin hakimin vereceği karara katkısı olabilirmi . (İZMİRLİ MİMAR )

  YanıtlaSil
 120. 119 DAKİ SORUMLA İLGİLİ ,BİLGİSİ OLANLARDA LÜTFEN KATKIDA BULUNSUN.. ÖNEMLİ BİR DETAYDIR (İZMİRLİ MİMAR )

  YanıtlaSil
 121. SORUMDAKİ SIRA NUMARASINI YANLIŞ VERDİM (120) OLACAK ( İZMİRLİ MİMAR)

  YanıtlaSil
 122. benim de yarın duruşmam var arkadaşlar ama gelin görün ki ödediğim bir çekten dolayı çeki ödemiş alacaklıdan alıp bankaya imza karşılığı teslim etmiştim.

  Şimdi yarın bankanın imzalı evrakıyla gideceğim başıma bişey gelmez umarım.

  deneyimi olan varsa paylaşırsa sevinirm.

  YanıtlaSil
 123. hakkınızda bir karar alınıyor, yasalara uygun yada değil, yargıtaya başvur orda düzeltsinler diyor, ama hakkınızda alınan karara 7 gün içinde itiraz etmezseniz, hakkınız yanıyor neden 30 gün değilde 7 gün, ya hataysanız ya seyahatteyseniz, yandınız o zaman, bu bile adaletsizliktir,

  dünyadaki uygulama

  kişi suçluluğu kanıtlanana kadar masundur.

  türkiyedeki uygulama

  kişi masumiyeti kanıtlanana kadar suçludur.

  varmı daha ötesi bunun .

  YanıtlaSil
 124. Sayın Cüneyt Bey
  Sizden bir konuda yardım isteyeceğim.Kardeşim ve eşimin ortak olduğu limited şirkette,kardeşim aralık 2007 tarihine kadar genel müdürdü.Aralık 2007 tarihinde genel müdürlüğü ben devraldım.2008 haziran sonunda eşimin hisselerini de devir alarak şirket ortağı oldum.2008 haziran ayı içerisinde şirketimizin iş yaptığı firma batınca çeklerimiz yazıldı ve haklarında işlem yapıldı.Ancak yapılan hukuk işlemlerinin hepsi müdür olarak bilindiği için kardeşim hakkında yapıldı.o dönemde avukatımız kardeşimin imza yetkisi olmadığı için imzaya itiraz edebileceğimizi,ancak o zaman yetkisi olmadığı halde evrak imzalamaktan dosyanın dolandırıcılık kapsamında inceleneceğini ve bundan dolayı indirimi olmamak kaydıyla her bir yapraktan 5 yıl hüküm giyeceğini bildirdi,Dolayısıyla imzalara itiraz edemedik.Bu konuyu geçen gün size sorduğumda eski kanundan dolayı benim,yeni kanundan dolayı da kardeşimin herhangi bir ceza almayacağımızı söylemiştiniz.Avukatım gaziantep'te bu konularda tecrübeli olan 2 avukattan biri.Ki kendisini tutma sebebimizde bu olmuştu.Burada bizim için yapmış olduğunuz yorumu kendisi ile paylaştığımda itiraz etti.Sizden ricam,bizim durumumuz için mahkemeye yapılacak itiraz dilekçesinin bir örneğini ve dayandıkları yasa maddelerini buraya yazabilirseniz,hem daha hızlı yol almamızı sağlamış olacaksınız,hem de bana, avukatım benden işleri olduğundan büyük göstererek daha fazla para mı almaya çalışıyor,bunu göstermiş olacaksınız.İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
  Serdar

  YanıtlaSil
 125. ya bir tane bile tahliye haberi yok...belkide siteyi bilmeyenler vardır ..hiç birimizin sesi çıkmıyor içerde yakını olupta burayı takip edenler bi parmak kaldırsın.. BEN mesela

  YanıtlaSil
 126. 123 teki arkadaş benzer bir durum başımıza geldi, banka çek karnesini iade etmediimiz için savcılıı vermiş, bizde bankanın bizi savcılığa şikayet ettiğini bilmediimiz için götürdük çeki iade ettikti, bankada çeki aldığını bildirmediği için dava devam etmiş karar çıkmıştı 450 tl ceza ödedik savcılığa,çeki bankaya verdiğimizide belgeledik, ama karar çıkmıştı ödemek zorunda kaldık 450 tl yi, belki sizinkide benzer bir durumdur,

  YanıtlaSil
 127. 450 TL LERİ ÖDEMEYE DEVAMMI YENİ KANUN NE DİYOR LÜTFEN BİLGİSİ OLAN VARSA YAZSIN

  YanıtlaSil
 128. 119 yazan arkadaş chp nin bu kararını nerden dydun kaynagını yaz lütfen ...ZEKNAZ...

  YanıtlaSil
 129. allah rızası için ne olur bilen birileri varsa yazsın ne zaman çıkacak içerdekiler

  YanıtlaSil
 130. Sayın Serdar
  Yeni çek kanunda tartışmalar sürmekte uygulanmanın nasıl yapacağı konusunda, savcı ve hakimlerin tartıştığı uygulama birliği sağlamak çasından ortak karara varmaya çalıştıkları siteleri var e-adalet.gov mesela..
  Bu konuda yapılan tartımada yargının en tepe noktasındaki yargıç bu tartışmaya son noktayı koydı.. yazısını aynen aktarıyorum ve kelime aralarını iyi oku avukatınada faxla..

  (3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.” düzenlemesini içermektedir. Yeni düzenlemeye göre karşılıksız çıkan çekten dolayı ceza sorumluluğu bizzat adına çek keşide edilen gerçek kişi hesap sahibi veya tüzel kişi adına çek keşide edilmesi durumunda , bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerdir. Böylece, bir şirkette muhasebeci veya müdür olarak çalışıp, görevi gereği çek keşide eden ve keşide ettiği çek karşılıksız çıktığı için hakkında ceza davası açılan, şirketin mali işlerinden, karından ve zararından sorumlu olmayan bu kişilerin ceza sorumluluğundan kurtarılması ceza adalet sistemi açısından olumlu bir gelişmedir. Yeni düzenlemeyle bu adaletsizlik giderilmekle birlikte lehe kanunun belirlenmesi bakımından yeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki suçlar bakımından 5237 sayılı TCK’nun 7/2 maddesi uyarınca yapılacak lehe kanun değerlendirmesinde sorunla karşılaşılması ihtimali mevcuttur. Şöyle ki; önceki kanun döneminde işlenen suçlar bakımından tüzel kişiler adına düzenlenen çekleri keşide eden görevliler hakkında açılan davada bu kişilerin bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler olmadıklarının tespiti halinde haklarındaki ceza davalarında beraatlerine karar verilmesi gerekecektir. Bu durumda karşılıksız çıkan çekten dolayı kimin cezai sorumluluğu olacağı hususu tartışılmaya bile gerek yoktur. Zira, yeni kanuna göre temsilcinin ceza sorumluluğu yokken eski kanuna göre de yeni kanunda kendilerine ceza sorumluluğu yüklenen tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda karşılıksız çıkan bu gibi çekler hakkında cezai sorumluluk söz konusu olmayacaktır..

  YanıtlaSil
 131. arkadaşlar metristekilere bu siteden bahsettik onlar çıkınca inşallah yapacaklarımızı birlikte yaparız

  YanıtlaSil
 132. Sayın Cüneyt Bey
  Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim.
  Serdar

  YanıtlaSil
 133. Baskentli arkadasim, chp anayasa mahk. Gıtme karari aldi demissin. bu bilginin kaynagi nedir. Eger dogruysa cnk guzel bir haber. Zeynel

  YanıtlaSil
 134. 114 sırada kı yazıya gore mahkeme dun olmus dun yanı 21.12.2009 da olmus ıse bu tarihte 5941 sayılı yasa geçerli bu yasada 5/1 e gore ceza olmaması gerekır .114 te yazan gerekcelı kararı burda yayınlayabılırmı acaba mahkeme ceza verırken hangı gerekceye gore vermıs

  YanıtlaSil
 135. arkadaşlar slm

  2004 te yazdığım çeke tutuklama kararı gelmiş kesinlikle alacaklıyla anlaşamaM nasıl bir yol izleyeyim

  YanıtlaSil
 136. ARKADAŞLAR RAHMİ OFLUOĞLUNUN SİTESİNDE OKUDUM.

  CHP Lİ ALİRIZA ÖZTÜRK VE HAKKI SÜHA OKAY İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE SAÖYLENMİŞ

  CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTME KARARI ALMIŞ

  SAYGILAR (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 137. ARKADAŞLAR,
  CHP GERÇEKTEN ANAYASA MAHKEMESİNE GİTME KARARI ALMIŞ MI ?.YAZIN LÜTFEN...
  ERCAN ERMİŞ

  YanıtlaSil
 138. DEĞERLİ ARKADAŞLAR

  CHP ŞU ANDA YASANIN İNCELENDİĞİNİ VE NETİCELENDİĞİNDE BAKACAKLARINI SÖYLÜYOR...BU BİLGİ 1 SAAT ÖNCESİNE AİTTİR.

  MY WAY

  YanıtlaSil
 139. AYRICA YASANIN 1.MADDESİNDE (amaç ve kapsam)

  çek hamillerini korumak için diyor...vadeli hale gelen ÇEK artık senetten farksız bir kredi enstrümanı haline gelmişken...

  senet hamillerinin başı kelmi diye sormak lazım..

  my way

  YanıtlaSil
 140. Yasama organının küresel ekonomik krizin mağdurlarını rahatlatmak amacı ile getirmiş olduğu af niteliğindeki bu düzenleme ile hukuk güvenliği ve dolayısı ile hukuk devleti ilkesi tamamı ile ihlal edilmiştir. Bir taraftan çek borçluları için fiilen koşulsuz bir erteleme hakkı tanınmış iken, diğer taraftan yasaların ceza mevzuatı ile koruduğu çeke güvenerek mal verip parasını alamayan kişiler ölçüsüz bir şekilde mağdur edilerek krizin bu konudaki mağdurları göz ardı edilmiştir. Ayrıca son dönemde getirilen değişiklikler ile alacaklıların elinden tahsil için kullanabilecekleri tüm zorlayıcı tedbirler neredeyse alınmış olup, bu durum tahsilat için hukuk dışı yollara başvurma sayısında önemli ölçüde bir artışa yol açacaktır.TÜRKHUKUK SİTESİ.ODAK NOKTASI OLARAK TAM İSABET

  YanıtlaSil
 141. MY WAY ARKADAŞIMM

  NEYİNİ İNCELEYECEKLER,

  ZATEN KANUNUN GELİŞ ,ALT KOMİSYON,ASLİ KOMİSYON AŞAMASINDAN VE GENEL KURUL AŞAMASINDAN BERİ İŞİN İÇERİSİNDELER,,PARTİ OLARAK ÇEKTE CEZAYA KARŞI KARAR ALDIKLARINI BİLE BİLİYORUZ.

  EGER İNCELİYORUZ GİBİ SÖYLEMLERİ VAR İSE,

  BENCE CHP DE BU İŞİ GEVŞETME İÇERİSİNDE OLDUGUNU DÜŞÜNÜYORUM.

  CHP ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELERİMİ YOGUNLAŞTIRMAMIZ LAZIM.

  UNUTMAYALIM ANAYASA MAHKEMESİ ÇEK E CEZANIN KALKMASINI SAGLAYACAK EN YETKİLİ MAKAMDIR.

  60 GÜN SÜREMİZ İŞLİYOR.

  BU BÜYÜK FIRSATI VE HAKKIMIZI KAÇIRMAYALIM.

  SAYGILAR (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 142. bir çekim için 4 gün önce adli para cezası çıktı, bu gün yargıtaya temyiz dilekçesi verdim, mahkeme kalemi, taahütname vermiyormusunuz dedi, bende hayır, idrek itiraz ediyorum dedim, dilekçeyi verdim, benim şahsi inancım, bu yasa anayasa mahkemesine gitmesine gidecekte, eğer yargıtay bir içitihay yayınlarsa, herşey çözülür,bir arkadaşım temyiz edeli 2 sene yakın olmuş hala yargıtaydan cevap gelmemiş, bu işi yargıtay çözer umarım, bir an önce.
  itiraz dilekçeme 6-7 tane mahkemenin çeke beraat karaırını ve bu karaların gerekçelerinin açıklamalarını ekledim, herkese tavsiyem taahütte bulunsanızda bulunmasanızda davanız sonuçlandığında 7 gün içinde temyiz edin, dudyumlara göre yargıtayda 80 bine yakın çek temyiz dosyası bekliyormuş bunlarla ilgili artık bir karara varacakları kesin gibi.

  YanıtlaSil
 143. gerekçeli karara bile bakmadım direk olarak hakime kararını düzeltmesini istedim gününden önce yazılan çekler için ceza veremezsiniz dedim oda direkt temyiz et dedi bende sinirden karar örneğini bile almadım elime direk temyiz ettim

  YanıtlaSil
 144. Arkadaşlar bugün metris ceza evi ile görüştüm biz gerekli hazırlıkları yaptık savcılıktan yazı bekliyoruz geldiğinde salıvereceğiz dedi bu ne yazısı ne zaman gelir bilen varmı

  YanıtlaSil
 145. hakime kızan arkadaşım ben bu olacakları en başından yazmıştım.yasayı okuyanda insan her okuyan kendi mantığına göre karar verir demiştim.benim yazdıklarımı okuyan arkadaşlar yasa maddelerini önüme koydu olurmu öyle şey dediler.işte bak oluyomuş.ona bakarsan anayasa mahkemesi dahi yazılan anayasadan öyle şeyler cıkarabiliyolarki herbirinden farklı cevaplar cıkabiliyor oybirliğine tam varılmıyor yani her kişi kendi anlayışına göre karar verebiliyor.NEYSE ÜZÜLME BUNLARDA GEÇECEK SIKMA CANINI

  YanıtlaSil
 146. DEĞERLİ ARKADAŞLAR,
  JENARDİ,CÜNEYT,EMRE VE DİĞERLERİ,
  GELİN BU İŞİ KÖKTEN ÇÖZMEYE ÇALIŞALIM.BİR AN EVVEL İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKALIM.MESAİMİZİ İŞ KURMAK ,BORÇLARIMIZI ÖDEMEK İÇİN HARCAYALIM.ANAYASA MAHKEMESİ EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDEMİZ OLSUN.CHP'YE BASTIRALIM.ARTIK LÜTFEN BİR HAREKET PLANI OLUŞTURUN.
  ERCAN ERMİŞ

  YanıtlaSil
 147. YAZIYOSUN BİR YASA ÖRNEK.BU AĞAÇ SEDİR AĞACI DİYOSUN .9 KİŞİNİN FİKRİNİ ALIYOSUN HER KİŞDEN FARKLI CEVAP CIKABİLİYOR.BİRİSİ İŞTE BU SEDİRDİR AMA SEDİR OLDUĞUNA DELİL VARMI.İŞTE BU SEDİRDİR AMA BİZE GÖRE SEDİRDİ BAŞKASINA GÖRE DEĞİL VS VS VS.YOHU YAZDIYSAN BU SEDİRDİ DİYE BU SEDİRDİR BE MUBAREK NEDİYE DİBİNİ OLUMSUZLUKLARLA EŞELİYOSUN
  YA İŞE BURASI TÜRKİYE OLUYO İŞE

  YanıtlaSil
 148. sn başkentli

  bu konuyu zaten takip ediyoruz...ve hazırlıklarımızı da yapıyoruz...unutmayalım ki bu işe ilk girdiğimizde bu ülkede anayasa komisyonu başkanı çeke hapis olmaz çekten hapiste kimse yok demişti...düne kadar cezaevinde 2100 kişi var yalanını topluma pompaladılar...en sonunda yoğun uğraşlarımızla SN ALİRIZA ÖZTÜRK ve SN ALİM IŞIK tarafından sözlü sorularla gerçeği söylettirebildik...


  bu yasanın anayasa ya aykırılıklarını bizde çıkaracağız ve gerekirse gene maillerle ulaştıracağız...ayrıca bu cezanın bitmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız...

  HAKLIYIZ...HERKES KABUL EDİYOR...

  my way

  YanıtlaSil
 149. sn arkadaşlar
  biraz önce sayın alirıza öztürk beni cepten arayarak chp nin yeni çek yasasını anayasa mahkemesine götüreceğini söyledi kendisine buradan çok teşekkür ediyorum allah razı olsun hep yanımızda oldular

  bir yudum huzur

  YanıtlaSil
 150. arkadaşlar tahliye olan veya tahliyelerin nezaman başlayacağı konusunda bilgisi olan vars lütfen yazsın ayrıca ankara ceza evlerinde tahütname formu dağıtılp dağıtılmadığını bilen varsa yazsın teşekkürler

  YanıtlaSil
 151. cüneyt bey metris teki işleyişle ilgili bilginiz varmı.sabah toplantı yapacaktı cezaevi müdürü sonuçtan haberi olan varmı ne zaman çıkacak bu insanlar lütfen bilen cevap versin LÜTFEN

  YanıtlaSil
 152. ARKADAŞLAR ANLAŞILAN O Kİ HAKİMLER SU AN YENİ YASAYI İNCELİYOLAR NASIL KARARLAR ALACAKLARINI BELİRLİYOLAR.SU AN FIRTINADAN ÖNCEKİ SESSİZLİK MEVCUT BİZDE NEYİN NASIL OLACAĞINI BLMEDİĞİMİZ İÇİN ELİ KOLU BAĞLI BEKLİYORUZ SAHSİ FİKRİM BİR İKİ GÜN İÇİNDE DURUM NETLEŞİR.HAKİMLERİN İŞİDE KOLAY DEĞİL.

  ÜZERLERİNDE BUNCA BASKI VARKEN BİZİMDE BİRŞEYLER YAPMAMIZ LAZIM BU CHP OLUR YARGITAY OLUR TABİ EMRE VE CUNEYT ABİ DAHA İYİ BİLİR AMA BANA KALIRSA TEFECİLER RAHAT DURMUYODUR.

  TABİİ ALLAH RAZI OLSUN ARKADAŞLARIMIZ LEHE HÜKÜMLERİ YAZIYOLAR AMA ŞUNU DA UNUTMAYALIM OLMAYAN BİR KANUNDAN MİLLET İÇERDE DIŞARI ÇIKMAK KOLAY OLSAYDI ÇOKTAAAN ÇIMIŞLARDI DEMEKKİ PRESEDÜR FAZLA ANLAYACAĞINIZ ŞEŞ KAZA TAAHÜT VERSEK İYİCE MÜHEBBET OLURUZ HERHALDE İYİ DÜŞÜNMEMİZ LAZIM SABIRLA BEKLİYECEZ BİR YILDIR BEKLEDİK BUNDAN SONRADA SABIR SUKUNET İÇİNDE BEKLEMELİYİZ.

  HAKİMLER YASANIN NASIL İŞLEYECEĞİNİ TARTIŞIYOLAR BİZLERDE BİZİM İÇİN UĞRAŞAN İNSANLARI FAZLA YORMADAN SABIRLA BEKLİYCEZ AMACIMIZ KESİN ÇÖZÜM OLMALI NEFES ALMAK FELAN HİKAYE BİR YILDA ANCAK İÇİMİZDE TUTTUĞUMUZ NEFESİ BIRAKIRIZ.

  SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ ANKARALI HASAN

  YanıtlaSil
 153. bazı sitelerde bizim sitemizin wep adresleri verilmektedir.bu tabiki gurur vericidir.hukuk alanı içerisinde faliyet gösteren bazı sitelerde.arkadaşlar bu çok güzel.

  YanıtlaSil
 154. Metriste kağıtların dağıtıldığını bu akşama kadar imzalanıp cezaevine teslim edilmesi gerektiğini öğrendik.ama artık ne doğru ne yanlış haber inanılamıyor.yarın görüşe gittiğimde, 11 gibi haberlerle döneceğim.Türkiye genelinde hiçmi tahliye yok acaba?

  YanıtlaSil
 155. kartalcezarvındeydım bugun zıyerette herhangı bır tahlıye olmamıs henuz... bilginize ...

  daha nekadar bekleyecegz bılemıyorum !!!

  Naz

  YanıtlaSil
 156. TASHİH İ KARARDAKİ DOSYAM İÇİN TAAHÜT VERMEK İSTEDİM,SAVCILIK KALEMİ YARGITAYA GİDECEKSİN DEDİ.YARGITAY DOSYA SORGULAMAYI ARADIM DOSYAMIN HENÜZ AÇILMADIĞINI MAHAL MAHKEMEME BAŞVURMAMI İSTEDİ.MAHAL MAHKEMEM TEKRAR YARGITAYA YÖNLENDİRDİ.TEKRAR YARGITAYA DÖNDÜM,DOSYAMIN 2 AYA KADAR ANCA AÇILIP BAKILABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.AYRICA İNFAZI MAHAL MAHKEMEMİN DURDURABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER.
  TEKRAR MAHAL MAHKEMEME DÖNDÜM,ARANDIĞIMI İNFAZIMIN DURDURULMASINI İSTEDİM,BİR İKİ AY DAHA KAÇAK YAŞA DEDİLER.
  SONOUNDA YARGITAY GELEN DOSYA BÖLÜMÜNE DÖNDÜM ORADAKİ KİŞİ BANA MAHAL MAHKEMENDEN FİŞ NOSUNU AL BEKLEYEN 2000 ADET ÇUVALIN İÇİNDEN DOSYANI ARAYAYIM DEDİ.
  DERKEN MESAİ BİTTİ ....

  YanıtlaSil
 157. ARKADAŞLAR VEKALETEN ÇEK İMZALAMADA BİR GELİŞME VARMI BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM TESEKKÜRLER MEHMET AKİF

  YanıtlaSil
 158. Tahliyeler henüz başlamadı formlar dağıtılıyor ilgili mahkemelere faxlanıyor mahkemeler yazıları yazıp infaz savcılığına bildirecek tahliye başlayacak
  şu an itibari ile tahliye olan bir çek mağduru arkadaşımız yok.. yada bizim bildiğimiz..
  Allah cümlemize sabır versinn

  YanıtlaSil
 159. RESMİ GAZETEYİ OKUTMUSLAR ICERDEKILERE,OKUDUKLARINA DAİR IMZA ATTIRMISLAR AHBERDAR OLDUKLARINA DAIR. AMA NE FORM NE BISEY VERMEMISLER,AVUKATIMIZDA GTMIYOR GORUSMEYE DELI OLUCAZ ... SABIR KALMADI ARTIK ...

  NAZ

  YanıtlaSil
 160. dayanılacak gibi değil kimse bişey bilmiyor bilen cevap vermiyor bunasıl bir işkencedir allahım yardım et yasa pazar günü kanunlaştı ve hala bi netlik kazanmadı neden içerde tutmaya devam ediyolar neden medyada gram haberimiz yayınlanmıyo herkez sırtını mı döndü bunca mağdura bu nasıl insanlıktır birileri açıklama yapmalı dayanamıyorum bu duruma çocuklar babam ne zaman gelecek dedikçe yüreğim yanıyo allah rızası için bilenler paylaşsınlar bildiklerini tahliye ne zaman olacak

  YanıtlaSil
 161. Değerli Meslektaşlarım, konunun acil olması nedeniyle kısaca değiniyorum.
  Taahhütte bulunan hükümlü ile müdahil arasında hiçbir anlaşma yok. Anlaşma müşterek iradeleri ile belirlenmemiş, hükümlü ceza evi koşullarında kalmak istemiyor, önceden hazırlanmış, matbuu hale getirilmiş, “faizi ile birlikte-faizin temerrüt faizi olduğunu bile içermeyen-İlk 1/3 ödemeyi 20.12.2010 tarihinde geri kalan ödemeyi ise 1 yıllık süre içerisinde taksitler halinde yapacağını söyleyen, ikamet adresi dahi bulunmayan A Ceza evinde bulunan bir hükümlü, infazın durdurularak derhal tahliyesini istiyor haklı olarak ve Yasa gereği.
  Cezalarını içtimalı olarak çekmekte.
  1.Bu dilekçeleri faksla gönderen Cezaevi müdürlükleri, infaz savcılarından görüş almayacak mı? Biz hükümlü sanığın bizim dosyamıza konu 20.000TL lik karşılıksız çek cezasını infaz edip etmediğini nereden bileceğiz?
  2. Taahhüt edilen 1/3 ödeme nereye yapılacak? aranıp bulunarak alacaklıyamı mi?, Vekiline mi?, Çekin ibraz edildiği Banka şubesine mi?, Çek karnesinin alındığı banka şubesine mi?
  3. Taahhütte bulunan hükümlü dilekçesine adresini dahi yazmamış, ceza evinde ya. Biz bu taahhüt gereği infazın durdurulmasına karar verip, hükümlüyü tahliye edip, bir örneğini müdahile gönderdiğimizde müdahil sanığı nereden bulacak?, Örneğin İstanbul’da yaşayan Müdahil, Kars veya Kütahya Cezaevine giderek hükümlünün sivil yaşamdaki açık adresini öğrenmek mi zorunda kalacak? Çek Ekonomimizde öylesine bir yer kaplamaktadır ki, ardında 10’ a yakın cirantası vardır. Çek TTK na göre nakit paradır. Güvencelidir. Görüldüğü anda ödenmesi gerekir. Ama ilk kez sanıyorum Ülkemizde ekonomide kredi vasıtası olarak kullanılmıştır. Önceden düzenlenmiştir, vadeli olarak verilmiştir.-Yasada vadeli çek olamaz ancak senet düzenlenebilir- Bu nedenledir ki, çek keşidecisi ile çek hamilleri arasında hiçbir bağ ve bağlantı yoktur.
  5941 Sayılı Yasanın uygulanmasında birliğin sağlanabilmesi için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü tarafından acilen bu taahhüt ve anlaşmaların ne şekilde olması gerektiği konusunda bir Genelge çıkartılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.
  Bu genelge Mahkemelere hitaben olmayacak tabii ki ama talepte bulunan kişilerin haklarının korunması, Yasanın uygulanmasını kolaylaştırıcı, infaz Cumhuriyet Savcılarımızın tereddütlerini giderici ve yol gösterici olması dileği ile sevgi ve saygılarımla.

  YanıtlaSil
 162. Kim bu 162 de yazan yahu?

  YanıtlaSil
 163. değerli arkadaşlar


  162 deki yorum sanırım yanlış siteye düştü...

  bence bu soruların cevabı yasa koyucu da gizlidir...ve yasa koyucu böyle taktir etmiştir..

  kısaca çek hamilini zaten koruyacağı kadar korumuştur...daha fazla korumayı da anayasamızın 10.maddesi bağlamında düşünüp uygun görmemiştir...

  my way

  YanıtlaSil
 164. ARKADAŞLAR ERTELEME İŞİNİ ARAMIZDA ''AF'' NİTELİĞİNDE GÖRÜP CEZAEVİNDEKİLERİN HEMEN ÇIKACAĞINI SANANLAR VAR.

  BİZ BURDAN 2-3 HAFTA ÖNCE YASA KANUNLAŞMADAN BU DURUMUN FARKINA VARIP BASKI KURMAMIZ VE VEKİLLERİ ARAMAMIZI TAVSİYE ETTİĞİMİZDE BİZE KARŞI ÇIKAN BAZI GERZEKLER OLMUŞTU.HATTA BU GERZEKLER ''BIRAKIN TAHLİYE OLSUNLAR,HEP BERABER MÜCADELE EDERİZ, KALABALIK OLURUZ '' DEMİŞLERDİ.AMA GÖRDÜK Kİ DAHA CEZAEVİNDEN YAKINI ÇIKMADAN KAÇTILAR.RENKLERİNİ BELLİ ETTİLER.O GERİZEKALILAR, ERTELEMEYİ AF SANDILAR,BİR DİLEKÇE İLE CEZAEVİNDEN ÇIKACAKLARINI SANDILAR..

  SAYIN ARKADAŞLAR,TAKDİR EDERSİNİZ Kİ CEZAEVİNE GİREN BİR ŞAHSI ORAYA GÖNDEREN MAHKEME KARARIDIR.ORADAN ÇIKARACAK OLAN DA MAHKEME KARARIDIR.BİR SAVCI,MAHKUMA İMZALATTIĞI BİR DİLEKÇE İLE BİR MAHKUMU SALIVEREMEZ.

  BU NEDENLEDİR Kİ ÇEKLERİNİZ DEĞİŞİK MAHKEMELERDE İSE BU MAHKEMELERE TEK TEK DİLEKÇE VERİLECEK, DİLEKÇELER MAHKEME HAKİMİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK YASAL FAİZİ İLE BORCUNUZ HESAPLANACAK 3/1 E BÖLÜNECEK VE TAHLİYE KARARI CEZAEVİNE FAXLANACAKTIR.BİRDEN FAZLA MAHKEMEDE KESİNLEŞMİŞ CEZALARDAN ÖTÜRÜ CEZAEVİNDEYSENİZ BU PRÖSÜDÜR TEK TEK UYGULACAK TAKİ SON ÇEKİNİZLE ALAKALI FAX GELENE KADAR.BÖLELİKLE TAHLİYE OLUNACAKTIR..

  SON GELİŞMELER,DUYUMLAR VE ALINAN KARARLAR BU YÖNDEDİR.

  MAHKEMELERDE İNANILMAZ BİR İŞ YÜKÜNÜ DE HESABA KATARSANIZ BU SÜRECİN UZAMASI NORMALDİR.MAHKEMELER TAHÜD İLE ERTELEME KARARLARINA,LEHE OLUŞAN HÜKÜMLER YÖNÜNDEN UYARLAMA DAVALARINA,YENİ GELEN DAVALARA VE DİĞER SUÇLARA DA BAKMAKTADIR. VARIN GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN.

  ALLAH HERKESE SABIR VERSİN.. ERTELEMEYİ CANA MİNNET SAYIPTA,ZAMANINDA VEKİLLERİ ARAMAYI KESENLER, BASKIYI BU SEBEBLE DURDURANLAR VE ARAMIZDAN KAÇANLAR KINA YAKSINLAR

  YanıtlaSil
 165. Millet neteye yazacanı şaşırdı yahu.. ne meslektaşı??

  YanıtlaSil
 166. anayasanın 10. maddesi beni içermiyor bilmiyorum içinizde 10.maddeyle korunan varmı

  YanıtlaSil
 167. sayın jenerdi bende aynı düşünceerle hep yazdım.ama umursanmadı noldu tama bir ümit deyip bari birilerinin işşine yarasın dedik dediler.herkez yasada açık aramaya başladı yahu yasanın heryeri kapalı kutu dedik ters cevaplar aldım.aynen katılıyorum

  YanıtlaSil
 168. Az çok kanun bilen biri yokmu aramızda şu sayın hakim veya savcıya yol göstersin ne yapacağını bilemiyor hadi arkadaşlar 162 ye yardım

  YanıtlaSil
 169. 162 de yazan Bir Hakim olmalı
  Yargıç, devleti, ülkeyi, ulusu, ormanları vb. kurtarma güdüsüyle davranırsa, yasa koyucunun yetkisini yağmalamış olur; hukuka siyaset bulaşır. Hukukun kestiği parmak acır durur. Hukuk da, yargı da çöker.
  Şu anda ülkemizde çöktüğü gibi..

  YanıtlaSil
 170. şunuda söyleyeyim bu ses böyle duyulmaz.kızan kızsın .bişeyler yapmalı beklememeli.önce biz kimiz kimleriz gizli bir şekilde kayıt altına alınmalı oluşum oluşturulmalı.nolacak kardeşim ucunda ölümmü var.görev dağıtmalı internette güçlenmeliyiz gerekirse 3 4 site kurmalı

  YanıtlaSil
 171. Arkadaşlar;

  Bugün Şişli Adliyesindeydim. Arşiv Bölümündeki Dosyalar koridorlara saçılmış teker teker çıkartılıyordu ama cesaret edip te soramadım.
  Zaten adliye ye bile zor gittim.

  bilginize...

  YanıtlaSil
 172. syn jenardi verdiğiniz mücadele bizicesaretlendiriyor şahsım adına teşekkürlerimi borç bilirim.bir çok konuda hakllı olduğunuz gibi bu konudada haklısınız ama mücadeleye devam etmek zorundayız neler yapmamız gerektiğini ifade edin lütfen saygılarımla elif

  YanıtlaSil
 173. 157 de yazan arkadas TURK HUKUK SISTEMINI PARDON SISTEMSIZLIGINI ne guzel anlatmis.Cok tesekkur ederiz kendisine. EN GUZEL CEVAP SUSMAKTIR DERLER.BIZ DE HEPIMIZ TOPLANABILSEK .SAATLERCE MECLISIN ONUNDE SUSMAEYLEMI YAPSAK.SADECE PANKART ACSAK.KARDES OLSAK.AHH BIR YAPABILSEK.NE GUZEL OLURDU.BUTUN SITE BUNA INANSA BIRLIK OLSA HAYAT BAYRAM OLSAA...
  ENE ESNAF EL INSAF

  YanıtlaSil
 174. ICERDEKILER DISARI CIKSINLAR DAHADA GUCLENECEGIZ
  BASKILARA ÇABALARA DEVAM .. HERHANGI BIR NOKTA ATISI OLDUGUNDA LUTFEN HABERDAR EDIN BIZDE BURDAN ELIMZDEN GELENI YAPALIM..

  EMEKLERINIZ ICIN TESEKKURLER

  NAZ

  YanıtlaSil
 175. yargıtay dosyalarını incelerken bir dosayay gözüm takıldı

  denizli 2. asliye 22-05-2007 de bir karar vermiş kişi temyiz etmiş dosya yargıtaya 11-02-2008 de girmiş yargıtay kararı 14-12-2009 da almış yani mahkemeden kararın alınması ile yargıtayın karara bağlaması 2,5 seneden fazla sürmüş, ki şu andaki artan yuku de hesaplarsak bu süre 3 yılı geçer demektir, bu işe çözüm bulacaklar arkadaşlar merak etmeyin yargı bu yuku daha fazla kaldıramaz

  kararın linki

  https://vatandas.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/yrgsorgu_jsp/dosyaKarar.jsp?karar=ONAMA&kararno=2009/19116&karartarihi=14/12/2009&kapatmatarihi=28/12/2009&badi=10. Ceza Dairesi&eno=2008/2233&dtadi=Karşılıksız Çek Keşide Etme&gtarihi=11/02/2008&madi=Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesi&meno=2007/31&mkno=2007/259&mktarihi=22/05/2007

  YanıtlaSil
 176. 1. TÜM MAHKEMELERDE OLDUĞU GİBİ (HUKUK DİLİNDEN ANLAMAM,HUKUKCU SİTELERİNDE ŞAHİT OLDUM) SENE SONU KAPAMASI GİBİ BİR FAALİYET SÖZ KONUSU ÇEK YASASI TAM BU HESAP KAPATMALARIN ÜSTÜNE GELDİ.

  2. VERİLEN TAAHÜTLERİN TEK TEK İŞLEME ALINMASI,FAZİLERİNİN HESAPLANMASI,YATILAN CEZADAN DÜŞÜLMESİ VE MUHASEBESİNİN YAPILMASI AYRI BİR YÜK OLARAK BAŞ GÖSTERDİ.

  3. LEHE UYGULAMALAR YÖNÜNDEN BİR ANDA ASLİYE CEZALARDA DİLEKÇE PATLAMASI OLDU.

  4. EKONOMİK KRİZ SEBEBİYLE BORÇLUYA MEYİL VEREN ALACAKLI 6 AYLIK ŞİKAYET SÜRESİNİN SONUNA KADAR BEKLEDİ VE ANCAK DAVALARI AÇMAYA BAŞLADI.

  5. BU ÜLKEDE ASLİYE CEZALAR SADACE ÇEK SUÇLARINA BAKMIYOR.DİĞER SUÇLARADA BAKIYOR.

  YARGITAY EĞER BİR İÇTİHAT YAYINLAMASSA SANIRIM KAFAYI YEMEYE DEVAM EDİCEZ

  YanıtlaSil
 177. carpadiem bu işe elbetki çözüm bulacaklar lakin bu süre kadar eklemek akla uymuyor.şahsım adına.hani bir atasözü vardır lazımsa bugün lazım.

  YanıtlaSil
 178. arkadaşlar biraz önce haber aldım mahkeme eğer kendi ilinde ise taahütnameile salıveriliyor.Ancak başka ilde ise mahkemenin vereceği karara göre salıveriyorlar. Buda yaklaşık 2 yada 3 gün sürermiş

  YanıtlaSil
 179. Arkadaşlar az önce Aydınd'an bir arkadaşımla telefonda görüştüm abisi taahüt verip cezaevinden bugün akşamüzeri salıverilmlş

  YanıtlaSil
 180. 179 daki arkadaşım bu habere nasıl ulaştınız her okuduğuma inanıyorum ve hayal kırıklığna uğramak istemiyorum ne olur detaylarıyla anlatırmısınız

  YanıtlaSil
 181. arkadaşlar biri bana açıklarsa sevinirim.şimdi bu Taahhütname yi her kişi neye dayanaraktan yada neye güvenerekten veriyor öğrenmek istiyorum.hapistekileri az cok anlamaya çalışıyorum haklılar önlerine ne koysalar imzalayacak durumdalar.bende aynı durumda olsam bende aynısını yapardım herhalde.ama Taahhütname versem dahi ödeyemeyeceğimi biliyorum.hadi onuda geç 3/1 meblayı dahi ödeyememki.VALLA BU YASA DA PARAYA DAYANDIĞI İÇİN.VER PARAYI AL KANUNU.ODA BİZDE YOK.HAYIRLISI

  YanıtlaSil
 182. YARGITAYDAKİ DOSYALAR 01/04/2010 DAN SONRA BİZE GELİRSE NE OLACAK.YOKSA HEMEN MAHKEMELERE Mİ YOLLAYACAKLAR Y DA İNCELEYİPDEMİ.2.BİRAZ ZOR AMA.FİKRİ OLAN VARMI.EFDEN BARTINLI

  YanıtlaSil
 183. ARKADAŞLAR ŞUAN NE HAKİM NE SAVCI NEPOLİSİ NEDE KATİP Bİ ŞEYİ NET BİLMİYOR HERKEZ KENDİ ALGILAMASINA GÖRE HAREKAT EDİYOR BEN HAKINDA KESİNLEŞEN MAHKÜMİYET KARARI OLAN VE ARANAN KAÇAK BİRİSİYİM AYNI ZAMANDA ÖZ YEGENİM ADLİYEDE ÇALIŞIYOR KATİP OLARAK ONA SORDUM AMCA Bİ KAÇ GÜNDAHA KAÇ ŞUAN GELİRSEN ENAZ BİKAÇ GÜNDE OLSA TUTUKLANIRSIN İÇERİ ALINIR ORADAN TAHÜT VERİRSEN ÇIKABİLİRSİN DİYOR BENDE DEDİMKİ BENİM TAHÜTDE BULUNMAYA 01 04 2010 A KADAR ZAMANIM VAR DİYORUM EEEE DOGRU AMA İŞLEYİŞ BU İNFAZI ARATDIRDIM ONLARDA AYNI KISACA ARKADAŞLAR BENİM Bİ ÖNERİM BU DURUMLARI BELİRTEN KISA VE ÖZ CÜMLELERLE ANLATAN Bİ DİLEKCE GİBİ BUNU YAPABİLECEK Bİ ARKADAŞIN YAZIPDA SİTEMİZDE YAYINLASA BİZLERDE ONUN AYNISINI HEP BERABER ADALET BAKANINA FAKS GİBİ YOLLARLA YOLLASAK NASIL OLUR ACABA ADALET BAKANLIGI İLGİLİ ADLİYELERE TALİMAT VEREBİLİRMİ. SAYGILARIMLA. GÜRCAN

  YanıtlaSil
 184. 5 senedir çek mağduruyum son 1 senedir bu sitedeyim dün şunu öğrendim alacaklı avukatının karşına dik çıkın avukatı yoksa alacaklıya dik durun ama üç kağıtçı değil gerçek esnaf gerçek mağdursanız dik durun zaten üç kağıtçı isen dik duramassın ben dün öyle yaptım ve şartlarımı kabul ettirdim...şartlaım şu idi benden ana para alacağınız 10.000 tl ve ben senin alacaklınınla 10.000 tl değil 120.000 tl ticaret yaptım işim bozuldu 10 bini ödüyemedim şimdi benden 10bin artı faiz artı avukat parası istiyosunuz ben bu parayı ödüyemem isterseniz borcumun 3/1 olan kısmını 11ay 29 gün sonra ödeme tahattünde bulunayım 1 sene hür olayım yada 10.000 tl adli para cezamı ödüyeyim ömür boyu serbest kalayım...yada size 10.000 tl ana paa borcumu 24 ay eşit taksitte ödüyeim dedim 10.bin tl 24 ay taksiti kabul ettiler dik olun hırsız arsız değiliz ekonomik şartlar bizi bu hale getirdi...

  YanıtlaSil
 185. MY WAY ın bir sitede bu kondan bahsetmiş.belki bizim sitemizdede bahsetmiş olabilir.
  BİR SORUM OLACAK ÖNCELİKLE MY WAY a
  bu söylediğiniz gecerliliğini koruyormu yani yeni bir duyum varmı.
  İKİNCİ SORUM CÜNEYT BEY e
  siz may way ın söylediklerinde duyumunuz düşünceniz ve kanatınız ı öğrenmek isterim.ANKARADA BULUNANLAR OLARAK
  SÖZ KONUSU OLAN YAZI:
  bu konu yargıtay tarafından kısa zamanda sonuca bağlanacak..bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın...haber aldığımız bütün kaynaklar yargıtayın karar vermek için yeni tasarının meclise gelmesini beklediği yönünde görüş bildiriyor...dün bilgi aldığımız kaynaklarda tasarının meclise gelmesinin an meselesi olduğunu gösteriyor...

  az kaldı ve tüm işaretler lehimize olacağı yönünde...

  YanıtlaSil
 186. DEĞERLİ ARKADAŞLARIM LÜTFEN SORULARIMIZI VE DUYUMLARIMIZI YAZARSAK SİTEMİZİN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATARSINIZ UNUTMAYIN SİTEMİZ İZLENİYOR EĞER BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLDUĞUMUZ GÖZLENDİĞİNDE ORTADA BİR MAĞDUR GURUBUN OLDUĞU ANLAŞIR ŞİMDİ herkesin bir hikayesi herkesin bir derdi var sorunlarımızı kalbimizde saklayalım ağladığımızı ŞEREFSİZLER görmesin dik duralım....

  YanıtlaSil
 187. ARKADAŞLAR BEN AZ ÖNCE 184 YAZDIM VE GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM AYRICA BENİM GİBİ KAÇAK OLANLARIN DAHA ÇOK DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTEDİGİM KONU TAHÜTDE BULUNMAK İÇİN ZAMANIMIZ YOKMU ARANMALARIMIZIN OTAMATİKMEN DURDURULMASI GEREKMİYORMU TAHÜT İÇİN GİDİP YAKALANACAKMIYIZ . GÜRCAN

  YanıtlaSil
 188. yargıtaydan şu anda çıkan dosyalar mart/2008 de yargıtaya giren dosyalar, çek dosyalarına 10. ceza dairesi bakıyor daha 16 bin dosya var 2008den karar vereceği 21 bin dosyada 2009 dan var ki bu dosyalar 2008 ve 2009 da yargıtaya girmelerine rağmen mahkeme kararları 2007 2006 yılları, bu veriler altında 2008 ve 2009 asliye mahkemelerinden çıkan karların yargıtaya girmesi 2011 i belkide 2012 yi bulur bukadar dosyanında karar bağlanması 2013 2014 u bulur, yine aynı yere geliyorum, bu işe bir çzüm bulmak zorundalar bu yukü yargı kaldıramaz,

  bu bilgileri paylaşma sebebim, şu anda içerde olanların durumu tabiiki daha vahim ve öncelikli ama içerdekilerden 10 kat fazlasıda dışarıda var,mahkemesi sürenler temyiz edenler edemeyenler vs vs , bu arkadaşlarıda bilgilendirmek gerekir,unutmayalımki şu anda içeride çırpınan arkadaşlar yanılmıyorsam en az 3-4 sene önce ki çek mağdurları, eğer bir savaş vermezsek, haklılığımızı kanıtlamassak bir iki seneye kalmaz bizde içeri gireriz, yargıtay bu yukun altındayken, bu işe çözüm bulmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorum şahsen.

  YanıtlaSil
 189. carpedıem biraz karışık yazmışsın veya bu ssatte ben anlayamadım.benim dosyalarım 2008 yerl mah.çıktı ve 2008 temyize gitti.ne zaman yargıtayda karara bağlanır.cevaplarsan sevinirim.efden

  YanıtlaSil
 190. Herkese Merhaba,

  Öncelikle benim gibi çek mağduru olanlara kısa bir bilgi vermek istiyorum.

  Eğer ikamet adresi gösteremediğinizden dolayı hakkınızda açılan davaları takip edemiyorsanız. Mutlaka adalet bakanlığın sitesine girip uyap sms ile bilgilendirme servisine üye olunuz. Bu sayede hakkınızdaki davaları cep telefonunuza gelen smsler ile takip edebilir ve verilen hükümlerden anında haberdar olursunuz.

  şimdiyse bilenlerden ben bir bilgi paylaşımı rıca ediyorum.
  hakkımda kesinleşen adli para cezalarını temyize göndermiştim.
  Bugün ise uyap'tan anlayamadığım 2 ayrı sms aldım,

  mesajlar şöyle;

  izmir xx.asliye ceza mahkemesinin 2009/xxx nolu dosyasından verilen sanık Exxx Oxxxxx cezası infaza verilmiştir.

  izmir xx.asliye ceza mahkemesinin 2009/xxx nolu dosyasından sanık Exxx Oxxxxx hakkında verilen adli para cezası infaza verilmiştir.

  yanı budurumda ne anlamam gerekiyor, tutuklamam mı çıktı?

  Bilenlerden yardımcı olmalarını rica ediyorum.
  Allah hepimizin yardımcısı olsun..

  YanıtlaSil
 191. AVRUPA İNSAN HAKLARI YASASINA GÖRE
  Madde 50
  Mahkeme'nin masrafları

  Mahkemenin masrafları, Avrupa Konseyi tarafından karşılanır.

  YanıtlaSil
 192. arkadaşlar 2006 yılında yarğıtaya gitmiş olan dosyamızın sonucu hala gelmedi.2008 de 9 da gidenlerde herhalde 2015 te falan ancak döner.

  YanıtlaSil
 193. AVRUPA İNSAN HAKLARI MHK
  11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen metin
  Madde 1
  Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılına yasağı

  Hiç kimse, yalnızca akdi ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

  YanıtlaSil
 194. bu dosyalar acaba sıraya göremi yoksa aralarından mı çekiyolar.innnşallah dediğin gibi olur.

  YanıtlaSil
 195. ARKADAŞLARRRRRRRRRRRRRR FARKINDAMISINIZ KİMSE KİMSENİN DERDİNİ DİNLEMİYOR SANMAYINKİ SİZİNKİLERDE DİNLENİR MADEM BURADA BİRLEŞDİK BİRİMİZİN SORUNU DERDİ ANLAMAK İSTEDİGİ HEPİMİZİN OLSUN YOKSA HİÇ BİRİMİZ BİR YERE VARAMAYIZ.GÜRCAN

  YanıtlaSil
 196. gidelim o zaman avrupa ins.hak.mahkemesine ne bekliyoruz.akıllı birisi öncülük etsin

  YanıtlaSil
 197. AKILLI ARKADAŞLARIMIZ VAR ANKARADA.ONLAR GİDECEK TABİKİ.YANLIZ BEKLEMEK ZORUNDALAR ŞİMDİ ONLAR.BEN SADECE BAK BUNLAR VAR DİYE UMUDUMUZU YİTİRMEYELİM DİYE YAZDIM.TABİKİ OLACAK BUNLARDA.BAKALIM ŞÖYLE 1 2 AY GEÇSİN VARDIR ELBETTE ONLARINDA PLANLARI BEN BÖYLE İNANIYORUM VE BİLİYORUM.

  YanıtlaSil
 198. biraz sakinken bilen birine sormak istiyorum eşim cezaevinde 6 çek dosyası var 4 tanesinde imza kendisine ait olmadığı anlaşıldı. şimdi taahhüt verirken sadece 2 sine vermesi yeterlimi
  yarın kendisine fax çekecem bu konu ile ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim ve çok faydalı olursunuz

  YanıtlaSil
 199. 186 mustafa


  evet daha önce de defalarca yazdığım gibi yargıtay CGK da şişli 6 asliye cezanın 2009/ 227 nolu dava dosyası bizimle ilgili ve bu dava henüz sonuçlanmadı...hepimizin bildiği gibi CGK ceza davalarının içtihatının çıktığı kuruldur..

  biz 2009 ocak ayında lehimize kararın 10.daireden çıkmasını bekliyorduk...çünkü bu TCK ya aykırılıkları prof adem sözüer ve ahmet iyimaya açıklamıştı ve bu durum bir hukuk fakültesi öğrencisinin bile anlayabileceği kadar açıktı...nitekim çıkan ilk karar yargıtay 10.daire üyesinin lehimize oy kullanmasıyla 4 e karşı bir oyla yani oy çokluğuyla aleyhimize çıktı...bizim o günlerden bu yana beklentimiz farklı mahkemelerden farklı kararlar çıktığı için CGK nın bir içtihat yayınlayarak yeknesaklığı sağlayacağıydı...çünkü aynı konu markayla ilgili kanun hükmünde kararnamesi içinde geçerliydi ve o konuda TCK kıyas yapılamayacak ölçüde açıktı...marka yeni kanun çıkana kadar cezasız kaldı...

  CGK da çekle ilgili bir kaç karar çıksada bugüne kadar itiraz konusu bizim konumuz olan TCK 5.maddeye aykırılık değildi...ve sadece itiraz konusunu sonuca bağlayan kararlar çıktı...fakat yukarıda yazdığım şişli 6.asliye cezadan giden dava bizimle ilgili ve o karar çekle ilgili boşluk konusuna son noktayı koyacak...

  ben ve birçok kişi o kararın lehimize olmasını kuvvetli bir ihtimal olarak görüyoruz...

  umarım açıklayıcı olmuştur...

  my way

  YanıtlaSil