Cumhuriyet Halk Partisi’ne Güveniyoruz

Yeni Çek Kanununda Anayasamıza İnsan Hak ve Hürriyetlerine aykırı olan hükümleri gerek kürsüde gerek medyada her fırsatta dile getiren, Hukukun üstünlüğünü, Adaleti, İnsan hak ve Hürriyetlerini savunmayı öncelikli görev bilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Parti Grup Başkan vekilleri, Adalet Komisyon Üyeleri ve CHP Milletvekillerimize, Çek Mağdurlarına verdikleri destek ve duyarlılıkları için teşekkür ederiz.


Cumhuriyet Halk Partisi’ne Güveniyoruz

YENİ ÇEK KANUNU ANAYASAYA AYKIRIDIR
5941 Sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 tarihili, 27438 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 9. maddesinde 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile bu kanun hakkında değişiklik yapan 4814 Sayılı Yasanın geçici 5. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kalkan 3167 Sayılı Yasanın 16. maddesinde ÇEKİ KEŞİDE EDEN hesap sahipleri veya temsilcilerinin, çek karşılığının bulunmamasından dolayı cezalandırılacağı yolundaki hükme istinaden görülmekte olan kamu davası açılmıştır.
Bahsedilen 16. maddenin metni okunduğunda, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK FİİLİNİN TECZİYESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ çok net bir biçimde anlaşılmaktadır.
Yürürlüğe giren 5941 Sayılı Yeni Yasanın 5. maddesinde ÇEKİN KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILMASINA NEDEN OLMAK EYLEMİNİN CEZALANDIRILMASININ ÖNGÖRÜLDÜĞÜ birinci fıkradan anlaşılmaktadır.
Yeni yasada eylemin failini belirlemek, tanımlamak çok geniş kapsamlı yapıldığından, aynı maddenin ikinci fıkrasında failin tanımlanması ihtiyacı hissedilmiş; HESAP SAHİBİNİN BİRİNCİ FIRKADA TANIMLANAN EYLEMİ İŞLEYECEK KİŞİ OLDUĞU VARSAYILARAK SAPTANMIŞTIR. Eğer hesap sahibi gerçek kişiyse bu gerçek kişi, hesap sahibi tüzel kişiyse ve eğer yönetim organı tarafından bir kişi bu konuda görevlendirilmişse o kişi, eğer görevlendirme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan kişi veya kişilerin tamamı eylemden dolayı Ceza Hukuku açısından sorumlu tutulmuştur.
Ceza Hukuku ilkeleri ışığında ve bu düzenleme karşıında mevcut yargılamalar açısından aşağıdaki sonuçlar doğmaktadır.
1- Karşılıksız çek keşide etmek eyleminden dolayı açılan davalarda, 3167 Sayılı Yasa yürürlükten kalktığı için bu eylem nedeniyle ceza verilmesi mümkün değildir.
2- 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmeden önce karşılıksız çıkan çekler nedeniyle, çekin karşılığını hazır bulundurmamak eylemi suç olmadığından yeni yasaya göre de ceza verilemez.
Çünkü, Anayasa’nın 38. maddesi aynen “ kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.”, keza Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasında “işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez…” emredici hükümleri yer almaktadır.
Anayasanın ve Türk Ceza Yasası’nın genel bölümlerinde yer alan sarih bu hükümler karşısında davaya konu çekin karşılıksız çıktığı günde, çek hesabında karşılık bulundurmamak eylemi suç olmadığından, 5941 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce eylem işlendiğinden, sonradan yürürlüğe giren yeni yasa dolayısıyla mahkumiyet hükmü tesis edilemez.
Buna paralel olarak, 3167 Sayılı Yasa hükmü mülga olduğuna göre, mülga hüküm nedeniyle de mahkumiyet tesis edilemez.
Buradaki sorun, lehe olan bir yasanın uygulanması sorunu değildir. Çünkü 5941 Sayılı Yeni Yasa tamamıyla yeni bir suç ihdas etmekte, eski kanunda yer alan eylemler artık suç teşkil etmemektedir. Eğer öyleyse bile önceki yasa yürürlükten kalktığına göre, önceki yasa döneminde açılan davalar karara bağlanamaz.
İşlendiği anda, tanımlanmış bir suça giren eylem, daha sonra çıkan bir ceza kanunuyla tanımlanan yeni suça konu olsa da artık yeni tanımlama nedeniyle cezaya konu olamaz.
Çok net bir biçimde 3167 Sayılı Yasa karşılıksız çek keşide etmek eylemini, 5941 sayılı yasada çekin karşılığının bulunmaması sonucunu, daha net ifadeyle farklı farklı iki durumu ceza hükmüne konu almaktadır. Dolayısıyla bir fiil için getirilmiş iki farklı cezai hüküm söz konusu değildir. Farklı iki eylem için getirilmiş birbirinden apayrı iki farklı suç tipi söz konusudur.
Pratik bir ifadeyle, nasıl ki? 5941 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce suç olmayan bir konuda yeni bir suç ihdas edilseydi, yasanın yürürlüğe girmesinden önce işlenen eylem nedeniyle ceza verilemeyecektiyse, hakkında hasbel kader başka bir suçtan dolayı dava açılmış kişiler için de sonradan yürürlüğe giren yasayla getirilen yeni suç tipi açısından ceza verilemez.
Kaldı ki, 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan cezaların şahsiliği prensibine aykırı hüküm ifade etmektedir. Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulmalıdır. Çünkü tüzel kişilerde yönetim organı üyesi olan kişilerin, suça konu eylemi işlememesi ve hatta suça konu eylemden haberi olmaması halinde bile cezai hükümle karşılaşması mümkün olmuştur.
5941 sayılı yasada düzenlenen yeni ve bambaşka bir eylemin suç kabul edilmesinden dolayı, daha önce mülga kanunda tanımlanan başka bir eylem nedeniyle hakkında kamu davası açılmış olsa dahi sanık hakkında yeni eylem nedeniyle ceza verilemez, 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci cümle Anayasaya aykırıdır..

ÇEKTE VADE
Anayasamızın 38. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesine göre “Çek, görüldüğünde ödenir.” Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. demektedir Çek Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında” denilmek suretiyle suçun oluşumunu çekin üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlamıştır.
(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.
-GEÇİCİ MADDE 1-(5) 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
Çeki hiç bir şekilde düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edemezsin,etsen bile karşılığı olsa dahi ödeme yapılmaz ve hukuki takip yapılamaz. Bu hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesine göre “Çek, görüldüğünde ödenir" hükmüne açıkça aykırıdır.Türk Ticaret Kanunu 692. Maddesinde çeklerde bulunması gerekli zorunlu unsurlar sayılmıştır. Bu maddeye göre çeklerde vade yoktur. Diğer ticari senetler Poliçe ve Bono (Emre Muharrer Senet) dan farklı olarak Çek iktisadi fonksiyon olarak nakit ödeme aracıdır. Poliçe ve Bono (Emre Muharrer Senet) ise iktisadi fonksiyon olarak kredi aracıdırlar.
Bu düzenleme Çeki kredi sözleşmesi niteliğine almaktadır ve artık senet niteliği taşıyan Banka çeklerine dolaylı olarak Adli Para cezası verilerek ve bununda özgürlüklerden alıkoyan hapis cezası, Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün ilgili hükümlerine açıkca aykırıdır.
Bu husus Adalet komisyon raporunda da açıkça belirtilmiştir.
Adalet Komisyonu raporunda : Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.
- Tasarının değişik maddelerinde birçok suç tipi ihdas edilmiştir. Bürokratik halkalara yeni bürokratik halkalar eklenmiştir. Ancak bu yöntemle çekin güvenilir bir ödeme aracı olması sağlana­mayacaktır.
- Tasarıda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım yerine, adli para cezası öngörülmesinin (adli para cezası ödenemediğinde hapis cezasına dönüşeceğinden) bir esprisi yoktur. Ayrıca, kişi ekonomik du­rumu uygun olması durumunda zaten çek bedelini ödeyecektir. Hamilin çek bedelini ödeyemeyen kişiye bir de adli para cezasının verilmesi mantık dışı bir durumdur.
- Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.
ifadeleri tutanaklara geçmiş ve rapor halinde çek kanunuyla beraber yayınlanmıştır.

PARA CEZALARININ İNFAZI
KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK

--MADDE 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek fıkra: 5170 - 7.5.2004 / m.1) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
--MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Gün adli para cezası sistemi ile nispi para cezası sistemi birbirine karıştırılarak karma bir uygulama yapılmıştır.Bu iki sistemin ise bu şekilde bir arada uygulanması mümkün değildir. Buna göre Anayasaya açıkça aykırılık vardır.
Yeni yasada karşılıksız çek suçunun üst sınırı 1500 gündür. Alt sınırı yazılmadığı için 5 gündür. Ancak verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden aşağı olamaz dendiği için asıl alt sınır karşılıksız kalan çek miktarıdır. Yani karşılıksız çek suçlarında artık karşılıksız kalan çek bedeli alt sınırdır. Bu miktarın ise kaç gün olduğu belli değildir. Çünkü doğrudan verilmiş bir para cezasıdır.. Bu düzenleme infaz sırasında eşitsizliklere yol açacaktır.
5275 S.K.’un 106/3 fıkrası uyarınca “Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir” düzenlemesine göre 500 gün adli para cezasından çevrilen 10.000 TL’yi ödemeyen hükümlünün cezası 500 gün hapse, 100 gün adli para cezasından çevrilen 10.000 TL’yi ödemeyen hükümlünün cezası 100 gün hapse çevrilecek olup bu durumda açıkça bir adaletsizlik doğacaktır, ekonomik sıkıntıları nedeniyle borçlarını ödeyemeyen ve sosyal ekonomik durumu kötü olan sanığa tayin edilen günün az karşılığı adli para cezasının çok tutulması mı gerekecektir? ( 1. örnekte 100 gün ve 100 TL/den hesaplanıp 10000 TL adli para cezası gibi) Yargıç yasa koyucu yerine geçerek norm koyamaz Kimse koşullar varsa 20 TL den yerine 100 TL den belirleme yapacağı mecburiyetini yasal olarak açıklayamaz..
TCY 52 md metninde veya gerekçesinde “ para cezasının hapse çevrilmesi aşamasında aleyhe bulunan 3167 sayılı Kanun’dan daha aleyhe bir durumun ortaya çıkmaması gerekliliği “ şeklinde takdir kullanılacaktır yazmıyor, sadece “ kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri” göz önünde bulundurulabilir(ki zaten sanık ekonomik olarak çökmüş ve çek karşılıksız çıkmış) Yani 100 TL değil 20 TL ye gerekçe olabilir, bu aynı bedel çek üzerinden yargılanan iki kişinin farklı cezalara çarptırılması anlamına gelirki Anayasamızın 10. Maddesine aykırıdır.

SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR
--5941 s. Yasanın 5. madde 4. fıkrasının gerekçesinde; “Dördüncü fıkrada, hakkında gerek koruma tedbiri olarak gerek güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilecek kişiler, belirtilmiştir..
Bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için eylemin mutlaka suç teşkil etmesi gerekir.Suç işlemeyen bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz.Sadece koruma tedbiri uygulanabilir.Yeni yasaya görede karşılıksız çek keşide etmek suç değildir.Karşılığını bankada bulundurmamak suçtur.
Çekin karşılığını bulundurmakla yükümlü kişiler ise kanunun 5/2.maddesinde açıkça ve tahdidi olarak sayılmıştır.kanunun 5/4.maddesinde yer alan "karşılıksız çek düzenleyen" ibaresi çek hesabı sahibi olupta (gerçek kişi veya tüzel kişiliğin kanunda sayılan yönetim organı üyeleri) aynı zamanda karşılıksız çeki keşide etmiş olan kişileri kapsar.Çek hesabı sahibi olmayan sadece vekaleten çek keşide edenleri kapsamaz.
Aksi takdirde TCK.nun 7/1.maddesi gereğince eylemi suç teşkil etmeyen bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz?Çek Kanunun 5/3.maddeye göre herhangi bir hukuki yada cezai sorumluluğu bulunmayan kişi hakkında yasaklama kararı verilemez? suç işlemediği için hakkında herhangi bir dava açılmayan kişi hakkında Mahkeme resen yasaklama kararı veremez? Kanun maddesi açıkça anayasaya aykırıdır ve iptali gerekir. Çünkü kanun koyucu hiç bir zaman için eylemini suç olarak kabul etmediği kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulayamaz..

--MADDE 38 . – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
5237 sayılı TCK MADDE 7. - [1] İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar.
[2] Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

GÖREVLİ MAHKEME
--Yeni Çek Kanununda, 3167.Sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1/3 de eski çeklerle ilgili olarak 3167 Sayılı yasanın uygulanacağını ve görevli mahkemeninde Asliye Ceza Mahkemesinin görevli olduğunu söylüyor, Yasada çeklerin şekil şartı yönünden 3167'nin uygulanacağına dair ibare yoktur. 3167 sayılı kanun bir bütün olarak ele alınırsa mahkemenin görev kısmı da buna dahil oluyor. Yasada Açıkca Anayasaya Aykırılık vardır.

VEKALETEN ÇEK İMZALAMA
--5-(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
Bir tarafta vekalet ile çek keşidesini yasaklanmıştır, diğer yandan vekalet ile karşılıksız çek keşide edene ceza verilmemiştir..HUKUK DEVLETİ ilkesinin açık bir ihlalidir ve Anayasa kuralına aykırıdır. Bu durumda vekaleten çek imzalayana ceza verilemez...

535 yorum:

 1. HASAN BAFRA...evet bendim. ya zaman zaman oluyor tartışmalı yorumlar tabi.zaman zaman hepimiz maksadını aşan şeyler yazabiliyoruz. haydi yine tartılma yaratmayayım. ben zaman zaman maksadını aşan şeyler yazabiliyorum. malum sinir sistemi iflas edeli yılı çoktan devirdi. çok sevdiğim bir laf vardır. türkçesi "cehenneme giden yol iyi niyetlerden yapılmıştır" gibi bir şey oluyor. bugün bir durdum düşündüm. hakkımdaki suçlamalar. 1) karşılıksız çek keşide etme suçu, nitelikli dolandırıcılık oluyor kendisi, 2) teslim edemediğim leasingle aldığım tırlar yüzünden "hizmet nedeni ile emniyeti suistimal ve güveni kötüye kullanma" 3) ödemeye çalıştığım çeke icra dairesinde taahüt verdim diye taahüdü ihlal 4) bu akşam öğrendim muhtemel bir ticareti usulsüz terk... var oğlu var... şimdi tabi böyle olunca insanda ne üslup kalıyor. ne akıl ne mantık. zor tabi. 1.5 sene önce bankacılar kapıya geliyordu bizle çalış diye, şimdi kapı kapı beni arıyorlar. Eş dost kız erkek sabah akşam arar sağa sola çağırırdı, akıl fikir alırdı. şimdi telefonumu gören noya basıyor.2 sene önce vergi dairesinden teftişe geldiler defterlermi vs. incik cincik etttiler sonunda onlar bile insafa geldi takdirname verdiler. tek hata bulamadılar. şimdi beni polis zoruyla içeri tıkmak istiyor aynı adamlar. ne diyeyim bilmiyorum. bu işte bi hata var ama nerede anlayamadım. ben o zaman da aynı salaktımi hala aynı salağım. ne bir gram akıllandım ne bir gram aptallaştım. diyorum ki var be para sen nelere kadirmişsin. anayı babayı evlada, karıyı kocaya düşman etmek ne kolaymış senin için. aşkı meşki nefrete sevgiyi kine güveni yalana dolana ne kolay çevirirmişsin. keşke cebimizden taşarken kıymetini bilseymişiz.

  YanıtlaSil
 2. Eski bir akp'li olarak hem akp'den hemde kendimden utnıyorum.

  Bu yaşam mücadelemizde bize destek veren CHP ve CHP millet vekillerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
  Daha önce kendilerini anlayamadığım için özür diliyorum.

  Bundan sonra Yeni partim adına elimden gelen herşeyi yapacağımada söz veriyorum.

  YanıtlaSil
 3. Serkan YAVUZ kardeşim işte bu aşağıda yazdıkların kitabın tam ortası. Tebrik ederim. Yüreğine sağlık

  vay be para sen nelere kadirmişsin. anayı babayı evlada, karıyı kocaya düşman etmek ne kolaymış senin için. aşkı meşki nefrete sevgiyi kine güveni yalana dolana ne kolay çevirirmişsin. keşke cebimizden taşarken kıymetini bilseymişiz.

  YanıtlaSil
 4. Serkan bey kardeşim sende var bir şeyler
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 5. CHP CHP CHP CHP YEMİN EDİYORUM SİZE OY VERMEDİM AMA SİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM O KADAR KÖRMÜŞÜM HELE BUGÜN SYN İNCENİN KONUŞMASI SİZE KARŞI UTANCIMI DAHA ÇOK ARTIRDI KÖRMÜŞÜM KÖRMÜŞÜM NASIL ALDATILMIŞIM BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM BUNDAN SONRAKİ SEÇİMLER İÇİN BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK BIRAKIN BENİ SYN İNCE GÜZEL DEDİ İKTİDARDAYKAN YÜZDE ON BARACINI KALDIRIN O KADAR OY BİLE BULAMIYACAKSINIZ. İYİKİ VARMIŞINIZ

  YanıtlaSil
 6. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; ÇEK YASASI ÇIKTIĞINDAN BU GÜNE KADAR CİDDİ ANLAMDA, YORUM YAPMIYORUM; DAHA DOĞRUSU YAPMAK İSTEMİYORUM. AFFINIZA SIĞINARAK; ÇOK ŞEY BİLİYORUM DEMİYORUM VE ANCAK, EKSİĞİMLE BİRLİKTE, 01.11.2000 TARİHİNDEN BU GÜNE DEK, HAKLI DAVAMIZ HUSUSUNDA ÇOKTA AZIMSANMIYACAK ŞEYLER ÖĞRENDİĞİM KANISINDAYIM. ÇEK YASASI ÇIKANA DEK; HERHALDE, TÜM MÜCADELE VEREN ARKADAŞLARIMIN YANINDA OLMAYA ÇALIŞTIM. EKSİĞİMLE BİRLİKTE; TÜM İMKANLARIMLA MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞTIM. ŞU ANDA; SEBEBİNİ BİLMEDİĞİM SEBEPLERDEN, BİRAZ DURGUNLUK VE BEKLEME DÖNEMİNDEYİM. ZATEN; HER ŞEYİN BELİRSİZ VE TOZ DUMAN OLDUĞU BU ORTAMDA, ŞİMDİLİK BAŞKACA YAPACAK, GEÇİCİ OLARAK BEKLEMEKTEN BAŞKA YAPACAK PEK BİR ŞEY OLDUĞUNUDA SANMIYORUM. KALDIKİ; ŞU ANDA, (Daha evvel belirtmiştim) FRANSA'DAN GELEN KIZIM AMELİYAT OLDU; O'NA KARŞI ANNELİK GÖREVLERİMİ YAPMAK ZORUNDAYIM. ANCAK VE ANCAK; GÜNLERDİR VE AYLARDIR HEPİMİZDEN ÇOK, BU HAKLI DAVAMIZDA HEPİMİZDEN ÇOK MÜCADELE EDEN, BİZLERE YÖN VEREN VE YÖNLENDİREN; DEĞERLİ HOCAM(Pirimiz), CÜNEYT'E VE EMRE KARDEŞİME YAPILAN SALDIRILARA KARŞI, SESSİZ KALAMIYACAĞIMI VE GEREĞİNDE, EN İYİ VE HAKLI CEVAPLARI VERECEĞİMİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM. UMAR VE DİLERİMKİ; ASLINDA, AYNI HAK MÜCADELESİ İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZ, ARKADAŞLARIMA CEVAP VERME HAKKIM DOĞMAZ. BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ? TÜM KATILIMCILARA SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 7. geçen günlerde haberleri seyrederken bir şey farkettim. önce tekel işçileri başladı, sonra memur sendikaları grevleri, sonra demiryolları ile ilgili eylemler, malum konu açılım zaten her daim haberler insanlar sokaklarda, arada bizim konumuz geçti çek mağdurları isyanda, metrobüs zammı ile ilgili bir haber daha geçti, peşine eczacıların sözleşmelerinin feshi geldi. geldi geldi bitmedi geldi geldi bitmedi. haberler bitti bu basiretsiz akp'nin yaptıkları bitmedi. bekledim hava durumuna, spor haberlerine taşan marifetleri var mı diye. bence CHP bu sefer basiretli, akıllı hamlelerle mutlaka seçimlerden ilk parti çıkacaktır derken baktım yandaş medya akpyi insanlara şirin göstermek için mahallenin bıçkın delikanlısı Recep abinin sağa sola gider yaptığı görüntüleri vermeye başladı. böyle akıllı olun, susun yoksa sustururum van minüt efendi olun falan diye sağa sola sallıyordu. Dedim bizim millet bunlara kanmaz inşallah. Ama Allah ne kadar büyük peşine dün haberlerde BDPli belediye başkanı delikanlılık öyle olmaz böyle olur diye adlı adınca hass...r git lan dedi recep abiye. öyle kuru kalabalık falan da deil hani öle susun akkıllı olun falan deil. ulan ya aklını başına al ya da hass..r git dedi. galiba bu sefer öyle ucuz sokak kahramanlıkları ile falan da milleti kandıramayacaklar. bu aralar son oyunlarını oynuyorlar. ben bu numaraya Mağdur Panda numarası diyorum. delikanlılık laf oyunları falna bitince aman halkım biz mağduruz bakın bize neler yapıyorlar diye ağlıyorlar ya. şimdi o film viztyonda. Amana halkım bakın bizi öldürecekler diye ağlıyorlar her yerde. Korkmayın korkmayın sizi kimse öldürmez. Kimse size o iyiliği yapmaz. Birileri sizi öldürsün de siz kahraman olun oğlunuz torununuz da 150 sene iktidar olsun di mi ??? Yok öyle yağma... Köprüden kendinizi atsanız gelir tutarız. Öyle ucuz yollu kahramanlık yok... Sandığa kadar hep beraberiz. Oradan sonra ne yaparsanız yapın...

  YanıtlaSil
 8. YENİ KURULAN 5-10 SENELİK PARTİLER NASIL ZAMANI GELDİĞİ ZAMAN PILISINI PIRTISINI TOPLAYIP GİTTİYSE BUNLARDA BÖYLE GİDECEKLER.AKP,YE NEDEN KIZIYORUM BİLİYORMUSUNUZ.......NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP ZİHNİYETİNDEN.KARDEŞİM HİÇ BİR ŞEY YAPMA SADECE YARGIYI ÇALIŞTIR.EVET SADECE YARGIYI ÇALIŞTIR.YARGITAY BAŞKANI SAYIN GERÇEKER , ÇEKLERDE HAPİS CEZASI OLMAZ DEDİ VE BİR SÜRÜ HAKLI HUKUKİ SEBEP KOYDU ORTAYA ..SEN NE YAPIYORSUN EYY AKP..AMAN BANKALAR ÜZÜLMESİN..AMAN FACTORİNGLER KIZMASIN...AMAN TEFECİLER DARILMASIN..YANİ SERMAYEDEN TARAF OLDUN....HALKTAN VE O HALKIN MAĞDUR İŞADAMINDAN-ESNAFINDAN-İŞÇİSİNDEN-KÖYLÜSÜNDEN YANA OLMADIN....BİR GÜN BU IZDIRAPLAR ELBET SONA ERECEK...İMAN EDİN SONA ERECEK..O ZAMAN SANIK SANDALYELERİNDE KİMLER OLACAK GÖRÜN.TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR.BEN HEP ŞUNU DEDİM..HALA YARGIYA GÜVENİYORUM..HEMDE SONUNA KADAR...SAYIN SAVCILARIMIZ,SAYIN HAKİMLERİMİZ GELİN BİTİRİN ŞU İŞİ..KİMSEDEN KIYAK İSTEMİYORUZ...YASALARI UYGULAYIN BİZE YETER..MARKALAR KANUNUNU NASIL 31-12.2008 DEN SONRA GEÇERSİZ SAYDIYSANIZ GELİN BUNUDA KALDIRIN...VATANI MİLLETİ SEVİYORSANIZ YAPIN....3167 31-12-2008 DE SONA ERMİŞTİR....NE DERSENİZ DİYİN ANAYASA 38 MADDE BU İŞİ BİTİRMİŞTİR...EVRENSEL HUKUK , İNSAN HAKJLARI BU İŞİ BİTİRMİŞTİR.BU İŞİ YENİ YASADA ÇEK VADELİ BİR ÖDEME ARACIDIR DİYEN AKP,Lİ VEKİLLER BİTİRMİŞTİR ..........YÜREKLİ ŞİŞLİ 3-6-11-YÜREKLİ SAKARYA 1. AĞIR CEZA BİTİRMİŞTİR.BİLECİK BİTİRMİŞTİR....

  YanıtlaSil
 9. 6 daki arkadaş sayın ince ne konuştu???

  YanıtlaSil
 10. 10 ay önce babam gittiğinde hiç birşeyin üstesinden gelemem sanıryordum
  5 yıl benm ve kardeşimin büyüdüğünü göremycek sanıyordum.
  her seyimiz gitmişti cünkü.
  ama siz bana öğrettiniz ki ufacık bir umudu olan kişi her şeye sahip olabilir.
  şuan otobüste birazdan babam gelicek bana yaklaştığı her kilometrede emeği olan
  CUNEYT ABİme bana pes etmemeyi öğrettiği için.
  TAYFUN ABİme pes etmediysem başlı başına bir sebep olabildiği için.
  KADİR ABİme en umutsuz oldugum zamanlarda yanımda oldugu için.
  GÜL ABLAMA her sordugum seye sıkılmadan bana cevap verdiği için
  ve EMRE ABİme bana kızgn olsa da ABİM oldugu için

  kısacası babamın yoklugunu en güzel şekilde dolduran herkese ve herseye milyonlarca tesekkür ederim.
  size ne söylesem az.

  YanıtlaSil
 11. 10 ay önce babam gittiğinde hiç birşeyin üstesinden gelemem sanıryordum
  5 yıl benm ve kardeşimin büyüdüğünü göremycek sanıyordum.
  her seyimiz gitmişti cünkü.
  ama siz bana öğrettiniz ki ufacık bir umudu olan kişi her şeye sahip olabilir.
  şuan otobüste birazdan babam gelicek bana yaklaştığı her kilometrede emeği olan
  CUNEYT ABİme bana pes etmemeyi öğrettiği için.
  TAYFUN ABİme pes etmediysem başlı başına bir sebep olabildiği için.
  KADİR ABİme en umutsuz oldugum zamanlarda yanımda oldugu için.
  GÜL ABLAMA her sordugum seye sıkılmadan bana cevap verdiği için
  ve EMRE ABİme bana kızgn olsa da ABİM oldugu için

  kısacası babamın yoklugunu en güzel şekilde dolduran herkese ve herseye milyonlarca tesekkür ederim.
  size ne söylesem az.

  YanıtlaSil
 12. ya 3 gundur bir adami tahliye edemediler
  bu akp ye bir daha oy yok

  YanıtlaSil
 13. gözünüz aydın allah bir daha ayırmasın darısı bizlerin başına inşallah

  YanıtlaSil
 14. akp karşıtı yazıları acı bir tebessümle okuyorum, herkes akp karşıtı oldu, ama bu yasayı istediğimiz gibi geçirselerdi, herkes akp yi alkışlıyacaktı, fakat ben yine karşı olacaktım, çünkü beni kurtarması önemli değil çocuğumun geleceği önemli, ülkemin geleceği önemli,en önemli nokta ise bu olaydada basiretsizliini, padişahlık sistemi gibi yönetilmesini, kanıtladılar,bu kadar oyu nasıl aldılar hala aklım almıyor ama, verenlerinde hala bu yalanlar, üstüne kurulmuş yönetime bir daha oy vermiyeceklerini umuyorum.
  konumuz ile ne alakası var demeyin, yıllardır ticaret yapan bizler şu andaki mağduriyetimizi tamamen bu partiye borçluyuz. nedenmi,işte sebebler,

  1- enflasyonu düşürme uğruna ülkeyi tarihimizde görülmeyen bir borç altına soktular,

  2- enflasyonu düşürme uğruna, tl yi aşırı değerlendirip, ithalatı patlattılar ihracatı bitirdiler,turizmi bitirdiler, üretimi bitirdiler,

  3-enflasyonu düşürme uğruna, türk halkını bankalara peşkeş çektiler, pembe tablolar çizip herkesi kredi, kart vs ile borçlandırdılar, borçsuz insan yok, millet borç faiz ödemek için gırtlağından kesmeye başladı.

  4-yine enflasyonu düşürme uğruna, herşeye zam yapıp maaş lara yapmadılar, alım gücünü bitirdiler.

  5-bakkala bile borç yapmayan türk halkına kart kazığını attırdılar, ekmek bile taksitle satılmaya başladı, bankalar hem pos makinalarından fahiş oranlarda para kazanmaya başladı, ki kullananlar bilir müşteriye 6 taksit yapınca satış fiatının %12 sini banka komisyon alırdı %60 kar marjı ile yapılan satışta bu komisyon karın 3 te birini götürürdü,

  6- dünyada bankalar batarken türkiyede 2009 un 10 ayında %70 -80 karını arttıran bankaların başka bir açıklması olabilirmi,

  daha bunun gibi 10 larca sebeb varken, bu yasayı lehime geçirselerdi bile yinede oy vermezdim, vermedim vermiyeceğimde. tek isteğim baştan gitmeleri değil bu kurtuluş olur, umarım hepsi yüce divanda yargılanır, ülkemize verdikleri bu zararların hesabını teker teker verirler,

  YanıtlaSil
 15. F 11 KARDEŞİM ALLAH SİZİ AYIRMASIN .GÜRCAN

  YanıtlaSil
 16. Özaldan beri hep aynı nakarat ülkem insanında devam ediyor.

  Din maskeli amerikancıların biri gider diğeri gelir, bakalım o zamanda söylemleriniz böylemi olacak. :)

  YanıtlaSil
 17. sayın carpediem ağzınıza sağlık

  YanıtlaSil
 18. Herkese selamlar,

  Merak ettiğim birkaç şey var.
  2004 yılının başında yazılan çeklerim yüzünden kaçak olarak yaşamaktayım. Bugüne kadar hakkımdaki mahkeme ve davalar ile ilgili hiçbir işlem yapmadım. Gıyabımda hapis kararları çıkmış ve temyiz şansımı kullanmadım. Tüm dünya ile başta alacaklılar olmak üzere malesef irtibatımı kestim. Yaşadığım şehri terk ettim.

  Taahhütten önce yeniden uyarlama yargılaması ve çek koçanını teslim etmeme konusunda şansımı zorlamak istiyorum. Sorduğum avukattan ve başka kimselerden tam cevap alamadığım birkaç konuda görüşlerinizi alabiirsem çok memnun olurum.

  1.İnfazdan bir avukata baktırdığında sadece bulunduğum şehir olan İzmir'deki dosyalarım çıkıyor. Bir arkadaşım vasıtası ile adliyeden UYAP sisteminden baktırdığımda İzmirde çıkan dosyalara ilaveten birde İstanbul'dan bir dosya çıkıyor. UYAP sisteminde çıkandan başka hakkımda başka dosya varmıdır herhangi bir nedenle sistemde görünmeyen. Mesela online olmayan küçük vilayet veya ilçelerde alınmış kararlar gibi veya başka aklıma gelmeyen bir nedenden.

  Bunu sormamın sebebi dışarda 25 yaprak çekim olması fakat UYAP tan sadece 9 dosya çıkması.

  2. UYAP sisteminde çıkan 2004-2005 yılına ait Asliye Ceza Mahkemelerine ait dosyalara ilaveten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ilamat dosyaları var.Bu dosyalardaki ilamat numaraları Asliye Cezaların ilamat numaralarına uyuyor. Fakat birde 2009/7-***** gibi numaralarda giden 2009 yılına ait Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait taşra ilam dosyaları var.

  Bunlar ne olabilir bilen birisi varsa çok sevinirim. 2004 tarihinden beri hiçbir işlemim vs olmadı. Dışarıda hapis hayatı yaşıyorum.

  3.Cüneyt Bey acaba Çek Defterini iade etmemek ve Yeni çek kanununa uyarlama yargılaması hususlarında mahkemeye verebileceğimiz dilekçe örnekleri var mıdır? varsa paylaşır mısınız?

  4.Borcum şuan ki mevcut durumumla ödeyebileceğimden çok fazla hele ki anapara + faiz kesinlikle benim için ütopya. Bu sebeple özgür kalabilmek ve çalışarak borçlarımı ödeyebilecek konuma gelme amaçlı şansımı kullanmak için zamana ihtiyacım var. Şimdi ben önce yerine getiremiyeceğimi bilerek zaman kazanmak adına taahhütte bulunsam, 1 yıl içinde eğer paranın yüzde 30 miktarını bulamaz, kazanamazsam hakkımdaki adli para cezalarını ödeyip infazın kalkmasını istersem ne ile karşılaşırım. Yani taahhütte bulunduğumda baktım imkanlar bu borcu ödemeye el vermiyor, o halde gidip Ana Parayı kabul ederse alacaklıya etmez ise adli para cezası olarak adliyeye yatırsam bunun sonucu ne olur görüşlerinizi öğrenmek isterim.

  5.Aşağı yukarı içinde bulunduğum statüyü yazdım. Siz benim yerimde olsanız nasıl bir yol izlersiniz?

  Uzunca bir yazı oldu Şimdiden görüşleriniz için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 19. ARKADAŞLAR BEN BU GÜN ANTALYA E TİPİ CEZA EVİNDE 1 ARKADAŞIMIZI DİLEKÇELERİNİ VERİP ÇIKARDIK. BU ANTALYA DA BİR İLK ÇÜNKÜ HERKEZ BU GECİKMEERDEN DOLAYI GÖÇMÜŞ DURUMDA NE YAPACAGINI KİMSE BİLMİYOR YANİ HAKİMLER VE SAVCILAR.

  BU YÜZDEN SON PAZARTESİDEN DÜN CUMA GÜNÜNE KADAR HAKKINDA ARAMA KARARI OLAN KİŞİLER TAAHHÜT VERMEK İÇİN ADLİYE İNFAZ KALEMİNE GİTTİKLERİNDE UYGULAMA BİLİNMEDİGİ İÇİN C E Z A E V İ N E ATIYORLAR SON 5 GÜNDE 45 ARKADAŞIMIZ TAAHHÜT VERMEK İÇİN GİTMİŞ OLDUGU ADLİYE HIZLI BİR BİÇİMDE GÖZ ALTINA ALINARAK SAVCININ EMRİ İLE CEZA EVİNE ATILMIŞLARDIR.

  O YÜZDEN YAKALAMASI OLAN ARKADAŞLAR KESİNLİKLE ŞU SIKINTILI NE YAPILACAGINI BİLİNMEYEN DÖNEM GEÇENE KADAR KESİNLİKLE ADLİYEYE TAAHHÜT VERMEYE GİTMESİNLER. AYNI ANDA YOKSA İÇERDESİNİZ.

  ANTALYADA İLK BU KANUNLA ÇIKIŞ DÜN AKŞAM SAAT 18.00 GERÇEKLEŞMİŞTİR HERKEZE SAYGILAR.

  SONER YALÇIN

  YanıtlaSil
 20. tek dileğim var,memleketi ters yüz yapan ,kardeşi kardeşe düşüren iktidarın yüce divanda yargılanması.ülke genelinde komisyonların kurulup bakan bebelerinin ve akp yönetimindeki kişilerin araştırılıp nerden buldun diye sorulması.normal bir insanın 200 senede edineceği serveti bunlar 3-5 senede edindiler.

  YanıtlaSil
 21. tşkler soner verdiğin bilgi için. bunu yapanlar da adaleti temsil etmesi gereken bu devletin hukuk adamları. savcıları hakimleri bunu yaparsa amupulkafalıların yaptığı az bile. adam kendi ayağıyla gelmiş, kaçmaktan vazgeçmiş, taahüt veriyor, sen adamı al içeri at. yazıklar olsun. daha önce de yazdım ya inşallah birileri de bunların karılarını kocalarını çoluk çocuklarını analarını babalarını tıkar içeri de bu ahlaksızlar da görüş kuyruklarında çürürler.

  YanıtlaSil
 22. Sayın İsonia türkcell in 4060 nolu bir sistemi var oraya üye olun bu tip davalarınızla ilgili tüm bilgiler cep no nuza geliyor.Bu konu hakkında bilgi almak için google arama motorlarına 4060 yazarak konu hakkında bilgi alabilirsiniz.İD

  YanıtlaSil
 23. CHP BU İŞİ ÇÖZERSE FAZLA HESABA GEREK YOK EN AZ 2 MİLYON OY ALACAKTIR.İŞİ ÇÖZECEĞİNİDE CANI YÜREKTEN İNANMAK İSTİYORUZ O'KADAR DESTEK'TEN SONRA ARKASINI GETİRECEKLERDİR BİZDE ARTIK CHP'YE DESTEK VERECEĞİZ ATATÜRKÜN KURDUĞU PARTİYİ DESTEKLEMEMİZ GEREKMEKTEDİR ZATEN ÖCALAN'A SAYIN DİYEN ERDOĞANI AŞŞAĞI ÇEKMELERİ GEREKMEKTEDİR ARTIK YETER 7 YILDIR ÇEKTİĞİMİZ ZULÜM
  BEN BUNCA ZAMAN HİÇ OY KULLANMADIM ERİNİRDİM ANCAK BU DEFA AİLECE YAKLAŞIK BİR 30 KİŞİ FİLAN YAPIYORUZ HEPSİ CHP'YE

  SAYIN MİLLETVEKİ ALİ RIZA ÖZÜRK'E VE BİZİ SAVUNAN ÜLKENİN AYDINLIK GÜNLER GÖRMESİ İÇİN ÇABA GÖSTEREN CHP VEKİLLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

  YanıtlaSil
 24. 18 de yazan İSONİA arkadaşa,

  -davalarınızın durumunu öğrenmek için bir avukat ya da kardeşiniz vb. adliyede infaz savcılığına gidip bakabilir. ben öyle yaptırdım.
  ayrıca istanbul sultanahmet adliyesi'den tüm türkiye'deki davalar görülebiliyor. ben oradan baktırdım avukatla.
  ancak çekler 2004 tarihli olduğu için cezalar çıkmış ve infaza verilmiştir. yani adliyedeki infaz bürosundan bilgi aldırabilirsiniz(avukat ya da kardeşiniz bakabilir, para cezası varmış, ödeyeceğiz desinler...)

  ama yine de tam olarak güvenmeyin, burası türkiye...
  neden derseniz;
  benim avukatım 2007 de istanbul adliyeden kayıt aldı, 5 cezam çıktı.
  aynı avukatım 1 ay önce yine kayıt aldı bu kez hiç cezam çıkmadı. neden diye sordum, zaman aşımından düşmüş olabilir dedi.

  2 gün önce kardeşim adliyeden infaz bürosundan baktırdı, 1 adet cezam çıktı.
  :)

  ben derim ki;
  acele etmeyin, önce zaman aşımı konusunu araştırın. ben öyle yapıyorum.
  benim dosyalar da 2005 öncesine ait.
  1 haziran 2005 öncesi cezaların zaman aşımı süresi 5 YIL. ve zaman aşımı süresi çek tarihinden itibaren başlıyor.

  bununla ilgili bulduğum kaynağı aşağıya kopyalıyorum. bir avukata danışarak değerlendirmenizi öneriyorum.
  geçmiş olsun...
  --------------

  Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda, sanık hakkında kovuşturma işlemlerine devam edilmesine engel olan zamanaşımına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen (m.66) kavram olarak dava zamanaşımı denilmektedir. Dava zamanaşımı işlenen suçun cezalandırılabilirliğini ortadan kaldıran bir sebep niteliği taşımaktadır.

  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 66. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda” dava ceza zamanaşımı sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

  Ancak, zamanaşımına ilişkin kurallar maddi ceza hukuku kuralları olarak kabul edildiği için suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan zamanaşımı kuralları failin lehine ise suç tarihindeki zamanaşımı kuralları uygulanır. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, beş seneden az ağır hapis cezalarını gerektiren suçlarda zamanaşımı beş yıl olarak belirlenmiştir.

  Buna göre bir suç, 01 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş ise mülga Türk Ceza Kanununda yer alan zamanaşımı süreleri esas alınacaktır.

  Zamanaşımı süresinin başlangıcı, eski ve yeni Türk Ceza Kanununda tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği gün olarak kabul edilmiştir.

  Ayrıca, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 104. maddesinde Hukuku âmme davasının müruruzamanı, mahkûmiyet hükmü yakalama, tevkif, celb veya ihzar müzekkereleri, adli makamlar huzurunda maznunun sorguya çekilmesi, maznun hakkında son tahkikatın açılmasına dair olan karar veya C. Müddeiumumisi tarafından mahkemeye yazılan iddianame ile kesilir.

  Bu halde müruruzaman, kesilme gününden itibaren yeniden işlemeğe başlar. Eğer müruruzamanı kesen muameleler müteaddid ise müruruzaman bunların en sonuncusundan itibaren tekrar işlemeğe başlar. Ancak bu sebepler müruruzaman müddetini 102 nci maddede ayrı ayrı muayyen olan müddetlerin yarısının ilâvesile baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz.” hükmü düzenlenmiştir. Dolayısı ile zamanaşımı süresine kesen sebepler bulunsa bile zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten, 102. maddede belirtilen sürelere yarısının eklenmesi ile bulunacak toplam süre sonunda sona erer.

  Kaynak:
  http://www.turkhukukrehberi.net/ceza-davasinda-zamanasimi/

  2626

  YanıtlaSil
 25. Bende Akp ye oy veren bir kişi olarak üzülmekteyim verdiğim oy için.

  Ortada global krizin etkilerini görmeden kendi esnafını hapise göndermek buna kayıtsız kalmak ne kadar yakıştı akp ye bunu sormak lazım.

  YanıtlaSil
 26. arkadaşlar metrisi aradım listeler gelmeye devam ediyormuş fakat telefonlardan listelere bakmak için öğlende arayın diyorlar hadi tekrardan aramalarımıza devam edelim sevdiklerimizi çıkaralım oradan

  YanıtlaSil
 27. ARKADAŞLAR BU TAV'MI SU TAV'MI BU KİMDİR NEYİN NESİDİR ŞUNA ULAŞACAĞIM BİR NUMARA VERİNDE İKİ LAFTA BEN SÖYLİYEYİM HEM PARAMIZI ÇALDILAR HEMDE HALA KONUŞUYORLARMI

  YanıtlaSil
 28. dün polise küfür eden sözde vekilin yanındakilere hava atması yanındaki sanatcıya hava atması için polise küfür yağdırdığı görüntüleri ekranlara yansımıştı şimdi ihracı isteniyor akp bilmiyormu tüm vekilleri böyle hepsinin ihrac olması lazım bu ülkenin polisine küfür eden adam milletine düz gidiyordur heralde

  http://haber.mynet.com/detay/politika/ak-partide-ihrac-talebi/486976

  YanıtlaSil
 29. cüneyt bey, eşim dün Metris'ten dün tahliye oldu..orda sizden çok sözediliyormuş..herkesin selamları varmış.sabahat

  YanıtlaSil
 30. gözünüzaydın sabahat abla allah ayırmasın inşallah
  bir daha

  YanıtlaSil
 31. Yani ne alakası var şimdi anlamadım hukumet duşmanlığı yapmanın CHP bildiğimiz CHP arkadşalar aklı selim olalım .Sanki CHP iktidarda olsa ne olacaktı ne yapabileceklerdi muhalefet en kolay olanıyapılyor sadece laf uretıyor zanetmeyın bu CHP liler bizi dusunuyor onların tek derdi AKP batsın nasıl baarsa batsın TURKIYEDE batsa onlar için farketmez yanıolayı sıyası şekle donuşturmeyelım

  YanıtlaSil
 32. arkadaşlar,,,,,,,

  içerdeki arkadaşların tahliye olması veya bu yolun açılması kuşkusuz sevindirici bir olaydır.

  ancak,,başımızın üzerinde orta çağ giyotini gibi duran bu 5941 belasının tamamen tarihe gömülmesi lazımdır.

  bunun için her zaman yanımızda olan chp ye açık açık destek vermemiz gerekecektir.

  2milyonu bulan ve her geçen gün artan çek sorunluları ve bu insanların en az 10 kişi olan çevresi ile düşünürsek meblagın ne kadar büyük oldugunu görürüz.

  bu çağ dışı uygulama olan borca hapisi tarihe gömmek için elimizde büyük bir fırsat vardır.

  chp genel başkanı,,milletvekilleri ve gurrup başkan vekilleri ile görüşmelerimizi yogunlaştırarak almış oldukları anayasaya itiraz kararlrının her hangi bir sekteye ugramasını engellememiz gerekir,konuyu oldukça sıcak tutmamız lazımdır.

  başlık yazısındaki deniz baykal resmi yerine genel başkanla beraber ali rıza öztürk hakkı süha okay vb milletvekillerini gurup olarak resimlerini koyma imkanımız varsa çok iyi olur ,,site yöneticisi arkadaşlardan bu konu ricamdır.(çünkü sitemiz politikacılar tarafından da takip edilmektedir)

  sırası ile acil olan ugraşlarımız,

  1)ne pahasına olursa olsun bu yasanın anyasa mahkemesine gitmesini saglamak,,çünkü yaklaşık 40 küsür gün kalmıştır süre

  2)yargıtayın bir içtihat yayınlamasını saglamak ve bunun için kamuoyu oluşturmaktır,

  3)seçimler arefesinde elimizdeki oy potansiyelini kullanarak,yeni ve çagdaş bir çek kanunu yapılmasına hükümeti zorlamaktır.

  BAŞKA BİR YOLUMUZ YOK,,PARÇA PARÇA OLMAMIZI BU 3 ÇALIŞMADAN BAŞKA KURTARACAK Bİ ŞEY YOKKK

  BURADAN TÜM ARKADAŞLARI,,BAŞKA BAŞKA SİTE MENSUBU ARKADAŞLARI,KIRGINLIKLARI ÇEKİŞMELERİ BİR TARAFA BIRAKARAK,AKILLICA İŞBİRLİGİNE ÇAGIRIYORUM,,

  UNUTMAYALIM AYNI GEMİDEYİZ,,VE BU GEMİYİ BU OKYANUSTA BİZDEN BAŞKA KİMSE BATMAKTAN KERTARAMAZ,

  SAYGILAR SUNUYORUM,,,,(BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 33. Arkadaşlar kartalcezaevinde yakını olan yada tahlıye olan varmı ? bızım dosyaları takıp etmıyor avukat ben bızzat gıdıp bsey yapabılırmıyım acaba?

  Delirtiyolar ınsanı ya içerde boşu boşuna yatıyorlar !!!
  Avukat mahkemelerden bırıne gıttıgını ve oraya cezaevınden babamın dosyasının henuz yollanmadıgını soyledı.yasa cıkalı bır hafta oldu bu cezaevındekıler ne iş yapıyorlar cok merak edıyorum !

  NAZ

  YanıtlaSil
 34. metris bugün 90 kişiyi salacakmış..öğleden sonra kişi bilgisi verecekler..dün gece 3 te eşimin koğuş arkadaşını bıraktılar..ailesinden önce beni aradı eşimden haber vermek için..herkesin bu siteden haberi var ,en azından ben görüşe gittiğim zaman sürekli burada yaptıklarımızı anlatıp destek olun diyordum ailelere..herkes çıktığında daha da güçlenip bu ucube yasadan CHP ninde desteğiyle kurtulalım inşallah..

  YanıtlaSil
 35. mETRİS DAHA KALABALIK DAHA YOĞUN OLMASINA RAGMEN BIR SURU TAHLIYE HABERI ALIYORUZ BURDAN , KARTAL CEZAEVINDEKILER NE YAPIYOR NE İŞE YARIYORLAR BEN ANLAMIYORUM YA HIC OYLE YOGUN BIR TAHLIYE YOK ORDAN ?
  YASA CIKALI KAC GUN OLDU BABAM HALA ICERDE BEKLIYOR DELIRMEMEK ICTEN DEGIL ! ARADIGIMZDA BILGIDE VERMIYORLAR RESMEN TERSLİYORLAR GECEN GUN SİNİRİMDEN AĞLADIM BNMLE KAFA BULUYOR ICERDEKI BABAMIN DURUMUNU SORUNCA ! PİSLİKLER YA...

  NAZ

  YanıtlaSil
 36. SYN aa

  yorumunuzu şiddetle kınıyorum,

  burada kimse siyaset yapmıyor,

  bize kim destek vermişse ve bu sorunumuzu çözecekse,onlara destek vermekteyiz,,olay buu

  insanlıgı bu beladan hangi parti kurtarırsa kurtarsın,,o zaman o parti halkı yararına bişeyler yapıyor demektir.

  ŞU ANA KADARDA ,CHP DEN BAŞKA BU HUKUKSUZLUGUN,BU ÇAG DIŞI YASANIN,BU İNSAN MAGDURİYETLRİNİN GİDERİLMESİN GERGİNİ İSTEYEN PARTİ GÖREMEDİK,

  LÜTFEN DÜŞÜNÜLMEDEN YAPILAN YORUMLARLA BURADAKİ İNSANLARIN GELECEGİ İLE OYNAMAYALIM.

  SAYGILAR (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 37. nazcığım..sabret ve duat et..benim eşim koğuşundan ilk çıktı..avukatımız yok..dosyalar şehir dışında....koğuşunda herkes 'burdan en son sen çıkarsın' demiş..gardiyan gelip..tahliye oldun..deyince inanamış..hepsi ve tabi bizler bu hafta çok yıprandık..ama tabi içerdekiler için çok daha zor günler..ve benden önce koğu markadaşlarının eşlerini arayıp..selamlarını iletmiş..azıcık daha sabır..herkes için dua ediyorum..sabahat

  YanıtlaSil
 38. 8 AY ÖNCE TANIDIM BU SİTEYİ.BABAM CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA..AKRABALAR YÜZ ÇEVİRMİŞKEN VE DOĞRU DÜZGÜN YANIMDA KİMSE YOKKEN..CÜNEYT AİLEMDEN BİRİ OLDU VE DİĞER TÜM ÇEK MAĞDURLARI VE AİLESİ..AYLARCA ÇEKTİĞİM FAKSLAR,ETTİĞİM SAYISIZ TELEFONLARDAN SONRA ZAMAN ZAMAN ÇOK ÜMİTSİZLİĞE DÜŞSEM DE HİÇ BİR ZAMAN BIRAKMADILAR MÜCADELEYİ..DÜN GECE BABAMI SALDILAR BEN BABAMA KAVUŞTUM!SANA MİNNETTARIM CÜNEYT VE TÜM SİTEYE...BENİM İÇİN AZMİN EN BÜYÜK ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİN..SEN TAKDİR EDİLECEK BİR İNSANSIN..BU MÜCADELEYE DEVAM..

  YanıtlaSil
 39. komik gelebilir ama biri bana CHP ne için anayasa mahkemesine başvurcak ve sonucunda kabul olursa ne olacak böyle hukuksal kelimelere girmeden kısaca anlatabilirmi

  YanıtlaSil
 40. aa,
  sen çek mağdurlarının azılı düşmanı gibi hareket edip, son dakika önergeyle kazığı köküne kadar sokan parlak oğlan ve avanesini mi savunuyorsun.
  aklına şaşayım senin.
  kenidnizi yakıyorsunuz bizi de, memleketi de yakıyorsunuz.
  yazık...

  YanıtlaSil
 41. aaaaaaaaaa
  hala akp yi savunabilecek insanlar kalmış mıydı
  :)

  YanıtlaSil
 42. tESEKKURLER SABAHAT...

  BILMIYORUM BIZIMDE FARKLI YERLERDE DOSYALAR VAR AMA HIC KIMILDAMA YOK VE ARTIK SİNİRLER COK GERİLMİŞ DURUMDA BIR HAFTA GECTI DEĞŞEN BSEY YOK..
  DİLERİM SİZLERLE EN KISA ZAMANDA TAHLIYE HABERINI PAYŞASIRIM. HERKESIN SEVDIKLERININDE BIRAN EVVEL KURTULMASINI DILIYORUM.

  NAZ

  YanıtlaSil
 43. allahsız kitapsızlar bu insanlar vatan hainimi bu zulmü reva gördünüz bu insanlara ama öyle bir gün gelecek bu insanların tükürükleri içinde boğulacaksınız siz bunların hesabını öbür dünyadada veremezssiniz

  YanıtlaSil
 44. SYN ADSIZ,,

  chp anayasa mahkemesine giderse,

  ve anayasa mahkemesi hukuk ilkelerine sadık kalırsa bu yasa iptal edilir,ve

  borca hapis bir daha gelmemek üzere tarihe karışır.

  dolayısı ile ceza diye bir şey kalmayacagından.

  her kes tahliye olur,kaçak konumdakiler özgürlügüne kavuşur.

  davalar iptal olur,düşer

  KISACA DEMOKRASİ ADIMLARINDAN 1 TANE DAHA ATILMIŞ OLUR.

  SAYGILAR (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 45. aa ve onun gibiler,
  ya kardeşim bizi de kendinizi de memleketi de yaktınız hala konuşuyorsunuz pes yani...

  kazığı direkt soktular hala gık demiyorsunuz yav...

  YanıtlaSil
 46. 31
  tipik bir "deveyi diken adamı öpen yaranır" vakası...
  :)

  YanıtlaSil
 47. aa'dlı üyeden alıntı

  Yani ne alakası var şimdi anlamadım hukumet duşmanlığı yapmanın CHP bildiğimiz CHP arkadşalar aklı selim olalım .Sanki CHP iktidarda olsa ne olacaktı ne yapabileceklerdi muhalefet en kolay olanıyapılyor sadece laf uretıyor zanetmeyın bu CHP liler bizi dusunuyor onların tek derdi AKP batsın nasıl baarsa batsın TURKIYEDE batsa onlar için farketmez yanıolayı sıyası şekle donuşturmeyelım


  arkadaşlar böyle aa gibi kişilere cevap vermenize gerek yokki akp'nin başa geldiği ilk günden beri ne kötülükler yaptığını memleketi nasıl sattığını nasıl rantlar sağlandığını 7 sülalerini nasıl zengin ettiklerini dahi bilmiyor siyaset ile hiçbir alakası yok konuşuyor sallıyor biz burada siyaset yapmıyoruz siyasi görüşümüzü bildiriyoruz bizler çocuklarımızın geleceği için bazı kararları alıyoruz en azından şahsım adına .MEMLEKETİ SATAN BİR PARTİYİ NASIL SAVUNUYORSUN HALEN aa yazdıklarını yanlışlıkla yazdığını düşünmek isterdim ama ne yazıkkı galibaba sende akp'lisin

  üfürükten one minute dedi koca 7 yıl boyunca herkesin aklı gitti bizi ordada rezil etti o kadar cesursa israile amerikaya neden kafa tutamıyor tamam efendım canım efendım diyorlar.

  YanıtlaSil
 48. aa sen yine git akpye oy ver hükümet düşmanlığı yapma. ama kalın kafanın almadığı şey ben de dahil senin hükümet düşmanı dediğin insanların çok büyük kısmı sadece çek için düşman değil. ayrcıa bir arkadaş daha yazmış çeke hapsi kaldırsa alkışlardınız diye onun da kafası basmıyor sanırım türkiye gerçeklerine. bu adamların yaptıklarına bir bak.

  1- öcalan denen vatan haini şerefsizi affetmek için 1001 yol deniyorlar. en son 2006da bir defalığına terör örgütü kurucuları da affedilebilir diye gizli saklı madde geçirmeye çalıştılar meclisten senin beğenmediğin muhalefet fark etti ve engelledi. sonra da apar topar geri çektiler kanun tekliflerini. sence kim için olabilir o geceyarısı affı ???

  2- türkiye'nin kurulduğu tarihtenberi birlikte yaşadığı gerçekleri sorun diye gündeme getirdiler. abarta abarta kardeşi kardeşe düşman ettiler. bak bugün herkes tvlerde rahat rahat özerklik bölgesel yönetim vs.vs. konuşuyor. kürt sorunu dediler sokaklarda insanlar birbirlerini vurmaya başladılar. sağ sol kavgaları var diye yıllarca ihtillaler yapılmadı mı? O zaman sağcı solcu diye insanları birbirine düşürüp ihtilal yaptıranlar daha sonra amerika ve kurduğu kontrgerilla çıkmadı mı? Sen ne kadar kör ve kalın kafalısın ki şimdi aynı amerikanın aynı oyunu kürt türk diye oynadığını ve bunun için de kullandığı taşeronun AKP olduğunu göremiyorsun ??? Titaniki seyredip de sonunda gemi batmaz belki diye bekleyen bir insanın aklından şüphe ederim. Kendinize gelin.

  3- Ekonomi öyle iyi böyle iyi diye atıp tutanların hesaba katmadıkları bir şey var. Bu ülkede yerli üretim bitti. yerli sanayi öldü. yerli bankacılık öldü. ülkeden bir parça kendi yandaşları olan 5 6 sermaye grubuna verdiler gerisini de yabancı sermayeye sattılar. yani hizmet ettikleri ülkelere bu ülkenin tüm zenginliklerini peşkeş çektiler ve karşılığında kendi yandaşlarına da komisyon olarak bir parça verildi. Sen hala hükümet düşmanı olmayın diyorsun.

  4.cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.bütün bu şeraitten dahi elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerini siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. millet fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir...

  5.üstteki satırları oku, belki kafandaki örümcek ağları biraz açılır. hiç umudum yok ama neyse...aziz vatanın bütün kaleleri satılmadı mı yabancılara hem ekonomik hem askeri hem milli tüm değerlerimiz sırlarımız bunların ve özalın sayesinde satılmadı mı yabancılara ??? sözüm ona dünyaya açılıyoruz diye neremizi açtığımıza bakmadan açmadılar mı??? sonra memleketi yönetenler şahsi emelleri servetleri için herşeyi yapmadılar mı??? önceleri gaflet sandık bilmeden yapıyorlar dedik, sonra dalalettir dedik, ama artık görmüyor musun hepsinin düpedüz planlı bir hıyanet olduğunu??? millet fakri zaruret içinde harap ve bitap değil mi??? Al sana tekel işçileri, memur sendikaları,küçük esnaflar, eczacılar, emekliler, dul ve yetimler, işsizler, al sana bizler... bizler ki daha düne kadar bu ülkenin itici gücü, işverenleri, tüccarları değil miydik??? hiç merak etmiyor musun neden içimizde bir tane bile akp bilmem ne ili başkanının oğlu yok, ilçe bilmem nesinin akrabası yok??? 500-600bin adamız içimizde bir tane akp yöneticilerinin veya kadrolarının birince derece akrabası yok. enteresan değil mi ? kendileri ve çevreleri dışında herkesin işini bilmeyen salak esnaf oluşu ama onların hepsinin ticaret erbabı çıkması ???

  Sen hala buradan yaz çiz. Hükümet düşmanı olmayın... Gözünü aç gözünü kendine gel... Biz hükümet düşmanı değiliz, biz sadece vatanseveriz. bu vatana bu millete ihanet eden düşmanlık edenlere düşmanız.

  YanıtlaSil
 49. aa ALSANA AKP VE DAHA NİCE MEDYA'YA YANSIMAMIŞ ALANGİLLİ İŞLERİ RESİMLERLE ANLATILIYOR SEN NASIL SAVUNURSUN ÖCALANA SAYIN DİYEN BİRİSİNİ SENİNDE DTP'LİLERİNDEN BİR FARKIN YOK GALİBA AMA DTP'Lİ BİR VEKİL BİLE BİZE DESTEK ÇIKMIŞTI MECLİSTEKİ ÇEK YASASINDA

  http://www.menacam.com/showthread.php?t=32208&goto=nextnewest

  YanıtlaSil
 50. sn aa
  ben yıllarca sağ partilere oy vermiş ve siyasetin içinde bizzat bulunmuş 1 dönemde memleketimde belediye meclis üyeliği yapmış bir kişiyim
  bu gün geldğiğimiz durumda gördümki yıllarca kandırılmışım bolluğun ve refahın verdiği rehevetle gerçekleri görememişim
  KİMKİ İNSANA ANSAN OLDUĞU İÇİN DEĞER VERİYOR İNSANLIĞI ,İNSANCA YAŞAMAYI MADDİYATIN ÖNÜNDE GÖRÜYORSA BU ÜLKEYİ YÖNETMEYE HAK EDİYOR DEMEKTİR
  O YÜZDEN BU SAATTEN SONRA BİR NEFER GİBİ CHP NİN EMRİNDEYİM BURADAKİ HERKESTE BÖYLE DÜŞÜNMELİDİR
  EĞER GERÇEK MAĞDURSA

  bir yudum huzur

  YanıtlaSil
 51. 31 de akp yi savunan arkadaşım
  yolcudur abbas bağlasan durmaz,
  sen kendi derdine bak...

  YanıtlaSil
 52. 33 de yazan arkadasa cevap.dun saat 15.de kartal cezaevinden tahlıye oldum.ordada tahlıyeler basladı.benımleberaber 4 kısı tahlıye oldu.selamlar

  YanıtlaSil
 53. 31
  git vakıfbank ve halk banksaından kredi iste yapsınlar bi güzellik sana da,
  medya falan alacam dersin, arada çek borçlarını da ödersin:)

  YanıtlaSil
 54. SİTE YÖNETİMİNE

  başlık yazısındaki deniz baykal resmi yerine genel başkanla beraber ali rıza öztürk hakkı süha okay vb milletvekillerini gurup olarak resimlerini koyma imkanımız varsa çok iyi olur ,,site yöneticisi arkadaşlardan bu konu ricamdır.(çünkü sitemiz politikacılar tarafından da takip edilmektedir)
  SAYGILAR(BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 55. yargıtay aşamasındaki davalarda lehe kanun hükümlerinin uygulanması için(erken ibraz)ne yapmamız gerekiyor.Cüneyt bey cevap veririseniz memnun olurum.acilll

  YanıtlaSil
 56. ey ulu önder ATATÜRK
  önünde saygı ve sevgi ile bir kere daha eğiliyorum, sen nasıl yüce bir varlıkmışsınki, 80 yıl önce bugün olacakları görüp söylemişsin,bilmişsin., harfi herfine söylediklerin oluyor şu anda,

  "Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir."

  bunları bildiğine göre şu cümlende gerçek olacaktır hiç şüphen olmasın,damarlarımızdaki asil kan, arap kanı taşıyanların, arapların peşinden koşanların, hakkından gelecektir, ebedi istirahatgahında huzur içinde uyu.

  "Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"

  YanıtlaSil
 57. 24 te yazan arkadaş'a

  Benim 2001 den kalan çeklerim vardı. Bir tanesi 2008 ocak ayında karara bağlanmasına rağmen 35 göre tebliğat yapılmış ve ben bu çekin cezasını yattım.

  Halen 2001 şubat mart nisan aylarına ait toplam 18.000.- TL lik çeklerimden ötürü 2002 şubat ayında kesinleşen cezam var. Ama araştırmalarıma göre dava zaman aşımı 7 yıl 6 ay. Ceza zamanaşımı da 10 sene..

  Sizin bildiğiniz bir kanun maddesi varsa bize de bildirin de biz de faydalanalım.

  Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 58. Sayın Başkentli verdiginiz bilgiler için teşekkür ederim.

  Umarım Anayasa Mahkemesine başvurulur vede en kısa zamanda güzel haberler alınır

  Ablam için bu siteyi takip ediyordum artık tüm çek magdurları için burdan yazdıklarımla elimden geleni destegi yapacagım (39 numara)

  YanıtlaSil
 59. 57- şükrü bey,
  bildiklerimi yazdım zaten. oradaki linkten okuyabilirsiniz, ama aynen kopyalayıp yazdım zaten.

  söyledğiniz 10 yıl ve 7,5 yıl 1 haziran 2005 sonrası cezalar için.
  (yasa değişti ve lehe olan yasa uygulanıyor)

  oysa bizim cezalar (yani suç tarihi) 2005 öncesi
  dolayısıyla ceza zaman aşımı 5 yıl..

  (zaman aşımı suç tarihinden yani çek tarihinden başlıyor)

  yazdığım şeyi dikkatli okuyup bir avukata gösterirseniz daha iyi olur.

  YanıtlaSil
 60. Size bir sorum olacak babam ümraniye cezaevinde yatıyor söylediklerine göre tahliyeler oluyormuş fakat babam hala çıkmadı resmen beklemekten hasta olduk.gözümüz kulağımız kapıda evden çıkamaz olduk tahliyeler hafta sonuda devam edecek diyorlar adlıyeler çalışıyormu diyorum bilmiyoruz diyorlar başkada bilgi vermiyorlar allah aşkına bilen varsa söylesin adliyeler cumartesi pazardaçalışıyor mu?nasıl olacak bu iş pazartesiyimi beklicez çok yorulduk perişan olduk...

  YanıtlaSil
 61. cumartesi pazar'da nöbetci savcılar çalışır cezaevinden salıverilmelerde akşam 6'da başlıyor bıldığım kadarıyla yani cumartesi pazarda salıverilenler olur

  YanıtlaSil
 62. Sayın 2626, (24 deki yorumunuza)

  Benim çeklerimin tümü 2004 yılı ocak şubat mart. Şimdiye kadar sorduğum 3 avukat bana zaman aşımı süresini 10 yıl ve ceza davasının karara bağlandığı tarihten itibaren başladığı yönünde görüşleri belirttiler.

  Ben zaman aşımının 10 yıl olduğunu öğrenmeden önce aynen sizin belirttiğiniz gibi 5 yıl olduğunu düşünüyordum. Fakat sorduklarım hep 10 yıl dedi. Hemen bugün yada pazartesi bir avukat arkadaşıma aldığınız alıntıyı danışacağım. Avukatımdan aldığım yanıtı buradan hemen paylaşacağım.

  Fakat benim hakkımdaki mahkumiyet kararları bu durumda düşmüş olması gerekirken hala aranmalarım devam ediyor. çek tarihlerinin en geçi 2004 mart ayı.

  Diğer infaz ve uyap kanalından baktırdıklarımda benim dosyalarım çıkıyor. Benim merak ettiğim Adliyede çalışan bir arkadaşımın UYAP sisteminden baktığında kişinin hakkındaki tüm dosyalar görünmüş oluyor mu? Bu çıkan dosyaları temizlemeye çabalarken başka sürpriz dosyalar ile karşılaşmaktan oldukça çekiniyorum.

  Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 63. ayşe hn haber varmı 1 saat önce aradım 3 ten sonra arayın dosyalar inceleniyo dedi 90 kişi haberini nasıl aldınız elif

  YanıtlaSil
 64. Herkese selamlar, Merak ettiğim birkaç şey var.2004 yılının başında yazılan çeklerim yüzünden kaçak olarak yaşamaktayım. Bugüne kadar hakkımdaki mahkeme ve davalar ile ilgili hiçbir işlem yapmadım. Gıyabımda hapis kararları çıkmış ve temyiz şansımı kullanmadım. Tüm dünya ile başta alacaklılar olmak üzere malesef irtibatımı kestim. Yaşadığım şehri terk ettim. Taahhütten önce yeniden uyarlama yargılaması ve çek koçanını teslim etmeme konusunda şansımı zorlamak istiyorum. Sorduğum avukattan ve başka kimselerden tam cevap alamadığım birkaç konuda görüşlerinizi alabiirsem çok memnun olurum. 1.İnfazdan bir avukata baktırdığında sadece bulunduğum şehir olan İzmir'deki dosyalarım çıkıyor. Bir arkadaşım vasıtası ile adliyeden UYAP sisteminden baktırdığımda İzmirde çıkan dosyalara ilaveten birde İstanbul'dan bir dosya çıkıyor. UYAP sisteminde çıkandan başka hakkımda başka dosya varmıdır herhangi bir nedenle sistemde görünmeyen. Mesela online olmayan küçük vilayet veya ilçelerde alınmış kararlar gibi veya başka aklıma gelmeyen bir nedenden. Bunu sormamın sebebi dışarda 25 yaprak çekim olması fakat UYAP tan sadece 9 dosya çıkması. 2. UYAP sisteminde çıkan 2004-2005 yılına ait Asliye Ceza Mahkemelerine ait dosyalara ilaveten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ilamat dosyaları var.Bu dosyalardaki ilamat numaraları Asliye Cezaların ilamat numaralarına uyuyor. Fakat birde 2009/7-***** gibi numaralarda giden 2009 yılına ait Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait taşra ilam dosyaları var. Bunlar ne olabilir bilen birisi varsa çok sevinirim. 2004 tarihinden beri hiçbir işlemim vs olmadı. Dışarıda hapis hayatı yaşıyorum. 3.Cüneyt Bey acaba Çek Defterini iade etmemek ve Yeni çek kanununa uyarlama yargılaması hususlarında mahkemeye verebileceğimiz dilekçe örnekleri var mıdır? varsa paylaşır mısınız? 4.Borcum şuan ki mevcut durumumla ödeyebileceğimden çok fazla hele ki anapara + faiz kesinlikle benim için ütopya. Bu sebeple özgür kalabilmek ve çalışarak borçlarımı ödeyebilecek konuma gelme amaçlı şansımı kullanmak için zamana ihtiyacım var. Şimdi ben önce yerine getiremiyeceğimi bilerek zaman kazanmak adına taahhütte bulunsam, 1 yıl içinde eğer paranın yüzde 30 miktarını bulamaz, kazanamazsam hakkımdaki adli para cezalarını ödeyip infazın kalkmasını istersem ne ile karşılaşırım. Yani taahhütte bulunduğumda baktım imkanlar bu borcu ödemeye el vermiyor, o halde gidip Ana Parayı kabul ederse alacaklıya etmez ise adli para cezası olarak adliyeye yatırsam bunun sonucu ne olur görüşlerinizi öğrenmek isterim. 5.Aşağı yukarı içinde bulunduğum statüyü yazdım. Siz benim yerimde olsanız nasıl bir yol izlersiniz? Uzunca bir yazı oldu Şimdiden görüşleriniz için teşekkür ederim. Onur.Y

  YanıtlaSil
 65. sn. İsonia,
  avukatla görüşme sonucunuzu yazarsanız sevinirim. belki ben de faydalanırım.
  bildiğim kadarıyla adliye kayıtlarıyla polis gbt (aranma)kayıtları farklı.

  yani dava düşse bile poliste aranıyor görünüyor olabilirsiniz. yattığınız veya ödedğiniz cezayı bile gbt den düşürmek için sizin uğraşmanız gerekiyor, düşünün artık.

  uyap'a vs çok güvenmeyin, burası türkiye, her an bir yerden bir şey çıkabilir :)
  benim de kafam karışık...
  2626

  YanıtlaSil
 66. arkadaşlar aa konusunda biraz fazla yüklenmissiniz.kişileri aklı selim haline getirip inandırmak varken yahut onları ikmna edici şekilde yanınıza cakmek varken neden yargılar gibi yapıp kişiyi suçluyosunuz.şimdi siz banada kızarsınız.ben savunmamı vereyim benim ak partiyi destekler gibi bir durumum yok elimden gelse hemen iktidardan alırım.bana kızacak olan arkadaşlara fikrim duyrulur.lütfen insanları yargılamaya değil yanınıza cekebilmek için uğraşınız.aa nında canı yanıyorki sizlerin yanına sığınmış

  YanıtlaSil
 67. metris bugün 90 kişiyi salacakmış allahım inşallahh...

  YanıtlaSil
 68. kimden aldınız bu haberi 90 kişi salınacak dedidiniz merak ediyorum açıklarmısınız

  YanıtlaSil
 69. 52 - cok tesekkurler !!! hıc haber alamıyorduk tahlıye olan varmı dıye
  babam sağ f6 da, sız o koğuştanmı tahlıye oldunuz acaba? dosyalar gec mi işlenyor ..

  naz

  YanıtlaSil
 70. kimse bişey bilmiyomu neden yorum yapmıyo kimse arkadaşlarkimden aldını haberi

  YanıtlaSil
 71. Arkadaşlar,

  şu karmaşa biraz yavaşlasın konuşulacaçok şey olacak eminim ama birçok arkadaşın da dediği gibi yasayı uygulamakla görevli yargıçlar dahi bir karara varamamışken bizim yorumlarımızda ancak yorum olarak kalacaktır.

  AKP yaptığı bu yasa ile kendi karmaşık beyin ve zihniyetlerinide ortaya koymuştur.

  Bunu bif siyasi hareket gibi gören aa gibi yazı yazanlara diyecek birşey bulamıyorum zaten. Ne yani çeke af verselerdi alkışlayacakmıydık. Neden alkışlayalımki. O çeklerin karşılıksız çıkmasında bizim kadar uyguladıklarfı ekonomik politikalarla onların payı yokmudur ki onları alkışlayalım. Amaç siyasetse siyasette yaparız. AKP bu işleri bir çıkar ve pakt olarak yürütmüyormu. Ulufe dağıtarak oy toplayan akp çıkar kavgası veriyorsa benim çıkarımı savunan bir partiye oy vermekte benim çıkarıma. VE tabiki oyumu onlara vereceğim. Hatta kendim vermekle kalmayıp elimden geldiğince onlar için çalışacağım. Seçim geldiğinde bunu en iyi anlayacaklardan biride Canikli olacak.

  Bu güne kadar hep adım adım yürüdük. Şimdiki adım Anayasa Mahkemesi aşaması ve çalışmamız bu yönde olmalı.

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 72. ÜMRANİYE E-TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  TAHLİYE LİSTESİ
  (EKONOMİK ŞUÇLAR)

  SAYI : 2009/0049554
  SIRA : UCIK 180026122009 (18:00 - 26.12.2009)

  E-1 : 9
  E-2 : 3
  E-3 : 0
  E-4 : 2
  E-5 : 7

  ------------------------------------------------

  BU GÜN SAAT 18:00 İTİBARİYLE YAPILACAK TAHLİYE LİSTESİ (İNŞAALLAH HEPSİ AYNI ANDA ÇIKAR TOPLAM : 21 KİŞİ)


  26.12.2009

  LÜTFEN TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIN YAKINLARI HANGİ KOĞUŞTAN TAHLİ OLDUĞUNU YAZSIN.

  Serkan

  YanıtlaSil
 73. *****************AKLI SELİM*******************
  Arkadaşlar bakın "kazık" yok "operım" bunlar yakışmıyor
  Benim ne işim varbu sitede mağdur olmasam niye yazışıyım ne haliniz varsa görün derim .
  Şimdi akıllıca dusunun buraya ak partiye kufretmekle chp yi alkışlamakla yanlış tarafta yr alıyorsunuz nedenmı iktidar su an akparti chp iktidar olunca onu destekleyin veya gidin oy atın sonucta bir milletvekili sıteye girse ve okusa bunlar sonucta bunlar senın benım gibi insanlar kızan kufreden gulen vb. bizim için hayırolamaycak "aa ne guzel bunlar bize oy atmayacak madem oyle ne halleri varsa gorsunler diyecek .veya ankaraya gidince belki farklı tepki alacağız .yani kamuoyu oluşturmak için aklı selim olmak lazım anayasaya kanunun iptali yeni kanun çıkarırlarsa ne olacak o dA donmezse anayasadan .ve birde bunun arkasına yeni bir kanun çıkarmak için yine iktidarla goruseceğiz .
  Son olarak
  "BİZ BU SİTEDE HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DUŞMEYELIM
  BİZ BU SİTEDE KAMUOYU OLUŞTURMAYA ÇALILIYORUZ
  BİZ BU SİTEDE ALGILARI KENDİ LEHİMİZE ÇEKMEYEÇALIŞIYORUZ"
  sonucata CHP aynı CHP yani bizim oyumuzla bunlar iktidar olamazlar bizim için onemli olan herkesi kendi lehimize çekmek ve kararlarımı lehimize çekmek

  "NOT:BEN AKPLİ DEĞİLİM "

  YanıtlaSil
 74. hatayda bize bugün yarın diyolar daha bir kişi bile tahliye olmamış. şimdi aradım dosya eksikmiş haftaya dediler.... 25-30 kişi içerde bekliyor...

  YanıtlaSil
 75. metrisle telefonda görüşebilen oldumu acaba ben arıyorum ya açmıyorlar yada meşgul çalıyor bu listedeki kişileri nasıl öğrenebiliriz

  YanıtlaSil
 76. ŞİMDİ BEN BİR ŞEYİ ANLAMIŞ DEĞİLİM.

  BİZ MAĞDURLARI SAVUNAN CHP VE ÖZELLİKLE SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK SORUYORUM SİZE:

  SAYIN BAYKAL NEDEN ŞU AŞAMADA KANUNU ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMEYİ DÜŞÜNMEMEKTEDİR.BU KONUYU SİZ ÇÖZMEZSENİZ BİZ BİREYLER HİÇBİRŞEY YAPAMAYIZ.ÇÜNKÜ SADECE MUHALEFET VE YEREL MAHKEMELER ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜREBİLİYOR BU KONUYU.SİZDEMİ BIKTINIZ BUNLARIN ÇIKARDIKLARI SAÇMA SAPAN KANUNLARDAN YOKSA BİRŞEYLERİNİZMİ EKSİLİYOR.
  SAYIN CHP BAŞKANI VE VEKİLLERİ LÜTFEN BAŞLADIĞINIZ İŞİ BİTİRİNİZ.SİZDEN BAŞKA TUTUNABİLECEĞİMİZ DAL KALMAMIŞTIR SİZLERE GÜVENİYORUZ.SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 77. evde 4 oyumuz var geçen seçim başka bir partiye vermiştim bu seçimde bize yardımcı olacak olan chp ye oylarımızı vereceğiz.teşekkürler chp

  YanıtlaSil
 78. akp liler diyecekmiş ki;
  "aa ne guzel bunlar bize oy atmayacak madem oyle ne halleri varsa gorsunler diyecek .veya ankaraya gidince belki farklı tepki alacağız"

  mantığına hayranım sn. aa..
  ya sen çok zekisin ya ben çok safım...

  ya senin gibileri görünce
  "aaa ne güzel bunları öpsek de okşasak da bize laf söyletmiyorlar, durmak yok mağdurlara gömmeye devam"
  derlerse nolcak?
  :)

  YanıtlaSil
 79. Sayın aa,

  Akp li olman yada olmaman değil sorun. Ben bu saatten sonra AKP den olumlu bir adım yada çalışma beklemiyorum. Çünkü kendi hazırladıkları tasarıyı bile iğdiş ettiler. Son dakika önergesi (golü) ile2 yıllık süreyi 1 yıla indirdiler. Bu mücadelenin başladığı zamanlarda Adalet komisyonu başkanı iyimaya ve diğer AKP li vekillerin verdikleri sözleri saymıyorum bile. Bir yıldır yüzümüze gülümseyerek sırtımızı sıvazlayarak bu noktaya geldik sonuçta senin deyiminle bizi öptüler. şimdiden sonra sıra bizde...

  saygılar

  YanıtlaSil
 80. değerli arkadaşlar


  AKP 2003 yılında 4814 sayılı yasa ile hukukun arkasına dolanarak binlerce esnaf ve işadamının çekten hapis yatmasına,ailelerin dağılmasına,çocukların ortada kalmasına (gazetede annesi ve babası hapise düşerek yuvaya gönderilen çocukların haberi) sebep olmuştur...

  yeni yaptıkları yasa ise tamamen bankaların ve tefecilerin istekleri doğrultu da hazırlanmış ve hatalarla doludur...3167 ile ceza verilemeyeceğini ve hapistekilerin salıverilmesi gerektiğini ilk beyan eden ahmet iyimaya dır...fakat yeni yasada cezanın devam etmesine ses çıkarmayan da bu insandır...

  kısaca yeni yasada cezayı kaldırmış olsaydı dahi 35 bin insanın son iki sene ve 2007 den önceki yıllarda insanların boşuna çektiği cezalara sıkıntılara bir PARDON demenin insanları tatmin edeceğini düşünmek bile abesle iştigaldir...

  CHP ye gelince partinin genel yapısı ve temelleri SOSYAL DEVLET ilkesine dayanmaktadır...ve HUKUK DEVLETİ ilkelerinden hareket ederek bu cezacı anlayışın yanlışlığını savunmuştur...aynı şekilde 2003 te akp 4814 ü çıkarırken de muhalefet şerhini yasaya eklemiştir..ve bunu OFLUOĞLUNUN sitesinde bizi yazdığımız yazı için YAĞCI ilan ettiği durum için değil...HUKUK kurallarına bağlı olduğu için yapmıştır...ve doğru olduğuna inandığı için yapmıştır...CHP NİN FARKI BUDUR...

  ayrıca OFLUOĞLU için tavsiyem bu siteyle boş polemiği bırakıp CGK daki ŞİŞLİ6 asliye dosyasını takip ederek mağdurlara hayırlı haberler vermeye çalışmasıdır...

  en azından AVUKATLIK DİPLOMASI var ve bazı yerlere bizden daha çabuk ulaşabilir...

  my way

  YanıtlaSil
 81. BURADAN ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İYİMAYAYA VE SUAT KILIÇ'A SESLENİYORUM:

  31-12-2008 TARİHİNDEN SONRA 3167'YE MUHALEFET SUÇU CEZASIZ KALDI DİYE BAĞIRAN SİZ DEĞİLMİYDİNİZ O GÜNDEN BU GÜNE NE DEĞİŞTİDE SUSTUNUZ.HERŞEY O KADAR BASİTMİDE SUSTURULDUNUZ.KANUN KANUNDUR NE YAZARSA O DUR.HERŞEYİ İŞİNİZE GELDİĞİ GİBİ UYGULUYORSUNUZ AMA AYIP OLUYOR BU HALKA.
  GELELİM SUAT KILIÇ'A SEN DAHA GENÇ BİR ARKADAŞSIN AMA SİYASETTE ÖĞRENECEĞİN ÇOK ŞEY VAR.SENİN GİBİ ACEMİLERİ KULLANARAK BÖYLE ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYDİRİR SONRADA SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKARIRLAR.SENİN BU KONULARI BİLMEDİĞİNİ ADIM GİBİ BİLİYORUM AMA KENDİNİ PİYON GİBİ KULLANDIRMANDA SENDE ONLAR KADAR SUÇLUSUN.SUÇUNUN CEZASINI VATANDAŞ KESECEKTİR SANDIKTA.

  TÜM MAĞDUR ARKADAŞLARA SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 82. KARTAL CEZAEVINDEN BUGUN TAHLIYE VARMI BILGISI OLAN PAYLASABILIRMI LUTFEN...

  NAZ

  YanıtlaSil
 83. AYRICA EKLEMEK GEREKİRSE CHP EĞER YAĞCILARDAN ETKİLENSEYDİ ŞAYET BANKA VE TEFECİ LOBİLERİNDEN ETKİLENİR VE AKP NİN ÇIKARDIĞI YASAYA DESTEK VERİRDİ....

  CHP NİN AYRI BİR ÖZELLİĞİ YAPTIĞI İŞİ DOĞRU OLDUĞU İÇİN YAPAR VE GÜCÜNÜ HALKTAN VE HUKUK KURALLARINDAN ALIR...

  UMARIM AÇIKLAYICI OLMUŞTUR...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 84. metrise ulaşan oldumu sürekli meşgul bilen varsa yazarsa sevinirim

  YanıtlaSil
 85. ümraniyeden çıkacaklar listesini yazan serkan bey bu liste kesin mi babam E-4 koğuşunda zaten o koğuşta 2 kişi var çekten yatan babamda onlardan biri kesinmi bu liste ne olur çok heyecanlandım lütfen hemen cevap verin...

  YanıtlaSil
 86. serkan bey ümraniye cezaevinden çıkacakların listesini yazmışsınız kesinmi bu yazdıklarınız listeyi nerden aldınız babam e-4 koğuşunda ve o koğuşta 2 kişi var çekten yatan biride babam ne olur cevap verin çok heyecanlandım cevabınızı bekliyorum

  YanıtlaSil
 87. 2 yildan 1 yıla indiren AKP li zibidi SUAT KILIÇ .Bu hükümet insanları mağdur edecek,kendine muhtaç edecek imparatorluğunu kuracak.AKP li milletvekillerinde acıma duygusu yok.AKP iktidardan düşsün,o zaman bitirim tayyip i hepimiz göreceğiz.sap gibi kalacak.

  YanıtlaSil
 88. arkadaşlar 25.12,2009 57 de yazdığım konu şuydu
  ARKADAŞLAR İCRA CEZA MAHKEMELERİNDE DAVASI OLANLAR YADA DAVASI OLUPTA KARARA BAĞLANANLAR VARMI İSTERSENİZ BU KONU HAKKINDA BİR ARAŞTIRIN BEN CEZA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ARAŞTIRDIM BAYA CAN SIKIŞI ŞEYLER VAR.İCRA CEZA MAHKEMELERİNİN BAKTIĞI DAVALARIN BAZILARI ŞU:
  İCRA İFLAS YASASINA GÖRE MAL KACIRMAK HÜKMÜYLE yani kişi batmış ve bulunduğu yeri terketmisse hamilinin şikayeti doğrultusunda verilen cezalar
  İCRA İFLAS YASASINA GÖRE BANKALARA BORCU OLUPTA ÖDEMEYEN KİŞİLERİN BANKACA İCRA MAHKEMELERİNE TİCARİ HÜKÜMLERİ YERİNE GETİRMEMEKTAN VERİLEN CEZALAR

  EN ÖNEMLİLERİ BUNLAR VE VERİLEN CEZALAR İSE PARAYA DÖNÜŞTÜRELEMEYEN HAPİS CEZALARI VERİYOR 30 GÜN İLE 1000 GÜN ARASINDA.
  YANLIZ ORTALAMA 7 MAHKEME KARARINA BAKTIM SADECE 1 TANESİ PARAYA ÇECİRMİŞ.

  ARKADAŞLAR UYAPTAN BAKINIZ BELKİ BAKMAYAN ARKADAŞLAR VARDIR


  bu konu hakkında bazı arkadaşlar avukatlarına sorduklarını ve böyle bir şey olmadığını.bazı arkadaşlarda daha önce başıma geldi böyle birşey dedklerini gördüm.bu konu hakkında arştırma yapan varmı kendi suçlamalarında görünüyormu.

  YanıtlaSil
 89. UZUN LAFIN KISASI.TEŞEKKÜRLER MY WAY TEŞEKKÜRLER CHP.TEŞEKKÜRLER EMRE TEŞEKKÜRLER CÜNEYT VE SİTEDEKİ TÜM MAĞDURLAR.

  YanıtlaSil
 90. ayşe hn birgelişmevarmı ulaşamıyorum metrise bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim elif

  YanıtlaSil
 91. eşim dün gece saat 3te metris t1 b10dan tahliye oldu darısı herkesin başına

  YanıtlaSil
 92. ARKADASLAR TEKRARLIYORUM...

  KARTALCEZAEVINDEN TAHLIYE OLAN YADA YAKINI OLAN ?
  BILGI VERMYORLAR COK TERSLIYORLAR BUGUN HIC ARAMADIM O NEDENLE.

  NAZ

  YanıtlaSil
 93. neden kimse yazmıyo deliricem burda bişey bilen varsa paylaşa bilirmi

  YanıtlaSil
 94. SEVGİLİ ARKADAŞLAR

  CEZAEVİ TAHLİYELERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA ŞU KİŞİSEL SORULARI SORMAKTAN VAZGEÇELİM BENCE.ÇÜNKÜ ONBİNLERCE KİŞİ BURADA ŞAHSİ SORU SORARSA BİZ GENEL SORUNLARI TARTIŞAMAZ VE ÇIKAR BİR YOL BULAMAYIZ.GELECEKTE BEKLEYEN SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ, BİLGİ ALIŞVERİŞİ VE DUYURU PLATFORMU OLARAK KULLANMALIYIZ BU SİTEYİ.
  SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 95. NO : 72 Yayınlanan Liste Doğru

  Ancak, Ceza evinde 350 nin üzerinde çek mahkumu var (Ümraniye) tahliye edileceklerin sayısı çok az fakslara cevap gelmemesinden (belkide gitmeyen fakslar olmasından ) dolayı gecikmeler var.
  Serkan

  YanıtlaSil
 96. http://www.hukuki.net/kanun/2004.13.text.asp#link367
  burada ki 16.bab 1,cezai hükümlere bir bakınız
  .
  http://www.e-akademi.org/makaleler/iasik-2.htm

  buradaki konuyuda bir okursanınız gereğini hep beraber düşünürüz.
  çünkü icra ve iflas kanunlarına dayanaraktan bankalar ve alacaklılar icra ceza mahkemelerine başvurabiliyolar

  arkadaşlar bilginiz olsun taahhüt imzalayıp kurtılayım derken bu çıkmasın karşınıza dikkatli olunuz

  YanıtlaSil
 97. gözünüz aydın darısı başımıza benimkide t2 b16 bakalım nezaman dayanılacak gibi değil tlf larıda meşgul metrisin ulaşamıyorum ne yapsakki

  YanıtlaSil
 98. Sayın 2626,

  Az önce avukat arkadaşıma sizin yorumunuzdaki alıntıyı yolladım. Sonra telefonda konuştuğumda yazıyı inceleyeceğini ve hatta Pazartesi infazdan tam olarak zaman aşımı süresinin nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgi alacağını söyledi. Bu konu ile ilgili görüşünü alır almaz burada paylaşacağım.

  Diğer konuya gelirsek, UYAP ve İnfazda çıkan dosyaları tam olarak nasıl emin olacağız. Bunun bi yolu yok mudur? Teslim olursan hepsi o zaman çıkar diyorlar, e teslim olmadan hepsi bu mudur değilmidir bir öğrenme yolu olmalı diye düşünüyorum? Fikri olan varsa pylaşırlarsa sevinirim.

  YanıtlaSil
 99. SN ATABAYRAK

  YAKINLRI TAHLIYE OLMAYANLAR MALESEF HALA RAHATLAYABILMIS DEGIL O NEDENLE CANIMIZ BURNUMUZDA VE CAN HAVLİYLE BURDA BIRBIRIMIZDEN YARDIM ISTOYORZ

  TABIKIDE TAHLIYELER BITTIGINDE ARTIK SORU CEVAPTAN ZIYADE , TOPARLANMA BIRLIK OLMA AMACLI DUYU PLATFORMU OLACAKTIR AĞIRLIKLA.

  FAKAT DEDIGIM GIBI SUANDA HANGI CEZAEVINDE KAC TAHLIYE VS GIBI BILGILER BIZLER ICIN HAYATİ ONEM TASIMAKTADIR.

  NAZ

  YanıtlaSil
 100. Ucuz Siyaset yapmayı bırakın artık. Bizden yana olan parti oy patlaması falan yapmaz. Kendinizi darı ambarında zannetmeyin. Çekten tek mağdur olan siz misiniz? Alacaklıların hiç mi mağdur olmadığını sanıyorsunuz? Onların sizden daha az oyu olduğunu sanıyorsanız,pembe rüyalarınızla mutlu yaşamanızı dilerim. Bu satırları yazan kişi çek borçlarından dolayı on yıl hapis cezası almış ve birkaç kez ceza evine girip çıkmış ve yılmadan borçlarını ödemeye devam ediyor. Neredeyse bitirmek üzere. Kimse duygusal olmasın. Vicdanlarımızı yanlış paradigmalarla ikna etmeyelim. Çalışıp çabalıyalım. Mağdur olduğumuzu biliyoruz ama bunu siyaset malzemesi de yapmayalım. içimizde mağdurların olduğu gibi kötü kişilerin de var olduğunu bilelim. Allah niyetlerimizin karşılığını mutlaka verecektir.

  YanıtlaSil
 101. sayın İsonia,
  pazartesi merakla bekleyeceğim sonucu yazmanızı.
  teşekkürler geçmiş olsun..
  2626

  YanıtlaSil
 102. 100 de yazan arkadaşım kimsenin ucuz siyaset falan yaptığı yok herkes kendi duygularını dile getiriyor burada bize destek veren yanımızda olan parti ve de vekilleri ortada tamam bu ülkede salt çoğunluk biz değiliz iktidar indirip iktidar tayin edebilecek çoğunluk değiliz ama bir gerçek var memlekette sen farkında değil misin haberleri takip etmiyormusun?? Tekel işçileri günlerdir grevde, Sendikalar çeşitli dönemlerde grevdeler, uyarı yürüyüşleri yapıyorlar, en büyük şehrimiz İstanbul'da itfaiyeciler eylemde, Halk 2-3 seferdir metrobüs zamlarını protesto için eylem yapıyor, eczacılar eylemde bütün bunlar keyiften mi yapıyor sen beno derken mazlum halkın tokatı ağır olur. Burada insanlar bu duygularını dile getiriyorlar, bence de bu böyle 1 oy bişey ifade etmeyebilir ama birikimlerin önünde kimse duramaz.

  YanıtlaSil
 103. cüneyt bey msjnızı aldım dalgınlıktan bende nereye gönderdiğimin farkında değilim.iyi dilekleriniz için teşekkürler.ama eşimden hala bi haber yok.herkesin allah yardımcısı olsun.

  YanıtlaSil
 104. Metrise ulaşamayan arkadaşlar bu nodan deneyin 537 96 51 biraz önce aradım bugün fax gelmiyormuş tahliye yok dediler İst adliyesini aradım fax çekiyorz dediler KOCAMAN YALAN

  YanıtlaSil
 105. metristen haber alan yokmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  YanıtlaSil
 106. sezgin kardeşim.yazmayım,yazmayım diyorum ama senin yorumunu okuyunca artık dayanamadım.bende çek mağduruyum.ben mal falan almadım.dönemin valisi,akp il genel meclisi üyesi zatın devletden edinim sağlayarak ,devletden encümenin kendi şirketine ihale ile kiraladığı tesisi şirketini bana devrederek aldığı 400,000 tl lik teminat çeki.80,000 tl de peşin aldılar.orman sahasında olan bu tesis kiraya verilemiyeceği halde kiraya verilmiş.orman valiliği mahkemeye verdi ve kazandı.olan bana oldu.daha sonra vali,orman bakanı protokölleri değiştirdiler vs.vs.yani akp tarafında olanlar hep hileli işler yapıyorlar ve hep kazanıyorlar.bumu adil düzen.haksız yere aldıkları çekleride tahsil edebilmek için savcılığa verdiler.alabilirlerse kimlere gidecek dersin?
  BU SİTEDE kimse siyaseten yazmıyor.yaşanılanları yazıyor.BENDE diyorumki ülkücüyüm mhp liyim ama,bu memlekete çok açil bir sol iktidar lazım diye bas bas bağırıyorum.niye; insanların insanca yaşayabilmesi için,doğru yerlere doğru adamları getirebilmemiz için,mecliste sermayenin değil halkın sesi olması için.DENEMEK lazım.akıllı ve adam gibi adamları bir yere getirmek lazım.mevcut iktidar sadece takiye yapıyor,mensubu olduğum mhp de destekliyebiliyor.neyse yazmıyacağım daha,tansiyonum çıkıyor.

  YanıtlaSil
 107. şu 90 kişinin tahliyesi olacak diyen arkadaş nerdesin nerden öğrendin bu haberi açıklarmısın

  YanıtlaSil
 108. 100 yazan aydın kardeşim güneş çarığı çarık ayağı sıkar bu ülkeye çin mallarını dolduranlar ülkedeki enfslasyonu düşürücem diyipte ekonomik facia yaratanlar utanmadan cezaevlerinde 2000 kişi var diyenler yakında göreceksin milyonların üzerinde çek mağdurunun oluşacağı ortamı hazırlayanlar artık başarısız olduklarını kabul etsin ve yönetimi terketsin. sayın kültürlü kardeşim şu anda bankalar zil çalıp oynuyor yüksek karlılıklarından dolayı "ama ticareti terk etti diye batmış insana üstelik 70 yaşındaki insana hapis cezası çıkartıyor üstelik kaybettiği parayıda vergiden düşüyor" ya faktoringler siz bunların sahiplerini bilirmisiniz bunlarrın çoğu Türkçeyi bile konuşamaz ama ülkemizde bir tl bile yatırımları yoktur kazandıkları para sayesinde istedikleri gibi at koştururlar örnek SON ÇEK KANUNU değerli bilgili kardeşim BİR İNSAN 50 YAŞINA KADAR BİR KİTAP OKUR SONRADA OKUDUĞU KİTABIN ELEŞTİRİSİNİ YAPAR şimdi doğru adres CHP o kadar konuşmalardan sonra yalan söyliyeceklerini hiç sanmıyorum ve meclisteki söylemleri mağdurdan yana lütfen bir yazı yazarken etrafınıza bakın yazın lütfen o ekran karşısında yaşlı gözlerle BABALARINI BEKLEYEN YAVRULARIN SİZDE İKTİDAR PARTİSİ GİBİ AHINI ALMAYIN saygılarımla......ihtiyar mağdur

  YanıtlaSil
 109. hakimler ve savcılar yeni çek yasasını tartışıyorlar haliyle..
  bilindiği üzere 3167 sayılı yasada meşruatlı çağrıya rağmen gelmeyenin yokluğunda karar verilebiliyordu. Sanık ifadesi alınmadan cezaya çarptırılıyordu..
  CMK MADDE 195. - [1] Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır.
  ve sahte çek olsun sahte kimlik olsun bir şekilde dolandırıcın bankadan çıkardığı çek piyasaya dağıtılıyor ve hiç haberi olmayan kişi takır takır yokluğunda cezası kesiliyor ancak tutuklandığında bundan haberi oluyordu..
  Yeni yasaya bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi için CMK MADDE 195. eklenmedi.. Artık yoklukta karar verilemeyecek... ama bazı yargıçlarımız üzülerek söylüyorum yargıç diyorum, bu olaya şu şekil yorum getirmiş..

  Arkadaşlar 2003 yılından önce yaşanan gerçekler varken kanun koyucu bu tecrübeyi bir kenara bırakarak sırf çek hesabı açmaktan yasaklanma vb tedbir var diye CMK 195.maddeyi kapsam dışı bırakmaz.2003 yılında Asliye cezaların kilitlenmesi, karar çıkmaması,çek kanununu uygulanamz hale gelmesi üzerine yeni düzenleme ile ekleme yapıldı.Çek suçlarında savunma alma oranı 100/10 u geçmez,zaten adam mali durumu bozulduğu için kaçmaktadır.Ben tereddütsüz uygulanacağı,arkadaşların geniş yorum yaptığını düşünüyorum,bu şekilde yorumlarsak yasayı sulh cezaların karar çıkarması imkansız ,bizlerin terfi etmesi olanaksız hale gelir,
  Ayrıca kanun koyucu,arkadaşların takıldığı tedbirlere karar verildikten sonra tebliği konusunda Tebligat kanunun35.maddesinin uygulanacağı açıkca belirtmiş,CMK 195 .maddenin uygulanacağını öngörerek 5/1 maddesi için ayrıca yazmaya gerek duymamıştır diye düşünüyorum.Tabiki yargıtay bu konuda ne diyecek bunu beklemek lazım ama en iyi ihtimal 1 yıldan önce Yargıtaydan karar çıkmaz.

  Arkadaşın terfisi tüm mağduriyetlerin önünde..

  YanıtlaSil
 110. neden kimse cevap vermiyo nerdesiniz varmı tahliye haberi

  YanıtlaSil
 111. 104 deki arkadaş hangisine inanalalım istanbul adliyesinin numarası kaç verebilirmisin

  YanıtlaSil
 112. cüneyt bey 55 teki soruma cevap verebilirmisiniz,yeniden yargılama, uyarlama için tekrar (dosya yargıtayda iken)asliye ceza mahk.dilekçemi vermek lazım süresi varmı?

  YanıtlaSil
 113. Sayın Erenus, Temennim odur ki:Hak ettiğiniz adalete kavuşun. yaklaşık 15 yıl önce CHP li delege olan bir dostuma: "Neden CHP sürekli yolsuzluk yapıyor?" diye sormuştum.Verdiği cevap son derece mantıklıydı ve:"Bu parti sorunu değil, düzen bunu gerektiriyor."demişti. Bu yüzden AKP den kaynaklandığını düşündüğümüz sorunlar aslında düzenden kaynaklanıyor. Ben; MHP li bir bakanın yanlışlıkları yüzünden iflas ettim. Bu yanlışlıkları şu an yazmam yakışmaz ve de yanlış olur. Ama MHP düşmanı hiç olmadım.
  Durumunuza gelince gerçekten çok üzüldüm. Mesele hakkında fazla bilgim yok ama galiba idare aleyhine menfi tesbit davası açmanız gerekiyordu. Sanıyorum bu konuda yapılması gerekenleri yapmış olmalısınız ki: mağdur olmuşsunuz. Allah size yardım etsin.
  Sağlıklı ve sorunsuz bir iş hayatı temennisiyle.

  YanıtlaSil
 114. 108 de yazan ihtiyar mağdur dostum: 2007 yılında Bayrampaşada yatarken çek mağduru yaklaşık 60 yaşlarında değerli bir mağdurla tanışıp sohbet etmiştim. Sizin yazınız bana onu hatırlattı. Beyefendiliğini size benzettim. Umarım sizin mağduriyetiniz de düzelir. Arzum odur ki:İlahi Adaletin tecellisinden önce, yöneticilerimizin adaleti tecelli etsin.

  YanıtlaSil
 115. oyum CHP YE OYUM CHP YE OYUM CHP YE NEDENMİ BİZİM SEÇTİĞİMİZ MİLLETVEKİLLERİNİ BİRİLERİ DEĞİŞTİRMİZ YERİNE SAHTESİNİ KOYMUŞ TABİİ SAHTE OLUNCA ORCİNALİ GİBİ VİCDAN MERHAMET GERÇEKLERİÖRTEN FAKİRLERİN YALVARMASINDAN HAZ DUYAN MECLİSTE KIKIR KIKIR GÜLEN ROBOTLAR DOLMUŞ BİZİM SEÇTİĞİMİZ MİLLETVEKİLLERİ MİLLETVEKİLİ OLMADAN ÖNCE BÖYLE DEĞİLDİ BU İŞİN ARKASINDA UZAYLILARIN OLDUĞUNU ZANNEDİYORUM RABBİMDEN KENDİLERİNE GELMELERİNİ ONLARDAN ÇOK ŞEY BEKLEYEN ÇOK ŞEY UMAN UFAK ESNAFLARIN TEFECİLERİN ÇİZMELERİ ALTINDA EZİLMESİNE SEYİRCİ KALMAYIP NAMUSLU ESNAFINA DOLANDIRICI DİYE İFTİRA ATANALARIN KARŞISINA GEÇİP ONLAR BİZİM VATANDAŞIMIZ ONLAR BİZİ VATANDAŞIMIZ DİYE HAYKIRMALARINI DİLERİM lütfen yüzünü yıkayın bu uykudan uyanın gerçekleri görün. BÜTÜN ŞEREFLİ VEKİLLER HADİ GÖREV ZAMANI TABİİ İNANDIĞIMIZ RABBİMİN RIZASI İÇİN . İ.ERCAN

  YanıtlaSil
 116. lütfen bilen biri bişee sölesin metrisi arayan varmı lütfenn !!!

  YanıtlaSil
 117. 104 teki arkadaşmıza katılıyorum bize karşılık geliyorlar inaamıyorum be yazıklar olsun diyorum baska hiç bi şey demiyorum

  YanıtlaSil
 118. yaaa METRİSİ arayan varmı lütfen babamı çok özlüyorum yaa annem metrise gitti alıp gelir babamııı!!!!!!!

  YanıtlaSil
 119. A-Kıllanan adam26 Aralık 2009 18:47

  100 numarada yazan sezgin,Alacaklılar site kurduda yok girip okumayızmı dedik.Sen şunumu sanıyorsun her borçlunun bir alacaklısı mı var.Bu kadar borçlunun alacaklısı % 99 la fucktoring ler dir.Yani tefecinin yeni adı.Sen nasıl borç yaptın bilmiyorum ama karşılığında özğürlüğünümü teminat verdin.Elbetteki yalnız başına bizim desteğimizle CHP oy patlaması yapmaz.Sen şunumu sanıyorsun CHP yalnızcana oy alabilmek içinmi çek mağdurlarından yana yoksa bu eşi benzeri kalmamış 18 YY.dan kalma ucube yasanın insanlık suçu olduğunu düşünmüyor bunumu demek istiyorsun.Senetle mal satan alacağını alamayınca ne yapıyor?Hala çalışıp çabalayalım diyorsun 10 senedir borçlarımı ödemeye çalışıyorum diyorsun yeni yasadan bil haber gelmiş burda yazıyorsun.Şu hapisten çıkan insanlara 10 yıl değil 1 yıl süre verildi onun da bir ayı dolmak üzere.Çekten 10 yıl ceza alabilmeyi başardığına göre öğretici bişeyler yazda bilelim.İşkembedeb atma ama kokuyoooo!!!!

  YanıtlaSil
 120. Ümraniye Cezaevinden 15 dk önce 2 kişi bırakılmış yarında tahliyeler devam edecek Serkan

  YanıtlaSil
 121. metriste T- 2 B-16 dan tahliye olan varmı babam geri gelsin lütfen

  YanıtlaSil
 122. arkadaşlar yön ve taraf tutmuş görünüyorz galiba.site olarak nekadar doğru yapıyoruz bilmiyorum.HİÇ KİMSENİN DESTEKÇİSİ VE TARAFTARI BULUNMUYORUM DOĞRU NEYSE ONUN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM ALLAH HERKEZİN ÇOCUKLARI VARSA COCUKLARININ HATRINA ANNESİ BABASI VARSA ANNESİ BABASI HATRINA ALLAHIN SEVDİĞİ BİR DOSTU VARSA ONUN HATRINA .İÇİNİZDE ALLAHIN SEVDİĞİ BİR KUL VARSA ONUN HATRINA HEPİMİZİN BU BELADAN KURTULMASINI TEMENNİ EDİYORUM.BU MÜCADELENİZDE İNŞALLAH ÇABALARINIZIN KARŞILIĞINI ALIRSINIZ

  YanıtlaSil
 123. Son Dakika.....

  Ümraniye Ceza Evi önüne gelen hükümlü yakınlarının gözleri kapıdan ayrılmıyor. Herkez bir umutla bekliyor. Ne işe kaldık ya.. olmaz böyle birşey bırakın çıksın herkez sonuçta taahhütte bulunulmuş.

  YanıtlaSil
 124. *- Türk Telekom, Arap' ın.
  *- Telsim İngiliz' in.
  *- Kuşadası Limanı İsrailli' nin.
  *- İzmir Limanı Hong Konglu' nun...
  *- Araç muayene işi Alman' ın.
  *- Başak Sigorta Fransız' ın.
  *- Adabank Kuveytli' nin.
  *- İETT Garajı Dubaili' nin.
  *- Avea Lübnanlı' nın.
  *- Petkim? Ermeni' nin. ( Kazak'a sattık, dediler. Kazağı bir çıkardık
  Ermeni...)
  *- Rakı, Amerikalı' nın.
  *- Finansbank Yunanlı' nın...
  *- Oyakbank Hollandalı' nın.
  *- Denizbank Belçikalı' nın.
  *- Türkiye Finans Kuveytli' nin.
  *- TEB Fransız'ın.
  *- Cbank İsrailli' nin.
  *- MNG Bank Lübnanlı' nın.
  *- Alternatif Bank Yunanlı' nın.
  *- Dışbank Hollandalı' nın.
  *- Şekerbank Kazak' ın.
  *- Yapı Kredi' nin yarısı İtalyan' ın.
  *- Turkcell' in yarısı Finli' nin Rus' un.
  *- Beymen' in yarısı Amerikalı' nın.
  *- Enerjisa' nın yarısı Avusturyalı' nın.
  *- Garanti' nin yarısı Amerikalı' nın.
  *- Eczacıbaşı İlaç, Çek' in.
  *- İzocam, Fransız' ın.
  *- TGRT ( Fox ) Amerikalı' nın.
  *- Demirdöküm Alman' ın.
  *- Döktaş FİNLİNİN *- Süper FM Kanadalı' nın.
  Hepsi TÜRK' tü bir zamanlar... sadece 5.5 yıl önce. ( yani AKP hükümetinden
  önce )
  Önemli! Borla çalışan araba üretildi, Türkiye kıskaçta. Arabayı BOR
  madeniyle çalıştıracak patentli 600 proje olduğu ortaya çıktı. Türkiye,
  dünya rezervinin yüzde 70`ine sahip.
  *AYDIN İNSAN ARAŞTIRIR, YARGILAR VE SONUCA VARIR.
  CAHİL, YOBAZ; DUYAR, GÖRÜR VE HÜKME VARIR

  YanıtlaSil
 125. kimse yön falan tutmuyor konuyu saptırmanın anlamı yok insanlar mağduriyet içersinde ve bunun bertaraf edilmesini istiyor sönen ocakları yeniden tütmesini ayrı kalanların kavuşmasını dağılan yuvalarını toplamaya çalışıyor bunun sebebi iktidarın aldığı yanlış kararlar ve uygulamalarsa elbette insanlar bunu eleştirecektir ülkenin demokrasi ile yönetildiğini söyleyen birileri varsa bunları duymak görmek ve çözmekte onların görevi bunun tarafla bir ilgisi yok anamı özledim babamı özledim tahliye yokmu diye insanları inletiliyorsa bu bizlerin ayıbı değil onun için taraf maraf demenin bir anlamı yok kimse konuyu saptırmasın

  YanıtlaSil
 126. YALVARIYORUM YALVARIYORUM SAYIN ADALET BAKANIM SİZE YALVARIYORUM DUYUN SESİMİZİ DEĞERLİ BAKANIM DOĞRU ADALET HERKESE LAZIM DOĞRU ADALETİ DOĞRU İNSANLARIN UYGULAYACAĞINI BİLİYORUM BAKIN BAKAN OLMADAN ÖNCE PARTİNİZ KAPANMASIN DİYE KİMBİLİR NE MÜCADELELER YAPTINIZ KİMLERDEN AKIL TAVSİYE ALDINIZ BU GÜNE GELDİNİZ BİZLER SOKAK DEDİKODULARINDAN NASIL BİR İNSAN OLDUĞUNUZU HANGİ GÖRÜŞTEN GELDİNİĞİZİ BİLİYORUZ BELKİ BU ÇEK KANUNA İSTEMİYE İSTEMİYE KATILDINIZ SİZDE BİLİYORSUNUZ BU KADAR İNSANIN DOLANDIRICI OLMADIĞINI AMA BİLMEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR OLAN OLDU KANUN ÇIKTI BU SAATTEN SONRA SİZİNDE YAPACAĞINIZ BİR ŞEY YOK ÇÜNKÜ SİZDE YALNIZSINIZ ADETA BU ZALİM ÇÖLDE BİR DAMLA SUSUNUZ SAYIN BAKANIM VİCDANLI KİŞİLİĞİNİZE SIĞINARAK SADECE ELİNİZDE OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİM İNFAZLARI DURDURMA EMRİNİ VERMENİZ ZATEN KANUN ÇIKTI KONU BELLİ HİÇ OLMASSA BİR NİSANA KADAR İNFAZLARA ARA VERİN O ZAMAN ZARFINDA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYENE YİNE GEREKEN YAPILIR O KADAR MAĞDURİYET O KADAR KARIŞIKLIK VARKİ ANLATAMAM KİMSE NE YAPTIĞINI BİLMİYOR HELE İÇERDEKİLERİN ÇEKTİĞİ ANLATAMAM ONLAR SİZİN VATANDAŞINIZ ONLAR SİZİN ESNAFINIZ EĞER MAKSAT ÜZÜM YEMEK PROCESİSE BÖYLE ALEL ACELE VERİLEN KARARLAR NE DERECE DOĞRU PANİKLE ADLİYELERE HEMDE YIL SONU OLMASI NEDENİYLE ÇIKAN KARIŞIKLARDAN NE KADAR SAĞLIKLI KARALAR ÇIKAR SAYIN BAKANIM ADALET BAKANLIĞINIZIN TAŞIDIĞI ADALET İSMİNİN MALUMGÖREVİNİZ VAR KİBAR ADALETLİ KİŞİLİĞİNİZE SIĞINARAK RABBİM GÖREVİNİZİ KAZASIZ BELASIZ İNANDIĞINIZ ANLAMDA YAPMANIZI NASİP ETSİN. vatandaşınız.

  YanıtlaSil
 127. akp çok büyük bir yanılgının içinde, sadece çek mağdurları değil, kredi kartı mağdurları, kredi mağdurları, emekli mağdurları ülkenin büyük kısmı, aç yaşıyor, bana ne 4 şeritli yoldan, bana ne tüp geçitten, bana ne metrodan , diyorlar ,bunlardan faydalanamayan, bunları kullanamıyan ama bunların parasını vergi maaş kesintisi olarak ödeyen, bütün bu yaptıklarını idaa ettikleri şeylerin parasını ödeyen millet, aç yaşıyor kıskac altında, şu mağduru bu mağduru diye ayırmamak lazım hepimize toptan akp mağduru denir başka birşey denemez.

  biz milletiz, biz asılız, siz millet vekilisiniz,bizim vekilimizsiniz, bunu unuttunuz, ama zamanı gelince , sizi vekil tayin eden asıl millet cevabını elbet verecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

  YanıtlaSil
 128. 125 teki adsız arkadaşım zandediyorum bu yazdıkların kendi özgür düşüncelerinle yazdığın bir yazı.peki siz site üzerindeki herbir kişi için tektek konuşup bu düşünceleri aktarmış olmalısınki cevap olarak kimsenin ibaresini kullanabiliyosun.birede sunu söylemek isterimki benim yazdığım yazıyı tam anlamamışta olabilirsiniz veyahut tam okumamışta olabilirsiniz..ben hiç bir şekilde saptırma ve yönünüz yanlıştır ibaresi kullanmadım.isterseniz tekrar okuyalım yazdığım yazıyı.yinede ilgine teşekkür ederim neden bazı kanunun maddelerinden bahsettim kimsenin hiçbir tepkisi olmadı doğru yada yanlış diye.bir yönlü gibi davranıyoruz dedim hemen saldırıya geçildi.acaba diyorum bizler herzaman hazır kıta olarak saldırganlığa hazır bir toplummuyuz.

  YanıtlaSil
 129. 126 daki arkadaş yanlış kişiye yalvarıyorsun bakana yalvarma, banka lobilerine, factoring lobilerine yalvar kararları alan onlar, gerisi laf ı güzaf, sadece el kaldırı tamam derler, başka şasnları yokki, sistem padişahlık sistemi, padişahım çok yaşa demeyen in kellesi tiz vurula,

  YanıtlaSil
 130. metris T-1 B-10 DAN KOCAM ÇIKTI DARISI SİZİN BAŞINIZA

  YanıtlaSil
 131. Kartal cezaevinden tahliye haberi alan varmı ?

  YanıtlaSil
 132. DEĞERLİ CARPEDİEM EĞER ERMENİCEM OLSA EĞER MUSEVİCEM OLSA FAKTORİNĞLERE YALVARIRDIM YİNE İNGİLİZCEM OLSA BANKALARA YALVARIRDIM AMA YABANCI DİLİM YOK YİNEDE HANİ DEDİM BENİM BAKANIM VİCDANLIDIR GELDİĞİ YERDE BELLİDİR KENDİSİNE YALVARIYIM KENDİSİNDEN PARA YADA AF DA İSTEMEDİM SADECE ÇIKAN KARIŞIKLARA SAĞLIKSIZ KARARLARA SEBEBİYET VERİLMEMESİ ADINA 1 NİSANA KADAR İNFAZLARI DURDURSUNLAR HER KES SAĞLIKLI ÖDEME PLANI VERSİN MAHKEMELERİMİZ SAĞLIKLI KARAR VERSİN KENDİLERİNDEN ADALETLİ KİŞİLİKLERİNE GÜVENDİĞİM İÇİN KAÇ GÜNDEN BERİ ŞU YAZILARI GÖRDÜĞÜM İNSANLARIN FERYATLARINI DUYDUĞUM İÇİN YAZIMLA RAHATSIZ ETTİM BİLİYORUMKİ ADALET DAĞITMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİZ HAZRETİ ÖMERDEN BİLİRİZ DEĞİLMİ SAYIN ÇOK DEĞERLİ BAKANIM

  YanıtlaSil
 133. Atatürk'ü anlamak için zeki, bilgili ve öyargılardan uzak olmak gerekir. Koşullanmış kafaların, artniyetli kişilerin o'nu anlamasını bekleyemeyiz. Yönünü aydınlığa, çağdaşlığa çevirmeyenlerin , halkının refah düzeyini yükseltmeye düşünmeyenlerin ondan öğreneceği bir şey yoktur.
  İranlı bir ozanın dediği gibi:" Allah bir ülkeyi ödüllendireceği zaman Atatürk gibi lider yollar".
  Anlayana...

  YanıtlaSil
 134. 132 EĞER ONLARDA ADALET DUYĞUSU VİCDAN OLSAYDI BÖYLE BİR YASAYI SIRITARAK GÖBEKLERİNİ KAŞIYARAK ÇIKARMAZLARDI.ÇOK İNANIYORSAN AKP ÇABULCULARINA SÖYLADE PKK YA ÇIKARACAKLARI AF TAN HERKEZE BİR GENEL AF ÇIKARSINLARDA YURDUM İNSANLARIDA YARARLANSIN.

  YanıtlaSil
 135. DEĞERLİ 134 EĞER PKK AF ÇIKSADA BİZDE BU İŞTEN YARARLANALIM DİYEN VARSA SİZİ TENZİH EDEREKTEN BUNU DÜŞÜNEN BİLE ŞEREFSİZDİR BU ADAMLARA AF ÇIKMASIN BEN ÖMÜR BOYU ÇEKTEN HAPİS YATAYIM FAKAT BİRAZ ÖNCEKİ YAZIMI İYİ OKURSANIZ NE KADAR ZAVALLI DURUMDA OLDUĞUMUZU MEMLEKETİMİZİN YENİ SAVAŞMA TÜRÜ OLAN EKONOMİ DÜŞMANLARIMIZ TARAFINDAN SARILDIĞIMIZI GÖRÜRSÜNÜZ NE OLURSA OLSUN BİZ BATSAKDA BU VATANIN HİÇ BİR ŞEKİLDE ZARAR GÖRMEMESİNİ İSTEYEN ESNAFLARIYIZ VATAN HER ZAMAN SAĞOLSUN HER ZAMAN VAR OLSUN

  YanıtlaSil
 136. iyi akşamlar bütün gün yoktum soruları şimdi cevaplıyorum dün gece 3 te eşimin koğuşundan t1 B 10 çıkan arkadaşı c ertesi günü 90 kişinin dosyaları bekleniyor dedi..bu saate kadar sürekli meşgul olan telefondan şimdi bağlandım ..eşimin adı yine yok çok kişi bıraktık dediler yarında devam edecekmiş bırakmalar..şu ana kadar bu koğuştan 6 kişinin bırakıldığını biliyorum belki başkalarıda vardır ama tanıdıklarım bu kadar..

  YanıtlaSil
 137. Gününden önce yazılan çeklere 1 haftadır istanbul adliyesinden karar bastıramadık.

  YanıtlaSil
 138. arkadaşlar basını arayalım tahliyeler çok ağır işliyor

  YanıtlaSil
 139. AYSE HANIM

  METRİSTE İŞLEMLER BUKADAR YOĞUN DEVAM EDIYOR HEP ÇALIŞMA HALINDELER , KARTAL CEZAEVI NE YAPIYOR OLABILIR KAC GUNDUR COK MERak edIYORUM BUNU ILETEBILECEGIMZ YADA SORABILCEMIZ BYER VARMI NE YAPILABILIR BI FIKRINIZ VAR MI?

  NAZ

  YanıtlaSil
 140. 137 yazan arkadaşım nasıl karar bastıramadık. Biraz açarmısın lütfen.
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 141. 132 de yazan arkadaş önce başbakanın nereli oldugunu dibi ne onu bi araştır bence bakan dedigin şahıs başbakanın emri olmadan birşey yapamaz başbakan da ise yabancı sermeye hastalıgı var yabancılara birşey olmasın ama bu ülkenin insanları gerekirse yıllarca hapiste yatsın işte anlayış bu akp nin ne oldugu burdan belli

  YanıtlaSil
 142. t-2 b-16 da babası olan arkadaş
  babanızın ismini sorabilirmiyim,
  bende o koğuştaydım,ama ben çok önce tahliye oldum,baya yattım,kesin tanırım...

  YanıtlaSil
 143. metristen haberim oluyor, çünkü görüşe gide gele bir sürü mağdur yakınlarıyla tanıştım ..onlarla iletişim halindeyim..kim çıktı kim hala içerde birbirimizle haberleşiyoruz..

  YanıtlaSil
 144. arkadaşlar vekaleten cek imzalamaktan hapisten çıkan varmı içinizden

  YanıtlaSil
 145. 125 de yazanım bazen dayanamayıp yazıyorum çek mağduru değilim yıllardır ticaretle uğraşan biriyim orta yaşıda geçtim bir sıkıntıda yok ama gördükçe okudukça yaşadıkça bu zulüme hangi vicdan sahibi kayıtsız kalabilir diye merak ediyorum bu insanlar vatana ihanetmi etti de bu ceza reva görüldü 50 60 bin kişiden bahsediliyor bunların hepsimi sahtekar yoksa borcunu ödemek için adliyeye gidip içeri atanlarmı yoksa yasa çıktığı halde hala içeride olanları çıkarmayanlarmı yoksa milletvekilliği düştü diye ağlayanlarmı

  YanıtlaSil
 146. Imkansizliklar nedeni ile internete yeni baglandim.O yuzden 14 te yazan Carpediemi ancak tebrik edebiliyorum.Kusura bakma kardesim veya sevgili agabeyim.Cok guzel yazmissiniz.Ben de vermedim ve vermeyecegim bu vatan hainlerine oy.Daha once oy verenler de umarim gercekleri gormeye baslamistir.Maalesef halkimizi bos seylerle oyalamayi iyi becerdikleri icin gec uyandi.Ama gene de zararin neresinden donsek kardir.Ulkemiz elden gitmeden her TURK VATANDASI uzerine duseni yapmalidir. Sayin BUYUKLERIMIZ DE de bunlari YUCE DIVAN da yargilanirken gosterirler bize umarim.Ama bu cek yasasini cikarmayi beceremedikleri icin degil.Cumhuriyet Tarihinde ulkemize bu kadar zarar veren bir parti daha cikmadigi icin.En kotu yonetenler bile en azindan ulkemizi karis karis satmadilar.Haketmedigi halde hapis yatan Tum arkadaslara ve yakinlarina Gecmis olsun Diyorum...Tum emegi gecen Arkadaslara sonsuz sevgi ve Saygilar...Ene Esnaf El insaf.

  YanıtlaSil
 147. @ 140

  sayın hasan bafra gününden önce yazılan çeklerle ilgili hem istanbul adliyesine hemde eyüp adliyesine pazartesi sabahı dilekçeleri verdik. Fakat dilekçelere cevap verilmedi, hala bekliyoruz. Neden basılmadığını sorduğumdada hakimler henüz bakıyor cevabı alıyoruz. Normalde infazlı dosyalarda anında karar vermek zorundalar. Hürriyet söz konusu çünkü.

  YanıtlaSil
 148. HASAN BEY BAKIN YAZILARIMDAN KİMİN KİM OLDUĞUNU BİLEREK YAZDIĞIMI ANLARSINIZ FAKAT HANİ BİZİMKİDE BİR UMUT BİR EL ÖPME DURMUN ÖNEMİ ÇOK FAZLA BİLİYORMUSUNUZ BİR YAKINIM KANSER HASTASI ÇEKTEN YAKALAMASI OLDUĞU İÇİN HASTENEYE BİLE GİDEMİYOR BURDA ÇETLEŞMEK İÇİN YADA VAKİT GEÇİRMEK İÇİN YAZMIYORUZ BELKİ BİRİ GÖRÜR ZANNETMEYİN SİTEMİZ İZLENMİYOR BENİM DAHA ÖNCE YAZDIĞIM BİR YORUM MECLİSTE OKUNDU ONU OKUYAN SAYIN VEKİLDE BANA GELEN BİRKAÇ MESAJ VAR ADI ALTINDA OKUDU BU SİTE BİR DAYANIŞMA BİR MÜCADELE SİTESİDİR MAĞDUR ESNAFLARININ VE ONLARIN AİLELERİNİN FERYADLARININ SİTESİDİR HERKESİN BAŞINA FELAKET GELEBİLİR BAKIN AK PARTİYEDE KENDİLERİNE GÖRE KAPATMA FELAKETİYLE KARŞILAŞTIKLARI ZAMAN NE MÜCADELE VERDİLER BELKİ SAYIN BAKANIMDA VERDİ " DEĞİLMİ SAYIN BAKANIM" İŞTE ADALET HER KESE BİR GÜN LAZIM OLUYOR ONLAR BİLE AVRUPALARA GİTTİLER BİZİM GİTMEYE HAZIRLANDIĞIMIZ GİBİ YALNIZ SİZİ VE ARKADAŞLARIMI ELEŞTİRMİYORUM BEN BU YAZIYI YAZDIM SANKİ TARAFTAR MIŞIM GİBİ BANA HİTABLAR GELİYOR HALBUKİSİ OLMASI GEREKEN BU İNFAZIN DURMASI Kİ İNSANLAR İŞLERİNİ DÜZGÜNCE YAPSIN HER İKİ TARAFDA HEM MAĞDURLAR HEM ADLİYELER HATA YAPMASIN BİR ÖNCE EVDEKİ ÇOCUKLAR BABASINA KAVUŞSUN İZMİRDE ANNESİ VE BABASI HAPSE ATILAN 3 YAŞINDAKİ VE 5 YAŞINDAKİ İKİ KIZ KARDEŞİN ÇOCUK AAAESİRGEME KURUMUNDAN BİR AN ÖNCE ANNE VE BABALARİNA KAVUŞSUN DEĞERLİ HASAN BEYCİM ŞAHSINIZA HİTAB EDMİYORUM SAKIN YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMA BU SİTE BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRMEKTEN ÇOK DERTLERİMİZİ YAZDIĞIMIZ SİTE OLURSA BELKİ BİRİLERİ BİZİ FARKEDER YAKTIĞIMIZ İMDAT ATEŞİNİ GÖRÜR YİNEDE İSRAR EDİYORUM SAYIN BAKANIMDAN ELİNDEKİ ASAYLA ŞU İNFAZ ENGELİNİ YARSIN ŞU FANİ DÜNYADA HER ŞEY YALANSA YAPSIN DİYE İSRAR EDİYORUM

  YanıtlaSil
 149. Bu vatan haini,sahtekar,hortumcu,millete zulüm eden,din sömürüsü yapan haramzadelere hiç bir surette oy vermedim,vermem mümkün değil,oy verenlerinde aklına şaşarım.Carpediem ve Ene Esnaf El insaf sizlere ve sizler gibi düşünenlere katılıyorum,Elbetteki burası siyaset yapma yeri değil ama biz mağdurların mağduriyetinin baş nedeni bu akp iktidarıdır.
  Kartal Yeniçağ

  YanıtlaSil
 150. herkese iyi geceler.. taahütnamelere ragmen bu kadar yavas bır ısleyıs cok can sıkıcı, cok üzücü. Diken üstünde beklemekten yorulduk.
  Ben Hekimbaşı cezaevi ile ilgili bilgisi olan var mı diye sormak istiyorum, bir bilgi alamıyoruz o yuzden. Tesekkurler

  YanıtlaSil
 151. 142 deki abicim babamın adı GÜROL DEMİREL tanıyor olabilirsiniz ne zaman tahliye olacak dosyalar gelmişmi lütfem biliyorsanız söylermisiniz

  YanıtlaSil
 152. ARTIK SABIR KALMADI

  CEZAEVI BILGI VERMIYOR HICBIYERDEN HABER ALAMIYORUZ DOSYALAR GELMIYOR GITMIYOR VS VS ...

  DALGAMI GECIYORLAR BEN ANLAMIYORUM ARTIK BU NASIL BIR SORUMSUZLUKTUR INFAZDAKI DOSYALAR NEDEN İŞLENMEZ BIRAN ONCE COK MERAK EDIYORUM ! KENDILERI BIR GUN ICERDE KALABILIRLERMI ACABA .

  NAZ

  YanıtlaSil
 153. vekaleten çek imzalayıpta cezaevinde olan ve çıkan vatandaş varmı içinizde yazarsa sevinirim

  YanıtlaSil
 154. Sayin Kartal Bey Kardesim inanin ki siyaseten yazmadim ve yazmam da .Hatta gunumuzdeki anlami ile siyasetten her zaman kacmisimdir.Siyaset konusulan ortamlardan da kacmisimdir.cunku ben bir esnaftim.Hangi partiden olursa olsun hepsi ablamiz bacimiz abimiz kardesimizdi.Sloganim "Ailenizin Magazasi" idi.Cunku ailece calisiyorduk.Neyse daha fazla o gunlere donmek istemiyorum.10 sene bu devlete vergi verdim.Insan calistirdim.Sigorta odedim.En son evimi sattim gene yetmedi.Neden cunku borcumu odemek icin kredi kullandim.Tipki IMF nin TC yi yillardir borclandirdigi gibi bizi borclandirdilar.Bunu bilincli yaptilar.Sonra da tepemize coktuler.Bi gun IMF veya arkasindaki guclerin devletimizin karsisina dikilecegi gibi(Su an yaptiklari hicbisey degil).Ama devlet simdilik halkina yuklenerek borcunu odemeyi surdurebiliyor.Ama her kriz ciktiginda goruyorsunuz sikintiyi halkimiz cekiyor.Ama bu sonuncusu sanki Turkiye gulluk gulistanlikmis gibi gosterilerek yapiliyor.
  Neyse sonuc olarak hicbir parti hicbir kurulus Turk Halkinin ustunde olamaz.Burda yazdiklarimiz da bunu anlatmak icin,icimiz yandigi icin.Parcalanmis ailelerin yeniden birlesmesi icin.Cocuklar icin, esler icin.Ve en son KENDIMI yaziyorum.BABALAR icin.Baba olanlarin ne istedigimi daha iyi anlayacagini tahmin ediyorum.Hangi Partiden olursa olsun elini vicdanina koyan herkes KARDESIMIZDIR.Saygilar Sunuyorum.Ene Esnaf El insaf

  YanıtlaSil
 155. artık çıldırmak üzereyim ne zaman bitecek bu işkence

  YanıtlaSil
 156. sayın 124 süpersin....daha bu hiç birşey...memleket elden gitmiş...adanalı...

  YanıtlaSil
 157. degerli arkadaslarim.3 seneye yakindir kacagim.yurtdisindayim.bir yil once annemi kaybettim goremedim,23 ay once ablam gitti,ustelik olumunden bir gun once israrla benimle konusmak istemis ama nafile.bu karmakarisik durum bir nebze yaradi galiba.sadece bir sure serbest kalip manevi SIKINTILARIMIZI ERTELEMEK icin.ben istiyorum bir muddet sonra tr.yeye gelmegi.ama nasil girecegim kapidan.NE YAPMALIYIM KI TUTUKLANMADAN EDIRNEDEN GIRIP taahhudu verip memleketime gideyim.hic olmazsa cocuklarimi babami gorebileyim.bilgi verirseniz planimi o sekilde yapacagim.hepinize saygilar.yasim da genc falan degil 50 nin ustunde.KAHROLASI ZULUM......

  YanıtlaSil
 158. CÜNEYT BEY

  SİZİ ÇOK RAHATSIZ EDİYORUZ AMA BEN LİMİTED ŞİRKETTE DIŞARIDAN ATAMA MÜDÜR İDİM ( HİSSEM YOK) ENSON ÇEK TARİHİ 31/7/2005 Dİ FAKAT EYLÜL 2005TE ŞİRKETİ TASVİYEYE ALDIK VE BEN SORUMLU OLDUM,ÇEKLERDEN MALİYE,SSK BORÇLARI BANAMI YOKSA ŞİRKET ORTAKLARINAMI  ALİ KALKANOĞLU

  YanıtlaSil
 159. BİZ PKK YA AF ÇIKSIN DEMİYORUZ.KESİNLİKLE KARŞI ÇIKIYORUZ.VATANIN BİR KARIŞ TOPRAĞI İÇİN CANIMIZI VERİRİZ.DEMEK İSTEDİĞİM ŞUDUR SEVGİLİ ARKADAŞIM.BİZ BÜTÜN ÇEK MAĞDURLARI YILLARDIR EL AYAK ÖPÜYORUZ.VERDİKLERİ SÖZLERLE UYGULAMALARININ NE KADAR FARKLI OLDUĞUNU HEPİMİZ GÖRDÜK.BU ÇOK ACI BİR DURUM.HİÇBİR ZAMAN AKP YE OY VERMEDİM.ÖLECEGİMİ BİLSEM YİNE VERMEM.BUNLARIN HEPSİ VATAN HAİNİ,SATILMIŞ,SAHTEKARLAR.ATATÜRK CUMHURİYETİNDE ATATÜRKÇÜYÜM TÜRKÜM DEMEYE İNSANLAR KORKAR OLDU.O NEDENLE DİYORUMKİ ŞUNLARA YALVARMAYALIM ARTIK.YETER KENDİLERİNİ ULAŞILMAZ SANIYORLAR.DOKUNULMAZLIK ZIRHININ ALTINA SIĞINMIŞ BİR ALAY DOLANDIRICIDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLLER.SİZE BİR HİKAYE ANLATAYIM HANİ BUNLAR HEPİMİZİ DOLANDIRICI İLAN ETTİLER YA...İKİ KÖR SARMA YİYORLARMIŞ.BİRİSİ DİĞERİNE DEMİŞKİ ARKADAŞ TEK TEK YE ŞU SARMALARI DEMİŞ.DİĞER KÖRDE ALLAHALLAH ARKADAŞ SEN KÖR BEN KÖR BENİM ÇİFT ÇİFT YEDİĞİMİ NEREDEN BİLİYORSUN DEMİŞ.KARŞISINDAKİ CEVAP VERİYOR KNDİMDEN BİLİYORUM DEMİŞ.BİLMEM ANLADINIZMI.....
  .

  YanıtlaSil
 160. ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz dahilinde borcunu ödeyememiş insanların çektiği zulume bak ya.bukadar ceza insanlara yeter zaten kaçak yaşamak vatanını terketmek evinden işinden aşından olmak fazlasıyla büyük bir ceza değilmi.bunu hapis cezasıyla katmerlemeye ne kadar meraklı ve vicdanını kaybetmiş alacaklı varmış pes yani.ne diyeyim düşmez kalkmaz bir ALLAHTIR rabbim hepimizin yardımcısı olsun.bizi bu vicdansızlardan korusun inşallah

  YanıtlaSil
 161. KESER DÖNER SAP DÖNER BİRGÜN HESAP DÖNER.BEN BUGÜN FAZLACA ASABİYİM GALİBA HALA EŞİM İÇERDE VE HİÇBİR GELİŞME YOK....YOK..

  YanıtlaSil
 162. sn f.t bu kör hikayesini bilen 3-5 kişi vardır, şaşırdım gerçekten , acaba biryerlerden tanışıyormuyuz :)

  YanıtlaSil
 163. bursadan tahliye olan varmı?????

  YanıtlaSil
 164. SEVGİLİ ARKADAŞLAR,DOSTLAR;
  ÜLKEMİZDE BANKALARDAN ALDIGI ÇEK KARNELERİNİ KAPİTALİST SİSTEMİN YARATTIGI SUNİ KRİZLERDEN DOLAYI ODEMEYEN,ODEME YAPABİLMEK İÇİN RESMİ TEFECİ VE SOYGUNCU FACTORİNGLERİN,BANKALARIN KUCAGINA SİSTEM TARAFINDAN BİLEREK İTİLEN COLUK COCUGUNDAN,AİLESİNDEN,YASADIGI CEVREDEN,İSİNDEN KOPARILAN CEZAEVLERİNE ATILAN,HUKUKSUZ VE ADİL OLMAYAN BİR SEKİLDE VE İSTEMEYEREK VE BİLMEYEREK KATILAMADIGI DURUSMALARDA GIYABINDA CEZA ALARAK KACAK DURUMUNA DUSEN; ACIMASIZ KAPİTALİST VE ULUSLARASI EMPERYALİST TEKELLERİN TEMSİLCİLERİN BASKISIYLA AKP TARAFINDAN 20 ARALIK TARİHİNDE GÜYA AF OLARAK CIKARTILAN VE 100 BİNLERCE İNSANI MAGDUR EDEN FAŞİST UYGULAMAYI PROTETO EDELİM VE BU KONUDA GERCEKTEN SUÇSUZ VE MAGDUR OLAN HALKIMIZ ESNAFLARINA ,İSLETME SAHİPLERİNE,İNSSANLARIMIZA SAHİP CIKALIM ,DESTEK OLALIM,GERCEKTEN MAGDUR OLAN KAPİTALİZMİN GERCEK KURBANLARINI FAŞİST DUSUNCEYE,KAN EMİCİ BANKALARA ,TEFECİLERE EZDİRMELİM,DESTEKLEYELİM,DESTEK İSTEYELİM,
  KAHROLSUN ULUSARASI SERMAYENİN TEMSİLCİSİ AKP,
  KAHROLSUN EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİSİ FAZTOARİNG ŞİRKETLERİ,KAN EMİCİ BANKALAR,
  YASASIN ESNAFIMIZIN HAKLI TALEPLERİ VE DİRENİŞİ ,
  YASASIN GERCEK HALK İKTİDARI SOSYALİZM.

  YanıtlaSil
 165. SEVGİLİ ARKADAŞLAR,DOSTLAR;
  ÜLKEMİZDE BANKALARDAN ALDIGI ÇEK KARNELERİNİ KAPİTALİST SİSTEMİN YARATTIGI SUNİ KRİZLERDEN DOLAYI ODEMEYEN,ODEME YAPABİLMEK İÇİN RESMİ TEFECİ VE SOYGUNCU FACTORİNGLERİN,BANKALARIN KUCAGINA SİSTEM TARAFINDAN BİLEREK İTİLEN COLUK COCUGUNDAN,AİLESİNDEN,YASADIGI CEVREDEN,İSİNDEN KOPARILAN CEZAEVLERİNE ATILAN,HUKUKSUZ VE ADİL OLMAYAN BİR SEKİLDE VE İSTEMEYEREK VE BİLMEYEREK KATILAMADIGI DURUSMALARDA GIYABINDA CEZA ALARAK KACAK DURUMUNA DUSEN; ACIMASIZ KAPİTALİST VE ULUSLARASI EMPERYALİST TEKELLERİN TEMSİLCİLERİN BASKISIYLA AKP TARAFINDAN 20 ARALIK TARİHİNDE GÜYA AF OLARAK CIKARTILAN VE 100 BİNLERCE İNSANI MAGDUR EDEN FAŞİST UYGULAMAYI PROTETO EDELİM VE BU KONUDA GERCEKTEN SUÇSUZ VE MAGDUR OLAN HALKIMIZ ESNAFLARINA ,İSLETME SAHİPLERİNE,İNSSANLARIMIZA SAHİP CIKALIM ,DESTEK OLALIM,GERCEKTEN MAGDUR OLAN KAPİTALİZMİN GERCEK KURBANLARINI FAŞİST DUSUNCEYE,KAN EMİCİ BANKALARA ,TEFECİLERE EZDİRMELİM,DESTEKLEYELİM,DESTEK İSTEYELİM,
  KAHROLSUN ULUSARASI SERMAYENİN TEMSİLCİSİ AKP,
  KAHROLSUN EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİSİ FAZTOARİNG ŞİRKETLERİ,KAN EMİCİ BANKALAR,
  YASASIN ESNAFIMIZIN HAKLI TALEPLERİ VE DİRENİŞİ ,

  YanıtlaSil
 166. TBMM ninin milletin bir yansıması olduğunun farkına yeni vardım.
  Yazılan yorumlarda şiddetin dozu her an artıyor.Herkez doğru yada yanlış ne biliyorsa söylüyor.Hatta yorumların bir bölümü suç oluşturacak boyutlara vardı.
  Kin kusan,kendi fikrini tek ve en doğru fikir sayan,hakaret içeren,iftira içeren,ego tatminine dayalı ve siyasi yorumların tümünü kınıyorum.
  Unutmayınki burada yorum yazmak yapabilinecek en kolay şey.
  Adli para cezaları siyasi görüşe göre verilmiyor.
  Bu konuda hükümet büyük yanlış yapmıştır bunu eleştirmek ayrı şey.Çok üzüldük.
  Ama sonuçta bir kanun çıktı ve bir şekilde birçok mağdurun yararlanabildiği bir kanun bu.Peki sorarım size; çıkarılan bu kanunu eğer yargı,olması gerektiği gibi yorumlamayıp,cezaya devam ederse yargıyada bukadar SERT VE ACIMASIZ yorum yazabilecekmisiniz.Dahada kötüsü yargı böyle bir tavır sergilerse,gene aynı hükümete gidip yakarmayacakmıyız.Ozaman demezlermi sövüyordunuz niye geldiniz diye.
  Bence yargı cezaya devam ederse,anayasa mahkemeside paralel davranacaktır.
  Lütfen genlerinizdeki sevgiyi nefretinize ezdirmeyin.İNSAF İSTERKEN İNSAFSIZLIK YAPMAYIN.
  Selamlar..

  YanıtlaSil
 167. bunuda iyi okuyun beyazıttan kunduracı esnafı zorlamayla ikitelliye yollanmaya çalışıyor ikitellide en çok mülkü olan kim biliyormusunuz kunduracılar dernek başkanı temel çoruh beyazıt ikitelliye giderse nemi olur binlerce insan işsiz kalır temel çoruhun mülkleri 5 kat değer kazanır...rahmi abi sana çok inanmıştım temel çoruh oldun sayın vekiller sizlerde factoringlerin vekili olmaya devam edin bu halk bir gün bu dünyada olmazsa ahirette size hesap soracaktır

  YanıtlaSil
 168. bir delikanlı gazateci yada araştırmacı çıkıpta, icra yolu ile satılan otel bina mal mülkü kimin icralardan, gerçek değerlerinin %30 bedellerle aldığını belgelerse, türk milleti o kişiye minnettar kalacaktır,

  icralarda satılan gayrımenkulleri fabrikaları, mülkleri değerlerinin çok altında kimler topluyor sizce, ????? evet işte o tahmin ettikleriniz topluyor, herşey ortada ;)

  YanıtlaSil
 169. bursa yokmu ya hiç burda

  YanıtlaSil
 170. yargı yanlış yorumlarsa, hatalı karar vermeye devam ederse eleştirmeyecekmiyiz, sert ve acımasız derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum ama şu an zaten onu yapmıyormuyuz?

  YanıtlaSil
 171. 166 da yazan arkadaşa katılıyorum arkadaşlar yater artık akp ye satasalım derken haddimizi aşmayalım lütfen daha makul düşünmeye çalışalım zor biliyorum ama lütfen biraz daha dayanmaya çalışalım

  YanıtlaSil
 172. 5 YILDIR ÇEKİLEN IZDIRAP KEDİDEN KORKAN FARE GİBİ KÖŞEYE SIKIŞIP KALMAK NE DEMEK GERÇEKTEN BİLEN VARMI NE SAĞLIK KALDI NEDE YAŞAMI SÜRDÜREBİLEK GÜÇ GEÇ KALINMIŞ ADALET BENİ MECBUR ETMESEYDİ SAĞLIYIMDA YERİNDE OLURDU AİLEMDE İŞİMİ TEKRAR KURUP YİNE KAZANIP YİNE ÖDERDİM......  SON GÜNLERİM

  YanıtlaSil
 173. Arkadaşlar
  sizden bir ricam var
  Biliyorum öfkeliyiz buna bende dahil
  kaç gün oldu halen insanlar cezaevinde
  ama biraz sakin olalım
  Eleştiri tamam olsun ama
  burdan başka gidecek yerimiz yok
  evimizi yakmayalım

  YanıtlaSil
 174. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 175. cezaevinden haber alamayanlar . tahliyeler yeni yeni başladı bundan sonra hızlanır. yasa çıktı formlar verildi değil daha 2 3 gün önce form verenler var yani taahhütname. formlar geç ulaştı. mahkumlar dosyaları istedi taahhütleri doldurdu. bir mahkemenin 3 gün inceleme süresi var. bunları düşünerek telaş yapmayın bundan sonra hızlanır.yasa çıktı ertesi gün tahliye beklemeyin zaten. cezaevinden cevap alamaynlar birde ilgili mahkemelerin kalem lerinde şanlarını denesinler. sadece siz değil cezaevi telefonuna bakanlarda bunalmıştır eminim. bir kalem memuruyla görüştüm bizim 3 gün inceleme süremiz olur ama cezaevindekiler mağdur olmasın diye bir günde çıkarmaya çalışıyoruz dediler. şu açıdan bakarsak doğru sadce benim eşim değil 2000 kişide değil binlerce çek mağduru bir mağdurda birden çok fazla çek dosyası. anca bakılır işte

  YanıtlaSil
 176. sn cüneyt

  doğru sçyluyorsun ama, burada yakınlarının içerden çıkmasını bekleyen insanları gördükçe öfkem kabarıyor, bu güne kadar bu işi benimde başıma gelecek bir hukuk skandalı olark görüyordum ama artık, mağdurların çığlıklarını duyuyorum, bunca insanın içerde geçen günlerini, dışardaki yakınlarının acılarını feryatlarını kim tazmin edecek, son bir haftadır feryatları okudukça kahroldum gerçekten, yazık bu insanlara boşuboşuna hapislerde süründüler, bunun bir bedeli olmalı, birileri bu bedeli ödemeli, pardon hata yapmışız düzelttik demekle olmayacak bu iş, ben bunu bilirim bunu söylerim, kusura bakmayın lafım size deil ama gerçekten çok sinirli huzursuz, oldum son bir haftada.

  YanıtlaSil
 177. 172 de yazan arkadaşım çok geçmiş olsun.
  İnşallah sağlığınıza en kısa zamanda kavuşursunuz.

  YanıtlaSil
 178. CARPEDIEM
  Zaten sinirlenmelerinde haksız değiller
  ama savaş bağırıp çağırmayla kazanılmıyor
  Doğrudur Bu bir savaş..
  Barolar bankalar ve para babaları ile aramızdaki bir savaş bu..
  biz sakin olacağız
  ve kazanacağız..

  YanıtlaSil
 179. Arkadaşlar;

  İçimizde Dindar olanda var, ateist olanda. sosyalist te var liberalde.

  Ama bizi buraya bağlayan tek ortak noktamız var. ÇEK ve CEZA..

  Öfke ile bir yere varamazssınız. Oylarınızı kime vereceğinizi değil, mücadeleye nasıl devam edeceğimizi konuşalım.

  Esnafın tuttuğu parti olmaz. Eğer bizler gerçekten esnaflık yapmışsak, ki bana göre yaptık; Siyaset bizim neyimize. CHP ve AK parti olması bizim içimizde olan bir şey. Eleştiri mutlaka olacaktır ama seviyeyi de bozmayalım. Adam gibi adam olduğumuzu hissetirelim. Yoksa kısır çekişmeler ve aşağılamalarla biryere varamayız.

  İyimserliği ve umudu içimizden eksik etmeyelim ki, işlerimiz rast gitsin.

  Herkese selam.

  YanıtlaSil
 180. 151 deki arkadaş ben nisanda tahliye oldum,yanlış anladın sanırım,yeni tahliye olmadım,sadece tanıdıkmısınız dıye sordum.ordan veli abi vardı,onunda kızı filan vardı,o olabılırmısınız dıye merak ettım.

  YanıtlaSil
 181. nasıl.umut varmı.bizi de rahatlatın.

  YanıtlaSil
 182. CARPEDIEM NERELİSİN.BİLMEM BİZİM ORALARDA BU HİKAYE ÇOK ANLATILIR.BELKİ AYNI MEMLEKETTEN OLABİLİRİZ.

  YanıtlaSil
 183. 175 devamı.... cezaevinde yakını olanlar önce yakınlarından bi haber alsınlar taahhütlerini vermişlermi... verdikten sonra 4 iş günü sayın haber yoksa ilgili mahkeme kalemine gidip sorsunlar bilgi vereceklerdir durumu anlatıp. mahkeme cezaevine fax gönderdiyse cezaevinden öyle araştırın. cezaevindeki gardiyanın tahliyeden akşam üstü haberi olur cezaevini arayarak bi yere varamazsınız. birde red gelme ihtimali var. tahhüt nameye sadece ödeyecem demek yetmiyor. şu günde şu kadar ödeyecem diye açık bir ödeme planı sunması gerekiyormuş. lütfen rahat ve sakin olu emin olun fazla kalmadı. bu kadar bekledik hepimiz biraz daha sabır. onlarda bii hata yapmamak adına mahkemelerden dosyaları istediler yattıklarını infazdan düşürttüler falan filan. hadiiii bi yasa çıktı verinkağıt kalemi dilekçe yazacam yarında tahliye oluyum değil... hepsinin prosüdürü var.

  YanıtlaSil
 184. Arkadaşlar,

  yollar zıplayarak aşılmıyor. merdivenlerde zıplayarak çıkılmıyor.

  Biz bir mücadele veriyoruz. Haklıyızda birinci aşama mecliste idi kazanamadık ama edinimlerimiz oldu erteleme gibi içerdeki arkadaşların çıkması gibi,

  Şimdi 2ci adımdayız bu adım Anayasa Mahkemesi ve CHP nin bu yasayı anayasa mahkemesine taşıması konusuna dikkatle değinmeliyiz.

  Benim görüşüm. Çekte vadeyi kararnameyle kabul eden ve ettiren hükümet daha önceki çekin sözleşme ve akit değil bir ödeme aracıdır durağını yıkmıştır ve bu nedenle anayasanın 38. maddesine atkırı hale gelmiştir. Bu yönüyle iptal edilecektir.

  Bunun dışında Yine Anayasanın 90. maddesine eklenen fıkra ile atıfta bulunduğu uluslararası hukuk bu tür ekonomik suçlara cezayı yasaklamaktadır 90. maddeye eklenen bu fıkra ile yasalarımızla uluslararası hukuk çeliştiğinde referans alınacak yasa uluslararası hukuktur. buda 2.ci iptal gerekçesidir. Bunlar şimdiki adımlarımız. olmazsa Yargıtay CGK nun alacağı bir karar bu işe son verebilir. Bunun için beklemekten başka yapacak birşey yok. Hiçbiri olmazsa

  3.adım gelecek oda AHİM....

  Cüneyt bey in dediği gibi eleştirelim bu en doğal halkkımız. Ama eleştirirken kantarın yopuzunu kaçırmayalım. Yoksa kestiğimiz ağaç yerine kendi bacağımız olmasın..

  saygılar

  YanıtlaSil
 185. çözüm çaresi sözle yazmakla olmaz,tepkiyle olur
  tepki nedir,kamuoyu baskısı nedir,burda sadece herkes biribiriyle konusuyor somut yok,halk yoksa destek yoksa kimse ciddiye almaz ve bu sorun bitmez,dünya daki en gecerli ve toplumun duyarlı oldugu tek eylem açlık grevleridir,ailemiz.sevdiklerimiz ve bizler ankaranın gobeginde ve tüm kamuoyonun dikkatini cekecek bir yerde uzun süreli ve dönüşümlü AÇLIK GREVİ direnişi yaparsak tüm kazanımları vehakları alabiliriz,başka çare yok özgürlğn tek bedeli herkes için AÇLIK GREVİ dir,ben gonullu olarak katılrım,çek suçum olmamasına ragmen,DOGRU TEPKİ DOGRU SONUÇ GETİRİR.

  YanıtlaSil
 186. CÜNEYT BEY

  SİZİ ÇOK RAHATSIZ EDİYORUZ AMA BEN LİMİTED ŞİRKETTE DIŞARIDAN ATAMA MÜDÜR İDİM ( HİSSEM YOK) ENSON ÇEK TARİHİ 31/7/2005 Dİ FAKAT EYLÜL 2005TE ŞİRKETİ TASVİYEYE ALDIK VE BEN SORUMLU OLDUM,ÇEKLERDEN MALİYE,SSK BORÇLARI BANAMI YOKSA ŞİRKET ORTAKLARINAMI  ALİ KALKANOĞLU

  YanıtlaSil
 187. 185 in düş.katılıyorum.

  YanıtlaSil
 188. arkadaşlar direkten döndüm
  polis konturolüne takıldım 5 adet tutklamam vardı yakaladılar konser çek suçundan arandıgımı gğrünce biz bu magdurları aramıyoruz zaten kanun çıktı ben seni görmedimdedi ve saldı allahrazıolsun

  YanıtlaSil
 189. 188
  geçmiş olsun
  şanslıymışsın :)

  YanıtlaSil
 190. arkadaşlar ümraniye cezaevinden tahliye edilen koğuşların listesi verilmiş benim eşim B-1 koğuşta B-1 koğuş yazılmamış herkesin yakınları cezaevi önünde bekliyomuş benim 3 tane çocuğum var hiç biyere kımıldayamıyorum cezaevini aradım 2 aydan önce sonuçlanmaz dediler sizler tahliyeler başlamış diyorsunuz çıldırıcam artık bir bilen varsa yalvarırım doğru bilgileri yazın..

  YanıtlaSil
 191. 186
  şirkette ortaklığın yoksa ne ssk sı ne vergi borcu..
  o zaman tüm şirketler tutsun bir kurban etsin şirket müdürü
  yüklesinler ona
  zaten çekte böyledi tam garabet
  ama yeni yasada düzelti
  şirketin aktifinden pasifinden sorumlu değilsen borcundanda değilsin

  YanıtlaSil
 192. Geçmiş olsun da;

  GBT de çıkmış. Nasıl bıraktılar ki;

  Mümkün mü ?

  YanıtlaSil
 193. bilmiyorum amasaldılar

  YanıtlaSil
 194. 190 daki arkadaşım ısrarla yazdım hiç biryeri arayıp kendinizi helak etmeyin aynı cezavinde o çıktı benimki neden çıkmadı demeyin. ayrı ayrı mahkemeler bakıyor. hangi cezaevi olduğu değil dosyanın hangi mahkemede asıl olduğu önemli. siz eşinizin taahhütnemeyi verip vermediğini öğrenin. mahkemeninde 3 gün inceleme süresi var. bu kadar açık ve net. hukuki terimle falanda yazmıyorum gayet net.cezaevini aradım cezaevini aradım diyorsunuz bi şey bilmez onlar. taahhüt nameyi gönderdimi göndermedimi mahkemeden cevap geldimi gelmedimine bilsin akşam onlara tahliye listesi gelir okadar

  YanıtlaSil
 195. böyle birşey olabilirmi CÜNETY BEY 2 ay sürme ihtimali olurmu tahliyenin lütfen iyi bişeyler söyleyin

  YanıtlaSil
 196. pazartesiden sonra yoğunlaşacak tahliyeler sabırrr

  YanıtlaSil
 197. pazartesi taahhütnameyi verdi eşim ama hala bişey yok böyle beklemek okadar sinir bozucuki...

  YanıtlaSil
 198. 2 ay surmez o yalan

  YanıtlaSil
 199. Sayın cüneyt bey mahkemelere vermiş olduğum yeniden yargılanma ve infaz durdurma dilekçelerini başka şehirdeki mahkemeler aracılığı ile gönderdim.Bu dilekçelerin esas mahkemeye ne kadar zamanda ulaşacağını ve mahkemenin bana sonucu ne zaman ve ne şekilde bildirebileceğini şayet bilginiz varsa lütfen cevaplarmısınız.Teşekkürler... serdengeçti....

  YanıtlaSil
 200. BENIM ABİM ALANYADA CEZAEVİNDEYDİ BU AKŞAM 10 GİBİ ÇIKTI DARISI BEKLEYENLERİN BAŞINA...

  YanıtlaSil