Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonu Raporu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca Çek Kanunu Tasarısı (1/710), 21/5/2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, 3/6/2009 tarihli 52. toplantısında, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımlarıyla söz konusu Tasarının geneli üzerinde görüşmeleri yapılmış; uzun görüşmelerden sonra maddelerine geçilmiş ve Tasarının daha ayrıntılı biçimde incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 5 üyeden oluşan bir alt komisyon kurulmuştur.

Alt Komisyon Tasarıyı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yargı­tay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği temsilci­leri ile Tasarının Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’in katılımlarıyla 8/6/2009 ve 9/6/2009 tarihlerinde görüşmüştür.

Komisyonumuz Tasarının, 3/12/2009 ve 4/12/2009 tarihli 53 üncü ve 54 üncü toplantılarında, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan­lığı, Maliye Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon­federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin katılım­larıyla Alt Komisyonca kabul edilmiş olan metin üzerinden görüşülmesine karar vermiştir. Yapılan görüşmeler tam tutanağa bağlanmıştır.

Kanun Tasarısının geneli üzerindeki müzakereler sırasında Hükümet Temsilcisi Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir.

Ülkemizde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun kıymetli evrak kitabında yer alan çek hukuku­na ilişkin hükümlerin uygulamasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, çek kullanımında görülen bazı fonksiyon saptırmalarının ve karşılıksız çek verilmesindeki artışların önlenmesi, çek kul­lanımındaki esasların, çek hamillerinin korunmasına dair tedbirlerin ve uygulanacak müeyyidelerin belirlenmesi amacıyla 1985 yılında 3167 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Ancak ilgili kanunun uygu­lamasında büyük sıkıntılar çıkmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun önüne geçilememiş, bu ne­denle aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili kanunda bir çok defa değişiklik yapılmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun özel olarak düzenlenip suçun oldukça uzun bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması dahi caydırıcı olmamış, aksine piyasada karşılıksız çek miktarı artmış ve ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle yukarıda bahsedilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla söz konusu Kanun ile ilgili olarak bir çalışma gurubu oluşturulmuş; bu çalışma gurubu, çok yoğun ve katılımcı çalışmalar sonucunda “Çek Kanunu Tasarısı” taslağını oluşturmuş ve taslak Bakanlar Kurulunda son şekli verilerek Yüce Meclise sunulmuştur.

Bu bağlamda Tasarıyla;

- Çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanmasının sağlanması,

- Çekin bir ödeme aracı olduğuna dair belirleyici hükümlere yer verilmesi,

- Bankaların çek hesabının açılması sırasında yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi,

- Sağlıklı çek kullanımına yönelik önlemlerin alınması,

- Hamile yazılı çekin, kayıt dışı ekonominin bir aracı olmaktan çıkarılması,

- Tüzel kişilerin işlemlerinin bir gerçek kişinin çek hesabı üzerinden yürütülmesinin engellenmesi,

- Kara paranın aklanması ile terörün finansmanında çekin rol oynamasına engel olunması için çek hesabının açılmasında ve hamile yazılı çekte yeni yaklaşımların benimsenmesi,

- Yeni kanunun Türk Ceza Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi,

- Karşılıksız çek ile mücadelede ağır hürriyeti bağlayıcı cezaların yetersiz kalmasından dolayı, suçu önleyici diğer önlemlerin getirilmesi,

- Düzeltme hakkının Türk Ceza Kanununa uygun olarak etkin pişmanlık şeklinde yeniden düzen­lenmesi,

- Çek defterlerinin ve yapraklarının geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi, kullanılmış, halen dolaşımda olan çeklerin kimlere verildiğinin ve keşide tarihlerinin belirtilmesi,

amaçlanmıştır.

Komisyon üyeleri tarafından Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde müzakereler sırasında aşağı­daki görüşler ifade edilmiştir:

- Tasarı, 3167 sayılı Kanundan kaynaklanan sorunları aşabilecek niteliklere ve unsurlara sahip değildir.

- Piyasada karşılıksız çekin yaygın olmasının en önemli sorumlusu, bu konuda üzerine düşen mükellefiyetleri tam anlamıyla yerine getirmeyen bankalardır.

- Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.

- Tasarının değişik maddelerinde birçok suç tipi ihdas edilmiştir. Bürokratik halkalara yeni bürokratik halkalar eklenmiştir. Ancak bu yöntemle çekin güvenilir bir ödeme aracı olması sağlana­mayacaktır.

- Tasarıda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım yerine, adli para cezası öngörülmesinin (adli para cezası ödenemediğinde hapis cezasına dönüşeceğinden) bir esprisi yoktur. Ayrıca, kişi ekonomik du­rumu uygun olması durumunda zaten çek bedelini ödeyecektir. Hamilin çek bedelini ödeyemeyen kişiye bir de adli para cezasının verilmesi mantık dışı bir durumdur.

- Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.

- Tasarıyla tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler arasında bir ayrım yapılmaktadır. Ancak yapılan bu ayrım uygulamada fayda sağlamayacaktır.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 1 inci mad­desinde öngörülen sürede, özel kanun niteliğindeki 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun yasama uyumunun yapılamaması sebebiyle, karşılıksız çek suçlarına bu tarihten önce tertip edilmiş mahkumiyet kararlarının düşmüş sayılacağı yorumu, kamuoyunda bu konuda toplumsal bir talep ve beklenti üretmiş, giderek karşılıksız çekin suç olmaktan çıkması eğilimleri Parlamentoya etkili bir iletişimle ulaştırılmıştır. Komisyon, 1985 yılın­dan bu yana yürürlükte olan karşılıksız çek uygulamalarını, ekonomik yaşamın karşılıksız çek suçu nedeniyle çeklere yüklediği artık-güveni, çek alacaklılarının meşru hakları ile çek suçlularının yukarı­da belirtilen beklentilerini birlikte değerlendirmiştir. Komisyonun ulaştığı sonuç, temel dayanağının niteliğine bakılmaksızın toplumda oluşan geçici beklentiyi, geçici ve ekonomik kamu düzenini de gözeten bir modelle karşılama gereği olmuştur.

Genel Kurula sunulan Tasarı ve Komisyon Raporunun üzerinde oturduğu temel (ratio legis) bu şekilde özetlenebilir.

Komisyonun oluşturduğu model, 1/11/2009 tarihine kadar işlenmiş ve adliyeye intikal etmiş çek suç ve cezalarında askı modelidir. Alacaklıyla karşılıksız çek suçunu işleyen kişi arasındaki anlaşma yahut anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde failin taahhütnamesi, ceza tehdidini geçici bir süre için kaldıracak ve borcun ifası halinde, suçsuzluk rejimine geçilecektir. Modelde öngörülen sürede yahut taksitin vadesinde temerrüt, askı halini sona erdirecektir.

Komisyonda Anayasamızın 38/7 hükmü, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 4 nolu Pro­tokolünün 1 inci maddesi ve konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı ayrıca değerlendirilmiştir.

Karşılıksız çek eyleminin suç olmaktan çıkarılması yahut hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımından vazgeçilmesi elbette ki Yasama Organının takdirindedir. (Anayasa. m. 38) Ancak çeke yüklenen ekonomik güveni ve keşidecinin ekonomik yapısına erişimi sağlayacak düzenleyici bir alt yapının oluşması şarttır. Komisyonumuza son toplantıda ulaştırılan ve başka yasalarda değişikliği amaçlayan pozitif ve negatif veri tabanına yönelik model önerileri ivedilikle yasalaştırılmalıdır.

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 2. maddesinde, Komisyonumuzca, üçüncü fıkranın birinci cümlesindeki, “; bu hüküm, diğer banka hesapları bakımından da geçerlidir” ibaresi, bu tür bir genel hükmün yerinin bu Tasarı olmadığı düşüncesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

Öte yandan, maddede, Alt Komisyonca aşağıdaki gerekçelerle yapılan değişiklikler Komisyonu­muzca da kabul edilmiştir:

Madde başlığı, madde içeriğini tam olarak yansıtmadığından madde başlığı, “Bankanın araştır­ma yükümlülüğü, çek hesapları çek defterleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrada, maddenin uygu­lanmasını kolaylaştırmak amacıyla çek hesabı açtırırken kabul edilebilecek kimlik belgeleriyle ilgili olarak maddede kabul edilen hususlara sürücü belgesi de eklenmiştir.

Bankaların çek hesabı açtırmak isteyen kişilerden talep ettiği belgeler arasında, tacir olanların ticaret sicil kayıtlarının istemeleri yanında, esnaf ve sanatkâr olanların da esnaf ve sanatkâr sicil kayıtlarının istenmesinin gerekli olduğu kanaatine varılarak fıkraya, “tacir olanların ayrıca ticaret sicil kayıtlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını” ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümleyle, vatandaş veya yabancı ayrımı olmaksızın, yerleşim yeri yurtdışında bulunan kişilerin çek hesabı açma talebinde bulunmaları halinde, bu Ka­nun hükümlerine göre gerekli tebligatlarının yapılabilmesi amacıyla kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adresi bankaya bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

Üçüncü fıkrada, çek hesabının ilgilinin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamayacağı öngörülmüş olmakla birlikte, yasal temsilci dışında, vekil tarafından da çek hesabı açılabilmesine imkân tanınması için “ilgilinin” ibaresinden sonra “vekilin” ibaresi eklenmiştir. Yine aynı fıkrada “tacir” ibaresinden sonra gelmek üzere, ikinci fıkradaki düzenlemeyle paralellik sağlanması amacıyla “veya esnaf ve sanatkâr” ibaresi eklenmiştir.

Onuncu fıkrada, mevduat zamanaşımı süresinin katılım bankalarını kapsamadığı kanaatine varılarak, “mevduat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya katılım fonu” ibaresi eklenmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesinde Alt Komisyonca aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmış; bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında, çeki bankaya ibraz eden kişinin yabancı olması ve vergi kimlik numarasının bulunmaması ihtimaline binaen fıkraya “hamilin” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiştir. Türk vatandaşları bakımından, vatandaşlık numarası aynı zamanda ver­gi kimlik numarası olarak işlev görmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen her bir çek yaprağı için bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktar dört yüz yetmiş Türk Lirası olarak belirlenmiş ise de bankaların bu konuda da­ha sorumlu hareket etmeleri için söz konusu miktar bin Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Aynı fıkrada, muhatap bankanın, hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarı, uygulamada talep etmeden ödemediği, çoğu zaman hamilin bankanın böyle bir yükümlülüğünün olduğundan haberdar olmadığı, dolayısıyla belki de hamilin rahatlıkla kabul edebileceği kısmi ödemenin de bu şekilde gerçek­leşmediği görüldüğünden, bankanın yükümlü olduğu miktarı talep olmadan da hamile ödemesi veya ödemeyi teklif etmesi gerektiği düşüncesiyle “talep ettiği takdirde,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Dördüncü fıkrada yapılan değişiklikle, “karşılıksızdır” işlemi yapılırken hangi işlemlerin yapıl­ması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Maddenin beşinci ve altıncı fıkraları birleştirilmiş, kısmi ödemede bulunulmuş olup olmadığına bakılmaksızın, kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan çekle ilgili olarak, karşılıksızdır işlemi yapıldık­tan sonra, çekin ön ve arka yüzünün fotokopisinin bankada saklanması ve aslının ise hamiline geri verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Fıkra numaraları ayrıca buna göre teselsül ettirilmiştir.

Maddeye yedinci fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu yeni fıkraya göre ileri düzenleme tarihli çeklerin üzerinde yer alan tarihten önce, bankaya ibraz edilmesi ve karşılığının kısmen veya tama­men bulunmaması halinde, bu çekle ilgili olarak karşılıksızdır işleminin ve hukukî takip yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, ileri tarihli çekle ilgili olarak kambiyo senetlerine özgü hukukî takip yoluna başvurulabilmesi için üzerinde yazılı düzenleme tarihi itibarıyla kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve bu Tasarı hükümlerine göre karşılıksızdır işlemi yapılması gerekmektedir.

Alt Komisyonca Tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda aynı yönde düzenleme bulunduğundan mükerrerliğin önlenmesi açısın­dan, madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Alt Komisyonca Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “karşılıksızdır işlemi yapıl­masına” ibaresinden sonra gelmek üzere “kasten” ibaresi eklenmiştir. Böylece söz konusu suçun ancak kasten işlenebilen suç olabileceğine açıklık getirilmek istenilmiştir. Ancak, bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmeyerek aşağıda belirtilen gerekçelerle “kasten” ibaresinin metinden çıkarılması benimsenmiştir.

Maddede tanımlanan suç, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde, çek karşılığının ilgili banka hesabında tam olarak bulundurulmaması suretiyle oluşur. Çekin karşılığını ibraz anında ilgili çek hesabında bulundurmamak, söz konusu suçun oluşmasını sağlayacaktır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır. Bununla birlikte, maddeye Alt Komisyon tarafından eklenen “kasten” sözcüğü bu suçu olası kastla işlenebilen suç olmaktan çıkarıp doğrudan kastla işlenebilen suç haline getirecektir. Bu durum, söz konusu suçun düzenleniş gayesiyle bağdaşmayacağı gibi, ticarî alanda ve yargılama sürecinde de olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır. Bu itibarla, maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kasten” sözcüğünün madde metninden çıkarılmasında yarar görülmüştür.

Alt Komisyonca, maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, sorumluların belirlenmesinde yaşanılan güçlüğün giderilmesi amacıyla, çek hesabı sahibi gerçek kişilerin, kendi adına çek düzen­lemek üzere bir başkasını temsilci olarak tayin edemeyeceği hükmüne ilave olarak “vekil”in de tayin edilemeyeceği kabul edilmiş, bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin sekizinci fıkrasında, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında söz konusu mahkeme kararlarının elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilmesi işlemlere hız kazandırılması ve bu bağlamda zaman ve emek tasarrufu sağlanması amacıyla değişik­lik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmiş olmakla birlikte, fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Sekizinci fıkra hükmünde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara yapılacak duyuruların usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeye yer verilmemiştir.

Ayrıca, ikinci cümledeki düzenleme kişilere ilişkin yasaklama kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından internet ortamında, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde yayımlanması gibi bir uygulamaya da sebebiyet verebilecektir.

Bu nedenle, fıkranın ikinci ve üçüncü cümlelerinin birleştirilerek daha açık bir düzenleme getirilmesi amaçlanmıştır.

Tasarının 6. maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 7. maddesinin beşinci fıkrasında bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi hakkında aşağıda belirtilen gerekçelerle yaptırım öngörülmüştür:

“Bankanın sorumlu olduğu miktardan ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıracak bir feragat caiz ol­madıktan başka, ödemekle sorumlu olunan miktarın ödenmemesi fiili dahil, suç kapsamına alınmıştır.”

Öte yandan, Alt Komisyonca maddedeki yaptırımlarla ilgili olarak, işlenen fiilin ağırlığı dikkate alınarak ceza miktarlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Tasarının 8 inci ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının geçici 1 inci maddesine, Alt Komisyonca dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağı­daki gerekçelerle beşinci fıkra eklenmiştir.

“Eklenen fıkrayla, karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı, hüküm verilmiş olup da temyiz aşamasında bulunan dosyalarla ilgili olarak, yapılacak olan incelemenin içeriğine açıklık getirilmiştir. Böylece Yargıtay’da bulunan dosyalar, ilgili ceza dairesince esastan incelenecektir. Bu inceleme yapılırken, ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin olarak Anayasanın 38 inci maddesi ile Türk Ceza Kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.”

Bu fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından, yeni geçici 1 inci maddede Alt Komisyonca kabul edilen beşinci fıkra hükmüne yer verilmesine gerek görülmemiştir.

Komisyonumuzca, geçici 1 inci madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

“Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu tarihten bu yana geçen zaman dikkate alınarak, maddede öngörülen tarihlerin yeniden belirlenmesi ihtiyacının ortaya çıkması sebebiyle söz konusu tarihlerin yeniden belirlenmesi, maddenin kendi içerisinde ifade ve terim birliğinin sağlanması ve bağlantılı düzenlemeler içeren geçici 2. ve geçici 3 üncü maddede yer alan hükümlerin bir maddede toplanması amacıyla bu değişiklik önergesi verilmiştir.

Öte yandan, önerilen metinde;

- Tasarıdaki üçüncü fıkra hükmü, önergede teklif edilen beşinci fıkra hükmü ile bağdaşmaya­cağından madde metnine alınmamıştır.

- Tasarıda dördüncü fıkra olan ancak yukarıda belirtilen sebeple maddenin üçüncü fıkrasının madde metnine alınmaması sebebiyle üçüncü fıkra olarak önerge metninde yer alan hükmün, lehe ka­nun uygulamasını bertaraf ettiği şeklinde herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemesi bakımın­dan, fıkraya bu doğrultuda, Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde düzenlenen zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükmün saklı olduğuna dair cümle eklenerek konuya açıklık getirilmiştir.

- Önergeyle düzenlenen maddenin dördüncü fıkrası, yeni sistemde görev sulh ceza mahkemesinde olacağından, yürürlük öncesi davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevinin sürmesini mümkün kılacak usuli bir geçiş hükmü niteliğindedir.

- 3167 sayılı Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla geçici 2. madde olarak ekle­nen hükümde, belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek, ticarî hayatta belli bir rahatlığın yaşanması sağlanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen olumlu sonuçlar dikkate alınarak, tarafların başlangıçtaki iradelerine aykırı olarak, çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ibrazının engellenmesine yönelik olarak, altıncı fıkrada, yeni bir süre belirlenerek, ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.

- Hükümet Tasarısında yer almayan ancak Alt Komisyon tarafından maddeye ilave edilen beşinci fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından önergede yer almamıştır.”

Alt Komisyonca, Tasarının 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasının geçiş sürecinde uygulamada meydana gelebilecek aksaklıkların sorun yaratmaması amacıyla geçici 2. madde eklenmiştir. Söz konusu geçici 2. madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle birlikte, yukarıda ifade edilen gerekçelerle Tasarının geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrası olarak düzenlenmiştir.

Komisyonumuzca yeni geçici 2. madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Tasarının geçici 2. maddesindeki hüküm Komisyonca kabul edilen geçici 1 inci maddenin al­tıncı fıkrasında düzenlenmiş olduğundan, o hükmün korunması gereği kalmamıştır. Önergeyle, 1/11/2009 tarihi itibarıyla karşılıksız çek suçlarından adliyeye intikal edenler hakkında geçici bir uygulama öngörülmektedir. Bu kategorideki şüpheli, sanık ve hükümlüler yönünden cezai tehdit olmaksızın çekte tecessüm eden borcu ödeme imkanı tanınmaktadır. Geçici madde, bu eksen içindeki hukuki yansımaları düzenlemektedir.

Alt Komisyonca, Tasarıya geçici 2. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki gerekçelerle geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Tasarının kanunlaşması halinde yayımı tarihi itibariyle 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıla­cağından, 3167 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca kurulmuş olan Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliği de yasal dayanaktan yoksun kalacaktır. Çek takası faaliyetlerinin ödeme sis­temleri içerisindeki önemi göz önüne alınarak, söz konusu faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesini temi nen, Tasarının 8 inci maddesinde bahsi geçen tüzel kişilik kuruluncaya kadar bu alanda bir boşluk yaşanmasının önüne geçecek bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliğinin Tasarının 8 inci maddesine göre kurulacak yeni tüzel kişiliğe devri dolayısıyla ortaya çıkacak vergi, resim, harç ve fon yükümlülüğünden de muaf tutulması gerekecektir.”

Alt Komisyonca kabul edilmiş olan geçici 3 üncü madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle bir­likte, Bu madde içeriği, geçici 1 inci maddede düzenlenmiş bulunduğundan konusuz kalması sebe­biyle Tasarı metninden çıkarılmıştır.

Tasarının 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının maddeleri müzakereleri sırasında redaksiyona tabi tutulmuştur.

693 yorum:

 1. AKP ACIKCA SUNU SOYLEMELI BIZIM KAFAMIZ BU ISE BASMIYOR TEFECILERIN CIKARLARI DAHA ONEMLI SIZE 2 YIL SUSMANIZ ICIN ZAMAN TANIYORUZ

  YanıtlaSil
 2. Adalet Komisyonu Katilim Listesi :
  Adalet Bakanligi
  Sanayi ve Ticaret Bakanligi
  Maliye Bakanligi
  Yargitay
  Cumhuriyet Bassavciligi
  Merkez Bankasi
  Bankacilik Denetleme Kurulu
  TOBB
  Turkiye Bankalar Birligi
  Katilim Bankalar Birligi
  Esnaf Ve Sanatkarlar Odasi
  Prof.Unal Tekinalp
  Gazi Universitesi Prof.Izzet Ozgen
  ........................................

  KOMISYON BASKANI VE ADALET BAKANI TOPLUMUN GENIS KESIMLERI VE SIVIL TOPLUM KURULUSLARIN KATKILARIYLA BU TASARININ HAZIRLANDIGINI SOYLEDILER GENEL KURULDA.
  YORUMLARINIZA

  TEOMAN

  YanıtlaSil
 3. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır. Bununla birlikte, maddeye Alt Komisyon tarafından eklenen “kasten” sözcüğü bu suçu olası kastla işlenebilen suç olmaktan çıkarıp doğrudan kastla işlenebilen suç haline getirecektir. Bu durum, söz konusu suçun düzenleniş gayesiyle bağdaşmayacağı gibi, ticarî alanda ve yargılama sürecinde de olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır. Bu itibarla, maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kasten” sözcüğünün madde metninden çıkarılmasında yarar görülmüştür.

  YanıtlaSil
 4. Günaydın arkadaşlar..
  Dün ben kaçırdım. Kaçıncı maddeye kadar kabul edildi tasarı ?

  Birde genel kurulda öenerilerden biri kabul edilmişti. Hangisi olduğunu hatırlayan var mı ?

  YanıtlaSil
 5. en son 3.maddede kaldı oylanacak daha

  YanıtlaSil
 6. arkadaşlar ben dün 8 saat 50 dakika boyunca meslisi izledim ancak hiçbir şey anlamadım bunların yaptığından

  YanıtlaSil
 7. değerli arkadaşlar

  akepe,bankalar ve tefeciler koalisyonu...

  çek yasa tasarısını görüşüyor ve ilk 3 maddesi geçti sayılır..borçlu = suçlu olmamalı dedikleri halde tefeci lobisi dediklerini aynen uygulamay sokmuş durumda...

  hiç şüphesiz CHP nin üstün çabaları takdire şayandı...özellikle CHP millet vekili SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK genel kuruldaki konuşmalarında akepelilere HUKUK dersi veriyor...ama nafile...

  konuya bu işi bilmeyerek yapıyorlar demek iyimserlikten öte aptallık olur...asıl mağdur olan bizleri KASTEN (bilerek ve isteyerek) sonucu bilinmez bir meçhule atıyorlar...

  bunu ise alacaklı mağdur diyerek savunuyorlar...elbette bi tarafta zindanlara attıkları borçlular varken sadece para alamadığı için mağdur olduğu söylenen kesim kabul edilebilir değil....bu mücadelemizde ne yazık ki MHP kaçak güreşmeyi yeğlemiş ve yeterince çaba sarfetmemiştir...ancak bu yasaya hiç olmazsa 5.maddesine KAST sözcüğünü eklettirmek için hala bir kaç saatimiz var...bu birkaç saati yaptıklarının yanlış olduğunu zaten kabul eden akepe vekillerine anlatmaya devam etmeliyiz...akabinde yargıtay CGK ve anayasa mahkemesi var...

  HAYDİ ARKADAŞLAR BİR GAYRET DAHA...

  EMEKLERİNİZE TEŞEKKÜRLER....

  my way

  YanıtlaSil
 8. Herkes İyimayanın ağzının içine bakıyor,Başkan ona destekliyormusun diye soruyor,o da evet veya hayır deyince ona göre parmak kaldırılıyor,dolayısıyla zaten bu iş aynen adalet komisyonundaki maddelerle geçecek,ne bir eksik ne bir fazla ,Yanlız bankaların baskısı sonucu 500 tl ye indirilen karşılıksız bedeli haricinde..O da zaten hükümetin bankaların ve tefecilerin yapmış olduğu lobi karşısında acizliği sayesinde.Ama olsun bizler bu memlekette Ali Rıza Öztürk gibilerin olduğunu öğrendik.Demekki bu kadar pislik ve kirliliğe rağmen onun gibi vatan evlatları hala varmış memlekette.Kendisine buradan teşekkür ve hayranlık duygularımı iletiyorum.Bugün mecliste tüm maddeler kast unsuru olmaksızın aynen geçer.Merak etmeyin 2 yıl erteleme vardır.O bakımdan fazla umutlu olmayalım.Sandıkta görüşeceğiz.
  ZOLA

  YanıtlaSil
 9. Arkadaşlar,

  Hala Adli Para cezasından kaç kişi yatıyor sorusunun cevabı verilemedi.

  Buna dikkat çektirmeliyiz. Çok ciddi bir şekilde GİZLENİYOR

  İşte İlan bunun için çok önemli idi

  Saygılarımla

  2156

  YanıtlaSil
 10. madde 4 ha dediğin öneri ise İktidarın gerçek sahibi olan Bankaların istediği değişiklik yapıldı AKP kendi komisyon kararını kendisi sözünü yedi emin olun sıra tefecilerin pardon factoringcilerin istediklerinde bir değişiklikle bir daha sözünü yerler onlarında dediğini yaparlar Mağdurların dediklerini yapacak yürekleri yok onlar ancak toplum mühendisliği ile ağa babalarının emirlerini bizlere empoze etmek gibi görevleri vardır onlarla meşguldur
  sayın ağlama duvarı geldi oturduğu koltuğa başka şeyler konuşmayalım diye sözüm ona uyarı yaptı ve arkasındaki söylemler içerdeki arkadaşlarımın bir gün daha fazladan içerde kalmasına sebep oldu. Ve eminimki artık toplummuz sadece mühendislik yaptığını sadece bizim mağdurlar değil herkesin gördüğünü gerken cevabı da alacaklarını biliyorlar

  2 yıl ertleme ha iki tam yıl ne oluyor arkadaşlar dikkat seçimden sonraki 1 yada 2 ay ülke nasıl olacak saten bunlar kazanırsa cevabı verecekler biz size süre verdik ödemediniz. GİRİN İÇERİ diyecekler

  Bunlar gidersede yeni gelenin kucağında bırakın bizleri elinde ne bombalar kalmış olacak para lazım olacak nerden bulacak tabiki bankalardan eee bankalar ve factoringler ne yapacaklar tabiki yasalarına sahip çıkacaklar

  arkadaşlar bizim yapmamız gereken bunu bugün yarın imzanadan sonra Şuanda Bizim Yanımızda olan İnsanların Anayasa Mahkemesine Göndertirmek olmalı Ha orda bu kanunuda savunması Eğer ortam yumuşatmak hükümete destek olmadığını düşüncesinde değilse Bİzi Adli Para cezası yerine İdari para cezası olamlı diyen Sayın Yargıtay Başkanı Savunsun diyecem ama ......

  YanıtlaSil
 11. akepenin kafası basıyorda ,cebi basmıyor..son saatlerimiz kast sözcüğü için bastıralım..daha sonrası içinse yapacak çok işimiz var..engin

  YanıtlaSil
 12. akp vekilleri bu kanun tasarısında tekrar görüldükü hepsi birer robot.indir,kaldır.başka bişey yaptıkları yok.inanın bunlar menfaat çetesi.milletin temsil hakkını almışlar ama millet adına yaptıkları bişey yok.sanki çocuk kandırıyorlar.yazıklar olsun.ama unutmasınlar ki HUKUK birgün kendilerinede lazım olacak.erenus

  YanıtlaSil
 13. ARKADAŞLAR BEN HALA ANLAMADIM ŞİRKET ADINA İMZA ATAN YETKİLİ KİŞİNİN CEZASI NE OLACAK. BİRDE DOSYASI YARGITAYDA OLANLARIN DURUMU NE OLACAK

  YanıtlaSil
 14. siteyi yeni keşfettim çok güzel allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 15. dosyası yargıtayda olanların durumu ne olacak iki yıl onlar için geçerlimi.

  YanıtlaSil
 16. 11 Aralık 2009 Cuma  Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bugün itibariyle
  2 bin 172 kişinin Çek Kanunu'na muhalefetten dolayı cezaevinde bulunduğunu bildirdi.
  TBMM Genel Kurulu'nda, Çek Kanunu Tasarısı'nın iki maddesi kabul edildi.
  Verdiği değişiklik önergesi üzerinde konuşan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Hükümetin anlayışında ''küçük işletmelere koruma olmadığını''
  savunarak, ''Hükümetin kafasında esnaf yok'' dedi.
  CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, karşılıksız çek cezasının, evrensel ceza sistemiyle bağdaşmayan bir suç tipi olduğunu öne sürdü. Köktürk, çekler arasında ayrım yapılmasının da yanlış olduğunu ve bu
  konuyu komisyonda dile getirdiklerini belirtti.
  AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Tunçalp, tasarı ile çeke olan güvenin artacağını kaydetti.
  MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır saat 11.00'de, CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay ise saat 12.00'de basın toplantısı yapacak. Saat 14.00'te toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda, Çek Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

  tbmm.gov.tr 11-12-2009 haberler----ZEYNEP

  YanıtlaSil
 17. dosyanız yargıtaydan lehtede aleyhtede dönebilir dosyanız sizin aleyhinize dönerse 1 sene 2 sene sonrada gelebilir o zamandan itibaren size 2 yıl erteleme hakkını veriyor.

  YanıtlaSil
 18. lütfen bilen cevaplasın yargıtaydaki dosyalar ne olacak .

  YanıtlaSil
 19. arkadaşım şirkete dışardan müdür atanmış olanların cezası aynen devam!!!ama ortaklarda bir tanesinide yeni kanunda kurban seçecekler!!!maaşlı çalışan insanları düşünmeyen akp bankaların 500 tl sini düşünüyor!!!arkadaşlar SON SAATLER VEKİLLERİ ARAYIN VE DIŞARDAN ATANMIŞ MÜDÜR OLARAK GÜNAHIMIZ NEDİR DİYE SORUN!!!BOZDAĞ BUNU GÖZ ÖNÜNE ALICAZ DEMİŞTİ AMA ANLAŞILIYORKİ BUNUDA ÖBÜR SÖYLEMLERİ GİBİ YALAN KONUŞMUŞLAR!!!BARİ ARAYIP HESABINI SORUN........

  YanıtlaSil
 20. ARKADAŞLAR YARGITAYDAN DOSYANIZ CEZA ONAMASIYLA GELİRSE SİZLERDE SAVCILIĞA BAŞVURUP CEZANIZI 2 YIL ERTELETEBİLECEKSİNİZ.SORUN YOK

  YanıtlaSil
 21. KOMISYONUN MECLISE GONDERDIGI METINDEN
  - Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.

  - Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir.Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.


  SOYLEDIKLERI ILE YAPTIKLARI BIR DEGIL, SOZ AGIZDAN CIKAR YAZI UCAR GIDER OYLEMI

  YanıtlaSil
 22. Arkadaşlar cezaevine girene kadar bende 2 sene ertelemeye karşıydım. Ama öyle bir anda yakalanıyorsunuz ki bütün emekleriniz heba oluyor. İçerde yatanlar değil 2 sene, 2 ay, 2 güne bile razılar nerdeyse. Bir çıkalım işimizi gücümüzü, ailelerimizin durumunu ayarlayalım tekrar yatalım istiyorlar.
  Herkes aranırken bile bişeler yapmaya çalışıyordu, belkide tam işleri yoluna koymuştu. Tek tek hikayelerini anlatmayacağım ama inanın 1 güne bile razı olanlar çoktur.
  Kendimden bir örnek ; Türkiyede çok bilinmeyen bir ürün gurubunu getirmek için 2 sene sponsor aradım ve sonunda buldum. Ürünlerin gümrüğe gireceği gün yakalandım. Teknik ve deneyim gerektiren bir konu olduğundan benden başkasının yapması şimdilik mümkün değildi, eğer çıkamasaydım o kadar ürün ve ona yatırılan para boşa gidecekti. Borcumun üstüne yatırılan 23 000 lira adli para cezası borcu eklendi şimdi.
  O yüzdendir ki erteleme içerdekiler için çoooooooooook şey ifade ediyor. Üstelik sonunda uzatma yada af olacağı söz konusu iken. Yorum yaparken içerdekilerin durumunuda düşünerek yapmanız için yazıyorum bunları. Umarım bugün herşey biter, c.başkanı imzalarda bu akşam herkes çıkar. Resmi gazete beklenmeden çıkarırlar deniyor içerde...

  Cinocan

  YanıtlaSil
 23. ARKADASLAR MHP ILE CHP BASIN TOPLANTILARI ONCE BASKIMIZI ARTIRALIM...

  YanıtlaSil
 24. 22 deki arkadaş çok haklı, öyle bir durumdayız ki mahvolduk. çıksın da nası çıkarsa çıksın. o koşulları bilmeyene kolay, 2 seneyi bırak 2 gün kalıncak yer değilmiş. tabii ki haklı buluyorum, ceza tamamen kalksın diyenleri ama çok zordayız. çıksın şu yasa artık.
  bi de oylama sonucundan sonra ne kadar beklicez, cumhurbaşkanına gidecekmiş, resmi gazete de yayınlanacak, bir bilen varsa lütfen söylesin. ne zaman çıkacaklar??

  YanıtlaSil
 25. SON SAATLER ARKADASLAR YARIN COK GEC OLMADAN GUN BUGUN ...MUCADELE TABIIKI DEVAM EDECEK AMA KOLAY LOKMA OLMADIGIMIZ BUGUN BILECEKLER YARINDAN SONRA ANLIAYACAKLAR

  YanıtlaSil
 26. cinocan..çok teşekkürederim..çok güzel anlatmışsın..cezaevi başka

  YanıtlaSil
 27. cinocan bu akşam çıkabilirler mi gerçekten???

  YanıtlaSil
 28. LÜTFEN DİKKAT !!!!!!!!!!!!
  Arkadaşlar önemli bir sıkıntı var. dikkatinizi çekmek istiyorum.Dün gece görüşmeler esnasında MHP yoklama istedi, çoğunluk olmadığından görüşme bitirildi bugüne kaldı. Bugünde aynı şekilde MHP veya CHP yoklama isteyip 2 kez 186 vekil olmazsa meclis haftaya kadar kapanır.Haftayada bütçe görüşmeleri 26 aralıka kadar devam edeck o bitene kadar çek ysası asla görüşülemez. Hafta sonu ve cuma günü olması nedeniyle vekillerde rehavet olup karar yeter sayısı olan 186 olmama ihtimali yüksek. Bu nedenle özellikle MHP gurup başkanvekili Oktay Vural Mehmet Şandır ve CHP gurup başkanvekili Kemal kılıçdaroğlu ve Kemal Anadolu yakınlığı olan arkadaşlar rica etsin yoklama istemesinler allah rızası için bugün. Bu çok çooook önemli yoksa yasa yılbaşına kadar gecikir bu arada da tefeciler banka lobileri bu işi dahada beter hale getirirler. ÖNEMLİİİİİİİİ

  YanıtlaSil
 29. peki dosyası yargıtayda olanın suan tutuklaması gözüküyormu.Yani GBT ye girilirse tutuklama cıkarmı.
  Benım 3 dosyam temyizde,tutuklamam varmıdır onlardan.

  YanıtlaSil
 30. komisyon açıklamasında "meclise ulaşan yoğun iletişim kanalları" ndan bahsetmiş emeği geçen herkese kendi adıma taktir ve saygılarımı sunmak istiyorum.Sürü demokrasisi değil katılımcı demokrasi dersi verdik bi yerde,onca tefeci lobisine rağmen.

  YanıtlaSil
 31. yargıtaydan dosyam 2 yıl sonra geldi aleyhime fakat başvuru süresi 1 nisan 2010 bunu anlayamadım bilen varsa yazsın teşekkürler allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 32. ben eşim,çocuğumun babası tarafından dolandırıldım.bana lütufta bulunur gibi işyeri açtı ve benim adıma çek karnesi aldı.benim imzam olmadan ve ona yetki vermediğim halde babasıyla birlikte çekleri piyasaya sürmüşler.karşılksız çekle ilgil adıma dava açılınca gelen tebligatlarıda tanımıyoruz diye almamışlar ben evimde minik kızımla hayat mücadelsi verirken.şimdi ortalıkta dolaşıyor bu dolandırıcılar.birisi istanbulda diğeri bahreynde.çeklerin hiçbirinde imzam yok ama kesinleşmiş cezalar var.çalışamıyorum beş yaşındaki kızımada bakmak zorundayım.söyleyin ben mağdurmuyum yoksa mağdurdan daha kötü bir kelime varmı?bana yakışacak.çeki verdikleri bir kişiye ulaşabildim allah rızası için dedim.biliyosunuz benim yapmadığımı alırkende biliyordunuz.boğazınızdan nasıl geçecek eğer ödeyebilirsem bu para.veya hapse girersem mutlu olacakmısınız diye.ben alacağım paraya bakarım dişyor.eski eşinle ka-ınbaban bana bunu yaptı diyor.o köpekler yaptıysa benim ne suçum var.

  YanıtlaSil
 33. arkadaşlar 28 de yazan arkadaşa katılıyorum son dakika golü yiyip taktik kurbanı olmayalım. yasa bu şekilde de çıksa şimdilik razıyız bunun değişeceği yok şimdilik. ama yoklama falan diye ertelenirse bir ay sallanır rica ediyorum grup başkanvekillerine ulaşın ben yurtdışındayım arama imkanım yok hepinize hayırlı cumalar. Çelik

  YanıtlaSil
 34. Arkadaşlar akp hanzoları bu yasayı çıkarmaya çıkardılarda bu konuyu bitti görebilirsiniz.bundan sonrasına bakalım benim 10 çekten aranmam var artı alacaklımın anlaşmaya yanaşmayacağını biliyorum örneğin benim gibi çok arkadaşımız kaçak yaşıyor.benim alacaklıma ödeyebileceğim tek kuruşumda yok işsizim evimi bile geçindiremiyorum.bize bu 2 seneyi en asgari ödeme taksitini nasıl bir taahhütname ile atlatabileceğimizi hukukla ilgili kişilerin taahhütname örnekleriyle yardımcı olmalarını rica ediyorum.

  YanıtlaSil
 35. Oturumu yöneten Başkanvekili Yakut, yoklama yaptırdı. Toplantı yeter
  sayısının bulunamaması üzerine birleşime 10 dakika ara verildi.
  Aradan sonra yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısının
  bulunamadığını belirten Yakut, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi
  kapattı.

  YanıtlaSil
 36. ARKADAŞIM 1 NİSAN 2010 TARİHİNE KADAR ALACAKLINLA ANLAŞIP İSTEDİĞİN VADEYE YAYABİLME HAKKIN VAR TABİ ALACAKLIN SENİN VADELERİNİ KABUL ETMESİ LAZIM.EĞER ALACAKLINLA ANLAŞAMAZSAN O ZAMAN DEVLET BABA SANA 2 SENE VERİYOR.LÜTFEN ARTIK BUNLARI BIRAKALIM VE VEKİLLERİ ARAYALIM BU GÜN SON GÜN!!!!KİMİN NE SIKINTISI VARSA VEKİLLERİ ARAYIP DİLE GETİRSİN!!!!MÜDÜR OLARAK SUÇUMUZ NEDİR DİYE VEKİLLERE İLETİN,SON BİR EK KANUNLA BELKİ EKLERLER VE KURTULURSUNUZ.VEYA VEKİLLERE SORUN İYİ NİYETLİYLE KÖTÜ NİYETLİYİ BU KANUNLA NASIL AYIRMAYI DÜŞÜNDÜKLERİNİ??? BİZLERİ YİNE DOLANDIRICILARLA AYNI KEFEYE KOYDUKLARINI ANLATIN.SAYGILARIMLA
  CAN MERT

  YanıtlaSil
 37. abla yeni yasada sen kurtulluyorsun zaten az daha sabret inşallah haftaya arınırsın başına bela olan işten.eşinde,kayınbaba'dan allahından bulsun.

  YanıtlaSil
 38. iç tüzük gereği gruplardan yoklama talebi gelince başkan yoklama yapmak zorunda. karar yeter sayısı yoksa oturuma ara verilir. ikincide yine karar yeter sayısı bulunmazsa kanun gereği birleşim ertesi birleşim gününe kadar kapanır. bu taktikleri çok yapıyorlar. onun için arkadaşlar ulaşalım ve bu işin bugün bitmesi için zorlayalım. herkeste özellikle içerideki kardeşlerimizde bir saat bile beklemeye tahammül kalmadı

  YanıtlaSil
 39. iç tüzük gereği gruplardan yoklama talebi gelince başkan yoklama yapmak zorunda. karar yeter sayısı yoksa oturuma ara verilir. ikincide yine karar yeter sayısı bulunmazsa kanun gereği birleşim ertesi birleşim gününe kadar kapanır. bu taktikleri çok yapıyorlar. onun için arkadaşlar ulaşalım ve bu işin bugün bitmesi için zorlayalım. herkeste özellikle içerideki kardeşlerimizde bir saat bile beklemeye tahammül kalmadı

  YanıtlaSil
 40. 1 nisanda 2 ci senenin sonunda ödeyeceğim diyeceksiniz savcıya vereceğiniz tahahhütnanamede.alacaklıyla anlaşma mecburiyetiniz yok şu anda.2 seneye kadar bu değirmeninaltından çok sular geçer.kendinizi kasmayın.kanun çıktığı andan sonra herkeze geçmiş olsun derim.huzurlu yıllar temenni ederim.

  YanıtlaSil
 41. Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.
  ARKADAŞLAR BU GEREKÇEYLE ÖNERGE VERDİREBİLİRİZ
  GRUP BAŞKAN VEKİLLERİYLE GÖRÜŞÜLEMEZMİ

  YanıtlaSil
 42. arkadaşlar site yöneticileri meclistekilerle görüşme oldumu bugün neler olacak

  YanıtlaSil
 43. bugün görüşülmeyecek mi diyorsunuz yani?????????

  YanıtlaSil
 44. nerden çıkardınız bugün görüşülmeyecekmiyi

  YanıtlaSil
 45. YARGITAYDA DOSYASI OLANLARIN ARANMASI OLMAZ NEZAMANKİ CEZANIZ ONANIR GELİRSE BİR AY ÖDEME MÜDDETİNDEN SONRA SAVCILIK ARANMANI GBT YE YOLLAR

  YanıtlaSil
 46. TRT 2 DE ÇEK KANUNU GÖRÜŞÜ
  LÜYOR

  YanıtlaSil
 47. arkadaslar cok bır bılgım yok bu yasa konusunda sızler kadar sıkı takıpçısı deılıl fakat babam cok delı gıbı hergun takıp edıyordu ... du dıyorum cunku 2 gun once cezaevıne aldılar yasayı beklıyordu anlasmayla halledecgım ınsallah bsey olmaz o surewde dıyordu , suanda tek dusuncem sızsınız ben ıcerde kendıme dkkat ederım dedı , kıra faturalar vs kaldık 5 kurussuz ... af nezaman cıkar nezaman onaylanır bılmıyorum... fıkrı olan varmı ne konusuluyoır neler olup bıtıyor ... dua etmekten baska bsey yapamıyoruz ... UMARIM HIC KIMSENIN BASINA GELMEZ BIZIM YASADIKLARIMIZ..

  YanıtlaSil
 48. yarına kaldı yani birazdaha zamanımız var vekillere ulaşmaya ama benim ulaşacağım vekiller chp li onlarda elinde geleni yapıyorlar ama akp liler emme basma tulumba gibiler iyimaya ne derse o oluyor onlada aram yok sözde hemşerim eski vekilim

  YanıtlaSil
 49. nasıl yani..haftaya mı kaldı..

  YanıtlaSil
 50. 48 yazan arkadaşım dünkü yorumunuzmu yoksa ne yarına kaldı

  YanıtlaSil
 51. ya yarına filan kalmadı.bilmeden konuşmayın.suan trt-2 de vekil açıklıyor.Bugün bu işi konusucaklarını sölüyorlar.

  YanıtlaSil
 52. ÖNCELİKLE DAYANIŞMANIZI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM.
  TESADÜFEN SİTENİZE GİRDİM VEDE DUVAR YAZILARINIZA ŞÖYLE BİR BAKTIM
  BİR YAZIYI CEVAPLAMAM LAZIMDI UMARIM MAZUR GÖRÜRSÜNÜZ.

  BEN BİRTEK YAPRAK ÇEK KULLANMADIM ÖMRÜ HAYATIMDA 4 FABRİKAM VAR 481 ADET TOPLAMI 752,300 TL YEDİYÜZ ELLİ İKİBİN ÜÇYÜZ TL BENDEN MAL ALAN ESNAFIN CEKİ VAR YAZILMIŞ OLARAK.

  5 AY ÖNCE BİR KADIN KUCAĞINDA BEBEĞİYLE GENEL MERKEZİMİZE GELDİ BABAMLA GÖRÜŞMEK İÇN VEDE GÖRÜŞTÜ KOCASI 10 YILLIK MÜŞTERİMİZMİŞ VE 80 BİNLİRA CEKİ BİZDEN İŞLEM GÖRMÜŞ CEZA EVİNE DÜŞMÜŞ.

  KADIN HAYKIRIYORDU KOCAM İÇERDE BU BORCU NASIL ÖDEYECEK DİYE FERYAT FİGAN.

  BU OLAY ÜZERİNE CEKLERİN ACİZ İŞLEMLERİNİ DURDURDUK VEDE İŞLEM YAPILAN DOSYALARIDA GERİ ÇEKTİK
  ADAMLAR RAHTLASIN ÇALIŞSIN ÖDESİN DİYE CEZA YATMAYLA BORÇ ÖDENMEZ BUNU GÖRDÜK.

  CEKİ KESEN KADAR ALANDA SUÇLU BİZ ARAŞTIRMAMIZI YAPSAYDIK FAZLA LİMİTLER TANMSAYDIK 80.000 BİN YERİNE 8000 LİRALIK MAL VERSEYDİK SORUN OLMAZDI.

  ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN...

  YanıtlaSil
 53. yarına kalma diye birşey yok. İnşaallah bugün bitecek daha öncede yazmıştım yoklama falan demezlerse. Aksi halde yılbaşında ancak görüşülür.Çünkü ptesiden itibaren bütçe başlıyor 15 gün o mecbur devam edecek

  YanıtlaSil
 54. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 55. 2 sene icinde faizi ile birlikte odeme taahhutu verilirse tahliye sansi varmis bu demekki iceride kalmak daha ucuza geliyor hic degilse faizi odemiyorsun

  YanıtlaSil
 56. TBMM'DE BUGÜN  MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır saat 11.00'de, CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay ise saat 12.00'de basın toplantısı yapacak. Saat 14.00'te toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda, Çek Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

  Cinocan

  YanıtlaSil
 57. ben ali rıza beyin show yaptıgını düşünmüyorum bu kelime insanı incitebilir onlar show degil hak savunuyorlar!

  YanıtlaSil
 58. Ülkede uygulanan kötü ekonomi yönetimi sayesine ve hala hazırda yürürlükte olan karşılıksız çek yasası yüzünden,onurlu türk esnafı ve sanayicisi,sanki terör suçu veya bir adi suç işlemiş gibi cezlandırılıyor.
  Bu üreten,ürettiği ile de T.C.yi ayakta tutmaya çalışan bu vefalı insanlarımıza da biraz daha güvenle bakılmasına,
  Bu ülkede rant geliri ile halkın sırtından rant kazananlar onur sahibi gibi gösterilirken,onurlu üreticinin bu cezaya çarptırılması........
  1-insanlık suçu
  2-her şeyi ile vatanına sahip halka hakaret
  3-ülke kalkınmasına engel olanlara umut
  4-milli ekonomiyi bitirme
  5-en önemlisi terör gibi azılı canavara güç vermedir,
  çünki halkın ekonomisi,huzuru olmazsa terör burdan kaynak bulur da ondan.
  Durumun düzeltilmesini yüce meclisimizden bekliyorum/bekliyoruz.
  ilyas deveci/KONYA

  YanıtlaSil
 59. 52 Nolu mesaş sahibine.
  Ah şu sizin zekanız vicdanınız meclisteki vekillerdede olmuş olsa böyle bir sorun hiç yaşanmazdı.
  TEşekkürler..

  YanıtlaSil
 60. arkadaşlar merak etmeyin yasa bugün çıkacak inşallah söylenen o şekilde ilhan ayhan kardeşler

  YanıtlaSil
 61. ŞU MUBAREK CUMA GÜNÜ ALLAH HEPİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRSÜN ZALİMLERİN GÖZÜ PARADAN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMEYEN İNSANLARIN ŞERRİNDEN KORUSUN MİLLETVEKİLLERİMİZİN KALBİNE MERHAMET ÜÇ KURUŞ PARA İÇİN SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNEN AİLELERİN TEKRAR ESKİ NORMAL HAYATLARINA DÖNMESİNE RABBİM YARDIM ETSİN BİZİM İÇİN OLMASA BİLE TÜRKİYENİN GELECEĞİ OLAN ŞU MİNİCİK MASUM YAVRULARIMIZIN YÜZÜ HÜRMETİNE YARABBİMMMMMMMMMMMMMM

  YanıtlaSil
 62. sayın 48 nerden uyduruyosunuz yarına kaldığını trt3 açın bi isterseniz

  YanıtlaSil
 63. tefecilerin %80 i pkk ya destek veren gruplardan oluşuyor.bu durumu emniyet genel müdürlüğü dahil herkes biliyor.gerisi için yorum yapmıyacağım!!!!

  YanıtlaSil
 64. arkadaşlar lütfen bir cevap verin, eğer yasa çıkarsa bugün içerdekiler nezaman çıkar?? lütfen???

  YanıtlaSil
 65. arkadaşlar tamam yeterli sayı var oturum başladı inşallah hayırlısı olur birde kendilerini bizim yerimize koysa sayın akp vekilleri evine gidemese çocuğunun eşinin yüzüne bakamasa nasıl olurdu krizi biz çıkartmadık onlar çıkarttı işlerimizin bozulmasını bizmi istedik evimizden uzak kalmayı köşe bucak kaçmayı dürüst esnaf zaten borcundan dolayı son noktaya kadar direniyor ama bunlar bunu anlamayacak kadar acizler bence

  YanıtlaSil
 66. arkadaşlar bugün Sayın vekilimiz Ali Rıza Öztük 5 veya 7 kez söz alacak ve tüm sorunlarımızı genel kurulda anlatacak ilk konuşması grüzu patlaması ile ilğili olacak onun arkasından bizim konumuza dönecek merak etmeyin demekki mazlumun arkasında adam gibi adam vekillerimizde varmış solsun

  YanıtlaSil
 67. 64 de yazan arkadaşım bu gün yasa çıkarsa 1 haftaya kalmaz içerdekilerin hepsi çıkar... cumhurbaşkanı 1 günde onaylar ve son aşama resmi gazete yani en fazla 1 hafta oksuz

  YanıtlaSil
 68. arkadaşlar herkese saygılar ismimizi çek maduru seğilde ekonomik kriz maduru diye çıksaydı daha farklı olurdu diye düşünüyorum çünkü vekillerde bunu söylüyorlar çek maduru bir azınlık gibi gösteriliyor fakat bu kriz maduru olsaydı bize katılan ve destek veren de çok olurdu diyorum

  YanıtlaSil
 69. akepe insafa gelirde insanları hapisten çıkarır erteleme yerine çek hapsini kaldırır insanlar rahat eder hiç kimse çek yüzünden hapse girmesin YETER ARTIK!
  bizimle ugraşcagınıza pkklı teröristlerle ugraşın onları hapse atın tefecileri degil halkı dinleyin TABİ VİCDANINIZ KALMIŞŞA!!!

  YanıtlaSil
 70. mazlumun yanında olan sayın vekilimz Ali Rıza öztürke mesajlarınızla destek verin teşekkürler CHP teşekkürler Ali Rıza Öztürk
  AYHAN İLHAN KARDEŞLER

  YanıtlaSil
 71. 63 DEKİ ARKADAŞIM ÇOK HAKLISIN DAHA BUNUN ÖTESİDE VAR AMA ARTIK BU SAVAŞ HEPİMİZ BİLDİĞİMİZİ BURAYA DÖKÜP BUNLARIN KİM OLDUĞUNU YAZACAĞIZ BUNLARIN ORTAĞI HÜKÜMETE AYLAR ÖNCE SİCİL AFFI GÖRÜŞMELERİ YAPARKEN SYN ALİM IŞIK ADLI MİLLETVEKİLİ AYNEN BU ŞEKİLDE SANAYİ BAKANINA SORDU " vatandaş bankalardan kıredi bulamayınca denize düşen yılana sarılır moderen ismi faktoring olan klasik tefecilerin sahibleri kimdir ülkemizdeki yatırımları nelerdir ödedikleri vegi ne kadardırdır" diye sordu tabii cevap alamadı TABİ NASIL DESİN BİZ TÜRK HALKINI ŞUNLARA ŞUNLARA PEŞKEŞ ÇEKİYORUZ DESİN

  YanıtlaSil
 72. Herkes çek mağdurları diye hitap ediyor, Başbakan ülkede kriz teğet geçti diyor kriz mağdurunumu kabul edecekti yasadaki boşluk nedeniyle mağdur olduk. Kriz mağdurunun esamesi okunmazdı iyiki böyle olmuş

  YanıtlaSil
 73. bu kamer genç amma da köstek oluyor

  YanıtlaSil
 74. 67 çok çok teşekkür ederim (64)

  YanıtlaSil
 75. arkadaşlar ali rıza öztürk beye adli para cezasından kaç kişinin hapiste yattıgını sorduralım.dün sordu fakat güme gitt.akpnin yalanı ortaya çıksın!

  YanıtlaSil
 76. eğer insansanız,eğer yüreğiniz varsa,eğer adamsanız, o yasaya; çek için şikayete gelenden ,karşılıksız çekle beraber faturayıda ibra etmek zorunda diye bir madde eklesenize!!

  YanıtlaSil
 77. 76 da yazan arkdaş çok haklısın bak şimdi bu klanun gerekçelerinden biride "kayıtdışı ekonomiyle ve kara parayla mücadele" imiş.E o zaman çekle beraber hizmet verdiğin faturayıda getireceksin denilse fena mı olur hem memleket yararına hem de ticari hayatın düzene girmesine katkısı olur.Ama işin burasına değinen olmadı.

  Tebrikler iyi yakalamışsınız.Mali Müşavir-Şirket Ortağı-Çek mağduru

  YanıtlaSil
 78. arkadaşlar resmi gazete işi basit olay oraya takılmayın cumhur başkanı onayladıgı an gece olsun gündüz olsun resmi gazete hemen baskıya girer anında hiç durmaz çünkü onu baskısı hazırlanır cumhurbaşkanından onay gelince anında resmi gazete baskı makinaları dönmeye başlar nerden biliyosun dersen benim babam resmi gazetenin baskı bölümünden emeki oldu iyi bilirim gece çok mesai ye kaldı AYHAN İLHAN KARDEŞLER

  YanıtlaSil
 79. 76 da yazan arkadaş sana katılıyorum eğer öyle bir şey yaparlarsa tefe sistemi çöker o zaman orda konuşan m.vekillerini kim finanse edecek oksuz

  YanıtlaSil
 80. arkadaslar ben 47 de yazan kısıyım tekrar rahatsız edıyorum sızleri , trt 3 u actık ve beklıyoruz...
  kardesım annem ben bu yasasın cıkmasına baglı herseyımız .düzenımız evımız .. hersyeımız kısacası .. Dedgım gıbı ben pek anlamıyorum bu işlerden haber alırsanız yazarmısınız :(

  YanıtlaSil
 81. arkadaşlar bu yasa çıkdıkdan sonra mağdurlar tarafından bir dernek kurulmasını öneriyorum kimse ayrılmasın asıl mücadele yasa çıkdıkdan sonra başlayacak bir komisyon kurup çek alamıyoruz kredi kullanamıyoruz çalışıp borçlarımızı ödemek istiyoruz ama çalışamıyoruz... cumhur başkanı başbakan ticaret ve sanayi odası başkanlarını dolaşalım derdimizi anlatalım cezalardan kurtuldukdan sonra gelin bunları yapalım arkadaşlar emin olun bu ceza konusunun dışında zor durumda olan bir çok esnaf var bunu yapalım arkadaşlar oksuz

  YanıtlaSil
 82. arkadaşlar ben bu durumu heryerde dile getirdim ama emin olun oralı olan olmadı.bakın fatura olayıyla beraber öyle haksızlıklar varki; tefecilik bu ülkede suç değilmi? fakat bir tefecinin yaptığı şikayetle devlet sizi hapse gönderiyor:) tam traji komik bir olay.ama onları ne allah,ne tarih,nede bu millet affedecek!

  BEN 76

  YanıtlaSil
 83. ARKADAŞLAR YASA ÇIKMAZA GİREBİLİR. EĞER BUGUN ÇALIŞILMAZSA YASA BAŞKA BAHARA KALABİLİR..

  CUMHURBAŞKANI YURTDIŞINA GİTMİŞ.GİDERKEN GÖREVİ MEHMET ALİ ŞAHİNE BIRAKMIŞ.. MEHME ALİ ŞAHİN DE YURTDIŞINA GİTMİŞ..

  ŞUANDA MECLİSİ YÖNETEN SADIK YAKUTA HEM C.BAŞKANLIĞINI HEMDE MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ VEKALETEN BIRAKMIŞ..

  KAMER GENÇ BU DURUMA KARŞI ÇIKARAK: CUMHURBAŞKANLIĞI VEKALETİ OLAN BİRİ MECLİSİ YÖNETEMEZ DİYEREK KARŞI ÇIKTI.ŞUANDA TOPLANTI YAPILIYOR..

  KAMER GENÇ: ŞUANDA ÇEK YASASINI MUHALEFET PARTİSİ ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRSE İPTAL EDİLİR DEDİ.ÇÜNKÜ MECLİSİ YÖNETEN ZAAT C.BAŞKANLIĞINDAN VEKALET ALMIŞ. YASAYI İPTAL EDEBİLİR.

  YanıtlaSil
 84. NE DURUMDUR YA.. ALLAH BİLE YASANIN ÇIKMASINI İSTEMİYOR SANIRIM. MAZLUMLARIN AHINI ALDILAR ÇÜNKÜ

  YanıtlaSil
 85. EY YARRABBİ DUYY SESİMİZİ BU MECLİSTEKİLERE VATANDAS OLARAK GECEN HAKKIMI 2 KİSİ HARİC HELAL ETMİYORUMM ETMYECEMM HADİ AKP Yİ BİLİYORUZ DA BU KAMER GENC EFENDİ SANA NE BATIYOR BİR BİLSEKK

  YanıtlaSil
 86. ya şimdide kamer gençzedemi olacağız

  YanıtlaSil
 87. YASA İPTALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  YanıtlaSil
 88. çıkmazsa iyimi olcak. hapistekiler napacak kardeş ya

  YanıtlaSil
 89. Yasa çıkar ve cumhurbaşkanı onaylarsa hapisteki arkadaşları resmi gazeteyi beklemeden çıkarırlarmış. Hapiste yatan kıdemlilerin söylediği böyle idi.

  Cinocan

  YanıtlaSil
 90. ne demek bu şimdi arkadaşlar ya bu YANLIZ

  YanıtlaSil
 91. YASA İPTAL DERKEN....şu anda ara verdiler devam etmiyecekler mi...ben mi kaçırdım.

  YanıtlaSil
 92. HABER ALABİLEN VARSA LÜTFEN PAYLAŞŞSIN

  YanıtlaSil
 93. şimdi neolacak insanlar hapiste biz kaçıyoruz akp bunları bilerekmi yapıyor ya?
  ne biçim iş bu pazartesiyemi kaldı bu iş yoksa salladılarmı?

  YanıtlaSil
 94. Kamer genç yaptı yapacağını. insanları düşünmüyo. sadece kendi egosunu tatmin ediyo alçak

  YanıtlaSil
 95. haber alan paylaşsın lütfen

  YanıtlaSil
 96. meclis kapanmadıki daha

  YanıtlaSil
 97. YUKARDA YAZDIĞIM GEREKÇELERDEN DOLAYI BUGUN GÖRÜŞMELER ASKIDA..

  MECLİSİ YÖNETECEK ADAM YOK.DÜNKÜ GÖRÜŞMELER DE TEHLİKEDE..

  C.BAŞKANLIĞINDAN VEKALET ALMIŞ OLAN BİRİSİ MECLİSİ YÖNETEMEZ.. BUNUN ANCAK BUGUN FARKINA VARDILAR..

  İZMİRDEN DİĞER MECLİS BAŞKANI GÜRDAL MUMCUYU ÇAĞIRMIŞLAR.. AMA BUGUNE YETİŞMEZ.. YARINA DA ÇALIŞMA KARARI ALINMAZ İSE ÇEK YASASI BAŞKA BAHARA KALABİLİR

  YanıtlaSil
 98. Ne oldu, tam yazarmısınız?

  Cinocan

  YanıtlaSil
 99. Admin bu sitede rehat sahat sövebileceğimiz bir bölüm açamazmısın.

  YanıtlaSil
 100. NE İPTALİ NE DEMEK İPTAL...BUNCA İNSAN HAPİSTE BİZDEN HABER BEKLİYOR...NASILİPTAL ...NEYE GÖRE...DELİRMEK ÜZEREYİM...NASIL ÇIKMAZ LANET YASA..BU GÜNE KADAR İÇERDEKİ İNSANLAR BOŞUNA MI BEKLEDİ?...NERDEN ÇIKTI BU...HABER KAYNAĞI NEDİR??

  YanıtlaSil
 101. GENEL KURUL BAŞLIYOR ...

  YanıtlaSil
 102. ARKADAŞLAR MECLİS AÇILDI.. HADİ HAYIRLISI

  YanıtlaSil
 103. güldal mumcu geldi ve meclis açıldı...yasa iptal falan değil!!!

  YanıtlaSil
 104. GÜLDAL MUMCU AÇTI OTURUMU formül geliştirdiler herhalde...

  YanıtlaSil
 105. meclis baskani chp li mumcu oldu

  YanıtlaSil
 106. İÇERDEN ALDĞIMIZ İSTİHBARAT BU YÖNDEYDİ.AMA HALLOLMUŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR

  YanıtlaSil
 107. YA BU ADAMMIŞ ASIL BİZİM DÜŞMANIMIZ MADEM İPTALİ İÇİN BÖYLE BİR HAK VAR BIRAK ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETSİN İÇERDEKİ İNSANLAR ÇIKSIN ONDAN SONRA SİZ YİNE TİYATRONUZU OYNAYIN

  YanıtlaSil
 108. Sayın Jenardi kalbi olanlar olabilir,lütfen dikkat :)

  YanıtlaSil
 109. yasa devammı buldularmı başkan

  YanıtlaSil
 110. MECLİS AÇILDI.. MECLİS BAŞKANI DEĞİŞTİ.. DEVAM

  YanıtlaSil
 111. sayın jenardi az daha bana bir kalp borçlanacaktın

  YanıtlaSil
 112. YALNIZ DEDİĞİMİZ GİBİ DÜNKÜ GÖRÜŞMELER NE OLUCAK ONU BİLEMİYORUZ..ONUN İÇİN SÖZ ALANLAR OLDU. DÜNKÜ OTURUMU DA SADIK YAKUT YÖNETMİŞTİ..

  SADIK YAKUT: C.BAŞKANINDAN VEKALET ALMIŞ.

  CBAŞKANINDAN VEKALET ALMIŞ BİRİSİ MECLİSİ YÖNETEMEZ.GÖZDEN KAÇIP ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL EDEBİLİR.

  YanıtlaSil
 113. Eğer oturumu yönetmek için Güldal Mumcu teklifi kabul etmeseydi yasa görüşmesi ertelenecekti, o paniği yaşadık bir an için ama Allaha Şükürler olsun çözüm bulundu.. Ayrıca bir arkadaşımıza hitaben sevindinmi yönünde mesajlar geliyor yayınlamıyorum, öyle bir yakıştırma doğru değil kimsenin günahını almayın, çek yasasında oluşacak en küçük aksaklık hepimizin felaketidir.. Rica ediyorum Arkadaşlar

  YanıtlaSil
 114. ne güzel iş adamlar iç tüzük hatası yapıyor cefasınıvatandaş çekiyor...bu ne sorumsuzluk.Allah belanızı versin.

  Bu işin içinde başka iş var gbi geliyor bir tiyatro seyrediyoruz,sanırım bu işi bugün halletmeyeceklerinin sinyalini veriyorlar.

  Yani Güldal Mumcuyuda kbul etmiyorlar.

  YanıtlaSil
 115. ARKADAŞLAR KALBİMİZ DURACAK AMA BUNUDA KULLANILACAK BİR HAKMI ELDE ETTİK DİYE DÜŞÜNÜYORUM EĞER DAVAYI ANAYASA MAHKEMSİNE GÖNDEREBİLİRSEK TABİİ AMAN ARKADASLAR DURMAK YOKK ONLARIN DEDİĞİ GİBİ BUNLARLA YOLA DEVAMMMM

  A.Y.

  YanıtlaSil
 116. ARKADAŞLAR bu SADIK YAKUT dün usulsüzce orurumu yönetmiş bu ise ancak bugün tespit edilmiş.Eğer bizim şirketimizde böyle bir sorumsuzluk yapılsa o kişi anında işinden olur.

  İŞTE MECLİSİMİZİN HALİ...

  YanıtlaSil
 117. MECLİSİ ARAYIP PROTESTO ETMEYİ ÖNERİYORUM...

  UYGUN BULUNURSA GEREKLİ NUMARALARI VE İLGİLİ KİŞİ İSİMLERİNİ PAYLAŞALIM BURADAN.

  YanıtlaSil
 118. Arkadaşlar
  Yorumları denetliyorum mecburen, çünkü burada tefecilerin, avukat bürolarının adamları yazıyor özellikle tefecilik yapan bazı kişiler moral bozmak için karalama mesajı gönderen süzme şerefsizler var
  Mecburen denetleme yapıyorum
  Yorum yayınlanmasında gecikme olabilir özür dilerim.

  YanıtlaSil
 119. Yok böyle bir şey,banka ve faktöringler bastırıyor.Meclis geri adım atıyor.Yahu kardeşim ne zaman çıkacak bu yasa ,askerin yargılanması kanununu gece yarısı çıkardılar.İşlerine gelince yangından mal kaçırır gibi yapıyorlar.İşlerine gelmeyince Anayasaya sığınıyorlar.Dilerim Allahtan bir gün o delik deşik ettiğiniz Anayasamıza mahkum olursunuz da,ben o zaman görürüm sizi.Faktoring uşakları

  YanıtlaSil
 120. Yaa şu mecliste olan vekillerin telefonlarını verebilirmisiniz arkadaşlar.Bunlar dakgamı geçiyor bizimle...

  YanıtlaSil
 121. Bir şekilde konuyu saptırdılar...arkadaşlar belkide bile bile yaptılar.Artık çek yasasına dönmeleri zor buradan.Ama esaslı bir protestoyu hak ettiler.

  İktidarıyla-muhalefetiyle

  YanıtlaSil
 122. Tamam Cüneyt Kardeşim aman denetlemesiz yayınlama,çok şerefsiz var.Burayı herkez takip ediyor.
  Selamlar
  ZOLA

  YanıtlaSil
 123. Telefon numarası verin arkadaşlar

  YanıtlaSil
 124. Bunlar bırakın meclis yönetmeyi,3 tane koyun güdemezler...yazıklar olsun.

  YanıtlaSil
 125. Tümünün allah belasını versin. Bu yıl başınıda çocuklarımızdan ayrı geçireceğiz.

  YanıtlaSil
 126. bizler belli ki kimsenin umurunda değiliz.Adamlar da koyun gibiler zaten .Önlerine ne gelirse, bağlı oldukları partinin yaklaşımına göre evet ya da hayır diyecekler.hiçbirinin yasanın detayını bilmediğine eminim. BİZİ KİMLER YÖNETİYOR EY ALLAH'IM

  YanıtlaSil
 127. AKP nin ekmeğine yağ sürüyorlar şimdide onlar sayıyı azaltıp yoklama isteyebilirler.

  YanıtlaSil
 128. ilan parasından haber varmı. toplayamadıkmı. levent

  YanıtlaSil
 129. konunun çekle alakası kalmadı belediyelerin durumuna geçtiler.Belediyeler fauralarını ödeyemiyormuş,az yesin başkanlar,jipe binmesinler.

  Hay ben sizin ...

  YanıtlaSil
 130. şuan çek yasası değil. başka bişey görüşülüyo. levent

  YanıtlaSil
 131. HADİ HAKKIMIZDA HAYRLISI YENİDEN BAŞLADIK

  YanıtlaSil
 132. çek yasa görüşmelerine devam...

  YanıtlaSil
 133. bu yasa çıkar arkadaşlar ama çıkdıkdan sonrada yapacak çok şey var emin olun

  YanıtlaSil
 134. KAMER GENÇ BİZE İYLİK YAPTI ARKADAŞLAR İYİ DİNLEYİN YOKSA BU KANUN BU HALDE GEÇERSE GEÇERSİZ OLACAKTI KAMER GENÇ GEREKENİ YAPTI MECLİSE BAŞKAN GETİRTTİRDİ YASA GEÇER AMA DEĞİŞİKLİKLER VAR BAKALIM NE OLACAK

  YanıtlaSil
 135. İLANI VERİCEZ. MÜSTERİH OLUN.. AZ KALDI.ÇOK AZ..

  YanıtlaSil
 136. Sayın vekil tamam bursdaa göçük altında kalan vatandaşlarımızada üzülüyoruz,şehid askerlerimize de yanıp tutuşuyoruz.

  Ama konumuzu kaçırmayalım,neden karışıtırıyoruz birbirine...vekilden vatandaşa hepimiz aynıyız :)

  YanıtlaSil
 137. Çek kanunu görüşülürken AKP Grubu adına konuşma yapan Samsun Milletvekili Ahmet Yeni konuşmasının bir bölümünde “CHP sözcüsü Ali Rıza Öztürk'ün, bankalar ile tefecileri aynı kefede değerlendirmiş olmasından dolayı da eski bir bankacı olarak üzüntülerimi ifade etmek istiyorum.” Sözlerini sarf etmesi üzerine CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk söz alarak şunları dile getirdi:

  BANKALARIN SORUMLULUĞUNUN 1000 LİRADAN 500 LİRAYA DÜŞÜRÜLMESİ HANGİ ANLAYIŞA HİZMET ETMEKTEDİR.
  “Sayın Başkan, şimdi burada konuşan arkadaşımız benim konuşmam sırasında bankacılarla, tefecileri aynı kefeye koyduğumu ve kendisinin üzüldüğünü söyledi. Bunda üzülecek bir şey yok.
  Bankacılarla, tefecileri aynı kefeye koymadım; "Bankalarla, tefecilerin çıkarlarını, hakkını, hukukunu korumaya yönelik bir tasarıdır bu." dedim. Buradan bile bankalarla, tefecilerin aynı kefeye konulmadığı açıktır. Ancak kaldı ki koymamı istiyorsa, evet koyuyorum, bankalar bugün tefecilik rolüne sığınmışlardır. Bu tasarının, bankaların istediği tasarı olduğunu söylüyorum. Nedeni de şudur: Bugün Adalet Komisyonunda bile bu tasarının patronu sanki Bankalar Birliği görünümdeydi, görüntüsü de öyleydi, her şeyin hâkimiyetiydi. Bu tasarı eğer bankaların çıkarlarını korumak için yapılmamış ise, alt komisyonda AKP'lilerin oylarıyla 1.000 liraya çıkarılan sorumluluğun dahi bankaların günlerdir yaptığı lobiler üzerine 500 liraya düşürülmesi hangi anlayışa hizmet etmektedir?” dedi.

  YanıtlaSil
 138. 3. madde kabul edildi. levent

  YanıtlaSil
 139. CHP Mersin Milletvekili Adalet Komisyonu Üyesi Ali Rıza Öztürk, 10.12.2009 Perşembe Günü TBMM Genel Kurulunda , Çek Kanunu tasarısının 3. maddesi üzerinde vermiş olduğu önerge hakkında konuşma yaptı. Ali Rıza Öztürk konuşmasında şunlara değindi:

  BU TASARI BANKALARIN KANUN TASARISIDIR.
  Komisyonumuz vermiş olduğumuz bu değişiklik önergesine katılmadı, fakat Komisyonumuzun, AKP Grup Başkan Vekili ve arkadaşları tarafından Bankalar Birliğinin dayatmasıyla verilen önergeye katılıp katılmayacağını ben çok merak ediyorum. Altını çizerek söylüyorum: O önerge Bankalar Birliğinin dayatmasıyla verilmiştir. Çünkü aynı kişiler bizzat bana telefon açmıştır 500 TL düşürülmesi konusunda ve "AKP tarafından böyle bir önerge verilirse siz karşı çıkar mısınız?" demişlerdir telefonla. Şimdi o önerge, hem Komisyondaki tutum ve davranışları nedeniyle hem de buradaki işleyen işleyiş bakımından Bankalar Birliğinin önergesidir. Dolayısıyla bu görüşülmekte olan kanun tasarısı Bankalar Birliğince dayatılan bankaların kanun tasarısıdır değerli arkadaşlarım. >>>>>>>>>>>>><

  YanıtlaSil
 140. <<<< BANKALAR BİRLİĞİ AKP GRUBUNU ETKİLEMİŞLER
  Şimdi, alt komisyonda AKP'nin oylarıyla 470 TL 1.000 liraya çıkarıldı, AKP'nin oylarıyla çıkarıldı. Ana Komisyonda yine herkesin olduğu, Bakanın da olduğu bir ortamda 1.000 lira olarak kaldı, Bankalar Birliğinin itirazına rağmen kaldı, ama ondan sonra Bankalar Birliği lobi çalışmalarını devam ettirdiler, öyle anlaşılıyor ki AKP Grubunu etkilemişler değerli arkadaşlarım.
  Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin kabul edilişinin 61'inci yılını kutluyoruz. Altmış bir yıl sonra, otuz madde hâlinde güvenceye alınan insan haklarının hâlâ altmış bir yıl sonra bu ülkede çiğneniyor olmasından son derece üzüntü duyuyorum ve bu çiğnemenin özellikle hukuk adına yapılıyor olması beni son derece üzüyor.

  YETERKİ BU HÜKÜMET YAKAMIZDAN DÜŞSÜN
  Artık halkımızın bu AKP'den umudu falan kalmamıştır. Bu çek yasası falan görüşmelerinin artık kimin talepleri doğrultusunda yapıldığını herkes bilmektedir. Bakın, şu mesajı okuyorum: "Sayın Ali Rıza Öztürk, ben çek mağduru olarak hem borçlu hem alacaklıyım ama biz alacaklarımızdan vazgeçtik, yeter ki bu Hükûmet yakamızdan düşsün artık." diyorlar.
  Adalet Bakanının soru önergeme verdiği yanıtta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 5'inci maddeyi ihlalden dolayı bugüne kadar 435 tane ihlal karar vermiş ve Türkiye tazminata mahkûm edilmiştir ve özellikle altını çizerek söylüyorum, bu konu, mahkemelerin isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi, tutuklama sebebinin henüz ortadan kalkmamış olması gibi sosyal, soyut, genel ve tek tip gerekçeyle tahliye taleplerini reddederek tutukluluğun devamına karar vermesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bugüne kadar Türkiye'yi tazminata mahkûm edip etmediği sorusuna "Evet, bu 5'inci madde kapsamında değerlendirilmektedir." deniliyor ve 435 tane toplam olarak ihlal edildiği söyleniyor.

  Şimdi, insan haklarının güvenceye alındığı bir ortamda insan haklarının nasıl ihlal edildiğinin de somut göstergesidir değerli arkadaşlarım. İşte bu çek yasası da, görüşülmekte olan çek yasası da insanların borçlarından dolayı hürriyetlerinden yoksun kaldıklarının somut göstergesidir. Bu, içeride yatan insanlar, çek mağduru olan insanlar, haksız, hukuksuz, ceza hukukuna aykırı bir cezalandırma yöntemi nedeniyle hapishaneye giren insanlardır. Çek mağdurundan kastedilen şey budur. Özel hukuk hükümlerine göre alacağını tahsil etme imkânına sahip olan çek alacaklısı, bono alacaklısı hiçbir zaman ceza hukuku anlamında çek mağduru değildir değerli arkadaşlarım. Çek alacaklıları ne kadar mağdursa bono alacaklıları da o kadar mağdurdur. Burada, aynı zamanda çek alacaklısıyla diğer alacaklılar arasında Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir tutum sergilenmektedir.


  AKP İKTİDARI HATADAN GERİ DÖNME HAKKINI KAYBETMİŞTİR

  Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye gerçekten yasalarını işletemez, çalıştıramaz, hukukuna sahip çıkamaz bir hâle gelmiştir. Türkiye artık sokağa teslim olmuştur. AKP'nin milletvekilleri gazete okumuyorlar mı, televizyonları izlemiyorlar mı? İktidarların hatadan dönme şansları vardır ama AKP için bu dönüşün faydası kalmamıştır. AKP İktidarı hatadan geri dönme hakkını kaybetmiştir. Türkiye'nin temel değerleri ağır hasar görmüştür, tahrip edilmiştir. Bu tahrip bizzat hukuk kullanılarak, yargı kullanılarak, hukuk adına yapılmıştır değerli arkadaşlarım.
  AKP analar ağlamasın diye açılım yapmıştır, o açılım saçılmıştır.
  Eğer siz bu ülkede gerçekten anaların ağlamasını istemiyorsanız, gerçekten benim seksen yaşındaki anamı ağlatmak istemiyorsanız yapacağınız tek bir hayırlı iş var değerli arkadaşlarım, çekip gitmektir.

  YanıtlaSil
 141. Mhp milletvekili mesajlarimizi okuyor

  YanıtlaSil
 142. kanunlaşmış yasa geçersiz olmazdı. ancak ya veto yerdi yada anayasa mahkemesi iptal ederdi. bize kötülük yaptı namussuz . baksanıza az daha başka bahara gönderecekti yasayı.

  YanıtlaSil
 143. MHP VEKİLİ TOBB başkanının o talihsiz açıklamasını okududikkate sundu...

  "2 yıl ertelem olursa çekimi bende ödemem" demişti ya...

  Bu ne basiretsizlik yaa,adam aldı meclise taşıdı tobb başkanının hezeyanını...

  YanıtlaSil
 144. HELAL OLSUN HEMŞEHRİM ŞAHİN MENGÜ. GURURLA ALKIŞLIYORUM

  YanıtlaSil
 145. CHp adina manisa milletvekili konusmasina sayin bakanin yaninda bankalar birligi baskaninin oturmasi gerekiyordu diye basladi..bu bankalar birligi yasasidir dedi..

  YanıtlaSil
 146. şahin Mengü ...Bilerek konuşan adam işte.Yaşasın Bono...çeki aslına döndğrğn yetiyosa yüreğiniz.

  YanıtlaSil
 147. Bankalar Birligi genel sekreteri CHP yi arayarak 1000 tl konusunda destek istemis....AKP grubuda tasari BAnkalar Birliginin yasasi olmadigini gostermek icin GOSTERMELIK rakami 600 e cikarma onergesi vermisler

  YanıtlaSil
 148. dün Ali Rıza ÖZTÜRK bugün Şahin MENGÜ allah bu chpli hukukçu vekillerimizden razı olsun.

  Kardeşlerim abilerim ablalarım siz siz olun bugünlerinizi unutmayın iki kelimeyi biraraya getiremeyip başkalarının cümleleri ve fikirleriyle kukla olan insanları bir daha seçmeyin.
  Bakın muhalefet vekillerine Adam gibi Adamlar. Onlar da hukukçu ama avukat lobilerine değil Halka Hizmet etmekteler.

  Ayrıca Mhpli vekilimiz biraz pasif tonlu eleştiri yaptı ama ondanda Allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 149. helal olsun chplilere verdiğim oylar helal olsun

  YanıtlaSil
 150. ya bu akp ne diyor arkadaşlar yazıklar olsun size AKP

  YanıtlaSil
 151. CHP li vekili kutluyorum ama şimdi konuşan akp li ne diyor anlamıyorum ama teşekkürler MENGÜ bence gerekeni dedi dahada CHP li vekiller gerekeni yapacaktır ama inşallah sayın İYİMAYA yaptığı hatadan geri döner geçici madde akler maduriyedlerimizi giderir çünki küçük bir oylamayla bu maddelerde bizim işimize yarayacak kanunlar çıkar

  YanıtlaSil
 152. madde 5 e geçmedilermi daha arkadaşlar

  YanıtlaSil
 153. Şehit cenazelerine geri döndük,herkes üzülüyor bir vekilde demiyor ki kardeşim ülkemiz terör belasıyla mücadele ediyor neden genel kurmay bir emirle eskortsuz askerlerin hastaneye vs.taşınmasını yasklamıyor.

  Evet bu kadar basit bir önlemi dahi almıyorlar.Kimi askere 400 milyarlık audi zırhlı jeep kimine pejo dolmuş.Bunu sorgulayın önce.

  YanıtlaSil
 154. şu akplileri konuştularmı sinir katsayım yükseliyor bankaların borazancılıgını yapıyorlar bu milleti nasıl kandırdınız DİNİMİZİ kullanarak kim hakkı savunuyorsa dindar insanda odur ben bunların o guruba girdigini hiç düşünmüyorum!

  YanıtlaSil
 155. yav şu akp li vekilleri görün vede lütfen oy verirken birdaha düşünün arkadaşlar lütfen düşünün bu adamların bizimle alakaları yok kendileri yukarıdan nedenirse onu yapmakla alakalı düşünceleri var gözümüzü diktik oraya bakıyoruz adam terörden bahsediyor tamam hepimizin vicdanı sızlıyor ama açılım yaparken neredeydiniz demek geliyor içimden bu nasıl anlayıştır bilmiyorum sizlerin yorumuna bırakıyorum bu maddeler geçecek 2 yıl erteleme olacak icralar tepemizde dönecek sonra tekrar demirparmaklıklar arkasına bizi gönderecekler tek sevindiğim nokta CHP li vekillerin yaptıkları vede MHP li vekilin mesajlarımızı okuması

  YanıtlaSil
 156. durum nedir takip edemiyorum tv den bitermi bu akşam bu iş

  YanıtlaSil
 157. izmir kartal izlediğim akp denizli milletvekili iki lafı bir araya getiremiyen bir şahıs.iktidar partisinin halini görünce ülkem adına üzülüyorum.bunların kokusu daha sonra çıkacağına inanıyorum.ve bu adamların ellerine bakmamız beni kahrediyor.

  YanıtlaSil
 158. adalet bakanina sorular soruluyor...Elinde bilgi olmadigi gibi yanindakilerde birsey soyliyemiyorlar ...yaziklar olsun kimler bizi yonetiyor

  YanıtlaSil
 159. benimde oyum chp ye....

  YanıtlaSil
 160. cevaplar hep kaçamak ya akp hükümeti siz nezaman kacacaksınız

  YanıtlaSil
 161. AKKADAŞLAR BU KAÇ MADDE.DE BİTECEK BİLEN VARSA BİLEN VARSA AÇIKLARSA SEVİNİRİM

  YanıtlaSil
 162. adam "soruyu yazılı cevaplayacaz" derken dalga geçer gibi gülümsüyor birde ya... eno

  YanıtlaSil
 163. BEN MHP LİLERİN GENETİK YAPILARINI BİLİRİM ONLARDAN BU MEMLEKETE NE ZAMAN HAYIRR GELMİŞ Bİ BOK OLMAZ ONLARDAN

  YanıtlaSil
 164. arkadaşlar sizce nolur?

  YanıtlaSil
 165. Arkadaşlar,
  sizin çek kullandığınız banka nasıl bir işlem yaptı bimiyorum ama benim bankam çek başına 470 tl parayı hesapta bloke etmişti. yani çek karşılıksız çıktığında şu anda bankalara ceza gibi sunulan rakam aslında hesap sahibi (benim )tarafından ödenmişti. Neyin cezası için cebelleşiyorlar (yok 500, yok 1000 olsun diye) anlamadım.

  Saygılar
  Deniz

  YanıtlaSil
 166. helal olsun CHP , doğdum sana oy attım ölene kadarda sana tıcam, satılmışa hırsıza oy atmaktan 1946 dan beri bıkmadı bu millet, bizde onlar sayesinde köleyiz.

  YanıtlaSil
 167. Cezalar iki yıl ertelendi diyelim alacaklıylada anlaşamadık gittik mahkemeye tahhütte bulunduk.Alacaklının icrai işlemleride duracak mı.aracımızı bağlatır işyerimizi toplarsa nasıl çalışıp ödeyeceğiz.

  Bir bilen var mı acaba hiç değinilmiyor bu konuya.

  YanıtlaSil
 168. Doğan Gazeteceliğin yaklaşık 23,5 milyon tllik vergi borcu 4,5 milyon tl ye indirilmiş.Kıyak dediğin böyle olur.

  Biz de 3 kuruşluk borcumuzu müsade edinde 2 yıl içinde ödeyelim diye yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz.

  Sizce de bir gariplik yok mu ???

  YanıtlaSil
 169. 4 . uncu madde kabul edildi 10 dakika ara verildi

  YanıtlaSil
 170. 4. MADDE KABUL EDİLDİ..10 DAKİKA ARA VERDİLER.

  YanıtlaSil
 171. HAPİTEN ÇIKACAKLARLA HEP BERABER PKK YA KATILALIM NASIL OLSA ONLARI İÇERİ ALAMIYORLAR.

  YanıtlaSil
 172. 4.madde kabul. levent

  YanıtlaSil
 173. arkadaşlar bu yasa toplam kac madde tamamı nezaman oylanır bılgısı olan varmı ?

  YanıtlaSil
 174. Bu kanunun icra işlemiyle bir alakası yok. Sadece hapis cezalarının 2 yıl ertelemesi var.İcra durmaz.

  YanıtlaSil
 175. arkadaşlar şu an 10 dk ara verildi, 5.MADDEYE geçilemedi. Fakat ortada bir gerçek varki ne kadar da CHP vekilleri ve de kısmen de olsa MHP vekilleri bizim lehmizde hareket etse beyanatta bulunsa da bu yasa tasarısı çoğunluk sebebiyle ve de AKP içerisinde grup mantığı dışına kimse çıkmayacağından bu şekli ile geçer. Herhangi bir değişklik ya da zorlama olamayacğı dünden belli olduğundan bugün Adalet Bakanı bile meclise gelmemiş yerine konuyla uzaktan yakından alakası olmayan Ulaştırma Bakanı gelmiş adamcağız daha adli para cezasını ödeyemeyenin de hapis cezası alacağını bilemediğinden hapis cezası kalkmıştır diye cevap veriyor sorulan soruya. Sorulan soru 1.000.-tl'yi ödemeyene kaç gün hapis cezası var diye sordular cevaben para cezası var hapis yok diyor sayın bakan!!!!

  YanıtlaSil
 176. 170 de yazan arkadaş icralarla bu kanunun ilgisi yok, devam eder...

  Hala 2172 kişi diyorlar çıldıracam. Sincanda yatan bile bu rakamdan fazla, gittim gördüm yaşadım yahu...

  Cinocan

  YanıtlaSil
 177. ANLAŞILDIĞI KADARIYLA YASA GENEL HATLARIYLA KABUL EDİLECEK.
  OLABİLECEK TEK DEĞİŞİKLİK ANLAŞMA SÜRESİNİ 1 nİSANDAN 1 HAZİRANA, İKİ YILLIK ÖDEME SÜRESİNİ ÜÇ YADA DÖRT YILA UZATMAK GİBİ GÖRÜNÜYOR VE BUNUN İÇİN YAKLAŞIK İKİ SAAT VAR.
  BU AMAÇLA CHP VE MHP'YE BASKI YAPILMALI.

  YanıtlaSil
 178. arkadaşlar bence bu dakikadan sonra 3 konuya yüklenebiliriz bu görüşmeler sürerken; 1.cisi tasarıya KAST maddesini ekletebilmek mümkünse 2.cisi ise telefuz edilen 2bin tutuklunun sadece çek yasasından tutukluları kapsadığını halbuki ADLİ PARA CEZASINDAN yatanların toplam sayısının çarpıtıldığını bu sayının doğru verilmediğini bastırmamız lazım. 3.ise Çekte vade kabul edilmiş olmasından dolayı ÇEK İLE SENET ARASINDAKİ FARKIN ORTADAN KALKTIĞINI BELİRTMELİYİZ...

  YanıtlaSil
 179. toplam 11 madde 2 tanede geçici madde var 9 maddeden sonra geçici 1 ve sonrada bizi ilgilendiren geçici 2 madde var sonra 10- 11 bitecek inşallah
  CAN

  YanıtlaSil
 180. 146 yı okuyunca şaştım kaldım, ne yapmaya çalışıyor mhp

  YanıtlaSil
 181. arkadaslar sızce ne olur bu işin sonu ...

  YanıtlaSil
 182. kanunda taahhüdü ihlal suçu da kalkıyormu bilen varmı teşekkürler

  YanıtlaSil
 183. PEKI HAPISTEN CIKILDI YENIDEN KURULDU TEZGAZLAR,,,ICRA GELIP MAKINALARI KALDIRIRSA BIZ NASIL CALISACAGIZ 2 YILDA BU BORCU NASIL ODIYECEGIZ.. BU IKTIDAR IN ADALETI HUKUKEN BITMIS SIYASETEN DE EGER SANDIKTA GOMMEZSEK YAZIKLAR OLSUN BIZE

  YanıtlaSil
 184. Ben şahsım olarak meclisi seyrederken bu ülkede hukuk olmadığını oy verdiğimiz vekillerin yasayla ilgili birşeyden anlamadığını görüyorum kimsenin de umrunda olmadığımızı görüyorum...
  Bu saatten sonra bu yasa böyle geçer yargıtayın bile sessiz kaldığı bu ülkede bizde hiçbirşey yapamayız zaten yapamıyoruz...Allah hepimize yardımcı olsun

  YanıtlaSil
 185. arkadaşlar değişiklik olsun olmasın yeterki bu haliyle geçsin ama bugün bitsin artık bu rezillik.iptal için bir gerekçe daha oldu bizim için.yeterki yoklama falan deyip meclis kapanmasın yasa nasıl geçerse geçsin. 2 yıl tamam gibi. ben inanıyorum artık bundan sonra hapis tarihe karışacak. gelişmeleri yazan arkadaşlarada teşekkür ediyorum. lütfen habersiz bırakmayın

  YanıtlaSil
 186. 4.madde kabul edildi..10 dk ara verildi.Devam rdiyı

  YanıtlaSil
 187. 5. madde zaman alır. ama 5. maddeyi geçtiklerinde diğer maddeler su gibi akar ve erkenden biter

  YanıtlaSil
 188. İnsanda namus olur şeref olur vicdan olur insanlık olur herkesin gözü önünde bu kadar yalan söylenmez ki inşallah bu yasayı geçirenler acınacak hallere düşer geberirler...

  YanıtlaSil
 189. arkadaşlar durum nedir

  YanıtlaSil
 190. Arkadaşlar bundan sonraki süreç için bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.İnfazlar nezaman duracak?Kaç gün sürer?Saygılar...Hasan Tahsin

  YanıtlaSil
 191. dün sadullah ergin ekonomik suça ekonomik ceza olması gerektiğine bizde inanıyoruz dedi. fakat bunun için zamana ihtiyacımız var dedi. yani gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hapis tamamen kalkacak kanısındayım arkadaşlar. bilmem takip ettinizmi. bana katılırmısınız. ama tabiki mücadeleyedevam etmek gereklidir... levent

  YanıtlaSil
 192. 5.madde başladı

  YanıtlaSil
 193. 5.madde görüşmelerine baslandı..

  YanıtlaSil
 194. İSTİHDAM ,ÜRETİM,VATAN,MİLLET SEVGİSİ DİYE Bİ TARAFLARIMIZI YIRTTIK.PİŞMAN DEĞİLİM HİÇ BİRŞEYDEN.BİR ZAMANLAR 200 KİŞİ ÇALIŞIYORDU YANIMIZDA.ŞİMDİ KAÇAK DOLAŞIYORUM.ÇOLUK ÇOCUK ÖYLESİNE.
  NE AĞRIMA GİDİYOR BİLİYOR MUSUNUZ DOSTLAR.ŞU MECLİSİN HALİNE BAKIYORUM DA.AKP NİN KIVIRMALARI,KILIF UYDURMA ÇALIŞMALARI,MALUM YERLERİN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRME ÇABALARI...YAZIKLAR OLSUN...BİZ BUNU HAKETMİYORUZ.BU KADAR BASİRETSİZ,PARMAK ÇOĞUNLUĞUNA GÜVENEREK DÜŞMÜŞÜ HAKİR GÖREN,BU KADAR VİCDANSIZ BİR GÜRUH OLAMAZ...EYVAHLAR OLSUN...HEPSİNE VEYL OLSUN... GÖNLÜMDE ARTIK BENİM VEKİLİM FALAN DEĞİLLER ONLAR...İŞGAL ORDUSU BU ZULMÜ REVA GÖRÜR MÜYDÜ ACABA...?

  YanıtlaSil
 195. 5. MADDE GORUSMELERI BASLADI...

  YanıtlaSil
 196. ss34 neden öyle düşünüyosun bu kadar kişi o yasayı bekliyo

  YanıtlaSil
 197. arkadaşlar bu akşam bitermi bu iş yardımcı olun lütfen

  YanıtlaSil