Hukukun üstünlüğü mü, Yargıtayın üstünlüğü mü?

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Mahmut Gül, hukuk tarihine geçecek bir beyanat vererek önemli bir tartışmayı da başlatmış oldu. Kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde uzun süredir tartışılmakta olan 5941 sayılı yeni Çek Kanunu'nun uygulamasıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen "yeni çek yasasının 5'inci maddesinde 'kast' veya 'taksir' gözetilecek mi, yani 3167 sayılı Kanun'da olduğu gibi 'şekli' bir suç olarak mı uygulama yapacaksınız" sorusuna "Yani ne yapacağız, karım doğum yaptı beraat, kaza geçirdim beraat, bu durumda bu yasa uygulanamaz. (…) Bunları dikkate alamayız" şeklinde cevap vererek, hem Anayasa'ya hem Türk Ceza Kanunu'na hem de genel hukuk prensiplerine aykırı bir tutum sergilemiştir. Bu beyanatın ne anlama geldiğini daha iyi analiz edebilmek için, fazla teknik detaya girmeden konuyu özetleyelim:

2005 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile, ceza sistemimizde önemli değişiklikler yapılmış, bu arada suçun manevi unsuru konusunda da doktrinde ve uygulamada uzun süredir tartışılan "kusursuz" (objektif) sorumluluk anlayışı terk edilerek suçun ancak "kasıt" veya "taksir"le işlenebileceği kabul edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun gerekçesinde objektif (kusursuz) sorumluluk esasının terk edildiği açık bir dille belirtilmektedir:

765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ve Hükûmet Tasarısı'nın bazı hükümlerinde, kişi gerçekleştirmeyi kastetmediği böyle neticelerden objektif olarak sorumlu tutulmaktadır. Belirtmek gerekir ki, bu tür sorumluluk, ortaçağ kanonik hukukunun kalıntısı olan "versari in re illicita", yani hukuka aykırı bir durumda olan bunun bütün neticelerine katlanır anlayışının ürünü olup, çağdaş ceza hukuku bu anlayışı çoktan terk etmiştir. Çünkü kusurun aranmadığı objektif sorumluluk hâlleri kusursuz ceza olmaz ilkesiyle açıkça çelişmektedir. Ülkemiz ceza hukuku öğretisinde uzun süredir objektif sorumluluk hâllerinin ceza mevzuatından çıkarılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu talebin yerine getirilmesi, Anayasada öngörülen kusur ilkesinin zorunlu bir sonucudur.

Ayrıca hukuk uygulamasında birliği sağlamak ve hukuk güvenliğini temin etmek maksadıyla TCK genel hükümlerinin (bu arada suçun manevi unsuru kuralının da) bütün özel ceza kanunları ve ceza içeren özel kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen bu yeni düzenleme, TCK'ya aykırı olan bütün özel nitelikteki kanunların taranması ve aykırı hükümlerin tespit edilip değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunu teminen yasa koyucu gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılması için en son 31.12.2008 tarihine kadar süre tanımıştır.

Bu süre içinde birçok kanunda gerekli değişiklikler yapılarak TCK genel hükümlerine uyum sağlanmış ancak Çek Kanunu'nda değişiklik yapılması unutulmuş yahut ihmal edilmiştir. Böyle olunca, 1.1.2009 tarihinden itibaren, o tarihte geçerli olan 3167 sayılı Çek Kanunu'nun TCK genel hükümlerine aykırı olan ceza hükümleri geçerliliğini yitirmiştir. Bunlardan en önemlisi, 3167 sayılı Kanun'da kabul edilen "kusursuz sorumluluk" esasıdır. TCK genel hükümlerine göre suçun oluşması için "kasıt" veya "taksir" gerekirken, 3167 sayılı Kanun kusur aramaksızın ceza verilebilmesini öngörmekteydi.

1.1.2009 tarihi itibariyle oluşan bu yasal boşluk, o günlerde Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet İyimaya ve Ceza Kanunu'nun tasarısının hazırlanmasında da görev alan Prof. Dr. Adem Sözüer tarafından dile getirilmiş olmasına rağmen, ilerleyen tarihlerde konunun üstü her nedense kapatılmıştır. Oluşan yasal boşluğa rağmen verilmiş olan cezalar kaldırılmadığı gibi, mahkemeler yeni ceza vermeye devam etmiş, binlerce insanın hürriyetinin hukuksuzca bağlanmasına, hukuk adamları, barolar ve Yüksek Mahkeme maalesef seyirci kalmıştır. Önümüzdeki günlerde bu sebeple AİHM'de Türkiye aleyhine çok sayıda maddi ve manevi tazminat davası açılması beklenmektedir.

Uzun süre TBMM gündeminde bekleyen yeni Çek Kanunu'nun görüşmeleri ancak 14.12.2009 tarihinde tamamlanabilmiş ve 20.12.2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3167 sayılı eski Çek Kanunu'nda objektif (kusursuz) sorumluluk esasına göre "şekli suç" olarak düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçu, 5941 sayılı kanunda taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmış ve böylece suçun niteliği değişmiştir. Bu husus kanun metninde açıkça belirtilmemekle beraber (ki belirtilmesi de gerekli değildir, suçun manevi unsuru için TCK genel hükümlere bakılacaktır), gerekçede şu şekilde açıklanmaktadır:

" Söz konusu suçun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması halinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır.

Oysa Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı aynı görüşte değildir! "Kaza geçirdim beraat, bu durumda yasa uygulanamaz" demektedir. Kanun koyucunun düzenlemesi Sayın Başkan tarafından maalesef uygun ve uygulanabilir bulunmamıştır. Türk Ceza Kanunu'nun "kusursuz suç olmaz" prensibinin ve yasama organının amacının hilafına, "bunları dikkate alamayız" demektedir Sayın Hakim! Demek oluyor ki, yasama organınca kabul edilen ve fakat uygulamasında güçlük olan yasalar bundan böyle yüksek mahkeme hakimleri tarafından münasip bir zamanda ele alınıp yorumlanacak ve belki de yasa metinlerinin bir kısmı yok sayılarak "uygulanabilir" hale getirilecektir. Böylece son rötuşları tamamlanan yasa ile insanların hürriyetleri bağlanmaya devam edilecektir! Bu uygulamayla Türk hukuk sistemi aynı zamanda "alternatif" bir "yasa koyucu"ya da kavuşmuş olacaktır.

Amacımız olayı karikatürize etmek değil, bir yılı aşkın süredir devam eden hukuksuzluğa yeni bir boyutun eklenmekte olduğuna dikkat çekmektir. 1.1.2009 tarihi itibariyle, ceza içeren hükümleri zımnen yürürlükten kaldırılmış olan 3167 sayılı Kanuna göre verilmiş bulunan cezaların hükümsüz kalmış olmasına rağmen binlerce insanın hürriyeti, hukuksuzca bağlanmış durumdadır. Yüksek Mahkemenin bu hukuksuzluğu sonlandırması beklenirken, yasa koyucunun açık muradına rağmen "bunları dikkate alamayız" şeklindeki bir "meydan okuma" yeni bir hukuk ihlalidir, yeni bir hukuk skandalıdır. Yasanın uygulamasında zorluk varsa çözümü yasa koyucu bulacaktır. Uygulayıcılar, "piyasa şartları" yahut "fiili zorluklar" sebebiyle ceza hukuku alanında yasaya ve yasa koyucunun amacına aykırı yorumla hukuku eğip bükemez! "Böyle yaparsak suç cezasız kalır" yorumuyla, yasal boşluğa rağmen ceza vermeye devam etmek, hukuk devletinin katledilmesidir. Hukuk devletinde hiçbir merci, TBMM'nin yasama yetkisine tecavüz edemez!

Bunca yıllık hukuk devletinde, hukukun alfabesini tartışıyor olmamız endişe vericidir.

Bitirirken, İtalyan ceza felsefecisi Carrera'yı anmalıyız… Diyor ki Carrera : "Bir tek kişinin bile hukuksuz yere hürriyetinin bağlanmasındansa, yüzlerce suçlunun dışarıda gezmesini yeğlerim.

Mehmet EMANET / Hukuk Müşaviri
Haber Bu linkte>> Dünya Gazetesi

Bu linki Tıklayarak ilgili habere yorum bırakalım arkadaşlar

216 yorum:

 1. DEĞERLİ ARKADAŞLAR


  YUKARIDA ATTIĞIM SAYIN ANKARA HUKUKLU TARAFINDAN KALEME ALINMIŞ YAZIYI LİNK İLE BERABER YARGITAYA GÖNDERMELİYİZ...

  YAZI BİR HUKUK DERSİ MAHİYETİNDE ANCAK BU KADAR GÜZEL İFADE EDİLEBİLİRDİ...

  SN ANKARA HUKUKLU ZATEN HER ZAMAN BİZDEN DESTEĞİNİ HİÇ ESİRGEMEDİ KENDİSİNE SAYGI VE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM...

  BİR ŞEYLER YAPALIM DİYORDUNUZ ŞU AN YAPABİLECEĞİMİZ EN GÜZEL ŞEY BÜTÜN YARGITAY MENSUPLARININ BU YAZIDAN HABERDAR OLMASINI SAĞLAMAKTIR...

  HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLAMALIYIZ...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 2. değerli arkadaşlar


  bu yazı linkine girerek dünya gazetesin de yazıya ve SN ANKARA HUKUKLU ya destek verelim...sayımızın ne kadar olduğunu gösterelim şu anda yazı en çok okunanlarda 2.sırada...

  my way


  http://www.dunyagazetesi.com.tr/hukukun-ustunlugu-mu-yargitayin-ustunlugu-mu-_80291_haber.html

  YanıtlaSil
 3. arkadaşlar
  sn my way in çağrısınakulak verelim lütfen
  biz bu günlere böyle etkinliklerle geldik
  yeni katılan arkadaşlar lütfen destek olunuz
  mücadele etmeden zafer olmaz
  dünya gazetesinde okur yorumları kısmına yorum yazınız
  ayrıca yargıtaya da mail gönderelim
  lütfen

  bir yudum huzur

  YanıtlaSil
 4. Ewet arkadaşlar yazara desteğimizi vermemiz lazım.Lütfen linke tıklayın.
  http://www.dunyagazetesi.com.tr/hukukun-ustunlugu-mu-yargitayin-ustunlugu-mu-_80291_haber.html?

  YanıtlaSil
 5. arkadaşlar destek verelim lütfen,
  emeğimiz boşa gitmeyecektir,mutlaka karşılığını alacağız,er yada geç

  YanıtlaSil
 6. ben facebokk'tan herkesle paylaştım msn deki kayıtlı kişilerede mail attım bendendolayı 200 kişi kesin tıklar herkes aynı yolu yapsın arkadaşlar

  YanıtlaSil
 7. sevgili my way lütfen cevap benim temyiz'de olan bir dosyam 15 ay olmuş yukarıda okuduğumdan doğru anladıysam taahhut vermeyın demıs nasıl bır yol ızlıyeyım lutfen acil cevap kardeş

  YanıtlaSil
 8. kanayan yaramızı artık dünya biliyor bu fırsatı degelendirelim fırsat verenlere teşekkür edelim. http://www.dunyagazetesi.com.tr/hukukun-ustunlugu-mu-yargitayin-ustunlugu-mu-_80291_haber.html

  YanıtlaSil
 9. arkadaslar bu yazıyı mumkunse facebook kullanan arkadaslar facebook unuzdada paylasırsanız
  ne kadar cok ınsana ulasabılırsek hedef buyutmus oluruz

  YanıtlaSil
 10. sn ocean blue

  o dava temyizden geri gelecek bozularak...mahkeme tekrar karar verecek ve sen takip edip tekrar temyize göndereceksin...

  bu en kötü 3 yıl demek...

  tabii ki karar senin ama ben yargıtayda bekleyen davama taahhüt vermeyeceğim...

  my way

  YanıtlaSil
 11. arkadaşlar sizden riçam olaçak
  benim avukat taahütname verdi ama ben güvenemiyorum verip vermediğini nasıl anlayabilirim taahütname verilinçe infazın kalktığı nasıl belli olaçak bunuda öğrenmek istiyorum bilgisi olan arladaş cevap verirse çok iyi olaçak .

  YanıtlaSil
 12. yazı facebook artık

  yakında adalet.org de olacak:))

  YanıtlaSil
 13. my way o zaman ben dosyayı takıp edeyım sureklı olarak yerel mahkemeye ıade oldugu zaman yerel mahke mdedn karar cıkınca temyiz edeceğim doğrumudur kardeşim

  YanıtlaSil
 14. oceon blue

  aynen öyle ...


  my way

  YanıtlaSil
 15. ....11....  davanın karara bağlandığı asliye cezaları telefonla ara ve esas karar numaralarınla sor...o şekilde bilgi alabilirsin...

  my way

  YanıtlaSil
 16. sağolasın kardeşim

  YanıtlaSil
 17. arkadaşlar
  uyap için ptt den şifre aldım eger evden bağlanıp sorgulama yaparsam bir sıkıntı olurmu?

  YanıtlaSil
 18. arkadaşlar temyizdeki dosyalardan fikri olan var mı? ne yapıyoruz

  YanıtlaSil
 19. Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir.

  YanıtlaSil
 20. arkadaşlar uyap için şifre aldım evden bağlanmak ne kadar güvenli ıp numarasından takip edilinirmi?

  YanıtlaSil
 21. ARKADAŞLAR

  SİTEDE KİMSE KALMAMIŞ GALİBA HİÇ SES ÇIKMADIĞINA GÖRE....

  YanıtlaSil
 22. JENARDİNİN DEDİKLERİNE KATILIYORUM VE HEMEN FAX ÇEKİYORUM.

  YanıtlaSil
 23. SAYIN ARKADAŞLAR GÜNLERCE NE YAPALIM NE EDELİM DEDİNİZ.ANKARADA EYLEM YAPALIM DİYENLERİNİZ BİLE OLDU.

  ŞİMDİLİK BUNLARA GEREK YOK.SİZİN ÜZERİNİZE DÜŞEN ANKARA HUKUKLU ABİMİZİN ŞUANDA BU YAZILARIN KAPAĞINDA BULUNAN YAZISINI ÇIKTI ALIP SİZDEKİ İLGİLİ HERYERE AMA HERYERE FAX,MAİL VE MEKTUP OLARKA GÖNDERMENİZDİR.HAYDİ ARKADAŞLAR
  9 AYIMIZ KALDI.BİZİM KAÇ KİŞİ OLDUĞUMUZU GÖSTEREMEZSEK BU İŞ ÇÖZÜLMEYECEK.YUKARIDAKİ ANA SAYFADAKİ YAZIYI ÇIKTI ALIN VE FAXLAMAYA BAŞLAYIN.MEKTUP GÖNDEREBİLENLER DE MEKTUP GÖNDERSİN.HÜKÜMET İLE YARGININ İYİCE BİRBİRİNE GİRDİĞİ ŞU GÜNLERDE HEP BERABER OLALIM

  ADALET BAKANLIĞI
  YARGITAY BAŞKANLIĞI
  MECLİS ADALET KOMİSYONU ÜYELERİ

  YanıtlaSil
 24. 18-20

  eğer öyle olsaydı şimdi birçok kişi içerde olurdu ama takip edilemezde değil. İllede emin olacağım dersen sorgulamadan sonra modemini kapat 15 dakika sonra tekrar aç ama şu anda e devlet sayfası çalışmıyor.
  Keşke gerçek olsa ama değil bana hakkınızda açılmış herhangi bir dava yada takip yoktur diyor :)

  YanıtlaSil
 25. Değerli arkadaşlar,sitenin ve kuruluşundan bu yana siteye değerli katkıları bulunan ANKARA HUKUKLU'nun çabalarını desteklemek,öncelikle kendi menfaatimizedir.Lütfen geç olmadan elimizden geleni yapalım. zznz

  YanıtlaSil
 26. facebook kanalıyla hakkımızdaki haksız kararları paylaşmakta yarar görüyorum. Çek mağdurları olarak daha iyi sesimizi duyurabileceğimizi düşünüyorum. A.D.

  YanıtlaSil
 27. Osmanlı döneminde yolsuzlukları ile ünlü Karakuşi adında bir kadı varmış. Bir gün Karakuşi Kadı, bir fırının önünden geçerken burnuna güzel bir koku gelmiş. Vitrinde güveç içinde nar gibi kızarmış sahibini bekleyen nefis bir ördek var... Karakuşi Kadı, fırıncıya 'Ben bunu aldım' demiş. Kadıya itiraz edilir mi? Fırıncı hemen ördeği paket yapıp vermiş.

  Az sonra ördeğin sahibi gelmiş: 'Hani bizim ördek?'

  Fırıncı boynunu büküp 'Uçtu' deyince iş kavgaya dönüşmüş. Kavga sırasında fırıncı, araya giren bir gayrimüslim müşterinin gözünü çıkarınca korkup kaçmaya başlamış... Gayrimüslim de peşinde kovalıyor... Fırıncı, kaçarken duvardan atlamış ve bilmeden öteki taraftaki hamile bir kadının üstüne düşmüş. Hamile çocuğunu düşürdüğü için, Hamilenin kocası da fırıncının peşine düşmüş. Can havliyle kaçan fırıncı önüne çıkan bir yahudiyi çarpıp devirmiş. Üzeri çamur olan Yahudi de kızıp takılmış fırıncının peşine...

  Sonunda duruma müdahale eden zaptiyeler hepsini yakalayarak Karakuşi Kadının karşısına çıkarmışlar. Kadı sırayla sormuş...

  Ördeğin sahibi,'Bu adam ördeğimi hiç etti' diye şikayet etmiş.

  Karakuşi Kadı, fırıncıya sormuş: 'Ne yaptın bu adamın ördeğini?'

  Fırıncı 'Uçtu' demiş. Kadı, kara kaplı defterini açmış:

  “Ördeğin karşısında tayyar” yazılı. Tayyar 'Uçar' anlamına gelir. O halde ördeğin uçması suç değil' diyerek fırıncının beraatına karar vermiş.

  Gözü çıkan gayrimüslim vatandaşa sormuş... Onun şikâyetine de kara kaplı defterden bir madde bulmuş: 'Her kim ki, gayrimüslimin İKİ gözünü çıkara, o müslimin TEK gözü çıkarıla...'

  Davacı 'Ne olacak?' diye sorunca Karakuşi Kadı, 'Şimdi' demiş, 'Fırıncı senin Sağlam kalan öbür gözünü de çıkaracak, biz de onun tek gözünü çıkaracağız.'

  Tabii gayrimüslim şikâyetinden hemen vazgeçmiş, fırıncı bu davadan da beraat etmiş.

  Çocuğunu kaybeden Hamilenin kocasına da Karakuşi Kadı, 'Tamam' demiş, 'Karını vereceksin, fırıncıya O yerine yeni çocuk koyacak''…

  Böyle olunca Hamilenin kocası da şikâyetini anında geri almış, fırıncı bu davadan da kurtulmuş.

  Kadı dönmüş Yahudi'ye: 'Senin şikâyetin ne? Bre’…

  Yahudi ellerini açmış, 'Ne diyeyim kadı efendi' demiş, 'Adaletinle bin yaşa sen, e mi !'

  kıssadan hisse: Ananı "öpen" kadı ise, kime şikayet edeceksin?... Bugün ülkedeki durum bu! anlayana sivrisinek saz
  osmanlıdan bu yana birşey degişmemiş.- ugur01-avc

  YanıtlaSil
 28. magdurları ımza atıp dısarı cıkardılar anlasamıyoruz sımdı ne olacak zaten anlasamadıgımız ıcın yatıyorduk sımdı bırde tahautu ıhlaldenmı yatıcaz

  YanıtlaSil
 29. Barışçı-Mersin6 Mart 2010 22:41

  Değerli arkadaşlar; yarın, gerek kendi hazırlayacağım ve gerekse, Ankara Hukuklu'nun yazı metnini, Pazartesi gününden itibaren ilgili yerlere gönderceğim. Bilgilerinize. Allah'ın izniyele başaracağız. Tüm katımcılara saygılarımla.

  YanıtlaSil
 30. Barışçı-Mersin6 Mart 2010 23:12

  Gülüm; gülüm, gülüm, gülüm, gülüm benim. Biliyorsun değimli? Yarın; 08 Mart Dünya kadınlar günüymüş, sen yine yarın yokmuşsun ve bir daha dünya kadınlar gününde, hiç ama hiç yanımda olmayacaksın değimli? Peki; ben? sensizliğe, yalnızlığına, sana susamışlığıma, sana özlemime, sana hasretime; kalan dünya ömrümde, nasıl katlanacağım? Buna; cevap verebilirimsin? Veya yine, duygu sömürürsümü yapıyorsun demektesin? Sen ne dersen de; seni unutamadım ve unutmamda mümkün olmayacak gülüm benim. O halde Gülüm; ben sensiz bu dünyada ne yapabilirim ki? O halde Gülüm; O Yüceler yücesinden ricacı olda, bana bıraktığın mesuliyetleri, üzerimden alsında, bende bir an evvel varayım senin bulunduğun cennet katlarına. Varayım da; sana sarılıp özlemimi gidereyim, giderebilirsem. İşte bu duygu ve düşüncelerle; yarın kabrine gelip, kırmızı gülünü vereceğim sana ve hiçbir zaman, bir başkasına verilmemek üzere… Senin ve cennet katlarındaki kadınların ve bu dünyadaki tüm kadınların; 08.Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutluyorum ve seni, hiç ama hiç unutmadığımı ve unutamayacağımı bir kez daha ifade ediyorum. Gülüm; gülüm, gülüm, gülüm, gülüm benim. Senin Barışçın-06.03.2010
  MERSİN

  YanıtlaSil
 31. Barışçı-Mersin6 Mart 2010 23:15

  Değerli site yöneticim; biraz evvelki yorumum, haklı olduğumuz davamızda, gündem dışı olduğundan, gerekli görülmemesi halinde, lütfen yayınlamayın. Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 32. Önceki gün bir hukuk bürosunda bir avukatla bahusus konularımız hakkında değerlendirmeler yaptık..
  Öncelikle değerli hukukçularımızı aşağıda yapacağım olumsuz mülahazalardan tenzih ediyor, onların affına sığınıyorum..
  Esasen hadiseleri yaşadıkça, olanları gördükçe yargı mensupları hakkında edindiğim kanaat ve bakış açımdan dolayı hem kendi adıma, hem adalet mensupları adına ve hem de bilhassa ‘güzel ve yalnız Ülkemiz, insanımız adına çok hayıflanıyor, çok üzülüyor ve doğrusu utanıyorum…
  En son şunu gördüm…
  Bir çek alacaklısının sonuçta sadece bir avukatı var, lakin çek hapsi için yanıp tutuşan bir avukatın pek çok alacaklı olduğu ‘çek borçlusu’ var… Öyle ki adam adaletin terazisi ortalıkta gözükmüyor, monitörü koymuş masasına vade, tutar ve tahsilat sırasına göre aslında kendisinin esaslı ve yekûn bir meblağ alacaklısı bulunduğu çekleri dizmiş ekrana… Bakıyor, ediyor, satış analizi gibi tahsilat ve kazanç analizleri yapıyor…
  Bu gibi avukatlar ve onların üstatları diyor ki; eninde sonunda polis kapıya gelecek adam hapse girmek istemiyorsa nerden bulursa bulsun, bulacak, buluşturacak parayı ödeyecek.. Veya girecek hapse; eş-dost, konu-komşu, akrabayı taallukat parayı toparlayıp hapisten çıkarırlar, (Allahtan aile birliği ve dayanışma örfümüz varmış) böylece bizim paracıklar sağ olsun, var olsun devletimizin sayesinde ayağımıza gelir, gelecektir… (Ne medenice, ne şereflice bir kazanç türü ve yöntemi...)
  Peki ya bu adamın (ki birkaç düzenbaz hariç çoğumuzun) gerçekten yıkılmış ve çaresiz olması ihtimali, masum olması sizi ilgilendirmiyor mu? Tedirgin etmiyor mu? Dediğinizde “ticaretin, ekonominin selameti” adına size bir sürü martaval anlatıyor ki iğrenirsiniz…
  My Way kardeşin bir yazısında not ettiği İtalyan Hukuk düşünürü Cesare Beccaria’nın ünlü sözünü hatırlattım bu tahsilatçı avukata.. Gerçek hukukçuların ve adaletin temel endişesini dile getiren “Bir masumu cezalandırmaktansa bin suçlu (bir süre) cezasız kalmalıdır…” sözü size unuttuğunuz bir şeyi, yani hukuku, adaleti hatırlatıyor mu?
  İlave ediyorum ve diyorum ki, “bir suçun oluşmasına sebep teşkil eden şartların varlığını ortadan kaldırmadan cezalandırma yapılamaz..” diye bir hukuk ve adalet ahlakı edinmiş miydiniz?
  Hani bir söz var ya; Kırşehir’e ‘şehir’, Kadıköy’e ‘köy’ diyenin diye..
  % 100 vadeli bir ticaret ve kambiyo evrakı olmuş, (hele yasa metninde de ‘ileri vadeli çek’ denilmişken) Uluslararası hukuk, AHİM, Anayasa madde 38, TCK’ya uygunluk filan dinlemeden (taammüden) göz ardı ederek, kanuna karşı hile ile ‘hapislik çek’ muamelesi yapanların değil hukukçuluğundan; adamlığından, insanlığından bile bahsedilemez, bahsedilmemeli..
  Beyhude..
  Bu yolla zenginleşeceğinin hırs ve şehvetiyle, eşkıya modeli bir kanuna sırtını dayamış olarak kendinden emin ve ayrıca bir motive olmuş, bir de utanmadan hukuk adına ahkâm kesmeye cüret ediyor..
  Diyor ki;
  Haklısınız ama alacaklının hakkı ne olacak?
  Haklısınız ama ekonomi ne olacak?
  Haklısınız ama ticaret ne olacak?
  Bırakın hak vermeyi HAKKIMIZI verin! diyorum..
  Ve ben;
  Girişinde ‘hukuk bürosu’ yazan bir ofisten,
  Gözü kara, hapis cezasını güzelleyen, kutsayan,
  Yüreğinde tahsil edeceği paraların ve kazancın heyecanı,
  Vicdanında icra, haciz ve infaz kararlarından kalınca bir örtü,
  Kafasının içinde beyin yerine taşıdığı çağdışı kanun kitabı bulunan..
  Tefecilerin, Faktöringcilerin, Bankaların ‘tahsilat ofis’lerinden çıkarmışcasına ayrılıyorum…
  İnsanlık bu kadar ölmüş halde mi? Diye düşüne düşüne..
  Ama umudum tükenmiyor, zira biliyorum ki;
  “Zulüm ‘kemale’ erdiğinde ‘zevali’ başlar…”
  “…
  Ne krallar, ne sultanlar şimdi toprak..
  Akıllarda kalan iki şey var yalnız onlardan;
  Ya zulüm sahibi,
  Ya insan gibi İNSAN OLMAK”

  YanıtlaSil
 33. Bu Ülke’de;
  Hukuk adamlığı nosyonu kirlenmiş çok fazla KANUN ADAMI var;
  O yüzden bir türlü HUKUK DEVLETİ OLAMIYORUZ…
  Bu Ülke’de;
  Siyaset adamlığı haysiyeti kirlenmiş çok fazla SIRADAN POLİTİKACI var;
  O yüzden bir türlü DEMOKRATİK DEVLET OLAMIYORUZ…
  Bu Ülke’de;
  Bilgisi ve erdemi kirlenmiş çok sayıda YANAŞMA AYDIN var;
  O yüzden bir türlü UYGAR BİR TOPLUM OLAMIYORUZ..

  Ancak bu Ülke’de;
  Vicdanı hür ve temiz,
  Erdemini, haysiyetini kirletmemiş..
  İnsanlığını, insafını, aklını yitirmemiş,
  Aydınlarımız, Hukukçularımız ve Siyasetçilerimiz de var..
  Bu yüzden ÇEKe ÇEKe de olsa..
  Bu ALÇAK uygulama (yakın zamanda) bir gün ortadan kalkacaktır,
  Kalkmaya mecbur ve mahkumdur..

  ----> devamı var

  YanıtlaSil
 34. merhaba arkadaşlar taahhüt verdikten sonra yurt dışı çıkış yasağı koyuyorlarmı aydınlatırsanız sevinirim

  YanıtlaSil
 35. Sn. Murat Yalçın,

  temyizdeki dosyalarımdan 3 tanesi tam behsettiğin tip bir avukatta 3 çekte elinde olduğu halde hepsine 1 er hafta arayla ayrı dava açtı nedenini tahmin edersin. O yüzdenki diğerlerine birşey diyemem ama bir gün o dosyalardan hapislik duruma gelipte dediğin dayanışma ruhu veya benim paramın olması halinde bile yarısına razı olsa bile parayı ona ödemektense tamamını götürüp devlete yatıracağım çek hapsiyle korkutmanın tahsilatta bir fayda getirmediğini anlarlar en azından

  YanıtlaSil
 36. 34,

  bazan evet bazan hayır. yani hakime bağlı ama ağır cezaya itiraz ederek kaldırma yolunu deneyebilirsin

  YanıtlaSil
 37. Sevgili BARIŞCI

  Ne demek gündem dışı?
  Aksine;
  İçinden, tam da derininden hem de,
  Siz duygularınızla,
  Siz dilinizle,
  Siz beyefendiliğnizle,
  Siz yüreğinizle,
  Buraların ve bizlerin hissiyatısınız..

  Muhterem ve müteveffa eşinize (rahmet dileriz);
  Yüreğinizden bir VEFA,
  Yüreğinizden bir SEZA
  Yüreğinizden bir DUA
  ihtiva eden bu güzel yazınız..
  Sevgiye, Aşka, Hasrete, Allah için sevmeye, Allah için arzulamaya bir örnek olması bakımından tam da günümüzün önemine uygun olmuştur..

  Yüreğinize sağlık..

  'Kadınlar günü' münasebetiyle bilhassa annelerimize, eşlerimize, kızlarımıza hürmetimizi, aşkımızı, sevgilerimizi sunarız..

  YanıtlaSil
 38. M.K Kardeş,

  Kaygın için teşekkürler, şimdilik bir sorun yok..

  Avukatın hukuk adına karşımda düştüğü hali görmeliydin.. Sevgiler..

  YanıtlaSil
 39. merhaba arkadaşlar ben bugün uyapa sms yoluyla üye oldum dava dosyalarımın numaraları geldi fakat infazda olan bir dosyam vardı taahhüt vericem ama o gelmedi benim bildiğim bir tane infazda ama başka varsa onu nerden öğrenebilirim

  YanıtlaSil
 40. Arkadaşlarım
  elinde
  şirket ortağı olmayıpta müdür olan
  vekaletle çek imzadan
  vadesinden önce arkası yazılmış
  fakat bunlara rağmen yeni yasaya göre cezaya devam kararı vermiş mahkeme kararları lazım
  adalet komisyon üyeleri bu kararları istiyor..

  ellerinde bu yönde kararlar olanlar bana bu kararları göndersin..

  YanıtlaSil
 41. Sayın Barışçı, Bir sevgi, özlem, hasret ancak bu kadar güzel anlatılır, saygılarımla

  YanıtlaSil
 42. İcra gelince eski ortağını vurdu
  Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden evine icra gelen kişi eski ortağını silahla yaraladı.
  Güncelleme:06 Mart 2010 14:09
  ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesi Yunus Emre Caddesi Paşaali apartmanında bulunan evine icra memurlarının gelerek 350 bin TL borç nedeniyle evdeki eşyaları haczedilen Adil Şimşek (37), icra memurlarının evden ayrılması ile eski ortağı Selver Solmaz'ı (39) konuşmak için eve çağırdı. Evine icra geldiği için sinirlenen Şimşek, borcu üstlenen eski ortağı ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Şimşek'in eşi Fatma Şimşek (37) ve aynı evde kalan kayınvalidesi Nazmiye Kılıç (62), kavga sırasında evde bulunan Elif, Muhammet ve Eyüp şimşek adlı çocukları dışarı çıkardı. Eski ortaklıklarından dolayı oluşan 350 bin TL ödemeyi üstlenen Solmaz'a borcu zamanında ödememesinden dolayı kefil olan Şimşek, yaşanan icra olayının ardından ruhsatsız tabancası ile kadına bir el sıktığı anda kayınvalidesinin araya girmesi ile yaralı kadın ölümden kıl payı kurtuldu.

  http://haber.mynet.com/detay/yasam/icra-gelince-eski-ortagini-vurdu/498899

  YanıtlaSil
 43. SN HASAN BARIŞCI

  EŞİNİZE TANRIDAN RAHMET VE SİZE SABIRLAR DİLİYORUM.NUR İÇİNDE YATSIN...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 44. DEĞERLİ ARKADAŞLAR

  HEPİNİZİN BİLDİĞİ GİBİ 01.01.2009 TARİHİNDE SAYIN ANKARA HUKUKLU NUNDA YAZISINDA AÇIKLADIĞI GİBİ OLUŞAN YASAL BOŞLUK BİZİ UMUTLANDIRDI VE BU YOLA ÇIKTIK...HEMEN HEMEN ULAŞMADIĞIMIZ BİR MAKAM VE MERCİİ KALMADI...HEMEN HEMEN BÜTÜN KİŞİ VE KURUMLAR UYGULAMA DA TAM TERSİNİ YAPSADA HAKLI OLDUĞUMUZU ŞİFAİ OLARAK DEFALARCA SÖYLEDİ...BU YASAYI BU ŞEKİLDE ÇIKARANLAR,VE HAZIRLAYAN AKADEMİSYENLER AÇIKÇA BU YASA ÇAĞ DIŞI AMA ...EKONOMİ... DEDİLER...

  HİÇ ŞÜPHESİZ BİR TAKIM KAZANIMLARIMIZ OLDU...FAKAT HEP OLMASI GEREKENİN BU CEZANIN TÜMDEN KALKMASI OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIK...

  TAMAMEN BEKLEMEYE GEÇTİĞİMİZ BU GÜNLERDE,YUKARIDA DA AÇIKLAMAYA ÇALIŞTIĞIM DAHA ÖNCE DE ADETA AKADEMİSYENLERE BİLE HUKUK DERSİ VERECEK NİTELİKTEKİ YAZILARI İLE DESTEK VEREN SAYIN ANKARA HUKUKLU DÜNYA GAZETESİNDE YAYINLANAN BU YAZISI İLE ANLATILACAK DAHA ÇOK ŞEY OLDUĞUNU GAZETEYİ OKUYANLARA VE EN ÖNEMLİSİ BİZE BİR KERE DAHA HATIRLATTI VE DURGUNLAŞAN BEKLEMEYE GEÇEN BİZLERE YENİ BİR TAZE KAN OLDU...SAĞLIĞI DA BOZUK OLDUĞU HALDE BU MÜCADELEDE BİZE YAZILARI İLE HEP ÖNDERLİK ETTİ...

  KENDİSİNE TAKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM...

  HİÇ ŞÜPHESİZ BİRKAÇ KİŞİDE KALSAK BU KONU TAMAMEN KAPANINCAYA KADAR BU MÜCADELEMİZ SÜRECEK,ANCAK YUKARIDAKİ ÇAĞRILARIMIZA RAĞMEN BU YAZIYI GEÇTİM BİYERLERE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞMAK,SİTEYE İKİ SATIR TEŞEKKÜR YAZISI BİLE YAZMAKTAN İMTİNA EDEN BİR TOPLULUKLA NEREYE KADAR VARABİLECEĞİMİZ KONUSUNDA BUGÜN İLK DEFA CİDDİ ŞÜPHE DUYMAYA BAŞLADIM...

  UMARIM İLERDE BU GÜNLERİ ARAMAK DURUMUNDA KALMAYIZ...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 45. HERKESE GÜNAYDIN,
  AİHM BAŞVURAN ARKADAŞLAR LÜTFEN SİTEYE İSİMLERİNİ YAZSIN.TAKİP AÇISINDAN ZORLUK ÇEKİLMEZ.EFDEN

  YanıtlaSil
 46. SAYIN MYWAY

  Endişelerinize yerden göğe kadar katılıyorum.Yasa çıkana kadar bu sitede sabahlara kadar oturup paylaşımlarda bulunuyorduk.Yorumları okumaya yetişemiyorduk.Yapılan,önerilen her türlü organizasyonda, katılım imkanlar dahilinde had safhadaydı.Herkesin diyecek bir sözü,bir yorumu,bir fikri vardı.

  Yeni gelişmelerle herkesin bir telaşının olduğunu,cezaevinden çıkan arkadaşlarımızın adaptasyon sürecini,taahhütnamelerin verilmesini,itirazlarda bulunan arkadaşlarımızın avukatlarla,mahkemelerle uğraşma sürecini anlayabildik.Belkide yapacak çok bir şey yok,bekleme sürecindeyiz.Ama önümüze çıkan yegane fırsatları gözardı etmek ,değerlendirmemek bugüne kadar aşılan zorlulukların,ve aylar öncesi ile kıyasladığımızda geldiğimiz bugünkü noktanın ,bundan sonrası için nasıl bir ilerleme kaydedeceği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.

  Bugüne kadar olan gelişmeler bu yola baş koymuş site yöneticilerinin,bir gün bile pc başından,telefondan ayrılmadan gündüz gece çalışan ,bizlere yol gösteren siz önder arkadaşlarımızın ve biz mağdur çekzedelerin emekleri sayesinde oldu.Yoksa kimsenin umurunda olmadığımız aşikar..

  Dolayısı ile bugün yaşadığımız bu durgunluk,bu sessizlik herkesin işi görüldü,buraya kadar,artık işimize bakalım havası ,belkide haklı olarak senelerdir aylardır özgür kalmayı bekleyen ve artık bir başlangıç yapmak isteyen bizlerin ,telaşı ve hayat kaygısından dolayı ama son noktanın hala konmadığını unutmamak lazım..Bir sene sonra yine bu sitede sabahlara kadar ne yapacağız kaygısıyla burada buluşmamak adına şu dönemde çıkan fırsatları değerlendirmek ,önerileri desteklemek,katılımda bulunmak ,birlik olmak gerekliliği unutulmamalıdır.

  Sayın Ankaralı Hukuklu ,sessiz bir bekleme dönemindeyken,çıkan yasanın eksikliklerini,beraberinde getirdiği daha büyük mağduriyetleri,hakimlerin adaletsiz kararlarını ne yapsakta duyurabilsek diye çözüm aradığımız bir dönemde, tekrar ve de en can alıcı noktasıyla gündeme getirerek yeni bir sayfa daha açmıştır ..Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum..

  Sayın MyWay ,
  Rüyalari gerçeklestirmenin en kestirme yolu uyanmaktir.(J.M.Power)
  Şimdi kısa süreli tezatlarla dolu bir uyku dönemindeyiz diye düşünüyorum..Herkes bir telaş hemde rehavet içinde,aynı zamanda kaygılı bir o kadar da umut dolu..1 Nisanda hepimiz uyanacağız..Yerden göğe kadar haklısınız ..Lütfen siz şevkinizi,umudunuzu asla yitirmeyiniz..

  zeynep aslı-izmir

  YanıtlaSil
 47. AİHM MAHKEMESİNE NASIL GİDEBİLİRİZ BU KONUDA AV ARKADAŞLAR YAZARSA MEMNUN OLURUZ UNCU28

  YanıtlaSil
 48. DOKTOR MÜHENDİSLİĞE SOYUNURSA, MÜHENDİS AVUKATLIĞA SOYUNURSA, AVUKAT KAPTANLIĞA SOYUNURSA, KAPTAN MADENCİLİĞE SOYUNURSA, MADENCİ AŞÇILIĞA SOYUNURSA, AŞÇI MÜTAĞİTLİĞE SOYUNURSA, MÜTAĞİT VS VS VS VS VS ÜLKEMİZDE SON MODA BİLMİŞLİK HER KES BİR BİLMİŞ OLMUŞ Kİ HER KONUDA HER KES PROFÖSÖR OLMUŞ. HAYATINDA LİMON SATMANIN NE OLDUĞUNU BİLMEYEN İNSANLAR HOLDİNG PATRONU GİBİ AHKAM KESİYORLAR KARARLAR VERİYORLAR,GÖREVİ KANUNLARI EN DOĞRU BİR ŞEKİLDE YORUMLAMASI GEREKEN İNSANLAR VE ONLARIN DENETÇİLERİ KENDİLERİNE VERİLEN ÇİZELGENİN YOLUN DIŞINA ÇIKARAKTAN KENDİ ŞAHSİ YORUMLARIYLA İNSAN HAYATIYLA OYNUYORLAR, OYNANAN İNSAN HAYATI BİR GÜN RUS RULETİ GİBİ KENDİ KAFALARINDA PATLAYACAKTIR. BU ŞAHISLARIN FAKTORİNG DERNEKLERİNİN TELKİNLERİYLE DEĞİL, DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU KANUN KİTABLARI DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİP, DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU MAAŞLARLA YETİNİP AH ALMAMALARI LAZIMDIR NE MUTLU BU GÜNE KADAR ADALETLİ KARARLAR VERİP HUZURLA EKMEĞİNİ YİYEN ÇOK DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZİ ELLERİNDEN ÖPÜYORUM. DOSTLARIM KAÇ GÜNDEN BERİ YAZILARI OKUYORUM BİRAZ UYANMA VAR OYSAKİ BEN GÜNLERCE YAZDIM UYANIN DİYE BOŞA HESAPLAR YAPMAYIN DİYE 10 DAN KESİN FAYDA YOK ADEM HOCAYI REDEDDİLER ANYSDA HİÇ FAYDA YOK TEK ÇARE TEK ÇARE DİŞLERİ KIRIK EKONOMİ ÇARKININ ZARAR GÖREN ESNAFLARIN NE KADAR ÇOK OLDUĞUMUZU BU ANKARADAKİ BÜTÜN BEYLERE GÖSTERMEMİZ LAZIM TEK ÇIKIŞ TEK TELKİN BUDUR.LÜTFEN HER KES EŞİNİ DOSTUNU BU KONUDA UYARSIN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR HARAKETLERİ TOPLU YAPALIM HER KEZİ SİTEMİZDEN HABERDAR EDELİM BAKIN GÜNLER SU GİBİ GEÇİYOR HER KESE SAYGILAR. iz er

  YanıtlaSil
 49. DEĞERLİ DOSTLARIM BİR BİLGİSİ OLAN VARMI ACABA ŞİMDİ TAAHÜTLER 1 NİSANDA SON PEKİ YENİDEN YARGILANMA TALEBİ NİN DE BİR SÜRESİ VARMI SELAMLAR.

  YanıtlaSil
 50. iyi pazarlar arkadaşlar,

  bu kanun çıkmadan önce mücadelemiz tek bir şey içindi, cezası olmayan bir kanun için. hepimiz bunu başarmak için bu hedefe ulaşmak için tek yürek olmuştuk.

  şimdi ise, yeni kanun bizim bölgemize konulmuş bir mayın tarlası gibi, nereden ne çıkacağı belli olmayan bir kanun. bu şekilde devam edersek, kimimimiz bu mayın tarlasından geçecek, kimimiz geçemeyecek. çünkü, kanun yeni, hakimler, savcılar, avukatlar, yüksek yargı mensuları herkes farklı bir açıklama yapıyor, uygulamalar farklı. aynı konulara, farklı mahkemeler farklı kararlar verebiliyor.

  sitelerdeki yorumları okudukça, artık herksesin geçiş döneminden kurtulduğunu ve olaylara çok gerçekci yaklaştığını görüyorum... mayın tarlası içinde olduğumuz için dağıldık, sinirlerimiz bozuldu...içinde bulunduğumuz durumda bizim hala tek hedefimiz cezanın kalması olmalı, çağrılarımıza hiç bir medya kuruluşu, hiçbir yargı mensubu bir cevap vermiyor. ne olacağımızı bilmiyoruz. mahkemelerle uğraşmaktan yorgun düştük. binlerce insan emeği, boşa harcanan vakit....

  bu aşamada, sorunlarımızı daha güçlü göstermek için sistemli çalışmaya ihtiyacımız var. kimin ne yaptığı önemli olmamalı, bizim ne yaptığımız önemli olmalı. bize destek olanlara minnetimiz sonsuz.

  Bize karşı bu kadar vurdumduyaz olduğumuz bu durumda AIHM' başvurusu bizim için hayati öneme sahiptir. Ancak bu başvurunun çok iyi düzenlenmiş ve yeterli şekilde desteklenmiş olması gerekir ki, aleyhimize bir karar çıkıp da son şansımızı da kayıp etmeyelim.

  YanıtlaSil
 51. Geçtiğimiz yıla ilişkin bilançolarını açıklayan 10 büyük bankanın 2009 yılındaki karı 18 milyara yaklaştı.


  Bankaların karlarında “yüzyılın karını” açıklayan Ziraat Bankası 3 milyar 511 milyon lira ile ilk sırayı alırken, bunu 3 milyar 100 milyon lira konsolide net kar ile Garanti Bankası, 2 milyar 752 milyon lira ile İş Bankası ve 2 milyar 722 milyon lira ile Akbank izledi.

  Bankacılık sektöründeki toplam net karlılık rakamı 2005'te 5 milyar lira civarında olurken, bu rakam 2006'da iki kat artarak 10 milyar lirayı geçti. Toplam net karlılık, 2007'de 14 milyar lira, 2008'de bir önceki yıla göre az da olsa düşerek 12 milyar lira civarında gerçekleşmişti.

  2009'da ise krize rağmen verdikleri krediler ve kağıt tarafından gelen karların etkisiyle karlılıklarını artırarak sürdürdükleri dikkat çeken bankaların yıl sonu karlılık rakamının, 20 milyar lirayı geçeceği yönündeki tahminler doğrultusunda gerçekleşmesi öngörülüyor.

  3 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE NET KARLAR İLK KEZ GÖRÜLDÜ

  Bankacılık sektöründe 3 milyar liranın üzerinde net karlılıklar ilk kez görülürken, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Türk bankacılık sektöründe 3 milyar liranın üzerinde konsolide net kar rakamlarıyla dikkat çeken bankalar oldu.
  Akbank ve İş Bankası da 2 milyar liranın üzerinde 2,7 milyar lira civarındaki konsolide net karlarıyla dikkat çekerken, bu bankaların yanı sıra Yapı Kredi, Halk Bankası ve Vakıfbank 1 milyar liranın üzerinde net kar açıkladılar.

  2005'te 752 milyon lira net kar açıklayan Garanti 2009'da konsolide net karını dört kattan fazla artırarak 3 milyar 100 milyon liraya çıkarırken, son 5 yılda Ziraat, İş Bankası ve Akbank net karlarını yaklaşık iki kat, Halk Bankası üç kat artırdı.

  Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankaların karlılıklarına ilişkin 2009 yılında karlılıkta vade uyumsuzluğundan kaynaklanan olumlu etki yaşandığını, ayrıca menkul değerler cüzdanından kaynaklanan karlılıkların da olduğunu vurguladı.

  Karlılıkların 2010 yılında bu düzeyde görülemeyebileceğine işaret eden Aydın, “Tabii ki karlar olacak, ancak bu düzeyde olmayacak. Net faiz marjları daralacak, rekabet de artacak. Bu nedenle kar miktarı da daralmış olacak” dedi.

  Bankalardan alınan bilgilere ve Türkiye Bankalar Birliği'nin web sitesinde yer alan tablolara göre, bankaların son 5 yılını kapsayan 2005-2009 konsolide net kar rakamları (1.000 TL) şöyle:

  BANKALAR 2005 2006 2007 2008 2009
  01 - Ziraat Bankası 1.846.000 2.100.000 2.351.000 2.134.000 3.511.000
  02 - Garanti Bankası 752.000 1.167.000 2.421.008 1.891.002 3.100.000
  03 - İş Bankası 1.379.940 1.415.263 2.026.795 1.819.030 2.752.304
  04 - Akbank 1.489.668 1.580.145 2.040.429 1.782.252 2.722.661
  05 - Halk Bankası 525.325 864.259 1.132.620 1.016.297 1.665.369
  06 - Yapı Kredi Bankası - 697.000 1.019.000 1.265.000 1.553.000
  07 - Vakıfbank (*) 615.572 814.532 1.033.837 810.000 1.251.000
  08 - Finansbank (**) 440.667 694.728 630.085 489.646 529.423
  09 - Denizbank 231.000 342.000 341.000 342.000 605.000
  10 - Şekerbank (***) 36.563 43.557 128.512 147.127 152.448

  (*) Vakıfbank'ın 2005-2008 konsolide net kar rakamları Türkiye Bankalar Birliği'nin sitesinde yer alan rakamlardan oluşurken, 2009 yılı net karı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan konsolide olmayan gelir tablosunda yer alan net kar rakamı.
  (**) Finansbank'ın 2009 yılına ilişkin konsolide net kar rakamı, henüz yıllık finansal sonuçlar açıklanmadığı için Eylül 2009 itibariyle 9 aylık dönemi kapsıyor.
  (***) Şekerbank'ın 2009 rakamı, KAP'ta yayımlanan gelir tablosundan alınmıştır.

  YanıtlaSil
 52. İLGİNÇTİR SON ALTI YEDİ YILDIR BAŞTA FAKTORİNGLER VE BANKALAR OLMAK ÜZERE KARLARINI KAR KATTILAR MEVCUT SİYASETİN FAİZ KARŞITI OLDUĞU HALDE BU FAİZCİLERİN İŞİ ÇOK ARTTI HELAL PARA İLE UĞRAŞAN ÜLKENİN TEMEL TAŞI UFAK ESNAF BATTIKÇA BATTI. BU OLUMSUZLUĞA EKONOMİ DOKTORLARI İLACIN TERS ETKİ YARATMASI DİYORLAR, SALGIN HALİNE GELEN BU RAHATSIZLIK YAKINDA HALKIN BÜYÜK TEPKİSİNE YOL AÇAR DİYORLAR*********

  YanıtlaSil
 53. sn offffluoğlu

  her ne kadar polemiğe girmiyelim diye yazmasam da anlıyorum ki gereksiz tartışmalar ve şahnıza PAYE çıkması sizi memnun ediyor...

  dün SAYIN ANKARA HUKUKLU nun yazısından da payeyi kendinize çıkarmışınız...kendini hukukçu olarak gören herkesin 10.daire başkanı ve gereken heryere ulaşması zaten gerekiyor...bu insanın kendisine saygısı gereği değil mi?

  fazla uzatmayacağım ve yazı başlığınızı kopyalayacağım...evet offfluoğlu telefonda siz görüştünüz ve o soruyu siz sordunuz...SONUÇ...

  06 Mart 2010 Cumartesi — rahmiofluoglu
  Hukukun üstünlüğü mü, Yargıtay’ın üstünlüğü mü?
  Mehmet EMANET / Hukuk Müşaviri Dünya Gazetesi

  10. Ceza Dairesi Başkanı Mahmut Gül’e soruyu ben sordum ve görüşmeyi bu blogda yayınladım.

  Dünya Gazetsinde Mehmet Emanet benim 10. Ceza Dairesi Başkanı ile yaptığım görüşmede sorduğum bir soruya başkanın verdiği cevabı ele alarak çok güzel işlemiş. cekmagdurlari.com yazıyı manşet yapmış. Mahmut Gül ile yaptığım görüşmeyi okumak için TIKLA


  MY WAY

  YanıtlaSil
 54. değerli arkadaşlar


  yanılmamışım gene eleştiriler başladı...çok önceleri söylemiştim sn offfluoğlu bizi takip ettiği zamanı,kangren olmuş ve çözülememiş çek yasası için harcasa ne güzel olurdu...

  eleştiri 1

  eresin oteli toplantısına iştirak etmemişiz...

  eresin oteli konusunda cüneytle etraflıca konuştuk...o toplantıdan1 hafta önce zaten CHP nin iptal başvurusu hazırdı ve düzenledikleri toplantıdan önce grup toplantısında milletvekili imzaları bile toplanmıştı...kısaca o toplantının sağırlar birbirini ağırlar....toplantısı olacağını biliyorduk...ve sessiz kaldık....

  haklı olduğumuz sonra anlaşıldı ki daha önceden defalarca vekillerle irtibat kuran ofluoğlu CHP başvurusundaki eksiklikler diye manşet attı ve hala o yazı sitede duruyor....

  eleştiri 2

  biz parsa toplayacakmışız...

  buna cevap vermeye bile gerek yok...daha düne kadar ...arayıp soru soranlara SU (su hayattır,doğru tarafa akarsa) tarafından yapılan yorumlarda dernek adres gösterildi ve cevap dahi verilmedi...bizim eleştirilerimizden sonra bir kaç dilekçe örneği çıktı ortaya...

  hatırlayacağınız gibi SN ANKARA HUKUKLU...TÜRK YARGISINA AÇIK MEKTUP başlıklı yazısının bir cümlesinde.....Tartışılan husus, fiktif bir hukuki enstantane yahut bir felsefi hipotez değildir.....demişti...bunu dahi eleştiri konusu yaptı ve sonra geri adım attı...

  ŞEKLİ SUÇ tan ceza verilmemesini savunan bir insan sadece şekil üzerinden bu kadar polemik üretirse...bizim de az da olsa eleştiri hakkımızın olacağı düşüncesindeyim...

  daha yazacak o kadar çok şey var aslında ama bu son yazı olsun polemik olmasın demek durumundayım.

  DAHA YAPACAK ÇOOOK İŞİMİZ VAR...

  my way

  YanıtlaSil
 55. Cuneyte cevaben:

  İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl 3167'e göre şirket ortağı olmayan şirket müdürü olarak adli para cezası almıştım. Yeni kanun çıkmadan 4 gün evvel tutuklandım. Ceza evinden verdiim taahhüt ile serbest kaldım. Daha sonra 5941'e göre yeniden yargılanma talebim aynen:
  Mahkememizin ... esas sayılı dosyasında 22.12.2009 tarihinde sanığın borcu ödeyeceğini taahhüt etmesi nedeniyle infaz bürosu aracılığıyla mahkememize gelen talep yazısına istinaden sanık hakkındaki infazın durdurulmasına karar verildikten sonra sanık vekilinin talep yazısı mahkememize gelmiş olduğundan bu konuda yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi.

  şeklinde bir cevap geldi. böyle bir karar nasıl itiraz edebileceğimi bilmediğim için henüz itiraz etmedim. acaba taahhüt vermiş olmak yeniden yargılanmaya ve lehe maddelerin uygulanmasına engel mi teşkil ediyor? şirket ortağı olmayan şirket müdürü olmam hiç gözönüne alınmayacak mı?

  YanıtlaSil
 56. arkadaşlar eskiden şirket işlerine bakan avkatım taahhütnameleri kendimin götürebilecegimi söylüyor ısrarla.5 dosyam var.özelikle avukat arkadaşların tavsiyesini ögrenebilirmiyim

  YanıtlaSil
 57. Sayın Baran
  Her zaman için mahkemeye tekrar itirazda bulunabilirsiniz.
  Bu nedenle biraz bekleyin.
  Yargıtaydan şirket ortağı olmayan müdürler hakkında bir içtihat çıkacaktır, bu içtihat ekinde tekrar itirazı yaparsınız,
  Sakın ola Ağır Cezaya itirazda bulunmayın, Ağır Ceza itirazı red ederse kesin hüküm niteliğinde olur.
  Taahhüt verme uyarlama yargılamasına engel değildir, sizin başınıza gelen, bazı illerde yaşanan bazı saçma sapan Mahkeme facialarından biri sadece..

  YanıtlaSil
 58. ARKADALAR;
  ANONİM ŞİRKETİN ORTAĞIYDIM FAKAT,YÖNETİM KURULUNDA DEYİLDİM İMZA YETKİLİSİ DE DEYİLDİM.YENİ KANUNA GÖRE İMZALADIĞIM ÇEKLERDEN MESULİYETİM DÜŞER Mİ?

  YanıtlaSil
 59. 55 te yazan arkadaş senin taahüt süren doluncaya kadar hakim isterse dosyanla ilgil hiç bir işlem yapmayabilir.(yaşar)

  YanıtlaSil
 60. 58 numarada yazan arkadaş ;

  Anonim şirketlerde 5941 sayılı yasaya göre sorumlu olan kişi şirket yetkilisi yani çoğu hakime göre Yönetim Kurulu Başkanı.Mali işlerle ilgili atanmış müdür varmı yokmu bakmıyorlar.Eğer Yön.Kurulu Başkanı yani şirket yetkilisi isen aynen cezayı basıyorlar.Kanuna göre (5941) Anonim Şirketlerde eğer mali işlerle sorumlu müdür belirlenmemişse tüm Yönetim kurulu üyelerini sorumlu kabul ediyor.Herkese ceza verebilir yani teorik olarak.

  Senin soruna gelince.Anonim Şirketlerde ortak olupta yönetim kurulunda olmayan ve "VEKALETEN" çek keşide eden kişilere beraat alınır.Kanuna göre Yön.Kurulunda olmayan kişi sorumlu tutulmuyor.Burada yine devreye giren hakimin görüşü , ticari bilgisi , şirketlere göre yönetimi değerlendirişi.Burada avukata ve dilekceye çok iş düşüyor.Dilekce sunumunda hakimden havale alırken konuyu kısada olsa acıklaması genelde yararlı oluyor.

  Eğer vekaleten değilde "yetkisiz" imza ise o ayrı bir konu çok zorlanmakla beraber çek keşide sucundan beraat almak mümkün fakat yetkisiz imza ile ilgili başkaca sıkıntılar olurmu o konuda net bir yorum yapmak imkansız.

  Şimdi aklınıza böyle bir soru gelebilir,şirket anonim şirket ve yönetim kurulu çok kalabalık diyelim.Herkese ceza verilebilirmi ? Malesef evet.Yeni yasada böyle bir entresanlık var ortada çek defteri olduğundan bile haberi olmayan bir yönetim kurulu üyesine ceza verebilirler bunu engelleyen herhangi bir madde yok kanunda.

  Limited şirketlerde Ortak olmak ceza almak için yeterli.Limited şirketlerde Ortak olduğunuz anda Ortaklar Kurulu üyesi oluyorsunuz ve kanuna göre keşide edilen çeklerden yükümlüsünüz.

  Arada çok entresan kararlarda çıkıyor.Bir Asliye ceza Hakimi 5941 nolu yasanın 13. maddesini göstererek infaza devam kararı alabiliyor ki ben şahit oldum buna.13. madde bankaların eski çek defterleri ile ilgili nasıl davranacaklarını anlatıyor.Kullanıma devam edilecekmi, geri iadelerde ne yapılacak gibi konular içeriyor.Fakat hakim bankalar eski çek defterleriyle ilgili 3167 kanun hükümlerini uygulamaya devam ederler kısmını görüp eski çeklerde 3167 tabidir 5941 sayılı kanun eski çeklerde geçerli değildir bu sebeple sanık lehine hüküm yoktur infaza devam diye karar verebiliyor ki verdi bizzat şahidim.

  Umarım biraz fikir verebilmişimdir.Eğer A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi değilseniz biraz uğraş ve sıkı takiple beraat alırsınız.Kolay gelsin.

  Saygılarımla

  R.C

  YanıtlaSil
 61. arkadaşlar erken ibraz ile bakırköy 28.asliye ceza mahkemesinden şahsıma ait çekten geçen hafta beraat kararı aldımi.bilginize

  YanıtlaSil
 62. Kemal Kılıçdaroğlu, genel affa sıcak baktıklarını söyledi ve şartlarını ekledi
  CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, “Toplumsal barışın bir parçası olacaksa genel affa 'evet' deriz” dedi. Vatan'ın haberine göre; Partisinin il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak yasasının olmadığı bir yerde yolsuzluğun önlenemeyeceğini savunarak, iktidara geldiklerinde ilk iş olarak siyasi ahlak yasası çıkaracaklarını bildirdi.

  Demokratik Açılım sürecine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, sorunun çözümü için gerektiğinde genel affa destek verebileceklerini ifade ederek şöyle devam etti:
  “Bu sorunu çözmeye talibiz, kardeşlik içinde çözeceğiz. Sağlıklı, güçlü bir ekonomi politikası izleyerek çözeceğiz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye yaratarak çözeceğiz. Toplumsal barışın bir parçası olacaksa biz genel affa 'evet' deriz. İktidara geldiğimizde bu bölgede, kesinlikle ama kesinlikle hiçbir özelleştirme yapılmayacaktır. Devlet gelip burada fabrika kuracaktır.”

  YanıtlaSil
 63. SEVGİLİ MY WAY, SİTEMİNİ ANLIYORUM, AMA NAFİLE YİNE İŞ BİZLERE DÜŞTÜ. ÇARIKLARI GİYDİK ASAYI ELE ALDIK YOLA KOYULDUK. BU İŞLER BİR ŞEKİLDE YOLUNA GİRECEK. AZ DAHA SABIR . SEN HELE ŞU KARGADAN BAŞKA KUŞ, KENDİSİNDEN BAŞKA HUKUK OTORİTESİ TANIMAYAN, İNTİHALCİ İHTİYAR HUKUÇU AMCAMI BİR KENARA BIRAK, BİZ İŞİMİZE BAKALIM, AMCAMIN BUGÜN ELİBOŞ, SİTESİNE BAKTIM SUNACIMDAN BAŞKADA DESTEKÇİSİ YOK, GÖZLERİM ERKAN ŞAT YAGCISINI ARADI AMA NAFİLE GALİBA PİKNİĞE GİTMİŞ OLMALI.UYARLAMA TCK YA GÖRE 5941 UYGULANAMAZ DEMİŞ, AZ KALDI SONUCU ALINCA BU SİTEDE YAYIMLAYARAK GÖRMEK İSTEMEYEN GÖZLERE SOKACAGIZ. AMCACIM CEBİNDEN PARA HARCAYARAK KİTAP HAZIRLAMIŞ, BU SAYEDE İŞLER LEHİMİZE DÖNECEK. İNŞAALLAH SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ. BURDA ŞUNUDA ZİKRETMEDEN GEÇEMİYECEGİM, BİZİM İHTİYAR OTORİTELERİMİZDEN HAYDAR DÜMEN HOCA İLE İLGİLİ BİR HABER İNTERNET SİTELERİNE DÜŞTÜ. HOCAM ISRARLA VAJİNİSMUS HASTALIĞINI BİR SEANSTA, İKİ DAKKADA HALLEDECEGİNİ YILLARDIR İDDİA EDİYORDU. SONRA MARİFETİ AYYUKA ÇIKTI. DR. AMCA KENDİSİNE GELEN HASTALARA EŞLERİ İLE GELMELERİNİ TALEP EDİYOR, GELENLERDEN İSE GÖRÜŞME BEDELİ 9.000 EURO PEŞİN TALEP EDİYOR. TABİ PARAYI ALDIMI TOPLU SEANS DÜZENLİYOR KALIPLAŞMIŞ KLASİK İKİ ÜÇ CÜMLE MİLLETİ GERİ POSTALIYOR. ISRARCI OLANLARADA TEDAVİ İÇİN GEREKLİ HAREKETLERİ KENDİ ÖNÜNDE UYGULAMALARINI İSTİYOR. BU DURUMU KİMSENİN MİDESİ KALDIRMIYOR TABİ, PARA GİTTİ, HOCAYA ULAŞMAK ARTIK İMKANSIZ, SIKINTIDAN VAJİNİSMUS GÜNDEMDEN DÜŞÜYOR, UTANÇTANDA KİMSEYE ANLATILAMIYOR, PARALAR CEBE, VAJİNİSMUS TARİHE. İNTİHALCİ HUKUÇUMUZDA GALİBA AYNI TAKTİKTEN GİDİYOR, ÖNCE PARA SONUÇ YOKMU MAHKEMEYE KENDİNİZ GİDİN. ALLAH HAYIRLARA GETİRSİN, BU PARAGÖZ İHTİYARLARINDA GÖZÜNÜ TOPRAK DOYURSUN DİYORUZ.

  YanıtlaSil
 64. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/14035237.asp?gid=373

  YanıtlaSil
 65. arkadaşlar faks tlf mektup ne gerekiyorsa yapalım siteden birileri ugraşıyor deyip umursamazlık yapmayalım.
  ben hapiste 1 hafta kaldım taahhütle zor kurtuldum.bbidaha hapis korkusu yaşamak istemiyorsak herkes bieşeyler yapsın lütfen.

  YanıtlaSil
 66. merhaba arkadaşlar siteyi yeni gördüm çok yararlı gerçekten emeği geçenlere teşekkür etmek isterim.
  benim piyasa borcum 400000 alıcağım ise 1650000 yani taktir edersinizki alıcağım borcumdan kat kat fazla çeklerimi ödiyemediğim için 6 ay ceza evinde yattım dahada arkadan gelen çekler var bekliyoruz.benim batma sebebim bu güne kadar gelen bütün siyasetçilerin büyük holdingleri korumak için çıkardıkları yasalar.adamlar göstermelik olaraka konkordoto ilan ettiler devlet kayyum atadı banada ödeme planı çıkaracaklarmış kaç sene geçti daha ortada ne ödeme nede planı var şikayette bile bulunamadım adamlar rusyada gününü gün ediyolar ben ise tekrar içeri girme korkusuna uyuyamıyorum bile çıktığım mahkemelrde bunu anlattığımda ise bide üstüne saolsun ön yargılı hakim amcalarımızın bide azarlarıyla bir kere daha yıkıldım hepsi sanki dolandırıcıymışım gibi davrandılar.hangi holding patronu içerde sölermisiniz HİÇBİRİ.niye çünki onlar kanun önündede şerefli iş adamları bizler dolandırıcı.şimdi size soruyorum benmiyim dolandırıcı yoksa o ŞEREFLİ iş adamlarımızmı?

  YanıtlaSil
 67. bugün chp kemal kılıçdaroğlu genel af istedi.acaba genel af çıkarsa çek davalarıda af olurmu

  YanıtlaSil
 68. SAYIN R.C. KARDEŞİM AÇIKLAMALARIN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

  YanıtlaSil
 69. 67 yazan kardeşim adı üzerinde genel af tabiki çıkar

  YanıtlaSil
 70. Değerli Yargıçlar!
  Değerli Savcılar!
  Değerli Avukatlar!

  Hâsılı;

  Değerli HUKUK ADAMLARI

  Bizleri duyuyor musunuz?

  DUYUN ARTIK!!!

  Bizler;
  • Sizler gibi NAMUSLU BİR VATANDAŞ iken;
  • Şimdi Yıkılmış, Kaybetmiş İŞADAMLARIYIZ…
  • KAHRIMIZ çok büyük, DRAMIMIZ çok büyük..
  • DERDİMİZ dağlar gibi..
  • YAŞAMIN DÜN tam içindeydik, üretmek için, istihdam için..
  • Ailemize, topluma faydalı olmak için, dinlenemeden, sağlığımızı bile takip edemeden, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK…
  • Şimdi BUGÜN UÇURUMUN kenarında KAYIP GİTMEK ÜZEREYİZ HAYATTAN…

  HAKİM BEYLER,

  BİLİR, ANLAR MISINIZ?

  En çok hangisi KOYAR İNSANA?;
  • Zalim bir alacaklı tarafından bütün uzlaşma taleplerimize rağmen ve İcra marifetiyle Fabrikamızın Buhar Kazanı sökülerek bir daha geri döndürülemez şekilde kapattırılması mı?
  • 54 Yaşındasın ve bunca yıllık emeğinin, başını soktuğun tek evin dahil maddi manevi her şeyinin TARÜMAR olması mı?
  • Gözlerimiz yaş, yüreğimiz hüzün dolu olarak 70-80 çalışanımızın BABALARI gibi sarılıp VEDALAŞMALARI MI?
  • Eşinizin GURURU, çocuklarınızın KAHRAMANI iken, şimdi onların da sizin gibi çevrelerinde İFLAS ETMİŞ, BATMIŞ bir kimsenin eşi ve çocukları olarak KAYBETMİŞ görülmeleri mi?
  • Konu komşunun gözü önünde evinize gelen İCRA ile 20 yıl önce aldığınız mütevazı eşyalarınızın haczedilmesi mi?

  Yoksa, YOKSA… YOKSA;
  • Biz küçük işletmelerin, ağır ve vahşi ekonomik şartlara karşı direnmelerine nefesi, kanı, canı yetmediği için DİZ ÇÖKÜP, TESLİM OLMAMIZ kafi gelmiyor da..
  • KABİLE DEVLET GELENEĞİNDEN kalma bir KABALIKLA,
  • Genlerinde ‘borçluyu köle ve esir edinme’ vahşetiyle;
  (Vadeli) ÇEK BORCUNDAN dolayı;

  Huzuruna çıkarıldığımız sanki İNSAN ONUR ve HAYSİYETİNİN korunması ADALETİN tecellisi ENDİŞESİNİ taşıyan HAKİMLER HEYETİ değil de,

  Sanki EKONOMİ ve TİCARET kaygısı içinde olan FİNANS ve EKONOMİ kurmayları tarafından;

  • Hapisle Cezalandırılmak, ZİNDANA ATILMAK MI? (1 gün bile katlanılmaz bu zulmün üstelik 5 yıl olması mı?)

  Söyleyin bunların hangisi daha fazla CAN YAKICI OLABİLİR?

  Çağımızda İNSANIN en değerli varlık ve birey olarak ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ortaya koyan tarihsel gelişiminde herkesten çok sizlerin emeği var..

  • Modern ve Medeni Toplumları,
  • İleri Demokratik Devletleri
  • Uluslar Arası Hukuk İlkelerini
  • Evrensel İnsan Hakları Bildirgesini

  Sizler ürettiniz, sizler sağladınız…

  Sizler izin vermedikçe bir ülkede hiçbir zulüm ve haksızlık olmaz…

  Kanunları yapan politikacılar olsa bile HUKUKU-ADALETİ sizler uygularsınız…

  Sizlerin HUKUKU UYGULAMANIZ VE GÖZETMENİZ halinde bu Ülkede HUKUKA AYKIRI ve ÇAĞDIŞI hiçbir KANUN ve UYGULAMANIN olması, olabilmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR…

  Zira SİZLERİN, HUKUKUN (İnsan için ÜSTÜNLÜĞÜNE ve İNSAN ONURUNA uygun düşen YORUMLARINIZ sayesinde, zalimlerin ZALİM YASALARININ uygulanabilmesi, payidar olması mümkün olamaz..

  Biliyoruz..
  Bizleri, feryadımızı, çığlığımızı DUYACAKSINIZ

  Biliyoruz..
  SİZLER VARSINIZ…

  ....

  Hazırladığım bu yazıyı YARGI MENSUPLARINA e mail atmak istiyorum.. Eleştirilerinizi almak isterim..

  YanıtlaSil
 71. Sayın Murat Yalçın

  Emeğinize ,elinize,kaleminize sağlık....

  zeynep aslı-izmir

  YanıtlaSil
 72. 70 de yazan Murat bey,zahmet edip ortaya sorunlarımızı özetleyen çok güzel bir yazı çıkarmışsınız.Eksiği var fazlası yok,yargı mensuplarına göndermenizi elbetteki isteriz.Emeğiniz için teşekkürler,Gelecek cevaplardan da bizi haberdar ederseniz sevinirim şahsım adıma.Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 73. karşılıksız çek sayısı düşmüş arkadaşlar...bunu manşetten veren yandaş medya nedenini niye yazmıyoki acaba bankalar çek vermiyoda ondan düştü piyasada esnafmı kaldıki herkez battı daha hala milleti kandırıyolar...

  YanıtlaSil
 74. piyasada işde bitti esnafta kalmadı çek kullanılmasa tabiki son can çekişen insanların cekleri yazılaçak daha sonrada karşılıksız cek hiç olmayacak

  YanıtlaSil
 75. Barışçı-Mersin7 Mart 2010 21:57

  Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim.
  Günlerdir ve aylardır; sizleri, fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımızla ve telefonlarımızla rahatsız edip durduk. Bizler büyük çoğunluğumuz; esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren, yanlarındaki kişilere işveren durumunda iken, muhtelif sebeplerden ve ekonomik krizlerden dolayı, ceza evine giren ve girme aşamasında olan insanlarız. Unutmayalım ki; bizler borçlarımızı ödemek için uğraşırken bu durumlara düştük. Şimdilerde ise; başarısızsan suçlusun konumundayız.

  1- 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk ortada iken, halen bugün; Yüksek Yargı tarafından emsal olacak bir karar çıkmamıştır.
  2- ÇEK CEZALARINDA; BANKALARA HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN 600 T.L. CEZA VERİLİRKEN, BİZLERE ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VE CEZA ÖDENMEDİĞİNDE, HAPİS CEZASI VERİLMESİ UYGUN VE DOĞRUMUDUR?
  3- 5941 Sayılı yeni çek yasası ile taahhüt verilerek; geçici bir özgürlük kazanılmıştır ama, zaten her şeyini kaybetmiş olan bu insanlar, ellerinde olmayan imkanlardan dolayı, taahhütlerini yerine getiremeyerek, yeniden cezaevlerine döneceklerdir.

  Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim.
  Bizim durumumuzda olan; binlerce insan mağdur durumdadır. T.B.M.M.’de bulanan Sayın Milletvekillerimiz, bir çare bulmalıdırlar diye düşünmekteyim. Allah’ın izni ve sizlerin katkılarıyla; umuyor ve diliyorum ki, artık; karşılıksız çekten dolayı, hapis cezası tamamen kaldırılmış olur. Zaten birçoğumuz; işimizi, ekonomik gücümüzü, maddi ve manevi birçok değerlerimizi yitirmiş insanlarız. Hiç değilse bundan böyle; sadece ve sadece özgürlüklerimizi verin bizlere. Sayın; Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize, saygılarımla.
  08.03.2010
  Hasan .....Mersin

  Değerli arkadaşlar; yukarıda gördüğünüz yeni yazı metnimi, yarından itibaren gelen son mail doğrultusunda, ilgili yerlere göndereceğimin bilinmesini isterim. Tüm katılımcılara saygılarımla.

  YanıtlaSil
 76. tabiki karşılıksız çek sayısı düşer çünkü esnafta çekmi kaldı bankalar çek vermiyor birde çeki yazilanların sonunu herkes görüyor hapishanelerde,icra dairelerinde anaları ağlıyor.bunları gören esnaf çek almaya ve çek kullanmaya korkuyor.

  YanıtlaSil
 77. tabiiki karşılıksız çek sayısı düşecek esnaf bitik durumda mal alıp satan sayısı azaldı piyasa hareketsiz ondan.birde protostolu senet ve ödenemeyen kredi kartları ve banka kredilerin sayısına bakın ne kadar arttığını araştırın.

  YanıtlaSil
 78. Arkadaşlar 25 tane çeşitli illerde dosyalarım vardı, Av. NESLİHAN BENLİER'i taahhüt vermek için aradım ama kendisi tüm dosyalarımla ilgili gerekli bilgiye ulaştı. Dosyalar konusunda erken ibrazdan ve çek unsurlarında eksiklikler bularak tüm dosyalardan BERAATİME karar verilmesini sağladı. bana kalsa tüm dosyalarıma taahhüt verecektim ve şu anda o taahüt karşılığı paraları nasıl ödeyeceğimi kara kara düşünür halde olacaktım. Kendisine ve site yöneticilerine çok teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 79. DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ, BURDA NE OLDU NE OLCAK DİYEREK VAKİT HARCAMAYIN. VEKİLLERİ ESKİSİ GİBİ BASKILAMAYA,FAX ÇEKMEYE MAİL ATMAYA ARAMAYA DEVAM ETMEMİZ GEREKLİ.
  YARGI İLE HÜKÜMET ÇEKİŞİYOR
  ÇEK YASASI YANGIN YERİNE DÖNMÜŞ DURUMDA
  GENEL AF HABERLERİ ÇIKMAYA BAŞLADI
  ÇEK YASASINA TÜRKİYENİN HERYERİNDEN İPTAL BAŞVURULARI VAR.,

  BUNLARI GÖZ ARDI ETMEDEN ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZE KİLİTLENMEYİZ. ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ AHİMDİR.

  HERKE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN ARTIK.

  YanıtlaSil
 80. arkadaşlar ben Bayındır'dan yazıyorum.Bir akrabamın hanımı kanser hastasıydı,tedavi için çok masraf yapmıştı.Çiftçilerin son yıllarda girdikleri ekonomik çıkmaza o da girmişti.Üç bankadan aldığı krediyi ödemediği için 6 0cak 2010 da intihar etti.Kanser hastası eşi de bu acıya dayanamayarak 15 şubatta vefat etti.
  Aile bir anda yok oldu.Bunun gibi daha bir çok çiftçi intihar etti.Hatta Torbalı daki intihar olayları için devlet hastanesine psikolok kadrosu 4 katına çıkarıldı ve sonuç:insanların intihar sebebi;Umutsuzluk.Bu bölgede 200 e yakın fabrika kapandı,Kalanları da kör topal üretime devam etmekte.Sadece Küçük Enderes Ovasında Pamuktan 50000 dönüm arazi açığa çıktı.Artık pamuk cennetinde pamuk ekilmiyor.Giydiğimiz tekstil ürünlerinini çoğu ithal ve %80 i sentetik kanserojen madde içeriyor.Hükümete göre herşey yolunda,Türkiye çağ atlıyor.Sadece Denizbank 25000 dönüm araziye ipotek koymuş ve köylüler borçlarını ödeyemedikleri için bu 1.sınıf tarım arazileri icra kanalıyla bankaların eline geçiyor,bankaların kimlerin elinde olduğu malumunuz.Konunun ekonomiyle ilgili yanını anlatmaya çalışıyorum.Çiftçi bitik durumda.Ödemiş,Bayındır,Tire cezaevlerinin yarısı taahüde ihlalden yatan köylülerle dolu.Bunun cezası 90 gün olduğundan,bunlara diğer mahkumlar DOKSANLIKLAR geldi-gidiyor diye hitab ediyorlar.Sizler sanıyorsunuz sadece esnaf krizde.Türkiyede para satanların dışındaki bütün sektörler bitik vaziyette.Herkese İyi Akşamlar.(Yaşar)

  YanıtlaSil
 81. Sayın JENARDİ , ye katılmamak mümkün değil.Yarından tezi yok herkes gerekli hassasiyeti göstersin arkadaşlar.Bana kalırsa artık yolun sonuna geldik.Bu meseleyi kökten halletmenin zamanı artık geldi.Ne yaparsak şu önümüzdeki günlerde yapabiliriz.Çekilen eziyetlerin , ıstırapların son bulması bizim elimizde.Sıkıntılarımızı , isteklerimizi , 3167 ve 5941 sayılı garabet yasaların uyumsuzluklarını ,haksızlıkları her defasında anlatalım.Yakında yeniden tutuklanmalar , cezaevlerine atılmalarda büyük patlamalar yaşanacaktır.ŞU ANDA TEK YAPACAĞIMIZ ŞEY YARINDAN TEZİ YOK FAX VE MAİL YOLUYLA , M.VEKİLLERİ - YARGI MENSUPLARI - HÜKÜMET YETKİLİLERİ VE BASINI ARAYIP SORUNLARIMIZI ANLATMALIYIZ. Saygılarımla

  YanıtlaSil
 82. http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=245


  BU LİNKİN EN ALTINDA CHPNİN BAŞVURUSU İLE ALAKALI İPTAL GEREKÇESİNE İLİŞTİRDİĞİ EK KISMI VAR.. 3.MADDE ÖNEMLİ..

  ek 3-Yargıtay Birinci 05.06.2009 tarih ve C.02.0.YBB.0.07/2009/3785-1074
  sayılı yazısı.

  BU YAZIDA, YARGITAY BAŞKANININ YENİ ÇEK KANUNU İLE ALAKALI GÖRÜŞLERİ VAR. YARGITAY BAŞKANI: ÇEK KANUNUNDAN ADLİ PARA CEZASININ KALDIRILIP YERİNE İDARİ TEDBİRLERİN GEREKTİRECEK BİR CEZA OLMASINI GÖRÜŞ OLARAK BELİRTMİŞTİ..

  UMARIM ANAYASA MAHKEMESİ BUNU İYİ DEĞERLENDİRİR..

  YanıtlaSil
 83. Bir arkadaşım göndermiş paylaşayım dedim.

  UNUTULMAYANLAR

  Cezaevi denetimine Adalet Bakanlığı'ndan bir müfettiş gelir.
  Bir kaç gün denetim yaptıktan sonra müdüre:

  "- Nazım da buradaymış, çağır da görelim nasıl biridir?" der.

  Nazım'i odaya getirirler. Müdür koltuğuna iyice kurulan müfettiş
  Nazım'ı tepeden tırnağa süzer ve:

  "-Demek Nazım Hikmet sensin", der.

  Nazım'a oturması için yer göstermez.

  Kısa bir konuşma sonrası, "gidebilirsiniz" der.

  Nazım tam kapıdan çıkarken durur ve müfettişe:

  "-Ömer Hayyam adını duydunuz mu?" diye sorar.
  Müfettiş hemen atılır:

  "-Kim bilmez ki Hayyam'ı"

  Nazım:

  "-Hayyam zamanında İran hükümdarı kimdi?" diye sorar .

  Müfettiş şaşırır. Nazım konuşmasını sürdürür,

  "Görüyorsunuz, sanatçıyı anımsadınız ama hükümdarı anımsamadınız.
  Yıllar sonra beni dünya anımsayacak, ama dönemin Adalet Bakanını
  ve sizi kimse anımsamayacak" der ve çıkar.

  Müfettiş yaptığı yanlışı anlar, Nazım'ı geri çağırır ama
  Nazım koğuşunun yolunu tutmuştur, asla geri dönmez.

  Sahi, o dönemin Adalet Bakanı kimdi,.. hatırlayan var mı?

  YanıtlaSil
 84. Bu arada,

  maillere başladım ve devam ediyorum. Yarından itibarende fax çekmeye başlayacağım. Herkes te aynısını yapsın lütfen çünkü bizim göbeğimizi bizden başka kesecek yok.

  saygılar

  YanıtlaSil
 85. arkadaşlar anayasa mah.sitesinde iletişim bölümünden mail atabilirsiniz.ben defalarca yolladım.BARTINLI EFDEN

  YanıtlaSil
 86. Yarın büyük gün.Mücadelenin yeniden başladığı tarih.Artık start verildi.Geri dönüş yok.Sürekli olarak verilecek isimler aranacak yada mailler çekilecek.

  YanıtlaSil
 87. idari tedbir kavramını açıklayabilirmisiniz?

  YanıtlaSil
 88. ARKADAŞLAR İYİ AKŞAMLAR
  PAZARTESİ AKŞAM SAAT 20.00'DE SKYTURK'TE ENVER AYSEVER'İN KONUKLARI
  HAKKI SÜHA OKAY
  VE
  AHMET İYİMAYA
  BİLGİLERİNİZE,BOL BOL MESAJ ÇEKELİM

  KARTAL YENİÇAĞ

  YanıtlaSil
 89. BIRAKIN ANAYASA MAHKEMESİNE MAİL ATMAYI. YARGIÇLARI ETKİLEMEK ÇÖZÜM GETİRMEZ.ASKİNE TERS DE TEPEBİLİR.SİZE MAİL GÖNDERDİK.MALLERİNİZDE OLAN HUSUSLARA RİAYET EDİN.ARAMA YAPACAK OLANLAR ARASIN.YOK ARAYAMADINIZ EN ETKİLİSİ FAXDIR. ANCAK İSİMSİZ DEĞİL.İSMİNİZİ YAZIN ÖLE FAXLAYIN.

  EN SON MAİL YOLUNA BAŞVURUN.

  HUSUSLARA DİKKAT EDİN: ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ YASANIN TÜMDEN KALDIRILMASI.. TAHÜDÜN UZATILMASI, LEHE / ALEHE DURUMLARI ANLATMAKTAN VAZGEÇİN. 5941 SAYILI ÇEK KANUNU HİÇ BİR İŞE YARAMADI.. 9 AY SONRA HERKES KÖMÜRLÜKLERDE FARE GİBİ KAÇMAYA BAŞLACAK..AİLELER DAĞILACAK,SOKAKTA GEZEN ADAM KALMAYACAK.. BUNLARI SÖLEYİN YAZIN ÇİZİN.

  YanıtlaSil
 90. ADALET KOMİSYON ÜYELERİ
  ANAYASA KOMİSYONU ÜYELERİ
  ADALET BAKANLIĞI
  VE TABİKİ MUHALEFETİ DE ARAYIP BİLGİLENDİRMEK GEREKLİ Kİ DİLLENSİN.

  YanıtlaSil
 91. Anayasa mahkemesine anlatmaya çalışmak yanlış.Çabalarımızı boşa harcamanın yanında ters tepkide alabiliriz.Sn Jenaradi kardeşimizin dediği doğru. Saygılar. A.D.

  YanıtlaSil
 92. 88 DEVAMI
  PROĞRAMIN İSMİ AYKIRI SORULAR

  YanıtlaSil
 93. aykirisorular@skyturk.tv

  YanıtlaSil
 94. enveraysever@birgun.net

  YanıtlaSil
 95. sn,jenardi "9 ayımız" kaldığından bahsediyor.acaba ne demek istiyor!yani 20 aralık 2009 tarihinde taahaüt veren bir kimse 1 yıl süre kazanıyor,31 mart 2010 tarihinde taahüt veren bir kimse 9 aymı zaman kazanmış oluyor,açıklarsa seviniiz.saygılar

  YanıtlaSil
 96. TEĞET GEÇEN KRİZİN FATURALARI ÇIKMAYA DEVAM

  EDİYOR SEVGİLİ ARKADAŞLAR...

  Patron beni işten at....

  Kriz döneminde tazminatlar işçiler için kurtarıcı oldu. İşçiler borç batağından kurtulmak için patronlarından tazminatını istemeye başladı
  TÜrkİye'de yaklaşık 5.5 milyonu açlık sınırı altında olmak üzere yaklaşık 20 milyon çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 17 milyonu işçi. Kriz dönemi ise en çok işçiyi vurdu. Yapılan araştırmalara göre, işçilerin yaklaşık 4 milyonu bu dönemde zam alamadı. Bir milyonu ise işinden oldu. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Güngör krizde en çok işçinin zorlandığını ifade edip, 'Kriz döneminde işçilerin bir kısmı atılma korkusu yaşadı. Bir kısmı ise maaş ya da zam alamadı. Bunun sonucunda borçlarını ödeyemedi.
  Adeta borç batağına girdi. İşçilerin cebi, ödenecek kredi kartı, fatura ve senet doldu' diye konuştu.

  ERZAK GETİRİYOR
  Çalışanın ve emeklinin borçtan nefes alamaz hale geldiğini kaydeden Görgün, peşlerinde icra memuru olan ya da çok miktarda ödenecek fatura, kira borcu olan çalışanların tazminatlarını istemeye başladığını söyledi.
  Görgün, 'Bu kişilerin sayısıda gittikçe artıyor. Şu anda hükümet işçi, memur ve emekli içinde acıl bir paket hazırlamalı.
  Mutlaka bir ek zam gerekiyor'dedi. Zorlu günler geçiren işçilerin ise anne babasının yanına gittiğini belirten Görgün, 'İşçi artık tatili de unuttu. Çünkü yıllık izninde memleketine gidip erzak alıyor. Yada kendisi hazırlayıp getiriyor' dedi.

  BABA EVİNDE
  Emekli-Sen Başkanı Veli Beysülen ise ekonomik kriz döneminde binlerce kişinin işsiz kaldığını belirtip, 'Bunların çoğunluğu emekli anne babasının yanına gitti. Bunun yanında düşük maaş alanlarda aileleriyle birlikte yaşamaya başladı. Artık aileler kaynayan tencereden daha çok kişinin doymasını istiyor. Çünkü şartlar bunu gerektiriyor' diye konuştu.

  YanıtlaSil
 97. ARKADAŞLAR TAKVİM GAZETESİ BUGÜNKÜ SAYISINDA

  AYNI SUÇA İKİ FARKLI CEZA DİYEREK ASLINDA BİZİM

  İÇİNDE ÇOK BÜYÜK PROBLEM OLAN BİR KONUYU YENİ

  FARKETMİŞ VE BİRİNCİ SAYFASININ SAĞ ALT

  KÖŞESİNDE BU DAVAYI İŞLEMİŞ... OKUMANIZI TAVSİYE

  EDERİM...

  AYRICA BANA KALIRSA HAZIR TAKVİM BU FARKLI

  UYGULAMA YAPAN MAHKEME KARARLARINI YAYINLARINA

  TAŞIMAYA BAŞLAMIŞKEN, BİZLERDE MAİL ATARAK HER

  BİRİMİZİN MAHKEMELERDE KARŞILAŞTIĞI FARKLI KARAR

  UYGULAMALARINI ANLATABİLİRİZ...

  YanıtlaSil
 98. http://gazete.netgazete.com/ShowPaper.aspx?news=takvim

  YanıtlaSil
 99. Arkadaşlar ,Taahhütler konusunda artık sona doğru geliyoruz.Özellikle gönderilen taahhütlerin geri gelme olasılığına karşın ve geç kalma açısından bir an evvel taahhütlerin gönderilmesinde fayda görüyorum.ACELE EDELİM ARKADAŞLAR.ŞAHSİ KANAATİM BU YÖNDEDİR.

  YanıtlaSil
 100. sevgili my way sizinle telofon görüşmesi yapmam mümkünmü?b.a.etkinlik

  YanıtlaSil
 101. sevgiliekm1250 sizinlede eğer müsait seniz telefon görüşmesi yapabilirmiyim sormam gereken bir kaç soru var taahhütle ilgili

  YanıtlaSil
 102. Taahhütler konusunda çoğunluğun haberi yada bilgisinin olduğunu sanmıyorum.Nasıl haberdar edeceğiz bilmiyorum ama süre daralıyor.

  YanıtlaSil
 103. sayın 101 , mail yazın kaydedeyim sizi

  YanıtlaSil
 104. ekm2510 hlmus@windowslive.com görüşmek üzere b.a etkinlik

  YanıtlaSil
 105. merhaba arkadaşlar uyaptan sadece devam eden davaları görebiliyoruz sonuçlanmış olanları nasıl görebilicez taahhüt vercem ama benim dosyalar 3 ile dağılmış durumda ne yapmam gerekir adli sicil kaydı alsam orda çıkarmı?

  YanıtlaSil
 106. 34 ay boşuna hapis yatmış
  Cinayet iddiasıyla tutuklanan adam serbest bırakıldı

  08.03.2010 13:33
  İzmir'de 2006 yılında otellerde animatörlük yapan Tolga Özserbest'i öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Oktay Konaksever, 34 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti. Konaksever, cinayete adının karıştırılmasına anlam veremediğini belirtirken, öldürülen gencin annesi Hülya Özserbest ise gerçek katilin bulunmasını istedi.

  Alınan bilgiye göre, otellerde animatörlük yapan Tolga Özserbest'in (31), Güzelyalı semtindeki evinin önünde cesedi bulundu.

  Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, Özserbest'e ait cep telefonunun, ikinci el telefon ticareti yapan bir mağazaya satıldığını tespit etti. Mağaza sahibinin ''Telefonu aldığım kişinin cep telefonu hattıyla GSM firmasının kontör yükleme numarasını, telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek üzere aramıştım'' şeklindeki ifadesinden yola çıkan polis, Oktay Konaksever'i gözaltına aldı.

  Tutuklanan Konaksever hakkında ''adam öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

  Dava süresince Konaksever, suçsuz olduğunu belirterek öldürülen kişiyi tanımadığını belirtti.

  Duruşmada ifadesi alınan mağaza sahibi de cep telefonunu satan kişinin Oktay Konaksever olmadığını ifade etti.

  Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki mütalaasında Konaksever'in beraatını istedi.

  Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığı cinayet ve hırsızlık suçlarından toplam 27.5 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı.

  -YARGITAY'A İTİRAZ-

  Avukat Yalçın Yılmaz, müvekkilinin bu olayda olduğunu gösterecek dosyada hiç bir delil olmadığını öne sürerek, kararı temyiz etti.

  Yargıtay da sanığa beraat kararı verilmesi görüşünü bildirerek kararı bozdu.

  İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararına uyarak, sanığı beraat ettirdi.

  - ''DAVA AÇACAĞIM'' -

  Oktay Konaksever, cinayetten yargılanıp 34 ay cezaevinde kalmasına neden olan kişiler hakkında maddi manevi tazminat davası açacağını belirterek, şöyle dedi:

  ''Bu olaya nasıl ismim karıştırıldı anlam veremedim. Hayatım karardı. İşimden oldum. Normal hayata nasıl döneceğimi bilmiyorum. Suçum günahım yokken bu işe bulaştırıldım. Cezaevinde olmak çok kötü. Bir de suçun yokken daha da kötü. 50-100 bin liralık bir tazminatla ödenecek bir şey değil. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.''

  Duruşmada Tolga Özserbest'in annesi Hülya Özserbest ise, ''Oktay Konaksever'in cinayeti işlemediğine inanıyorum. Gerçek katillerin bulunmasını istiyorum'' şeklinde konuştu

  YanıtlaSil
 107. SEVGİİ MUSTAFA YALÇIN TARİHİ DOĞRU OKUYABİLEN BİR İNSAN BAŞIMIZA EKONOMİK OLARAK BUNLARIN GELECEĞİNİ BİLİR TEKELLEŞMENİN ACIMASIZ SONUÇLARI. HELE BİZİM GİBİ BİRDE EMPERYELİZMİN KUCAĞINA OTURTULAN BİR ÜLKE OLURSAN BU İŞLER DAHA HIZLI İŞLER.SÜPÜRÜLMEYİP KULLANILMAK BUDUR İŞTE.İŞÇİ,KÖYLÜ,ESNAF,ORTA KESİMİN BİRİKİMİNİ GASP ETTİRMEK VE BİR ÇANAKTA KENDİSİ KAPMAKTIR SÜPÜRÜLMEMENİN MALİYETİ YA DA BEDELİ.İNSANLAR MALINI MÜLKÜNÜ KAYBETSİNKİ DUYARSIZ KALSINLAR BİR DE HAPİS KARARI ÇIKARDINMI TADINDAN YENMEZ BİRDE İÇERİ GİREN SAYISI ARTTIMI MEYDAN BOŞTUR ARTIK TAŞLAR BAĞLANMIŞ KÖPEKLER SERBESTTİR.İNSANA KOYAN NEDİR BİLİYORMUSUNUZ ?MAL MÜLK GİDER GELİR ÖNEMLİ DEĞİL.ÖZGÜRLÜĞÜN GİTMESİ ÇOK ACI!!!

  YanıtlaSil
 108. 105 nolu msg cevap verebilecek kimse varmı?

  YanıtlaSil
 109. http://www.mevzuat.net/fayda/faizhesapla.aspx?fid2=4

  TAAHHÜT HESAPLAMAK İÇİN ......

  YanıtlaSil
 110. 109 dakı arkadas oraya gırınce temerrut faızı olarak hangısını alacagız anlatırmısın lutfen

  YanıtlaSil
 111. ilk haneye çekin keşide tarihi- miktarı 1/3 ü--son tarih kısmınada 31.12.2010 yazacaksınız (2011 temerrüt faizleri açıklanmadığı için 2011 hesaplanmamıştır diyeceksiniz)
  ----------------------------------------------
  ilk haneye çekin keşide tarihi- miktarı 2/3 ü--son tarih kısmınada 31.12.2010 yazacaksınız (2011-2012 temerrüt faizleri açıklanmadığı için 2011 hesaplanmamıştır diyeceksiniz)

  YanıtlaSil
 112. sormak ıstedıgım suydu
  orda
  gecıkme zammı
  gecıkme faızı
  kanunı faız
  kkdf ıcın cezaı faız var
  hangısını kullanacagız anlamındaydı sorum

  YanıtlaSil
 113. ŞUAN BASKIYI KESERSEK HİÇ BİR ŞEY ELDE EDEMEYECEĞİMİZ GİBİ MEVCUT KAZANIMLARIMIZI DA YİTİREBİLİRİZ. HERKES LÜTFEN ARAMA YAPSIN. TÜM ADALET KOMİSYON ÜYELERİNİ ARAYALIM.FAX ÇEKELİM.MAİL ATALIM.GECELERİ,SABAHLARA KADAR ARADIĞIMIZ BASKI KURDUĞUMUZ GÜNLERİ UNUTMAYALIM. ŞİMDİ TAM ZAMANI

  YanıtlaSil
 114. 109 dakı arkadasım ornek olarak 1 hazıran 2007 dekı 5000 tl cek 31.12.2010 da ne oluyor

  YanıtlaSil
 115. ARKADAŞLARIN DİKKATİNE,

  Aldığım duyuma göre AV. SİBEL HANIM

  10-11 MART Çarşamba ve Perşembe ANTALYADA

  12 MART Cuma MANİSADA

  14-15-16 MART Pazar Pazartesi ve Salı İZMİRDE OLACAK

  BU İLLERDE TAHHÜT VERECEK VEYA BENZER SORUNU OLACAK ARKADAŞLARIN SORUNLARINI DANIŞMA VE HUKUKSAL YARDIM ALMA KONUSUNDA İRTİBATA GEÇMELERİNİN FAYDALI OLACAĞI DÜŞÜNCESİ İLE YAZIYORUM.

  BEN KENDİSİ İLE PAZAR GÜNÜ İZMİR DE YÜZYÜZE GÖRÜŞME YAPACAĞIM.

  İLGİLENECEK ARKADAŞLARA DUYURULUR.

  SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 116. AK Parti'den af cevabı


  Kılıçdaroğlu'nun af sözlerine AK Partililerden jet bir yanıt geldi

  CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin Batman il kongresinde yaptığı konuşmadaki 'Toplumsal barış için genel affa evet deriz' sözlerine bugün hükümet kanadından açıklama yapıldı.

  Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'Genel af gibi Öcalan'ı İmralı'dan kurtaracak hiç bir projenin içinde olmadık' derken, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise 'Gündemimizde af yok' demekle yetindi.

  YanıtlaSil
 117. ekm 25 mevzuat faiz hesaplamasında hangi faiz şıkkını tıklayacağız.

  YanıtlaSil
 118. 01.07.2007 1700 + 548 tl faiz = 2248
  01.07.2007 3300 + 1065 tl faiz = 4365
  --------
  6613

  sayın 114

  YanıtlaSil
 119. http://www.mevzuat.net/fayda/faizhesapla.aspx?fid2=4

  KANUNİ FAİZ KISMINI TIKLAYIN ( SAYIN 112 YE )

  YanıtlaSil
 120. ŞUAN BASKIYI KESERSEK HİÇ BİR ŞEY ELDE EDEMEYECEĞİMİZ GİBİ MEVCUT KAZANIMLARIMIZI DA YİTİREBİLİRİZ. HERKES LÜTFEN ARAMA YAPSIN. TÜM ADALET KOMİSYON ÜYELERİNİ ARAYALIM.FAX ÇEKELİM.MAİL ATALIM.GECELERİ,SABAHLARA KADAR ARADIĞIMIZ BASKI KURDUĞUMUZ GÜNLERİ UNUTMAYALIM. ŞİMDİ TAM ZAMANI...sayın jenardiye katılmamak mümkün değil arkadaşlar.Görüştüğümüz vekiller " SİZİN SORUNUNUZ DAHA DEVAM EDİYORMU DİYORLAR " Bunun sorumlusu biziz,lütfen duyarlı olalım....

  YanıtlaSil
 121. EVET ARKADAŞLAR; İKTİDAR VE MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ İLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ GÖRÜŞMELERDE; ''SİZİN SORUNUNUZU ÇÖZDÜK,SORUNUNUZ DEVAM EDİYORMU HALA'' DİYEREK HERŞEYİ SÜT LİMAN SANIYORLAR.LÜTFEN ARAYIN ŞU ADAMLARI.. FAX ÇEKİN. 10 KİŞİMİYİZ BİLMİYORUM Kİ.

  YanıtlaSil
 122. TÜM KADINLARIMIZIN ANALARIMIZINKARDEŞLERİMİZİN KADINLAR GÜNÜKUTLU OLSUN RABBİMDEN DİLEĞİM KİMSEYİ SEVDİĞİNDEN AYIRMASIN SAYGILARIMLA ANKARALI AYHAN VE EŞİ.

  YanıtlaSil
 123. MHP'den Kılıçdaroğlu'na 'genel af' tepkisi
  MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, 'Genel affa destek verebiliriz' diyen CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
  Güncelleme:08 Mart 2010 15:49
  Şandır, "Genel af sözünü eden sayın Kılıçdaroğlu bunun gerekçesini de açıklamak durumundadır. MHP olarak bizim bu konuda bir talebimiz, bir kararımız, bir düşüncemiz şu aşamada bulunmamaktadır. Türkiye'nin genel affı değil, işsizliği, yoksulluğu, açlığı tartışması gerekir" dedi.
  http://haber.mynet.com/detay/politika/mhpden-kilicdarogluna-genel-af-tepkisi/499204
  Sizin neyden haberiniz varki talebiniz düşünceniz olacak.Esnaf c.evlerinde kapana kısılmış durumda 5941 sayılı yasa çıktı takip ediyormusunuz mhp olarak da şimdi kalkmış laf ola beri gele hadi yoksulluğu açlığı tartışalım diyorsunuz.Beşiktaş klübünün çarşı grubu bile bu mhp den daha iyi siyaset yapar.Bırakında esnaf c.evinden çıksın dünyadan haberiniz yok köstek olmayın bari.Atı alan Üsküdar'ı geçti uyan mhp uyan.

  YanıtlaSil
 124. 123 DE YAZAN ARKADAŞIM YAZININ EN ALTINA YAZMIŞ OLDUĞUN CÜMLEYİ MEHMET ŞANDIRA OKATAY VURALA ADALET KOMİSYONU MHPLİ ÜYESİ RIDVAN YALÇINA VE DİĞER MHPLİ MİLLETVEKİLLERİNE ARAYIP SÖLEYEBİLİRSİN.BÖLELİKLE BELKİ KAFALARINA DANK EDER DE BELKİ MECLİSTE BİRİ DİLE GETİRİR.

  YanıtlaSil
 125. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 126. ARKADAŞLAR TAAHHÜT VERİRKEN KANUNİ FAİZ TUTARINIMI YAZACAZ YOKSA TEMERRÜT FAİZ ORANIMI YAZACAZ. HASAN

  YanıtlaSil
 127. Jenardi merak etme telefonunu aldım şandırın ayrıcada mhp genel merkeziene mail attım.Söylemez olurmuyum,çünkü çok kızdım bunlara.Zaten seçimde olası akepe ile olası bir koaliasyon durumunda ne düşünüyorsunuz dendi bunların başlarına.O gün gelsin düşünürüz demedimi başkanları.akepe ile ortaklığa hayır diyemeyen insan bunlar.Varlıkları ile yoklukları belli belirsiz ama sorsanız Türklüğü temsil edip kimseyede bırakmazlar.Yeterki o koltukta oturabilsinler.

  YanıtlaSil
 128. öncelikle herkezin Allah yardımcısı olsun. ailemden bir kişi geçen hafta taahhüt verip çıktı fakat bu meblaların ödenmesinin imkanı yok, devlette bunu biliyor. nasıl bir çözüm getirecekler lütfen bişeyler bilen varsa sölesin. zor durumdayız hepimiz

  YanıtlaSil
 129. Jenardi merak etme o yazdıklarımın aynısını mhp genel merkezine mail olarak geçtim.Ayrıcada şandırın telini aldım.Telefonum yanımda değil ama sabah ilk işim onu arayıp aynısını yüzüne söyleyeceğim.Ama kafalarına dank edermi etmez tabi onlar o koltuk sevdasında.Tersi olsa başkanları na seçimde akepe ile olası bir koalisyon ihtimaline ne dersiniz dendi;verdiği cevap o gün gelsin düşünürüz demedimi.akepe ile bir koaliasyonu düşünen insanlar işte daha fazla söze ne gerek var.

  YanıtlaSil
 130. arkadaşlar eskiden şirket işlerine bakan avkatım taahhütnameleri kendimin götürebilecegimi söylüyor ısrarla.5 dosyam var.özelikle avukat arkadaşların tavsiyesini ögrenebilirmiyim.ugur01

  YanıtlaSil
 131. biz şanlıurfada hazır beton ımalatçısıtız malum bu kuresel kırizden bizde nasibımızı aldık bundan dolayı iflaz eşlıgıne geldik şuanda evimde çıkacak durumda degilım şuanda fabrikamız durmuş durumda türkiye bulunan bankalarda kredı alamiyoruz çünkü çek ve senetlermız yazılmış durumdadır ama şuanda çok zor dumdayım piyasaya devlete yaklaşik 1200000 borcumuz vardır bir taraftan haciz ve icralar diger taraftan piyasa alacaklar neyapacağmızı şaşirdık sizden istedığım ne olur bana islam kalkınma bankasında veya başka bir kurıluşta bana yardımcı olursanız ömur boyı size minet kar olurum iş yerimde 60 kişi çalışiyordı benımde 9 çocuğum var hefisıda öğrencıdır çok zor durumdayım ne olur bana yardımcı olun zizim büyüklünize sıkıniyoruz bir yanlişşim oldısa afınıza sıkılırım M. Emin

  YanıtlaSil
 132. Elazığ da yaşanan depremde hayatını kaybeden 51 vatandaşımıza Allah tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımızada acil şifalar dilerim. Allah tüm insanlığı daha beterlerinden korusun

  YanıtlaSil
 133. sayın 127 şu şandırın telefonunu bizle paylaşırmısınız selam.

  YanıtlaSil
 134. 126 YA CEVAP VEREBİLİRMİSİNİZ

  YanıtlaSil
 135. ARKADAŞLAR FAİZ HESAPLAMAYA GEREK YOK, KONYA 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN BANA VERMİŞ OLDUGU RED KARA FAİZ KISMINA ÇEKİN ÜZERİNDE YAZILI BULUNAN DÜZENLEME TARİHİNE GÖRE KANUNİ İBRAZ TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK 3095 SAYILI KANUNA GÖRE TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZ ORANI ÜZERİNDEN HESAPLANACAKFAİZ BEDELİ YAZMAK YETERLİ DİYE CEVAP VERDİ.

  YanıtlaSil
 136. MEHMET ŞANDIR 05322357965,

  YanıtlaSil
 137. Kahramanmaraş'ta bir kişi, yüklü miktardaki borcundan dolayı oğluna bıraktığı notun ardından kurusıkı tabancayla intihara kalkıştı.

  Olay, saat 22.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi 36. Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklü miktarda borcu olduğu öğrenilen Ü.Ş. (46), kendisine ait 46 DT 630 plakalı kamyona binerek, şakağına dayadığı kurusıkı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan Küçük Sanayi Sitesi güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirirken, olay yerine de 112 ekipleri sevk edildi. Yüzünde barut nedeniyle ağır yanıklar oluşan Ü.Ş., ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

  Ü.Ş.'nin oğluna bıraktığı notta, borcundan dolayı kimsenin yüzüne bakacak gücünün kalmadığını belirterek, helallik istediği öğrenildi. Notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirten Ü.Ş., "Bugün yine pazartesi, borcum olan insanlara verecek cevabım kalmadı. Ben borcumdan dolayı kimsenin yüzüne bakamaz oldum, utanıyorum. Ne olur hakkınızı helal edin. Daha fazla gücüm kalmadı. Oğlum Hasan biliyorum seni küçük yaşta çok yıprattım. Ama benim de mücadelem sizin içindi. Ama olmadı, Allah yardımcınız

  olsun. Beni affedin. Bundan sonra kime iftira atacaklar bilmiyorum. Hasan, Hüseyin, Soner sizleri çok seviyorum. Ayrı kalmak çok zor. Ama ne yapayım. Ölümümden kimse sorumlu değildir" dedi.

  Olay yerinde 3 adet boş kovan bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  YanıtlaSil
 138. ŞU BAŞIMIZA BELA OLAN ÇEK YAPRAGINDA BANKALARIN SORUMLULUĞU OLAN PARA VARYA, BİRDE KASILA KASILA BANKA YETKİLİLERİ 5941 SAYILI YASA GÖRÜŞÜLÜRKEN 600 TL ÖDEYECEGİZ DEMİŞLERDİ, BİR BANKA ŞUBESİNE UGRAYIN BAKALIMKAÇ PARA ÖDÜYORLAR, ÖDEMEK NE KELİME ÇEKİ BİLE YAZMIYORLAR, DEMEKKİ İŞ ZÜLFİYARE DOKUNUNCA KODAMANLARIN ZORUNA GİDİYOR, BİZ ÜÇ GÜNDÜR 5 ADET ÇEKE KARŞILIKSIZDIR DİYE YAZDIRAMADIK, SİGORTAYIDA ALAMADIK, YAZIKLAR OLSUN BU BANKA LOBİLERİNE

  YanıtlaSil
 139. B.Arınç'ın k.Kılıçdaroğlu'na cevabı;genel af kesinlikle yok.

  YanıtlaSil
 140. SAMİ BEY TEŞEKÜRLER BU GURUBUN İÇİNDE CANI GÖNÜLDEN BİZİ ANLAYAN ÇEK CEZASINI ÇAĞ DIŞI BULAN SAYIN HOCAM ALİM IŞIK TIR ALLAH ONDAN BİN KERE RAZI OLSUN.

  YanıtlaSil
 141. Birkez daha duyurayım belki okuyamayan arkadaşlar olmuştur.

  ARKADAŞLARIN DİKKATİNE,

  Aldığım duyuma göre AV. SİBEL HANIM

  10-11 MART Çarşamba ve Perşembe ANTALYADA

  12 MART Cuma MANİSADA

  14-15-16 MART Pazar Pazartesi ve Salı İZMİRDE OLACAK

  BU İLLERDE TAHHÜT VERECEK VEYA BENZER SORUNU OLACAK ARKADAŞLARIN SORUNLARINI DANIŞMA VE HUKUKSAL YARDIM ALMA KONUSUNDA İRTİBATA GEÇMELERİNİN FAYDALI OLACAĞI DÜŞÜNCESİ İLE YAZIYORUM.

  BEN KENDİSİ İLE PAZAR GÜNÜ İZMİR DE YÜZYÜZE GÖRÜŞME YAPACAĞIM.

  İLGİLENECEK ARKADAŞLARA DUYURULUR.

  SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 142. Arkadaşlar,

  uyaptan yargıtay dosya sorgulama bölümünden dosyalarımı sorguluyorum temyiz ettiğim dosyalarım 10 kısımda diye gözükmesine rağmen temyiz ettiğim 2 adet dosyamı yargıtay dosya sorgulamasında göremiyorum.

  nedeni nedir acaba bilen varmı

  YanıtlaSil
 143. sami KAL bey merhaba bizde konyadayiz telefonla gorusebilirmiyiz e mailinz varmi haberlesme adreslerini emailimize atablirmisiniz gecen bu siteyi ve sizi Osman PAMUKOGLU hal ve esitlik paritsine verdim sizle irtibat kuracaklaradi bu emaile haberlesme adres ve telf gecebilrimisiniz saygilar odem105@yahoo.com

  YanıtlaSil
 144. Sayın CÜNEYT BEY uzun süredir siteyi takip ediyorum. böylesine bir dayanışma ile bizlere yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.Bize önerdiğiniz Avukat Neslihan hanımı bu saatte aramama rağmen tc numaramı alarak bir saatte uyapta sorgulamamı yapıp, yardımcı oldu,,biz mesai saati içerisinde bile kendisine ulaşamadığımız avukutlar nedeniyle bu haldeyiz.cüzi bir ücretle bize yardımcı olan mesai saati diye tutturmayan AVUKAT NESLİHAN BENLİER hanımefendiye çok teşekkürediyor, diğer mağdur arkadaşlarada tavsiye ediyorum.

  YanıtlaSil
 145. 130-130-UGUR01
  KENDİNİZ VEREBİLİRSİNİZ AVUKATSIZ OLARAK NASIL TESLİM EDİLECEGİNİ BEN YAZMISTIM ANCAK SUANDA ESKİ KAYITLARDAN ULAŞAMADIM..BİR ÖNCEKİ BLOG BASLIGINDA SANIRIM BULABİLİRSİNİZ YADA BANA ULAŞIRSANIZ İZAHI SANIRIM DAHA KISA VE KOLAY OLUCAK.. YADA BULABİLEN ARKADASIMIZ VARSA TEKRAR KOPYALAYIP ATARSA MEMNUN OLURUM

  YanıtlaSil
 146. Siteye emeği geçen ve tüm emektar kadınlarımızın günü kutlu olsun Özgür ve güzel yarınlar dileğimle. A.D.

  YanıtlaSil
 147. AVUKATSIZ OLARAK BASKA BİR ŞEHİRE VEYA İLÇEDEKİ ADLİYEYE TAAHHUT GÖNDERMEK İÇİN

  1- CEZA ALDIGINIZ MAHKEME KALEMİNİ ARAYIP ESAS VE KARAR NUMARALARINI ÖGRENİN AYRICA MİKTARINI TEYİT EDİN
  BASKA ÖNEMLİ BİR NOKTADA AYRICA AYNI ADLİYENİN İNFAZ KALEMİNİ ARAYIP BASKA DOSYANIZ OLUP OLMADIGINI KONTROL EDİN İŞİNİZİ SAGLAMA ALIN(TECRUBE EDİLMİŞTİR SURPRİZ OLABİLİR)
  2-ARDINDAN SİTEDEKİ TAAHHUT METNİNİ KULLANABİLİRSİNİZ YETERLİ OLUCAKTIR..ARDINDAN ÖGRENDİĞİNİZ MEBLAGI 3 E BÖLUN KÜSURATLA UGRASMAYINIZ YUKARIYA DOGRU YUVARLAYIN VEDE 200-300 TL YUKARIDAN YAZABİLİRSİNİZ MİKTAR YÖNUNDEN REDOLMASIN
  3-BULLUNDUGUNUZ YERE EN YAKIN MAHKEMEDE EVRAKLARI GÖNDERMEK İÇİN ÇEŞİTLİ SURELERDE HER MAHKEMENİN NÖBETİ OLUR BİZLER BUNA MUHABERE NÖBETİ DERİZ.. MUHABERE NÖBETİ KAÇ ASLİYE CEZADA DERSENİZ ANINDA CEVAP ALIRSINIZ ..NÖBETCİ ASLİYE CEZA MAHK KALEMNE MUHABERE YAPACAGINIZI SÖYLEYİN Kİ ÇOK BEKLEMEYİN..
  4- DİLEKÇENİZİN BASINA CEZA ALDIGINIZ ADLİYEYE GÖNDERİLMEK ÜZERE İBARESİ OLSUN..SİZE ORADA BİR MUHABERE NUMARASI VERİLİCEK ONU DA NOT EDİN SÖYLEMEZLERSE SİZ SORUN..NOT ALIN
  5-ARDINDAN
  GÖNDERDİGİNİZ EVRAKIN GİTME SÜRESİNİ ORTALAMA 4 GUN GİBİ DÜŞÜNÜP ASIL MAHKEMENİZİ ARAYIN..MUHABERE EVRAKI VERDİGİNİZ KALEM BİLMEZ O SADECE GÖNDERİR.İŞİNİZ EVRAKI VERDİGİNİZ ANDA BİTER
  EVRAGI GÖNDERDİĞİN İZ KALEME TAAHHUTUM ARDI ULAŞTIMI DERSENİZ EGER YARDIMCI OLUYORLAR.. KARARI OLUMLU MU OLUMSUZ MU CEVABINI MUHAKKAK ALIRSINIZ...
  6- EGER İNFAZ KALEMİNE GİTMİŞ DERSE O DURUMDA TEKRAR İNFAZI ARAYIP TEYİT EDİN MUHAKKAK AKSAMA OLABİLİR UYAPTAN VEYA YOGUNLUKTAN DOLAYI
  7- İNFAZDAN TEYİT ALDIKTAN SONRADA İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIS OLUR


  DAHA ÖNCEDE DEDİĞİM GİBİ NOTERDE TUTUKLANMAZSINIZ AMA NOTERE GİDERKEN TUTUKLANIRSINIZ...
  ASLİYE CEZA SİZİ TUTUKLAMAYACAK AMA ASLİYE CEZAYA TAAHHUT VERMEYE GİDERKEN TUTUKLANABİLİRSİNİZ


  YURT DISINDA KONSOLOSLUKTAN VEKALET VERİCEK ARKADASLAR İÇİN DE AYNI HUSUS GECERLİ YANİ KONSOLOSLUK KENDİSİNE TUTUKLAMA TALİMATI GELMEDİĞİ SURECE SİZİ TUTUKLAMA HAK VE YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR..YETERKİ ORAYA YAKALAMA İLE İLGİLİ RESMİ YAZI YAZILMAMIS OLSUN

  YanıtlaSil
 148. AVUKATSIZ OLARAK BASKA BİR ŞEHİRE VEYA İLÇEDEKİ ADLİYEYE TAAHHUT GÖNDERMEK İÇİN

  1- CEZA ALDIGINIZ MAHKEME KALEMİNİ ARAYIP ESAS VE KARAR NUMARALARINI ÖGRENİN AYRICA MİKTARINI TEYİT EDİN
  BASKA ÖNEMLİ BİR NOKTADA AYRICA AYNI ADLİYENİN İNFAZ KALEMİNİ ARAYIP BASKA DOSYANIZ OLUP OLMADIGINI KONTROL EDİN İŞİNİZİ SAGLAMA ALIN(TECRUBE EDİLMİŞTİR SURPRİZ OLABİLİR)
  2-ARDINDAN SİTEDEKİ TAAHHUT METNİNİ KULLANABİLİRSİNİZ YETERLİ OLUCAKTIR..ARDINDAN ÖGRENDİĞİNİZ MEBLAGI 3 E BÖLUN KÜSURATLA UGRASMAYINIZ YUKARIYA DOGRU YUVARLAYIN VEDE 200-300 TL YUKARIDAN YAZABİLİRSİNİZ MİKTAR YÖNUNDEN REDOLMASIN
  3-BULLUNDUGUNUZ YERE EN YAKIN MAHKEMEDE EVRAKLARI GÖNDERMEK İÇİN ÇEŞİTLİ SURELERDE HER MAHKEMENİN NÖBETİ OLUR BİZLER BUNA MUHABERE NÖBETİ DERİZ.. MUHABERE NÖBETİ KAÇ ASLİYE CEZADA DERSENİZ ANINDA CEVAP ALIRSINIZ ..NÖBETCİ ASLİYE CEZA MAHK KALEMNE MUHABERE YAPACAGINIZI SÖYLEYİN Kİ ÇOK BEKLEMEYİN..
  4- DİLEKÇENİZİN BASINA CEZA ALDIGINIZ ADLİYEYE GÖNDERİLMEK ÜZERE İBARESİ OLSUN..SİZE ORADA BİR MUHABERE NUMARASI VERİLİCEK ONU DA NOT EDİN SÖYLEMEZLERSE SİZ SORUN..NOT ALIN
  5-ARDINDAN
  GÖNDERDİGİNİZ EVRAKIN GİTME SÜRESİNİ ORTALAMA 4 GUN GİBİ DÜŞÜNÜP ASIL MAHKEMENİZİ ARAYIN..MUHABERE EVRAKI VERDİGİNİZ KALEM BİLMEZ O SADECE GÖNDERİR.İŞİNİZ EVRAKI VERDİGİNİZ ANDA BİTER
  EVRAGI GÖNDERDİĞİN İZ KALEME TAAHHUTUM ARDI ULAŞTIMI DERSENİZ EGER YARDIMCI OLUYORLAR.. KARARI OLUMLU MU OLUMSUZ MU CEVABINI MUHAKKAK ALIRSINIZ...
  6- EGER İNFAZ KALEMİNE GİTMİŞ DERSE O DURUMDA TEKRAR İNFAZI ARAYIP TEYİT EDİN MUHAKKAK AKSAMA OLABİLİR UYAPTAN VEYA YOGUNLUKTAN DOLAYI
  7- İNFAZDAN TEYİT ALDIKTAN SONRADA İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIS OLUR


  DAHA ÖNCEDE DEDİĞİM GİBİ NOTERDE TUTUKLANMAZSINIZ AMA NOTERE GİDERKEN TUTUKLANIRSINIZ...
  ASLİYE CEZA SİZİ TUTUKLAMAYACAK AMA ASLİYE CEZAYA TAAHHUT VERMEYE GİDERKEN TUTUKLANABİLİRSİNİZ


  YURT DISINDA KONSOLOSLUKTAN VEKALET VERİCEK ARKADASLAR İÇİN DE AYNI HUSUS GECERLİ YANİ KONSOLOSLUK KENDİSİNE TUTUKLAMA TALİMATI GELMEDİĞİ SURECE SİZİ TUTUKLAMA HAK VE YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR..YETERKİ ORAYA YAKALAMA İLE İLGİLİ RESMİ YAZI YAZILMAMIS OLSUN

  YanıtlaSil
 149. AYRICA ADLİ SİCİL KAYDINIZI VE DE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI YETKİSİ İÇEREN BİR VEKALETNAMEYLE YAKININIZ ARACALIĞIYLA SABIKA KAYDINIZDAN DA BASKACA DOSYANIZ OLUP OLMADIGINI MUHAKKAK KONTROL ETMENİZİ AYRICA TAVSİYE EDERİM GARANTİ OLUR..

  YanıtlaSil
 150. avukat sibel hanım ilginiz için teşekkür ederim.ugur01-avc

  YanıtlaSil
 151. Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması
  CHP’Lİ KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI
  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Toplumsal barışın bir parçası olacaksa biz genel affa 'evet' deriz” açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:
  “Ben bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne dediğini anlamakta zorlanıyorum. Siyasetçi olarakta bugüne kadar anlayamadım. Çünkü nerede ne dedikleri hiç belli olmuyor. Dolayısıyla böyle sağlıklı açıklama yapsınlarda bizde değerlendirme fırsatı bulalım”

  YanıtlaSil
 152. Niçin anlamıyorsun Başbakan ; Af konusunu. Bu ülkede Ekonomik suçlardan yatan binlerce insan var. ve bu sizin yönetiminizde kat kat artmıştır. AKP dışında Kimse APO ve yandaşlarına af istemiyor. A.D.

  YanıtlaSil
 153. 152,

  APO ve yandaşlarına af istenmesine gerek yok zaten. Çünkü apo genel afta bile kapsam dışı yandaşlarına gelince onları zaten tutuklayan yok pişmanım dese yetiyor salıyorlar, hatta pişman değilim diyenleride salıyorlar. Onlarınki suç değilki. Kim dedi sana bu ülkede ticaret yap diye bak en büyük suçu işlemişsin ama jeton geç düştü sadece

  YanıtlaSil
 154. ARKADAŞLAR PTT ŞİFRESİ İLE DAVALARIMA BAKTIM İCRA MAHKEMESİNDE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEME GİBİ BİR DAVA GÖRDÜM BU NASIL BİR ŞEY BİLGİSİ OLAN VARMI

  YanıtlaSil
 155. Sn 131

  İyi bir avukatla otur ve "İFLAS ERTELEMEYİ" DEĞERLENDİRİN.

  Allah yardımcın olsun

  YanıtlaSil
 156. sayın av.sibel hanım av.neslihan hanım,
  temyizde olan davalarımın iki çek hariç hepsi erken ibraz bunlarla ilgili şuana kadar hiçbirşey yapmadım.eğer yapmam gereken birşey varsa yardımcı olurmusunuz.
  dosyalar dönene kadar bekleyecekmiyim.ek dilekçemi verecem yoksa lehe maddeleri yargıtaymı mahkememi resen uygulayacak.
  Yardımınıza şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 157. 154
  YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEME icra mahkemesinde olur
  kısaca
  borcunu ödememe anlamındadır
  bu kararla icra müdürlüğünde icra ve haciz işlemlerine başlanır

  YanıtlaSil
 158. Arkadaşlar elimde bulunan bir çok çekin bankadan garanti ettiği tutatrı isteyeceğim çekler işleme konulmamış sadece arkası yazılmış.Bu çeklerin üzerinden ortalama 1 yıl geçmiş 420 tl yi faiziyle mi alacağım yoksa sadece o tutarımı ödeyecekler daha doğrusu öderler mi lütfen acill cevap

  YanıtlaSil
 159. Sayın 158 faizsiz alacaksınız.Yargıtayın bu konudaki ictihad kararını veriyorum size...

  Yargıtay’ın emsal içtihadında (Y.19.H.D.,2004/9172 E., 2005/2222 K.) kanuni garanti miktarının çekin ibrazı anında istenmemiş olmasının daha sonra istenmeyeceği anlamına gelmeyeceği, dolayısıyla çekin arkasına muhatap tarafından “karşılıksızlık nedeniyle ödenmediği” olgusunun yazılıp çek aslının hamile iade edilmesinden sonra da hamil tarafından Çek K. md 10 hükmüne dayanarak muhataptan ödemekle yükümlü olduğu miktarın istenebileceği görüşü benimsenmiştir.

  Bankanın keşideciye çek karnesi vermekle, banka ile keşideci arasında banka yükümlülüğüne ilişkin olarak gayrıkabil rucü niteliğinde olan bir kredi ilişkisi doğmaktadır. Bankanın bu yükümlülüğü kanundan doğan bir borç niteliğinde olduğunda Borçlar Kanunu md 125 gereğince, 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Saygılarımla

  YanıtlaSil
 160. teşşkür ederim...

  YanıtlaSil
 161. SAYIN 158 , Bankanın direnmesi durumunda da yargıtay ictihatıyla birlikte bu yazıyı yazıp ilgili bankaya gönderirseniz iş hukuki bir boyut kazanır......

  Bankanız tarafından çek yükümlülüğünün ödenmemesi hakkınızda icra takibi yapılacak olup, durumunda 3167 sayılı Çek Kanunu uyarınca,

  1) Kanuni çek miktarını ödemek zorunda kalacağınız,
  2) Çekin yazıldığı tarihten itibaren kanuni çek miktarı tarafımıza ödeninceye kadar ticari faiz ödemek zorunda kalacağınız,
  3) İcra doğan başvuru harcı, tahsil harcı ve tebligat gideri ödemek zorunda kalacağınız,
  4) Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince vekalet ücreti ödemek zorunda kalacağınız hususlarını önemle hatırlatırız.

  Bankanızca ihtarnamemizin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde tarafımıza ödeme yapacağınız gün ve saati bildirdiğinizde anılan çeki şubenizde hazır bulunduracağımızı taahhüt ederiz.

  YanıtlaSil
 162. ekm2510 çok sağol ama geçenlerde burda bir arkadaş çekin garanti tutulan tutarını faziziyle tahsil ettiğini söylemişti sizinde yukarıda yazdığınız gibi
  2) Çekin yazıldığı tarihten itibaren kanuni çek miktarı tarafımıza ödeninceye kadar ticari faiz ödemek zorunda kalacağınız,

  fazizi taleb etme hakkımız yok mu bankalar bize faiz ödettir ödettire canımızı çıkardı onlarda ödesin..

  YanıtlaSil
 163. DEĞERLİ SİTE YÖNETİCİLERİ VE HUKUKÇULARI,

  SİZLERDENDEN ÖNEMLE RİCA EDİYOR VE ÖNERİYORUM!

  1-TÜM MAĞDURLARIN DUYGU VE GERÇEKLERİNİ DE DİLE GETİREN, ANA BAŞLIKLAR HALİNDE ÖZETLENEN, HUHUKSAL DAYANAĞI OLAN ORTAK BİR METİN HAZIRLANMASINI

  2-ULAŞILMASINDA KESİN YARAR GÖRÜLEN KİŞİ VE KURUMLARIN TEL.,FAX,VE E-MAİL ADRESLERİNİN LİSTE OLARAK YAYINLANMASINI

  3-MAĞDUR OLAN İSTİSNASIZ HERKESİN AİLELER DAHİL
  İSİM VE İMZALI OLARAK BU ORTAK METNİ İLGİLİ ADRESLERE ULAŞTIRMASINI
  ÖNERİYORUM.

  AKSİ HALDE BİREYSEL OLARAK YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR
  YA AMACINA ULAŞMAYACAK YA DA YANLIŞ BİR YAZIDAN TERS TEPECEKTİR.
  TOPLU HAREKET ETME ZAMANI ÇOKTAN GELDİ GEÇİYOR.
  HERKESE KATKILARI İÇİN PEŞİN TEŞEKKÜRLER
  E.Ç.

  ------------------0----------------

  YanıtlaSil
 164. Ülkemizde yıllardır yaşanan EKONOMİK KRİZLERİN ve TİCARET KANUNLARINDAKİ boşlukların sonucunda orta ölçekli ticaretin, TEFECİLERİN VE FACTORİNG şirketlerinin güdümüne geçtiği inkar edilemez bir gerçektir. Devlet esnafını adeta bu vampirlerin kucağına atmıştır.

  Bu kan emiciler, özellikle 90 lı yılların sonlarından beri AYLIK %15-%18 ; YILLIK %180-%220 gibi akılalmaz faiz oranlarıyla zor durumdaki esnafa İPOTEK teminatlarıyla para satmışlardır.

  Bu tür borçlanarak ayakta kalmaya mecbur bırakılan esnafın borçları önce kartopu iken kısa sürede feci bir ÇIĞ'a dönüşmüş ve kaçınılmaz sonuç olarak esnaf;alacaklı olduğu esnafında aynı durumda olmasından dolayı alacaklarını tahsil edememiş ve zincirleme reaksiyon olarak YÜZBİNLERCE ESNAF herşeyini ,işini ,müşterisini ,malını, mülkünü, kredisini ve haysiyetini kaybetmiştir.

  ÇIĞIN altından çıkarak yeniden nefes almaya,borçlarını ödemek için birşeyler yapmaya çalışanlar da fırsat tanınmak yerine suçlu ilan edilerek hapishanelere tıkılmışlar yada kaçak yaşamaya mahkum edilmişlerdir.

  Sonuçta binlerce ocak sönmüş ve sönmeye devam etmektedir.

  Bu gerçekleri bilmeden ya da göremeden çıkarılan ÇEKE HAPİS CEZASI kesinlikle İNSAN HAKLARINA VE HUKUKA AYKIRI OLUP; DÜNYADA ÖRNEĞİ YOKTUR.

  Sonuç olarak Hükümet, Siyasi partiler,Anayasa mahkemesi vb. bu yasayı yeniden ele alarak ,kan emicilere meydanı boş bırakmadan ülke gerçeklerini göz ardı etmeden, mağdur insanları anlayacak çağdaş hukuka uygun bir yasa çıkartmalıdırlar.

  YanıtlaSil
 165. Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Projesinin 1. Yuvarlak Masa Çalışması 15-16-17 Mart 2010 tarihlerinde Swiss Otel’de gerçekleştirilecektir.
  Üç gün sürecek çalışma toplantısında , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesinde belirtilen özgürlük ve güvenlik hakkı ile 6. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkı konuları ele alınacaktır.

  http://www.yargitay.gov.tr/content/view/320/1/

  YanıtlaSil
 166. değerli arkadaşlar

  yukarıdaki duyuruyu yargıtay ana sayfadan kopyaladım...konu adil yargılanma olduğuna göre SAVUNMA ALINMA dan yargılanan,ve haklarında cezaya hükmedilen ÇEK MAĞDURLARI nı birebir ilgilendiriyor...toplantı Swiss otelde yapılıyor...

  SWİSS OTELE FAX ÇEKERSEK YARARLI OLABİLİR DÜŞÜNCESİNDEYİM...

  my way

  YanıtlaSil
 167. ARKADASLAR YARGITAYDA DOSYASI OLANLAR ICIN SORUYORUM
  YENI YASA NEDENIYLE YENIDEN YARGILANMA OLARAK YARGITAYDAN MAHKEMESINE DOSYASI GELEN VARMI COK ONEMLI LUTFEN CEVAP YAZARMISINIZ

  YanıtlaSil
 168. http://haber.mynet.com/detay/politika/af-pkk-talebidir/499333
  ''Af, PKK talebidir''
  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''genel af'' taleplerine ilişkin, ''Bu, PKK talebidir, AB dayatmasıdır'' dedi.
  TBMM (A.A) - Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Şanlıurfa'da bir mitinginiz olacak. Bunun devamı gelecek mi, Diyarbakır'a gidecek misiniz?'' sorusuna Bahçeli, ''Evet. Türkiye'nin her tarafına gideceğim inşallah'' karşılığını verdi.

  Bahçeli, ''Genel af söylemleri CHP tarafından da dile getirilmeye başlandı. Siz nasıl karşılıyorsunuz?'' şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

  ''Bu, PKK talebidir, AB dayatmasıdır. CHP, nerede, neye, nasıl duracağını netleştirmelidir. Böyle gelişi güzel, coğrafyaya dağılmış şekliyle siyaset üretilmez. Herkes nerede konuşacaksa konuşsun ama esas söz Başkent olmalıdır.''

  Ya arkadaşlar bu haberin altına bir yorumda siz ekleyin,af neden pkk talebi olsunki.C.evinde pkk terör örgütü üyesi olmaktan yatan 5,000 kişi var deniyor.Ama esnaf tüccar onbinlerce kişi var.Kaldıki pkk lılar geri geliyor pişman değilim af edilmekte istemiyorum diyor zorla serbest bırakılıyorlar.Bu mhp nin başı devekuşu misali kafasını kuma gömmüş bunları görmüyor.Yalnızca hariçten gazel okuyor,o kumdan kafasını çıkardımı bazen.

  YanıtlaSil
 169. merhaba arkadaşlar bu anayasa değişikliği bi af getirirmi ceza evinden yeni çıktım taahhüt verip ama 1 sene sonra yine giricem malesef:(

  YanıtlaSil
 170. 168 Benim yargıtaydan dosyam geldi.Alacaklım aynı asliye cezadan yine dava açmış.Gelme tarihi 5/3/2010.Eski dosya 2005 idi.

  YanıtlaSil
 171. anayasa mahkemesi kararını ne zaman açıklar acaba? anayasa mahkemesinin internet sayfasından gündem olarak CHP nin başvurusu başta yer alıyor. yakında görülür mü acaba ?bilen veya tahmin edebilen varmı ?

  YanıtlaSil
 172. http://haber.mynet.com/detay/politika/baykal-kilicdaroglunu-elestirdi/499377
  Baykal, Kılıçdaroğlu'nun "Toplumsal barışın bir parçası olacaksa genel affa 'evet' deriz'' sözlerini eleştirdi.
  CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 'genel af'la ilgili sorularını cevaplandırdı. Kılıçdaroğlu'nun ''Toplumsal barışın bir parçası olacaksa genel affa 'evet' deriz'' sözlerini eleştiren Baykal, ''Sözleri yanlış. Gündeme getirmek doğru değil. Af ancak terör bitince olabilir'' dedi.
  Şimdi baykal burda ne demek istiyor;biz bu ülkeyi yönetemeyiz muhalefet güzel böyle idare edelim.Ya baykal c.evinde 5,000 terör suçlusu var 70,000 ekonomik suçlu var.Teröristler yurda geliyo pişman filan değiliz diyo zorla affediliyo esnaf tüccar çekini ödeyememiş içerde hala.Mal beyanı cezası kalktı,taahhüdü ihlalden 90 günlük ceza son moda şimdi.akepeyi 3 ncü defa zorla iktidara getireceksiniz böyle ayrı tellerden çalarak o belli oldu ama bu akepeliler bir daha iktidara gelirlerse ne bağımsız yargı,ne milli ordu nede siz chp kalırsınız söylemedi demeyin vatandaş olarak bunu biz görebiliyoruz siz hala koltuk sevdasındasınız:)Bir laf attınız ortaya kıvırmadan arkasında durun.Başbakana bazen hak vermemek elde değil orta oyuncusuna döndünüz yine.

  YanıtlaSil
 173. ....168....


  yargıtayda bulunan 3167 sayılı kanunla ilgili davaların 5941 sayılı sayılı yasa yürürlüğe girdiği ve TCK 2 ve 7.madde göz önünde bulundurluması gerektiğinden usulen bozularak mahkemesine iade edildiğini biliyoruz...

  bu davalar asliye ceza mahkemelerinde tekrar karara bağlanacak ve tekrar temyiz edilebilecek...süresinde kesinleşmeden temyiz edilen davalar bozluyor...

  my way

  YanıtlaSil
 174. 170 de yazan arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum.Arkadaşım hangi c.evindeydin çekten kaç kişi vardı hepsi çıktımı daha c.evinde taahhüt veripte bekleyen varmı aydınlatırmısınız bizi lütfen.Sizin sorduğunuz sorunun cevabına gelince bir daha c.wvini görmemek için burda mücadele eden insanlarız.Sizde katılırsanız bu mücadeleye aramıza bekleriz.

  YanıtlaSil
 175. ARKADAŞLAR SEVGİLİ MYWAY'İN BAHSETTİĞİ TOPLANTI BİZLER İÇİN BİR FIRSATTIR SWİSS OTELIN FAX NMARALARINI TOPLANTI ESNASINDA BOŞ BIRAKMAYLIM GEREKİRSE BIR METIN HAZIRLANSIN SITE YONETICILERI TARFINDAN FAXLAYALIM

  YanıtlaSil
 176. ben gebze ceza evinden çankırı çerkeş ceza evine gönderildim gebzede baya vardı ama gittiğim ceza evi çok ufaktı toplamda çekten 3 kişiydik hepimiz tahliya olduk ama allah kimseyi düşürmesin hatta size bi anımıda paylaşmak isterim ceza evindeyken aynı koğuşta kaldığım 2 hırsızın toplamda 150bin tl lik malı çaldıklarını ve bu malların yarısını satıp diğer yarısını satmaya çalarken yakalandıklarını ve 2.mahkemede pişmanız diyip toplamda 68 gün yatıp tahliye olduklarını görünce yargıya olan bütün güvenim azaldı düşünsenize yarısı 75bin yapar karşılığı 68 gün vede adi bir suç.benimki ticaret yapmışım 12bin tl ödiyememişim karşılığı 120 gün adalet bunun neresinde bizdemi hırsız olsaydık yemin ederim arkadaşlar hırsızlar kadar itibarımız yok hakimlerin gözünde kahredici bir durum:(

  YanıtlaSil
 177. benim sorum sayin 170e peki neden girceksiniz tekrardan iceri 1sene sonra benim esimde tutuklu ceklerden dolayi 1haftadir peki dilekceyi verdiniz taktirde kac gün beklediniz esim dün verdi ve 15 20gün sürermis sürermi okadar siz nekadar kaldiniz cezaevinde 3cekten dolayi yakalamasi cikmis soruma cvp verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 178. ödiyemiyeceğim için giricem benim 1 hafta sürdü 1 hafta içinde tahliye kararım geldi allah yardımcınız olsun ama 15 gün sürceğini zannetmem 1 haftada geldi bizim 3 kişinimde.ben 120 gün yattım cezamın birini bitirdim öteki 3 çekim için taahhtüt verdim tekrar geçmiş olsun eşinize ve size..

  YanıtlaSil
 179. http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=haber&id=89

  YanıtlaSil
 180. Merhabalar, öncelikle uzunca bir süredir sitede yazılıp konuşulan tartışılan bir çok şeyi takip ettigimi bildirmek isterim.sizler gibi benimde karşılıksız çeklerim den dolayı kesinleşmiş cezam bulunuyor. kısaca durumumdan bahsetmek istiyorum ve bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz merak ediyorum. 2006 yılında yazılan ve karşılısız çıkan çeklerim var bir kısmını ödedim ama bir kısmı kaldı.yakalaması çıkan çek için avukatım taahhüt talebinde bulundu fakat talebimiz reddedilmiş. benim davalarım ankarada mahkemelerinde görülüyor ben şuan başka bir şehirde yaşıyorum ve yakalamam oldugu için sadece avukatım kanalıyla bilgi edinebiliyorum.birinci sorum bunca insan yakalanıp ceza evine konulduktan sonra taahhütle çıkarken benim taahüt talebim neden reddediliyor cezaevinde olmadıgım için mi.2. sorumda bu çeklerin hiçbirinde benim imzam yok çekleri ben yazmadım buna ragmen avukatım bununla ilgili birşeyler yapamaz mıydı. bana söylenen sadece elimiz kolumuz baglı bekleyecegiz. fakat ben her an yakalanma korkusuyla daha ne kadar bekleyecegim bilmedigim için yapabilecegim başka şeylerde olmalı umuduyla sizlere soruyorum benim için bir umut var mı?

  YanıtlaSil
 181. 166 Sy.Myway,verdiğiniz rarihlerde yapılacak toplantı bizler için çok ama çok önemlidir.Bu konu üzerinde durmalıyız arkadaşlar.Özgürlüğümüzün uğradığımız haksızlığın toplantısıdır bu.Myway birlik olup toplu fax ve maillerle durumumuzdan nasıl haberdar ederiz bu toplantıya katılacakları,önerisi olan arkadaşlar ltf.yazsın.

  YanıtlaSil
 182. 181 kardeş senin taahhüt talebin alacaklı yamı oldu kim tarafın dan kabul edilmedi benim msn adresim
  vakit-zaman@hotmail.com elimizden geldiği kadar yardımcı olalım irtibat kurmak istersen

  YanıtlaSil
 183. zaman 1453; avukatım tahütte bulundu ve hakimin reddettgini söyledi benimde bildigim bu.

  YanıtlaSil
 184. tulay bu sayfanın başın da sağ tarafta yukardan aşağı 3 sırada taahhütname örneği var bi onun la karşılaştır birde hakim neden kabul etmemiş sebebi ne onu öğren diğer sorun çeklerde benim imzam yok diyorsun senin adına vekaleten imzalayan mı oldu çekler şirket çeki mi şahsi çekin mi imzalayanın yetkisi var mı bunları açıklarmısın taahhüt de bulunman için zaman daralıyor haberin vardır bundan sanırım

  YanıtlaSil
 185. Tülay mahal mahkemen nerede hangi mahkeme?

  YanıtlaSil
 186. SAYIN CÜNEY BEY Merhaba gerçi dün akşamda yazdım ama bir kimseden bir cevap alamadım avukata sordum bilmiyorum dedi"param yok" sorum şu ptt şifresiyle davalarıma baktığımda icra mahkemesi konu yükümlülüklerini yerine getirmeme diye yazıyor gerekçeli karar da çıkmış fakat kararın ne olduğunu bilmiyorum ticareti terkten 3 ay bir ceza yedik yargıtayda bekliyoruz bu da ona benziyen bir şeymi lütfen bilginiz varsa yardımcı olurmusunuz.erhan

  YanıtlaSil
 187. Kimse borcunu ödeyemiyor
  Türkiye'de krizin kişiler üzerinde ne kadar etkili olduğu ile ilgili muhtelif tartışmalar sürerken, Merkez Bankası'ndan borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ile ilgili korkutucu bir rakam geldİ.

  Buna göre Ocak ayında kredi kartı borcunu ve ferdi kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı, 2006 yılı toplamını geçerken, 2007 yılı toplamına da yaklaştı.


  Ocak ayında kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 51 bin 716, ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı da 68 bin 227 olarak belirlendi.

  Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu kişilerin toplamı 119 bin 943 oldu. 2005 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı da 1 milyon 938 bin 873 kişiye ulaştı.

  DAHA ÖNCE NEYDİ?

  Merkez Bankası verilerine göre Ocak'ta yaklaşık 120 bin olan borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 2005 yılı toplamında 90 bin 416 idi. 2006 yılında ise 124 bin 421 kişi borcunu ödeyememişti. Bu rakam 2007 yılında 173 bin 882 kişiye yükseldi.

  2008 yılında ise borcunu ödeyemeyenlerin toplamında keskin bir artış yaşandı. Söz konusu yılda 504 bin 183 kişi borcunu ödeyemezken, bu rakam geçen sene krizin de etkisiyle 1 milyon 82 bin kişiye ulaştı.

  Eğer Ocak'taki ivme devam ederse 2010 yılında borcunu ödeyemeyenlşerin sayısının 2009 yılını da geride bırakması bekleniyor.

  YanıtlaSil
 188. 187,

  icra ceza mahkemesinde görülen davan büyük ihtimalle taahhüdü ihlal davası olabilir. daha önce icra dosyası için tahhüt vermişmiydin. eğer verdinse odur cezasıda 3 ay hapsen tazyiktir. zamanaşımıda 2 yıldır.

  YanıtlaSil
 189. 156 bana durumunuzu maillermisiniz

  YanıtlaSil
 190. sayın MK hayır karşı tarafla işimiz bozulduktan sonra hiç görüşmedik sadece mal alırken sözleşme yaptık onu hatırlıyorum birde çek vermiştik ağır abilerden kaçtığımız için hiç bir şeyden haberimiz yok dün tesadüfen şu devlet şifresinde bana açılan davalarda gördüm.

  YanıtlaSil
 191. sibel hanım ben cezaevinden çıkarken 7 tene çek dosyam vardı.Bunlardan 5 tanesi vekaleten kullandığım çekti ama hepsine taahhütname vererek çıktım.Şimdi bu vekaleten kullandığım çek dosyalarının mahkemelerine dilekçe verip bunların cezayi sorumluluklarından kurtulabilir miyim? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim..

  YanıtlaSil
 192. istanbul 13 asliyede vadesinden önce ibraz edilen çeki olan arkadaşlar dilekçe verin beraat kararı çıkıyor

  YanıtlaSil
 193. Sayın avukat Sibel hanım bir sorum olacak size zahmet olmaz cevaplarsanız inanın çok sevinirim.benim çekimin karşılıksız kaldığı tarih 27.01.2003 davası yokluğumda görülerek kara çıkmış.Karar tarihi 17.04.2009 şimdi bu duruma göre davada bir zaman aşımı sözkonusu olabilirmi eski kanuna göre.cevaplarsanız müteşekkir kalırım.
  saygılarımla..

  YanıtlaSil
 194. 187
  yükümlülüğü yerine getirmeme, senet çek vs gibi borç yükümlülüğünüzü yerine getirmemedir. icra mahkemesi ödenmemiş senet veya çeki görerek icra müdürlüğünde haciz icra gibi işlemlerin başlamasına kararı verir..
  gerekçeli kararı yazmış haciz işlemleri başlamış..
  olay budur

  YanıtlaSil
 195. 131 131 131 131---M.Emin
  BANA ULAŞIRMISINIZ YAPABİLİCEK BİRSEY VARMI EN AZINDAN BAKALIM..

  YanıtlaSil
 196. 131 131 131 131---M.Emin
  BANA ULAŞIRMISINIZ YAPABİLİCEK BİRSEY VARMI EN AZINDAN BAKALIM..

  YanıtlaSil
 197. sibel hanım ben cezaevinden çıkarken 7 tene çek dosyam vardı.Bunlardan 5 tanesi vekaleten kullandığım çekti ama hepsine taahhütname vererek çıktım.Şimdi bu vekaleten kullandığım çek dosyalarının mahkemelerine dilekçe verip bunların cezayi sorumluluklarından kurtulabilir miyim? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim..

  YanıtlaSil
 198. 187,

  icra ceza mahkemesinde görülen davan büyük ihtimalle taahhüdü ihlal davası olabilir. daha önce icra dosyası için tahhüt vermişmiydin. eğer verdinse odur cezasıda 3 ay hapsen tazyiktir. zamanaşımıda 2 yıldır.

  YanıtlaSil
 199. SAYIN CÜNEY BEY Merhaba gerçi dün akşamda yazdım ama bir kimseden bir cevap alamadım avukata sordum bilmiyorum dedi"param yok" sorum şu ptt şifresiyle davalarıma baktığımda icra mahkemesi konu yükümlülüklerini yerine getirmeme diye yazıyor gerekçeli karar da çıkmış fakat kararın ne olduğunu bilmiyorum ticareti terkten 3 ay bir ceza yedik yargıtayda bekliyoruz bu da ona benziyen bir şeymi lütfen bilginiz varsa yardımcı olurmusunuz.erhan

  YanıtlaSil
 200. http://haber.mynet.com/detay/politika/baykal-kilicdaroglunu-elestirdi/499377
  Baykal, Kılıçdaroğlu'nun "Toplumsal barışın bir parçası olacaksa genel affa 'evet' deriz'' sözlerini eleştirdi.
  CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 'genel af'la ilgili sorularını cevaplandırdı. Kılıçdaroğlu'nun ''Toplumsal barışın bir parçası olacaksa genel affa 'evet' deriz'' sözlerini eleştiren Baykal, ''Sözleri yanlış. Gündeme getirmek doğru değil. Af ancak terör bitince olabilir'' dedi.
  Şimdi baykal burda ne demek istiyor;biz bu ülkeyi yönetemeyiz muhalefet güzel böyle idare edelim.Ya baykal c.evinde 5,000 terör suçlusu var 70,000 ekonomik suçlu var.Teröristler yurda geliyo pişman filan değiliz diyo zorla affediliyo esnaf tüccar çekini ödeyememiş içerde hala.Mal beyanı cezası kalktı,taahhüdü ihlalden 90 günlük ceza son moda şimdi.akepeyi 3 ncü defa zorla iktidara getireceksiniz böyle ayrı tellerden çalarak o belli oldu ama bu akepeliler bir daha iktidara gelirlerse ne bağımsız yargı,ne milli ordu nede siz chp kalırsınız söylemedi demeyin vatandaş olarak bunu biz görebiliyoruz siz hala koltuk sevdasındasınız:)Bir laf attınız ortaya kıvırmadan arkasında durun.Başbakana bazen hak vermemek elde değil orta oyuncusuna döndünüz yine.

  YanıtlaSil