MUHATABA YAPILAN CİRO MAKBUZ HÜKMÜNDEDİR

Daire:10
Tarih:2010
Esas No:2008/18736
Karar No:2010/10889
Kaynak:Antalya 7. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: 3167 sy'nın 16.maddesi
İlgili Kavramlar: MUHATABA YAPILAN CİRONUN MAKBUZ HÜKMÜNDE OLDUĞU DİKKATE ALINMAYARAK, MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar Osman A.... ve Tuncay G...hakkında ANTALYA 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 05.10.2007 tarihinde 2007/537 esas ve 2007/943 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanıkların müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, aynı Mahkemenin temyiz talebinin süre yönünden reddine ilişki 09.04.2008 tarihli ek kararının da sanıkların müdafii tarafından temyiz edildiği, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ret kararının onanmasını isteyen tebliğinamesi ile 25.12.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A- Sanık Osman A....'e ilişkin temyiz isteği yönünden:
08.12.2007 tarihinde tebliği edilen hükmün, süresinden sonra 31.03.2008 tarihinde temyiz edildiği anlaşıldığından, yasaya uygun olarak verilen 09.04.2008 tarihli ret kararının istem gibi ONANMASINA,
B- Sanık Tuncay G....'e ilişkin temyiz isteği yönünden:
Yokluğunda verilen mahkumiyet kararının sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olması karşısında, sanık müdafiinin temyiz isteğinin öğrenme üzerine ve süresinde olduğunun kabulüyle, 09.04.2008 tarihli ret kararı kaldırılarak yapılan incelemede;
TTK'nın 701. ve devamı maddeleri gereğince, muhataba yapılan cironun makbuz hükmünde olduğu dikkate alınmayarak, yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA,
06.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder