2010 YILI ÇEK KANUNU DÜZELTİLEREK ONAMA

Daire:10
Tarih:2010
Esas No:2008/11740
Karar No:2010/6231
Kaynak:Antalya 5. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: 3167 Sayılı Yasanın 16/1-3
İlgili Kavramlar: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA DÜZELTİLEREK ONAMA

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar Ali K... ve Ortay Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limitet Şirketi hakkında ANTALYA 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda 26.09.2006 tarihinde 2006/413 esas ve 2006/712 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzeltilerek onama isteyen tebliğnamesi ile 06/07/2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A-Sanık Ali K.... hakkındaki hükmün incelenmesinde:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine, sanığın hesap sahibi limited Şirketin ortağı ve münferiden temsil ve ilzama yetkili müdürü olduğunun anlaşılmasına, çekin karşılıksız kalan miktarı nedeniyle 5941 sayılı Çek Kanunun sanık lehine sonuç doğurmayacağının belirlenmesine göre , diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak,
1- 4814 sayılı Kanun ile değişik 3167 sayılı Kanun'un 16. maddesinin 1. fıkrasında; yeterli karşılığı bulunmadığı için kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide edenlerin çek bedeli tutarı kadar para cezasıyla cezalandırılacakları, ancak para cezasının her bir çek için 80.000.000.000 TL (80.000 YTL)'den fazla olamayacağının öngörüldüğü gözetilmeden, sanığa fazla ceza tayini,
2- Adli para cezasının; 5083 sayılı Kanun'un 1.maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1.maddesi uyarınca Türk Lirası (TL) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK'nın 321 . maddesi gereğince BOZULMASINA,; ancak, bu durumun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının 80.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA ,
B- Sanık Ortay Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limitet Şirketi hakkındaki hükmün incelenmesi;
20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek kanunu ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCK'nın 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi uyarınca tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmasına olanak kalmaması nedeniyle, sanık şirketin beraatine karar verilmesi gereği,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
22.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder