Çek Kanunu ve Lehe Olan Maddeler

Arkadaşlarım, yeni çek kanununda bir çok madde değişti ve karşılıksız çek ile ilgili haklarında dava açılmış arkadaşlarımızda bu yeni çek kanunun lehe olabilecek düzenlemeleriyle ilgili ve savcılara verilecek taahhütnamenin şekil ve içerik olarak neler olabileceğini merak ediyor, Çek Kanunu yüzeysel olarak incelediğimizde şu hususlar dikkat çekiyor.

Burada en önemli ve ayırt edici düzenlemeler çekte vade ve faillerle ilgili olanlardır.

1- Çekte vade
5941 s. Çek Kanunu 5/1.fıkrası; Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder.

-Yeni Çek Kanununun eski yasadan ayrıldığı en önemli hususlardan biri; İleri tarihli (vadeli) çeklerin, üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibrazı halinde karşılıksız çek keşide etmek suçunun oluşmayacağı hususudur. Bu husus, çekin T.T.K., İ.İ.K. ve Kanunlara göre çekin geçerliğini etkilememekte, sadece Çek Kanununa göre hamile şikayet hakkı vermemektedir.

Bu nedenle; Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmeden önce üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden ibraz edilen çeklerle ilgili karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan soruşturma ve kovuşturmaların 5237 s. TCK. nün 5. ve 7. maddeleri uyarınca ortadan kaldırılması gerekmektedir.Vadeli çeklerin önceden ibrazı halinde 5941 s. Çek Kanunu 5/1. maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Vadeli çeklerin önceden ibrazı yeni Çek Kanununda suç olarak düzenlenmemiştir. Suç olmaktan çıkartılmıştır.

2 – Suçun faili:
Eski Yasaya göre: Karşılıksız çek keşide eden gerçek kişi, Lehine çek keşide edilen gerçek veya tüzelkişi,Suçun failidir.
Karşılıksız çek keşide eden gerçek veya tüzelkişi temsilcisi veya vekilinin, çekin ibraz edildiği tarihte çek keşide etme yetkisi sona ermiş, ya da şirketteki hisselerini devretmek suretiyle şirket yönetiminden ayrılmış olsa bile cezai sorumluluğu devam etmektedir. Karşılıksız çek keşide etmek suçundan fail olanlar hakkında çek bedeli kadar adli para cezası ve çek hesabı açma yasağı tedbirine hükmedilir.
Yeni Çek Kanununa göre;
a- Çeki keşide eden veya adına çek keşide edilen hesap sahibi gerçek kişi bu suçun failidir.
Çeki keşide eden veya adına vekil veya temsilcisi tarafından çek keşide edilen hesap sahibi gerçek kişi hakkında adli para cezasına ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilecektir.
b- Hesap sahibi gerçek kişi adına çek keşide eden vekil ve temsilci de bu suçun failidir.
Ancak bu kişiler hakkında adli para cezasına hükmedilemez, 5. maddenin 4. fıkrasına göre sadece koruma ya da güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilebilir.
Yeni Çek Kanununun 5. maddesinin 4. fıkrasına göre;
Çekin karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olmadığı halde karşılıksız çek düzenleyen,
a- Gerçek kişi, (hesap sahibi gerçek veya tüzelkişinin temsilcileri veya vekilleri) Adına karşılıksız çek düzenlenen tüzelkişi,
Hakkında sadece tedbire hükmedilecektir. (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı)
Yeni Çek Kanununun 5/3. fıkrası; hesap sahibi gerçek kişi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Ancak hesap sahibi gerçek kişi adına vekili veya temsilcisi çek keşide etmişse hesap sahibi hukuki ve cezai yönden sorumludur. (5/3- son cümle) Gerçek kişi adına çek keşide eden vekil veya temsilci hakkında adli para cezasına hükmedilmeyecek, sadece tedbir kararı verilecektir.
b- Adına çek keşide edilen tüzelkişi(şirketler) Cezai yönden sorumlu değildir, ancak; hakkında 5/4. maddeye göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmolunur.
c- Tüzelkişi adına çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili,
- Aynı zamanda tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü ise; hakkında hem adli para cezası hem de tedbir kararı verilir.
- Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü değilse ya da tüzelkişi ortaklığından veya yönetiminden ayrılmış ise cezai yönden sorumlu tutulamaz sadece hakkında tedbir kararı verilir çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilir..
T.C.K. 7/2 maddesi uyarınca yapılacak lehe kanun değerlendirmesinde ; önceki kanun döneminde işlenen suçlar bakımından tüzel kişiler adına düzenlenen çekleri keşide eden görevliler hakkında açılan davada bu kişilerin bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler olmadıklarının tespiti halinde haklarındaki ceza davalarında beraatlerine karar verilmesi gerekecektir.
Bu durumda karşılıksız çıkan çekten dolayı cezai sorumluluk kalkacaktır. Zira, yeni kanuna göre temsilcinin ceza sorumluluğu yokken eski kanuna göre de yeni kanunda kendilerine ceza sorumluluğu yüklenen tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda karşılıksız çıkan bu gibi çekler hakkında cezai sorumluluk söz konusu olmayacaktır.

3- Kısmi Ödeme
Eski Yasada kısmi ödeme nedeniyle çek bedelinden daha az adli para cezasına hükmedilmesi söz konusu olmadığı halde yeni Çek Kanununda kısmi ödeme nedeniyle çekin karşılıksız kalan kısmı kadar yani çek bedelinden daha az bir miktar adli para cezasına hükmedilebilecektir. ( hüküm verilinceye kadar çeke ilişkin olarak keşideci tarafından hamile yapılan ödemeler de adli para cezasının tayininde göz önüne alınmalıdır.) uyarlama yargılaması yapılacak..

4- Şikayet hakkı
Şikayet hakkı çeki elinde bulunduran hamile aittir. (5/1. m.)
Hamil; emrine çek keşide edilmek veya çekin arkasında ciro silsilesine uygun cirosu bulunmak veya çeki bankaya ibraz etmek suretiyle haklı olarak çekin hamili olduğunu kanıtlamalıdır.

5- Sanık Yokluğunda karar verilmesi
08.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4814 s. Yasanın 16. maddesiyle 3167 s. Yasanın 16. maddesine eklenen 16/b. fıkrası ile; karşılıksız çek keşide etmek suçlarından yapılan yargılamalarda 1412 s. C.M.U.K. nün 225. maddesinin uygulanabileceği hükmü getirilmiş idi. Bu hükme dayanarak C.M.U.K. 225. maddesi ve daha sonra yürürlüğe giren CMK. nün 195. maddesine göre ihtarla davetname tebliğ edilmek suretiyle sanık gelmese bile duruşma yapılabilmekte ve sanığın yokluğunda hüküm kurulabilmekteydi. Ancak; 3167 s. Yasanın 16/b. fıkrasındaki bu hükme benzer bir düzenlemeye 5941 s. çek kanunu yer verilmemiştir. Fakat CMK. nün 195. maddesi kısıtlayıcı bir hüküm içermektedir bu nedenle geçmişe yürüyüp yürümeyeceği konusu !!

6 – Uyarlama yargılamaları:
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan davalarda uyarlama yargılamaları duruşmalı yapılmalı, kısmi ödeme bulunup bulunmadığı, miktarı, tüzelkişi temsilcileri ve vekillerin çekin karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olup olmadığı veya temsilcilik ya da vekillik görevlerinin devam edip etmediği vs. hususlar araştırılmalıdır.

3167 s. Yasada kusursuz sorumluluk söz konusu iken 5941 s. Yasanın 5. maddesinde kusurlu sorumluluk öngörülmüştür.

Karşılıksızdır işleminin yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsîliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığım ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır.

Şüphelinin, “çekin karşılığını elimde olmayan nedenlerle bankada hazır bulundurmadım” yönündeki savunması araştırılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Uyarlama yargılamaları sonunda verilen kararların, itiraza mı? yoksa temyize mi? tabi olduğu hususu tartışmalıdır.
Ağırlıklı bir görüş; bu suçlardan yapılan uyarlama yargılamaları, duruşmalı olarak yapılsa bile itiraza tabi olduğunu savunmaktadır.

7- Çek karnelerini iade etmemek
3167 s. Yasanın 13/1. maddesinde; Banka tarafından yapılan ihtara rağmen çek defterlerini bankalara geri vermeyenler hakkında adli para cezası öngörülmekte idi. Yeni çek kanununun 5/6.fıkrasında;hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlü tutulmuş, ancak çek karnelerini bankaya iade etmeyenler hakkında herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir.
Bu nedenle; TCK. nün 5. ve 7. maddelerine göre lehe yasa uygulaması gereği, yeni çek kanununda çek defterlerini ilgili bankalara geri vermeyenler hakkında cezai yaptırım öngörülmediğinden ve bu yükümlülük yasada suç olarak düzenlenmediği için 3167 s. Yasanın 13/1. maddesi uyarınca açılmış bütün soruşturma ve kovuşturmaların düşürülmesi ve verilmiş mahkumiyet kararlarının da ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Şimdilik göze ilk çarpanlar bunlar

Savcılıklara ve Mahkemelere verilecek olan Taahhütnameler ile ilgili olarak
1.4.2010 tarihine kadar kimse alacaklıyla anlaşmayacak çünkü parayı ödese zaten şikayetten vazgeçiyorlar elini tutan yok. O yüzden kesinleşmiş mahkumiyet kararlarında şöyle bir taahhüt verilecek ben borcun 1/3 ünü 11 ay 29 gün sonra kalanını da 11 ay 29 gün sonra olmak üzere 2 taksitte ödeyeceğim bu taahhüt verildiğinde davalar duracak, infazlar duracak, hapistekiler dışarı çıkarılacak. 11 ay 29 gün sonra ne olacak? 1/b maddesindeki tek taraflı, anlaşmaya tabi olmayan taahhüdüne uyup uymadığını kim kontrol edecek? Her defasında alacaklı(veya şikayetçiyi) bir şekilde savcı bulup soracak:) Mağdur ödemeyi taahhüt ettiği bu parayı Kime? Nerede? Nasıl? verecek, alacaklıyı bulamazsa veya alacaklı ödemeyi kabul etmezse(kısmi ödemeyi kabul etmek zorunda da bırakılamaz) hakime veya savcıya mı verecek:)

Kanun metninden anladığım kadarıyla infaz aşamasındaki dosyalarda taahhütname Cumhuriyet Başsavcılığı’na da verilebileceğinden ve kanun metninde hükmün infazının ertelenmesi de düzenlendiğinden 5275 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince infaz taahhütnameyi alan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ertelenebilir. Ayrıca mahkemeden infazın durdurulmasını talep etmek gerekmez..

Ayrıca 1.bentte getirilen 1.11.2009 tarihten sonra, ancak, yasanın yürürlük tarihinden önce veya daha da ileri gidelim sonra mahkumiyetleri kesinleşen çek mağdurları nın suçu nedir?(Ancak başları keldir) Bu mağdurlar yasanın eşitlik kuralına aykırı bu hükmünün kendilerine de uygulanmasını isteyerek Anayasa Mahkemesine başvurabilirler. Çünkü 3167 sayılı yasa döneminde çek keşide etmişlerdir..

:)

(Bu makale çek mağdurlarına ait özgün bir içeriktir, Alıntılar, link adresi verilme şartına bağlıdır.)

324 yorum:

1 – 200 / 324   Yeni›   En yeni»
Cüneyt Özdemir dedi ki...

Arkadaşlar
Yeni Kanunda lehimize olabilecek maddeleri yazmaya çalıştım..
Bu lehe olan konularda faydalanacak arkadaşlarımız oldukça fazla
Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim..

Anonim dedi ki...

anayasa mahkemesine şahıslar başvuramaz..

Anonim dedi ki...

Bu güzel ve ayrıntılı bilgi için teşşeküler Cünet Kardeş.

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY 10.000TL Bİ CEKİM VAR HAKKIMDA HAPİS CEZASI CIKTI BEN MAHKEMEYE 2YIL SURE ALMAK İCİN BASVURURKEN İLK ETAPTA NE KADAR PARAYA İHTİYACIM VAR VE BU İKİ YIL İCİNDE HERANGİ Bİ GUN TOPLUMU YOKSA AYLIK MECBURİ Bİ PROGRAMLA MI ODEME YAPACAM SAYGILARIMLA...

Anonim dedi ki...

CUMHURBAŞKANI'NA MAİL VE MEKTUP GÖNDEREREK BU YASANIN HAPİS KISMININ KALDIRILMASINI İSTEMEK.-MHP VE CHP GENEL MERKEZLERİNE, MİLLET VEKİLLERİNE MAİL VE MEKTUP ATARAK YASANIN "ANAYASA MAHKEMESİNE" GÖTÜRÜLÜP HAPİSİN KALDIRILMASINI İSTEMEK.-MECLİSDEKİ MHP VE CHP Lİ MİLLET VEKİLLERİ ZİYARET EDİLMELİ.-MHP VE CHP GENEL MERKEZLERİ İL/İLÇE TEŞKİLATLARI ZİYARET EDİLEREK BU ZULÜM YASASININ"ANAYASA MAHKEMESİNE"GÖTÜRÜLMESİ İSTENMELİDİR. BU KONULARI HEM KENDİMİZ YAPALIM HEM DE ETRAFIMIZDAKİ İNSANLARIN YAPMASINI SAĞLAYALIM. SELAMLAR

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Anayasa Mahkemesine başvuru..
Şahıslar veya Avukatlar yerel mahkeme aracılığı ile Anayasa Mahkemesine başvurabilir..
Eşitlik ilkesine aykırı bu durumu Yerel Mahkemeler teredüt etmeden Anayasa Mahkemesine taşıyacaklardır..

Anonim dedi ki...

Evet Tek çare :Çelişkili DURUMLARI belirtir bir dilekçeyle Yerel mahkemeler aracılığıyla davaları ANAYASA mahkemesine taşımak.
BİR DÜŞÜNÜN 50.000 dava dosyası böyle ANAYASA MAHKEMESİNE taşınmış. Benim 15 dosyam var hepsi için ayrı dilekçe vereceğim.
KEMALSY

Anonim dedi ki...

arkadaşlar selamünaleyküm sitemiz artık soru cevap sitesi oldu ama ne yaparız birbirimizden medet umuyoruz affınıza sıgınarak soruyorum aranması olanlar nisana kadar kaldırılacakmı yoksa illa taahütmü verdikten sonra kalkacak ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsun sitede emegi geçen jenardi cüneyt ismini sayamadıgım tüm magdurlara selam olsun ALLAH razı olsun kardeşlerim( batu)

ss34 dedi ki...

Sn Cüneyt bey,
Anayasa mahkemesi bu yasayı iptal ederse ne olacak eski yasamı (3167) geçerli olacak yoksa yeniden mi değerlendirecekler..?

Anonim dedi ki...

ss34 Anayasa mahkemesi yasanın tümünü iptal etmez . Bence sadece 5. maddeyi iptal edecektir.

EMX

Anonim dedi ki...

arkadaslar temızdekı davalar ne olacak bılen bırı allah rızası ıcın cevablasın

ss34 dedi ki...

5.madde iptal olursa...?

Anonim dedi ki...

Çeke hapis ortadan kalkar. İstediğimiz olmuş olur.

EMX

Anonim dedi ki...

cüneyt bey

öncelikle bizleri aydınlattığınız içn tşk ederim.. belirttiğiniz taahhütname şeklini okuyunca benimde aklıma bir şey takıldı. hem yorumlayıp hemde bilgi verebilirseniz memnun olurum...

Şöyleki:
* kanuna istinaden 11 ay 29 sonraya taahhütü verdik ve vakit kazandık.
* bu arada lehe uygulamaya dönük ve hala hakkımız olan adli para cezasını bu arada temin edip devlete odedik ve cezamızda düştü.
*taahhüt dönemi bittikten sonra mahkeme veya savcılık bizi tekrar neye göre cezaevine gönderebilir sizce?

ahmet k..

Anonim dedi ki...

cuneyt kardes temızdekı davalar ne olacak bız 2 yıl sonrada bu parayı odeyemeyıcez sonra ne olacak davalar bastanmı baslayacak

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Düşen bir davanın taahhüdü olmaz, ayrıca verilen taahhüdünde bana göre hiç bir geçerliliği yoktur.. bunu zaman bize gösterecektir..

Temyizde olan tüm davalar, çuvallara doldurulup, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemelere iade edilecektir..

BAFRA dedi ki...

Cüneyt bey desenize kağıt hurdacılar krizi atlattı

Anonim dedi ki...

cüneyt bey

size zahmet olacak ama daha önceki açıklamanızda dışardan atanan müdürlerin yani şirket ortağı değilse davalarının düşeceğini yazmıştınız.açıklamanızdan pek bu sonucu çıkaramadığım için soruyorum kusura bakmayın.cevaplarsanız çok sevinirim.(açıklayıcı yazarsanız çok iyi olur)

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar çekler konusunda beraat veren mahkemelerin son durumunu biliyormusunuz.

benim gününden önce yazılan çekteki infazı düşüren eyüpte, tekrar savcı itiraz etmiş mahkeme infaz durdurma kararından vazgeçip cezayı basmış.

Diğerlerinde durum ne acaba.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sayın adsız..

b- Adına çek keşide edilen tüzelkişi(şirketler) Cezai yönden sorumlu değildir, ancak; hakkında 5/4. maddeye göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmolunur.
c- Tüzelkişi adına çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili,
- Aynı zamanda tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü ise; hakkında hem adli para cezası hem de tedbir kararı verilir.
- Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü değilse ya da tüzelkişi ortaklığından veya yönetiminden ayrılmış ise cezai yönden sorumlu tutulamaz sadece hakkında tedbir kararı verilir çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilir


Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü kişi yönetim kurulu başkanı veya üyesi veya şirket ortağıdır....

Dışardan atanan müdür şirket ortağı olmadığı için sadece hakkında çek hesabı açma yasağı uygulanır...

Anlatabildim sanırım..
Saygılar

Anonim dedi ki...

cüneyt bey temyizdeki davalar yerel mahkemeye gönderildi diyelim.. yerel mahkemenin vereceği karar aynı şekilde adli para cezası olacaktır ve biz yine temyiz edeceğiz bu durumda temyizin yargıtaydan gelmesi en az bi 2 sene daha alır bu temyizden sonra tekrar 2 sene taahüt verilebilir diye düşünüyorum. veya yargıtaydan dosyalar karara bağlanarak gelir ve hangi tarihte gelirse gelsin o tarihte taahüt hakkımızı kullanabilirz diye düşünüyorum

cüneyt bey bu konuda siz ne düşünüyorsunuz ?

sss

hasan dedi ki...

sayın jenarji ve cüneyt bey şahsım adına yazıyorum ben sizlere sonuna kadar göveniyorum bizler için gösterdiginiz çabalar asla ama asla göz ardı edilemez sizlere çok şey borçluyuz şükranlarımı sunuyorum ikinizede


ha buarada size olan şükran borcumuzun bari hapisligi yok :)))) bi espiri yapıp güldük arkadaşlar la kusurumuz oldu ise af ola

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi adına çek bedelini bankada bulundurmakla yükümlü değilse ya da tüzelkişi ortaklığından veya yönetiminden ayrılmış ise cezai yönden sorumlu tutulamaz

ifadesinden siz ne anladınız bunu bana izah ederseniz bende çok sevinirim..

Çeki imzalıyacaksınız çek bankaya ibraz edildiği tarihte tüzelkişi ortaklığından( Limited şirket) yada yönetiminden (Anonim Şirket Yönetim Kurulu)ayrılacaksınız cezasız kalacaksınız..

Demekki illaki şirket ortaklığı aranıyor..
Yönetimden kasıt A.Ş indeki yapıdır, yönetim kurulu aynı zamanda hissedardır..
Saygılar

Anonim dedi ki...

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır (Anayasa, Madde 150, 2949 sayılı Yasa, Madde 20 ).

Anonim dedi ki...

cüneyt bey sorumu cevaplarsanız sevinirim lakin mağdurların çoğunun dosyaları temyizde..
sss

Anonim dedi ki...

ÇOK DEĞERLİ CÜNEYİT BEY ilk önce özellikle şu birkaç günden beri çaresiz insanların sorularını sabırla cevap verdiğinizi ğörüyorum bu iyiliklerinizden dolayı ALLAH yüzünüzü hep güldürsün.sizden ricam bir akrabam temiz sicilli olmasından dolayı abisinin üzerine şirket kuruyor şirket müdürüde abisi fakat şirketin çeklerine umumi vekaletname ile kardeşi imzalıyor ve kardeşinin şirketle hiç bir bağı yok bu insanların işleri bozulduğundan ve adreslerinde bulunamadığından dolayı gıyabında yapılan duruşma neticesi hem abiye hemde umumi vekaleten imza atan kardeşe ceza çıkıyor şimdi kardeş abisine ceza çıktı diye çok zor durumda bu insanların hukuken izliyebileceği bir yol varmı yardımcı olursanız çok sevinirim sagılarımla ihtiyar

Anonim dedi ki...

Cüneyt bey sizlerden rica ediyorum;
Şirketin resmi ortağı değildim. Ama şirketin gayresmi sahibiydim. Yani şirketi başka arkadaşın üzerine kurmuştum. Batınca çeklerimi ödeyemedim.
Şirket müdürü arkadaşım yargılamadan haberi olmadığı için itiraz edemedi ve şu anda cezaevinde.
Çeklere ben imza atmıştım ama vekalet veya benzeri belge yok. Hatta arkadaşımın imzasını taklit ederdim. Bunu arkadaşım biliyordu.
Şimdi bizim akıbetimiz ne olacak. Beni şikayet etmesi gerekirmi yoksa imzaya itiraz ettiğinde araştırılırsa ne gibi sonuç çıkar.
Çok rica ediyorum avukatımız yok bu konuda yardım alacak. Cevap verebilirseniz minnettar kalırım. Herkes sevgiler HASAN BAFRA

Anonim dedi ki...

SAYIN CÜNEYT BEY,
SORUMU YANITLARSANIZ SEVİNİRİM.BEN LTD ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜYÜM.MÜDÜRLÜK VEKALETİNİ EŞİME VERDİM ÇEKLERDE ONUN İMZASI VAR.ŞU AN CEZAEVİNDE VEKALETEN OLDUĞU İÇİN KURTULUNCA BU ÇEKİN SORUMLULUĞU KİME KALIYOR ?BANA MI KALIYOR ? TEŞEKKÜR EDERİM.

JENARDİ dedi ki...

2 ayrı davadan arandığı öğrenilen Kahramanmaraşspor Başkanı Günkut, Binevler Semti'nde bir kafede polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günkut, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Muhammet Günkut'un biri 50 bin, diğeri 31 bin TL değerindeki 2 ayrı çekin karşılıksız çıkmasından dolayı tutuklandığı öğrenildi.

http://www.htspor.com/spor-haber/193959-Kulup-baskani-tutuklandi.aspx

Anonim dedi ki...

Sevgili Cüneyt bey lütfen soruma cevap verebilirmisiniz. Kimseden bir şey öğrenemiyoruz
HASAN BAFRA

Anonim dedi ki...

SAYIN CUMHURBAŞKANIM

ŞU ANDA YARGIDA MİLYONLARCA DAVADA ENAZ 500 BİN KİŞİ ÇEKTEN DOLAYI HAPİSLE YARGILANMAKTADIR*.BU İNSANLARIN AİLELERİ VE YANINDA ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERLE EN AZ 5 MİLYON İNSANI BU KONU ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİRMEKTEDİR.

ÇEKE HAPİS CEZASI VERMEK ŞU SEBEPLERDEN DOLAYI HUKUKA, İNSANİYETE VE TİCARETE AYKIRIDIR;
-TC ANAYASASININ 38. MADDESİNE AYKIRIDIR.
-İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİN 1.MADDESİNE AYKIRIDIR.**
-AVRUPA MUKTESEBATINA AYKIRIDIR, HİÇ BİR AVRUPA ÜLKESİNDE BÖYLE BİR CEZA YOKTUR.
-MANTIĞA AYKIRIDIR, HAPSE GİREN İNSAN BORCUNU NASIL ÖDEYECEKTİR?
-HAPSE ATTIĞINIZ KİŞİNİN AİLESİ VE YANINDA ÇALIŞANLAR PERİŞAN OLACAKTIR.
-BEŞ YIL İÇERİDE YATAN İNSAN ÇIKINCA MORALİ VE İŞİNİ KAYBETMİŞ OLACAKTIR.
-BİZİM TARİHİMİZDE BÖYLE BİR CEZA UYGULAMASI VE DİNİMİZE GÖRE DE YOKTUR.
-HAPİS KALKARSA TİCARET ÖLÜR DİYENLAR YANILMAKTADIR ZİRA BİR TİCARET ERBABININ KAYBEDECEĞİ EN DEĞERLİ VARLIĞI İTİBARIDIR(HAPİS KORKUSU DEYİL), ÇEKİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ESNAF VARLIKLARINI YOK ETTİKTEN SONRA ÇEKİNİ YAZDIRIR.
-AVRUPADA BU YÜZDEN TİCARET ÖLMÜŞ MÜDÜR?TÜRKİYEDE 30 YIL ÖNCE ÇEKİN YERİNDE HAPİSSİZ SENET VARDI VE TİCARET DÖNÜYORDU.
-ÇEKİN UYGULAMASINDA SORUN VARDIR, NORMALDE VADESİZ ÖDEME ARACI OLAN ÇEK %90 VADELİ UYGULANMAKTA BUNA DA HERKEZ GÖZ YUMMAKTA.BÜTÜN SORUNLAR DA BU YÜZDEN ÇIKMAKTADIR, ASIL BUNU ÇÖZMEK GEREKİR.
-TÜRKİYEDE 368 HAPİSHANE VARDIR BUNLAR KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE DOLUDUR(112 BİN TUTUKLU), ÇEKTEN DOLAYI YATACAKLAR İÇİN 4 KAT DAHA HAPİSHANE YAPILMAK ZORUNDADIR.
-HALİHAZIRDAKİ TUTUKLULARIN DEVLETE YILLIK MALİYETİ 1 MİLYAR TL DIR.ÇEK MAĞDURLARI İLE BU RAKAM 5 MİLYAR TL YE ÇIKACAKTIR.***(YENİ BİNALARIN YAPIM MASRAFI HARİÇ)
-YENİ HAPİSHANE YAPIM VE İŞLETİM MASRAFLARI İLE DEVLET NERDEYSE KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN TOPLAM BEDELİNİ ÖDER.
-VERİLEN 2 YILLIK ÖDEME SÜRESİ FAİZLERLE BİRLİKTE HEM İMKANSIZ HEM DE ÇOK KISADIR.****
BU ZULMÜN DURDURULMASINA, HİÇ DEYİLSE BİR ORTA YOL BULUNARAK BUGÜNE KADARKİ DAVALARIN HAPİS CEZASININ AFFINA İLGİNİZİ ARZ EDERİZ.

SAYGILARIMIZLA,
BEŞ MİLYON ÇEK MAĞDURU


*Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in 7/6041 esas nolu soru önerisine Adalet Bakanliğı’nın 27.01.2009 tarih ve B.03.0.KGM.0.00.00.03/296/428 sayılı cevabı.
**Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokol 1.Maddesi;
Hiç kimse sadece bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getiremediği için özgürlüğünden yoksun bırakılamaz
***Taraf Gazetesi 24 temmuz 2009 sayfa 6
****iki yıl ödeme süresi vermek çözüm değildir, süre en az 2 yılı ödemesiz beş yıl ve faizsiz olmalıdır.

magdur dedi ki...

özür dilerim ben haricen şirket müdürüyüm tek imza yetkisi bende bana tutuklama çıktı yenikanundan faydalandımı sayarsak eşimşirket müdürü ona ceza çıkarmı

Anonim dedi ki...

sn cüneyt.
benim babam ceza evinde 9 aydır yatıyor.

90 taneye yakın çeki var.
şirket ortağı değil,müdürü fakat şirkete olduğu kadar kendine aitte çek var.
bu yeni çıkan yasa babmı nasıl etkiler..1 nisana kadar taraflarla anlaşılacak diyor..

peki caza evinden çıkarken 1 nisana kadar bi bedel ödenyormu..?

peki 1nisana kadar ANLAŞILAMADIĞI TAKTİRDE VE HİÇBİR ÖDEME YAPILMADIĞI TAKTİRDE GERİ CEZA EVİNE GİRİYOR.
VE YİNE DUYDUĞUMA GÖRE ANLAŞMA OLMADIĞI TAKTİRDE HER DOSYA İÇİN 3 AY ARTI CEZA YATACAKMIŞ...

NE KADARI DOĞRU...?

TV İZLEMEYE VAKTİM YOK.CVPLARSANIZ SEVİNİRİM...

ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER..

astracube dedi ki...

ADSIZ ARKADAŞIM (31 NOLU YORUM)
SÖZLERİNİZDE SONUNUA KADAR HAKLI OLMANIZA RAĞMEN BEN ZAMANLAMANIZIN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM,HANGİ ŞARTLARLA OLURSA OLSUN CEZAEVİNDEKİLER TAHLİYE ÜMİDİYLE YAŞIYORLAR.ÇIKSINLARKİ DAHA GÜÇLÜ BİR PLATFORM OLUŞTURULABİLSİN.
OLAKİ YASAYI VETO ETSE SAYIN CUMHURBAŞKANI,KİMBİLİR NE ZAMAN BİR DAHA GÜNDEME GELİR.ÖNCE BUNU ELDE EDELİM.SONRASINA DAHA DETAYLI BAKILIR,DAHA YOĞUN ÇALIŞILIR.
SAYGILAR.
(CEZAEVİNİ BİLMEYEN,O ORTAMI YAŞAMAYANLAR BENCE Nİ İÇERDEKİLERİ,NEDE ONLARIN YAKINLARINI ANLAYAMAZLAR.İLERİYE DÖNÜK KARARLARI ALIRKEN DAHA HASSAS DÜŞÜNMEK GEREK,BEN ÇEKTEN 5 YIL ALDIM VE ESKİ TCK 2 YIL YATARINI 7 CEZAEVİ GEZEREK BİTİRDİM.)

Anonim dedi ki...

çek yasa tasarısının kabulu yarın resmi gazetede yayınlanacak

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ CÜNEYT BEY 26 DA SİZE BİR SORUM OLDU İNSANLAR HEP ALDATILDIĞINDAN SİZİN YORUMUNUZ BİZCE DAHA MAKBUL O AÇIDAN SİZİ RAHATSIZ EDİYORUM TEKRAR ÖZÜR DİLİYEREK SAYGILARIMI SUNARIM ihtiyar

Anonim dedi ki...

cumhur basknaı ne zamn ımzalar kı bu yasayı ordada bı ıncelem yapılacaktır tabi ama dun cumhurbaskanına gıttı yasa cabuk ımzalar ınş da su belırsızlıkler artık yavas yavas bellı olur

Anonim dedi ki...

35 sen dalgamı geçiyorsun ne demek yarın yayınlanacak

Anonim dedi ki...

cüneyt bey size batu ismiyle soru sordum cevaplamadınız acaba soru çokmu zordu?

Anonim dedi ki...

arkadaşlarım şimdi işimiz bozulduğunda adreste bulunamadığımızdan hakkımızda açılan ceza davalarından hapis cezası çıktı bu yeni kanunda bu 35 örnekten mağdur olanlara tekrar geriye dönük yargılanma hakkı veriliyormu bilgisi olanın bu konuda yardımcı olursa minnettar kalırım. HER KESİ ALLAH KURTARSIN DİLEĞİYLE

Anonim dedi ki...

yarın resmi gazetede yayınlanacak diyen arkadaş cumhurbaşkanı yasayı onaylamış mı ki bir bilginiz var mı?

Anonim dedi ki...

sayın cüneyt bey kendi adıma bir ticarethanem vardı çeklere kardeşim vekaleten imza atıyordu.işlerimiz ben askere gittikten sonra bozulmuş ve çekleri ödeyememişler hakkımızda hem kardeşime hemde bana ceza çıkmış bu yasadan yararlanma şansımız varmı saygılarımızla

Anonim dedi ki...

ASTRACUBE

ÖNCELIKLE COK GECMIS OLSUN VE ALLAH BIR DAHA DÜŞÜRMESİN DİYORUM.
BENIMDE BABAM CZAEVINDE PERSEMBE GUNU GIRDI ÇEKTEN,NE ZAMAN CIKICAK BILMIYORUZ IMZAYI BEKLIYORUZ EN AZINDAN BRAZ NEFES ALIP ZAMAN KAZANACAGIZ...
SÖYLEDIKLERINIZ OKDAR DOGRUKI,ORAYA GIRMEYEN YADA BUNUN CEFALARINI CEKMEYEN ANLAMAZ NE GIBI ZORLUKLAR GETIRDIGINI.KIMSEYE YASATMASIN ALLAH ...
O NEDENLE BNDE 31 DEKI YORUMUN DOGRULUGUNA KATILSAMDA ZAMANLAMA OLARAK YAKINLARIMIZIN AILEMIZIN VS ONCELIKLI OLRAK ORADAN KURTULMASI GEREKTIGINI DUSUNUYORUM...
YASA NEZAMAN IMZALANIR BILMIYORUM HERSEY BIRANONCE OLUR INSALLAH..

NAZ

uludağ dedi ki...

Ceza infaz kurumlarının kapasitesi 104 bin 690 olmasına rağmen, cezaevlerinde 114 bin 647 mahkum kalıyor.

CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın ''cezaevlerinin kapasitesine'' ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, son zamanlarda Ceza İnfaz Kurumları'nın mevcudunun aşırı yoğun olması nedeniyle, zaman zaman hükümlü ve tutuklu barındırılmasında birtakım sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

2009-2014 yılları arasını kapsayan yatırım planlaması uyarınca, ceza infaz kurumlarının 2014 yılı sonunda, 142 bin 99 kişilik kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini belirten Ergin, sorunun kısa vadede çözümü amacıyla, atıl vaziyetteki kamuya ait taşınmazların açık ceza infaz kurumuna dönüşümü ve kapasite üzerinde mahkum barındıran cezaevlerine ek bina yapılmasının planlandığını bildirdi. Bakan Ergin, mevcut ihtiyacın, ilave ranza veya yatak takviyesiyle giderilmeye çalışıldığını dile getirerek, ceza infaz rejiminin, yeni suçların işlenmesini önleme konumundaki etkisizliği de dikkate alınarak hazırlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunla, hapis cezalarının infaz oranlarının artırılmasının da cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısının artmasına neden olduğunu kaydetti.

Sadullah Ergin, hırsızlık, yağma ve benzeri suçlar için öngörülen hapis cezalarının arttırılmasının da cezaevlerinde kalan mahkum sayısını arttırdığına işaret etti.

Türkiye'de 367 Ceza İnfaz Kurumu bulunduğunu ifade eden Ergin, 28 Eylül 2009 itibariyle, cezaevlerinin toplam kapasitesinin 104 bin 690, ancak cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklu sayısının 114 bin 647 olduğunu bildirdi.

Bakan Ergin, 2002 yılında ise ceza infaz kurumlarında 59 bin 429 mahkum bulunduğunu belirtti. Ceza infaz kurumlarında kötü muamele olaylarının yaşanmaması, bu tür şikayet sebeplerinin ortadan kaldırılması için, AB'ye katılım sürecinde mevzuatta köklü değişiklikler yapıldığını ifade eden Ergin, cezaevlerinde çalışacak personelin lise ve üniversite mezunlarından seçildiğini bildirdi.

ÇOCUKLAR EN ÇOK YAĞMA, KADINLAR İSE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZAEVİNDE

SUÇ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ÇOCUK YETİŞKİN TOPLAM
UYUŞTURUCU 107 21883 21990
YAĞMA 422 14805 15227
YARALAMA 90 6865 6955
HIRSIZLIK 282 12822 13104
CİNSEL SUÇLAR 270 5183 5453
ADAM ÖLDÜRME 204 22632 22836
DOLANDIRICILIK 1 2661 2662
SAHTECİLİK 5 3660 3665
FUHUŞA TEŞVİK-YAPTIRMAK 3 1122 1125
ÖRGÜTLÜ SUÇLAR 73 11046 11119
GENEL TOPLAM 1457 102679 104136


Tablodaki rakamlara göre, cezaevlerinde en çok adam öldürme (22,836) ve uyuşturucu (21,990) suçlarından mahkum olanlar bulunuyor. Bu suçları sırasıyla; yağma, hırsızlık, yaralama, cinsel suçlar, sahtecilik, dolandırıcılık ve fuhuşa teşvik suçlarından cezaevinde kalanlar izliyor.

Çocuklardaki suç oranlarına bakıldığı zaman ise en fazla yağma (422) suçundan mahkum olan çocukların cezaevinde kaldığı görülüyor.

Çocukların cezaevinde kalmasına neden olan 2. suç hırsızlık, 3. suç cinsel suçlar, 4. suç adam öldürme, 5. suç uyuşturucu, 6. suç ise yaralama. Ceza ve infaz kurumlarında, 1 çocuk dolandırıcılıktan, 3 çocuk fuhşa teşvik etmekten, 5 çocuk sahtecilikten ve 73 çocuk da örgütlü suçlardan dolayı cezaevinde bulunuyor.

Cezaevinde yatan kadınların büyük bir çoğunluğunu adam öldürme suçunu (955) işleyenler oluşturuyor. Kadınların cezaevinde yatma nedenleri arasında adam öldürmeyi; uyuşturucu, hırsızlık, örgütlü suçlar, yağma, fuhşa teşvik etmek-yaptırmak, dolandırıcılık, sahtecilik, yaralama ve cinsel suçlar izliyor.

Erkek çocuklarda en çok yağma suçu işleyen çocuklar cezaevinde yatarken, kız çocuklarda ise en çok hırsızlık suçunu işleyenler cezaevinde bulunuyor.

astracube dedi ki...

Sayın Naz
Teşekkür ederim.
Yasanın uygulanmasının yakın olmasından dolayı Babanızın Cezaevinde fazla kalmayacağını ümit ediyor ve adına,adınıza seviniyorum.
Sizlerede geçmiş olsun.Allah bir daha ayırmasın.

efden dedi ki...

sayın site yöneticileri,istanbulda 337/a maddesinden dava açıldı.şubat 2010 da.bana yardımcı olacak avukat tanıdığınız varmı yardımcı olurmusunuz....

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bi konuda çok acil bi cevaba ihtiycaım var yardımcı olursanız çok sevinirim.
cüneyt bey cüneyt bey cüneyt bey
biz 3 kişi ltd şirketi ortağı idik ama müdür ben değildim vekaletle imza attım. sonra hissemi devretiim. 6 ay kadar sonra tekra ortak oldum ve yeni imzalar attım. çekler karşılıksız çıkınca hissesimi tekrar devrettim ama veklatim vardı fakat onuda kaybettim. mahkemeler başladı ama çekler vadesinide hatırlamıyorum çok karşıtı herşey ortaklarım sana bişey olmaz yeniden ortak iş yapalım diyor bilemiyorum sizce ne yapmalıyım kanun beni etkilermi.taahhütde bulunayımmı.cüneyt bey hiç lütfen bi cevap. önemli.

Anonim dedi ki...

BENZE BİR DURUMDA BİZDE VAR, YARDIMCI OLUSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM.
"SAYIN CÜNEYT BEY,
SORUMU YANITLARSANIZ SEVİNİRİM.BEN LTD ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜYÜM.MÜDÜRLÜK VEKALETİNİ EŞİME VERDİM ÇEKLERDE ONUN İMZASI VAR.ŞU AN CEZAEVİNDE VEKALETEN OLDUĞU İÇİN KURTULUNCA BU ÇEKİN SORUMLULUĞU KİME KALIYOR ?BANA MI KALIYOR ? TEŞEKKÜR EDERİM."

CAN MERT dedi ki...

ARKADAŞLAR İYİ AKŞAMLAR.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar burada herkes kendi sorununu yazmaya başladı site amacının dışında kullanılıyor

Anonim dedi ki...

mahkeme kararıyla iflas etmiş biri nasıl taahhüt verecek? Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Bildiği kadarıyla müflisin münferit hareket edemiyor müflisin yerine iflas masası haereket etmek zorunda diye biliyorum (iflas masası kapanmayan hallerde)

Anonim dedi ki...

lütfen 47 ye cevap verirmisiniz önemli.

cabbar dedi ki...

simdi soyle bir durum soz konusu cezaevlerindekiler taahhute bulunmadan once iyice dusunsunler derim .

benim kardesim su anda 80.000 ytl lik toplam cekleri icin 4 aydir cezaevinde bulunuyor simdi dilekce verip cikarsa
1 yattigi 4 ay bosa gidecek
2: 2 sene icerisinde toplam 250.000 ytl odemesi gerekecek faizlerle birlikte
toplam 6 tane dosyasi var bunlarin her biri icinde ayrica 3 er ay hapis yatacak
e zaten bu adam onumuzdeki sene ekim ayina kadar yattigi zaman hapis cezasini tamamlamis olacak sizce dilekce vermeye degermi cunku 2 sene icerisinde bizim 250.000 ytl odeme sansimiz yok cunku akp li degiliz devletten is alamiyoruz ...
en guzeli iceride yatmaya devam etmek galiba

CAN MERT dedi ki...

47 DE YAZAN ARKADAŞIM,ÇEKLERİNİZİN VADESİNİ KENDİNİZ HATIRLAMADIĞINIZA GÖRE SANIRIM SN.CÜNEYT BEY İNDE YAPACAĞI YORUM EKSİK KALIR(SORUMLULUĞUNUZ AÇISINDAN)NAÇİZANE FİKRİM DOSYANIZLA İLGİLENEN AVUKATTAN DAHA DETAYLI BİLGİ ALMANIZDIR.SAYGILAR

Anonim dedi ki...

sn 28
eşinizin cezaları düşer, sizede birşey olmaz

selamlar

ÇARE

Anonim dedi ki...

SN 47

Şirket ortağı olmanız vede çeklerde sizin imzanız olmasından dolayı cezalar devam edecektir. Erteleme hakkına elbette kullanabilirsiniz. Çeklerinizin vadelerine bakın, erken yazdırma söz konusu ise cezalarınız düşecektir.

selamlar

ÇARE

Anonim dedi ki...

ASTRACUBE
ÇOK TESEKKURLER SAĞOLUN ...

Anonim dedi ki...

ASTRACUBE
ÇOK TESEKKURLER SAĞOLUN

NAZ

Anonim dedi ki...

herkese selamlar
benim durumum biraz karışık
ben şirket muduruyken şirkette hissem yoktu ve 120 ye yakın cek imzaladım.
bunların 90 ı karşılıksız çıktı ve daha sonra şirketin yüzde 40 hissesini satın aldım fakat şirkete ortakken 15 kadar çeke imza attım ve bunların da tamamı vadesinden önce yazıldı bütün çekler halen temizde 4 ay öncede şirketteki hisselerimi tekrar devrettim fakat müdür olarak halen devam etmekteyim.
şu ana göre ceza alırmıyım acaba cevaplarsanız sevinirim

yıldız

Anonim dedi ki...

46 DA YAZAN EFDEN ARKADAŞIM. HERŞEYİ HAZIR BEKLEMEYELİM.

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005016047.htm


BURADAN BAKINIZ LÜTFEN.

Anonim dedi ki...

SN 51

şirket taahhütünde bulunmanız gerekmeyecek. Şahsi taahhüdde bulunacaksınız. Müflis dahi olsanız karşı taraf onayladıktan sonra şahsi taahhüt herzaman yapılabilir

Selamlar

ÇARE

Anonim dedi ki...

cüneyt bey sanık yokluğunda karar verilmesi hususunda bir sorum olacak.bana çıkan adli para cezalarında bütün kararlar benim yokluğumda verilip adresime gönderilen bir evrakla bildirildi.sizin yorumunuza göre bu şekilde verilen kararlar geçersiz sayılıp dava yeniden görülecektir.doğru mu anlamışım?eğer bu şekilde olacaksa bu konu ile ilgili benim ve benim gibi olan arkadaşların ne yapması gerekir.

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

şu anda yapılması gereken tek şey var o da beklemek...cumhurbaşkanı yasayı onaylarsa ve resmi gazetede yayınlandığın da sorduğunuz sorular elbette cevaplanacak hatta bir çoğu fazlasıyla ve defalarca cevaplandı...

biraz daha sabredip resmi gazetede yayınlanmasını beklemeliyiz...

my way

Ahmet dedi ki...

Bu yasa anayasa mahkemesinden maddeler halinde döner.Tüm davalar düşer.Anayasa mahkemesi böyle saçma sapan yasayı onaylamayacaktır.Bunun için bir değil bir çok geçerli sebebi vardır.İnsanları korku imparatorluğunda c.evlerinde yada kaçak yaşamından ötürü ailesi ile birlikte aksiyon dolu stressli bir yaşama iten intiharlara,boşanmalara,işleri zaten dağılmış evlerindeki yaşamsal ihtiyaç malzemelerinin haciz edilme korkusuyla yaşamaya uğraşan bir zamanların vergi veren istihdam sağlayan iş adamları olduğunu göz ardı etmez anayasa mahkemesi.Bu iş yükünü mahkemelerde insanlarda kaldıramaz.Hükümet içindeki kendi bakanlarının dahi söylediği çekte hapiz olamaz seslerine kulak tıkamışlardır.aylardır kamuoyundan saklanan c.evlerinde 2000 kişi yalanı patlamıştır.Topluma olay sahte rakamlarla sorun değil gösterilmiştir.Neticede bu yasa anayasa mahkemesine takılır.

Anonim dedi ki...

sn cabbar (58) toplam 80 000 tl çek için 800 gün hapis var 4 aydırda yatıyorsa seneye ekim de nasıl çıkıyor?

ÇARE

Anonim dedi ki...

SAyın ÇARE,
cevabınız için teşekkür ederim. Ama iflas eden şahıs, yani şahıs firması iflas etti. Bu durumda ne olabilir?

Anonim dedi ki...

SN YILDIZ (59)

ceza almazsınız

ÇARE

Anonim dedi ki...

SN 42 Kardeşinizin cezaları düşer, ama sizin imza attıklarınızdan alınan cezalar devam edecektir

selamlar

ÇARE

magdur dedi ki...

lütfen 32 ye cevap verirmisiniz

Anonim dedi ki...

sn 66

Önemli olan karşı taraftır. İflas etmenize rağmen sizi güvenilir bulduğu sürece herkes sizinle sözleşme ve ticaret yapabilir. İflas etmeniz bu hakklarınızı kaybetmeniz anlamına gelmez. Çek hesabı açamazsınız, çek alamazsınız vs. bunlar tamam. Ama ben borcumu şu tarihte ödeyeceğim derseniz ve karşı tarafta tamam derse, buna kimse karışamaz.

Selamlar

Çare

Anonim dedi ki...

arkadaşlar avkatım kesinleşmiş cezalara bir şey yapamayız diyor lehde olan kararlar için bir bilgi lütfen

garib dedi ki...

özürdilerim ama çok karışıgımbana yardımcı olursanız sevinirim. ben haricen şirket müdürüyüm
6 çekten tutuklamam çıktı 5 aydır firarım şirket müdürü oldugumiçin yeni kanuna göre ceza çıkmadıgını düşünürsek annem ve eşim şirket ortagı onlara ceza çıkarmı lütfen beni bilgilendirirmisiniz teşekkür ederim

CAN MERT dedi ki...

71 DE YAZAN ARKADAŞIM MAHKUMUN LEHİNE OLAN KANUN GERİYE YÜRÜR VE BU ANAYASAL HAKTIR!!!AVUKATINIZ NEYE İSTİNADEN BÖYLE SÖYLEMİŞ PEK ANLAŞILMIYOR.........

Anonim dedi ki...

SN garip

Sizin imzaladığınız çeklerden dolayı sizin cezanız düşünce aynı çeklerden dolayı onlarada ceza çıkmayacaktır.

Selamlar

Çare

Anonim dedi ki...

sn Mağdur 32

Eşinize ceza çıkamaz

Selamlar

ÇARE

Anonim dedi ki...

Sayın çare yapmış olduğunuz yorumlardan ben şunu anladım,özellikle 59 nolu arkadaşa yaptığınız yorumdan,limited şirket müdürü olarak(çekler yazıldığı zaman hissesi yok,yani ortak değil,dışarıdan müdür)atılan imzalar ve karşılıksız çıkan çeklerden ceza alınmayacak,veya alınan adli para cezaları düşecek.doğrumu anladım.yani ortak olmayan limited şirket müdürleri kurtuldumu

Ahmet dedi ki...

Vural Savaş'a soruşturma başlatıldı
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hakkında, “Başbakan Erdoğan’a bağlı gizli bir istihbarat örgütü kurulduğu” açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Erdoğan’ın avukatının yaptığı suç duyurusunu dikkate alan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı, incelemenin ardından dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın geçen ağustos ayında, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde düzenlenen ‘Bağımsız Yargı Tarafsız Adalet’ adlı paneldeki konuşması başına iş açtı. Panelde “Başbakan Erdoğan’a bağlı gizli bir istihbarat örgütü kurulduğu” yönündeki sözleri nedeniyle Vural Savaş hakkında soruşturma başlatıldı. Başbakan Erdoğan’ın Avukatı Muammer Cemaloğlu’nun suç duyurusunu değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Savcısı Bilgin Bakır, kayıtları incelemeye aldı. Soruşturmayı yürüten savcı Bakır’ın, paneli düzenleyenleri dinleyip delilleri topladıktan sonra ilerleyen günlerde Vural Savaş’ın da ifadesine başvurabileceği bildirildi.

'Biz Kaç Kişiyiz Derneği' Muğla Şubesi tarafından, geçen 24 Ağustos’ta Bodrum’un Yalıkavak Beldesi’ndeki Port Bodrum Marina Anfi Tiyatro’da düzenlenen panelde konuşan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, şöyle demişti: “Son anayasa değişiklikleri yapılmasaydı 6 ya 5 oyla AKP kapatılacaktı. Erdoğan’ın milletvekilliği düşecekti, siyaset yasağı gelecekti. Öyle bir Anayasa Mahkememiz var ki 1’e karşı 10 oyla AKP laikliğin karşıtı hale gelmiştir diyor. Bu tespiti yapan Anayasa Mahkemesi yasaların çıkmasına izin veriyor. Yasaları çıkartarak tüm kurumları, istihbarat birimlerini ele geçiren ve devletin tüm kurumlarına sızan dış güdümlü bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti için PKK’dan daha tehlikelidir. Doğrudan Başbakan’a bağlı bir organizasyon, çalışmaları gizli, tribünlere oynamayan bir takım, operasyonel yeteneği yüksek, örtülü ödenekten astronomik rakamlar aktarılan, TBMM’ye yürüme mesafesinde bulunan bir örgüt kurulmuş. Aynı anda iki düğmeye basılarak, bazı kişilerin doğrudan doğruya yargıya gönderileceğini 11 Temmuz 2003 günü Sabah Gazetesi’nde Yavuz Donat yazdı. Yani Ergenekon hazırlığı iktidara gelmeden yapılmış. Ergenekon Davası’nın her adımı kanuna aykırı. Ergenekon soruşturmasının her adımı suç işleyerek yürütülüyor. Bu davadaki sanıkların çoğu beraat edecek, izin verilse bu hakim ve savcılar hakkında herhangi bir dava açılsa hepsi mahkum olur. Kanuna aykırı deliller kullanılarak kimse mahkum edilemez. Bunun hesabı da mutlaka yüce divanda verilecek. AKP hükümeti PKK ile ilgili mücadele eden generalleri sanık sandalyesine oturtmak istiyor. Ülkeyi ılımlı bir İslam ülkesi haline getirmek, İslamcı faşist bir yöntem için Anayasada gerekli değişiklikleri yapmak için düğmeye bastılar. Fethullah düğmeye bastı, dış güdümlü operasyon başladı. Ergenekon tasfiyesi 5 kasım 2007’de Bush görüşmesinde kararı alındı. Eninde sonunda Başbakan da hesabını yüce divanda verecek.”

Anayasa değişikliği isteyenleri “Cumhuriyet’in en büyük düşmanları” olarak gördüğünü söyleyen Savaş, “Anayasayı laikliğin düşmanı, odağı haline gelmiş olanlar mı yapacak. Buna izin verilmemeli. Türkiye’de büyük bir hürriyet ve demokrasi mücadelesi, savaşı başlamıştır. Herkesi bu mücadeleye katkıda bulunmaya çağırıyorum” demişti.

ZİLELİ VE BATUM DA KATILMIŞTI
Yaklaşık 4 saat süren panele konuşmacı olarak Vural Savaş’ın yanı sıra gazeteci Ümit Zileli, gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süheyl Batum, ekonomist Uğur Civelek de katılmıştı. Paneli, Biz Kaç Kişiyiz Derneği Muğla Başkanı İrfan Pınarbaşı, Yalıkavak Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Saruhan, Bitez Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Çömez ve yaklaşık 2 bin kişi izlemişti

Anonim dedi ki...

TEŞEKKÜR EDERİM CAN MERT 71

Anonim dedi ki...

sn çare
aş im vardı
yönetim kurulu başkanıyım
yönetim 3 kişiden oluşuyor
2 imza ile çekler geçerli
şirketin mali müdürü yok
karşılıksız çeklerin tamamında kısmi ödeme var
çekler 2007yılına ait
tamamı yargıtayda
sonuç ne olabilir?

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR YENİ KANUNDA GIYABINDA VERİLEN KARARLARIN TEKRAR YARGILAMA ŞANSI TANINMIŞMI

Anonim dedi ki...

Bu günkü resmi gazetede 5-6 kanun birden yayınlaşmış Bunlardan en sonuncusu çek yasasından üç önceki yasa şu anda Cumhurbaşkanının önünde 3 yasa bekliyor biri de çek kanunu bence en kısa zamanda yayınlanacaktır.

Anonim dedi ki...

yarın gaztede yayınlanır diye yazan arkadaşım dalga mı geçiyon,kafa mı buluyon bildiğin bişey varsa söylede öğrenelim,atıyosan eğer burası şaka yapma yeri değil arkadaşlık siteleri var oraya lütfen.(Yani başka kapıya diğer adıyla)

Anonim dedi ki...

SN 76

Size çıkan cezalar devam eder, hem ortaksınız hemde imzalar size ait. Yeni yasada bildiğim kadarı ile ödenmeyen kısımdan sorumlu olacaksınız ve o tutardan ceza alacaksınız.

Erteleme hakkınız var.

Bizim gibi burda hapsin tamamen kalkması için mücadeleye aktif olarak katılacağınızı umuyorum.

Selamlar

ÇARE

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR DOSYALARIM TEMYİZE 2008 DE GİTTİ.ORTALAMA NE KADAR SÜREDE GERİ GELİR.BİR FİKRİ OLAN VARMI.EFDEN

Anonim dedi ki...

SN (76)

evet

Selamlar

ÇARE

myway dedi ki...

http://cankaya.gov.tr/sayfa/konusma_aciklama_mesajlar/aciklama_mesajlar/?id=5166

Anonim dedi ki...

SN 79 (SN 76 olarak yazmışım, özür dilerim)

Size çıkan cezalar devam eder, hem ortaksınız hemde imzalar size ait. Yeni yasada bildiğim kadarı ile ödenmeyen kısımdan sorumlu olacaksınız ve o tutardan ceza alacaksınız.

Erteleme hakkınız var.

Bizim gibi burda hapsin tamamen kalkması için mücadeleye aktif olarak katılacağınızı umuyorum.

Selamlar

ÇARE

Anonim dedi ki...

Sn Çare ben 76 yanlış anladınız .ortak değildim,dışarıdan müdür düm.ortaklık bağım yoktu şirketle.ama müdür olarak ortaklardan aldığım müdür olarak atanmam kararı vardı.yani müdür tayin edilmiştim.Karar defteri ve noter metni ile.

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR; SİTEMİZE BAKTIM, YETERİNCE VE FAZLASIYLA YORUMLAR VE CEVAPLAR MEVCUTTUR. BU BAKIMDAN; BEN BU GECE YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM. İÇİNİZDEN BİRİ OLARAK; BİR KAÇ GÜN DAHA SABIRLA BEKLESEK GALİBA, DAHA İYİ OLUR DİYORUM. TÜM KATILIMCILARA, SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

Anonim dedi ki...

Degerli arkadaşlarım 26 nolu yazıda bir soru sordum acaba bilgisi olan varmı

Anonim dedi ki...

72 de yazan arkadaşım ayrıca bende bir çek mağduru eşiyim arkadaş lık siteleriylede işim olmaz sizi terbiyeye davet ediyorum.bugün avukatımızla görüştüm o söyledi imzalanmış yarın resmi gazetede dedi ayrıca avukatımız hakim olduğundan bilgisi var saygılarımla

Anonim dedi ki...

sayın 91 mazur görün özür dileyerek lafımı geri alıyorum.

Anonim dedi ki...

5939 - 5940 BAŞBAKANLIĞA GİTMİŞ SIRA 5941 YANİ ÇEK KANUNUNDA

Anonim dedi ki...

62 de ki soruma cevap verebilen var mı acaba?eğer böyle bir durum varsa mağdur arkadaşalrımızın bir çoğu bundan faydalanabilir.

zola dedi ki...

Sayın Hasan Bey ne zamandan beri yazılarınızı ,yaptıklarınızı,yorumlarınızı siteden takip ediyorum.Bugün içimden geldi size yazmak istedim.Yaptıklarınızdan dolayı haklarınızı helal ediniz.Allah devamlı biz mazlumların yanında olacaktır.Size buradan tekrar tekrar Allah razı olsun diyorum.Ve bir gün mutlaka sizi tanımak istiyorum.Saygı ve sevgilerimle..

Anonim dedi ki...

SAYIN 91

EGER SOYLEDIKLERINIZ KESINSE BU BIZIM ICIN COK UMIT VERICI BI HABER DILERIM IMZAYI ATMISTIR ...

Anonim dedi ki...

bende sizler gibi umitle bekliyorum sadece duyduklarımı paylaşmak istedim bu gece saat 12 den sonra resmi gazete haberlerine bakmayı ihmal etmeyin allah yardımcımız olsun özür dilediğiniz için ayrıca teşekkürler.saygılarımla

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ ZOLA ARKADAŞIM; YORUMUNA NE DİYEBİLİRİMKİ, TEŞEKKÜR ETMEK BASİT KALIR AMA; BEN YİNEDE SİZE VE TÜM EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM. MUTLAK VE MUTLAK; BİR GÜN AMA MUTLAK BİR GÜN, HEPİMİZ; BU HAKLI DAVAMIZDA EMEK VEREN HEPİMİZ TANIŞIP VE KUCAKLAŞACAĞIZ. BAŞKACA NE DEMELİYİM BİLEMİYORUM? YİNE; HER BİRİNİZ GİBİ DUYGU YÜKLÜYÜM. AMA; İNANIYORUM VE GÜVENİYORUMKİ, HAKLI OLDUĞUMUZA İNANDIĞIMIZ BU HAKLI DAVAMIZDA, MUTLAK VE MUTLAK; TANRIMIZ BİZİMLEDİR. SAYGILARIMLA. AFFINIZA SIĞINARAK; ŞU ANDA, BİR YANDAN SİTEMİZİ TAKİP ETMEYE ÇALIŞIRKEN, BİR YANDAN; KULAĞIMDA KULAKLIK VE MÜZİK DİNLERİKEN, HANIMAĞAMIN; YANİ, CENNET MEKANLARINDA OLAN EŞİMİN, RESİMLERİNE BAKIYORUM. BEN BÖYLEYİM İŞTE; NE YAPABİLİRİMKİ? TÜM KATILCILARA, SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

Anonim dedi ki...

5939 - 5940 BAŞBAKANLIĞA GİTMİŞ SIRA 5941 YANİ ÇEK KANUNUNDA bunu 93 te yazan arkadasım bu bılgıye nasıl ulştın anlamadım lutfen arkadaslar yanlış yazılarla bizleri iyce huzursuz edıyounuz lutfen zaten yatıp kalkıp burdan ayrılmıyoruz bıde boyle olunca bır an umıtlenıyoruz umıtlerimizle oynamayın su anda tbmm sitesıne arkadaslar gırerse gelen komısyon raporlarında cek kanunu yasalaştı diyor onun altında sayı numarası var ordan bakabılırsınız soz ettıgınız knunlarsa henuz basbakanlıga falan gelmıs deyıl hala cumhur baskanında yıyıdo

park emlak dedi ki...

ARKADASLAR TAKIP ETMEK ISTEYENLER ICIN RESMI GAZETE WEB ADRESI

rega.basbakanlik.gov.tr

BURADAN BAKABILIRSINIZ (BUGUN RESMI GAZETE YAYINLANMAMIS INSALLAH YARIN CIKAR)

zeynep aslı dedi ki...

00:09 itibariyle resmi gazete internet sitesine girdim.sonuç:bugün resmi gazete yayımlanmamıştır bilgisini veriyor....bilgilerinize...

BAFRA dedi ki...

Bugün resmi gazete henüz sisteme kayıtlı değil. Ayrıca ümitle insanlar bakmaya çalışıyor. Daha C. başkanı imzalamadı nasıl yayımlanacak

Anonim dedi ki...

MCA

Tüm yorumları okuyan ve sizlerden biri olarak ben de düşünceleirmi paylaşmak istiyorum. Genel olarak beklentilerinizi karşılar umarım..

1. Eski yasada 1. karşılıksız çekte ağır para cezası 2. çekte hapsi cezası vardı. Bu yasada hapis ceazsı yok. Sadece idari para cezası var. Yalnız bu idari para cezasını ödemezseniz hapis var. Yeni yasanın artısı idari para cezasını yanlış bilmiyorsam 2 yıla kadar taksitlendirebilirsiniz.
2. Alacaklı ile zaten anlaşabilsek mahkemelik olmazdık. Arada avukatlar olmasa zaten bir şekilde anlaşırız. Avukatların derdi kendi alacağı. O yüzden alacaklıları gazlıyolar. Hapisteki arkadaşlar için alacaklıya karşı şunu kullanabilirler. Eski yasaya göre şikayetlerinden vazgeçselerdi tekrar hapis cezası çıkartamıyorlardı. Ama şimdi ödeme taahüdü yerine gelmezse tekrar hapis yolu var. a.) Eğer gerçekten ödeme gücünüz varsa. Bu nedenle araya birilerini sokarak alacaklı ile anlaşmaya çalışın. Ödemeyemezseniz zaten tekrar içeri attırabileceğinin öneminden bahsedin. İkna olacaklardır. b.) Ödeme gücünüz yoksa eski yasa ile yeni yasa ceza durumuna bakın hangisi sizin lehinize ise o geçerlidir. Diyelim ki eski yasaya göre yargılandınız. 10 bin TL lik çek için 100 gün hapis le cezalandırıldınız. Yeni yasaya göre cezanız hapis değil. 10 bin tl idari para cezası olacak. Bunu ödemezseniz karşılığı hapis. İdari para cezanızı 2 yıla kadar taksitlendirme imkanınız doğacak. http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil4/ham/b03001h.htm linke giderek GEÇİŞ MADDELERİ : GEÇİCİ MADDE ! Fıkra 3: (3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş çeklerle ilgili olarak, 3167 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi hükmü saklıdır. yani Türk Ceza kanunu 7.madde der ki : Mahkum için eski yeni yasadan hangisi lehine ise o geçerlidir. kaldığımız yerden devam edelim. C) hapistesiniz ve diyelim ki ödeme gücünüz yok. Yatan aslandan gezen tilki her zaman iyidir. ödeme gücünüz olmasada ödeyebilecekmiş gibi alacaklı ile anlaşın taahüdde bulunun ve dışarı çıkın. Yarın ne olacağını bir tek ALLAH bilir. O zamana kadar bir iş güç denk gelir, yasalarda başka şeyler değişir. O yüzden uzatmaya bakın durumu derim. Zaman kazanın.. eğer şirket yetkilisi iseniz şahsi sorumluluğunuz aldığınız ceza ile sınırlı. ama şahıs çeki kullandıysanız o zaman devlete ödediğiniz idari para cezası sizi borcunuzdan kurtarmıyor. alacaklı nın nefesini bir ömür boyu ensenizde hissedeceksiniz. ama şirket temsilcisi iseniz zaten şirket batmış. Şahsi idari para cezanızı öderseniz sorumluluğunuz bu dünyada bitiyor. ama allah katında kul borcundan kurtulmak istiyorsanız. Bunu makul şekilde alacaklıya anlatıp faiz ve avukatlık gibi bazı masrafları azaltmayı deneyin. KArşı taraaf akıllı mantıklı bir adamsa kabul edecektir.
3. ALACAKLI dan hiç bir zaman kaçmayın. Ben de yıllarca iş yaptım çek ödedim o kadar ama durum öyle hal aldı ki ödeyeemez hale geldik. 1 yılda 700 bin tL çek ödemişken 6 ayda 100 bin tl ödeyemedik. Bize güvenen bekliyor. güvenmeyen mahkemeye verdi. unutmayın alacaklıdan kaçıp onu daha da öfkelendirmeyin. akıl ve mantık çerçevesinde iyimser olun. onla dalga geçer gibi konuşup daha da öfkelendirmeyin. ezik olun. unutmayın alacaklı her zmaan haklıdır.

4. Bir arkadaş sormuş temyizdeki davalar ne olacak diye. muhtemeln iade olup tekrar yargılanacak. çünkü yeni yasa biz borçlular için lehte maddeler var. eski yasada direkt hapis varDı yeni yasa direk HAPİS TEN söz etmiyor. TBMM linkine girin tutanakları takip edin.

5. Cumhurbaşkanı ne zaman imzalar. cumhurbaşkanlığı linkinden takip etmek lazım. Eğer iletmek istediğiniz mesajlar varsa. Başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve hatta AKP web sitesinden iletişim formlarından yazın.. TBMM sayfasından milletvekillerine yazın. Hakaret içermeden, aşağılamadan, küfür etmeden ne istediğinizi vatandaş olarak açık açık yazın ben yaklaşık 2 senedir yazıyorum ve geri dönüş oluyor.

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY,

YARGITAY'DAKİ DOSYALAR NE OLACAK ?
2 YIL SONRA KARAR KESİNLEŞİRSE,YİNE 2 YILDA ÖDEME HAKKI OLACAK MI?
TEŞEKKÜRLER.

BAFRA dedi ki...

Resmi gazetenin web sitesinde saat 23.00 de aktif kullanıcı 55 di Şimdi 580 olmuş. Demekki takip eden çok

SoftTurk dedi ki...

Sayın 99

Kim neyle oynuyor anlamadım, ben 5941 başbakanlığa gitti mi yazmışım , yoksa sırada mı yazmışım, iyi okuyunuz lütfen, bende çek mağduruyum, herşeyi buradan bekleyeceğinize biraz araştırın o zaman ve komik duruma düşmeyin linki bilerek vermiyorum biraz araştırın diye izleyeceğiniz yolu ise söyliyeyim:

1- Cumhur başkanlığı sitesine giriniz
2- Solda Konuşmalar, Açıklamalar var tıklayınız
3- Açıklamalar a tıklayınız
4- 5939 ve 5940 nolu yasaların başbakanlığa yollandığını görürsünüz,

bizim beklediğimiz ne 5941, o zaman burdan çıkacak sonuç ne 5941 sırada demektir.

Ha Sayın Cumhurbaşkanı atlar atlamaz geri yollar yollamaz o onun takdiridir, bunu tahmin etmem için kahin olmam lazım, kusura bakmayın değilim...

Anonim dedi ki...

103 çok güzel açıklamışsınız teşekkürler.bende başda adalet bakanlığına yazdım ama 3 aydır geri dönmediler.:(

Anonim dedi ki...

62 ye cevap lütfen çok önemli...

zeynep aslı dedi ki...

cumhurbaşkanlığı sitesinde 5939 sayılı kanun için başbakanlığa yayımlanmak üzere gönderilmiştir diyor..tbmm sitesinde ise bu kanunun sadece c.başkanına gönderiliş tarihi var..c.başkanlığından geliş ya da yapılan işlem hakkında bilgiler boş..güncellemeler eş zamanlı değil diye düşünüyorum..o yüzden c.başkanlığı sitesinden takiplerimizi yapmak daha mantıklı ..yanılıyormuyum?
http://cankaya.gov.tr/

CAN MERT dedi ki...

62 de yazan arkadaşım kanunun resmi gazetede çıkmasını beklersek daha sağlıklı (hukukçularında yorumunu alarak ) cevaplar verilecektir.anlayışınız için şimdiden teşekkürler.saygılar

zola dedi ki...

Arkadaşlarım o siteye bu siteye girmeye gerek yok resmigazetenin sitesine googleden girin,sol yanda BUGÜN yazıyor oraya tıklayın önünüze baskıya giren kanunlar madde noları ile geliyor.Daha ileri gitmek isterseniz kanun maddesine tıklayın kanunun aynen gelsin.Merak edenlere duyurulur
saygılarımla

park emlak dedi ki...

bu bekleme suresi sanirim herkese 1 yildan cok geldi
herkesin sinirleri biraz gergin

beklemekten baska yapacak birsey yok arkadaslar

ufuk dedi ki...

ya dün akşam erken yayınlandı resmi gazete bu akşam neden takıldı bun lar ya gunluk çıkmama durumu olabılırmı ılk defa yakından takıp edıyoruz yanı bugun yayınlanmama durumu olma ıhtımalı varmı

Anonim dedi ki...

cumhur baskanı yarın danımarkaya gıdıyor ınş gitmeden imzalarda öyle gider

park emlak dedi ki...

CEK KANUNU TUTANAKLARINDAN ALINMISTIR..

CHP GRUBU ADINA MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU

Değerli milletvekilleri, biraz önce, bu tasarıyı Meclise getiren AKP Grubunun Grup Başkan Vekilinin imzasıyla verilmiş bir önergeyle iki gündür burada anlatmaya çalıştıkları samimi duygularının ne kadar yalan, geçersiz ve lafügüzaf olduğunu verilen ve kabul edilen önergeyle gördük. Siz, hiçbir iktisadi destek sağlamadığınız, batmış, zora düşmüş bir insana ödeme takvimini de ödeyeceği günlerle ve miktarlarla belirterek dayatıyorsunuz. Bunun neresi iki yıl hak, neresi özgürlük, neresi ödeme hakkı tanıma? Allah rızası için… Kendi getirdiğiniz hakkı iğdiş ettiniz burada. İki yıl falan kalmadı. Eğer adam ilk yıl içerisinde yüzde 30’u bulup buluşturup ödeyemezse böyle bir hak falan vermediniz, sizler de neye el kaldırdığınızı bilmeden el kaldırdınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Katiyetle bilmeden…

AHMET YENİ (Samsun) – Biz biliyoruz neye el kaldırdığımızı.

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – O zaman samimi değilsiniz. O zaman samimi değilsiniz. Samimiyetiniz burada sorgulanır.

AYHAN YILMAZ (Ordu) – Samimiyetimizi sorgulamayın.

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Samimiyseniz, adamın cebine para mı koydunuz ki ödeyeceği parayı siz tayin ediyorsunuz? Çıkar koynundan bir elma ver kardeşim! Borçlunun adına, çıkar da koynundan bir elma ver! Kaç kuruş verdin ki adamın adına ödeme taahhüdünde bulunuyorsun burada?

park emlak dedi ki...

.....DEVAMI........

Hem de “iki yıl verdim” diyorsun. Yazıklar olsun! (CHP sıralarından alkışlar)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Demagoji yapma!

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Değerli milletvekilleri, üzülerek ifade…

AHMET YENİ (Samsun) – Kendinle alakalı bir problemin mi var?

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Efendim?

AHMET YENİ (Samsun) – Kendinle ilgili problem mi var?

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Benimle ilgili problem olup olmadığı burada hiç önemli değil. Biz, burada 70 milyonun problemini konuşuyoruz. Senin samimiyetin ortada.

Üzülerek ifade ediyorum ki bu tasarı mağduriyetlere mağduriyetler ekleyecek, ticari yaşama büyük sekte vuracaktır; dostları birbirine düşman edecek, ortakları birbirinden ayıracaktır; ticari ve sınai ortamda büyük sermaye açıkları ve sermaye ihtiyacı doğuracak nitelikte bir yasa tasarısıdır. Bu tasarıyla, çek el değdiğinde âdeta yakan bir ödeme aracı hâline bugün akşam getirilmektedir. Bu durum, kuşkusuz, piyasalarda nakde doğru bir yöneliş gösterecektir; paraya olan talep artacak, faizler yükselecek ve bunu hep beraber göreceğiz. Hem büyük borç altında ezilen vatandaş hem de rekor borçlanma içerisinde bulunan Hükûmet bu faiz ve borç yükünün altında kalacaktır. Sonuçta, yine olan gariban vatandaşa olacak, işsizlik, yoksulluk, zam ve vergi olarak o vatandaşa bu kanunun sonucu olarak geri dönecektir sayın milletvekilleri. Yani bu tasarının şüyu vukuundan beter hâl almıştır bu gece. Burada, Hükûmet olarak hem suçlu hem güçlü bir rol üstlenmiş hâldesiniz. Bu tasarıyla yine kendiniz gibi güçlüleri koruyor ve onların menfaatlerine hizmet ediyorsunuz.

Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla, ülkeyi bankaların çiftliği hâline getiriyorsunuz. Nakit sıkıntısı içerisine girmiş bir sanayicinin, bir tüccarın kredi alabilmek için verdiği teminatlar nelerdir biliyor musunuz?

AHMET YENİ (Samsun) – Biliyoruz, biliyoruz.

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) – Biliyorsanız o zaman bu deminki önergeyi vermezdiniz.

Değerli arkadaşlar, maalesef burada, ortada bir arena oluşturulmuş, arenanın seyirci kısmında devlet var. Borçlu olan insana para cezası, ödeyemezse hapis vererek ortadaki bu adaletsiz olayı seyretmektedir, maalesef seyretmektedir. Bir tarafında saçının telinden ayağının tırnağına kadar kurşungeçirmez elbiselerini giymiş bankalar vardır, öbür tarafındaysa çırılçıplak, eline “çek” denen silah verilmiş, sınırsız mermi atacak özgürlük tanınmış, hepsi de bir arenanın içine konarak birbirlerine silah sıktırılan, yani birbirinden alacak ve borçla mağdur hâle getirilen bir insanlar topluluğu oluşturmaktasınız. Lütfen, bu gece, tarihe kayıt düşsün diye söylüyorum, bunları unutmayınız, hep beraber yaşayacağız.

park emlak dedi ki...

VE......DEVAMINDA NE GUZEL SOYLEMIS

Yani, dolayısıyla demeye devam ediyorsunuz: Durmak yok, kandırmaya devam!

cabbar dedi ki...

80.000 ytl icin 800 gun yatmiyorsunuz
bunun infazi var gunluk 250 ytl ye geliyor

Anonim dedi ki...

arkadaşlar nasıl üye olunuyor

Anonim dedi ki...

arkadaşlar sadullah ergin beyle bir dostum görüşmüş ve 2 yıl sonra çekten hapis kalkacaktır.bu kadar büyük bir kitleyi karşımıza alamayız.baskılar çok ve yoğun demiş.yaptığımız hizmetlerin karşılığını almaya başladık arkadaşlar.

Anonim dedi ki...

anayasa mah.bu yasayı onaylamaz burhan kuzunun faydası olacağını düşünen buraya yazsın arkadaşlar hanımın amcası çok rahat ulaşabiliyoruz.

zeynep aslı dedi ki...

resmi gazete yayımlandı...5939 ve 5940 sayılı kanunlar var..

cek magduru dedi ki...

Merhaba arkadaşlar Hükümetin ÇEK YASASINDA Bankalarla olan pazarlığının birincisi hemen patlak verdi bankalar güneydoğu ağırlıklı toplam 400 yeni şube açarak 11000 yeni personel alıyorlar.

Anonim dedi ki...

Günaydın arkadaşlar. Bugün C.Başkanı Danimarkaya gidiyor. 10.40 da hareket edecek. Eğer öğleye kadar Çankayadan açıklama gelmezse çek kanunu pazartesiye kalıyor. Bilginize

Serkan Yavuz dedi ki...

Herkese Selam,

Kör topal yeni bir ysa çıktı. Öncelikle bu oluşumda gece gündüz çalışan çabalayan Emre ve Cüneyt'e çok teşekkür ederim. Hepimizin ciddi bir minnet borcu olduğuna inanıyorum her ikisine de. Konu ile ilgili yorum ve sorulara gelince.

1-bazı arkadaşlar çıkmamnın anlamsız olacağını yazmışlar, ancak ilk duyumlar doğruysa bu geçerli değil. birincisi yattığınız süren yanıyor diye bir şey yok. yattığınız süreyi yattınız. çıktığınızda cezanızın kalanı için çıkıyorsunuz. Girerseniz de tekrar kalanı için giriyorsunuz. Yani çıktık baştan başladık ödeyemedik faiz vs.hepsi için giricez söylemi yanlış. Girersek tekrar ilk hapis cezamının kalanı için giricez.
2 - Bence de 2 sene çok az hele hele ilk yıl sonu 30% saçmalık. Ancak yine de ben derim ki faizli rakamın %30'u değil ana çekin 10-15% i bile olsa elimizde, ilk yol sonu alacaklıya böyle bir ödeme yapıp bir sene belki 2 sene daha belki 3 sene daha kazanabiliriz. devleye taahüdü tutup tutmamak çok bağlayıcı, önemli bir nokta değil. Alacaklı şikayet etmedikçe protokolün uyumunu devlet kontrol etmiyor. Ayrıca etse dahi son söz her noktada alacaklının. Yani siz şimdi devlete taahüt ile çıkıp bir sonra da alacaklı ile anlaşabilirsiniz. Bu devlet için sorun yaratmıyor. Ayrıca 2 sene deil kabul ettirebilirseniz 12 sene de anlaşırsınız.
3 - Kanunun resmi gazetede yayınlanmasını takiben olaylar nasıl gelişecek o biraz karışık eğer mümkünse CÜNEYT'TEN bu konuda bizleri aydınlatmasını rica ediyorum. GBTleri olan arkadaşlar nasıl gidip dilekçe verecekler? Mesela benim 6 ayrı dosyam var sonuçlanmış. Ben ilk adliyeye savcıya gittiğimde ona dilekçe versem dahi gerisi için alınmayacak mıyım?

4 - 1/11/09 tarihi tam olarak kimleri nasıl bağlıyor? Mesela benim bir çekim daha eski tarihli ancak dosya açılma tarihi 2009 ilk duruşma 2009 ortsı son duruşma 13/11/2009 yani mahkumiyetim 1/11/2009 sonrasına denk geliyor. Keşide tarihi ve ilk duruşma bu tarih öncesi son duruşma ve mahkumiyeet sonrası. Eğer bu doya geçici ek maddelerden faydalanamazsa, ben tek dosyadan mahkum edilip diğer hiç bir dosyadan haklarımdan faydalanamayacağım?

şimdiden herkese teşkler

Anonim dedi ki...

SAYIN 124 BENDE SON DURUMU MERAK EDIYORDUM. TESEKKURLER BILGI VERDIGINIZ ICIN , BUGUN ICIN HALA MINIKTE OLSA BI UMİDİMİZ VAR YANİ ...
HİC TAHMIN ETMEZDIM BIRGUN GULUN NE YAPIP NE ETTIGINI BUKADAR YAKINDAN TAKIP EDECEGIMI ...HAYAT ISTE ...
UMARIM BU IS BUGUN BITER ARKADASLAR HAKKIMIZDA HAYIRLISI

NAZ

Anonim dedi ki...

Cüneyt Bey Merhaba,
Sanık yokluğunda karar verilmiş davalar yeniden görülebilir diyorsunuz. Bu durumda kişi yeni yargılamada beraat ederse, yatırılan adli para cezasını geri almak mümkün müdür? Veya daha genel bir soru sorayım, alacaklı ile anlaşarak çekin ödenmesi durumunda adli para cezasını geri alma şansı var mıdır?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Anonim dedi ki...

bence zaman kazanıyorlar dedikleri gibi 2100 kişi olsaydı pıt diye işlemleri biterdi..45 bin kişi onlarca dosya..uzatmaları oynuyorlar..

Serkan Yavuz dedi ki...

CABBAR arkadaşım çok net yorumlar yapıyorsun ama tamamına yakını yanlış. lütfen insanları yanlış yönlendirme. benim bildiğim kadarıyla 80.000 çin kuzu kuzu 800 yatıyorsun. adli para cezasında infaz olmuyor. ayrıca daha önce yazdığın gibi çıktığında yattığın yanmıyor. ayrıca tekrar girersen cezanın kalanını yatıyorsun. Bu yeni kanundan dolayı herkesin kafası zaten iyice karışık bilip bilmeden insanların kafasını daha da çok karıştırmayalım. Sorulan sorulara bırakalım gerçektenten bilenle cevap versin.

Anonim dedi ki...

Sevgili naz elbette bizde Cumhurbaşkanından bi haberdik. Şimdi ne yer ne içer saat saat takip eder olduk. Rüyamızda görsek yoramazdık. Eğer imzaladıysa bugün açıklama yapılır köşkten. İmzalamadıysa danimarkadan yarın geliyor. Yani üç dört gün daha zaman geçer.

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar Cumhurbaşkanı kanunu hala onaylamadı. Ve takip ettiğim kadarıyla bu kanundan faydalanarak tahliye olan yok. Bu konuda bilgisi olan varmı???
Newsmann

astracube dedi ki...

Günaydın arkadaşlar.
Yasanın onayı Cumhurbaşkanı Vekili tarafındanda yapılabilir.Hafta sonu dahil resmi gazete yayımlanabilir.(artık digital olarak yayınlanıyor biliyorsunuz).İmzadan birkaç saat sonra yürürlüğe girer.
Nitekim geçmişte kanunlaşan tasarılar örnektir.(Hem Cumhurbaşkanlığı hem Resmi gazete sitesinden tespit edebilirsiniz)

Anonim dedi ki...

2005 e kadar olan çeklerde 5/2 infaz var, yani yaklaşık 250 liraya geliyor günlük, sonrasında infaz yok 100 tl günlük...

Cinocan

Anonim dedi ki...

sayın site yöneticisi,

lütfen uydurma ve cahilce yapılan yorumları yayınlamayınız.Site basitleşmeye başladı.Burasının cheat sitesi olmadığını herkes bilmeli.

RCN...20

Anonim dedi ki...

herkes sokakta İTFAİYECİSİ,DEMİR YOLCUSU,ECZACISI,TEKEL ÇALIŞANLARI,ALEVİSİ,KÜRDÜ,TÜRKÜ,hükümet neden halen istifa etmiyor.astığım astık kestiğim kestik diyor adamlar demokrasiden bir haber.

Anonim dedi ki...

Newsman arkadaşım laf olsun diyemi yazıyorsun yoksa gerçekten hiç bir şey bilmiyormusun. Ne demek tahliye olacak yok. Çekten ceza alan kim varsa hepsi tahliye olacak. Cumhurbaşkanının hala onaylamadığını nerden biliyorsun.
Yazarken biraz düşünerek yazalım arkadaşlar. Kanunun akibetini henüz kimse bilmiyor. Köşkte prosedür nasıl işliyor kimse bilmiyor. İmzalanan yasa hemen gönderilmez. Orada da bürokrasi var. Tülü işlemden geçerek yayımlanıyor

Serkan Yavuz dedi ki...

NEWSMAN .. kanundan faydalanarak tahliye olan olmamamsı normal. nasıl olabilir ki? cbaşkanı imzalamadan, resmi gazete de yayınlanmadan, yürürlüğe girmeden nasıl çıkacak ki adamlar ?

Anonim dedi ki...

Biraz önce bir arkadaşımı GBT sorgulamasında almışlar adli Para Cezasından ,Bu nasıl iştir,hükümet diyor ki içerdekiler serbest,polis hala yakalamaya devam ediyor.Yasa imzalanana kadar GBT yapmayın ya da yakandığında çekten olanları bırakın gibi bir talimat veremezmiydi içişlerine hükümet.Anlamıyorum ben bunları böyle bir uygulama olabilirmi ya.Bangır bangır gazetelerde matah bir iş yapmış gibi beyanatlar veriyorlar,bir yandan harıl harıl her köşe başında GBT yapılıyor.Bu ne pehriz bu ne lahana turşusu.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar cumhurbaşkanının yerine vekaleten de imza atılabiliyor.

Anonim dedi ki...

136 da yazan Dostum.
Cumhurbaşkanlığı sitesine girerseniz basın açıklamaları bölümünden yasanın onaylanıp onaylanmadığını görürüz.
sizlere bir örnek vermek isterim . Terör örgütünden dolayı hapiste yatan bir bayan arkadaş vardı. Adli tabiblikten rapor aldığı gün rapor köşke gönderildi ve jet hızla onaylanıp bayan aynı gün tahliye olmuştu.
İkinci bir konuda Köşkün sitesini takip ederseniz mecliste çıkan kanunlar aynı gün yada ertesi gün köşke sevk ediliyor ve genelde iki üç gün içinde köşkte onaylanıyor ve yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderiliyor.
Şimdi Sevgili Dostlarım ben bunları neden yazıyorum biliyormusunuz. bu gün 4 gündür kanun köşkte bekliyor. ve hala onaylanmadı ve az önce bir arkadaş yorumunda GBT den arkadaşlar alınıyor dedi. Alınmayada devam edecekler. Şimdi Ben her kesi köşke mail atması yada faks çekmesini rica ediyorum. Hasta bayanda olduğu gibi jet hızlada onaylana bilir. Bu normal bir kanun değil bırakın tahliyeleri arananlar bile içeri giriyor. SADECE KÖŞKÜN DİKKATİNİ ÇEKMEK VE ONAYI HIZLANDIRALIM DİYORUM ARKADAŞLAR...
NEWSMAN

Anonim dedi ki...

arkadaşlar yaklaşık bir saat önce hızlı geçtiği için yanlış görmediysen ntv alt yazı haberde istanbul sanayi oda başkanı yeni çek yassında suistimaller olabilir diye hükümete uyarıda bulunuyor

Anonim dedi ki...

SİTE YÖNETİCİSİ
RİCA ETSEM AZ ÖNCE YAZDIĞIM YORUMU YAYINLAMANIZ MÜMKÜNMÜ....
NEWSMAN

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ CÜNEYT BEY 26 NOLU YORUMDA SİZDEN BİR RİCAM OLDU EĞER YANITLAYABİLİRSENİZ MİNNETTAR KALIRIM SAYGILARIMLA.

Anonim dedi ki...

ntv o alt yazıyı dünden beri geçiyor..haberlerde vermediler ama alt yazı olarak hep geçiyor..

Anonim dedi ki...

sevgili arkadaşlar
Bazı arkadaşlar sanki yasa onaylanmayacakmış gibi yorumlarda bulunuyor.Şunu untmayalımki devlette bir prosedür var.Hemen olmaz.Eğer resmi gazeteye baktıysanız bizden bir önceki yasa olan key ve imar yasaları yeni yayınlandı.Demekki sıra bizim yasada.İnsanları karamsarlığa sokmayalım.Tahmin ediyorum ki yarın yada pazartesi resmi gazetede yayınlanır.

Anonim dedi ki...

S.A. BEN BURSADAN MURAT BU YASADAN BİŞİ ANLAMADIM ARKADAŞLAR GECE SAAT 01:30 DÜN KARDEŞİMİ EVİNDEN !!!!! ÇEKTEN ALDILAR VE İÇERİDE DAVAYI AÇAN ARKADALŞLA ANLAŞMAK İSTEDİM 2 000 TL LİK ÇEKE 4 750 İSTEDİ AVUKATI VE KARDEŞİM İÇERİDE YİĞENLERİM BABAMIZ NERDE DİE SORUYORLAR NASIL YASAYMIŞ BİRDE HAPİSTEKİLERİ ÇIKARACAZ DİYORLAR GECE EVDEN İNSANLAR ALINIYOR ARTIK İSYAN EDESİM GELİYOR BU NE İŞ Bİ AÇIKLAYAN OLURSA SEVİNİRİM (TEL YAZIYORUM SİTEDE YAYINLANMAZSA SEVİNİRİM *********)

Anonim dedi ki...

145 DE YAZAN DOSTUM
bende sizler gibiyim . Kimseyi karamsarlığa sevk ettiğimde yok. Ama unutmayalım bu yasadan mennun olmayan lobiler var. Paralarını almadan hapisten kimsenin çıkmasını istemeyen çok büyük ve ciddi lobiler var. Bunlardan biride İTO Başkanı Yalçındağ. Bu arada Yalçındağ Abdullah Gül'ün de has adamı. bunu bilmeyen yok. Lobiye başladılar bile.....
bu arada meclisten gelen her yasayı köşk onaylıyacak diye bir kaide de yok . Tekrar muzakere yapılmak için onaylamadan meclise sevkde edebilir yasayı cumhurbaşkanı....
Ben buradan haykırıyorum bizde kanun çıkmadan önce olduğu gibi sesimizi şimdide CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA KÖŞKE DUYURALIM DİYORUM. bunun adıadı karamsarlıkmı yoksa eşşeği sağlam kazığa bağlamakmı soruyorum sizlere.
yapmamız gereken tek şey köşke mail atmak ve faks çekmek kanunu onaylamsını sağlamak. bakın evinden insanlar alınıyor.Mucadele hala bitmedi. Bu AKP hükümetinden ve çevrelerindekilerden her an her şey beklenir. Komisyonda geçen 2 yıl olarak tasarıyı son dakika golüyle bir yıla indirmedilermi. bunlar indirmediler mi.
Kimse karamsarlığa kapılmasın ama eşşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. KÖŞKÜ MAİL YAĞMURUNA TUTALIM::::
NEWSMAN

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR NTV DEKİ İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANININ ALEYHİMİZDEKİ YAZISI DÜNDEN BERİ ÇIKIYORSA BİZİM SİTMİZDEKİ YORUMLARDAN RAHATSIZ OLDULAR DAHA DİKKAT ETMELİYİZ

Anonim dedi ki...

istanbul sanayii odası başkanı kimlerin menfaatini korumak için 50000 kişinin kaderiyle oynamaya çalışıyor...Hasiyetsiz adam....arkadaşlar en iyisi p.tesine kadar beklemek..elbet cumhurbaşkanı bu yasayı onaylayacak..telaşa gerek yok...(gerçi başımıza ne geldiyse hep iyiniyetten geldi)....adanalı...

Anonim dedi ki...

cumhurbaşkanı yasayı VETOOOOOO etmiş inanmayan sky türkü açsınnnn.......

Anonim dedi ki...

YASA VETOOO EDİLMİŞŞŞ!

Anonim dedi ki...

sayın cüneyt bey
Kardeşim ve ben bir limited şirketin ortaklarıyız.aralık 2007'e kadar şirket müdürü olan kardeşim,bu tarihte müdürlüğü bana devretti.Ancak şirketteki ortaklığı devam etti.2008 haziran ayında bir çoğu erken sorulmak kaydıyla çeklerimiz yazıldı.Çeklerden dolayı açılan davalar hep kardeşim adına oldu.Halbuki o tarihte kardeşim imza yetkilisi değildi.Yeni yasayı bu açıdan da yorumlarsanız sevinirim.Davalar onun adına mı devam edecek,yoksa o tarihte şirket müdürü ben olduğum için,bana yeni davalar mı açılacak?

Anonim dedi ki...

biz öyle bı haber görmedik skyturktede baska yerdede hiç bi haber yok

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sayın Adsız
Yeni yasaya göre ikiniz hakkındada bir ceza davası açılmaz
Erken yazılan çekler düşme gerekçesi
zamanında yazılan çeklerde ise yetki sorunu var

Anonim dedi ki...

sky türk deki arkadaş istanbul sanayi odasından bir arkadaş yasanın veto edildiği falan yok yasanın VETO edilmesi istanbul sanayi odasının temennisi imiş heralde yazan arkadaş yanlış anlamış!adanalı3434

Anonim dedi ki...

bu tasarı küçük borcu olan mağdurların işine yarar ben batırmışım 5 trılyon ben bu yasanın neresinden yararlanıyım hangi bi avulatla anlaşım adamlar beni hallaç pamuguna çevirdiler geldiler işyerimi topladılar geldiler evimi topladılar arabalarımı bağlattılar neyim kaldı nasıl çalışıp öderim ekmek parası bulamıyorum parasızlıktan sıgarayı bıraktım iş yerim mi kaldıda bu vakitten sonra bana kim mal verecek sat kazan öde diye herşeyim gitti bi canım kaldı oda allaha borcum.bunlar küçük ölçekte borcu olan kişelere düzenledikleri uydurmaca bi yasa adamlar hergün günden değiştiriyo

Anonim dedi ki...

veto edildiği haberini veren arkadaşlar hiç biyerde o haberi göremedim ben biri yardımcı olabilirmi ?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Yasa Cumhurbaşkanlığı kanunlart ve kararlar başkanlığında ve işlemleri sürüyor

Anonim dedi ki...

teşekkürler cüneyt bi an korktuk veto edildi denilince
naz

Anonim dedi ki...

ömrümden ömür gitti yani. biz içerdekileri bekleyenler için bu veto haberleri ölüm gibi. arkadaşla burda tv yok lütfen bilgilendirin bizi!!!

Anonim dedi ki...

Sn Cüneyt bey
Bir kaç defa yazdım ama ya gözümden kaçtı yada cevap alamadım yardımcı olursanız sevinirim...
Ben 2007 yılı mart ayına kadar bir ltd şti de emeğim karşılığı %25 ortaktım.imza yetkim vardı.şirket müdürü değildim.mart ayında resmi olarak ortaklıktan borç ve alacakları devretmek üzere ayrıldım..ama ayrıldıktan bir kaç ay sonraki vadelerdeki şirket çeklerinde imzam vardı ve şirket sahipleri o imzam olan çekleri ödemedi.dolayısı ile hakkımda tutuklama kararları çıktı...yeni yasaya göre resmi ortaklığım biten bir şirkette ayrıldıktan sonraya denk gelen vadede hükümlülüğüm devam eder mi?saygılar...adanalı...

Anonim dedi ki...

Adanalı arkadaş eğer ortaklığın verdıysa her halukarda ceza alırsın. Yeni kanuna görede eski kanuna görede.

Anonim dedi ki...

sevgili hemşehrim sayın adanalı ,siz kurtulursunuz ADANALI3434

Anonim dedi ki...

Eh be kardeşim eh be! Dalga geçilecek bir yermi burası. İnsanların yüreği ağzında dakika başı haber varmı diye çaresiz bekliyorlar. Ne olduğunu bilmeden yazıyorsunuz ya.
Cüneyt bey kardeşim sizde ne olur böyle yazılara dikkat edin. İnceliyorsunuz nede olsa

Anonim dedi ki...

arkadaşlar CUMHURBAŞKANININ 15 gün süresi var stres yapmayın!adanalı3434

Serkan Yavuz dedi ki...

ne kadar garip bir durumdayız ya. alacaklılar da veto istiyor, borçluların büyük bir kısmı da. arkadaşlar bu kanunun en komik tarafı hiç kimseye yaramıyor olması. alacaklılar haklı bu kanunla borçluları salmanın da, 1 sene süre vermenin de, ya da GBTleri düşürmenin vs.nin hiç birinin pek bir anlamı yok. adamlar biiyor 100 kişiden 99unun bu şekilde bir lira bile ödeyemeceğini. kendi adıma ben de istiyorum vetoyu. çünkü hazır iş masaya konmuşken, hazır herkes er meydanına çıkmışken, ya hapis cezasını komple kaldırtmalıyız ya da kaderimize razı olmalıyız. bu ampulkafalılar 3 5 ay veya 1 2 sene sonra bizim lehimizde bir şey çıkarmazlar, inanmıyorum ben buna. içimzden gerçekten kaç kişi veya içerden çıkacak kaç kişi 1 senede 30%ödeyebilecek ki?

park emlak dedi ki...

Sayın CUMHURBAŞKANI;

Bilinmeyen ve görünmeyen bir el; lobi oluşturarak ve Devleti de kullanarak, medenî Batı ülkelerinin hiçbirinde olmayan bir şekilde gayet ADÂLETSİZ bir ÇEK KANUNU’NU yürürlüğe koydurmuş ve kişiler arasında cereyan eden bir hukuku, devleti de işin içine katarak DEVLET HUKUKU haline getirmesini başarmıştır.

Kişiler veya kurumlar arasındaki bütün ticarî muameleler, alacak-verecek işlemlerinden doğan ihtilâflar ve haklar; çekler hariç, hukuk mahkemelerinde ve icra-iflas kanunları kapsamında işleme tâbî tutulurken; Çekler için, adâletsiz bir işlem yürürlüğe konmuştur. Şöyle ki:

1- Ödenmeyen veya ödenemeyen çekler, icraya verildiği zaman, çek tutarının yüzde 5’i oranında ÇEK TAZMİNATINA tâbî tutulmaktadır.

2- Ayrıca savcılıklara şikâyet edilerek, asliye ceza mahkemeleri tarafından ADLÎ PARA cezasına hükmedilmektedir.

3- Çekini ödeyemeyip acze düşen borçlu, neticede hapse girmektedir. Adlî para cezasının ödendiğini farz edelim; o zaman, devlet alacağını alıyor ve kişi, hapse girmekten kurtuluyor. Ama; bunun, alacaklıya bir faydası olmuyor.

4- Kişiler arasındaki hukukî hakların, devleti de katarak, DEVLET HUKUKU haline getirilmesinin, ince bir hesabı, bilinmeyen bir gayesi olmalıdır. Merak edilen; bu işi, hangi etkin LOBİNİN başardığıdır.

Bugünlerde, yeni Çek Yasası’nın düzenlenmesi çalışmaları sebebiyle bu konu, tekrar tartışılır hale gelmiştir. Edindiğim intiba, bankacılık ve finans kesimi temsilcilerinin, çeklerdeki hapis cezasının korunması hususunda etkin LOBİ oluşturduklarıdır.

Bu büyük ADÂLETSİZLİĞİN ortadan kaldırılması için gereğini yapacağınıza ve ADÂLETİ sağlamak için tavır koyacağınıza inanmaktayım.

Saygılarımla.

Mehmet Kara dedi ki...

120 De Yazan Adsız arkadaşım,

Sen hala AKP yada Sadullah Ergin in sözlerine inanıyormusun.

KALKACAKMIŞ

KALDIRILACAKMIŞ

UNUTTUĞUN BİRŞEY VAR SEÇİM EN GEÇ KASIM 2011 DE MUHTEMELEN AKP NİN EN SEVDİĞİ TEMMUZ AĞUSTOS AYLARINDA YAPILACAKTIR.

ÇÜNKÜ BU TARİHLERDE AKP SEÇMENİ PARTİSİNİ TAKİP EDERKEN DİĞER EHLİ KEYF SEÇMENLER GENELDE TATİLLERİNİ YAPARLAR VE KATILIM ORANI DÜŞÜK OLUR.

2 YIL SONRA BU ZAMANA GELİNDİĞİNDE BELKİDE AKP İKTİDARDA OLMAYACAK

BELKİ SADULLAH ERGİN MİLLETVEKİLİ OLMAYACAK

OLSA BİLE BELKİ ADALET BAKANI OLMAYABİLİR...

HEPSİ OLDU DESENDE BUNLARIN SÖZÜNE GÜVENİLMEZ ÇÜNKÜ BAŞTA ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İYİMAYA OLMAK ÜZERE BİZZAT BANA VE BURADA MÜCADELE EDEN CÜNEYT, EMRE VE ADINI HATIRLAMADIĞIM İÇİN BANA KIZMASINLAR DİYECEĞİM ARKADAŞLARA NE SÖZLER VERMEDİLERKİ.

AMA GELİNEN DURUMA BAK

O YÜZDEN ONLARIN HAVUCUNA İHTİYACIMIZ YOK BU TAVŞANLAR ARTIK HAVUÇ YEMİYOR.

SAYGILAR

Anonim dedi ki...

BAKIN BEYLER BU İŞİ YAPAN BELLİ BİR KESİM KİM BUNLAR BÜYÜK İMALATÇI FABRİKALAR BUNLAR ÜRETTİKLERİ MALI ÇOK KARLA VADELİ SATANLAR DİĞERİ BÜYÜK TOPTANCI BAYİLER AYNI ZAMANDA MAL TEFECİLERİDİR UFAK İMALATÇININ ELİNDEN MALI PEŞİN PARAYA ALIP DIŞARDA KAT KAT KARIYLA VADELİ SATARLAR BAZILARIDA FIRSAT BULDUKÇA EL ALTINDAN PARA SATARLAR ONDAN SONRA ÖTEKİ KAN EMİCİLER DEVREYE GİRER FAKTORİNG VE BANKALAR BUNLARDA YUKARDAKİ FABRİKA VE TÜCCARDAN MAL ALIP ÇEKİNİ ÖDEMEK İÇİN ÇIRPINAN BİZİM GİBİ KÜÇÜK ESNAFA PARA SATARLAR HEMDE NE ŞARTLARDA ÇARK BU GÜNE KADAR BÖYLE GELDİ AMA BÖYLE GİDEMİYOR NEDEN EKONOMİ DIKANDI AÇILMASI ÇOK ZOR ÜRETİM VAR TÜKETİM YOK DIŞA SATIM HİÇ YOK ANCAK YA BEDAVA YADA MALIN CANI OLURSA DIŞARDAKİ BİZDEN MAL ALIYOR ÇOK PARASI OLAN İNSANLAR YAPTIĞI İŞİ KÜÇÜLTÜP PARASINI DAHA SAKİN PİYASAYA TOPLUYOR BAZI PARASI ÇOK OLANLARDA BU KIRİZDEN YARARLANIP LEŞ TOPLUYOR YANİ PARAYA SIKIŞMIŞ İNSANLARIN GAYRİ MENKULLERİNİ ÇOK ÇOK UCUZA KAPATIYOR ŞİMDİ BU ŞARTLARDA KASAP ET DERDİNDE KOYUN CAN DERDİNDE BU KIRİZDE BANA BİRŞEY OLMASIN KİMİN ANASI AĞLARSA AĞLASIN KİM ZİNDANDA ÇÜRÜRSE ÇÜRÜSÜN HEPİMİZİN MUTLULUĞU İÇİN ORDA OLAN MİLLETVEKİLLERİ AMAN PİYASADA ŞU KADAR ÇEK SONRA KİMSE ÖDEMEZ BİZİMDE RAHATIMIZ KAÇAR DERSE BENDE İHTİYAR BİR VATANDAŞ OLARAK DERİMKİ ĞÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ KESER DÖNER SAP..DÖNMEZ İLERİYİ ŞİMDİDEN GÖRMİYENLERİN KENDİNDEN BAŞKASINI DÜŞÜNMİYENLERİN elinde KALIR ŞİMDİ DİYORUMKİ ARKADAŞLAR HERKESKES İKİ ELİNİ BAŞININ ARASINA ALSIN DÜŞÜNSÜN ÇÜNKÜ ĞÜNEŞ ÇARIĞI ÇARIK AYAĞI SIKAR KORKUNUNDA KADERE FAYDASI YOK İKİ KURUŞ PARAYA GÜVENMEYİN BAK GÜVENENLER ŞİMDİ KENDİNE MEMLEKET ARIYOR...İHTİYAR

Anonim dedi ki...

SITEDE HERKES YUREGI AGZINDA BEKLIYOR HABERLERI
NE KADAR KOLAY TEK SEFERDE VETO EDILMIS DIYE AGIZDAN CIKIVERIYOR DEGILMI ?
CİDDİ İŞİ OLMAYAN BURDA INSANLARIN DUYGULARIYLA BEKLENTILERIYLE OYNAMASINLAR BOŞ VAKITLERINI BASKA YERLERDE FAYDALI ISLERDE DEĞERLENDIRSINLER , LUTFEN YETER ARTIK SITEYI OYUNCAK GIBI KULLANMAYIN !
SIZDEN DAHA ONEMLI İŞLERİMİZ VE BEKLENTILERIMIZ VAR GERCEKTEN !!!

Anonim dedi ki...

dikkat ediyorum herkes ısrarla devlete olan adli para cezasını ödeyip hapisten kurtuluyor insanlar ama alacaklı alacağını alamıyor deniyor.çok merak ettim gerçekten alacaklısına gidip adam gidip çek miktarını ödemek yerine bu parayı devlete yatıran var mı? benim borçlum olsa 30milyar da çeki olsa devlete 30 ödeyip hapisten kurtulucam dese adamı odunla döverim herhalde. bana 30 deil 20 verse ben zaten davadan da şikayetten de vazgeçerim. alacaklı ile anlaşmak her zaman devletin kucağına oturmaktan hem daha hesaplı hem daha avantajlı. cidden parayı devlete yatırmayı düşünenler mi var yoksa burada kendi kendimize demogoji yapıp kanunun ne kadar yanlış olduğunun mesajını vermeye çalışıyoruz bir yerlere ?

Anonim dedi ki...

içerde olmanın ne demek oladuğunu bilmeyenler yasa veto edilsin diyebilir, işin doğrusu belki öyle ama siz de biz içerde yakınları olanları, içerdekileri anlamaya çalışın lütfen. bu şekilde onaylansın zaten hapsin kalkması için biz burdan ayrılmayacağız. meriç

Anonim dedi ki...

Serkan bey anlaşılan siz emin yerdesiniz ve yasa veto olursa tekrar görüşülüp yasalaşmasını beklemek daha iyi sizin için. Ama herkes sizin fikrinizde değil. İçerdekiler bir gün daha kalmasın.
171 yazan arkadaşım tefecinin avukatı adli para cezası miktarını kabul etmiyor. Ben geçen sene yakalandım. 7500 tl para cezası var. Akrabalarım ayarladı ve avukatı aradaık. Adliyedeyiz ceza parası hazır gel al dedik. Adam 11 000 tl sizin borcunuz azını kabul etmem diyor başka bir şey demiyor. Biz diyoruz kardeşim zaman yok ya gel paranı al yada devlete ödeyeceğiz diyoruz adam olmaz diyor. Biz devlete ödedik davam düştü. Alacaklı artık 3/1 çok bekler

Unknown dedi ki...

arkadaşlar yukardaki haber doğrumu yasa vetomu edildi.cüneyt bey sizden özellikle cevap bekliyorum saygılarla

Anonim dedi ki...

KIMSE KEYFINDEN DEVLETE PARA ÖDEMEYI GÖZE ALMIYOR
EGER İÇERDE BABANIZ,ANNENİZ,OĞLUNUZ VS BIR YAKININIZ OLSAYDI VE ANLAMA SAĞLANAMAYACAGI ICIN TEK CARENIZ DEVLETLE ANLASMAK OLSAYDI SIZDE HIC DUSUNMEDEN BIR AN ONCE ÖZGÜRLÜK ICIN ANLAŞMAYA IMZA ATARDINIZ EMIN OLUN ...
BASINA VERMESIN ALLAH KIMSENIN AMA BAŞA GELMEYINCE DISARDAN YORUM YAPMAK COK KOLAY ... MANTIKEN DEVLETLE ANLASMAK TABIKI HATA , AMA BU İŞTE MANTIK KALMADI ARTIK ICERDE AILENIN DIREGI YATIYOR SOKAKTA KALANLAR NE YAPIYOR NE EDIYOR NASIL GECINIYOR BIR TEK ICERDE YATAN DUSUNUYOR BASKASI DEGIL O NEDENLE BILMEDEN YORUMLAMAK INANIN COK KOLAY !
DEMOGOJILIK BI HALIMIZ MI KALMISTA BUNU KULLANICAZ?
DEMOGOJI KIM KIME YAPICAK?LUTFEN DÜZ DEGIL DETAYLI DUSUNEREK YORUMLAYALIM INSANLARIN ICINDE DUSTUGU VAZIYETI !!!

NAZ

hasan dedi ki...

sayın gökan kardeşim yazmış oldugum metni cumhurbaşkalı gı iletişim sitesine yolladım msn adresimide yazdım bakalım cevap gelecek mi ama sanmıyorum gelecegini

Anonim dedi ki...

Beni hapse attırmak için dava açan adama neden para ödeyeyim kardeşim. O zamnında gel anlaşalı deseydi.

Anonim dedi ki...

nereden bulacağız o alacaklıyı

Unknown dedi ki...

yapmayın kardeşim insanların beklentilerini yıkmayın .denize düşen yılana sarılır misali sarılmışız bu yasaya çıkmış kendini bilmez biri veto oldu diyor.yazıktır günahtır .benim eşim içerde bir çocuğum var ona bakmak zorundayım eşim içerden çıkarsa daha önce nasıl ödediysek bunuda öderiz .ben buna inanıyorum .alacaklıda ödendiğini görünce mutlaka anlaşma zemini oluşturacaktır.o insanlarda haklı neden param kalsın diyor.ödeyeceğiz kardeşim ama zaman ver .bunu ben değil yüce mevlam emrediyor.bizi görmemizlikten gelebilirsiniz ama rabbimi asla görmemizlikten gelemezsiniz .çümki RABBİM
sizi görür şüppeniz olmasın .saygılar

Anonim dedi ki...

162 ve 163 deki iki arkadaşıma da teşekkür ederim...ama inşallah 163 deki hemşerimin dediği doğru çıkar...adanalı...

Serkan Yavuz dedi ki...

öncelikle bilinsin ki ben de emin bir yerde değilim hatta uzun süredir kaçmaktan bıktım. zaten yurt dışı seçeneği dışında emin bir yerde pek kalmadı artık. her köşe başında gbt var. s.arası otobüs bileti alırken gbt var deniyor bazıları noterde bile avukata vekalet verseniz artık gbt var diyorlar. lira param kalmadığı içn avukat tutamıyorum, o yüzden halen sonuçlanmamış davalarıma girip temyize gidemiyorum. herkes kendine göre bi dert sahibi ve kendine göre yorum sahibi. içerdekiler son derece haklı olarak diyor ki bir an önce veto falan olmadan çıkalım. haklılar. ben de diyorum ki veto olmasın, olmasın ki ben de en azından mahkumiyet doğmayan dosyalarıma gidip temyize başvuriim sürem dolmadan. ama bir yandan da diyorum ki, yapsam ne olacak acaba? bu parayı ödeyebilicem mi hayır. şimdi girmesem 2 sene daha kazansam diyelim 3 kazansam 4 kazansam? ne faysadı olcak eğer tekrar gireceksem. bu işte ceza bitmyecekse, bizi öyle de böyle de yatıracaklarsa diyorum bazen nekadar erken bitse o kadar iyi deil mi? benim fikrim bana aittir. ben burada veto et desem ne olur etme desem ne olur. abdullah gül danimarkaya gitmeden beni mi arayacak, serkancım ne yapayım diye sorcak? dediğim gibi kimse küsmesin darılmasın, inşşallah herkesin gönlünce olur ama kaçmak da yatmak kadar yorucu emin olun. bir kere kaçanların çoğu başka cezalar da gerektirecek yollarla kaçıyorlar, unutmayın. benim tek dileğim bir an önce bu konunun çözülmesi ama gerçekten çözülmesi.

astracube dedi ki...

Halen Yasanın veto edilmesini düşünen veya isteyenleri şaşkınlıkla karşılıyor,bu ülkedeki cezaevi şartlarını bilmiyor olmalarına yoruyorum.
Bırakın içerde yatmayı,sadece ziyarete gidenlerin yaşadığı eziyetleri dinleyin YETER !
Yasa onaylansın,Hükümlüler çıksın,sonra her kulvarda mücadeleye devam edelim arkadaşlar.
Yasanın veto edilmesi inanın acıları artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz.
Hapishanedekilerin 100/1 i kadar sabredin ve onayı bekleyin,tepkilerinizi sonra yapın.
Emin olun bu blogları karar mekanizmalarıda okuyor,okumasa bilgilendiriliyor.
*Evdeki bulgurdan olmayalım*
L Ü T F E N ...

Mehmet Kara dedi ki...

Arkadaşlar,

hep aynı yerlere takılıp durmayın. Ortalık soru kaynıyor. Tamam haklısınız ama beklemeniz lazım.

Cumhurbaşkanı yasayı onaylayıp resmi gazetede yayınlanınca.

.... İçerik olarak incelenip gerekli açıklama yapılır. Bunun içinde belli hazırlıklar vardır zaten.

.... Yasa Anayasa Mahkemesine giderse bir yandan açıklamalara ve huhuksal sonuçlara istinaden işlemler yapılırken bir yandanda Anayasa Mahkemesi Kararı beklenecek.

.... Her koşulda lehe hükümler zaten uygulanacak. Yasanın onayı ve yayım tarihi itibariyle içerdeki arkadaşlar çıkacak ayrı kaldıkları eşlerine ailelerine çocuklarına bir süreliğinede olsa kavuşacakki bence en önemli kazanım budur gerisi hikaye.

.... Anayasa Mahkemesinin vereceği karar çok önemlidir. Yasanın Anayasaya aykırılığı kabul edilirse sorun zaten bitmiştir. O tarihten sonra ceza içerecek bir yasa olmaz.

.... Tüm bunların dışında bir konu vardırki oda borçlarımızın olması. Her koşulda bu borçların ödenmesi için tüm borçlular zaten çalışacaktır. Bu herşeyden önce bir haktır. Hapis gibi bir demokrasi kılıcı başımızda olmadığında alacaklıyla anlaşmak daha kolay olacaktır. Çünkü bu koşullarda alacaklıdan çok kan emici avukatlarla cebelleşiyoruz.. Belkide teklif ettiğimiz önerileri sırf kendilerini düşündüğü için avukatlar alacaklılara iletmiyordur bile. Bunu bizzat ben yaşadım biliyorum.

.... Alacaklıların hakları her zaman bakidir. Ama sadece alacak anlamında hapis anlamında değil. Ynlış olan budur ve bizde bu yanlışa karşı mücadele ediyoruz. Yasanın iptalini istememizdeki en büyük sebepte budur. Yoksa yıllarca mal aldığımız karşılıklı çay kahve içtiğimiz insanlara yok sana borcum diyecek halimiz yok. Bunu düşünen varsa onlarada söylenecek söz yok.

Bu nedenle

doğru düşünelim ve doğruyu yapalım.

Allah her zaman doğrunun yanındadır.

Saygılarımla

F.TUĞ dedi ki...

ÖFFF SIKILDIM.İÇİM BUNALDI.YORUMLAR...YORUMLAR..BELİRSİZLİKLER...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Adanalı
T.C.Knun 7/2 maddesi uyarınca yapılacak lehe kanun değerlendirmesinde, önceki kanun döneminde işlenen suçlar bakımından tüzel kişiler adına düzenlenen çekleri keşide eden görevliler hakkında açılan davada bu kişilerin bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler olmadıklarının tespiti halinde haklarındaki ceza davalarında beraatlerine karar verilmesi gerekecektir.

Bu durumda karşılıksız çıkan çekten dolayı kimin cezai sorumluluğu olacak?
Zira, yeni kanuna göre temsilcinin ceza sorumluluğu yokken eski kanuna göre de yeni kanunda kendilerine ceza sorumluluğu yüklenen tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu durumda karşılıksız çıkan bu gibi çekler hakkında cezai sorumluluk söz konusu olmayacaktır.

SERTAÇ. dedi ki...

ARKADAŞLAR MERHABA,

HEPİMİZİN ZOR GÜNLERİNİN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ DİLİYORUM. BİR KONUYA DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTİYORUM. BAKIN ARKADAŞLAR YENİ YASADAN ÖNCEDE BAZI MAHKEMELER, BUNLAR ÇOK ÇOK AZ OLSALAR DAHİ, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNA BERAAT VERİYORLARDI. MAALESEF BÜYÜK ÇOĞUNLUK BİR ALIŞKANLIK GİBİ FAZLA İRDELEMEDEN CEZAYI KESİYORLARDI SİGARA YAKAR GİBİ.
ŞİMDİ YENİ BİR YASA METNİ VAR; İSTEDİĞİMİZ KADAR KONUŞALIM CÜNEYTİNDE BELİRTTİĞİ GİBİ BU YENİ YASADA BİRÇOK HUSUS MUĞLAKTA. UYGULAYICI YORUMUNA DAYALI NOKTALAR ÇOK FAZLA. YARGITAYIN NASIL BİR TUTUM SERGİLEYECEĞİ ÇOK ÖNEMLİ, YANİ YARGITAY BİR İÇTİHAT YAYINLAR BU KONUŞULANLAR TÜMDEN DEĞİŞEBİLİR HATTA İSTEDİĞİMİZ BİLE GERÇEKLEŞEBİLİR, ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİLEBİLECEK Mİ ÇOK ÖNEMLİ.

UZUN LAFIN KISASI DEMEM ŞU Kİ YORUM ELBETTE BİZLER DE YAPABİLİRİZ ANCAK KATİ SÖZLERDEN KAÇINALIM, ZİRA UYGULAMADA DAHİ YIĞINLA KARGAŞAYA SEBEP OLABİLECEK BİR UCUBE YASAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ. YANİ HEPİMİZ İÇİN HAYIRLISI BİRAZ DAHA BEKLEMEK. TAHLİYE OLACAK ARKADAŞLARA TAVSİYEM EN AZINDAN İLK YILIN TÜMÜNÜ KULLANABİLECEKLERİ GİBİ BİE TAAHÜT VERSİNLER, BORCU KESİNLİKLE AYLARA BÖLMESİNLER.

YASAYLA İLGİLİ GELİŞEN OLAYLAR, NERDE VE NASIL UYGULAMALARIN SÖZ KONUSU OLDUĞUNU HEPİMİZİN KATILIMIYLA EMSAL TEŞKİL ETMESİ BAKIMINDAN BURADA PAYLAŞALIM.
BU ANLAMDA; HAPİSTE OLAN, TAHLİYE OLAN, KAÇAK DURUMDA OLAN, HENÜZ DAVA AŞAMASINDA OLAN TÜM ARKADAŞLARIMIZIN BURAYLA BAĞININ KOPMAMASI HATTA YENİ GELECEK OLANLARLA BİRLİKTE GÜÇLENEREK BAĞIMIZIN SIKILAŞMASI ÇOK ÖNEMLİDİR.

ELBETTE HERKES BU YASANIN NERESİNDEN NASIL FAYDA SAĞLAYABİLECEĞİNİN TELAŞI İÇİNDE, AMA GERÇEK ŞU Kİ BURADA KİMSE SADAKA İSTEMİYOR BURADA HERKES DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN ÇARPIK VE ÇAĞ DIŞI BİR HAPİS UYGULMASINA KARŞI YASAL HAKKINI İSTİYOR. İŞTE HIZLA BÜYÜYEREK BU HAKKIMIZI ALMALIYIZ BUNA DESTEK VERMELİYİZ.

SAYGILAR

Anonim dedi ki...

ASTRACUBE , KATILIYORUM KESINLIKLE

VETO EDILSIN DIYENLER ICERDEKILERIN YAŞADIGI KOŞULLARI BIRAKIN ZIYARETE GIDENLERIN YASADIKLARINI BIR DINLEYIN BAKALIM !

MESELA BEN SALI GUNU GORUSTEYDIM , 3 YERDE IC DIS ARAMA KONTROL , KALABALIK , BUZ GIBI SOKAKTA SIRA ÇİLESİ VE DAHA SAYAMADGIM BI COK SEY ... AKLIMA GELMEYEN OKDAR SEY VARKI!

VETOYA COK MERAKLI OLANLAR ICERIYI BI GORSUNLER BAKALIM..

NAZ

Mehmet Kara dedi ki...

Arkadaşlar,

Bir açıklama getirmek istiyorum. Biz diyoruzki. Karşılıksız çek gibi eylemlere hürriyeti bağlayıcı ceza getirilemez.

Bu Anayasanın 38 maddesine aykırıdır diyoruz.

Bu AİHS ne aykırıdır diyoruz. Neden çünkü özgürlükler ve hürriyetin bağlanması söz konusu olduğunda bizim yasalarımız olmakla birlikte altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler vardır. Bu konularda Uluslararası hukuku bizdeki belli yasalardanda yukarı çıkaran ve referans kabul eden uygulamalara TÜrkiye Cumhuriyeti olarak biz tarafız.

Bunuda Anayasanın 90. maddesine eklenen bir fıkra ile zaten yasal hale getirmişiz. Bu noktada çok önemlidir. Anayasa mahkemesi bu yasa önüne gelirse olaya sadece Anayasa madde 38 ile değil aynı zamanda 90 maddeye eklenen fıkra ilede bakacaktır. Buda bir anlamda dayanak noktamızı fazlalaştırıyor.

Anayasanın 90 maddesine eklenen fıkrayı aşağıda yazıyor ve yorumu tüm arkadaşlara bırakıyorum

Saygılarımla

, 07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı kanunla Anayasa nın 90. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'' Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Temel hak ve Özgürlüklere ilişkin andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır ''

eklenen fıkra bu. AİHS ne taraf olduğumuza ve kabul ettiğimize göre. Kalan noktada yorumu tüm arkadaşların süzgecine bırakıyorum.

Saygılarımla

Anonim dedi ki...

Sayın Cüneyt Bey
185 de yapmış olduğunuz yorumdan cezai şartlarla ilgili hala bir mullak olduğu anlaşılıyor.az önce 152 de size yamış ve sizde 154 de cevap vermiştiniz.Ancak burada sorum şu olacak size,eğer yeni yasaya göre halen şirket ortağı olmasına rağmen eski müdür olan kardeşim hakkında açılan davalar düşecek ve halen şirket ortağı olan ve şirket müdürlüğünü yürüten ben ile ilgili de herhangi bir dava açılamayacaksa,bu aynı zamanda çeklerin fiilen geçersiz olduğunu göstermez mi.Ayrıca bir çek ile ilgili ceza davası yanlış insana açılırsa,alacaklı vekilinin doğru insan için tekrar dava açabilme hakkı varmıdır?cevabınız için teşekkür ederim.
serdar

Anonim dedi ki...

SAYIN CÜNEYT BEY 185 NOLU YORUMUNUZA KARŞILIK SİZE ŞÖYLE BİR ŞEY SORMAK İSTİYORUM.CEVAP VERİRSENİZ ÇOK MUTLU OLURUM.ŞÖYLE Kİ; LTD.ŞTİ İKİ ORTAKTAN OLUŞMUŞ OLSUN VE HİÇ BİR ORTAĞA HERHANGİ BİR YETKİ VE SORUMLULUK VERİLMESİN.DIŞARIDAN NOTER YOLU İLE BİR MÜDÜR ATANMIŞ OLSUN BU MÜDÜR ÇEKLERİ VE BÜTÜN İŞLEMLERİ YÜRÜTMÜŞ OLSUN VE ÇEKLERDEN CEZA ÇIKMIŞ OLSUN.YANİ ÇIKACAK YASAYA GÖRE BU MÜDÜRÜN CEZAİ SORUMLULUĞU OLACAKMI,OLACAKSA NASIL.ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. SERDENGEÇTİ..

Anonim dedi ki...

cüneyt bey 185 deki cevabınız için teşekkür ederim..adanalı...

myway dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR

BU YASA VETO EDİLSİN DEMEK HERŞEYDEN ÖNCE MANTIĞA AYKIRI...HEPİMİZİN BİLDİĞİ GİBİ YARGITAY CGK YASA YÜRÜRLÜK KAZANDIKTAN SONRA BİR İÇTİHAT YAYINLAYACAK...FARKLI MAHKEME KARARLARI BİR TARAFA 2009/227 NUMARALI ŞİŞLİ 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN DAVASI SONUÇLANACAK...HEPİMİZ BİLİYORUZ Kİ BU İÇTİHAT YENİ YASANIN YÜRÜRLÜK KAZANMASIYLA ÇIKACAK...

DAHA ÖNCEDE YAZDIĞIMIZ GİBİ DEĞİL VETO YASA HAKKINDA YORUM BİLE YAPMANIN BİR MANTIĞI YOK...ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRSİN SONRA ZATEN HERKESE MUTLAKA BİLGİ VERİLECEK...

BİRAZ DAHA SABIR...

MY WAY

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sertaç
olmayacak
Anlaşılan buraya 40 hakim savcı gelse aynı konuları işlese dönüp döneceğimiz yer aynı yer:)
Ya yasa çok karışık ya ben anlatamıyorum:) bir yerde bir yanlışlık var ya hayırlısı artık:)

Anonim dedi ki...

SAYIN CÜNEYT BEY LÜTFEN 190 NODA SORDUĞUM SORUYA BİR YORUM YAPARMISIN.TEŞEKKÜRLER. SERDENGEÇTİ..

Anonim dedi ki...

bu sitede kendi sorununu yazan arkadaşlar ortada henüz kesin bir yasa yok niye olmayan yasayla çözüm aramaya çalışıyorsunuz bekleyin bakalım cumhurbaşkanını onayından bi geçsin,sonra çok tartışacağımız konular var.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sayın Serdengeçti
Kanunun en açık ve kesin olan maddesi bu, bu yasa yapılmadan önce komisyon üyeleri tarafından yüzlerce kez basında dile getirildi..
Ama ben tekrar anlatayım..

Şirket ortağı olmadığı müddetçe kim olursa olsun çekte cezai sorumluluğu yok.........
ister kaçak olsun isterse cezaevinde isterse davası sürüyor olsun hakkında açılmış tüm davalar infazlar düşer.


Saygılarımla...

SERTAÇ. dedi ki...

cüneyt :) sanırım millet olarak kaybolmayan karekteristik özelliklerimiz var.

Anonim dedi ki...

SAYIN CÜNEYT BEY YORUMUNUZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER... SERDENGEÇTİ...

Anonim dedi ki...

ya 30% için faiz hesabı yapan arkadaşlar atıyosunuz bilip bilmeden ha! adli para cezasının 30%unu istiyor yeni kanun, alacaklıya olan borcunun değil, ohoooo ağzı olan konuşmaya başlamış burada..

Anonim dedi ki...

Cüneyt bey sorulanları ve verdiğiniz cevapları okuyorum ama benim sorunuma cevap bulamadım. Onun için istemeyerek sizden öğrenmek istiyorum.
Kardeşimin yetkili müdür olduğu şirketin çeklerini kardeşimin imzasını taklit ederek ben imzaladım. Şu anda kardeşim cezaevinde. İmzaya itiraz ederse sonuç ne olur. İki yıllık dava. Benim taklit imzadan ceza almam sözkonusu olurmuç Bununla ilgili dava açma zaman aşımı oluyormu. Kısacık cevap verebilirseniz sevinirim . Çok teşekkür ederim CEYLAN

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 324   Yeni› En yeni»