Sadullah Ergin Soru Önergesi 2

Sadullah Ergin’in Karşılıksız çeklerle ilgili;

Prof. Dr. Alim IŞIK’ın yazılı soru önergesine cevabı –2-

Çek Mağdurları;

Yakınlarımız,
234 gündür;
zindanlarda.
234 gündür;
Anneler, Babalar, Çocuklar,
gözyaşı döküyor,

BUGÜN MÜCADELEMİZİN 234. GÜNÜ

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayın Dr. Alim IŞIK

Kütahya Milletvekili

T.B..M.M.

-2-

B) 316 sayılı Kanun, çeki güvenilir bir Ödeme aracı hâline getirmeyi amaçlamıştır. Ancak, umut edilenin aksine, karşılıksız çek suçunun özel olarak düzenlenip suçun oldukça uzun bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması caydırıcı olmamış, aksine piyasada karşılıksız çek miktarı artmış ve ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır. Kanundaki, bildirme, duyuru ve ihtarlarla ilgili maddeler işlem sayısını artırmış, hükümler tam işleyememiş. bunlar ceza hükümlerinin gereği gibi uygulanmasını çoğu kez engellemiştir. 3167 sayılı Kanunun, karşılıksız çekin cezalandırılmasına ilişkin 16. maddesinin, yirmi yıl içinde üç defa değiştirilmesi ve üç kez de Anayasa Mahkemesi’nin incelemesine konu olması, sisteme yönelik eleştirileri artırmış, şüpheleri güçlendirmiştir. 4814 sayılı Kanunla yapılan köklü değişikliklere rağmen ilgili kurumlardan, Cumhuriyet savcılarından, mahkemelerden ve Yargıtay'dan gelen şikâyetler yeni kanun hazırlanması düşüncesinin ağırlık kazanmasına sebep olmuştur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi de dikkate alınarak, yürürlüğe giren temel kanunlar ve ceza mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla, Bakanlığımızca 16/12'2005 tarihli "Olurla. üniversite öğretim üyeleri, Yargıtay üyeleri. Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği temsilcileri ve Bakanlığımız görevlilerinden oluşan Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubunun yaptığı toplantılar sonunda hazırlanan yeni "Çek Kanunu Tasarısı" taslağı Bakanlığımızca 15/09/2006 tarihinde 59 ayrı yere görüş için gönderilmiş, ayrıca Bakanlığımız internet sitesinde de yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Bakanlığımızca oluşturulan Çalışma Grubu, 3167 saydı Kanundan farklı bir Felsefeyi temel almış, değişik düşünceler ve yaklaşımların ürünü olan ve sadece çek hamillerini değil, genel olarak piyasayı, ticaret dünyasını ve kamuyu korumayı amaçlayan bir Tasarı hazırlamayı hedeflemiştir.

Tasarı, çek hamilini, sadece karşı haksızlığa ve hesabın sahteliğine karşı korumakla yetinmemiş; kasidecinin hukuka aykırılıkları, perdelemeleri, başkasının arkasına gizlenmeleri, kısaca hileleri karşısında da hamilleri ve piyasayı gözeten bükümlere yer vermiştir.

Tüzel kişilere, özellikle ticaret şirketlerine ilişkin ödeme ve tahsil işlemlerinin, şirketle ilgili olan veya olmayan gerçek kişilerin hesaplan üzerinden yürütülmesi, çek hesabının tüzel kişiye ait olması hâlinde, bu tüzel kişi adına çek karşılığını süresi içinde bankada hazır tutmakla yükümlü kipinin belirli olması, şirketten ayrılan kişinin bu hususta sorumlu tutulmaması, nihayet çeki tüzel kişi adına düzenleyen kişinin adı ve soyadının çekten anlaşılması da Tasarının amaçlan arasındadır.

Bunların yanında, hamiline çeklerin kayıt dışı ekonominin etkin araçlarından biri olmasının önlenmesi ve çekin, kara paranın aklanmasında ve terörün finansmanında kullanılmaması da

Tasarının dikkate aldığı ve çözmeye çalıştığı sorunlardandır.

Bu çerçevede Tasarıyla; çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanmasının sağlanması ve bir ödeme aracı olduğunu belirleyici hükümlere yer verilmesi; bankaların çek hesabının açılması sırasında yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi, kimlik ve vergi numarası dışında, kişinin tacir olup olmadığının açıklığa kavuşturulması, hesap açtırmak isteyen kişiden yazılı bir beyan alınması, bu beyanda kişinin, sicil numarasını, engel hâli bulunup bulunmadığım. tüzel kişilerde çekin bedelini tahsile amade tutacak kişinin kimler olduğunu ve benzeri hususları belirtmesinin sağlanması; Türk piyasasında ödemelerin yoğunlukla nakit olarak yapılması ve dolayısıyla genel ekonominin bundan zarar görmesi nedeniyle sağlıklı çek kullanımına yönelik önlemlerin alınması; hamiline çekin, kayıt dışı ekonominin bir aracı olmaktan çıkarılması; tüzel kişinin işlemlerinin bir gerçek kişinin çek hesabı üzerinden yürütülmesinin engellenmesi: kara paranın aklanması ile terörün finansmanında, çekin rol oynamasına engel olunması için çek hesabının açılmasında ve hamiline çekte yeni yaklaşımların benimsenmesi: çekle ilgili düzenlemelerin Türk Ceza Kanunu ile uyumlu hâle getirilmesi; ceza hükümlerinin yoruma açık bırakılmamasının sağlanması; karşılıksız çekle mücadelenin ağır hapis cezalan İle önlenemediğinin anlatılması nedeniyle, suçu önleyici diğer önlemlerin getirilmesi; düzenleme hakkının Türk Ceza Kanununa uygun olarak etkin pişmanlık seklinde yeniden düzenlenmesi; çek defterlerinin ve yapraklanma geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi; kullanılmış hâlen dolabımda olan çeklerin kimlere verildiğinin ve keşide tarihlerinin belirtilmesi amaçlanmıştır.

Tasarıda, tacir olan kişi ile tacir olmayan kişinin düzenleyeceği çeklerin, birbirinden ayrı olacak ve açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılacağı da öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, çeke olan güvenin artırılması; kayıt dışı ekonominin kayıt ve denetim altına alınmasına destek olunması; şirket temsilcilerinin kendi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şirket çeki düzenlemesinin önlenmesi: şirket işlemleri için gerçek kimiler in hesaplarından çek keşide edilmesinin önlenmesi ve şirketlerin kendi iştigal alanları çerçevesinde çek keşide etmesinin sağlanması istenmiştir. Bu düzenlemenin bir sonucu olarak, tacir sıfatına haiz tüzel kişiler. Örneğin bir anonim şirket veya bir limitet şirket adına düzenlenecek olan bütün çekler ancak tacir çeki olabilecektir.

>>Devam Edecek>>

Sadullah ERGİN
Adalet Bakanı
Ak Parti Hatay Milletvekili

sadullahergin

SİYASETLE UĞRAŞMANIN BEDELİ ÇOK AĞIR

Adalet Bakanı Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, siyasetin mutlaka ehil ellerde olması gerektiğini söyledi. Siyasetle uğraşmanın bedelinin çok ağır olduğuna dikkat çeken Sadullah Ergin Türkiye’de siyasetin mutlaka yeniden yapılandırılması şart, aksi halde bu değirmen her seçim döneminde yeni kurbanlar isteyecek ve bu kurbanları vereceksiniz, ama yeni gelenlerde kısa dönemde aynı aşınmaya uğrayacaklar.

Ailenizle, dostlarınızla ve çevrenizle bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bir takım taleplere hayır deyince çevrenizde kötü olmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla siyasetin yüklediği bir yük ve bedel var. Bu bedeli ödemek çok kolay değil, ama iki kapılı bir iştir diye duymuştum. Bir kapısından girince diğer kapısı kabre açılırmış. Türkiye’deki siyasetin işleyişi maalesef değirmen gibi, her zaman yeni kurbanlar arıyor. Kurbanlarını alıp öğütüyor. Sonra daha fazla kurbanlar istiyor. Seçimlerde 550 milletvekili seçiliyor, aradan 6 ay ya da 1 sene geçince bu 550 milletvekilinin yarısı kendi iline gidemez duruma geliyor. Bu insanlar kötü insanlar değil. Bunlar bölgesinde öne çıkmış ve seçmenin takdirini kazanmış, onların oyları ile gelmiş insanlar. Sistem öyle işliyor ki, adeta bir değirmen! Çünkü bize atfedilen önem ile bizden beklenen icraatlar ve yapabileceklerimiz arasında uçurumlar var. Bizim yapabileceklerimiz sınırlı, ama bizden beklenenler çok daha fazla. Dolayısıyla bu yapabileceklerimizle, beklenenler arasındaki fark her geçen gün seçmenimizle, halkımızla aramızda sorun oluşturuyor.

Sadullah ERGİN
Adalet Bakanı

Email :

sadullahergin@akparti.org

sadullahergin@hotmail.com

sadullahergin@adalet.gov.tr

Danışmanı: 0312 4194669


0312 4194670

Benzer konular: http://www.cekmagdurlari.com/2009/08/sadullah-ergin-adalet-bakan.html

Technorati Etiketleri:

Benzer Yazılar: Sadullah Ergin Yazılı Soru Önergesi

116 yorum:

 1. Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  YanıtlaSil
 2. Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  YanıtlaSil
 3. Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  YanıtlaSil
 4. Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  YanıtlaSil
 5. Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  YanıtlaSil
 6. Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  YanıtlaSil
 7. SADULLAH ERGİN,
  LÜTFEN ADEM SÖZÜERİ KARŞINIZA ALIN KONUŞUN, O BİZE HUKUK KURALLARININ YANLIŞ İŞLEDİĞİNİ VE DÜZELTİLMESİNİ SÖYLEDİ.
  NE ZAMANA KADAR BU YANLIŞLIK SÜRECEK. BEN BABAMIN ÇIKMASINI İSTİYORUM İÇERDEN. KATİLMİ YAHU 5 YIL YATACAK
  ALLAH ALLAH BEN ÇOCUK AKLIMLA BUNU ANLIYORUM , SİZE ANLATAMADIK
  BATUALP

  YanıtlaSil
 8. Sadullah Ergin

  Size Adalet Bakanı olarak sesleniyorum. Telefon ile aramış olduğum Adalet komisyonu başkanı Sn. İyimaya , bu hapis cezalarının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Bu doğru değilmi . Biz Anayasamıza güveniyoruz.
  Neden bunu düşünmüyorsunuz.
  Hilal Çakır

  YanıtlaSil
 9. tam olarak hakim olmadığı konularda soru sormaktan çekinmeyen, bilmediğini açıkça dile getirebilen, bildiğine inandığı şeyden de kaç takla atarsan at vazgeçmeyen biri olduğunu bir hataylı olarak çok net söyleyebilirim. hatay'da da acayip saygı duyulan biri. sadullah beylerini ağızlarından düşürmezler. bu soruna da el atar bence

  YanıtlaSil
 10. Sadullah Ergin,
  Ben eşi içerde olan bir mağdur eşiyim. Eşim 3 dil bilen batık iş adamı, batmamak için uğraştı ama olmadı. malum kriz.
  eee şimdi 5 yıl ceza aldı . katillerle, dolandırıcılarla bir arada . pekiiiiiii neden senedini, vergisini, ssk , kredisini ödemeyenide içeri almıyorsunuz, onlarıda alın .
  yazık değilmi bizimkine . bizimkinin ne farkı var
  senet kullanmadı diye aptalmı
  Oya Bakır

  YanıtlaSil
 11. tam erdoğan'lık bir insan kendisi. tam erdoğan'ın yanında bulundurmak istediği milli görüşçülerden biri. neden bu kadar geç girdi kabineye aslında yıllar önce olmalıydı bu

  YanıtlaSil
 12. Sadullah Ergin,
  Bizler size inandık oy verdik, sizler bize söz verdiniz bu yasa haziranda çıkacak diye
  neden çıkmıyor , sorun ekonomimi , sanımyorum zaten bu hapis cezaları bu ekonominin sonucu değilmi.
  nerde hata yaptık.
  inanın bu hata bir daha yapılmayacak
  Hüseyin Çetinkaya

  YanıtlaSil
 13. Sadullah Ergin ,

  Siz benim büyüğümsünüz , ben üniversite okuyan bir kızım ve sizi idol olarak aldım. ama maalesef hatalı hukuk kuralları ve farklı mahkeme kararları var. babam içerde haketmediği zülmü yaşıyor. inanın haketmedi. yanındaki adam başka mahkemede yargılandığı için beraat etti. benim babam yatıyor bunu yargılandığı hakime sordum. biz 3167. uygularız dedi.
  peki beraat eden hakim hangi kanunu uyguluyor.
  bilemedim nolur bana yardımcı olun.
  ulaş sarıkaya

  YanıtlaSil
 14. SADULLAH ERGİN,
  Ben içerde yatan bir işadamıyım. Adım Erol Özçarık.
  Alacaklarımı alamadım. 4 yıldır devam eden 700 milyarlık alacak davalarım var. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde. Benimde borcum 175 milyar . Ve ben bu yüzden içerde yatıyorum. Alacaklım tatilde keyif çatıyor. Bu mektubu size içerden yazıyorum. Tahsil edin alacağımı borcumu kapatın.
  Benim ne suçum var.

  YanıtlaSil
 15. Sayın Bakanım Sadullah Ergin bey:
  (NE OLUR SONUNA KADAR OKUYUN ÇOK ÖNEMLİ)
  Ben ve eşim antakya dogumluyuz eşim Oğur KARAMAN halen antalya havalimanı pasaport büroda polis memuru olarak görev yapmaktadır.eşim 13 yıllık polis memurudur. 2004 yılında şark görevini yapmak üzere mugla ilinden van iline atandık.ben aynı sene van yyü restorasyon bölümünü kazanarak egitimimi 2006 yılında bitirdim bu süreçte hem benim hem oglumuzun egitiminden dolayı eşim tek maaşıyla bizleri okutabilmek için çok zorlandı ve bunun sonucunda kredi kartları ve kred borçlarımız oldu.ekonomik nedenler yüzünden çalışmak zorundaydım bu yüzden van ilinde tüm aramalarıma ragmen iş bulamadım.eşimin daha önce görev yaptığı mugla ilinde özel sektörde iş buldum ve 2006 yılı mayıs ayında oğlum ve ben eşimi van da bırakarak muğla iline gelmek zorunda kaldık.Eşimde şark görevini daha erken bitirip yanımıza daha erken gelebilmek için van merkezden başkale ilçesine gecerek Başkale bölge trafik istasyon amirliğinde göreve başlamıştı başkaledeki 1 yıllık görevinin ardından ben ve oglum ailemizin tekrar bir arada olacagından ve ikimiz birlikte calışıp borçlarımızı daha cabuk kapatacagımızdan dolayı çok mutluyduk.Eşim başkaledeki görevi sırasında görev başında iken pkk terör örgütünün roketatarlı saldırısına maruz kaldı ben bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadım.16 yaşındaki oğlumuz aynı şekilde babadan ayrı olması ve başkaledeki saldırı olayından çok etkilenmekte ve bu durum okul ve ruh saglıgını olumsuz etkilemektedir.Tek umudumuz eşimin kısa bir süre sonra 2007 yılı atama döneminde yanımızda olacagı umuduydu.ama malesef 2007 yılı atama dönemi eşimin tayin Antalya iline çıkınca ailece tamamen yıkıldık.Ben EGM personel daire başkanlıgı ile telefonla görüştüm eşmin neden Muğla iline tayininin yapılmadıgını sordum bana verilen cevap eşimin 2004 yılında muğlada görev yaptığı sırada geçirmiş oldugu bir soruşturmadan dolayı tayinin muğla iline yapılamayacagı sadece muğla valisinin istekte bulunması ile tayininin olabilecegi söylendi.Bunun üzerine eşim 2004 yılında geçirmiş oldugu soruşturmanın adli ve idari kararlarını alarak EGM personel daire başkanı Sayın İbrahim SELVİ müdürü ile makamında görüşerek Mugla il emniyet müdürünün kendisini aramasını ve olumlu görüş bildirmesi halinde eşimin tayinini muğla iline yapacagını söylemiş eşimde mahkeme kararlarının 1 er nüshasını özlük dosyasına konmak üzere bizzat teslim etmiştir.Daha sonra Muğla il emniyet müdürü Sayın Mehmet Emin KÖRPE müdürün eşim için mugla iline tayini ile ilgili olumlu görüş bildirmesine ragmen eşimin tayini yapılmamıştır.EGM Personel daire başkanlığının görüş gününe katılmak üzere ankaraya giden eşime antalya ilnde yeni göreve başladın 1 sene calış 2008 atama dönemi tayinini yapalım dediler bunun üzerine 2008 yılı nisan ayında eşim benim çalışmış oldugum şrketteki sigorta evrakları ile birlikte muğla iline tayini için 2008 yılı atama döneminde tayininin mugla iline yapılması için dilekçe ile müracat etmiş üstelik 2 yıla yakın aileden ayrı oldugunu ekonomik olarak cok zor durumda oldugunu(şu an 2 adet krediyi ödeyemediğimizden dolayı hacizlerle boguşuyoruz)

  YanıtlaSil
 16. bu nedenle aile olarak ve bizzat kendi psikolojisinin bozuldugunu dilekcesinde belirtmiş olmasına ragmen dilekçeye hiç bir cevap verilmemiş 2008 yılı atama döneminin açıklandığı 22/07/2008 günü eşimin tayininin yapılmadığını ögrendik eşimin babası 2,5 senedir ayrı oldugumuzu ekonomik durumumuzu biliyordu ve bu atama dönemide tayinin olmadıgını ögrendiği gün olan 23/07/2008 günü üzüntüsünden kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.Şimdi size soruyorum sayın vekilim eşim vatan hainimi vatanımı sattıda muğla iline tayini olamıyor bu tayin eşimin babasının vefatına neden oldu madem eşim çok sakıncalı muğla ilinde görev yapamıyor da(2004 yılında geçirmiş oldugu soruşturmada haklı oldugu adli-idari mahkemelerce kanıtlandığı halde)Antalya ilinde üstelik havalimanı pasaport büro gibi önemli br yerde nasıl oluyorda çalıştırılıyor.Ayrıca 13 yıllık meslek hayatında çalıştıgı amirlerinden (soruşturma geçirdiği yıl dahil)hep olumlu yüksek sicil almıştır.Şimdi eşim ve biz perişan haldeyiz eşimin annesi rahatsızlıgından dolayı bakıma muhtaçtır rahmetli kayınpederimden sonra onunla ilğilenebilmek için annesini yanımıza almak zorundayız ama eşim antalyada ben muglada oldugumuz için ne yapacagımızı bilmiyoruz.Sayın vekilim sizden ricam ailemi ve eşimi kurtarmanız. İnanın eşimin durumundan endişe ediyorum 2,5 senedir ayrılık ve buna bağlı olarak borçların daha çok artması ve eşimin babasını kaybetmesi ve çok sevdiği meslegi nedeniyle bu hallere düşmesi onu cok etkiledi ne kadar durumunu yazılı ve sözlü müdürlerine anlatmasına ragmen kimsenin ilğilenmemeside bizleri derinden etkilemiş tüm umutlarımızı kaybetmemize neden olmuştur.Eşimin bunlara dayanacak gücü kalmadı psikolojisinin bozulup cinnet geçirmesinden intihar etmesinden korkuyorum ben ve oğlumda perişan haldeyiz ben şu an işi bırakıp antalyaya gitsem inannın ekmek alamıyacak duruma geliriz.Sayın bakanım ne olur elinizi vicdanınıza koyup bize yardım edip etmemeye öyle karar verin.Ben sizden torpil istemiyorum 2,5 senedir parçalanan ailemi tekrar bir araya getirmenizi ailemi kurtarmanızı istiyorum.
  SAYGILARIMLA
  Sibel KARAMAN

  YanıtlaSil
 17. sayin vekilim selamin aleykum.nasilsin? ben fransa'dan yaziyom huseyinli koyunden mehmet bozo'nun ogluyum.seni boyle bir mevki'de gordugumuz icin gogsumuz kabariyo gorevlerinizde ustun basarilar dileriz. (alasmarladik)

  YanıtlaSil
 18. SADULLAH ERGİN
  Eğitim yılımı başarıyla bitirdim. Yurt dışında okudum. Ülkeme geldim. Ticaret yaptım. Battım . Çünki 2001-2004 dolar krizi beni batırdı. dolar 1300 ile 1720 arasında oynadı. bir günde yok oldum. şimdi kaçağım . Yunanistan'da yaşıyorum. Ülkeme hasretim. Sesimi duyun. Çocuklarımı çok özledim. Gerçekten birşeyler yapılmazsa intihar edicem.
  Osman Dikmen

  YanıtlaSil
 19. sayın bakanım, ben vekil imam hatib olarak çoum/dodurga ayva köyünde vazife yapıyorum.2005 mayıs ayında sizin gayretlerinizle tüm vekil imam-hatiplere kadro hakkı tanınmıştı. bizlerde madur oluyoruz. hiçbir güvencemiz ve garantimiz yok. tabir caizse diken üstü duruyoruz.yardım elinizi uzatıp bizi bu sıkıntdan kurtarınız. bizim kadrolu kardeşlerimizden ne eksiğimiz var aynı vazifeleri eksiksiz yapıyoruz.bizim kadroya geçmemizin devletimize ne zararı olacak ki?sayın miletvekilim, vekil imam hatibler olarak yardımlarınıza ihtiyacımız var.bizi kadro hakkımızdan mahrum etmeyiniz.Rabbim tüm işlerinizde yar ve yardımcınız olsun. saygılarımla...

  YanıtlaSil
 20. sayın sadullah ergin beyefendi ben muğla üniversitesi kamu yönetimi bölümü son sınıf öğrencisiyim. lisans tezi hazırlamak için siz saygıdeğer milletvekillerimin görüşlerine ihtiyacım var.Siyaset hakkında bilgimizin kaynağını derinleştirmek ve genişletmek pratik siyasetin oluşumunu incelemekten geçmektedir.Bu da en iyi biçimde bizzat siyasetçilerin kendilerini oluşturma süreci, yaşantı ve deneyimleri hakkında kendileri aracılığıyla bilgi sahibi olmakla mümkündür.yapacağımız görüşmeler lisans bitirme tezi kapsamında kendi eğitimimizin daha olgunlaşmasına katkıda bulunacağı gibi, siyasette etkili olan siz saygıdeğer milletvekillerinin siyasal başarılarına tanık olmak kendi açımızdanda gurur kaynağı olacaktır.yaşantı ve deneyimerinizin ve görüşlerinizin herbir parçası bizim için değerlidir.Onları bizimle paylaşmanız,sizin bilginiz ve izniniz olmadan hiçbir şekilde kullanılmayacağından emin olmanız bizim için çok önemlidir.Görüşmenin araştırma amacı dışında hiçbir surette değerlendirilmeyeceği konusunda gerçekten emin olmanızı isteriz.Bu konuda bilimsel araştırma etiğine uygun davranılması çalışmamızın temel koşuludur.Siyaset hakkında sizin yaşantı ve deneyimlerinize ve görüşlerinize dayalı olarak bize sağlayabileceğiniz öğrenme imkanı ve fırsatı çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.Lisans bitirme tezimizin amacı kısaca siyesetçilerden öğrenmektir.Bu konuda verceğiniz destek ve katkı için şimdiden teşekkür ederiz.Aynı çalışmayı diğer arkadaşlarımda kendi memleketlerinin milletvekilleriyle görüşmek suretiyle yapacaklardır. Sömestir tatilinde hataya geldiğiniz zaman bu görüşmeyi bana bahşederseniz çok baytiyar edersiniz.en kısa zamanda cevap almak dileğiyle, teşekkür ederim..

  YanıtlaSil
 21. Sadullah Ergin
  Türk hukukuna güvenim sonsuz. Er geçte olsa adaletin yerini
  bulacağına inanıyorum . Sayın Bakanım söz verdiniz. Ekimde bu iş bitecek dediniz .Bekliyoruz. Size inanıyorum.
  Güveniyorum. Siz Size yakışanı yaparsınız.
  Saygılarla
  Tayfun Parlak

  YanıtlaSil
 22. Sadullah Ergin
  Sayın Bakanım size ulaşmak için çok uğraştım . Telefonlarını verdi meclis santrali . Ama ulaşamadım. Nolur sesimizi duyun . Aileler parcalandı . İki kızımla napcamı bilmiyorum.
  Okutamıyorum. Zor durumdayım. Evsahibi atıyor . Naparım ben . Oysa eşim içerde olmasa çalışır . Hem borcunu öder hem bize bakar. İş bulamıyorum. Eski banka çalışanıyım ama başvurmadğım yer kalmadı. Nolur size yalvarıyorum. Sadece aileler için düşünün ve birşeyler yapın.
  Elif Sezer

  YanıtlaSil
 23. Sadullah Ergin
  Sayın Bakanımız. Ben Deniz Gül. Ben engelli bir vatandaşım. Çek mağduru eşiyim. İmkanım olsa sizden randevu alır ziyaret ederdim. Ama çıkamıyorum. Bu yüzden akşama kadar bilg. başında oturup , meclisteki tüm vekillerimize ulaşarak mağduriyetlerimizi anlatmaya yardım istemeye çalışıyorum.
  Sadece size ulaşamadım. Ama adreslerinize mail attım.
  Tüm vekillerimiz durumun farkında . Hepsi haklı olduğumuzu ve yaşanan bu çekten adli para : hapis cezalarının anayasaya aykırı olduğunu söylüyorlar. Nolur sizde bir açıklama yapın , bizlere destek olun . Ve anayasada ekonomik taahütlerden dolayı insanlar özgürlüklerinden alıkonamaz maddesini gündeme taşıyın. Bu sizin en asri göreviniz.
  Ve ben sizin bize destek olacağınıza inanıyorum.
  Deniz GÜL

  YanıtlaSil
 24. sayın sadullah ergin vekilim ben 1976 dogumlu hatay antakyalıyım ve iki çocugumla beraber yasıyorum 2002 yılında esimden ayrıldım madde bagımlısıydı ve burada basvurmadıgım yer kalmadı ama bana kimse yardımcı olmadı sosyal hizmetlerinin başvurulacak yerlerine vurdum ama bi çözüm bulamadım ve iki çocugumda okula gidiyor benim ne yapmam gerektigini bana allah rızası için yazarsanız iki çocugumun adına çok çok sevinirim ve allah rızası için iki çocugumun yüzü hürmetine sizden bana bi babalık yapmanızı rica ediyorum

  YanıtlaSil
 25. sayın vekılım ben özürlü kadrosına bır turlu gecemedım evlı ve işsizim lise mezunuyum ne yabacağıma bılmıyorum ne zaman sınav açılır? saygılarımla

  YanıtlaSil
 26. SADULLAH ERGİN
  Siteleri karıştırıyorum. Bakıyorum . bir sürü farklı mahkeme kararları var. Sakarya, Bilecik, Şişli mahkemeleri beraat veriyor . Ben Isparta'da yargılandım . İnfazım çıktı.
  Yattım , çıktım. Eeeee Türkiye Devleti'ndeki eşitlik ilkesi noldu . Ben AHİM e gidiyorum. Yaşadıklarımın bedeli ödenmek zorunda . Ben bunu haketmedim.
  Aydemir Duru

  YanıtlaSil
 27. sayın sadullah ergin vekilim ben 1976 dogumlu hatay antakyalıyım ve iki çocugumla beraber yasıyorum 2002 yılında esimden ayrıldım madde bagımlısıydı ve burada basvurmadıgım yer kalmadı ama bana kimse yardımcı olmadı sosyal hizmetlerinin başvurulacak yerlerine vurdum ama bi çözüm bulamadım ve iki çocugumda okula gidiyor benim ne yapmam gerektigini bana allah rızası için yazarsanız iki çocugumun adına çok çok sevinirim ve allah rızası için iki çocugumun yüzü hürmetine sizden bana bi babalık yapmanızı rica ediyorum

  YanıtlaSil
 28. SADULLAH ERGİN BAKANIM BEN KREDİ KART MAGDURUYUM BENİM DÖRT TANE KREDİ KARTIM VAR.BİRDE ÇEKMİŞ OLDUGUM TÜKETİÇİ KREDİM VAR.HEPSİNİN TOPLAMI:50MİLYAR.HER GEÇENGÜN FAİZ EKLENİYOR.BANA YARDIM EDİN.BEN HATAY/ANTAKYA MERKEZ 4NOLU SAĞLIK OCAĞINDA 9YIL DAN BERİ KADROLU MEMUR OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.EVİM KİRA ÜÇ ÇOÇUK VAR EŞİM EVHANIMI.BENİM MAAŞIMDAN BAŞKA HİÇBİ ŞEYİMİZ YOKTUR.SAYIN BAKANLARIM SESİMİ DUYAN YOKMU BEN BU BORÇU ÖDEYEÇEGİM.AMA BANA YARDIM EDİN BANKALAR UZUN VADELİ KREDİ VERMİYORLAR.BEN ANÇAK UZUN VADELİ KREDİ İLE ÖDEYEBİLİRİM.ONUN İÇİN HEM BENDEN KEFİL İSTİYORLAR.BU ZAMANDA KİMSE KİMSEYE KEFİL OLMAZ.SAYIN BAKANLARIM.EVİME MAAŞIMA HAÇİZ GELECEK.BANA BİR KAÇGÜN DAHA MUSADE ETTİLET AVUKATA VERİLİK.ALLAHINI SEVEN KİMSE YOKMU.BANA YARDIM EDECEK.NE YAPAYIM PARA İÇİN ADAM,MI VURAYIM.DAĞAMI CIKAYIM.KENDİMİ,Mİ ÖLDÜREYİM.BEN ÇOK KÖTÜYÜM PİSKOLOJİM BOZULDU.NE OLUR BANA YARDIM EDİN.SİZDEN ÇOK BİRŞEY İSTEMİYORUM.SADECE KEFİLSİZ BENİM BORÇLARIMIN HEPSİNİ BİRÇATI ALTINDA TOPLAYIP.UZUN YADELİ ÖDEYE BİLECEGİM ŞEKİLDE OLMASINI İSTİYORUM.ÇOK ŞEYMİ İSTİYORUM.SAYIN BAKANLARIM.
  ÖMER ÇALIŞIR

  YanıtlaSil
 29. Sadullah bey slm.umarım duyarlısınızdır yazıları okuyorsunuzdur.Gerçi bu kadar yoğunluğunuzun içinde okuduğunuzu sanmıyorum.Yazı yazmıştım ama ne cevap geldi ne nette yayınlandı.slm lar yeşim yılmaz

  YanıtlaSil
 30. SAYIN ARKADAŞLAR BURASI ÇEK MAĞDURLARI İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR SAYFADIR. SAYIN BAKANIMIZA SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN
  HARİCİ KONULAR İÇİN LÜTFEN YAZMAYINIZ
  KARŞILIKSIZ ÇEK İÇİN HAPİS CEZASI ALANLARIN YAKINLARI İÇİNDİR VE KENDİLERİ İÇİNDİR.

  YanıtlaSil
 31. sayın Bakanım ben sınıf öğremeni son sınıf öğrencisiyim sizden kendim için değil 2 çocuğuyla işsiz kalıp kayınvaldesin yanına taşınmak zorunda kalan ablam ve eniştem için iş istiyorum. Ablam güvenlik ve çocuk bakım sertifikasına sahip eniştem de güvenlik sertifikasına sahip olmasına rağmen 2 yıldır sürekli biyerlere yerleştirilmeyi beklereken tam oldu geçiyor dediğimiz zamanlarda onlar yerine sizin bi yakınınızın yerleştiğini duyuyor ve siz ve yakınlarınız yüZünden 2 çocukla madur bir duruma düşüyorlar.sayın vekilim sizce bu sizin savunduğunuz ADALET kavramına uyyormu?Ablamın çocuk esirdeme kurumuna bakıcı anne için başvurusu kabul edilip sağlık raporu bile çıkarma aşamasından sonra yine sizin bir telefonunuzla bir yakınınız oraya yerleşti yine ablamların iş umudu sona erdi.SAYIN VEKİLİM SORUYORUM SİZE nezamn bu torpil olayları bitip gerçekten ihtiyac sahibi ve hak eden insanlara yardım edilecek.LÜTFEN ARTIK BU TORPİL OLAYLARINI YAPARKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜP KAÇ ÇOCUĞUN DÜŞKÜNÜN HAKKINI YEDİĞİNİZİ ANLAYIN! HATAYDAN SEHER TAP

  YanıtlaSil
 32. Sadullah Ergin
  Benim eşim karşılıksız çek davasından 5 yıl ceza aldı.
  içerde dolandırıcılıktan ve uyuşturucudan 4 yıl alanlar var.
  ya benim eşim kimseyi dolandırmadı , uyuşturucu kullanmadı satmadı. bu kadar ağır bir sucu hakettimi
  nolur hakettimi
  Yelda Seren

  YanıtlaSil
 33. Sayın Adalet bakanım Sadullah Ergin .2007 seçiminde aktif olarak çalışan bu 2 engelli vatandasınıza verdiğniz iş sözünü ne zaman yerine getireceksiniz.Bize balık vermekten vazgeçip,ne zaman balık tutmayı öğretyeceksiniz. 2007 seçimlerini şöyle bir hayal ederseniz.Bu iki muhteşem topalın akp için nasıl mücade ettiğini sanırım hatırlarsınız. Aysegül ÇOBANOĞLU VE Aysel ALTUNSOY SAYGILARIMIZLA

  YanıtlaSil
 34. Sadullah Ergin

  Ben bir karşılıksız çek mağduruyum. 4 tane çekim var davam devam ediyor. Bunun karışlığında hapise girmek istemiyorum.
  Ve bunun için ne gerekiyorsa yapıcam. İnsan hakları , yurt içi yurt dışı bütün başvurularımı hukuksal çerceve içinde sonuna kadar gidicem.
  Bunu biliniz.
  Erdoğan

  YanıtlaSil
 35. slm mrblar inş bu yazıyı yayınlarsınız bizler hataylı olarak AKP oy vermiş biri olarak asi nehri kenarına yapılan işi iptal edilmesini istiyoruz oraya dökulen paralardan kaç işçiye iş imkanı açılırdı bilmiyordum mesala baska sey yapılabilirdi asi nehri uzerin bazı kısımlarının uzerinin kapatılıp oto park iş yerleri açılabilirdi sayın vekilim sizlerde bu konuda yardım bekliyoruz diger vatandaşlar gibi sizden iş istemiyorum hatay hepimizin daha guzel hatay görmek istiyoruz saygılar

  YanıtlaSil
 36. SADULLAH ERGİN

  TÜRKİYE'DE UYGULANAN MAHKEMELERDE ANAYASAYA AYKIRI KARARLAR ALINMAKTADIR. KARŞILIKSIZ ÇEK MAĞDURLARININ BİR KISMI TAHLİYE BİR KISMI HÜKÜM ALMAKTADIR.
  LÜTFEN BU EŞİTSİZLİĞE BİR DUR DİYİN.
  SİZE İNANIYORUZ.
  GARİBAN VATANDAŞ

  YanıtlaSil
 37. Sadullah Ergin.

  Çeklerini ödeyemediği için kardeşim c.evine girdi. Aldığı ceza 5 yıl. 3 yaşında bir oğlu var. Eşinin işi yok.
  Ben ancak yetişebiliyorum. Bu işin sonu ne olacak.
  Esra Ş.

  YanıtlaSil
 38. SADULLAH ERGİN

  SAYIN BAKANIM BEN OKUMAK İSTİYORUM. BABAN C.EVİNDE. ESNAFTI ÇEKLERİNİ ÖDEYEMEDİ. BU YIL OKULUM İŞLETME SON . AMA NE HARÇLARI YATIRACAK PARAM NEDE EVİMİZİN GEÇİM PARASI VAR. BABAM EN AZINDAN KARNIMIZI DOYURUYOR BİZİ OKUTUYORDU. ŞİMDİ KALDIM ORTADA . NAPCAMI BİLMİYORUM.
  ANNEM İLK OKUL MEZUNU CAHİL BİR KADIN İŞ BULMASI ZOR.
  ARIYOR AMA BULAMIYOR. VASIFSIZ OLDUĞU İÇİN.
  NOLUR SESİMİZİ DUYUN. OKUMAK İSTİYORUM.
  OKUYUP ADAM GİBİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM.
  PELİN ÖZETER

  YanıtlaSil
 39. Sadullah ERGİN
  Ben Kütahya Çarşısında esnafım. Aldığım çekler birer birer patlıyor. Bende kestiklerimi ödeyemiyorum. Ocak çeklerimi Allah razı olsun toptancılar 8.9.aya yazdığım ertelemeleri kabul ettiler. Ama onlarıda ödemem imkansız. Çarşıda en az 20 ye yakın esnaf c.evine girdi çeklerini ödeyemedikleri için. Ben girmek istemiyorum. Girersem aileme kim bakacak.
  Elimden birşey gelmeden orda yatamam . Girersem 2. gün kendimi asarım.
  Kaldırın bu cezaları bırakında çalışıp ödeyelim.
  Yapılandırma yapın.
  Sizden bunu bekliyoruz.
  Şerafettin Güloğlu

  YanıtlaSil
 40. Sadullah Ergin
  Ben Tekstil firması sahibiyim. İhracaat yapıyordum.
  Bankalar zorla bana bir sürü çek defteri getirdiler.
  Hiç birini almak istemedim. Ama ihracaat paralarım takılınca, mecburen hepsini kullanmak zorunda kaldım.
  Şimdi ödeyemiyorum. Cezam hapismi olacak.
  Araştırdım yurt dışında böyle bir ceza yok.
  Yarın davam var ve hapis kararı çıkacak. İçeri girmek istemiyorum.
  Zavallı ihracaatcı

  YanıtlaSil
 41. SADULLAH ERGİN

  DEMİRCİLER SİTESİNDE TÜCCARIM. ELİMDE AVUCUMDA BİŞİ KALMADI . TÜM SİTE KEPENK İNDİRİYOR. BATMAKTAN VAZGEÇTİK . HAPİS CEZALARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ.
  BU DURUMA BİR EL ATIN . DURDURUN BU İNFAZLARI
  YAHU BİZ TÜCCARIZ , DOLANDIRICI DEĞİLİZ.
  YAŞAR USTA

  YanıtlaSil
 42. Sadullah Ergin
  Benim ikiz kardeşim işyerinde çek imzaladığı için ceza aldı . cezaevinde . şu anki cezası 3.5 yıl.
  Bir çok kimse ticaret yapıyor , vergisini ödemiyor , kredisinide ama onlara çalışma imkanı var borçlarını ödemeleri için , yapılandırmalar var.
  Çekler içinde böyle bişi yapsanız. biz elbirliğiyle ödesek
  inanın çok zor . İçim eriyo onu ziyaret ettiğimde.
  Hakkaniyet bekliyoruz.
  İdil Çalışkan

  YanıtlaSil
 43. Sadullah Ergin
  Ben içerde cezaevinde oğlu yatan bir babayım. Torunlar bana kaldı. Avukatlar para istiyor . Tek davaya 3 milyar. Bu parayı bulmam imkansız. Oğlumun işyeri ortada kaldı.
  60 çalışanıda . Bu işe bir çözüm bulun. Bunu bu ülkenin mağdur bir babası olarak istiyorum.
  Neşet baba

  YanıtlaSil
 44. SADULLAH ERGİN
  BEN BİR ANNEYİM. OĞLUM CEZAEVİNDE.ÇEKLERİNİ ÖDEYEMEDİ. HATA YAPTI EVET AMA CEZASI BU KADAR AĞIR OLMAMALIYDI . İÇERDEKİ YEMEKLER ÇOK KÖTÜYMÜŞ . BENDE ELİMDEN GELDİĞİNCE PARA VERMEYE ÇALIŞIYORUM AMA EMEKLİYİM, YETMİYOR.
  OĞLUMDAN C.EVİ ELEKTRİK PARASI BİLE ALIYORMUŞ. BİDE ORDA HARAÇ KESENLER VARMIŞ . OĞLUM OKUMUŞ EĞİTİMLİ BİR ÇOCUK. ŞAŞKIN, ÇARESİZ İÇERDE , ONUN YOKOLMASINDAN BAŞINA BİŞİ GELMESİNDEN KORKUYORUM. YABANCI DİLİ VAR . MÜHENDİS . İNANIN ÇIKSA BORCUNU ÖDER. YARDIM EDİN
  MÜZEYYEN ELÇİ

  YanıtlaSil
 45. Sadullah Ergin
  GEÇEN HAFTA BİR İŞADAMI İNTİHAR ETTİ. BURSA'DA . ÖDEYEMEDİĞİ 1200 TL LİK ÇEKİNE HAPİS CEZASI ÇIKTIĞI İÇİN
  NEREYE GİDİYORUZ,.........
  SENEDİNİ ÖDEMEYENE CEZA YOK, VERGİSİNİ ÖDEMEYENE CEZA YOK , KREDİSİNİ ÖDEMEYENE CEZA YOK , SSK BORCUNU ÖDEMEYENE CEZA YOK. …………………………………..
  PEKİ NEDEN ÇEKİNİ ÖDEYEMEYENE VAR :..........
  BU DOĞRUMU YA HERKESİ İÇERİ ALSINLAR YADA EŞİT DAVRANSINLAR.
  devamı var

  YanıtlaSil
 46. SAKARYA MAHKEMESİ ÇEKE HAPİS CEZASINA BERAAT VERİYOR, DİĞER BÖLGELER DİLEKÇELERE RED VERİYOR.
  NELER OLUYOR ÜLKEMİZDE......
  NEDEN BU DENGESİZLİKLER . ... BİR TEK DOĞRUYU BİLEN SAKARYA . .....PEKİ DİĞER BÖLGELER NAPIYOR.
  MAHKEME KARARINDA O KADAR DÜZGÜN ANLATILMIŞKİ.... SÖYLEYECEK BİŞİ YOK.....
  devamı var

  YanıtlaSil
 47. EŞİM ASKERE KURŞUN SIKMADI, KİMSENİN Bİ ŞEYİNİ ÇALMADI, DOLANDIRMADI, DEVLETE HAKARET ETMEDİ,
  TERÖRİST DEĞİL, AHLAKSIZ VE TACİZCİ ASLA VE ASLA DEĞİL, NE DEVLETİN NEDE KİMSENİN MALINA EL KOYMADI,
  AMA ONLARLA AYNI KEFEDE YARGILANIP, AYNI YERDE CEZA ALIYORLAR. ONLAR SERBEST, EŞİM İÇERDE YATIYOR.
  BU ADALETMİ SİZCE ......
  devamı var

  YanıtlaSil
 48. Güzel ülkemizin bu durumunda ben ve benim gibi sorunları olan insanların yaşadıklarını görünce ne kadar üzüldüğümü anlatamam.
  Eşim ekonomik krizden dolayı iflas etti . Bizler son aşamaya kadar dayanmaya çalıştık. İş yaptığımız büyük firmalar dahi
  anlaşmalarına uymayarak gerek ödemelerinde , gerekse vadelerinde bizim taşıyamayacağımız kadar üstümüze geldiler.
  Sonucunda hem kredimiz, hemde bünyemiz bunu kaldıramadı ve çeklerimiz teker teker yazıldı.

  devamı var

  YanıtlaSil
 49. Çeklerimizin; iş yaptığımız firmalar tarafından gerek faktoring ve gerekse açık çalışan tefecilere bozdurulması ise bizim
  için dönülmez bir handikap oldu. Yaşamın ne kadar zorlaştığını ve izinimizi kaybettirmemizin gerekliğini anlatmama gerek yok sanırım.

  Şu an eşim cezaevinde. Eşim yurt dışında eğitim almış 2 dil bilen ve içeri girinceye kadar Türkiye'nin tanınmış firmalarından birinde işletme müdürü olarak görev yapıyordu. Amacımız azda olsa teker teker çeklerimizin ödemelerini yapmak ve alacak
  davalarımızı teker teker kapatmaktı.

  Ama gelin görünki duruma bakın : Şu an eşim; Türkiyede kaptıkaçtıçıların serbest bırakıldığı, dolandırıcıların ve katillerin
  aynı kefeye konulduğu cezaevinde. Ve hatta bazılarıyla aynı cezayı çekecek zaman olarak. Şartlara gelince; benim gönderdiğim para ile orada yaşamak zorunda. Çünki orada yaşamak için suyu parayla almak zorunda, kullandığı elektrik parasını ödemek zorunda,
  Devletimiz Allah razı olsun günlük 3 ytl iaşe bedelini sonra geri ödemek üzere kullandırıyor . Ama ne kadarı yeter bilinmez.

  Peki eşimin psikolojisi ne olacak, dünyanın her yerinde ekonomik suça ekonomik ceza varken..............
  bitti , yetermi -fadime sarıkaya

  YanıtlaSil
 50. SAYIN BAKAN VE DİĞER BAKANLAR BURADA YAZILANLARI OKUMAZLAR,ÇÜNKÜ SEÇİMLERE DAHA ÇOOOOOOOOOOOKKKK VAR,O YÜZDEN BURDAKİ YAZILARIN VARLIĞINI BİR TV KANALINA FORWARD EDEBİLİRMİYİZ DİYE SAÇMA SAPAN DA OLSA BİR FİKİR GELDİ AKLIMA....
  KERİM

  YanıtlaSil
 51. • of ki of
  3167 den kesilmişse cezan
  Yoktur bunda adalet inan
  Nedir bu başıma gelenler diyorsan
  Abim yokken hakim mahkum etmiş
  Yargıtay, ağırceza, asliye
  Bilmezdi daha önce mahkeme nerede,
  Bekle gelecek, dosya temyizde
  Abim yokken hakim mahkum etmiş
  Amirim, bakanım ,vekilim
  Onun borçlarına bende kefilim
  Halka inilmez çıkılır diyenlerdenim
  Abim yokken hakim idama etmiş
  Çok aradık adalet hak hukuk
  Bunların elinde hukuk olmuş guguk
  Elinde dosya koştursanda çoluk çocuk
  Abim yokken hakim mahkum etmiş
  11 hakim anayasaya uygun desede
  Avrupa görecek yanlışı elbette
  Mahkeme başlamadan ilk celsede
  Abim yokken hakim mahkum etmiş
  Bende bu cumhuriyetin bir bekçisiyim
  Yalansız yaşamış bir adamın kardeşiyim
  3167 den ben de şikayetçiyim
  Abim yokken hakim mahkum etmiş
  Vardı bizimde avukatımız,
  Dediler ağabeyini kurtarırız.
  Biraz para lazım yalnız
  Bu işler ne menem işler.
  Verdik parayı aldık mavalı,
  Yokmuş bunların dini imanı,
  Bu rezilliği dünya duymalı,
  Bu işler ne menem işler.
  Abim hapiste yasa bekler,
  Ortada yok şimdi o vekiller,
  Hani nerde verilen sözler,
  bu işler ne menem işler.
  Dertliyim umut bakarım her yanda,
  Çıkar beklemeden yardım ne yanda.
  Size de soruyorum bu meyanda,
  Buişler ne menem işler.
  Çaresi var dedi çıktı birisi,
  Tavaf etti hep meclisi,
  Söz bile vermiş bakan abisi,
  Bu işler ne menem işler.
  Kuramadı dernek çıktı meydane,
  Sesimizi duyurdu hep cihane
  Onlarda kalmadı artık bahane
  Bu işler ne menem işler
  Yusuf der bitirin kavgayı
  Rahat bırakın bak bu adamı
  Bekleyin söz veren bakanı
  Bu işler ne menem işler
  Bu işler emek ister, çaba ister,
  Avukat para diğeri dua ister.
  Akıllı olun biraz kardeşler.

  yusuf kaçkarlı

  YanıtlaSil
 52. AYRICA BAŞKA BAŞKA TALEPLERİ OLAN DİĞER MADUR DURUMDAKİ ARKADAŞLARIN YAZIYOR OLMASI TABİİ Kİ KONUNUN DIŞINDA KALSADA,ASLINDA GALİBAAAAA SESİMİZİN BİR YERLERDEN YÜKSELDİĞİ VE BUNUN DUYULDUĞU MANASINI TAŞIYOR HİSSİ UYANDI.... HADİ ARKADAŞLAR HADİ YILMAYALIM.... DOĞRU YOLDAYIZ HERKESE BOL ŞANS
  KERİM

  YanıtlaSil
 53. başkasının aracını alıp ölesiye inançlı insanların yanında yer alan çalışan bir insanın sırf haksızlıklar karsında durduğu için makamdan kovulması bu yalancı insan başkalarına olayı farklı anlatıyormuş yok efendim kendisini şeflik için sıkıştırıyorlarmışda onun için kovmuş olayın aslı şu sayın bakanım başkan bey ilk etapta maddi durumları iyi değil diye tüm akrabalar kendilerine miras mallarını kullanıyorlar diye belirli bir zaman zarfında birşey söylemediler taki akrabalardan biri dile getirinceye kadar onunda yeminle söyledi kelimeler şunlar " başkan bey artık kardeşlerinin hepsi işsahibi sende belirli bir konuma geldin.akrabalar gece gündüz sizlere beddua ediyor siz aracılık edin herkesin malını verelim yerin altındakiler de üstündekilerde rahat etsin vay efendim bunu diyen senmisin ve makamdan kovuluyor size şunu söyleyeyim sn.vekilim eğer biz duyarlı insanlar engel olmasaydık olay tam tv ve manşetlik olurdu ama biz inaçlı insanlar zarar görmesinler diye olaya engel olduk.herşeyden önce bir vatandaş dahi olsa makamdan kovulmaz seni o vatandaşlar oraya getirdi.Sn.adalet bakanım bu konuyla yakından ilgilenirseniz çok sevinirim sizleri çok seviyoruz.

  YanıtlaSil
 54. sayin bakan
  su an londrda kacank vaziyette icler acisi bir vaziyetteyim kisaca hikaye sudur; lutfen okuyun abrtma yok efendim,2007 senesine kadar tek kurus vergi borcum yoktur ssk bagkur yoktur bilakis 400 milyara yakin devreden kdv alacagim var cunku butun islemlerimiz resmi ihracat yapiyprsaniz oyle olmasi gerekiyor biliyorsunuz , efendim biz 2005 senesinden beri textil isinden cikmak icin degisik sektorlere yoneldik textil de calisan elemanlarimiz cikarmadik yalniz gelgelelim dusuk kur yuksek faiz politikasi ocagimiza incir agacini dikti, 2007 senesinde demir ferforje imalati isine girdik demir 980bin den 1.800 e cikti hatirlarsaniz ve ordada isler yatti ihracat baglantilarimiz koptu leasingle aldigimiz makineleri diger sirketimizden takviye edip odedik,nakliye isine girelim dedik petrolun varili 40 usd den 130 usd ye cikti oda yatti kimse fiyat artirmaya yanasmadi o isimiz de oyle gitti 2008 e dogru rusya krize girdi paramiz takildi en buyuk pazarimiz ingiltere idi bu senenin basindada sterlinle euro esitlendi bildiginiz gibi bizim butun maliyetimiz textilde euro ile doner ve biz ingilterede de fiyat tutturamadik musteriler misira kaydi ve nitekim elleri havaya kaldirdik , su an yurt idsinda mahsur kalmis vaziyetteyim ulkeye donemiyorum butun makineler harac mezat satildi gayri menkullerde oyle evdeki buz dolabina kadar gitti sayin bakan,
  simdi soruyorum sayin basbakan tuccar isini bilmiyor diyor , global bir kriz var herkes etkilendi ulkelerde ulkemizin issizlik rakamlarini kendiniz biliyorsunuz .3167 son derece adaletsiz bir kanundur bunu ben burda yabanci musterilerime ceklerimi odeyemedim hapis cezasi cikicak dedigimde adamlar kulaklarina inanamiyor
  beni mahkemeye veren de batmis baskasida onu mahkemeye vermis oda batmis 3 is adami londradayiz nasil temizlenecek sayin bakan, herkesten once CIN e gittik elimizde o kdara imkan varken ithalati dusunmedik , birde biz dinamit koymayalim dedik disarda hep savasdik ulkeye doviz gelsin diye istihdam yaratmak icin var gucumuzlle savastik 5 senedir didindik, benim nefsim bile uyanmadi taa ki nje zaman battim ben dedigimde .
  YAZIK ki NE YAZIK

  YanıtlaSil
 55. bir kadın çocuk doğuruyor.depremi yaşıyor.1 yaşına gelen çocuğu babası satıyor.başka aile çocuğuma kimlik çıkartıp sahipleniyor.ben de eski kocamın elinden kurtulmuş bir memurla evleniyorum bu arada. fakat ben çocuğumu bulduğumda 5.5 yıl önce kaçırıyorlar artık.9 yaşına gelmiş çocuk dayanamıyorum yıllardır son bir hamle devletin bana veremediği çocuğumu kaçırayım bari diyorum özlemişim ya.1 saat geçmeden bakıyorum karakoldayım.eyvah kendi öz çocuğumu kaçırmaktan. fakat kaçıran arkadaşım hülya.beni başka araçtan alıyorlar.erkek kardeşim metin ve 3 arkadaşı da yakalanıyorlar tabii.kaçıramadık çocuğu karakoldayız. izmit in fedaisi mafyası delikanlısı yalçın kurt 1967 hendek/sakarya doğumlu sıfatı bile bulunamayan sadece adresi değil, delikanlı yalçın giriyor ve o kadar memurun yanında sana da sıkacam sana da sıktıracam kafanıza tek kurşun sıktıracam diyebiliyor polisin önünde.ve kendi çocuğumu kaçırmaktan suçlanıyorum ben.yalçın kurt 1.ağır ceza da süren davasına 5 celsedir gelmiyor ama evlatlığı kaçırılınca karakolda.demek ki arkadaşı sağlam yerden. ağır ceza lara gelmeyten adam asıyor kesiyor devletin karakolunda.sıkarın ndiyor yalçın sürekli.kısaca nelere imza attığımız okutulmadan telsizin ağırlığını kafamda hissederek imzalamaya çalıştığım 5-6 tane evrak.serbest kaldım ama içerde 2 genç kaldı ve ne hikmetse yalçın kurt ile beraber aynı koğuşta ya da nezarethanede biri kaçıran biri de evlatlığı kaçırılan adam aynı oda da.ertesi sabah çocuklar diyo gidin kaybolun abla.neyse haftaya izmit 1.ağır ceza duruşması var yalçın kurt la benim.belki gelir de dna raporu benim olan çocuğu neden sahte kimlikle üzerine geçirdi kaç ytl verdi eski kocama neden devlete yakalanmıyor bi anlatsın değil mi??? anlamadığım bişey var.derince veya kaşgaldere mi neyse çenesuyu tarafı işte orada resmi polis az herhalde.bizimle aynı oda da sadece bir başkomiser ve 7-8 tane sivil vardı.ben yeşil miyim ki benim için özel sivil ekip var.üniformalı allahın kulu giremedi odaya.o odada ne imzaladıysam geçerli değil,bunu lütfen bilin.hasta oldum artık nerde bu devlet? yalçın kurt kızkardeşimin eski kocasına gitmiş o akşam.adamın ses kayıtları var. tırsmıs belli.sıkacam demiş ona da.sonra çocuğumu kaçıran hülya var ya onun nüfus kaydının olduğu yere selçuk/izmir adresine gitmiş hülya nın t.c. kimliğinin fotokopisi ile ve yıllardır konuşmadığı amcasını bulmuş meçhul kişiler.adamla konuşmuşlar bile, tabi adam kıllanmış demiş ben hülya ile küseli kaç yıl oldu bunlar ne ayak demiş.hülya kaçmış gitmiş bi yere ben kaçmış gitmişim.bu ülkede güven yok bu ülkede polise güvenmiyorum. izmit te kimdir bu yalçın kurt asayiş müdürünü cep ten arıyormuş kızkardeşimin eski eşi tlf da söylüyor bu kayıtlı o da çok tırsmış.efendim bu yazıyı kim okuyorsa versin çocuğunu yalçın kurt a da ben alayım çocuğumu geri 3-5 sene sizin çocuğunuzu sevsin bu delikanlı yalçın kurt. neden izmit te bişey olmuyor bu adama.siz şimdi yarın tlf edin izmit e böyle bi olay olmadı demezlerse ben işey bilmiyorum.nereye imza attırdılar bilmiyorum bakın ona karışmam ben serbest kalıcan dediler imzaladım okumana gerek yok dedi, sivil polisler.mecburduk hepimiz. peki bu çocuk kime teslim edildi? Yalçın kurt ve sevim kurt çiftine. polise dedim ben 1.ağır ceza da tutuklaması var dedim.yok tutuklaması dedi bana inanmadılar.dna sı bende dedim yok.sormadılar bile çocuk senin mi yoksa bu kadın deli mi diye?adam o kadar rahatki karakolda sanırsın güneydoğu gazisi.belki de mit? Kim bu lütfen bilgilendirin beni.çok kalın bi adam bile olsa siz vazgeçer miydiniz çocuğunuzda.
  belki yarın öldürecek beni arıyor tlf ile gel diyor anlaşalım diyor.ben inanmıyorum tabii ki.eski kayınpederim polis memuru onun için polislere zaten hiç inanmam lütfen beni yetkili biri arasın daha anlatacaklarım ıyorum.lütfen beni yetkili biri arasın daha anlatacaklarım cok caresizim mattiyönden bittim 8 yıl. ayten cihan

  YanıtlaSil
 56. PARA PARA PARA SEN NELERE KADİRSİN.


  !……….BENİMLE MAAŞLI İKİ AVUKAT ÇALIŞIYOR, BUNLAR PART TİME ÇALIŞIYORLAR VE BELLİ BİR ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞIYORLAR. ÇEK MAĞDURLARI İÇİN ONLARDAN ÇOK ŞEY İSTEYEMEM, SÖZLEŞMEMİZDE YOK..DEMEM ŞU BU DAVAYA PROFESYONEL ÇALIŞACAK AVUKATLAR KATMAK LAZIM. BENİM ÇALIŞMA ARKADAŞINA İHTİYACIM VAR. BEN BİR ÖLÇÜDE MASRAFLARA KATILIRIM; ANCAK BU İŞİN PROFESYONEL TAKİBİ MADDİ SORUN..(AV.RAHMİ OFLUOĞLU-BLOGTAN)

  İŞTE GAZİANTEP AĞIR CEZADAKİ DURUŞMALARI TAKİP EDEMEDİK. ÇOK ÖNEMLİ İDİ . GAZİANTEP AĞIRCEZA MAHKEMESİNİN KARARDA DİRENMESİ SAĞLANSA BÜYÜK BİR BAŞARI OLACAKTI……(DİRENENLER NE OLDU. HANİ ALINAN LEHE KARARLAR.)

  NE ZAMAN SÖYLEDİN? ALLAH ALAH. BAK SEN ŞU TERBİYESİZLERE. AYIP BE . AYIP

  GEVEZELİKLER YÜZÜNDEN BUNLAR KONUŞULAMADI, TARTIŞILAMADI..ÖYLE AKLINA ESTİKÇE EYLEM ÇAĞRISI YAPMAK İŞ DEĞİL, BU İŞ CİDDİYET İSTİYOR. KATKI İSTİYOR..

  ÇAKTIRMIYON HOCAM DA YANİ PARA İSTİYOR. DİMİ?
  OLSA TÜKKAN SENİN BE HOCAM. SENİ Mİ KIRCAZ. AH Bİ DE ANLASAN.
  BİZDE BİLİYOZ HOCAM FATMAYI. PARAMIZ YOK DA ONDAN HANİ.

  BU İŞLER CİDDİ İŞLER. SEN REKLAMA DEVAM HOCA
  BU İŞLER CİDDİ İŞLER. YASANA KARŞI GELME HOCA


  MONEY MOMONEY MONEY
  ZENGİNLER HANEY.

  YanıtlaSil
 57. CEKE TEROR TAKIBI
  Haberler Anında Cebinizde Hürriyet Mobil

  Haberler Anında Bilgisayarınızda Haber Alarmı

  Haber Kaçırmaya Son Hürriyet Mind

  Sitene Haber Ekle Kazan Bumerang

  Çeklerin, terörün finansmanında kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, yeni düzenleme yapıyor. Adalet Bakanı Bakan Sadullah Ergin, "Yasal düzenlemeyle çekin kara paranın ve terörün finansmanında kullanılmasının önüne geçilecek" dedi.


  Karşılıksız çek nedeniyle 2009 yılının ilk 7 ayında açılan dava sayısının 159 bini aştığını belirten Bakan Ergin, MHP Milletvekili Alim Işık'ın soru önergesine verdiği yanıtta, çeke olan güvenin zaafa uğramaması, sahtecilik ve dolandırıcılık suçları nedeniyle hapis cezası verilmesinin hükme bağlandığını kaydetti. Ergin, "Ancak hapis cezasına rağmen piyasada karşılıksız çek miktarı artmış, ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır. Son 20 yıl içinde kanunun üç defa değiştirilmesi üç kez Anayasa Mahkemesi'nin incelemesine konu olması nedeniyle yeniden yasanın düzenlenmesi gündeme gelmiştir" dedi.

  Hamiline çeklere "kara para ve terör" ayarı
  Saygı ÖZTÜRK YAZIYOR  Yeni hazırlanan tasarıyla çek hamilini, sadece karşılıksızlığa ve hesabın sahteliğine karşı korumakla yetinilmediğini ifade eden Ergin, keşidecinin hukuka aykırılıkları, perdelemeleri, başkasının arkasına gizlenmeleri, kısaca hileleri karşısında da hamilleri ve piyasayı gözeten hükümlere yer verildiğini açıkladı. Ergin, tasarıyla kara paranın aklanması ve terörün finansmanı konusunda da düzenlemeye gidildiğine dikkat çekti. Bakan, şunları söyledi:

  "Tüzel kişilere özellikle ticaret şirketlerine ilişkin ödeme ve tahsil işlemlerinin, şirketle ilgili olan veya olmayan gerçek kişilerin hesapları üzerinden yürütülmesi, çek hesabının tüzel kişiye ait olması halinde, bu tüzel kişi adına çek karşılığını süresi içinde bankada hazır tutmakla yükümlü kişi belirli olacak. Şirketten ayrılan kişi bu hususta sorumlu tutulamayacak. Nihayet çeki tüzel kişi adına düzenleyen kişinin adı ve soyadı çekten anlaşılacak. Hamiline çeklerin kayıt dışı ekonominin etkin araçlarından biri olmasının önlenmesi ve çekin, kara paranın aklanmasında, terörün finansmanında kullanılmamasının engellenmesi de amaçlanıyor. Bankaların çek hesabı açarken yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi, kimlik ve vergi numarası dışında kişinin tacir olup olmadığının açıklığa kavuşması sağlanacak. Hesap açtırmak isteyen kişiden yazılı beyan alınacak. Beyanda bulunan kişi sicil numarasını, tüzel kişilerde çekin bedelini tahsile amade kişinin kimler olduğunu belirtecek. Tüzel kişinin işlemlerini gerçek kişi üzerinden çek hesabı olarak yürütmesi engellenecek"
  Etkin pişmanlık işleyecek

  YanıtlaSil
 58. Ergin, çekle ilgili düzenlemenin Ceza Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla, yeni düzenlemeyle birlikte etkin pişmanlığın işleyeceğini söyledi. Ergin, yeni düzenlemeyle çek defterlerinin ve yapraklarının geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi, kullanılmış, dolaşımda olan çeklerin kimlere verildiğinin keşide tarihlerinin belirtileceğini kaydetti, "Yeni tasarıda çek hesabı sahibinin gerçek kişi olması halinde kendisi adın açek düzenlemek üzere bir başkasına temsilci olarak tayin edemeyecek. Yine tüzel kişi adına çek düzenleyen gerçek kişinin ad ve soyadı çek üzerinde açıkça yazılacak" dedi.

  1500 gün para cezası

  Karşılıksız çekin cezasının da yeniden düzenlendiğini ifade eden Ergin, şu bilgileri verdi:

  "Suçun karşılığında ceza olarak sadece adli para cezası öngörülmüştür. Bu ceza 1500 günü kadar adli para cezası olarak belirlenmekle birlikte, sonuçta hükmedilecek adli para cezasının miktarı çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olmayacak. Yani yaptırım 80.000 TL'den fazla olmamak kaydıyla çek miktarı olarak belirlenmişken yeni tasarıda yaptırım çekin karşılıksız kalan kısmıyla sınırlı olarak belirlenecek"

  159 bin dava var

  Ergin, 2008'de açılan dava sayısının 211 bin 363 iken, 2009'da bu rakamın ilk altı ay için 159 bin 774'e, kişi sayısının da 221 bin 755 olduğunu söyledi. Ergin, açılan dava sayısı olarak kadınlara açılan dava sayısının 12 bin 248, erkeklere açılan dava sayısının ise 146 bin 384 olduğunu açıkladı. EMİR

  YanıtlaSil
 59. Hürriyetin çek haberine 5 tane yorum gönderdim. Bakalım tarafsız kalıp yayınlayacaklar mı yoksa yine görmezden mi gelecekler.

  YanıtlaSil
 60. MAĞDURLARI İÇİN ONLARDAN ÇOK ŞEY İSTEYEMEM, SÖZLEŞMEMİZDE YOK..DEMEM ŞU BU DAVAYA PROFESYONEL ÇALIŞACAK AVUKATLAR KATMAK LAZIM. BENİM ÇALIŞMA ARKADAŞINA İHTİYACIM VAR. BEN BİR ÖLÇÜDE MASRAFLARA KATILIRIM; ANCAK BU İŞİN PROFESYONEL TAKİBİ MADDİ SORUN.. İŞTE GAZİANTEP AĞIR CEZADAKİ DURUŞMALARI TAKİP EDEMEDİK. ÇOK ÖNEMLİ İDİ . GAZİANTEP AĞIRCEZA MAHKEMESİNİN KARARDA DİRENMESİ SAĞLANSA BÜYÜK BİR BAŞARI OLACAKTI. GEVEZELİKLER YÜZÜNDEN BUNLAR KONUŞULAMADI, TARTIŞILAMADI..ÖYLE AKLINA ESTİKÇE EYLEM ÇAĞRISI YAPMAK İŞ DEĞİL, BU İŞ CİDDİYET İSTİYOR. KATKI İSTİYOR..BU KONUDA BUGÜNLERDE BİR YAZI YAZACAĞIM.
  ÇEK MAĞDURLARINA LİDERLİK
  Benim bir avukat olarak çek mağdurları mücadelesinin önderliğini yapmam söz konusu olamaz.. Eğer bir örgütlenmeye gidilirse başkan mutlaka bir mağdur olmalı. Birlik sorununa gelince birlik özgür tartışma ortamında oluşur, birysel davranışların, ego tatminlerinin öne çıktığı yalan ve uydurma haber yorumlarla insanların karalandığı,başkalarınından aşırma yazılarla birlik olmaz. Burhan İşcan'ın bana gönderdiği yorum mailleri yayyınlayacağım, daha doğrusu benim blogdaki kendi yorumlarında var; şöyle diyor: GENÇLİĞİMDE PETOÇELLİ'YE HAYRANDIM. AVUKAT OLMAK İSTEDİM OLAMADIM. SİZ BENİM HAYALİMDEKİ AVUKATSINIZ, İDEOLÜMSÜNÜZ. İşcan keşke avukat olsaydı, şimdi bu sorunları yaşamayacaktık. Büyük haksızlığa uğramış,çile çeken çek mağdurları davasında petroçelli'yi oynamaya çalışarak egosunu tatmin etmesi on binlerce insana zarar veriyor ne yazık ki..Eve işcan keşke arzu ettiği gibi avukat olabilseydi. Üzgünüm ama ne benim ne de çek mağdurlarının bir dahli yok İşcan'ın avukat olamayışında.
  http://rahmiofluoglu.wordpress.com
  SEN PETROÇELLİYİ BİLİYONMU BE ADAM. O DAVA ADAMIYDI. HUKUK VE ADALET İÇİN ÇALIŞTI. KEŞKE SENDE PETROÇELLİ OLSAYDIN. SENİ ÖYLE ZANNETTİYSE HATA MI YAPTI. ADAM YERİNE KOYMUŞ. DEĞERLENDİRMİŞ. DEĞERİNE DEĞER KATMIŞ. SEN NE YAPIYORSUN ….. NEYİN HIRSI…. NEYİ PAYLAŞAMADIN BU İŞCANLA. ALLAH İÇİN ANLAT Bİ HELE. NE YAPTI. Bİ KARAR VERDİN DE OLMAZ ZİNHAR YAPMAYIN MI DEDİ. EVET EYLEM DÜZENLEDİ. İLK ÖNCE KENDİ BAŞINA GİTTİ. SONRA Bİ KAÇ KİŞİ KATILDI. YİNE DE YILMADI. SİZDEN BIKTI. SİZE CEVAP VERMEYENLERDEN BIKTI. YOK ŞİMDİ. KINA YAK. KAÇ GÜNDÜR TELEFONUMA CEVAP VERMİYOR.
  NE ZARARI OLDU SANA, BANA, BİZE. BİZ ONA ZARAR VERDİK NANKÖRLÜK ETTİK. HELAL OSUN. PEKİ ŞİMDİ SANA İNANACAKLARMI. SEN BU NANKÖRLERE İNANACAKMISIN. İNANMAZSIN. PARA OLMAYINCA DA KİMSENİN SURATINA BİLE BAKMAZSIN.
  İSTEDİĞİN PARAYI ADAM GİBİ İSTESEYDİN. BİZİ PARÇALAMASAYDIN OLMAZMIYDI. BENDEN SONRASI TUFAN. AVUKATLIK YASASINDA VAR MI REKLAM AVUKAT BEY. AMA SEN BULDUN HAZIR MADURLARI YAP REKLAMINI. İŞCAN EYLEM YAPARKEN GERİ KALANLAR SENİNDİ YAPSAYDIN YAPACAĞINI NİYE YAPMADIN. İŞ BİTİYOR ŞİMDİ. NOKTA KONACAK.
  AMA MERAK ETME SEN BİZİM TANIDIĞIMIZ İŞCAN NE YAPAR YAPAR NOKTAYI KOYAR HEM DE TEK BAŞINA. MANGAL GİBİ YÜREK VAR ONDA. METRİSTE TANIDIM BEN ONU. POLİSLER KARŞISINDA VAKUR, GURURLU, KORKUSUZ VE KARARLI. O ADAM YAPAR SİZ MERAK ETMEYİN. AMA HAZIRLANIN SİZE ÇOK SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR. EKİMDE.
  YUSUF KAÇKARLI

  YanıtlaSil
 61. Bir ülkede yargıçların, avukatların ve hatta mahkemelerin varlığı, hukukun ve adaletin varlığının kanıtı değildir. Bunların var olması, hukuka ve adalete sadece bir şans tanır. Bir ülkede "hukukun üstünlüğü" değil de "üstünlerin hukuku" varsa, o şans azalır.

  YanıtlaSil
 62. Bir ülkede yargıçların, avukatların ve hatta mahkemelerin varlığı, hukukun ve adaletin varlığının kanıtı değildir. Bunların var olması, hukuka ve adalete sadece bir şans tanır. Bir ülkede "hukukun üstünlüğü" değil de "üstünlerin hukuku" varsa, o şans azalır.

  YanıtlaSil
 63. Bir ülkede yargıçların, avukatların ve hatta mahkemelerin varlığı, hukukun ve adaletin varlığının kanıtı değildir. Bunların var olması, hukuka ve adalete sadece bir şans tanır. Bir ülkede "hukukun üstünlüğü" değil de "üstünlerin hukuku" varsa, o şans azalır.

  YanıtlaSil
 64. İşte adalet Bakanı Sadullah Ergin'in söz verdiği tasarı. Siz Sadullah Ergin'e faks çekerek bilgilendirmeye devam edin; o bugünki hurriyette terörü engellemek için çek cezalarını iki misline çıkaracaklarını açıkladı.Acaba Bakan söz verdi de sözünde mi durmadı, yoksa birileri Bakanı yanlış mı anladı?CİDDİ OLMANIN ZAMANI, EN YETKİLİ AĞIZDAN BU HABER SİZİ UYANDIRIR SANIYORUM. ÇELİK ÇOMAK OYNAMAYI BIRAKALIM ARTIK.
  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/12329103.asp?AV. RAHMİ OFLUOĞLU

  YanıtlaSil
 65. Hapishane Türküsü

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam
  İçtiğimiz gözyaşı, ekmeğimiz gam

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Her yeri kaplamış bir kara duman
  Geçmiyor, geçmiyor şu kahpe zaman
  Bir af çıkmazsa da halimiz yaman

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Feryadıma ses vermez, duvarlar dilsiz
  Geçiyor baharlar çemensiz, gülsüz
  Kötürüm gibiyim ayaksız, elsiz

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Hep de bize imiş feleğin cevri
  Döndü gayrı dünya, değişti seyri
  Bu devir alçaklar, korkaklar devri

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Herkesin derdi de başından aşkın
  Her kimi gördümse serseri, şaşkın
  Yemeksiz, gömleksiz, perişan, düşkün

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Bozulmuş düzeni, çalmıyor sazım
  Geçmiyor, geçmiyor kimseye nazım
  Ben bir Köroğlu'yum, nerde Ayvaz'ım

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Çıkar avluda volta vururum
  Bu sefil hayatı böyle sürürüm
  İflah etmez, ben bu yerde çürürüm

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Düşmüşüm yatağa hastayım, hasta
  Gözlerim kapıda, kulağım seste
  Yastayım kardaşlar yastayım yasta

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Geceler iner de, doğar yıldızlar
  Köyümü andıkça yüreğim sızlar
  Aklıma geliyor gelinler, kızlar

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Akşam olur, kapılar kitlenir
  Kimi kumar oynar, kimi bitlenir
  Buraya düşen her derde katlanır

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Kimi esrar çeker, düşer dalgaya
  Kimi bıçak çeker, girer kavgaya
  ...............................

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanamYıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Her yeri kaplamış bir kara duman
  Geçmiyor, geçmiyor şu kahpe zaman
  Bir af çıkmazsa da halimiz yaman

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Feryadıma ses vermez, duvarlar dilsiz
  Geçiyor baharlar çemensiz, gülsüz
  Kötürüm gibiyim ayaksız, elsiz

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Hep de bize imiş feleğin cevri
  Döndü gayrı dünya, değişti seyri
  Bu devir alçaklar, korkaklar devri

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Herkesin derdi de başından aşkın
  Her kimi gördümse serseri, şaşkın
  Yemeksiz, gömleksiz, perişan, düşkün

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Bozulmuş düzeni, çalmıyor sazım
  Geçmiyor, geçmiyor kimseye nazım
  Ben bir Köroğlu'yum, nerde Ayvaz'ım

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Çıkar avluda volta vururum
  Bu sefil hayatı böyle sürürüm
  İflah etmez, ben bu yerde çürürüm

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Düşmüşüm yatağa hastayım, hasta
  Gözlerim kapıda, kulağım seste
  Yastayım kardaşlar yastayım yasta

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Geceler iner de, doğar yıldızlar
  Köyümü andıkça yüreğim sızlar
  Aklıma geliyor gelinler, kızlar

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Akşam olur, kapılar kitlenir
  Kimi kumar oynar, kimi bitlenir
  Buraya düşen her derde katlanır

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  Kimi esrar çeker, düşer dalgaya
  Kimi bıçak çeker, girer kavgaya
  ...............................

  Yıkılası hapishane damları anam
  Yandım Allah yandım, daha mı yanam

  YanıtlaSil
 66. -Çeklerin, terörün finansmanında kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, yeni düzenleme yapıyor. Adalet Bakanı Bakan Sadullah Ergin, "Yasal düzenlemeyle çekin kara paranın ve terörün finansmanında kullanılmasının önüne geçilecek" dedi.
  BAHANEYE BAKINIZ
  Çek terörü besliyormuş; duyda inanma. Ne alaka? Çeke ağır cezalar getirmek için uydurulan bahaneye bakınız siz. Bu haber aslında yorum istemeyen bir haberdir. Hep yazdım bu hükümetin zihniyeti cezacı bir zihniyet, bunlar zorunlu olmadıkça af falan yok diye.
  Şimdi örgütlenmenin zamanı, örgütleneceğiz ve direneceğiz halka uygulanan bu zulme karşı, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı direneceğiz.
  İŞTE ÖNGÖRÜLEN CEZALAR

  1500 gün para cezası

  -Karşılıksız çekin cezasının da yeniden düzenlendiğini ifade eden Ergin, şu bilgileri verdi:

  "Suçun karşılığında ceza olarak sadece adli para cezası öngörülmüştür. Bu ceza 1500 günü kadar adli para cezası olarak belirlenmekle birlikte, sonuçta hükmedilecek adli para cezasının miktarı çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olmayacak. Yani yaptırım 80.000 TL'den fazla olmamak kaydıyla çek miktarı olarak belirlenmişken yeni tasarıda yaptırım çekin karşılıksız kalan kısmıyla sınırlı olarak belirlenecek"
  159 bin dava var

  Ergin, 2008'de açılan dava sayısının 211 bin 363 iken, 2009'da bu rakamın ilk altı ay için 159 bin 774'e, kişi sayısının da 221 bin 755 olduğunu söyledi. Ergin, açılan dava sayısı olarak kadınlara açılan dava sayısının 12 bin 248, erkeklere açılan dava sayısının ise 146 bin 384 olduğunu açıkladı.
  AV. RAHMİ OFLUOĞLU

  YanıtlaSil
 67. BURHAN İŞCAN // Ağustos 19, 2009 11:23 am | Yanıtla

  SİNDİRMEK*******PASİFİZE ETMEK*******KABULLENDİRMEK

  SAYGIDEĞER DOSTLARIM;

  KÖRE RENK TARİF ETMEK İMKANSIZDIR.

  • ŞİMDİ AF BEKLİYORLAR. Ne affı. Kanıksadıkları,suçluluk psikolejisine girdikleri suçun affı.
  Hakkı Köylü yasası çıkıyor önce pazara. Yersen. Yedirilmedi. Değiştirildi. Ortada iki tane taslak var. Taraflar arasında da bir rekabet var. KİM BASKIN ÇIKARSA ONUN YASASI.
  • METİN / 18 Ağustos 2009 15:38
  işcan bey yasanın yapıldığını ve bankaların engellediğini söylüyordu, şimdide yasanın yapıldığını fakat ekim ayında çıkacağını söylüyor aslında af çıkacaktı demişti ya herneyse kafam karıştı.. sonuçta ne olacak? ekim ayında çıkacak yasada cezamı olacak? yok olmayacak
  ? SEBEP NE DERSİN METİN BEY. KAFA KARIŞTIRMAK İŞTE İSBATI
  “Yani bu açıklamaların çoğu geçmiş haberler onları topladım ve
  “Bu olaydaki temel eksik Sami Selçuk’un dediği gibi sistemden kaynaklanmaktadır. Avukatlar bu biat düzenine uymaya dünden hazırlar, çünkü onlar güçlülerin, parası olanın avukatıdırlar ve böylece de adaletsizlikler sürüp gider, dur diyecek bir güç ortaya çıkıncaya kadar.(SÜPERMEN OFLUOĞLU)
  Karşılıksız çek konusunda esas mahkemeleri üzerinde bir ikna ve cesaretlendirme kampanyasının etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu kampanyaya avukatları katmak için biz gayret ettik. İstanbul Barosu yönetim kuruluna yazılar gönderdim. En son barolar neden susuyor diye bir yazı yayınladım. İstanbul Barosu yazımdan sonra konu ile ilgili bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı çünkü yazıyı birkaç bin avukata göndermiştim. (EMRET ABİ DEDİLER)
  Ben bu çabaları verirken birileri arka arkaya Ankara seferleri düzenliyordu.(NE ZARARI OLDU KERİZLERİN BE HOCA )
  Karşılıksız Çek mücadelesinin önemli iki ayağından bir hiç şüphesiz YARGI.
  Yargı deyince BAROLARI ihmal edemeyiz.

  YanıtlaSil
 68. Hakkı Köylü yasası çıkıyor önce pazara. Yersen. Yedirilmedi. Değiştirildi. Ortada iki tane taslak var. Taraflar arasında da bir rekabet var. KİM BASKIN ÇIKARSA ONUN YASASI.

  YanıtlaSil
 69. CHP'li ve MHP'li üyeler, alt komisyon toplantısını terk etti. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza öztürk, toplumun, "çek suçlarında ceza kalkacak mı, kalkmayacak mı?" diye beklediğini, ancak düzenlemenin bu sorunu çözmediğini ileri sürdü. Tasarıya bu nedenle karşı olduklarını ifade eden Öztürk, bankaların sorumluluğunun artırılmasını ve karşılıksız çek keşide etmede cezanın kaldırılmasını istedi.
  MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın da tasarının, sorunları çözmediğini, ne getirdiği konusunda bilgi alacakları muhatap bulamadıklarını iddia ederek, bu nedenle toplantıdan ayrıldığını söyledi.
  Tasarı, 11 Haziran Perşembe günü TBMM Adalet Komisyonunda görüşülecek.

  YanıtlaSil
 70. 14-11-2007, 09:01 #3
  Av. Hakan EREN


  --------------------------------------------------------------------------------

  Tasarıya, http://www.kgm.adalet.gov.tr/gorus/cekkanunu.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

  Saygılarımla...

  Av. Hakan EREN
  Üye Kimliği
  Av. Hakan EREN İsimli Üyeye Özel Mesaj Gönderin
  Av. Hakan EREN İsimli Üyeye Email Gönderin
  Av. Hakan EREN İsimli Üyenin Tüm Mesajları Arayın

  17-03-2008, 14:18 #4
  ortaköylü


  --------------------------------------------------------------------------------

  üye Mr Black in duyumuna ben de ulaştım ve artık yeni yasa ile önce ağırlaştırılmış para cezasına hükmedildiğini ve ödenmez ise hapis cezasına hükmedilip infaza düştüğünü ben de biliyorum ama o hapis cezasının da kaldırılacağı söyleniyor..Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş varsa çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 71. 13-11-2007, 13:24 #1
  Mr Black
  yeni çek yasa tasarısı

  --------------------------------------------------------------------------------

  Sayın meslektaşlarım ve değerli hukukçular,
  Bilindiği üzere 3167 sayılı yasada yapılan son değişiklik üzerine, karşılıksız çek keşide etmek suçundan hapis cezası kalktı ve bunun yerine para cezasına hükmedilmeye başlandı, fakat bu para cezası belli bir süre içerisinde ödenmez ise, hapis cezasına çevriliyor. bu yasada yeni yapılacak değişkliğe göre, ki bu konuda bir tasarı hazırlandığını duydum, artık karşılıksız çek keşide edenler hakkında hiçbir şekilde hapis cezası uygulanamayacaktır. Araştırmama rağmen, net bir bilgiye ulaşamadım. Bu konuda bilgisi olanlar, paylaşırlarsa sevinirim.

  YanıtlaSil
 72. TÜRK HUKUK SİTESİ
  LÜTFEN TARİHLERE DİKKAT EDİN.
  LÜTFEN TARİHLERE DİKKAT EDİN

  ANLADINIZ MI?

  YanıtlaSil
 73. EKİM AYI BİRİLERİ FENA REZİL OLACAK.
  YA HARRU YA MERRU

  KARAMANIN KOYUNU HANİ

  YanıtlaSil
 74. Hükümet tarafından hazırlanan ve Meclis'e gönderilen Çek Yasa Tasarısı, bankaların sorumluluğunu artırıyor.
  Tasarı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına ilişkin esaslar içeriyor.
  Ankara, 7 Haziran 2009 14:58
  Karşılıksız çek suçundan cezaevlerinde bulunan çok sayıda kişi ile ailelerinin, "af" düzenlemesiyle bir an önce yasalaşmasını beklediği Çek Yasa Tasarı, 11 Haziran Perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.
  Tasarı, bankalara ekstra yükümlülük getiriyor. Bankalara çek hesabı açtırmak isteyen kişilerin, çek hesabı açtırmasında yasak olup olmadığını, kişinin ekonomik ve sosyal durumunun çek hesabı açmaya uygun olup olmadığını araştırmayı bankaların sorumluluğuna veriyor.
  Çek Yasa Tasarısı, ibraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezasıyla ilgili düzenlemeler de getiriyor.
  Tasarıya göre, bankaya ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde, banka görevlileri bu çekle ilgili olarak "karşılıksızdır" işlemi yapmakla yükümlü olacak. Ancak, bu yükümlülük, ibraz eden hamilin talepte bulunması hâlinde söz konusu olacak.
  Tasarıda karşılıksız çek veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine her bir çekle ilgili olarak 1500 güne kadar adli para cezasına hükmolunacak.
  Hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılacak.
  Tasarı, suça özgü etkin pişmanlık hükümleri getiriyor. Karşılıksız çek bedelini, düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek faizle tamamen ödeyen kişi hakkında mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verilebilecek.
  Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağıyla ilgili bankaya gerçek dışı beyanda bulunan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
  Bankalar, 2009 yılı sonuna kadar müşterilerine yeni çek defterleri verecek ve eski çek defterlerini imha edecek.
  Tasarı, bankalara bildirim yükümlülüğü de getiriyor. Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar tarafından, dönemler itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilecek.
  Birçok ceza hükümlerini de içeren tasarı, 1`i geçici madde olmak üzere 12 maddeden oluşuyor. Tasarının yasalaşması hâlinde yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

  Tasarı hakkında görüş bildiren CHP ve MHP'li komisyon üyeleri, yasanın toplumun ihtiyaçlarına cevap vermediğini söylediler.

  CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, kamuoyunda binlerce çek mağduru vatandaşın bu yasayı beklediğini ifade etti, tasarının çok ağır cezalar getirdiğini savundu.

  Öztürk, "Bu tasarı elimizin altında patlamaya hazır bir bomba gibi. Çek yüzünden hapis yatanların yanısıra hapis yatmamak için evinden yurdundan kaçanlar da var. Tasarı bu kişilerin sorununu çözmüyor, aksine çok ağır para cezaları öngörüyor" dedi.

  Tasarının alt komisyona havale edilmesini ve burada AB ülkelerindeki örneklere bakılarak yeni bir düzenleme yapılmasını isteyen Öztürk, tasarının mevcut haliyle kabul edilmesinin sorunları çözmeyeceğini, ortaya yeni sorunlar çıkaracağını iddia etti.

  MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın da, tasarının toplumun ihtiyaçlarına göre hazırlanmadığı görüşünü dile getirdi, tasarının hukuki hatalarla dolu olduğunu öne sürdü.

  Yalçın, "Ödenmeyen çekle ilgili çok ağır adli para cezası getiriliyor. Adli para cezası ödenmezse bu kez hapis cezası getiriliyor. Zaten parası olsa vatandaş çekini ödeyecek. Mantık dışı bir düzenlemeye gidiliyor" diye konuştu.

  Komisyon toplantısına, Maliye Bakanlığı, Bankalar Birliği, Merkez Bankası ve Yargıtay temsilcileri de katılarak görüş ve eleştirilerini dile getirdiler.

  Tartışmaların ardında tasarının bir alt komisyonda yeniden ele alınması benimsendi.

  YanıtlaSil
 75. Beklemek gerekiyor
  Adalet Komisyonu'nda yasa yeniden ele alınacak ve en ince detaylarıyla görüşülecek. Sanırız bu kafa karışıklıkları da giderilecektir.
  Çünkü bu konuyla 70 bin kişi doğrudan ilgili.
  Yeni yasada bankaların sorumlulukları da artırılıyor ki, bu konu da çok önemliydi. Çünkü böylece her önüne gelene çek defteri verilemeyeceği gibi, bankalar da elini taşın altına koyacak. Kötü niyetliler ayıklanacak.
  Bu konuyla ilgili neticeyi hem hapishanelerde bulunun binlerce kişi, hem de şu anda hakkında takibat başlamış ya da yargılaması devam eden esnaf bekliyor.
  Bizim bu durumdaki okurlarımıza diyeceğimiz şudur ki; kafa karışıklıklarını bir kenara bırakıp, tasarının yasalaşma sürecini beklemekten başka çare yok. Meclis'teki çalışma sonunda herşey mutlaka açıklığa kavuşacaktır.
  Kaynak: Takvim

  Tarih: 01:40:41 12.06.2009

  YanıtlaSil
 76. HOCAYA SORMUŞLAR ESKİ AYLARI NE YAPARLAR

  "KIRPAR KIRPAR YILDIZ YAPARLAR"

  OFLUOĞLU İLE BURAK ERİME SORMUŞLAR ESKİ HABERLERİ NE YAPARLAR
  "VALLA ESKİSİNİ BİLMEM DE ADALET BAKANINA YENİSİ BU DERLER"
  UYUYAN ÇEK MAĞDURUNA DA YENİ DİYE YUTTURURLAR

  23 HAZİRANDA SAYIN İYİMAYANIN YANINDA SENDE VARDIN UNUTMA.
  ERKEN ŞİZOFRENİ KÖTÜDÜR HOCA ALLAH MUHAFAZA

  YanıtlaSil
 77. Bu blog sitesinde kaç kişisiniz?
  Bu blogun bir yetkilisi varmı?
  Haberleşmek istiyorum..
  Abdulhamit Ergin

  YanıtlaSil
 78. KÜRT MESELESİ, GENEL AF VE MARDİN KATLİAMI - GAZETE YAZARLARI ...Kürt meselesi, genel af ve Mardin katliamı - GAZETE YAZARLARI ... Başbakan Erdoğan'ın da 2009 yılını bu kritik eşiğin aşılmasında önemli bir yıl olarak ...
  www.stargazete.com/.../kurt-meselesi-genel-af-ve-mardin-katliami-haber-186951.htm - Önbellek - Benzer
  'PKK'lılara Genel Af Çıkarılacak' 31 Temmuz 2009 Cuma 15:46'PKK'lılara Genel Af Çıkarılacak' Eski vekil Haşim Haşimi, genel af için çalışma başlatıldığını iddia etti...
  www.haberciniz.biz/.../pkklilara-genel-af-cikarilacak-674643.html - Önbellek - Benzer
  PKK'ya genel af mı geliyor? haberi - 13 Mart 2009 Cuma 11:1913 Mar 2009 ... Amerika'nın yeni başkanı Obama bizim Kürt sorununu çözmeyi kafaya koymuş. Türkiye'ye gelmeden formüllerini göndermiş.
  www.internethaber.com/news_detail.php?id=183545 - Önbellek - Benzer
  genel afgenel af - Milliyet Gazetesi'nin internet dünyasındaki yüzü, ... 21 Ağustos 2009 , Cuma Güncellenme: 10:59 ... Haşimi: genel af çalışması başladı ...
  milarsiv.milliyet.com.tr/genel%20af/1/1127873/ - Önbellek - Benzer
  Hükümet genel af düşünüyor mu? / iyibilgisayın devlet büyükleri sizden bir genel af beklentimiz var ne olur bizim ... şu genel affı çıkarın artıkkk nolurrrr yaaaa. açelya / 15 Nisan 2009 16:02 ...
  www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=46659 - Önbellek - Benzer
  Emek Partisi: Genel af ilan edilmeli SİYASET haberler haberleri ...Emek Partisi: Genel af ilan edilmeli. 08 Ağustos 2009 15:56. Emek Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel, Kürt sorununun çözümü konusunda partisinin görüşlerini ...
  www.haber7.com/.../20090808/Emek-Partisi-Genel-af-ilan-edilmeli.php - Önbellek - Benzer
  Genel af süreci başladı iddiası - 01.08.2009 - Politika - Yeni Şafak1 Ağu 2009 ... Yeni Şafak Gazetesi ana sayfası. Türkiye'nin gündemi, gündemin satır araları, gerçeklerin nabzı... The Country-Wide Daily Intellectual ...
  yenisafak.com.tr/Politika/Default.aspx?t=01.08.2009&i... - Önbellek - Benzer
  DTP'li Birdal Genel Af İstedi haberi / 18 Mart 2009 Çarşamba 21:4018 Mar 2009 ... DTP Milletvekili Akın Birdal, cezaevi sorunlarının çözümü için ''genel af'' çıkarılması gerektiğini söyledi.

  YanıtlaSil
 79. BU ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN ESKİ BAKAN MI? BUGÜN HURRİYETTE, GÜNDEM BÖLÜMÜNDE YAYINLANAN ŞU HABER ESKİ HABER Mİ?
  "Çek"e terör takibi Paylaş
  22 Ağustos 2009  Haberler Anında Cebinizde Hürriyet Mobil

  Adalet Bakanı Sadullah Ergin Eski bakan mı? Bugün Hurriyet Gazetesinde çıkan "ÇEK TERÖRÜ BESLİYOR" HABERİ ESKİ HABER Mİ?
  Çeklerin, terörün finansmanında kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, yeni düzenleme yapıyor. Adalet Bakanı Bakan Sadullah Ergin, "Yasal düzenlemeyle çekin kara paranın ve terörün finansmanında kullanılmasının önüne geçilecek" dedi.
  ŞARLATANLIĞA DEVAM EDİLİYOR. BU HABER ESKİ Mİ 22 AĞUSTOS 2009 TARİHLİ BİR HABER Mİ? AV. RAHMİ OFLUOĞLU

  YanıtlaSil
 80. okuma özürlü sende
  önce oku sazan atlama oltaya önce oku

  YanıtlaSil
 81. bakan eski değil senin bilgin eski. bakanın tasarı dediği hakkı köyünün tasarısı. yeni taslağı sen bilmiyorsan bizim günahımız ne.

  sayın çandır yalancı mı oldu.
  şarlatan sensin
  ayrıca alık

  YanıtlaSil
 82. Adalet Bakanı Sadullah Ergin\\\'in bugünki Hurriyet Gazetesindeki açıklamsı çok önemli bir haberdir. En resmi ağızdan bir açıklama yapılıyor ve çeke ağır cezalar getiren Çek Tasarısının gerekçesi olarak çekin terörü beslemesi gibi bir bahane uyduruluyor. Hani nerede ise karşılıksız çek mağdurları PKK terör örgütünün üyeleridir diyecekler.Buna sessiz kalınmamalı.Ben daha öncede yazdım çek tasarısı tek maddelik bir kanundur, o madde de ceza maddesidir. Gerisi laf-ı güzafdır.BANKALARI HEDEF GÖSTERMEK HEDEF SAPTIRMAKTIR.Burada önemli olan iktidar partisinin cezacı zihniyetidir.Elbette bankalar ve diğer faktöring kuruluşları önemli etkendir; ama hükümetin ve meclisin iradesine rağmen yasa çıkar mı? Hedef siyasi İktidardır.Artık gün Adalet Bakanına faks çekme günü değildir. O aşamalar geçildi, takılıp kalmayalım.Daha nitelikli mücadele yöntemleri gerekiyor. İşte en resmi ağızdan açıklama. Daha safsataya gerek var mı?GÜN FAL VE BÜYÜ GÜNÜ DEĞİL MÜCADELE GÜNÜDÜR.
  AV. RAHMİ OFLUOĞLU

  YanıtlaSil
 83. KİM GARANTİ SÖZ ALINMIŞAMA NEDEN AĞUSTOS OLMASIN, NEDEN EYLÜL OLMASIN?Burhan İşcan, pressturk’te döktürmüş gene. Kanun maddelerini alt alta sıralamış, araya da Anayasa’dan maddeler koymuş, ondan sonra bakın işte her şey bizden yana. Hukukun bir temel prensibi vardır. “kanunlar lafzı ve ruhi ile meridir” yani sadece kanunun sözünden anlaşılan yeterli değildir, güncel Türkçe ile söylersek kanunlar özü ve sözü ile birlikte yorumlanır ve uygulanır. Kanun maddelerini okuryazar herkes okur ve anlayabilir, ama kanun maddelerini bilmek hukukçu olmak demek değildir. Biz hukukçular kanun maddelerini ezbere bilmeyiz. Hukuk fakültelerinde kanun maddesi sorulmaz, ezberlenmez. Ezber gerçek hukukçunun işi değildir. Kanun maddelerinin kanunun bütünü içerisindeki anlamı, diğer maddelerle ilişkiler, sistem içerisindeki yeri önemlidir. Biz buna hukuk nosyonu da diyoruz. Mahkeme kararlarından kanun maddelerini alıp, ya da makalelerden, alt alta sıralamak kafa karıştırmaktan başka bir işe yaramaz.Pressturk’te İşcan kanun maddelerini alt alta sıraladıktan sonra şöyle diyor:EVET BİR SÖZ ALINDI. SAYIN ŞANDIR VE VURAL KEFİL. CHP GURUBUNDAN DA SÖZ ALINDI. O ZAMAN ZORUN NE DİYOR SAYIN AVUKAT. ZORUM ŞU NİYE AĞUSTOS DEĞİL? NİYE EYLÜL DEĞİL? AĞUSTOSUN 20 Sİ . GENEL AF SÖZ KONUSU. BU ARTIK DUYUM OLMAKTAN, ÖNGÖRÜ OLMAKTAN ÇIKTI. APO DENİLEN HAZRETİN! AÇILIM EMİRLERİ BEKLENİYOR. VE ALTTAN ALTA ŞEHİT ANALARI ALIŞTIRILIYOR. BÖYLE BİR AFFI DA SADECE İÇİMİZDEKİ SUÇ KANIKSATILMIŞLAR DEĞİL DİĞER SUÇLULARDA BEKLİYOR. BUNUN İÇİN DE FAL BAKMAYA GEREK YOK. BİRAZ GÜNDEMİ TAKİP EDİN YETER. HATTA CEZA EVLERİ GENEL MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMALARI BİLE YETER. NE DEMİŞTİ BİR ZAMANLAR. ŞARTLI TAHLİYE VEYADENETİMLİ SERBESTLİK. EH ARTIK. DEDİĞİM GİBİ SAYIN HOCAM. BENİM KİMSEYLE ALIP VEREMEDİĞİM YOK. OĞLUMU BAYRAMDA EVİMDE GÖRMEK İSTİYORUM O KADAR. VAR MI İTİRAZI OLAN. HEMDE BU KAFAYLA. SEVENLERİ SEVDİKLERİ OLAN KATILIR. OLMAYAN KATILMAZ. OTURUR BEKLER. AĞLAMAYAN ÇOCUĞA MEME VERMEZLER. ÜSTELİK VARLIK BARIŞINDAN, RUSYA VE CONİSTANDANDA PARA ALINDI. YANİ SAYIN BABACAN DA TAMAM. BANKALAR DA DİZE GELDİ. FAİZ İNDİRME YARIŞINDALAR. EKİMİ BEKLEMEYE GEREK VAR MI SİZCE? SAYIN AVUKAT DOSTLARIM SİZİ ÇOK SEVİYORUM. CİDDEN VE SAMİMİ. ÇÜNKÜ BENİ EZBERLERDEN KURTARAN SİZLERSİNİZ. VE DE EZBERLERLE YOL ALINMAZ. SAYGILARIMLA BURHAN İŞCAN FENOMEN CAHİL HAK VE ONUR SAVAŞCISI YALNIZ KURT-ÇUK. Bakın hele, genel af artık duyum değil, öngörü değilmiş; ya ne hazret, sadece Apo denilen hazretin emirleri bekleniyor. Şaka mı bu, alay mı, ne bu? Şimdi bu yorumu tıpkı kanunları yorumlar gibi yazının bütünü içerisinde yorumlayarak yazarın gerçek amacını, ne ifade etmek istediğini anlayabiliriz. Ne diyor işcan; Ekim garanti, söz aldık, ama neden daha erken olmasın ki? Ağustos, eylül gibi yani, Apo zamanında yani 15 ağustosta açıklamasını yapsa idi 20 ağustos genel af, iş tamamdı.Gecikti, ama hala mümkün..Üstelik para da bulunmuş. Babacan da tamam, her şey tamam arkadaşlar. Burhan abiniz her şeyi ayarladı, bütün gayreti Ekimden önce bu işi gerçekleştirmek. Yoksa Ekimden bir şüphe yoktur.“HUKUĞU HUKUKCULARA BIRAKIN” HADİ BIRAKTIK (ZATEN DE ÖYLEYDİ. SİZ O ALANDA MÜCADELE EDİP BİZE DESTEK VERCEKTİNİZ. BİZDE KENDİ MÜCADELECİ ALANIMIZDA, KENDİMİE AİT KULVARDA. BUNUN KİME NE ZARARI VAR.) KİME DUR DEDİK. KİMİN ÖNÜNDEN GEÇTİK.Hukuk alanını bize bırakmakla lütfetmişsiniz efendim, Allah razı olsun.Bu yorumu hangi sağduyu ile içimize sindireceğiz, ekim garanti, Apo emrederse Ağustos, hadi bilemedin Eylül. Sorun affın apo’nun emri ile olması değil, buradaki mantık ve verilen mesaj. Yazdıklarını okumadığını düşünüyorum.
  AV. RAHMİ OFLUOĞLU

  YanıtlaSil
 84. Sayın Bakanım; sizlerinde destekleri sonucu beldemiz Bekbele'nin tamamına parke taşları döşendi. Hatta mevcut asfalt yolar dahi sökülerek... Ama bu taşlar kalitesiz olduğu için hemen kırılmaya çökmeye başladı. Komşu beldemiz Denizcilerin döşediği taşlara birşey olmadı... Bu durumu başkanımız sayın Bestami beye sorduğumuzda vekilimiz Sdullah Erginin Antakya tarafında parke taş fabrikası olduğunu sizinle anlaştığını taşları sizin fabrikadan alması için baskı yaptığını söyledi.... bu söyledikleri doğrumu.. teşekkür ederim...

  YanıtlaSil
 85. değerli bakanım Sadullah Ergin beyefendi Selamın aleykum
  Bakanım ,
  ben 1973 niğde doğumlu olup hatay /erzin ilçesinde ikemat etmekteyim imam hatip mezunuyum sizin başkanlık yaptığınız dönemde erzin MİLLİ GENÇLİK VAKFI ERZİN TEMSİLİCİLİĞİ kurucu üyesiydim arkasından refah partisi döneminde bu davaya sımsıkı sarıldım ve gençlik kollarında aktif faliyette bulundun askerliğim geldiğinde askere gittim ve askerlik sürecinin bitiminden sonra AK PARTİ kurucular kurulu üyeliği yaptım o dönem DEVLET MEMURLUK SINAVINI kazanmama rağmenhiç bir yere yerleştiremedim bu davaya gönül veren biri olarak sizden istiramım beni bir yerlere yerleştirmenizi canı gönülden isterim. ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN bunu istememim sebebi ise bu davaya daha çok zaman ayırarak daha aktif bir insan olmak istiyorum saygılarımla allah yardımcımız olsumn esselemun aleykum..........
  MUSTAFA VURAL

  YanıtlaSil
 86. sayın vekilim saygılarımı iletyor kolaylıklar diliyorum.sitenizi ziyaret ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. bende hatay Yayladağlı bir anne olarak zor şartlarda okutmaya çalıştığım, Muş Arpaslan ÜNV Gıda teknolojisi bölümünde okuyan kızım Nurdan Güneş için burs vermenizi rica ediyorum. Yardımcı olacağınızı umuyor işlerinizde kolaylıklar diliyorum. SAYGILARIMLA.Ayşe güneş

  YanıtlaSil
 87. Çok şaşkınım,
  Çok da üzgünüm..
  Bizim bir arada olma gerekçemiz belli..
  ÇEK MAĞDURUYUZ..
  Yaralıyız..
  TAHKİR (aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma) ve TEZYİF (bir şeyi değersiz, adi, bayağı, aşağılık göstermeye çalışma) ediliyoruz, edileceğiz..
  Derdimiz; haksız yere bu zillete uğratılmaktan kurtulmak..
  Bunun için bir aradayız..
  Ve bu durumumuzu konuşurken (yazışırken) nasıl oldu ise bir hareket tarzı ayrılığı oldu.. Normaldir..
  Fakat gittikçe sataşmalar, laf çakmalar ufff..
  Anlayamıyorum, anlamam da mümkün değil..
  Tuhaf NİTELEMELER..
  Sıralamak istemediğim bir sürü SIFATLANDIRMALAR..
  TOKAT GİBİ, KAPI GİBİ CEVAPLAR..
  Cevaplara karşı CEVAPLAR..
  VE Cevaplara cevapların da CEVAPLARI..
  DURUN..
  DURUN..
  BÖYLESİNE BİR ÜSLUPLA VERİLEN HAK MÜCADELESİNİ..
  BÖYLESİNE SEVGİSİZ, SAYGISIZ VERİLEN ONUR MÜCADELESİNİ..
  KAZANSAK GURURLU OLABİLİR MİYİZ?
  SEVİNİRİZ TABİKİ.. ÇOK FAZLA SEVİNİRİZ..
  .. VE BENCE EN UYGUN TABİRLE 'YIRTTIK' DİYEREK..

  OYSA BİZİM;
  YIRTMAYA DEĞİL YUDUMLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR..
  BOĞAZIMIZDAKİ DÜĞÜMLERİ YUDUMLAMAYA..

  Bir KARA SIFATIN, bir KARA ZİNDANIN ruhlarımızı ve bedenlerimizi çökertmesine razı olamıyacağımızı haykırarak HAKKIMIZA HUKUKUMUZA kavuştuğumuzda BOĞAZIMIZDA DÜĞÜMLENEN BURUK BİR SEVİNCİ YUDUMLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR..

  BU DÜĞÜMLER DE ANCAK AÇIK VEYA GİZLİ GÖZYAŞLARIYLA YUDUMLANIR..

  SEVİNÇ VE HÜZÜN GÖZYAŞLARI YÜREKTE BİRİKİR, GÖZLERDEN AKAR..
  VE GÖZ YAŞLARI TERTEMİZDİR..

  LÜTFEN HÜZNÜMÜZÜ, LÜTFEN (İNŞALLAH) SEVİNCİMİZİ KİRLETMEYELİM

  HAKSIZLIĞA UĞRAYAN BİR KİMSENİN BİR BAŞKASINA HAKSIZLIK YAPMASI YAPABİLMESİ ANLAŞILAMAZ..

  O YÜZDEN ANLAMIYORUM, ANLAYAMIYORUM..
  Murat YALÇIN

  YanıtlaSil
 88. kavga değil, birlik zamanı..
  http://cek-magdurlari.blogspot.com/2009/08/cek-magduru-arkadaslarmz-murat-yalcn.html

  YanıtlaSil
 89. ÇEK TASARISI VE HÜKÜMETİN AÇMAZLARI
  Bu başlıkta http://rahmiofluoglu.wordpress.com da daha önce yazdığım bir yazı var. Hükümetin en önemli açmazı TCK ile Çek Kanununun uyumunu sağlamaktır. Hükümet uyumu görmemezlikten gelirse yeni ucube bir yasa çıkacaktır ortaya. Karşılıksız çeke ceza ağırlaşarak sürecektir. Böyle ucube bir yasanın uzun ömürlü olması düşünülemez.
  Bütün emareler böyle ucube bir yasanın çıkacağı doğrultusundadır veya hiç yasa çıkmayacak, 3167 devam edecektir.
  Nedir olumsuz emareler?
  En başta hazırlanan çek tasarısı olumsuz emaredir.
  Adalet Bakanının Gaziantep ağır Cezanın beraat kararının bozulması için kanun yararına bozma istemesi ve kararın bekleyen dosyaların önüne geçerek yıldırım hızı ile bozulması; normal prosedür çalışsa bu dosyanın bozulması yıllar alacaktı.
  Adalet Bakanı Sadullah Erginin 22 ağustos 2009 tarihli hürriyet’te çıkan açıklaması.
  Ne yapılmalı?
  Yargıda profesyonel avukatlarla etkin bir takip yapmak; başta Gaziantep kararı olmak üzere bütün beraat kararı olan dosyaları takibe almak,
  Yargı’da etkili bir bilgilendirme kampanyası sürdürmek, bu konuda biz bir kitap hazırlıyoruz ve bu kitabın finansmanını karşılıyoruz.
  ANAYASA MAHKEMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPMAK
  Anayasa Mahkemesi yolu çok basit şekilde şöyle oluyor:
  1-Muhalefet partilerinin başvurusu
  2- Görülmekte olan bir davada Mahkemenin Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bularak Anayasa Mahkemesine götürmesi.
  Bu durumda gene hukukçuların iki alanda etkili bir çalışma yapması gerekiyor; muhalefet partilerine yönelik ve esas mahkemelerine yönelik. Çıkacak kitabın bu konuda etkili olacağını düşünüyoruz.
  Av. Rahmi Ofluoğlu

  YanıtlaSil
 90. Olay belli. Birileri bu blog u PROVAKE ediyor galiba. Bilinçli olarak davayı destekleyen insanları isyana zorluyor. Biri birbiri sekilde bu tür mesajların engellenmesi gerek. Ben o mesajları yazanların çek mağduru değil tefeci olduklarını düşünüyorum.ve her geçen gün sayıları artmakta.

  YanıtlaSil
 91. Bizler artık sayıları milyonları bulan , ekonomik kriz sebebiyle çeklerini ödeyememiş esnaflarız.Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti devletine haiz olan ‘’Çeklerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun’’ hükümleri çerçevesinde adına para cezası denilen ve Anayasamıza, uydurulmuş bir kılıf maddesiyle HAPİS cezası almış tüccarlarız.Sesimizi duyuramıyoruz ,çünkü hepimiz kaçak durumda ve aranmaktayız.
  Çeklerini ekonomik kriz sebebiyle ödeyememiş esnafımıza,bu çeklerini HAPİS korkusu ile ödettiren\ödettirmeye zorlayan,meclisimizi dolaylı olarak etkilemeye çalışan , Banka ve Factoringcilerin T.B.M.M ‘nin üzerinde bir yaptırımı olmasını kınıyoruz.Nitekim Başbakanımız ‘’T.B.M.M ‘nin üzerine hiçbir güç yoktur’’ demiştir.
  2009 yılı itibariyle ekonomik krizinde etkisiyle bu zamana kadar katlanarak büyüyen ödenemeyen çek sayısı 3.5 milyonu aşmıştır.Esnafımızı , HAPİS ile korkutarak çekini ödemeye zorlamak, bu rakamlarla da görülmüştür ki imkansız bir hal almıştır.
  Ödenemeyen bir çekin yasal sonucu olarak hapis cezası almış tüccarımız ,sadece alacaklı tarafın egosu için bu cezalarla karşılaşmaktadır.Cezasını tamamlayıp cezaevinden çıkanların bir çoğu, kendileri hakkında ceza davası açan alacaklının, borcunu ödemeye de yanaşmamaktır.Bu sebebledir ki artık çeklerde hapis cezalarının caydırıcılık boyutu kalmamıştır.Bu insanlık dışı kanunda alacaklı tarafa verilen bir kağıt parçasının yaptırımı hapis olmamalıdır.ÖZGÜRLÜK ve HÜRRİYET teminat olarak verilemez.
  Şuan itibariyle de yüzbinlerce kişi, haklarında hükmü kesinleşmiş ve kaçak bir vaziyette borçlarını kıt imkanlar dahilinde ödemeye çalışmaktadır.Cezaevindeki esnaflarımız hükümetimizden bu konuya acil bir çare beklemektedir.Sayıları milyonları bulan çek cezalısı esnafımızın oy potansiyeli düşünüldüğünde,bir siyasi partiyi meclise gönderecek sayılarla karşılaşılmaktadır.
  Her fırsatta duyduğumuz, iyi niyetli-kötü niyetli ayrımı için TCK’ nın ilgili dolandırıcılık maddeleri ile bu sorun çözüme kavuşturulabilir.
  Bizler artık babalarımızı istiyoruz.bizler artık eşlerimizi istiyoruz.çocuklarımız aç. Kaçak durumda olan esnafımızın evinden dışarı çıkmaya özgürlüğü yok bu sebepledir ki evlerine süt götüremeyen insanlar var.Bizlere bu özgürlüğümüzü veriniz.borçlarımızı ödemenin her şeyden önce kul hakkı olduğunu iyi biliyoruz.
  Sizler,Bankaların, Factoring firmalarının, tefecilerin, eli çantalı lobi faaliyetlerinin değil , biz esnafın vekili olduğunuzu gösteriniz.Bu zamana kadar yapılmış olan çek kanunlarında bir ilki gerçekleştiriniz.T.B.M.M.’ nin her kurumun ve kuruluşun üstünde olduğunu ispatlayınız.Likiditenin ve çeklerin ekonomide dönen payının hesabından çok,insan onuruna verilen değer ile hukukun üstünlüğünü ön plana alınız.
  Çek kanunu’nun şuandaki haliyle, Anayasa’ya , Hukuka, Avrupa insan hakları sözleşmesine aykırı olduğu artık tüm kesimler ve kurumlarca bilinmektedir.Yeni kanunda bu hükümlerin kaldırılması hangi etken ve kurumlar tarafından engellenmektedir bilmek istiyoruz.Alacaklı tarafa hiçbir şey kazandırmayan , sadece egonun tatmini için kullanılan , adliyeleri ve mahkemeleri icra dairesine çeviren , iş yükünü artık altından kalkılmaz hale getiren , tüm otoritelerce insanlık dışı kabul edilen , sorgusuz ve savunmasızca hükmü verilen , cezası süre bakımından 5 yıl olan, ailelerin perişan olup dağılmasına yol açan , sosyal patlamaları yavaş yavaş tetikleyen BU YASANIN BİR AN EVVEL SONUÇLANMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ NORMLARINA GÖRE UYARLANMASINI İSTİYORUZ. BİZ ESNAF OLARAK HALEN T.B.M.M. ‘ NİN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜCÜN OLMADIĞINA İNANIYORUZ..

  YanıtlaSil
 92. Karşılıksız Çek Vermekten Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay Tutuklandı Karşılıksız Çek Verdiği Gerekçesiyle Antalya'da Gözaltına Alınan Yönetmen Ezel Akay, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi.
  Karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altın Portakal Film Festivali için geldiği Antalya'da bu sabah kaldığı Dedeman Otel'de polis tarafından gözaltına alınan Ezel Akay karşılıksız çek verme suçunu konu alan 3167 Sayılı Kanun'a muhalefetten Asayis Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

  Daha sonra Antalya Adliyesi'ne getirilen yönetmen Ezel Akay'ın borcunu ödemediği anlaşıldı. Adliye nezaretinde sabah saatlerinden beri bekletilen Ezel Akay hakkında Fatih Adliyesi tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresi bulunduğu belirtildi.

  Akay daha sonra tutuklanarak Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

  YanıtlaSil
 93. Çok şaşkınım,
  Çok da üzgünüm..
  Bizim bir arada olma gerekçemiz belli..
  ÇEK MAĞDURUYUZ..
  Yaralıyız..
  TAHKİR (aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma) ve TEZYİF (bir şeyi değersiz, adi, bayağı, aşağılık göstermeye çalışma) ediliyoruz, edileceğiz..
  Derdimiz; haksız yere bu zillete uğratılmaktan kurtulmak..
  Bunun için bir aradayız..
  Ve bu durumumuzu konuşurken (yazışırken) nasıl oldu ise bir hareket tarzı ayrılığı oldu.. Normaldir..
  Fakat gittikçe sataşmalar, laf çakmalar ufff..
  Anlayamıyorum, anlamam da mümkün değil..
  Tuhaf NİTELEMELER..
  Sıralamak istemediğim bir sürü SIFATLANDIRMALAR..
  TOKAT GİBİ, KAPI GİBİ CEVAPLAR..
  Cevaplara karşı CEVAPLAR..
  VE Cevaplara cevapların da CEVAPLARI..
  DURUN..
  DURUN..
  BÖYLESİNE BİR ÜSLUPLA VERİLEN HAK MÜCADELESİNİ..
  BÖYLESİNE SEVGİSİZ, SAYGISIZ VERİLEN ONUR MÜCADELESİNİ..
  KAZANSAK GURURLU OLABİLİR MİYİZ?
  SEVİNİRİZ TABİKİ.. ÇOK FAZLA SEVİNİRİZ..
  .. VE BENCE EN UYGUN TABİRLE 'YIRTTIK' DİYEREK..

  OYSA BİZİM;
  YIRTMAYA DEĞİL YUDUMLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR..
  BOĞAZIMIZDAKİ DÜĞÜMLERİ YUDUMLAMAYA..

  Bir KARA SIFATIN, bir KARA ZİNDANIN ruhlarımızı ve bedenlerimizi çökertmesine razı olamıyacağımızı haykırarak HAKKIMIZA HUKUKUMUZA kavuştuğumuzda BOĞAZIMIZDA DÜĞÜMLENEN BURUK BİR SEVİNCİ YUDUMLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR..

  BU DÜĞÜMLER DE ANCAK AÇIK VEYA GİZLİ GÖZYAŞLARIYLA YUDUMLANIR..

  SEVİNÇ VE HÜZÜN GÖZYAŞLARI YÜREKTE BİRİKİR, GÖZLERDEN AKAR..
  VE GÖZ YAŞLARI TERTEMİZDİR..

  LÜTFEN HÜZNÜMÜZÜ, LÜTFEN (İNŞALLAH) SEVİNCİMİZİ KİRLETMEYELİM

  HAKSIZLIĞA UĞRAYAN BİR KİMSENİN BİR BAŞKASINA HAKSIZLIK YAPMASI YAPABİLMESİ ANLAŞILAMAZ..

  O YÜZDEN ANLAMIYORUM, ANLAYAMIYORUM..
  Murat YALÇIN

  YanıtlaSil
 94. CEKE TEROR TAKIBI
  Haberler Anında Cebinizde Hürriyet Mobil

  Haberler Anında Bilgisayarınızda Haber Alarmı

  Haber Kaçırmaya Son Hürriyet Mind

  Sitene Haber Ekle Kazan Bumerang

  Çeklerin, terörün finansmanında kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, yeni düzenleme yapıyor. Adalet Bakanı Bakan Sadullah Ergin, "Yasal düzenlemeyle çekin kara paranın ve terörün finansmanında kullanılmasının önüne geçilecek" dedi.


  Karşılıksız çek nedeniyle 2009 yılının ilk 7 ayında açılan dava sayısının 159 bini aştığını belirten Bakan Ergin, MHP Milletvekili Alim Işık'ın soru önergesine verdiği yanıtta, çeke olan güvenin zaafa uğramaması, sahtecilik ve dolandırıcılık suçları nedeniyle hapis cezası verilmesinin hükme bağlandığını kaydetti. Ergin, "Ancak hapis cezasına rağmen piyasada karşılıksız çek miktarı artmış, ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır. Son 20 yıl içinde kanunun üç defa değiştirilmesi üç kez Anayasa Mahkemesi'nin incelemesine konu olması nedeniyle yeniden yasanın düzenlenmesi gündeme gelmiştir" dedi.

  Hamiline çeklere "kara para ve terör" ayarı
  Saygı ÖZTÜRK YAZIYOR  Yeni hazırlanan tasarıyla çek hamilini, sadece karşılıksızlığa ve hesabın sahteliğine karşı korumakla yetinilmediğini ifade eden Ergin, keşidecinin hukuka aykırılıkları, perdelemeleri, başkasının arkasına gizlenmeleri, kısaca hileleri karşısında da hamilleri ve piyasayı gözeten hükümlere yer verildiğini açıkladı. Ergin, tasarıyla kara paranın aklanması ve terörün finansmanı konusunda da düzenlemeye gidildiğine dikkat çekti. Bakan, şunları söyledi:

  "Tüzel kişilere özellikle ticaret şirketlerine ilişkin ödeme ve tahsil işlemlerinin, şirketle ilgili olan veya olmayan gerçek kişilerin hesapları üzerinden yürütülmesi, çek hesabının tüzel kişiye ait olması halinde, bu tüzel kişi adına çek karşılığını süresi içinde bankada hazır tutmakla yükümlü kişi belirli olacak. Şirketten ayrılan kişi bu hususta sorumlu tutulamayacak. Nihayet çeki tüzel kişi adına düzenleyen kişinin adı ve soyadı çekten anlaşılacak. Hamiline çeklerin kayıt dışı ekonominin etkin araçlarından biri olmasının önlenmesi ve çekin, kara paranın aklanmasında, terörün finansmanında kullanılmamasının engellenmesi de amaçlanıyor. Bankaların çek hesabı açarken yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi, kimlik ve vergi numarası dışında kişinin tacir olup olmadığının açıklığa kavuşması sağlanacak. Hesap açtırmak isteyen kişiden yazılı beyan alınacak. Beyanda bulunan kişi sicil numarasını, tüzel kişilerde çekin bedelini tahsile amade kişinin kimler olduğunu belirtecek. Tüzel kişinin işlemlerini gerçek kişi üzerinden çek hesabı olarak yürütmesi engellenecek"
  Etkin pişmanlık işleyecek

  YanıtlaSil
 95. bakan eski değil senin bilgin eski. bakanın tasarı dediği hakkı köyünün tasarısı. yeni taslağı sen bilmiyorsan bizim günahımız ne.

  sayın çandır yalancı mı oldu.
  şarlatan sensin
  ayrıca alık

  YanıtlaSil
 96. Adalet Bakanı Sadullah Ergin\\\'in bugünki Hurriyet Gazetesindeki açıklamsı çok önemli bir haberdir. En resmi ağızdan bir açıklama yapılıyor ve çeke ağır cezalar getiren Çek Tasarısının gerekçesi olarak çekin terörü beslemesi gibi bir bahane uyduruluyor. Hani nerede ise karşılıksız çek mağdurları PKK terör örgütünün üyeleridir diyecekler.Buna sessiz kalınmamalı.Ben daha öncede yazdım çek tasarısı tek maddelik bir kanundur, o madde de ceza maddesidir. Gerisi laf-ı güzafdır.BANKALARI HEDEF GÖSTERMEK HEDEF SAPTIRMAKTIR.Burada önemli olan iktidar partisinin cezacı zihniyetidir.Elbette bankalar ve diğer faktöring kuruluşları önemli etkendir; ama hükümetin ve meclisin iradesine rağmen yasa çıkar mı? Hedef siyasi İktidardır.Artık gün Adalet Bakanına faks çekme günü değildir. O aşamalar geçildi, takılıp kalmayalım.Daha nitelikli mücadele yöntemleri gerekiyor. İşte en resmi ağızdan açıklama. Daha safsataya gerek var mı?GÜN FAL VE BÜYÜ GÜNÜ DEĞİL MÜCADELE GÜNÜDÜR.
  AV. RAHMİ OFLUOĞLU

  YanıtlaSil
 97. KİM GARANTİ SÖZ ALINMIŞAMA NEDEN AĞUSTOS OLMASIN, NEDEN EYLÜL OLMASIN?Burhan İşcan, pressturk’te döktürmüş gene. Kanun maddelerini alt alta sıralamış, araya da Anayasa’dan maddeler koymuş, ondan sonra bakın işte her şey bizden yana. Hukukun bir temel prensibi vardır. “kanunlar lafzı ve ruhi ile meridir” yani sadece kanunun sözünden anlaşılan yeterli değildir, güncel Türkçe ile söylersek kanunlar özü ve sözü ile birlikte yorumlanır ve uygulanır. Kanun maddelerini okuryazar herkes okur ve anlayabilir, ama kanun maddelerini bilmek hukukçu olmak demek değildir. Biz hukukçular kanun maddelerini ezbere bilmeyiz. Hukuk fakültelerinde kanun maddesi sorulmaz, ezberlenmez. Ezber gerçek hukukçunun işi değildir. Kanun maddelerinin kanunun bütünü içerisindeki anlamı, diğer maddelerle ilişkiler, sistem içerisindeki yeri önemlidir. Biz buna hukuk nosyonu da diyoruz. Mahkeme kararlarından kanun maddelerini alıp, ya da makalelerden, alt alta sıralamak kafa karıştırmaktan başka bir işe yaramaz.Pressturk’te İşcan kanun maddelerini alt alta sıraladıktan sonra şöyle diyor:EVET BİR SÖZ ALINDI. SAYIN ŞANDIR VE VURAL KEFİL. CHP GURUBUNDAN DA SÖZ ALINDI. O ZAMAN ZORUN NE DİYOR SAYIN AVUKAT. ZORUM ŞU NİYE AĞUSTOS DEĞİL? NİYE EYLÜL DEĞİL? AĞUSTOSUN 20 Sİ . GENEL AF SÖZ KONUSU. BU ARTIK DUYUM OLMAKTAN, ÖNGÖRÜ OLMAKTAN ÇIKTI. APO DENİLEN HAZRETİN! AÇILIM EMİRLERİ BEKLENİYOR. VE ALTTAN ALTA ŞEHİT ANALARI ALIŞTIRILIYOR. BÖYLE BİR AFFI DA SADECE İÇİMİZDEKİ SUÇ KANIKSATILMIŞLAR DEĞİL DİĞER SUÇLULARDA BEKLİYOR. BUNUN İÇİN DE FAL BAKMAYA GEREK YOK. BİRAZ GÜNDEMİ TAKİP EDİN YETER. HATTA CEZA EVLERİ GENEL MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMALARI BİLE YETER. NE DEMİŞTİ BİR ZAMANLAR. ŞARTLI TAHLİYE VEYADENETİMLİ SERBESTLİK. EH ARTIK. DEDİĞİM GİBİ SAYIN HOCAM. BENİM KİMSEYLE ALIP VEREMEDİĞİM YOK. OĞLUMU BAYRAMDA EVİMDE GÖRMEK İSTİYORUM O KADAR. VAR MI İTİRAZI OLAN. HEMDE BU KAFAYLA. SEVENLERİ SEVDİKLERİ OLAN KATILIR. OLMAYAN KATILMAZ. OTURUR BEKLER. AĞLAMAYAN ÇOCUĞA MEME VERMEZLER. ÜSTELİK VARLIK BARIŞINDAN, RUSYA VE CONİSTANDANDA PARA ALINDI. YANİ SAYIN BABACAN DA TAMAM. BANKALAR DA DİZE GELDİ. FAİZ İNDİRME YARIŞINDALAR. EKİMİ BEKLEMEYE GEREK VAR MI SİZCE? SAYIN AVUKAT DOSTLARIM SİZİ ÇOK SEVİYORUM. CİDDEN VE SAMİMİ. ÇÜNKÜ BENİ EZBERLERDEN KURTARAN SİZLERSİNİZ. VE DE EZBERLERLE YOL ALINMAZ. SAYGILARIMLA BURHAN İŞCAN FENOMEN CAHİL HAK VE ONUR SAVAŞCISI YALNIZ KURT-ÇUK. Bakın hele, genel af artık duyum değil, öngörü değilmiş; ya ne hazret, sadece Apo denilen hazretin emirleri bekleniyor. Şaka mı bu, alay mı, ne bu? Şimdi bu yorumu tıpkı kanunları yorumlar gibi yazının bütünü içerisinde yorumlayarak yazarın gerçek amacını, ne ifade etmek istediğini anlayabiliriz. Ne diyor işcan; Ekim garanti, söz aldık, ama neden daha erken olmasın ki? Ağustos, eylül gibi yani, Apo zamanında yani 15 ağustosta açıklamasını yapsa idi 20 ağustos genel af, iş tamamdı.Gecikti, ama hala mümkün..Üstelik para da bulunmuş. Babacan da tamam, her şey tamam arkadaşlar. Burhan abiniz her şeyi ayarladı, bütün gayreti Ekimden önce bu işi gerçekleştirmek. Yoksa Ekimden bir şüphe yoktur.“HUKUĞU HUKUKCULARA BIRAKIN” HADİ BIRAKTIK (ZATEN DE ÖYLEYDİ. SİZ O ALANDA MÜCADELE EDİP BİZE DESTEK VERCEKTİNİZ. BİZDE KENDİ MÜCADELECİ ALANIMIZDA, KENDİMİE AİT KULVARDA. BUNUN KİME NE ZARARI VAR.) KİME DUR DEDİK. KİMİN ÖNÜNDEN GEÇTİK.Hukuk alanını bize bırakmakla lütfetmişsiniz efendim, Allah razı olsun.Bu yorumu hangi sağduyu ile içimize sindireceğiz, ekim garanti, Apo emrederse Ağustos, hadi bilemedin Eylül. Sorun affın apo’nun emri ile olması değil, buradaki mantık ve verilen mesaj. Yazdıklarını okumadığını düşünüyorum.
  AV. RAHMİ OFLUOĞLU

  YanıtlaSil
 98. BU ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN ESKİ BAKAN MI? BUGÜN HURRİYETTE, GÜNDEM BÖLÜMÜNDE YAYINLANAN ŞU HABER ESKİ HABER Mİ?
  "Çek"e terör takibi Paylaş
  22 Ağustos 2009  Haberler Anında Cebinizde Hürriyet Mobil

  Adalet Bakanı Sadullah Ergin Eski bakan mı? Bugün Hurriyet Gazetesinde çıkan "ÇEK TERÖRÜ BESLİYOR" HABERİ ESKİ HABER Mİ?
  Çeklerin, terörün finansmanında kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, yeni düzenleme yapıyor. Adalet Bakanı Bakan Sadullah Ergin, "Yasal düzenlemeyle çekin kara paranın ve terörün finansmanında kullanılmasının önüne geçilecek" dedi.
  ŞARLATANLIĞA DEVAM EDİLİYOR. BU HABER ESKİ Mİ 22 AĞUSTOS 2009 TARİHLİ BİR HABER Mİ? AV. RAHMİ OFLUOĞLU

  YanıtlaSil
 99. Hükümet tarafından hazırlanan ve Meclis'e gönderilen Çek Yasa Tasarısı, bankaların sorumluluğunu artırıyor.
  Tasarı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına ilişkin esaslar içeriyor.
  Ankara, 7 Haziran 2009 14:58
  Karşılıksız çek suçundan cezaevlerinde bulunan çok sayıda kişi ile ailelerinin, "af" düzenlemesiyle bir an önce yasalaşmasını beklediği Çek Yasa Tasarı, 11 Haziran Perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.
  Tasarı, bankalara ekstra yükümlülük getiriyor. Bankalara çek hesabı açtırmak isteyen kişilerin, çek hesabı açtırmasında yasak olup olmadığını, kişinin ekonomik ve sosyal durumunun çek hesabı açmaya uygun olup olmadığını araştırmayı bankaların sorumluluğuna veriyor.
  Çek Yasa Tasarısı, ibraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezasıyla ilgili düzenlemeler de getiriyor.
  Tasarıya göre, bankaya ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde, banka görevlileri bu çekle ilgili olarak "karşılıksızdır" işlemi yapmakla yükümlü olacak. Ancak, bu yükümlülük, ibraz eden hamilin talepte bulunması hâlinde söz konusu olacak.
  Tasarıda karşılıksız çek veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine her bir çekle ilgili olarak 1500 güne kadar adli para cezasına hükmolunacak.
  Hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılacak.
  Tasarı, suça özgü etkin pişmanlık hükümleri getiriyor. Karşılıksız çek bedelini, düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek faizle tamamen ödeyen kişi hakkında mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verilebilecek.
  Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağıyla ilgili bankaya gerçek dışı beyanda bulunan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
  Bankalar, 2009 yılı sonuna kadar müşterilerine yeni çek defterleri verecek ve eski çek defterlerini imha edecek.
  Tasarı, bankalara bildirim yükümlülüğü de getiriyor. Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar tarafından, dönemler itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilecek.
  Birçok ceza hükümlerini de içeren tasarı, 1`i geçici madde olmak üzere 12 maddeden oluşuyor. Tasarının yasalaşması hâlinde yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

  Tasarı hakkında görüş bildiren CHP ve MHP'li komisyon üyeleri, yasanın toplumun ihtiyaçlarına cevap vermediğini söylediler.

  CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, kamuoyunda binlerce çek mağduru vatandaşın bu yasayı beklediğini ifade etti, tasarının çok ağır cezalar getirdiğini savundu.

  Öztürk, "Bu tasarı elimizin altında patlamaya hazır bir bomba gibi. Çek yüzünden hapis yatanların yanısıra hapis yatmamak için evinden yurdundan kaçanlar da var. Tasarı bu kişilerin sorununu çözmüyor, aksine çok ağır para cezaları öngörüyor" dedi.

  Tasarının alt komisyona havale edilmesini ve burada AB ülkelerindeki örneklere bakılarak yeni bir düzenleme yapılmasını isteyen Öztürk, tasarının mevcut haliyle kabul edilmesinin sorunları çözmeyeceğini, ortaya yeni sorunlar çıkaracağını iddia etti.

  MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın da, tasarının toplumun ihtiyaçlarına göre hazırlanmadığı görüşünü dile getirdi, tasarının hukuki hatalarla dolu olduğunu öne sürdü.

  Yalçın, "Ödenmeyen çekle ilgili çok ağır adli para cezası getiriliyor. Adli para cezası ödenmezse bu kez hapis cezası getiriliyor. Zaten parası olsa vatandaş çekini ödeyecek. Mantık dışı bir düzenlemeye gidiliyor" diye konuştu.

  Komisyon toplantısına, Maliye Bakanlığı, Bankalar Birliği, Merkez Bankası ve Yargıtay temsilcileri de katılarak görüş ve eleştirilerini dile getirdiler.

  Tartışmaların ardında tasarının bir alt komisyonda yeniden ele alınması benimsendi.

  YanıtlaSil
 100. Sadullah ERGİN
  Ben Kütahya Çarşısında esnafım. Aldığım çekler birer birer patlıyor. Bende kestiklerimi ödeyemiyorum. Ocak çeklerimi Allah razı olsun toptancılar 8.9.aya yazdığım ertelemeleri kabul ettiler. Ama onlarıda ödemem imkansız. Çarşıda en az 20 ye yakın esnaf c.evine girdi çeklerini ödeyemedikleri için. Ben girmek istemiyorum. Girersem aileme kim bakacak.
  Elimden birşey gelmeden orda yatamam . Girersem 2. gün kendimi asarım.
  Kaldırın bu cezaları bırakında çalışıp ödeyelim.
  Yapılandırma yapın.
  Sizden bunu bekliyoruz.
  Şerafettin Güloğlu

  YanıtlaSil
 101. Sadullah Ergin.

  Çeklerini ödeyemediği için kardeşim c.evine girdi. Aldığı ceza 5 yıl. 3 yaşında bir oğlu var. Eşinin işi yok.
  Ben ancak yetişebiliyorum. Bu işin sonu ne olacak.
  Esra Ş.

  YanıtlaSil
 102. slm mrblar inş bu yazıyı yayınlarsınız bizler hataylı olarak AKP oy vermiş biri olarak asi nehri kenarına yapılan işi iptal edilmesini istiyoruz oraya dökulen paralardan kaç işçiye iş imkanı açılırdı bilmiyordum mesala baska sey yapılabilirdi asi nehri uzerin bazı kısımlarının uzerinin kapatılıp oto park iş yerleri açılabilirdi sayın vekilim sizlerde bu konuda yardım bekliyoruz diger vatandaşlar gibi sizden iş istemiyorum hatay hepimizin daha guzel hatay görmek istiyoruz saygılar

  YanıtlaSil
 103. sayın Bakanım ben sınıf öğremeni son sınıf öğrencisiyim sizden kendim için değil 2 çocuğuyla işsiz kalıp kayınvaldesin yanına taşınmak zorunda kalan ablam ve eniştem için iş istiyorum. Ablam güvenlik ve çocuk bakım sertifikasına sahip eniştem de güvenlik sertifikasına sahip olmasına rağmen 2 yıldır sürekli biyerlere yerleştirilmeyi beklereken tam oldu geçiyor dediğimiz zamanlarda onlar yerine sizin bi yakınınızın yerleştiğini duyuyor ve siz ve yakınlarınız yüZünden 2 çocukla madur bir duruma düşüyorlar.sayın vekilim sizce bu sizin savunduğunuz ADALET kavramına uyyormu?Ablamın çocuk esirdeme kurumuna bakıcı anne için başvurusu kabul edilip sağlık raporu bile çıkarma aşamasından sonra yine sizin bir telefonunuzla bir yakınınız oraya yerleşti yine ablamların iş umudu sona erdi.SAYIN VEKİLİM SORUYORUM SİZE nezamn bu torpil olayları bitip gerçekten ihtiyac sahibi ve hak eden insanlara yardım edilecek.LÜTFEN ARTIK BU TORPİL OLAYLARINI YAPARKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜP KAÇ ÇOCUĞUN DÜŞKÜNÜN HAKKINI YEDİĞİNİZİ ANLAYIN! HATAYDAN SEHER TAP

  YanıtlaSil
 104. SAYIN ARKADAŞLAR BURASI ÇEK MAĞDURLARI İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR SAYFADIR. SAYIN BAKANIMIZA SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN
  HARİCİ KONULAR İÇİN LÜTFEN YAZMAYINIZ
  KARŞILIKSIZ ÇEK İÇİN HAPİS CEZASI ALANLARIN YAKINLARI İÇİNDİR VE KENDİLERİ İÇİNDİR.

  YanıtlaSil
 105. SADULLAH ERGİN BAKANIM BEN KREDİ KART MAGDURUYUM BENİM DÖRT TANE KREDİ KARTIM VAR.BİRDE ÇEKMİŞ OLDUGUM TÜKETİÇİ KREDİM VAR.HEPSİNİN TOPLAMI:50MİLYAR.HER GEÇENGÜN FAİZ EKLENİYOR.BANA YARDIM EDİN.BEN HATAY/ANTAKYA MERKEZ 4NOLU SAĞLIK OCAĞINDA 9YIL DAN BERİ KADROLU MEMUR OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.EVİM KİRA ÜÇ ÇOÇUK VAR EŞİM EVHANIMI.BENİM MAAŞIMDAN BAŞKA HİÇBİ ŞEYİMİZ YOKTUR.SAYIN BAKANLARIM SESİMİ DUYAN YOKMU BEN BU BORÇU ÖDEYEÇEGİM.AMA BANA YARDIM EDİN BANKALAR UZUN VADELİ KREDİ VERMİYORLAR.BEN ANÇAK UZUN VADELİ KREDİ İLE ÖDEYEBİLİRİM.ONUN İÇİN HEM BENDEN KEFİL İSTİYORLAR.BU ZAMANDA KİMSE KİMSEYE KEFİL OLMAZ.SAYIN BAKANLARIM.EVİME MAAŞIMA HAÇİZ GELECEK.BANA BİR KAÇGÜN DAHA MUSADE ETTİLET AVUKATA VERİLİK.ALLAHINI SEVEN KİMSE YOKMU.BANA YARDIM EDECEK.NE YAPAYIM PARA İÇİN ADAM,MI VURAYIM.DAĞAMI CIKAYIM.KENDİMİ,Mİ ÖLDÜREYİM.BEN ÇOK KÖTÜYÜM PİSKOLOJİM BOZULDU.NE OLUR BANA YARDIM EDİN.SİZDEN ÇOK BİRŞEY İSTEMİYORUM.SADECE KEFİLSİZ BENİM BORÇLARIMIN HEPSİNİ BİRÇATI ALTINDA TOPLAYIP.UZUN YADELİ ÖDEYE BİLECEGİM ŞEKİLDE OLMASINI İSTİYORUM.ÇOK ŞEYMİ İSTİYORUM.SAYIN BAKANLARIM.
  ÖMER ÇALIŞIR

  YanıtlaSil
 106. sayın vekılım ben özürlü kadrosına bır turlu gecemedım evlı ve işsizim lise mezunuyum ne yabacağıma bılmıyorum ne zaman sınav açılır? saygılarımla

  YanıtlaSil
 107. Sadullah Ergin
  Sayın Bakanım size ulaşmak için çok uğraştım . Telefonlarını verdi meclis santrali . Ama ulaşamadım. Nolur sesimizi duyun . Aileler parcalandı . İki kızımla napcamı bilmiyorum.
  Okutamıyorum. Zor durumdayım. Evsahibi atıyor . Naparım ben . Oysa eşim içerde olmasa çalışır . Hem borcunu öder hem bize bakar. İş bulamıyorum. Eski banka çalışanıyım ama başvurmadğım yer kalmadı. Nolur size yalvarıyorum. Sadece aileler için düşünün ve birşeyler yapın.
  Elif Sezer

  YanıtlaSil
 108. MAĞDURLARI İÇİN ONLARDAN ÇOK ŞEY İSTEYEMEM, SÖZLEŞMEMİZDE YOK..DEMEM ŞU BU DAVAYA PROFESYONEL ÇALIŞACAK AVUKATLAR KATMAK LAZIM. BENİM ÇALIŞMA ARKADAŞINA İHTİYACIM VAR. BEN BİR ÖLÇÜDE MASRAFLARA KATILIRIM; ANCAK BU İŞİN PROFESYONEL TAKİBİ MADDİ SORUN.. İŞTE GAZİANTEP AĞIR CEZADAKİ DURUŞMALARI TAKİP EDEMEDİK. ÇOK ÖNEMLİ İDİ . GAZİANTEP AĞIRCEZA MAHKEMESİNİN KARARDA DİRENMESİ SAĞLANSA BÜYÜK BİR BAŞARI OLACAKTI. GEVEZELİKLER YÜZÜNDEN BUNLAR KONUŞULAMADI, TARTIŞILAMADI..ÖYLE AKLINA ESTİKÇE EYLEM ÇAĞRISI YAPMAK İŞ DEĞİL, BU İŞ CİDDİYET İSTİYOR. KATKI İSTİYOR..BU KONUDA BUGÜNLERDE BİR YAZI YAZACAĞIM.
  ÇEK MAĞDURLARINA LİDERLİK
  Benim bir avukat olarak çek mağdurları mücadelesinin önderliğini yapmam söz konusu olamaz.. Eğer bir örgütlenmeye gidilirse başkan mutlaka bir mağdur olmalı. Birlik sorununa gelince birlik özgür tartışma ortamında oluşur, birysel davranışların, ego tatminlerinin öne çıktığı yalan ve uydurma haber yorumlarla insanların karalandığı,başkalarınından aşırma yazılarla birlik olmaz. Burhan İşcan'ın bana gönderdiği yorum mailleri yayyınlayacağım, daha doğrusu benim blogdaki kendi yorumlarında var; şöyle diyor: GENÇLİĞİMDE PETOÇELLİ'YE HAYRANDIM. AVUKAT OLMAK İSTEDİM OLAMADIM. SİZ BENİM HAYALİMDEKİ AVUKATSINIZ, İDEOLÜMSÜNÜZ. İşcan keşke avukat olsaydı, şimdi bu sorunları yaşamayacaktık. Büyük haksızlığa uğramış,çile çeken çek mağdurları davasında petroçelli'yi oynamaya çalışarak egosunu tatmin etmesi on binlerce insana zarar veriyor ne yazık ki..Eve işcan keşke arzu ettiği gibi avukat olabilseydi. Üzgünüm ama ne benim ne de çek mağdurlarının bir dahli yok İşcan'ın avukat olamayışında.
  http://rahmiofluoglu.wordpress.com
  SEN PETROÇELLİYİ BİLİYONMU BE ADAM. O DAVA ADAMIYDI. HUKUK VE ADALET İÇİN ÇALIŞTI. KEŞKE SENDE PETROÇELLİ OLSAYDIN. SENİ ÖYLE ZANNETTİYSE HATA MI YAPTI. ADAM YERİNE KOYMUŞ. DEĞERLENDİRMİŞ. DEĞERİNE DEĞER KATMIŞ. SEN NE YAPIYORSUN ….. NEYİN HIRSI…. NEYİ PAYLAŞAMADIN BU İŞCANLA. ALLAH İÇİN ANLAT Bİ HELE. NE YAPTI. Bİ KARAR VERDİN DE OLMAZ ZİNHAR YAPMAYIN MI DEDİ. EVET EYLEM DÜZENLEDİ. İLK ÖNCE KENDİ BAŞINA GİTTİ. SONRA Bİ KAÇ KİŞİ KATILDI. YİNE DE YILMADI. SİZDEN BIKTI. SİZE CEVAP VERMEYENLERDEN BIKTI. YOK ŞİMDİ. KINA YAK. KAÇ GÜNDÜR TELEFONUMA CEVAP VERMİYOR.
  NE ZARARI OLDU SANA, BANA, BİZE. BİZ ONA ZARAR VERDİK NANKÖRLÜK ETTİK. HELAL OSUN. PEKİ ŞİMDİ SANA İNANACAKLARMI. SEN BU NANKÖRLERE İNANACAKMISIN. İNANMAZSIN. PARA OLMAYINCA DA KİMSENİN SURATINA BİLE BAKMAZSIN.
  İSTEDİĞİN PARAYI ADAM GİBİ İSTESEYDİN. BİZİ PARÇALAMASAYDIN OLMAZMIYDI. BENDEN SONRASI TUFAN. AVUKATLIK YASASINDA VAR MI REKLAM AVUKAT BEY. AMA SEN BULDUN HAZIR MADURLARI YAP REKLAMINI. İŞCAN EYLEM YAPARKEN GERİ KALANLAR SENİNDİ YAPSAYDIN YAPACAĞINI NİYE YAPMADIN. İŞ BİTİYOR ŞİMDİ. NOKTA KONACAK.
  AMA MERAK ETME SEN BİZİM TANIDIĞIMIZ İŞCAN NE YAPAR YAPAR NOKTAYI KOYAR HEM DE TEK BAŞINA. MANGAL GİBİ YÜREK VAR ONDA. METRİSTE TANIDIM BEN ONU. POLİSLER KARŞISINDA VAKUR, GURURLU, KORKUSUZ VE KARARLI. O ADAM YAPAR SİZ MERAK ETMEYİN. AMA HAZIRLANIN SİZE ÇOK SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR. EKİMDE.
  YUSUF KAÇKARLI

  YanıtlaSil
 109. SADULLAH ERGİN
  Eğitim yılımı başarıyla bitirdim. Yurt dışında okudum. Ülkeme geldim. Ticaret yaptım. Battım . Çünki 2001-2004 dolar krizi beni batırdı. dolar 1300 ile 1720 arasında oynadı. bir günde yok oldum. şimdi kaçağım . Yunanistan'da yaşıyorum. Ülkeme hasretim. Sesimi duyun. Çocuklarımı çok özledim. Gerçekten birşeyler yapılmazsa intihar edicem.
  Osman Dikmen

  YanıtlaSil
 110. bu nedenle aile olarak ve bizzat kendi psikolojisinin bozuldugunu dilekcesinde belirtmiş olmasına ragmen dilekçeye hiç bir cevap verilmemiş 2008 yılı atama döneminin açıklandığı 22/07/2008 günü eşimin tayininin yapılmadığını ögrendik eşimin babası 2,5 senedir ayrı oldugumuzu ekonomik durumumuzu biliyordu ve bu atama dönemide tayinin olmadıgını ögrendiği gün olan 23/07/2008 günü üzüntüsünden kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.Şimdi size soruyorum sayın vekilim eşim vatan hainimi vatanımı sattıda muğla iline tayini olamıyor bu tayin eşimin babasının vefatına neden oldu madem eşim çok sakıncalı muğla ilinde görev yapamıyor da(2004 yılında geçirmiş oldugu soruşturmada haklı oldugu adli-idari mahkemelerce kanıtlandığı halde)Antalya ilinde üstelik havalimanı pasaport büro gibi önemli br yerde nasıl oluyorda çalıştırılıyor.Ayrıca 13 yıllık meslek hayatında çalıştıgı amirlerinden (soruşturma geçirdiği yıl dahil)hep olumlu yüksek sicil almıştır.Şimdi eşim ve biz perişan haldeyiz eşimin annesi rahatsızlıgından dolayı bakıma muhtaçtır rahmetli kayınpederimden sonra onunla ilğilenebilmek için annesini yanımıza almak zorundayız ama eşim antalyada ben muglada oldugumuz için ne yapacagımızı bilmiyoruz.Sayın vekilim sizden ricam ailemi ve eşimi kurtarmanız. İnanın eşimin durumundan endişe ediyorum 2,5 senedir ayrılık ve buna bağlı olarak borçların daha çok artması ve eşimin babasını kaybetmesi ve çok sevdiği meslegi nedeniyle bu hallere düşmesi onu cok etkiledi ne kadar durumunu yazılı ve sözlü müdürlerine anlatmasına ragmen kimsenin ilğilenmemeside bizleri derinden etkilemiş tüm umutlarımızı kaybetmemize neden olmuştur.Eşimin bunlara dayanacak gücü kalmadı psikolojisinin bozulup cinnet geçirmesinden intihar etmesinden korkuyorum ben ve oğlumda perişan haldeyiz ben şu an işi bırakıp antalyaya gitsem inannın ekmek alamıyacak duruma geliriz.Sayın bakanım ne olur elinizi vicdanınıza koyup bize yardım edip etmemeye öyle karar verin.Ben sizden torpil istemiyorum 2,5 senedir parçalanan ailemi tekrar bir araya getirmenizi ailemi kurtarmanızı istiyorum.
  SAYGILARIMLA
  Sibel KARAMAN

  YanıtlaSil
 111. Sadullah Ergin ,

  Siz benim büyüğümsünüz , ben üniversite okuyan bir kızım ve sizi idol olarak aldım. ama maalesef hatalı hukuk kuralları ve farklı mahkeme kararları var. babam içerde haketmediği zülmü yaşıyor. inanın haketmedi. yanındaki adam başka mahkemede yargılandığı için beraat etti. benim babam yatıyor bunu yargılandığı hakime sordum. biz 3167. uygularız dedi.
  peki beraat eden hakim hangi kanunu uyguluyor.
  bilemedim nolur bana yardımcı olun.
  ulaş sarıkaya

  YanıtlaSil
 112. Sadullah Ergin,
  Ben eşi içerde olan bir mağdur eşiyim. Eşim 3 dil bilen batık iş adamı, batmamak için uğraştı ama olmadı. malum kriz.
  eee şimdi 5 yıl ceza aldı . katillerle, dolandırıcılarla bir arada . pekiiiiiii neden senedini, vergisini, ssk , kredisini ödemeyenide içeri almıyorsunuz, onlarıda alın .
  yazık değilmi bizimkine . bizimkinin ne farkı var
  senet kullanmadı diye aptalmı
  Oya Bakır

  YanıtlaSil
 113. SADULLAH ERGİN,
  LÜTFEN ADEM SÖZÜERİ KARŞINIZA ALIN KONUŞUN, O BİZE HUKUK KURALLARININ YANLIŞ İŞLEDİĞİNİ VE DÜZELTİLMESİNİ SÖYLEDİ.
  NE ZAMANA KADAR BU YANLIŞLIK SÜRECEK. BEN BABAMIN ÇIKMASINI İSTİYORUM İÇERDEN. KATİLMİ YAHU 5 YIL YATACAK
  ALLAH ALLAH BEN ÇOCUK AKLIMLA BUNU ANLIYORUM , SİZE ANLATAMADIK
  BATUALP

  YanıtlaSil
 114. Sadullah Ergin3 Mart 2011 01:22

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  YanıtlaSil
 115. Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  YanıtlaSil
 116. Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan
  Sadullah Ergin soru önergesi baya uzunmuş, lafı kalabalığa getirmiş anlaşılan

  YanıtlaSil