Anayasa Mahkemesi Şişli 6. Çek Kararı

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Kararı
Karar Tarihi: 02.06.2009
Esas No: 2004/22
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Şişli 6. Asliye Ceza Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU :  26.02.2003 günlü, 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ibaresinin, Anayasa'nın 10. ve 36. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir
OLAY
Karşılıksız çek keşide etme suçundan açılan kamu davasında itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
İTİRAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
Sanık hakkında mahkememizde açılan kamu davası ile karşılıksız çek keşide edildiği iddiasıyla cezalandırılması talep edilmiştir.
4814 Sayılı Çek Yasası ile değişik 3167 Sayılı Çek Kanunu Geçici 1. maddesindeki düzenlemenin ilk cümlesi nedeniyle; sanığın kimliğinin, isnat edilen eylemin tarihinin, şikayet tarihinin ya da başkaca unsurların hiçbir önemi olmaksızın sadece  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki deyimi nedeniyle 08/03/2003 tarihinden önce düzenlenen iddianame tarihi nedeniyle uygulama yapılabildiği açıktır.
Oysa 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 ve 36 maddelerinde ayrıntılarıyla yazıldığı üzere mevcut yasanın sanığın eylemiyle ilgisiz sadece iddianame tarihinin erken ya da geç olmasına yönelik olarak sanık aleyhine uygulamaya neden olduğu, bunun da bu maddelere açık aykırılık taşıdığı görülmüştür.

Bu aykırılık nedeniyle 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 152 maddesi gereğince aykırılık mahkememizce re'sen ciddi görülerek müracaat edilmesi gerekmiştir.
Anlatılan nedenlerle 4814 Sayılı Çek Yasası ile değişik 3167 Sayılı Çek Kanunu Geçici 1. maddesinin ilk cümlesindeki "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce" deyiminin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 ve 36 maddelerine aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilebilmesi için talepte bulunulması gerekmiştir.
08/03/2003 tarihinden önce ya da sonra iddianame düzenlenmiş olmasının sanıklar yönünden farklı uygulamalar gerektireceği, aynı suç tarihinde karşılıksız çek keşide eden iki ayrı sanık yönünden iddianamesinin daha önce ya da sonra yazılmış olması nedeniyle müştekilerin tebligata rağmen gelmemiş olması halinde farklı uygulamalara tabi olacakları, birisi hakkında iddianamesi daha eski tarihli diye dava dosyası düşürülürken, diğer sanık yönünden suç tarihi ve eylem tamamen aynı olmasına rağmen iddianame tarihi daha sonra yazıldı diye sanığın cezalandırılmasıyla sonuçlanacağı açıktır.

Açıkça görüldüğü üzere kişiler arasında kendi eylemleri ya da durumları farklı olmamasına karşın, sadece bir kamu görevlisi olan Cumhuriyet Savcısının iddianame tarihi nedeniyle farklı uygulamalar ve sonuçlar doğmakta olup, elbette bu uygulama kişilerin yasalar karşısında eşit olduğu ilkesine aykırı olduğu gibi, yargılanan kişiler yönünden adalete olan güveni ve adil yargılama ilkelerini de ihlal etmektedir.

ESASIN İNCELENMESİ
Geçici Madde 1 ile yasa değişikliklerinden önce hapis cezası öngörülmüş karşılıksız çek keşide etme suçu nedeniyle açılmış bulunan davalarda, gerek yeni hukuksal duruma uyum sağlamanın, gerekse mahkemelerdeki iş yükünün azaltılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Kural yasanın yürürlüğe girdiği dönemden önceki hukuksal duruma göre açılmış ve halen görülmekte olan davalarla sınırlı ve geçici bir etkiye sahiptir.
Nitekim 3167 sayılı çek kanunu 4814 sayılı Yasayla değişik 16. maddesinde karşılıksız çek keşide edilmesi durumunda, sanığın çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılacağı, ancak verilecek para cezasının seksenmilyar liradan fazla olamayacağı ve suçun tekerrürü halinde bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı, Madde 16b'de de hükmün kesinleşmesinden sonra şikayetten vazgeçildiğinde, hükmün bütün cezai sonuçları ile ortadan kalkacağı öngörülmektedir.
Yasanın 16 c maddesinde ise ekonomik suça ekonomik ceza anlayışına uygun olarak ilk defa 4814 sayılı çek yasası ile davanın açılmasına engel olan, davayı düşüren veya cezayı ortadan kaldıran nedenler düzenlenmiştir.

Anayasa'nın 10. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere yasalar karşısında ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Durum ve konumlardaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa eşitlik ilkesi ihlal edilmiş olmaz. Nitelikleri ve durumları özdeş olanlar için yasalarla değişik kurallar konulamaz.
Hak arama hürriyetini düzenleyen Anayasa'nın 36. maddesinde, "Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz" denilerek yargı mercilerine davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun tabii sonucu olan iddia, savunma, adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır.
İtiraz konusu ibarenin yer aldığı Geçici Madde 1 ile, 4814 sayılı Çek Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce karşılıksız çek hakkında açılan davalarda, şikayetçinin davanın açıldığı tarihten sonra duruşmaları takip etmemesi durumunda şikayetinden vazgeçmiş sayılacağı öngörülmektedir. Yasanın yürürlüğe girme tarihine göre yapılan tercih değişikliği yalnızca gördüğü kamu yararı üzerine yapılan yasa değişikliklerine paralel bir geçiş sağlamak için ve belirli bir süreyle sınırlı olarak genel uygulamadan ayrık bir durum yaratma amacına hizmet eden kural niteliğindedir. Yürürlükten önceki davalar bakımından bir ayrım yapılmadığı gibi, yürürlükten sonraki davalar bakımından da bir ayrım yapılmamaktadır. Yasa koyucunun kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla çözümlenmesi gereken bir sorun olarak gördüğü konuları bir tarih belirleyerek çözüme kavuşturması takdir hakkı içindedir.

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural Anayasanın 10. ve 36. maddelerine aykırı değildir. İtiraz başvurusunun reddi gerekir.

Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN ile A. Necmi ÖZLER bu görüşe katılmamıştır.

SONUÇ
26.2.2003 günlü, 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN ile A. Necmi ÖZLER'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 2.6.2009 gününde karar verildi.
Haşim KILIÇ
Başkan

KARŞI OY
İptali istenen kural, sanığın cezalandırılmasını, şikayetçinin duruşmaları takip etmesi koşuluna bağlamış ve böylece sanığın daha lehine bir düzenleme getirmiştir. Sanık lehine olan bu düzenlemeden, kuralın yürürlüğe girdiği tarihe kadar açılmış davalarda sanık konumunda bulunanlar yaralanacak; yürürlük tarihinden sonra açılan davaların sanıkları ise yararlanmayacaktır.
Anayasanın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme tabi tutulmasını sağlamak ve kişilere yasalar karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır.
Anayasanın 38. maddesinde suç ve cezalara ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre, kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Anayasanın 38. maddesi ve ceza hukukunun evrensel ilkeleri gereğince, suç ve cezalara ilişkin kuralların uygulanmasında suç tarihi esas alınır. Aynı eyleme verilebilecek sonuç cezanın suç tarihine göre değil dava tarihine göre belirlenmesine yol açan bir düzenlemenin Anayasa ve ceza hukukunun evrensel ilkeleriyle bağdaştırılmasına olanak yoktur. Karşılıksız çek keşide etme eylemini gerçekleştirenler için lehe bir düzenleme getiren kuraldan, sanığın elinde olmayan dava tarihi ölçütü esas alınmak suretiyle, hakkında sonradan dava açılan kişinin yararlandırılmaması, bu kişi yönünden lehe kanun uygulamasını ortadan kaldırmış olur. Bu durum ise Anayasanın 38. maddesine aykırılık oluşturur.
İptali istenen kural, yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda şikayetçinin şikayetinden vazgeçmiş sayılması halini kolaylaştıran bir düzenlemedir. Eşitlik ilkesi, bunun bütün sanıklara aynı şekilde uygulanmasını gerektirir. Aynı suçu işleyen iki kişinin aynı konumda bulundukları, eşitlik karşılaştırması için kişilerin eylemleri dışında bir ölçüt uygulanamayacağı dikkate alındığında, haklarındaki davalar farklı günlerde açılan iki karşılıksız çek sanığından biri lehte uygulamadan yararlanırken diğerinin yararlanamaması Anayasanın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur.
Anayasanın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin en önemli öğelerinden olan hukuk güvenliği, belirliliği zorunlu kılar. Hukuk devleti ilkesine göre, yasaların Anayasaya ve hukukun evrensel ilkelerine aykırı olamayacağının bilincinde olan devlet, hukuki konumları aynı olan iki kişiye, tesadüflere göre belirlenen bir ölçüte dayanarak farklı uygulamalar yapamaz. İptali istenen kural bu yönden de Anayasaya aykırıdır.
Kuralın Anayasanın 2., 10. ve 38. maddelerine aykırılık nedeniyle iptal edilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.
osman_alifeyyaz_paksut
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

KARŞI OY
Anayasa'nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesi herkesin yasalar önünde eşit kılınmasını, aynı durumda bulunanlar arasında ayırım yapılmamasını ve kimseye imtiyaz tanınmamasını; 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı ise kişilerin davacı ve davalı olarak aynı koşullarda farklı kurallara bağlı tutulmamasını gerektirir.
İtiraz konusu ibare ile suç tarihinin değil dava tarihinin esas alınması, Başvuru Kararı'nda da belirtildiği gibi, aynı tarihte karşılıksız çek keşide eden iki sanık hakkında iddianamenin daha önce veya sonra yazılmış olmasına bağlı olarak davanın düşmesi veya sanığın cezalandırılması sonucunu doğuracaktır. Aynı konumda bulunan kişilere, kendi iradeleri dışındaki nedenlerle farklı kuralların uygulanması, Anayasa'nın ve evrensel hukukun temel ilkeleri arasında bulunan eşitlikle bağdaşmadığı gibi adil yargılanma hakkını da zedelemektedir.
Açıklanan nedenlerle Anayasa'nın 10. ve 36. maddelerine aykırı olan itiraz konusu ibarenin iptali gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.
fulya_kantarcioglu
Fulya KANTARCIOĞLU
Üye

KARŞI OY
4814 sayılı Yasa'nın gerekçesinden, çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hususunda uygulamada karşılaşılan sorunları, bu bağlamda açılmış davalardaki birikimi gidermeyi amaçladığı anlaşılmaktadır.
İtiraz başvurusundan da anlaşıldığı gibi düzenleme, suç tarihi ve eylemi aynı olan davalarda, maddede yazılı koşullar gerçekleştiğinde 8.3.2003 tarihinden önce açılmış davalarda davanın düşmesine, bu tarihten sonra açılmış davalarda ise sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gibi farklı uygulamalara neden olmaktadır.
Yasakoyucu, yargı sorunlarına çözüm getirmek amacıyla düzenlemeler yapabilir. Ancak, bu yöndeki takdir hakkını kullanırken Anayasa'nın 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti ilkesine uygun olarak adaletli bir hukuk düzeni kurmak zorundadır.
İtiraz konusu kuralın, aynı tarihte karşılıksız çek tanzim eden sanıklardan Cumhuriyet Savcılarınca kimi nedenlerle haklarında 8.3.2003 tarihinden sonra dava açılmış olanlar yönünden adaletsiz sonuç doğurduğu açıktır. Bu nedenle kural, Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Öte yandan, itiraz konusu kuralla, aynı tür suçu aynı tarihte işleyen ve hukuksal durumları aynı olan kişiler arasında farklılık yaratılmıştır. Hukuksal durumları aynı olan kişilerin haklarında kamu davası açılmış veya açılmamış olmasına göre farklı kurallara tabi tutulmaları eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağından kural Anayasa'nın 10. maddesine de aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle Anayasa'nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olan itiraz konusu kuralın iptaline karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmadık.
mehmet_erten abdullah_necmi_ozler
Mehmet ERTEN……………………A.Necmi ÖZLER
Üye
…………………………………   Üye

127 yorum:

 1. BU NEYİN NESİ ANLAYAMADIM. HUKUKTAN ANLAYAN BİR ZATI MUHTEREM AÇIKLAYABİLİRMİ?

  YanıtlaSil
 2. BİRLİK BERABERLİĞİNİ KAYBETMİŞ TOPLUMLAR YAVAŞ YAVAŞ KAYBOLACAKLARDIR. YAŞINIZ İLERLEMİŞ OLABİLİR BELKİ SİZ GÖRMEYECEKSİNİZ AMA GERİDE BIRAKTIKLARINIZ KOSKOCA OSMANLI BUNDAN 600 YIL ÖNCE ÇÖKÇEK DESELER KİMSE İNANMAZDI BUNDAN YİRMİ YIL ÖNCE HAPSE GİRCEKSİN DESELER İNANMAZDIM GERÇEKLER GERÇEKLER GERÇEKLERDEN KAÇARSAK SORUNUN ÖZÜNE GİRMESSEK BOZUK EKONOMİK DÜZENİ HEPİMİZ KABUL EDİP BU KONUDA MAĞDUR OLAN ESNAFI KARŞILIKSIZ ÇEK VERDİ DİYE HAPSE ATARSAK BU ŞEKİLDE DİĞER ESNAFLARADA ÖRNEK OLSUN ÖDE BAK ÖDEMESSEN SENİDE HAPSE ATARIM ZİHNİYETİ BU GÜZEL ÜLKEMİZİ BİN PARÇA YAPAR VATANINA VATANDAŞINA SAHİP OLMAYAN YÖNETİM VE YÖNETİCİLERİ ÖN YARGIYLA İŞ YAPANLARIN HEPSİ BENCE VATAN HAİNİDİR KİMSE BOZULMASIN BİRDAHA SÖYLÜYORUM VATANINA VE VATANDAŞINA SAHİP ÇIKMAYANLAR ŞAHSİ FİKRİM VATAN HAİNİDİR ŞİMDİ BAZI BİLMİŞLER DİYECEKKİ BEN VATANDAŞIMIN ALACAĞI İÇİN BUNLARI YAPIYORUM TAMAM PEKİ O ZAMAN BANA A D L İ PARA CEZASINI AÇIKLA ESKİDEN KANSIZ KÜLHANBEYLER VARDI BÖYLE İKİ KİŞİ KAVGA ETSE İKİSİNDENDE HARAC ALIRDI BU BİR PLANLI SOYGUNDUR BU İŞİN MİMARLARI VE UYGULAYICALARI DEĞERLİ HUKUKÇULARIMIZIN BİLE KAFASINI KARIŞTIRDI BENCE BU ÇEK KANUNU İLE İLGİLİ HAKEMLİĞİ TARAFSIZ EKONOMİSTLER YAPMASI GEREKİR ÇÜNKÜ ONLAR EKONOMİK FELAKETİ VE BU FELAKETİN MAĞDURLARINI BİLİYORLAR GÖÇÜK ALTINDA KALMIŞ TÜM ESNAFLARIMIZ VE AİLELERİNE SABIRLAR DİLERİM.ihtiyar

  YanıtlaSil
 3. 5941 sayılı yeni çek yasasının en isabetli maddesi 3/8 olan çekte vade nın gelmesidir ki ülke gerçeğine uyan bir maddedir.bu durum çekin artık bir borçlanma senedi vasfı almasını da sağlamakta dırki,çekin karşılıksız çıkması durumunda anayasaya göre kimseye hürriyeti bağlayıcı ceza verilemez.
  yani yeni yasanın 5/1 maddesi anayasaya aykırıdır ve bu madde iptal edilmelidir.
  çekte hapis cezası olmaz ekonomik suça ,ekonomik ceza uygulanmalıdır.

  YanıtlaSil
 4. BİRKAÇ DEFA YÜRÜYÜŞ YAPALIM DİYE ÖNERMİŞTİM. BİR ARKADAŞIMIZ GEREKÇELERİ İLE ZAMANIN ERKEN OLDUĞUNU YAZMIŞ.TEŞEKKÜR EDERİM.VAKTİ GELİNCE BENDE GEREKENİN YAPILMASI İÇİN HERŞEYİMİ ORTAYA KOYACAĞIM.2AY YATTIĞIM O DELİKTEN BİR DAHA ALLAH,IN İZNİYLE BENİ SOKAMAZLAR ZONGULDAKLI

  YanıtlaSil
 5. İHTİYAR YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR SELAMLAR. YOGUN SAVAŞCI

  YanıtlaSil
 6. ANLAYAN BİRİSİ BU KARARI BİRAZ ACABİLİRMİ ARKADASLAR.BASAMI DÖNDUK,LUTFEN BİRİSİ ACIKLAYABİLİRMİ EDEBİLİRMİ.

  YanıtlaSil
 7. BU ÜLKEDE YAŞAYAN SADECE ADALET DAĞITAN Sn HAKİMLERİMİZ Sn SAVCILARIMIZ Sn HUKUK PROFÖSÖRLERİMİZ Sn AVUKATLARIMIZ sizden rica ediyorum lütfen efendim lütfen inandığınız bütün her şey adına YALAN SÖYLEYEN DİNİNİ VE ALLAHINI İNKAR ETMİŞ OLSUN size bir soru sorucam bu ülkede çek kaç yıldan beri vadeli bir ödeme aracı hangi insan günlük karşılıksız çek verirde hapis yatar bırakın okuduğunuz kitapları mantıken böyle bir şey varmı hepiniz çekin vadeli verildiğini bildiğiniz halde neden gözlerinizi kulaklarınızı kapatıyorsunuz sizlerden biriyle samimi bir ortamda konuştuğumuzda vah vah esnafın hali ne olacak böyle diyebiliyorsunuz SAYIN HUKUKÇULARIMIZ SİZDE BİR EVLAT YETİŞTİRİYORSUNUZ BİR EVLAT KOLAYMI YETİŞİYOR HATIRLAYIN İLK DOĞDUĞU GÜNDEN BU GÜNKÜ HALİNE VE DEVAM EDEN HAYATINA NE KADAR ZOR O ZAMAN SİZ BAŞKALARIYLA İLGİLİ KARAR VERİRKEN HİÇ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ EVET BU ADAM HAKLI AMA BEN BÖYLE KARAR VERMEK ZORUNDAYIM***** SAYIN ŞİŞLİ ASLİ CEZA HAKİMLERİ TARİH SİZİ HUKUKTAKİ TERAZİ TUTUŞUNUZU UNUTMAYACAKTIR SİZİ TEBRİK EDERİM ÖNÜNÜZDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM BU ÜLKENİN SİZE ÖDEMİŞ OLDUĞU MAAŞ ANANAZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN.vatandaşınız

  YanıtlaSil
 8. ben bir şey anlamadım 1 saattir okuyorum bırısı ozetlesın lutfen

  YanıtlaSil
 9. Bir varmışşşş bir yokmuşşşş.Anlayan birisi lütfen dilimize çevirebilirmi bu yukarda yazılanları.Yavaş yavaş geriye gidiyoruz 2003 senesine niye döndük tekrar.Dünya ileri biz geri.4814 nolu kanunda neyin nesi nerden çıktı şimdi?Biri dediki idam cezası çek kesenler için geri gelecekmiş,asacaklarmı bizi :(

  YanıtlaSil
 10. Benim anladığım şu,

  Örnek, kasım 2009tarihine kadar karşılıksız çek den ceza alanlara taahhüt karşılığı bir hapis ertelemesi yapıyorsan, bunu kasım 2009 dan sonra ceza alanlarada uygulanması istenmiş. Ama anayasa mahkemesi bunu reddetmiş.

  Uygulamanın bir tarihe kadar geçerli ve o tarihten sonra geçersiz olması normal kabul edilmiş

  YanıtlaSil
 11. laf olsun torba dolsun diyemi konuluyor bu kararlar vatandaş okumuş anlayamamış yenimi eskimi diye bu yazıyı siteye ekleyen şahıslar neden bir açıklama yapmıyorlar

  YanıtlaSil
 12. 4814 sayılı Çek Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce karşılıksız çek hakkında açılan davalarda, şikayetçinin davanın açıldığı tarihten sonra duruşmaları takip etmemesi durumunda şikayetinden vazgeçmiş sayılacağı öngörülmektedir. Yasanın yürürlüğe girme tarihine göre yapılan tercih değişikliği yalnızca gördüğü kamu yararı üzerine yapılan yasa değişikliklerine paralel bir geçiş sağlamak için ve belirli bir süreyle sınırlı olarak genel uygulamadan ayrık bir durum yaratma amacına hizmet eden kural niteliğindedir


  kısaca, şikayetçinin davalara belli bir süre katılmaması halinde şikayetten vazgeçtiği anlamına gelir demiş 4814 sayılı yasa, şu tarihe kadar işlenen suçlarda.

  ve o tarihten sonra işlenen suçlarda ise her nekadar şikayetçi davalara katılmasada suç devam eder demiş yasa. Mahkemede bunu onaylamış.

  YanıtlaSil
 13. sayın sekiz boş ver anlasanda hiç bir şey yok bak ben sana bir şey anlatayım bizim hukuk işleriyle uğraşan ağbilerimiz hukuku pek bilmezler ama emlakçılıktan çok iyi anlarlar şimdi sor onlara alanyada bir yazlık kaç para antalyada kaç para çeşmede kaç para altınolukta kaç para birde son zamanlarda izmir mordoğan karaburun var hepsinin fiyatlarını çok iyi bilirler siz askerde eğitim zahihatı askerler olurdu eğitim esnasında şehit olurdu çek mağdurlarının kide o na yakın bir şey sayıylamı verdiler bak yukarda vatandaş diye biri yazmış insan hayatı bu kadar basitmi diye bunlar için devlet zahihatısın önemli değilsin şimdi bunlardan biri asansörde kalsa feryat eder kurtulduktan sonrada oh be dünya varmış der ama bu kadar esnafımızı suçsuz olduğunu bile bile hapse atarlar eh ülkede adalet bu şekle girerse tıpkı ıraktaki gibi ülke istila olsa savaşcak asker düşmana bir tane mermi atmaz çünkü gelen düşmandan adalet bekler ya dostum böyle sor şimdi ağbilere kendileri bile bilmiyor işin ne olduğunu bak izmirde 26 asliye hakimine devlet bu iş yükünden dolayı zarar ediyor aman yasayı iptal edin diye mahkemeye iptal başvurusunda bulunuyor ama içlerinden bir tane vatan evladıda çıkıp ya siz ne yapıyorsunuz 20 milyon kişilik domuz gıribi ilacı 10 milyon kişilik kene ilacı ülkeye getirdiniz devletin parasını çöpe attını diye hesap sormuyor ben yıllar önce siyasi dönemde arkadaşlar kavga etmeyin bir birinizin kafasını kırmayın hepimiz düzgün bir şekilde okuyalım yarın bu ülkenin çöpçüsü mimarı mühendisi milletvekili esnafı avukatı HAKİMİ biz olacağız önemli olan bizim DÜRÜST OLMAMIZ HEPİMİZ DÜRÜST OLURSAK BU ÜLKEYİ ÇOK İYİ YERLERE GETİRİRİZ DEDİM tabi olmadı şekilde gördüğünüz gibi.

  YanıtlaSil
 14. bir insanı harcamak kolaydır!
  bir insana sinek muamelesi yapmak kolaydır
  bir insanı çek borcundan hapse atmak kolaydır
  bir insanın hakkını yemekte kolaydır
  bunları yasa kılıfında paketleyip kabul ettirmekte kolaydır
  yasa böyle kardeşim demekte kolaydır
  insanların evini dagıtmakta kolaydır
  insanları esnaflık yaptıgı için pişman etmekte kolaydır
  güçlünün yanında olmakta kolaydır
  düşüne tekme atmakta kolaydır
  düşmeseydin kardeşim demekte kolaydır
  insanlara HAK VE ADALET DAGITMAK KOLAYDIR
  HAK?
  ADALET?
  bana biri bu kavramları açıklayabilirmi?
  yalnız bir şartla:HAK VE ADALETİ GÖZETEREK...

  YanıtlaSil
 15. AĞZINA SAĞLIK 14

  YanıtlaSil
 16. Neyse arkadaşlar bu haftanın darbe planı az önce medyaya düştü balyoz rafa kaldırıldı ;Yeni darbe planı ismi: Bulut
  http://haber.mynet.com/detay/guncel/yeni-darbe-plani-bulut/491784
  Ben okudumda balyoz darbesindeki gibi aksiyon pek yok bu bölümde bu bölüm tutmayacağa benziyor.

  YanıtlaSil
 17. sayın 13 hepsinin

  YanıtlaSil
 18. hafta sonu yeni darbenin adı kar,yağmur,tipi bülent arınç ile tayyip erdoğan bunu tartışıyorlar

  YanıtlaSil
 19. bu ne güzel ülke 2 günde bir darbe yapılacağı haberi çıkıyor.insanın olsakta kurtulsak diyesi geliyor ben obama'ya mektup yazdım yarın tercüme ettireceğim ve postalacayağım

  YanıtlaSil
 20. okul zamanında şu son zamanlarda yazdığım düşündüğüm vede tartıştığım gibi derse deftere baksaydım şimdi bende tam gün yasasına karşıydım yürüyüşe katılmıştım

  YanıtlaSil
 21. Ocean 19 Obamaya ne yazacaksın bu darbelerimi.Bu son darbe değilki dahaa beş bölüm darbe vaR.bekle bitince hepsini yazarsın.Bu kadar komik bir memleket yeryüzünde az bulunur ya :) en geri kalmış afrika ülkeleri bile gülüyordur halimize,haftada bir darbe planı.Gerçekten darbe olsa kimse inanmıyacak hast..... diye gülecek ya:):):)Kopuyorum gülmekten artık

  YanıtlaSil
 22. Ocean 20 dr.mı olacaktım diyorsun yani.Ne güzel olurmuş.Ben geriye gitsem bu memleketten kaçmanın yolunu arardım bu ne hal ne gidişat böyle.Utanç verici artık halimiz.

  YanıtlaSil
 23. sitede ciddi bilinçli kimse olmadığı için kararı açıklanabilir düzeye indirip anlatanda yok.haftalardır körler sağırlar birbirini ağırlıyorlar.baştakiler neredeeee

  YanıtlaSil
 24. sn 23
  10 ve 12 de açıklanmış, okursanız belli

  YanıtlaSil
 25. Merhaba arkadaslar yazilarinizi uzun suredir takip ediyorum size yurt dısında yasadıgım bir olayı anlatayım
  Yurt dısında bir is gezisindeyken bir eve misafir oldum eve sabah saat 10 sularında eli cantalı bir sahis evin ziline basti ev sahibi kapiyi acti gelen Haciz memuru
  Haciz memuru tranvayla gelmis bizim buradkiler gibi sari takis uvukat yamagi sofor icra memuru yani tam techizatli cevat karakelle yok
  İcra memuru evede degerli olup olmadıgını sordı ev sahibi daha once telefon konusmalararında olmadigini soyledigini belirti memur arama yapacagini soyledimemeur cekmece falan karıstırdı bir sey bulamadıgını soyledi ve tutanak yazdi, isin garibi evde bririnci sınıf tv dahil her turlu beyaz esyanın en kalitesi mevcıut ama memur hic orali olmadı cıkar ken ben su sordum niye bunlarla ilgilenmedinigini memur tv kisinin haber alma kaynaklarını engellenemez oldugunu sel,deprem kimyasal salgın,felaket.yangın bulasıcı hastalık gibi topluumsal olayları nerden haber alacak dedi buz dolabi sahsin yiyecegi ve ilaclarının muhafaza altında olması gerektigini bunlar sahsin dirkt saglıgıyla lakalı oldugunu falan falan peki siz evde ne aradınız sorusunu sordugumda altın pırlanta hisse senedi bono gumus gibi degerli esya aradıgını ve bulamadıgını soyledi borculu mahkemeye davet ettigini orda antlasma yapacaklarını uygun odeyebilecegi gelir durumuna gore planlama yapılacagını belirtti
  Birde bir mahkemede borclu alacakli durusmasını dinledim orda sahsşn butun borclarını mahkeme cıkartmıs alacaklılar veya avkatları orda hakem sordu senin odeyecek durumun varmı yok sol elini kaldır onunde incil bundan sonra seni ticaretten men ettim ptt den normal telefon elelktrik kurumundan elektrik belediyeden su hatlı cep telefonu bankalardan vadeli veya vadesiz hesap acma yasagı koyuyorum kamu yetkilisine donup bu sahsa bir haym evi tahsis edilsin evler tek oda banyo ve vc ler musterek bir nevi pansiyon belediye evleri deniyor devletten 200 euro maas tamamamı tamam alacaklılara donoyor bu adam batmıs tabiri caisse banamı sordunuz ticaret yaparken veya simdiye kadar kazandıklarınıza sayın hadin kapı orda borcluyada diyorki bundan sonra ticaret yapıp kimsenin basını agrıtma seni met ettim ticaretten.
  orda devlet millet icindir burda millet devletin kolesi milletvekilinin kaymakamın ticaret odalarının il mudurlerinin bld baskanının millet kole ozelillkle garibankar kole oburleri efendi ortagcan daha kotu musolini zulmu gibi
  Devlet sevenle soveni ayıramyacak kadar acizlesti ne yapacagını bilmez halde yazik su vatan evlatlarına yazıları okurken tuylerim diken diken oluyor sizler vergi verdiniz askerlik yaptınız devletin cimentosu oldunuz simdi vaten hainlerine verilen imtiyaz size cok goruluyor
  ALLAH yardımcınız olsun

  YanıtlaSil
 26. 23 te yazan dostum bir söz var "NE KALMIŞ Kİ NAZIM'DAN SONRA YAZACAK"diye o hesap bizimkide.Memlekette ciddiyet kalmamış gerisi boş.Baksanıza komedi ülkesi gibi olduk.Bu günün darbe planı yarınki darbe planı.Aklı bir karış havada ne yapacağını şaşırmış yöneticiler.Yurt dışından hariçten gazel okuyan salya sümüğü biribirine karışmış zırlayan işgüzarlar.Yiyenler kaçanlar işte böyle bir düzen.Avrupa birliğiymiş demiyorlarmı birde işin acı tarafı bu kim kimi kandırıyo ne avrupası!Bizler çok gafil avlandık bu düzene.Türkiyenin böyle zaman zaman tuhaf ekonomik olayları olmuştur;Banker faciaları,gecelik enflasyonları devaülasyonları gibi buda onlar gibi bir dönem yaşanacak ve bitecek.Bunun adıda ekonomik çek faciası,bankaların paranın gücünün ilahi güce ulaşıp düzeni satın alıp ezmesi olayı.Ne baştakiler ne sondakiler birşey yapamaz artık.Gittiği yere kadar gider orda patlar yolun sonuna az kaldı merak etmeyin.1 sene sonrasını düşünemiyorum bile diyeceğimde içerden daha kimse çıkamadıki,taahhüt vermiş arkadaşın biri hakim inandırıcı bulmamış.Hakimin kararı kanunlardan mı üstün knunularmı hakimlerden üstün saçma sapan bir durum.Başıboş bir memleket işte.

  YanıtlaSil
 27. Tüm Adliyelerde kuyruk var.
  Avukatlar taahhüt kuyruğuna giriyorlar
  Ne bitmez 2500 kişiymiş be..

  YanıtlaSil
 28. Adalet org Yorumlar.....

  5941 sayılı yasanın 5/1. maddesindeki hükmedilecek adlî para cezasının, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağı” na ilişkin düzenlemede; karşılıksız kalan miktarın “çekin bankaya ibrazı anındaki kısmi ödeme durumuna göre mi, yoksa ibrazdan sonra yapılan ödemeler de dikkate alınarak sonucuna göre mi?” karar verileceği hususlarında da değerli görüşlerinizi paylaşmanızı bekliyorum. G. Remzi Yüksel Hakim
  ...................................

  Benim kanım ibrazdan ve en geç ibraz anına kadar yapılan ödemeler ( hesapta bulunan miktar, yasa gereği bankanın ödediği miktar ve bu çek borcuna mahsuben ibraza kadar elden yapılan ödemeler) hesaba katılmalıdır.
  Aksi husus söylendiğinde hüküm verilinceye kadar yapılacak tüm ödemeler hesaba katılırsa mahkeme hüküm vermeden önce tekrar sanık ve müştekiyi çağırıp ödeme yapılıp yapılmadığını sorması gerekir ki bu husus yargılamayı uzatır.Hüküm verilemez hale gelir.
  Hüküm kesinleşinceye kadar yapılan ödemeler hesaba katılacak denirse şu örneği vermek gerekir.
  Sanık hakkında çek suçundan yapılan yargılamayla paralel icra takisi de yürütülüyor. Yargılama aşamasında çek bedeli cebri icra ile ( haciz vb) sanıktan tahsil edildi. O zaman biz sanık icra yoluyla parayı ödedi karşılıksız kalan miktar kalmadı bu yüzden beraat mi diyeceğiz.
  Yeni yasanın mantığı kanımca hesabında çek bedeli kadar da olmasa para bulunup karşılıksız çıkan ile hesabında hiç para bulunmayıp karşılıksız çıkan arasında bir ayrım yapmak amacı ile bu düzenleme getirilmiştir.
  Açıklığa kavuşturulması gereken şu husus var:
  Hamil 5.000 TL lik çeki bankaya götürdü. Banka dediki hesapta 3.000 TL var. Bizde yasa gereği size 600 Tl vereceğiz, çek aslını sizden alıp onaylı örneğini vereceğiz.
  Hamil hayır benim parça parayla işim olmaz ben tamamını isterim. Siz çekin arkasına karşılıksız kaşesi vurun dedi.
  Bu halde biz sanık/şüpheli lehine yorumla 3600 TL yi düşecek miyiz yoksa çekin tamamından mı sorumlu diyeceğiz.
  Benim kanım 3.600 ödense de ödenmese de düşülmelidir.
  Ya da banka hesaptaki kısmi karşılığı ödedi ama payına düşeni ödemedi.
  Bu halde de sanık lehine yorumla ödenmiş kabul edip kalan miktarla sanığı sorumlu tutmak gerekir? Server Şimşek C.Savcısı
  ...............................

  Sayın hakimimim kafana göre takıl. fikret aras C. Savcısı
  ...................

  Sayın Aras :)))Aydın Beyhan C. Savcısı
  ..........................

  bu gidişle Yargıtay içtihatları çıkana kadar herkes kafasına göre takılacak :)
  ben de, bankanın ödemek zorunda olduğu kısmı ödemese bile, bu miktarı düşmemiz gerekir diye düşünüyorum, yok mu kesin cevabı??? Fatih Özaydın Hakim

  YanıtlaSil
 29. 25 te yorum yazan arkadaşımız avrupadan bir örnek vermiş.İlk başta şunu belirtmek isterim.Avrupada insanlar bizim şu anda yaşadığımız olayları 17 ve 18 YY larda yaşamış.Borçlular borcundan dolayı günümüz Türkiye'sinde olduğu gibi cezaevlerinde çok ağır şartlarda cezalandırılmış ve 18 YY sonlarına doğru yaptıklarının bir hata olduğunun farkına varıp bu uygulamadan vazgeçmişler.Sizin de yazdığınız gibi insanları cezalandırmak yerine onları ikaz edip bahsettiğiniz kanunları koymuşlar.Biz maalesef aradan geçen 200 seneye rağmen dünyada kalmamış bir cezayı çekiyoruz hemde dünyanın gözü önünde vede AB uyum yasalarına imza atıp insanıma vatandaşıma böyle bir ceza vermiyeceğim diyerek.Birde dünya aleme vatandaşına diyorki baştaki din bezirganları yemin billah içerde 2,000 kusur insan var bu suçu işleyen ardından aynı hükümetin bakanı çıkıp itiraf ediyor evet çek suçlusu olarak son iki senede 32,500 çek suçlusu c.evine konulmuştur diye itiraf ediyor.Öncesi sorulduğunda Ona cevap vermiyor.Arkasından bir yasa çıkıyor yine hükümet bakanı içerde yatan 2,000 kusur çek suçlusuna af verdik diyor.be Allah'tan korkmaz imansızlar yalancılar bari şu yalanı söylerken ağız birliği yapın verdiğiniz rakamlar birbirini tutsun insanlarla alay eder gibi yalan söylemeyin hani milletvekili yemininiz namus şeref üzerine yemin etmedinizmi.Sormazlarmı şimdi size ettiğiniz yeminin gereğini.Sorsam ne fayda ar damarı çatlamış yalancı doğruyu söylermi.CHP yalova milletvekili Sy.İNCE bunları yerin dibine sokmadımı o efsanevi konuşmayla.Bunlar o koltuğa yapışmış dünya umurlarında değil nereye saldıracaklarını şaşırmışlar içine ettikleri batırdıkları ekonomiyi ört bas edebilmek için hergün bir darbe planı ile medyayı oyalama yoluna gidiyorlar.Sonları geldi son çırpınışları bunlar.

  YanıtlaSil
 30. bu ülkede enbüyük suç esnaf olmak.eskiden düşünce suçluları varmış.adam sürüm sürüm süründürülüyorlarmış.şimdide çek suçluları! sürüm sürüm süründürülüyor.bir çek yapragı kesmek pkk lı olmaktan bile tehlikeli hele bide ödeyemessen hacizle herşeyini alırlar üstüne hapse tıkarlar hapseneler doluncada kıyak yapıyormuş gibi salarlar biraz gezin derler nasılsa yine gelecegin yer burası aslında şu pkklıları affeddilerya bende diyorumki bizede ankarada çadır mah. kursalar pkklılar üniformayla gelmiştiya bizde takım elbiseyle gelsek yalnız kravatlar mor renkli olsun çünkü mosmor olduk ben pişman degilim ben pişman degilim desek belki bizi muhatap alırlar yok yok sen pişmansın sen pişmansın derler aslında biz pişman olacak birşeyde yapmadık bu devlete kdv yarattık vergi verdik ülkemizi sevdik askerligimizi şerefle yaptık.gördügümüz muamale bu pkklılar şov yaparak geziniyor ben polis gördümmü kaçıyorum!
  sebebe ne:çek borcu
  ne çekmiş be!!!

  YanıtlaSil
 31. 23'de yazan arkadaş ben 3 yıldır bekliyorum sabır ediyorum cezaevine girdim çıktım şu anda beklemedeyiz yapacak bir şey yok ben hergün aradım,mail attım fax çektim halen devam ediyorum bunları yapmaya.bırakta barii şu bekleme sürecinde biraz stres atalım stemizin ciddiyeti ve duruşu bellidir.senin kimseyi çağırmaya gerek yok sevgili cüneyt ve emre sitenin her zaman başında akıllarına yatmayan bir şey olsa zaten yayınlamazlar kim olursa olsun

  YanıtlaSil
 32. Adalet org. hakim ve savcılarımız, bu hakimlere ve savcılara bu yargıtay.

  Birileri kafasına göe takılacak, takılmayan diyecek olan Yargıtay da şükürler olsun ortada yok.

  Demek ki sorunumuz rejimdi, sistem di, hükümetti değil, sorun yine kişilerde ve kurumlarda.

  YanıtlaSil
 33. İKİ GÜNE BİR DARBE PLANLARININ AÇIKLANMASI, İNCE BİR TAKTİK VE POLİTİKANIN ÜRÜNÜDÜR. AKP BU GÜNE KADAR HEP MAZLUM VE EZİLME AJİTASYONU İLE OY ALDI. ARTIK GÜNEŞ ÇUVALA SIĞMIYOR. BECERİKSİZ EKONOMİ POLİTİKALARI İLE ÜLKEYİ İÇİNDEN ÇIKILMAZ KAOSUN İÇİNE İTTİLER.BU GÜNE KADAR HEP ASKERİ DEMOKRASİNİN KARŞISINDA VE DİN DÜŞMANI DARBECİ OLARAK LANSE ETTİLER. BU İNCE TAKTİKLERLE ASKER SUSUTURULMAYA VE PASİFİZE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR VEDE KISMENDE OLSA BAŞARILI OLUNDU. SIRADA YARGI VAR SIRAYLA ANAYASA MAHKEMESİ, YARGITAY VE DANIŞTAY YIPRATILARAK GÜVEN DUYGUSU ZEDELENECEK, YARGI BASKI ALTINA ALINIP PASİFİZE EDİLECEK. BUNLAR TÜRKİYEDEKİ DİNAMİK GÜÇLERİ, SİVİL TOPLUM KURUMLARINI PASİFİZE ETME SİNDİRME TAKTİKLERİDİR. BU ŞEKİLDE SAYIN BAŞBAKANIMIZINDA EŞ BAŞKANI OLDUĞU BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNİN UYGULANMA SAFHASINDA KARŞILARINDA MUHALEFET İSTENMEMESİDİR.BU TAKTİKLER HÜKÜMETİ AŞAN İNCE HESAPLARDIR. HERKESÇE MALUM GÜÇLER TARAFINDAN BİR SENARYO UYGULANIYOR. BİR YERLERDEN DÜĞMEYE BASILDI SÜREÇ İŞLİYOR. BU SÜRECİN TIKANMAMASI İÇİN TÜRKİYEDE GÜÇLÜ BİR YANDAŞ İKTİDARIN OLMASI GEREKİR. YAPILAN HESAPLAR VE KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA GÖRE ARTIK AKP SİYASET SAHNESİNDE RAHAT DEĞİLDİR,İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURAMAYACAK VE MEŞRUİYETİNİ KAYBEDECEKTİR.İNCE TAKTİK 2010 SONLARINDA YAPILACAK BASKIN ERKEN SEÇİMDİR. BUNUN İÇİNDE DİKKATLERİ EKONOMİDEN UZAKLAŞTIRMAK VE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEKTİR. BÖYLECE AJİTASYONLARLA AKP TEKRAR TEK BAŞINA İKTİDARA GETİRİLMEK İSTENMEKTEDİR. BİZ TÜRKLER GEÇMİŞİ ÇABUK UNUTURUZ. MAZLUMU SEVER YANINDA OLURUZ TAKTİK BUDUR BAZI GÜÇLER BİZİM BU YANIMIZI ÇOK İYİ BİLİYOR VE KULLANIYOR. BUNUN İÇİN UYANIK OLMAMIZ LAZIM.

  YanıtlaSil
 34. Sn Konuya Vakıf arkadaşlarım, ben ltd şti de asgari ücretle çalışıyordum ve şirket çeklerini işverenin bilgisi doğrultusunda yetkisiz olarak imzaladım, çek verdiğimiz firma battı ve mal alamadığı için çalıştığım şirkette çekleri ödeyemedi, davalar hep çoğu şirket sahibine açıldı imzayada itiraz etmedi ve halen davalar devam ediyor çeklerin hepsi 2007 tarihli, vekaletname olmadığı için ilerde bu imzalar benim değil derse benim başım ağrırımı acaba yada çeki elinde bulunduran davacı firmalar imzanın bana ait olduğunu öğrenip banada dava açarlarmı? bu gibi durumlara karşın işverenden 2007 de imzaladığım ve yazılan çekler için geçmişe dönük vekaletname alma şansım varmıdır acaba hukuki olarak? bu konularda bilgisi olan değerli arkadaşlar bilgi verirse çok sevinirim
  saygılarımla
  Uysal

  YanıtlaSil
 35. YAZI YAZMAKTAN ÜŞENEN ARKADAŞLAR!

  BU METNİ VE E-MAİL ADRESLERİNİ KOPYALA YAPIŞTIR YÖNTEMİ İLE CHP'YE E-MAİL OLARAK GÖNDERMELERİNİ RİCA EDİYORUM.

  SAYIN CHP GENEL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLLERİ,

  YENİ ÇIKARILAN ÇEK KANUNU BİZ ÇEK MAĞDURLARININ SIKINTILARINI GİDERMEMEKTEDİR.
  BİZ ÇEK MAĞDURLARI İNTERNET SİTEMİZDE DÖRTGÖZLE ANAYASA MAHKEMESİNE YAPACAĞINIZ
  İPTAL BAŞVURUNUZU BEKLEMEKTEYİZ.BİZLERİ SEVİNDİRECEK BAŞVURU HABERİNİZİ HEYECANLA BEKLİYORUZ.
  SAYGILARIMIZLA.


  halklailiskiler@chp.org.tr hukukbirimi@chp.org.tr

  SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 36. Hakimin yazdığı cevaba bakarmısın,davalının ödemiş olduğu paralar hesaba katılmasınmış,bu yargılamayı uzatırmış,içinden çıkılamaz bir hale getirirmiş filan filan bir sürü hikaye.
  Şimdi gelelim sadede,sayın hakimlerin asli görevi adaletin yerine getirilmesi değilmidir,bu gibi bir durumda baştan sağma bir karar oluşmayacakmıdır,borçlu mağdur olmayacakmıdır,hem alacaklıya hemde devlete adli para cezası olmak üzere mükerrer ödeme yapmış olmayacakmıdır.Sen Hakim olarak bunları düşünemiyorsan,ben sade vatandaş olarak düşünebiliyorsam bu işte bir iş var derim.Hani konuşuyoruz ya KASIT unsuru diye,işte bunların yapmış olduğu şey kastın allahı,terfi uğruna yaptıkları insanları eksik yargılamaları...Bırakın siz Anayasaya aykırılığını çek kanununun,asıl tartışılması gereken nokta yargılamanın Anayasaya uygunluğu olmalı bence...Hakimlarimizin alacakları terfi uğruna davaları nasıl katlettiklerini görüyoruz,burada okuyoruz...Bunlardan bir vatandaş olarak utanç duyuyorum.Adalet dünyanın hiç bir ülkesinde bu kadar katledilmiyor.Hakimlerin dava yükleri bu saçma sapan çek kanunu vs gibi abuk subuk kanunlar yüzünden çok yoğun,dolayısıyle onlarda bu yükün altında ezilmişler.Yani anlayacağınız fasit daire devam ediyor.Unutmayalım ki bu ülkede adalet herkese elbet bir gün gerekebilir....

  YanıtlaSil
 37. sevgili arkadaşlar izmirde bize yardımcı olabilicek bir avukat aranıyıor bilen biri varsa isim ve telefon numarası verirse sevinirim. biz hiç bir teblikat almadık hiç bir duruşmaya çıkmadık ve çek şahsi çekim imzalar vekaleten buna dava açsam düşermi

  YanıtlaSil
 38. 37 deki yoruma katılmamak elde değil benim yaklaşık 1 yıl önce 10.000 tl lik çekim in arkası yazıldı 10.000 tl nin 5000 tl sini alacaklının hesabına dekont karşılığı yatırdım duruşma günü ödediğime dair dekontu hakime gösterdim hakim kısmi ödeme kabul edilmiyor diyerek bana 10.000 tl para cezası verdi.peki benim bu 5000 tl ödediğim para ne olacak kararı temyiz ettim.arkadaşlar bu sonuç sizce adilmidir

  YanıtlaSil
 39. Erdinç
  Avukat için site iletişim bölümünden Cuneytle irtibat kurun

  YanıtlaSil
 40. Sayın 25 anlattıklarınız bızım ulkemızın tamtersı...

  Buzdolabı ınsanın saglıgyla alakalı bunu bızım mılletın ıcra memurunun kanıunu koyanların beynı basmnıyor ! bıze gecen sene ıcra geldıgınde buzdolabımızı aldıkları ıcın evde 3 kısı zehırlerndı hastanelerde yattık 3 gun boyunca ! gıda zehırlenmesınden. vatandası her turlu magdur edıyorlar maddı-manevı-bedensel-ruhsal
  allah bunların topunun belasını versın
  magdur olanların hepsını ama hepsının hakkı dıger tarafta nasıl odeyecekler!
  buarada uzun zamandır nete gıremıyordum tasındıgım ıcın hala çekten ıcerde yatan vatandasımız kaldımı?
  bnm babam aramıza gerı döndü.avukat degıl kardesım ve ebn koştıurduk cıkardık onu ıcerden evraklarını tamamlayarak gunlerce istanbulun bi ucundan diger ucuna adlıye adlıye süründük resmen .. enyse ki değdi...


  NAZ

  YanıtlaSil
 41. Allah hepimizin yardımcısı olsun,beni batıran kalp krizinden ölmüş haber aldım ama üzüldümmü dersen ilahi adalet dedim sadece,kimseye kâr kalmadı kalmayacak yaptığı.

  YanıtlaSil
 42. SUAT KILINÇ MAYMUNU KANAL 24 DE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA KONUŞMA YAPİYOR.AKP YALAKASI.

  YanıtlaSil
 43. 43 sağol seyrediyorum o maymunu,ağzından hak hukuk dan başka bir şey çıkmıyor.Demokrasi diyor başka bişi demiyor.

  YanıtlaSil
 44. arkadaşlar mhp milletvekili oktay vural bir kaç ay önce insanların onuru kırıldığı ve evde yaşayan çocukların pisikolojisi bozulduğu için ev eşyalarına haciz gelmesin diye bir önerge vermişti .inşallah kabul edilir

  YanıtlaSil
 45. sn my way şişli 6 dedin başka bir şey demedin ve benim sana olan yazılarımı basmadın, emek veren bana haksızlık ettin.

  Umarım Şişli 6 için gelen kararın bizim konumuzla ilgisi olmadığını artık anlamışsındır.

  Sana ısrarla dedim Şişli 6 dosyaların hepsini düştü, bu farklı bir konu... sen ne yaptın benim yazımı basmadın.Umarım şimdi anlamışsındır.

  Benim şişli 6 daki cezam düşürüldü ve savcılık tarafından yasal sınır içerisinde itirazda gelmediği için konu lehime olarak kapandı.

  Yukarıdaki konu çek kanunu ilk çıktığı zamanda Anayasa mahkemesine taşınmıştı ve Anayasa mahkemesi yine RED vermişti.

  Benim CGK dosyam Mayıs ayında gitti ve hala sonucu gelmedi, benim dosyam 31/12/2008 itibarıyla Suçun kanunsuz olmasıyla ilgili gitti, anayasaya uygunsuzluktan değil.

  fakat sen ısrarla yazılarımı basmadın.

  sağlık olsun.

  merriaa.

  YanıtlaSil
 46. selam arkadaş benim bir sorunum var yardım ederseniz sevinirim.

  benim gününden önce ibraz edilmiş bir çekime adli para cezası çıktı.bunun için erken ibrazdan dolayı mı itiraz dilekçesi vereyim(çünkü çekim günündem önce ibraz edilmiş) yoksa 7 günlük itiraz süresi içinde temyizemi göndereyim
  bu konuda yardımcı olurmusunuz lütfen

  eger gününden önce ibraza itiraz etmem gerekiyorsa nasıl bir dilekçe vermem gerekiyor.

  yok temyize göndermem gerekirse nasıl bir dilekçe vermem gerekiyor.

  avukat tutamadım yardımcı olursanız sevinirim

  şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

  YanıtlaSil
 47. "DÜNYANIN BİR BÖLÜMÜ SINIRSIZ ÖLÇÜDE TÜKETİRKEN DİĞER BÖLÜMÜ AÇLIKTAN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR.

  YAŞADIĞI ACILARI, MERHAMETSİZLİKLERİ KAPİTALİZMİN VAHŞİ YÜZÜ OLARAK NİTELEYENLERİN SAYISI HİÇ DE AZ DEĞİL.

  BARIŞ, REFAH, KARDEŞLİK VE GÜVENLİĞİN KÜRESELLEŞMEDİĞİ BİR DÜNYADA KİMSE MUTLU VE HUZURLU OLAMAZ.

  DÜNYADAN YÜKSELEN ÇIĞLIĞA, TALEPLERE VE ŞU SALONUN DIŞINDAKİ PROTESTOLARA KULAK VERMEMİZ GEREKİR."

  yukarıdaki sözler Başbakan Erdoğan'ın IMF İstanbul toplantıları sırasında kürsüden DÜNYA LİDERLERİNE sarf ettiği sözlerdir. Söylemler ile icraatlar ne kadar çelişkili değil mi arkadaşlar??

  CAN

  YanıtlaSil
 48. sn merria


  benim görebildiğim bütün yazıların yayınlandı...yayınlanmayan yazıların oldu ise eğer bir karışıklık sonucudur...

  şişli 6 davası konusuna gelince...o dava hala yargıtay sitesinde duruyor...ve tekrar söylüyorum kendi ağzınla söylemişsin savcılık itiraz etmedi benim dosyama diye...yani anladığım senin davan CGK ya taşınmadan sonuçlanmış ...ve bu durum lehine senin adına sevindim...bizler bu 2009/227 numaralı dava hakkında defalarca araştırma yaptık ve bu konunun tck 5 ile ilgili olduğu sonucuna ulaştık...ve halada öyle düşünüyoruz...ve umarım haklı çıkarız...bunu zaman gösterecek...

  ayrıca CGK ya giden davam diye bahsettiğin ...yargıtay sitesinde görünmüyor...orada şu an 5 dava var görünen bunlardan bir tanesi yukarıda bahsettiğim dava...yani sende sorgulasan görebilirsin...orada duruyor...ve dosya sonuçlanmadı diyor...

  kısaca açıklamak gerekirse,bekleyip göreceğiz...zaten elimizde somut iki konu var ...biri CGK ikincisi ANAYASA MAHKEMESİ onun haricinde tutunacak dal yok...bunun neticesin de sonuç alamazsak,parası zaten olanlar ve ya imkanı olanlar erteleme taahhütlerini yerine getirip hapis riskinden kurtulacaklar,getiremeyenlerde tekrar hapise dönecek...

  konu bu kadar açık...

  my way

  YanıtlaSil
 49. ....47....

  senin yerinde olsaydım eğer temyiz eder davayı yargıtaya gönderirdim...

  my way

  YanıtlaSil
 50. 45 te yazan arkadaşım gününden yazıldı ise çekin hemen dilekçeni mahkemeye var sana ceza veren mahkemeye ama bu arada temyizde et çünkü mahkeme cevabını genelde 2 hafta içinde veriyor bu arada temyi hakkın kaçar mahkeme bozmazsa yargıtay bozucaktır.. aynı şey benimde başıma geldi

  murat güzel

  YanıtlaSil
 51. arkadaşlar gördünüzmü ahkam kesen başbakan nihayet Tekel işçilerinin sorununu görüşmek için perşembe günü görüşmeyi kabul etmiş biz sesimizi çıkarmassak eylemdi,toplu teslim olarak,taahütlerimiz cebimizde ve çabuk çözülerek serbest kalacak olanlarımız ne bileyim 1-2 dosyadan yakalaması olanlar gibi falan ne bileyim yani gidelim ankarada başbakanlığa,TBBM.ne en yakın karakola teslim olalım bütün basına haber salmaya çalışalım bunu tabiki 1 NİSAN.a kadar yaparız.Ondan sonra ağzımızı açarız. Hep birlikte ceza evlerinde çaresizliğe doğru yola koyuluruz. CHP'dende haber yok yoksa boşamı ümitlendik.

  YanıtlaSil
 52. ne garip bir tarihtir anlamadım dalga geçer gibi 1 Nisan şakası falanmı yapacaklar hepimize taahhüt vermeyenleri gelip bugün 1 Nisan size süpriz yaptık size falanca ceza evinde Tayyip kontenjanından yer ayırttık diyecekler gibime geliyor.

  YanıtlaSil
 53. Yukarıdaki Şişli asliye ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesine başvurusu nezaman yapılmış bilen varmı? Bana göre mahkeme karar tarihi 2004 olduğuna göre, yaklaşık o tarihlerde yapılmış. Eğer öyle ise biz niye CHP nin Anayasa Mahkemesine başvurusuna bel bağladık. Bir yıldan önce çıkmıyacağı kesin gibi görünüyor. Yani bu bir çözüm değil.

  YanıtlaSil
 54. SYN CHP MİLLET VEKİLİ İNCE NE KONUŞMA YAPMIŞ HELAL OLSUN.AMA DİKKAT ETTİYSENİZ SYN İNCE KONUŞURKEN AKP MİLLET VEKİLLERİ PİŞMİŞ KELLE GİBİ SIRITIYORLARDI AKP NİN MOTORLARI YANDI DÜŞÜŞE GEÇTİ.PARAŞUTTE YOK,ARTIK ÇIKARDIKLARI MİLLİ GORUŞ GÖMLEĞİNİ PARAŞÜT YAPSINLAR.

  YanıtlaSil
 55. arkadaşlar neden yorum alamadım destekleyen veya eleştiren yokmu 52 ve 53 deki yazılarımı anlaşılan herkezde bir durgunluk,ümitsizlik baş göstermye başladı böyle gidersek hepimizi armudu dalından alır gibi tek tek toplayacaklar. Allah kimseyi çaresiz ve kimsesiz bırakmasın, birde gördüğünden geri koymasın bunu bizden iyi bilen olurmu buna bari yazın kaderdaşlar.

  YanıtlaSil
 56. YORUMLAR ÇOK AZALDI HERKEZ RAHATA KAVUŞTU HERALDE,YOKSA BU DURGUNLUK NEDENDİR,YOKSA HERKEZİN MORALİ BOZUK ONDAN DOLAYIMI SES ÇIKMIYOR ARKADAŞLAR.

  YanıtlaSil
 57. SN MY WAY

  Mücadelemizin odak noktasının SADECE

  CHPin ANAYASA MAHKEMESİNE gitmesi
  YARGITAY KARARI beklemek olarak belirlenmesi bence yanlış.

  Chp ve Anayasa mahkemesi bir uzun süreç olacaktır ve müdahale etme imkanımız olmayacaktır.

  Yarrgıtay Kararı aynı şekilde ne zaman olacağı belli olmayan bir süreç ve müdahale edemiyoruz.

  Biz 12 ay boyunca mücadele ettik, vekalet cezaları düştü, ertelemede olsa Ceza evlerindeki mağdurları 1 yıllığınada olsa dışarı çıkartacak bir yasa hazırlattık.

  Bizim tekrar bu yasaya konsantre olup, taahhütleri bu haliyle yerine getiremeyeceğimizi meclise anlatmak zorundayız. Yine bununla ilgili basına yüklenmek zorundayız. Ya hapis kalkacak, ya adli ceza idari cezaya dönecek yada bu erteleme süresi uzattırılacak.

  Bence mücadelemizi bu hedefler üzerine kurmalıyız. ANAYASA VE YARGITAY dan gelirse olumlu bir gelişme o da bu işin ancak extrası olur.

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 58. KENDİ DUŞUNCEM OLMAKLA BERABER,HİÇBİR MADURUN BU TURKİYE ŞARTLARINDA 100 LIK BORÇU FAİZİ İLE 200 TL TAAHHUT EDİP YUZDE 30 OLAN 60TL PARAYI ODEYEBİLECEĞİNİ ZANETMİYORUM.60TL PARASI OLAN ARKADASIN ALACAKLISI 60TL TAHSİLAT YAPTIĞI ZAMAN ON TAKLA ATAR,VERİLEN CEZAYI KENDİSİ DÜŞÜRÜR ZATEN,AKP HÜKÜMETTİNİN CIKARMIŞ OLDUĞU YASA HİÇBİR İŞE YARAMADIĞI GİBİ ÖDEYEMEDİĞİMİZ BORÇUDA İKİ MİSLİ YAPTI.BUGUNLER GEÇERMİ ACABA HUR BİR ŞEKİLDE GEZMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİR ÇOĞUMUZ UNUTTUK.ŞAHSİ FİKRİM BENİM HİÇ BİR UMUDUM KALMADI ÇEK CEZASININ KALKACAĞINDAN.HEPİNİZE SAYGILAR SUNARIM.

  YanıtlaSil
 59. Saygıdeğer KADER ARKADAŞLARIM..

  Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum...

  Epeydir yoktum..
  Vardım da yoktum aslında..
  Kırgın..
  Yorgun..
  ve pasiftim..

  Bu ülkeye (yöneticilerine) öfkeliyim..
  Bu ülkeye (yöneticilerine) kızgınım..
  ve;
  Kahrımızı dikkate almayan, göz yaşlarımıza aldırış etmeyen bu zalim 'egemenleri'(ki bizler onları biliyoruz, tanıyoruz) vicdanımda mahkum ediyorum..

  Onlar kendilerini ne kadar önemli sayarlarsa saysınlar, kendilerinde ne kadar ehemmiyetli adamlık vehmederlerse vehmetsinler benim için fark etmiyor..

  Bir yandan;
  Acı çekiyorum,
  Yerlerde sürünüyorum,
  Acılarım beni hızla yaşlandırıyor,
  Dünyadan koptuğumu hissediyorum..

  Ancak bir yandan da onları;
  Akıttıkları her damla göz yaşımda boğuyorum..
  Her kahır dolu nefesimde, ellerim sıkılı her isyanımda..
  Siz kader arkadaşlarımın yazdığı acı ve isyan dolu satırların her hecesinde..

  Bu zalimleri gözlerimin önüne dikiyorum;
  Yazıklar olsun sizlere diyorum..
  Bu mudur sizin adamlığınız diyorum..
  Bu mudur sizin medeniyetiniz diyorum..
  Bu mudur sizin ERKEKLİĞİNİZ diyorum..

  Küçümsüyorum.. Küçümsüyorum.. Küçümsüyorum..
  Kınıyorum..
  Ayıplıyorum..

  Yine biliyorum ki;
  Bu zalimlerin yanlarına kalmayacak, bugün yaptıkları zalimliklerinden dolayı mutlaka yakın bir zamanda, belki bir-üç-beş yıl sonra ama mutlaka bir zaman sonra bu ülkenin mazlum, mağdur ve gariban insanları bunları ayıplayacaktır...  Saygıdeğer Kader Arkadaşlarım..

  Selamlarınızı, sitemlerinizi aldım..
  Ben buradayım..
  Bir yere gittiğim yok..
  Herkese gönül dolusu selam ve sevgiler..

  YanıtlaSil
 60. Barışçı-Mersin26 Ocak 2010 23:12

  Değerli arkadaşlar; sitemize yazılan tüm yorumları izlemeye çalışıyorum ve bu arada kendimce söz verdiğim gibi, Anayasa Mahkemesine Başvurulması hususunda, C.H.P. Milletvekillerine günlük olarak azda olsa, mektuplarımı gönderiyorum. Gönderiyorum; faydası olur düşüncesiyle. Bu aralar; hiç bir şey yapmamaktansa, hiç değilse bunu yapmaya çalışıyorum. Kaldıki; şu zor geçiş sürecinde, galiba; beklemekten başka, başkaca bir şey yapılacağı yok gibi. Yeniden yapılması gerekli bir şey olduğunda, aranızda olduğumun ve elimden geldiğince gereğini yapacağımın bilinmesini isterim. Umuyor; diliyor ve inanıyorumki, haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda, Allah bizimledir. Geçte olsa; hüzünlüde olsa, o özgür ve sevinçli günlere hep birlikte ulaşacağız. Şu anda; halen haksız yere cezaevinde yatmakta olan ve araması olan arkadaşlarımız olsada... Tüm emeği geçenlere saygılarımla.

  YanıtlaSil
 61. Barışçı-Mersin26 Ocak 2010 23:19

  Sağol varol Murat Yalçın arkadaşımız; yüreğine ve diline sağlık. Sitemizdeki arkadaşların; seni yanımızda görmeleri ve yorumlar yapmanı, kendilerine bir güç saydıklarından eminim. Emek ve çalışmalarını hiçbirimiz unutmuş değiliz ve elbetteki unutmayacağız. Size; en derin sevgi ve saygılarımla.

  YanıtlaSil
 62. arkadaşlar ümitsizliğe hiç gerek yok. beklemede olmamız bu işi iyi bilen arkadaşların tavsiyesinden kaynaklanıyor. zamanı gelince bizim protostomuz tekel işçilerine de benzemez.. bizim sayımız hem çok daha fazla. hem da haklıyız. moral bozacak bir durum yok. sayımız hergün otomatik olarak artıyor. hergün yüzlerce çek davaları açılıyor.. her yeni açılan dava bize katılacak yeni dostlar demektir. yani hükümetin işi çok zor.. aşağı tükürse sakal yukarı tükürse bıyık..bizim çığ gibi çoğalmamız kaçınılmaz bir gerçek. kanunlar tamamen kısır bir döngü oluşturmuş durumda..ekonomik krizde devam ettiğine göre aramıza katılacak yeni arkadaşlara yer açmaya devam edelim.
  saygılarımla
  cekteceken.

  YanıtlaSil
 63. sayın mehmet ceylan,

  yorum alamaman umursamazlıktan değil bıkkıınlıktan. bir süreç var herkes bekliyor. bu sürecin sonu olumlu olmazsa herkes tozlu raflardaki önerileri teker teker dillendirecek inan. o yüzden küsme lütfen.

  sayın Erdinç,

  bir avukat arkadaşımız var. merak etme paragözde değildir. eğer site yönetiminden bir ynlendirme gelmezse mail gönder isim ve telefon vereyim mailim
  monseur_x@hotmail.com

  saygılar

  YanıtlaSil
 64. Umutsuz olmayalım .gelecek güzel günler birlikte olacak. ama biraz sabır.Bu kadar mazlum bir çoğunluk yok edilemez. A.D

  YanıtlaSil
 65. değerli arkadaşlarım lütfen hoş görünüze sığınarak yazıyorum bütün gün hayat durmadığı için çoluk çocuk için mecburen işe gittik şükür yakalanmadan eve geldik her gün böyle evde karartma var küçük oğlum a sus sus demekten çocuk tik oldu şimdi acayip davranışlar yapıyor ne yapcaksınız başa gelen çekilir sevgili dostlarım eve gelir gelmez hemen sitemize koştum bakayım güzel bir haber varmı diye baştan sona okudum her kes dertli her kes isyanını yazıyor fakat arkadaşlar bizim yazdıklarımızı bizden başka okuyan yok oysaki bizim sitemiz bu yalnız dünyamızda mücadele için birleştiğimiz tek nokta fakat mücadele ile ilgili pek ilerleme yok en azından hep söylüyorum nerde bu çek mağdurları hepimiz biliyoruz bu olaydan sıkıntılı milyonun üzerinde insanımız var ama bir türlü kontak kuramıyoruz yazılan yazılardan yorumlardan sayımız belli bu şartlarda birbirimizi ağırlamaktan başka bir şey yapmıyoruz bu sefer site yöneticisi dostlarıma sitem edicem artık yaptınız yaptınız çok güzel şeyler yaptınız insanları derlediniz topladınız çekirdek kadroyu kurdunuz ama amcımıza ulaşmamız için gerçek ordumuzu toplamayla ilgili biraz daha faal olmanızı rica ediyorum bayraktar sissiniz biz ancak sizin arkanızdan gelebiliriz etik olarakta doğru olanı budur eğer biz bu gerçek yoğunluğumuzu sağlayamassak kaybederiz bu yüzden tekrar affınıza sığınarak tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok sözüyle var olduğumuzu hissettirmemiz lazım saygılarımla

  YanıtlaSil
 66. Arkadaşlar,

  bugün 1 yıl öncesinden çok daha güçlüyüz. bunun en basit örneği 6 ay önncesine kadar burayı ayakta tutmak için her soruya her soruna bıkmadan usanmadan cevap veren yetişmek için kendini parçalayan Cüneyt kardeşim artık çok az yazıyor. Çünkü artık öyle bir hale geldikki sorulan soruların neredeyse tamamı diğer kullanıcılar tarafından cevaplanabiliyor. Bu çok önemli küçümsemeyin lütfen çünkü çek mağdurlarının en az yüzde onu artık avukatlardan daha fazla bilgili hale geldi. örnekmi

  jenardi,
  my way
  yakalanıp yatıp çıksada arkadaşımız

  sami kal
  hasan barışçı mersin
  ben
  mehmet ceylan
  eskileri saymıyorum bile

  ortada yoksada gül hanım (biliyorum izliyordur)

  ve daha aklıma gelmeyen birçok dost... kimse küsmesin.... unutmadık sadece hatırlayamadık..

  ama

  artık biz bir güçüz. bunu bozmadan, büyüyerek, çoğalarak, azmimizi artırarak devam edeceğiz ve başaracağız. çünkü haklıyız..

  sevgili cüneyt,

  haftaya libyaya gidiyorum. kala kala 500 milyardan 880 nbin kaldı onuda ödeyeceğim ceza için değil onurum için ödeyeceğim ama senden ricam burada günde en az 2 mesajın yayınlansın kimse kendini yalnnız hissetmesin. kimse şöyle demesin başlığında,,

  sayın cüneyt sayın my way,

  saygılar

  YanıtlaSil
 67. MEHMET CEYLAN kardeşim biraz sabır etmek gerekir.Yazdığın yazıları tabiki bir cok kişi okuyor.Okuyan arkadaşlarda yazmasalar dahi kendilerince yorum yapıyolar ve inanıyorumki bir pilan yapılsa yeri ve zamanı gelince hadi bakalım denilse cünle cemaat ya bismillah diyecek.Lakim şimdi sabır vakti şimdi hoşgörü vakti.Öyle yada böyle en erken 6.aya kadar engeç 1 yıl beklememiz gerekiyor.UMUTLAR KESİLMESİN İNANIN CÜNEYT VE JENARDİ BİR YERLERE ULAŞMAK İÇİN ÇABALIYOLAR.

  YanıtlaSil
 68. sayın 66,

  bu günler geçecek. seni iyi anlıyorum. küçük evladının gözlerinden öpüyorum Allah onu sizlere sizleride ona bağışlasın. Ama biz haklıyız kazanacağız. insnmak başarmanın yarısısdır.

  YanıtlaSil
 69. cüneyt kardeş,m özür

  sadece 80 bin kaldı diyecektim.

  YanıtlaSil
 70. Arkadaşlar,

  Bu yasa Anayasa mahkemesine gittiğinde görüşülme zamanı hepimizi ilgilendiriyor. bekleyen dosya sayısı itibariyle raportöre havale edilmeyecek dosyaların maksimum görüşülme süresi 3 ay bu dosyaların tamamıda sadece esas yönününden incelenecek dosyalar
  ele elınma kriterleri

  1. kamu açısından aciliyeti
  2. toplum açısından aciliyeti
  3. uygulamada yaşanacak aksaklıklar açısından aciliyeti

  YanıtlaSil
 71. ARKADAŞLAR-OFLUOĞLUNDAN DANIŞMA ALDIM İNANMADIĞIM HAREKETİN OLUŞUMU BENİ DE GASTRİT YAPTIĞINI BİZLERİN EN BÜYÜK OLDUĞUMUZU EN EN BÜYÜK BİZ OLDUĞUMUZU İZAH ETTİM BODRUM 48

  YanıtlaSil
 72. ARKADASLAR CEK MADURLARIN COĞU BU SİTEYİ TAKİP EDİYOR İNANIN HAPİSTE YATANDAN FAZLA DIŞARIDA KAÇAK ARKADAŞIMIZ COK,YAKALANIP İÇERİ GİRERİM DİYE KİMSE GÖRSEL OLARAK SESİNİ CIKARTAMIYOR.SOKAKTA DOLASMAK BİLE KAÇAK YASAYAN ARKADASLAR İÇİN BİR KABUS,YAKALANDIĞINAMI YANARSIN ARKADA KALAN AİLENEMİ,1 YIL ÖZGUR KALABİLMEK İÇİN TAAHHUT VERSEN BORÇ İKİ KATI,GEÇİM DERDİ BAŞKA DERT ALLAH AKP NİN BELASINI VERSİN.ZERRE KADAR VATANDASI DÜSÜNMÜYORLAR BUGUN KANAL 24 TE SUAT KILINÇ DENEN MAYMUN DEMOKRASİDEN BAHSEDİYOR CEP DOLU TABİ MAYMUNUN SALLIYORDA SALLIYOR .HEPİNİZE İYİ GECELER ARKADASLAR.

  YanıtlaSil
 73. sayın bodrum 48,

  bu sitede sayın ofluoğlu ve diğer bir zat ile ilgili çok şey yazıldı çizildi. kimi hoşgördü, kimi küfür kasyan, kimi isyan... Ben hep hoşgörü ve barış mesajları yayınladım. sebebi bir elin nesi var muhabbeti idi ama, öyle bir yere geliniyorki durumdan vazife çıkaran insanlar konumları itibariye bunu ranta dönüştürebiliyorlar. Soru şu onları ulaşmak istediği rantın bir öiktarı kadar param olsa bir alacaklıma verip gerisi için ricada bulunuarum. Bu gün bir avukat varsa bana gözterin diyecekki

  senin davanı alırım, seni cezadan kurtarırım

  varmı yok

  ne var

  duruşma, basma kalıp cezalar, ve temyiz

  iyide bunu için aVUKATA PARA VERMEYE GEREK VARMI

  YOK

  NEDEN

  ne ararsan burda bulursun hemde karşılıksız, ücretsiz,

  niyemi

  bursaı mağdur platformu

  hanutçu platformu değil

  bu kadar basit.

  saygılar

  YanıtlaSil
 74. ARKADAŞLAR İYİ AKŞAMLAR

  İNANIN HEPİMİZ BURDAYIZ VE BEKLEMEDEYİZ.SIRASI GELİNCE BU GÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ DOĞRU ZAMANDA DOĞRU TEMASLARLA BU İŞİ ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM.ÖNEMLİ OLAN BİRLİĞİMİZİN BOZULMAMASIDIR VE EMİNİMKİ BOZULMAYACAK.SAYGILARIMLA

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 75. Sn. M.K.gerçekten moral oldu bir daha anladık ki biz çok güçlüyüz ve gün geçtikçede güçleniyoruz. Size iyi yolculuklar diliyoruz. İnşallah biz bu işi başaracaz bu çağ dışı ceza kalkacak.

  YanıtlaSil
 76. Sayın Mehmet Ceylan kardeşim,

  teşekkür ederim. Ama şunu bilmeni istiyorum. oradada olsam bu sitede hep olacağım. Ve beklentilerimiz gerçekleşmezde tam bir eylem durumu vaki olursa burada olacağım. ben yıl önce başladığımdada çok zorda değildim bugünde aynı konumdayım. Ama O Suat Kılıç ın meclisten yasa geçerken verdiği önergeyle bize attığı son dakika golü ve aleyhte konuşan CHP li vekillere gülümseyerek ve göbeğini kaşıyarak bakması yokmu bitirdi beni.

  Adama bak yaa muhalefete gol atamaya çalışırken yüzbinlerce insanı mağdur edecek kadar umursamaz, insanlıktan nasibini almamış tavırlar ve dalkavukluk içinde.

  Bunları yazdım diye isterse banada dava açsın umurumda değil. Bildiğim bir şey varsa o ve onun gibileri oy vererek meclise gönderen bizler suçluyuz.

  Onlar şimdi kendilerini padişah sanıyor. Ama unutmasınlar deveden büyük fil var.

  Ben Karadenizliyim. yaklaşık 3 aydır yönümü belirledim ve bunun için çalışıyorum. Amacım Suat Kılıç ve Nurettin Canikli gibilerin bir daha benim kutsal gördüğüm o meclisin kapısından içeri girmemeleri için. Onlar şimdilik dalkavukluk myaparak bir dönemi daha garantileme peşindeler ama ters tepecek. bunu için elimden geleni yapıyorum ve yapacağım.

  Allah biz asilleri onlar gibi vekillerden korusun

  saygılar

  YanıtlaSil
 77. Arkadaşlar benimde şöyle bir sorunum var;Alışveriş yaptığım kişiye 2-3 çekleri 4000TL-5000TL-5000TL verdim fakat çeki alan kişininde senedini aldım.Protokol yapmadım mallarımız gelecekti senedini iade edecektim mal falan gelmedi bende çeki ödemedim.karşılıksız yazdırıp daha sonrada ceza mahkemesine müracaat edip hapis kararı çıkattırmış bende battığım için hiç takip etmedim.Tepligat falanda olamadı.Cezamda çıktı ne yapabilirim? şimdi itirazım olabilirmi?senette duruyor işlem yaptırmadım ( senette malen yazıyor)... 2.konu;Çekte karşılıksız damgası vurulduktan sonra ne kadar zamanda ceza davası açılabilir?(yanlış bilmiyorsam 6 aymı)Yoksa çekde icra takibi açılınca bu süre fark etmiyormu?6 aylık zaman icradan sonrada aynımı işler? Lütfen bilgisi olan paylaşsın taahütte bulunacağım...

  YanıtlaSil
 78. Arkadaşlar bende CHP sitesine www.chp.org.tr.(sitenin sağ tarafında ) halkla ilişkiler bölümüne "Lütfen çekte hapis kalksın"diyerek halkla ilişkiler bölümüne e mail attım tüm arkadaşlar ve yakınlarıda lütfen atsın.AYRICA TAAHÜTTE BULUNAN ARKADAŞLAR TEKRAR DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİ YAZARSANIZ MEMNUN OLACAĞIZ.FAİZİMİ ANA PARAYIMI YAZACAĞIZ LÜTFEN AÇIKLAYALIM.

  YanıtlaSil
 79. Sami bey biraz daha açıklayıcı olsa.Örneğin 5000 TL 2006 yılının 4.ayına ait olan 1 adet çek hesabı yapsanız yıllara göre hesap faiz birleşikmi oluyor.DOĞRUMU YANLIŞMI??? 2006= 5000 çek tutarıx%30= 6500 TLmi,2007=6500x%29= 8385TL acaba doğrumu ???

  YanıtlaSil
 80. İnşallah SAMSUN halkı suat kılıç ı sitesine gömecektir.Hak neyse yerini bulacaktır.O vekilin konuşmaları hala kulağımda Allah onuda bizim durumumuza düşürürse görürüz bakalım.Olurmu olur.Olmaz diye birşey yok.Paranın sesine kulak verdi.

  YanıtlaSil
 81. suat kılıç söleneni yapar akp de hilafsız hepsi genel merkeze sormsdan elini yıkayamaz akp zihniyeti .bu çek kanunundaki hapis tamamen tayyip erdoğan ın sivri ama yere batmaz kazık cinsinden düşüncelerin biridir..inşaallah bu kanunlar onuda bizi soktuğu yere sokacaktır..her zalim kendi kanununa teslim olmuştur...

  YanıtlaSil
 82. SAYIN HÜZÜN TUNCER VEFAAT EDEN ADAMIN YUZUNDEN BATMASAYDI TUNCERIN BORÇLUSUNA BORCU OLMAZDIKİ YANİ TUNCER ALLAH GECINDEN VERSIN ÖLDÜĞÜ ZAMAN ARKASINDAN KIMSE BIR SEY DEMEZDI

  YanıtlaSil
 83. ARKADAŞLAR BU YASANIN İŞE YARAMAZ BİRYASA OLDUĞUNU SAVCILAR HAKMLER AVUKATLAR DAHİL HERKES BİLİYO.AKP NIN YAPMAK İSTEDİĞİ FAKTORİNGCİLERİ KÜSTÜRMEMEK SİZ BOŞVERİN TAAHÜTÜN FAİZİ NASIL OLACAK DÜŞÜNCELERİNİ 1 YIL DOLMADAN BU İŞ PATLAYACAK BİRÇOK ÇELİŞKİ VAR YASADA HERKESİN SORUNU BAŞKA KİMSENİN İŞİNE YARAMIYO ORTALIĞIDA İYİCE KARIŞTRDI.

  BİİYORUZKİ BİR YASA ÇIKTIKDAN SONRA BELLİ BİR SÜRE NASIL BİR UYGULAMA OLACAĞINA BAKILIR SUAN O SÜREDE DOLDU BENCE BU İŞİ HUKUK ÇÖZECEK 3167 SAYILI KANUNDA CEZALAR BELLİYDİ ŞİMDİ KİM CEZA ALACAK KİM ALMAYACAK BELLİ DEĞİL ONUN İÇİN BİR GÜN BİR YERDE KAYAYA ÇARPACAKLAR DAĞ BAŞI DEĞİL BURASI BİR KEZ DÜŞÜNÜN SENEYE BU GÜNLERDE KİM NEREYE NASIL ŞİKAET EDECEK KİM ÖDEDİ KİM ÖDEMEDİ NERDEN BİLİNECEK TEKRARDAN HERŞEY DAHA BERBAT OLACAK ONUN İÇİN BİLEREK VE İSTEYEREK BÖYLE YAPTILAR ÇÜNKÜ YÜREKLERİ YOK DOĞRULARI SÖYLEMEK İÇİN

  BİZDE ŞU ZAMANI BOŞ GEÇİRMEYELİM BENCE EN AZINDAN MEKTUPLARA AĞIRLIK VERMELİYİZ AMA HATIRI SAYILIR SAYIDA GÖNDERMELİYİZ KENDİMİZİ FARKETTİRELİM BAŞKA ÇARE YOK BOŞ OTURDUKÇA SESSİZ KALDIKÇA KAFALARINA GÖRE YORUMLUYOLAR YASAYI UYGULUYOLAR BİRDE ALIŞIRLARSA AYNEN DEVAM EDER.ALIŞTIRMAYALIM HASAN ANKARA

  YanıtlaSil
 84. Sevgili 82 ben malımı mülkümü sattım borcumu ödedim,hemde hiç fiyatına sattım malımı,şuan ceza aldığım çeklerde biyere olan borcumdan dolayı yazılan çekler değil,ölen zat-ı muhtereme olan banka kefaletim ile Akaryakıt firmasında satış kotamı dolduramadığımdan oluşan ceza-i şartın çekleridir,480.000 TL ye 1.000.000 TL ödedim,bedelse en ağırını ödedim,eğer bende birinin ocağını söndürüp ailesini evini darmaduman etmişsem oda benim için dedin aynını,kasıtlı borç ödemeyen adam ahlaksızdır ama yokluktan ödememişse allah katındada suçsuzdur o kişi benim gözümde.Sevgilerle

  YanıtlaSil
 85. 80 ARKADAŞIM ŞU ŞEKİLDE HESAPLAYACAKSINIZ 1. 5.000 X 30 X 8 / 1200, 2007 X 29X12/1200, 2008 5.000X27X12/1200, 2009 5.000x19x12/1200, 2010 5.000x16x12/1200 bu şekilde her yıl ayrı ayrı hesaplanacak toplamı ödenecek faizdir. bileşik faiz olarak düşünmeyeceksiniz ticari işlerde temerrüt faizi diyor, bileşik faiz degil.

  YanıtlaSil
 86. Aa ınternete pek gıremedıgım ıcın sana cevap veremedım benden sana tavsıye elestırı yapmadan once bı daha dusun benım aılemın dagılması ıcın evlı olmam gerekmıyor evlı olmayan ınsanların da bı aılesı olabılır hakkımda suan yakalama yok 12 tane cekım var cogu temyıze gonderdım bıraz dusunursen yakalama cıkıp cıkmayacagını anlarsın borc tutarı ıcınde tutar odenılecek meblag olmasa caba sarfetmeyız bıze unıversıtede senın gıbıler gıbı dar bir pencereden bakan ınsanlar ıcın konuları daha genıs anlatabılme egıtımı vermedıler ama neyse ben bunu senın bu sekılde elestırı yapman ıcın yazmadım benım gıbı magdur olan ve samımı olan arkadaslara destek olmak ve bırlık ıcınde bulunabılmek ıcın yazıyorum.tavsıyem elestırı yapmadan once bıraz daha dusun.

  YanıtlaSil
 87. 68 Mustafa kardeş haklısın beklemek lazım insan zaman,zaman kendini boşlukta hissediyor sabrı tükeniyor zannediyorki hemen olacak o anki ruh halimi yazıya döktüm hoşgorünüze sığınıyorum İnşallah bu duyarsız vekiller biz çatlamadan çözüm üretirler bir çatlarsak sonu ne olur bilemiyorum. Umursamadıkları aile katliamları intiharlar çok artacak kendimden korkar hale geldim bunları ALLAH'a havale ediyorum. Suçumuz ne esnaf olmak istihdam yaratmak vergi ödemek prim ödemek. ödülümüz cezaevi bari idam edinde kurtulalım belki ozaman ALLAH verdiği emanetin hesabını bize sormaz.

  YanıtlaSil
 88. 87 de yazan Faruk bey,bu siteyi dostta okuyo düşmanda.Yazdığınız yazıyı kendiniz bir daha okuyun demezlermi şunların haline bakın iki cümleyi bir araya getirip sorunlarını anlatamıyorlar diye.Biz eğitimi yaşayarak aldık üniversite değil,kaç üniversite mezunu asgari ücretle yanımda çalıştı üzülüyordum fakat kendileri ısrar ediyordu.Memleketin eğitim sistemini bilmez gibi yazıyorsunuz ama biz iyi biliyoruz.O yazınız busayfada yok yollarsanız yada okursanız bana hak vereceksiniz.Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 89. sayın My way

  yargıtayın sitesinde nasıl dosya sorgulama yapılıyor ve kendi dosyamızı nasıl sorgulayabiliriz...açıklamalı olaral mümkünse yazabilirmisiniz...teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 90. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mehmet Faraç'tan güzel sözler ;Faraç AKP'nin iktidardan gittiği gün sevinçten ağlayacağını belirterek, "Ben bu ülkede AKP gittiği gün önüme bir soğuk bira koyup sevinçten ağlayacağım. Bizim bugün ağlama günümüz değil. Çalışacağız ve bizi aydınlanmacı bir iktidara götürecek partiyi ite ite iktidara taşıyacağız. Bu AKP'yi de Marmara'ya mı, Karadeniz'e mi yoksa KANALİZASYONA mı dökeriz bilmiyorum. Bana Kemalist yazar diyorlar desinler. Hepimizin kalemi bu yobazların başında balyoz olarak durmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

  YanıtlaSil
 91. Cumhuriyet gazetesi yazarı Memmet Faraç beye tebrik mesajı göndermek isteyenler için
  mfarac@cumhuriyet.com.tr
  HAberin tümünü okumak için
  http://www.pressturk.com/haber.asp?id=11944

  YanıtlaSil
 92. Karşılıksız çekte artış

  http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2010/01/27/karsiliksiz_cekte_artis

  YanıtlaSil
 93. ekm2510 92 deki adres için teşekkürler.Bu aklı evvel ampul kafalıların düzelttiği ekonomi işte.Ne yazıktırki görsel medya hala bunu büyük bir başarıyla gündemine almıyor.Varsa yoksa günlük darbe haberleri.Ekonomik çöküntü varmış yokmuş onlara masal gibi geliyor yada artık gündeme alınacak değeri kalmadı ekonomik çöküntünün.Yazarlar bunları kanalizasyona dökmekteyi düşünüyor.Hiçmi okumaz bunlar memleketin halini hiçmi,görmezler hiçmi düşünmezler kendilerine neden kanalizasyonun layık görüldüğünü.Böyle pişkin ler grubu az bulunur dünyada hepsi anlaşmış bir parti kurmuş yalan dolanla din bezirganlığı halkın duygularıyla makarna kömürle iktidarı ele geçirip böyle gideceğini sanıyorlar yazık yazık.Onur şeref milletvekilliği yemini ne oldu.

  YanıtlaSil
 94. Sn Konuya Vakıf arkadaşlarım, ben ltd şti de asgari ücretle çalışıyordum ve şirket çeklerini işverenin bilgisi doğrultusunda yetkisiz olarak imzaladım, çek verdiğimiz firma battı ve mal alamadığı için çalıştığım şirkette çekleri ödeyemedi, davalar hep çoğu şirket sahibine açıldı imzayada itiraz etmedi ve halen davalar devam ediyor çeklerin hepsi 2007 tarihli, vekaletname olmadığı için ilerde bu imzalar benim değil derse benim başım ağrırımı acaba yada çeki elinde bulunduran davacı firmalar imzanın bana ait olduğunu öğrenip banada dava açarlarmı? bu gibi durumlara karşın işverenden 2007 de imzaladığım ve yazılan çekler için geçmişe dönük vekaletname alma şansım varmıdır acaba hukuki olarak? bu konularda bilgisi olan değerli arkadaşlar bilgi verirse çok sevinirim
  saygılarımla
  Uysal

  YanıtlaSil
 95. http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=110334
  Enerji Bakanı Taner Yıldız, MHP Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in soru önergesine verdiği yanıtta son bir yılda Eylül 2009 itibariyle toplam 6 milyon 633 bin 481 abonenin borcu nedeniyle elektriğinin kesildiğini bildirdi.Savcılığa verilen kaçak sayısı ise 66 bin 439 oldu.
  Ülke nüfusunun % 10 karanlıkta.Ülkemize çağ atlattıran hükümet oku bunu okuuuuu!!!ÜLKEYİ KARANLIĞA GÖMDÜNÜZZZ,Utanın biraz olsun utanın !

  YanıtlaSil
 96. http://www.google.com.tr/url?q=http://vatandas.yargitay.gov.tr/&ei=hyhgS_jwB9Oe_Abd2eT5Cw&sa=X&oi=smap&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAsQqwMoADAA&usg=AFQjCNHzVHykcgPhrhzLeeKib8WXPFbIVQ

  YanıtlaSil
 97. 95 te yazan arkadaşım..çeklere attığınız imzanın şirket yetkilisinin bilgisi dahilinde olduğu şeklinde bir imzalı belge alırsanız ilerde çıkacak pekçok pürüzü önlemiş olursunuz. çeki alanların tehdidi altında olduğunuz gibi, şieket sahibinin inkarı konusundada tehdit altındasınız.
  çektençeken

  YanıtlaSil
 98. SAYIN ARKADAŞLAR ARALIK AYI İTİBARİYLE MERKEZ BANKASI TARAFINDAN DUYRULAN KARŞILIKSIZ ÇEK MİKTARİ : 1,910,000 DİR.


  BU ÇOK BÜYÜK BİR RAKAMDIR. ANCAK BU RAKAMA BAKTIĞINIZDA 82 BİN ADET DAVA AÇILMIŞ...

  İNSANLARI İDAMA MAHKUM EDER GİBİ 5 YIL HAPİS CEZASI İLE KORKUTUP BORÇLARINI,İLKEL BİR YOLLA ÖDETMEYE ÇALIŞAN ZİHNİYETE UMARIM CGK YADA ANAYASA MAHKEMESİ BİR DUR DİYECEKTİR.

  YanıtlaSil
 99. DÜZELTME VE ÖZÜR : 96 da yaptığım matematiksel hatayı özür dileyerek düzeltiyorum bilgilerinize; Elektrik abonesi olan bir ailenin 4 kişi olduğunu varsayarsak 6,633,481 X 4 = 26,533,924 rakamı ortaya çıkar nüfusumuzun 27 milyonluk bir kesimi elektriksiz anlamına geliyor.66,000 kişide savcılıkta yeni bir mağdur ordusu sessiz sedasız ilerliyor.Hepsi bir yana amblemi AMPUL olan bir partiye bu hiç yakışmıyor,o ampulu kara ampul olarak değiştirmeleri zamanı gelmiş geçiyor bile.Ülkenin neredeyse yarısı elektriksiz Yıllardan 2010 Milenyum TÜRKİYE'sini ortaçağ karanlığına gömen bu hükümetin karanlık yüzünü aydınlatan MHP Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'ne mail ve telefonlarla ulaşıp tebrik etmek çekimizi ödemekten daha makbuldur.Site yönetiminden Sy.Vekilin mail adresi ve telefonlarını yayınlamasını rica ediyorum.Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 100. ankara mahkemesinin tarafıma verdiği çek cezasının yaegıtaydan onaylanıp gelmiş beypazarı savcılığı 12 29 2009 da ankara mahkemesine bir yazı ile cezanın yasaya göre ertelenmesini istemi ile yazdığı yazıya 12 30 2010 da ankara mahkemesi ertelenme isteğini reddetmiş şimdi tutuklamam çıkmış ne yapmalıyım saygılar

  YanıtlaSil
 101. Sayın Sami bey 80deki soruma açıklayıcı bilginizden dolayı çok teşekkür ederim sağolun.Açıklayıcı oldu bende bunu bu şekilde hesaplayıp taahhüt vereceğim teşekkürler.NOT= 78 DEKİ SORUMADA CEVAP VERİRSENİZ MEMNUN OLURUM.Saygılarımla

  YanıtlaSil
 102. ÜYE OLMASAKTA HAKLI DAVAMIZI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM

  YanıtlaSil
 103. iletısım kurmaya calısıyorum sızlerle ancak 20 aydır cezaevınde olunca bılgısayar kullanmayı dahı unutmusum lutfen bana ulasın sızlerın yaptıklarınızı ıcerden ulasabıldıgım her yere yazarak destekledım sımdı sızlerle bırlıkte yapılacak ne varsa bır olarak yapmak zorundayız

  YanıtlaSil
 104. 87 de yazan Faruk bey,bu siteyi dostta okuyo düşmanda.Yazdığınız yazıyı kendiniz bir daha okuyun demezlermi şunların haline bakın iki cümleyi bir araya getirip sorunlarını anlatamıyorlar diye.Biz eğitimi yaşayarak aldık üniversite değil,kaç üniversite mezunu asgari ücretle yanımda çalıştı üzülüyordum fakat kendileri ısrar ediyordu.Memleketin eğitim sistemini bilmez gibi yazıyorsunuz ama biz iyi biliyoruz.O yazınız busayfada yok yollarsanız yada okursanız bana hak vereceksiniz.Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 105. ARKADAŞLAR BU YASANIN İŞE YARAMAZ BİRYASA OLDUĞUNU SAVCILAR HAKMLER AVUKATLAR DAHİL HERKES BİLİYO.AKP NIN YAPMAK İSTEDİĞİ FAKTORİNGCİLERİ KÜSTÜRMEMEK SİZ BOŞVERİN TAAHÜTÜN FAİZİ NASIL OLACAK DÜŞÜNCELERİNİ 1 YIL DOLMADAN BU İŞ PATLAYACAK BİRÇOK ÇELİŞKİ VAR YASADA HERKESİN SORUNU BAŞKA KİMSENİN İŞİNE YARAMIYO ORTALIĞIDA İYİCE KARIŞTRDI.

  BİİYORUZKİ BİR YASA ÇIKTIKDAN SONRA BELLİ BİR SÜRE NASIL BİR UYGULAMA OLACAĞINA BAKILIR SUAN O SÜREDE DOLDU BENCE BU İŞİ HUKUK ÇÖZECEK 3167 SAYILI KANUNDA CEZALAR BELLİYDİ ŞİMDİ KİM CEZA ALACAK KİM ALMAYACAK BELLİ DEĞİL ONUN İÇİN BİR GÜN BİR YERDE KAYAYA ÇARPACAKLAR DAĞ BAŞI DEĞİL BURASI BİR KEZ DÜŞÜNÜN SENEYE BU GÜNLERDE KİM NEREYE NASIL ŞİKAET EDECEK KİM ÖDEDİ KİM ÖDEMEDİ NERDEN BİLİNECEK TEKRARDAN HERŞEY DAHA BERBAT OLACAK ONUN İÇİN BİLEREK VE İSTEYEREK BÖYLE YAPTILAR ÇÜNKÜ YÜREKLERİ YOK DOĞRULARI SÖYLEMEK İÇİN

  BİZDE ŞU ZAMANI BOŞ GEÇİRMEYELİM BENCE EN AZINDAN MEKTUPLARA AĞIRLIK VERMELİYİZ AMA HATIRI SAYILIR SAYIDA GÖNDERMELİYİZ KENDİMİZİ FARKETTİRELİM BAŞKA ÇARE YOK BOŞ OTURDUKÇA SESSİZ KALDIKÇA KAFALARINA GÖRE YORUMLUYOLAR YASAYI UYGULUYOLAR BİRDE ALIŞIRLARSA AYNEN DEVAM EDER.ALIŞTIRMAYALIM HASAN ANKARA

  YanıtlaSil
 106. suat kılıç söleneni yapar akp de hilafsız hepsi genel merkeze sormsdan elini yıkayamaz akp zihniyeti .bu çek kanunundaki hapis tamamen tayyip erdoğan ın sivri ama yere batmaz kazık cinsinden düşüncelerin biridir..inşaallah bu kanunlar onuda bizi soktuğu yere sokacaktır..her zalim kendi kanununa teslim olmuştur...

  YanıtlaSil
 107. Sami bey biraz daha açıklayıcı olsa.Örneğin 5000 TL 2006 yılının 4.ayına ait olan 1 adet çek hesabı yapsanız yıllara göre hesap faiz birleşikmi oluyor.DOĞRUMU YANLIŞMI??? 2006= 5000 çek tutarıx%30= 6500 TLmi,2007=6500x%29= 8385TL acaba doğrumu ???

  YanıtlaSil
 108. Sayın Mehmet Ceylan kardeşim,

  teşekkür ederim. Ama şunu bilmeni istiyorum. oradada olsam bu sitede hep olacağım. Ve beklentilerimiz gerçekleşmezde tam bir eylem durumu vaki olursa burada olacağım. ben yıl önce başladığımdada çok zorda değildim bugünde aynı konumdayım. Ama O Suat Kılıç ın meclisten yasa geçerken verdiği önergeyle bize attığı son dakika golü ve aleyhte konuşan CHP li vekillere gülümseyerek ve göbeğini kaşıyarak bakması yokmu bitirdi beni.

  Adama bak yaa muhalefete gol atamaya çalışırken yüzbinlerce insanı mağdur edecek kadar umursamaz, insanlıktan nasibini almamış tavırlar ve dalkavukluk içinde.

  Bunları yazdım diye isterse banada dava açsın umurumda değil. Bildiğim bir şey varsa o ve onun gibileri oy vererek meclise gönderen bizler suçluyuz.

  Onlar şimdi kendilerini padişah sanıyor. Ama unutmasınlar deveden büyük fil var.

  Ben Karadenizliyim. yaklaşık 3 aydır yönümü belirledim ve bunun için çalışıyorum. Amacım Suat Kılıç ve Nurettin Canikli gibilerin bir daha benim kutsal gördüğüm o meclisin kapısından içeri girmemeleri için. Onlar şimdilik dalkavukluk myaparak bir dönemi daha garantileme peşindeler ama ters tepecek. bunu için elimden geleni yapıyorum ve yapacağım.

  Allah biz asilleri onlar gibi vekillerden korusun

  saygılar

  YanıtlaSil
 109. Sn. M.K.gerçekten moral oldu bir daha anladık ki biz çok güçlüyüz ve gün geçtikçede güçleniyoruz. Size iyi yolculuklar diliyoruz. İnşallah biz bu işi başaracaz bu çağ dışı ceza kalkacak.

  YanıtlaSil
 110. ARKADASLAR CEK MADURLARIN COĞU BU SİTEYİ TAKİP EDİYOR İNANIN HAPİSTE YATANDAN FAZLA DIŞARIDA KAÇAK ARKADAŞIMIZ COK,YAKALANIP İÇERİ GİRERİM DİYE KİMSE GÖRSEL OLARAK SESİNİ CIKARTAMIYOR.SOKAKTA DOLASMAK BİLE KAÇAK YASAYAN ARKADASLAR İÇİN BİR KABUS,YAKALANDIĞINAMI YANARSIN ARKADA KALAN AİLENEMİ,1 YIL ÖZGUR KALABİLMEK İÇİN TAAHHUT VERSEN BORÇ İKİ KATI,GEÇİM DERDİ BAŞKA DERT ALLAH AKP NİN BELASINI VERSİN.ZERRE KADAR VATANDASI DÜSÜNMÜYORLAR BUGUN KANAL 24 TE SUAT KILINÇ DENEN MAYMUN DEMOKRASİDEN BAHSEDİYOR CEP DOLU TABİ MAYMUNUN SALLIYORDA SALLIYOR .HEPİNİZE İYİ GECELER ARKADASLAR.

  YanıtlaSil
 111. cüneyt kardeş,m özür

  sadece 80 bin kaldı diyecektim.

  YanıtlaSil
 112. MEHMET CEYLAN kardeşim biraz sabır etmek gerekir.Yazdığın yazıları tabiki bir cok kişi okuyor.Okuyan arkadaşlarda yazmasalar dahi kendilerince yorum yapıyolar ve inanıyorumki bir pilan yapılsa yeri ve zamanı gelince hadi bakalım denilse cünle cemaat ya bismillah diyecek.Lakim şimdi sabır vakti şimdi hoşgörü vakti.Öyle yada böyle en erken 6.aya kadar engeç 1 yıl beklememiz gerekiyor.UMUTLAR KESİLMESİN İNANIN CÜNEYT VE JENARDİ BİR YERLERE ULAŞMAK İÇİN ÇABALIYOLAR.

  YanıtlaSil
 113. değerli arkadaşlarım lütfen hoş görünüze sığınarak yazıyorum bütün gün hayat durmadığı için çoluk çocuk için mecburen işe gittik şükür yakalanmadan eve geldik her gün böyle evde karartma var küçük oğlum a sus sus demekten çocuk tik oldu şimdi acayip davranışlar yapıyor ne yapcaksınız başa gelen çekilir sevgili dostlarım eve gelir gelmez hemen sitemize koştum bakayım güzel bir haber varmı diye baştan sona okudum her kes dertli her kes isyanını yazıyor fakat arkadaşlar bizim yazdıklarımızı bizden başka okuyan yok oysaki bizim sitemiz bu yalnız dünyamızda mücadele için birleştiğimiz tek nokta fakat mücadele ile ilgili pek ilerleme yok en azından hep söylüyorum nerde bu çek mağdurları hepimiz biliyoruz bu olaydan sıkıntılı milyonun üzerinde insanımız var ama bir türlü kontak kuramıyoruz yazılan yazılardan yorumlardan sayımız belli bu şartlarda birbirimizi ağırlamaktan başka bir şey yapmıyoruz bu sefer site yöneticisi dostlarıma sitem edicem artık yaptınız yaptınız çok güzel şeyler yaptınız insanları derlediniz topladınız çekirdek kadroyu kurdunuz ama amcımıza ulaşmamız için gerçek ordumuzu toplamayla ilgili biraz daha faal olmanızı rica ediyorum bayraktar sissiniz biz ancak sizin arkanızdan gelebiliriz etik olarakta doğru olanı budur eğer biz bu gerçek yoğunluğumuzu sağlayamassak kaybederiz bu yüzden tekrar affınıza sığınarak tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok sözüyle var olduğumuzu hissettirmemiz lazım saygılarımla

  YanıtlaSil
 114. sayın mehmet ceylan,

  yorum alamaman umursamazlıktan değil bıkkıınlıktan. bir süreç var herkes bekliyor. bu sürecin sonu olumlu olmazsa herkes tozlu raflardaki önerileri teker teker dillendirecek inan. o yüzden küsme lütfen.

  sayın Erdinç,

  bir avukat arkadaşımız var. merak etme paragözde değildir. eğer site yönetiminden bir ynlendirme gelmezse mail gönder isim ve telefon vereyim mailim
  monseur_x@hotmail.com

  saygılar

  YanıtlaSil
 115. Barışçı-Mersin3 Mart 2011 01:35

  Sağol varol Murat Yalçın arkadaşımız; yüreğine ve diline sağlık. Sitemizdeki arkadaşların; seni yanımızda görmeleri ve yorumlar yapmanı, kendilerine bir güç saydıklarından eminim. Emek ve çalışmalarını hiçbirimiz unutmuş değiliz ve elbetteki unutmayacağız. Size; en derin sevgi ve saygılarımla.

  YanıtlaSil
 116. Saygıdeğer KADER ARKADAŞLARIM..

  Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum...

  Epeydir yoktum..
  Vardım da yoktum aslında..
  Kırgın..
  Yorgun..
  ve pasiftim..

  Bu ülkeye (yöneticilerine) öfkeliyim..
  Bu ülkeye (yöneticilerine) kızgınım..
  ve;
  Kahrımızı dikkate almayan, göz yaşlarımıza aldırış etmeyen bu zalim 'egemenleri'(ki bizler onları biliyoruz, tanıyoruz) vicdanımda mahkum ediyorum..

  Onlar kendilerini ne kadar önemli sayarlarsa saysınlar, kendilerinde ne kadar ehemmiyetli adamlık vehmederlerse vehmetsinler benim için fark etmiyor..

  Bir yandan;
  Acı çekiyorum,
  Yerlerde sürünüyorum,
  Acılarım beni hızla yaşlandırıyor,
  Dünyadan koptuğumu hissediyorum..

  Ancak bir yandan da onları;
  Akıttıkları her damla göz yaşımda boğuyorum..
  Her kahır dolu nefesimde, ellerim sıkılı her isyanımda..
  Siz kader arkadaşlarımın yazdığı acı ve isyan dolu satırların her hecesinde..

  Bu zalimleri gözlerimin önüne dikiyorum;
  Yazıklar olsun sizlere diyorum..
  Bu mudur sizin adamlığınız diyorum..
  Bu mudur sizin medeniyetiniz diyorum..
  Bu mudur sizin ERKEKLİĞİNİZ diyorum..

  Küçümsüyorum.. Küçümsüyorum.. Küçümsüyorum..
  Kınıyorum..
  Ayıplıyorum..

  Yine biliyorum ki;
  Bu zalimlerin yanlarına kalmayacak, bugün yaptıkları zalimliklerinden dolayı mutlaka yakın bir zamanda, belki bir-üç-beş yıl sonra ama mutlaka bir zaman sonra bu ülkenin mazlum, mağdur ve gariban insanları bunları ayıplayacaktır...  Saygıdeğer Kader Arkadaşlarım..

  Selamlarınızı, sitemlerinizi aldım..
  Ben buradayım..
  Bir yere gittiğim yok..
  Herkese gönül dolusu selam ve sevgiler..

  YanıtlaSil
 117. KENDİ DUŞUNCEM OLMAKLA BERABER,HİÇBİR MADURUN BU TURKİYE ŞARTLARINDA 100 LIK BORÇU FAİZİ İLE 200 TL TAAHHUT EDİP YUZDE 30 OLAN 60TL PARAYI ODEYEBİLECEĞİNİ ZANETMİYORUM.60TL PARASI OLAN ARKADASIN ALACAKLISI 60TL TAHSİLAT YAPTIĞI ZAMAN ON TAKLA ATAR,VERİLEN CEZAYI KENDİSİ DÜŞÜRÜR ZATEN,AKP HÜKÜMETTİNİN CIKARMIŞ OLDUĞU YASA HİÇBİR İŞE YARAMADIĞI GİBİ ÖDEYEMEDİĞİMİZ BORÇUDA İKİ MİSLİ YAPTI.BUGUNLER GEÇERMİ ACABA HUR BİR ŞEKİLDE GEZMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİR ÇOĞUMUZ UNUTTUK.ŞAHSİ FİKRİM BENİM HİÇ BİR UMUDUM KALMADI ÇEK CEZASININ KALKACAĞINDAN.HEPİNİZE SAYGILAR SUNARIM.

  YanıtlaSil
 118. arkadaşlar neden yorum alamadım destekleyen veya eleştiren yokmu 52 ve 53 deki yazılarımı anlaşılan herkezde bir durgunluk,ümitsizlik baş göstermye başladı böyle gidersek hepimizi armudu dalından alır gibi tek tek toplayacaklar. Allah kimseyi çaresiz ve kimsesiz bırakmasın, birde gördüğünden geri koymasın bunu bizden iyi bilen olurmu buna bari yazın kaderdaşlar.

  YanıtlaSil
 119. Yukarıdaki Şişli asliye ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesine başvurusu nezaman yapılmış bilen varmı? Bana göre mahkeme karar tarihi 2004 olduğuna göre, yaklaşık o tarihlerde yapılmış. Eğer öyle ise biz niye CHP nin Anayasa Mahkemesine başvurusuna bel bağladık. Bir yıldan önce çıkmıyacağı kesin gibi görünüyor. Yani bu bir çözüm değil.

  YanıtlaSil
 120. ....47....

  senin yerinde olsaydım eğer temyiz eder davayı yargıtaya gönderirdim...

  my way

  YanıtlaSil
 121. selam arkadaş benim bir sorunum var yardım ederseniz sevinirim.

  benim gününden önce ibraz edilmiş bir çekime adli para cezası çıktı.bunun için erken ibrazdan dolayı mı itiraz dilekçesi vereyim(çünkü çekim günündem önce ibraz edilmiş) yoksa 7 günlük itiraz süresi içinde temyizemi göndereyim
  bu konuda yardımcı olurmusunuz lütfen

  eger gününden önce ibraza itiraz etmem gerekiyorsa nasıl bir dilekçe vermem gerekiyor.

  yok temyize göndermem gerekirse nasıl bir dilekçe vermem gerekiyor.

  avukat tutamadım yardımcı olursanız sevinirim

  şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

  YanıtlaSil
 122. arkadaşlar mhp milletvekili oktay vural bir kaç ay önce insanların onuru kırıldığı ve evde yaşayan çocukların pisikolojisi bozulduğu için ev eşyalarına haciz gelmesin diye bir önerge vermişti .inşallah kabul edilir

  YanıtlaSil
 123. 43 sağol seyrediyorum o maymunu,ağzından hak hukuk dan başka bir şey çıkmıyor.Demokrasi diyor başka bişi demiyor.

  YanıtlaSil
 124. Sayın 25 anlattıklarınız bızım ulkemızın tamtersı...

  Buzdolabı ınsanın saglıgyla alakalı bunu bızım mılletın ıcra memurunun kanıunu koyanların beynı basmnıyor ! bıze gecen sene ıcra geldıgınde buzdolabımızı aldıkları ıcın evde 3 kısı zehırlerndı hastanelerde yattık 3 gun boyunca ! gıda zehırlenmesınden. vatandası her turlu magdur edıyorlar maddı-manevı-bedensel-ruhsal
  allah bunların topunun belasını versın
  magdur olanların hepsını ama hepsının hakkı dıger tarafta nasıl odeyecekler!
  buarada uzun zamandır nete gıremıyordum tasındıgım ıcın hala çekten ıcerde yatan vatandasımız kaldımı?
  bnm babam aramıza gerı döndü.avukat degıl kardesım ve ebn koştıurduk cıkardık onu ıcerden evraklarını tamamlayarak gunlerce istanbulun bi ucundan diger ucuna adlıye adlıye süründük resmen .. enyse ki değdi...


  NAZ

  YanıtlaSil
 125. 37 deki yoruma katılmamak elde değil benim yaklaşık 1 yıl önce 10.000 tl lik çekim in arkası yazıldı 10.000 tl nin 5000 tl sini alacaklının hesabına dekont karşılığı yatırdım duruşma günü ödediğime dair dekontu hakime gösterdim hakim kısmi ödeme kabul edilmiyor diyerek bana 10.000 tl para cezası verdi.peki benim bu 5000 tl ödediğim para ne olacak kararı temyiz ettim.arkadaşlar bu sonuç sizce adilmidir

  YanıtlaSil
 126. Sn Konuya Vakıf arkadaşlarım, ben ltd şti de asgari ücretle çalışıyordum ve şirket çeklerini işverenin bilgisi doğrultusunda yetkisiz olarak imzaladım, çek verdiğimiz firma battı ve mal alamadığı için çalıştığım şirkette çekleri ödeyemedi, davalar hep çoğu şirket sahibine açıldı imzayada itiraz etmedi ve halen davalar devam ediyor çeklerin hepsi 2007 tarihli, vekaletname olmadığı için ilerde bu imzalar benim değil derse benim başım ağrırımı acaba yada çeki elinde bulunduran davacı firmalar imzanın bana ait olduğunu öğrenip banada dava açarlarmı? bu gibi durumlara karşın işverenden 2007 de imzaladığım ve yazılan çekler için geçmişe dönük vekaletname alma şansım varmıdır acaba hukuki olarak? bu konularda bilgisi olan değerli arkadaşlar bilgi verirse çok sevinirim
  saygılarımla
  Uysal

  YanıtlaSil
 127. İKİ GÜNE BİR DARBE PLANLARININ AÇIKLANMASI, İNCE BİR TAKTİK VE POLİTİKANIN ÜRÜNÜDÜR. AKP BU GÜNE KADAR HEP MAZLUM VE EZİLME AJİTASYONU İLE OY ALDI. ARTIK GÜNEŞ ÇUVALA SIĞMIYOR. BECERİKSİZ EKONOMİ POLİTİKALARI İLE ÜLKEYİ İÇİNDEN ÇIKILMAZ KAOSUN İÇİNE İTTİLER.BU GÜNE KADAR HEP ASKERİ DEMOKRASİNİN KARŞISINDA VE DİN DÜŞMANI DARBECİ OLARAK LANSE ETTİLER. BU İNCE TAKTİKLERLE ASKER SUSUTURULMAYA VE PASİFİZE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR VEDE KISMENDE OLSA BAŞARILI OLUNDU. SIRADA YARGI VAR SIRAYLA ANAYASA MAHKEMESİ, YARGITAY VE DANIŞTAY YIPRATILARAK GÜVEN DUYGUSU ZEDELENECEK, YARGI BASKI ALTINA ALINIP PASİFİZE EDİLECEK. BUNLAR TÜRKİYEDEKİ DİNAMİK GÜÇLERİ, SİVİL TOPLUM KURUMLARINI PASİFİZE ETME SİNDİRME TAKTİKLERİDİR. BU ŞEKİLDE SAYIN BAŞBAKANIMIZINDA EŞ BAŞKANI OLDUĞU BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNİN UYGULANMA SAFHASINDA KARŞILARINDA MUHALEFET İSTENMEMESİDİR.BU TAKTİKLER HÜKÜMETİ AŞAN İNCE HESAPLARDIR. HERKESÇE MALUM GÜÇLER TARAFINDAN BİR SENARYO UYGULANIYOR. BİR YERLERDEN DÜĞMEYE BASILDI SÜREÇ İŞLİYOR. BU SÜRECİN TIKANMAMASI İÇİN TÜRKİYEDE GÜÇLÜ BİR YANDAŞ İKTİDARIN OLMASI GEREKİR. YAPILAN HESAPLAR VE KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA GÖRE ARTIK AKP SİYASET SAHNESİNDE RAHAT DEĞİLDİR,İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURAMAYACAK VE MEŞRUİYETİNİ KAYBEDECEKTİR.İNCE TAKTİK 2010 SONLARINDA YAPILACAK BASKIN ERKEN SEÇİMDİR. BUNUN İÇİNDE DİKKATLERİ EKONOMİDEN UZAKLAŞTIRMAK VE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEKTİR. BÖYLECE AJİTASYONLARLA AKP TEKRAR TEK BAŞINA İKTİDARA GETİRİLMEK İSTENMEKTEDİR. BİZ TÜRKLER GEÇMİŞİ ÇABUK UNUTURUZ. MAZLUMU SEVER YANINDA OLURUZ TAKTİK BUDUR BAZI GÜÇLER BİZİM BU YANIMIZI ÇOK İYİ BİLİYOR VE KULLANIYOR. BUNUN İÇİN UYANIK OLMAMIZ LAZIM.

  YanıtlaSil