5941 Çek Yasası ve Karşılıksız çek düzenlemek

5941 Sayılı Çek Yasası KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK
KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERMEK ve KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK SUÇLARI LEHE VE ALEYHE OLAN UYGULAMALAR

5941 s. Çek Kanunu 5/1.fıkrasında; sadece, çek karşılığını bankada hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren gerçek kişiler hakkında uygulanacak cezai yaptırım ve bu kişilere uygulanacak güvenlik tedbiri düzenlenmiştir. Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder.

1 – SUÇUN TANIMI
5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1.fıkrasında; çek karşılığını bankada hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suç olarak tanımlanmıştır. Yeni çek kanununda; karşılıksız çek keşide etmemiş olsa bile çek karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü hesap sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcisi veya vekili cezai olarak sorumlu tutulmuştur.
Çekle ilgili olarak bankada çek karşılığını hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ile birlikte çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilecektir. Buradaki en önemli ayırım 3167 Sayılı Çek Yasası 16. maddesinde karşılıksız çek keşide edenlere ve lehine karşılıksız çek keşide edilenlere hem cezai yaptırım ( adli para cezası) hem de tedbir (çek hesabı açma yasağı) öngörülmüş iken 5941 Sayılı Çek Yasası 5/1. fıkrasında, sadece çek karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olanlara hem cezai yaptırım (adli para cezası) hem de tedbir çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı öngörülmüş, buna karşın karşılıksız çek düzenleyenlere (bankada çek karşılığını bulundurma yükümlülüğü olmayan) ve adına karşılıksız çek düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere ise sadece tedbir (çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı) öngörülmüştür.

2 – SUÇUN FAİLİ
5941 Sayılı Çek Kanunu 5. maddesinin 1. fıkrasına gore suçun faili;
Çek karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü gerçek kişi,
Bu kişi, karşılıksız çek keşide etmiş olsun veya çeki keşide etmemiş olsun suçun failidir.
Bu kişiler hakkında adli para cezasına ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilecektir.

1. fıkradaki suçun failleri 5. maddenin 2. fıkrasında sayılmıştır. Madde 5/2.- Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

Çek keşide eden kişi ibraz tarihinde; şirketteki hisselerini devretmiş ya da şirketteki görevinden ayrılmış ise cezai yönden sorumluluğu bulunmamakla birlikte hakkında güvenlik tedbiri verilecektir. Ayrıca, hesap sahibi gerçek kişinin hesabından yasaya aykırı olarak vekil veya temsilcisi tarafından çek keşide edilmesi halinde, hesap sahibi gerçek kişi hakkında ceza ve tedbir kararı verilecek, yasaya aykırı olarak çek gerçek kişi adına açılmış banka hesabından çek keşide eden vekil veya temsilci hakkında ise, sadece tedbir kararı verilecektir.

5941 Sayılı Çek Kanunu 5. maddesinin 4. fıkrasına göre fail;
Çek karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olmadığı halde karşılıksız çek düzenleyen kişiler hakkında sadece, güvenlik tedbiri kararı verilebilecektir. (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı)

Yeni Çek Kanunu 5/3. fıkrasına göre; hesap sahibi gerçek kişi, adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Ancak hesap sahibi gerçek kişi, adına vekili veya temsilcisi çek keşide etmişse hesap sahibi hukuki ve cezai yönden sorumludur. (5/3- son cümle) Gerçek kişi adına çek keşide eden vekil veya temsilci hakkında adli para cezasına hükmedilmeyecek, sadece tedbir kararı verilecektir.

3– 5941 SAYILI ÇEK YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE İŞLENEN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇLARINDA LEHE YASA UYGULAMASI:

A – Hesap sahibi gerçek kişi:
Çekin, bizzat hesap sahibi gerçek kişi tarafından keşide edilmesi veya adına vekili veya temsilcisi tarafında çek keşide edilmesi;

Her iki yasaya göre de; karşılıksız çek keşide eden hakkında adli para cezası ve tedbire hükmedilecektir. Ancak; 3167 Sayılı Çek Yasası kısmi ödeme nedeniyle çek bedelinden daha az adli para cezasına hükmedilmesi söz konusu olmadığı halde Yeni Çek Kanununda kısmi ödeme nedeniyle çekin karşılıksız kalan kısmı kadar yani çek bedelinden daha az bir miktar adli para cezasına hükmedilebilecektir. (Bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın ödenip ödenmediği araştırılmalıdır, hüküm verilinceye kadar çeke ilişkin olarak keşideci tarafından hamile yapılan ödemeler de adli para cezasının tayininde gözönüne alınmalıdır.)

1 - Kısmi ödeme varsa yeni yasa daha lehedir. Çek bedelinden daha az bir adli para cezasına hükmedilmesi mümkündür.

2 - Kısmi ödeme yoksa; 3167 s. Yasa lehedir. Zira; adli para cezası her iki yasada da aynı miktarda olacağından her iki yasada düzenlenen tedbire bakmalıyız. 3167 s. Yasada tedbir olarak sadece “çek hesabı açtırma yasağı” öngörülmüş iken yeni Çek Kanunu çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı” öngörülmüştür. Bu nedenle; adli para cezasının eşit olması halinde 3167 Sayılı çek yasası düzenlen tedbir yeni çek kanunu düzenlenen tedbirden daha lehedir.

3- Vekil veya temsilcinin hesap sahibi gerçek kişi adına çek keşide etmesi:
Yeni Çek Kanunu lehedir.
Zira, Yeni Çek Kanununda hesap sahibi gerçek kişi adına çek keşide eden vekil ve temsilci hakkında adli para cezasına hükmedilemez. 5. maddenin 4. fıkrasına gore; gerçek kişi temsilcisi veya vekili hakkında karşılıksız çek keşide etmesi nedeniyle sadece koruma ya da güvenlik tediri olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” verilebilir. (Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. “Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir. (5/3. m.)

B- Hesap sahibi tüzel kişi:
3167 Sayılı çek yasası 16/2-3. fıkralarında hesap sahibi tüzel kişi hakkında cezai sorumluluk öngörülmüş, ancak; TCK. nun 5. ve 7. maddeleri gereği genel hükümlerin özel ceza kanunlarında da uygulanması nedeniyle tüzelkişinin sorumluluğu 31.12.2008 tarihinden sonar ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle; hesap sahibi tüzel kişi suçun faili değildir.

1- Çekin karşılığını bankada hazır bulundurmakla görevli tüzelkişi temsilcisi veya vekili; Çekin karşılığını bankada hazır bulundurmakla görevli tüzelkişi temsilcisi veya vekili her iki yasaya gore de; hem çek bedeli kadar (karşılıksız kalan kısmından az olmamak üzere) adli para cezası hem de tedbirle sorumludur.
Bu kişiler hakkındaki lehe kanun uygulaması hesap sahibi gerçek kişiler gibidir. Kısmi ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır.

2- Çekin karşılığını bankada hazır bulundurma yükümlülüğü olmayan keşideci tüzelkişi temsilcisi veya vekili hakkında: 5941 Sayılı yeni Çek Yasası yasası lehedir.
Çekin ibrazı tarihinde karşılığını bankada hazır bulundurma yükümlülüğü olmayan ve halen yetkisi devam eden keşideci tüzelkişi temsilcisi veya vekili ya da herhangi bir şekilde tüzelkişi ile ilişkisi kesilmiş olan keşideci tüzelkişi temsilcisi veya vekili hakkında adli para cezası verilemez, sadece, tedbire hükmedilebilir. Halbuki; 3167 s. Yasaya gore tüzelkişi adına karşılıksız çek keşide eden temsilci veya vekiller hakkında çek bedeli kadar adli para cezası ve çek hesabı açtırma yasağı verilmekteydi.

3- Miktarı seksenbin Türk Lirasından fazla olan çekler;
3167 s. Yasanın 16/1. fıkrasına göre; her bir çek yaprağı için verilecek adli para cezası seksenbin liradan fazla olamayacak, ancak yeni Çek Kanunu 5/1. maddesine göre de; herbir çekle ilgili olarak azami binbeşyüz güne kadar adli para cezası verilebilecektir. Binbeşyüz gün adli para cezası asgari hadden (20 TL) adli para cezasına dönüştürüldüğünde otuzbin TL adli para cezası verilebilecek, azami hadden (100 TL) adli para cezasına dönüştürüldüğünde yüzellibin TL adli para cezası verilebilecektir.
Miktarı fazla olan (30.000 TL fazla) çeklerde; hakim, her iki yasaya göre de hüküm kurmalı ve hangisi lehe ise o yasayı uygulamalıdır.
Ancak; 5941 Sayılı çek Yasası 5/1. maddesine göre verilecek adli para cezası çekin karşılıksız kalan kısmından az olamayacağından, karşılıksız kalan kısmı 80.000 TL nin üzerinde olan çeklerde her halukarda 3167 sayılı çek yasası 16. maddesi lehedir.

4- 3167 s. Yasanın 16/1-son cümlesine gore mükerrir olanlar;
Yeni Yasada mükerrirlere hapis cezası öngörülmediğinden yeni Çek Kanunu lehedir.

4- VADELİ ÇEKİN ÖNCEDEN İBRAZI
5941 Sayılı Çek Kanunu 3167 s. Kanundan ayrıldığı en önemli husus; İleri tarihli (vadeli) çeklerin, üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibrazı halinde karşılıksız çek keşide etmek suçunun oluşmayacağı hususudur. (Bu Yasanın yürürlüğünden önce üzerinde yazan keşide tarihi gelmeden ibraz edilen çekler hakkında açılan soruşturma ve koğuşturmaların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Zira, önceden ibraz halinde suç oluşmamaktadır.)

Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten önce üzerinde yazan keşide tarihi gelmeden ibraz edilen çekler hakkında uygulanacak mıdır?

Yeni Çek Kanunu 5. maddesinin 1. fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında” denilmek suretiyle suçun oluşumunu çekin üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlamıştır. Bu nedenle; 5941 s. Yasa yürürlüğe girmeden önce üzerinde yazan keşide tarihi gelmeden ibraz edilen çeklerle iligili karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan soruşturma ve koğuşturmaların 5237 s. TCK. nun 5. ve 7. maddeleri uyarınca ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Vadeli çeklerin önceden ibrazı halinde 5941 s. Çek Kanunu 5/1. maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Vadeli çeklerin önceden ibrazı yeni Çek Kanununda suç olarak düzenlenmemiştir.
Suç olmaktan çıkartılmıştır.

5- CMK. 195. MADDESİ (YOKLUKTA KARAR VERMEK)
08.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4814 Sayılı Yasanın 16. maddesiyle 3167 Sayılı çek yasası 16. maddesine eklenen 16/b. fıkrası ile; karşılıksız çek keşide etmek suçlarından yapılan yargılamalarda 1412 s. C.M.U.K. nun 225. maddesinin uygulanabileceği hükmü getirilmiş idi. Bu hükme dayanarak C.M.U.K. 225. maddesi ve daha sonra yürürlüğe giren CMK. nun 195. maddesine göre ihtarlı davetname tebliğ edilmek suretiyle sanık gelmese bile duruşma yapılabilmekte ve sanığın yokluğunda hüküm kurulabilmekteydi.

Ancak; 3167 s. Yasanın 16/b. fıkrasındaki bu hükme benzer bir düzenlemeye 5941 s. çek kanunu yer verilmemiştir.

CMK. nun 195. maddesinin, yeni çek kanunu tasarısının 5/1. maddesinde düzenlenen karşılıksız çek işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçlarından açılan davalarda uygulanamayacaktır. Zira, CMK. nun 195. maddesi kısıtlayıcı bir hüküm içermektedir, güvenlik tedbirleri hakkında da uygulanacağı hususu madde metninde açıkça gösterilmemiştir.
Bu hüküm, usul hükmü olduğundan geçmişe dönük uygulanamaz. Yasanın yürürlüğünden önce açılan davalarda şüphelinin, usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen gelmediği hallerde, yeniden savunmasının alınması gerekmez. Ancak; ihtarlı davetname şüpheliye usulüne uygun olarak tebliğ edilememiş ise ve bu arada yeni yasa yürürlüğe girmiş ise şüphelinin savunması alınmalıdır. Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girdikten sonra Çek Kanunu 5/1. maddesine göre açılan davalarda CMK. 195. maddesinin uygulanamaz.

6–UYARLAMA YARGILAMALARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan davalarda uyarlama yargılamaları duruşmalı yapılmalı, kısmi ödeme bulunup bulunmadığı, miktarı, tüzelkişi temsilcileri ve vekillerin çek karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olup olmadığı veya temsilcilik ya da vekillik görevlerinin devam edip etmediği gibi hususlar araştırılmalıdır.

3167 s. Yasada kusursuz sorumluluk söz konusu iken 5941 s. Yasanın 5. maddesinde kusurlu sorumluluk öngörülmüştür.

Karşılıksız çek işleminin yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşabilmesi için, çek karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hali dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması halinde, karşılıksız çek suçu veya ceza sorumluluğu olmayacaktır.
Şüphelinin, çekin karşılığını elimde olmayan nedenlerle bankada hazır bulundurmadım yönündeki savunması araştırılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Uyarlama yargılamaları sonunda verilen kararların, itiraza mı? yoksa temyize mi? tabi olduğu hususu tartışmalıdır.
Ağırlıklı bir görüş; bu suçlardan yapılan uyarlama yargılamaları, duruşmalı olarak yapılsa bile itiraza tabi olduğunu savunmaktadır.

7- ÇEK KARNELERİNİ İADE ETMEMEK
3167 Sayılı çek yasası 13/1. maddesinde; Banka tarafından yapılan ihtara rağmen çek defterlerini bankalara geri vermeyenler hakkında adli para cezası öngörülmekte idi. Yeni çek kanunu 5/6.fıkrasında;hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlü tutulmuş, ancak; çek karnelerini bankaya iade etmeyenler hakkında herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir.

Bu nedenle; TCK. nun 5. ve 7. maddelerine göre lehe yasa uygulaması gereği, yeni çek kanununda; çek defterlerini ilgili bankalara geri vermeyenler hakkında cezi yaptırım öngörülmediğinden ve bu yükümlülük yasada suç olarak düzenlenmediğinden, 3167 s. Yasanın 13/1. maddesi uyarınca açılmış bütün soruşturma ve koğuşturmaların düşürülmesi ve verilmiş mahkumiyet kararlarının da ortadan kaldırılması gerekmektedir.

8 – GEÇİCİ MADDELER 1 VE 2:
5941 Sayılı Çek Kanunu Yürürlükten kaldırılan mevzuat başlığı altındaki 9. maddesi ile bu kanununun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihi itibarıyla 3167 Sayılı Çek Kanunu, 3167 sayılı Kanunu değiştiren 4814 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır hükmü getirilmiştir.

5941 Sayılı Çek Kanunu 9. maddesinden sonra gelmek üzere; Geçiş hükümleri başlığı altında GEÇİCİ MADDE 1 ve GEÇİCİ MADDE 2 ile 3167 Sayılı çek yasası’nı yürürlükten kaldırıldığı ve 5941 Sayılı Çek Kanunu yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihinden sonra uygulanacak örneğin (5941 s. yasaya uygun çek karnelerinin basılması, dağıtılması, yeni çek karnelerinin basılıp dağıtılıncaya kadar ne yapılacağı, bu tarihten önce açılan davaların nerede görüleceği, takas odaları yerine kurulacak sistem vs.) içeren geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

Yani GEÇİCİ MADDE 1: 3. fıkrası; “Zaman bakımından uygulama” başlığı altında düzenlenen TCK. nun 7. maddesine aykırı olmamak kaydıyla 20.12.2009 tarihinden itibaren yasada belirlenen sürelerde; 5941 Sayılı Çek Kanunu ve sistemler kuruluncaya, bu yasaya uygun çek karneleri basılıp dağıtılıncaya ya da bu tarihten önce açılan davaların hangi mahkemede görüleceği gibi geçiş hükümleridir.

Bu geçiş hükümleri belirli süre uygulanacak hükümlerdir. GEÇİCİ MADDE 1: 3. fıkrası genel atıf hükmünde değildir.

20.12.2009 tarihinden önce işlenen ancak bu tarihten sonra açılan davalar Sulh Ceza Mahkemelerine açılmalı ve lehe yasa değerlendirmesi de Sulh Ceza Mahkemesince yapılmalıdır. Ancak 20.12.2009 tarihinden önce Asliye Ceza Mahkemelerine açılan davalar gene aynı mahkemece görülüp sonuçlandırılmalı, Asliye Ceza Mahkemesince verilen hükümlerin uyarlama yargılamaları da gene Asliye Ceza Mahkemelerince yapılmalıdır.

5941 Sayılı çek yasası 5. maddesine göre soruşturma ya da koğuşturma yapan Cumhuriyet Savcısı ya da mahkemenin; aynı yasanın GEÇİCİ 2. maddesine göre, 01.04.2010 tarihine kadar tarafların anlaşma ya da taahhütname vermelerini beklemesi gerekmez. Geçici 2. madde hiç yokmuş gibi soruşturma ya da koğuşturmaya devam edilir.

Anlaşma ya da taahhütname verilmesi halinde geçici 2. madde uygulanır, verilmezse uygulanmaz.

Anlaşma ya da taahhütname vermek taraflar için zorunluluk değildir. Taraf, anlaşma ya da taahhütnameyi isterse verir, istemezse vermez. Cumhuriyet Savcısı ya da mahkemenin, tarafların isteğine bırakılmış bir eylemin gerçekleşmesini beklemesi söz konusu olamaz.

3167 Sayılı Çek Yasası 16. maddesine göre; soruşturması ya da koğuşturması devam eden karşılıksız çek davalarında veya bu yasaya göre kesinleşmiş hükümlerde keza tarafların anlaşma veya taahhütname sunmalarını beklemek gerekmez. Soruşturmaya veya koğuşturmaya devam edilmeli veya hüküm infaza verilmelidir. İnfaza verilen hükümlerinde, anlaşma veya taahhütname verilinceye kadar infaza devam edilmelidir.

Cumhuriyet savcılığına ya da mahkemelere sunulan anlaşma veya taahhüname belgelerinin eksik olması veya gerekli bilgileri kapsamaması halinde talep derhal reddedilmemeli, hak kaybına neden olmamak için anlaşma veya taahhüt belgelerini sunan taraftan eksiklerin giderilmesi istenilmelidir.

54 yorum:

 1. BAKIN BEYLER EĞER MEDENİLİK AÇISINDAN GELİŞTİK DÜNYADA ÇAĞDAŞ DEMOKRATİK ÜLKELER ARASINDA YÜKSELDİK DERSENİZ BEN DAHA OLMADI DERİM BU KONUDADA SİZE SAYISIZ ÖRNEKLER VERİRİM YALNIZ KONUMUZ ÇEK YAPRAĞI OLDUĞU İÇİN SİZE ÇEKTEKİ MEDENİYETSİZLİĞİMİZDEN BAHSEDECEM. ÜLKEMİZ İNSANI TİCARETİ SÖZLE YAPARDI BUNDAN KIRK YIL ÖNCE PAZARLAMAYA ANADOLU İLLERİNE ÇIKTIĞIMDA İNSANLAR NE ÇEK BİLİRDİ NE SENET EN FAZLA VADE ŞEKLİ AÇIK HESAP DEDİĞİMİZ BÖLÜM BÖLÜM ALINAN PARAYDI kısa yazıcam SONRA ÇEK SAHNEYE ÇIKTI SONRADA ÇEKE HAPİS CEZASI DENEN ZAMAN ZAMAN ÇOK YOĞUNLAŞAN ÜLKE GÜNDEMİNE GİREN BİR MESELE OLDU VE HALA DEVAM EDİYOR SEBEB ALACAĞI GARANTİ ALTINA ALMA ADI ALTINDAKİ SAÇMALIK BEYLER BU SAÇMALIKTAN VAZ GEÇİN HER KES ADAM GİBİ TİCARET YAPSIN EN BÜYÜK SERMAYENİN İTİBAR OLDUĞU ÜLKEMİZDE KİMSE İTİBARINI ZEDELEMEK İSTEMEZ BAKIN ŞİMDİ ÇEKTE HAPİSİ KALDIRIN PİYASALARIN ŞEKLİ BİR ANDA DEĞİŞECEK TOPTANCILAR AÇISINDAN BİR FRENE BASMA OLAYI OLUŞACAK KİMSE VADELİ MAL VERMEYECEK KARŞI TARAFTAN YA TEMİNAT İSTENECEK YADA PEŞİN PARA TALEP EDİLECEK BİR GÜN BÖYLE İKİ GÜN BÖYLE AMA HERKES ORTAMA ALIŞACAK HER KES SERMAYESİ KADAR İŞ YAPACAK GERÇEK TİCARETE DÖNMÜŞ OLACAĞIZ TÜRK İNSANININ CESARETLİ KİŞİLİĞİNDEN DOLAYI BİZE VERİLEN VADELİ İMKANLARI BAZEN BATIRA BİLİYORUZ BU SEFER ALANDA SATANDA MAĞDUR OLUYOR. AMA BÜTÜN HER ŞEYİ SON ZAMANDA BATAN ESNAFA YÜKLEMEK YANLIŞ OLUR BİRAZ ETRAFIMIZA BAKMAMIZ LAZIM BU KADAR İNSAN NEDEN BATIYOR DİYE ÖYLE YA MEDENİYİZDE. MEDENİCE SEBEB ARAŞTIRALIM BİR ÜLKEMİZE ÇİNLİLERLE İYİ OLCAĞIZ DİYE NE KADAR BOZUK ÇİN MALI VARSA ÜLKEYE DOLDUNUZ BİNLERCE FABRİKAMIZI BATIRDINIZ YÜZBİNLERCE İŞÇİYİ AÇIKTA BIRAKTINIZ ENFLASYONU DURDURMAK İÇİN RADİKAL KARARLAR ALDINIZ YÜZBİNLERCE ESNAF İKİ SENE ÜÇ SENE İÇİNDE ERİDİ BATTI ÜLKEDE TÜKETİM DÜŞTÜ VAR OLAN AYAKTA KALAN ÜRETİCİLER YAŞAM MÜCADELESİ VERMEK İÇİN BİRBİRLERİNİN GÖZLERİNİ OYDU ÇOĞU YARA ALDI YADA BATTI SİZİN İMDADINIZA ÇEK YETİŞTİ ŞU YAŞADIĞIMIZ BOZUK EKONOMİK DÜZENDE TEDAVÜLE YENİ ÇIKMIŞ BİR PARA GİBİ KULLANILMAYA BAŞLADI BASİT BİR ESNAF KREDİSİ AMA SANAL BİR TİCARET DOĞDU TAMAM GÜNÜ KURTARDINIZ FARZEDELİM AMA BU SEFERDE DAHA BÜYÜK SORUNLAR DOĞDU ÇEK MAĞDURLARI BU GÜN SAYISI BİRMİLYONYEDİYÜZBİN YA BİR AY SONRA YA İKİ AY SONRA YA ÜÇ AY SONRA GÜNDEMLERİ BAŞKA YERDE TUTUP BU GERÇEKLERİ SAKLIYORSUNUZ AMA VATAN SİZİN BU VATANIN HER FERDİ SİZİN KARDEŞİNİZ İNSAN KARDEŞİNİ ADİ BİR SUÇLU GİBİ HAPSE ATARMI FIRTINALI DENİZDE GEMİSİNİ BATIRMIŞ İNSANA AİLESİNE ONLARIN SAHİP OLDUĞU MİNİCİK YAVRULARINA YAZIK DEĞİLMİ MEDENİ BİR ÜLKEDE BİR FOK BALIĞI BADEME GÖSTERİLEN İLGİ 70 BİN LİRAYA ŞAHSINA EV YAPILMASI NE KADAR GÜZEL DÜNYA İNSANLARI BİZİ GÖRÜYOR AMA ÖBÜR TARAFTANDA KIS KIS GÜLÜYORLAR BU GÜN ÇEK KANUNDAN YAKALANMAN VARSA AVRUPA İLTİCA HAKKI VERİYOR YAA.. daha anlatçak çok şey var ama yinede herkes düşünsün. BİZ BİRBİRİMİZİN DERDİNE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ ZAMAN ZAFERLER KAZANDIK. saygılarımla ihtiyar

  YanıtlaSil
 2. eline sağlık ihtiyar.... öksüz

  YanıtlaSil
 3. ARKADAŞLAR BİLEN VARMI VARSA YAZIN LÜTFEN KARŞILIKSIZ ÇEKTEN YAKALAMASI OLAN YENİ YASAYA GÖRE ANLAŞMALARI HALİNDE İKİ YIL ERTELEME VAR FAKAT ALACAKLI BULUNUMUYORSA BORÇLU KİMİNLE ANLAŞMA YAPIP BU DERTTEN KURTULACAK. YASALAR ÇIKIYOR AMA HERKESİN ANLAYACAGI ŞEKİLDE AÇIKLAMALI DİİL BORÇLU BORCUNU DEVLETE TAKSİT YAPABİLİYORMU BİLGİNİZ VARMI .

  YanıtlaSil
 4. çek yasası çıkartıp borcu erteliyorsun ama insanlar bununlada kurtulamıyor ticareti usulsüz terk davaları veya alacaklıyı kasten zarara ugratma davaları ne olacak bizler iki yıl içinde borç ödemeye çalışırken aynı borçan dolayı birde bunlarlamı uğraşacağız bu ne düşüncesizliktir anlamak mümkün değil

  YanıtlaSil
 5. arkadaşlar ticareti usulsüz terden dolayı açılan davalarda hapis ceası veriliyormu bilgisi olan cvp yazsın lütfen

  YanıtlaSil
 6. bence bu ertelemede cozum degıl kım odeyebılırkı bu krızde herkes gorecek yuzde ıkısı yada ucu ancak yanı bu cozum degıl olmayacakta yenıden degerlendırılmelı yoksa bır yıl sonra yıne gundem bu olacak

  YanıtlaSil
 7. arkadaşlar mahkemelere giremedim dosya numaralarını bilmiyorum taahhütde bulunmak istiyorum fakat hangi mahkemeye hangi dosya numarası ile bulunacağım bilmiyorum sürede daraldı ne yapmam gerekiyor saygılar.

  YanıtlaSil
 8. battıı balık yan gideer...bizim ülkede..bende çek mağduruyum..ve hapisteyim..

  YanıtlaSil
 9. BAKINIZ BINLERCE ADALETSIZLIGIN YASANDIGI ULKEMIZDE MEVCUT CEK YASASI ILE KISILERIN ONU ACILMAK ISTENMISTIR... FAKAT BASARILI OLUNMAMISTIR OLUNMASI'DA IMKANSIZDIR NEDEN MI...? BEN DOKUZ (9) AY METRIS CEZA EVINDE HUKUMLU OLARAK BULUNDUM VE GORDUM KI BALIK BASTAN KOKMUS SUC ISLEDIGI FARZ EDILEN VE OZGURLUGU ELINDEN ALINMIS ONURLU TICARET ERBABLARI GORDULER KI VE GORDUM KI DEVLETIN GARDIYANLARI RUSVET DENIZINDE YUZUYORLAR MUDURLER DESENIZ KEZA AYNI ANNENIZI KIZ KARDESINIZI CEZA EVINDE ZIYARETINIZE BILE CAGIRAMAZ OLUYORSUNUZ NEDEN MI CUNKU TERBIYESIZLIK HAT SAFHADA AHLAKSILIK DIZ BOYU 11 METRE KARE ALANDA 28 KISI YASANMAYA ZORLANIYORSUNUZ INSANLAR ALT ALTA VE UST USTE BALIK ISTIFI YATAK DESENIZ YOK YORGAN DESENIZ NEREDE YASTIGINIZ ISE GOMLEGINIZ,KAZAGINIZ,PANTALONUNUZ TUVALET DESENIZ BANYO DESENIZ HAK GETIRE HAFTA 2 GUN SICAK SU GELIYOR O'DA 30 DAKIKA KI SANSLI ISEN 2 DAKIKA YIKANABILIYORSUN SONRASI MI ANLATAMADIGIM BINLERCESI DOKUZ AY ICERISINDE BIR DE NE GOREYIM HIRSIZLAR GASPCILAR ADAM YARALAYANLAR BENDEN ONCE CIKIP GITMIS YAA BEN VE BENIM GIBILER HUKUMLU AGIR SUCLU CINAYET ISLESENIZ BOYLE MUAMMELE GOREMEZSINIZ MECLIS TV. KITLENIRSINIZ HERGUN HAAA BUGUN HAAA YARIN YASA CIKTI CIKACAK CIKTI DA NE OLDU NE ISE YARADI DEVLET O KADAR GUVENSIZ KI ULUSLAR ARASI DUZEYDE SENDIKASYON KREDISI KULLANABILMEK ICIN BIZLERE IHTIYAC DUYDU NASIL MI SOYLE!!! CEK HUKUMLUSU HERKESTEN TAAHHUT KARSILIGI OZGURULUGUNU VERECEGINI VAAD ETTI VE BIZLER CEZA EVINDE OLMEKTENSE CIKAR SANSIMIZI DENERIZ DEDIK VE CIKTIK BORCUMUZ 1 IKEN OLDU 100 GULDUK DEDIK KI BIZ VAR OLAN BORCUMUZU ODEYEMIYORUZ ONLARCA KATINA CIKAN BORCU NASIL ODEYECEGIZ DEDI KI DEVLET ODEYECEKSIN CUNKU BEN VERGI TOPLAYAMIYORUM FAZLASI ILE DEVLET KADROSUNDA PERSONELIM VAR VE PARAYA IHTIYACIM VAR CUNKU DEVLET KURUM PERSONELLERININ MAASLARINI ODEYEMECEK DURUMDA VERGI TAHSIL EDEMIYOR HUKUMET YANDASLARI PER PERISAN ETMISLER BU ULKENIN INSANLARINI UMURLARINDA MI TURKIYENIN KREDI NOTU YUKSELSIN DIYE AVRUPA BANKALARINDA KREDI ALABILMEK ADINA BIZDEN IYI PIYON MU OLACAK TABII KI HAYIR ODEMESSEN SENI BITIRIRIM DIYOR CEZA EVINE DONERSIN DIYOR NE YAPACAKSIN HER TAFAR POLIS ADIM ATAMIYORSUN BEN EVIMDEN DISARI CIKAMIYORUM GBT'YE TAKILACAGIM DIYE BAK BU'DA COK ENTERASAN 1 NISAN DEDILER UYANIK YAA MAHKEMELER 2 NISAN'DA INFAZA VERIYORLAR DOSYANIZI SONRASI... SEN FAYDALANAMAZSIN YASADAN NIYE CUNKU TAAHHUT SURENI GECIRMISSIN YAPMA YA DIYORSUN AMA ARKANI BIR DONUYORSUN KI BINLERCESI AYNI DURUMDA YANI DURUM SU PARAN KADAR ADAMSIN BU ULKEDE PARAN YOKSA MAALESEF DOSTUN DA YOK DEGERSIZSINDE BIR O KADAR NEYI UMUYORUM BILIYORMUSUNUZ 30 MILYON INSANIN SIYASET RANTI ILE GECINMEDIGI EKONOMIK SIKINTILARDAN DOLAYI INSANLARIN CEZA EVINE ATILMADIGI DAGILAN VE PERISAN YUVALARIN OLMADIGI TEFECILERIN VE BANKA SAHIPLERININ SAYGI GORMEDIGI BIR TURKIYE OLMASINI UMIT EDIYORUM HERKESE SELAMLAR....

  YanıtlaSil
 10. çek yasasını çıkaran zihniyet sizlere şüyle bi sorum olcak vekaleten çeke yada uzatmayayım biçeke kaç kişi hapis yatar çünkü ikikişinin yattığını gördüm şayet suç kişiye özgüyse

  YanıtlaSil
 11. ben bir kadınım ve ayakta zar zor tutunmaya çalışan aileyiz.bu sebepten dolayı her gece uykusuzluk ve tedirginlik yaşıyorum.oysa bir şansımız daha olabilirdi.aslında var ama ticaret yapamıyoruz.kocam hapse girerse ben biterim.sokakta kalırım,ölürüm.kanunmuş..bumu kanun..

  YanıtlaSil
 12. ben 25 yaşında bir kadınım.eşim çek mağduru.özgürlüğünün olmaması nedeniyle zar zor ayakta kalmaya çalışıyoruz.eminim ki özgürlüğü olmuş olsaydı,ticarete sıfırdan başlar daha dikkatli olur ve borçlarını öderdi.ama şu an yaşadığımız durum içler acısı.ilerlemiş derecede bel ağrısı problemi yaşıyo ve ne yazıkki doktora bile gidemiyo.resmi nikah yapamıyoruz.ben artık eşimi kaybetme korkusundan bu yaşta yüksek tansiyon hastası oldum.bütün gecelerim korkulu ve çarpıntılı.destek çıkacak kimsemiz yok birbirimizden başka.eğer hapse girerse ben çaresiz,bir başıma kalırım.bu psikolojiye dayanamayıp intihar bile edebilirim.çünkü türkiye nin bu şartlarında genç yaşta ayakta kalabilirmiyim bilmiyorum.oysa çözüm yolu olmasına rağmen düştüğümüz pozisyonlara bakın..kanunlarıyla güzel türkiyem..yasalara göre benim hayatım bumu olmalı?

  YanıtlaSil
 13. SAYIN, BAŞBAKANIM VE SAYIN ADALET BAKANIM!

  TÜRKİYE'DE 2 MİLYONU AŞAN VE CEZAEVLERİNİ DOLDURAN ÇEK MAĞDURLARI İÇİN ACİL OLARAK ÇEK YASASINDA GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI TEMENNİ EDİYORUM. BÜTÜN HUKUKÇULAR "DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE ÇEKTEN HAPİS YATAN YOK" DİYE HEMFİKİRKEN, ÇEK YÜZÜNDEN İNSANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILMASINA ANLAM VEREMEYEN, ADALETİN SAĞLANMASINI İSTEYEN BENİM GİBİ MİLYONLARCA KİŞİ VAR.

  İŞİN BİR DE DİĞER TOPLUMSAL YÖNÜ VAR. ÇEKTEN HAPİS YATAN MAĞDURLARIN ARTIK İŞ DÜNYASINDA İTİBARININ YOK OLMASI, PİYASADAN SİLİNMESİ, AİLELERİNİN DAĞILMASI VE PERİŞAN OLMASI, YOKLUKLA MÜCADELE, ÇOCUKLARININ PSİKOLOJİK BOZUKLUK DURUMLARI VE DAHA BİR ÇOK SOSYOLOJİK VAKALARIN ORTAYA ÇIKMASI.

  SONRA EKONOMİK KRİZ, ESNAFIN İŞ YAPAMAMASI, KEPENK KAPATMASI, BUYRUN BUNDAN DAHA KÖTÜ NE OLABİLİR..... ÇEK MAĞDURLARINI HAPİSLERDEN ÇIKARIN Kİ, ÇALIŞSINLAR DA BORÇLARINI ÖDESİNLER ZAMANA YAYARAK. HAPİSTE YATAN ADAMIN KİME FAYDASI OLACAK.

  SAYIN, BAŞBAKANIM VE SAYIN ADALET BAKANIM!
  ADIMIN DA ADALET OLMASINDAN DOLAYI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANAN KİŞİ OLARAK, "ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR." KUTSAL İBARESİ ADINA, ADALETİN SAĞLANMASINI, ÇEK YÜZÜNDEN HAPİSTE YATAN ÇEK MAĞDURLARI İÇİN GEREKLİ OLAN ÇEK YASASININ AVRUPA İNSAN HAKLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE YENİDEN REVİZE EDİLEREK, ACİLEN DÜZENLENMESİ İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASINI SAYGIYLA ARZ EDERİM.

  ADALET

  YanıtlaSil
 14. merhaba, 2007 senesinde aldığımız bir çek o yıl karşılıksız çıktı ve çek sahibi ödemedi.Çeki o yıl avukata verdik, aradan 3 sene geçti, avukat suçlu kişinin 1 gün hapiste yattığını ve daha sonra devletle anlaşarak para cezasını devlete taksit taksit ödediğini, dosyanın şimdi kapandığını söyledi. Yeni yasaya göre çekin bedelini alacaklıya ödemiyormuş, devlete ödüyormuş? bu doğru mu??? bizim elimize kuruş geçmedi, bu durumda kimse artık kimseden çek ve senet almaz, madem ödemeler devlete yapılıyor alacaklı alamıyor?? lütfen bilgisi olan avukatlar bizimle irtibata geçsin! çekin değeri 15 milyar ve elimizde ödenmemiş bir de 2 milyarlık senet var şu anda. İşlerimizi yapacak çok iyi bir avukat arıyoruz: Bengue.Doenmez@gmail.com Istanbul'dayız, çekin karşılığını ödemeyen kişi de Istanbul'da..Senetin karşılığını ödemeyen kişi Merzifon'da. Acil yardım!!

  YanıtlaSil
 15. ARKADAŞLAR 30 YILDIR TİCARET YAPIYORUM SON İKİ YIL ÖNCE CEKLERİM YAZILDI TİRİLYONLARCA MALINI SATTIĞIMIZ 25 YILLIK DOSTLUMUZ BİTTİ 25 YILIN İYİ ADAMI KÖTÜ ADAM OLDU O ARKADAŞLAR YIILAR ÖNCE BENİM DURUMUMDAY KEN BİZ DESTEK OLDUK MADDİ OLARAK CİDDİ DESTEK AMA AYNI ABİ DEDİĞİMİZ ARKADAŞ BİZE CEZA DAVASI ACTI 25 YIL BENDEN PARA KAZANANLAR ELİMİZDE OLMAYAN SEBEBLER YÜZÜNDEN COK KÖTÜ DARALDIK ALLAH SİZE İMANNNN VERSİN LAFTAKİ ARKADAŞLAR SİZE GÖRE İMANSIZLAR DAN DOSTLUK GÖRDÜM YANİ GAYRİMÜSLİM ARKADAŞIM BEKLİYOR BENİM MÜSLÜMAN KARDEŞİM BANA EL PENCE DURAN ADAM ŞEREFSİZLİK YAPIYOR BORC YÜZÜNDEN BENİM HALAMIN OĞLU İNTİHAR ETTİ SIKIŞTIRANLAR KINA YAKSINLARRRRRR.ARKADAŞLAR PARAMIZ VARKEN ÖDÜYORDUK ŞİMDİ YOK YAPACAK BİR ŞEYDE YOK ÖLÜMDEN ÖTE KÖY YOK ,BİZİM İYİ NİYETLİ APTALLIKLARIMIZI BAŞKALARI YAPMASIN DİYE YAZDIM GECMİŞTE VE BUGÜN İYİKLERİN BEDELİNİ ÖDÜYORUM COK DELİKANLI OLMAYIN DÜŞÜNCE KİMSE ACIMIYOR .ÖNCE AİLE VE COLUKCOCUĞUNUZU DÜŞÜNÜN...................

  YanıtlaSil
 16. BEN YILLARDIR CEK YAZARIM KRİZDE BATTIM KÖTÜ ADAM OLDUM YANİ BECERİKSİZİM BİRİLERİNİN TABİRİİLE BENCE BİZİM GİBİ ADAMLARI ASSINLAR MEMLEKET TEMİZ ADAMLARA KALSIN CEKİN ÖDEYENLERE

  YanıtlaSil
 17. YAZANLARIN AĞZINA SAĞLIK AMA BU YAZILANLARI YETKİLİLERDEN KAÇ KİŞİ BU SİYETİ AÇIPTA OKUYUP VAYYY BE BENİM HALKIM BENİM ESNAFIM NE HALE GELMİŞ DİYOR ACABA HİÇ SANMAM ORALI BİLE OLMAZLAR.BENDE UZUN YILLAR ÇEK KULLANDIM 1990DAN 2000 E KADAR ÇEK KULLANMA YASASI VE KOLAYLIĞI BAŞKAYDI İŞLERDE GÜZELDİ 2000 VE 2010 ARASI ÇEK KESİYORSUN İLERİKİ TARİHE DAHA ÇEKİ KESMEDEN NASIL ÖDEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSUN ALLAHA ŞÜKÜR ÇEKLERİM ÇOK KARŞILIKSIZ ÇIKTI AMA 1 VEYA 2 GÜN İÇİNDE ÖDEDİM BİTTİ BENDE BURADAKİ YAZILANLARI YAŞADIĞIM İÇİN VALLAHİ ÜZÜLÜYORUM ASİL VE ASALETLİ İŞ ADAMLARIMIZIN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAKIN OLACAK ŞEYMİ PİYASA ZATEN BOZUK ÇEKİN OLSA NE OLUR KESSEN NASIL ÖDEYECEKSİN SAĞOLSUN BU HÜKÜMETTE ÇOK SIKTI BAKALIM SONU NEREYE VARACAK ALLAH HAYIRLISINI VERSİN

  YanıtlaSil
 18. Eşim şuan cezaevinde.Ticaret yaptığı kişiye verdiği çeki ödemiş olmamıza rağmen banka çek yaprağını almadan ödeme yapıyor.Karşı taraf hem parayı alıyor hemde çeki iade etmiyor.Ödeme yaptığımızı dekontla ispat etsekte hakkında tutuklama kararı verildi.
  Asıl komik olanı davacıya tekrar gidilerek anlaşmaya varıldı.Avukat ücreti dahil 1400 civarı ödemeyi tekrar yapmamıza rağmen…Davacının avukatından YAZI GELMEDİĞİ İÇİN tutuklandı diye bir açıklama yapılıyor.Ben bu işten hiç bişey anlamadım.
  Ne yapmalıyız?Hangi yolu denemeliyiz?Nerde hata yapıyoruz?
  Yada DEKONT VE DEKONTTA YAZILI OLAN ÇEK NUMARALARI HİÇ BİR İŞE YARAMIYOR MU ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAK İÇİN?ŞİMDİ BURADA İKİNCİ DEFA AYNI PARAYI BENDEN ALARAK HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDEN ADAMIN ŞUÇU YOK MU?ÇEK YAPRAĞINI ALMADAN ÖDEME YAPAN BANKA VE BANKA GÖREVLİSİNİN SUÇU YOKMU?KANUNLARIMIZ BÖYLE BİR DURUMLARIDA BİZE NASIL BİR YOL GÖSTERİYOR ACABA BİLGİSİ OLAN VARMI?
  Lüfen bilgisi olan varsa bana anlatsın.Çocuklarım ben ve eşim çok bunaldık.Lütfen bana bilgi verir misiniz?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 19. ÇEK KANUNU YENİDEN REVİZE EDİLSİN..SAYIN BAŞBAKANIM ALLAH RIZASI İÇİN ÇEK'E HAPİS CEZASI YASASINI KALDIRINDA RAHAT RAHAT ÇALIŞIP BORÇLARIMIZDAN KURTULALIM..YOKSA BU PSİKOLOJİYLE NE KADAR VERİMLİ OLABİLİRİZ..TÜM ÇEK MAĞDURLARI ARKADAŞLARIMIZ ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN..

  YanıtlaSil
 20. boyle bi mantık yok admın borcu var hapse atıyosun bu borc nasıl odenıcek peki hapse atıcagına brak calıssında odeme yoluna baksın.bu cek kanunu yazanlara seslenıyorum cek magdurlarını hapse attırıyosunuz bu kısıler hapıste maasmı verıyosunuzda bu adamlar borclarını edesın.

  YanıtlaSil
 21. borçtan dolayı hapis yatılırmı ya aklım almıyor,bıraksalar kafamız rahat etse işimizi yeniden kursak borçlarımızıda yavaş yavaş ödesek daha mantıklı değilmi

  YanıtlaSil
 22. arkadaşlar herşey mantıksızca devlet bize para cezesı kesecek borcumuzu ödeyemedik diye devlet neden para cezası kesiyor ben onuda anlamıyorum borcumu ödüyordamı kesiyor. borcum kadar ödeyemezsem hapis yatacam mantığa aykırı akla uymayan bir durum .anlarım devlet benim borcumu öder banada derki artık devlete borclusun anlaşırsın devletele ödeyemezsen hapise girersin o zamn hukuku anlarım ama şu anki uygulamada devlet beni içeri atarak parada kazanmıyor attıranda kazanmıyor sanıyorki attıran eline bişey geçecek hapse atılmadan öder herşey saçma çıkmaz bu nasıl adalet borcumu öde bende sana ödeyezsem hapis yatır anlarım

  YanıtlaSil
 23. eşimin ve benim çeklerimiz yazıldı,yılbaşına kadar ödeme taahüdünde bulınduk,ve şu ana hiçbir ödeme yapamadık,karnımızı zor doyuruyoruz çünkü,,
  yılbaşında içeri alıcaklar bu gidişle,ve 6 yaşında oğlum ne olcak bilmiyorum bir annenin feryadı....

  YanıtlaSil
 24. ölen ölür kalan sağlar bizimdir. felsefesiyle hareket eder bizim devlet...deprem olur herkez seferber olur yardım edeyim diye vergi verir devlet kalkınsın diye oğlu olur doğuda savaşsın diye sonra çek keser devlet hapis yatırsın diye....eeee biz bazı şeyleri hakediyoruz nasıl istersek öyle yönetirler bizi

  YanıtlaSil
 25. bir çok arkadaşımız çek ' e hapis cezası olur mu demiş. mal verdiğim birisi bana karşılık olarak 30 milyara yakın çek verdi. ve karşılıksız çıktı. adam kaçıp gitmiş ara ki bulasın. şimdi bu adam hapse girmeyecekte ben mi gireceğim. dışarda olsa öder demişsiniz. adminin yayınlayacağını bilsem bir şey yazardım ama her neyse. adam benim yıllarca biriktirdiğim parayı götürecek ondan sonra çeki de alıp ben bir yerlerime mi sokacağım. ? ben hapse girmeyeyim gerçekten öderim zihniyetindeki insanlara saygım sonsuz ama hem ödemeyip hemde elini sallayarak gezecek insanların allah belasını versin. hem çeke hapis cezası olmasın o olmasın bu olmasın gidip alırım bir çek defteri sakıp sabancı yanımda b. yer zenginlikte öyle bir şey varsa hemen alayım.

  YanıtlaSil
 26. peki 25 benım cekımı alıp karsılıgında hızmetı sunmayan ona ragmen cekı tahsıle verıp benım hayatımı sonduren alacaklıya ne dıyelım,bumu adalet,bumu hak,tahsıl ettıgı parayı tekrar tahsıl etmeye kalkısan alacaklınında allah belasını versın,anlayacagın her ıkı ucu bklu degnek,ıkısındede ıyınıyetlıde var kotu nıyetlıde var,adamlık onemlı gerısı bos.

  YanıtlaSil
 27. peki 25 benım cekımı alıp karsılıgında hızmetı sunmayan ona ragmen cekı tahsıle verıp benım hayatımı sonduren alacaklıya ne dıyelım,bumu adalet,bumu hak,tahsıl ettıgı parayı tekrar tahsıl etmeye kalkısan alacaklınında allah belasını versın,anlayacagın her ıkı ucu bklu degnek,ıkısındede ıyınıyetlıde var kotu nıyetlıde var,adamlık onemlı gerısı bos.

  YanıtlaSil
 28. arkadaşlar 2116 kişi için yazıyorum bizler ceza yatan esnaflarız dikkat edin esnaflarız hırsız değil,soysuz değil, sapık değil,hakkımızı hukukta demokraside, siyasette arayamadığımız için dükkanları başında çalışanın yanında yakalanan ve birde bana borçlusun diyen devletin kurbanlarıyız duy artık hukuk düzeni anla artık sayın başbakan kabül et artık sayın cumhurbaşkanı suçluyu suçsuzu seç, bizler esnaf olduğumuzu anlatalım sizlere bizler borcunu ödemek için varız yaşamak için ödemek için varız 120 bin dosya yargıtayda bekliyor alacaklı nasıl alacak bu kısa zamanda can suyu diye kredileri 60 ay 120 ay vadelerde bankalara verdiriyorsun ver bize bir imkan bizlerde 120 ayda ödeyebilecek gibiödeme yapalım bizler varız.

  YanıtlaSil
 29. ARKADAŞLAR 11 AY OLDU CEZA EVİNDEN ÇIKALI MECBURDUK TAAHÜT VERİP ÇIKMAYA HÜRRİYET VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK KİMİNİN 100 BİN KİMİNİN 50 BİN TL BORÇLARIKALMIŞTI ÇIKAN YASADABANKALARA UYARLAYAN BİR YASA ALACAKLI ZATEN YOK ATMIŞ SENİ CAZAEVİNE BİZLER GİBİ ÜMÜDÜ BİTMİŞ ALACAKLININ AVUKATLARIN KURBANI OLMUŞLAR YEMİN EDİYORUMKİ BAŞTAKİLER BU İŞİ EZBERE UYARLAMASALAR VEKİLLERİN BİLE ÇEKTE HAPİS VARMI DİYE BU YASA HAKKINDA BİLGİSİ YOKSA YAZIKLAR OLSUN 3 KURUŞ 5 KURUŞ PARA SATAN RESMİ TEFECİLERİN ÇIKARTMİŞ OLDUĞU BU YASAYA HANGİ ÜLKEDE HAPİS CEZASI VAR SAYIN BAŞBAKANIM VEYA VEKİLLERİ BİR ÇOK AİLEYİYIKTINIZ UFAK ESNAFA ÇEK VERDİNİZ NE HİPOTEK ALDINIZ NE KEFİL UFAK ESNAFA AL VADELİ SAT 12 TAKSİTLE DEDİNİZ UFAK ESNAF ÇEKİNİ ALCAK VERCEĞİ ÖDEYEMEYİNCE KREDİLERE BULAŞTIRDINIZ ÇEKLER ÖDENSİN DİYE SONRA ÖDEYEMEDİN GİR CEZA EVİNE NASIL BİR SİSTEM ANLAMAK ZOR BİRDE ADLİ PARA CEZASI VERDİNİZ PEKİİİİ YATARAK BORÇ ÖDENİYORMU SAYIN VEKİLLER BİR SANŞ VER BANKALARI DİNLEME HALKI DİNLE AVUKATI DİNLEME ESNAFI DİNLE BU YATAN ESNAFLAR BORCUNU ÖDEMEK İÇİN HAZIRLAR SİZLERDEN EN KISA ZAMANDA BU YASADA YAPILACAK UYARLAMAYI BEKLİYORLAR

  YanıtlaSil
 30. çekleri doğrarken düşünecektiniz bunları şimdi neden ağlıyorsunuz tirilyondan bahsediyo adam ne yaptın tirilyonları hepsi birden buharmı oldu ne ağlıyorsunuz boşuna

  YanıtlaSil
 31. boşuna sen konuşma asıl burada çoğunun borcundan çok alacağı var mesela bizim 400 tl alacak var 100 tl borç var biz kimseden davacı olmadık adamların işi olunca öderler herkes alamadığı paralar yüzünden battı

  YanıtlaSil
 32. İyi ne güzel adam aldı benim 150.000TL 'yi yedi çatır çatır alemde... Kayınpeder felç hanım hamile çekin vadesini 1 sene salladı..gittik gene yok karşılığı.. yıllar önceki düğün takımıza kadar kredisini ödediğimiz evi zararına satana kadar herşeyi sattık.. Adam ödemiyor!!! aramıyor sormuyor... Yatsın cezasını çeksin!! Allah'ta belasını versin.. MAĞDUR BENİM BEN O DEĞİL!!!

  YanıtlaSil
 33. acil demokrasi | Aralık 14, 2010, 1:05 pm | Cevapla

  “Yerel Mahkemece uyarlama istemi üzerine dosya üzerinde verilen red kararı özel dairece “duruşmalı inceleme yapılması” gereğince işaretle bozulmuş, önceki hükümde direnilmiştir. CMUY. nun 326. maddesi gereğince, bozma lehe olsa dahi bozmadan sonra yerel mahkemece sanık, katılan ve varsa müdafii ve vekillerine duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ olunmalı, duruşma gününden haberdar edilmeleri sağlanmalıdır.”(CGK. nun 19.09.2006 gün, 163/189 sayılı kararı)

  “Uyarlama yapılmasının amacı, kesinleşmiş hükümle suç olduğu saptanan olaya ilişkin lehe hükmün belirlenmesi olup, yeniden bir olay yargılaması yapılmasını gerektiren ayrıkcı durumlar dışında delillerin tartışılmasına gerek bulunmamaktadır. Sonradan yürürlüğe giren yasaya göre hüküm kurulması halinde A.Y.nın 141., CMK. nun 230. maddesine uygun hüküm kurulmalıdır.”(CGK. nun 07.02.2006 gün, 7/12 sayılı kararı)

  YanıtlaSil
 34. acil demokrasi | Aralık 24, 2010, 12:05 pm | Cevapla

  herkese merhaba
  gelişmeleri soğukkanlı bir biçimde değerlendirmemiz gerekiyor
  son dönemde yükselen çek yasasına karşı mücadele bir yandan yeni olanaklar sunarken bir yandan da hayal kırıklıklarını içinde barındırıyor
  yeni olanaklar kamu oyunda görünür hale gelmemizdir,hiç birimiz düne göre bu gün sesimizin daha fazla duyulur hale geldiğini inkar edemeyiz,görmezden gelemeyiz
  sesimizin duyulur olmasını sağlayan,katkı sunan bütün katılımcılardır ve birkaç avukatımızda bu katılımcılardandır
  Sivrihisar Ankara yürüyüşü bu sürecin ateşleyici unsurudur ve bu yürüyüşü gerçekleştiren dostlarımızın katkısı hiçbir zaman unutulmayacaktır

  bir konuda hata yapıyoruz veya başka bir deyişle duygusal davranıyoruz
  hızlı bir biçimde sorunlarımızın çözüleceği düşüncesine kapılıyoruz
  çek yasası son birkaç haftanın problemi değildir,uzun yılların ve birçok çıkarın bileşiminden oluşan anti demokratik bir yasadır
  anti demokratik uygulamaların demokrasi iddiasına rağmen uygulanabilir olmasının nedeni,uygulamadan ortaya çıkan rantın düzeyiyle doğru orantılıdır ve çek yasası birçok kez saydığımız belirli çevreler için önemli bir rant kaynağıdır

  saflarımızdaki bocalamaların ve istenmeyen tartışmaların ortaya çıkışının temelinde, kolayca girdiğimiz iyimserlik havası”çek yasasını hallediyoruz iyimserliği” ve ardından yaşadığımız hayal kırıklıklarıdır
  gerçekçi olmak zorundayız
  yapmamız gereken çok şey var,haklılığımıza ikna etmemiz gereken önyargılılar ve çok güçlü bir cephe oluşturan, “borca hapis”ten yararlanan çıkar ittifakı,ayrıca kendimize yönelik olarakta, birlikte mücadele etmenin asgari standartlarını kavramak

  yaşadığımız süreci mücadelemizin yeni bir evresi olarak görmek mümkündür
  artık daha görünür daha duyulur hale geldik,bu görünürlük birilerinin işine gelmeyecektir,dolayısı ile karşı cephenin saldırıları kaçınılmazdır
  gelinen noktada bizlere düşen daha organize biçimde mücadele çizgisini yükseltmektir

  son bir not olarak, bu mücadele içinde yer alan herkesin kişisel bir çıkarı olduğu gerçeğidir
  ben “borca hapsin” kalkmasından kendimce çıkar umuyorum,bazılarımız için basında görünmek veya bir başkaları için müvekkil kazanmak yada anti demokratik bir yasaya karşı çıkma onuru ayrı ayrı çıkarlar olarak değerlendirilebilir
  zaten birlikte mücadele etmemizin asgari standardı, çıkarlarımızın çek yasasında düğümlenmesidir ve birlikte olmayı becerebildiğimiz sürece şansımız vardır

  YanıtlaSil
 35. ÇEK KANUNDA YAPILAÇAK ÖNERİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLE, OLUŞAN TÜM PROBLEMLER ÇÖZÜLEÇEKTİR.
  ÖNERİ:
  KESİLEN HER ÇEK. ÇEK KARNESİ VEREN BANKAYA GÖTÜRÜLÜP ÇEKİN ARKASINA "BU ÇEK KARŞILIĞI KADAR
  TEMİNAT BANKAMIZCA ALINMIŞTIR. HESAP MÜSAİT OLMADIĞINDA 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE ÇEK BEDELİ BANKAMIZCA ÖDENECEKTİR." KAŞE VE İMZASINI TAŞIMAYAN ÇEKLER ADİ KAMBİYO SENEDİ SAYILIRSA.
  BANKA ÇEK BEDELİ KADAR TEMİNATI KREDİ VERİYORMUŞ GİBİ ALAÇAKTIR.ÇEK ĞÜNÜNDE ÖDENMEDİĞİNDE BANKA ÇEK İÇİN ALDIĞI TEMİNATI KREDİ TEMİNATINA DÖNÜŞTÜRÜP, KREDİLENDİRİR.
  ÇEKTE ÖDEME ĞÜÇLÜĞÜNE DÜŞEN FİRMA, KREDİ HESABINDAN ÖDEMİŞ OLUR. ÇEK ALAÇAKLISIDA MAĞDUR OLMAZ.. BANKADA YENİ KREDİ SAHASI AÇMIŞ OLUR.
  BANKALAR ÖNÜNE GELENEDE ÇEK VERMEKTEN VAZ GEÇER.
  ÇEKLERE GÜVEN ARTACAĞINDAN EKONOMİYE OLUMLU YANSIMALAR OLAÇAKTIR.ÇEKLERDE SAHTAKARLIKLAR ORTADAN KALKACAKTIR.

  SEBİL MÜŞAVİR
  RIZA TUĞCU

  YanıtlaSil
 36. 33 noda yazan arkadaşım adam 1 yıl salladı diyorsun demekki aranızda farklı bir ticaret samimiyet varmışki 1 yıl beklemişsin bu arada icra davası açabilirdin dersenki üstünde bir şeyi yok ozaman neye güvenerek verdin şimdi cezaevine girse paran geri gelirmi yine o kazanacak biz diyoruzki adli para cezası kalsın herkez devletin vereceği uzun dönemli taksit seçeneği sunsun kimse mağdur olmasın ama yine ödemiyorsa zaten o dolandırıcıdır o yüzden burdakilerin farklı nedenlerden dolayı mağdur kimse dolandırıcı değil uzlaşma bekliyor mesela ben bu güne kadar hiç yazmadım iş verdiğim 2 kişi bir oldu depoma kadar soyup gitti ve hala haber yok ceklerim yazıldı arçlarım hacizlendi bende alacaklıya ödeyemedim şimdi ben dolandırıcımıyım bana kanunlar diyorki o başka dava bu başka dava sen derdini buraya yazma bizide zan altında bırakma

  YanıtlaSil
 37. rumuz unuttum 37 deki yazı

  akcan

  YanıtlaSil
 38. imla hatası oldu yine yazmak istedim
  ADLİ PARA CEZALARI KALKSIN

  akcan

  YanıtlaSil
 39. türkiye'nin en büyük on firması içinde yer alan bir firmaya 1,5milyon dolarlık bir iş yaptık. 3 ay içinde yurtdışından cihazlar geldi devreye alındı. Fakat ürünlerin KDV'si ve bakiye kalan %30 kısmı firma ödemedi. Karşılığında da istersen mahkemeye git biz bu borcu öderiz ama 1 yıl sonra dediler. Biz mahkemeye gidene kadar cihazları üreten fabrika bizim üzermize geldi. Firmamız iflas etti. Türkiye'nin en büyük on firmasından biri hala ayakta ve benim cihazlarımı kullanarak iş görüyor. benim bütün evleri arabalar herseyim gitti. Bir de karşılıksız çeklerle kaldık kucak kucağa.

  YanıtlaSil
 40. üç yıldır avukatta olan işim hala çözülmedi ve iş hayatım da bitmek üzere ne yapacam şaşırdım arkadaşlar adam hem çeklerimi ödemiyor hemde rahat ve pişkin şekilde 3 senedir ödüyecem diyor mallarını da kaçırmış üstünden 4 tane gökdelen dikmiş fakat yaşlı anne ve babasının üstüne ve biz hala hiç birşey yapamıyoruz
  helal olsun bu hukuka yargıya ben öldükten sonra
  kimseye faydam olmaz ama şu anda hala ssk bağkur ödemeye devam ediyorum hayattaki tek güvencem
  saygılarımla

  YanıtlaSil
 41. rumuz unuttum 37 deki yazı

  akcan

  YanıtlaSil
 42. ÇEK KANUNDA YAPILAÇAK ÖNERİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLE, OLUŞAN TÜM PROBLEMLER ÇÖZÜLEÇEKTİR.
  ÖNERİ:
  KESİLEN HER ÇEK. ÇEK KARNESİ VEREN BANKAYA GÖTÜRÜLÜP ÇEKİN ARKASINA "BU ÇEK KARŞILIĞI KADAR
  TEMİNAT BANKAMIZCA ALINMIŞTIR. HESAP MÜSAİT OLMADIĞINDA 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE ÇEK BEDELİ BANKAMIZCA ÖDENECEKTİR." KAŞE VE İMZASINI TAŞIMAYAN ÇEKLER ADİ KAMBİYO SENEDİ SAYILIRSA.
  BANKA ÇEK BEDELİ KADAR TEMİNATI KREDİ VERİYORMUŞ GİBİ ALAÇAKTIR.ÇEK ĞÜNÜNDE ÖDENMEDİĞİNDE BANKA ÇEK İÇİN ALDIĞI TEMİNATI KREDİ TEMİNATINA DÖNÜŞTÜRÜP, KREDİLENDİRİR.
  ÇEKTE ÖDEME ĞÜÇLÜĞÜNE DÜŞEN FİRMA, KREDİ HESABINDAN ÖDEMİŞ OLUR. ÇEK ALAÇAKLISIDA MAĞDUR OLMAZ.. BANKADA YENİ KREDİ SAHASI AÇMIŞ OLUR.
  BANKALAR ÖNÜNE GELENEDE ÇEK VERMEKTEN VAZ GEÇER.
  ÇEKLERE GÜVEN ARTACAĞINDAN EKONOMİYE OLUMLU YANSIMALAR OLAÇAKTIR.ÇEKLERDE SAHTAKARLIKLAR ORTADAN KALKACAKTIR.

  SEBİL MÜŞAVİR
  RIZA TUĞCU

  YanıtlaSil
 43. acil demokrasi | Aralık 24, 2010, 12:05 pm | Cevapla

  herkese merhaba
  gelişmeleri soğukkanlı bir biçimde değerlendirmemiz gerekiyor
  son dönemde yükselen çek yasasına karşı mücadele bir yandan yeni olanaklar sunarken bir yandan da hayal kırıklıklarını içinde barındırıyor
  yeni olanaklar kamu oyunda görünür hale gelmemizdir,hiç birimiz düne göre bu gün sesimizin daha fazla duyulur hale geldiğini inkar edemeyiz,görmezden gelemeyiz
  sesimizin duyulur olmasını sağlayan,katkı sunan bütün katılımcılardır ve birkaç avukatımızda bu katılımcılardandır
  Sivrihisar Ankara yürüyüşü bu sürecin ateşleyici unsurudur ve bu yürüyüşü gerçekleştiren dostlarımızın katkısı hiçbir zaman unutulmayacaktır

  bir konuda hata yapıyoruz veya başka bir deyişle duygusal davranıyoruz
  hızlı bir biçimde sorunlarımızın çözüleceği düşüncesine kapılıyoruz
  çek yasası son birkaç haftanın problemi değildir,uzun yılların ve birçok çıkarın bileşiminden oluşan anti demokratik bir yasadır
  anti demokratik uygulamaların demokrasi iddiasına rağmen uygulanabilir olmasının nedeni,uygulamadan ortaya çıkan rantın düzeyiyle doğru orantılıdır ve çek yasası birçok kez saydığımız belirli çevreler için önemli bir rant kaynağıdır

  saflarımızdaki bocalamaların ve istenmeyen tartışmaların ortaya çıkışının temelinde, kolayca girdiğimiz iyimserlik havası”çek yasasını hallediyoruz iyimserliği” ve ardından yaşadığımız hayal kırıklıklarıdır
  gerçekçi olmak zorundayız
  yapmamız gereken çok şey var,haklılığımıza ikna etmemiz gereken önyargılılar ve çok güçlü bir cephe oluşturan, “borca hapis”ten yararlanan çıkar ittifakı,ayrıca kendimize yönelik olarakta, birlikte mücadele etmenin asgari standartlarını kavramak

  yaşadığımız süreci mücadelemizin yeni bir evresi olarak görmek mümkündür
  artık daha görünür daha duyulur hale geldik,bu görünürlük birilerinin işine gelmeyecektir,dolayısı ile karşı cephenin saldırıları kaçınılmazdır
  gelinen noktada bizlere düşen daha organize biçimde mücadele çizgisini yükseltmektir

  son bir not olarak, bu mücadele içinde yer alan herkesin kişisel bir çıkarı olduğu gerçeğidir
  ben “borca hapsin” kalkmasından kendimce çıkar umuyorum,bazılarımız için basında görünmek veya bir başkaları için müvekkil kazanmak yada anti demokratik bir yasaya karşı çıkma onuru ayrı ayrı çıkarlar olarak değerlendirilebilir
  zaten birlikte mücadele etmemizin asgari standardı, çıkarlarımızın çek yasasında düğümlenmesidir ve birlikte olmayı becerebildiğimiz sürece şansımız vardır

  YanıtlaSil
 44. ARKADAŞLAR 30 YILDIR TİCARET YAPIYORUM SON İKİ YIL ÖNCE CEKLERİM YAZILDI TİRİLYONLARCA MALINI SATTIĞIMIZ 25 YILLIK DOSTLUMUZ BİTTİ 25 YILIN İYİ ADAMI KÖTÜ ADAM OLDU O ARKADAŞLAR YIILAR ÖNCE BENİM DURUMUMDAY KEN BİZ DESTEK OLDUK MADDİ OLARAK CİDDİ DESTEK AMA AYNI ABİ DEDİĞİMİZ ARKADAŞ BİZE CEZA DAVASI ACTI 25 YIL BENDEN PARA KAZANANLAR ELİMİZDE OLMAYAN SEBEBLER YÜZÜNDEN COK KÖTÜ DARALDIK ALLAH SİZE İMANNNN VERSİN LAFTAKİ ARKADAŞLAR SİZE GÖRE İMANSIZLAR DAN DOSTLUK GÖRDÜM YANİ GAYRİMÜSLİM ARKADAŞIM BEKLİYOR BENİM MÜSLÜMAN KARDEŞİM BANA EL PENCE DURAN ADAM ŞEREFSİZLİK YAPIYOR BORC YÜZÜNDEN BENİM HALAMIN OĞLU İNTİHAR ETTİ SIKIŞTIRANLAR KINA YAKSINLARRRRRR.ARKADAŞLAR PARAMIZ VARKEN ÖDÜYORDUK ŞİMDİ YOK YAPACAK BİR ŞEYDE YOK ÖLÜMDEN ÖTE KÖY YOK ,BİZİM İYİ NİYETLİ APTALLIKLARIMIZI BAŞKALARI YAPMASIN DİYE YAZDIM GECMİŞTE VE BUGÜN İYİKLERİN BEDELİNİ ÖDÜYORUM COK DELİKANLI OLMAYIN DÜŞÜNCE KİMSE ACIMIYOR .ÖNCE AİLE VE COLUKCOCUĞUNUZU DÜŞÜNÜN...................

  YanıtlaSil
 45. İyi ne güzel adam aldı benim 150.000TL 'yi yedi çatır çatır alemde... Kayınpeder felç hanım hamile çekin vadesini 1 sene salladı..gittik gene yok karşılığı.. yıllar önceki düğün takımıza kadar kredisini ödediğimiz evi zararına satana kadar herşeyi sattık.. Adam ödemiyor!!! aramıyor sormuyor... Yatsın cezasını çeksin!! Allah'ta belasını versin.. MAĞDUR BENİM BEN O DEĞİL!!!

  YanıtlaSil
 46. SAYIN, BAŞBAKANIM VE SAYIN ADALET BAKANIM!

  TÜRKİYE'DE 2 MİLYONU AŞAN VE CEZAEVLERİNİ DOLDURAN ÇEK MAĞDURLARI İÇİN ACİL OLARAK ÇEK YASASINDA GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI TEMENNİ EDİYORUM. BÜTÜN HUKUKÇULAR "DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE ÇEKTEN HAPİS YATAN YOK" DİYE HEMFİKİRKEN, ÇEK YÜZÜNDEN İNSANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILMASINA ANLAM VEREMEYEN, ADALETİN SAĞLANMASINI İSTEYEN BENİM GİBİ MİLYONLARCA KİŞİ VAR.

  İŞİN BİR DE DİĞER TOPLUMSAL YÖNÜ VAR. ÇEKTEN HAPİS YATAN MAĞDURLARIN ARTIK İŞ DÜNYASINDA İTİBARININ YOK OLMASI, PİYASADAN SİLİNMESİ, AİLELERİNİN DAĞILMASI VE PERİŞAN OLMASI, YOKLUKLA MÜCADELE, ÇOCUKLARININ PSİKOLOJİK BOZUKLUK DURUMLARI VE DAHA BİR ÇOK SOSYOLOJİK VAKALARIN ORTAYA ÇIKMASI.

  SONRA EKONOMİK KRİZ, ESNAFIN İŞ YAPAMAMASI, KEPENK KAPATMASI, BUYRUN BUNDAN DAHA KÖTÜ NE OLABİLİR..... ÇEK MAĞDURLARINI HAPİSLERDEN ÇIKARIN Kİ, ÇALIŞSINLAR DA BORÇLARINI ÖDESİNLER ZAMANA YAYARAK. HAPİSTE YATAN ADAMIN KİME FAYDASI OLACAK.

  SAYIN, BAŞBAKANIM VE SAYIN ADALET BAKANIM!
  ADIMIN DA ADALET OLMASINDAN DOLAYI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANAN KİŞİ OLARAK, "ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR." KUTSAL İBARESİ ADINA, ADALETİN SAĞLANMASINI, ÇEK YÜZÜNDEN HAPİSTE YATAN ÇEK MAĞDURLARI İÇİN GEREKLİ OLAN ÇEK YASASININ AVRUPA İNSAN HAKLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE YENİDEN REVİZE EDİLEREK, ACİLEN DÜZENLENMESİ İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASINI SAYGIYLA ARZ EDERİM.

  ADALET

  YanıtlaSil
 47. ben bir kadınım ve ayakta zar zor tutunmaya çalışan aileyiz.bu sebepten dolayı her gece uykusuzluk ve tedirginlik yaşıyorum.oysa bir şansımız daha olabilirdi.aslında var ama ticaret yapamıyoruz.kocam hapse girerse ben biterim.sokakta kalırım,ölürüm.kanunmuş..bumu kanun..

  YanıtlaSil
 48. bence bu ertelemede cozum degıl kım odeyebılırkı bu krızde herkes gorecek yuzde ıkısı yada ucu ancak yanı bu cozum degıl olmayacakta yenıden degerlendırılmelı yoksa bır yıl sonra yıne gundem bu olacak

  YanıtlaSil
 49. ARKADAŞLAR BİLEN VARMI VARSA YAZIN LÜTFEN KARŞILIKSIZ ÇEKTEN YAKALAMASI OLAN YENİ YASAYA GÖRE ANLAŞMALARI HALİNDE İKİ YIL ERTELEME VAR FAKAT ALACAKLI BULUNUMUYORSA BORÇLU KİMİNLE ANLAŞMA YAPIP BU DERTTEN KURTULACAK. YASALAR ÇIKIYOR AMA HERKESİN ANLAYACAGI ŞEKİLDE AÇIKLAMALI DİİL BORÇLU BORCUNU DEVLETE TAKSİT YAPABİLİYORMU BİLGİNİZ VARMI .

  YanıtlaSil
 50. BAKIN BEYLER EĞER MEDENİLİK AÇISINDAN GELİŞTİK DÜNYADA ÇAĞDAŞ DEMOKRATİK ÜLKELER ARASINDA YÜKSELDİK DERSENİZ BEN DAHA OLMADI DERİM BU KONUDADA SİZE SAYISIZ ÖRNEKLER VERİRİM YALNIZ KONUMUZ ÇEK YAPRAĞI OLDUĞU İÇİN SİZE ÇEKTEKİ MEDENİYETSİZLİĞİMİZDEN BAHSEDECEM. ÜLKEMİZ İNSANI TİCARETİ SÖZLE YAPARDI BUNDAN KIRK YIL ÖNCE PAZARLAMAYA ANADOLU İLLERİNE ÇIKTIĞIMDA İNSANLAR NE ÇEK BİLİRDİ NE SENET EN FAZLA VADE ŞEKLİ AÇIK HESAP DEDİĞİMİZ BÖLÜM BÖLÜM ALINAN PARAYDI kısa yazıcam SONRA ÇEK SAHNEYE ÇIKTI SONRADA ÇEKE HAPİS CEZASI DENEN ZAMAN ZAMAN ÇOK YOĞUNLAŞAN ÜLKE GÜNDEMİNE GİREN BİR MESELE OLDU VE HALA DEVAM EDİYOR SEBEB ALACAĞI GARANTİ ALTINA ALMA ADI ALTINDAKİ SAÇMALIK BEYLER BU SAÇMALIKTAN VAZ GEÇİN HER KES ADAM GİBİ TİCARET YAPSIN EN BÜYÜK SERMAYENİN İTİBAR OLDUĞU ÜLKEMİZDE KİMSE İTİBARINI ZEDELEMEK İSTEMEZ BAKIN ŞİMDİ ÇEKTE HAPİSİ KALDIRIN PİYASALARIN ŞEKLİ BİR ANDA DEĞİŞECEK TOPTANCILAR AÇISINDAN BİR FRENE BASMA OLAYI OLUŞACAK KİMSE VADELİ MAL VERMEYECEK KARŞI TARAFTAN YA TEMİNAT İSTENECEK YADA PEŞİN PARA TALEP EDİLECEK BİR GÜN BÖYLE İKİ GÜN BÖYLE AMA HERKES ORTAMA ALIŞACAK HER KES SERMAYESİ KADAR İŞ YAPACAK GERÇEK TİCARETE DÖNMÜŞ OLACAĞIZ TÜRK İNSANININ CESARETLİ KİŞİLİĞİNDEN DOLAYI BİZE VERİLEN VADELİ İMKANLARI BAZEN BATIRA BİLİYORUZ BU SEFER ALANDA SATANDA MAĞDUR OLUYOR. AMA BÜTÜN HER ŞEYİ SON ZAMANDA BATAN ESNAFA YÜKLEMEK YANLIŞ OLUR BİRAZ ETRAFIMIZA BAKMAMIZ LAZIM BU KADAR İNSAN NEDEN BATIYOR DİYE ÖYLE YA MEDENİYİZDE. MEDENİCE SEBEB ARAŞTIRALIM BİR ÜLKEMİZE ÇİNLİLERLE İYİ OLCAĞIZ DİYE NE KADAR BOZUK ÇİN MALI VARSA ÜLKEYE DOLDUNUZ BİNLERCE FABRİKAMIZI BATIRDINIZ YÜZBİNLERCE İŞÇİYİ AÇIKTA BIRAKTINIZ ENFLASYONU DURDURMAK İÇİN RADİKAL KARARLAR ALDINIZ YÜZBİNLERCE ESNAF İKİ SENE ÜÇ SENE İÇİNDE ERİDİ BATTI ÜLKEDE TÜKETİM DÜŞTÜ VAR OLAN AYAKTA KALAN ÜRETİCİLER YAŞAM MÜCADELESİ VERMEK İÇİN BİRBİRLERİNİN GÖZLERİNİ OYDU ÇOĞU YARA ALDI YADA BATTI SİZİN İMDADINIZA ÇEK YETİŞTİ ŞU YAŞADIĞIMIZ BOZUK EKONOMİK DÜZENDE TEDAVÜLE YENİ ÇIKMIŞ BİR PARA GİBİ KULLANILMAYA BAŞLADI BASİT BİR ESNAF KREDİSİ AMA SANAL BİR TİCARET DOĞDU TAMAM GÜNÜ KURTARDINIZ FARZEDELİM AMA BU SEFERDE DAHA BÜYÜK SORUNLAR DOĞDU ÇEK MAĞDURLARI BU GÜN SAYISI BİRMİLYONYEDİYÜZBİN YA BİR AY SONRA YA İKİ AY SONRA YA ÜÇ AY SONRA GÜNDEMLERİ BAŞKA YERDE TUTUP BU GERÇEKLERİ SAKLIYORSUNUZ AMA VATAN SİZİN BU VATANIN HER FERDİ SİZİN KARDEŞİNİZ İNSAN KARDEŞİNİ ADİ BİR SUÇLU GİBİ HAPSE ATARMI FIRTINALI DENİZDE GEMİSİNİ BATIRMIŞ İNSANA AİLESİNE ONLARIN SAHİP OLDUĞU MİNİCİK YAVRULARINA YAZIK DEĞİLMİ MEDENİ BİR ÜLKEDE BİR FOK BALIĞI BADEME GÖSTERİLEN İLGİ 70 BİN LİRAYA ŞAHSINA EV YAPILMASI NE KADAR GÜZEL DÜNYA İNSANLARI BİZİ GÖRÜYOR AMA ÖBÜR TARAFTANDA KIS KIS GÜLÜYORLAR BU GÜN ÇEK KANUNDAN YAKALANMAN VARSA AVRUPA İLTİCA HAKKI VERİYOR YAA.. daha anlatçak çok şey var ama yinede herkes düşünsün. BİZ BİRBİRİMİZİN DERDİNE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ ZAMAN ZAFERLER KAZANDIK. saygılarımla ihtiyar

  YanıtlaSil
 51. Kuzey34sigorta23 Mart 2011 23:53

  SİZLEREDE ÜZÜLÜYORUM BENDE TİCARET YAPIYORUM ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN.BİR ÇOGUMUZ ÇEK KOÇANI ALABİLMEK İÇİN DEFALARCA BANKALARA BAŞVURMUŞTUR ALANA KADAR 40 TAKLA ATMIŞTIR EMİNİM.VE BİR ÇOĞUNUZ CEBİNİZDEKİ PARAYA GÜVENEREK YAZMADINIZ BU ÇEKLERİ.GELECEKLERE GÜVENDİNİZ VE PARANIZ GELMEDİ ÇEKİNİZ YAZILDI.SİZLERDE PARANIZI ALAMADIĞINIZ KİŞİLERİ SUÇLADINIZ VE HAKLISINIZ.BİRDE SİZİN ÇEKİNİZE GÜVENEREK BORÇLANAN SİZDEN ÖDEME ALACAĞINI UMARAK İŞE KALKIŞAN İNSANLARIN MADURİYETİNİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ.BENDE ÇEK KULLANIYORUM VE ÇEK ALIYORUM.BEN ÖDÜYORUM AMA CÜZDANIM KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE DOLU.BENİM GÜNAHIM NE YADA ÇEK VERDİĞİM KİŞİNİN GÜNAHI NE.İNSAFLI OLALIM ARKADAŞLAR.ÇEK ÇOK DAHA CİDDİ OLMALI VE ÇOK DAHA CİDDİ YASALAR CIKMALI.BANKALARADA KULLANICILARADA.TİCARETİNİZ DAİM OLSUN.

  YanıtlaSil
 52. Kuzey34sigorta kardeşim,
  Bir şeyi atlamışsınız Çekini ödeyemeyende şikayetçi çekini tahsil edmeyende ikiside mağdur
  Am çok önemli bir kriter var ticaret kar için yapılır ve bir hesabı vardır. 2*2= 4 Çokda ciddiye alıyoruz zira alıyoruz veriyoruz da çeki peki çekleri aldık,bizde çeklerimizi verdik karşılıksızları ödedikte elimizde çeklerimiz var ve üretim yapıyoruz bir baktınız ciro ettiğiniz çek yazdırılmış ve bankalarınıza ardındada işyerinize icra gelmiş bu durumda teminat karşılığı olan krdeinizden kullanabilirmisiniz.Unutuyorsunuz heralde bankaya bile gidip bir kalemde 50000 tl çekemiyorsunuz size paramız yok diyebiliyor.planlama dışında bir olayda bunları yaşarsanız ve zamana ihtiyacınız olursa birini hallederken bir diğerini yaşarsanız ne yaparsınız.Bunların gerçek hikayeleri ve örnekleri var Adam iflas erteleme alırken anında haberdar olan bankalar çekleri yazdırıp işleme koyuyor umrunda değil sizin krediniz kapanacak birde gelip size icra uyguluyor hadi bakalım birde ihracat yapıp bedelleri bankadan alıyorsanız çalışın çalışabiliyorsanız bu hakda elinizden alınıyor. Buyrun ödeyin çeklerinizide müşterinizin çeklerinide Bakın bu durumu yaşayan şunun farkına varıyor.
  Burası Türkiye Türkiyede malesef aslolan iktidardır. O nasıl isterse öyle yapar sabah uyandığınızda borçlarınız 10 kat artabilir.yada bitmiş iflas etmiş olabilirsiniz.Devlet sizin ortağınızsa ki minimum % 50 ile direk ve dolaylı vergilerle size ortaktır. Ayrıca siz ona kdv alacağı üretirsiniz buda extranızdır.
  Başınıza bir hal geldiğinde tabiri caizse İnek korkmuş üzerine ağaç düşmüş ayağı kırılmış ve korkudanda süt veremez hale gelmiş bu durumda ne yapar biliyormusunuz sevgili devletimiz,
  yollayın mezbahaya bari etinide yiyelim diyor. İşte isyan buraya kardeşim benim hapiste işim ne
  terörist olsaydım yüzlerce adam öldürseydim ve öldürmedim deyip geri dönseydim davullarla zurnalarla karşılanacaktım kahraman olacaktım ne benim suçum. Ben dolandırıcımıyım buna bir bak
  bir gece yarısı mecliste aldığın kararın esintisimi kafama geçti.
  yoksa dolandırıldım mı bir bak yahu bu nasıl bir adalet elbette çeki alıp ortalığı dolandıran buna kılıf uyduranda uyduramayanda dolandırmak fiilini işlemiştir. peki yukardaki hikayedi yüzbinler bunların suçu ne onların çocuklarının çalşıanlarının günahı ne?
  Adalet hepimize lazım, oda lazım olduğunda ,iş işten geçtiğinde değil Bu duruma düşenler bir anda yere kapaklananlardır. onların kullanacakları paraları olmadığından bir çoğunun avukatı dahi yoktur.
  aldıkları cezaları temyiz dahi edememişlerdir.Bunlar nasıl dolandırıcı yerine konulurlar.Bakın işin kılıfından çok işine bakanlar bu durumu en çok yaşayanlardır.İdiia ediyorum bunların % 90'nı bu memleket için üreten üretmeyi misyon kabul edenlerdir.afedersiniz işin piçliğine kaçmayanlardır. zira bunu hesap etselerdi paraları olur itibar görür her meselelrini ve istedikleri adaleti alırlardı.
  Olayları bazı münferit olaylarla karıştırıp konuya tuvalet penceresinden yaklaşmayın o evin tuvaletinden daha büyük ve çok odaları da var birazda o pencerelerden bakın. Zira bu uygulama müteşebbisi üreticiyi kılıf aramaktan çok işini yapan çalışanları ve gerçek üreticileri ezmektedir.
  Bu ülkenin safça delice çalışan bu ineklere özür dilerim eşşeklere ihtiyacı var. Ayırın o yüzde 5lik 10 luk dolandırıcıları onlara onursuzca dolandırıcı damgasını vurmayın yargılamadan asmayın ne zaman akıllanacağız çinlilerin uşakları olduğumuzdamı. Astıktan sonra yıllar sonra onurunu iade için devlet töreni düzenleseniz kurtulurmusunuz bu vebalden

  YanıtlaSil
 53. kim ne yazarsa yazsın ne derse desin hiçbir hürriyet baglayıcı olamaz ekonomik suctan.varmı ya borcun var hapse git paran yok hastaneye gideme.ak partiyi hiç sevmedim ama hiççççç.fakat ilk cocugum oldu bursa dogumevinde karım cıkamadı tammm 2 gün.sonra senet verdik.ne rezillikti.gecen yıl cocugum oldu böyle seyler yasamadım.ben yine sevmiyorum ak partiyi ama tek yanlış işini görmedim yaaa.bu da dogru bi karar bu da dogru bi karar.ceza evine giden adam nasıl cocuguna ekmek getirecek.haa tamam cek mi bankalarda dagıtmasın yaaa bunada engel olsun.yahuu ben 2 bin tl maas alıyorum bana 6 kere dediler cek verelim diye.ne yapayım ben ceki allah askına pazardamı kullanayım.avukatlar yasıyor insanlar madur oluyor hepsi buu

  YanıtlaSil
 54. sunuda soylemelıyım kı: zaten madurlar sıstemın dısında kalanlardır sıstem ıcınde olan ve sısteme entegre olmuslar ıcın boyle bırsey sozkonusu olabilirmi. ornek: is bankası cekinin karsılıksız cıkması dusunulebilirmi yada koc holdıng ve sabancı yada bıbaskası yada alt kurumları veya sermaye pıyasalarında sıstemin parcası olan kuruluslar ve organları icin duzenın teammullerine aykırı durum kredi odememe senet protesto finans ve bankacılık duzenıne aykırı tutum ve ters dusme kesinlikle dusunulemez. sistemin ayakta kalma ve surdurulebılır olması adına magdurlara ınfaz ongorme niye zenginin parası koruma altında olsun zaten kısıler bırbırı ıle bır sekılde helallesıyor .

  YanıtlaSil