Yeni Çek Yasası; CHP muhalefet şerhi

YENİ ÇEK YASASI'NA CHP ADALET KOMİSYON ÜYELERİNCE VERİLEN MUHALEFET ŞERHİ

chp cek kanunu

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 14 Nisan 2009 tarihinde TBMM Başkanlığına sevkine karar verilen yeni Çek Kanunu Tasarısının geneli üzerindeki görüşmeler Adalet Komisyonunda yasa ve usul hükümlerine aykırı bir şekilde çalışmış ve bize göre yok hükmünde olan bir rapor düzenlemiştir.

Türkiye gündeminde önemli yer tutan ve bir an evvel mecliste görüşülmesi için tüm kesimlerin talepte bulunduğu Çek Kanunu Tasarısı 6 ay gibi bir süre uyutulmuş ve Adalet Komisyonu toplantıya çağırılmamıştır. 03-04 Aralık 2009 günleri yapılan Adalet Komisyonu toplantıları sonucunda çek yasa tasarısı tüm yapıcı eleştirilerimiz ve önerilerimiz hiçe sayılarak, iktidar partisi üyelerinin oyları ile meclis genel kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, yürürlükteki 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamililerinin Korunması Hakkındaki Kanunu ortadan kaldıracak olan bu çek kanunu tasarısı ile sorunların çözülmesi mümkün olmadığı gibi, ortaya yeni sorunlar çıkacaktır.

Çek; genel olarak özel hukuk alanını ilgilendiren bir senet türüdür. Çek; tıpkı diğer kambiyo senetleri gibi Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Çek, belirli bir bedelin kayıtsız koşulsuz ödenmesi havalesini içeren bir kambiyo senedidir. Çek, bir ödeme aracı olup, bu araç dışında, vadeli bir alışverişin aracı olarak kullanılamaz. Çekin fonksiyonu Türk Ticaret Kanununda tanımlanmıştır. Karşılıksız çek keşide etme suçları, ticari ilişkiden kaynaklanan bir edimin yerine getirilmemesi eylemine dayanmaktadır. Yargıtay'ın Adalet Komisyonuna gönderdiği görüşte de açıkça saptandığı üzere bir ticari ilişkiden kaynaklanan borcun yerine getirilmemesinin suç olarak tanımlanması ve ceza yaptırımı getirilmesi, ceza hukuku genel ilkeleri ile çatışmaktadır. Suç genel teorisinde tanımlanan sorumluluk esas ve ilkelerine aykırı olarak suç tipi kurulması kabul edilemez. Komisyondaki görüşmeler sırasında karşılıksız çek keşide etmenin ceza yaptırımına bağlanmasının nedeni; "Çekin karşılığının ödenmesini sağlamaktır" şeklinde açıklanmıştır. Bu anlayışta belirtildiği şekliyle özel hukuk alanındaki bir ticari ilişkiden doğan alacağın ödenmesini sağlamak için ceza ihdası, hukukça kabul edilebilir bir durum değildir.

Anayasamızın 38. maddesi hükmü, özel kaynaklı taahhütlerden doğan borcun ihlaline bir suç ve ceza hükmünün bağlanamayacağına amirdir. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek protokol birinci maddesi, "Hiç kimsenin borcundan ötürü özgürlüğünden mahrum bırakılamayacağını" hüküm altına almıştır. Çek karşılığının çıkmaması bir taahhüt ihlalidir. Buna hapis cezası öngörülemez. Yasa koyucu, bu ihlale hapis cezası dışında değişik hukuki yaptırımlar öngörebilir. Tasarı ve Adalet Komisyonunun görüşü bu yönüyle Anayasa ile çatışmaktadır.

Çekin ekonomik işlevinin güçlendirilmesi ve çeke karşı güvenin yükseltilmesi için bankaların sorumluluğu alanında özel düzenleme yapılmalıdır. TTK’nın çek ile ilgili hükümleri özellikle TTK 695. maddesi hükmü uyarınca Bankaların sorumluluğunun arttırılması, hatta karşılıksız çek bedelinin tamamından sorumlu olması öngörülmelidir. TTK 695. maddesi hükmü uyarınca, bankalar çek vermekle; çek hesap sahibine verdikleri çekin karşılığının bulunduğunu ve bu karşılılık üzerinde hesap sahibinin tasarruf hakkı ve yetkisinin bulunduğunu açıkça kabul etmişlerdir. Bu hüküm görmemezlikten gelinerek bankaların sorumluluğunu yok denecek düzeyde tutarak toplumdaki sorun aşılamaz. Çekin TTK’da belirlenen hukuki nitelikleri dikkate alındığında karşılıksız çek keşide etmenin, suç olarak tanımlanması ve bunun için hapis cezası öngörülmesi kabul edilemez. Sorunu çözmek için çıkarılan yasalar, sorunu çözmemiş tam aksine sorunları artırmıştır. Bankaların sorumluluğunu gözardı etmeye çalışan anlayış, sorunun çözümünü, yükü halkın sırtına yüklemekte görmüştür. Hapis cezaları ile sorunlar 20 yıldır çözülmemiştir. Ceza, ilk defa denenecek bir yöntem değildir. 20 yılı aşkın bir süredir ceza uygulaması ile sorun çözülmemiştir. Bu tasarı, her yönüyle hukukun temel ilkelerine, modern ceza hukukuna aykırıdır. Toplumsal sıkıntıları çözecek, toplumdaki beklentileri karşılayacak, ihtiyaçları giderecek nitelikte değildir.

Tasarıda, çeke kendisinden beklenemeyecek işlevler yüklendiği kanunun birinci maddesinde görülmektedir. Bu düşünce doğru değildir. Zira kayıt dışı ekonominin, kayıt altına alınması, terörün finansmanının önlenmesi ve kara paranın aklanması gibi hususlar mali mevzuatta ya da ilgili başka kanunlarda yapılacak düzenlemeler ile gerçekleştirilmelidir. Diğer taraftan, tasarıda TTK’nın çeki düzenleyen hükümlerine aykırı bir şekilde; çekini tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ve hamiline düzenlenecek çekler olarak 3 ayrı gruba ayrılması da uygulamada çok büyük sorunlara neden olacaktır. Yine karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için bankaların bin Türk Lirasına kadar sorumlu olmaları da çok yetersizdir. Zira, yukarıda belirttiğimiz gibi uygulamada yaşanan sorunların önemli bir nedeni bankaların sorumluluklarının yok denecek kadar az olmasından kaynaklanmaktadır.

Komisyonda kabul edilen tasarının 5. maddesinde "Karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için bin beş yüz güne kadar adli para cezası" öngörülmektedir. Bu para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan kısmından az olamayacağı da hüküm altına alındığına göre, adli para cezasının üst sınırının olmadığı ortadadır. Çek bedelini dahi ödeyemeyen borçluların her bir çek için hükmedilen adli para cezalarını ayrıca ödemesi nasıl mümkün olacaktır. Yasa gereği ödenmeyen adli para cezaları hapis cezasına dönüştüğünden yukarıda belirttiğimiz gibi Anayasamızın 38. maddesi hükmü hiçe sayılmaktadır. Tasarının Komisyonda AKP milletvekillerinin önergesi ile değişen ek 2. maddesi ile karşılıksız çek nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma başlatılmış ya da, kesinleşmiş bir hükümle mahkum olmuş kişilere 2 yıllık bir ödeme süresinin verilmesi sorunun ancak çok küçük bir kısmının geçici olarak ertelenmesine neden olacaktır.

Adalet Komisyonunda kabul edilen tasarının bu hali ile meclisten geçmesi hiçbir işe yaramayacaktır. Aradan geçecek çok kısa bir süre içerisinde tasarının yasallaşmasından sonra ortaya çıkacak çok sayıdaki yeni sorunları çözmek için bu kanunla ilgili değişiklik talepleri meclis gündemine gelecektir.

Adalet Komisyonundaki görüşmelerde belirttiğimiz ayrıntılı düşüncelerimiz, işbu muhalefet şerhimizin bir eki niteliğindedir. Komisyondaki görüşlerimiz kapsamında muhalefet şerhimizi saygı ile sunuyoruz.

Halil Ünlütepe
Rahmi Güner
Turgut Dibek

Ali Rıza Öztürk
Ali İhsan Köktürk

CHP, ANAYASA MAHKEMESİNE YENİ ÇEK YASASI İPTAL BAŞVURUSU İÇİN KARAR VERME AŞAMASINDADIR..
BANKALAR VE BAZI ÇIKAR ÇEVRELERİ, ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİLMEMESİ VE BU YENİ ÇEK YASASI’NIN İPTAL EDİLMEMESİ YÖNÜNDE TELKİN VE LOBİ FAALİYETLERİNDE BULUNMAKTALAR. (TBB, TOBB, BARO VE FİNANS ÇEVRELERİ.)
BİZ SESSİZ KALDIĞIMIZ MÜDDETÇE BU ÇIKAR ÇEVRELERİNİN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMIŞ OLURUZ.
BİLDİĞİNİZ GİBİ BU ÇEK YASASI ERTELEME MADDESİNİN İPTALİ İÇİN İZMİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNDU.
CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEZ!
ANAYASA MAHKEMESİ, İZMİR A.C.MAHKEMESİNİN GEÇİCİ 2. MADDE İPTAL İSTEMİNİ KABUL ETSE VE ERTELEME İLE İLGİLİ GEÇİCİ 2. MADDEYİ İPTAL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜN!!
NE OLACAK?

Deniz BAYKAL
Genel Başkan
0312 420 52 64
0312 420 52 65
Fax:0312 4205282

Hakkı Süha OKAY
Grup Başkanvekili
0312 420 52 67
0312 420 52 68
Fax: 0312 4205280

Kemal KILIÇDAROĞLU
Grup Başkanvekili
0312 420 52 73
0312 420 52 74
Fax: 0312 4205282

Kemal ANADOL
Grup Başkanvekili
0312 420 52 70
0312 420 52 71
Fax: 0312 4205282

Mustafa GÜL
Grup Amiri
0312 420 52 81
Grup Danışmanları
0312 420 52 76
0312 420 52 77

KORKULU RÜYA GÖRMEKTENSE HİÇ UYUMAMAK DAHA İYİDİR

EN İYİ YAPACAĞIMIZ ŞEY ARAMAK VE SESİMİZİN DUYULMASINI SAĞLAMAK..

196 yorum:

 1. değerli arkadaşlar


  Çek yasasının Adalet Komisyonunda CHP li üyeler,HUKUK ve ANAYASA ya aykırılık gördükleri için taslağa muhalefet şerhi koymuşlardır.

  CHP kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet in kurucusu,HUKUK un üstünlüğünü,partilerin popülist büyüdükleri dönemlerde muhalefette kalmak pahasına,misyonunun gereğini yerine getirmiştir..

  12 eylül den sonra CHP nin devamı olduğu iddiasında olan birçok parti CHP li seçmenin bir kısmının kafa karışıklığına sebep olmuştur...

  zaman..belli hassasiyetlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen bugün kü CHP ve yöneticileri ile siyasi hayatta kendini kabul ettirmiştir...

  Bazı kişilerin CHP li seçmenlerin güvenini alamadığı zaman bugün oluşan sarıgül hareketi gibi bazı hareketleri denemiştir...bu tür hareketlerin uzun soluklu bir başarıya kavuşma şansı olmadığı anlaşılmıştır...

  Sonuç olarak CHP hiç bir döneminde birileri istiyor diye politikalarını belirlememiş...İlke olarak kendisine HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ nü almıştır...

  bundan dolayı ANAYASA MAHKEMESİ ne gidecektir...

  my way

  YanıtlaSil
 2. Aşağıda Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinin aynı konuda 2 ayrı kararı var. Suç Vekaletle Karşılıksız Keşide Etmek. 3167'ye göre bu suç idi ancak 5941'e göre suç olmaktan çıktı. Dolayısıyla "Uyarlama Yargılaması" ile hükmün ortadan kaldırılması gerekiyordu. Mahkemeden bu yönde yapılan talebi hakim REDDETTİ. Hem de neden biliyor musunuz? Taahhütname olmadığından.

  Gülmeyin. Hem tirajik hem de komik. Ben de Hukuk Fakültesinde okudum ve şu ana kadar bir yasayı böyle yorumlayabilecek kaabiliyete maalesef ulaşamadım. Bu herhalde ancak bazı hakimlere mazhar olan bir lutuf. Kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getiren hakimler müstesna. Saygım da sonsuz. Ama, bir de böylesi kararlar verenler var.

  Eeee, hakimler bu kadar açık bir yasa hükmü karşısında dahi zorlanıyorsa diğer hükümlerden dolayı ne mağduriyetler ortaya çıkacaktır Allah bilir. Bir kötü yorumu da Rahmi OFLUOĞLU dile getirmişti. Anayasa Mahkemesinin kanunun metninde "Kast" unsuru vardır diyerek yasayı iptal etmemesini buna mukabil de Yargıtay'ın kastı aramaması durumundan bahsediyorum.

  Hakimler sırf çek mağdurlarının mevcut durumları devam etsin ve ekonomi bozulmasın diyerek böylesi bir hileyi dahi yapabilirler. Artık herşey mümkün...

  TALEP:
  Türk Ceza Kanununun bu maddeleri de dikkate alınarak dosyamın yeniden incelenmesi için yerleşik Yargıtay uygulamaları kapsamında “uyarlama yargılaması” yapılması gerekmektedir.
  Bu nedenle daha önce verilmiş hükmün lehime olan kanun dikkate alınıp “Uyarlanarak” dosya tetkikiyle 5941 sayılı yasanın 5/3 fıkrası uyarınca hüküm kurulmasını ve tarafıma verilen cezanın kaldırılmasını saygılarımla arz ederim. 30/12/2009

  Hükümdeki KARAR:

  Mahkememizin yukarıda esas ve kararı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sonucunda mahkumiyetine karar verilen XXXXXXXXX XXXXXXXX hakkında 5941 sayılı Çek kanununun geçici 2. maddesinin b fıkrası gereğince infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi talep edilmiş olmakla evrak incelendi.

  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
  5941 sayılı Çek Kanununun geçici 2 md.sinin b fıkrası gereğince değerlendirme yapılması için yasada belirtildiği şekilde borcu ödeyeceği taahhüt etmesi gerektiği taahhütnamede bulunmadığı herhangi bir değerlendirilme yapılamayacağından talebinin REDDİNE

  Talep ne, hüküm ne? Bir de hükümden önce mahkemece talebin ne olduğunun belirtildiği kısım nedir: "İnfazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi". Yukarda 'suçlu' tarafından böyle bir talep yapılmış mıdır okuyabilen yoktur sanırım. Otomatiğe bağlandığından bahsediyordum kararların da hakim kanunu otomatik okuyor galiba. Diğer maddeleriyle hiiiçç işi yok anlaşılan.

  Eeeee, işin içinde bir de böyle hakimler var galiba. Hakim yanlış karar verebilir nihayetinde beşerdir. Şaşması da muhtemeldir. Lakin yanlışta ısrar kötüdür. Hele de yaptığınız yanlış başkalarının hayatını çok kötü şekilde etkiliyorsa biraz daha dikkat gerekir.
  Bekir

  YanıtlaSil
 3. SAYIN MY WAY yukardaki yorumunuzdan alaşılıyorki vekaleten cek imzalayan vekile beraat verilmiyor infazın durdurulması içinde borcu kabul edip ödeme tahüdü vermeden kabul etmiyor.Doğrumu anlamışım? OĞUZHAN

  YanıtlaSil
 4. Mağdur arkadaşlarım, selam
  zamanında mal aldığımız ithalatçılara verdiğim tarihi yazılı olmayan teminat çekleri ile ilgili 2 adet davam var. bunlarla ilgili ne yapmalıyım, nasıl itiraz etmeliyim , görüş bildiren olursa sevinirim
  tolga

  YanıtlaSil
 5. Çek, 20.12.2009 tarihinden sonra ibraz edilmiş ise;

  Vekalete dayanarak çek keşide eden kişiye sadece tedbir kararı "çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı",

  Tüzelkişi şirkete sadece tedbir kararı "çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı",

  Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte şirketin mali sorumlusu olan kişiye " çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı" kararı verilir. Şirkette mali sorumlu belirlenmemişse yönetim kurulunun tamamına aynı ceza verilir.

  Ancak; suç konusu çek 20.12.2009 tarihinden önce ibraz edilmiş ise,

  Tüzelkişi (şirket) hakkında BERAAT,

  Vekalete dayanarak çek keşide eden kişiye sadece tedbir kararı "çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı",

  Çeki keşide etmeyen (imzalamayan) mali sorumlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmışsa BERAAT,

  Kararı verilir.


  Saygılarımla...
  Tayyar Cem Eralp
  Yargıtay Savcısı

  YanıtlaSil
 6. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının 21/12/2009 tarih ve 2008/2048 ilamat nolu yazıları ile hükümlü .... hakkında gerekçeli karar içeriği ve dosyadaki belgelere göre 5941 sayılı yasanın lehe hükümlerinin derhal uygulanabileceği anlaşılmakla, takdiren duruşma açılmadan Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı görüşü alındı, hükümlünün dosyası incelendi.
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;
  20/12/2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 3167 sayılı yasayı yürürlükten kaldıran 5941 sayılı Çek Kanunun 5/3 maddesinde çek hesabı sahibi gerçek kişinin kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasının temsilci veya vekil olarak tayin edemeyeceği, gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlemesi halinde de, bu çekten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun çek hesabı sahibine ait olacağı, bu durumda da 5941 sayılı yasayanın 5/3 maddesine göre suça konu çekten dolayı cezai sorumluluğunun hükümlü 'ya ait olacağı anlaşılmakla, hükümlü .... hakkındaki cezanın bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  KARAR; Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
  1- Hükümlü ..... hakkında Mahkememizin 10/07/2008 tarih ve 2008/176 esas 2008/566 karar sayılı kararı ile hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK'nun 7/2 delaletiyle 5941 sayılı Yasanın 5/3 maddesi gereğince bütün sonuçları ile birlikte ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-Karar kesinleşinceye kadar hükmün infazının DURDURULMASINA,
  3-Kararın taraflara tebliğ edilmesine,
  Dair, mütalaya uygun olarak dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mercii olarak Mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.25/12/2009

  YanıtlaSil
 7. vet erkan efendi yazdıklarımın ve söylediklerimin arkasındayım, sen magdurları iş bilmemezlikler, işlerini yönetemediklerinden iflas ettiklerinden dem vurduguna göre sen magdur degilsin yakalandın. demek sen çok akıllısın, bizler aptal kusura bakma ben iki üniversite bitirdim, yalaka ve dolandırıcı olmadıgımdan son kuruşuma kadar ödeyebildigim kadarını ödedim. kalanınında cezasını yattım yatacam. ben saklanmıyorum magdurların mücadelesine kanımın son damlasına kadar katkıda bulunacagım. elimden geldiğincede bu guruba musallat olan asalaklarla savaşacagım. erkan efendi magdursan çeneni kapa üretici ol, mücadeleye katkıda bulun,bir eserini görelim,ulaştıgın neticeyi görelim. yoksa klavye başında sallamakla bu işler yürümüyor.beni tanıyan tanıyor kimseye bişeyler isbat etmek gayesini taşımam. su bilmemenin ayıp olmadıgını söylüyor katılıyorum. biz en azından bilmediğimiz konuları biliyoruz. ya siz hem bilmiyor hem ahkam kesiyorsunuz. bakın kardeşim kimseyle göbek bagımız yok, kimseyede yamanmaya çalışmıyoruz. evet sizi desteklemiyoruz. zorlamı, şüphe duydugum güvenmediğim yerde olmam.birlik ve mücadele çekmagdurlarında yaptıklarımızdan utanın, düşünün biz bu kadar kıt imkanlarla bun u başardık, en azından ülke gündemine geldik ve kalmaya çalışıyoruz. siz ne yaptınız bölme parçalama gayreti içindesiniz. ben rahmi beyi savunmam saygı duyarım o kadar. her yaptıgı işide desteklemek zorunda degilim, muhasebeciside degilim.niye rahmi beyi savunuyorsunuz, savunulacak bir suçumu var yoksa kendini savunacak yeterlilikte degil, yada magdurlarla muhatap olmakmı istemiyor.evet kardeşim bizi boş işlerle epey oyaladınız, laf yetiştireceginize iş yapın eylem koyun. ha gayret bekliyoruz sonucu görelim sizi alkışlayalım. ha gayret

  YanıtlaSil
 8. sevgili arkadaşlar
  Sakarya 1.asl. Ceza mahkemesinde dosyası olan veya o mahkemeden davası sonuçlanan varmı.Çekle ilgili davalarda hapis yada beraat.hangisini veriyor.Yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 9. DEĞERLİ CÜNEYT BEY MERHABALAR sizden bir ricam olacak ben arka sayfalarada baktım ama görmemişte olabilirim bir arkadaşım dostuna bankaya teminata koysun diye hatır çeki veriyor fakat çeki işi bozulduğundan dolayı geri alamıyor bankada arkadaki son ciro olarak arkadaşımı savcılığa veriyor SORUM şu yeni kanuna göre bankalar ellerindeki kredi için verilmi çekleri savcılığa verebiliyormu.saygılarımla ihtiyar.

  YanıtlaSil
 10. SAYIN JENARDİ VE MY WAY ARKADAŞLARIM BENİM ABİMDE HALAN CEZAEVİNDE,İKİ KEZ TAHHÜTTE BULUNDU DOSYA YARGITAYDA OLDUĞU İÇİN KARAR VERİLEMEMİŞTİR DENDİ BUGÜN AĞIR CEZAYA İTİRAZDA BULUNDUK.SİZCE NE ZAMAN CEVAP GELİR VE NE YÖNDE OLUR SONUÇ.TAHLİYE EDERLERMİ.

  YanıtlaSil
 11. ....11....

  ağır ceza mahkemeleri bildiğim kadarıyla 4 ay süre içinde karar veriyor...en geç 4 ay diye biliyorum...karar nasıl çıkar bilmek imkansız...özellikle içinde bulunduğumuz şu zamanda....yargıtay bir içtihat çıkarmadığı müddetçe kanunu herkes kendi anladığı biçimde yorumlamaya devam edecek gibi görünüyor...

  my way

  YanıtlaSil
 12. arkadaşlar ben KEMAL BEYİN sekreteri ile görüştüm çok kibar karşıladılar notumu kendilerine ileteceğini söyledi. hadi arkadaşlar sizde ricanızı iletin.

  YanıtlaSil
 13. Ancak; suç konusu çek 20.12.2009 tarihinden önce ibraz edilmiş ise,

  Tüzelkişi (şirket) hakkında BERAAT,

  Vekalete dayanarak çek keşide eden kişiye sadece tedbir kararı "çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı",

  Çeki keşide etmeyen (imzalamayan) mali sorumlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmışsa BERAAT,

  Kararı verilir.


  Bu ne demek ? Keşide etmeyen hakkında (20.12.2009 öncesi) açılmış dava mı var:)

  YanıtlaSil
 14. arkadaşlar
  chp nin ağır toplarına telefon faxlar devam
  bu konu çok önemli chp nin konuya sahip çıkması lazım
  eğer biz sahip çıkmazsak onlar hiç sahip çıkmaz
  çalışmaya devam

  YanıtlaSil
 15. Yargıtay savcımız
  Çeki keşide etmeyen (imzalamayan) mali sorumlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmışsa BERAAT,

  Kararı verilir.
  diye yazıyor..
  hemen altınada bir yargıcımız
  yargıtay içtihatlarından örnek vererek olmaz böyle bir şey diyor, yazdığı şu:

  “ AYRICA ÇEKİ VEKİL SIFATI İLE İMZA EDEN KİMSE DE ÇEK KEŞİDECİSİ SAYILIR VE SUÇ OLUŞUR “ ( Yargıtay 10 CD. 1994/ 8173 E., 11337 K. )

  Yine : “ ÇEK, VEKİL ARACILIĞI İLE DÜZENLENMİŞ VE KARŞILIĞI ÇIKMAMIŞSA, ÇEK KARŞILIĞINI BANKADA BULUNDURMAYAN ASİL DEĞİL VEKİL SORUMLU OLUR “ ( Yargıtay 10. CD. 1992/3 E. 6K.)

  Tabiki cevaben yeni yasaya göre uygulama bu şekil deniyor..

  Saygıdeğer Tayyar Bey'in yeni düzenlemeler sonrasında oluşan hukuki durumla ilgili verdiği bilgilerden sonra önceki emsal kararların uygulanabilirliğinin ortadan kalktığı anlaşılıyor. Yasanın değiştiğini bir an için unuttum. Aydınlatıcı bilgileri nedeniyle sayın Eralp'e teşekkür ederim.

  Buyur burdan yak..

  Uyarlama için gelen dilekçelere bir kısım mahkemeler tarafından neden red verildiği ortada

  YanıtlaSil
 16. cüneyt


  sana bir soruda ben sorayım...3167 sayılı kanunda suç ŞEKLİ bir suç olarak nitelendiriliyor..ve OBJEKTİF SORUMLULUK denilerek ceza direkt veriliyordu...5941 sayılı kanunda madde gerekçesine de baktığımızda ŞEKLİ suç kavramı tamamen terkedilmiş ve suçun tanımı tamamen değişmiştir...yani 5941 e göre en azından TAKSİR aranacaktır...

  bu durumda 3167 sk.16.maddesi ile eskiden kurulmuş hükümler ne olacaktır ?


  my way

  YanıtlaSil
 17. değerli arkadaşlar


  17 de cüneyt e yönelttiğim soruyu...aşağıya kopyaladığım TCK 2.maddenin 3.fıkrasına bağlı kalarak yorumlayacak hukukçular kendilerini gösterdikleri zaman sorun çözülecektir...

  3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.


  my way

  YanıtlaSil
 18. ben konyadan yazıyorum. ltd şirketi çeklerine vekalten imza attım şirketde hissem yok. 7 adet çek toplam 140 000 tl. kararlar verildi.5 tanesi temyizde 2 sinin gününü kaçırdığım için 3 tılıdr aranıyorum. yasadan dolayı kurtulma umudum var diye beklerken sözlü olarak tanıdık aracılığı ile görüştüğüm hakim yasananın bana faydasının olmaycağını taahhüt vererek kurtulabileceğimi söyledi. kanunu kendisine telefonda okudum burdan ne anlam çıkar dedim. cevap sana vekalet verilmiş dolayısıyla kanunen sen sorumlusun dedi.
  denilecek ne kaldı.adalet nerde ,kimler yorumlayıp kimler karar veriyor. böyle açık bi kanunu bile yorumlamaktan aciz insanların vereceği başka konulardaki kararlar kimlerin canını yakmıştır allah bilir.

  YanıtlaSil
 19. cüneyt


  evet bu muhtemel fakat yargıtay TAKSİR aramazsa eğer...birçok yargıtay kararında atıfta bulunulan YASA KOYUCUNUN MURADI ne olacak...yargıtay madde gerekçesini okumazsa eğer TCK 2.madde ne olacak..vs vs..

  my way

  YanıtlaSil
 20. valla yasakoyucunun muradı ne bilememde
  uygulayıcının muradı 31.12.2008 den beri belli

  YanıtlaSil
 21. vekaleten çek imzalayanlar ne olaçak şimdi tahhütmü verecekler? eski kanunla yeni kanun arasında ne fark kaldı? şti sahibi parayı aldı bankaya yatırmadı vekaleten imzalayana ceza cıkacak nasıl olsa dedi şimdi asıl hırsız paralarla zevk sürecek vekilde 4 duvar arasında ömrünü çürütecek nedenmi hırsız sefa sürsün diye..demekki gercek adalet buymuş biz yanılmışız adalat kötülük demekmiş..

  YanıtlaSil
 22. 19 da yazan arkadaşım vekaleten çek imzalayanlara beraat.
  en azından Yargıtay bu fikirde
  er geç tüm mahkemeler buna uymak zorunda kalacak
  biraz sabır

  YanıtlaSil
 23. HANİ BU CEZAEVİNDEN ÇIKANLAR NEREDE?

  HANİ '' BIRAKALIM ÇIKSINLAR HEPBERABER MÜCADELE EDELİM'' DİYENLER NEREDE?

  NEREDELER Kİ BİZ ANKARADA TİTRERKEN EVLERİNDE OTURANLAR?VE BİZE AHKAM KESENLER?

  EMARELERİ OKUNMUYOR HANİ NERELEDELER? YOKSA GERÇEKTEN KASTEN Mİ ÖDEMEDİLER YOKSA ÇEKLERİNİ?

  SAYIN ARKADAŞLAR, İÇERDEN TAHLİYE OLAN MAĞDURLARIMIZ, ÇEKLERDEN ÇEKENLER , LÜTFEN MAİLLERİNİZE GELEN HUSUSLARI YERİNE GETİRİNİZ.

  ZAMANIMIZ DARLIYOR 1 AYMIZ KALDI.CHPYİ ANAYASA MAHKEMESİ KONUSUNDA İKNAYA DEVAM ETMELİYİZ.BİZ Kİ BUNU BAŞARAMIYORUZ İLERİDE BU KANUNUNU ORTADAN KALDIRMAK İSTEYENLER EYLEM YAPMAK İSTEYENLER BUNU NASIL BAŞARACAKSINIZ?

  HERKES CHPLİLERLE NE GÖRÜŞTÜYSE NE YAPTIYSA BURADA BİZLERLE PAYLAŞSIN.

  YanıtlaSil
 24. benim bugün3cü duruşmam vardı 5-4-2010na gün verildi selcuk ayhan fevzi topuzla görüştüm telefonda yarınki gurup toplantısında durumu değerlendirecekler.chp ye sizler bela ettiniz bu erdoğanı affetmekle gereğini yapın dedim.
  fakat benim soruma hiç kimse yorum yapmadı anlatamadımmı acaba bodrum 48

  YanıtlaSil
 25. bodrum teşekkürler.. çok anlamlı bir laf etmişsin..'' erdoğanı sizler affettiniz gereğini yapın''

  YanıtlaSil
 26. Arkadaşlar,

  Basında yanımızda adam gibi yer alan tek insan olan Sayın Fatih Altaylı nın babası vefat etmiştir. Lütfen çek mağdurları olarak kendisine başsağlığı dileklerimizi iletilim

  saygılar

  YanıtlaSil
 27. wallahı sevgılı jenardi tabiiri caizse kendi şahsıma ben yırtıp başıma geçiriyorum ama buraya yazmıyorum sen bugun mail attıgından beri o numaralarada fax çektim aradım bugun konuşmadığım adam kalmadı chp il binasına gidip il başkanından konuyu desteklesınler dıye gazantep mılletvekıllerıne baskı yapsın diye rica ettim gün içinde herşeyi yapıyorum ÇOLUĞUM ÇOCUĞUM BEN HAPİSTEYKEN AĞLAYIP AÇ KALACAĞINA BEN ŞİMDİ KIÇIM DONA DONA İL BİNALARIN DOLAŞIYORUM İLÇE BİNALARINI DOLAŞIYORUM ARKADAŞLARIMIN DÜKKANLARINDAN FAX ÇEKİYORUM KONTUR BULDUKÇA ARIYORUM BİR TELEFON BULDUĞUM ZAMAN HEMEN ARIYORUM BEN KENDİ ŞAHSIMA ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM GÖNLÜM ÇOK RAHAT AMA SİTEYE YANSITMIYORUM BAZILARI GİBİ POLEMİK YAPMIYORUM

  -ONLAR BİLMİYORLARKİ BİR GECE POLİS ONLARI ALABİLİR ÇOÇUĞUNDAN EŞİNDEN AYIRABİLİR.
  -ONLAR BİLMİYORLARKİ DÖRT DUVARIN NASIL BİYER OLDUĞUNU DİZİLERDEN TAKİP EDİYORLAR
  -ONLAR BİLMİYORLARKİ TERORİST MUAMELESİ GÖRÜLDÜĞÜNÜ
  -ONLAR BİLMİYORLARKİ CEZAEVİNDE DOMALTILIP HERYERE BAKILDIĞINI
  -ONLAR BİLMİYORLARKİ 15 METREKAREDE 4 RANZA'DA 30 KİŞİ OLDUĞUNU
  -ONLAR BİLMİYORLARKİ SABAHLARI KAHVALTIDA ADAM BAŞI 3 ZEYTİN DÜŞTÜĞÜNÜ
  -ONLAR BİLMİYORLARKİ NÖBETLEŞE UYUNULDUĞUNU
  -ONLAR BİLMİYORLARKİ KOĞUŞTA NE GİBİ İNSANLAR VAR
  -ONLAR BİLMİYORLARKİ KENDİSİ CEZAEVİNDEYKEN DIŞARDA AİLESİNİN REZİL OLDUĞUNU

  ONLAR DİYORLARKİ ZATEN UĞRAŞIYORLAR HA BİR EKSİK HA BİR FAZLA.

  İŞTE ONLAR BİLİYORLAR BİZİM ÇABALADIĞIMIZI O YÜZDEN UĞRAŞMIYORLAR.

  -ONLAR KİMDİR BİLİMİYORMUSUNUZ BİZİM HAKKIMIZI GASP EDEN SİTEYİ BOŞYERE TACİZ EDEN AHKAM KESEN AMA HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN ACİZ İNSANLAR

  YanıtlaSil
 28. bilen varsa fatih altaylının cep numarası göndersin arayalım adamı

  YanıtlaSil
 29. Dernek Üyeliği;
  Derneklerin mali denetimi
  Madde 47 - Kamu yararına çalışan derneklerin hesapları ve bu hesaplarla il-
  gili belge ve defterleri, gerekli görülen hallerde, Maliye Bakanlığınca da de-
  netlenir.
  İdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi
  Madde 48 - Kolluk kuvvetleri, derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve
  tesisleri ile her çeşit eklentilerine, mahallin en büyük mülki amirinin yazılı
  emriyle her zaman girebilirler.
  ****************

  İcra dairesine borcu olan aran arkadaşlarımız buna dikkat edin, maliye, polis, icra müdürlüğü kapınıza her an dayanabilir, artı alacaklı avukatınıda yerinizi bulması büyük olası....

  YanıtlaSil
 30. Arkadaşalar

  Özeliikle vekillerle konuşurken veya e-mail atarken evlere hacizinde durdurulması gerektiği hususunuda eklemeyi unutmayın. Ben bu konuda her gün her yere 300-500 mail atıyorum. Bu konunun da gündeme gelmesi lazım artık.

  YanıtlaSil
 31. oceanblu
  yazdığın eğer benim yorumuma ise ben kendini bilmez şarlatan ückağıtcı tiplemelerine benzer
  yakıştırmaların bana yakışmaz 30 yılımı verdim
  hep muhalefette kaldık dün bugun iki yorumu chp li olduğum için bizlere yardımları olsun diyegörüş belirtim .tiçaretimide hep bu partili arkadaşlarla yaptım iktidar hiç olamadık ama chp li olmamla muğlalı olmamla tüm türkiye görüyor her dönem gurur duyuyorum.bunuda haklı olduğumuz için inandığımiçin destekliyorum .kendimin davalarına kendim katılıyorum kacmıyorum.bu sitedende yararlanıyorum cözüme katkı koyan herkese teşekürler
  bodrum48

  YanıtlaSil
 32. SEVGILI BODRUM48 BEN SANA YONELIK BIR SEY DEMEDIM HATTA YAPTIĞIN YORUMU ÇOKTA BEGENDIM IYI DEMISSIN AĞZINA SAĞLIK NEDEN HERKES BIRSEYLERI UZERINE ALIP TARTIŞMA YAPMAYA ÇALIŞIYOR

  YanıtlaSil
 33. YAHU ARKDAŞLAR ŞUNU UNUTMAYIN BİZ BURDA ORTAK BİR PROBLEM ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIK BİRBİRİMİZİ ÜZMEYE TARTIŞMAYA BİRBİRİMİZİ KIRIP BAŞKALARINI SEVİNDİRME GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK BİZİM TEK LÜKSÜMÜZ ŞU AN İÇİN TELEFON AÇMAKTAN,MAİL ATMAKTAN,FAKS ÇEKMEKTEN YORULUP ÇAY SİGARA MOLASI VERMEMİZDİR. YA ALLAH RIZASI İÇİN YAPALIM BAKIN ARAMIZDA CEZAEVLERİNİ GÖRMEYENLER VAR YAKALALANIRSAM TAAHHÜT VERİRİM GİRMEM DİYENLER VAR. BUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ KENDİNİZE ACIMIYORSANIZ AİLENİZE ACIYIN SARILIN TELEFONLARA BİLGİSAYARA FAXLARA KENDİNİZ İÇİN DEĞİL AİLENİZ İÇİN YAPIN

  YanıtlaSil
 34. ASIL DEGERİ 9 (DOKUZ) TRiLYON DOLAR DiKKAT 9 MiLYAR VEYA 9 MiLYON DEGiL 9 TRiLYON DOLAR...

  ABD SADECE 40 KIRK MiLYON DOLARA KAPATACAK.

  YAZIKLAR OLSUN....

  KAPTIRANA, VERENE SUSUP SEYREDENE....


  VATANINI SEVEN
  HERKESI BİLGİLENDİRELİM, HEPİNİZİN BİLDİĞİ GİBİ ETİBANK öZELLESTİRİLECEK..
  (VE ALICISI AMERIKA :-)
  VE BOR İŞLETMELERİ ETIBANK BÜNYESİNDE.

  KONULAN FİYAT 40 MİLYON $.

  LÜTFEN BİR DAHA OKUYUN VE LÜTFEN HERKESE İLETİN...
  YASADIĞIN
  DÜNYAYI SORGULAYAMIYORSAN,
  BARI ÜLKENİ SORGULA.....

  ÖNEMLİ....
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ..

  Borla çalışan araba üretil di,maliyeti 200 tl olan 1 kg bor ile 19 000 km yol yapabiliyor(1100kg. oto sabit 100 km süratle giderse) Bu demek oluyorki Petrole son. Tam tersine Batılı ülkeler bor işletmeciliğinin kansere yol açtığını idda ederek BOR madenininden soğutma çabası içindeler. Oysa bu mucize maden kanser tedavisinde de kullanılmaktadır. Türkiye kiskacta.
  Arabayi bor madeniyle calistiracak patentli 600 proje oldugu ortaya cikti.
  TÜRKİYE, dünyada bor rezervinin yüzde 73`üne sahip Ve Türkiye GELECEĞİN DUBAİSİDİR
  ve uluslararasi teroristler Türkiye
  uyanmadan
  bu kaynagi ele gecirmeyi planliyor.

  YanıtlaSil
 35. değerli CÜNEYT BEY 10 daki sorumda böyle bir şey varmı acaba lütfen bir yorumlama şansımız varmı saygılar ihtiyar.

  YanıtlaSil
 36. DAHA BENİM EŞİM CEZAEVİNDEN ÇIKMADI JENARDİ GÜNLERDİR SADECE OKUYORUM YAZMIYORUMDA.DEPRASYONA GİRDİM GALİBA CANIM HİÇBİRŞEY YAPMAK İSTEMİYOR.YARIN CHP MİLLETVEKİLİ İSA GÖK Ü ARAYACAĞIM.

  YanıtlaSil
 37. sabıka kaydı aldım bir çekten karar çıkmış haberim olmadığı için temyiz edemedim avukatla görüştüm infaza gitmiş 3 ay önce yarın analaşabiiriz bir iki gün başıma birşey gelir miyani aranıyor olabilir miyim

  YanıtlaSil
 38. Değerli arkadaşlar; sitemizdeki bugün yazılan yazılardan da anlaşılacağı üzere, (Emre kardeşimin ikaz yazısı)C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusu hususunda; nasıl olsa haber aldık, C.H.P.'si Anayasa Mahkemesine Başvuruda bulunacaktır diye, bu husutaki çalışmalarımızı durdurmayalım derim. Nedenmi? İsmi bende saklı kalmak kaydı ile; yetkili biriyle, bugün telefon görüşmesi yaptım. Kendilerinin bizlere şöyle bir ikazı vardır. Evet; her ne kadar, C.H.P.'si Anyasa Mahkemesine Başvuru hususunda, gerekli olumlu adımları atmakta isede, sizlerle aynı grupta olduğunu savunup, Anayasa Mahkemesine gidilmemesi hususunda, karşıt çalışmalar vardır. Ayrıca; bankaların ve avukatlarında, Anayasa Mahkemesine gidilmemesi hususunda, C.H.P. üzerinde baskıları var olup, bu hususta çalışmaktadırlar diye ikazda bulunmuşlardır. Değerli arkadaşlar; bu bakımdan, C.H.P.'nin Anyasa Mahkemesine gitmesi hususunda, çalışmalarımızı yavaşlatmayıp, tam tersine; bu hususta, çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Lütfen; bu yazımımı tüm katılımcı arkadaşlarım ciddiye alıp, çalışmalarını hızlandırsınlar, görüş ve düşüncesindeyim. Ben şahsen; yine bu gece, yine bu hususta, yarın; C.H.P.'li Milletvekillerimize gönderilmek üzere, mektuplarımı hazırlayacağım ve yarın P.T.T.'ye vereceğim. Bugün; bu husus için fakslarımı gönderdiğimin ve telefon görüşmesi yaptığımın, bilinmesini istiyorum. Yarın; mektuplarımı göndereceğim gibi, hiç değilse, birkaç Milletvekilimizlede telefon görüşmesi yapmaya çalışacağım. Tüm katılımcı arkadaşlarıma; hayırlı çalışmalar dileriken, en derin saygılarımı iletiyorum. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 39. merhabalar değerli arkadaşlarım.

  daha öncede birkaç defa sordum ama cevap alamadım. bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

  benim 2 şirket vardı birisinde,
  benim imzalamış olduğum çeklerin vadesi 2008 yılı şubat ve mart aylarına ait. çekleri imzaladığım tarihte şirketin %95 ortağı ve müdürüydüm. çeklerin vadesi gelmeden 2008 yılının Ocak ayında şirketteki tüm hissemi devrettim ve müdürlüktende istifa ettim. çeklerin yazıldığı tarihte şirketle reel olarak hiçbir şekilde alakam kalmadı yeni ortak ve müdür olan kişiye geçti tümüyle. ancak hiçbir çeki yatırmadılar ve bütün karşılıksız çek davaları bana açıldı ve bazılarında ceza çıktı bazılarıda temyizde. uyaptan sorgulama yaptığımda da şirketi yeni devir alan ortak ve müdüre de Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, Ticareti usulüne aykiri terk etmek, Ser.sir.iflasini istemek mecburiyetinde olanlarin ceza, diye davalar açılmış.

  bu durumda benim ne yapmam gerekiyor...

  YanıtlaSil
 40. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Yeni çek kanunun bizzat takipçisi ve Anayasa Mahkemesine taşıma işinin takipcisi.
  Sadece Cezaevinden halen çıkamamış arkadaşlarımızın (Yargıtayda dosyası olanlar) tahliye işlemlerinin gerçekleşmesini bekliyor ve süreci takip ediyorlar, süreç genel olarak gerçekleştiğinde Yeni Çek Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine Taşınacak..
  Bu konuda kararlı olduklarını belirttiler..

  Fakat bizler yinede aramalarımıza hız vermemiz lazım..
  CHP sanki Anayasa mahkemesine hiç gitmeyecekmiş gibi davranmalıyız
  Karşı taraf boş durmuyor..

  YanıtlaSil
 41. sn fikret

  5941 sayılı yasaya göre senin davalarının düşmesi gerekiyor....çünkü vekil olarak imza atan kişilerin sorumluluğu ortadan kalkmış durumda...fakat şu ana kadar bir yargıtay içtihatı çıkmadığı için farklı kararlar çıkabiliyor...onun için yargıtaydan çıkacak bir içtihattan sonra bu durum netleşecektir...

  bence bu süreci beklemelisin...

  my way

  YanıtlaSil
 42. sayın my way yargıtaydan neden içtihat cıkmıyor veya neden cıkarmıyorlar bir bilginixz varmı?

  YanıtlaSil
 43. sn myway teşekkür ederim. ama çekleri imzaladığım zamanda ben vekil değildim reel olarakta resmi olarakta şirketin ortağı ve müdürü idim. bende bugüne kadar bekledim taahhütname için. ama birkaç gün öncesinde emniyetten aradılar benimle alakalı bir olay değil ama ifademe başvurmaları gerekiyormuş mecburen artık taahhütnameleri vereceğim. birde ben antalyadayım. daha önceden bizzat giden arkadaşlar sanırım tutuklanmışlardı

  YanıtlaSil
 44. fikret 40 ta yazan arkadaş şirket davalarını uyaptan takip edebiliyormusun? ben takip edemiyorum, nasıl olduğunu yazbilirmisin?

  YanıtlaSil
 45. değerli arkadaşlar


  cüneyt bizzat SAYIN DENİZ BAYKAL ile görüşmesinde bu konuyu netleştirmiş...zaten bende farklı düşünmüyordum...fakat genede grup başkan vekillerini aramaya devam edelim...konu ile ilgili görüşlerimizi ve yasanın ne zaman götürülebileceği konusunu öğrenelim...

  sn hasan( barışcı )

  bu konuda en istikrarlı çalışanımız...onun azminin yarısını göstersek bile yeterli olacaktır...kendisine teşekkür ediyorum...

  ayrıca bu iyi haber için CÜNEYT ede teşekkür ediyorum...

  EN ÖNEMLİSİ CHP GENEL BAŞKANI SAYIN BAYKAL IN BU NET DURUŞUNA SAYGI VE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM...

  keşke bütün partilerimiz her durumda HUKUK diyebilseler...

  my way

  YanıtlaSil
 46. Hasan abi
  sana çok iş düşüyor:)

  YanıtlaSil
 47. benim anlamadıgım birşey var ben kaçak yaşıyorum taahhüdü martta vermeyi düşünüyorum chp anayasa mahkemesine gittikten sonra daha 1 ay süre var bu süreyi kullanmak istiyorum anayasa mah. verildikten sonra kaçak yaşayanlar taahhütte bulunabilirmi?

  YanıtlaSil
 48. sn fikret

  çeklerde biliyorsun ibraz tarihi keşide tarihidir...senet gibi tediye tarihi zaten olmaz...hatta bildiğin gibi keşide tarihinden itibaren 10 gün geçtiğinde karşılıksız işlemi bile yapılmaz....onun için asıl tarih ibraz tarihidir...bence biraz daha bekleme imkanın varsa bekle...ya da bir yakınını önce gönderebilirsin....

  my way

  YanıtlaSil
 49. ...43...

  ne yazık ki bilgi yok...

  ....48...

  01.nisan 2010 tarihi taahhüt için son gün yakalanmadığın müddetçe o süreyi bekleyebilirsin...yakalanırsan cezaevine girme ihtimalin olur fakat taahhüt verip çıkabilirsin..

  my way

  YanıtlaSil
 50. ARKADAŞLAR

  VEKALETEN ÇEKTE İMZAM VARDI VE CEZAEVİNDEYDİM. ADAM GİBİ BİR AVUKAT TUTTUM VE TAAHHÜT VERMEDEN BÜTÜN DAVALARDAN BERAAT ETTİM. EMSAL KARAR VE BU KONUDA SORU-SORUNLARINIZ İÇİN cemaldeveci@hotmail.com adrsinden ulaşabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 51. Değerli myway; Değerli arkadaşlar, tekrar etmekte ve açıklamakta yarar görüyorum. Ben ödülümü; birçok arkadaşımdan teşekkür olarak zaten almış durumdayım. O halde; halen nedenmi bu yoğun çabam? Çünki; ben herşeyden evvel bu haklı davamıza gönül vermiş olanlardanım. Çünki; ben, 111 aydır; bu davanın yorulmuş bir mücadelecisi olarak, maddi; manevi ve cezai durumlarını fazlasıyla çekmiş olanlardanım.(Eşimi kaybederek; işimi ve onurumu kaybederek, cezaevinde yatmış biri olarak) Çünki; 30.01.2008 Tarihinden sonra, bu sitemizle tanışıp, tamda; kendi kendimi bırakmış olduğum bir anda, sizlerden; yeniden güç alıp, mücadele azmini yeniden kazandığımdan dolayı, aranızdayım ve mümkün olduğunca, çek cezaları; tamamen kalkana dek, adli para cezalarının hapse çevrilmesi kalkana dek, hep aranızda olup, mümkün olduğunca; katılımcı olup, faaliyet göstermeye çalışacağım. Başaracağız arkadaşlar başaracağız. Allah'ın izniyle; haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda, geçte olsa; o hüzünlü sevinç ve özgürlükleri hep birlikte tadacağız. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara; en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimle. Hasan(Barışçı)-Mersin.

  YanıtlaSil
 52. chp nin hapishaneden herkesin çıkmasını bekledigi için şubat 15 e kadar bekliyor bende normalde hapiste olmam lazım ama degilim ben martta taahhüt vermeye gittigim zaman kaçak oldugum için sorun çıkarmı?

  YanıtlaSil
 53. Hesap sahibi gerçek (şahıs) veya tüzelkişiler (Şirket) adına açılmış banka hesabından VEKALETEN çek keşide edenlere, 3167 SK. nun 16. maddesinde; hem cezai yaptırım olarak çek bedeli kadar AD.P.C. hemde tedbir olarak “Çek Hesabı Açtırma Yasağı” öngörülmüş iken,
  5941 S.K. nun 5/4. maddesinde sadece tedbir “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” öngörülmüştür.

  Vekil tarafından, yeni çek kanunu yürürlüğe girmeden (20.12.2009) önce karşılıksız çek keşide edilmiş ise; 5237 s. TCK. nun 7/2. maddesine göre LEHE KANUN değerlendirmesi yapmamız gerekmektedir.

  Hem 3167 S.K. hem de 5941 SK. da vekaleten çek keşide edenler hakkında yaptırım öngörülmüş olduğundan 20.12.2009 tarihinden önce işlenen suçlarda TCK. nun 7/2. maddesine göre, hangi yasanın daha lehe olduğuna bakılmalıdır.

  Burada, cezai yaptırım içermeyen ve sadece tedbir kararı içeren 5941 S.K. nun 5/4. fıkrasının daha lehe olduğu açıktır.

  Bu nedenle; 20.12.2009 tarihinden önce vekaleten çek keşide edenler hakkında daha lehe olan 5941 S.K. nun 5/4. fıkrası uygulanmalı ve haklarında “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” kararı verilmelidir.

  20.12.2009 tarihinden sonra, hesap sahibi gerçek veya tüzelkişiler adına açılmış banka hesabından vekaleten çek keşide edenlere “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” kararı verileceği tartışmasızdır.

  Saygılarımla...
  Yargıtay Savcısı
  18.01.2010.22:32

  YanıtlaSil
 54. Değerli Cüneyt Kardeşim (Pirimiz); elbetteki bana çok iş düşecek, mümkün olduğunca görevimi eksiksiz yerine getirmeye çalışacağım. Bu bir kaç gün; daha doğrusu hafta sonuna kadar, C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusu hususunda, çalışmalarımı yoğunlaştıracağım. Tekrar; tüm katılımcı arkadaşlarıma saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 55. cüneyt kardeşim yargıtay savcısı böyle diyor ama hala berat vermiyorlar ve tahütname almadanda cezaevinden çıkarmıyorlar bunların bu kanundan haberi yokmu anlamak cok zor allah yardımçımız olsun

  YanıtlaSil
 56. 53,

  kaçakkende taahhüt verebilirsin. ama kendin gitme taahhüt için ya avukatın yada vekaet vereceğin bir yakının takip etsin. aksi takdirde 1-2 gün de olsa sıkıntı yaşama ihtimalin var

  YanıtlaSil
 57. Değerli site yöneticileri ve bilgi sahibi arkadaşlarım.Öncelikle paylaştığınız bilgiler ve mücadele çabalarınız için teşekkür ederim.Aslında Cüneyt bey 6 daki yorumunda bunu anlatmış ama ben kafamda net olamadım.
  Babamın sahip olduğu şahıs firmasına ait çekleri kardeşim mahkemede (vekaleten ben imzaladım) dedi ve eski kanuna göre kardeşim ceza aldı.Şimdi yeni kanuna göre kardeşim suçsuz ve dosyalar yargıtayda.İmza babamında değil, kendisinin sağlık durumunun iyi olmaması ve şehir dışında bulunması nedeniyle onun imzasını ben benzetmeye çalıştım.Şunu öğrenmek istiyorum.
  eski kanuna göre Babam , yeni kanuna görede kardeşim suçsuz görünüyor.Acaba ikiside berat edebiliyormu veya kim ceza alıyor.Biraz karışık mı anlattım bilmiyorum ama bilgili arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.Saygılarımal Ayhan.

  YanıtlaSil
 58. 40 NO FİKRET BEY EĞER ORDA YANLIŞ ANLAMADIYSAM TİCARETİ TERKTEN CEZA DİYORSUNUZ AMAN DİKKAT EDİN ÇÜNKÜ BİZDE DÜKKANIN YERİNİ DEĞİŞTİRDİK BANKA TİC. TERKTEN BİZE 3 AY HAPİST ÇIKARDI UĞRAŞIYORUZ İKİ SANTİM KALINLIĞINDA DOSYA İLE BAŞVURDUK FAALİYETLERİMİZİ YENİ DÜKKANIN MALİYE TUTANAĞINI YİNE FAYDA ETMEDİ ŞİMDİ AĞIR CEZAYA DAVA AÇCAĞIZ

  YanıtlaSil
 59. abilerim ya çok özür dilerim bunu hep sordum ama tam cevap alamadım cevap geldiyse dahi kaçırdım..kaçırdıysam bağışlayın..ben 2007 de aktif ve pasifiyle %25 hissedar olduğum şirketi devrettim.devretmeden önce imzalamış olduğum çeklerin vadesi devrettikten sonraki döneme denk geliyor(3-4 ay sonra gibi)ve şirket çekleri ödemedi dolayısıyla imzada benim olduğu için yakalanmam çıktı.yeni kanuna göre bana bir faydası var mı yoksa paşa paşa taahhütname mi imzalayacağım.teşekkürler

  YanıtlaSil
 60. sayın 53 chp 15 şubatı bekliyor diyosunuz herkesin çıkması için.dosyası yargıtay da olanlar ne olacak onlar da çıkabilecekler mi 15 şubata kadar.dayım halen cezaevin de çıkamadı

  YanıtlaSil
 61. 60
  Çok zor durumdaysan taahhüt ver
  ama değilim diyorsan, şu uygula birliği sağlansın
  uyaarlama yargılaması isteyeceksin
  normal şartlarda beraat olması lazım
  ama bura Türkiye
  Anormal bir ülke

  YanıtlaSil
 62. hrks slm yakalanmadık gece oldu burdayız yorumları okudum bugün hiç kavva yok gibi birşeyler başaracagız bugün ki karar tlf anladıgım kadarıyla elim den geldigince katılcam ben bi gün geriden takib ediyorum yeterlimi bakın ben herşeyden hatta kaçmakdan bile vazgeçmişdim sizleri bulana kadar siz hedef gösterin yeter ve birbirimize düşmiyelim oyuna gelmiyelim daha beraber pankart açacaz gerekirse beraber yatacaz ZALİME inat beraber hrks saygılar

  YanıtlaSil
 63. birde bugün cem tv takip eden oldumu gerçi herif star da yapacagını yaptı cem tv kim izler bu prof yakın tarihde büyük bi kanala misafir filan olacakmı bilgisi olan duyumu olan belki yanlışını düzeltmek ister hasn bey ihtiyar cüneyt bey sizler ilgileniyorsunuzdur eminim bu tip insanlar toplum da etkili ve kuvvetli bi kanalda konuşunca durum daha vahim oluyor

  YanıtlaSil
 64. 60 ı yorumladığınız için teşekkür ederim cüneyt bey.

  YanıtlaSil
 65. sayın cüneyt bey

  sn.şevki kulkuloğlu başlıklı sayfaya 232 ve 234 sıralarda faiz hesaplamasıyla ilgili 3095 sayılı kanun metnini gönderdim ve fazla bişey anlayamadığımı çünkü kanunda yıllı faiz bundan önceki dönemler içinde %12 olur gibi bir acıklama vardı.. sami beyin başına gelen gibi taahhutten sonra tekrar bize hesaplanmadı diye gelirlerse bu konuda bir açıklama yapabilirmisiniz ltf...Ahmet K.

  YanıtlaSil
 66. MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP MAİL GÖNDERMEK İSTİYORUM.DOĞRU DÜZGÜN BİRŞEYLER YAZMALIYIM.AMA NE YAZMAM GEREKİR BİLEMİYORUM.SİTEYE BİR ÖRNEK MEKTUP KOYSANIZ OLMAZMI.BİDE VEKİLİN ADINI YAZIP TBMM ANKARA ADRESİNEMİ GÖNDERECEĞİZ.CEHALETİMİ BAĞIŞLAYIN.

  YanıtlaSil
 67. cerkeshan,

  unutma o pankartın bir ucunu sen bir ucunu ben tutacağım. nede olsa söz verdik :)

  YanıtlaSil
 68. BEN SANBSÜREMİ UGRADIM YAYINLAMANIZI İSTİYORUM LAZOGLİ 61

  YanıtlaSil
 69. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle protesto için Kayseri'den Ankara'ya yürüyen iş adamı, Elmadağ ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

  Kayseri'den 16 gün önce Ankara'ya ulaşmak için yola çıkan iş adamı Ali Osman Öksüz (57), Kırıkkale'nin ardından vardığı Ankara'nın Elmadağ ilçesinde rahatsızlandı.

  Dinlenmek için girdiği kahvehanede fenalaşan Öksüz, 112 Acil Servis ekiplerince Elmadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  Öksüz'ün tedavisinin ardından yürüyüşüne devam edeceği bildirildi.

  NE OLMUŞTU?

  Sivas Devlet Hastanesi acil servisinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra yürüyerek Ankara'ya doğru yola çıkan iş adamı Ali Osman Öksüz (57), AA muhabirine yaptığı açıklamada, alacaklarını tahsil edemediği ve bu nedenle de borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle bir süre önce Kayseri'den Sivas'a protesto yürüyüşü başlattığını söylemişti.

  Kayseri-Sivas arasındaki yürüyüşü sırasında sağlık sorunları yaşadığını, ayağında ağrılar oluştuğunu belirten Öksüz, tedavisinin ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etmişti.

  Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeye çalışacağını ifade eden Öksüz, ''Bu son çırpınışım. Ben buna ölüm yolculuğu diyorum. Belki ölürüz, belki kalırız ama sağ kaldığım an Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı köşküne kadar gideceğim ve orada Cumhurbaşkanı'na dertlerimi anlatacağım. Ve paramı almadan geri dönmeyeceğim'' diye konuşmuştu.

  Toplam 172 bin TL alacağı olduğunu, borçlarının tepeye vurduğunu iddia eden Öksüz, ''22 bin TL'lik sigorta borcum 48 bin TL'ye çıktı. Maliye borcum 30 bin TL, işçiye ödeyeceğim miktar dünya kadar oldu. Nereden bakarsan bak, devletin bana 300 bin TL'ye yakın ödemesi gerekiyor'' demişti.

  Kayseri'den 7 günde Sivas'a geldiğini ifade eden Öksüz, bacaklarında ağrılar, sancılar olduğu için Ankara yolculuğunda kendisini fazla zorlamayacağını belirterek, ''Kaç günde varırsam, kader artık. Hava şartlarına bağlı. Günlük yaklaşık 35-40 kilometre yürümeyi hedefliyorum'' demişti. Kış şartlarını düşünerek yanına eldiven, bere ve çorap aldığını kaydeden Öksüz, yol güzergahındaki tesislerde, akaryakıt istasyonlarında dinlenerek Ankara'ya gitmeyi planlıyordu.

  Daha önceleri çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri yaptığını, 2007'de BOTAŞ'ın yüklenici firmasından ihaleyle iş aldığını, bu işi kısa sürede bitirip teslim etmesine rağmen hak edişlerin ödenmesinin durdurulması üzerine alacağını tahsil edemediğini öne süren 5 çocuk babası Öksüz, bu nedenle borçlarını ödeyemediğini, işçilerine ödeme yapamadığını, iş yerinin dağıldığını söyledi.
  Alacağını tahsil edemeyince iflas ettiğini, çocuklarının ortada kaldığını, borcu nedeniyle cezaevine girdiğini belirten Öksüz, sesini duyurmak için Kayseri'den başlattığı yürüyüşte sağlık sorunları yaşamış ve ambulansla Sivas'a getirilmişti.

  Sivas'ta geçen eylül ayında da bir otelin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Öksüz, 2 yıl önce de kaldığı otelin çatı katına çıkarak intihara teşebbüs etmiş, olay yerinden otomobiliyle geçen Sivasspor'un o dönem teknik direktörü Bülent Uygun çatıya çıkarak Öksüz'ü ikna etmişti.

  Ali Osman Öksüz, bu yılın başında da onarıma alınan tarihi Çifte Minareli Medrese'nin minarelerinden birine çıkarak intihar etmek istemişti.

  YanıtlaSil
 70. SAYIN CÜNEYT işyerini terkten hapis cezası alma ihtimalimiz var mı? ya da böyle bir uygulama var mı?TAMER

  YanıtlaSil
 71. mektup,mail ve faks göndermek isteyen arkadaşlar.. aslında isteyen değil GÖNDERİN arkadaşlar...JENARDİnin daha önce yayınladığı örnek metni diğer yazıda kaldığı için ona danışmadan uygun göreceğini düşünerek tekrar gönderiyorum ...isteyenler var..


  SAYIN CHP GENEL BAŞKANIM,MİLLLETVEKİLLERİM PARTİ YÖNETİCİLERİM;

  Bilindiği gibi AKP iktidarı tarafından 20/12/2009 da kanunlaşarak yürürlüğe giren ''çek kanunu'' artan ekomik krizinde etkisiyle vehametini katlanarak sürdürmektedir.Gerek globalleşen ülkelerde gerekse de gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde serbest piyasa ekonomisine devletin hapis ile müdahale etmesi mümkün görülmemiş ve ödenemeyen çeklerde hapis cezası, geri kalmış ülkelerde bile kaldırılmıştır.

  Adalet komisyonu raporlarında ve tutanaklarında çek kanunu ile alakalı chp nin tutumu bellidir. Anayasa'ya bariz aykırılık oluşturan ve kimsenin özgürlüğü; borcundan dolayı elinden alınamaz şerhleri ile chpli komisyon üyeleri bu konudaki dik duruşlarını bu toplantıda da sergilemişlerdir.


  Haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda; C.H.P. Genel Başkanımızın ve Milletvekillerimizin, hep yanımızda olduğunu gördük ve inandık. Gerek bizler için ve gerekse ülkemizin tüm sorunları için; başarılı çalışmalarınızın daim olmasını diliyor, kendim ve tüm arkadaşlarım adına, ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURMANIZI bir Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olarak rica ediyorum.

  adı
  soyadı
  imza

  YanıtlaSil
 72. 70 TE YAZAN ARKADAŞ.BİZLERDE BÖYLE EYLEMLERMİ YAPALIM DEMEYE GETİRİYORSUNUZ.YOKSA ÇEK TAHSİL EDEMEDİĞİ İÇİN ADAMIN ALACAKLARINI DEVLETTEN İSTEMESİMİ MEVZU .ADAM HAKLIMI,DEĞİLMİ ANLAYAMADIM.İZAH EDERMİSİNİZ.

  YanıtlaSil
 73. 71
  var
  işyerini usulune aykırı terk 3 ay hapis
  TTK 337a
  ama işyerini terkten dolayı alacaklıyı kasten zarara uğratmış olma gibi bir durumunuz söz konusu olamalı

  iflas ettiğinizi belgelerseniz ceza yok, cezayı şu şartla alıyorsunuz: üzerinize kayıtlı malı alacaklıdan kaçırma gibi şeyler yani ticareti terk etmenizden dolayı alacaklı zarar görmüş olmalı..

  Ticareti terk eden tacirlerin 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifleri ile alacaklıların isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya ve ilan masraflarını ödemeye mecbur oldukları halde bunu yerine getirmeyenler İİK’nın 337/a maddesi uyarınca cezalandırılmaktadırlar. İİK’nın 337/a maddesi hükmüne göre; “44. maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında gösteremeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu hakkında, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, tetkik mercii tarafından 3 aydan 1 seneye kadar hafif hapis cezasına hükmolunur.

  Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez.

  Borçlunun iflası takdirinde birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır.”

  YanıtlaSil
 74. CUNEYT BEY,2003 YILINDA ÇEKLERİM YAZILDI.HİÇBİR EVRAK ALMADIM.MAHKEMEYE GİTMEDİM.2004TE 5 DOSYADAN HAPİS VERMİŞ HAKİM OZAMANDAN BERİ KAÇAĞIM.ZAMANAŞIMINA UĞRAMAZMIYIM.

  YanıtlaSil
 75. 75
  zaman aşımı 10 yıl

  2014 tarihinde zaman aşımı dolar
  cezadan kurtrmaz ama cezaevinede girmezsiniz:)

  YanıtlaSil
 76. cuneyt bey ticareti terk davasında dava açma zaman aşımı varmı cekdeki gibi.. yoksa istediği zaman dava açabiliyormu?

  YanıtlaSil
 77. Arkadaşlar,

  Anayasa Mahkemesinde gündemde olanlar

  ANKARA -AA- Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutan, askere sivil yargı yolu açan düzenleme ile hakim ve savcı kararıyla telefon dinlemelerine izin veren Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükmünün iptal istemine ilişkin davaları önümüzdeki günlerde ele alacak.
  Yüksek Mahkemede ayrıca, 2B arazilerinin satışını öngören kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, yabancılara mülk satışına yeni düzenleme getiren kanunun aralarında bulunduğu 150'ye yakın düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemi görüşülmeyi bekliyor.
  Heyet, bu talepleri Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın belirleyeceği takvim doğrultusunda ele alacak.
  CMK'nın 135. maddesinde yer alan ve "hakim veya cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla yaptığı iletişimin tespit, dinlenme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine" izin veren hükmün iptal istemi esastan görüşülecek. Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruda, CMK'nın 135. maddesinin 5353 sayılı yasanın 17. maddesiyle değiştirilen 1 ve 3. fıkralarının iptali isteniyordu.

  buda demek oluyorki 5941 sayılı yasa Anayasa mahkemesine götürüldüğünde bekleyen bu başvurular arasında kendine yer bulacak. Bunlarla ilgili görüşülme takvimini Abayasa Mahkemesi başkanı yani Haşim Kılıç belirliyor. Ama en önemli avantajımız beklemekte olan görüşmelerin birçoğunun tayin edilen raportörün raporunu hazırlaymasına müteakip görüşülecek olması 5941 sayılı yasa ise sadece esas yönünden Anayasaya uygunmu değilmi değerlendirmesi şeklinde bakılacak buda bir avantajdır.

  saygılar

  YanıtlaSil
 78. Cüneyt bey selamlar,
  Bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. Çalıştığım dirmada vekaleten imzaladığım çeklerden dolayı Adli para cezaları almıştım. Dosyaları temyiz ettim. Ama henüz gelen bir sonuç yok. Vekaletim sadece çek keşide etme yetkisi içeriyordu. (Şirket hesaplarına para yatırma-çekme yetkim yoktu)
  SORUM ŞU : Yargıtaydaki dosyalarım ile ilgili ne yapmalıyım. Vekaleten çek keşide edenler de taahhüt mü verecekler. Kafam karıştı. Yardımcı olur musunuz lütfen? Teşekkürler. AYSUN.

  YanıtlaSil
 79. YARGITAY 34 ÜYESİNİ SEÇTİİ

  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/13517237.asp?gid=229
  (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 80. Sayın arkadaslar,
  Herkese iyi sabahlar. Ticareti usulsüz olarak terk etmekten açılan davalar için örnek bir savunma dilekçesi malesef bulamadım. Dava tarihi yakın çek davaları ile uğraşırken birde bu çıktı başımıza. Maddi durumum avukat tutmaya müsait olmadığı için sizlere danışmak istedim. Elinde örnek bir savunma dilekçesi olan arkadaşım varsa paylaşabilirse, ya da Cüneyt bey sizin yönlendirmenizle bir iki satır bir savunma dilekçesi hazırlayabilirsem çok müteşekkir olucam. mail adresim guns_ozel@hotmail.com Herkese kolaylıklar dilerim.

  Guns

  YanıtlaSil
 81. arkadaşlar 2002 çekim yazıldı 2004 arama kararı çıktı aranıyordum geçen hafta aramam kalkmış taahhüt vermedim. sordurdum dosya karar verilen yere gitmiş dediler.

  YanıtlaSil
 82. 82 deki arkadaş biraz daha acarmısın konuyu nasıl olmuş bundan sonra ne olabilirmiş karar verilen yerde dosyan ne olaçakmış aydınlatırmısınız iyi olur

  YanıtlaSil
 83. VADESİ DOLMUŞ HÜKMÜ KALMAMIŞ YASANIN MUHABBETİNİ YAPMAK,BİZ ÇEK MAĞDURLARINA DÜŞÜYOR.
  24 AYLIK ERTELEME DE KOMİSYONUN BİZLERE JESTİ.
  YENİ HAZIRLANAN ÇEK KANUNU HAKİMLERE SAVCILARA MAĞDURLARA BÜROKRATİK EZİYET.
  HÜKMÜ BİTMİŞ YASANIN ACILARINI SORUNLARINI HALA YAŞAMAKTAYIZ..

  FİİLİ DURUM SUÇ VAR ANCAK (1.1.2009 DAN SONRA)UYGULANABİLECEK KANUNİ BİR CEZASI YOK.

  nasıl ki 1.1.2009 gününden sonra mahkemeler bu suçlara ceza veremeyeceklerine göre, önceden ceza verilmiş ancak 1.1.2009 dan sonra cezasız kalmış bir suç nedeniyle verilmiş bu cezalar da infaz edilemez.cezaların kararı veren mahkemesince ek kararla bütün sonuçları ile ortadan kaldırılması gerekir.cezası ceza evinde infaz edilenlerin de mağduriyetlerinin önlenmesi için de ya infazlarının öncelikle durdurulması veya cezanın ortadan kaldırılarak tahliye edilmeleri gerekir.

  yapılacak yasa değişikliği beklense bile hiç olmazsa infazlar durdurulmalıdr.

  tck 61/10.md de cezalar KANUNDA AÇIKÇA yazılı olmadıkça ne artırılablir ne eksiltilebilir ne de DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

  tck 45 md ve 61/10,ve tck 2md birlikte değerlendirildiğin de ÇEK SUÇU 1.1.2009 dan sonra CEZASIZ kalmıştır.cezasız kalan suç nedeniyle de önceden verilmiş cezayı da ortadan kaldırılması gerekir.infazlarınında durdurulması gerekir.
  tck 45.md cezaların hapis ve adli para cezaları olduğunu söylüyor.bu madde de veya tck 52 .md.de 'ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI' VEYA ' ARTIK UYGULAMA İMKANI KALMAYAN(5252 sk geçici 1.md göre) 5252.SK 5.md benzer şekilde 450 ytl adli para cezasını uygulamak yasal değildir.zira tck 45.md de böyle bir ceza vermeye yasal imkan da yoktur .

  aksini kabul etmek demek ise tck 2/3.md göre ' Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz' amir hükmüne aykırı KIYAS YASAĞINA GİRER.CEZA İÇEREN HÜKÜMLER KIYASA YOL AÇACAK BİÇİMDE GENİŞ YORUMLANMIŞ OLACAKTIR.

  ceza hükümlerinin uygulanmasında KIYAS YASAĞI VAR. CEZA İÇEREN HÜKÜMLERİNİN DE YORUMLANIRKEN DE GENİŞ YORUM YAPILABİLİR ANCAK BU GENİŞ YORUMUN DA YASAL SINIRI KIYASA YOL AÇACAK BİÇİMDE OLMAYACAK

  YanıtlaSil
 84. sakarya 1 asl.ceza da dosyası olan varmı.Ne tür kararlar veriyor.bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

  YanıtlaSil
 85. Arkadaşlar..Benim yaşça hepinizden büyük olduğumu tahmin ediyorum.Bizim hukuk sistemimizde çok büyük yanlışlıklar var.Ticari faaliyeti TTK çerçevesinde devam eden bir firmanın mal varlığına çeki ödenmedi diye ihtiyati haciz tedbiri koydurarak ve araçları bağlanarak Anayasamızın hangi maddesine göre hadi borcunu öde yoksa seni yargılandığından haberin dahi olmadığın konu ile ilgili olarak çek yasasına muhalefetten dolayı hapis cezası verip içeri atarım denilebilir?BizlerdekamununbireylerideğilmiyizYasal savunma hakkımız bazı hukukçular tarafından gasbedilerek gıyabımızda verilen kararlarla nasıl hapse atılıp aile yaşantımız ve Anayasal ticaret hakkımız yasaların eksikliklerinden faydalanarak engellenebiliyor.Sadeca çek yasasının değil tebligat kanununun 35. maddesi ile icra iflas kanununun bazı maddelerinin de değişmesi gerekir.İnsanların mal varlıklarını bloke ederek satış yaptırmayan daha sonra da hadi bocunu öde yoksa seni kamu hukuku adına içeri atacağım deme hakkı moder ülkelerin ve hatta demokratik olmayan ülkelerin hiçbirinde yok.Ben 8 yıl isviçrede yaşadım ve ülkeme dönerek çocuklarımı Vatanım da okuttum.Ama çok pişmanım.63 yaşında bu olayları yaşamamamın gerektiğine inanıyorum.Alacaklının borcunu bilerek ödemiyenler tabiiki cezasını yasalar karşısında çekeceklerdir.Ama ticari hakları gasbedilenlerin haklarının da öncelikle savcılarımız ve hakimlerimiz tarafından korunması gerekir.Son günlerde Adliyelerimizin karar mercileri sene sonu olması nedeniyle dosyaların büyük bir çoğunluğunu derdest ederek Yargıtay Hakimlerimize ve Yargıtay Savcılarımıza büyük haksızlık yapmaktadır.Bilirkişi raporlarına karşı cevap hakkı kullanılmadan dosyalar Yargıtay\'a şutlanmaktadır.34 üyesi daha yeni atanan Anayasal bir kuruluşun işlevinin yavaşlaması bizlerin ve bütün kamu oyunun aleyhinedir.150.000TL lik malımı sattırmayarak TIR larımı çürümeye terkeden ve hiçbir olumlu çözüme yanaşmayan Avukatların müvekkilleri adına bizlerden çocuklarımızın geleceğini de karartma ve yok etme hakları olamaz. Bu nedenle Avukatlık kanununda da değişiklik yapılıp mafia avukatı gibi davranan ve insanların mal varlıklarını gasbederek icra yoluyla sattırıp ve bu malları hiç fiatına alarak nemalanan insanlara da mani olacak yasalar bir an önce çıkmalıdır.Ben kazancımın tamamına ait vergimi devletime ödememe karşın beni hapis cezası ile tecziye eden kanunlar değil bu kanunları kamu araştırması yapmadan bizlerin oyları ile çıkaran TBMM dir.Allah hepimizin yardımcısı olsun..Saygılarımla...

  YanıtlaSil
 86. 85 nolu arkadaş
  Adsız dedi ki... 85
  sakarya 1 asl.ceza da dosyası olan varmı.Ne tür kararlar veriyor.bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
  yeni çek yasasından sonra dava yok eski dava sitede var

  YanıtlaSil
 87. cüneyt bey 77 ye cevap verebilirmisiniz

  YanıtlaSil
 88. Sayın Cüneyt,

  Dün AŞ yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ile ilgili bir mesaj atmıştım.
  54 nolu yazınızda Sayın Yargıtay Savcımız vekaleten atılan imzalar ile ilgili açıklamada bulunmuş.
  AŞ yönetim kurulu üyesi olarak attığım şirket çekleri karşılıksız çıktığı için Adli para cezası ile karşı karşıya kaldım. Durumum Sayın Yargıtay savcımızın yorumu dahilinde değerlendirilebilir mi? (Çekler şirket hesabından keşide edilmiştir.)  Aydın

  YanıtlaSil
 89. cüneyt bey alacaklı davaaçmazsa bir sorun olmuyordeğilmi işyerini terkten veya zamanaşımı oluyormu?

  YanıtlaSil
 90. sayın arkadaşlarım.
  daha önceki yazılarda alacaklılarımızın isimlerinin yayınlanması konusunda bir teklif vardı. bu konuda bir girişim varmı? ben çok etkili olacağına inanıyorum. tefecilerdeki çeklerin pekçoğu vergilendirilmemiş kazançlar.

  YanıtlaSil
 91. değerli arkadaşlar

  içinden geçtiğimiz süreçte yürütmenin ülkeyi yönetmedeki zaafını,yasamaya emrivaki biçiminde,zamanı belli,yapısını korumak şartıyla gönderilen yasalarla gidermeye çalışmaktadır...

  bunlardan birisi de 5941 sayılı çek yasasıdır...

  dokunulmazlık korumasındaki yüzlerce dosyaya rağmen,cezaevlerindeki mahkumları üst üste yatmaya,vardiyalı uyumaya mecbur eden bir anlayış hüküm sürmektedir.yasamanın tüm çabalarımıza rağmen çıkardığı yasalarla,ceza verme olanağının olmadığı hukukçular dillendirilmektedir...

  tüm mağdurların tek umudu yüksek yargıdan çıkacak bir içtihattır...

  dağılan ailelerin,sefil olan insanların sayıları katlanmaya devam etmektedir...

  parmak sayısına dayanarak çıkarılan yasalar ADALET i yansıtmamaktadır...

  my way

  YanıtlaSil
 92. Ticareti terk
  Dilekçenizde iflas, haciz gibi nedenlerle iş yerimi kapatmak zorunda kaldım (tabiki bunu 15 gün içerisinde ticaret odasına bildirmek zorundasınız) bunada gerekçe iş yeri aradım, iş yeri açıp yeni adresimi bildirecektim bunla uğraşırken 15 günlük süre geçti vs.
  Burda amaç iflas ettiğinizi, iş yerimi kapattığımda hacze kabil bir eşyamın olmadığını ve bu nedenle alacaklıların bu fiilden dolayı zarara uğramasının mümkün olmadığını vs anlatmak..

  Olmadı
  Verilen 3 ay hafif hapis cezasıdır, 2005 de yürürlüğe giren kanun hafif hapis cezalarını idari para cezalarına çevirdi. 337/a kanun hükmü
  ve icra mahkemeleri kararları bunun dışında tutulup tutulmadığı tartışmalı.

  YanıtlaSil
 93. taahhüt verince yurt dışı çıkış yasağı koydular banada bende hemen ağrı ceza mahkemesi başkanlığına iletilmek üzere asliye cezaya verdim.hakim havaleyi yaptı sorun olmaz değilmi?

  YanıtlaSil
 94. değerli arkadaşlar


  SAYIN DENİZ BAYKAL GRUP KONUŞMASINDA HÜKÜMET ÇEK MAĞDURLARININ DURUMUNU Bİ DÜŞÜNSÜN DİYEREK...DESTEĞİNİ TEKRAR GÖSTERDİ...

  KENDİSİNE SAYGI VE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 95. cüneyt bey zaman aşımı 7,5 yıl değilmi 10 yıl demişsiniz.tiponne

  YanıtlaSil
 96. cüneyt bey ticareti terkte sadece ticaret odasına bağlı şirketlermi ticaret odasına 15 gün içinde beyanda bulunuyor .esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı olanlarda beyanda bulunuyormu.ADİL

  YanıtlaSil
 97. biz bir hukuk bürosuna danıştık.ceza zamanaşımı 7,5 sene dediler.bir hukuk sitesinde 2005ten önceki davalarda 5 yıldan az hapis cezalarında zamanaşımı 5 yıldır diyor,üstelik kanunu siteye yazmışlar.biz birde yurtdışına kaçan ünlü bir zenginin avukatına danıştık 1dosya olursa 7,5 yoksa 10 yıl dedi.yinede bizim için savcı ve hakimlere danışacak.birkaç gün içinde cevap gelir.

  YanıtlaSil
 98. 10 yıl
  2005 ten öncede zman aşımı 10 yıldı
  2005 ten sonrada ceza zaman aşımı 10 yıl

  dava zaman aşımı ile ceza zaman aşımını bir birine karıştırıyorlar

  2005 den önce dava zaman aşımı 5 yıl, mahkeme karar tebligat vs gibi dava zaman aşımını kesen haller var ama bu yarısını geçemeyeceği için 7,5 yıl
  dava sonuçlanmaz ise 7,5 yılda düşer

  ama dava sonuçlanmış ceza verilmişse bu sefer ceza zaman aşımı başlar buda dava kesinleştikten sonra 10 yıl

  YanıtlaSil
 99. SAYIN BAYKAL BUGÜN GRUP TOPLANTISINDA BİR CÜMLE İLE DE OLSA CEK MAGDURLARI CÜMLESİNİ KULLANDI,KENDİSİNE TEŞŞEKKÜR EDERİZ.ÇEK KANUNUNUN CEZA HÜKMÜNÜ DÜZENLEYEN 5. MADDESİ İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE MUTLAKA GİTMELİDİR,VE ARTIK BİR BORÇ SENEDİ OLAN ,(Kİ TÜRKİYEDE OLMASI GEREKEN ZATEN BUDUR) ,ÇEKTE HAPİS MUTLAKA KALDIRILMALIDIR.AYRICA ,İNSANLARIN EVİNE DÜKKANINA İCRA ,HACİZ GETİRİP İNSANLARI AŞAĞILAMAKTAN KOMŞULARINA MAHÇUP ETMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMAYAN VE YARGIYA ÇOK PAHALIYA MAL OLAN ALACAK TAHSİL METOTLARI KALDIRILMALIDIR.
  BORÇLU BORCUNU ÖDEYECEK ,ALACAKLI ALACAĞINI ELBETTE İSTEYECEKTİR,ANCAK BU İNSANLARI KÜÇÜK DÜŞÜREREK OLMAMALIDIR.
  BU İKİ KALE KAZANILANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDİLMELİDİR.

  YanıtlaSil
 100. arkadaşlar bende biraz önce sayın kemal anadol u aradım fakat sekreteriyle görüştüm izmirde olduğunu söyledi ve kendisi söyleneni ileteceğini fakat fax daha etkili olurdedi altına numaranızı yazın durumunuzu anlatın dedi şuanda partide bu yönde çalıma yapılıyor herkes fax ve telefon açarsa bence bu iş halledilir.. teşekkürler.

  YanıtlaSil
 101. EN İYİSİ TAAHHÜT VERMEK.KAÇ KAÇ NEREYE KADAR.BELKİ DOĞRU DÜRÜST BİR İŞ BULURUZ.7 SENEDİR 500 LİRAYA ÇALIŞIYORUM.1000LİRA MAAŞLA BİR İŞ BULURSAM YİNE 500 ÜNÜ YER KALANIYDA BORÇLARIMI ÖDERİM.ŞU FAİZLERİ OLMASA ÇOK DAHA KOLAY OLACAK.AMA ÖDEYEMEYELİM DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

  YanıtlaSil
 102. Buca cezaevindeki arkadaşlarımızın mağduriyetleri hala devam ediyor.Tahliye olamayanların sayısı çok...Taahhütnamelerine gelen RED kararları ile yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana tahliyeleri yapılamıyor...

  Arkadaşlarımızdan bir tanesine İzmir 1.Asliye Ceza dan aynı dosya için 3.kez RED geldi.GEREKÇESİ:Taahhütnameniz samimi bulunmamıştır...

  Şimdi bu arkadaşımız özgürlüğüne kavuşabilmek için hakimin kendisini samimi bulmasını bekliyor...

  YanıtlaSil
 103. sn zeynep

  Arkadaşlarımızdan bir tanesine İzmir 1.Asliye Ceza dan aynı dosya için 3.kez RED geldi.GEREKÇESİ:Taahhütnameniz samimi bulunmamıştır...

  bu karar eğer mevcut ise siteye kararı atmanız yararlı olacaktır...erteleme çek borçlusuna kanun tarafından sağlanmış bir hak...hiçbir hakim kehanette bulunarak sen hapiste kalmaya devam et gibi bir anlayışta bulunmamalıdır...

  kanunun bu kısımı çok açıktır...

  my way

  YanıtlaSil
 104. Ne demek arkadaşım samimi bulunmamıştır. İnanın inanasım gelmiyor. Doğruysa bu hakim hakim olamaz olamaz olamaz.
  Samimi bulmayışının gerekçesi varmı. Yani taahhüt veren arkadaşımız kelime arasına gülme işareti falanmı yazmış
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 105. 100 DE YAZAN ARKADAŞ ÇOK HAKLISINIZ.İCRANIN KİME FAYDASI VAR.ÇOCUKLARIN GÜNAHI NE,EVLERİNDE EŞYASI KALMAYAN İNSANLAR NASIL YAŞAR,KİME SIĞINIR.ÇEK SUÇLULARINA NEFES BİLE ALDIRMIYORLAR.VALLA BU ÜLKEDE EN AĞIR CEZA BİZLERE.HIRSIZIN,KATİLİN,GASPÇININ,TERORİSTİN YUVASINI DAĞITMIYORLAR.ADAM HEM HAPSE GİRECEK HEM YUVASI DAĞILACAK BÜTÜN AİLESİDE CEZALANDIRILIYOR.BU HAKSIZLIK,ADALETSİZLİK

  YanıtlaSil
 106. BİR YASA ÇIKARDINIZ UYGULANMASINI SAĞLAYIN SAMİMİ BULMASSANIZ TAAHHÜTLERİ KABUL ETMEYİN DİYE EK YASAMI VAR.BİZEDE SAVCI TAAHHÜT VERSE BİLE ADLİ PARA CEZASINDAN 3 AY YATAR DEMİŞTİ.TAAHHÜT VERMEKTEN KORKUYORUM.

  YanıtlaSil
 107. evet arkadaşlar benim dayımda aynı durum da iki kez tahhütte bulunmasına rağmen iki kez red geldi nedeni ise tahhütnamenin samimi bulunmaması.ne yapacağımızışaşırmış durumdayız,ne yapmamız konusun da bir bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.bu halde olan çok tutuklu var şu an halen tahliye bekleyen.

  YanıtlaSil
 108. Yeni çek kanununa göre kısmi ödeme tanıkla ispatlanabilir mi ? Sanık, iddianameye konu çeki kendisinin keşide ettiğini kabul ediyor. Ancak 7500 TL.'lik çekin 6000 TL. sini şu şu tanıkların hazır olduğu bir ortamda ödedim diyor. Ceza yargılamasında maddi gerçek her türlü delille ispatlanabilir. Diğer bir deyişle somut olay için senede karşı senetle ispat zorunluluğu olmamalı. Tanıklar da sanığın savunmasını doğrularsa bakiye 1500 TL. üzerinden mi mahkumiyet kararı verilmeli ? Cevap verecek dostlara şimdiden teşekkür ediyorum. ;))
  Saygılarımla...

  YanıtlaSil
 109. Cüneyt bey icra hukukunda sözlü selil kabul edilmiyor biliyorum. Çünkü bundan 5-6 yıl önce icra işi ile ilgili böyle bir sorun vardı ve icra dairesi ile icra mahkemesi sözlü delili yani tanık ifadesini kabul etmedi. Ancak ceza hukununu emin değilim ama sonuçta ceza olunca etkisi olur diye düşünüyorum yani 1500 tl den ceza alır
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 110. Sayın Cüneyt,

  Dün AŞ yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ile ilgili bir mesaj atmıştım.
  54 nolu yazınızda Sayın Yargıtay Savcımız vekaleten atılan imzalar ile ilgili açıklamada bulunmuş.
  AŞ yönetim kurulu üyesi olarak attığım şirket çekleri karşılıksız çıktığı için Adli para cezası ile karşı karşıya kaldım. Durumum Sayın Yargıtay savcımızın yorumu dahilinde değerlendirilebilir mi? (Çekler şirket hesabından keşide edilmiştir.)


  Aydın

  YanıtlaSil
 111. cüneyt bey 97 ye cevap verebilirmisiniz ADİL

  YanıtlaSil
 112. 1999 da çekten nezarete düşmüştüm inanın hırsız bile bizim yanımızda daha itibar görüyordu

  YanıtlaSil
 113. GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ: HER NEKADAR HÜKÜMLÜNÜN 5941 SAYILI YASANIN 2/1b maddesi geregince taahhüt vermesi nedeniyle infazın durdurulmasına karar verilmesi istenilmiş isede verilecek taahhüdün yasa geregi hiç tereddüte mahal bırakmaksızın a.) 5941 sayılı yasanın 6 maddesine göre karşılıksız kalan çek bedelini üzerinde yazılı bulunan tarihe göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte iki yılı geçmeyecek şekilde belirli vadelerle ödemeyi, b.)birinci yıl taksidini bu şekilde belirlenecek miktarın 1/3 ünden az olmamak üzere ödemeyi, içermesi gerektiği, ancak incelenen taahhüdün yasanın 6/1 maddesine göre karşılıksız kalan çek bedelini çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte ödemeyi içermedigi taahhütte kanunun aradıgı koşulların yerine getirilmediği anlaşılmakla İNFAZIN DURDURULMASI TALEBİNİN REDDİNE

  YanıtlaSil
 114. size konya 3 asliye ceza mahkemesinin red kararını yazdım. burdanda anlaşılacagı üzere mahkemelerimiz tahliye vermemek için ayak sürümekte, yatıra bildiğim kadar yatırayım mantıgı ile hareket etmektedir. 16 dosyamdan tahliye olmama ragmen tahliyemden sonra böyle red karaı verilebiliyor. ülkemiz gariplikler ülkesi. yalnız taahhüdün samimi bulunmadıgı gibi bir gerekçe kanunun ruhuna aykırıdır. hukuk katliamıdır. siz ne kadar yasaya uygun taahhütte bulunsanızda ben sizi bırakmayacagım demektir. bu keyfiliktir. hukukla adaletle alakası yoktur.burda sorun samimiyette ölçü nedir. hakimler psikologmudur, yoksa peşin hükümle yasa tanımadan karar verebiliyorlar. insanlar içerde mahkum, nereden ulaşacaklar geriye dönük yasal faizlerin hesaplanmasına. yeminli mali müşavir arkadaşıma sordum. mahkemelerin bu uygulamalarının yasaya aykırı oldugunu, ancak yasal faiz hesaplarının mahkemelerce atanacak bilir kişiler tarafından yapılacagını ögrendim. içerde elin kolun baglı, ben mali müşavirim çeklerim 2004 nerden ulaşacagım çekin yazıldıgı tarihe, o yıllardaki faiz oranlarına vede faiz hesaplamalarına. soruyorum sayın hakimlerimize kendileri acaba faiz hesaplamasını biliyorlarmı.ama sakat mantıkla ben yaptımö oldu. ne kadar kolay insanların özgürlüğünü kısıtlamak.

  YanıtlaSil
 115. YARGITAY da temyizde olan dosyalar , mahkemelerine iade mi edilecek , yoksa YARGITAY da mı sonuçlandırılacak ??? Bilen varsa lütfen cevap yazsın .

  YanıtlaSil
 116. 112
  Tacir kişiler dendiğine göre:
  Burda kasıt tüzel kişilik ve ortaklarıdır
  Kanımca ticaret odasına ve vergi dairesine 15 gün içinde adres değişikliğini bildirme yükümlülüğü..

  Bir çok arkadaşımızın başına gelen olay şu
  iş yeri kirasını ödeyemiyor veya icra ne var ne yok kaldırıp götürüyor
  iş yeri kirasını ödeyemen bürosunu boşaltıyor
  bundan sonra ne iş yeri açabiliyor nede ticaret odasına bilgi verebiliyor.
  Dilekçenizde mucbir sebeblerden bahsedin ve kastınızın olmadığını yazın..
  elden ne gelir..

  YanıtlaSil
 117. O ZAMAN BENDE O HAKİM VE SAVCILARIN KARARLARINI SAMİMİ BULMUYOR VE REDDEDİYORUM.

  YanıtlaSil
 118. NAPACAKLAR YANİ BU HAKİM VE SAVCILAR KARARLARINI KABUL ETMİYORUM DİYE ZORLA İÇERİMİ ATACAKLAR DAĞBAŞIMI BURASI :)

  VALLAHİ DAĞBAŞI BU MEMLEKET ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ BURADA.

  YanıtlaSil
 119. ARKADAŞLAR LUTFEN TELAŞE ETMEYIN AYNI RED BENIMDE BAŞIMA GELDI YOL ŞU
  1-TEMERRUT FAIZI ILE BERABER RAKAM 1/3 U 1.YIL 2/3 U 2.YIL OLMAK UZERE TAAHHUTNAME YENIDEN DUZENLENMELI VE AYNI ANDA ASLIYE CEZA MAHKEMESINE VE BIR UST MAHKEME OLAN NOBETCI AĞIR CEZA MAHKEMESINE BU TAAHHUDU VE ITIRAZ DILEKCENIZI VERINIZ.
  BEN 6 SAATTE HALLEDIP ÇIKTIM SIZLERDE AYNI YOLU DNEYIN LUTFEN UMITSIZLIĞE KAPILMAYIN ZANNETMEYINKI SADECE KONYA 3. VE DE IZMIR 1. BUNU YAPIYOR
  KADIKOY 5 TE AYNI SEYI YAPIYOR VE BILEMEDIĞIMIZ ONLARCA ASLIYE BELKIDE YOLU BUDUR COZUM EN FAZLA 1 GUNDUR
  SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 120. AYRICA YARGITAYDA 2YIL MUDDETÇE ESKIYE AIT DOSYALAR İŞLEMDE OLMIYACAK SONRAMI ?SONRASINI KANUNU YAPICIDA BILMIYOR.35 BIN KAÇAK VE HAPISTE,60 BIN SONUÇLANMIŞ DAVA 150 BININ USTUNDE YARGITAYDA DOSYA TABİİ YENILERDE VAR.ONLARI BILMIYECEĞİM HERHALDE EN AZ BU KADAR OLUR HIÇ KIMSE BOYLE BIR YUKLE SECIME GIDEMEZ UNUTMAYALIMKI IYIMYADA COK IYI BILIYOR YAPILAN KANUNUN FELAKET BIR KANUN OLDUĞUNU BUNU MECLISTE BELIRTTI.SONUÇ SEÇİME BU ŞARTLARDA HİÇ BİR İKTİDAR PARTİSİ GİDEMEZ.HELE ARTIK OY KAYBETMEYE BAŞLADIYSA!!!!UNUTMAYIN BANKACI VEYA FAKTORINGLERIN OYUNU HESAB EDIN BIRDE BIZLERIN VE CEVREMIZIN
  SAYGILAR

  YanıtlaSil
 121. sn 45 te yazan arkadaş

  fikret 40 ta yazan arkadaş şirket davalarını uyaptan takip edebiliyormusun? ben takip edemiyorum, nasıl olduğunu yazbilirmisin?

  diye sormuşsunuz

  ben orada şirket davasını değil bende şirket hisselerini ve müdürlüğünü devir alan kişinin T.C.K. numarasından sorgulayarak öğrendim...

  YanıtlaSil
 122. 59 da yazan arkadaş

  40 NO FİKRET BEY EĞER ORDA YANLIŞ ANLAMADIYSAM TİCARETİ TERKTEN CEZA DİYORSUNUZ AMAN DİKKAT EDİN ÇÜNKÜ BİZDE DÜKKANIN YERİNİ DEĞİŞTİRDİK BANKA TİC. TERKTEN BİZE 3 AY HAPİST ÇIKARDI UĞRAŞIYORUZ İKİ SANTİM KALINLIĞINDA DOSYA İLE BAŞVURDUK FAALİYETLERİMİZİ YENİ DÜKKANIN MALİYE TUTANAĞINI YİNE FAYDA ETMEDİ ŞİMDİ AĞIR CEZAYA DAVA AÇCAĞIZ demişsiniz.

  ben şirket hisselerini ve müdürlüğünü devir ettiğimden dolayı bütün bu (Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, Ticareti usulüne aykiri terk etmek, Ser.sir.iflasini istemek mecburiyetinde olanlarin cezası) adlı cezalar benden hisseleri ve müdürlüğü devir alan kişiye açıldı

  YanıtlaSil
 123. SAYIN 120 PEKİ DOSYASI YARGITAY DA OLANLAR NE YAPACAK ONLAR DA ÇIKABİLECEKLERMİ TAHHÜTLE.

  YanıtlaSil
 124. 79 aysun hnm;

  vekaleten imzası olanlar (şirket veya şahıs çeki olsun farketmez)-taahhüt vermeden- kurtuluyor. ben cezaevindeydim ve taahhüt vermeden şirket çekinden vekaleten imzaladığım için ceza aldığım yedi ayrı davadan tahliye oldum. bu konuda emsal karar ve örnek dilekçe için cemaldeveci@hotmail.com dan yardım isteyebilirsiniz.

  YanıtlaSil
 125. sayın cemal deveci msn açmıyor cemaldeveci@hotmail.com ekledim aMA HENÜZ İRTİBAT KURAMADIM

  YanıtlaSil
 126. msn kullanmıyorum mail atarsanız cevap yazarım

  YanıtlaSil
 127. ........Y A N G I N V A RRRRRRR..... ALLAH RIZASI İÇİN BANA BİRİ SÖYLESİN arkadaşlar ticari sicilim bozulmasından dolayı ticaretimizi devam ettirmek için mecburen eşimin üzerine iş yeri açtım bu meyandada tekrar mal almak için çek kullandık fakat işimizi kurtaramadık ve herşeyimizi kaybettik iki ufak çocuğumdan dolayı adresimizi değiştirdiğimizden hakkımızda açılan hiç bir davadan haberimiz olmadı zaten birşey olursa ben kendimi feda etmitim nasıl olsa bütün çeklerde imzalar benim aileme birşey olmaz diye fakat birde ne göreyim hem eşime hem bana hapis kararı çıkmış yeni kanuna göre ben vekaleten çek yazdığım için bu cezadan muaf tutuluyorum benim bildiğim çeke imza atmayana ceza yoktu fakat avukat bey hayır var kurtuluş yok ancak taahüt vererek kurtulursunuz diyor tamam ödeyebilecek olsam elbette nerden bulayımda ödeyim her şeyi düzgün sermayesi düzgün firmalar çatır çatır batıyor ben şimdi ne yapayım arkadaşlar battım diye intikam almak için tamam beni yatırın ama ulen şerefsiz bizim paramızı ödemedin inat olsun karında hapse girsin diyen adi şerefsiz zihniyete ne yapmalı kanunda anladdığım kadar bitmi ben şimdi bu işi namus davası yapayım bunların üç beş tanesine gerekeni yapayımmı avukata itiraz etsek olmazmı diyorum yok olmaz diyor artık patlama noktasına geldim bilmiyorum inceldiği yerden kopsun iş ticaretten çıkmış hamurabi kanunlarına dönmüş madem benim ailem iki tane ufak çocuğun anası kocasına bağlı bir türk kadını ne hale getiriliyor ulen adaletten bahsedenler ulen namustan şereften bahsedenler bitirdiniz bizi ALLAHIM RABBİM SİZİ BİTİRSİN İNŞALLAH. arkadaşlarım özür dilerim ne yapacağmı şaşırdım

  YanıtlaSil
 128. SLM ARKADASLAR MÜDÜRLÜĞÜ DEVIR ETTİĞİ HALDE CEZA ALMIS, İTİRAZ EDİP BERAAT ALMIS ARKADAŞ VARMI,VAR İSE EMSAL KARAR İÇİN İRTİBAT KURABİLİRMİYİZ. CECE.....

  YanıtlaSil
 129. sn 128

  eğer şirket çeki ise eşinize zaten ceza çıkmamalı idi. Ben 45 adet çek den çekden vekaleten imzadan dolayı ceza aldım ama firma sahibi bir tanesinden bile almadı. SİZİN eşinizede çıkmaması lazım.
  Nasıl avukat bunlar anlamıyorum ya, bu konuda yargıtay kararı bile var. Nasıl eşinizin cezasını kaldıramıyorlar anlamıyorum

  YanıtlaSil
 130. sn 116
  yagıtay dosyaları iade edecek

  YanıtlaSil
 131. sn 111

  neyi tam sorduğunuz net değil. Yönetim kurulu üyesi olarak imza attınız ise, ceza var ama taahhütle ertelemedesiniz.

  YanıtlaSil
 132. Sayın 132,

  Şunu öğrenmek istiyorum. Şirket yönetim kurulu 5 üyeden oluşmuştu. Şu durumda yine sadece ben mi sorumlu oluyorum? Bu anayasanın eşitlik ilkesine uygun mu? Umarım şimdi daha net olmuştur..

  Aydın

  YanıtlaSil
 133. değerli 30 can dostum bu yargıtay kararını nerden bulayım bir zahmet yardımcıcı ol şu avktın gözüne sokayım. kolayında var ise sevinirim ALLAH RAZI OLSUN selamlar

  YanıtlaSil
 134. Cemal bey bzim durumumuzla ilgili birşey sormak istiyorum.işyerini benim üzerime açtık eşime vekalet verdim imzalar ona ait fakat bütün cezalar bana çıktı sadece bir çekten hem eşime hem bana ceza çıkmıştı.şu an 3 çekin mahkemesi sonuçlandı bir tanesi yargıyayda bu durumda nasıl bir yol izleyebiliriz vekaleten çek olduğu için itiraz etmenin bir faydası olurmu.

  YanıtlaSil
 135. sn aydın

  Çekte hapis zaten külliyen Anayasaya aykırı. Gerek 3167 gerekse yeni yasada akıl, mantık, vicdan aramak zaten mümkün değil.Mücadelemiz bu yüzden zaten.

  Sizin durumunuz da maalesef hem ortak hemde imza sahibi olmanızdan dolayı lehe olan durumlar sizin için geçerli değil.

  hep beraber mücadeleye devam edeceğiz

  selamlar

  YanıtlaSil
 136. 135
  eşinizi kurtarır bu durum ama sizin davalarınızı etkilemez.

  YanıtlaSil
 137. 128 de yazan arkadaş allah yardımcımız olsun hepimiz aynı durumdayız ne yapacağımzı şaşırdık feryat figan delirme noktasına geldik artık.Arkadaşlar faxlara aramalara devam bana kazanacağız gibi geliyor allah rızası için yılmayın fax,email,telefon cetelefonu mesaJları allah rızası için arkadaşlar

  YanıtlaSil
 138. 128 de yazan arkadaş önçe sabırlı olbizlerde aynı durumdaydık ve sabırla altından kalktık çekte kimin imzası varsa ona ceza cıkar sen avukatlara bakma onlar bittin yandın yapaçak bişe yok derler kopardığı kadar para koparırlar senden sana bu sitede yardımcı olaçak arkadaşlar cıkar merak etme bugün bir arkadaş vekaleten cek imzalamaktan berat etmiş ve cezaevinden çıkmış mahkeme kararıda var sitede onunla müracat et savcılığa sen takip et av güvenme

  YanıtlaSil
 139. Cemal bey teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 140. bu taahhütlerden dolayı 3 ay hapis yok hakim ve savcı ve avukata danıştım onlar icra iflas kanununa göre aciz mahallinde hakime yapılan taahhüt bizimki kanuna istinaden olduğundan disiplin hapsi yok...

  YanıtlaSil
 141. bu kanun değişmezse bu kadar bizi hangi cezaevine sığdıracaklar aslında bu taahhüt işi bu cezaların kalkacağını anladıklarındandır ayrıca kanun değiştirmeyede gerek yok infaz kanununda adli para cezasını düşürebilir yada infazını farklı kamu yararına işlere çevirmekte çok kolay..üst sınırda çekilir 6 aya 1 yıla illa ceza verecekse vermiş olur 5 yıl inadı olması gereken esas suçlu infazını aşırı doluluktan sıkıntıya sokar..infazı en kolay olanlarda cinayetler adamlar son 5 yılda açık cezaevindeler bizde 50000 geçerse oda yok kapitalist akp zihniyeti adaletin a sı yok bunlarda...

  YanıtlaSil
 142. 3 ay hapis cezası bu taahhütlerde yok ceza alanlar icra müdürünün huzurunda sonuçları yüzüne okunmuş olan icra iflas kanununa göre bizimki ile alakası yok onun...

  YanıtlaSil
 143. sn 128 eski yasa ile ilgili yargıtay karını bulamadım ama aşağıda yargıtay savcısının bu konu ile ilgili açıklaması mevcut.

  Sizin durumunuz çok net, sizin cezanız düşer, eşiniz zaten ceza almaz
  Çek, 20.12.2009 tarihinden sonra ibraz edilmiş ise;

  Vekalete dayanarak çek keşide eden kişiye sadece tedbir kararı "çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı",

  Tüzelkişi şirkete sadece tedbir kararı "çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı",

  Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte şirketin mali sorumlusu olan kişiye " çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı" kararı verilir. Şirkette mali sorumlu belirlenmemişse yönetim kurulunun tamamına aynı ceza verilir.

  Ancak; suç konusu çek 20.12.2009 tarihinden önce ibraz edilmiş ise,

  Tüzelkişi (şirket) hakkında BERAAT,

  Vekalete dayanarak çek keşide eden kişiye sadece tedbir kararı "çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı",

  Çeki keşide etmeyen (imzalamayan) mali sorumlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmışsa BERAAT,

  Kararı verilir.


  Saygılarımla...
  Tayyar Cem Eralp
  Yargıtay Savcısı

  YanıtlaSil
 144. sn 135
  şirketiniz limited şirketimi

  YanıtlaSil
 145. Değerli arkadaşlar; bugün yine Anyasa Mahkemesine başvurulması hususunda, C.H.P.'li Milletvekillerimize mektuplarımı gönderdim. Anyasa Mahkemesine; C.H.P.'nin başvurusu gerçekleşinceye kadar, mektup gönderme ve Milletvekilleriyle telefon görüşmesi işlerine devam edeceğim. Ayrıca; bugün, C.H.P.'li dört Milletvekilimizi aradım. Sayın; Milletvekilimiz, Ali Rıza Öztürk ile tekrar görüşebildim. Anayasa Mahkemesine Başvuru için, hazırlıklara devam edildiğini belirttiler ancak; bana göre, biz hepimiz, bu yöndeki çalışmalarımıza devam etmeliyiz diye düşünmekteyim. Tüm katılımcı arkadaşlarıma saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 146. Limited şirket değil vergi mükellefi.

  YanıtlaSil
 147. bu gün 550 vekili ve gazete köşe yazarlarına, çekteki hapis cezasının kaldırılmasını ve evlere yapılan hacizlerin durdurulması için maillerimi gönderdim

  YanıtlaSil
 148. 144 çok teşekkür ederim sağolasın şimdi biz teşöylekirar o dosyalara davamı açmamız gerekiyor çünkü davalar sonuclanmış

  YanıtlaSil
 149. sn 149

  yeniden yargılama talebinde bulunacaksınız

  YanıtlaSil
 150. sn 135

  eşinizin cezaları düşer ama sizinkiler devam eder

  YanıtlaSil
 151. Sn Cüneyt bey, Mayway bey ve diğer bilgili arkadaşlar, ben bir limited şirketinde asgari ücretle çalışşıyordum şirket çeklerine yetkisiz olduğum halde imza attım ve çekler ödenmedi davalar bana açıldı, son çıkan kanuna göre benim durumum ne olur acaba şirket sahibib güle oynaya gezerken benim ızdırabım daha böyle devam edrmi,avukat tutacak param bile yok, bu adalet her zaman parası olanamı yoksa ben gibi garibanlarada varmı adalet bu konuda bilgi verirseniz çok ama çok sevinirim
  ömer akın

  YanıtlaSil
 152. arkadaşlar hepinize günaydın
  çek miktarı kadar adli para cezası dışında ayni miktarda aynı dosyadan 2 kez adli para cezası verilip kesinleşmiş
  gerekçeli kararı elimde yok...
  nasıl bir cezadır ikincisi...
  bilgisi olan varmı acaba..
  tşk.
  ahmet ateş

  YanıtlaSil
 153. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı ve Odatv'de yayınladığımız konuşma efsane oldu. (http://www.odatv.com/n.php?n=ince-1701101200) İnce'nin konuşması internette onbinlerce kişi arasında paylaşılırken, son olarak rap şarkısı oldu. Daha önce Odatv'de de yayınlanan "Tarak Gazetesi" videosunu hazırlayan gençlerin hazırladığı Muharrem İnce klibi, Eminem'in filminden sahnelerle oluşturuldu.
  Seyretmek isteyenler
  http://www.odatv.com/n.php?n=muharrem-incenin-konusmasi-rap-sarkisi-oldu-1801101200

  YanıtlaSil
 154. işyerime hacize gelindiğinde ne var ne yok yüklediler baktım çare yok taahhütte bulundum eşyaları geri indirdik. ancak taahhütede ödeme yapamadım. bununla ilgili hapis cezası çıkarmı yoksa taahhüdü icra dairesinde verirsemmi hapis çıkar

  YanıtlaSil
 155. ARKADAŞLAR YARGITAYDAN DOSYALAR GERİ GELİNCE CEZAYI YEREL MAHKEMEMİ VERECEK YOKSA NİSAN DAN SONRA TEKRAR İTİRAZ EDİLİP YARGITAYA GERİMİ GİDECEK PAZ3434

  YanıtlaSil
 156. Sayın arkadaslar,
  Herkese iyi sabahlar. Ticareti usulsüz olarak terk etmekten açılan davalar için örnek bir savunma dilekçesi malesef bulamadım. Dava tarihi yakın çek davaları ile uğraşırken birde bu çıktı başımıza. Maddi durumum avukat tutmaya müsait olmadığı için sizlere danışmak istedim. Elinde örnek bir savunma dilekçesi olan arkadaşım varsa paylaşabilirse, ya da Cüneyt bey sizin yönlendirmenizle bir iki satır bir savunma dilekçesi hazırlayabilirsem çok müteşekkir olucam. mail adresim tekelbufe@hotmail.com teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 157. 155 deki arkadaşım haciz mahaallinde veya icrada icra müdürünün veya vekilinin huzurunda mevcut borç taahhüt ihlali sonuçlarının anlatıldığını içeren bilgi ödenecek miktarları belirten taahhüt ihlali 3 aya kadar hapsi iik 340 a göre mevcut allah yardım etsin ödemeye bakın..

  YanıtlaSil
 158. chp nin toplantısı bugünmüydü..

  YanıtlaSil
 159. yargıtaya geri gider kanun yargılamaya devam edilir veya infaza diyor sizin yargılama sürüyor..

  YanıtlaSil
 160. aksi savcılıkta bekleyenlerde mahkemeye gidememeli olurdu bu mümkün olmayacağına göre yani adli para cezası kesinleşmeden hapse dönemez olduğundan infazı 5275 s.y ile sonuçta belirlendiği için yargıtaydaki dosyalar geri gider yargılama sürer...

  YanıtlaSil
 161. ihtiyati haciz yapılmış ve taahhüt o sırada verilmişse bu ceza ihtiyati haciz baskısından söz edildiğinden veya menfi tespit davası açılmış ise uygulanmaz.. iik ihtiyati hacizi belirtmemiş olsada ihtiyati hacizler kesinleşmemiş hacizlerdir yani önlem onun için siz taahhüdü henüz kesinleşmemiş borca yapmış olursunuz buda ceza verilmesini önler..

  YanıtlaSil
 162. 156 SORUYA BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARDAN CEVAP LÜTFEN PAZ3434

  YanıtlaSil
 163. 162,

  yorumun doğru. gerçekte olması gereken bu ama maalesef öyle olmuyor. Bunun örneği çok taahhüdü vermişsen 3 ay tazyiken hapsi basıp geçiyorlar. Ağır cezaya itiraz ediyorsun oradada onaylanıyor. yasamı uygulanıyor bu ülkede sanıyorsun.

  saygılar

  YanıtlaSil
 164. 156,

  yargıtaydan dosyaların geri geleceği yüzde yüz değil. gelirse yerel mahkeme yeniden yargılama yapacak bitiminde tekrar temyiz edebilirsinki bu zaten yeterince zaman demek. yargıtayın dosyaları geri göndereceği kesin olsa ödeyecek durumda olmayanlar için zaten taahhüde gerek yok çünkü yargılama ve temyiz süresi zaten tahhütte tanınan süreden daha fazla

  saygılar

  YanıtlaSil
 165. Syn. Deniz Baykal’ın grup konuşmasında çek mağdurlarının sorunlarına değinmiş olması yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Bunun üzerine bizi unutmayıp bu konuda üzerlerine düşeni yapma çabalarından dolayı teşekkür etmek amaçlı dün akşam telefonla rahatsız ettim kendilerini. Sıcak ve samimi tavırları beni ve ailemi çok mutlu etti. Bu işin peşinde olacaklarını bilmek huzur vericiydi. Telefonda etiğim teşekkürün yanı sıra bu davranışlarından dolayı buradan tekrar teşekkür ediyorum. Elbette bu yapılanlar hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak bize destek olana bizde elimizde geldiğinden fazlasıyla destek olacaz.
  Saygılarımla Perihan TAŞÇILAR

  YanıtlaSil
 166. 157
  Ticareti terk nedeniyle açılan davalar sıklıkla açılan davalar değildir. Bu suçlama, şikayete tabi bir suçlama olup, icra dairesince karara bağlansa dahi, kanunda suç olarak tanımlanmış karşılığı ise hafif hapis cezası veya adli para cezasıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya ertele mümkündür.
  Sanığın mutlaka ifadesinin alınması gerekir
  alacaklıyı zarara uğratmadığınız konusunda itiraz edeceksiniz, bununla ilgili yargıtay kararı var bu doğrultuda bir dilekçe hazırlayın..

  T.C. Y A R G I T A Y 16.HUKUK DAİRESİ SAYIESAS NO :2003/11456KARAR NO :2004/2974TEBLİĞNAME NO:2003/74287 YARGITAY İLAMI
  Mahkemesi :A 2. İcra Ceza MahkemesiTarihi :26.3.2003Numarası :2002/4620-1111 Davacı :V.Paz.A.ŞSanık :Hasan Ticareti terk hükmüne aykırı davranmak suçundan sanık Hasan ın İİK.nun 337/a maddesi gereğince 3 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Mahkemece mal beyanında belirtilen malların üçüncü bir kişiye devredilmesi gerekçe gösterilerek sanığın İİK.nun 337/a maddesi gereğince tecziyesine karar verilmiş ise de, yapılan inceleme ve araştırma hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Öncelikle bu suçun oluşabilmesi için sanığın tacir olması ve ticaret hayatından çekilirken İİK.nun 44. maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmemiş olması gerekir. Mahkemece sanığın tacir olup olmadığı,ticaret siciline kayıtlı olup olmadığı araştırılmamıştır. Ayrıca mal beyanı dilekçesinde bildirdiği malların 3. kişiye devredilmiş olmasının ticareti terk ettiğini gösterir kesin bir delil olmadığı düşünülmeksizin ve bu konuda araştırma yapılmaksızın yine sanığın temyiz dilekçesinde belirttiği 337/a-2. fıkrasına göre alacaklıyı zarara uğratmadığına dair itiraz ve delillerinin toplanıp değerlendirilmeksizin eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz bulunmaktadır. Temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün istem gibi BOZULMASINA, 24.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  YanıtlaSil
 167. 9 ; benim sakarya 2. asl. de davam vardı, hersey normal sonuclandı.cek bedeli kadar adli para cezası verildi.su an hala taahhut vermedigim icin aranmaktayım.

  YanıtlaSil
 168. 20 12 2009 tarihindnönce keşide edilmiş olan cekler mesul müdür olarak vermiş oldugum vekalete istinaden ortagımın imzala
  mış oldugundan son cıkan çek yasasına istinaden ortagım beraat etmiş olup ceza tarafıma tarafıma verildi.Dogru kararmıdır.Yasa geriye dogrumu çalışıyor.Hukukcu DOST' lardan görüş rica ediyorum.

  YanıtlaSil
 169. arkadaşlar,günümüzde hangi kanuna yasaya güveneceğimizi şaşırmış durumdayız ailecek benim kardeşimin kimlik bilgilerini ele geçirmiş birileri sahte kimlik yapıp şirket kurmuşlar kardeşim şimdi 10 gündür içerde 14 ay hüküm yemiş tabi bizlerin haberi olmadan mahkeme olmuş adaletin temeli oynamış yerinden 7 çek dahasıda varmış 50 sene sonra herhalde devlet/ PARDON /der kardeşim kurtulur hüküm yediği için avukata vekalet veremiyomuş ve durmadan kardeşimin adına çek çıkıyor biz kime güveneceğiz bu ülkede hangi yasaya veya kanuna başvuracağız vekalet alamıyo ki kanun adamı bu ülke nasıl bir yere geldi bilmem alah bizlere yardımcı olsun nice bu konuda suçsuz yere yatan kardeşlere

  YanıtlaSil
 170. mücadeleniz için sizi kutluyorum başaracaksınız...

  YanıtlaSil
 171. arkadaşlar,günümüzde hangi kanuna yasaya güveneceğimizi şaşırmış durumdayız ailecek benim kardeşimin kimlik bilgilerini ele geçirmiş birileri sahte kimlik yapıp şirket kurmuşlar kardeşim şimdi 10 gündür içerde 14 ay hüküm yemiş tabi bizlerin haberi olmadan mahkeme olmuş adaletin temeli oynamış yerinden 7 çek dahasıda varmış 50 sene sonra herhalde devlet/ PARDON /der kardeşim kurtulur hüküm yediği için avukata vekalet veremiyomuş ve durmadan kardeşimin adına çek çıkıyor biz kime güveneceğiz bu ülkede hangi yasaya veya kanuna başvuracağız vekalet alamıyo ki kanun adamı bu ülke nasıl bir yere geldi bilmem alah bizlere yardımcı olsun nice bu konuda suçsuz yere yatan kardeşlere

  YanıtlaSil
 172. yargıtaya geri gider kanun yargılamaya devam edilir veya infaza diyor sizin yargılama sürüyor..

  YanıtlaSil
 173. 155 deki arkadaşım haciz mahaallinde veya icrada icra müdürünün veya vekilinin huzurunda mevcut borç taahhüt ihlali sonuçlarının anlatıldığını içeren bilgi ödenecek miktarları belirten taahhüt ihlali 3 aya kadar hapsi iik 340 a göre mevcut allah yardım etsin ödemeye bakın..

  YanıtlaSil
 174. 128 de yazan arkadaş allah yardımcımız olsun hepimiz aynı durumdayız ne yapacağımzı şaşırdık feryat figan delirme noktasına geldik artık.Arkadaşlar faxlara aramalara devam bana kazanacağız gibi geliyor allah rızası için yılmayın fax,email,telefon cetelefonu mesaJları allah rızası için arkadaşlar

  YanıtlaSil
 175. 135
  eşinizi kurtarır bu durum ama sizin davalarınızı etkilemez.

  YanıtlaSil
 176. Cemal bey bzim durumumuzla ilgili birşey sormak istiyorum.işyerini benim üzerime açtık eşime vekalet verdim imzalar ona ait fakat bütün cezalar bana çıktı sadece bir çekten hem eşime hem bana ceza çıkmıştı.şu an 3 çekin mahkemesi sonuçlandı bir tanesi yargıyayda bu durumda nasıl bir yol izleyebiliriz vekaleten çek olduğu için itiraz etmenin bir faydası olurmu.

  YanıtlaSil
 177. sn 111

  neyi tam sorduğunuz net değil. Yönetim kurulu üyesi olarak imza attınız ise, ceza var ama taahhütle ertelemedesiniz.

  YanıtlaSil
 178. SLM ARKADASLAR MÜDÜRLÜĞÜ DEVIR ETTİĞİ HALDE CEZA ALMIS, İTİRAZ EDİP BERAAT ALMIS ARKADAŞ VARMI,VAR İSE EMSAL KARAR İÇİN İRTİBAT KURABİLİRMİYİZ. CECE.....

  YanıtlaSil
 179. sayın cemal deveci msn açmıyor cemaldeveci@hotmail.com ekledim aMA HENÜZ İRTİBAT KURAMADIM

  YanıtlaSil
 180. AYRICA YARGITAYDA 2YIL MUDDETÇE ESKIYE AIT DOSYALAR İŞLEMDE OLMIYACAK SONRAMI ?SONRASINI KANUNU YAPICIDA BILMIYOR.35 BIN KAÇAK VE HAPISTE,60 BIN SONUÇLANMIŞ DAVA 150 BININ USTUNDE YARGITAYDA DOSYA TABİİ YENILERDE VAR.ONLARI BILMIYECEĞİM HERHALDE EN AZ BU KADAR OLUR HIÇ KIMSE BOYLE BIR YUKLE SECIME GIDEMEZ UNUTMAYALIMKI IYIMYADA COK IYI BILIYOR YAPILAN KANUNUN FELAKET BIR KANUN OLDUĞUNU BUNU MECLISTE BELIRTTI.SONUÇ SEÇİME BU ŞARTLARDA HİÇ BİR İKTİDAR PARTİSİ GİDEMEZ.HELE ARTIK OY KAYBETMEYE BAŞLADIYSA!!!!UNUTMAYIN BANKACI VEYA FAKTORINGLERIN OYUNU HESAB EDIN BIRDE BIZLERIN VE CEVREMIZIN
  SAYGILAR

  YanıtlaSil
 181. NAPACAKLAR YANİ BU HAKİM VE SAVCILAR KARARLARINI KABUL ETMİYORUM DİYE ZORLA İÇERİMİ ATACAKLAR DAĞBAŞIMI BURASI :)

  VALLAHİ DAĞBAŞI BU MEMLEKET ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ BURADA.

  YanıtlaSil
 182. 112
  Tacir kişiler dendiğine göre:
  Burda kasıt tüzel kişilik ve ortaklarıdır
  Kanımca ticaret odasına ve vergi dairesine 15 gün içinde adres değişikliğini bildirme yükümlülüğü..

  Bir çok arkadaşımızın başına gelen olay şu
  iş yeri kirasını ödeyemiyor veya icra ne var ne yok kaldırıp götürüyor
  iş yeri kirasını ödeyemen bürosunu boşaltıyor
  bundan sonra ne iş yeri açabiliyor nede ticaret odasına bilgi verebiliyor.
  Dilekçenizde mucbir sebeblerden bahsedin ve kastınızın olmadığını yazın..
  elden ne gelir..

  YanıtlaSil
 183. size konya 3 asliye ceza mahkemesinin red kararını yazdım. burdanda anlaşılacagı üzere mahkemelerimiz tahliye vermemek için ayak sürümekte, yatıra bildiğim kadar yatırayım mantıgı ile hareket etmektedir. 16 dosyamdan tahliye olmama ragmen tahliyemden sonra böyle red karaı verilebiliyor. ülkemiz gariplikler ülkesi. yalnız taahhüdün samimi bulunmadıgı gibi bir gerekçe kanunun ruhuna aykırıdır. hukuk katliamıdır. siz ne kadar yasaya uygun taahhütte bulunsanızda ben sizi bırakmayacagım demektir. bu keyfiliktir. hukukla adaletle alakası yoktur.burda sorun samimiyette ölçü nedir. hakimler psikologmudur, yoksa peşin hükümle yasa tanımadan karar verebiliyorlar. insanlar içerde mahkum, nereden ulaşacaklar geriye dönük yasal faizlerin hesaplanmasına. yeminli mali müşavir arkadaşıma sordum. mahkemelerin bu uygulamalarının yasaya aykırı oldugunu, ancak yasal faiz hesaplarının mahkemelerce atanacak bilir kişiler tarafından yapılacagını ögrendim. içerde elin kolun baglı, ben mali müşavirim çeklerim 2004 nerden ulaşacagım çekin yazıldıgı tarihe, o yıllardaki faiz oranlarına vede faiz hesaplamalarına. soruyorum sayın hakimlerimize kendileri acaba faiz hesaplamasını biliyorlarmı.ama sakat mantıkla ben yaptımö oldu. ne kadar kolay insanların özgürlüğünü kısıtlamak.

  YanıtlaSil
 184. GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ: HER NEKADAR HÜKÜMLÜNÜN 5941 SAYILI YASANIN 2/1b maddesi geregince taahhüt vermesi nedeniyle infazın durdurulmasına karar verilmesi istenilmiş isede verilecek taahhüdün yasa geregi hiç tereddüte mahal bırakmaksızın a.) 5941 sayılı yasanın 6 maddesine göre karşılıksız kalan çek bedelini üzerinde yazılı bulunan tarihe göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte iki yılı geçmeyecek şekilde belirli vadelerle ödemeyi, b.)birinci yıl taksidini bu şekilde belirlenecek miktarın 1/3 ünden az olmamak üzere ödemeyi, içermesi gerektiği, ancak incelenen taahhüdün yasanın 6/1 maddesine göre karşılıksız kalan çek bedelini çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte ödemeyi içermedigi taahhütte kanunun aradıgı koşulların yerine getirilmediği anlaşılmakla İNFAZIN DURDURULMASI TALEBİNİN REDDİNE

  YanıtlaSil
 185. 1999 da çekten nezarete düşmüştüm inanın hırsız bile bizim yanımızda daha itibar görüyordu

  YanıtlaSil
 186. Sayın Cüneyt,

  Dün AŞ yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ile ilgili bir mesaj atmıştım.
  54 nolu yazınızda Sayın Yargıtay Savcımız vekaleten atılan imzalar ile ilgili açıklamada bulunmuş.
  AŞ yönetim kurulu üyesi olarak attığım şirket çekleri karşılıksız çıktığı için Adli para cezası ile karşı karşıya kaldım. Durumum Sayın Yargıtay savcımızın yorumu dahilinde değerlendirilebilir mi? (Çekler şirket hesabından keşide edilmiştir.)


  Aydın

  YanıtlaSil
 187. BİR YASA ÇIKARDINIZ UYGULANMASINI SAĞLAYIN SAMİMİ BULMASSANIZ TAAHHÜTLERİ KABUL ETMEYİN DİYE EK YASAMI VAR.BİZEDE SAVCI TAAHHÜT VERSE BİLE ADLİ PARA CEZASINDAN 3 AY YATAR DEMİŞTİ.TAAHHÜT VERMEKTEN KORKUYORUM.

  YanıtlaSil
 188. Ne demek arkadaşım samimi bulunmamıştır. İnanın inanasım gelmiyor. Doğruysa bu hakim hakim olamaz olamaz olamaz.
  Samimi bulmayışının gerekçesi varmı. Yani taahhüt veren arkadaşımız kelime arasına gülme işareti falanmı yazmış
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 189. sn zeynep

  Arkadaşlarımızdan bir tanesine İzmir 1.Asliye Ceza dan aynı dosya için 3.kez RED geldi.GEREKÇESİ:Taahhütnameniz samimi bulunmamıştır...

  bu karar eğer mevcut ise siteye kararı atmanız yararlı olacaktır...erteleme çek borçlusuna kanun tarafından sağlanmış bir hak...hiçbir hakim kehanette bulunarak sen hapiste kalmaya devam et gibi bir anlayışta bulunmamalıdır...

  kanunun bu kısımı çok açıktır...

  my way

  YanıtlaSil
 190. Buca cezaevindeki arkadaşlarımızın mağduriyetleri hala devam ediyor.Tahliye olamayanların sayısı çok...Taahhütnamelerine gelen RED kararları ile yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana tahliyeleri yapılamıyor...

  Arkadaşlarımızdan bir tanesine İzmir 1.Asliye Ceza dan aynı dosya için 3.kez RED geldi.GEREKÇESİ:Taahhütnameniz samimi bulunmamıştır...

  Şimdi bu arkadaşımız özgürlüğüne kavuşabilmek için hakimin kendisini samimi bulmasını bekliyor...

  YanıtlaSil
 191. arkadaşlar bende biraz önce sayın kemal anadol u aradım fakat sekreteriyle görüştüm izmirde olduğunu söyledi ve kendisi söyleneni ileteceğini fakat fax daha etkili olurdedi altına numaranızı yazın durumunuzu anlatın dedi şuanda partide bu yönde çalıma yapılıyor herkes fax ve telefon açarsa bence bu iş halledilir.. teşekkürler.

  YanıtlaSil
 192. 10 yıl
  2005 ten öncede zman aşımı 10 yıldı
  2005 ten sonrada ceza zaman aşımı 10 yıl

  dava zaman aşımı ile ceza zaman aşımını bir birine karıştırıyorlar

  2005 den önce dava zaman aşımı 5 yıl, mahkeme karar tebligat vs gibi dava zaman aşımını kesen haller var ama bu yarısını geçemeyeceği için 7,5 yıl
  dava sonuçlanmaz ise 7,5 yılda düşer

  ama dava sonuçlanmış ceza verilmişse bu sefer ceza zaman aşımı başlar buda dava kesinleştikten sonra 10 yıl

  YanıtlaSil
 193. cüneyt bey ticareti terkte sadece ticaret odasına bağlı şirketlermi ticaret odasına 15 gün içinde beyanda bulunuyor .esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı olanlarda beyanda bulunuyormu.ADİL

  YanıtlaSil
 194. taahhüt verince yurt dışı çıkış yasağı koydular banada bende hemen ağrı ceza mahkemesi başkanlığına iletilmek üzere asliye cezaya verdim.hakim havaleyi yaptı sorun olmaz değilmi?

  YanıtlaSil
 195. Merhabalar,
  Hakkımda ticareti usulsuz terketme sucundan kesinlesmis 3 aylık hapis cezam var mahkeme boyunca hicbir seyden haberim olmadı dolayısıyla temyiz surecide gecti. Sirketimiz devrettim ve sektorle iliskimi kestim ancak bu durum beni calısamaz duruma getirdi. 2 sene once mahkeme kararı cıkmıs. Konu ile bilgi verebilecek varsa simdiden tesekkurler

  YanıtlaSil
 196. Site iletişime yazarmısınız, e-mail gönderin
  Hangi mahkeme bu kararı verdi vs, itiraz dilekçesi yazalım

  YanıtlaSil