Yeni Çek Kanunu Yargıtay içtihat

yargitay

YARGITAY
Daire Adı: 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2008/2928
Geliş Tarihi: 20/02/2008
Mahkemesi: Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No: 2006/69
Mahkeme Karar No: 2006/260
Mahkeme Karar Tarihi: 31/05/2006
Dava Türü: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Karar No: 2010/999
Karar: BOZMA
20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir. (10. C.D.Karar Tarihi 25.01.2010. Esas No: 2008/2928. Karar No: 2010/999)

YARGITAY
10. Ceza Dairesi
Esas No:2009/15031
Geliş Tarihi:28/09/2009
Mahkemesi:Kadıköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No:2007/439
Mahkeme Karar No:2007/918
Mahkeme Karar Tarihi:28/11/2007
Dava Türü:Karşılıksız Çek Keşide Etme
Karar No:2009/19857
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(KADIKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 28.11.2007 gün ve 2007/439 esas 2007/918 - YARGITAY 10. C.D.'nin 2009/15031 esas 2009/19857 karar sayılı ilamı)

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARINDA DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
DOSYA İNCELEME - HÜKÜM
5941
Sayılı Çek Kanunu ile Yasada düzenlenen karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçlarında;
UYARLAMA YARGILAMASI VE HÜKÜM VERME
Yargılama dosyasında;
A –) İbraz sırasında banka tarafından alınan çek fotokopisi veya aslının onaylı sureti (fotokopisi)
B-) Hesap sahibi gerçek kişinin imza sirküleri (varsa; vekilin imza sirküleri, vekaletnamesi veya temsilcisinin imza sirküleri, temsile ilişkin belgeler)
C-) 1 - Hesap sahibi tüzelkişi adına çek düzenlemekle yetkili temsilcileri veya vekillerinin imza sirküleri
2 – Tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesinin kim olduğuna ilişkin bilgi ya da tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi belirlenmemişse; tüzelkişinin yönetim organını oluşturan gerçek kişilerin tamamına ilişkin bilgiler, Bulunmalıdır.
1 – ŞİKAYET HAKKI:
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu şikayete bağlı suçlardan olduğu için şikayetçinin şikayete hakkı olup olmadığı araştırılmalıdır.
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunda şikayet hakkı HAMİL’e tanınmıştır. Hamil; çeki elinde bulunduran kişidir.
Çeki elinde bulundurması (hamil olması) koşuluyla; emrine çek keşide edilen, çeki bankaya ibraz eden veya ciro silsilesine uygun olarak çekin arkasında cirosu bulunan kişinin şikayet hakkı vardır.
(5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5/1.)
2 – ŞİKAYET SÜRESİ:
Şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır.
Şikayet süresi T.C.K. nın genel hükümlerinde düzenlenmiştir.
Şikayet süresi altı aydır.
(5237 Sayılı T.C.K. nun 73 / 1. maddesinde : (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. )
3 – ŞİKAYETİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:
5941
Sayılı Çek Kanunu'nda şikayet süresinin başlangıç tarihi, çekin kanuni ibraz süresi içerinde bankaya ibraz edildiği ve karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihtir.
4- ÇEKİN UNSURLARI:
Çekin unsurlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
Çekin unsurları T.T.K. nun 692. maddesinde sayılmıştır.
T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurlara ilave olarak, 5941 Sayılı Çek Kanunu 2. maddesinde sayılan bazı bilgilerin de çekin üzerine yazılması gerekmektedir. Ancak; 2. maddede sayılan bilgilerin çekin üzerine yazılmamış olması, T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurları taşıması kaydıyla çekin geçerliliğini etkilemez. (Madde 2/9)
4814 sayılı yasayla değişik 3167 sayılı Çek Yasası 3. maddesine göre 31.07.2003 tarihi ile 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihi arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarası T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan unsurlara ilave unsur olarak aranacak ve bu tarihler arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması; çekin geçerliliğini etkileyecek, çek adi belge niteliğinde kabul edilecektir.
T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan çekin unsurlarından herhangi birisinin veya 31.07.2003-20.12.2009 tarihleri arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması (eksik olması) halinde; 3167 Sayılı Çek Yasası 16. veya 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesinde düzenlenen suç oluşmaz, ancak bu durumda dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmadığı kararda tartışılmalıdır.
4 - İBRAZ TARİHİ:
Çekin süresinde ibraz edilip edilmediği araştırılmalıdır.
5941 Sayılı Çek Kanunu göre çekin muhataba ibraz edildiği tarih, karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşumunu etkilemektedir.
5. maddenin 1. fıkrasına göre; çekin, üzerinde yazan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibrazı halinde karşılıksızdır işlemi yapılırsa suç oluşmaktadır. Önceden ibraz halinde bu maddede düzenlenen suç oluşmamaktadır.
İbraz süresinin nasıl hesaplanacağı T.T.K. 708. maddesinde gösterilmiştir.
(T.T.K. Madde 708 – Bir çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz’de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz’de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazım gelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler.)
a- 3167 Sayılı Çek Yasası'na göre çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce çekin muhataba ibrazı, suçun oluşumunu engellememekte iken 28.02.2009 tarihinde 3167 Sayılı Çek Yasasına eklenen geçici 2. maddeye göre; çekin önceden ibrazı halinde karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmamakta, ancak karşılıksız çıkan çek nedeniyle hukuki takip yapılması mümkün olmaktaydı.
b- 5941 Sayılı Çek Kanunu'na göre ise; çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibraz edilmesi halinde hem karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu oluşmamakta hem de bu çekle ilgili hukuki takip yapılması engellenmektedir. (Madde 3/8 - GEÇİCİ Madde 1/8)
5 - KEŞİDECİNİN YETKİSİ;
Çeki keşide edenin çek keşide etmeye yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. Keşideci, çek keşide etmeye yetkili olmadığı halde hesap sahibinin bilgi ve isteği dışında çek keşide etmiş ise; 5941 Sayılı Çek Kanununda düzenlenen suç oluşmaz, ancak unsurları bulunması halinde T.C.K. düzenlenen dolandırıcılık suçu oluşur.
6 – Çek hakkında ihtiyati tedbir kararı ya da mahkeme tarafından verilmiş ödemeden men kararı bulunması halinde ihtiyati tebbir veya ödemeden men kararının kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmalıdır.
7- ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMASI;
C.M.K. hükümlerini uygulanmak suretiyle şüphelinin savunması alınmalıdır.
8- YABANCI PARA CİNSİNDEN KEŞİDE EDİLEN ÇEKLER;
Yabancı para ile çek keşide etmek mümkündür.
Ancak; hükümde tayin edilen adli para cezası Türk Lirası olmalıdır. Herhangi bir yabancı para cinsinden (dolar, euro, vs.) ceza tayin edilerek hüküm kurulamaz.
Yabancı paranın Türk Lirası karşılığı belirlenmelidir.
Çekte belirtilen yabancı paranın, çekin muhataba ibraz edildiği tarihte Merkez Bankasının efektif satış kuruna göre Türk Lirası karşılığı bulunmalıdır.
9- ADLİ PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ:
5941 Sayılı Çek Kanunu 3. maddesine göre muhatap banka karşılıksızdır işlemi yaparken, ibraz edilen çekin arkasına;
Banka tarafından ibraz eden hamile kısmi ödeme yapılmış ise bu miktar çek bedelinden düşüldükten sonra ya da banka ibraz eden hamile hiç ödeme yapmamış ise bu durum belirtilmek suretiyle çekin karşılıksız kalan miktarını açıkça yazmak zorundadır.
Mahkemece tayin edilen adli para cezası; muhatap bankanın çekin arkasında açıkça gösterdiği çek bedelinin karşılıksız kalan kısmından az olmamalıdır.
Ancak; resmi belgelerle kanıtlanmak suretiyle ya da şikayetçinin kabul etmesi halinde hüküm tarihine kadar söz konusu çek karşılığı hamile ödenen bedel cezadan düşülmelidir.
10- HÜKÜM KURMA
a-
Çeki keşide etsin veya etmesin "hesap sahibi gerçek kişi" hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
b- Hesap sahibi gerçek kişi adına açılmış çek hesabından, "Yetkili yada yetkisiz temsilci" veya "yetkisiz vekil" hakkında sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
c- İbraz tarihinde tüzelkişi adına "çek hazırbulundurmakla yetkili tüzelkişi temsilcisi" veya mali sorumlu belirlenmemiş ise "yönetim organının" tamamı hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
d- İbraz tarihinde tüzelkişi adına çek karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olmadığı halde çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
e- Hesap sahibi tüzelkişi hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.) Kararı verilmelidir.
Hüküm kurulabilmesi için Cumhuriyet savcılığınca, cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlenmiş olmalıdır.(Tebligname No:10/2010-41)

------------------------------------------------------------

BU KARARLAR KARŞISINDA:(Tebligat ve Savunma)

Usul kurallarındaki değişikliğin geçmişe etkili olmaması ve yürürlükten sonra uygulanması ilkesinin Yargıtayca dikkate alınmadığını (zira mahkeme kararı 3167 sayılı yasa yürürlükteyken verilmiş) ve bunun sonucu olarak da 20.12.2009 tarihinden önce de sanığa CMK 195 meşruhatlı çağrı kağıdı çıkartılarak sonuçlandırılan tüm yargılamalarda verilen kararların sırf bu nedenle bile bozulmaya mahkum olduğu, hatta bu tarihten önce yapılan tebligatlarla sürdürülen davalarda da sanık savunmasının mutlaka alınması gerektiğini... anlamamız gerekiyor..

524 yorum:

 1. BİRİSİ BUNU YORUMLAYABİLİRMİ?İYİMİ?KÖTÜMÜ BİZİM İÇİN....

  YanıtlaSil
 2. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezinin son seçim araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.Ankete göre bugün bir seçim olsa AKP % 30.2 CHP %26.8 MHP %18.7 oy alıyor.

  Arkadaşlar bence bastırmanın tam zamanıdır.Bu oy kaybı korkusu adama neler yaptırır.İpten ble alırlar...
  zeynep

  YanıtlaSil
 3. http://www.bugunsecimolsa.org/Sitene_Ekle.aspx

  YanıtlaSil
 4. Zeynep 2 size katılıyorum,bastırmalı ama nasıl bir baskı oluşturmalı.Tv lerde erken seçim rüzgarları esmeye başladı dedi biraz önce.Hükümet erken seçimden kaçmak için açıklama üzerine açıklama yapıyor.

  YanıtlaSil
 5. Haklısın 4 ama geçen gün başbakan kendi söyledi seçim temmuz ayına denk geliyor tam tatil ayı bir kaç ay öne çekebiliriz diye.Şimdi onu dinliyordum baykal a cevap verdi bu millet inandığına,güvendiğine borç verir diye.Tam orda işte çıkıp diyeceksin ki o zaman alacaklı da bana güvendi,bana inandı ki mal verdi.O zaman sizin arada işiniz ne bu alacaklı ile borçlu arasında devlet bu işe niye karışıyor.Niye dolandırıcı muamelesi görüyoruz ve adli para yüzünden hapse giriyoruz.....

  Ahh ahh söylenecek öyle şey var ki ama site nin kurucularına dua etsin..

  zeynep

  YanıtlaSil
 6. Arkadaşlar.. bir sorum olacak? avukatlar farklı yorumluyor. yok o yasanın bu maddesi, yok bu yasanın o maddesi, ne biçim yasa anlamadım!!

  benim 70 adet çekim yazıldı ve toplam tutar 850.000 tl. ben kaç yıl yatacam??? maksimum 5 yılmı? yoksa her çek yaprağı başına 5 yılmı??

  biri aydınlatsın lütfen.. ve ne yapmam lazım??

  YanıtlaSil
 7. Bu yasa tasarısı görüşülürken sürekli Burhan Kayatürk ile görüşmüştüm.AKP milletvekili bana kast kelimesi için bu yasandan 6 ay sonra yine uğraşırız demişti.Demek ki birşeyler yapılabilir 4.

  zeynep

  YanıtlaSil
 8. ben abdurrahman şanlı,karşılıksız çekten 5 yıl ceza aldım,eski yasa olduğu içinde 2 yıl yatarım vardı 21.5 ay yattım son 2.5 ay için taahhüt verdim çıktım. sanırım biz içerde iken bu oluşumu kuran arkadaşlar oldukça sıkıntı çekmişler ben ank da yaşıyorum her türlü sorularınıza ve insani destek arayışlarınıza elimden geleni yaparım. adresim abdurrahmasanli@hotmail.de Rabbim hepimizin yardımcısı olsun

  YanıtlaSil
 9. arkadaşlar anayasa mahkemesine gidildi ya iyi yada kötü ne zaman sonuç alırız acaba

  YanıtlaSil
 10. sayın site yöneticileri arkadaşlarımız bu yazıyı yorumlayabilirmiiniz

  YanıtlaSil
 11. Öncelikle sn. site yöneticileri ve bilgi paylaşımı yapan tüm arkadaşlar. emekleriniz ve Özverili çalışmalarınız dolayısıyla hepinize teşekkür ederim. A.D

  YanıtlaSil
 12. anayasa mahkeme sonucu 1 nisana kadar yetişirmi taahhüt vermeden çıksaydı inşallah

  YanıtlaSil
 13. DEĞERLİ CÜNEYT BEY SİZEDE SABIRLAR DİLEYEREKTEN YUKARDAKİ İÇTİHAT ÖRNEĞİ İLE ŞU ANDA GIYABINDA YARGILANIPTA KARAR ÇIKMIŞ VE İNFAZDA OLAN DOSYAM İÇİN MAHKEMEYE YENİDEN YARGILAMA İÇİN BAŞ VURABİLİRMİYİZ.FAKAT DOSYAMDA LEHİME OLAN BİR ŞEY YENİDEN YARGILANSAM CEZA ALIRIM. DOSYAMI İNCELEYEN HAKİM BUNDA LEHE BİR ŞEY YOK DİYE DAVA AÇMAMA GİBİ KARAR VERME YETKİSİ VARMI.TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 14. saygıdeğer dostlarım eğer yanlış okumadıysam 35 örnek denilen gıyabımızda yapılan kararla yada usulsüz tebligatla ilgili bir şey yazılmamış içtihat yazısında bu konuda bilgisi olan doslarım varsa yardımcı olurmu.

  YanıtlaSil
 15. 6 da yazan arkadaş karşılıksız çek cezası sınırı 5 sene.İsterse 10 trilyon çekin olsun alacağın ceza tavanı 5 sene yatarın da %66 sı.Ceza olarak bu yatar bitirsin ancak icra dosyaların yürür.Borç devam eder.İnşallah bu mücadelenin sonunda bu ilkel ceza da son bulacak.Ve kimse de yatmayacak artık.

  YanıtlaSil
 16. ben abdurrahman şanlı biraz önce mail adresimde hata yapmışım özür dilerim doğru.... adresim abdurrahmansanli@hotmail.de şeklinde

  YanıtlaSil
 17. 8 ABDURRAHMAN ŞANLI DOST GEÇMİŞ OLSUN.ANT CECE.....

  YanıtlaSil
 18. Arkadaşlar ne şartlarda olursa olsun artık dayanamıcam nedir bu rezillik kepazelik her şey çok kötü sadece bu hükümet ve cemaat yanlılarının işleri güzel onlarda şu anda CENNET meyvalarından faydalandıkları için sesleri çıkmıyor gerçi meyvanın tadını biraz kıt buluyorlar ama yinede yiyorlar kimle konuşsam her kesin işi bozuk masraflar diz boyu satış yok her kes barut fıçısı bugün iş yaptığım sitede elektiriği kesilen bir tornacı esnaf elektiriği kesen görevlinin kaşını patlattı yavaş yavaş insanlar patlama noktasına getiriliyor zaten avrupanın amerikanın istediği bu patlayalım bir birimizi yiyelim.HATTA MECLİSTEKİLER BAŞLADI BİLE "" gördünüz demi sağlık bakanı eski sağlık bakanına nasıl saldırıyor sebeb neymiş biliyormusunuz tabii duyduğumu söylüyorum şu domuz gıribi aşısı yüzünden bazıları bu işten baya yol bulcakmış fakat eski sağlık bakanı bu işi bozmuş adam o günden beri diş biliyormuş""bugün adamın biri bağırıyor müslümanlık bumu diye eğer buysa ben dinimi değiştircem diye telefonda bağırıyordu toplumun belli kesimi çok kötü durumda yine belli bir kesimi durumunu koruma derdinde çok az bir kesim işi öyle böyle iyi taraftarların işi çok iyi ama ülkede kan kaybı tartışılmaz çok kötü çok kötü SANKİ İŞGAL ALTINDAYIZ GİBİ HİSSEDİYORUM KENDİMİ. ALLAH TÜM GERÇEK MÜSLÜMANLARIN YARDIMCISI OLSUN. ALLAHIN ADIYLA İŞ YAPANLAR YARATANDAN ÖTÜRÜ DİYE PALAVRA ATANLAR SİZ ALLAHI TOKATINI YEDİĞİNİZ ZAMAN BU DÖKÜLEN GÖZ YAŞLARININ BİRİKİNTİSİYLE BOĞULACAKSINIZ.mahvedilmiş bir vatandaş

  YanıtlaSil
 19. sn site yöneticileri

  Yargıtay içtihatını copy yapıp avukata gönderemiyorum, nasıl gönderebilirim?

  ayrıca bu yukardaki karar adalet.org da niye yok?

  YanıtlaSil
 20. site yöneticileri yargıtaydan içtihat bekliyoruz demişlerdi anasayfaya koymuşlarda iyimidir kötümüdür bizim anlayacagımız şekilde açıklarmısınız.ne yapmak gerek nasıl yorumlanır?

  YanıtlaSil
 21. 19
  avukatınız bilgileri sitemizden takip edebilir..buradaki bilgileri kopyalayamazsınız...

  YanıtlaSil
 22. 18 deki mahvedilmiş vatandaş. Dayanamayacağım ne bu kepazelik diye bağırıp çağırıyorsun. Evet zor durumda olabilirsin akpli ve cemaat ten olmadığından. Ama insafın varsa bu duruma düşmende kendi nefsinin arzu ve hırslarının hiçmi suçu yok. Madem düşmüsün, zor durumdasın sağa sola bağırıp durma. Dünya imtihan dünyası. Herşeyi yaratana yönel. Hatalarını ve günahlarını acziyetine itiraf et. sabırla yaradanından yardım iste. Kendinin düzelmesi ve adil idarecilerin gelmesi için dua et. Bu dünya birgün var birgün yok. Dünya için ahiretine zarar verme.
  Bu arada ben akp ye oy verdim, ayrıca cemaattenim. Şuan 300.000 dolar çekle batık durumdayım. Benim gibi bir dünya insan var akp ye oy vermiş veya cemaatten olan birçok kişide zor durumda. Dilin kemiği yok. Ağız açıldımı ona buna saldırmak kolay. Ama kendi nefsini eleştirmek kolay değil. Zaten dünyada 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk olurmuş.
  Sakin sabırlı ve azimle bu işler inşallah çözülür. Şimdiye kadar birçok olumlu gelişmelerde oluyor. Hiç olmasa direk hapsede girebilirdik.
  Arkadaşlar zor durumda olabiliriz. Ama çok şükür böyle bir sitede var. olmasa napacaktık. Buraya birçok mağdur arkadaş giriyoruz. hiç olmazsa birbirimize ümit ve heyecan verelim. bu siteye her girişte bir ümit diye giriyorum. Olumlu düşünelim. İşlerimiz olumlu gelişsin.

  YanıtlaSil
 23. sn 20

  Sitede daha önce konuşulan ve lehe olması gereken dediğimiz unsurlar netleşmiş oldu.

  1-Vekaleten atılan imzalara (yetkili veya yetkisiz) adli para cezası uygulaması yok ama çek kesme ve çek hesabı açma yasağı var.
  2-Erken ibrazla ortaya çıkan durumda da suç unsuru yok.
  3-Teblıgat durumu hakkında bilgi yok varsada ben anlamadım.

  durum bu.

  YanıtlaSil
 24. 6. da ve 15. de yazan arkadaşlara

  CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA
  KANUN
  Kanun Numarası : 5275

  Adlî para cezasının infazı
  Madde 106-
  (9) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.

  Yani : 5 yılın yatarı da 5 yıl .
  (Koşullu salıverme , yani Şartlı Tahliye yok , 1/5/2005 den itibaren)

  YanıtlaSil
 25. Saygıdeğer meslekdaşlarım;
  Ne yazık ki Yargıtay 5941 s. Çek Kanunu ile ilgili olarak yalnızca formül bozma yapmaktadır. Hatta bu formül öyle bir kaç kalıptan değil, denilebilir ki tek tip kalıptan oluşmaktadır. Şöyle ki:

  “20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.” (10. CD. 25.01.2010, 2008/2928, 2010/999)

  Görüldüğü üzere, lehe yasanın belirlenmesine işaret yönünden 5237 s. TCK'nın yaşadığı akibet yeni Çek Kanununu da beklemektedir. Bu nedenle umudunuzu Yüksek Mahkemeye bağlamaktan vazgeçmenizi öneriyorum.
  Saygılarımla.


  --------------------------------------------------------------------------------
  Bence de Yargıtay yine bizim arkamızdan gelecek !! Önce biz mahkemeler uygulamayı şekillendireceğiz daha sonra düzeltmeleri Yargıtay yapacak !! Kanun bozmaları tüm Asliye Ceza Hakimlerine hayırlı olsun; onca işin gücün arasında iş yüzdesini ucu ucuna kurtarmışken şimdi bir de bu dosyalarla tekrar uğraşacağız

  YanıtlaSil
 26. BURASI NASIL BİR HUKUK DEVLETİ?? Çeklerle ilgili ... BURASI NASIL BİR HUKUK DEVLETİ??

  Çeklerle ilgili yargılamalarda, yeni TCK'ya uygun olarak suçun ancak kasıt veya taksirle işlenebileceğinden bahisle, nasıl bir uygulama yapılacağı sorusuna Yargıtay 10.Ceza Dire Başkanı Mahmut GÜL'ün verdiği cevap: "Yani ne yapacağız, karım doğum yaptı beraat,kaza geçirdim beraat,bu durumda bu yasa uygulanamaz." ...."Peki iflas, iflas erteleme vs durumunda ne olacak, diyelim çekin bankaya ibraz edildiği gün hesaba haciz geldi". Muhterem Başkan, hukuk tarihine geçecek bir cevap veriyor: "Bunları dikkate alamayız".

  PES! EVET PES! Başka kelime bulamıyorum. Burası dağ başı mıdır yahu? "Dikkate alamayız" ne demektir? Sen hukuk adamı değilmisin? Sen Yargıtay Daire Başkanısın. Yasanın uygulanabilir olması veya olmaması senin problemin mi? O zaman uygulamasında müşkülat olan yasaları, oturun bir gece birkaç arkadaşınızla kafa kafaya verip değiştiriverin, sağını solunu düzeltin, uygulanabilirliğini artırın olsun bitsin!

  Y A Z I K T I R! Bir ülkede hukuk zedelenirse mülkün temelleri çöker! Sayın Hakimim yapmayın , etmeyin, hukuka kıymayın! Türk Ceza Kanunu, cezalandırmak için kasıt veya taksir arıyor, siz hangi mantık, hangi yetki yahut hangi yorumla bundan sarf-ı nazar edebiliyorsunuz??

  Ve böyle bir yorumla binlerce insanın hürriyetini bağlama hakkını nereden alıyorsunuz?

  AKL-I SELİM VE EHL-İ NAMUS HUKUKÇULARI TARTIŞMAYA DAVET EDİYORUZ. YÜREĞİ , AKLI VE BİLGİSİ YETENLERE HODRİ MEYDAN!

  ANKARA HUKUKLU

  YanıtlaSil
 27. sn ankara hukuklu

  engin tecrübenize ve yorumlarınıza hep saygı duyudum ve duyuyorum,duymaya devam edeceğim...

  fakat sorunuza cevap vermeden de edemeyeceğim...


  hukuk....

  üstünlerin ve parası olanların hukuku...

  yasa tefecilerin yasası...

  tefeciler ...her yerde, mecliste ve en çok ta malum partide...

  fakat CGK umarım son noktayı belirleyecek...ve bu memleketin hukuk devleti olduğunu anlayacağız hep birlikte....

  my way

  YanıtlaSil
 28. sn ankara hukuklu

  yukarıda siteye attığım hakimlarin bu bozma kararından sonra yeknesanlık kurma yerel mahkemelerin aklı selimliğine kalmış

  bu saatten sonra gidişatı aslında biraz bizim savunma seklıne kalmış görünüyor sanki

  ne dersiniz

  YanıtlaSil
 29. SAYIN 22 gerçekler acıdır gerçekleri kabullenin ben mi bu memleketi bu hale getirdim adam zannettik ticaret yaptık atak davrandık bunlar düzgün insanlar yalan söylemez namusludur dedik ne oldu bey ne oldu anasını bellediler çinin ne kadar bozuk malı varsa ülkeye doldurdular burda çinde hizmettti kimin öğrencileri verdi ondan sonta yahudiler ve yerli fırsatçılar gittiler nerde ucuz mal var getirdiler bu mu ülke yönetimi bu mu ülkedeki sanayiciyi korumak sen kaç tane fabrika kapatıldı haberin varmı ülkede enflasyonu kesceğiz diye taleb denen üç kuruşluk işi durdurdular esnaf ayakta kalcağız diye birbirinin gözünü oydu kolaymı yıllarca enflasyonla beraber ticaret yapmış insanların birden iklim değişimine ayak uydurması yavaş yavaş her kes batıyor millet para bulmak için faktoring denen ermenilerin israillerin kucağına atıldı..ama sayın bey belli kesim hiçde finans sıkıntısı çekmedi siz sokakta dolaşıyormusunuz televizyonlarda bol bol et salam sucuk reklamı var çocuklar yutkunarak seyrediyor bu hangi müslümanlığa sığar binlerce insan aç bu gün üç tane küçük çocuk büfeye geldi börek fiyatı sordu büfeci iki lira dedi çocuklar yutkundu gitti ben müdahale ettim büfeciye ver çocuklara böreği dedim ben öderim o çocukların nasıl sevindiğini nasıl yüzlerinin güldüğünü biliyormusun dinimizde söz vermek hiç bir şeye benzemez madem yapamıcakdınız neden insanlara umut verdiniz beyfendi maaşlar kaç para et kaç para oldu nerde insanca yaşam bizi batırdınız bizi işimizden ettiniz bizi dolandırıcı ettiniz şimdide canımızı almaya çalışıyorsunuz.AMA ALAMIYACAKSINIZ O NU BİZE GERÇEK ALLAHIMIZ VERDİ SADECE O ALACAKTIR SAHTEKARLARA DA BU DÜNYADA CEZASINI ÖDETECEKTİR.BEYFENDİ

  YanıtlaSil
 30. arkadaşlar icrada taahhüt vermeden verilen 3 ay ın yatarı ne kadardır?

  YanıtlaSil
 31. SAYIN MY WAY bir soru sorucam tekrar yargılanmaya sebeb olacak bu içtihatı şu şekilde kullanabilirmiyiz diyelim benim infazda yakalamam var ben kaçıyorum daha doğrusu zaman kazanmaya çalışıyorum beş ay sonra yakalandım ben yeniden yargılama hakkımı kullanmak istiyorum diyerekten tekrar dava açılımı ve bu şekilde infaz dururmu bize zaman kazandırırmı.

  YanıtlaSil
 32. 22 yazan arkadaş
  size recep ihsan eliaçık'ın MÜLK YAZILARI adlı kitabını şiddetle öneririm.ayrıca 3 ciltlik tefsir kitabını.
  birde ben peygamber efendimizin hayatını tevhid şirk ve adalet kavramlarını her müslümanın saglıklı bir şekilde ögrenmelerini öneririm.
  mülk yazıları kitabından:
  zamanın ruhu degişti.
  artık dış güçler diye birşey yok.varsa bile kendini dış güçler olarak göstermeyecek,iç güç kılıgına bürünecek karşı din olarak sahne alacak.
  artık müslüman camia diye birşey yok
  zenginler ve yoksullar var.
  muaviyeler ve ebuzerler var.
  iktidar yalakaları ile adalet arayanları var.
  ruhunu kirletenler ile temiz kalanlar var.
  cebini şişirenler ile açlıkla boguşanlar var.
  kariyeristler/konformistler ile idealistler var.
  asıl mücadele bunlar arasında olacak.
  gerisi sahtekar
  zamanın ruhu degişti.
  recep ihsan eliaçık
  mülk yazıları
  şunuda ekliyeyim benim cemaatle işim yok tarikatlede yok fakat kitap okumayı çok seven birisiyim.DOGRU VE GERÇEK DİNDARLIGI ARIYORUM.DİNİN AFYON OLARAK KULLANILMASINA KARŞIYIM.
  burda kitap reklamı yaptıgım sanılmasın ama bu kitabı bütün akp'lilere param olsa gönderirdim.
  sahtekarlıgı bıraksınlar artık!!!

  YanıtlaSil
 33. 30. daki arkadaş , taahüdü ihlal de de koşullu salıverme yok , yani 90 gün yatıyorsun :-(

  YanıtlaSil
 34. sayın 29 işyerimi kapatmak zorunda kaldım. banka hesaplarıma haciz kondu iş yapamaz duruma geldim. bağkurumu 2 senedir ödeyemiyorum. evimizin kömürünü apartmanlardan artan kömürleri eleyip sobada yakıyoruz. odun alamadık evimiz şehir kenarında çalı kesip geliyoruz sırtımızda onu yakıyoruz. evime haciz geldi bazı eşyalarımızı götürdü. arabamıza haciz geldi götürdü hiç bir yere gidip gelemiyorum. iş yapma kabiliyetim elimden alındı. evimin elektiriğini suyunu akrabalar ödüyor. birçok kişiye borçlandım. aradıklarında telefonlara cevap veremiyorum. cevap versem anlamıyorlar baskı yapıyorlar. tansiyonum çıkıyor. herhalde göz tansiyonumu ne sanki göz damarlarım çatlayacak. ihracat yapıyordum kurlar yerin dibine çakıldı 1,20 lere düşmüştü rekabet şansımız sıfırlandı. 2 çocuğum var okula gidiyor. ihracata gönderdiğim malların içine mal aldığım firmalar hatalı mal koymuş bi dünya zarar ettim. ama hakim çek kararını verirken bu çek neden ödenmedi diye sormadı. çekten dolayı polis evime tutuklamaya geldi. insan muamelesi göstermedi. burdaysan suçlusun dedi. avukatlar habire faiz şu parası bu parası birdünya masraf çıkardı. .....

  bu sıkıntıları bizde yaşıyoruz. ama bu siteye girdiğimizde ümitle giriyorum. acaba olumlu bir sonuç alabilirmiyim diye.
  ümitsiz ve sitresli yazılar beni sıkıyor biraz. bu sorunların sebebini sadece bir kısım kesime fatura etmek çok mantıklı değil. insanlardada dürüstlük ahde vefa pek kalmamıştı. çok yerden mal aldım çoğu ayıplı mal verdi.
  piyasada ticaret ahlakıda kalmamıştı.
  nerde o eski ahilik sistemi.

  Birde şu var nasılsanız öyle yönetilirsiniz diye.
  başkada cevap vermeyeceğim. yoksa gereksiz yere tartışma oluyor.

  YanıtlaSil
 35. akp eye oyunuzu verdiniz niye yussuf yussuf diyorsunuz 22 ve oyunu veren kurnaz tüççar uyanık kardeşler sizlere müstahak az bile akp nin cektirdikleri ben oyumu chp ye verdim her zaman dA VERECEĞİM BODRUM 48

  YanıtlaSil
 36. 2006 yılında gününden önce ibraz edilen çeklerden beraat alabilecekmiyiz ocak başı asliye cezadan ret geldi ttk müsade etmiyor diye....bu karar farklı içtihatmı..

  YanıtlaSil
 37. 18 de yazan mahfedilmiş vatandaş sanki beni anlatmışsın bu kadar olur benzerlik eline sağlık teşekkürler.Ndeir bu memleketin hali yaşadığımız traji komik drama.İnsan olarak hiç bir değerimiz kalmadı diyemiyorum normal vatandaşta aynı bizden beter tek farklarımız onların şimdilik tutuklamaları yok ama bu olmayacak anlamına gelmiyor.Memlekette 6,5 milyon abonenin elektriği kesik 4 kişi ile çarp 27 milyon vatandaş elektriksiz.ülkenin yarısı ortaçağ karanlığına gömülmüş.Millet elektriğini kesen görevliye saldırıyo sonra,kimden alsın hıncını,halbuki görevli ne yapsın oda emir kulu oda onun ekmeği,onlarda bu işi zevkle yapmıyorlardır eminim,bu kadar ruhsuz insan olamaz çünkü.Ama birbirimize düşüyoruz işte esir olmuşuz.Dün ticaret iş adamıydık bu gün pazarda limon satmaya razıyım şahsım adıma ama onu bile çok görüyorlar mahkeme etmişler yargılamışlar şimdi diyorlarki çekini hiç kusursuz kesene ceza olacak.Biz o çeki yazarken ticaretimiz işimiz gücümüz yolundaydı içimizde dolamalık olaydı binbir şeytanlığını yapardık ama öyle yapmadık düşünmedik bile karşımızdakini namertçe kazıklamayı dürüstçe kestik kimini ödedik kimini ödemedik ama kanun öyle bir kanunki imzaladınmı imza sana aitmi işin bitti.Bir çoğumuzun teminat çekleri haksız yere yazıldı mal almamışım etmemişim yok ben anlamam kanun böyle diyip hükümler yedik.Mücadele gücümüz kalmadı kaçmaktan şu anda hayatımızı eş dost akraba yardımıyla sürdürürken yok taahhüd ver yok yeniden yargılıcayacağım.Hele hele çekinde hiç kusur yoksa cezayı illaki bu dürüstlüğünden dolayı keseceğim mantığı oluşmuyormu burada.Zaten çalıştığımız firmalar kurumsal firmalardı onların avukat ordusu yönetim kurulları karşısında şansımız vardıda denemedikmi.Ama kimse bakmadı gözümüzün yaşına feryadımızı anlamak istemedi dünyede 1750 -1800 yılları arasında kaldırdılar borçtan dolayı insanın özgürlüğünü elinden almayı ve tarihlerinde utanılacak bir dönem olarak görülüyor.Bizdede tam tersi Şili Arjantin dışında dünyada kalmamış hatta şeriat rejimi yaşayan İran'da bile çeke insan özgürlünü kısıtlayan bir ceza olduğunu sanmıyorum kalmamış araştırdım çünkü.Peki biz ne yapmak istiyoruz ; son sözüm dürüstçe imla hatasız herşeyi yerinde iş adamı gibi çek kesenleri dolandırıcılıkla suçluyorsunuz.Vicdanlarınıza bırakıyorum diyecek birşeyim yok.İlahi adalet yerini bulacaktır buna kalpten inanıyorum.Birçoğumuzun ailesi dağıldı yüzbinlerce kaçak var inkar etmeyin artık ne olur yukarda ALLAH var bakanınız bile açıkladı 32,500 çekten yatan var diye 2,200 kişi deyin delikanlı bakanmış diyelim ama böyle olmuyo.Diyorsunuzki alacaklının hakkı ne olacak?Sizde biliyorsunuzki alacaklı faktoringler ve bankaların çek alış verişinden ettiği karlar.1990 lı senelerde bakkal dükkanı açmak gibi kolaydı faktoring açmak.Şimdi niye kimse açamıyor.Çünkü izni almak imkansız elden ele yüksek fiyatlarla satılıyor faktoringler.Devlet faktoringçilere izin vermekle o zamanlar çok büyük hata yaptığını anladı vazgeçti ama açan açtı.O zamanın tefecileri şimdi banka gibi çalışan faktorinçiler oldu.Bankalar açtı,doğulu aşiretler bu karlı işe el attı.Yahudilerin zaten ata mesleğiydi.Tamam da inin artık bu halkın sırtından verecek bişeyleri kalmadı yeter yeter ya.

  YanıtlaSil
 38. sayin cuneyt kardes benim yirmi tane dosyam var hepside yakalama su an ben yurt disindayim cekleri abim kullandi ben vekalet verdim simdi konsoloslukta avukata vekalet cikarmam lazim beni orda alabilirlermi acil donmem lazim memlekete bilginiz varmi

  YanıtlaSil
 39. SABIR RAHMANDIR...

  SABIR EDEN VE DOGRULAR KAZANACAKTIR.

  YANLISLAR SAHIBININDIR...

  YanıtlaSil
 40. Arkadaşlar,

  okuyalım, yazalım, dinleyelim ama sakin olalım.
  14 aydır düşündüğüm noktadan 5941 e rağmen bir adım geride değilim aynı noktadayım. Bu iş bitecek. Benim bir avantajım var henüz infazım yok dosyalarım yargıtayda. Bu süre bana ne kazandırdı derseniz. 17 çek dosyam 9 a indi 8 ini halim elverirse ödeyeceğim ama 1 dosya ar ödemeyeceğim. çünkü bu dosya değeri en düşük dosya olmasına rağmen ticaet yapmamı bitiren dosyaydı yatarı 30 gün gerekirse yatacağım.

  bizler dolandırıcı değiliz,
  bizler üçkağıtçı değiliz
  bizler işi bozulmuş iflas etmiş esnafız

  ama bizi yıldıramazlar

  bu mücadele bizim onur mücadelemiz

  biz bunu hukken kazanacağız

  ve

  kalan ne kadar borcumuz olursa çalışarak onuda ödeyeceğiz

  buna inanıyorum

  yoksa şimdiye kadar çoktan bu ülkeyi terkeder ardıma bile bakmazdım ki bunun için hala zamanım var

  ama olmaz

  biz haklıyız kazanacağız ve bir gün alacaklılarımızlada helalleşeceğiz işte ogün rahat ve mutlu olacağız,

  saygılar

  YanıtlaSil
 41. sayın 37,

  konsoloslukta kimse seni alıp tutuklamaz vekaletini ver işine bak

  saygılar

  YanıtlaSil
 42. 35 te yazan kişi insanlarla dalga geçmen yusuf yusuf etmek gibi saçma ifadeler kullanman oy attım dedigin chp'nin sosyal demokrat tavrına ki ben senin chp'li olduguna inanmak istemiyorum oh olsun! diye konuşman ve konuşma tavrın adam chp'te oy atmayı düşünse senin gibiler yüzünden partiden sogur!

  YanıtlaSil
 43. degerli 42 35 yazan arkadaşa katılıyorum her camiye gireni müslüman sanarsak olcağı buydu ve olduda burda particilik yapmıyoruz ama mahfolmamıza bu hale gelmemize sebeb olan insanları eleştiriyoruz baksana memleketin durumuna insanların haline icra dosya adedine açlığa yokluğa mahfolmuşluğa susun lütfen her kes çok dertli.

  YanıtlaSil
 44. yargıtayın bu kararı ne anlama geliyor. bilen biri lütfen yorumlasın.

  YanıtlaSil
 45. http://www.anayasa.gov.tr/general/haberdetay.asp?contID=764
  Gerekçeler çok keskin iptal olabilir.Mahkeme bunu ivedilikle karara bağlar gibi geliyor.
  Şu gerekçe dikkat etmemek mümkün değil.
  Sanıkların taahhüdünü yerine getirmemesi halinde yasada hiçbir yaptırım öngörülmemiştir.

  İcra Dairelerinde dahi taahhütte bulunmasından sonra taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda Taahhüdü İhlal suçu öngörülmüştür.

  Taahhüt için hiçbir peşin ödeme ya da teminat koşulu da getirilmemiş, tamamen sanıkların keyfi davranışlarına zemin hazırlayacak düzenleme yapılmıştır.
  Bu da demek oluyor ki taahhütte bulunmanın hiç bir yaptırımı yok.cezai olarak tabi bunu biliyorduk da.Hakimin gerekçe talebi çok ağır yani taahhüte karşılık vermeyen yerine getirmeyen hakkında 5941 s.yasaya göre zaten infazın ertelenmesinin ortadan kaldırılması var.Hakim burada demek istiyor ki hem infaz geri gelsin hemde infazın üstüne taahhütte bulunduysa ve ödemediyse ek ceza yaptırımı uygulansın.Ceza hükmünün üstüne yeni bir ceza hükmü konulması gerekiyor demesi
  Anayasaya başvurma sebebinin yasa maddelerinin iptal gerekçesi anayasaya aykırılık değil.Biraz şahsi istekmiş gibi geliyor.Yanlız şu bir gerçek.iptal istemi olunan yasa maddeleri okey mantıken tamam
  keza zaman kaybı gerekçeleri biraz enteresan.Yasalar üzerindeki doğru veye yanlış olsun yaptırımların zaman açısına sokulması tuuaf.Her yasanın kendi içerisinde zaman çizelgesi vardır.Zaten yasa zaman koyduysa yasal hak zamanı ortaya koyar ve yasal yaptırımlar zaman içerisinde uygulanır.Yani yasa zamana hükmetmiştir.Ana yasaya aykırılık göstermemektedir.İptal olmazsa bu gerekçeden dolayı geri döner gibi geliyor.TABİ Kİ SÖZ MAHKEMENİN BİZİMKİ SADECE FİKİRİ

  YanıtlaSil
 46. Birde hakimin gerekçeye dayanarak şahsi fikirlerini sunması

  YanıtlaSil
 47. T.C
  ŞİŞLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
  HAKİM: MİTHAT ALİ KABALİ 31077
  C SAVCISI : SEYFETTİN YİĞİT 38855
  KATİP: EMİNE YILMAZ: 67761

  18/11/2008 Keşide tarihli çekin,20/06/2008 de bankaya ibraz edildiği anlaşıldığından müsnet suçtan sanığın BERAATİNE..

  YanıtlaSil
 48. BUGUN ŞİŞLİ ADLİYESİNDEYDİM. ADLİYELERDE BİR KALABALIKLIKTIR SORMAYIN GİTSİN.. ASLİYE CEZALAR İCRA DAİRESİ OLMUŞ.9 ASLİYE CEZANINDA DURUŞMA LİSTESİ KARŞILIKSIZ ÇEK..DURUŞMALARDA SADACE ALACAKLI AVUKATLARI VAR..DURUŞMA LİSTESİNE BAKILINCA,BUNCA KİŞİYE HERGÜN CEZA ÇIKSA TÜRKİYE DE ADAM KALMAZ DERSİNİZ..ZATEN DE ÖLE..BİR KATİP 500 BİN ARANAN VAR DEDİ BANA.

  BİR ALACAKLI AVUKATI, TIPKI YUKARDAKİ KARARI ALDIĞIM GİBİ VADESİNDEN ÖNCE HAKİMİN VERDİĞİ BERAAT KARARINA SİNİRLENDİ..YARGITAY BOZMUŞTU FALAN DEDİ.HAKİM AZARLADI KENDİSİNİ.SEN HEM GİT ADAMIN ÇEKİNİ GÜNÜNDEN ÖNCE YAZDIR,ADAMI PERİŞAN ET HEMDE GEL BURDA SAVUNMA YAP DEDİ ATTI DIŞARI..O AVUKATI BENDE DIŞARDA YAKALADIM.İYİCE DEMORİLİZE OLMASI İÇİN DEDİM Kİ, AVUKAT BEY ÇEKLERE YARGITAY TÜMDEN AF ÇIKARMIŞ HABERİN VARMI DİYE BİR KOLPA HABER OLARAK KULAĞINA FISILDADIM.AVUKAT PERPERİŞAN GİTTİ..:)

  ARKADAŞLAR ŞİŞLİ 3. 'ÜN HAKİMİNE KULAK MİSAFİRİ OLDUM..BİR ALACAKLI AVUKATA ŞÖLE DEDİ: BU BÖYLE GİTMEYECEK YASA KOYUCU BU KANUNU TÜMDEN KALDIRACAK.

  ŞİŞLİDEN İZLENİMİM VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN TÜM ÇEKLERE BERAAT VERİYOR..HEMDE ŞİŞLİDEKİ TÜM ASLİYELER..CEZA ŞUANDA VERİLMİYOR.DURUŞMALAR İLERİ TARİHE ATILIYOR.SANIRIM YARGITAY İÇTİHATI BEKLENİYOR..
  ASIL İZLENİMİM İSE BİZLERİN SESİ OLAN VE VERDİĞİ BİNLERCE BERAAT KARARI İLE 31/12/2008 DEKİ BOŞLUĞU GÜNDEME GETİREN ŞİŞLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİYDİ.. MAHKEMENİN HAKİMİ ODASINDA OTURDU DURDU.NE BİR DURUŞMAYA GİRDİ NE DE İŞİNİ YAPTI. 6.ASLYENİN DUVARINDA ÇAĞRI KAĞIDI YOKTU.6.ASLİYE KATİBİNE YARGITAY CGK DAKİ DOSYAYI SORDUM,ÇOK KISA ZAMANDA GÖRÜŞÜLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ DEDİ..

  HERKESE SAYGILAR.

  YanıtlaSil
 49. Merhaba Arkadaşlar,

  yukarıdaki "YENİ ÇEK KANUNU İCTİHAT KARARI"hakkında yorum yapacak bir arkadaş yok mu ben okudum anladığım kadarıyla yada anlamadım 4- ÇEKİN UNSURLARI ; bizim lehimize güzel bir gelişme gibi geldi...lütfen bu maddeyi yorumlarmısınız...

  YanıtlaSil
 50. 8 milyon emekliyi sevindirecek haber
  Kredi borcu yüzünden emekli maaşlarına haciz geliyordu ama artık bu uygulama kalkacak


  Benzer durum memur emeklileri için de geçerli. Hükümet, geçtiğimiz yıl, kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırırken, kredi borçları nedeniyle emekli maaşlarına haciz getirilmesini önlemek amacıyla bir düzenleme yapmış ve Meclis'ten buna ilişkin yasa çıkmıştı. Ancak, çıkan yasaya rağmen hem SSK, hem de Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaşlarına haciz konulmaya devam edildiği ortaya çıktı. Üstelik, 2002 yılından bu yana maaşına haciz gelen emeklilerin sayısında önemli bir artış yaşandı. 2002'de, 2 binin altında SSK emeklisinin maaşına haciz gelirken, 2010 yılında, maaşı hacizli SSK emeklisinin sayısı 80 bine dayandı.

  KURTULMAK İÇİN İZLENECEK YOL

  Türkiye'de 5 milyonu SSK, yaklaşık 3 milyonu da Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'a bağlı olmak üzere toplam 8 milyon dolayında emekli bulunuyor. Meclis'ten çıkan 5510 sayılı yasanın 93. maddesi uyarınca emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor. Maaşlarına haciz konmasını istemeyen emeklilerin, yasayı dayanak göstererek, 'İcra Hakimliği'ne başvurup, karar aldırmaları gerekiyor. İcra Hakimliği'nden aldığı kararı icra dairesine götürüp 'muvafakat etmiyorum' diye beyanda bulunması gerekiyor. İcra dairesinden aldığı 'muvafakat' belgesini SSK'ya götürerek maaşına gelen hacizi kaldırtabiliyor.

  YanıtlaSil
 51. ANKARA HUKUKLUYA ATFEN... TÜRKİYEDE NASIL BİR HUKUK OLDUĞUNU. BU KONUDA YASA ÇIKMIŞ OLDUĞU HALDE EMEKLİNİN ÜÇ KURUŞ PARASIN GÖZ DİKEN BANKALARDAN ANLAYABİLİRİZ SAYIN ÜSTAT..

  YanıtlaSil
 52. jenardi merhaba

  Üstteki yargıtay içtihat yazısı resmi içtihatmı...
  anlayamadık.....

  YanıtlaSil
 53. sayın jenardi,içtihat diye yayınlanan yazı yargıtay tarafından mı yayınlandı yokse derlama bir yazımı açıklarsanız seviniriz. Saygılarımızla.olyar 2003

  YanıtlaSil
 54. ahmet ateş
  karar no esas no var resmi içtihatmı? yargıtaydan esas nodan kontrol edebilirsin resmi içtihatmı?

  YanıtlaSil
 55. arkadaşlar benim 2008 yılında erken ibrazla çekim yazıldı geçen hafta mahkeme beraat verdi.bu çeke bağlı icra takibi ne olacak o icra dosyasıda düşecekmi HÜSEYİN

  YanıtlaSil
 56. sn 55 icra düşmez çekden beraat et icrada düşsün keşke nerde

  YanıtlaSil
 57. Arkadaşlar sitede bir aralar noterde GBT var diye bir muhabbet vardı.Ne oldu gerçekten varmı veya başına bundan dolayı bir iş gelen varmı,araması olup ta vekalet veren varmı.Cevaplarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 58. 58 nerden çıkarıyosunuz kapanan konuları açıyosunuz ne alaka milleti tedirgin ediyosunuz

  YanıtlaSil
 59. sn oLYAR 2003 yukarıdaki yazıyı dikkatle okursanız bunun derleme olmadığını zaten anlarsınız. Burda yargıtay yeni çek yasasına göre neden bozma verdiğini ayrıntılı şekilde açıklıyor.Yani yargıtaydaki tüm mahkumiyet dosyaları mahkemelere iade ediliyor yeniden yargılama yapılacak KAYAMEN

  YanıtlaSil
 60. 59 da yazan arkadaşım netice nedir,tedirgin etmekle kastınız nedir.Varmıdır yomudur diye sordum.Kesin ve net var veya yok diye cevap verebilirsiniz.Kısaca

  YanıtlaSil
 61. 59 noda yazan arkadaşım,bunlar bizi öyle bir hale getirdi ki ,işte sonucu...millet heryere gitmekten,kafasını dışarı çıkartmaktan korkar oldu.Borç için böyle bir düzen dünyanın neresinde görülmüş.Bir örneği varmı dünyada...herkesten kaçar,herşeyden korkar olduk.Yazıklar olsun ...

  YanıtlaSil
 62. sevgili arkadaşlar bende herşeyimi kaybetmiş bir mağdurum. hacizler yetmedi birde 5 yıl ceza aldım. yasadan faydalandım şu anda dışarıdayım.fakat ne iş var nede para var.ne olacak bu işin sonu acaba.

  YanıtlaSil
 63. yok arkaddaşım yok her notere polismi dikecekler
  her noteri gbt yemi bağlayacaklar otel gibi noterler bilgimi veriyor duyduklarınızı biraz mantık süzgecinden geçirin vekalet veremesin kimse alacaklı avukatlarıda istedikleri gibi at oynatsınlar amaç bumudur bir bu eksikti

  YanıtlaSil
 64. ÇEK HAPSİNE HAYIR!
  ÇEK HAPSİNE HAYIR!
  ÇEK HAPSİNE HAYIR!
  ÇEK HAPSİNE HAYIR!
  ÇEK HAPSİNE HAYIR!
  ÇEK HAPSİNE HAYIR!
  ÇEK HAPSİNE HAYIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  YanıtlaSil
 65. sn 58, noterlerde böyle bir uygulama olduğunu duymadım yinede çekiniyordum ama avukat problem olmayacağını söyledi.Benim durumumda sizin gibiydi, dün gittim noterde vekalet çıkarttım bi problemle karşılaşmadım.Daha vahimi nüfus cüzdanımı dün noterde unuttuğumu fark ettim ve bugün gidip aldım. Hiçbir problem yaşamadım çok şükür, bence sizde gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz.

  YanıtlaSil
 66. yunanistanda kriz var
  temel gıda bizden ucuz
  asgari ücret bizdekinin iki katı
  hükümet zenginden alıp fakire veren kanunlar çıkarıyor
  vekiller maaş almaya utanıyor
  ama orda kriz var
  bizde yok
  teğet geçiyor bizde
  dünyanın en pahalı etini biz yiyoruz
  dünyanın en pahalı benzinini biz tüketiyoruz
  en fazla vergiyi biz veriyoruz
  teğet geçmese kazandığımız paralarla bunları yapabilirmiyiz
  bi tek tekel işçileri isyan ediyor
  onlarda nankörler herhalde

  YanıtlaSil
 67. eflin 66 teşekkür ederim.İçim rahatladı şimdi.

  YanıtlaSil
 68. ARKADAŞLAR,
  CHP NİN MÜRACAATI ANAYASA MAHKEMESİNİN SİTESİNDE GÖRÜLÜYOR MU?

  YanıtlaSil
 69. chp nin müracatı ile bölüm gerekçe hariç bu sitede yayınlanmıştı 2 gün önce kardeş sitemiz
  http://www.karsiliksizcek.net adresinde tam metin olarak gerkçelerle beraber yayınlandı.
  linke tıklayarak siteden bakabilirsiniz

  YanıtlaSil
 70. sayın site yöneticileri bir gazete ve gazeteci belirlense bence bu kişi fatih altaylı olmalıdır.siz önsayfaya fatih altaylının tlf ve gazete faksını yassanız çek magdurlarının gazeteye faks çekilmesini saglasanız gazete bunu manşete bile taşıyabilir ve tekel işçilerinde oldugu gibi kamuoyu bizi anlar kamuoyunun gücünü tv lerde görüyoruz.bu önerime kulak verin.bu zaman gazeteside olabilir herhangi birgazetede olabilir.TEK YAPACAGINIZ GAZETE İSMİ TLF FAKSI ANASYFAYA KOYMAK VE ÇEK MAGDURLARINI YÖNLENDİRMEK ŞİMDİ TAM ZAMANI BENCE....

  YanıtlaSil
 71. Arkadaşlar,karşılıksız çek keşide etmek suçundan alınan ceza üst sınırı 5 sene.Cezası kesinleşmiş örneğin 16 adet çek toplamı 550 000 TL ve yargıtaydan aralıklı olarak geliyor infaza düşüyor ve yakalanıyoruz.Bu dosyaları muhtelif zamanlarda yattığımızı düşünür isek ceza toplamına göre 5500 gün yatmamız gerekiyor.Halbuki yasaya göre 1800 günden fazla bu suçtan ceza yatılmıyor.Bunu parça parça yattığımız zaman bu ceza bitmez.Bunun şekli nedir?.Birde bu dosyaları tek bir dosyada toplamak ve 1800 gün karşılığı olan 180 000 TL adli para cezasını ödeyerek bu cezalardan kurtulmak mümkün müdür.?İnşallah hiç birinden yatmayız.Bu konuda bilgisi olan arkadaşların aydınlatmasını rica ediyorum.

  YanıtlaSil
 72. Arkadaşlar,

  Anayasa Mahkemesinin incelenmekte olan dosyalar başlığındaki Word dosyasında

  Anamuhalefet partisi milletvekillerinin başvurusu

  konu 5941 sayılı yasanın iptali istenen maddelerle ilgili

  dosya No 2010/6
  Tarih 04.02.2010
  word dosyasında sayfa 30 sıra no 118

  netice

  ilk incelemede


  saygılar

  YanıtlaSil
 73. Yukarıdaki Yargıtay içtihatına tam metin olarak Yargıtay dosya sorgulama bölümünden ulaşamadım, nereden ulaşabiliriz?

  YanıtlaSil
 74. 11/02/2009 (YARIN) SAAT: 11.00-12.00 ARASI ULUSAL KANAL DA CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SN ŞEVKİ KULKULOĞLU ÇEKLE İLGİLİ SORUNLARI MASAYA YATIRACAKTIR..

  YanıtlaSil
 75. 74 Yargıtaya gidersen kalemden fotokopisini alabilirsin

  YanıtlaSil
 76. 55 de yazan arkadaşım öncelikle beraat kararın hayırlı olsun,bunun bir örneğini bizimle paylaşırmısın?ben ankara'da henüz emsal karar bulamadım,ahmet ersoy

  YanıtlaSil
 77. teşekkür ederim 76, akıl edememiştim bunu ben!

  YanıtlaSil
 78. arkadaşlar hapisten sıyırmaya çalışırken oturduğumuz evde altımızdan gitmek üzere.kafayı sıyırmamak için depresyon ilaçlarına başlayacağım.

  evet borcumuz var.borçluyuz.adam gibi ticaret yapamadık.ama suçlu değiliz.evimiz arabalarımız onurumuz herşeyimiz gitti.5 parasız çulsuz kaldık.birde hapse girmeyi göze alamam.biliyorum sizlerde alamazsınız.

  susmayacağız ,susturamayacaklar bizleri..anayasa mahkemesi olmadı ahim.sonuna kadar mücadele edeceğiz.

  YanıtlaSil
 79. JENARDİ TEK EVİN VARSA EVİ SATAMIYORLARMIŞ DİYE DUYDUM GEÇEN GÜN SEVİNÇ HANIM(AVUKAT) BUNA BENZER BİR SÖZ SÖYLEMŞTİ.BU KONUYU SEVİNÇ HANIM AÇIKLAYABİLRMİ?

  YanıtlaSil
 80. 72 de yazan süheyl alacaklı yazdığınıza önlem olarak her davayı bana ayrı mahkemeden açtı ben çok uğraştım dosyaları toplayıp tek adli ceza olan 80 bin tl ceza çıksın diye ama başaramadım.Dediğiniz olay dosyaların birleştirilmesi çok zor.Örneği emsalide bulamadığım için olmadı.

  YanıtlaSil
 81. TEK EVİMİZ.HEMDE BABAMIN ÜZERİNE. AMA KEFİL OLDU BANA.EV İPOTEKLİ.ŞEREFSİZ TÜRKİYE FİNANS SATIYOR..

  BANKALARIN ALLAH CEZASINI VERSİN

  YanıtlaSil
 82. tekel işçilerinden 8 kişilik bayan grup sn emine erdoğana dertlerini anlatmaya evlerine gitmiş 3 kişilik grup içeri alınmış içeri giren grup bir de ne görsün başbakanımızda orda değilmiymiş:)
  görüşme sonunda da bayanlar çok ümitli olarak ayrılmışlar:)

  arkadaşlar bizden de 3-5 kişilik bir bayan grup sn emine erdoğana ziyaret gerçekleştirsin sorunlarımızı anlatsın teklifinde bulunuyorum bakalım sn erdoğanlar ne kadar samimi

  bir yudum huzur

  YanıtlaSil
 83. http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/206320-Akbankin-kâri-yuzde-230-artti.aspx


  ALIN BAKIN YAZIKLAR OLSUN. BİZDEN HORTUMLADIKLARIYLA KAR ETTİLER.. NE CANLAR YAKTILAR.NE OCAKLAR SÖNDÜRDÜLER.. YAZIKLAR OLSUN. 2,72 MİLYAR TL KAR.. YAZIKLAR OLSUN

  YanıtlaSil
 84. Sevgılı jenardı

  Herkesın en kotu zamanında kendı dertlerınıızn yanında hep bızlerınkınıde dınleyıp cevapladınız bıkmadan usanmadan!
  Herkes cok kotu zamanlardan gecıyor bılıyorsunuz telefındada konusömustuk bnmde babam ceklerden oturu cezaevınde 1 ay kaldı uzun zaman kaçak yaşadı yasa cıkmadan 10 gun once gelıp evımızden aldılar sankı katılmıs gıbı !
  Neyse herkes kotu seyler yasadı suanda cekten oturu cezaevınde olan varmı bılmıyorum.ancak ve ancak ...
  dısasardakılerde sadece bellı bı sure ıcın rahatladı tamamen bır cozum olmadı evet kaçakçı degılız dolandırıcı degılız katıl degılız hırsız degılız ama butun bunlarmışız gıbı davranılıyoruz ....
  Sizlerin maillerinizle , uyarılarınızla her turlu seyı elımızden gelenı yapmaya calısıyoruz !!!
  Unutmayınkı bu işin çözumu ıcın hepımıze cesaret verenler sızlersınız ve bızlerde sızınleyız ...

  NAZ ...

  YanıtlaSil
 85. SAYIN JENARDİ BENİM BAŞIMDADA AYNI DURUM VAR BENİMDE BABAM BANA KEFİL OLMUŞTU.AYNI EV HİPOTEKLİ.BANKADAN GELDİLER BİRŞEYLER YAZDI ÇİZDİ BİRDAHADA GELMEDİ SESDE YOK.BENİM PARAM OLMADIGI İÇİN AVUKATLADA GÖRÜŞÜP KONUŞAMIYORUM.ÇÜNKÜ KAÇAGIM.EGER SEVİNÇ HANIM GEÇEN GÜN BU KONU HAKKINDA YAZI YAZMIŞTI TEK EVİ OLANIN EVİ SATILAMAZ DİYE.EGER SAMİMİYSE BİZİ BİLGİLENDİRSİN.SABIRSIZLUKLA BEKLİYORUZ....

  YanıtlaSil
 86. Adalet.org yorumları

  Saygıdeğer meslekdaşlarım;
  Ne yazık ki Yargıtay 5941 s. Çek Kanunu ile ilgili olarak yalnızca formül bozma yapmaktadır. Hatta bu formül öyle bir kaç kalıptan değil, denilebilir ki tek tip kalıptan oluşmaktadır.
  lehe yasanın belirlenmesine işaret yönünden 5237 s. TCK'nın yaşadığı akibet yeni Çek Kanununu da beklemektedir. Bu nedenle umudunuzu Yüksek Mahkemeye bağlamaktan vazgeçmenizi öneriyorum.
  Saygılarımla. Savcı
  ******
  Bence de Yargıtay yine bizim arkamızdan gelecek !! Önce biz mahkemeler uygulamayı şekillendireceğiz daha sonra düzeltmeleri Yargıtay yapacak !! Kanun bozmaları tüm Asliye Ceza Hakimlerine hayırlı olsun; onca işin gücün arasında iş yüzdesini ucu ucuna kurtarmışken şimdi bir de bu dosyalarla tekrar uğraşacağız. Hakim
  *********

  Evet! Sayın .....'nın belirttiği gibi uygulamayı yine biz şekillendireceğiz.
  Sayın ....; Sizden bir istirhamım var ( Aslında bu öneriyi bazı meslektaşlarım da yaptı ) : "Çek Hukuku Sorunları" sitemizde 6 ay süreyle ayrı bir bölüm olarak düzenlenirse sorulan somut sorular ve yapılan tartışmalar kısa sürede gündemden düşmemiş ve yapılan açıklamalardan daha çok meslektaşımız yararlanmış olur. Ben de ilerleyen günlerde, ayrı bir bölüm oluşturulursa orada, oluşturulmazsa ceza hukuku bölümünde somut sorularla ilgili görüşlerimi açıklamayı düşünüyorum. Yani şu ana kadar bir iki ısınma hareketi dışında henüz topa girmiş değilim.
  Saygılarımla ... İstanbul Başsavcı
  *************

  Sayın ....'e katılmamak mümkün değil.Savcı
  ********

  YanıtlaSil
 87. Sayın Aa
  Peki siz o zaman hapis cezası konusunda mı birleştirdiniz.Yani o süreyi yattınız mı ?Çünkü birden fazla çek farklı farklı mahkemelerde de olsa sonuçta yatılacak süre 1800 günü aşamıyor.

  YanıtlaSil
 88. 86 DA YAZAN ARKADAŞIM EĞER İPOTEĞİ KENDİ ELİNLE GİDİP VERMİŞSEN YAPILCAK BİŞİ YOK.AMA İPOTEK YOK İSE; VE TEK EVİN VARSA HACİZ YAPILMAZ.SENİNDE OLSA BABANINDA OLSA DURUM BÖLE..

  ANCAK BİZ EVİ KENDİ ELİMİZDE GÖTÜRÜP İPOTEK ETTİRMİŞİZ. BU DURUM FARKLI..

  YanıtlaSil
 89. arkadaşlar fatih altaylının iletışım bılgılerını aşağı yazıyorum ayrıca sitesı var onuda yazcam
  http://www.fatihaltayli.com.tr
  Adres : Abdülhakhamit Cad. No: 25 Beyoğlu / İSTANBUL
  Tel : 0216 474 0222
  Email : iletisim@fatihaltayli.com.tr

  YanıtlaSil
 90. BENİM BABAM 70 YAŞINDA EMEKLİ BAŞKA GELİRİDE YOK.BENDE HAPİS CEZASIYLA UGRAŞIYORUM.KAÇAGIM.İPOTEK VERSE BİLE BU YAŞLI ADAM NEYEPACAK BENİM NEOLACAGIM BELLİ DEGİL.BU DEVLET BU KADARMI ACIMASIZ?LANET OLSUN BUNLARA!

  YanıtlaSil
 91. DEVLET DEĞİL ONLARIN UŞAĞI BANKALAR ACIMASIZ.

  AVRUPADA KİMSENİN EVİNE VE EVİNİN İÇİNDE HAYATINI SÜRDÜRECEĞİN EŞYANA HACİZ YOK BİR ARABAN VARSA ONA BİLE HACİZ YOK..

  AMA TÜRKİYEDE PSİKOLOJİK BASKI OLSUN DİYE KAPI KOMŞUNA BİLE HACİZ YAPIYORLAR.KENDİ EŞYALARIMIZDAN GEÇTİK..İNKAR ETMİYORUZ BORCUMUZ BORÇ.. AMA BANKALAR N..HHHHHHHHH ALIRSINIZ...

  YanıtlaSil
 92. İPOTEKLİ OLSA BİLE 70 YAŞINDA BİR İNSANIN EVİNİ SATABİLİRMİ?BUNA İTİRAZ EDİLEMEZMİ?

  YanıtlaSil
 93. DÜŞMEZ KALKMAZ BİR ALLAHTIR.. KİMSEYE KENDİ ŞAHSİ TİCARETİMDEN KAYNAKLANAN BORCUM YOK. TÜM ÇEKLERİM VE BORÇLARIM HATIR GÖNÜL İŞİNDEN KAYNAKLI..

  HİÇ BİR 3.ŞAHIS, KAPIMI ÇALMADI BUGUNE KADAR.PARAMI VER DİYEN OLMADI.. TÜM ÇEKLERİMİ DAVA EDEN DE İCRAYA VERENDE BANKALAR.

  ENİNDE SONUNDA YÜCE ALLAHINDA BİR SON SÖZÜ OLUCAKTIR ELBET..

  YanıtlaSil
 94. 93 KANUNLAR YAŞA GÖRE DEĞİL TOPLUMA GÖRE YAPILIR.ÜZGÜNÜM.. ALLAH YARDIMCIN OLSUN.YAPILACAK TEK ŞEY İCRADA SATIŞ GÜNÜ İHALEYE BİR TANIDIK SOKARAK EVİ DÜŞÜK FİYATTAN TEKRAR ALDIRMAN..TABİ İHALEYE ÇIKARCI MAFYA GRUPLARI GİRMEZ İSE..

  YanıtlaSil
 95. JENARDİ GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM ALLAH YARDIM ETSİN.Sayın kardeşim nefes aldığımız sürece mücadeleye devam edeceğiz bugüne kadar hepimiz çok şeye duyarsız kaldık ne geliyorsa başımıza ondan geliyor bu iktidar hala birşeylerin farkında değil ticarettede böyledir iş büyüdümü kontrolünüzden kaçtımı acı son kaçınılmaz oluyor.ALLAHIM tüm müslümanlara akıl fikir versin.ihtiyar

  YanıtlaSil
 96. 88 Sy.Suheyl,evet farklı mahkemelerdende olsa toplam ceza 5 sene.Benim 10 çekim 3 kesinleşti 7 sini temyize gönderdim hatta orda bile birleştirmeye uğraştım olmadı malesef.7 çekten hala haber yok,yargıtay geri gönderiyor mahkemelerine dediler şimdi takip ediyorum bunu.Hiçbir tebligat bana ulaşmadı.Hadi hepsini geçtik verdiğim çeklerin karşılığında mal filanda almadım durumum jenardiyle aynı konuşmadığım hakim savcı kalmadı yapacak bir şey yok imzalamışsın ödeyeceksin yada yatacaksın dediler.Karşımdaki firma o kadar büyük bir kurumsal firmaki karşımda muhatap bulamıyorum.Zaten kimsenin para istediği filanda yok,öde ödeme kimsenin umurunda değil yani.Hukuk bölümleri görevini yapmış oldu hepsi o.Kalemle yapılan bir soygunun kurbanı oldum.Türkiyenin en büyük 500 firması arasına girmiş bir kurumsal firma tarafından.

  YanıtlaSil
 97. sayın jenardi bugünlerde geçecek dostum.öneli olan ayakta durmak, yılmamak.bu sürede haksızlıkların bizim hırsımızı besleyecegini,zamanı gelince bizi ezen ve buna göz yumanlara gerekli dersleri verecegimizi umut ediyorum. ugur 01

  YanıtlaSil
 98. başbakanın evine giden tekel işçileri kadınlar kadar olamadık yazıklar olsun .

  YanıtlaSil
 99. geçmiş olsun emre inşallah satılmaz ama şunuda unutmaki ben 7 sene bir evi ipotek üzerinden itiraz ile sattırmayan ları biliyorum onun için kıymet taktirine itiraz et avkatın varsa türkçe kelimeleri incelesin vede dosyada yazan kelimelerin birinin bitiminde nokta konulması gerekiyorsa vede o nokta yok ise buna dahi itiraz edebilirsin ALLAH YARDIMCIN OLSUN

  YanıtlaSil
 100. Ben hakkımı helal etmiyorum bu devlete ödediğim her kuruş vergi burunlarından gelsin inşallah.Bu nebiçim bir düzen,bu ne biçim bir vijdan nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyorlar nasıl bu kadar insafsız bunca inasanı böyle çıkmaz bir yola sokmak ile ellerine ne geçiyor.Yazıklar olsun hepsine dilerim rabbimden hepsi bizim düştüğümüz durmdan daha beter hale düşsünler.Nasıl gece uyuyabiliyorlar nasıl lokmalar boğazlarından geçiyor.Bizler bu kadar ızdırap çekerken uyku nedir unutmuşken nasıl uyuyorlar.

  Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir. EFLATUN

  YanıtlaSil
 101. İş adamı Mehmet Emin Karamehmet, Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira adli para cezasına çarptırıldı.


  İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan Mahkeme Heyeti, iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'i, yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönem içerisinde Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin olarak “zimmet” suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira adli para cezasına mahkum etti.

  YanıtlaSil
 102. Allah hepimize kuvvet versin.Çok üzücü inşallah Jenardi arkadaşımızın işide en hayırlı şekli ile çözülür.
  Aa arkadaşım işte sistemin ne kadar ilkel işlediği ortada.
  Hatır çeki diye bi mantık olamaz aslında ama bu da sistemin bize doğurttuğu bir ucube.Çünkü neden çekte hapis cezası var.Halbuki bir arkadaşım benden 3 adet senet 45 000 TL toplam hatır senedi olarak aldı banka ya verdi kredi aldı.Maalesef battı bende o senetleri sırf şirketin sicili bozulmasın diye ödedim.Ödeyemese idim sonuçta ben rızam ile verdiğim için sorumlu idim ama HAPİS yatmayacak idim.Bu konuyu uzun zamandır araştırıyorum.Aynı suçtan dosyalarının birleştirilmesi gibi bir şansımız var.Bunların toplamı 5 seneyi geçse de sınırı 5 sene veya 1825 gün hapis cezası.Ya 182 500 adli para cezasını 3 taksit de ödüyoruz ya da 5 senenin 2/3 oranında hapis yatıyoruz.Allah yardımcımız olsun umutlarımız Anayasa Mahkesinde.

  YanıtlaSil
 103. CUMA GUNU AKŞAM SİYASET MEYDANINA ÇIKIYO SAYIN BAŞBAKAN YONELTELIM SORULARI CEVAPLASIN BAKALIM SHOW TV DE.........sıyaset meydanı sitesıne gırıp lutfen mail atalaım arkadaşlar ali kırcaya...şimdiden başlayalım ki anlasınlar sorunun çok buyuk olduğunu...(seymenoğlu)

  YanıtlaSil
 104. Arkadaşlar dosya birleştirme hakkında bilgisi olan var mı aynı firma 5 çekimi ayrı ayrı dava etmiş aynı asliye ama farklı birim 1.3.6. gibi nasıl birleştirebiliriz

  YanıtlaSil
 105. SAYIN CUNEYT YAZILARINIZI BEKLIYORUZ

  YanıtlaSil
 106. arkadaşlar 87 cüneytin yazdığı hakim ve savıların yorumları var. tam anlayamadım. söyledikleri bizim için lehemi aleyhemi.

  ihracatcı

  YanıtlaSil
 107. 103 suheyl hnm.Çek cezasında indirim yok 5 sene.Dolu dolu 5 sene.

  YanıtlaSil
 108. ARKADASLAR TAM OLARAK KONU NEDİR ADIM GEÇMİŞ? İPOTEK MEVZUSUYLA ALAKALI OLARAK BU SORUYU SORMA GEREĞİ DUYDUM BİRİ KISA VE ÖZ YAZABİLİRMİ SÜRECİ RİCA ETSEM...İYİ AKŞAMLAR

  YanıtlaSil
 109. sn.av.shüeyla benlier'e gösterdiği ilgi için teşekkür ederim..Demekk ki samimi olanlarda varmış..tekrar teşekkürler..

  YanıtlaSil
 110. “İçtihat Metni”

  Karşılıksız çek keşide etmek suçundan çeşitli mahkemelerce verilen para cezaları ile hükümlü C…. G……. hakkındaki cezaların içtima ettirilerek neticeten 191.428.37.-YTL para cezasının 1617 gün olarak hapse çevrilerek, azami had itibariyle 3 yıl olarak infazına ilişkin İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.01.2006 gün ve 2006/5 müteferrik sayılı kararına yönelik itiraz üzerine, itirazın kabulü ile 191.428.37.-YTL para cezası karşılığı 1617 günün 4 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası olarak infazına ilişkin İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 28.06.2006 gün ve 29170 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12.07.2006 gün ve 2006/156973 sayılı tebliğnamesi ile dosya Dairemize gönderilmekle incelenip, gereği görüşülüp düşünüldü:


  Kanun yararına bozma talebi ve tebliğnamede, “Sanık hakkında hükmolunan para cezalarının ödenmemesi sebebiyle yerine çektirilecek hapis cezasının 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 5/11. maddesi gereğince 3 yıldan fazla olamayacağı gözetilmeden, itirazın reddi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin anılan kararının bozulması istenmiştir.

  765 sayılı TCK’nın 77/4. maddesinde, “Birleştirilen para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çevrilmesi halinde bu ceza müddeti beş seneyi geçemez.” hükmüne yer verilmiş, 647 sayılı Kanun’un 5/11. maddesinde ise, “Para cezası yerine getirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84. maddesi hükmü saklıdır.” hükmü öngörülmüştür.

  647 sayılı Kanun’un 5/11. maddesi, tek bir hüküm ile verilen para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapis cezasına çevrilmesi durumundaki azami sınırı göstermekte iken, 765 sayılı TCK’nın 77/4. maddesi, birden fazla hükümle verilen para cezalarının toplanması sonucu bulunan cezanın ödenmemesi nedeniyle çevrilen hapis cezasının üst sınırını göstermektedir. Bu nedenle, daha sonra yürürlüğe giren 647 sayılı Kanun’un 5/11. maddesi hükmüyle, 765 sayılı TCK’nın 77/4. maddesindeki 5 yıl sınırının 3 yıla indirildiğini kabul etmek mümkün değildir.

  Somut olayda, yedi ayrı mahkeme hükmüyle verilen para cezalarının içtimai söz konusu olup, her bir para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi sonucunda bulunan hiçbir ceza üç yıldan fazla değildir ve toplanan para cezasının dönüştürüldüğü hapis cezasının üst sınırı da beş yıldır. Bu nedenle kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde olmayıp, itiraz merciinin gerekçesi yasaya uygundur. Ancak, toplam hapis süresi kararda belirtildiği şekilde 1617 gün olmayıp, 1914 gündür ve 5 yıl 2 ay 29 güne tekabül etmektedir. Böylelikle hükümlünün yatacağı süre, itiraz merciince yapılan hesaplama sonucu bulunan ceza miktarı olan 4 yıl 5 ay 7 gün hapis olmayıp, azami sınır olan 5 yıldır.

  Bu nedenle, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.03.2006 gün ve 2006/233 müteferrik sayılı kararının 5271 sayılı CMK’ın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309/4-a maddesi uyarınca dosyanın müteakip işlemlerin yapılması için anılan mahkemeye gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına TEVDİİNE, 27.09.2006 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


  Sn Aa
  Bu karar bizim durumu izah ediyor.Sınır 5 sene.APC ye de buradan çevriliyor.Sizin dolu dolu 5 sene demekteki yanılgınız şu.APC ödenmez ise hapis cezasına hüküm olunuyor.O zaman şartlı salıverilme koşulları devreye giriyor.Halbuki APC de böyle bir şey yok çünkü şartlı salıverme yok.Yani ya APC ödeyeceğiz sınırdan ya sınırdan 2/3 hapis yatacağız veya yattığımız kadarını mahsup edip kalan APC yi ödeyip çıkacağız.

  YanıtlaSil
 111. SN SÜHEYL

  Karıştırdınız galiba, o tür indirimler KATİLLERE uygulanıyor, allahın verdiği canı alanlara.

  Ama biz, tefecinin faktoringcinin parasını ödeyemedik. Onların parası, Allahın verdiği candan daha kıymetli, devletimiz gözün de

  YanıtlaSil
 112. sn süheyl

  130 000 tl çek için 80 000 tl APC aldım. Ödeyemedim ve günlüğü 100 tl den 800 gün hüküm giydim. Ceza da 800 gün yatarıda 800 gün.

  nasıl oluyorda 3/3 deb bahsediyorsunuz anlamadım. Ben 800 gün yattım.

  YanıtlaSil
 113. sevinç hanım ben babamı kefil yaptım.esnaf kefalet evi hipotek etti.babam emekli başka evi ve geliri yok.benim hapis derdi var.tek evi olanın ipotekli olsa bile evi satılabilirmi?sorum buydu.

  YanıtlaSil
 114. Siteyi yeni gördüm.Daha önce siteden haberi olan bir arkadaşım tavsiye etti.Bir sıkıntımı paylaşıp bilgi edinmek isterim.
  Benim sahibi olduğum şirkete ait 18 adet çekim var.Toplam tutarı 300-340 bin civarında.Bu çeklerin bir kısmını yatıp çıktım.Ara ara girip çıkıyorum.Benim sorum şu:İçtima ettirildiğinde Maksimum süreden yatmam gereken ceza toplamda 5 yıl. Ancak bu süre yani bu 5 yıl mütemadiyen mi yatılıyor yoksa ara ara girip yattığım süreler bu 5 yıllık süreden düşüyor mu? Bilen varsa cevaplarsa sevinirim

  YanıtlaSil
 115. YAA ARKADAŞLAR NEYAPIYORSUNUZ YAHU SİZ YATMANIN KALKMANIN HESABINI YAPIYORSUNUZ KİM BİZİ BU SAATTEN SONRA YATIRIR SAYIMIZ MİLYONU BULMUŞ HER ŞEYİMİZİ KAYBETMİŞİZ ÇOCUKLARIMIZI MAF ETMİŞİZ EV GİTMİŞ İŞ GİTMİŞ SONRADA OTURCAM İKİ ŞEREFSİZ BENİ HAPSE ATARMI ATMAZMI HESAB YAPICAM NE KANUN VAR NE GERÇEKÇİLER HER KES HER TÜRLÜ YOLUNU BULMAYA ÇALIŞIYOR ÜÇ TANE KARAR VERİCİ AHKAM KESİYOR PAZARDAN BİR LİMON ALMASINI BİLMEZ ESNAF HAKKINDA KARAR VERMEYE KALKAR İKİ TANE TEFECİ GİDER HER TÜRLÜ İKNA EDER HER TÜRLÜ MEMNUN EDER SONRADA BİZ AKILLILAR BUNLARDAN MEDET UMARIZ KARDEŞİM BUNLARDAN BİR ŞEY OLMAZ BİZ HALA NEYİ BEKLİYORUZ YAHU SAYIMIZ MİLYON DİYORUM ESNAF PERİŞAN DİYORUM İLLA ESNAFIN ÇEKİNİN DÖNMESİ ŞARTMI TOPLANALIM ARKADAŞLAR TOPLANALIM BU İŞİ ORGANİZE YAPALIM HEP BAS BAS BAĞIRIYORUZ SİTE YÖENETİCİLERİNE İL İL TOPLANALIM BÜROLAR AÇALIM TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ DAĞIN HABERİ YOK KİMSENİN KİMSEDEN HABERİ YOK ŞU SİTEDE YAZILAN YAZILARA BAKIN KAÇ KİŞİYİZ BİR BİRİMİZE SARILDIK KENDİMİZİ TESLLİ EDİYORUZ HİÇ KİMSE GERÇEKLERİ KABUL ETMİYOR BİZE HİÇ BİR YERDEN HAYIRLI BİR HABER GELMİYECEK A DOSTLAR GELMEZ ÇÜNKÜ BU ÜLKE ELDEN GİTMİŞ İŞGAL ALTINDAYIZ TEFECİLET HER GÜN TİRİYONLAR SATIYOR BİZ BİR GAZETE İLANINA PARA TOPLAYAMDIK KARŞIMIZDAKİ CANAVAR ÇOK BÜYÜK VE YALNIZIZ ARKADAŞLAR ARKADAŞLAR TOPLANMAMIZ LAZI ÖRGÜTLENMEMİZ LAZIM İL İL YAPMAMIZ LAZIM SİTE YÖNETİMİ BU KONUDA ÇITINI ÇIKARMIYOR SİZE SORUYORUM BEYLER SİZ İNANIYORMUSUNUZ ORDAN BİR ŞEY ÇIKACAK ŞURDAN BİR ŞEY ÇIKACAK DİYE HİÇ BİR ŞEY ÇIKMAZ NE OLDU ADEM HOCANIN SÖYLEDİKLERİ GAZETELER YAZDI İYİMAYA HERKESE GEÇMİŞ OLSUN DEDİ HAPİS CEZASI DÜŞER DEDİ SONRA NE OLDU 10 DAİRE NE DEDİ VEYA ONLARI KİM İKNA ETTİ KİM TAVSİYELERDE BULUNDU KİM MUTLU OLDU KİM KAZANDI ANLAYIN ARTIK BE YOK YOK BİZ BU ŞEKLİMİZLE BİR ŞEY YAPAMAYIZ YAHU TOPLANMAMIZ LAZIM GİDİVERELEİM BEŞYÜZBİNKİŞİ ANKARAYA NE OLACAK O ZAMAN GÖRÜN BU İŞİN GÜNAHI BU SAATTEN SONRA BU GÜNE KADAR ÇOK ŞEY YAPMIŞ İYİ NİYETLİ SİTE YÖNETİMİNİNDİR BU KADAR İNSANI HAREKETE GEÇİRMEK SİZİN ELİNİZDE SİZDE LÜTFEN İYİ DÜŞÜNÜN.İZ.ER

  YanıtlaSil
 116. ÖZETLE;

  775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 34. maddesine göre (anılan kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içinde haczedilemez) sözü edilen hüküm emredici nitelikte ve kamu düzeni ile ilgili olduğundan bu konudaki şikayet süreye bağlı değildir.(YARGITAY KARARI ALINTISIDIR)
  Borçlunun öğrendiğiniz tarihten itibaren 7 gun sureyle mesken iddiasıyla takibin acıldıgı icra dairesinin baglı olduğu icra hukuk mahkemesine dava açmak suretiyle haczi iptal ettirme yolunu deneyebilirsiniz
  İİK 82/12.FIKRA BORÇLUNUN HALİNE MUNASİP EVİ TANIMI İLE GEÇMEKTEDİR.EVİN DEGERİ FAZLAYSA O TAKDİRDE BİLDİGİNİZ ÜZERE FAZLA KALAN MİKTAR SİZE İADE EDİLİR..
  EGER EVİN DEĞERİ bilirkişinin DEĞER TESPİT RAPORLARINDA ve borçlunun haline uygun ev alabileceği miktarı belirlemediği anlaşılmakta olup, bu hali ile hüküm kurmaya elverişli değildir. (YARGITAY KARARI ALINTISIDIR.)

  YanıtlaSil
 117. 104 deki arkadaşın dediği gibi Ali kırcalıya mail atalım arkadaşlar.

  YanıtlaSil
 118. sevinç hanım tek evi olan fakat kefil ve evi hipotekli olanın evi satılabilirmi?ben bu hukiki tabirleri anlamakta zorlanıyorum kusura bakmayın.

  YanıtlaSil
 119. SN,Suheyl Bey
  16 ncı maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır.
  3167 S.K Madde 16b - (Ek madde: 26/02/2003 - 4814 S.K./16. md.)

  Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.”
  1.soru: Ben alacaklıya çek verdim.Alacaklıda bu çekle kredi kullanlanmış(Muhatap banka).Banka burada hamil olur mu? Şikayet hakkı varmıdır.
  2-Ben alacaklıya A çeki verdim.O da bir başkasına B ye ciro etmiş.B çeki bankadan(Son Ciro) yazdırıp
  imzasının üzerini iptal edip önceki A iade etmiş,elinde bulnduran A yetkili hamil sayılırmı?
  şayet aydılatırsanız savinirim.Aşağıda sunucağım yargıtay kararı buna emsal olurmu?

  YanıtlaSil
 120. GERÇEKLERİN ACILIĞINI GERÇEKLERİ SAKLADIĞINIZ SÜRECE HİSSEDERSİNİZ.

  YanıtlaSil
 121. .C.
  YARGITAY
  12. HUKUK DAİRESİ
  E. 2007/7376
  K. 2007/9861
  T. 14.5.2007
  • ŞİKAYET ( Cirantanın Yetkili Hamil Olmaması Nedeniyle Takibin İptali İstemi )
  • YETKİLİ HAMİL ( Bankaya İbraz Edildikten Sonra İbraz Cirosunun Çizildikten Sonra Kambiyo Evrakını Geriye Doğru Kendisinden Önce Gelen Cirantaya Ancak Ciro Yaparak Vermesinin Gerekmesi )
  2004/m.170/a
  ÖZET : Bankaya ibraz ettikten sonra ibraz cirosunu çizdiğini bu kambiyo evrakını geriye doğru kendisinden önce gelen cirantaya ancak ciro yaparak vermesi gerekirken ciro yapmadan doğrudan ona teslim etmiş olması nedeniyle bu evrakı elinde bulunduran cirantanın yetkili hamil sayılamayacağı iddiası ile takibin iptalini istemişlerdir. Açıklanan bu başvuru İİK. 170/a maddesi kapsamında olup şikayet niteliğindedir.
  DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş; olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
  KARAR : 1- İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK.nun 438. ve İİK.nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;
  2- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,
  Her iki borçlunun İcra Mahkemesine başvuruları; takibe konu edilen çekteki borçlu Ayhan Demir tarafından alacaklı Mehmet Yeterler'e yapılan cironun çizilmiş bulunduğunu, Mehmet Yeterler'in de bu çeki Osman Çelik'e ciro ettiğini Osman'ın da bunu bankaya ibraz ettikten sonra ibraz cirosunu çizdiğini bu kambiyo evrakını geriye doğru kendisinden önce gelen cirantaya ancak ciro yaparak vermesi gerekirken ciro yapmadan doğrudan ona teslim etmiş olması nedeniyle bu evrakı elinde bulunduran cirantanın yetkili hamil sayılamayacağı iddiası ile takibin iptalini istemişlerdir. Açıklanan bu başvuru İİK. 170/a maddesi kapsamında olup şikayet niteliğindedir. Mahkemece şikayeti kabul edilen Ayhan Demir lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenlerle bozulması gerekir ise de yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir. SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İzmir 8. İcra Mahkemesinin 5.12.2006 tarih ve 2006/443 E. 2006/923 K. sayılı kararının hüküm bölümünün ( 1 ) numaralı bendinde takibin iptalinden sonra gelen kelimelerden `ve asıl alacak üzerinden ®40 tazminatın davalıdan alınarak, davacı Ayhan Demir'e verilmesine` ilişkin ibarenin karar metninden çıkarılmasına, kararın düzeltilen bu şekli ile İİK. 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yerolmadığına, 14.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  YanıtlaSil
 122. Sayın Sibel hanım 775 s.kanunun
  Kapsam ve gerekçe dışında cevap verdiniz

  YanıtlaSil
 123. Sayın JENARDİ
  TÜRK MEDENİ KANUNU...
  Maddeler: 850-938
  BU KANUNU BİR İNCELE SANA CEVAP SUNACAKTIR

  YanıtlaSil
 124. Birde şahsi fikrimi söyleyeyim.Senin burada yapabileceğin tek şey var.TMK Madde 867 DEN YARARLANSAN daha iyi olur.Yani banka haczi infa etmeden.Bankayla anlaşıp evi kendin satman.Yoksa icra ve hacizli ipoteklerin satış şartlarını biliyorsundur.

  YanıtlaSil
 125. ek bilgi olsun Mustafa bey zira borçlunun haline munasip evi heryerde karsılasılabilecek bir husus ilginize tesekkur ederim

  YanıtlaSil
 126. ARKADAŞLAR SİTENİN KÖŞESINE.KAÇ.KİŞİ.ONLİNE OLDUĞUNU GOSTEREN BİR SAYAÇ YAPIN ..YADA AÇIN USTE BIR YER ADI SOYADI MEMLEKET OLARAK HER KES GIRSIN SAYIMIZIN KAÇ OLDUĞUNU OĞRENELIM ...İNANIN BEN BU SITENIN LINKINI FACEBOOK TA BILE PAYLAŞIYORUM...DUNYAYA DUYURCAM BU SITEYİ..BZIM HALIMZIDEN ANLASINLAR ARTIK YETER YAAA.KALKSIN HAPİS CEZASI..:(SEYMENOĞLU)

  YanıtlaSil
 127. sn 119 tek evinizin olması değil önemli olan ikametgah adresinizin o ev olamsı gerek bu bir. ikincisi bu evin degeri borcunuzu karsılayamamalı da aynı zamanda.. ucuncusu biliri raporunda borclu için halinize munasp olan asıl miktar belirtilmeli... 4. su bunlar içn evinizin bu şekilde haczedildiğini öğrenmenizden itibaren 7 gun içinde dava acmanız gerekiyor. 5.si- bu asamada da o evin sizin için tek ikametgah kayn agı oldugunu ispatlayabilmeniz gerekmekte.. pek bilinen bir yol değildir kullanan borçlu azdır. zaten sure kaçırılmaktadır cogunlukla... bahse konu hususları bilen borçlular kendi hukuki menfaatlerini gayet buyuk bir rahatlıkla koruyabilirler ama bunun için de okumak sormak gerekiyorsa profesyonel yardım almak durumunda olmalılar. Sadece ve ayrıca sunu belirtmek istiyorum nezdinizde tum arkadaslara sordum ögrendim demeyin kendiniz de arastırın bazen bazı meslektaslarımız kanun değişikliğini yada uygulamada yeni kararları takipten uzak kalabiliyolar. veya anlatımlarınızın eksik kalması sebebiyle ben dahil cevabımız eksik kalabiliyor. muhakkak muracaatlarınızda dosyanızın bir fotokopisiyle muracaat ediniz.. önemsiz gördugunuz herhangi bir husus takibi yada davayı düşürmenize bile yardım edebilir.

  YanıtlaSil
 128. toplam 35 bin liralık çekim var e-devletten dosya numaralarını aldım.yarın gidip taahüt etmeyi düşünüyorum fakat adliyeye girmeye korkuyorum.korkmamı gerektirecek bir durum varmı bilgi verirseniz sevinirim. dosyalarım bulunduğum şehrin dışından bununla ilgili bir problem yaşarmıyım ? şimdiden ilginize teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 129. 127 de yazan seğmenoğlu en altta top of blogs yazılı mavi bir yer var.Girip bakabilirsin kaç kişi online günlük kaç ayrı ip numarası girmiş,haftalık aylık tüm veriler orda var.Bu arada 116 da yazan arkadaş sizin yazdıklarınıza katılıyorum fakat her ilde büro açmak nasıl olacak.Geleni alırlar içeri geleni alırlar.Green peace gibi ses getirecek eylem şart.Benim önerim sorunlarımızı bu çağ dışı yasayı bir kaç dile çevirmek ve o ülkelerin basınlarına mail atmak topluca diyeceğim ama bankaların % 65 yabancıların yayınlamazlar birde sevinirler bizim bankalar ne güzel tahsilat yapıyo diye Türkiyede ülkelerinde madalya bile alırlar.Tek çaremiz var Fettullah hocaya yazalım o belki bir tavsiyede bulunur.

  YanıtlaSil
 130. Sayın Sibel hanım
  İ.İ.K.'nun 82/12 maddesi türk medeni kanunu ayrı konularda ve ayrı iştirak hadlerinde dir.
  İpotek anlamı hak ve sahip yükümlülüklerini karşı tarafa bırakma anlamına gelir yani rehin.
  Rehin: kullanma hakkından men olma.Eğer kullanırsa yasalara göre tabi ki bedel hükmünü yerine getirmek zorunda.Tabi ki bu günümüzde konu olmamaktadır.ipotek kasti gerekçelerle geçici el değiştirmesi.ipotek alan kurum kişi yada kuruluşlar her ne şekilde olursa olsun ön plandadır ve kanunen ilk hak sahibidir.
  Sizin bahsettiğiniz (haline münasip)Hiç bir gerekçeye girmeden herhangi bir borç karşılığında koşulsuz hacizdir.İpotek koşollu hacizdir.Keza sizin dediğiniz 82/12 de haczedilemez diye bir unsur yoktur.
  Tabi ki en nihayetinde sizin dediğinize de katılmamak mümkün değil.
  yanlız bence işi dallandırıp budaklandırmadan ipotek verilen bankayla anlaşıp evi değerinde satılması.Bankanın borcu kadarından sonrasını alma imkanı kendilerine sunulması.

  YanıtlaSil
 131. arkadaşlar belki garip gelecek ama bende 130'daki arkadaşa katılıyorum.ya feytullah hocaya yada diyanet işleri başkanlıgına toplu faks e-mail atalım.tayyip erdogan ulemaya sorun diyordu.bir insanın borcu sebebiyle hapse tıkılmasına ilahiyatçılar NEDİYORLAR?
  BEN CİDDİYİM VE BU SÖYLEDİGİMİN CİDDİ CİDDİ DÜŞÜNÜLMESİNİ ÖNERİYORUM.

  YanıtlaSil
 132. sn av. sevinç hanım

  değerli katkılarınıza ve ilginize çek teşekkür ederim...

  my way

  YanıtlaSil
 133. Sn My way ne demek elden geldiğince dilimiz döndüğünce ama burda ama başka bir yerde paylaşmak görevimiz ve de yükümlülüğümüz AYRICA DA BÜYÜK BİR ZEVKLE.. BEN TESEKKUR EDERİM SİZLERDEN DE ÖĞRENDİĞİM HUSUSLAR OLDUGUNU DA EKLEMELİYİM..İYİ GECELER

  YanıtlaSil
 134. arkadaşlar hks slm uzunzamandır gelemiyorum ne du rumdayız son karar nedir şu ne yapıyoruz kısaca ha bu arada faydası olurmu bilmem ama mhp gitdim bir görüşmemiz oldu ve tekrar gitcegim belirtmem gereken özel bi husus varmı tekrar hks slm lar

  YanıtlaSil
 135. cerkeshan,

  takip edemedinse bilgi vereyim. CHP 4 şubatta yasayı Anayasa mahkemesine götürdü şu anda ön incelemede. bilgin yoksa bu akşam biraz daha rahat uyursun diye yazdım

  YanıtlaSil
 136. sag olasın uşagum seni görmek güzel di bu konuda bilgim var şu şifreden icra dosyalarını görebiliyormuyuz bide yukardaki içtihatı anlamadım karmı zararmı selametle

  YanıtlaSil
 137. m.k. hangi şehirdesin arkadaş mümkünse görüşelim isterim

  YanıtlaSil
 138. cerkeshan

  içtihat zarar sayılmaz. karıda tartışılır. e devlet şifresi ile girdiğinde icra dahil tüm dosyalarını görebiliyorsun. şehir olarak İzmir deyim

  selamlar

  YanıtlaSil
 139. Arkadaşlar 127 seymenoğlu arkadaşın teklifine katılıyorum çok önemli bir teklif gücümüzü tayin ederiz. 130. Aa arkadaş site info bölümdeki bilgiler pek açıklayıcı değil sitemizi takip eden arkadaşların fazla olduğu illerde görev dağılımı yapalım ne bileyim toplanalım tanışalım sesimizin daha fazla çıkmasını sağlayacak formüller bulalım ben İstanbul Şişhane piyasasındayım Elk.ve Asansör Mlz. üretimi ve ithalat ihracat yapıyordum ciddi cirolar yapıyordum işlerin iyi olduğu dönemde bir ayda ödediğim çek miktarı kadar borcum yaklaşık 950.000.-tl kadar şimdi % 10.nu bulup sermaye koyup imalatımı çalıştırmak için uğraş vermekteyim nasıl olacaksa çabalıyorum.Üzerime düşecek bir görev varsa ben hazırım. Fikir olsun diye yazıyorum gazete ilanı verelim belki pahalı bir teklif olur ama birşeyler yapmamız lazım.
  işimiz paramız olduğu dönemdeki akrabalarımız dostlarımız kalmadı bunu bizden iyi bilen olmaz lanet olsun bu başımızdaki memleket yöneticilerine bıraksınlar artık çalışıp borcumuzu ödemeye çalışalım. Lanet olası hapis kalksın kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edelim ama nereye kadar edecez kaç cephede daha mücadele ederiz bilmiyorum içimizde bu ümit var iken biraz gayret edelim sonra hepimiz içimize kapanırsak kötü olur gidip yatarız. Dışarda kalan çoluk çocuğumuz ser sefil olur kimse ne kardeşine ne babasına ne arkadaşına ne akrabasına güvenmesin ben yaşadım istisnalar hariç tabi. Çok zor çokkkkkkkkkkkkkkkk ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.

  YanıtlaSil
 140. SAYIN Mehmet ceylan (140)
  Slm.Bende istanbul yakın bölgedeyim.Fikirerinize katılıyorum.Görüşelim.E-mail. olyar2003@hotmail.com

  YanıtlaSil
 141. REFARANS GAZETESİNDE SEFER LEVENT DİYE BİRİ
  TEFECİLER ,BANKACILAR VE FAKTORİNGCİLERİN ADINA ALEYHİMİZE 31 MART VAKASI DİYE YAZI YAZMIŞ..

  YanıtlaSil
 142. REFERANS GAZETESİ
  ÇEK DÜNYASINDA 31 MART VAKASI

  11.02.2010 | Sefer Levent |

  Biliyorsunuz 2009 yılının son günlerinde yeni bir Çek Kanunumuz oldu. Bu yeni düzenleme kamuoyunda tartışıldı. İyi yanları, kötü yanları masaya yatırıldı. Birçok hukukçu yeni düzenlemenin sakıncalarına dikkat çekti ve bunun örtülü bir af olduğunu söyledi. İş dünyasının önemli bir bölümü ise yeni düzenlemenin zaten var olan sorunları büyüteceğini, artık iş dünyasının çekle iş yapamaz duruma geleceğini iddia etti.
  5941 sayılı Çek Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin üzerinden neredeyse iki ay geçti. Peki şimdi durum nasıl? Hukukçuların ve iş dünyasının korkuları gerçek oldu mu? İş dünyasının konuyla ilgili görüşlerini bugünkü Referans'ta bulacaksınız. Ben işin hukuki boyutunu araştırdım, işte çıkardığım sonuçlar:
  Öncelikle belirtmeliyim; biz Türkler, 100 yıl aradan sonra ikinci bir 31 Mart Vakası ile karşı karşıyız. Okul yıllarından hatırlarsınız. Bu topraklarda ilk 31 Mart olayı 1909'da II Meşrutiyet'in ilanından sonra yaşanmıştı. Şimdi Türkiye 31 Mart 2010'da yeni bir 31 Mart olayı ile karşı karşıya, "31 Mart Çek İsyanı."
  Binlerce çek borçlusu dört gözle 31 Mart'ı bekliyor. Çünkü 31 Mart'a kadar cumhuriyet savcılığına verecekleri basit bir dilekçe ile davaları bir yıllığına rafa kalkacak. Nasıl mı? İşte yeni Çek Kanunu yürürlüğe sokulurken göz ardı edilen ve bir yıllığına alacak davalarını dondurup borçluyu güldüren, alacaklıyı ağlatan yöntem.
  Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girdiğinde çek borcu nedeniyle davalı olanlara borçlarını taksitle ödeme imkânı verildi. Buna göre çek borcu olan 31 Mart'a kadar savcılığa, "Borcumu iki yıl içinde ödeyeceğim" diye bir dilekçe veriyor. Bu dilekçeyi vermesiyle birlikte anapara ve temerrüt faizinin toplamından oluşan toplam borcu taksitlendiriliyor. İlk taksit toplam borcun yüzde 30'u kadar olmak zorunda ve bir yıl içinde ödenmek durumunda. (Geçici Madde 2/b)
  Şimdi kötü niyetli borçlular 31 Mart'a kadar bekliyor. 31 Mart'ta savcılığa gidip bir dilekçe verecekler. Böylece 1 Nisan 2011 tarihine kadar davaları donacak. Alacaklı bu tarihe kadar ilk taksitim yatar umuduyla bekleyecek. Kötü niyetli borçlular ilk taksiti yatırmayacak. Ne olacak peki? Hiçbir şey olmayacak. Çünkü borçlu, savcılığa basit bir dilekçe dışında hiçbir taahhütte bulunmuyor. Ortada ne tam bir tarih, ne bir teminat ne bir garanti ne bir kefil ne de mal beyanı var... Alacaklı bir yıl boyunca kaderiyle baş başa dört gözle alacaklı olduğu kişinin yolunu gözleyecek. Üstelik eli kolu da yasal olarak bağlanmış durumda. Bir yıl sonra kim öle, kim kala... Dava kaldığı yerden devam edecek. Ne zaman sonuçlanır nasıl sonuçlanır kim bilir?

  YanıtlaSil
 143. DEVAMI...

  Sadece 31 Mart olayı mı? Bir de yeni kanunun yol açtığı "Hepimiz masumuz hâkim bey" uyanıklığı var. Bu günlerde adliye koridorlarında çek borçlularının yüzü pek bir gülüyor. Nasıl gülmesin? Yeni kanun gerçek kişilere çekte vekâlet olayını yasakladı. Yani eskiden herhangi bir kişi sizden aldığı vekâletle sizin hesabınıza çek doldurup imzalayıp verebiliyordu. Eski kanuna göre alacak davalarında suçlu, çekin sahibi değil, çeki imzalayıp veren kişiydi. Şimdi bu olay tersine döndü. Vekâlet vermek zaten yasal olarak yasak. Velev ki herhangi bir kişi başka biri adına düzenlenen çeki bir alışverişte kullandı; çek de ödenmedi. Çeki veren değil, çekin üzerindeki hesapta adı yazan kişi suçlu durumuna düşüyor. (Madde 5/3) Kanunla aslında belki de işin doğrusu yapılmış. Ama yine önemli bir ayrıntı atlanmış. Kanun yürürlüğe girmeden önce imzalanan çekler, açılan davalar ne olacak?
  Diyelim ki Ahmet Bey'e bir mal sattınız; size, üzerinde başka birinin adı olan çek verdi. Yasal süreçte çekiniz karşılıksız çıktı. Nisan 2009'da karşılıksız çek veren Ahmet Bey'e dava açtınız. Ahmet Bey'le hâkim karşısına çıkıyorsunuz. Borçlu Ahmet Bey'in avukatı, hâkime yeni Çek Kanunu'nu hatırlatıyor. Hâkim bakıyor avukat haklı. Yeni Çek Kanunu'na göre suçlu çeki veren Ahmet Bey değil. Suçlu, çekin üzerindeki hesapta adı geçen Veli Bey. Size bunu hatırlatıyor ve kararı yapıştırıyor: "Ahmet Bey'in beraatine..." Siz bu kez çekte adı geçen Veli Bey'e dava açıyorsunuz. Yine hâkim karşısındasınız. Bu kez Veli Bey'in avukatı hâkime eski kanunu hatırlatıyor, "Hâkim bey, çekin kesildiği tarihte eski kanun yürürlükteydi. Bu durumda müvekkilim değil çeki veren suçludur..." Hâkim bakıyor avukat haklı. Kararı yine yapıştırıyor: "Veli Bey'in beraatine..." Çek sahibi masum, çeki veren masum. Siz boş gözlerle etrafa bakıp kendi kendinize soruyorsunuz: Herkes masumsa suçlu kim?
  Bu kanunu hazırlayanlara, 31 Mart'ı, eski kanunla yeni kanun arasındaki yorum farkını atlayanlara da ben soruyorum: Ortada ödenmeyen paralar, mağdur edilen alacaklılar var. Suç sabit. İyi de suçlu kim?

  YanıtlaSil
 144. Şimdi bu konuları,çek yasasını, öncesini, sonrasını,yaşanan mağduriyetleri,ekonomik krizin getirdiklerini,götürdüklerini,hapis cezalarını,orada yaşananları,borçluların da zaten alacaklı olduğunu bilmeyenler bu yazıyı okuyup ne yorum yapacak arkadaşlar...
  BU beye bizde kendi tarafımızdan bir anlatalım yaşananları...bakalım köşesinde yazacak mı???????

  yazının altında yorum bölümüne mesajlarınızı bırakın lütfen...

  http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136684

  YanıtlaSil
 145. REFERANS GAZETESİNDEN BUGÜN BİR BAŞKA HABER DAHA....İNANILMAZ...BİR GÜN İÇİNDE, BİRDEN FAZLA KÖŞEDE HEMDE ALEYHTE YER BULMAMIZ DÜŞÜNDÜRÜCÜ...SİZDE YORUMLARINIZI BIRAKIN ARKADAŞLAR..

  Çek ödemelerinde kötü niyetlilerin insafına kaldık'
  11.02.2010 | Aram Ekin Duran |

  Küresel krizin olumsuz etkilerini yavaş yavaş da olsa üzerinden atmaya başlayan Türkiye iş dünyası, bu kez de "çek" kâbusu görüyor. Çek Kanunu'na muhalefetten hapis cezası çeken 2 bin 116 kişi için yeniden düzenlenen Çek Yasası, içinde barındırdığı hukuki boşluklar nedeni ile borçlarını ödemek için alacağını bekleyen binlerce tüccarı kara kara düşündürüyor.

  http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=136703

  YanıtlaSil
 146. DEĞERLİ ARKADAŞLAR

  CHP MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLU ŞU ANDA ULAUSAL KANALDA CANLI YAYINDA...

  PROĞRAM KONUSU HAL YASASI VE ÇEK YASASI...

  İZLEMEK İSTEYENLERE DUYURULUR...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 147. SN 120-122 yazan arkadaş,bu konudaki yetersiz bilgim itibarı ile bir yorum yapmam yanlış olur.Konuyu belki My Way arkadaşımız yorumlayabilir.

  YanıtlaSil
 148. REFERANS GAZETESİNE YAZDIĞIM YORUM
  DAHA YAYINLANMADI TABİİİİ.........


  Sefer bey ,
  siz hangi ülkede yaşıyorsunuz.karşılıksız çek yazanların aynı zamanda alacaklı olduğunu bilmiyormusunuz. insanları borcndan dolayı hapse sokmak size normal mi geliyor? dünyada çek borsuna hapis cezası Türkiyeden başka sadece bir ülkede var biliyor musunuz? lütfen araştırmadan anlamadan yazı yazmayın.sizin gibi genel koordinatör olmuş birine böyle yazılar yakışmıyor. sizi demokrat insan haklarına saygılı donanımlı biri olarak tanıyorduk. eğer konu ile ilgili donanılı bilgi almak istiyorsanız chp nin yeni çek yasanın iptali için anayasa mahkemesine başvurusunun
  gerekçelerine bakın.

  YanıtlaSil
 149. referans gazetesindeki yazara mail ve yazıya yorum yazdım lütfen ilgi gösterelim yazar araştırmadan yazmış bence nazikçe olay aktarılırsa düzeltir yeni yazı yayınlar...

  YanıtlaSil
 150. Arkadaşlar;

  Benim 2001 den kalma çekim var. 2005 Şubatta da kesinleşmiş. Hala kaçak durumundayım.

  Bu 5941 sayılı yeni kanuna göre Yeniden yargılama ve infazın durdurulmasını isteyebilir miyim.

  Lütfen yanıtlarsanız sevinirim..

  Herkese teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 151. SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,

  REFERANS GAZETESİNE AŞAĞIDAKİ YORUMU GÖNDERDİM. TARAFLI YAYIN YAPMAKTA ISRAR EDEN HABERCİLERİ VE YAZARLARININ OKUMASI VE AYNI ZAMAN DA DA YASA HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLMELERİ AMACIYLA....


  SAYIN YAZAR,

  HEM 5941 YENİ ÇEK YASASINDAN VE HEMDE DÜNYADAN BİHABER YAŞADIĞINIZ NASILDA BELLİ.... YENİ YASADA KARŞILIKSIZ ÇEKİN CEZASI 1500 GÜNE ÇIKARILARAK...BİZDEN BAŞKA HİÇ BİR ÜLKEDE OLAMAYAN BİR UYGULAMAYA İMZA ATILMIŞ BULUNMAKTADIR...LÜTEN ÖNCE YASA HAKKINDA VE YAŞADIĞIMIZ ÇAĞ HAKKINDA YETERİNCE BİLGİ VE BECERİYE SAHİP OLUNUZ VE DAHA SONRA HABER YAPINIZ...
  SAYGILARIMLA..

  YanıtlaSil
 152. ARKADAŞLAR....

  DAHA ÖNCEDEN İÇİMİZDEN HERHANGİ BİR ARKADAŞIMIZ, 3167 YE GÖRE CEZA ALDIKTAN SONRA 5941 E GÖRE YARGILANMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ Mİ VERDİYSE SONUÇ NE OLDU...

  LÜTFEN SİTEYE YADA YÖNETİCELERDEN HERHANGİ BİR ARKADAŞIMIZA ACİLEN BİLGİ VERSİN ÖNEMLİİİİ....

  YanıtlaSil
 153. REFERANS GAZETESİNİN SİTESİ ÇÖKTÜ BİLGİLERİNİZE....SAYFA AÇILMIYOR....

  YanıtlaSil
 154. Arkadaşlar referans gazetesine böyle adil olmayan, insan haklarına aykırı olan çek te hapis olayını savunduğu için referans gazetesini alıp almamakla tereddüt yaşayacağımızı belirtsek. nede olsa herşeyden önce her kuruluş cebini, malını satmayı düşünür. önce menfaat.
  ihracatcı

  YanıtlaSil
 155. referans ı korkutmuşsunuz beyler.. yorum kısmı açılmıyor. demek bir araya gelebilsek hükümeti bile dize getiririz.

  YanıtlaSil
 156. cnbce de çek mevzuu var

  YanıtlaSil
 157. Arkadaşlar CNBC E de çek kanunu tartışılıyor.

  YanıtlaSil
 158. sayın 153 te ki uludağ 29 12 2009 tarihinde asliyeye yaptığım lehe uygulama başvurum erken ibraz edilenler dahil ttk nuna uymadığından ret edildi ...

  YanıtlaSil
 159. cnbce de hukukçu diyorki hatalı olan alacaklıdır çek böle alınmaz bu şekilde çek almaktan vazgeçilmeli diyor teminat mektubu var vs diyor çek alacaklıları doğru davranmalı çekte hapis kalkmalı diyor...hapiste yüzde 30 çek suçlusu varmış katılımcılar 1 milyonda hapis e girecek var diyorlar... bu akp yalancıları 2137 kişi dedi...

  YanıtlaSil
 160. AV.ÖMER GÖREN şu anda konuşuyor CNBC E de.Son derece mantıklı konuşuyor.Bu kadar güzel anlatılır.Arkadaşlar kaçırdıysanız mutlaka izleyin.(Finans Cafe programı).

  YanıtlaSil
 161. şimdi referans gazetesi alıp geldim..

  ana sayfada büyük puntolarla ÇEK DÜNYASINDA 31 MART VAKASI başlığı ile çıkmış gazete...

  Hapis cezası çeken 2116 kişi için düzenlenen çek yasası diye girmişler olaya..kötülerin insafına kalmışlar.İşini namusuyla yapan insanlar için ciddi bir sıkıntı doğuyor demiş bir işadamı..alacaklılar kan ağlayacak diyorlar...

  Bu nasıl bir düzen...Çekini ödemedin mi hemen namussuz yaftasını yapıştırıveriyorlar..

  Namussuz olduğumuz için mal,mülk,neyimiz varsa satıp borç ödemeye çalıştık..

  Namussuz olduğumuz için herşeyimizi başkalarının üzerine geçirip sefa sürmek yerine,icralara göz yumduk,makinalarımız,eşyalarımız,araçlarımız,bilgisayarlarımız,oturduğumuz sandalyeye kadar icraya gitti....

  Namussuz olduğumuz için hala kaçak göçek,yakalanma riskine rağmen bir işin ucundan tutup çalışıp borç ödemeye çalışıyoruz..

  Namussuz olduğumuz için elimizde bir bavulla akraba yanlarında oturup,çocuğumuzu okutup,yaşamaya çalışıyoruz...

  Namussuzlar ortalarda ahkam keserken biz yok halimizle her türlü mücadeleyi verip ,yapıştırılan bu lekeyi temizlemeye çalışıyoruz..

  Bu dayanılmaz bir suçlama..Bir kişi değil ki böyle düşünen..Cezaevlerinde bile çekten yatanlara bu gözle bakılıyor..Orada bile mahkumlar arasında en kötü suçlulardan birisin...

  Bu ayıp bir an önce temizlenmeli...

  YanıtlaSil
 162. sn cüneyt sn my way bu yargıtay kararıyla,ceza kesinleşmiş infazda olan karar için yeniden yargılama istenip infaz durdurma çıkar mı acaba tşkler...

  YanıtlaSil
 163. SAYIN 159 ERKEN İBRAZA TTK YA UYMUYOR DİYE HAKİM RED VERDİ DİYORSUNUZ.BU KARAR BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ.TTK DA CEZA HÜKMÜ YOK .CEZA HÜKMÜ 5941 SAYILI YASANIN 5/1 MADDESİNDE VAR.EĞER HAKİM ERKEN İBRAZ İLE İLGİLİ TTK İZİN VERMİYOR DİYORSA AVUKATINIZ KARARA İTİRAZ ETSİN ÇÜNKİ YENİ YASA DA ERKEN İBRAZDAN HAPSE İZİN VERMİYOR.ASLİYE HAKİMİ BUNU NİYE GÖRMÜYOR ACABA

  YanıtlaSil
 164. REFERANS GAZETESİ YAZARI HİÇ BİR ARAŞTIRMA YAPMADAN YAZI YAZDIĞI HER HALİNDEN BELLİ.BORÇLUNUN GÜCÜ OLSA ZATEN HAPİS RİSKİNİ GÖZE ALMAZ.YAZAR ÖNCE YARGILMA DOSYA SAYILARINA BAKSIN,İNSAN LAR BORCUNU NEDEN ÖDYEMEMİŞ ONA BAKSIN.YARGILA KESTIR AT,GİRSİN İÇERİ MANTIĞI İLE SANKI ALACAK TAHSİL EDECEKLER.
  BEN BU KONU DA BAŞTA KENDİM OLMAK UZERE HERKESİ ELEŞTİRİYORUM.DEMEKKI SESİMİZİ DAHA GÜÇLÜDUYURMALIYIZ.GEREK GAZETELER GEREK SE GÖRSEL MEDYADA BU KONUYU SICAK TUTMALIYIZ.ÇÜNKİ HALA BU YAZAR GİBİ KONUYA HAKIM OLMADAN GÖRÜŞ SAHİBİ OLANLAR VAR.HAPİS CEZASINI SAVUNARAK TİCARETİN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNENLER VAR,BUNLARIN YA ÜLKE GERÇEKLERİNDEN HABERİ YOK YA DA TEFECİLERİN VE ALACAKLI AVUKATLARININ ACIMASIZ SAVUNUCULUĞUNU YAPIYORLAR

  YanıtlaSil
 165. LUTFEN AKIL VERIN.
  Yeni yasa cikmadan once hakkimdaki cek davalarim sonuclandi ve araniyorum.ben yurtdisindayim.Yukaridaki yargitay kararini okuyunca umutlanayimmi bilemedim.Sizlere danismak istedigim su.
  ben yurtdisinda oldugum icin davalarin hic birine girmedim.ne ben nede avukatim.dolayisiyla hic bir savunma yapilamadigi gibi ifademde alinmadi.ve cezalarim verildi.Simdi bu yeni kanun ciktiktan sonra,ben''adil yargilanmadan hukum verilmistir''seklinde basvurarak ''yeniden yargilanma''hakki isteyebilirmiyim.eger isteyebilirsem ve yeniden yargilanma sureci baslarsa,su anki cezalarim ve aranmalarim dururmu?Lutfen bu konuda bilgi verebilenler olursa cok sevinirim.Allah hepimizin yardimcisi olsun.Amin.HAKAN YIGIT

  YanıtlaSil
 166. ÇEK MAĞDURLARINDAN 20 SORU

  1) Yıllarca esnaflık yapmış, ticaretle uğraşmış bir insan neden çeklerini son zamanda ödememiştir?

  2) 750.000 kişi neden çekten mahkemelik duruma düşmüştür?

  3) Çekte hapis cezası olmasına rağmen neden karşılıksız çekler artmıştır.

  4) İcra dairelerindeki dosya sayısı yıllık son 7 yılda kaç katına çıkmıştır.

  5) Çekin vadeli bir bono mahiyetinde olduğunu hükümette kabul etmesine rağmen bonoya neden hapis yoktur?

  6) Hapis yattıktan sonra kaç kişi borcunu ödemiştir?

  7) Ekonomik kriz yaşayan insanların ruh sağlığı ne durumdadır?

  8) Neden T.C HAPİSHANELERİ dolulukta rekor kırmaktadır?

  9) İflas bir suç mudur? Suç değilse müflisler neden hapse atılmaktadır.

  10) Çekte hapis cezası olmadığı zaman kimse çekini ödemiyor muydu?

  11) 1998 öncesinde ödemeler neden aksamıyordu?

  12) Kredi kartıyla borçlananlara af geliyor, Çekle borçlananlar sadece özgürlüklerini istiyorlar neden verilmiyor?

  13) Sözde çek suçundan kaçak ve hükümlülerin çoluk çocuğu ne durumdadır ve idarecilere hangi gözle bakmaktadır?

  14) Neden yeni çek kanununda hapis cezası azami 800 günden 1500 güne çıkarılmıştır?

  15) Hangi ceza kanununda ifade alınmadan ceza verilebilmektedir?

  16) Hangi ceza kanunda suç işleme kastı olmadan kişiye hapis cezası verilmektedir?

  17) Hangi kanunda alacaklının parasını devlet alarak hapsi kaldırmaktadır?

  18) Çekten hapis yatanlar ve yakınları bu hükümet hakkında ne düşünmektedir?

  19) Paramız çok kıymetlendi, insanımız da kıymetlendi mi?

  20) Çekte hapis cezası olmazsa kimlerin menfaatine dokunur?
  Çek mağdurları

  YanıtlaSil
 167. referans gazetesinde sadece 12 yorum çıkmış

  BU KADAR MIYIZ?????????

  YanıtlaSil
 168. sayın Hakan Yiğit,

  yurtdışındayken bir avukat vesilesi ile bunu deneyin ama garantisi yok her hakimin kararı aynı olmayabilir. yani hava dumanlı kimsenin yasadan birşey anladığı yok.

  saygılar

  YanıtlaSil
 169. sayın 164 erken ibraz 2009 da kanunla yasaklandığından ttk da buna cevaz vermediğinden o tarihteki ibraz koşulu geçerlidir dedi ve ret etti zaten 5941 i uygulasa kanun erken ibrazda hukuki işlem yapılamaz diyor icrada hukuki işlem olduğundan oda asliyeden alacağım kararla hukuk mahkemesinde düşecekti ret verdi bursa mahkemelerinin alayıda ret veriyor isterseen kararı tam yazarım ama bir çok karar ret geldi bana...

  YanıtlaSil
 170. Referans gazetesinde yorum hala 12 yazdım ama yayınlanmıyor.

  YanıtlaSil
 171. sayın 164 hakim erken ibrazı kabul etse icra dosyası içinde hukuk mahkemesinden icra iptali alacaktım çünki 5941 sayılı yasa erken ibrazda hukuki işlem yapılamaz diyor ceza davasını değil icra dahil hepsini düşürüyor..bu akp bu hakimleri bulmuş işte bursada hepsi böyle birtek 3 asliyeden beraat aldım onuda ağır cezaya itiraz etti karşı taraf oda mahkeme kararını ret etti yani infaza devam dedi...bursadan kimse yokmu burda bu iş böle aksi varsa bende yararlanayım hakim ttk çek vasfını belirlemiş kanun koyucuda sadece belirli döneme ait karar almış senin çekler 2007..2008 diye ret geldi...

  YanıtlaSil
 172. AĞZIMIN PAYI:
  Bir arkadaşımın tavsiyesiyle siteye girip bir soru sormuştum bakınız 115. yorum cevap geldi:Ağzımın payını aldım 116. yorumdu SİNİRLER GERGİN HERALDE SİTEYİ YENİ TAKİBE BAŞLADIM bilmeden hatalı SOLLADIM heralde ÖZÜR DİLERİM sorumla kimse ilgilenmiyor.AYM olumlu sonuç bekliyoruz heralde SELAMLAR

  YanıtlaSil
 173. BİZİM HAKLI OLDUGUMUZA İNANMIYORLAR!
  BİZDE HAKLI OLDUGUMUZU ANLATAMIYORUZ!
  BİR ANAYASA MAH. KALDI
  ODA BUNLARA UYARSA 1 SENE SONRA BİZE YİNE HAPİSHANE YOLLARI GÖRÜNECEK!
  BİRSEY YAPMALI!
  BİRŞEY YAPMALI!
  BİRŞEY YAPMALI!

  YanıtlaSil
 174. SAYIN SİTE YÖNETİCİSİ 167 DEKİ 20 SORUYU REFERANS GAZETESİ YORUM BÖLÜMÜNE YAZARMISINIZ LÜTFEN BEN COPY PASTE YAPAMADIM..... REFERANSIN NE OLDUĞU ÜLKEMİZİ NE HALE GETİRDİĞİ ORTADA HER GÜN YENİ BİR DARBE LANI AÇIKLIYO ŞİMDİDE ESNAFAMI DARBE PLANLIYOO

  YanıtlaSil
 175. ben yorumu yaptım yarım yayınlamış uyanıklar

  YanıtlaSil
 176. arkadaşlar iyi günler
  ACİL CEVAP LÜTFEN!!!
  sürekli aranıyorum taahüt vermeye gitmek istiyorum fakat 2 gün önce gazetede gördüğüm yedi kriterden bazısı beni bağlıyor.
  1-)İmzalar benim değil.
  2-)Dükkan kapatıp şehir değiştirdiğimden dolayı hiç tebligat elime geçmedi mahkemeye çıkmadım kararlar yüzüme okunmadı.
  TAAHÜT ETMEYE GİTMEKMİ YOKSA BU DOSYALARA İTİRAZMI ETMEM GERKİYOR. sevgili cüneyt ve emre arkadaşlar veya konuyu bilen arkadaşlardan ACİL YARDIM BEKLİYORUM. polis tarafından hergün taciz edilmekten bıktım!!!!!!

  YanıtlaSil
 177. ARKADAŞLAR PANİK VE POLEMİK YAPARAK BOŞA ZAMAN GEÇİRMEK YERİNE BİRŞEYLER YAPALIM. BEN AŞAĞIDAKİ METNİ ULAŞABİLDİĞİM İLGİLİ KİŞİ VE KURUMLARA E-MAİL,FAKS,MEKTUP VB..GÖNDERİYORUM.
  MAĞDUR OLAN HERKES SEYİRCİ OLMAK YERİNE BENZER ŞEYLER YAPMALIDIR.


  Sayın Hükümet,Siyasi Parti, Anayasa Mahkemesi ve Medya Mensuplarının dikkatine;

  Ülkemizde yıllardır yaşanan ekonomik krizlerin ve ticaret kanunlarındaki boşlukların sonucunda ticaretin, büyük ölçüde TEFECİLERİN VE FACTORİNG şirketlerinin güdümüne geçtiğini ticaretin içinde olan herkes bilmektedir.

  Bu şahıslar özellikle 90 lı yılların sonlarından beri AYLIK %15-%18 YILLIK %180-%220 gibi akılalmaz faiz oranlarıyla zor durumdaki esnafa İPOTEK teminatlarıyla para satmışlardır.

  Bu tür borçlanarak ayakta kalmaya mecbur bırakılan esnafın borçları önce kartopu iken kısa sürede feci bir ÇIĞ'a dönüşmüş ve kaçınılmaz sonuç olarak esnaf;alacaklı olduğu esnafında aynı durumda olmasından dolayı alacaklarını tahsil edememiş ve zincirleme reaksiyon olarak YÜZBİNLERCE ESNAF herşeyini ,işini ,müşterisini ,malını, mülkünü ,kredisini ve haysiyetini kaybetmiştir.

  ÇIĞIN altından çıkarak yeniden nefes almaya,borçlarını ödemek için birşeyler yapmaya çalışanlar da fırsat tanınmak yerine suçlu ilan edilerek hapishanelere tıkılmışlar yada kaçak yaşamaya mahkum edilmişlerdir.

  Bu gerçekleri bilmeden ya da göremeden çıkarılan ÇEKE HAPİS CEZASI kesinlikle HUKUKA aykırıdır.

  Sonuç olarak Hükümet, Siyasi partiler,Anayasa mahkemesi vb. bu yasayı yeniden ele alarak ,kan emicilere meydanı boş bırakmadan ülke gerçeklerini göz ardı etmeden, mağdur insanları anlayacak çağdaş hukuka uygun bir yasa çıkartmalıdırlar.

  saygılarımla

  YanıtlaSil
 178. Referansta yazıya yorum yapmak için üye olmak gerekiyor.Böyle bir yazarada gazetesinede bir daha girip reytingini yükseltmektense yazara mail attım.Bakalım dönecekmi.Sanmıyorum ama döneceğini göreceğiz.YAzarın vicdanı varsa döner;İmanın gücümü paranın gücümü ağır basacak göreceğiz.!

  YanıtlaSil
 179. Referans gazetesibde aram ekin duran isimli yazar şunu demiş ve kendi kendisiyle yazısında nasıl çelişkiye düşmüş dikkat edin;Küresel krizin olumsuz etkilerini yavaş yavaş da olsa üzerinden atmaya başlayan Türkiye iş dünyası, bu kez de "çek" kâbusu görüyor. Çek Kanunu'na muhalefetten hapis cezası çeken 2 bin 116 kişi için yeniden düzenlenen Çek Yasası, içinde barındırdığı hukuki boşluklar nedeni ile borçlarını ödemek için alacağını bekleyen binlerce tüccarı kara kara düşündürüyor.
  Çek Kanunu'na muhalefetten hapis cezası çeken 2 bin 116 kişi diyor arkasındanda alacağını bekleyen binlerce tüccarı kara kara düşündürüyor.2116 kişi borçluysa alacaklı nasıl binlerce oluyor.Yazık diyorum tek kelimeyle yazık.İnsan yazdığını yayınlamadan önce okumalı.

  YanıtlaSil
 180. 11.02.2010 YER İZMİR 10. ASLİYE SAAT:10.08
  BU GÜN İNANILMAZ ŞEYLER GÖRDÜM DİLİM DAMAĞIM TUTULDU DEHŞET İÇİNDE KALDIM..
  SABAH ERKENDEN HAZIRLANDIM DAVAMA KATILMAK İÇİN MAHKEMENİN YOLUNU TUTTUM DAİREYE GELDİĞİMDE İNANILMAZ BİR KALABALIK VE TAMAMI ÇEK DAVASI ..
  BU SEFERDE FARKLI BİR ŞEY YAPAYIM DEDİM MAHKEME SALONUNUN İÇİNDE OTURDUM SIRAMI BEKLEDİM SAAT 11.30 SULARINDA HAKİM YAZ KIZIM DEDİ KARAR SANIK MURAT GÜZEL 2.5 MİLYON ÇEKTUTARI İÇİN 80.000 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTIR. DUYDUKLARIMA İNANAMADIM HALBUKİ HENÜZ GÖRÜLEN DOSYA BENİM DOSYAM DEĞİLDİ AYAĞA KALTIM HAKİM BEY BİR HATA VAR SANIYORUM DEDİM VE BANA OTUR YERİNE ÇEKİ KESERKEN BUNU DÜŞÜNECEKTİN DEDİ VE BENDE FİLM KOPTU YAZIKLAR OLSUN SİZE DEDİM O DOSYA BENİM BİLE DEĞİL DİYİNCE SAVCI MUDAHALE ETTİ VE GÜLEREK BANA KUSURA BAKMA DEDİ..
  SIRA BANA GELDİĞİNDE KALKTIM VE BERATİMİ İSTEDİM ÇÜNKÜ DAVAYA KONU OLAN ÇEKLERİM HEPSİ GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILMIŞTI DİLEKÇEMİ VERDİM VE BANA NE DESELER BEĞENİRSİNİZ BEKLEYİN SİZ ŞİMDİ BİZ İNCELEYEYİM ÖĞLEDEN SONRA SİZİ ÇAĞIRIRIZ BU ARADA AVUKATLAR VE HAKİMLER ARASINDA GEÇEN DİYALOGLAR KANIMI DONDURDU ADAMIN BİRİSİ GELMİŞ TAAHUT VEREYİM AMA NASIL YAPICAM DİYİNCE HAKİM ARKA SIRADA DAVALARINI BEKLEYEN AVUKATLARI GÖSTEREREK BAK AVUKATLAR ORDA VER ÜCRETİNİ BİRİSİ SANA YARDIMCI OLSUN DEDİ VE BENDE ARAYA GİREREK CEKMAGDURLARİ.COM BU SİTEYİ ZİYARET ET AKBABALARA PARA VERME DEDİM HAKİM BENİ DIŞARI ATTI...
  NEYSE SAAT 15.00 DA ZORLA BERAATİMİ ALDIM

  SAYGILAR
  MURAT GÜZEL

  YanıtlaSil
 181. SEVGİLİ MURAT ŞAŞILACAK DURUMU BEN 3 AYDIR GÖZLEMLİYORUM.HAKİMLER SAVCILAR ARTIK ÇEK KANUNUNA ÖLE BİR KENDİNİ KAPTIRMIŞ Kİ BERAAT VERMEK OLAY OLUYOR..

  ADLİYELERDE BORÇLU NAMINA BİR AVUKAT YADA SANIK BULUNMUYOR.ALACAKLI AVUKATLARI ,SAVCILAR VE HAKİMLER İÇ İÇE ;SANIĞA NASIL YAPARIZ DA CEZA VERİRİZİN DERDİNE DÜŞMÜŞLER..

  EEE İLAHİ ADALET DE BİR GÜN SON SÖZÜNÜ SÖYLEYECEK İNŞ

  YanıtlaSil
 182. 177
  Sayın Erdinç, yasanın tebligat kısmıyla ilgili bilgim yok, ama size ait olmayan imzalardan beraat almalısınız. Benim önerim taah.ten önce imza örneklerinizle dava açıp, imzası size ait olmayan çeklerden beraat almanızdır. Taah. vermek çözüm değil, bikaç aylık ertelemedir hemde borcu katlayarak..

  YanıtlaSil
 183. Referans gazetesi yazarı Sayın SEFER LEVENT yazıma cevap vermiştir. Öncelikle Duyarlılığı için teşekkür ederim.


  Kaya Bey,  Öncelikle geçmiş olsun... Benim amacım, siz ve sizin gibilerin mağduriyeti üzerinden yasal boşluklardan faydalanarak yeni mağdurlar yaratmayı hedefleyen kötü niyetliler, dolandırıcılar. Sizin gibi çek mağdurları değil...Yazımı dikkatlice okursanız, ben çek mağdurları hapis yatsın, ceza alsın, yasal düzenlemelerden faydalanmasın demiyorum ki... Sadece bu işte nasıl çek mağduru varsa dolandırılmış (kimin dolandırıcı olduğunu ayırt etmek devletin görevidir) alacaklı mağdurlarda var bu konuya dikkat çekmek istedim. Benzer konuyu takip etmişsinizdir iflas ertelemelerde de yaşadık. Bir takım müteahhitler esnaftan alışveriş edip çekler verdi... Devletten paralarını aldılar ama alacaklılara ödemeyerek iflas ertelemesine gittiler. Soruşturun lütfen müteahhitlerden alacaklı binlerce esnaf bugün mahkeme koridorlarında nasıl sürünüyor. Ne oldu? Tamamen iyi niyetle, şirketlerin kendisini kurtarması için çıkarılar iflas ertelemesi kanunu yasal boşluklar nedeniyle üçkağıtçılara fırsat oldu. Devletin bir görevi de mağdur ve zalimi birbirinden ayırmak değil mi? Sizin için çıkarılan bu kanundan bu tür dolandırıcıların da faydalandığına dikkat çekmem, onların ayırt edilmesini istemem hataysa diyecek bir şeyim yok.  Geçmiş olsun dileklerim ve saygılarımla...  Sefer LEVENT

  YanıtlaSil
 184. ÖYLE OLUCAK JENARDİ BİRGÜN İLAHİ ADALET ELBET TECELLİ EDİCEK..

  SAYGILAR
  MURAT GÜZEL

  YanıtlaSil
 185. kayamen

  bence bu maille cevap yazın ve yazının ana temasını yarınki yazısında toparlamasını rica edin.

  YanıtlaSil
 186. arkadaşlar ben devlete taahhüt vericem.hiçbir alacaklıyla anlaşamam ve anlaşmam.çünkü donoma kadar aldılar.devlete haahhüt verince tekmi taahhüt veriliyor yoksa ayrı ayrı herdosya için taahhüt verilecekmi?

  YanıtlaSil
 187. BU ARADA BİR ŞEYE DİKKAT ÇEKMEK İSTERİM ADAMA 2.5 MİLYON TL ÇEK İÇİN 80.000 TL ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ BİRDE ARALARINDA KONUSUYORLARI HAKİMLER ÜST SINIR BUDUR DİYE BU DA DİKKATİMİ ÇEKTİ

  SAYGILAR
  MURAT GÜZEL

  YanıtlaSil
 188. MURAT 2,5 MİLYON TL LİK ÇEK TEK BİR MAHKEMEDEMİYDİ? TEK ÇEK MİYDİ?

  YanıtlaSil
 189. tlgerd, belirttiğiniz şekilde cevap yazdım.

  YanıtlaSil
 190. sevgili arkadaşlar
  e-devlet şifresini aldım fakat dosyaların içeriğini şuanda göremiyorum dosyaların içeriğini görmek için ne yapmalıyım bilgisi olan bilgi verebilirmi lütfen
  NOT:çeklerin fotokopisini ve dosyaların içeriğinin tamamını görebiliyormuyum ?

  YanıtlaSil
 191. Değerli meslektaşlarım,
  Elimde Yargıtay 10. CD'nin 28.12.2009 tarihli, yani 5941 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra verdiği bir karar var. Çok tartıştığımız bir konuda bizleri zorlayacak nitelikte bir karar olduğundan özetleyerek aktarıyor ve görüşlerinizi bekliyorum.
  YARGITAY 10. CD.'nin 2009/15031 esas 2009/19857 karar sayılı ilamı
  KADIKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN 28.11.2007 gün ve 2007/439 esas 2007/918 sayılı mahkumiyet kararına ilişkin olarak
  "... 2) 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan, 5237 sayılı TCK.nun 2. ve 7. maddeleri de gözetilerek sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca... 5941 sayılı Kanun'da 3167 sayılı Kanunun aksine 5271 sayılı CMK.nun 195. maddesindeki yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması..." gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.
  Bu karar karşısında, öncelikle elimdeki bozma ilamına konu dosya içeriğini tam olarak bilememekle birlikte, usul kurallarındaki değişikliğin geçmişe etkili olmaması ve yürürlükten sonra uygulanması ilkesinin Yargıtayca dikkate alınmadığını (zira mahkeme kararı 3167 sayılı yasa yürürlükteyken verilmiş) ve bunun sonucu olarak da 20.12.2009 tarihinden önce de sanığa CMK 195 meşruhatlı çağrı kağıdı çıkartılarak sonuçlandırılan tüm yargılamalarda verilen kararların sırf bu nedenle bile bozulmaya mahkum olduğu, hatta bu tarihten önce yapılan tebligatlarla sürdürülen davalarda da sanık savunmasının mutlaka alınması gerektiğini düşünüyorum. Tüm ceza hakimlerine kolaylıklar diliyorum.Sanırım bizleri yine yoğun ve yorucu bir mesai bekliyor. Katkı ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler...
  --------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------


  --------------------------------------------------------------------------------
  ben senin gibi düşünmüyorum. Bence Yargıtay, bozmadan sonra yapılacak yargılamada sanığın beyanının alınması gerektiğine işaret etmiş. Yani 5941 sayılı yeni çek kanununu uygulayacaklar bu hususa dikkat etsin diyerek bir nevi uyarıda bulunmuş. Yoksa 3167 sayılı çek kanununu uygulayacaksak sanığın mutlaka savunmasının alınması gerekmez. Çünkü bu konuda eski çek kanununda açık hüküm vardı.
  --------------------------------------------------------------------------------  katılıyorum ,aynı husus 4926 sayılı yasanın yürürlükten kalkmasından sonra da söz konusu idi ,yeni yürürlüğe giren 5607 sayılı yasa veya 5576 sayılı yasa ile değişik 5015 sayılı yasa hapis cezası içerdiğinden sanık sorgusu şart olmasına rağmen lehe olarak 4926 veya 1918 sayılı yasa uygulandığında meşruhatlı tebligata istinaden karar verilmeye devam edildi.bu bence yol gösterici olması yönünden değerlendirilmiş bir husus ,iyi de olmuş zira bu yönden kafa karışıklığı vardı.
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------

  3167 ye göre karar verecek olursak sanığın savunması alınmasa bile karar verilebilir; ancak uyarlama sonunda yeni çek kanunun lehe bulur ve onu uygulamak istersek sanığın savunmasını almak gerekir...
  --------------------------------------------------------------------------------

  YanıtlaSil
 192. HAYIR JENARDİ 3 ÇEKİN TOPLAMI 2,5 MİLYON TL
  VE HEPSİ AYNI DOSYADAYDI. VE HERBİRİ İÇİN DEĞİL TAMAMI İÇİN 80.000 TL ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ..


  SAYGILAR
  MURAT GÜZEL

  YanıtlaSil
 193. SN 191 e-devlette dosya içeriklerini göremezssin....

  YanıtlaSil
 194. 115 ve takibinde ki yazısı 173 cevaben
  Sevgili kardeşim burada AĞZIMIN PAYINI ALMA diye bir durum olmaz.
  size o anda cevap veren arkadaş size hitaben değil daha önceleri de bu tür sorular karşılığında ortama verdiği cevaptır diye düşünüyorum.Lütfen siz beyninizde zıt düşüncelere olasılık vermeyin.Burada her kişinin bir birinden farkı yoktur.Zaman içerisinde sizde adapte olursunuz .TABİ Kİ insanlar biraz gerildi bunu da mazur görmek gerekir.Şahsa hakaretler olmadığı sürece şiddetli tartışmalar olabilir.LAKİN AMAÇ VE GAYE HEPİMİZİN AYNIDIR.

  SORUNA GELİNCEDE parça parça yattığını söylüyorsun dikkat et bir daha ki davanda bir anda 3 yada 5 yıl ceza alabilirsin bu mümkündür.
  Yattığın süre içerisinde takiben gelen çek cezalarında ise artı bir ceza almazsın çünkü son limit olan 5 yılı almış olmandan dolayı sadece yargılanır ceza hükmüne bağlanır.KEZA infaz dairesi üst limitin üzerinde bir ceza hükmünü uygulamaz.Yatıp çıktığın süreler bu beş yıldan düşülmez.Çünkü ceza hükmü gerçekleşmiş sende yatmışsın ve çıkmışsın.Yeni suç hükmü doğmuştur onun için tekrar ceza alırsın ve verileni yatarsın.Benim tavsiyem gidip gidip yatman sana zarar verir.Onun için dava süreçlerinin bitmesini bekle.

  YanıtlaSil
 195. 2,5 MİLYONLUK ÇEK bu yasa çıkmadan önce keşide edilmişse eski kanun lehe olduğundan 3167 sayılı kanunun hükümleri uygulanır.

  YanıtlaSil
 196. arkadaşlar kafama takılan bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim; mevcut hükümet şahıslara ve ailelere çektirdiği bu zulmün tarifi imkansızlığının farkında olduğu için geçen iki seçimde de sandık başlarına polis dikerek bizlere oy kullandırmamıştı bu konuya dikkat çekmek istedim bizler bize yardımcı olanın yanında olacağız en net ifadeyle şu an ikimilyon; ailelerimizle birlikte yaklaşık sekizmilyon kişiyiz rakam hiç de küçümsenmeyecek bir rakam (A.H.T.)

  YanıtlaSil
 197. Bilen varsa lütfen cevap versin;

  3167 ye göre kesinleşmiş bir cezamı şimdi çıkan yeni yasaya göre tekrar yargılama ve infazın durudurlmasını isteyebilir miyim....

  Eğer Mahkeme RED verirse ne yapmalıyım..

  Lütfen cevap verirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 198. SN 194 ben sizden nerede görebileceğim hakkında bilgi almak istiyorum...

  YanıtlaSil
 199. Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Burada alacağın miktarı, konutun borçlunun ikametgahı olup olmadığı önemli değildir. Haczedilmezlik şikayetinin süresi öğrenmeden itibaren bir haftadır.

  T.C.

  YARGITAY

  12. HUKUK DAİRESİ

  E. 2006/1715

  K. 2006/4971

  T. 10.3.2006

  • BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ ( Haczedilemeyeceği – Borçlunun Bir Başka Yerde İkamet Etmesi Bu Hakkını Kullanmasına Engel Teşkil Etmediği )

  • BORÇLUNUN BAŞKA YERDE İKAMET ETMESİ ( Haline Münasip` Evi Haczedilemez İlkesi Gereği Borçlunun Bu Hakkını Kullanmasına Engel Teşkil Etmediği )

  • EVİN BEDELİNİN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ ( Borçlunun Haline Münasip Evi Alabileceği Bedel Bilirkişi Aracılığı İle Saptandıktan Sonra Bu Miktar Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuz Satılacağı )

  2004/m.82/12

  ÖZET : İİK.nun 82/12 maddesi gereğince borçlunun `haline münasip` evi haczedilemez. Borçlunun bir başka yerde ikamet etmesi bu hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. Borçlunun haline münasip evi alabileceği bedel bilirkişi aracılığı ile saptandıktan sonra bu miktar mahcuzun değerinden az ise mahcuz satılarak borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine artanın da alacaklıya ödenmesi icap eder.

  DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : İİK.nun 82/12 maddesi gereğince borçlunun `haline münasip` evi haczedilemez. Borçlunun bir başka yerde ikamet etmesi bu hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. Anılan maddenin buyurucu hükmü gereğince borçlunun haline münasip evi alabileceği bedel bilirkişi aracılığı ile saptandıktan sonra bu miktar mahcuzun değerinden az ise mahcuz satılarak borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine artanın da alacaklıya ödenmesi icap eder.

  Somut olayda mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu verilen raporda taşınmazın toplam değerinin 83.345.YTL borçlunun hissesine düşecek miktar ise 27.782.82 YTL olarak belirlenmiştir. Bu bedel ile haline münasip bir ev alabileceği ifade edilmiş bulunduğundan mahkemece bu durumda şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.

  YanıtlaSil