CHP Çek Kanunu için Anayasa Mahkemesi’nde

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU, 20.12.2009 Günlü 5941 sayılı Çek Kanunu'nun bazı maddelerinin yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlardır.

20.12.2009 Günlü 5941 sayılı Çek Kanunu'nun;
1-)
5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin,
2-) 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,
3-) 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,
4-) 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının birinci tümcesindeki "gerçek ve" ibaresinin,
5-) 5. maddesinin (9) numaralı fıkrasının,
6-) 5. maddesinin (11) numaralı fıkrasının,
7-) Çek Kanunu’nun 6. maddesinin,
8-) Çek Kanunu’nun 7. maddesinin,
9-) 5941 sayılı Çek Kanunu Geçiş hükümleri başlığı altında Geçici 1. Maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
10-) 5941 sayılı Çek Kanunu Geçici 1. Maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir..


ananayasa-mahkemesi CHP


5941 SAYILI YENİ ÇEK KANUNU:
Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
1): MADDE 5- (1) -Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. - Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder.

2): MADDE 5- (2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

3): MADDE 5- (3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.

4):MADDE 5- (4) Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir.

5): MADDE 5- (9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma neticesinde;
a) Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,
b) Mahkeme tarafından, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine, karar verilmesi hâlinde, aynı kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına da karar verilir. Bu karar, kesinleşmesi hâlinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sekizinci fıkradaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.

6): MADDE 5- (11) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, ön ödemeye ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 297 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki tebliğnamenin tebliğine ilişkin hükümler uygulanmaz.

7): MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelini, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında;
a) Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,
b) Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,
c) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına,karar verilir.
(2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Kişi, mahkûm olduğu adlî para cezası tamamen infaz edildikten veya bu cezayı ödemediği için hakkında hapis uygulanıp serbest bırakıldıktan itibaren üç yıl ve her hâlde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara itiraz edebilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.

8): MADDE 7- (1) Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Tacir olmayan kişiye tacir kişiye verilmesi gereken çek defteri veren banka görevlisi hakkında elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(3) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüğe aykırı olarak bankaya gerçek dışı beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Beyanname almadan veya beyannameye rağmen, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veren banka görevlileri elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Karşılığı tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilen çekin karşılığının hesapta mevcut olmasına rağmen, hamile ödemede bulunmayan ya da bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, buna rağmen çek düzenlerse, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi adına çek hesabı açan banka görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(8) Çek defteri basmaya veya bastırmaya kanunen yetkili kılınanlar dışında çek defteri basanlar ve bastıranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
(9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(10) 2 nci maddenin, sağlanması ve saklanması gereken bilgi ve belgelere ilişkin hükmüne aykırı hareket edilmesi veya çekin karşılıksız çıkması dolayısıyla hamili tarafından talep edilmesi üzerine düzenleyicinin banka kayıtlarındaki adreslerinin kendisine verilmemesi hâlinde, ilgili bankaya Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Geçiş hükümleri
9): GEÇİCİ MADDE 1- (3) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi hükmü saklıdır.

10): GEÇİCİ MADDE 1- (4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı açılmış olan davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevi devam eder.

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istenen maddeler bunlardır..

328 yorum:

 1. İNŞALLAH LEHİMİZE SONUÇLANIR CHP VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM SAĞOLUN VAR OLUN

  YanıtlaSil
 2. http://www.odatv.com/n.php?n=basbakanin-kurusu-ne-sulusu-ne-0502101200
  Odatv.com adrsindeki haberin altında bulunan çok güzel bir yorumu sizlerle paylaşmak istedim.

  Misafir - husnu1940
  Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ankara 5 Şubat 2010 Sayın BAŞBAKAN; Hemen, hemen her konuşmanızda, “Yaratılmışı severiz, yaratandan ötürü” sözlerini söyleyerek, hitap ettiğiniz kitlelerin his ve heyecanını canlı tutmaya çalışmaktasınız. Bu, siyasetin icabı olarak doğal hakkınızdır. Ancak; ölçü kaçarsa, YARATANIN, YARATILANA hesap soracağını unutturmuş olursunuz. Şöyle ki; Allah, kullarına ömür, hayat, sayılı nefes, irade ve hürriyet sıfatları başta olmak üzere makam, mevki, servet, kuvvet, para v.s gibi varlıkları kapsayan sayısız nimetler vermiştir. Bunun karşılığında da kullarına, verdiği nimetlerin şükrünü eda etmelerini (yerinde kullanılmasını) emretmiştir. Bunu da sözle değil, hakkını vererek yerine getirilmesini istemiştir. Bunun, yollarını da, Kur’an’da beyan etmiştir. Birkaç örnek: Makamın şükrü, ADÂLETTİR. Güzelliğin şükrü, İFFET ve NAMUSTUR. Kuvvetin şükrü, ZALİMDEN MAZLUMA İNEN YUMRUĞA SİPER OLMAKTIR. İrade ve Hürriyet sıfatlarının şükrü, KULA, KULLUK ETMEMEKTİR. Servetin, paranın şükrü, ÜLKENİN, MİLLETİN ve HATTA BÜTÜN İNSANLIK ÂLEMİNİN HAYRI İÇİN KULLANMAKTIR. Hayatın şükrü, İLERDE HESABI SORULMAK ÜZERE ALLAH TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜNÇ BİR SERMAYE OLDUĞUNU KABULLENMEK ve İCABINI YERİNE GETİRMEKTİR. Bu Mektubumu yazış sebebim de, şudur: Bugün partinizin Kadın Kolları Toplantısında yaptığınız konuşmanızı, televizyonlardan dinledim. Bu konuşmanızda yine, iktidar döneminizi överek, Türkiye’yi 2002 yılından başlattınız ve muhalefeti de, sert bir üslûpla eleştirdiniz. Merak ettiğim husus da, şudur: Yunus Emre, “Yaratılmışı severiz, yaratandan ötürü” sözünü, gönülleri birleştirmek için söylemiştir. Zîra; gönül ayrılıkları ve insanların bir birlerine düşmeleri sebebiyle, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılacağını görmüştür. Öyle de olmuştur. Tarihen sabittir ki: Yıkılan Anadolu Selçuklu Devleti’nin enkazı üzerinden; Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş Veli’nin, Mevlâna Celâleddin Rumî’nin, sevgiye dayalı birleştirici telkinleri doğrultusunda, Osmanlı Devleti doğmuştur. Şimdi siz; bir taraftan Yunus Ermenin sözünü ölçü alırken, diğer taraftan muhalefet partilerini ağır bir üslûpla eleştirirken, gönüllerin kırılacağını, insanların bir birleriyle zıtlaşacaklarını, hiç hesaba katmıyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi gereken konuları, niçin meydanlara taşıma gayretine girmektesiniz? Hür bir zeminde ve açık bir şekilde yapılmayan tartışmalarda, iyi bilgilendirilmeyen halk, kimin doğru söylediğine, nasıl karar verecektir? Unutulmamalıdır: Kamuoyu yoklamaları, CHP ve MHP’nin oy toplamlarının yüzde 47 seviyesine ulaştığını göstermektedir. Basit bir örnek; Merkez Bankası döviz rezervini, iktidarınız döneminde 30 milyar dolardan, 70 milyar dolara çıkardığınızı ifade ettiniz.

  YanıtlaSil
 3. Bu durum karşısında “Özelleştirmelerden elde ettiğiniz 50 milyar doları (Bizzat sizin beyanınız) nereye koydunuz?” sorusu sorulsa; acaba, cevabınız ne olur? Sayın BAŞBAKAN; Kim ne derse desin ve kim, nasıl yorumlarsa yorumlasın; geniş halk kitleleri zordadır, sıkıntıdadır ve borç içinde yüzmektedir. Çalışanların, emeklilerin, dul ve yetimlerin aldıkları ücretler bellidir ve bu ücretlerle geçinmeleri mümkün değildir. Tarım kesimi, iyice çökmüştür; esnaf, sanatkâr ve küçük ticaret erbabı ve sanayici, gayet zordadır. İcra dairelerindeki dosya sayısı dehşet verici seviyelere ulaşmıştır. Evlerdeki buzdolapları, çamaşır makineleri, televizyonlar ve bilgisayarlar haciz altındadır ve satışa sunulmak üzere götürülmektedir. Sokaklar, genç işsizlerle doludur. Buna mukabil; halkın ancak yüzde 10’luk bir bölümü rahattır ve her şart altında rahat tüketim imkânına sahiptir. İktidarınız da dâhil, uzun yıllardan beri DEVLET, bir TİCARETHANE gibi yönetildiği için, SOSYAL DEVLET İLKESİ terk edilmiştir. Özelleştirmeler, usulüne ve amacına uygun bir şekilde yapılmadığı için; önemli iktisadî değerlerimiz, ya yabancıların eline geçmiş veya tasfiye edilmiştir. Bunun ağır bedelini, yalnız bugün yaşayan nesil değil, gelecek nesiller de ödeyecektir. Açık ifadeyle; VAHŞİ KAPİTALİZM, milleti ezmiş, geçmiştir. Yüksek oranlı dolaylı vergiler, kimsede takat bırakmamıştır. Parti toplantılarında alkışlayanlarınızın çok olduğu bir dönemde; çekinmeden doğruları söyleyebilecek kişilerin olduğunu belirtmek için, demokratik haklarımı kullanarak duygu, düşünce ve görüşlerimi arz etmeyi uygun buldum. Saygılarımla. Ecz. Hüsnü Akıncı

  2010-02-05 22:21:21

  YanıtlaSil
 4. chp yetkililerine magdur ve mazlumun yanında oldugu ve gerçek dindarlıgın ezilenin yanında oldugunu lafla degil fiiliyle tavırlarıyla gösterdigi için sonsuz teşekkür ediyorum.

  YanıtlaSil
 5. sonuç ne olursa olsun hep yanımızda olduğunuz için teşekkürler chp.inşallah ilk seçimde iktidara gelirsiniz.yaşar

  YanıtlaSil
 6. TEŞEKKÜRLER C.H.P

  Sabah ezanıyla uyandum.. Namazımı kılıp ALLAH'a dua ettim..

  Ey ALLAH'ım senin mülkünde mülkün mutlak sahibi gibi hiç davranmadım.. Başta aileme, akrabalarıma, çalışanlarıma, etrafıma, cemiyete yararlı bir insan olmaya gayret ettim..

  Bu ülkenin çetin ekonomik şartlarında mütevazı fabrikamı kurtulacakken batırdılar.. Çok mağdur olduğumu ben biliyorum, çok mahzun olduğumu ben biliyorum..

  Şükür ki yaşadığım cemiyet ve beni tanıyan herkes hatta (bir kaç muhteris hariç) alacaklı olanlarım dahil bana aynı değerli mukabeleyi yapmaya devam ediyorlar.. Hiç olmazsa bu kazancım kaybolmamış, kaybolmayacak..

  Yine biliyorum ki (birkaç kötüniyetli hariç) tüm mağdur arkadaşlarım hepsi namuslu şerefli iş sahibi değerli insanlar..

  Lakin Ülkemizin egemenleri bize adeta göz göre göre bir müddet daha (zira uzun ömürlü olması mümkün olamayacak) hukuk dışı, insanlık ve adamlık dışı muamele etmek istediler, (yahu biliyoruz suçunuz da yok aslında ama 'mülk sahipleriyle' arayı hepten açmamak için uysa da uymasa da bir kanun yaptık..) diyerek sırıta sırıta bir kanun(!) yaptılar..

  İşte bu yüzden de bir kez daha C.H.P ye teşekkürler..

  Hem bu rezil kanunun görüşmelerinde ve hem de esastan iptali için AYM ye başvurmuş olmakla iki kere teşekkürü hakettiler..

  Şimdi sıra AYM'de..

  İNŞALLAH;
  Bir HUKUK DEVLETİ OLDUĞUMUZ
  Bir MEDENİ TOPLUM OLDUĞUMUZ
  Değil binlerce;
  böylesi yetişmiş emek ve çaba sahibi kıymetli BİR İNSAN'ımızı ekonomik nedenlerden dolayı cezalandırma anlayışının ne kadar YABANİ bir uygulama olduğu anlaşılır ve ortaya çıkar..

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 7. BRAVO CHP BRAVO CHP MİLLETVEKİLLERİ SÖZÜNÜZÜN ARKASINDA DURDUNUZ ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.ATAR DAMARIMIZ KALMAMIŞTI KENDİMİZİ ÇOK YANLIZ HİSSEDİYORDUK.ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN ARKADAŞLAR PAZARTESİNDEN İTİBAREN TEŞEKKÜRLERİMİZİ BİLDİRMEK İÇİN ARAYALIM ARTIK ONLAR BİZE DESTEK VERDİ İSTER KANUN DEĞİŞSİN İSTER DEĞİŞMESİN OYUM CHP'YE

  YanıtlaSil
 8. Sayın Site Yöneticileri;

  2001 yılı içinde ki çeklere yeniden yargılama isteyebilir miyim ?

  Yeniden yargılama ile vekaleten çek imzalama için Başvuru ve savunma dilekçe örnekleri yayınlamamnız mümkün olur mu ?

  Teşekkürler..

  YanıtlaSil
 9. chp nin iptalini istediği maddeleri iyice okudunuzmu?? ( kırmızı olanları) sanki lehimize değilde aleyhimize gibi..?? eğer iptal olursa içinden çıkalmaz bir işe dönecek...

  YanıtlaSil
 10. CHP NİHAYET KENDİSİNDEN BEKLENEN HAMLEYİ YAPTI. ARTIK GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMIYOR. İNŞAALLAH ANAYASA MAHKEMESİDE LOBİLERİN BASKILARINA BOYUN EGMEZDE ADALET TECELLİ EDER. TEŞEKKÜRLER CHP. AKP'NİN KAN KAYBETTİĞİ, OYLARININ %30 LARIN ALTINA İNDİĞİ GİZLENEMİYOR. BUNLARIN MUHALEFETE KARŞIT GÖRÜŞE TAHAMMÜLLERİ YOK.NE ZAMAN AKP ZOR DURUMA DÜŞSSE BİR YERLERDEN TAKVİYE GELİYOR. DARBE PALAVRALARI, AJİTASYONLAR GIRLA GİDİYOR. BUNLAR ARTIK PİRİM YAPMIYOR. MİLLET AÇLIK SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ. MİDESİ BOŞ, İŞÇİYİ EZ HORLA, ESNAFI KÜÇÜK GÖR, EMEKLİ İLE ZAM DİYE DALGA GEÇ BUNLARIN BİR BEDELİ OLACAKTIR. BUDA AKP NİN SANDIĞA GÖMÜLMESİ DEMEKTİR. ÇOK YAKINDA OSMAN DURMUŞ HAKKINDA BİR KASET TELEFON KAYDI, TEKEL İŞÇİLERİNİN ERGENEKONLA BİR BAGLANTILARI BASINA YANSIRSA ŞAŞIRMAYIN. MHP'Yİ FAŞİSTLİKLE SUÇLAYAN BAŞBAKAN ELİNİ BAŞININ ARASINA AL DÜŞÜN KİM FAŞİST SEN DIŞARIYA ÇIKAMZKEN ÜLKÜCÜLER BU VATAN İÇİN 5.000 ŞEHİT VERDİ, HALA VERİYOR, BU VATAN İÇİN VERMEYEDE DEVAM EDECEK. UTANIN ŞEHİTLERİN KANINDAN UTANIN ŞEHİTLERİN HATIRI İÇİN SUSUN.BENİM EŞİM, ANAM VE KIZIM BAŞÖRTÜLÜ ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ SİZLEREDE İHTİYACIMIZ YOK. EVET TÜRKİYEDE BİR FAŞİZM VE ZORBALIK VAR ODA AKP VE FETHULLAH FAŞİZMİDİR.ELİNİZDEKİ GÜÇLERİ KULLANIP HERKESİ SUSUTURUYORSUNUZ. KALMADI CEVABINIZI 2011 SEÇİMLERİNDE ALACAK VE TARİHİN SAYFALARINA GÖMÜLECEKSİNİZ.

  YanıtlaSil
 11. PEKİ BUNU ANAYASA MAHKEMESİ KABUL ETMİŞMİ ETMEMİŞSE NE ZAMAN EDECEK VE EDERSE NE OLACAK BİLEN VARMI

  YanıtlaSil
 12. ARKADAŞLAR,ANAYASA MAHKEMESİNİN İNTERNET SİTESİNİN ALT KISMINDA İLETİŞİM BÖLÜMÜ VAR.ORAYA DÜZGÜN VE KISA MESAJLAR YOLLANABİLİR.YALNIZ TELEFON KISMINDA CEP TLF.KABUL ETMİYOR.BAŞINDA SIFIR OLMADAN İL KODUYLA BOŞLUK BIRAKMADAN YAZILMASI GEREKİYOR.LÜTFEN ABUK SABUK YAZILAR YAZMAYIN.EFDEN

  YanıtlaSil
 13. Sayın Sami Kal,

  Bu siteyi neredeyse açılışından bu yana izliyorum, fazla yorum yapmasam da Sayın Myway, Sayın Cüneyt ve Sayın Jenardi benim rumuzumu anımsarlar.

  Haydi CHP Anayasa Mahkemesine gittiği için bir miktar övgüyü haketti diyelim. (Bence görevini yaptı.Bunun için extra bir övgüye gerek yok.)

  Ve yine haydi AKP' de konumuz olan Çek Kanunu çıkardığı için o da yergiyi haketti diyelim.

  Fakat MHP'nin ve -doğruluğu çok su götürür olan- sözümona 5000 şehidin konumuzla ne ilgisi var??

  Başörtülü annelerin ve eşlerin konumuzla ne ilgisi var?

  Başörtülü olmayanların, hatta müslüman olmayanların adalet hakkı yok mudur?

  Sizin yaptığınız bilinçli ya da değil bir eksen kaymasıdır.

  Lütfen konuyu amacından saptırmayın.

  Saygılarımla...

  YanıtlaSil
 14. Değerli Sami KAL arkadaşımız,

  Sana bir eleştiri yapayım ama lütfen kızma, darılma..

  Ben 78 kuşağı ve Erzurum AÜ mezunuyum.. Yani senin ünsiyetin olan camianın içinden geliyorum..

  Bunu hariçten gazel okumadığımı belirtmek için ifade ettim.. Yoksa ne sağdan ne de soldan geliyor olmak ADAM olmaya kafi gelmiyor..

  Sevgili kardeşim,

  Bu platformda icranın başındaki ve yasama yetkisinin çoğunluğunu temsil eden hükümete ve Ak Parti'ye BU BAĞLAMDA (yani müşterek sorunumuz ve buna bağlı hukuksal sorunlar bağlamında) ne söylesek yeridir..

  Ancak DURUMDAN VAZİFE ÇIKARMAK SURETİYLE bağlam dışına çıkıp ezber bir takım sloganlarla PARTİZANLIK yapmayı, başka yanlış ve kötü uygulamaları bahane ederek uzun senelerdir bu ülkenin bireylerinin refah ve medeni bir şekilde yaşamasına imkan vermeyen otokratik-bürokratik-askeri vesayet rejiminin koruyucu güçlerine TEZAHÜRAT yapmayı, hele de senin gibi düşünmeyen pek çok insanın bu platformlarda olduğunu hesaba katmadan BİR PARTİYE TARAFTAR bir başka PARTİYE ise hasım olmayı asla doğru bulmuyorum..

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 15. ARKADAŞLAR ELEŞTİRİLERİNİZE KATILMIYORUM. GEÇMİŞİNDEN DERS ALMAYANLAR HEP AYNI HATALARA DÜŞER. İSYANIM KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMAYANLARA,KENDİNDEN BAŞKA MÜSLÜMAN TANIMAYANLARA, AMERİKAYA SIGINIPTA BÜYÜK ORTADOGU PROJESİNİ ÜLKEME DAYATANLARA, DİNLER ARASI DİYALOG DEYİPTE DİNİMİN ALTINA DİNAMİT KOYANLARA. BU ZİHNİYETTEN HAYIR GELMEZZZZ. EGER ÜLKEM VARSA BENDE VARIM, ÜLKEM YOKSA NE YAPAYIM ÖZGÜRLÜĞÜ. GERÇEK ACIDIR KİMSENİN ZORUNA GİTMESİN,GÖZÜMÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLEYENLERİN, AJİTASYON YAPANLARIN YALANLARINI SÖYLEMEMDEN NİYE GOCUNULUYOR.BEN BAŞÖRTÜSÜ İLE ÜNİVERSİTEDE KIZIMI OKUTAMAZKEN NERDEYDİNİZ, ŞİMDİ GATAYA GİREMEYİNCEMİ AKLINIZ BAŞINIZA GELDİ. UYANIK OLALIM ÜLKEMİZDE NE KADAR DİNAMİK GÜÇ VARSA SUSUTURULUYOR. ÖMRÜMDE CHP Lİ OLMADIM, LAKİN YİGİDİ ÖLDÜR HAKKINI VER. ARTIK KÖPEKSİZ KÖYDE DEYNEKSİZ DOLAŞMA DEVRİ BİTTİ.UNUTMAYIN RAHMETLİ İNÖNÜ NE DEMİŞ, 'İKTİDAR OLURSUNUZ AMA MUKTEDİR OLAMAZSINIZ.' SON BAGIMSIZ TÜRK DEVLETİNİN BÖLÜNMESİNE YIKILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEGİZ. YOKSA KULUN VERDİĞİ HAPİS CEZASI ÖNEMLİ DEĞİL YATAR ÇIKARIZ. YATTIK, YATACAGIZ. KORKANLAR UTANSIN. BEN ESNAFIM DOLANDIRICI DEGİLİM, UTANILACAK BİR İŞTE YAPMADIM, EGER BİR SUÇ İŞLEMİŞ İSEM MÜCADELEMİDE YAPARIM, CEZAMIDAR YATARIM. KÖŞE BUCAK SAKLANMAM. BEDEL ÖDEMEKTE BİR ERDEMDİR. AYLARDIR SÖYLÜYORUM YAZIYORUM, KÖŞE BUCAK KORKAK TAVUK GİBİ SAKLANMAK ÇÖZÜM DEGİL, BİZİM YAŞADIKLARIMIZI GÜN OLUR SİZDE YAŞARSINIZ HERNEKADAR 2100 KİŞİDE DENSE YALAN TABİ BİZLER YATARAK BEDEL ÖDEDİK, BENİ HIRSIZLA, KATİLLE DOLANDIRICI VE IRZCI İLE AYNI KEFEYE KOYAN AYNI YATAKTA YATIRANLAR UTANSIN. SUSMADIM, SUSUMAYACAGIM

  YanıtlaSil
 16. Takım tutar gibi , parti tutmak. Fanatiklik, bunlar akılla ve bilimle izah edilemez. Bir zamanlar birilerine sayıp sövenler şimdi teşekkür etmek zorunda kalabilirler.Partiler hangi görüşte olursa olsun, gereklidir güçlerini milletten almaktadır.Ben bir zamanlar
  AKP yi tercih etmiştim. Ama uygulamaları gördükki, neticede milyonlarca icra dosyası yazılan çekler, borçtan dolayı hapisler, dağılan yuvalar ve hatta intiharlar.Demekki dünya görüşleri böyleymiş.söylemlerinin aksine.
  Şimdi CHP nin daha çağdaş ve uygar düşüncede olduğunu gördüm. Borçtan dolayı hapsin sadece geri kalmış iki ülkede ve bizde kaldığını biliyorlar. CHP bizim feryatlarımıza kulak verdi.Belkide netice alıp yeni bir hayata başlayacağız.
  Şimdi CHP ye oy vermemek dürüstlük olur mu?
  İşimiz düştüğünde aman CHP yaman CHP sonrada
  ya benim eski partim vardı.
  Böyle bir anlayış olabilirmi?
  İlk seçimde ve ilk defa oyum CHP ye, ayrıca çevremide CHP ye oy vermesi hususunda ikna etmeye çabalayacağım. KAYAMEN

  YanıtlaSil
 17. değerli arkadaşlar

  CHP hiç kimsenin özel menfaati,siyasal çıkarları için parmağını bile oynatmayacak bir misyondan gelmektedir...

  bugün tek partili dönemi eleştirenler,tek parti döneminde etkin görevlerde bulunan,ilerde kuracakları partide istismar edecekleri konuları bizzat yarattıklarını unutmaktadırlar...

  ömrü askerlikle geçen İSMET PAŞA ya bile asker kaçağı diyebilmiş,ülkede sol eğilimin arttığı bir zamanda ülkenin menfaatlerini düşünerek CHP ortanın solunda bir parti dediği zaman,bugün MOSKOVA yı yol geçen hanına çevirenler...

  ortanın solu moskovanın yolu...diyen misyondan gelmektedirler...

  ülkenin bekası için hertürlü baskıya zulme göğüs geren CHP ülkenin bölünmez bütünlüğünu,SOSYAL,LAİK,HUKUK DEVLETİ...emeğin kutsallığını SN GENEL BAŞKAN DENİZ BAYKAL ın daha canlı ve daha düzeyli dile getirmekte,savunmaktadır...

  onun için ÇEK YASASI nın evrensel hukuk ve insan haklarına aykırı olduğu için sonuna kadar karşı durmuştur...

  sayıları hergün biraz daha artan karşılıksız çek mağdurlarını alt üst olan ekonominin kurbanları olduğu için tefeci lobilerinin baskıları ile çıkarıldığı için,hukuka takla attırıldığı için,bazılarının çıkarları uğruna ailelerin sefalete,cezaevine itildiği için savunmaktadır...

  ÜLKEMİZ İNSANLARI ZARARIN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLADIĞI ZAMAN,BU KONULARI SAVUNANLARA TEŞEKKÜR EDECEKLERDİR...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 18. Sayın Sami Kal

  AKP 'yi eleştirmemden neden gocunuluyor?
  Anlamında bir şeyler yazmışsınız..

  Sanırım beni ve benden sonra yazan Murat Yalçın'ı kastediyorsunuz..

  Ya öfkenizden ya da düşünce displini eksikliğinden, okumuyor ve anlamıyorsunuz..

  Ben iktidar icazetini okyanus ötesinden alan ve ikbal ve gizli amaçları uğruna ülkenin çıkarlarını peşkeş çekenlere yapılan hiçbir eleştiriden gocunmam...

  Ama 12 Eylül öncesinde Amerika'nın besleyip silahlandırdığı CIA raporlarında bahsedilen "yerel silahlı milisleri" ve ülkeyi 12 Eylül karanlığına sürükleyen bunların bağlı olduğu odakları da kahramanmış gibi lanse etmenizi de kabul edemem..

  Ben ne mutlu bana ki hiç bir partinin taraftarı değilim..

  Burada partizanlık yapılmasını istemiyorum sonuç olarak..

  Saygılar.

  YanıtlaSil
 19. hala akp savunan görüşleri okuyunca şaşırıyorum.bu arkadaşlar ya hala akp nin dayagını yememişler yada sayı saymasını bilmiyorlar.78 senesinden belli mücadelemiz bugünler içindi.ama yanımızda ne itfayeciler ne tekelciler ne eczacılar ne doktorlar ne işçiler vardı.nezaman uluslararası sermayenin tokadını akp nin elinden yediler sayı saymaya başladılar.ama bazı şeyler için geçmiş ola.hala uyanmayan varsa sözüm onlara sıra size yaklaştı.aynı bakkallar gibi.seçimlerde bakkallar blok halinde destelediler uluslar arası sermayenin partisi,grosmarketlerin sözcüsü akp yi.şimdi sıra onlarda.hala uyanmayanlar dikkat sıra size g e l i y or ..ugur01

  YanıtlaSil
 20. benim ve tüm çevremin oyu chp ye bu seçimde oyumu seveseve kullanacağım

  YanıtlaSil
 21. Arkadaşlar bende bu site yönetiminden bulduğum Sayın Av.Neslihan BENLİER'28 adet çek davamı çok kısa bir sürede sonuca bağladığı için huzurlarınızda kendisine ve bu siteye beni bu sıkıntıdan kurtardığı için çok teşekkür ederim. CAN VONA

  YanıtlaSil
 22. arkadaşlar anayasanın verdigi karar ne zaman belli olur

  YanıtlaSil
 23. SLM ARKADASLAR CHP GENELBASKANI SYN DENİZ BAYKALA TUM CHP MİLLET VEKİLLERİMİZE SONSUZ TEŞEKKUR EDERİM.YANIMIZDA OLDUKLARINI BİRKEZ DAHA FİİLİ OLARAK GÖSTERDİLER.KİM NEDERSE DESİN EZİLMİŞ VATANDAŞLARIN YANINDA BİRTEK CHP VAR.ALLAH ONLARA HER İŞLERİNDE BAŞARILI OLMAYI NASİP ETSİN. CECE...........

  YanıtlaSil
 24. ARKADAŞLAR GENE SİYASET BATAĞINA gömülmeyelim
  PARTİCİLİKTEN Mümkün olduğunca uzak kalalım bu arada amacını aşan bir kelime veya yorum bizleri destekleyen partiyide üzebilir. DİKKAT..
  İZMİRLİ MİMAR..

  YanıtlaSil
 25. Sayın CAN VONA ..
  BU AVUKAT HANIM HANGİ İLDEDİR

  YanıtlaSil
 26. CHP YE TEŞEKKURLER. YANLIZ BENİM BİR SORUM OLACAK 5 MADDENIN 1 FIKRASININ 1 VE 2 TUMCESİ DENIYOR,OYSA KIRMIZI YAZILMIŞ YAZI 1500 GÜNE KADAR ADLİ PARACEZASI ILE CEZALANDIRILIR KISMINI KAPSAMIYOR BIR YANLIŞLIK OLMASIN EĞER YUKARIDA KI GİBİ İSE DURUM ALEYHIMIZE,
  BIR DE ARKADASLARDAN RICAM OLACAK LUTFEN BU SİTEYİ SİYASİ AÇIK OTURUM SİTESİ HALİNE CEVİRMEYIN O ZAMAN ASIL AMACTAN UZAKLASIYORUZ

  YanıtlaSil
 27. Değerli arkdaşlar;

  Konumuş Çekte yaşanan mağduriyetliklerin giderilmesi.

  Bunun dışı beni ve bizi ilgilendirmemeli.

  Burada her görüşten arkadaş var. Bu eleştiriler birilerini üzüyor. Şimdi ben kalksam desem ki " CHP din düşmanlığı yapıyor".

  Bunun konumuzla ne ilgisi var.

  Desem ki " LAİKLİK aslında dinsizliktir "

  Konumuzla ne alakası var..

  Bane partiden. Zaten bir oy hakkım var. Onu da 39 yaşıma kadar hiç kullanmadım bundan sonra da kullanmayacağım. Onun içindir ki herkesin görüşüne saygı göstermek zorundayız. Bunlar siyasetçide olsa..

  Sonuç itibariyle bizler YANLIŞI ve HAKSIZLIĞI haykırırken YANLIŞ ve HAKSIZLIK yapmadan haykıracağız. Bunun için mücadele vereceğiz.

  Ama amacımız başka ise onu da söyleyinde ona göre hareket edelim.

  YanıtlaSil
 28. can vona msn adresiniz varmı?

  YanıtlaSil
 29. sayın arkadaşlar biz burda hak mücadelesi veriyoruz.bize destek çıkan ve arkamızda olan her kese teşekkür ediyoruz.fakat siyaset apayrı bir sanat ve menfeat burası siyasi çatışma alanı değil her kesin fikrine saygı duyarız ancak saygı kurallarını aşmamak üzere.ben bu hükümetin mağduru olmadım 2001 yılının mağduruyum ve hala mücadele ediyorum.kim o koltuğa oturursa yaptıkları legal geliyor.35 senedir ticaretin ve üretimin içinde olan bir kişi olarak neler gördük.C.H.P ye çok teşekkür ederiz ancak o koltukta kim olursa bu yaklaşımları yapar çünkü siyaset.hezeyana kapılmadan bilinçli,dayanışma içinde ,saygıyla bu işi bitireceğiz.şu an bizim A . B . C. ÖNEMLİ DEĞİL.ÇÜNKÜ HER KES CEP DAVASINDA.TİPONNE

  YanıtlaSil
 30. allah razı olsun chp den

  YanıtlaSil
 31. Üzgünüm Başbakan
  04 Şubat 2010 - 08:30
  Üç vakte kadar Osman Durmuş'a ait bir kaset ya da ortam dinlemesi internette yerini alacak...


  --------------------------------------------------------------------------------

  Üzgünüm Başbakan

  SAYIN Başbakan...
  Partinizin bir il başkanı...
  "Biz Tayyip Erdoğan aşığıyız... O bizim için ikinci Peygamber gibidir" dediğinde...
  Ortalığı ayağa kaldırmadınız...
  "Sen ne densiz bir adamsın" diye il başkanınızın üzerine yürümediniz...
  "Son Peygamber geldi... Ondan sonra Peygamber gelmeyecek" diye kükremediniz...
  "Bizim kitabımızda kişiye tapınma olmaz" diye haykırmadınız...
  ¡ ¡ ¡
  Eh, siz bunların hiçbirini yapmayınca...
  "Eloğlu" çıkıp, Meclis kürsüsünden...
  "Senin partililerin seni Peygamber yaptılar" der...
  İstediğiniz kadar yüzünüz kıpkırmızı kesilsin...
  İstediğiniz kadar bağırın...
  İstediğiniz kadar öfkelenin...
  Ve hatta...
  Bugün çıkıp, "Bana ikinci peygamber diyen il başkanının ihracı için talimat verdim" deyin...
  Üzgünüm...
  İş işten geçmiştir...
  Türkiye'de yaşamaktan nefretimin dokuz sebebi
  ? BİR: Mahsun Kırmızıgül'e "Fellini" muamelesi çekilmesi...
  ? İKİ: Basbayağı obur olanların "gurme" muamelesi görmesi...
  ? ÜÇ: Arkayı bir yere dayamaya "gelecek güvencesi" adı verilmesi...
  ? DÖRT: Bir tanecik bile hükümet eleştirisi yapmadan gazetecilik yapılabilmesi...
  ? BEŞ: Recep İvedik filminin en çok seyredilen film olması...
  ? ALTI: Hezeyan ve galeyanın geçer akçe olması...
  ? YEDİ: Düello yerine pusunun tercih edilmesi...
  ? SEKİZ: Müfteri Müslümanlar...
  ? DOKUZ: Başkalarının hayatlarına karşı geliştirilen büyük merak...
  Bülent Arınç'a dair karmaşık hisler

  BİRİNCİ OLAY: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekili CHP'li Güldal Mumcu'nun odasını basıp, "Meclis böyle mi yönetilir?" diye hesap sordu...
  İKİNCİ OLAY: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Güldal Mumcu, bize Uğur Mumcu'nun emanetidir" açıklamasını yaptı...
  ¡ ¡ ¡
  İki olayın bize öğrettiği şudur:
  Bülent Arınç, bazen öyle kibar, öyle vicdanlı, öyle zayıf, öyle itimat telkin edici, öyle şefkatli, öyle dürüst, öyle doğru sözlü oluyor ki...
  Seviyoruz kendisini... Hatta bayılıyoruz...
  Ama Bülent Arınç, bazen de öfkesini öyle kontrol edemiyor, öyle kabalaşıyor, laf çakmaya öyle meraklı oluyor, yangına körükle gidiyor ve ölçüyü öyle kaçırıyor ki...
  Şaşıp kalıyoruz... Hatta antipati hissiyle dopdolu oluyoruz...
  Üç vakte kadar
  ? Üç vakte kadar yandaş medyada TEKEL işçileri ile Ergenekon arasında bir gizli bağlantı olduğu iddiası ortaya çıkacak...
  ? Üç vakte kadar Osman Durmuş'a ait bir kaset ya da ortam dinlemesi internette yerini alacak...
  ? Üç vakte kadar Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içinde isyan bayrağını çekip "Evet, isyan" diyecek...
  ? Üç vakte kadar Taraf Gazetesi'nde yeni bir darbe planıyla ilgili sansasyonel yayın yapılacak...
  ? Üç vakte kadar Ruhat Mengi, Nazlı Ilıcak'ın arabasını anahtarla çizecek...
  Kalbim neden Tekel işçileri için çarpıyor
  ? Çünkü ben çocukluğumdan beri "İslam ve Sosyal Adalet" konulu kitaplara özel bir merak duydum.
  ? Çünkü benim hayatım, "İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz" hadisini dinleyerek geçti...
  ? Çünkü ben "Tayyip Erdoğan'ı üzmek" ile dini akidelerim arasında bir bağ kurmayanlardanım...
  ? Çünkü ben her türlü direnişi severim...
  ? Çünkü güçlü bir empati duygusuyla, "İşinde gücünde çalışan insanların, kendilerinin neden olmadığı gelişmeler sonucu haklarını kaybetmeleri"ne isyan ediyorum.
  ? Çünkü ben hayatımın hiçbir döneminde sağcı olmadım... Hele muhafazakar hiç olmadım...
  Ahmet Hakan / Hürriyet

  YanıtlaSil
 32. 25
  sitede üst solda avukatlar diye bölüm var orada avukatların bilgileri var

  YanıtlaSil
 33. çek mağdurlarının yanında olan bizleri yalnız bırakmayan siz site yönetimi ve chp partisinden allah razı olzun.ali

  YanıtlaSil
 34. SN.Murat Yalçın ve Anfa. sizi anlamakta zorluk çekiyorum. Sn. Sami Kal'ın söylemlerinden neden gocundunuz anlayamadım. Söyledikleri yalanmı Sn. Kal kanaaatimce az bile söyledi oda olgunluğundan ve kültürlü bir kişi olarak seviyesindendir. Eklemek istiyorum binlercesinden birtanesini daha açık,açık söyleyerek savunamadığınız AKP. hükümetinin ayıplarından bir tanesi daha marketlerde ilaç sattıracaklarını söylediler neden acaba A101 marketlerinin bu söylemden önceki sahiplerini ve şimdiki alacak veya almış olduğu kişilerinin kimler olduğunu araştırın. veya ben söyliyeyim önceki sahibi Cüneyt Zapsu şimdiki sahipleri yabancılar. Kısacası bizler mağduruz borcumuzu ödemek uğruna canını dişine takmış kişileriz siz Murat Yalçın ve Anfa böyle bir derdinizin olmadığı görülüyor ifadelerinizden. Onun için lütfen sitemizde yazarak hevesimizi şevkimizi kırmayın mademki siteyi takip ediyorsunuz kimsenin kırarak dökerek eleştiri yapmadığını görüyorsunuzdur eleştrenler hep rakamlarla konuşuyor sizde rakamları konrol edin görün AKP.gerçeğini burası siyaset arenası değil Saygılarımla,

  YanıtlaSil
 35. sayın site yöneticileri 27. ye bir cevap lutfen

  YanıtlaSil
 36. Ne güzel arkadaşlar her ilden bir avukat var.Bir kaç ilden daha eklense hiç fena olmaz.Dilerseniz istanbuldan bir tanede ben veriyim

  YanıtlaSil
 37. soran arkadaşlar için söylüyorum.. canvona_06@hotmail.com
  ben en azından taahüütleri verdikten sonra rahatça gezebiliyorum.. darısı başınıza

  YanıtlaSil
 38. Çek mağdurlarının yanında olan bizleri yanlız bırakmayan siz site yönetimine ve Sayın Av.Neslihan BENLİER'e çok çok teşekkür ederim.Benim gibi mağdur olan arkadaşlar Bu konuya çok hakim olan Sayın Av. Neslihan BENLİER'le irtibat kurmanızı tavsiye ederim.telefon numarası. 0 312 446 88 99 Saygılarımla. Ömer KARATAN

  YanıtlaSil
 39. teşekürler CHP.umarız attıgınız taş yerini bulur.sayenizde binlerce insan tekrar insanca, korkmadan, ailesiyle birlikte hayata geri döner.katkısı olan herkese teşekkürler.UGUR 01

  YanıtlaSil
 40. Arkadaşlarım
  Avukat isimlerini yazarken özellikle belirttik
  EN DOĞRU OLAN KİŞİLERİN DAVALARINI KENDİLERİNİN TAKİP ETMESİ VE BU KONUDA GEREK DİLEKÇE OLSUN GEREK YÖNTEM YOL GÖSTERME AÇISINDAN GEREKLİ BİLGİLERİ SEVE SEVE VERİRİZ..

  BUNA RAĞMEN AVUKAT ARACILIĞI İLE PROFESYONEL YARDIM ALMAK İSTEYENLER REFERANS VERDİĞİMİZ AVUKATLARLA İRTİBAT KURABİLİRLER..

  AVUKATLAR TAKİP ETTİKLERİ İŞ İÇİN TABİKİ BİR BEDEL ALACAKLARDIR, BURDA ÖNEMLİ OLAN BU DAVALARI EKONOMİK VE HIZLI SÜRDÜRMELERİ
  DAHADA ÖNEMLİSİ BU İSİMLERİN BU YANLIŞ UYGULAMA KONUSUNDA DUYARLI OLMALARIDIR..

  AVUKATLARA GENEL BİR TEPKİMİZ VAR, BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN MAHKUMİYETLERİ, ÇEK KANUNUN BU ACIMASIZ VE YANLIŞ UYGULAMALARINA RAĞMEN HUKUKÇU KİMLİKLERİNİ BİR YANA BIRAKARAK BUNU BİR KAZANÇ KAPISI OLARAK GÖRENLER YADA ÇEKİNİ ÖDEMEMİŞ OLANLARI DOLANDIRICI OLARAK GÖRDÜKLERİ DOĞRUDUR..

  AMA TÜM AVUKATLARI AYNI KATAGORİYE SOKMAK YANLIŞTIR.

  REFERANS OLARAK VERDİĞİMİZ İSİMLER TABİKİ MESLEKLERİNİN GEREĞİ OLARAK MASRAFLARI ALACAKLARDIR, AMA TAKİP ETTİKLERİ BU DAVADA, MESLEK İCAPLARININ YANINDA, HAKSIZ BİR YASANIN GETİRMİŞ OLDUĞU BU HUKUKİ YANLIŞLIKLARI DÜZELTMEK İÇİN MÜCADELE EDECEKLER VE BAŞARDIKLARINDA SEVİNECEKLER VE BUNU DA EN EKONOMİK VE EN HIZLI ŞEKİLDE YAPACAKLARINA İNANDIĞIMIZ İSİMLERDİR.

  BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KRİTER DE BUDUR..
  BU KONUDA TARTIŞMAK YERSİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

  YanıtlaSil
 41. http://www.milliyet.com.tr/erdogan-icin-2-rekat-sukur-namazi/siyaset/sondakika/06.02.2010/1195563/default.htm?ver=3450

  YanıtlaSil
 42. cüneyt bey eğer cevap yazarsanız memnun olurum,
  yasanın 5/1 fıkrasının 1 ve 2.tümceleri derken hangi cümleler kast edilmiştir.

  YanıtlaSil
 43. TÜMCE NİN KARŞILIĞI CÜMLEDİR..

  YanıtlaSil
 44. ARKADAŞLAR 2007 NİN SONUNAKADAR ÇIKMASI GEREKEN ÇEKLE İLGİLİ DÜZENLEME 2009 SONUNDA YAPILDI DOĞRUMU YANILIYOR MUYUM BENİ AYDINLATIRMISINIZ

  YanıtlaSil
 45. SAYIN ANFA BU SİTEDE YÜZLERCE TAKİPÇİ GOCUNMADIDA NİYE SİZ GOCUNDUNUZ. DEMEKKİ BİR YARANIZ VAR, YUMŞAK KARNINIZ ZAAFINIZ VAR. TÜRK MİLLİYETÇİLERİ KİMSENİN TETİKÇİSİ YADA TAŞERONU DEGİLDİR. İNSAN ÖLDÜRMEYİ, KATLİAM YAPMAYI KİMSE SAVUNAMAZ.BEN SANAL DEGİL GERÇEGİM, AÇIK AÇIK TELEFONUMU VE MSN ADRESİMİ BURAYA YAZDIM. TAVUK GİBİ SAKLANMAM,KLAVYE ARKASINDA ATIP TUTMAM, İKİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİM, ELHAMDÜLİLLAH AKIL SAGLIPIMDA YERİNDE OKUDUĞUMUDA ANLAYACAK KAPASİTEDEYİM.ÖMRÜM BOYUNCA HİÇ BİR PARTİYİ KÖRÜ KÖRÜNE SAVUNMADIM, GÜN GELDİ YANLIŞINI GÖRDÜĞÜMDE KENDİ PARTİMİDE ELEŞTİRDİM, ALLAHA ŞÜKÜR LİDERİMİDE HİÇBİR ZAMAN EVLİYA HAŞA PEYGAMBER DİYECEK KADAR YALAKALAŞMADIM.BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM İSTER SEV İSTER SEVME UMURUMDA DEĞİL HER NEKADAR BU SİSTEM BANA ZULMETSE, EZSEDE VATANIMI UGRUNDA ÖLECEK KADAR ÇOK SEVİYORUM.BURADA POLEMİK YAPIPTA MAGDURLARI MEŞGUL ETMEK İSTEMİYORUM, ÇOK MERAK EDİYORSAN FACEBOOKTA ÇEK HÜKÜMLÜLERİ DAYANIŞMA GRUBU VAR ORADA TELEFONUMDA VAR ORADA ÖZELDE GÖRÜŞELİM, BELKİ BU YAZIYI RAHMİ OFLUOGLU OKUR YİNE SİTESİNE SAMİ KAL SOKAK KABADAYILIĞINA YİNE BAŞLADI DİYE BAŞLIK ATAR, BELLİMİ OLUR OFLUOGLU YİNE TELEFONLA ARAR TEHDİT EDER, ARTIK KİMLERİN KİMLERE HİZMET ETTİĞİ KİMLERE YALAKALIK YAPTIĞI KARIŞTI. TEHLİKE İÇİMİZDEKİ BOZGUNCULAR MANKURT VE ZOMBİLERDİR

  YanıtlaSil
 46. 31-12-2008 sonuna kadar çıkarılması gerekliydi.

  YanıtlaSil
 47. sıteyı uzun zamandır takıp edıyorum yakının olan arkadasım ve aılesı cek dvalrı yuzunden cok sıkıntı cekıyolar ama yaptıklarıda bırsey yok ınanın hergunacıp bakıyorum butun sıtelerı kendım bu durumda olsam e yaprım dıye usunuyorum arkadslar kızmayın ama bazılarınız cok korkak ıkı uc kısınınustune atmıssınz kenarda beklıyosunuz lutfen bıseyler yapın ınanın sızler ıcın hergun vekıllere mesajlar atıyorum yada programlara halkınbır cogu madurıyetınız ıle ılgılı uzuntu yasıyo am aboyle beklemekle olmaz sesınızı duyurmadınızkı haklı oldugunuzu gosteremedınz sokaklara cıkın ya cıkın ban kızmayın ama korkuyla yasamaktansa hergun acı cekmektense yakalanmak benım gozumde dha ıyı ne olur kızmayın gercekten uzuluyorum dustugunuz bu durum butun ulke ınsanın sucudur bızle resnafımıza sahıp cıkamadık tekel ıscılerı gıbı dırenıs gostersenız ne olur sankı ......................

  YanıtlaSil
 48. Arkadaşlar wep sitelerinde bizim sitemizi takip eden siteler mevcuttur.İlgimi çekenlerden biride altta verdiğim sitedir.KONYA da ikamet eden arkadaşlar varsa bu siteye bir göz atsınlar kendilerini tanımıyorum lakin incelersiniz.Belki ihtiyaç duyarsınız.Tabi ki herzaman dediğim gibi avukat konusuna karşıyım.Anayasa mahkemesinin kararlarını bekleme taraftarıyım.Tabiki yargılanma esnesında özel durumlar doğabilir.Anlaşma ve sözleşme aktine ters olan veyahut çek yasasının kesin hüküm ortaya çıkarmasına rağmen kişiler yada kurumlar arasında [çek verenle alan)bağlayıcı yasaları ortadan kaldıran sebeplere dayanan durumla ilgili yargılama maddelerinin ikinci aşamaya düşürdüğün durumlarda tabi ki bir avukata savunma açısından ihtiyaç duyulabilir.Dikkat ederseniz savunma açısından yoksa adliyedeki işleri yürütme durumunda yeterince bilgi sahip elinizde kendi işlerinizi kendiniz görebilirsiniz.


  http://www.olmez.av.tr/Hukuk_Haberleri_Oku.aspx?ID=668f371c-1124-4791-9c79-ef89012ea828

  YanıtlaSil
 49. 45
  2008 sonunda yapılması gerekiyordu
  2009 sonunda yapıldı

  YanıtlaSil
 50. Sayın Sami Kal,

  Bu size hitaben yazdığım son yazıdır,
  ola ki yanlış anlaşılmalar giderilebilsin.

  Yazdıklarımı okumadığınız için tekrar ediyorum; ben bu siteyi açıldığından bu yana takip ediyorum ve yazdığım yorum sayısı bu gün yazdıklarım dahil 7 veya 8 olmuştur.

  Sizin deyiminizle bozguncu olsam herhalde bu kadar sürede daha fazla yazardım.

  Zombi ve Mankurt hitaplarını yanıtlamaya ise gerek bile duymuyorum..

  Lütfen benim yazdıklarımı iyi okuyun, nerede gocunma var bulabilecek misiniz bakalım..

  AKP için görüşlerimi yazdığım halde ısrarla gocunma lafını etmenize ne söylenir bilmiyorum..

  Benim tek itirazım konuyla ilgili olmadığı halde bir siyasi partinin ve görüşün propagandasını yapmanızdır.

  Ayrıca saldırgan tarzınızı kınıyorum..


  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 51. 48 iyi gaz veriyorsun unttugun birşey var:
  herkes evli ve çocugu var
  bakmakla yükümlü oldugu insanlar var
  biz DON KİŞOT degiliz
  biz birzaman esnaftık
  bu sitedekilerinin büyük kısmı daha önce hiç yürüyüşe katılmadıgına eminim
  BİZE GAZ VERMEGE KALKMA YİMEZLER!

  YanıtlaSil
 52. SAYIN OFLUOGLU, JENARDİ VE BENİM HAKKIMDAKİ YORUMUNU OKUDUM. AZICIK DEMOKRATSAN, AZICIK İNSAN EVLADIYSAN YORUMLARIMI SİTENDE YAYINLASANA, YOK YÜREĞİN YETMEZ. NİYE EKMEGİNİ KESTİK, NİYETİNİ MAKSADINI DEŞİFRE ETTİK. EVET BEN MHP'LİYİM NE ZAMANDAN BERİ MHP Lİ OLMAK SUÇ OLDU, SANAMI SORACAGIM SİYASİ GÖRÜŞÜMÜ BELİRLEMEK İÇİN, 68 KUŞAGIYMIŞSIN, TİPLİMİ İPLİMİ NEYMİŞSİN, BUNLARIN MODASI GEÇTİ SEN GÜNDEMDEN GERİ KALMIŞSIN, SENİN PARTİN TİP MİLLİYETÇİLİKTE BİZİ GEÇTİ,KAFATASÇILIK YAPIYOR, BAGLANTILARI ERGENEKONDAN ÇIKYOR RAHMİ EFENDİ UYANDA BALIGA GİDELİM. KİME HİZMET ETTİĞİNİZ BELLİ. İÇİMİZE SOKTUGUN BOZGUNCULARI DEŞİFRE ETTİK SUÇUMUZ BUMU İÇİMİZE SOKTUGUN ADAMLAR ARKADAŞLARIMIZIN MSN LERİNİ ELE GEÇİRİP MAGDURLARDAN KONTUR İSTİYOR, İŞTE SENİN YALAKALARIN BU KADAR ACİZ, SEN AVUKLATSIN CAN YAKMAYI İYİ BİLİRSİN GİT ŞİKAYET ET, NERE EDECEKSEN ET,CEZASINI YATARIZ O ZAMAN BELKİ TATMİN OLURSUN.YETER ARTIK SİZLERİ İSTEMİYORUZ, DÜŞÜN YAKAMIZDAN, SİTEMİZDE LİDERLİK KAVGASI YOK, NEMALANMA YOK SADECE BİRLİK, MÜCADELE VE KARDEŞLİK VAR SENİN TAKTİKLERİN BİZİ BİR BİRİMİZE DÜŞÜREMEYECEK, EVET MHP'LİYİM PARTİMİN ÇEK KONUSUNDA YAN ÇİZMESİNDEN DOLAYI KIRGINIM VEDE BURDAN AÇIKÇA İFADE EDİYORUM, 7 GÖBEK SÜLALEMDE SOLA OY ÇIKMADI AMA BU SEFER AİLECEK, SÜLALECEK CHP LİYİZ. VARMI DİYECEGİN OLAMAZMI, YAPAMAZMIYIM, SEN BİRİNCİ SINIF VATANDAŞSINDA BİZLER PARYAMIYIZ.SİTENİZDE DEDİKODU , BOZGUNCULUK YAPACAGINIZA MAGDURLAR İÇİN İYİ BİR ŞEYLER YAPIN, ORTAYA İCRAAT KOYUN SONUÇ ALINDA BİZLERDE SİZİ ALKIŞLAYALIM, BİZLER O ZAMAN UTANALIM HAYDİ HA GAYRET YAP BİR ŞEYLER KURTAR MAGDURLARI BECEREBİLİRSEN İLK ÖNCE BEN BURDAN ÖZÜR DİLEYECEGİM, YAŞINIZA HÜRMETEN ZİYARETİNİZE GELİP ELİNİZİ ÖPECEGİM. HAD HALA NE DURUYORSUNUZ.

  YanıtlaSil
 53. Arkadaşlar siyaset eğer rakibin doğruda olsa menfaati için kötü der. bunu alim bir zat söylemiş. bende geçmiş seçimlerde bir yakınım siyasete atılmıştı. akraba diye yardım etmiştim. ordan yakinen gördüm. tabi ben olaylara tarafsız baktım. aynı partiden insanlar bile menfaatine göre tavır alıyordu. belki biz gibi dıştan sade vatandaşlar safiyane neyetle baktığımızdan göremeiyoruz. ama arkadaşlar burası umuma açık bir site. her partinin memlekete iyiliğide vardır zararıda olmuştur. gerçi ülke yönetimi sadece partilerden ziyade geniş menfaat gurupları tarafından yönetilmekte. İşin görünen ve daha derin görünmeyen yönleride var.
  ama bizim burada ki birlikte oluş sebebimiz çekteki hapis cezasının kalkması. bizlere yardımcı olan siyasi partilere ve kurumlara teşekkür ederiz. ana konumuz dışında birbirimize bazı şeyleri kabul ettirmek için akıl öğretmeyelim. Adil olmayan çekteki hapis cezasının kalkması için görüş ve eylemlerimizi tartışalım. birde birbirimiz ima yolluda olsa incitirsek bize bu zulmü reva gören kurum ve kuruluşlardan ne farkımız var. hepimiz çek mağdurlarıyız.

  YanıtlaSil
 54. DEGERLİ MAGDUR ARKADAŞLAR,BİZLER 2004 TEN BU YANA BU BAŞ BELASI ÇEK YASASI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ, KİMSENİN HİÇ BİR PARTİNİN BORAZANI YADA TETİKÇİSİ DEGİLİZ, BİZLER BU ZULUM YASASINDAN PAÇAYI KURTARMAYI, YADA EN AZ HASARLA ÇIKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ MÜCADELEMİZ BU YÖNDEDİR.SAYIN BAŞBAKANIN VE AKP NİN BİZLERE YAKLAŞIMI MAGLUM, BİZLERİ DOLANDIRICI VE SAHTEKAR OLARAK GÖRÜYORLAR. İSTİSNALAR HARİÇ BİZE OLUMLU YAKLAŞAN MİLLETVEKİLİ SAYISI ÇOK AZ.ŞUDA GERÇEK AKP DİYE BİR PARTİ AKP MİLLETVEKİLİ DİYE BİR ŞEY YOK SADECE SAYIN BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOGAN VAR O KADAR.ESKİ ARKADAŞLAR BİLİR GÖRÜŞÜMDE BELLİ AMA MAGDURLAR İÇİN ŞAHSIM ADINA DTP'LİLERİ BİLE TELEFONLA ARADIM. NE OLDU GÜNDEME GELDİK, MECLİSTE GÜNDEME GELMEK İÇİN CHP'NİN VERMİŞ OLDUGU EMEK İNKAR EDİLEMEZ. AKP DE BU KADAR FERYADA SESSİZ KALAMADI YENİ YASAYI HIZLANDIRDI, AYININ İYİLİĞİ GİBİ YARDIM EDECEKKEN DAHADA BÜYÜK BİR BATAGIN İÇİNE BİZ MAGDURLARI İTTİ.BURDAN İDDİA EDİYORUM, Hiçbir siyasi parti lobileri aşıpta BU YASAYI KALDIRAMAZ. İŞİMİZ ANAYASA MAHKEMESİNE VE YARGITAYA KALDI, HUKUKA GÜVENMEK İSTİYORUZ.

  YanıtlaSil
 55. Mehmet CEYLAN kardeş,

  35 deki yazınıza cevap..

  6 nodaki yazımı bir okuyun lütfen.. Ben bu cezalar ortadan kalkmadığı takdirde tam 5 yıl hapse mahkum olacağım.. Hatta devlet benden alacaklı bile kalıyor..

  Bir de Sami KAL için yaptığım 14 nodaki eleştiriyi yeniden okumanızı istirham ederim..

  Ben diyorum ki; Hükümeti ve Ak Parti'yi müşterek sorunumuz bağlamında en üst perdeden eleştirelim.. Bu hakkımız..

  Ancak görüyorum ki bazılarının sosyoloji, siyaset ve hukuk gibi saygın görüş ve değerlendirmeleri rafa kaldırıp bunun yerine günlük hadiseler ve kişiler üzerinden hareket ederek sadece bir partiye hasımlık, diğer yandan taraftarı olduğu partinin de 'kesin inançlı-imanlı neferi' hüviyetiyle ve derin olmayan (sığ) İDEOLOJİK ezber ve sloganlarla BİR PARTİNİN MİLİTANI (ki olabilir) sıfatıyla diğer görüş sahiplerini dikkate almaması ve kendisine lazım bu görüşlerini bizlere DAYATMASINI doğru bulmuyorum.. Hatta saygısız buluyorum..

  Saygılarımla..

  YanıtlaSil
 56. CHP YÖNETİMİNİ BABASININ MALI GİBİ GÖRÜP, BİZ İSTEDİK ÇEK KANUNU TAKİP ETTİ DİYEN OFLUOĞLUNU CHP YÖNETİMİNE ŞİKAYET EDELİM.
  SANKİ CHP NİN BİR İLKESİ BİR ONURU BBİR DÜŞÜNCESİ YOKMUŞTA OFLUOĞLU TEPEDEN İNME BASKIYLA BU SÜRECİ TAKİP ETMİŞ MİŞ..
  chp yönetimine hakaret eden ofluoğlunu susturmak lazım

  YanıtlaSil
 57. MEHMET YALÇIN KARDEŞ GALİBA SENİN GOCUNMAN ŞAHSIMA DEGİL MHP'YE KARŞI HERKESİN GÖRÜŞÜNE SAYGILIYIM, KİMSEYİDE ETKİLEMEK YADA YÖNLENDİRMEK GİBİ BİR NİYETİMDE OLAMAZ. AMA DOGRULARI YAZDIM, YAZACAGIM, ÜSTÜNE BASARAK SÖYLÜYORUM AKP NİN KAZIGINI YİYİPTE HALA BURADA AKP BORAZANLIGI YAPANLARA ŞAŞIYORUM. SEN BEGENSENDE BEGENMESENDE BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM SEN RAHATSIZ OLUYORSUN DİYEDE VAZ GEÇEMEM.BAHAR ARKADAŞIMIZIN TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUM. CHP SİTESİNE RAHNİ OFLUOGLUNU ŞİKAYET ETTİM. PAZARTESİNDEN İTİBARENDE SAYIN BAYKALDA OLMAK ÜZERE ULAŞABİLDİĞİM BÜTÜN CHP LİLERİ ARAYACAGIM VE ANLATACAGIM. BURDAN HERKESE DUYURUYORUM.

  YanıtlaSil
 58. Borcu yüzünden kendini yaktı
  Samsun'da yaklaşık 1 milyon TL dolandırılarak üzerine borç yapıldığını öne süren genç adam, Cumhuriyet Meydanı'nda üzerine benzin döküp kendini yaktı.
  http://haber.mynet.com/detay/ana/borcu-yuzunden-kendini-yakti/493880
  evet olaylar başladı.

  YanıtlaSil
 59. ARKADAŞLAR HİÇ DİKKATE ALMAYIN RAHMİ BEY MADEMKİ CHP ANAYASA MAH.GİTTİĞİNİ O SAĞLAMIŞ CUMA GÜNENE KADAR NEDEN SİTESİNDE DUYURMAMIŞ ARKADAŞLAR BAZEN İNSAN DÜŞÜNÜR YA BEN BUNU YAZIYOR NE OLACAK DİYE HE ŞUNU DESE BURDA HERKESİN KARINCA KARARINCA FAYDA SAĞLADI HERKESE TEŞEKKÜR ETSE AMENNA

  YanıtlaSil
 60. Arkadaşlar ben anlamıyorum ki neyi paylaşamıyoruz burda tek hedef var herkes iyi kötü kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor bırakalım bir başarı varsa bu kimin olursa olsun önemli olan hedef değil mi o böyle yapmış bu şöyle yapmış ne geçiyor elimize bence bu mücadeleye yüreğini,emeğini koyan herkes övgüye mazhardır kimin ne kadar övüldüğü önemli değil.Her şey bitti alı moru mu kaldı yazık yazık bu hırs bu azmi başka şeylere harcıyalım.Burada avukat lar yayınlanmış efendim herkesin hür iradesi kimse kimseyi bu konuda şartlandıramaz Allah herkese bir beyin var miş.Bunu kullanmak bizlere kalmış bu saat den sonra kimse bizi yönlendiremez.Feleğin çemberinden geçmiş bunca insan akı,karayı ayırt edebilir.Tabiki birbirimizin tecrübelerinden faydalanacağız birbirimize destek olacağız.Ama lütfen,lütfen enerjimizi o şunu demiş,bu bunu demiş e değil hedefimize yönlendirelim.
  ZEYNEP

  YanıtlaSil
 61. uNUTMADAN BİRİ GOL ATSIN DA KİM ATARSA ATSIN ÖNEMLİ OLAN SKOR DEĞİL Mİ ?

  DAHA ÇOK BEYLER OLDUĞI İÇİN BELKİ DAHA İYİ ANLARLAR.

  ZEYNEP

  YanıtlaSil
 62. BU SİTEDE İDEOLOJIK TARIŞMA YAPILINCA NE OLUYOR ANLAYAMADIM,YOKSA YAPANLAR ÜSTÜNLÜK SAĞLADIKLARINIMI DÜŞÜNÜYORLAR ACABA.SİTENİN İDEOLOJİSİ OLAMAZ,OLMAMALI DA ZATEN.TİCARET YAPARKEN İDEOLOJİK Mİ DAVRANIYORDUK TA ŞİMDİ SİYASET YAPILIYOR.TEK AMAÇ VAR ÇEKTE HAPİS CEZASININ KALDIRILMASI,SONUNA KADAR DEVAM

  YanıtlaSil
 63. Biz burada Çek ilgili konuları görmek ve paylaşmak istiyoruz.Bu siteyi siyasi bir arane gibi görmek istemiyoruz.Biz burada kim destek verir sorunlarımızı paylaşır biz onlarla birlikteyiz.Sn site yönetilrinin siyasi bir arena şekline dönüşmesine müsaade etmemesi gerekir gibi düşünüyorum.ibrahim

  YanıtlaSil
 64. YORUMLARI YAYNLAMASAM BURASI ÖZGÜR BİR ORTAM OLMALI DİYE ELEŞTİRİ ALIYORM, YYAINLASAM İŞ SİYASETE KADAR UZUYOR, BANA DİĞER SİTELERDE HERKEZ ÖZGÜRCE YORUM YAPIYOR SİZ DİKTATÖRMÜSÜNÜZ DENİYOR, DÜNE KADAR AVUKAT ARAYANLAR OLURSA BİZE YÖNLENDİR DERNEĞE YÖNLENDİR DİYENLER BUGÜN BURADA SADECE HUKUK SİTELERİNDE, SADECE ÇEK KANUNU HAKKINDA VİCDANİ DEĞERLERE SAHİP YORUMLARINI GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN BU AVUKAT İSİMLERİNİ VE ÜSTELİK ONLARDAN ONAY BİLE ALMADAN YAZDIK DİYE MALUM GURUH SUTAV VE EKİBİ TAARUZA GEÇTİLER.. BEN İSTEDİĞİM AVUKATIN İSMİNİ YAZARIM ARAYAN ARAR SONUÇTA AVUKATLARLA KONUŞACAKLAR HESAPLARINA KENDİLERİNE BİR FAYDA GÖRDÜKLERİNDE VEKALET VERECEKLER..

  NE YAPSAK ELİMİZDE KALIYOR..

  YanıtlaSil
 65. Sayın Sami Kal rica etsem sakin olsanız. Zeynep hanımın sakin ve konuyu na kadar güzel özetlemiş.
  Hiç zeynep hanıma tavır alan varmı. evde aile bireyleri dahi her konuda anlaşamıyabilirler. Mesela kendiniz ayrı bir site kursanız istediğiniz her doğruyu orada yazsanız. kimse size birşey demez. burada çekteki hapis kanunu daha önceki partiler zamanında çıkmıştır. şimdiki iktitar partisi malesef bu adaletsizliği bilmesine rağmen çekte hapis cezasını kaldırmadı veya kaldıramadı. önemli olan hangi şartlarda kalkarsa kalksın bu zulüm bitsin. herkes bukadar tecrübe yaşadı kolaymı. zaten geçim sıkıntısı hat safhada. inanınki bazı arkadaşların baskıcı yazıları sitresimi dahada artırıyor. lütfen yumuyak sakin ve neticeye varıcı konumuz üzerinde birlik ve beraberliğimizi kader arkadaşlığımızı pekiştirici birliktelik ve çözüm. Yaşasın insan hakları yaşasın onurlu yaşam yaşasın vatan ve milletimiz. gidecek sitemiz yok. dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası.

  YanıtlaSil
 66. SEVGİLİ MARKO PAŞA CÜNEYT, İŞTE BÖYLE NE YAPSAN YARANAMASSIN, SAGLIK OLSUN SENİ TANIYAN TANIYOR, KİMSEYE BİR ŞEY İSBAT ETMEYE İHTİYACIMIZ YOK.DURMAK YOK............DEVAM. MURAT YALÇIN AMCAYADA SELAMLAR SAYGILAR

  YanıtlaSil
 67. İyi yaptın cüneyt kardeş. Kimse çocuk değil Gerçekten Avukata ihtiyacı varsa arar ,tanışır ve işine geliyorsa, kafasına yatıyorsa vekaletini verir. A.D

  YanıtlaSil
 68. CÜNEYT BEY SİZE TEŞEKKÜR EDERİZ MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR SİZLERİN SAYESİNDE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK İYİKİ VARSINIZ SAYGILAR

  YanıtlaSil
 69. 63,64,66 AYNI ŞAHISLAR, KARDEŞİM BENDEN RAHATSIZLIGINIZ VARSA SİZ BİLİRSİNİZ BEN BAŞINDAN BUYANA BURADAYIM, SİZ RAHATSIZ OLDUNUZ DİYE GİDECEK HALİMDE YOK. HA BAŞKA SİTE KUR DİYORSAN MERAK ETME ONUDA YAPTIM. TAA BAŞINDAN BERİ DEMEKKİ SİZ YENİSİNİZ FACEBOOK ÇEK HÜKÜMLÜLERİ DAYANIŞMA GRUBU SEVGİ VE SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 70. Biz kim bize yardımcı oluyorsa bizim dertlerimizi sorunlarımızı paylaşıyorsa.Biz onunla beraberiz.Eğer buğün CHP anayasa mahkemesine gitmişse bize desdek vermişse ben onunla beraberim.Şu da bilmak lazım Bu CHP nin Anayasa mahkemesine gitmesi yüreklerimize su serpmiş bize umut ışığı olmuştur.Burada kim bu siteye yardım yapıyorsa bu avukat olur politikacı
  olur.hepsine teşekkür etmek lazım.Biz dertlerimizi paylacağımız bir yer varsa o da bu sitedir.Bu sitenin Kıymetini bilmek lazım.Biribirize düşerek degil paylaşmak lzım.ibrahim

  YanıtlaSil
 71. LAZOGLİ61 SAMİ KAL KARDEŞİM ŞİMDİ AVK RAHMİ OFLUOGLU HAKKINDA YAZINI OKUDUM YASA CIKMADAN ÖNCE RAHMİ DENEN ŞAHSIN NE KADAR İKİYÜZLÜ OLDUGUNU BEN YAZDIM SONRA BANA ERKAN DİYE BİRİSİ CEVAP YAZDI BENİM KİŞİLİK SORUNUM VAR DİYE BU SEVER ONA HAKARET ETTİM GİYA MSN Nİ VERDİ GÖRÜŞELİM DİYE KAC DEFA MESAJ ATTIM TIK YOK SAMİ KARDEŞ SEN BİLDİGİN YOLDAN ŞAŞMA DEVAM ET BANA DAVA ACARSANIZ GİDER YATARIM DİYORSUN BAK SENİN SÖYLEDİGİN LAF NEKİ RAHMİ OFLUOGLU VE YANDAŞLARI ONLAR APA ALTINDAN SOPA GESTEREN İNSANLAR BEN DİYORUM SEN SUZ ONLAR İKİYÜZLÜ MAHLUKLAR KAN EMİCİ YARASALAR AZ GURUR VARSA BENDEN DAVACI OLURLAR YÜREKLERİ YETERSE BENDE ARANIYORUM SENİNLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK BENDE ŞU AN KONYADAYIM SENİN SİTEDE YAZDIGIN BİR NO VAR 0534 ONU ARAMIŞTIM YANLIZ SANA BİR ARA UGRUYACAGIM SENDEN FİKİRALMAK İSTİYORUM ALLAH BÜYÜKTÜR BE ARKADAŞLAR HEPİMİZİ ALLAH KURTARSIN

  YanıtlaSil
 72. SEVGİLİ ARKADAŞLAR SİYASET YAPMAK KÖTÜ BİŞEY DEĞİLDİR.SİYASETİ KÖTÜ YAPMAK KÖTÜDÜR HER İNSAN AYNI DÜŞÜNEMEZ HER İNSANIN İNANCI DA İBADETİ DE FARKLI OLABİLİR BİZ TÜRK İNSANI OLARA AKILLA BİLGİYLA KAVRAMLA DÜŞÜNEBİLMEYİ VE KONUŞABİLMEYİ MAALEESEF DAHA BECEREMİYORUZ.DUYGU İLE AKLI HALA AYRIŞTIRAMADIK BİRİLERİ ÇOK MİLLİYETÇİ OLMAYI DOĞRU ZANNERKEN BİRİLERİ ÇOK MİLLİYETÇİLİĞİ KULLANIP SOYKIRIM YAPABİLMİŞLERDİR O NEDENLE ÇOK ÖLÜP ÇOK ÖLDÜRMEK SENİN YURTSEVERLİLİĞİNİN ÖLÇÜTÜ OLAMAZ BUNLAR DUYGU İLE HAREKET EDEN TOPLUMLARIN İŞİDİR.BİZLER ÇEK MAĞDURUYUZ .KREDİ KARTI BORCUNDAN,KREDİ KULLANMA BORCUNDAN SENET BORCUNDAN İNSAN HAPİS YATMIYORSA ÇEKTEN NİYE YATIYOR ?PARASAL KONULARDA İÇERDE YATMAK GERİ KAFALI BİR ANLAYIŞIN UYGULAMASIDIR BINU SAVUNMAKTA ADALETSİZ BİR TAVIR VE ÇAĞ DIŞI BİR ZİHNİYETTİR EĞER BİR AKP Lİ ARKADAŞTA BU SİTEDE BENİM SENİN GİBİ DÜŞÜNÜP BİZİMLE BİRLİKTEYSE BİZLER ZEVK ALIRIZ İYİKİ BİZİMLE İLERİDE ODA ELEŞTİREL YAKLAŞACAKTIR.SAMİ KARDEŞİM FAZLA AJİTE OLMADAN YAZ LÜTFEN DEMOKRASİ BURADA YEŞERİYOR ONA İYİ BAKALIM TEKEL İŞÇİLERİNİ GÜÇLÜ KILAN DA HERKESİN ORTAK TAVIR ALABİLMESİDİR.TÜRKİYENİN BUNA ÇOOOK İHTİYACI VAR BİZ ZORU BAŞARALIM VE BİRBİRİMİZE HACI BEKTAŞ GİBİ MEVLANA GİBİ HOŞ GÖRÜYLE YAKLAŞLIM

  YanıtlaSil
 73. SİTE YÖNETİMİ ÇÖPÇATAN RUMUZU İLE YAZDIM NEDEN YAYIMLAMIYORSUNUZ.

  YanıtlaSil
 74. TEŞEKKÜRLER LAZOGLİ, BİZİM KİMSEDEN KORKUMUZ YOK, BU YOLA BAŞ KOYDUK SONUNA KADAR VARIZ. AYRICA BAZI ARKADAŞLAR BENDEN RAHATSIZ OLMUŞLAR, BENİM ŞAHISLARLA İŞİM YOK, MÜCADELEM BU SİTEYİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI. BURAYI ARENA OLARAK KULLANIYORMUŞUZ. DUR KARDEŞİM ORDA BİR DUR HELE NEZAMANDAN BERİ MAGDURLARIN HAKKINI SAVUNMAK SUÇ OLDU, NE İDÜĞÜ BELİRSİZ İNSANLAR GELSİN KAFA KARIŞTIRSIN, BUNLARA TEPKİ KOYDUKMU RAHATSIZ OLUNSUN, GEÇ KARDEŞİM RAHATSIZ OLAN RAHMİYE GİTSİN. KİMSE BURADA AKP BORAZANLIĞI YAPMASIN, EGER GERÇEK MAGDUR İSENİZ YARIN CEZAEVİNDE KİMSE SİZE AKP Lİ DİYE MADALYA TAKMAYACAK. BENDEN FARKINIZ OLMAYACAK.İKİNCİSİ BAŞKA SİTELER BURAYI YÖNLENDİREMEZ, İŞİNİZE GELİRSE SİTE YÖNETİMİ CÜNEYT, MY WAYIN ÇİZDİĞİ YOL HARİTASINDA MÜCADELEYE KATILINILIR.EVET SAKİN DEGİLİM, AGRESİFİM ÇÜNKÜ HİÇ BİR MAGDURUN YANMASINI İSTEMİYORUM. ESNAFI BU HALLERE DÜŞÜRENLER UTANSIN.BURDA BANA LAF YETİŞTİRECEGİNİZE OTURUNDA TELEFON AÇIN, MAİL ATIN MEKTUP YAZIN, HEP HAREKETİ BAŞKALARINDAN BEKLEMEYİN. YA HİZMETE KATILIN YADA SUSUN KİMSEYİ ZORLA BURDA TUTMUYORUZ.

  YanıtlaSil
 75. AKP Yİ BU TÜR MADUR SİTELERİNDE SAVUNANLAR TEFECİLER Mİ ACABA

  YanıtlaSil
 76. Değerli çek mağdurları,
  Bir çoğunuz derdimizi unutup bu milletin lanetlediği partilerin şakşakçılığını yapmayı ve bunlardan CHP nin Anayasa Mahkemesine gitmesini alkışlamayı sürdürürken CHP nin çek kanununun hangi maddelerinin hangi cümlelerinin iptalini istediğinin hala farkında değilsiniz herhalde. Yarın uyanınca CHP ye de beddua etmeğe başlayacaksınız ama o zaman iş işten çoktan geçmiş olacak.

  YanıtlaSil
 77. SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ
  ANAYASA MAH.'NE ARZUHALİMİZİ BİLDİREBİLİYORMUYUZ?
  YARGITAYA FAKS ÇEKİLDİGİ GİBİ ANAYASA MAH.'NE FAKS MEKTUP GÖNDEREBİLİYORMUYUZ?

  YanıtlaSil
 78. ARKADAŞLAR CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMİŞ 4 GÜN SONRA HABERİMİZ OLUYOR.BUNDAN ÇIKARILACAK DERSLER VAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. ÇÖPÇATAN.

  YanıtlaSil
 79. Anayasa Mahkemesi sitesinde mesaj gönder bölümü var oradan arzuhalimizi iletiyoruz:)

  YanıtlaSil
 80. anayasa mah. nezaman sonuclanir yani simdi hapis cezasi kalkacakmi bunu anlayamadim bilen varsa lutfen yazsin

  YanıtlaSil
 81. Haberimiz vardı..

  YanıtlaSil
 82. 27 ocak tarihli Demokrat Yargı başlıklı yazıyı okursan

  Yeni Çek kanunu CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne ihtimallen bu hafta sonu taşınmak üzeredir.Bizim bu aşamada yapabileceklerimiz ve imkanlarımız kısıtlıdır. Haftasonu Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak iptal başvurusunu beklemek durumundayız.

  diye belirtilmiş..

  YanıtlaSil
 83. 77 den yazan arkadaş senin bir bildiğin var herhalde.Sence CHP hangi maddelerden anayasa mahkemesine gitmeliydi.Senin şakşakçılığını yaptığın parti varsa O gitsin bizim bilmediğimiz senin bildiğin maddelerle.ibrahim.

  YanıtlaSil
 84. yahu bazan öyle yorumlar yazılıyorki gülermisin aglarmısın. laf ola beri gele. 77 kardeşim sen allah rızası için 5941 okudunmu, chp ne demiş okudunmu, laf olsun diye yazıyorsun. anamızı belleyecek yasa 5941 içinde lehimize olan madde yokki. ne yapacaklardı bu kadar ceza az dahada artırılsın diyemi gideceklerdi.

  YanıtlaSil
 85. EĞER ANAYASA MAHKEMESİ CHP NİN İPTALİNİ İSTEDİĞİ 5/1 İN İLK İKİ TÜMCESİNİ İPTAL EDERSE ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKAR.

  YanıtlaSil
 86. SAMİ KAL ALLAHTAN SİTE YÖNETİCİSİ DEĞİLSİN. GERCİ SİTE YÖNETİCİLERİNİN YAKINI GİBİ DAVRANIP ÖNDE GÖRÜNMEYEME ÇALIŞIYORSUN. SEN YAZDIĞINDA ORTALIK ALLAK BULLAK. MİLLET SANA LAF YETİŞTİRECEĞİM DİYE BAŞKA BİRŞEY DÜŞÜNEMİYOR. BİZ ZATEN SİTE YÖNETİCİLERİNDEN MEMNUNUZ. SAYIN CÜNEY MYWAY JENARDİ KARDEŞLERİMİZİN YAZDIĞI ZAMAN HERKES PÜR DİKKAT KESİLİYOR. SOĞOLSUNLAR REHBERLİK YAPIYORLAR. AYRICA BİZ ÇEK MAĞDURUYUZ. EVİMİN EŞYASINI ARABAMI HESAPLARIMI HEPSİ İCRA KALDIRDI. SEN KALKMIŞSIN AKP BORAZANLIĞI YOK TEFECİ UŞAKLIĞINDAN BAHSEDİYORSUN. TAMAM SEN ÇEK MAĞDURLARINI SAVUNUYORSUNDUR AMA SENİ AVUKAT TUTMADIKKİ. REHBER OLARAK SENİDE SEÇMEDİK. HEM BİZLERE BİŞEYİ DİKTE ETMENİN ANLAMIDA YOK. BEN AKP OY VERMİŞTİM. BELKİ SEÇİMLERDE YİNE ORAYA VEREBİLİRİM. İSTEYEN İSTEDİĞİ YERE VERİR. BELKİDE OZAMANA KADAR GERÇEKTEN MİLLETE FAYDALI BİRİLERİ GELİR ONA VERİRİM. ÇOK ŞÜKÜR RIZKIMIZI SİYASET VE ONA ENDEKSLİ ŞEYLERDEN KAZANMIYORUZ. HEM BİZDE HER TARAFI ARIYORUZ MAİL ATIYORUZ. BU DERT SIKINTI SENİN DEĞİL Kİ. BİZİM KENDİ DERDİMİZ SIKINTIMIZ. SANA KARŞI OLAN FİLAN YOK. AMA İNSANLARA KARŞI NEYAPACAĞINI DİKTA EDEMEZSİN. ÇOK ŞÜKÜR EKMEĞİMİZİ SEN VERMİYORSUN. HAKARATVARİZ İFADELER KABUL ETMİYORUZ. BİZİM REHBERİMİZ ORTAK AKIL VE SİTE YÖNETİCİLERİDİR. BİZ BİR YERE GİTMİYORUZ. SONUÇ ALANA KADAR BURDAYIZ. HA BELKİ DERSİN ÇIK ULAN ORTAYA. AMA BİZİM ÇOLUK ÇOCUĞUMUZ İDAELLERİMİZ VE SORUMLULUKLARIMIZ VAR. KAVGAYLA GÜRÜLTÜYLE İŞİMİZ OLMAZ.

  YanıtlaSil
 87. CHP (52 yaşındayım) hiç oy vermedim.Cok yanlış yapmışım.bankalar,tefeciler ve avukatlar gibi zalimlerden değil,mazlumların yanında oldu
  Allah razı olsun

  YanıtlaSil
 88. 88 git 2 rekat şükür namazı kıl hemen

  YanıtlaSil
 89. CÜNEYT BEY "HA BELKİ DERSİN ÇIK ULAN ORTAYA. AMA BİZİM ÇOLUK ÇOCUĞUMUZ İDAELLERİMİZ VE SORUMLULUKLARIMIZ VAR.." İFADESİNDEN DOLAYI SİZLERİ ÜZDÜĞÜMDEN DOLAYI ÇOK ÖZÜR DİLERİM. DİĞER ARKADAŞLARDAN DA. BEN KAVGA GÜRÜLTÜYLE İŞİ OLMAYAN BİRİSİYİM. KUSURA BAKMAYIN. BENİM CÜNEYT BEYİN ÜZÜLMESİNE SEBEP OLDUĞUM BU CÜMLEYİ SÖYLEMEME NEDEN OLAN ARKADAŞ LÜTFEN HEPİMİZ AYNI TARAFTAYIZ. BİRBİRİMİZİ KARŞI TARAFTAYMIŞ GİBİ TAHRİK ETMEYELİM. ÇEKTEKİ HAPİS CEZASINDAN BAŞKA İNSANLARIN HAYAT GÖRÜŞÜNE KARIŞMAYALIM.

  YanıtlaSil
 90. Arkadaşım, 92
  benim üzüldüğüm bu kelimeyi kullanmanız değil,
  Beni üzen bu kelimeyi kullanmanıza etki eden nedenlerdir.
  Bu karmaşa kavga ortamı oluşmuşsa, bundan ben kendimi sorumlu tutuyorum
  Ayrıca karmaşa ortamında ise yaratan siz değilsiniz sakın yanlış anlamayın..

  Bu site binlerce kişinin umudu belkide son çırpınışı. bu ortama girmemiz gerçekten bizlere yakışmayan şeyler.
  Bunu ifade etmeye çalıştım..

  YanıtlaSil
 91. DEĞERLİ DOSLAR ARKADAŞLAR BEN BU ÇEK KANUNDAKİ HAPİS CEZASI KALKMAZSA TEK ÇARE İNTİHAR ETMEYE DÜŞÜNÜYORUM ŞU ANA KADAR TEK NEFES ALDIĞIM GÜÇ BULDUĞUM MORAL BULDUĞUM BİLGİ EDİNDİĞİM YER BU SİTEDİR BAKIYORUM HERKES PAÇAYI KURTARMIŞ GİBİ BIRAKMIŞ ÇEK DAVASINI HAVADAN SUDAN CUMARTESİ MUHABBETİ YAPIYOR ARKADAŞLAR BU YAPTIĞINIZ ÇOK AYIP BURDA YAPMANIZ GEREKEN CHP NİN ANYASA BAŞ VURUSUNDAN SONRA NASIL HAREKET ETMEMİZ GEREKTİĞİ BU MEYANDA BİR OLUMSUZLUK OLABİLİR DÜŞÜNCESİYLE İKİNCİ ALTERNATİF ÜZERİNE KONUŞMAMIZ LAZIM BU SİTEYE KATILIP ÇEŞİTLİ İLLERDEN ÇEŞİTLİ DÜNYA VE SİYASİ GÖRÜŞLERİ OLAN SADECE TEK ORTAK NOKTAMIZ OLAN ÇEKTEKİ HAPİS CEZASININ KALMASIDIR BURDA HERKES ÇEK KONUŞSUN KİMSE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN YAZI YAZMASIN LÜTFEN HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM KIRICI BİR ŞEY YAZDIYSAM AMA BU SİTE ŞU ANDA HAYATTA TUTUNDUĞUM TEK DOSTUM TEK DAYANAĞIM.

  YanıtlaSil
 92. ARKADAŞLAR SİZLERLE BİŞİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM

  ÇOK TRAJİ KOMİK BİR OLAY..

  1.ADAMIN BİRİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU BAŞKANINDAN RANDEVU ALMIŞ ,VE TALEBİ KİBARCA REDDEDİLMİŞ .. ( eyyy benim civanım..kendini yargıtay başkanı mı sandın. her avukat,ceza genel kurulu başkanı ile görüşseydi nerede kaldı zaman ceza genel kurulunun bağımsızlığı. kendini başbakan mı sandın..yalanlar dolanlar havalarda uçuşuyor)

  2.ADAMIN BİRİ BİZ SİTEDE AVUKATLARIN SÖZLERİNE YER VERİP FİKİR TEATTİSİNDE BULUNDUK DİYE BİZİ AVUKAT REKLAMCISI İLAN ETMİŞ ( sende bi avukat değilmisin. sende bo bizim sevmediğimiz sınıftan biri değilmisin.hani seni de zamanında burda adam yerine koymuştuk ya..unuttun mu)

  3.ADAMIN BİRİ ANAYASA MAHKEMESİNİ EMEKLİ Bİ ÜYESİNDEN AKIL ALACAKMIŞ..(akıl almaya ihtiyacın varsa git 10.ceza dairesi kararlarını bir araştır..ne oluyo? yararımıza ne var öğren bizde sana teşekkür edelim.bu bayat numaraları bırak)

  4. ADAMIN BİRİ DİYORKİ ÇEK MAĞDURLARI SİTESİ OLARAK BİZLER ÇEK MÜCADELESİNE KÖSTEK OLMUŞSUZ.( sen sıcak yatağında uyurken benim ağzım açlıktan koka koka mecliste sabahladım.sen tahüt ile çıkanlardan para kazanasın diye cezaevinden bir şekilde de olsa mağdurların çıkmasını sağladık.ama sana o parayı kazandırmayacağız.süistimal edemeyeceksin bu insanları.)

  5. ADAMIN BİRİ DİYORKİ ÇEK MAĞDURLARI SİTESİNİN MASKESİ DÜŞMÜŞ..( bizim duruşumuz 5 cm değişmedi.hep burdaydık.hep savunduğumuz şey belliydi. dansöz olmadık. kıvırmadık. kıvıranları da şutladık.tıpkı birileri gibi.)

  BU ADAMIN BİRİNİ SANIRIM SİZLERDE AZ ÇOK TANIYORSUNUZ. NAMI DİĞER GUKUKÇU..

  saygılar..

  YanıtlaSil
 93. DEĞERLİ ARKADAŞLAR

  50 SEFER YAZDIK BUNUN SİYASETLE FALAN İLGİSİ YOK..

  2003 TE 3167 SAYILI KANUNA 4814 İLE ADLİ PARA CEZASINI AKEPE EKLEDİ...TAM 7 YILDIR BU SAÇMA YASAYLA OCAKLARIN SÖNMESİNE,ÇOCUKLARIN ANASIZ BABASIZ KALMASINA SEBEP BU YASADIR....

  YILLARCA TASARI BİLE RAFLARDA BEKLEDİ...KAÇ BAKAN DEĞİŞTİ...EĞER BU MÜCADELE OLMASAYDI DAHA KAÇ YIL BEKLERDİ BELLİ DEĞİL....

  SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİNİ ANLAMADAN BU KONUYU SİYASETE BAĞLAMAK YANLIŞ...

  ÖNCE SORULMASI GEREKEN SORU BU...4814 Ü KİM YAPTI.

  HAKKI KÖYLÜ O ZAMANDA BAŞ ROLDEYDİ...

  CHP YE GELİNCE MECLİSTE BU KONUDA DİK DURAN TEK PARTİYDİ...HEP SAVUNDU BU YANLIŞ DEDİ VE GÜCÜ SAYIYA YETMEDİ...YAPACAĞI SON İŞ ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMEKTİ ONU DA YAPTI...ŞİMDİ BÜTÜN BUNLARA Bİ TEŞEKKÜR BİLE ETMEDEN DESTEKSİZ ATMAK BİZE YAKIŞMAZ...

  KONUYA BİRAZ BU AÇIDAN BAKIN LÜTFEN...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 94. ÇOK DOĞRU SÖYLEDİN MY WAY

  YanıtlaSil
 95. chp'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü maddelerin iptal talebinin gerekçeleri biliniyor mu?

  YanıtlaSil
 96. BENİM ANLAMADIĞIM BU SİTE RAHMİ OFLUOĞLUNUN İSMİNİ VERİRKEN İYİYDİ YASAK DEĞİDİDE BAKASI OLUNCAMI YASAK OLDU.
  RAHMİNİN ZATEN AV.TR UZANTILI SİTE HARİCİNDE SİTE AÇMASI SUÇ..

  YanıtlaSil
 97. Yahu yazıları okuyorum boş boş konuşuyorsunuz yok AKP yok CHP. Benim için hiç farketmez yeterki cezaevindeki kardeşim kurtulsun. 2 çocuk perişan olduk. Ha o yapmış ha öbürü.
  5. maddenin 1. maddesini anayasa mahkemesi perşembe günü reddetmiş zaten.
  Diğerlerini onaylarsa ne olur? Siz ondan bahsedin.

  YanıtlaSil
 98. arkadaşlar benim postada bekleyen gerekceli karar ve birde 0402de mahkemeşi olan cekime adli para cezası cıktı soru birisi mali müşavirime verdiğim 15 yıllık muh.mal müş,verdiğim cekim.değeride tefeci muhasebecim olan şahıstan devamlı alacaklı kaldım adam yeni ofis araba almışta 1yıllık muh ücretimi odeyemedim diye bana bunu yaptı zaten her şeyim icralık bir şirketken 3adet şirket oldu muh uçretine hic güzelliği olmadı yıl sonu geldimi ver bakalım defter tastiği adına benden 1000tl alıyor telefonunun ulaşımının ücretini sonra birtakım yatırımları oluyor benimle şimdiki durumumdan yararlanmaya kalkıyor bunlarda avukatlardan kalan tarafı yok netice avukat tutmuyorum bir dosyama izmirde av üçretini 300tl verdim temize gönder diye o davaya girmiyor infaza veriliyor tel acıyorum ger karar gelmedi falan diyor neyse ufak cek hatır ceki ödedim temize gondereceğim diğer 2 cekimi benim mailime örnek temyiz dilekcesi gönderirseniz sevinirim chp yi basınla tv kamuoyu ses getirici platformlarda sesimizi duyurmak bağlamında yararlanabiliriz benim tavsiyem chp ye teşekküre desteğe devam sonucunu alırız konumuza devam edelim az kaldı bu cakallardan kurtulmamıza selamlar y.suleymanol@yahoo.com.tr
  cekler ltd şir ceki hanımla 50/50 ortağız münf imza yetkilisiyiz imza benim bodrum48

  YanıtlaSil
 99. 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu tümcelere ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE

  YanıtlaSil
 100. SAYIN MAĞDURLAR ÇEK KANUNUYLA İLGİLİ BİZİM LEHİMİZE EN FAZLA CHP NİN DİK DURUŞU VAR MHP NİN DE BİZİM LEHİMİZE ÇALIŞMASI VAR AMA EN ÇOK ASILAN SAYIN ALİM IŞIK CANI GÖNÜLDEN MÜCADELE VERDİ BEN ŞAHSIM ADIMA SAYIN ÖZTÜRK Ü SAYIN KULKULOĞLUNU SAYİN ALİM IŞIK I UNUTMAYACAĞIM ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN. SADECE SAYIN ŞANDIRIN SON KONUŞMASI NE KEBAB YANSIN NE ŞİŞ YANSIN MUHABBETİYDİ GERÇEKÇİ DEĞİLDİ. BİRDE UFAK BİR ANIMI ANLATAYIM ŞAHSIMIN R.HİSARCIKLIOĞLUNA YAZDIĞIM BİR SİTEM YAZIMI MHP EDİRNE VEKİLİ KENDİNE MESAJ GELMİŞ GİBİ OKUDU SONRA KENDİSİNE HABER GÖNDERDİM SAYIN VEKİLİM O OKUMUŞ OLDUĞUNUZ MESAJ DAHA ÖNCE MHP DE YÖNETİCİLİK YAPMIŞ BATMIŞ BİR ESNAFIN YAZISIYDI FARKINDA OLMADAN BİR PARTİLİNİN MESAJINI OKUDUNUZ. BU VESİLE İLE CHP YE SAYGILARIMI SUNARKEN HİÇ BİR OY MENFAATİ DÜŞÜNMEDEN TEFECİLERİN PATRONLARIN DEĞİL MAĞDURUN YANINDA OLDUĞUNA ŞAHİT OLDUM TEŞEKKÜR EDERİM. FUTBOLDAKİ GİBİ İYİ TOP OYNAYAN KAZANIR DİYORUM TEKRAR SAYGILAR.

  YanıtlaSil
 101. Türkiye Barolar Birliği
  Reklam Yasağı Yönetmeliği
  (21.11.2003 tarihli Resmi Gazete'den alınmıştır)

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Dayanak

  Internet
  Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.

  Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla yalnızca [av.tr] uzantılı internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde sadece av.tr uzantılı veya Türkiye Barolar Birliğinin ya da bağlı bulunduğu barosunun verdiği e-posta adreslerini kullanabilir. Internet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internet'in kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş "sanal ofis" benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.

  Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde;

  a) Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi gibi bilgilerin bulunmasını sağlar,

  b) İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; "adı ve soyadı", "avukatlık ortaklığı unvanı","avukatlık bürosu unvanı", "bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro" "avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak" dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz,

  c) İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.

  RAHMİ BEY BİR BAŞKASI SİZİ REFARANS GÖSTERİR FAKAT SİZ KENDİ ADINIZA SİTE AÇAMAZSINIZ, ANAHTAR KELİME KEYWORD KULLANAMAZSINIZ, MAKALE YAZAMAZSINIZ VE MAĞDURLARA ÇAĞRI YAPAMAZSINIZ.
  BAROLAR BİRLİĞİNE SİZİ ŞİKAYET ETTİM.
  VE PEŞİNİDE BIRAKMAYACAĞIM..

  YanıtlaSil
 102. ALLAH AŞKINA BIRAKIN ADAMIN BİRİNİ ÜCÜNÜ BEŞİNİ.B PLANINIZ OLUSTUMU KAFANIZDA MAHKEME İTİRAZI REDEDERSE DURUŞUMUZ NASIL OLACAK .5 CM YI BIRAKIN 1CM ARIYO OLACAGIZ.HELE O İMZALANAN TAAHHÜDLER PATLAYINCA DÜŞÜNEMİYORUM BU SİTENIN HALİNİ YANDIM ALLAH NIDALARI YUKSELECEK.BURADA YAPILMASI GEREKEN :DAHA ÖNCEDEN DILE GETIRDIM AMA BIR YORUM BILE YAPILMADI KAÇ KİŞİ OLDUGUMUZU BILE BILMEMEKTEYIZ ,SITE YONETIMI DEMİCEM SADECE SAYIN CÜNEYT BEYDEN RİCAM BİZİ Bİ SIRAYA KOYUP İSİM DEGİLDE NUMARALANDIRSIN HANİ OKULDA YAPMISLARDIYA BIZE .YACA C EVLERINDEKI GIBI BIR SABAH SAYIMI YAPSIN .BENİM B PLANIM O GÜN GELDİĞİNDE ORGANİZE Bİ ŞEKİLDE YENİ İKAMETGAHIMIZ OLACAK C EVINE GIRMEK ICIN TOPLU HALDE TESLİM OLMAK .BAKALIM HUKUMET BIZLERI HANGI OTELLERDE AGIRLAYACAK .KONYA OVASINI KOMPLE C EVİ YAPSA YETECEKMI ONLARA .HA BELKİ BENİDE ''ŞUTLAMAYA'' CALISIRSINIZ BILMEM AMA BEN BİRAZ İNATCIYIM KOLAY PES ETMEM..SİYASİ GÖRÜŞÜM YOKTUR SADECE ÜLKÜCÜYÜM .SÖZLÜK ANLAMI KARSILIGI OLAN ÜLKÜCÜ .CÜNEYT BEY RİCA EDERİM BU KONUYU BİR DÜSÜNSENİZ ORGANİZE OLMAK İÇİN YUMURTAYI BEKLEMEYELİM .SAYGILAR .. çekci

  YanıtlaSil
 103. 100 VE 102 DE YAZANLAR,ANAYASA MAHKEMESİ ŞİŞLİ ASLİYE MAHKEMESİNİN ÇEK KANUNUN 5/1 MADDESİNİN İLK İKİ TÜMCESİNİN İPTAL İSTEMİNİ USULDEN REDETTİ YANİ ŞİŞLİ ASLİYEYE SEN BU İPTAL İSTEMİNİ YAPMAYA YETKİLİ DEĞİLSİN DEDİ.YANİ ESASA ŞİŞLİNİN YETKİSİZ OLMASI NEDENİ İLE GİRMEDİ.ANCAK CHP NİN İTİRAZINDA BU SÖZ KONUSU OLAMAZ ÇÜNKİ HER ŞEY TAMAM,EKSİK YOK.BU TÜMCELER KALDIRILIR İSE ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKACAK İNŞALLAH.TEFECİLER VE KAN EMİCİ VAMPİRLERİN BİLGİSİNE SUNULUR.

  YanıtlaSil
 104. RAHMİ OFLUOĞLU COM UZANTILI SİTE AÇMIŞ ZATEN EN BÜYÜK SUÇ.
  HADİ ARKADAŞLAR BAROLAR BİRLİĞİNE FAKSLAYALIM ŞİKAYETLERİMİZİ
  SİTENİN GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDEDİN
  BİRDE REKLAM ALMIŞ SİTEYE TEFECİ REKLAMI EN BÜYÜK SUÇ ASLINDA O

  YanıtlaSil
 105. SAYIN MY WAY SAYIN CÜNEYT BEY DAHA ÖNCE SİZE SORDUĞUMUZ BİR SORU VARDI CÜNEYT BEY OLUR DEDİ MY WAY KANUN MADDELERİNİDE GÖSTEREREK OLMAZ DEDİ KONU ŞU BİR ŞİRKET ÇEK YAPRAĞI ŞİRKET SAHİBİ İMZASI OLMADIĞI HALDE SANIK VEKALETEN ATILMIŞ İMZA SAHİBİ SANIK SONUC İKİ SANIĞADA BERAAT.BİLGİNİZE SUNULUR

  YanıtlaSil
 106. ofluoğlu ile ilgili ist. barosuna baktım fax veya mail ile şikayet olmuyor..p.tesi direk şikayet başvurusunda bulunacağım,siresindeki yazıları döktürmeye başladım..bir dilekçe ekledim mi tamam...

  YanıtlaSil
 107. 106 da yazan arkadaş eğer dediğin doğru ise kardeşim boşamı yatıyor. taahhüt imzalamadı çünkü meblağ çok büyük. zaten ödeyemeyeceğim diye çıkmadı. Allahım ne olur doğru olsun. Korkusundan bizide dinlemiyor. Lanet cezamı bitirmeden çıkmam diyo. Allah yardımcımız olsun kardeşlerim.

  YanıtlaSil
 108. ARKADAŞLAR EN GÜZEL YAZI DÜN İHTİYAR AVUKATLAR İÇİN YAZMIŞ OKUYUN

  YanıtlaSil
 109. Herkese İyi Akşamlar,

  Arkadaşlar siteyi Ocak 2009’dan bu yana büyük bir umutla takip edenlerdenim. Bu güne kadar bu oluşumda doğrudan sadece önce MSN sonra telefon yolu ile ve daha sonra destek buluşması ve Meclis ziyareti için çağrıldığım Ankara’ya gittiğimde Abdi İpekçi parkında yüzyüze tanıştığım Emre arkadaşımız ile muhatap oldum. O dönemde tüm çabaları malum yasanın lehimize çıkması için ortaya konulan tüm çırpınışları hayranlıkla sevinçle takip ettim ve her zaman katkı namına elimden ne geliyorsa ortaya koymaya çalıştım. Bunlar arasında mail, faks, SMS, telefon görüşmeleri, Mektup göndermeler, gazete ilanı için para gönderme gibi yardımlar var, dahasını da elimden geldiğince yapmaya her zaman hazırım. Şüphesiz benden kat kat fazlasını yapmış olan ve yapacak olan arkadaşlar var. Bana göre bu süre zarfında TÜM EMEĞİ GEÇENLER sayesinde inanılmaz mesafe kat edildi. Burada bir çıkar yol bulmaya çalışan binlerce arkadaş var, her gün bir umutla siteye tıklayan binlerce mağdur insan var ve eminim bir o kadar da buradan haberi olmayanlar var.

  KISACA BURADA GİDECEK BAŞKA YERİ OLMAYAN YÖNLENDİRİLMEYİ BEKLEYEN CİDDİ BİR POTANSİYEL VAR!!

  Bu gün gelinen bu noktadan hicap duyuyorum;
  başta Emre (JENARDI) arkadaşımıza daha sonra da önceleri sitede sıklıkla gördüğüm ve daha sonra hapse girip aramızdan uzak kalan SAMİ KAL arkadaşımızı sakinliğe davet ediyorum evet sizleri silkelenmeye davet ediyorum. Nedir bu hiddetin sebebi?? Bizim karşımızda aleyhimizde birini mi gördünüz? Bu mücadeleye alenen köstek olan biri mi var izah edin hepimiz üstüne gidelim!!

  Burada davamız ÇEKTE HAPİS CEZASI nın kaldırılmasıdır. Burada bu kadar insanı bir araya getiren sadece budur. O gün geldiğinde %100 haklı olduğumuz bu davada neticeyi elde ettiğimiz gün geldiğinde SADECE ADALET TECELLİ ETMİŞ OLACAK kimse memleketin başbakanı falan olmayacak!!

  Son olarak şunu söylemek istiyorum burada hepimiz aynı geminin içindeyiz bu ruh halini devam ettirelim, gemiden inenler olacaksa eyvallah, ama bu dava için taş üstüne taş bile koymuş olan var ise bırakın onu salt hayır duası bile etmiş olan var ise o inenlerin içerisinde teşekkür etmesini bilelim… Ve en önemlisi mücadelenin yönünü değiştirmeyelim.. unutmayın ki bu gün karşımızda görterdiğiniz kişi bu davanın lehimize sonuçlanması için ama o ama bu amaçla bir emek sarfetmiştir. Ben kendisini hiçbir şekilde tanımam.

  Saygılar
  katmand.uu@hotmail.com

  YanıtlaSil
 110. BAROLAR BİRLİĞİ FAX:90 312 286 31 00 - 286 55 65
  admin@barobirlik.org.tr
  BEN BURALARA GÖNDERDİM

  İSTANBUL BAROSU
  Fax: 0 (212) 293 89 60
  info@istanbulbarosu.org.tr

  BURAYADA PAZARTESİ

  YanıtlaSil
 111. bana bir konuda yardımcı olacak arkadaş arıyorum bir sorum olacak.adli para cezası çıkıp temyize yolladıtan sonra yargıtaydan ne kadar zaman da geri gelir ve ne kadar süre içerisinde yurt dışı çıkış yasağı çıkar bu sürede yurt dışına çıkılırsa tehlike ortadan ne kadar kalkar bilen varmı arkadaşlar.

  YanıtlaSil
 112. temyizdeki dosyadan yurtdışı yasağı olmaz.

  YanıtlaSil
 113. 114
  adli para cezası çıktıktan sonra temyize yolladı isen belli olmuyor ama 2ile 4yıl arasında geri geliyor
  yurt dışı çıkış yasağı cezan yargıtaydan kesinleşmediği için konulmaz kesinleşirse zaten ya 1 ay içinde adli para cezasını devlete ödersin yada alacaklıyla anlaşıp borcunu öder cezadan kurtulursun

  bir yudum huzur

  YanıtlaSil
 114. Borçluların isimlerini liste halinde cama asan tesis yetkilileri altına şu ifadeleri yazdı: "Dost bildiğim değerli müşterilerim, sizlere iyilik yaptık, akaryakıt verdik. Yediniz, içtiniz, gezdiniz, bizi unuttunuz.

  Ama biz sizi unutmadık. Çünkü çeklerimizi ödeyemedik. Kredi kartlarımız patladı mağdur olduk. İnşaallah sizde mağdur olursunuz.Ölüm var. Onun için sizin isimlerinizi cama astık. Borçlarınızı ödeyene kadar asılı kalacaktır."

  Tesis yetkilileri, şu ana kadar listede olan 3 kişinin borcunu ödeyerek ismini camdan sildirdiğini söyledi. Bu listeyi asmak zorunda kaldıklarını ifade eden tesis yetkilileri, "Etkili olmasını bekliyoruz. Eski borcu bulunan 3 kişi borcunu ödeyerek listeden ismini sildirdi. Keşke borçlarını daha önce getirselerdi" dediler.

  YanıtlaSil
 115. şu atışmaları bırakalım kim bu işe katkı sağlıyor ise eyvaallah o site burayı bu site orayı kötülemesin aklı selim olun lütfen o yaparsada yapsın biz yapmayalım rezil olmayalım tefeciye akp zihniyetine ele güne..şikayet edildik diye hapis yattık şimdi biz kalkıp birini yazıyor diye şikayet edicez bize yakışmaz orada burada bu işe el verdi allahta korkalım biz...

  YanıtlaSil
 116. Arkadaşlar

  Hakkı Suha OKAY Bey ve Kemal ANADOL Bey e destekleriniz için birer mail atmanızın iyi olacağını düşünüyorum.

  YanıtlaSil
 117. kim bu çek mağdurlarına çektiriyorsa onlar üzerinden menfaat sağlıyorsa onları amaçları için kullanıyorsa iyi gözüküp kötülük yapıyorsa allah onları daha kötü yapsın yatacak yer nefes alacak hava bulamasınlar

  YanıtlaSil
 118. chp anayasa mahkemesine müracaat etti.

  peki itiraz ettiği maddeler var bunlar içinde 5/2 maddesi diyelim ki anayasa mahkemesi bu maddeyi geçerli buldu.vekaleten beraat edenler tekrar mı yargılanır?

  YanıtlaSil
 119. ARKADAŞLAR.ENİNDE DE SONUNDA DA ANAYASA REDDE VERSE AİHM VAR ORAYA GIDECEZ VE SONUNDA DA TEFECİ ZIHNIYETLİ BU IKTIDARIN VE YANDAŞLARININ ZÜLMÜNDEN KURTULCAZ ADAMLAR DAĞDAN İNENE ASKER ÖLDURENE DEVLETE SİLAH SIKANA AF VERIYO SEN DEVLETE YILLARCA HIZMET ET VERGINI ODE SANADA HAPİS CEZASI VERIYO BEN ADALETLİ OLDUKLARINA INANMIYORUM.İNANLAR VARSADA ONLARIN KANINDAN YANI TURK OLDUKLARINDAN ŞÜPHE EDERİM...(SEYMENOĞLU)

  YanıtlaSil
 120. SAYIN 88 YAZIMA İLK ÖNCE BİR HADİSİ ŞERİFLE BAŞLIYORUM. BENİM ÜMMETİM YANLIŞLIKTA İTTİFAK ETMEZ.BİR MÜSLÜMAN BİR YANLIŞI İKİ KERE YAPMAZ. EGER YANLIŞTA DEVAM EDERSE AHMAKTIR. SEVGİLİ KARDEŞİM ANLAŞILDI ARTIK ADINI YAZMAYACAGIM PARTİNİN BORAZANI OLDUGUN KESİNLEŞTİ. BU SİTEDE ALEYHİME YAZILAN YAZILAR GERÇEK MAGDURLARDAN ÇIKMIYOR. BUNA KESİNLİKLE EMİNİM. YA RAHMİ, YADA YALAKA TAYFASINDAN GELİYOR. NİYE GOCUNUYORSUN SENİN GICIGIN BANA DEGİL GÖRÜŞÜME BUNA SAYGI DUYARIM. BEN KİMSEYE HAKARET ETMEK YADA KARALAMAK KASTIYLA YAZMIYORUM. BAZI ARKADAŞLARIN BİLİPTE YAZMADIGI ŞEYLERİ DİLE GETİRİYORUM.EVET SİTEDE YÖNETİCİ FALAN DEGİLİM, BÖYLE BİR DÜŞÜNCEM HİÇ BİR ZAMAN OLMADI, BENİ JENARDİ, MY WAY, CÜNEYT İYİ TANIR, GÜN GELDİ YANLIŞLARINDA ONLARIDA ELEŞTİRDİM. AMA SEVİYE VE SAYGI DURUMUNDA. BENİM YAPIM KİMSEYE YAKIN OLMAK,TETİKLÇİLİK, YADA YALAKALIGA MÜSAİT DEGİL. DOGRU BİLDİĞİMİ SÖYLER DOGRU BİLDİĞİM YOLDA GİDERİM. EVET BEN MADDİ VE MANEVİ BİR BEDEL ÖDEDİM. EGER SUÇ İŞLEDİYSEM ADAM GİBİ BEDELİNİDE ÖDERİM. ÇIKIN ULAN ORTAYA NE KADAR SAÇMA VE KABA BİR SÖZ. BANA UYMAZ, KİMSEYİ PEŞİME TAKTIGIM, YÖNLENDİRDİĞİM FALANDA YOK. HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKER, ALLAH HERKESE AKIL FİKİR VERMİŞ.BEN BU MÜCADELENİN BAŞINDAN BERİ HEP AÇIK OLDUM, İKİLİ OYNAMADIM, NİCK KULLANMADIM ADIM SOYADIM VE TELEFONUM DOGRUDUR SIKINTISI OLAN ARAR GÖRÜŞÜRÜZ.88 YAZI RAHMİ OFLUOGLUNUN BAŞKA İSİMLERLE BU SİTEYE YAZDIGI BİR YAZIDIR.BU GÜNE KADAR SUSUTUM, İNSANLARIN YANLIŞLARINI YÜZLERİNE VURMAK İSTEMEDİM. OFLUOGLU SİTENEDE YAZDIM SENİ DEŞİFRE EDECEGİM DİYE İŞTE BAŞLIYORUM. SEN VE YALAKALARIN BENİ TELEFON VE MSN DE TEHDİT ETTİNİZ, SOKAK KABADAYISI DİYE SİTENE YAZDIN AÇIKÇA HEDEF GÖSTERDİN. BAKTIN Kİ GERİ ADIM ATMIYORUM, CEP TELEFONUMDAN ARAYARAKALENEN BENİ TEHDİT ETTİN SESİN VE SÖZLERİN CEP TELEFONUMDA KAYITLI VE MİKROFONU AÇARAK ORDA BULUNAN ŞAHISLARADA SESİNİ DİNLETTİM.BU SİTEDEKİLERİN ÇOLUK ÇOCUK OLDUGUNU, HEPSİNİN ÇULSUZ VE AÇ OLDUGUNU, CAHİL VE AMATÖR OLDUGUNU SÖYLEDİN.MY WAY DİYE BİRİNİN OLMADIGINI SANAL VE HAYALİ BİR ŞAHIS OLDUGUNU BENİM İTİRAZIM ÜZERİNE MY WAY İLE DEVAMLI TELEFONDA GÖRÜŞTÜĞÜMÜ SÖYLEMEM ÜZERİE KIVIRDIGINI, CÜNEYTİN VE MY WAYIN SİTEDEKİ MAGDURLARI YÖNLENDİRDİĞİNİ ONLARIN MİLYARLARCA LİRASINI YEDİKLERİNİ BU PARALARIN ONLARIN HAKKI OLMADIGINI BU HAKKIN KENDİNE YAKIŞTIGINI SÖYLEDİN.MY WAYIN NASIL BİR DURUMDA OLDUGUNU BİLDİĞİMİ BABASININ EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNDİĞİNİ BİLDİĞİMİ SÖYLEDİĞİMDE YİNE KIVIRTARAK BU SEFER CÜNEYTE YÜKLENDİĞİNİ HERKES DUTDU. BUNLARI MY WAY VE CÜNEYTE BİRE BİR ANLATTIM. BEN BU ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM. CÜNEYTİN CEVABINIDA SANA SÖYLEDİM MAGDURUN OLMAYAN PARASINDA GÖZÜ OLANIN ŞEREFSİZ OLDUGUNU SÖYLEDİM. EVET RAHMİ BEY BENİ YANINA ÇEKMEYE ÇALIŞTIGINI ORTAK HAREKET ETME TEKLİFİNDE BULUNDIGUNU SİTEDE KENDİSİNİ DESTEKLEMEM YÖNÜNDE TELKİNLERİNİ HERKES DUYDU. EVET RAHMİ BEY ERESİN OTELDEKİ TOPLANTIYA DESTEK VERMEM KARŞILIĞINDA PARA VE UÇAK BİLETİ TEKLİFİNİ HERKES DUYDU. KARDEŞİM BEN BUYUM AÇIK VE HARBİ. MAGDURDAN NEMALANMAK İSTEYEN ZİHNİYETİ LANETLİYORUM. SİTEDEKİ MAGDURLARI SANA YÖNLENDİRMEDİK, NİYE NİYETİNİ BİLİYORUZ, BURADAN KAPACAGIN MAGDURLARDAN ALACAGIN VEKALET VE İŞ TAKİPLERİ İLE MİLYARLARCA LİRALIK MENFAATİNE ENGEL OLDUK. BEN RAHATIM AVUKAT DEGİLİM, GARİBAN BİR MALİ MÜŞAVİR, EKMEGİNİN PEŞİNDE OLAN MÜFLİS BİR ESNAFIM. SİZ VE YALAKALARINIZ BİZLERİ İŞ BİLMEZLİKLE, İŞYERİNİ İDARE EDEMEYEN AMA SİTE YÖNETMEYE ÇALIŞAN ÇAPULCU OLARAK GÖRDÜNÜZ. EVET BİZ ADAM GİBİ İFLAS ETTİK, BORCUMUZ VARKEN YAT YAPTIRMADIK, SON KURUŞUMUZA KADAR BORCUMUZU ÖDEDİK, HAPİS YATSAKTA YATMASAKTA ALLAH NASİP EDERSE ÇALIŞIP BORÇLARIMIZI ÖDEYECEK VE KUL HAKKINDAN KURTULACAGIZ. TABİ KADERE VE ALLAHA İNANCINIZ VARSA.

  YanıtlaSil
 121. AYRICA CÜNEYTİN ETNİK KÖKENİNİ VEDE BENİM BU ŞAHISLŞA AYNI ORTAMDA NASIL BULUNDUGUMU SÖYLEDİN. YETER ARTIK DAHA FAZLA REZİL OLMA SENİ HER ORTAMDA DEŞİFRE DECEGİM. AVUKATIMADA TALİMAT VERDİM HAKKINDA İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIGINA VE BAROYADA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAGIM. AVUKLATIN PARASINIDA PEŞİN ÖDEDİM. YETER ARTIK SUS VEW BİZLERİ RAHAT BIRAK.

  YanıtlaSil
 122. Arkadaşlar selam. Malesef Rahminin sitesini ziyaret ettim. Ama hiç misafir perfer bir hali yoktu. Onun için ziyarete değmez. Adam kendisini çek mağdurlarının liderliğine sayunmuş zannediyor. Ve baştan aşağıya siyaset kokuyor. Arkadaşlar belki aramızda tartışma olmuştur. Her ailede de olabilir. Gelin birbirimize olan kaderdaş lığı tekrar pekiştirip ortak mücadelemiz olan çektaki hapis cezasının kalkması için ortak aklımızla ve site yöneticilerimize olan güvenle mücadelemize devam edelim. Hepimizin ortak noktası burası. Tüm gelişmeleri ben buradan takip ediyorum. yoksa işimiz zor. şu rahmi arkadaşı da muhatap almasak. kendi kendine oyalansa. bizde yolumuza devam etsek. yoksa işin şakası yok. bu işler olmazsa hapse girmeye hiç niyetim yok.

  YanıtlaSil
 123. bırakın şu atışmaları lütfen bize yakışmıyor..

  YanıtlaSil
 124. varsa birilerinin menfaati o onla uğraşsın ama kafasına döner hesaplar böle kişiler arasında olan söylemleri deşifre etmeyin ayıptır..sorunumuzu unuttuk site kavgasına bakıyoruz ciddiyeti bozuyor olmanız bile size vebal yükler akp zihniyeti kavgacıdır ve bizede bulaşmasın şeytan sağdan yaklaşır çukura düşmeyelim...

  YanıtlaSil
 125. ABİ YAAA SİZ BU ADAMLARA CEVAP YETİŞTİRCENİZ DİYE SİTENİN ZEVKİ KAÇTI ARKADAŞ CEVAP VERME YAZAN YASSIN YAA BIRAKIN SIKILDIM YAA BU SİTE HERKESİN BURDA ŞAHISLAR BEN ŞUYUM BEN BUYUM BIRAKIN MUHABBETLERİ BİR SİYASET BİR ŞAHSI HESAPLAŞMA KARDEŞİM BURASI İFLAS ETMİŞ ESNAFLARIN PENCERESİ KONUŞULCAK TEK KONU BU DIŞARDAN KASTEN GİRENLERE CEVAP VERCEĞİNİZE KAFASINDA SORU OLANLARA SORUP YAZANLARA CEVAP VERSENİZ DAHA HORA GEÇER ARKADAŞ HER SEFERİNDE BİR HEVESLE AÇIYORUM KARŞIMA HİÇ ALAKASIZ YAZILAR ÇIKIYOR BİZLER ESNAFIZ ÇOGUMUZ OKUMUŞUZ BİZİM SEVİYEMİZDEKİ İNSANLARIN DÜŞCEĞİ OYUN DEĞİL BU YAZILARLA SİTE AMACINDAN KONULARDAN SAPTIRILIYOR SAKİN OLUN SOĞUKKANLI OLUN YARINI DÜŞÜNÜN DERTLİ İNSANLARA YARDIM EDELİM BİRLİK OLALIM SİTEMİZDEN HABERİ OLMAYANLARA ULAŞALIM GERÇEK SAYIMIZI BULALIM. ÖZELLİKLE SİTEDE BOL YAZI YAZAN SÖZÜ GEÇEN ARKADAŞLARIM DAHA SAKİN OLMALARINI RİCA EDİYORUM EĞER BÜTÜN YAZILANLARI OKUYORSANIZ ADAMIN BİRİ YAZMIŞ İNTİHAR ETCEM DİYE HİÇ KİMSENİN DİKKATİNİ ÇEKMEDİ ADAMIN BİRİ YAZMIŞ BİZ BERAAT ETTİK DİYE İLGİNÇ BİR DAVA HİÇ KİMSE MERAK ETMEDİ YANİİ KUSURA BAKMAYIN BEN BU YAZILARI YAZIYORUM KİMSE BENİM DEDİKLERİMDEN LÜTFEN KÖTÜYE ÇEKMESİN BENİMKİ RİCADIR HEPİMİZİN DERDİ ÇOK TEFECİLERİN İSTEDİĞİ ZATEN BİRBİRİMİZE DÜŞMEMİZ İŞİMİZ ZOR ÇOK ZOR BAKIN BAŞIMIZDAKİLERE ZATEN YANİ

  YanıtlaSil
 126. ya bırakın kavgayı kaç gündür takip ediyorum sitenizi karılar hamamına çevirdiniz buraları biz düşmüşüz can derdine siz düşmüşsünüz dedikodu derrdine biz nasıl kurtuluruz onu düşünüyoruz lütfen bu tür tartışmalar bu sitelerde yapmayın çok komik çok gülünç bir tartışma derdiniz varsa birbirinizle ya yüz yüze yada telefonla görüşün bu nedir ya biz mağdurlar için elinizden geleni yapa biliyosanız yapın yoksa bu tür tartışmalar yapmayın artık ben hiç birinizi tanımıyorum ama mağdur olduğum için bütün siteleri takip ediyorum moral bulurum diye ama malesef açıyorum güzel haberler alacağım diye sürekli aranızdaki tartışmalar biz mağdurları alet etmeyin bu tür tartışmalara bizlere yardım edendende etmeyendende allah razı olsun emeği geçenlerin herkese teşekkür ediyorum ama nolur bırakın tartışmayı el birliğiyle nasıl kurtuluruz ona bakalım saygılar

  YanıtlaSil
 127. AĞZINA SAĞLIK 129
  BÜTÜN GERÇEK MAĞDURLAR AYNI DÜŞÜNCEDELER
  BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ BOZMAYALIM.
  ÇATLAK SESLERLE VAKİT GEÇİRMEK YERİNE
  BİRAN EVVEL SONUÇ ALACAK ÇÖZÜMLER ÜRETELİM.
  GERÇEK MAĞDURLARA BOL ŞANSLAR

  YanıtlaSil
 128. arkadaşlar aklımızı başımıza alalım.kendi iş bilmezligimizdenmi battık. yoksa din iman diyip cebizdekinleri boşaltan tayibi birileri deşifre etseydi bugün bu durumda olurmuyduk.amman haa kimden ne duydugumuza dikkat edelim ..ugur01

  YanıtlaSil
 129. heracidan@startv.com, star tv de şuanda devam eden programı takip edelim mail ve telefonlarla siyasilere ve hukukçulara soru soralım

  YanıtlaSil
 130. arkadaşlar aşağıda kopyaladığım yzıyı bir siteden aldım bu konu ile ilgili bir şey bilen va mı?
  FLAŞ! 2009 da 15 Bin Mahkuma AF UmuduHükümet, yeni İnfaz Yasası olarak nitelindirilen 'Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı'nı (CİK) TBMM'ye gönderdi. Tasarı ceza infaz rejimini değiştiriyor. Tasarı kanunlaşırsa 2010 yılının Nisan ayında yürürlüğe girecek. Böylece çok sayıda mahkum şartlı salıverilme rejimine tabi olacak ve bir nevi affa kavuşacak.

  ZEYNEP

  YanıtlaSil
 131. UMARIM GENEL AF ÇIKAR BİR DE BUNUN İÇİN BASTIRSAK BAKIN AŞAĞIDA BU KONU İLE İLGİLİ BAŞKA BİR YAZI VAR LÜTFEN GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİRİN BEN O BUNU DEMİŞ BU BUNU DEMİŞ DEN GERÇEKTEN SIKILDIM ARTIK.bİR ŞEYLER YAPALIM ARTIK.

  Söylentisi Dilekçe Sayısını On Kat Artırdı
  Meclis İnsan Hakları`nı İnceleme Komisyonu`na Ekim 2008-Eylül 2009 arasında toplam 3 bin 115 adet başvuru yapıldı.
  Yapılan başvuruların ilk sırasında yargılama ile ilgili sorunlar alırken, ikinci sırayı ise cezaevi şartlarından kaynaklanan şikayetler aldı.

  3 bin 115 başvuru arasında dikkat çeken durum ise; AF taleplerinin yer aldığı dilekçeler oldu.

  Genel af talebini içeren dilekçe sayısının bir önceki yılın yaklaşık on katına çıkması, Af söylentisinin artık hızla yayıldığının bir göstergesi olarak kabul edildi.

  YanıtlaSil
 132. DEĞERLİ SİTE ADMİNLERİ ;GENE TARTIŞMALAR ,ÇEKİŞMELER BAŞLAMIŞ MİLLETİN DERDİ ZATEN BAŞINDAN AŞKIN ,BU TARTIŞMA METİNLERİNİ YAYINLAMAYA SON VERİP TE MİLLETİN DERDİNE ÇARE BULMAK İÇİN UĞRAŞMAK GEREKMEZMİ.ARTIK BİR SON VERİN BU YAZILARI YAYINLAMAYA

  YanıtlaSil
 133. Sayın TOTE,

  Öncelikle tekrar geçmiş olsun.Pendikten almış olduğunuz yurt dışı çıkış yasağını ağır ceza kaldırmış.nasıl bir itiraz dilekçesi verdiniz yasağın kalkması için gerekçe gösterdiniz mi ? bizimle paylaşaıp bilgi verebilirseniz benimde başımda böle bir durum var bana da örnek olur.Teşekkür ederim.
  ZAMAN

  YanıtlaSil
 134. DEĞERLİ ARKADAŞLAR,
  ÖNCELİKLE BAŞTA DENİZ BAYKAL OLMAK ÜZERE BÜTÜN CHP MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR VE MİNNETLERİMİZİ SUNUYORUM.İNŞAALLAH ANAYASA MAHKEMESİ DE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ HAYIRLISIYLA İFA EDECEK VE TÜRKİYE BU İNSANLIK AYIBINDAN KURTULACAKTIR.
  SİTEDE YER ALAN ATIŞMALAR VE GEREKSİZ SÖZLER BU SİTENİN VAKARINI VE CİDDİYETİNİ BOZMAKTAN BAŞKA BİR ŞEYE YARAMAZ.CÜNEYT VE TAYFUN KARDEŞLERİN NE KADAR İHLASLA BURAYI GÖTÜRDÜKLERİNİ HEP BERABER GÖRÜYORUZ.TAŞ YERİNDE AĞIRDIR.CEVAP VERMEK LE YENİ CEVAP VERME GEREKSİNİMLERİNİ DOĞURUYORUZ.HİÇ GEREK YOK BENCE.
  ŞUNU İFADE ETMEK İSTERİMKİ ,SOSYAL MESELELERDEKİ AKP DUYARSIZLIĞI ,BUNA MUKABİL CHP NİN OLUMLU HASSASİYETİ GERÇEKTEN GÖRÜLMEYE BAŞLADI.MAZLUMUN YANINDA YER ALMAKLA,BİRTAKIM ÇEVRELERİN DÜMEN SUYUNDA GİTMEK NE DEMEKMİŞ , BU ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE ÇOK İYİ ANLAŞILACAK.ERİYEN AKP BENCE BALTAYI HEP AYAĞINA VURUYOR.SON DAKİKA ÖNERGELERİ VE SIRITMALAR NASIL OLUYOR ,GÖRECEKLER SANIRIM.
  BENCE ŞU AN DUA ETMEKTEN , YARGITAY,CGK VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINI BEKLEMEKTEN, DUA ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞANSIMIZ YOK .HEPİMİZİN RABBİM YARDIMCISI OLSUN.
  ERCAN ERMİŞ

  YanıtlaSil
 135. sayın tote 134 e cevap verebilirseniz sevinirim ya da bu şekilde yurt dışı çıkış yasağı alıp ta ağır cezaya itiraz edip çıkış yasağını kaldırabilen varsa paylaşabilir mi nasıl bir dilekçe yazdınız ?

  ZAMAN

  YanıtlaSil
 136. Sayın jenardi ve myway
  Bilinen en son mahkeme kararı sizinkilerdi hatırladığım kadarıyla.BU DOSYALARI YARGITAYA GÖNDERDİNİZ Mİ?
  Gönderdiyseniz hakim kararı lehe olanı mı verdi yoksa karar direk olarak 5941 sayılı kanuna göre mi verildi.
  AİHM konusunda çalışmalara başlamak gerekiyor.Çünkü anayasa mahkemesinin iptal etse dahi süreli iptaller işimizi bozabilir.
  Yargıtaya gönderilen dosyanı önemi vardır.Bu dosyaların geri dönüşü de uzundur.Yargıtaydaki dosyaların bir tanesi üzerinde çalışma yapıp aciliyetin den doğan durumlardan dolayı öne aldırmamız gerek bu konularda çalışmalara başlamak gerek.
  Dosyalarınız konusunda bilgi vermenizi rica ederim
  8. Anayasa Mahkemesinin kararları
  Madde 153 – Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
  Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
  Kanun, kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.
  İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
  İptal kararları geriye yürümez.
  Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organını idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

  YanıtlaSil
 137. 52 de yazan arkadas hakkını savunmassan boyle yasamaya mahkum olursun colugunu cocugunu sevıyosan hakkını ara ...haklıyken haksız duruma dusurulmeye calısılıyorsunuz .....

  YanıtlaSil
 138. Barışcı-Mersin7 Şubat 2010 17:20

  Değerli arkadaşlar; herkese iyi pazarlar diliyorum. Arkadaşlar; görüyor ve izliyorumki, şu haklı davamızda, hemen hemen hepinizin katılımıyla, çok güzel yerlere geldik. Düşününki; daha 14 ay evvel, bu kazanımların hiçbirisi elde değildi. Ben aylardır bu sitedeyim. Zaman zaman; bilgi edinmek bakımından, başka sitelere göz atsamda, sitemizden hiç bir zaman ayrılmadım. Kendi kendimi çok bırakmış olduğum bir dönemde, 30.01.2009 tarihinde; sitemizi keşfettim. Oradan faydalanacağım, birçok kararlar ve yazı metinlerine ulaştım. Sizden güç alarak; bende bu mücadelede aranızda olmaya, çalışmaya ve emek vermeye başladım. Hepinizin katkılarıyla; bu haklı mücadelemizde, çok iyi yerlere geldiğimiz inkar edilemez. Değerli Cüneyt'in(pirimiz); sabrına, çalışmasına, bilgi ve emeğine teşekkür çok az olmazmı? Emre kardeşimizin; atılganlığına ve cesaretine, nasıl teşekkür etmeyizki. Sami Kal'a, Murat Yalçın'a, Zeynep'e, Sertaç'a, My Way'a, İzmirli Mimar'a, M.K.'ye,Uludağ'a,Deniz Gül'e,Hatice Kahveci'ye ve şu anda isimleri aklıma gelmeyen, onlarca mücadeleci ve katılımcı arkadaşlarıma nasıl teşekkür etmemki? Ben şahsen; bilgisayar konusundaki gelişimimi bile, bu site sayesinde, geliştirdim dersem yalan olmaz. Değerli arkadaşlar; bunca emek, çaba ve çalışmayla, buralara kadar; bu haklı mücadelemizde gelebilmişken, çatışmak; kavga etmek, hatır kırmak NİÇİN? AMA NİÇİN? KİMİN NE FAYDASI OLABİLİRKİ? Bu bakımdan; ne olur ama ne olur, biraz sabırlı ve sakin olabilsek, ne güzel olur öyle değilmi. Eğri oturup doğru konuşursak; AKP'den bile, bazı Bakanlarımız ve Milletvekillerimiz yanımızda olmaya çalışmışlardır ve yine MHP'den de bazı Milletvekillerimiz, yanımızda olmaya çalışmışlardır. Ancak; demek ki, onlarında güçleri ve mücadeleleri, bazı güçleri geçememiştir. Lakin; bilineceği üzere, Sayın Genel Başkanından, tüm Milletvekillerine kadar, sabırla ve bilinçli bir şekilde çalışarak, her anlam ve manada yanımızda olan, Anyasa Mahkemesine Başvuru hususunda, gereğini yapmış olan CHP değilmidir? Şimdi; burada, inkar etmeden, Sayın Genel Başkanından; tüm Milletvekillerine kadar, C.H.P.'ne teşekkürler edersek ayıpmı olur? Değil teşekkürler, mesajlar, telefonlar ve mektuplar dahi az olur bence, hemde çok az. Bu bakımdan; beni eleştirecek arkadaşlarım olacaksa, onlara cevap bile vermiyeceğimin bilinmesini isterim. Ayrıca ve özellikle; tamamen hukuk'un üstünlüğü için ve gerçek Adalet için, çalışan ve çalışmakta olan, değerli; hemde pek çok değerli, Y.C.G.K. ve Anyasa Mahkemesi Üyelerimizin mevcut olduğunu ve işlerinin bilincinde olduklarını unutmayalım. Allah'ın izni ve hepinizin katılım, çalışma ve emeklerinizle, hüzünlüde olsa sevinçli ve özgür günler çok uzakta değil diyorum. Tüm emeği geçenlere ve katılımcılara; sevgiler, saygılar ve hürmetlerimle.

  YanıtlaSil
 139. Arkadaşlar,

  burası bir siyasi platform olmamakla birlikte aynı sebepten muzdarip olmuş insanların biraraya geldiği bir yerdir. Bir siyasi platform olmadığı içinde her düşünceden insanın burada olması ve bazı tartışmaların yaşanması normaldir diye düşünüyorum.

  Ama,
  Başlangıç noktasından itibaren geçen zaman ve gelinen noktada amaç hep hak arama ve bu yasaya karşı, haksız uygulamaya karşı bir mücadele idi ve insanın insan olmanın insan haklarının özüne uymayan bir yasa ile mücadele ettik. bu süreçte BDP dahil MHP, CHP.AKP milletvekilleri ve yetkilileri ile görüşmeler yapıldı, derdimiz anlatıldı ve destek istendi. Hak ararken yanınızda olanlara yakın olmak, sizi destekleyenlere destek vermek bu işin doğası değilmidir.
  Benzetmek doğru olmasada bir savaşta sevmesenizde müttefikleriniz ile saf tutarsınız düşmanlarınızla değil. Çünkü savaşınızın bekası bunu gerektiriyordur.

  Bizlerde doğal olarak haklı mücadelemizde başından beri yanımızda olan ve bu işi Anayasa Mahkemesine taşıyarak şimdilik yapılacak son şeyide yapan CHP ve onun sayın milletvekillerine saygı duymak teşekkür etmek ve destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız en azından ben yapacağım.

  Bu durumda kimse bana AKP yi savunmasın inandırıcı olmaktan çok uzakta kalacaktır. AKP nin isim açılımındaki

  A harfi adaleti temsil ediyor. Ama adalet düşüncelerinin ne olduğunu gördük ve o başlık kapandı onların adaleti kendine ve destekçilerine adalet halka değil. Bu başlık kapandığına göre 2. si

  K harfi kalkınmayı ifade ediyor. ne kadar kalkındığımız bunca esnafın, emeklinin, işçinin halinden bellidir

  geriye sadece P yani Parti kalmıştır oda bana lazım değil onların olsun.

  Şimdi sizlere bir sorum var. Bu platformda başlayıp bu noktalara gelmeden önce Herhangi bir insan gelip sizlere deseydiki

  Sizin bu cezanızı iptal ettirip sizi hapishaneden kurtaracağım ama tek şartım var. Bundan sonraki hayatınızda çalışmak dışındaki zamanlarınızı bana ve partime destek olmak için mücadeleye harcayacaksınız deseydi

  cevabınız ne olurdu acaba,

  önce bu soruya cevap verin ondan sonra siyasi polemiklere yorum yazmaya devam edin.

  saygılar

  YanıtlaSil
 140. Bir örnek daha vereyim de tam olsun,

  Milliyet gazetesinde bir haber

  TEKEL İŞÇİLERİNE ERZAK YARDIMI YAPANLARA SORUŞTURMA.

  mantığa ve yaklaşıma bakın.... devlet eliyle, baskı, korku yaratma, grev kırıcılık... hemde devlet eliyle... başka söze gerek varmı.....

  YanıtlaSil
 141. Yasanın Mimarlarından Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ'e Türkiyenin çeşitli illerinde Hakim ve Savclarımız soru yöneltmişler, yeni çek kanununda anlaşılmayan bazı konuların açıklığa kavuşturlmasını istemişler.. verilen cevapları görünce bu hale gelinmenin sebebini daha iyi anladım..

  1-Değerli Hocam 5941 Sayılı Kanunda karşılıksız işleminin nasıl yapılacağı açıklanmış ise de, verilecek ceza miktarının asgari haddinin tespiti konusunda tereddütler olup;
  Hesapta hiç para yoksa (sıfır bakiye) asgari ceza tespit edilirken bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu ve ödediği miktar düşülecek midir?
  CEVAP: (İzzet Özgenç: Bu konuda, tarafımdan yayımlanan “Çek Kanunu” isimli kitapçıkta ve bu kitapçığın internet ortamında yayımlanan metninde üçüncü ve beşinci maddeler altında yer alan gerekçe ve açıklamalar kısmında yeterli bilgi bulunmaktadır.)

  2 – Hocam İleri tarihli çeklerde; keşideci, “ben bu çeki sekiz ay önceden düzenlemiştim, ibraz edileceği tarihe yakın bir zamanda devletten ihale bedelini ya da herhangi bir şahıstan alacağımı alıp bankaya yatıracaktım, ancak alacaklarımı tahsil edemedim. O nedenle de çekin karşılığını bankada hazır bulundurmadım ya da ekonomik kriz çıktı, benim kastım yoktur.” derse, mahkeme bu olayları araştırmak zorunda kalacaktır mahkemeler, herhangi bir sonuç alamadan lüzumsuz yere uğraştırılacaktır bu konuda uygulama nasıl olacaktır..
  CEVAP: (İzzet Özgenç: 5941 s. Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçun manevi unsurula ilişkin olarak “Çek Kanunu” isimli kitapçıkta ve bu kitapçığın internet ortamında yayımlanan metninde yer alan açıklamalar karşısında, bu soruya ayrıca cevap vermeyi gerekli görmüyorum.)

  3-Hocam hesapta kısmi karşılık varsa ve hamile ödeme yapılmamış ise karşılıksız kalan miktar nedir?
  CEVAP: (İzzet Özgenç: Bu sorunun cevabı olarak, “Çek Kanunu” isimli kitapçıkta 3’üncü ve 5’inci maddeler altında yer alan gerekçe ve açıklamalar kısmında yeterli bilgi bulunmaktadır.)

  böyle uzayıp gidiyor..

  YanıtlaSil
 142. Cüneyt kardeş,

  iyi taktik iyi pazarlama yöntemi.. sayın prof. un kitabı yakında best sellers olursa şaşırmamak lazım.

  YanıtlaSil
 143. SAYIN SİTE ADMİNLERİ,BU POLEMİK NE ZAMAN BİTECEK ACABA

  YanıtlaSil
 144. sn 118

  Anayasa mahkemesi kararları geriye işlemez

  YanıtlaSil
 145. Erdoğan:Krizin teğet geçeceğini teyit ettiler
  Erdoğan, Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyecek ülkeler arasında ilk sıralarda yer alacağını teyit ettiklerini bildirdi.İSTANBUL (A.A) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF, Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşların, 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyecek ülkeler arasında ilk sıralarda yer alacağını teyit ettiklerini bildirdi.

  Hatırlayın, krizin teğet geçeceğini ben söylemiştim. Şimdi Türkiye'deki finans kuruluşları başta olmak üzere 'Evet kriz, Türkiye'yi teğet geçiyor' dediler. Bizim siyasetçilerimizin göremediklerini, iş adamlarımız görüyor.
  HAberin devamı için:
  http://haber.mynet.com/detay/politika/erdogankrizin-teget-gececegini-teyit-ettiler/494038

  Birde millete sorsa ya nasıl geçiyor diye.Ama kime sorsun ancak finans çevreleri memnun bu işten para satanlar.

  YanıtlaSil
 146. SAYIN SİTE ADMİNLERİ SİTEDE DOGRULARI YAZMANIN POLEMİK OLDUGUNU ALGILAYANLARIN RAHATSIZLIGI ACABA NE ZAMAN BİTECEK. GERÇEK MAGDURLAR BİZİ TANIR POLEMİK PEŞİNDE OLMADIGIMIZI BİLİRLER, ACABA BAŞKALARIMI RAHATSIZ OLUYORLAR, AGIR ABİ MODUNDA.

  YanıtlaSil
 147. başbakan sabahki konuşması için akşamları eski büyüklerimizin kullandığı sözleri ezberliyor zannedersem halbuki o kelimeleri ezberlemek yerine biraz onların ülke yönetimiyle ilgili neler yaptıklarını okusa bu ülke bu halde olmaz partisinin adı akp nekadar da uygulamasıyla bağdaşıyor

  YanıtlaSil
 148. ''Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım var. Ama bir lafa bakarım, laf mı diye. Birde söyleyene bakarım adam mı diye'' MEVLANA

  Arkadaşlar

  Tabi ki susmayacağız... Doğruları,gerçekleri,bilinmesi gerekenleri mutlaka söyleyeceğiz..anlatacağız..Aylardır verilen çabaların,emeklerin boşa gitmemesi adına,kader gönül birliği yaptığımız arkadaşlarımızın zarar görmemesi adına susmayacağız.. Sitemize,bizim bu yolda biraraya gelmemizi sağlayan,desteğini bir gün bile olsun esirgemeyen,bunun için 24 saat çalışan ,düşünen,yüreğini ortaya koyan Cüneyt e yakıştırılmaya çalışılan suçlamalara hele asla asla susmamalıyız….

  Jenardi nin,Sami Kal ın bu çirkin açıklamalara maruz kalmalarını seyretmeyeceğiz…

  AMA

  Dünden beri zaten söylenebilecek her şey söylendi..Bundan sonra söyleyeceklerimiz, daha fazla olayları gündemde tutmak bize fayda getirmeyeceği gibi zarar vermeye başlayacaktır..Çünkü söylediğimiz her kelime bazıları için o kadar değerli ki … Kullanılmasına izin vermemeliyiz..

  Bizim işimiz yolumuza devam edip , dünyaca kabul edilebilir,insan haklarına uygun bir çek yasasının düzenlenmesini sağlamak, hapis cezası kaldırılana kadar elimizden gelenleri yapmak, bunun için çaba sarfetmektir...

  MEVLANA o kadar güzel söylemiş ki….Daha bunun üzerine ne denilebilir ki…

  YanıtlaSil
 149. dün akşamki 111 e karşılık 112-113 e teşekkür ederim ayrıca hapis çıkmadan yurt dışına 1 aylık süre içersinde çıkılırsa hapisten kurtulmuş olurmuyuz herkeze iyi akşamlar

  YanıtlaSil
 150. Hiç bir güç bu sitenin birlik ve beraberliğini yıkamayacaktır.Bu site birlikten kuvvet doğar ilkesinin hakim olduğu bir birlikteliktir ve yaklaşık 12 aydır dayanışma içindedir.Elbette kapımızı binlerce kişiye açtık ama asla bozgunculara pirim vermedik.Bu mücadele esnasında bir sürü arkadaş cezaevine girdi-çıktı.Bu site efendi olmak kaydıyla bütün görüşlere açıktır.Bütün fikirlerin efendice tartışılabileceği efendi bir blogdur.Bu site karşılıksız çeklerde yaşanan zalim anlayışa kim olursa olsun karşı koymak ve bedeli ne olursa olsun ödemeye hazır olan bir blogdur.Bu blog anayasaya uyan Kanun ve nizamları tanıyan,Hukukun üstünlüğünü tanıyan bir blogdur.BU BLOG KAN EMİCİLERE-ÜÇ KAĞITÇILARA-ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARA-MAĞDURLAR ÜZERİNDEN ÇIKAR SAĞLAMAK İSTEYENLERE KAPALIDIR.

  YanıtlaSil
 151. siteyi tarafsızlığından ötürü tebrik ederim

  YanıtlaSil
 152. Sayın arkadaşlar , bu arada bir konuyu ortaya getirmek istiyorum.İnanın CHP nin anayasa mahkemesine gitme kararını ve bu konuda ki toplantısını açıklama yapılmadan 5 gün öncesinden biliyorduk.Ama açıklama yapmadık.Daha hiç bir basın bundan haberdar olmadan biz biliyorduk ama ters teper diye açıklamadık.Bu açıklamadan dolayı öncelikle sayın MY WAY den ve diğer arkadaşlardan özür diliyorum.Ama birilerine cevap vermek adına açıklamak zorundayım.özür dilerim.

  YanıtlaSil
 153. İşverenden borcunu tahsil edemeyen SGK, borçluların banka hesaplarına göz koydu. SGK memurları, banka hesaplarını kontrol ederek borcu olanların hesabından tahsilat yapıyor. Vergi uzmanları ve iş dünyası, hesapların incelenmesi ve beklenmedik hacizler nedeniyle büyük rahatsızlık yaşıyor. Hükümet, yaklaşık 100 milyar lirayı bulan vergiyi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını tahsil edebilmek için kamuoyunda tepki gören farklı uygulamalara imza atıyor.

  Kıod uygulamasının ardından şimdi de SGK'nın borçluların banka hesaplarına el koyması uygulaması tartışılıyor. Söz konusu uygulama bir yılı aşkın süre önce yasalaştı ancak SGK. gelecek tepkiler nedeniyle bu yönteme başvurmamıştı. Ancak 2009 yılında krizin faturasının ağırlaşmasıyla alacakları artan ve tahsilatta zorlanan SGK, borçluların banka hesaplarındaki paralardan alacaklarını tahsil etmeye başladı.

  Bu uygulama 28 Eylül 2009 tarihinde Resmi Gazete'de sessiz sedasız yayınlanan "5510 Sayılı Kanun'un 8. Madde-si'nin 7. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğe" dayanıyor. Vergi uzmanları ve hukukçular bu uygulamanın ticari haklara ve bireysel özgürlüğe engel olduğunu belirtiyor. Kişinin devlete borcunu ödemeyerek faiz yükünü kabul ettiğini, buna karşın devletir habersiz bir şekilde banka hesabınıza girip tahsilat yapmasının ticaret hukukuna ve teamüllere aykırı olduğu belirtiliyor.

  YanıtlaSil
 154. E-Haciz dönemi başlıyor


  Maliye Bakanlığı, vergide kayıp ve kaçakların peşine düşüyor.

  Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2010 Performans Programı'ndan derlenen bilgilere göre; vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele için Borç Takip ve Değerlendirme Sisteminin etkinliği artırılıyor.

  Bu çerçevede vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir ''Cebri Tahsilat Sistemi'' oluşturuluyor.

  Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlayacak bu sistem ile bankalarca vadesi geçmiş vergi borçlarından yapılan tahsilatın, toplam vadesi geçmiş borçlardan yapılan tahsilata oranı yüzde 5'e çıkarılacak. (Vergi borcu yoktur) yazısı alan mükelleflerden yapılan tahsilatların, toplam vadesi geçmiş borç tahsilatlarına oranı yüzde 1'e çıkarılacak.

  Cebri Tahsilat Projesi ile bu yıl bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükelleflerin, haklarında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükelleflere oranı da yüzde 90'ı bulacak. Böylece, vergi borcunu ödemediği için haciz varakası düzenlenen mükelleflerin yüzde 90'ı için yıl sonuna kadar bankalara elektronik-haciz bildirisi gönderilmiş olacak ve bunlar için e-haciz işlemine geçilecek.

  Trafik şube ve bürolarına elektronik ortamda haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısı da, hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef sayısının yüzde 1'i düzeyine ulaşacak.

  Gelir İdaresi Başkanlığı, bu şekilde vergi borçları için bankalarda hemen elektronik haciz işleminde bulunacak. Aynı şekilde borçlular için trafik şube ve bürolarına da elektronik ortamda haciz bildirisi gönderilecek.

  SEKTÖRLERDE KAÇAK DURUMU
  2010 Yılı Performans Programı ile vergi kayıp ve kaçağının sektörel analizi ve raporlanması da gerçekleştirilecek.

  Bu faaliyet kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) Kayıp ve Kaçağı Hesaplama ve Raporlama, Denetim Sonuçları Analizi, Raporlanması ve İzleme faaliyetlerinin yanı sıra Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile denetim ve idari düzenlemeler konusunda işbirliği yapılacak.

  Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sonucu, ihtiyaç duyulan makro ve mikro bazda ekonomik veriler temin edilecek ve bu verilerin vergisel boyutunun analiz edilmesi sağlanacak.

  Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muafiyet ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek üzere de bir çalışma yürütülüyor. İdare, bu kapsamda akaryakıt fiyatlarının takibi ve Avrupa ile karşılaştırılmasına dönük bülten hazırlama çalışmasında da bulunuyor.

  YanıtlaSil
 155. BANKA HESABI GİBİ VERGİ HESABI
  Gelir İdaresinin 2010 Yılı Performans Programında yer alan diğer bazı proje ve düzenlemeler de şöyle sıralanıyor:

  Mükellef Cari Hesabı Projesi: Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak Mükellef Cari Hesabına ilişkin ikincil mevzuat düzenleme ve sistem alt yapısının hazırlanması çalışmaları devam ediyor.

  İhbar Takip Yazılımı: İhbar dilekçelerinin sektörel açıdan tasnif edilmesini ve bu bilgilerin risk analizi çalışmalarında değerlendirilmesini sağlayacak İhbar Takip Yazılımı sürüyor.

  Veri Ambarı Yönetimi: Veri Ambarının inceleme ve denetim çalışmalarına kaynak teşkil edecek yeni veriler ile güçlendirilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınacak bilgilerin alt yapısı ile ilgili yeni bir çalışma yapılıyor.

  Borç Sorgulama, Araştırma ve Takip Sistemi: Türkiye genelinde vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla kurulan Borç Takip Sistemi, daha da geliştirilecek. Mevcut vergi borç stokunun artmaması amacıyla, cari döneme ait borçların, sistem kanalıyla vergi türleri itibariyle takibi sağlanacak. Mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit edilerek, stokun azaltılması yönünde de çalışmalarda bulunulacak.

  MTV İlişik Kesme Projesi: Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili bağlı ve bağımsız vergi dairelerinin Türkiye genelinde birbirleri adına ilişik kesme belgesi düzenlemesini sağlamak üzere yazılımlar oluşturuldu. Yazılım kapsamında gerekli veri girişlerini tamamlayan vergi dairelerinin sisteme dahil edilmesi çalışmaları devam edecek.
  Vergi Borcu Yoktur Projesi: Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibariyle topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağına ve madde uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

  Söz konusu hüküm çerçevesinde bazı ödeme işlemlerinde vergi borcu bulunmaması şartı getirilmesi çalışmalarına başlandı.

  Elektronik ortamda alınan hizmetler genişletilecek. 2009 yılında 38 milyon 500 bin e-beyanname alınırken, bu sayı 2010 içinde 55 milyona çıkarılacak. Alınan e-beyannamelerin, toplam beyannameye oranı da yüzde 99'a yükselecek.
  İnternet uygulamalarından yararlanan mükellef sayısının toplam mükelleflere oranı da yüzde 62'ye ulaşacak. Bu yıl 144 özelge internette yayımlanacak.

  YanıtlaSil
 156. MİLLETVEKİLİMİZ MUHARREM İNCE’DEN İNCİLER:

  VEKİLLERE KIZDI: Beni anlamıyorsunuz, çünkü sizde ‘idrak yolları enfeksiyonu’ var.
  ONBAŞI UYARISI: Ben milletvekili olarak uyarıyorum anlamıyorsunuz, askerden açıklama gelince hemen geri adım atıyorsunuz. Ben de askerliği onbaşı olarak yaptım, şimdi sizi bir onbaşı olarak uyarıyorum.
  YATILI YURT DEĞİL: Arkadaşlar burası Meclis, Parasız Yatılı Bölge Okulu değil, uyumayın.
  TAVUK SORUSU: Sayın bakanım oğlanın tavukları nasıl, iyi yem yiyorlar mı bari?
  BAKANLARA: Siz öyle diyorsunuz ama Türk halkının bugünlerde en sevdiği şarkı “Kömür gibi yanıyorum, of off”..

  YanıtlaSil
 157. Neyin peşindesiniz ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamış değilim 136 da bir isteğim oldu ona dahi cevap verme lütfunda bulunmadınız.Neyse kendi işimi kendim görürüm.Kargaşalık dediniz mi ümüğünü sıkıyorsunuz.Tatlılıkla bir cevap adı altında reddiye yapmaktansa ortalığı karıştırıyorsunuz.Burada bir sürü insan var sizleri izleyen hiç biriniz hoş görülü davranıp susmuyorsunuz.Kişilerin cevap hakkı doğmussa gitsin cevap hakkının doğduğu yerde cevabını versin.Bu meclisi harp alanına çevirmissiniz.Üzerinize de toz kondurmuyor sağdan soldan kişileri de başımıza topluyorsunuz.Bu çatıyı amacından saptırmanın bir anlamı yok.Bizler olgun bilinçli sabrı selamet olarak gören insanlarız.KENDİSİNİ BU ŞEKİLDE GÖRMEYENLER VARSA LÜTFEN YAZMASIN SADECE İZLESİN.YOK BİZLER BÖYLEYİZ DEYİP DIŞARIYA DA BÖYLE BİR İMAJ VERMEK İSTİYORUZ DİYOrSANIZ BİZLER ÇEKİLELİM RAHATCA İŞİNİZİ GÖRÜNÜZ

  YanıtlaSil
 158. Şunu söylemek isterimk ki A.Y.MAH. iptal etti diyelim bu iptal kararı hemen resmi gazetede yayınlanırsa o zaman yasa ortadan kalkar.Velevki iptal eder lakin iptal gerekçeli olursa yani resmi gazetenin yayınına belli bir süre veririse buda en fazla 1 yıldır işte o zaman topu TBMM ne atar.Bu süre içrisinde anayasaya aykırı olan durumların ortadan kaldırılmasına müsaade eder.Hükümette yasayı tekrar düzenler önümüze koyar.Bizlerde olduğumuz yerde kalırız.Çünkü AİHM gitme sürecide vardır şartlarıda vardır.

  Bu şartlarıda bizim yerine getirmemiz zaman alabilir.Örneğin tüketilmesi gereken iç hukuk yolları Ceza yargılanması için Temyizin sonucuna kadar yani yargıtay son nokta.

  İhlâli yapan devletteki iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 6 ay süresi vardır.6 ayı geçerse hak kaybolur.Bizde yargıtaydan 2 yılda geliyor ortalama temyiz.

  Onun için örnek dosyayı şu anlarda bulup.O dosyaya yoğunlaşıp bir yolunu bulabilirsek yargıtaydan erken sonucu alabilmeliyiz.Yargıtay temyiz dosyası elimizde hazır olmalı.
  BAKINIZ YARINLAR ÇABUK GELİR ONDAN SONRA EEE NAPACAĞIZ NASIL OLACAK DERSİNİZ.
  Başvuru formumuzu dahi hazırlayıp gereken dillerde çevrilerimizi yaptırıp.Sadece Türkiye AİHM SORUMLU BÜROSUNA ONAYLATMAMIZ KALMALIDIR.

  YanıtlaSil
 159. sevgilikardeşim mustafa
  öncelikle belirteyim emre ve my way bu gün müsait değiller herhalde veya dinleniyorlar o yüzden sana cevap veremediler yoksa mutlaka cevap verirlerdi
  sitenin sağ üst köşesinde çek kanunu-izzet özgenç
  başlıklı yeni bir yazı var okuyup yorumlayalım bana çok şey ifade ediyor gibi geldi


  bir yudum huzur

  YanıtlaSil
 160. 159 sevgili adsız kardeşim
  Sen galiba yenisin yeniysen hoşgeldin aramıza.
  Sana şunu söyleyeyim o yazı hiç bir şey ifade etmiyor.Lütfen beni yanlış anlama onlar sadece söylevde olan şeylerdir sonuç doğurmaz.Aramızdan birine de sorsalar inan ki doğru cevabı verirler.Hakkı ifa ederler.O yazı daha elinde bir fide var dikecek yer arıyor yazısı.Bizler fideyi diktik su arıyoruz.

  YanıtlaSil
 161. Barışcı-Mersin8 Şubat 2010 01:19

  Sayın; C.H.P. Genel Başkanım, Sayın C.H.P. Milletvekillerim.

  Çek cezalarında; adli para cezasından çevrilip, hapse dönüşmesi anlamında, günlerdir ve aylardır, yanımızda olup; en az bizler kadar ve hatta bizlerden çok mücadele ettiniz. Mücadele ettiniz; T.B.M.M.’de ve her ortamda.
  Haklı olduğumuza inandığımız bu mücadelemiz; C.H.P.’si olarak tüm çabalarınıza rağmen, T.B.M.M.’de aleyhimize bir kanun olarak karşımıza çıkmıştır. İşte bu noktada; C.H.P.’si, konuyu; Anayasa Mahkemesine Başvuru noktasına kadar getirmiş ve her anlam ve manada takipçisi olmuş ve olacaktır. Zaman zaman; belkide, aşırı bir biçimde, Sayın; Genel Başkanımızdan, tüm Milletvekillerimize kadar; tüm C.H.P.’ li ilgilileri, mektuplarımız, mesajlarımız, fakslarımız ve telefon görüşmelerimizle, hem de; aşırı bir biçimde, rahatsız etmiş olduğumuzun farkındayız. Bu bakımdan; arkadaşlarım ve kendi adıma özür dilerken, C.H.P.’si olarak; bu anlam ve manadaki, girişim ve çalışmalarınızı, teşekkürler; taktirler ve minnetlerle andığımızı ve anmakta olduğumuzu, yerinde ve gereğini yapmış olan sizleri; hiç ama hiç unutmayacağımızı, beyan ve takdir ederken, ben ve tüm arkadaşlarım adına, Sayın Genel Başkanımızdan başlayarak, tüm; C.H.P.’li Milletvekillerimize, en samimi ve içten şükran ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. 07.02.2010 Saygılarımla.
  ..... .......-Mersin

  YanıtlaSil
 162. Barışcı-Mersin8 Şubat 2010 01:20

  Değerli arkadaşlar; biraz evvel, yukarıdaki yeni yazı metnimi, C.H.P.'sinin; Sayın Genel Başkanı ve ilgili Sayın Milletvekillerimize mail olarak, gönderdiğimin bilinmesini isterim. Tüm emeği geçenlere ve katılımcılara, saygılarımla.

  YanıtlaSil
 163. arkaşlarım benim sorum iki adet cekime adli para
  cezası cıktı postacıda bekliyor gerekceli karar
  var icerisinde aldımmı teyiz etmem lazım,şirket ceki müdür üve hanımla50/50ortağız 2008 9cu ayın cekleri menfi tespit davası acmam lazımmıydı bilmiyorum fat.irs.para çek makbuzu hiç birşey yok hiç tiçaretimde olmadı tefeci neyapmam lazım davalara katılmadım yeni adresimi ptteden mahkemeye gönderdim 3 duruşmada ad pr cezası geliyor yeni yargılama lehe konular temyiz dilekcesini mailime iletebilirseniz sevinirim dunde yazdım hiç ilgili yorum selam kelam alamadım bodrum48
  y.suleymanol@yahoo.com.tr

  YanıtlaSil
 164. sevgili mustafa kardeş

  adsız 159 demişsin ama aşağıda bir yudum huzur yazmıştım herhalde sinirlerin çok gergin okumamış yada görmemişsin neyse:)

  yeni anayasa madde 33 diye bir site vardı onu bilirmisin
  naçizane bendeniz o sitenin ilk müdavimlerindenim
  hep te aynı nickle yazdım
  sen maşallah fideyi dikmiş su aramaya başlamışsın

  yaşlılık işte ben geri kalmışım fideyi diktiğini görememişim kusuruma bakma

  o yazının ilk maddesi artezyenden suyu fışkırtıp aradığın suyu bulduracak inşaallah

  bir yudum huzur

  YanıtlaSil
 165. arkadaşlar,hürriyet gaz.okuyun.yargıtay 10.ceza başkanının açıklaması var.çok önemli site yön.lütfen yorumlarmısınız.EFDEN

  YanıtlaSil
 166. BAKIN GÖRÜRSÜNÜZ HERKESİ 1NİSANA KADAR TAAHHÜT VERMEK ZORUNDA BIRAKACAKLAR.BENCE HERŞEY ALEYHİMİZE GİDİYOR.YARGITAY DOSYALARI TEK TEK İNCELİYORUZ,MAH.İADE ETMİYORUZ AÇIKLAMASI YAPTI.YANİ YENİDEN YARGILANMAYI DÜŞÜNÜYODUK AMA O DA OLMADI.AÇIKLAMAYI OKURSANIZ DAHA FAZLA AYRINTILARDA VAR.EFDEN

  YanıtlaSil
 167. HÜRRİYET EKONOMİ 08-02-2010

  Yeni yasa çıktı Yargıtay çek davaları için ‘tam gaz’a geçti

  Oya ARMUTÇU/ANKARA

  Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Mahmut Gül, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 60-70 bin çek dosyası incelemede, bizim dairede 23 bin çek davası temyizde. Beraat görünen dosyalarda ‘bozma kararı’ vermeyip, işin hızlanmasına özen gösteriyoruz. Günde 2 bin 700 karar imzalıyorum” dedi.

  YENİ Çek Yasası’nı uygulayan Yargıtay 10. Ceza Dairesi, sanıkların adil yargılanma hakkını koruyan farklı bir uygulamaya imza attı. Daire, yerleşik uygulamanın aksine otomatik “Yasa bozması” yapıp, tüm dosyaları yerel mahkemeye göndermek yerine, beraat edebilecek konumdaki sanıkların dosyalarını esastan sonuçlandırıyor. Böylece, yargılamanın uzamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yargıtay, “karşılıksız çek suçu” oluşan ve yeni yasaya göre bu miktarı ödeyeceğini taahhüt eden veya alacaklısıyla ödeme konusunda anlaşan sanıkların mahkumiyet kararlarını bozmaya başladı.
  Tüm dosyalara bozma yok
  Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Mahmut Gül, şunları anlattı: “Dairemizde, 23 bin çek davası temyizde. 60-70 bin çek dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda incelemede. Dava sayısı 100 bini aştı. Tüm dosyalara yasa bozması yapmıyoruz. Dosyaları tek tek inceliyoruz. Suçun sabit görülmesi halinde, iki yasanın karşılaştırılıp lehe yasadan hüküm kurulması için yasa bozması yapıyoruz. Sanık beraat edecekse dosyayı inceleyip esastan mahkumiyet kararını bozuyoruz. Beraat edecek kişiyi senelerce yargılanmaktan kurtarıyoruz. Suç sabitse, davayı sürüncemede bırakmadığımız için alacaklıyı da mağdur etmiyoruz. Üye arkadaşlarımın hepsi özveri gösteriyor ve iki kat fazla çalışıyor. Çok yoruluyoruz. Bu süreçte günde 2 bin 700 karar imzalamaya başladım. Vicdanımız rahat adaletin gereğini yerine getiriyoruz.”
  Çek suçunda yedi kriter
  Gül, dava dosyalarında, “karşılıksız çek suçunun” oluşup oluşmadığı konusunda inceledikleri yedi kriteri de şöyle açıkladı:
  1- Çekin yasal unsurlarını taşıyıp taşımadığı.
  2- Çekin süresinde bankaya ibraz edildip edilmediği.
  3- Süresinde şikayet yapılıp yapılmadığı.
  4- Keşide yeri keşide tarihi var mı.
  5- Savunmanın alınıp alınmadığı, usülüne uygun davetiye tebliğ edilmiş mi.
  6- Zamanaşımına uğramış mı.
  7- İmza sanığa ait mi.
  Daire, eğer bu yedi kriterden biri eksikse, “yasa bozması” yapmıyor. Daire bu durumda, esastan bozma kararı vererek, sanığın hukuki durumunun mahkemece yeniden belirlenmesini istiyor. Suçun yasal kriterleri yoksa sanık beraat ediyor.

  Taahhüt et mahkûmiyet kararı ortadan kalksın

  ÖDEME taahhüdünde bulunan çek mahkumlarına ilişkin “bozma karar”larına şu örnek gösteriliyor: “Sanığın hakim tarafından havale edilen dilekesinde suç konusu çekten dolayı ödemesi gereken miktarı gösterilen vadelerde şikayetçiye ödeyeceğini belirterek, taahhütnameyi ekinde sunmuş olması nedeniyle 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 2. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeksizin hükmün bozulmasına.”

  Yasa bozması nasıl oluyor

  YARGITAY’ın, diğer örnek bozma kararı ise şöyle: “Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanığa 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Çek Kanunu’nu yürürlükten kaldırılmış dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan 5237 sayılı TCK’nın 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.”

  YanıtlaSil
 168. Bakan Yazıcı'nın büyük iddiası

  07/02/2010 / 18:07
  TEKEL işçilerinin eyleminde PKK'lıların parmağı mı var?

  TEKEL sorununa çözüm aşamasında araya provokatörlerin karıştığını belirten Yazıcı, "İşe şeytan karıştı, hani 72 buçuk millet derler ya, Türkiye'de ne varsa, buna PKK da dahil bu işe fitne sokmaya başladı." ifadesini kullandı.

  Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile birlikte AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı'nın açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Yazıcı, TEKEL işçilerinin eylemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İktidara geldiklerinde özelleştirmeler sonucu işsiz kalan 17 bin işçi olduğunu hatırlatan Yazıcı, 2004'te çıkardıkları bir kararname ile, işçileri 4C statüsünde işe aldıklarını söyledi. TEKEL işçilerinin işsiz kalma sürecini anlatan Yazıcı, şuan TEKEL işçilerine verilen son imkanları anlattı. "İhtiyaçlar sonsuz, imkanlar sınırlı. Bu sınırlı imkanlarla sonsuz ihtiyaçları bir yerde denkleştireceğiz." diyen Yazıcı, şöyle devam etti: "Biz çalışmaya başladık. Çalışmalara devam ederken araya provokatörler girdi. İşe şeytan karıştı. Hani 72 buçuk millet derler ya Türkiye'de ne varsa PKK da dahil bu işe fitne sokmaya başladı."

  En son TÜRK-İŞ Başkanı ile Başbakan'ın görüştüğünü hatırlatan Yazıcı, "Başbakan, Maliye Bakanı ile bize görev verdi. Oturduk, 3 gün boyunca çalıştık. Bu çalışma sonucu, ilkokul, ortaokul, fakülte diye üçe ayırdık. Her kategorinin ücretine ortalama 100 TL zam önerdik. 10 ay olan çalışma süreleri, 11 ay olsun dedik. Yılda 10 gün olan izinleri, 22 gün kullansın dedik. Emekli olurken de tazminat ödensin dedik. Öneri bu. Bunun kararnamesini de yayınladık. Elinizi vicdanınıza koyun, verdiklerimizle bu ülkenin imkanlarını değerlendirin. Şunu söylemiyoruz: 'Biz çok iyi para verdik.' Ama sağladığımız imkanlar çok kötü değil. Orada eyleme katılan insanları görüyoruz. Bu duruma insan olarak üzülüyoruz." şeklinde konuştu.

  TEKEL işçilerin bu günlere gelmesinin sorumlusunu sendika yöneticisi ve bazı siyasi aktörler olarak niteleyen Yazıcı sözlerini şöyle tamamladı: "Bulunmaz bir meta gibi muhalefet bu konuyu karıştırıyor ve insanları huzursuz ediyor.

  DAĞDAN İNENLER MASUM HAKKINI ARIYAN İŞÇİ PKK

  YanıtlaSil
 169. Değerli CÜNEYT MY WAY VE JENARDİ Hayırlı hafta başları dileyerek sabah sabah bu yargıtayın açıklaması ile ilgili bize bir açıklama yaparsanız çizilecek bir yol var ise yazarsanız sevinirim saygılar iz.er

  YanıtlaSil
 170. Hürriyet gazetesindeki yazıya bakarsak yargıtay içtihat falan çıkarmıyor doğrumudur

  YanıtlaSil
 171. ARKADAŞLAR BİLEN VARMI VERGİ DAİRESİNE BORCU OLANA YURT DIŞI YASAĞI KONUYORMU

  YanıtlaSil
 172. SAYIN OYA ARMUTÇU'NUN RÖPORTAJINI DEFALARCA OKUDUM, YANLIŞ ANLAŞILABİLECEK BİR YÖNÜ VARMI DİYE.ÖNCELİKLE ŞUNU BELİRTEYİM TECRÜBELERİM BANA OLAYLARA TARAFSIZ VE ŞÜPHEYLE YAKLAŞMAYI ÖGRETTİ. AÇIKLAMALAR ÇELİŞKİLERLE DOLU. ÖNCELİKLE SAYIN BAŞKAN YARGILAMANIN UZAMAMASI İÇİN İŞLEMLERİ HIZLANDIRDIKLARINI, YASA GEREGİ BOZMA KARARI VERİLDİĞİ GİBİ, BERAATLE SONUÇLANACAK KARARLARADA BERAAT VERDİKLERİNİ BELİRTMİŞ. GÜNDE 2.700 DOSYAYA İMZA ATTIGINI SÖYLEMİŞ, ŞİMDİ SORUYORUM GÜNLÜK 8 SAAT MESAİ İÇİNDE SAAT BAŞINA 337 DOSYAYI NASIL SAGLIKLI OLARAK İNCELEYEBİLİYORSUNUZ, NASIL ADİL VE DOGRU YARGILAMA YAPABİLİYORSUNUZ BUNU ANLAMAK ÇOK ZOR OLSA OLSA MATBU OLARAK HAZIRLANAN KARAR METİNLERİNE 8 SAAT İÇİNDE İMZAYA ANCAK YETİŞEBİLİRSİNİZ, VERİLEN KARARLARIN ADİL OLDUGUNA VE ADALETİN TECELLİ ETTİĞİNE İNANMIYORUM. BURADA İNCE BİR OYUN VAR BİRİNCİSİ YARGITAY TOPU KENDİSİNDEN ATIYOR, İKİNCİSİYASA GEREGİ TAAHHÜT VERİLEN DOSYALAR MAHKEMELERE BOZMA KARARI İLE İADED EDİLİYOR, BURADA HAKLILIGINA İNANIPTA TAAHHÜTTE BULUNMAYAN MAGDURLARIN ÖNÜ KAPATILIYOR VE TAAHHÜTE ZORLANIYOR. NORMALDE BİR DOSYANIN YARGITAYDAN DÖNMESİ 4-5 YIL YAPILAN BU İNCE AYARLA MAGDURUN BU ŞANSI ORTADAN KALKMIŞ OLUYOR. ŞİMDİ BİZİ BEKLİYEN PROBLEM ŞUDUR, TAAHHÜTTE BULUNANLAR İLK YIL SONUNDA TAAHHÜTLERİNİN 1/3 NÜ ÖDEMEDİKLERİ ZAMAN OTOMATİKMAN İKİNCİ YIL BEKLENMEDEN İNFAZ BAŞLIYOR, TABİ ALACAKLININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE Kİ HEPSİ ŞİKAYETLERİNİ YENİLEYECEKLERİNE EMİNİM. EGER YARGITAYIN BOZMA KARARI İLE YARGILAMA İKİ YIL DURACAK VE İKİNCİ YILIN SONUNDA TEKRAR YARGILAMA YAPILIP YENİDEN YARGITAY YOLU AÇILACAKSA SORUN YOK. LAKİN BÖYLE BİR ŞEYE İHTİMAL VERMİYORUM. BURADA YARGITAY İNCE BİR KARARLA BU İŞE SON NOKTAYI KOYMUŞ VE BİZE BİR YILIN SONUNDA CEZAEVİNİN YOLUNU AÇMIŞTIR. KANAATİM BU YÖNDE OLUP, İNŞAALLAH YANILAN BEN OLURUM DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

  YanıtlaSil
 173. 171 BİLDİĞİM KADARI İLE VERGİ BORCU 60.000 TL Yİ AŞINCA YURT DIŞI YASAGI KONULUYOR

  YanıtlaSil
 174. VERGI BORCUNDA YURT DISI YASAGI BILDIGIM KADARI ILE 100 MILYAR LIMITI VAR

  YanıtlaSil
 175. vergi borcuna yurt dışı yasağı kalkmıştır
  sayın yorumcular bilmiyorsanız cevap vermeyin herşeye cevap vereceksiniz diye bir şey yok
  anayasa mahkemesi iptal etmiştir ama yasak konulmuş ise ki burası trkiye oluyor dava açar kaldırırsınız

  YanıtlaSil
 176. sayın cuneyt yorumlarınızı beklıyoruz

  YanıtlaSil
 177. vergi borcu konusunu yazdım anayasa mahkemesi iptal etti dedim neden yayınlanmıyor

  YanıtlaSil
 178. BEN SU AN YURT DISINDAYIM RAKAM 100 MILYAR

  YanıtlaSil
 179. Sayın 175;

  Bunula ilgili örnek var mı ? Benimde sorunum vergi dairesi borcundan dolayı yurt dışı yasağı.
  Eğer örnek dava bilgisi verebilirsen sevinirim..

  YanıtlaSil
 180. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 3463 sayılı Kanun ile değiştirilen 22 nci maddesinin birinci fıkrasının vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere bölümünün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş
  kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine
  kararı verilmiştir.

  Anayasa Mahkemesi

  Anayasanın 23 üncü maddesinden hareketle vatandaşlık ödevi” nedeniyle özgürlüklere yasa ile sınırlama getirilebileceği, Yasa ile getirilen sınırlamanın vergi borcu bakımından açık ve net olması, ölçülü olması, amaç ve araç arasında makul bir ilişki ve denge olması gerektiği, Vergi ödevinin hangi aşamasında hangi yetkililerce ve hangi ölçütlerle göre yasak konulacağı belirtilmeksizin yetersiz ve belirsiz bir ifade ile sınır getiren Pasaport Kanunu hükmünün Anayasanın 2, 13 ve 23 üncü maddelerine aykırı olduğunu belirtmiştir.

  5766 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanuna eklenen 36/A maddesinde, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi, Anayasa hükümleri ve konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dikkate alınarak yapılan düzenlemede;

  • Yurt dışı çıkış tahdidinin vergi alacakları için uygulanması kuralından hareketle sadece Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Vergisi Kanunu kapsamına giren alacaklar için bu tahdidin uygulanabileceği,

  • Vadesinde ödenmeyen vergi borcunun cebri icra işlemlerinin başlangıç belgesi olan ödeme emrinin tebliği üzerine bu belgede verilen 7 günlük sürede ödenmemesi halinde uygulanabileceği,

  • Kanunun; kaçan, mallarını kaçıran, hileli yollara sapan borçlular için öngördüğü güvenlik tedbirlerinden biri olan İhtiyati Haciz kararı alınmış borçlular için de bu hükmün uygulanacağı,

  • Teminat alınmış, tecil edilmiş, yargı kararları gereği takibi durdurulmuş alacaklar ile hakkında aciz hali tespit edilmiş şahıslar için yurt dışına çıkış tahdidi uygulanmayacağı,

  • Tahdit konulabilmesi için borç tutarının 100.000 Yeni Türk Lirası ve üzerinde olması gerektiği,

  • Yurt dışına hastalık veya iş bağlantısı gibi zorunlu nedenlerle gitmek isteyen borçluların durumlarının alacaklı daire tarafından incelenerek taleplerinin sonuçlandırılacağı kanun yürürlüğe girmiştir.

  YanıtlaSil
 181. 179 karar no2007/4
  karar tarihi 18/10/2007 anayasa mahkemesi kararı

  YanıtlaSil
 182. tv8 ekonomik haberlerde yargıtay 10. dairenin kararından bahsetti.yeni kararla esastan hapis cezası kalkıyor dedi ama anlamadım..bu işi anlatacak varmı??

  YanıtlaSil
 183. selam arkadaşlar vergi dairesi şahsi olan 25 bin tl sınrı var şirket ise 100 bin tl üzeri önce şirket müdürü sonra ortaklara konuyor ve vergi dairesinin çıkış yasağı ile ilgili hiçbir karar duymadım sayın 175 siz bunu nerden duydunuz biz mali müşavir vede vergi dairesi müdürleri ile çok tartıştık bu konuyu ben bi denetim geçirdim benden 2006 defterimi istediler bi firma vedopa takılmış bizde defteri kayıp ettik yani bi taşınma esnasında kayboldu sanıyorum sadece 2006 yok dolayısı ile veremedik denetmende kıllandı 2.250.000 tl ceza yazdı yani o yıl indirilen tüm kdv yi bindirdi ve ceza *3 yaptı yolladı bizde vergi mahkemesine gittik şuan mahkemede olay ama bununla ilgili o firmanınn kdv sini yok sayacak ve ceza kesecek atıyorum *3 600 bin tl ceza kesecek ve bizde bi vergi affını bekleyip ana para yı ödeyip kurtulacaz beklentimiz bu yönde ama bu durumda yurt dışı yasağı gelecek beklentimiz bu yönde çünkü biz ihracat yaptık ve nahsuğlaşma yapıyoruz ya mahsup bekleyeceğiz yada ödeyeceğiz ancak yurt dışı yasağını bekliyorum bununla ilgili bir af yada yasa hiç duymadım rica etsem böyle bir durum varssa paylaşırmısınız saygılar hüseyin kaya

  YanıtlaSil
 184. sn 183 181 de annayasa mahkemesinin kara nosunu
  ve tarihini verdim ayrıca şirket ortağımıza maliyeden konaan yasak vergi borcu için konmuştu
  dava yolu ile kaldırıldı.
  bu olay 2009 da oldu.

  YanıtlaSil
 185. Sayın 184;

  Bu davanın başvuru dilekçesi makamı veya dava ilel ilgili ÖRNEK TEŞKİL etmesi açısından bize ulaştırma şansın var mı ?

  Ben 2001 de Denetmenden ceza yedim. Hala dava Vergi mahkemesinde. Ama yurt dışı yasağım var.

  Teşekkürler..

  YanıtlaSil
 186. cüneyt abi kalkacak mı bu hapis cezası sizden hyorum bekliyorum inanın bunaldım artık korkuyla yaşamaktan

  YanıtlaSil
 187. sayın 185 davaya şirket avukatı bakmıştı
  o nedenle bir karar ulaştıramam
  nasılki kredi kartlarında yıllık aidat miktarını dava açan geri alabiliyor bu da onu gibi çoğu iptal kararını bilmiyor o nedenle dava için başvuran çok az

  YanıtlaSil
 188. PEKİ Bİ GEREKÇE VARMI YANİ ŞU ŞARTLAR OLUŞMADIĞINDAN DOLAYI FALAN DİYE TEBLİĞ EDİLMEDİ YADA TEMİNAT VAR GİBİ BİR İPTALMİ YOKSA DİREK HER HANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN Mİ İPTAL ETTİ
  YANİ BEN DURUMUMU YAZDIM BU ŞEKİLDE BİR CEZA YESEK VE YASAK KONSA YİNE İPTAL EDEBİLİRMİ ANAYASA MAHKEMESİ ACABA BİR BİLGİNİZ VARMI YADA YORUMUNUZ OLURMU BU KONUDA TABİKİDE FARKLI GÖRÜŞLER OLABİLİR SİZİN BELİRTECEĞİNİZ TAM BİR SONUÇ OLMAYACAKTIR AMA YİNEDE Bİ GÖRÜŞ BELİRTİN LÜTFEN SAYGILAR H.KAYA

  YanıtlaSil
 189. 188 187 HİTABEN YAZILDI

  YanıtlaSil
 190. ARKADAŞLAR BU İPTAL SADECE VERGİ BORCUNA KARŞI DEĞİL BANKALARIN ALDIRDIĞI YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAKLARINA VE TMSF FONUNU KOYDURDUĞU ÇIKIŞ YASAĞINA KARŞI TÜÜMÜNÜ İPTAL EDEN BİR KARARDIR
  TMSF NA BORÇLU BİR İŞADAMININ ÇIKIŞINA KONAN YASAKLA
  GÜNDEME GELEREK İPTAL EDİLDİ
  ELİMDE KARAR YOK DAVA AÇMADAN KALDIRTAMAZSINIZ

  YanıtlaSil
 191. site takipcileri yorumcu kardeşler 163 ce bir
  bakıverin selamlar bodrum 48

  YanıtlaSil
 192. sn.bilgili arkadaşlar 10. ceza başkanının açıklamasına yorum yazarmısınız. A.D

  YanıtlaSil
 193. saygıdeğer site yönetimi yargıtayın bu günkü açıklamasıyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi alabilirmiyiz .slm

  YanıtlaSil
 194. Arkadaşlar yukarda izah ettim ama anlaşılmadı sanırım
  İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 3463 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasında,vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez. hükmünün iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne üç ayrı başvuru yapıldı. Yine aynı Mahkeme, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 15. maddesinin, 4672 sayılı Yasa ile değiştirilen (3) numaralı fıkrasının, ‘’5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi hükümleri, Fonun talebi üzerine Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında da uygulanır.’’biçimindeki tümcesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu. Anayasa Mahkemesi, yaptığı toplantıda iptal istemini esastan görüşerek, Pasaport ve Bankalar Kanunu’ndaki söz konusu düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal ettti

  lakin;
  Anayasa Mahkemesi, Pasaport Kanunu’nda iptalden doğan hukuksal boşluğun yasama organınca giderilmesi için, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştıdı..

  Bunun üzerine TBMM 5766 sayılı kanun ve 6183 sayılı kanuna 36/A maddesini ekleyip kanunlaştırdı

  ve o kanunda şartları belirledi
  borcunuz 100 binse yasak var o kanunun diğer hükümleri ise ne olduğu 180 sayılı yorumda var.

  Türkiye’den ağır bir hastalığa yakalandığına ilişkin rapor alıp Rapor doğrultusunda, yurt dışında tedavi görmek için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep edebilirsiniz.
  yasak kalkar

  YanıtlaSil
 195. 192 yorum yapacağız
  yanlış yorumlama olmasın yanlış yönlendirmeyelim arkadaşları biraz sabredin..

  YanıtlaSil
 196. sülaymanol
  biraz daha sabret tüm sorularının cevabını bugün alırsın tüm arkadaşlarda dahil

  YanıtlaSil
 197. tşk. cüneyt bey A.D

  YanıtlaSil
 198. sn. cüneyt bey önceki karşılıksız çeklerimde yargıtaydan onama gelmişti bir tane daha çekim vardı şimdi baktım bozma diyor acaba ne demektir

  YanıtlaSil
 199. cüneyt abi vergiyle bizim işimiz yokki önemli olan çekteki hapis cezası deil mi abi ona yorum yapsanız

  YanıtlaSil
 200. cüneyt abi benim çeklerim yeni yazılmaya başladı inanın şimdiden hapis cezası korkusu başladı chp nin anayasa mahkemesine başvurusu onaylanır mı acaba cüneyt abi

  YanıtlaSil