Yeni Çek Kanunu Değerlendirmesi

53T3DPM39CMG Hukuk Merkezi'nde 19/01/2010 tarihinde gerçekleştirilen ve Y. Doç Dr. Vural Seven tarafından sunulan "Yeni Çek Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Mevcut Duruma Etkisi" konulu seminer..

Konuşmacı : Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

Bütün katılımcılara saygılarımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Güncel bir konu üzerinde bugün seminerimizi vereceğiz.
Çek Kanunu 20 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Çek Kanunu'nun yeni düzenlemeleri karşısında uygulamada ne gibi sorunlar yaşayacağız ve geçmişe ilişkin olan düzenlemelerde ne gibi farklılıklar var, bu konu üzerinde görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım.

yeni cek kanunu

Bir şeyi genel mecrasından çıkardığınız takdirde artık o düzenleme hakkında sağlıklı bir işleyiş yapmanız pek de mümkün hale gelmiyor.
3 grup kambiyo senedinden poliçe, bono, çek. İkisi kredi aracıdır. Çek, ödeme aracıdır.
Çekte vade olmaz dedik. Sistem de buna göre kurulmuştur.
Ancak, 5838 sayılı 28 Şubat 2009'da çıkan kanunla bu daha önceki 2003 yılında yapılan değişiklikle ceza hukuku açısından ileri keşide tarihli çeklere bir değer atfettik. Çünkü şikayet süresini oradan başlattık ondan önce şikayet süresini kabul etmedik. Oradan bir açık ortaya çıktı. Şimdi biraz ileri gittik. 5838 sayılı kanunla dedik ki 31.12.2009 sonuna kadar üzerinde yazılı keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilen çeklerin ibrazı geçersizdir diye bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi ne yaptık daha bir ileri noktaya gittik. 3. maddenin 8. fıkrasında şimdi burada da başka bir çelişki ortaya çıkıyor. Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının TTK'nın 707. maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması halinde bu çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamaz.

Şimdi, dediğim gibi, iş mecrasından çıkarsa başka sorunlarla karşı karşıya geliyoruz.
Kanun koyucu TTK da, çekte vade yok hükmünü dikkate alarak düzenleme yapmış. Kambiyo senetlerinde vadeden önce müracaat hakkı TTK 625'te düzenlenmiş, poliçe ve bonoda. Şimdi poliçe ve bonoda vade olduğu için bu düzenleme yapılmış. Genel atıf maddesi 730'a baktığımızda çekte 625'e atıf yok. Niye yok, çünkü vade yok. Ama şimdi var, Bu durumu nasıl çözeceğiz?
Dediğim gibi, şimdi ihtiyati haciz isterken, ihtiyati haczin iki temel hali var, vadesi gelmiş alacaklar, muaccel ve müeccel vadesi gelmemişler. Vadesi gelmiş muacceller için vadesinin gelmiş olması yeterli ve rehinle de temin edilmemiş olması yeterli. Kambiyo senedi olduğu için zaten ona da ihtiyaç yok. Peki vadesi gelmemişlerde ne olacak? Böyle bir ihtiyaç çıkacak ama.! Çünkü daha önce bunu düşünmedik, böyle bir sorunumuz yoktu. Orada ihtiyati hacze ilişkin vadesi gelmemişlerdeki hükmün uygulanma imkanı buraya yok arkadaşlar. Bir defa onu söyleyelim. Çünkü burada tekrar başa dönüyoruz çekte asıl borçlu yok, herkes müracaat borçlusu, keşideci dahil. Bunu teknik terim olarak kullandığımı zannederim hukukçu arkadaşlar biliyorlardır. Dolayısıyla 625'i kıyasen uygulayabilirsiniz. Şu an hakim, Medeni Kanun madde 1'deki hukuk yaratma yetkisini kullanarak uygulayabilir. Bu mümkün. Çünkü bu, bugünün sorunu, dün yoktu.

Şu anda 3167 sayılı kanun yürürlükte iken karşılıksız çek nedeniyle verilen bütün cezaların veya davaların yeniden baştan görülmesi lazım. Her şey değişti çünkü. ilk dönemlerde de vardı bu tartışma. Şikayetçi kim olacak diye. Hamil. Sonra çeki elinde bulundurmak koşuluyla ara cirantalara da şikayet hakkı 2003'te getirildi. Şimdi yok. Şimdi kalktı. Burada yok. Sadece hamil var. Eğer kanun koyucu isteseydi ki ara cirantaların şikayet hakkı olacağını bunu açıkça düzenlerdi. Karşılıksız çek şikayet hakkı sadece hamilde var, ara cirantaların yok. Şimdi bakın yine ne oldu? Şikayet hakkı ortadan kalktı. TCK'nın 7. maddesi lehe kanun hükümleri bunu da değerlendirilmek zorundasınız. Ceza miktarına ilişkin hükümleri söylemiyorum. Orada da zaten tamamen değişiklikler var, onunda değerlendirilmesi lazım.

Bir önemli değişiklik; şikayet süresi değişti. Şikayet süresi değişti derken; 6 ay, zamanaşımı da 6 ay. Sorun nereden başlayacağı. O başlama noktasını tespit. 3167'de çek üzerinde yazılan keşide tarihine göre + 10 gün + ibraz süresi + 6 ay idi. Ve bu süre 9 aya da çıkabilir, 10 aya da çıkabilir, 1 yıla da çıkabilir. Şimdi değişti. Çünkü genel hükümler uygulanacak. TCK madde 73. Süre 6 ay. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği ve öğrendiği günden başlar. Savcı arkadaşlarımızın işi zor. Fiil kolay da fail kim belli değil ki. O dönemde onu tespit edeceksin. Neye göre? Ticaret sicil kayıtlarına göre.

Şu aşamada gerçek kişi tacirler açısından değil de tüzel kişi tacirler açısından anonim şirketlerde ve Limited şirketlerde; yönetim kurulu anonim şirketlerde, limited şirketlerde müdürler kurulu oturup karar alacaklar, içlerinden bir tanesini sorumlu seçecekler.
Diyecekler ki bu arkadaş mali işlerden sorumlu. Karşılıksız çek olursa o sorumlu olacak diye. Bunu da o kararı almakla halletmiş olamayacaklar. Neden? Çünkü mahkeme veya savcılık kovuşturma veya soruşturma aşamasında bunu Ticaret Sicil'den soracak. Mecbursunuz o zaman temsile ilişkin kararları ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye ki sanığı belirleyebilelim. Bu çok kolay olmayacak. Bakın sadece şikayet süresinde sanığı belirleme açısından sorunumuz çıktı. Peki başka neye etki ediyor? Şimdi 5. maddedeki özel ceza kanunlardaki ceza getiren hükümler işte TCK'nın genel hükümlerine aykırı olamaz diye. Çek kanunu ile genel hükümler tekrar delinmeye başladı.
Birincisi zincirleme suç, müteselsil. Şimdi ara bir dönem daha var yalnız. 31.12.2008 ile bunun yürürlüğe girdiği 20 Aralık 2009'a kadar olan dönemde TCK madde 5 yürürlükte olduğu için genel hükümler uygulanacak ve zincirleme suç olduğu için.
Her çek yaprağı ayrı bir suç olacak. Fakat sıralı çek dediğimiz yani bir tane otomobil almışsınız ve çek yaprağından 5 tane vermişsiniz ve o otomobil alışverişi için ve o kişiye karşı vermişsiniz. Artık burada müteselsil suç var tek suç oluşacak.

İkinci ihtimalde olan taahhütle ilgili bir sorun var.
Şimdi, buradaki taahhüt belki gözünüzden kaçmış da olabilir, belki hiç öyle bir anlam da vermemiş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Buradaki sanıkla, taahhütte bulunan sanıkla takipteki borçlu tüzel kişi olursa aynı kişi değil. Bakın bir sıkıntı çıktı hemen karşımıza. Nasıl? Şimdi, takibin borçlusu kim? Tüzel kişi. 3167'ye göre sanık kim? Gerçek kişi. Ama gerçek kişinin o borçtan sorumluluğu yok ki. O borcu ödemek gibi sorumluluğu yok. Kural olarak onun malvarlığına gidemiyorsunuz. Şimdi taahhüt verdi. Şimdi bu taahhüt mevcut borca katılma mı? Birlikte borç yüklenmesi haline mi geldi acaba? Ve yarın bu borçların yüzde 90 ının ödeneceğini de düşünmüyorum ben. Belki kötümserim, o zaman siz bu tüzel kişi adına olan bu borca burada sanık anlamında taahhütte bulunmakla katılmış mı oldunuz. Onun yanına müteselsil borçlu haline mi geldiniz? Bunlar düşünülmeden şu anda yapılan işler, ileride sizi sıkıntıya sokabilir. En azından, avukat arkadaşlardan yapacaklar varsa oraya bir ihtirazi kayıt koyun.

Nasıl ihtirazi kayıt koyalım?
Şartlamı dersiniz başka yolla mı dersiniz ama savcılığının matbu olarak verdiği belgeyi gördüm çünkü bana getirdiler orada sorun var. Nasıl sorun var? Cezaları ödemek falan oradaki ödenen ceza değil alacağa ilişkin ödeme var. O metinde de bir düzeltme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Cumhuriyet Savcısı Murat İnci Bey sormuş infazın yada davanın durması için 5941 sayılı çek kanunu geçici 2. maddede ödeme taahhüdünde şekil şartı var mı?
Şekil şartı ödeme taahhüdünde yazılı olması lazım. En azından da savcılığa yada mahkemeye gidip beyanda bulunulup bu beyanın altına imzanın alınması lazım. Başka ihtimal yok. Yani sözlü de yapılabilir de o sözünün tutanağa geçirilir en azından kayıt altına alınması lazım ki; ilk taksidin bir yıl içersinde ondan sonra kalan bölümünde iki yıl içersinde ödenmesi gerektiğinin beyan altına almamız lazım. Yani fiili olarak yazılı olmayı gerektiriyor.

Peki hocam alınan yazılı beyan taahhüt diyelim icra dairesine götürüldüğünde taahhüt olarak kabul edilebilir mi?

İşte biraz önce ifade ettim, edilmemesi lazım. Çünkü orada takip ayrı devam ediyor. Onun takiple doğrudan bir ilgisi yok. Eğer olur dediğiniz takdirde tüzel kişinin borcundan gerçek kişiyi de otomatikman birlikte borç yüklenmesi şeklinde sorumlu hale getireceksiniz. Şu anda taahhüt verenler bu sorunlardan habersiz taahhütlerini vermekteler, yarın bunla ilgili sorunlar yaşayacaksınız.

Beni dinlediğiniz için zannederim biraz içiniz karardı, çünkü çok sorunlardan bahsettim, ama şunu söylüyorum bunların hepsinin üstesinden gelmemiz mümkün, fakat bizim sorunumuz nerde, bunları nasıl uygulayacağımızda.
Elimizdeki malzemeyle neler yapıp yapamayacağımız konusunda. Ve herkes bulunduğu ortamda bulunduğu makamda mevkide yaptığı işte kendi sorumluluğuna uygun ve işine uygun davransa bu sorunların çoğunu yaşamayacağız.
Buna ihtiyaç da kalmayacak. Ve bakın, hukukun hakkı iade edeceğine olan inanç da ortadan kalkıyor. Benim kişisel kanaatimi soruyorsanız, bu eski karşılıksız çek suçlarından hiçbir şey çıkmayacak, çıkmaması lazım. Her şey darmadağın oldu. Ceza kanununun 7. maddesi var. Lehe kanun hükümleri uygulanır. Bunu engellemeniz mümkün değil.

Evet, tekrar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim
Konuşmacı : Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

626 yorum:

1 – 200 / 626   Yeni›   En yeni»
uludağ dedi ki...

Kriz vatandaşı vurdu. Takipteki kredi miktarı rekor oranda arttı. 2009’da takipteki kredi miktarı yüzde 55.5 oranında artarak 22 milyar liraya yaklaştı.
Bireysel kredi borcunu ödeyemeyenler listesine 1 milyon 74 bin yeni vatandaş eklendi. Böylece bireysel kredi borcunu ödeyemeyen sayısı krizde yüzde 50 oranında artarak 3 milyon 243 bine yükseldi. Neredeyse kredi kartı kullanıcısı iki kişiden biri borcunu ödeyemez oldu.
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan`ın güvertede keyif çatmakla suçladığı bankalar krizde karlarını yüzde 50 artırdı. Böylece 49 banka krizi 20 milyar 75 milyon lira karla kapattı. Ancak aynı dönemde kriz nedeniyle geliri düşen, işini kaybeden, şirketini kapatan vatandaş hem kredi hem de kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekti. Böylece 2009 yılında takibe düşen kredi miktarı yüzde 55.5 oranında artarak 14 milyar liradan 21 milyar 600 milyon liraya yükseldi.
Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise Aralık 2008`de yüzde 3.7 iken Aralık 2009 sonu itibariyle yüzde 5.3`e çıktı.
Krizde bireysel kredi müşterisi sayısı 34 milyon 345 binden Aralık 2009 sonu itibariyle yüzde 4.4`lük artışla 35 milyon 830 bine yükseldi. Tüketici kredisi kullanan sayısı yüzde 6.3 oranında artarak 11.9 milyona çıktı. Kredi kartı kullanan müşteri sayısı ise yüzde 3.2 oranında artışla 26 milyon 328 bin oldu.
1 milyon 74 bin kişi!
Ancak krizde takipteki bireysel kredi müşteri sayısında rekor artış oldu. Aralık 2008`de 2 milyon 169 bin kişi bankaların takibine düşerken; 1 yıl sonra yani Aralık 2009`da bu sayı yüzde 49.5 oranında arttı. Bir başka ifadeyle takipteki kişi sayısına 1 milyon 74 bin kişi daha eklendi. Böylece bankaların takibe aldığı bireysel kredi müşteri sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi.

Ev borcunu ödeyemedi!
Takibe düşen bireysel kredilerin alt kalemlerine bakıldığında takipteki müşteri sayısında en büyük artış yüzde 90`lık oranla konut kredilerinde oldu. Takibe düşen konut kredisi kullanıcısı sayısı 10 binden 19 bine çıktı. İhtiyaç kredilerinde bu artış yüzde 75 oldu.
Kart borcunu iki kişiden biri ödemedi!
Ancak sayısal olarak bakıldığında takibe düşen müşteri sayısının en fazla kredi kartlarında olduğu görüldü. Aralık 2008`de kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 564 bin iken; Aralık 2009 sonunda bu sayı yüzde 45.6 oranında arttı. Böylece 2 milyon 277 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemez duruma geldi. Bir başka ifadeyle neredeyse iki kişiden biri kart borcunu ödeyemedi.
Tüketici kredilerinde ise takibe düşen müşteri sayısı yüzde 62.6 oranında arttı. Böylece 653 bin olan takipteki tüketici kredisi müşteri sayısı 1 milyon 62 bine yükseldi.

Anonim dedi ki...

ŞİMDİ BAZI ÇEVRELERİN KARŞILIKSIZ ÇEKTE HALA HAPİS CEZASI VERILMESİNİ SAVUNAN YENİ BİR MODA YARATAN CÜMLELERİ '' BİZ ASLINDA HAPİS CEZASINA KARŞIYIZ AMA KÖTÜ NİYETLİLERİ NASIL AYIRACAĞIZ '' DİYE HİÇ SAMİMİ OLMAYAN SAVUNMALARI VAR.KÖTÜ NİYETLİ İNSAN ÇEK TEDE VAR,SENETTE DE VAR ,TİCARİ SÖZLEŞMEDE DE VAR,HER YERDE VAR.ADALET NİYET OKUMAZ ,NİYET OKUYAMAZ,ÖNEMLİ OLAN ÇEK,SENET DEĞİL BU EVRAKLARIN ÖDENEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR.BU EVRAK ÖDENMEDİĞİ ZAMAN HAPİS CEZASI VEREREK ,ÇÖZÜMÜ DÜŞÜNMEK OLSA OLSA BİR AKIL TUTULMASIDIR.DEVLET ,TİCARETTE MÜDAHALECİ OLAMAZ,ANCAK SORUNUN ÇÖZÜLMESİNDE ,DÜZENLEYİCİ OLARAK ROL ALABİLİR,HAPİS CEZASI KOYARAK DEĞİL ,EVLERE İCRALAR GÖTÜREREK DEĞİL.CHP NİN İPTAL GEREKÇELERİNİN ÇOK SOMUT DAYANAKLARLA SAĞLAMLAŞTIRILDIĞINI GÖRÜYORUZ.UMUDUMUZ BU SEFER ANAYASA MAHKEMESİNİN ÇEKTE HAPİS CEZASINI DÜZENLEYEN CÜMLELERİN İPTAL EDİLECEĞİ YÖNÜNDEDİR VE BU KUVVETLE MUHTEMELDİR

Aa dedi ki...

Şu anda 3167 sayılı kanun yürürlükte iken karşılıksız çek nedeniyle verilen bütün cezaların veya davaların yeniden baştan görülmesi lazım. Her şey değişti çünkü. ilk dönemlerde de vardı bu tartışma. Şikayetçi kim olacak diye. Hamil. Sonra çeki elinde bulundurmak koşuluyla ara cirantalara da şikayet hakkı 2003'te getirildi. Şimdi yok. Şimdi kalktı. Burada yok. Sadece hamil var. Eğer kanun koyucu isteseydi ki ara cirantaların şikayet hakkı olacağını bunu açıkça düzenlerdi. Karşılıksız çek şikayet hakkı sadece hamilde var, ara cirantaların yok. Şimdi bakın yine ne oldu? Şikayet hakkı ortadan kalktı. TCK'nın 7. maddesi lehe kanun hükümleri bunu da değerlendirilmek zorundasınız. Ceza miktarına ilişkin hükümleri söylemiyorum. Orada da zaten tamamen değişiklikler var, onunda değerlendirilmesi lazım.
Arkadaşlar şimdi buna göre eğerki bizi mahkemeye veren hamil değilde cirontaysa dava düşecekmi?

Anonim dedi ki...

10 ay yattim. Benim 9 yaşındaki oğluma cevap vermek için bir takım sorulara cevap bulmam gerekiyor.
1- geçen yıl oğlumun okulundan maalesef oğlum aracı kullanılarak içeri alındım ve uzun süre oğlum bu konuda kendini suçladı tedavi gördü bu ne kadar adil?
2-Tamam istemeyerekte olsa birilerin,n canını yaktık peki ya bizim bu durumlara düşmemize neden olanların hiç mi suçu yok elimde bir sürü sahte çek var bu çeklerin basılmasını engellemek devletin görevi değil mi?
3-Aylarca en yetkili ağızlardan yasa çıktı çıkacak haftaya gibi vaatlerle oyalandık. Hadi bize acımadınız ailelerimizi bu ümitle yaşatmak ne kadar adildi? 3-5 yıl içinde tamamen tarihe karışacak hapis cezası için bu süreleri yatan insanların dağılan ailelerin psikolojisi bozulan çocukların kaybedilen hayatların vebalini kim ödeyecek nasıl ödeyecek?
4- En nihayetinde yasa diye bir şey çıktı hepimiz bir dünya kağıda imza attık ve yatar sürelerimiz göz önüne alınmadı yani aslında yattığımız ile kalmamız istendi. Zaten yeni yasa anlaşmayı öngörmekte idi anlaşsak bu duruma düşermiydik yada ben zaten borcumu 2 katı ile ödeyecem desem ve bunu taahhüt etsem zaten borçlu olduğumuz insanlar bizi bırakmazmıy dı? Demek istediğim bu yasa ne için ve kimin için çıkarıldı?
Aslında daha yazmak istediğim çok konu var içimden bunlarıda silmek geliyor . biliyorum ki hiç bir şey değişmeyecek. Allah hepimize yardımcı olsun.

Aa dedi ki...

4 de yazan arkadaşımız geçmiş olsun diyorum ilk başta.Umarım bir daha c.evi görmeden bu saçma sapan yasa kalkar.Bu yasa neden çıkarıldı diyorsunuz;bu yasa bankalara finans çevrelerine teslim olmuş,görsel ve yazılı medyayı tehdit ederek ekonomide pembe tablo çizen tefetörlerin emrindeki milletvekilleri tarafından çıkarıldı.Ab uyumlu bir Türkiye sloganları atmaktan geri durmayan ama Ab ülkelerini bırakın dünyada bir iki ülke haricinde kalmamış Ab ülkelerinde 1700 - 1800 yıllırı arasında kaldırılmış çeke hapis cezasını dahada ağırlaştırarak halkına reva gören Faize para ticaretine karşıyız sloganları ile yönetimi ele geçiren din bezirganları tarafından çıkarıldı bu yasa.Oğlunuza bu tipleri tek tek tv den gösterin ve işte bu yalancılar yüzünden içeri girdiğinizi anlatmaya çalışın benim tavsiyem bu.Çocuğunuzda bunlara kin ve nefret dolu olarak büyüsün.Türkiyenin tarihine kara leke olarak geçecek bu insanlarında bir gün yargılandığını elbetki göreceğiz.Saygılarımla.

Anonim dedi ki...

duy tayip bey kıriz teğet geçiyorrrr deniz baykala cevap vermek için ayırdığın zamanın birkısmını ekonomiye ayırsan yada bu işler in kelime davarcığını genişleterek yürümeyeceğini anlasan da hepimiz kurtulsak. zaman 1453

Anonim dedi ki...

4. deki arkadaşım geçmiş olsun bu zihniyet insanların borç yüzünden hapse atıp insanların ailelerini nehale getirdigini hiç düşünmüyor!
bu ne müslümanlıga nede insanlıga sıgar ama aldıkları bu ahlar onlar için hiç hayırlı degil inşallah anayasa mah. bu saçma çek hapsini kaldırırda bu ülkede düzgün kalan birşeyler oldugunu görürüz.fakat anayasa mah. hala neyi bekliyor anlamıyorum?

Anfa dedi ki...

Değerli arkadaşlar,

Yukarıda yer alan Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN'in konuşmasında ilginç bir nokta var.

Cirantaların şikayet hakkı:

3167 sayılı kanunun 7b maddesinde şikayet hakkı çek hamili ve ciranta diye ayrı ayrı belirtilirken,

5941 sayılı kanunun 5 1 maddesinde şikayet hakkı sadece hamilin diyor.

Avukat Y. Doç. Dr. Vural SEVEN de bunu cirantanın şikayet hakkı yok diye yorumlamış..

Eğer bu yorum doğruysa çok önemli sonuçlar doğurur.

Aa dedi ki...

8 de yorum yazan Anfa evet kesinlikle çok ciddi sonuçlar doğurur bu.
5941 sayılı kanunun 5 1 maddesinde şikayet hakkı sadece hamilin diyor.
Hamil kim çeki kime yazdıysak o.Bu konunun üzerinde mutlaka durulmalı!

Anonim dedi ki...

bugün ycgk da görüşülen dosya var eskiden olsa 300 tane yorum olurdu, herhalde kimsede heyacan kalmadı...

Anonim dedi ki...

arkadaslar benım haberım olmadan antepte bır dava sonuclanmıs gerekcelı karar yazılmıs denıyor ne yapmalıyım

Aa dedi ki...

MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
Hamilin şikayeti,hamil cirontaya tüm hak ve yetkilerini imzalayarak devredebiliyormu?

Anonim dedi ki...

KARDEŞ ANTEPTE BİR SORUNUN VAR ISE BEN SANA YARDIMCI OLABILIRIM YARDIMCI OLMAMI ISTERSEN

Anonim dedi ki...

cgk da dosya görüşülen dosya olsa ne yazar
yargı hükümet uyum içinde çalışıyorlar işte

Anonim dedi ki...

13 NUMARADA YAZAN ARKADASIM ALLAH RAZI OLSUN TELIN VARMIYDI

Anonim dedi ki...

BU ZALİMLERE VİCDANSIZLARA BİR DUR DIYECEK KIMSE YOKMU YA..ADALET İSTİYORUZ.. KALKSIN HAPİS CEZASI..

Anonim dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.
Anonim dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.
Anonim dedi ki...

OCEON WURTH NE KADAR TANIYORSUN

Anonim dedi ki...

arkadaşlar 31/12/2008 tarihinden sonra tüzel kişiler hakkında verilen cezaların ortadan kaldırılmasıyla ilgili elinde karar olan varmı acaba, birisine vermem lazım.

merriaa.

Anonim dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.
Anonim dedi ki...

Not: 31.12.2008 tarihinden sonra TCK. nun 5. 7. ve 20. maddeleri uyarınca tüzelkişiler hakkında ceza verilmemiş ve verilen cezalar ortadan kaldırılmıştır.
tayyar eralpin notu ARKADAŞLAR BU KONU İLE İLGİLİ BİLGİSİ OLAN VEYA TEYİD EDEBİLECEK OLAN VARMI

vezir38 dedi ki...

arkadaşlar nerdesiniz bugun hiç yorum yok herkes pes mi etti yoksa para mı buldu ;)

Anonim dedi ki...

c.g.k daki dava sonucu nereden öğrenilebilir..

myway dedi ki...

Hamil
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Git ve: kullan, ara
Kıymetli evrakı (çek, bono, poliçe, konşimento, varant, makbuz senedi, hisse senedi, tahviller vb.) kanunlara uygun olarak elinde bulunduran, taşıyan gerçek ya da tüzel kişi.

Anonim dedi ki...

22 adsız
31.12.2008 tarihinden sonra TCK. nun 5. 7. ve 20. maddeleri uyarınca tüzelkişiler hakkında ceza verilmemiş ve verilen cezalar ortadan kaldırılmıştır.

Tüzelkişi dediği şirket.
şirkete zaten ceza yok
ceza tüzelkişi (şirket) müdür veya ortaklarına yetkilisi kimse artık..

teyitlik bir konu değil bu aylardır tüzelkişiye ceza yok deniyor.
şirkete adli para cezası verip ödenmediğinde şirketi hapsedemiyorlar :)))))

Anonim dedi ki...

YILGINLIK
BIKKINLIK
DERDİNİ ANLATAMAMA
İŞTE BÜTÜN MESELE BU....

Anonim dedi ki...

aylardır my way bugünkü toplantıyı bekledi
en azından belli oldu yada henüz belli olmadı gibi birşeyler yazmayı düşünüyormusunuz

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

cgk şişli 6 asliye ceza mahkemesinin 2009/227 numaralı kararını bugün görüştümü bilemiyorum...

yani henüz bu konuda bir bilgiye ulaşamadım...fakat yarın tekrar takibinde olacağız...yalnız bu gün görüşüleceği bilgisini veren kişi belki bir bilgiye ulaşmıştır diye düşünüyorum...

umarım görüşülmüştür ve netice lehimize olmuştur.

my way

Anonim dedi ki...

arkadaşlar ben tahutname vermek istiyorum ama odeyecek gucum yok en azından bır yıl rahat edeyım dıye kaçmaktan yoruldum artık nedersiniz bırı bana akıl versin

Anonim dedi ki...

dün soruma cevap veren SAYIN İZMİRLİ MİMAR VE ASAA DOSTLARIMA ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

Anonim dedi ki...

YA BEYLER NE BİÇİM İŞ BU YAA TAAHÜT VERELİM DEDİK AVK GÖNDERDİK BU VEKALET OLMAZ ÖZEL VEKALET VERECEK OZAMAN OLUR DEMİŞLER NASIL İŞ BU AKLIM ERMEDİ DOSTLARIM

Anonim dedi ki...

SAYIN 30 BU KONUDA NASIL BİR YARDIM İSTİYORSUN TAAHHÜT VERMELİMİSİN VERMEMELİSİN KONUSUNDA YARDIM İSTİYORSAN EGER VER KARDEŞİM KAÇAK YAŞAMAK ZOR BUNU YAŞADIK VE YAŞIYORUZ VER KURTUL EN DOGRUSU BENCE TAAHHÜT VERMEK ZATEN ÇOGUMUZ VERDİK VERMEK İÇİN BEKLEYENLER VAR ONLAR VERMEDEN GİTTİĞİ YERE KOVALAYACAKLAR. ŞİMDİ SEÇİM SIRASI SENDE KENDİN DÜŞÜN DOGRUSU HANGİSİ TAAHHÜT VERMEKMİ VERMEMEKMİ O KONUDAKİ EN DOGRU KARAR SENİN KARARINDIR.

Anonim dedi ki...

SAYIN 32 KISACA TÜRKİYEDE AKLININ ERDİĞİ BİRTANE İŞ SÖYLE YETER.....

Anonim dedi ki...

ya birşey soracağım kafam karıştı ben şirket ortağı ve şirket müdürüyüm benim imzaladığım çeklerde ceza alıyormuyum yeni yasaya göre öncekinde aldım zaten ama tüzel deyince şaşırdım

Anonim dedi ki...

arkadaşlar; ben ve avukatım bugün ankara adliyesine gittik.daha öncede bahsettigim gibi 2003 ve 2004 yılların da yazılan çogun da tc no bulunmayan çeklerimden dolayı yeniden yargılanmak için dava açacaktık. yargıtayın yayınlamış oldugu içtihadı tanıdıgımız bazı kalem müdürleriyle görüştük,müdür bey bu konuyla ilgili şimdiye kadar hiç dava açılmadıgını, emsal bir karar olmadıgını söyledi. hatta beraber diger kalem müdürlerininde yanına gittik müdür bey onlarada böyle bir dava açılıp açılmadıgını sonuç alınıp alınmadıgını sordu şu ana kadar diger mahkemelerede böyle bir dava açılmadıgını ögrendik. bu durumda avukatımla biraz daha beklemeyi uygun gördük. şubat sonuna kadar bekleyecegim, sonra yeniden yargılanmak için dilekçemi verecegim, mart sonundada taahhütnamemi verecegim. hepinize iyi akşamlar. ö.k.

Anonim dedi ki...

sn 35

Sizin dışlınızda birisi, çeklerin ödenmesi ile ilgili spesifik olarak görevlendirilmiş ise veya sorumlu olarak gösterilmiş ise, ceza almazsınız. Yok eğer böyle bir kişi belirlenmemişse, ceza alırsınız.

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

cgk şişli 6 asliye ceza mahkemesinin 2009/227 numaralı kararını bugün görüştümü bilemiyorum...

yani henüz bu konuda bir bilgiye ulaşamadım...fakat yarın tekrar takibinde olacağız...yalnız bu gün görüşüleceği bilgisini veren kişi belki bir bilgiye ulaşmıştır diye düşünüyorum...

umarım görüşülmüştür ve netice lehimize olmuştur.

my way

29 da yazdığım yorumda eksiklik olduğunun farkına vardım ve düzeltme ihtiyacı hissettim...

değerli arkadaşlar

cgk şişli 6 asliye ceza mahkemesinin 2009/227 numaralı kararını bugün görüştümü bilemiyorum...

yani henüz bu konuda bir bilgiye ulaşamadım...fakat yarın tekrar takibinde olacağız...yalnız bu gün görüşüleceği bilgisini veren kişi belki bir bilgiye ulaşmıştır (hiç sanmıyorum ama ) olmalıydı...

my way

Anonim dedi ki...

teşekkür ederim ilginize

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY Selamlar yukardaki yazıda şikayetle ilgili son ciro artık şikayet hakkı yokmu sadece çeki kime yazdıysak sadece o mu şikayet edebiliyor bu konuda lütfen bize bir bilgi verebilirmisiniz.selamlar

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

hepimizin bildiği gibi aylardır peşinde olduğumuz,takip ettiğimiz konular,bizi bulunduğumuz ortamdan biraz daha rahat,biraz daha dayatmalarla değilde kendi aklımızla karar verebileceğimiz bir ortamı yaratmak adına yararlı olabilecek bişeyler yakalayabilmekti..

fakat anlaşılan o ki...bu uzun yolda bizim yanımızda olan bazı zat ı muhteremler şimdi bize aylardır savunduğumuz...ve hatta ....EN AZINDAN TAKSİRLE...ibaresinin 5941 sayılı yasa gerekçesine eklendiği halde,bu durumun şekli suç unsurunun düne kadar 5237 sayılı TCK na aykırı olduğunu bas bas bağıran kişiler...geldiğimiz bu noktada mahkemelerin bu konunuyu dikkate alnmasını savunmak bi tarafa...mevcut durumun yeniden yargılanmada infazın bile durdurmayacağı konusunu dile getirmeye başladılar...

bunu anlamak ve yorum yapmak gerçekten zor...

ayrıca tekrar söylüyorum...CGK da görüşülecek şişli 6.asliye ceza mahkemesinden giden 2009/227 numaralı dava PROF adem sözüer in ortaya attığı konunun son noktasıdır...sonuç bence lehe olacaktır ,olmalıdır...

ayrıca bu memlekette adem sözüer gibi akademisyenlerin ortaya attığı fikirlerin arkasında durmak gibi bir zorunluluğu vardır...eğer bu ülkede herkes görevini layıkı ile yaparsa bu ülke çok daha fazla yaşanılacak bir yer olacaktır...

my way

Anfa dedi ki...

YARGITAY’DA İSYAN ÇIKTI

Erzincan’daki deprem Ankara’yı sarsmaya devam ediyor…

Yargıtay’da görevli 30 yargıç acilen Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun toplanmasını istedi.

Başkanlar Kurulu’nun da tek bir gündem maddesi var: Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in gözaltına alınması ve makamının aranması.

Odatv.com

Anfa dedi ki...

Sayın My Way

İster misiniz Yüksek Mahkeme Hükümete kızıp, yasayı iptal etsin:)

Not:Bu mesajı yayınlamayabilirsiniz.

myway dedi ki...

sn anfa

yüksek mahkemenin yasayı iptal etmesi için herhangi bir mercii e kızmasına bence hiç gerek yok...ANAYASA VE TCK nun ilgili maddelerini zaman ayırıp bir kere okumaları yeterli...

hatta bunun için hukukçu olmaya da gerek yok...15 yaşında bir çocuğa okutsalar AYKIRI olduğunu anlayabilir...

my way

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ MY WAY Düşünmek bile istemiyorum ama eğer yargıtay şişliyi ret ederse bizim şişliden aldığımız beraatlar ne olur tekrar cezayamı döner bilgilendirirmisiniz lütfen saygılarımla.

Anonim dedi ki...

EĞERKİ.YARGITAY HAKİMLERİ VE ÜYELERİ ADALETİN GERÇEK HAKIMLERİ İSE KESINLIKLE RED VERİRLER VE HAPİS CEZASI DENEN BİŞEY KALMAZ..TABİKİ ONLARDA İKTİDAR GİBİ TEFECİ VE KAN EMİCİLERİN BASKISINA MARUZ KALMAZLARSA........(SEYMEN)

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar,bende bir mağdur olarak şunu dile getirmek istedim.Siteyi izlediğim kadarıyla söylüyorum....Yazacaklarım tamamen şahsi düşüncelerimdir.
Bizim şuandaki mağduriyetimizle ilgili bir gelişme yok.Şahsi ve özel bir durum olmamak kaydıyla her sorunun cevabı sitede mevcut.Değerli site yönetici arkadaşlar ve diğer bigili arkadaşların emeklerine sağlık.Hepsinin yorumu ve bilgileri birbirinden değerli.
Birde bizim konunun dışındaki(aslında birlike yürüyor) gelişmelere bakın.
Önce! kendinden olmayan insanları yoksullaştırdılar,sonra aydınlarımızı,sonra askerlerimizi ve sonrada yine kendinden olmayan yargı mensuplarımızı mağdurlaştırdılar.İnanın siyaset yapmak için söylemiyorum.Kendlerinden olmayan tüm insanlar mağdur. Bu kadar olmaz , olamaz ,inanamıyorum.Lanet olsun. A.D.

Barışçı-Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşlar; herkese hayırlı akşamlar. Birçoğumuzun; sabrının son hadlerine geldiğini, dayanma gücünün kalmadığını, maddi ve manevi bir çöküş içerisinde ve panik halinde olduğunu, elbette görenlerden, bilenlerden ve yaşayanlardanım. Zaman zaman; bende aynı şeyleri, günlerce; aylarca ve yıllarca yaşamış olan biriyim. Ancak; günlerdir ve aylardır, hepinizin haklı olarak çektikleri bu emeklerin, boşa gideceğini hiç sanmıyorum. Artık Güneş Balçıkla Sıvanamaz. Sayın; Anayasa Mahkemesinin, seçkin üyeleri, Sayın; Y.C.G.K.'nun seçkin üyeleri, haklı olduğumuz bu davamızı göz ardı etmezler diye düşünüyorum. Bu arada; C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusunu inceledim. Aklım erdiği ve bilgim sınırları içerisinde, tamamen eksiksiz bir başvuru olmuştur diye düşünüyorum. Bu bakımdan; biraz daha, ama biraz daha sabırlı ve sakin olalım diyorum. Haklı olduğumuza baştan beri inandığım bu davamızda; tüm arkadaşlarımın, hüzünlüde olsa sevinçler yaşayacaklarını ve özgürlüklerine kavuşacaklarını, en çok umut edenlerdenim. Ancak; geçmişte yaşananlar, çekilen çileler, madden ve manen kaybedilenler, bir daha yeri doldurulamayacak olan değerler... İşte; burada, şimdi; söylenecek söz ve cümle bulmakta zorluk çekiyorum. Belki; birçoğumuz madden durumlarımızı düzeltsek bile, ya; yerini, asla ve asla dolduramıyacağımız kaybettiklerimiz...? Yani; artık bizler, çok ama pek çok geç verilmiş olacak olan, özgürlüklerimizi istiyoruz. Artık; bari bu özgürlük bizlere çok görülmesin. Değerli arkadaşlar; az kaldı, az kaldı, Allah'ın izniyle çok az kaldı, demek geliyor içimden. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara, sevgiler; saygılar ve hürmetlerimle.

Aa dedi ki...

48 de yazan Barışçı-Mersin Ellerine sağlık,bu tür yazılar bizleri motive ediyor,en sıkıntılı anlarımızda böyle güzel yazıları okumak gerçekten hoş.Teşekkür ederim.

Aa dedi ki...

Cezaevinden çıkan arkadaşlarımıza bir sorum olacak.Taahhüdü ihlalden 90 günlük ceza alıp yatanların sayısı çığ gibi çoğalıyormuş diye duyumlar geliyor kulağımıza.Sanırım bunlar icra haciz elektrik borcu için taahhüd verenler.Bunlara içerde 90 günlükler diye isim takılmış.Çekçilerden sonra içerde yeni furya bu diye konuşuluyor.Aydınlatacak arkadaş varmı acaba?

Anonim dedi ki...

Merhabalar, ticaretle uğraştığım süre içerisinde dolandırıldığım için iflas ettim. ve karşılıksız çeklerimden dolayı hapis yattım. Yeni çıkan çek kanunyla taah. vererek dışarı çıkabilidim. Şimdi oraya gitmemek için çaba sarfediyorum. Sorum şu olacak. Bir gayri resmi ortağım vardı. Bu ortağımız çeklerimizi yetkisi olmadan imzalayıp mal alışı yaptı. çek karşılıksız kalınca yazıldı. Ceza davası açıldı ve ceza kesinleşti. bu gün yarın infaza verilecek. Şimdi ben bu çekte bulunan imzalara itiraz etsem. Ne gibi sorunlarla karşılaşırım. Borç gerçekten borçum yanlız kısa zamanda ödeme imkanım yok. Alacaklıda uzun vadeye yanaşmıyor. Çeki iptal ettirirsem mahkumiyet olmayacağından çalışarak ödeme imkanım olabilir. Ceza davası kesinleştiği için imzaya itiraz edebilirmiyim ve sonucu ne olur? Nelerle karşılaşırım.
BKO001

Anonim dedi ki...

merhabalar, ben içerden çıkalı 30 gün ancak oldu. ben içerideyken koğuşumuzda 19 kişi vardı 6 sı çek 2 si taah. ihlal den yatıyordu. denilenler doğrdur. hatta kimi si 90+90 alanda var yani iki taah. olanda var onlara daha bi isim takılmadı :)) yaşasın özgürlük...:)) BKO001

Aa dedi ki...

Erzincan’daki deprem Ankara’yı sarsmaya devam ediyor…

Yargıtay’da görevli 30 yargıç acilen Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun toplanmasını istedi.

Başkanlar Kurulu’nun da tek bir gündem maddesi var: Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in gözaltına alınması ve makamının aranması.

Anonim dedi ki...

51 de yazan arkadaşım .uyudunuzmu bu güne kadar.çekteki imza senin değilse zaten imzayı atan yanar .imza örneğinde imza sana ait değilse
hemen itiraz et. bir dakika bile geç kalman senin zararına.imza örneğinde imza sana ait değilse o kadar . mahkeme imza atanı arar. bu konuda geç kalmışsın..acele etmeni tavsiye ederim...

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR HÜKÜMETE MÜJDE VERİN ÇEK TE HAPİS CEZASINI KALDIRMAMALARINA NEDEN OLARAK GÖSTERDİKLERİ TİCARET DE ÇEK E OLAN GÜVENİN SARILSILMASI OLARAK GÖSTERİLİYORDU.BAŞKA BİR ENSTÜRÜMAN OLMADAN BU OLAMAZ DENİYORDU İŞTE ONLARA YENİ BİR TİCARİ ENSTÜRÜMAN ARTIK BİZİMLE UĞRAŞMALARINA GEREK KALMADI.....

Finansbank Plastik Kartlar ve ADK Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçin Yanık ise Visa Türkiye'nin bir araştırmasına göre işletmelerin ödemelerinde yüzde 41 nakit, yüzde 20 çek, yüzde 8 ticari kart, yüzde 13 senet ve yüzde 18 kişisel kredi kartlarını kullandığını belirterek, bu verilerden yola çıkarak ticari kartlarda ciddi bir potansiyel gördüklerini söyledi.

Yanık'ın VadeKart'ın özelliklerine ilişkin verdiği bilgilere göre, çek fonksiyonu olarak kullanılan özellik ile işletmeler, kredi kartının geçerli olduğu herhangi bir tedarikçiden yapacakları mal alımlarını 3 aya kadar vadelendirebilecek. VadeKart kullanıcıları, tedarikçiden bağımsız olarak sabit vade farkı oranından yararlanabilecek.

BAKALIM ŞİMDİ NE BAHENE GÖSTERECEKLER.BANKANIN SORUMLULUĞU ALTINDA OLAN BİR BİR ARAÇ VE BEN EMİNİMKİ BU SİSTEM YAYGINLAŞIRSA ORTADA ÇEK FİLAN KALMAZ...

ZEYNEP

Anonim dedi ki...

arkadaşlar iki sorum var
1 chp bu yasaya itiraz ettimi?
2-biz madurlar olarak bu işlerimizi takip edip bize hem yol gösterecek hemde hepimizin savunmalarını iyice araştırıp mevcut yasaların saçmasapanlığı sayesinde cezasız ve taahhutsüz çözümlere ulaşacak bir avukat ordusu kuramazmıyız bu ordunun işi ve uzmanlık konusu sadece ve sadece çek davaları olacak nasıl olur yapılabilirmi görüşleriniz nelerdir bunu bir açayım istedim
teşekkürler

Anonim dedi ki...

sayın site yöneticileri biz alacaklıya veya devlete taahüt vericez.eger ödeyemessek taahhütü ihlalden 90 gün ceza alırmıyız?

Anonim dedi ki...

57 hayır
icraya verilen taahhütle bunu karıştırma
yasada belli, taahhüdü yerine getirmezsen ceza kaldığı yerden devam, bunu bir kaç yıllık izin gibi düşün

Anonim dedi ki...

bu kadar karışık yasa çıkarmı her kafadan ayrı yorum hakimler şaşmış yargıtay ekonomi bakanlığı gibi polisi maliye memuru yapmış 1 yıl olmayan yasayı uygulatmış profesörler bir uçtan bie uca görüşte olay budur diye hukuk siteleri mevzuları kapatıyor altına öle değil diye mahkeme kararları yapıştırmış vatandaş avukatlar alıcıysa farklı borçlu ise(savunduğu kişi anlamında) farklılaşıyor bu yasanın rengi belli değil bu yasa iktidarın piç yasalarından biri can yakıyor ahmet kayanın dediği gibi haydi sende iç piç yasası bu ahlaka insanlığa dine kitaba ihzana aykırı b...ir yasa bu kadar etrafında farklı durulan bir yasa daha yok sadece finansçıların cinliği başbakanın aymazlığı iflah olmaz inadı yazıktır yahu perişan ettiler bizi...

Anonim dedi ki...

verdiğimiz taahhütlerin ihlalinde karşı taraf şikayet ederse ceza kaldığı yerden başlar yada soruşturma yada yargılama başka bir yaptırım yok şikayete bağlı devam yaptırımı var sadece..kaçan kaçsın kaçamayan kafese yasası...

Anonim dedi ki...

günaydın arkadaşlar
dün eşim tutuklandı.1 ay önce temyize giden aynı şirkete kesilmiş üç çek için 1 ay gibi kısa bir sürede dava temyizden red olarak döndü ve eşimi aldılar .infazdaki savcıyla görüştüm çok üzücü ama bana şöyle bir yorum yaptı.aynı gün üç davanında (birbirinden bağımsız farklı mahkemelerde açılmış)bu kadar kısa süree gelmesi anormal dedi ve ekledi bu işte birşeyler dönmüş kafa kol ilişkisiyle davayı öne almışlar dedi..ve çok üzüldüm ....bu ülkede satılık olmayan bir kurum var mı acaba ?ayrıca eklemek isterim 4060 a üyeyiz temyiz sonuçlarıyla ilgili hiç bir cevap gelmedi ama eşimin ceza evine hükümlü olarak girdiğinin mesajı anında geldi artık söyleyecek söz bulamıyorum ...inşallah bu iş çözülürde bizlerde rahatlarız....

Anonim dedi ki...

sayın 61,

çok geçmiş olsun.inşallah tez zamanda eşinize kavuşursunuz.
Yanlız çok garip!bu kadar kısa sürede temyizden geri dönmesi.Bence bir yanlışlık var.

Ya avukatınız temyize göndermedi,ya da eşiniz bilmediğiniz başka çeklerden alındı.

RCN...20

Anonim dedi ki...

teşekkür ederim sağolun
dosyayı kontrol ettik temyize gönderilmiş .benim de ilk aklıma gelen o oldu... ama yanlışlık yok...

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar


yargıtay cgk da çekle ilgili dün bir karar çıkmış..kapıya asmışlar...ayrıntıları öğrenmeye çalışıyoruz....

bilginize...

my way

Anonim dedi ki...

BÜYÜK GEÇİŞ OLSUN TEZ ZAMANDA KAVUŞURSUNUZ İNŞALLA ALLAH BELASINI VERSİN BÖYLE İŞİN KENDİMİZİ YERİNİZE KOYDUĞUMUZDA AĞLIYASAMIZ GELİYORDU BENİDE BAYRAMDAN 2 GÜN ÖNCE ALMIŞLARDI EŞİM SABAHA KADAR AĞLAMIŞ.TEMYİZDEN BU KADAR ÇABUK GELEBİLİR BENDE BİR AVUKAT İLE GÖRÜŞMÜŞTÜM BU PARAYI AL DAVADAN VAZGEÇ DEMİŞTİM YOKSA TEMYİZE GÖNDERECEĞİM 2,3 YIL UZAR GİDER DEDİM UZAMAZ UZAMAZ SEN SEVİNME BEN TEMYİZDEN AYNI GÜN ÇIKARIRIM BENİM ORDA ADAMLARIM VAR DEMİŞTİ BURASI TÜRKİYE HERŞEY SATILIK TEMYİZE GİTMİŞ OLABİLİR SİZİN DOSYA AMA ARADA AVUKAT VEYA ALACAKLINI TANIDIĞI VARDIR HEMEN ÇIKARTTIRIRLAR TAAHHÜT İMZALASIN ÇIKSIN EŞİNİZ TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN BU NE YAAA ALLAH BELANIZ VERSİN İLGİLİ KİŞİ

Anonim dedi ki...

Başbakanlığa çek mağdurlarından 20 soru göndermiştim. Bugün yanıt geldi benden adresimi ve T.C kimlik numaramı istiyorlar. KAYAMEN

Anfa dedi ki...

Sayın My Way

2009/227 Nolu Dosya için Yargıtay Sitesinde
Dosya Sonuçlanmadı diyor.

Şimdi Baktım

Anonim dedi ki...

cgk olumsuz arkadaşlar maalesef

Anfa dedi ki...

Kararı okumak gerekir bence..

Ofluoğlu'nun dediğine göre 3167'nin yürürlükte olup olmadığı konusunu ele almamışlar.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bizler durmadan tahhüt veriyoruz da nasıl ödeyeceğiz piyasaların durumu belli iş yok eve ekmek götüremiyoruz ki
tahhüt ödemeyince tekrar mahkeme olmayacak değil mi direk cezaevi bilgisi olan varsa yorumlar mı lütfen...

Aa dedi ki...

Hükümete yakın yayınlarıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi sinirlendiren NTV’nin sahibi ve TÜSİAD üyesi Ferit Şahenk’in Romanya’da 100 adet banka şubesi açacağının bizzat Erdoğan tarafından duyurulması, Garanti bankasının 2009 yılı konsolide kârının 3,1 milyar lira olarak açıklanması ve yine Şahenk’e ait Doğuş Otomotiv’in 2009 yılında 51 milyon lira kâr etmesi, Doğuş Grubu’nun, moda deyişle, krizi fırsata çevirdiğine işaret etmektedir. Bankacılık sektörüyle devam edecek olursak; bütün dünyada bankalar çökerken, Hüsnü Özyeğin’in 62 milyon euro gibi oldukça makul bir fiyata banka satın alması, Sabancı Holding’e bağlı Akbank’ın 2009 yılında 2,7 milyar lira kâr elde etmesi ve Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi’nin 2009 yılı için 1,35 milyar lira net kâr açıklaması, oligopolistik bir yapı sergileyen bu sektörün ne kadar müreffeh olduğunu göstermektedir. Bütün bunlarda hükümetin izlediği politika ve yaptığı uygulamaların etkisini küçümseyemeyiz.

Hükümetin otomotiv ve beyaz eşya sektöründe yapmış olduğu dolaylı vergi indirimi sayesinde 2009 yılında elindeki stoklarını eriten Koç Holding’in 2009 yılı cirosunun 66 milyar dolara, faaliyet kârının 6,6 milyar dolara ve net kârının da 4 milyar liraya çıktığını belirtelim. Ayrıca 2010 yılı teşvik listesinde en büyük on şirketten üçünün Koç’a, birinin de Zorlu’ya ait olduğunu ilave edelim.

Sonuç olarak TÜSİAD bu açıklamasıyla, AKP’nin iktidarda bulunduğu süre içerisinde en çok gerildiği bir dönemde, kritik öneme sahip desteğini hükümete vermekten çekinmemiştir. Bu desteğin arkasında, yukarıda aktarmış olduğum kâr rakamlarının yanında, belki de en çok AKP hükümetinin işgücü piyasasını esnekleştirmesine yönelik girişimleri ve tekel işçilerine yönelik taviz vermeyen tutumu yatmaktadır.
http://www.odatv.com/n.php?n=boynerin-morali-neden-iyi-1702101200

Suheyl dedi ki...

Bu kararın böyle olacağı aşikardı arkadaşlar.Ancak Anayasa Mahkemesi için aynı şeyi söylemek doğru olmaz.Bence Anayasa Mahkemesi bu konuda salt hukuk açısından konuyu değerlendirecektir.Zaten bu güzide kurumda eğer özel kanun denilen hukuksuzluktan doğan bu 5941 sayılı ucubeye bir kılıf dikerse vay halimize ki vay.

Anonim dedi ki...

Anayasa mahkemesinde hala gündeme neden alınmadı acaba CHP nin başvurusu. Hiçbir ulusal basında başvurunun yayınlanmamış olması da manidar. Acaba Chp başvuru yapmamış olabilirmi hala. Biliyorsunuz 20 şubat son gün müracat için . bilgisi olan varmı acaba.....
Cano

Anonim dedi ki...

33teki arkadaşım ilgin için çok teşşekkür ederim

zeynep aslı dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.
Anonim dedi ki...

SAYIN ZAYNEP.ASLI,

114.SIRADAKİ BAŞVURUNUN BİZLERİN SORUNU OLAN YENİ ÇEK YASASI İLE NE ALAKASI VAR! ANLAYAMADIM

Anonim dedi ki...

CHP NİN İPTAL BAŞVURUSU 118 SIRANOLU ŞU ANDA İNCELEMEDE BİRŞEY DAHA DİKKATİMİ ÇEKTİ ŞİŞLİ 14 ASLİYE CEZANIN TALEBİDE VAR ODA 5 MADDENİN 1 FIKRASI 1 VE 2 TÜMCELERİ ODA İNCELEMEDE YANLIŞ GÖRMEDİYSEM

Anonim dedi ki...

ANAYASA MAHKEMESİNİN BÜTÜN SİTESİNİ TARADIM ÇEK YASA İPTALİYLE İLGİLİ HİÇBİRŞEYE RASLAMADIM YOKSA CHP ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURMADIMI

Anonim dedi ki...

ANAYASA MAHKEMESİNİN SONUCUNU BİLEN YOKMU ARKADAŞLAR..........ACİL..BEKLİYORUZ..SABIRSIZLIKLA...

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bir banka reklamında çek yapragını buruşturup atıyorlar yerine vadeli kart kullanın diye reklam var artık çek pek kullanılmıyor galiba yapılan reklamdan belli.artık çek pek kullanılmıycak bana öyle geldi.tabi dogal olarak ödenmemiş çek sayısı düşücek çünkü kullanılmayan çekin ödenmemesi olmaz.biz kurbanlık kuzu olduk galiba bak bunlara kıyak yaptık ödemiyorlar borcunu demek için yapıyorlar.1 sene sonra ne olacak hapsten çıkan kaçan insan hangi parayla borcunu ödiycek?BİZİ KOBAY YAPTILAR!!!

Anonim dedi ki...

79 ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT YAPILDI, AMA GÖRÜŞÜLMEDİ, NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEĞİ BELLİ DEĞİL,
KISA SÜREDE ÇÖZÜM BEKLEMEYİN. KAYAMEN

zeynep aslı dedi ki...

sayın 76

sıra nosunu yanlış yazmışım...118....kusura bakmayın..amaç chp nin başvurusunu yapıp yapmadığını merak eden arkadaşlara takip edebilecekleri yolu göstermek...oraya girenler bir zahmet sıra nosunuda bulabilirler artık sanırım...

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

anlaşılan CGK da bu konu belirsiz kalmaya devam etsin...ve herkes taahhüdünü versin dedi...

yani yorum yapmak bile anlamsız...

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM...

geriye sadece CHP nin başvurusu kalıyor...artık onu bekleyeceğiz...bu kadar yargıtay dan yolu alan asliye cezalar sanırım uyarlama yargılamasında da infazı durdurmaz...tabi ki bu sadece kişisel düşüncem...

kendi adıma izleyeceğim yolu sizle paylaşayım...

TAAHHÜT DİLEKÇEMİ HAZIRLAYACAĞIM...

my way

zeynep aslı dedi ki...

Anayasa mahkemesinin internet sayfasına girerseniz,veriler-istatistikler bölümünün içinde incelenmekte olan dosyalar var...Bu bölümde 118 sıra no suyla yapılan başvuruyu görebilir ve şu an ki durumunu takip edebilirsiniz..zeynep.aslı

Anonim dedi ki...

HAKLISINIZ Sayın , MY WAY
yanılmıyorsam kesinleşen davalar için bu düşünceniz . öylemi ?
Yargıtayda olan davalar ve duruşması devam eden davalar ile ilgili olarak nasıl bir yol izlenmeli sizce..... İZMİRLİ MİMAR

Anonim dedi ki...

arkadaslar anteptekı bır dosyamda gerekcelı kkarar yazıldı denıyor 15 aslıye cezada aradım o dosyalar sulh mahkemesıne gıttı dıyor orayıda aradım daha sonuclanmadı dıyor acıl yardım ne yapmalıyım

Anonim dedi ki...

yargıtayın verdiği ictihad kararında 7 madde den biri varsa itiraz edebilirsin..yoksa.genede itiraz et belki insaflı biri denk gelir..benim erken ibrazdan vardı dilekçe verdim bekliyorum..hayırlısı.

mustafa dedi ki...

Anayasa mahkemesi konusunda biraz sabırlı olun arkadaşlar.Anayasa mahkemesi inceleme araştırma aşamasında.Yani 5941 sayılı yasanın getirileri ve götürüleri konusunda ön çalışma içerisindedir.Öyle basit bir olay değildir.Anayasa mahkemesinin her önüne konulan iptal ve itiraz davaları hemen sonuçlanması mümkün değildir.Anayasa mahkemesine anayasaya aykırılık iddasıyla konulan her yasanın sadece A.yasaya aykırılığına bakmaz.Ön çalışma yapılır.İptal olursa diyerekten raportörler tam bir ön bilgiyle kurula sunar.Bu ön bilgi doğrultusunda A.yasa mahkemesi A.yasaya aykırılık varsa ropörtörlerin sunumlarına göre hareket ederek resmi gazeteye hangi zaman içerisinde verilip verilmeyeceğine karar verirler.Buda daha önceleri de bahsettiğim gibi 1 yılı geçemez.Düşünün bu iptal için baş vurulan yasa tümüyle ülkeyi ilgilendiren bir konudur.Mahkemelerin şahsi kişilerin davalarına binaenaleyh verilen itiraz davalarıyla karıştırmamak gerekir.Keza yasa iptal olursa bu TBMM hak tanımak için bir sürede verilebilir.Yani yasa anayasaya uygun değildir der gerekçelerini yazar.Maddelerini gösterir bunları düzeltin diye resmi gazetede yayınlama durumunu bir müddet askıya alabilir.Bunlara hazırlıklı olmak gerekir.AİHY göre maddeler kesin hüküm sunar.A.Mahkemesine göre A.maddeleri kesin hüküm sunmaz.A.Mahkemesinin gerekçeli kararları vardır.AİHM gerekçeli kararları yoktur.Yasa hükmüne göre hareket eder.Yani AİHM si AİHY da misal olarak bardak budur desin sonç itibariyle bardak odur.şekline şemaline bakılmaz gerekçe sunulmaz.Bizde ise bardak budur denilsin dokuz kafadan bardak şekli farklı farklı çıkarılır.Ana temasına bakılmaz.Kendilerince kafalarından ürettikleri bardak şekillerine birde ayrı ayrı isim koyarlar.Diyeceğim şu ki bardak bardaktır ana tema belli denilmekten se bana göre böyle sana göre şöyle durumlarından dolayı ortaya bir sürü bardak doğar.Kimisine süt kimisine su kimisine de vb.şeyler konulur derler.Halbuki amaç itibariyle hepsi aynıdır.İŞTE KISACA BİZİM ÜLKEMİZ BÖYLE NE YAPALIM.

Anonim dedi ki...

yargıtaydan infaz onaylansa bile 1 ay adli ceza parasını ödemek için süre verilmesi lazım.hemen nasıl almışlar.sanki bir yanlışlık var gibi.EFDEN

Anonim dedi ki...

61 arkadaş büyük ihtimalle sizin temyiz başvurusu kabul edilmemiştir bu işte bir yanlış anlaşılma var 1 ayda bu iş neticelenmez

Anonim dedi ki...

89
cuma günü avukatımızla görüştük.dosya yargıtayda dedi .dün emniyetten almaya gelen polislerle konuştum yakalama pazartesi bize geldi dediler.salı sabah tutuklandı...bu hıza bir türlü anlam veremiyorum. söyleyecek söz yok şaştım valla...

zaman1453 dedi ki...

SELAM ARKADAŞLAR Evde yapılan taahhüt lerin geçersiz olduğunu duymuştum eğer doğru ise ihtiraz etmek için örnek bi dilekçe örneği lazım
ACİL SAYGILAR

mustafa dedi ki...

Arkadaşlar şunu yanlış anlıyorsunuz .yargıtayın gönderdiği dosyalar mahkemelerin verdiği hükümlerin yanlış olduğu gerekçesiyle bozma kararları değildir.Yeni yasadan doğan gerekçelerle lehe olan ortaya çıktığı için tekrar yargılanması gereksinimi doğduğu için bozma kararlarıdır.Yargıtayın bozma gerekçeleri ne olursa olsun 5941 sayılı yasa işleviyle bakarsanız ceza yasasıdır.Bu hükmü A.yasa mahkemesi hariç hiç bir kurum yok sayamazzzzzz.Bu konuda çok fikir ve görüşler mevcuttur.Bu demek değildir ki fikir ve görüşler doğrultusunda yasama yürütme ve yargı ortadan kaldırılamaz.Üçü birlikte hareket eder ve birtanesini dahi geçersiz sayamazsınız.Yargıtayın ve bağlı bulunduğu kurumların 5941 sayılı yasayı göz ardı edemez.Sadece yargılama ve hüküm koyma şerlerinin doğru yapılıp yapılmadığını denetler.Görev ve amaç itibariyle yargıtayın işleyişi bu şekildedir.Bu konularda çok reddiyeler yazmışımdır.Yargıtaya ve bağlı bulunduğu kurumlara umut bağlamak mümkün olamayacağı gibi mümkünde değildir.TBMM de verilen kararlar yasaları doğurur bunuda değiştirmek veya bana göre sana göre kişisel düşüncelerle uygulamamak veya uygulatmamak hiç bir kurumun yetkisinde değildir.Sadece A.yasa mahkemesinin kararları TBMM den çıkan yasaların önüne geçebilir.BU başından beri belliydi lakin çabalar yasalarda açık arayıp 5941 sayılı kanunu etkisiz bırakmaktı mümkünde olmayacağı malumdu.5941 sayılı yasa ceza hükmüm koyucudur.Diğer yasaya zıt kanun maddeleri sadece uygulama açısından tezattır.Bunlarda yasayı yok sayamaz.Kanun evir çevir kesin hükmüyle uygulmaya sokar.Ortada borcunu ödemez isen adli para cezasını yersin maddesi olduğu sürece buda her iki yasada mevcut ne yapılırsa yapılsın cezayı ortadan kaldıramazsın sadece uygulama bozukluklarından dolayı zaman kazanılır yada kazanırsın.Hüküm neyse odur.ANAYASA mahkemesinin kararını bekleyeceğiz tabiki bir çözüm olmazsa bu iş AİHM kadar gidecektir.ANAYASA mahkemesinin vereceği karara umut bağlanılamayabilir.Lakin AİHM kesin ve net söylüyorum umut bağlanılır.Tabi zaman alır diyen arkadaşlarımız vardır AİHM konusunda yanlız 3 ila 5 ay içerisinde hükümete sizin böyle bir durumunuz var demesi bu olaya nokta konulmasında çok büyük önem arzeder.AİHM öncelikle o ülkenin devletiyle anlaşmaya gider buda kısa bir zaman sürer.

mustafa dedi ki...

Sayın zaman öyle bir şey yok.Sadece hakimlerin veya savcıların bazıları hesaplamalarda yanlışlık var diye geçersiz sayabiliyor.Buda azınlıkta sanırım.Sen ne olduysa durumun itibariyle onu yaz biz ona cevap verelim.Hakim veya savcı kendisimi gelsin diyor.Öyle demesi zaten 5941 sayılı yasaya aykırı.Başka kanun maddesi aramana gerek yok.

Anonim dedi ki...

mustafa bey yarın taahhütte bulunacağım acaba taahhüt başlangıç tarihi yarından itibaren başlar yoksa kanunun çıktığı gündenmi başlar

zaman1453 dedi ki...

ERZURUMDA Kİ SAVCI TUTUKLAMASIYLA İLGİLİ KENDİ BAŞLARINI KENDİLER YİYECEK İNŞALLAH TUTUKLANAN SAVCI BUNLARIN ÜYE OLDUĞU CEMAAAT CILARIN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARACAKMIŞ ADAMI TUTUKLATIYORLAR ERGENEKON LA NE ALAKASI VAR İLAHİ ADELET MUTLAKA TECELLİ EDER EDECEK TE İNŞALLAH

SAMİ KAL dedi ki...

Bu mektup ! F Tipi cezaevlerinden birinden yollanmış. Tecrit mahkumlarınca kaleme alınmış. Kimini elbette cezaevlerinde yakınları olanlar tanıyor. Kimilerinden de duyarlı kamuoyu F Tipi cezaevlerinde yaşananlar nedeniyle haberdar. "Haklarımız ve özgürlüklerimiz için mücadele ettik. Sonuç da buradayız" diyerek başlıyor mektup sahipleri.

"F Tiplerini ne kadar biliyorsunuz.Tecrit İşkencesi nedir? Hiç duydunuz mu? Bilmiyoruz..." diyerek de sıralamaya başlamışlar.

"F tiplerine gelen herkes daha önce elle ve elektronik cihazlarla defalarca aramadan geçirilmesine rağmen girişte atlet ve külotunuz da üzerinizde kalmayacak şekilde çırılçıplak soyulur. Dayatılan bu onursuz ve ahlaksız aramaya direnirseniz, dayak yersiniz.

"Hastane ya da mahkemeye gidip gelirken daha hapishaneden çıkmadan gidişte beş, dönüşte beş kez olmak üzere tam on kez aramadan geçirilirsiniz.

"Kaldığınız hücreler tek ya da üç kişiliktir. Tek kalıyorsanız hiç kimseyle, üç kişi kalıyorsanız yanınızdaki iki kişi dışında -gardiyanlar hariç- kimseyle konuşamaz, kimsenin yüzünü bile göremezsiniz. Hastane ve mahkemelere götürülürken bile hücrelere bölünmüş araçlarla götürülürsünüz.

"Mahkemeye sunacağınız el yazısı savunmanız önce hukuki bir bilgi ve yetkiye sahip olmayan gardiyanlar tarafından denetlenir. Gardiyanlar tarafından 'sakıncalı' bulunmaz ve 'olur' denilirse dilekçenizi mahkemeye ulaştırabilirsiniz. Yoksa el konulur.

"Avukatınızla görüşmeye giderken yanınıza kağıt kalem almanız yasaktır. Hücrenizden en fazla elli adım uzaklıktaki avukat görüşüne giderken, gidiş ve dönüşte tam üç kez aranırsınız.

"Bir haksızlığa uğradığınızda verdiğiniz dilekçenin akıbetini bilemezsiniz. İşleme konulup konulmadığını öğrenmek için bile dilekçe üstüne dilekçe yazmak zorundasınız.

"Dört yıldır F tiplerinden verilen onbinlerce suç duyurusu dilekçelerine rağmen ne uygulamalar değişmiştir, ne de keyfi dayatmalarda bulunan tek bir görevli cezalandırılmıştır. Keza gelen ve giden mektuplarımızın da akıbeti belli olmaz, tıpkı dilekçelerimiz gibi...

Acil ve hayati rahatsızlıkları nedeniyle revire çıkmak isteyip de 'doktor çarşıda', 'doktor uzmanlık sınavlarını kazanıp gitti' cevaplarıyla doktor yüzü görmeden ölenler veya bizzat 'doktor' tarafından hastaların kovulması F tiplerinin 'sıradan' olaylarıdır. "

F tiplerindeki tecrit uygulamalarını daha da uzatabiliriz. Hem de sayfalarca. Ama gerek yok. Sanırız aktardığımız bu birkaç madde bile yeterince anlatıyor tecridi" diyor ve taleplerini dile getiriyorlar.

"Ve şimdi yeni Ceza İnfaz Kanunu (CİK) ile bütün bu yaşadıklarımız, maruz kaldığımız tecrit işkencesiyle sessiz sedasız hücrelerimize gömülmek istemiyoruz. Yeni CİK'in tek bir maddesi değil, baştan sona bütün maddeleri incelendiğinde tecrit işkencesinin, hukuksuzluğunun yasal uygulamalar haline getirildiği görülecektir. Bu nedenlerle yeni Ceza İnfaz Kanununa karşı çıkmanızı istiyoruz" diyor içerdeki F tipi mahkumları.

Geri dönüp bakıldığında 2000 yılı Ekim ayından bu yana F tipi Cezaevlerine karşı çıkan hükümlüler arasından yüzlercesi (600) sakat kalmış, yüzün (119) üzerinde insan da hayatını kaybetmiş.

Beni günler, geceler boyu uyutmayan, benim gibi insan onurunu ve onuruyla yaşama hakkını her şeyin üzerinde gören her insanın yüreğini de vicdanını da yakan, yaralayan bir mevzu cezaevleri ve özelde de F tipleri...

Cezaevleri, hayatlarının bir bölümü normal yaşamın kesintisine uğrayan insanları, topluma yeniden kazandırmak, hayata bıraktıkları noktadan yeni bir beyaz sayfa açarak başlatmak ise; bunca eziyet niye!

mustafa dedi ki...

SAYIN 95 5941 sayılı kanuna göre verilen gerekçeli taahhüt verildiği tarihten itibaren başlar

SAMİ KAL dedi ki...

Hayatımın en zor, en berbat günlerimi yaşıyorum. Bu iğrenç ortamda ve burda yaşamanın ne kadar
zor olduğunu bir kaç satırla yazmanın belki beni rahatlatacağını umarak yazmak istedim.

SİZ; Hiç suçunuz yokken 24 saat 3-4 metrekarelik sağouk, havasız, güneş görmeyen, penceresi
bile olmayan, karanlık pis bir yerde üzerinize kilit vurularak sabah kadar çıkacağınız saati ve sizin
beyninizde yaratacağı psikolojinin nasıl olduğunu ???

SİZ; Hiç bileklerinizde kelepçe varken ve ordan oraya götürülürken dışarıdaki insanların sizin
gözlerinizin içine nasıl baktığını ???


SİZ; Hiç tanımadığınız ömrü birçok berbat olaylarla geçmiş sürekli hüküm yiyen insanlarla aynı
koğuşu, aynı sofrayı, aynı ekmeği, aynı banyoyu, aynı kaşığı paylaşmanın nasıl oldğunu ???


SİZ; Evinizde veya herhangi bir yerde bir kaç dakika hava almak için ya dışarıya çıkar yada
pencerenizin önüne gider camı açar temiz bi hava alırsınız, ama ya o pencerinizde özgürlüğünüzün önün
de demir parmaklıklar varsa ne yaparsınız ??? Ben söyleyebilirim pencereden dışarıya baktığınızda
küçüklüğünüzdn bu yaşınıza kadar geçen günleriniz birden gözünüzün önünden bir film şeridi gibi
geçi verir, heleki bütün hayatınızı, ömrünüzü ve her şeyi ona adamış bir sevdiğiniz varsa
sürekli onu görür ve geçmişte yaşadığınız o güzel anılarınız canlanı verir, ve bir kaç dakika temiz
hava almak için gittiğiniz pencere varya şimdi o temiz havayı bunlara rağmen ciğerlerinize çekin
bakalım yapabiliyormusunuz ??? Birde çareyi sigara içmekte ararsınız o pencerenin önünde ciğerlerinize
çekemediğiniz temiz havayı sigaranın zehirli dumanında ararsınız, halbuki burda geçireceğiniz birkaç
gün veya birkaç seneyi hiçe sayar burda yatarak yitirdiğiniz ömrünüzün çoğunu o alır, bunu bile bilede
olsa içersiniz nedenmi çaresizlik !!!

SİZ; Hiç burdaki yerin kapısından dışarıya baktığınızda keşke bende orda dışarıda olsaydım
dedinizmive hatta koğuşunuzun penceresinin önüne konan bir kuş bile olmayı hayal ettinizmi ???

SİZ; Hiç tahliye günü gelmiş özgürlüğüne kavuşmak için kapıdan dışarıya çıkan bir mahkumun
arkasından gözyaşlarıyla baktınızmı ???


SİZ; İğrenç insanların sırf kendi eğlenceleri için onların maskarası oldunuzmu ???

SİZ; Burdayken hergün, her dakika, her saniye sevdiğinizi düşünürken çoğunlukla kalbinizin
ağrıdığını hissettinizmi ???

SİZ; Hiç insanların içinde ağlamamak için kendinizi zor tuttuğunuz ve sakinleştirdiğinizbir
an oldumu ???

SİZ; Hiç bahçede oturduğunuz bankın yanına doğru yaklaşan bir gardiyanın acaba banamı geliyo
benimi çağıracak tahliyemmi geldi yoksa diye bir an kalbinizin beyninizde attığını hissettinizmi ???

SAMİ KAL dedi ki...

SİZ; Hiç patınıza (PAT= KOĞUŞTA MAHKUMUN YATTIĞI YATAK) yattığınızda iliklerinize kadar dona
cağınızı hissettinizmi ???

SİZ, Hiç günlerce, haftalarca belkide senelerce yıkanmamış yatak, çarşaf, battaniye ve yastığa
başınızı koymaya mecbur kaldınızmı ???


SİZ; Hiç ertesi gün tahliye olmak için allah yalvarırcasına sabah kadar dua ettinizmi ???

SİZ; Hiç farelerle aynı yemekhaneyi paylaştınızmı :-) ???

SİZ; Hiç sevdiğinizn bir an sizi bırakıp gitmesinden korktunuzmu ? ve ondan ayrılmamak için
her aklınıza geldiğinde allaha dua ettinizmi ???

SİZ; Hiç gece patınızda uyumaya çalışırken sabahlara kadar sevdiğinizi düşünere gözyaşlarınızı
tutamadığınız oldumu ???

SİZ; Hava sıcakken bile soğuk olan koğuşunuzda kışın ortasına kar yağmaması için dua etti
nizmi ???

Ve En Sonunda:

SİZ; Hiç hayatınızdan, yaşantınızdan, ömrünüzden sıkıldığınız ve tüm bunlardan vazgeçmek
istediğiniz ve buna kalkıştığınız bir an oldumu ???

Benim oldu fakat;
Hayatımdaki sevdiklerim ve en önemlisi beni çok seven ve bana çok değer veren bir sevdiğim aklıma
gelene kadar. Hayatınızın burda ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladım, bir insan hiç bir zaman
hir bir yerde kendi hayatını ve başkalarının hayatını hiçe saymamalı ve her zaman güçlü olması bu
dünyayla savaşması gerektiğini düşünüyorum
Siz ister zengin, ister fakir, ister kimsesiz olun ama her zaman yaşamınızın ve en önemlisi
sevdiklerinizin kıymetini bilin, şu yalan dünyadaki hiç bir olay kendinizden ve sevdiklerinizden
daha önemli olmamasının yanı sıra her anınızın kıymetini ve yarınınızı düşünerek yaşamanız kendiniz
ve sevdikleriniz için her zaman hayırlı olacaktır ...

Anonim dedi ki...

mustafa bey teşekkürler 95

SAMİ KAL dedi ki...

YUKARIDAKİ YAZILARI AF İSTİYORUM SİTESİNDEN ALDIM. ANLATILANLARIN EKSİĞİ VAR FAZLASI YOK.ORAYA BU MEKTUPLARI YAZANLARIN ÇEKLE BİR ALAKASI YOK. AMA SONUNDA ORADA AYNI KADERİ PAYLAŞIYORSUNUZ. ÖZGÜRLÜK ÇOK ÖNEMLİYMİŞ, CEBİNİZDEKİ NÜFUS CÜZDANINIZ ELİNİZDEN ALINDIGINDA BUNUN KIYMETİNİ ÇOK İYİ ANLIYORSUNUZ. BUNUN İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ ŞU ÇOK KISA ÖZGÜRLÜK SÜREMİZİ ÇOK İYİ DEGERLENDİRMELİYİZ.BİZLERE NE YARGITAYIN, NEDE ANAYASA MAHKEMESİNİN FAYDASI OLACAGI KANAATİNDE DEGİLİM.LEHİMİZE BİR GELİŞMEDE OLACAGINI ZANNETMİYORUM.BU İŞ YİNE HÜKÜMETTEN BİTECEK, YILDIRINCAYA, BIKTIRINCAYA KADAR UGRAŞACAGIZ, YILMADAN BIKMADAN ANLATACAGIZ, KAPIDAN KOVULURSAK BACADAN GİRECEGİZ.BUNUN İÇİNDE ÖNCELİKLE ARANMA VE YAKALANMA SIKINTIMIZ OLMAYACAK,İSTENİLEN TAAHHÜTLER VERİLİP TEKRAR MÜCADELEYE SON HIZLA BAŞLAYACAGIZ. BENİM DÜŞÜNCEM BU YÖNDEDİR.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar taahhütname için avukata vekalet verecek olanlar mutlaka 5941 sayılı yasa gereği taahhütname vermeye diye yazdırsın.

bir de yurt dışı çıkış yaşağı alıp ağır cezadan kaldıran var ise lütfen dilekçeye yazdığı gerekçeyi paylaşabilir mi

ZAMAN

Anonim dedi ki...

mustafa bey geçen yıl dosyamı temyize gönderdim taahhüt versemmi vermesemmi öneriniz ne olur. cengiz

Anonim dedi ki...

değerli arkadaşlar bu diğer siteler falan bu işi ciddi organize edin bak bu iş hapse geri dönme ile sonuçlanacak sonra biz yanıcaz ne yapılacaksa yapmaya uğraşalım..hapishane yazısı okudukça deliriyorum..allah belanı versin iktidar..

Anonim dedi ki...

KİM BİLİR KAÇINCI KAPININ ARDINDAYIM
ÇIĞLIĞIM SESSİZ, ONU ÇAĞIRMAK İSTİYORUM
BÜTÜN KANIM SOLUK OLUP ÇIKIYOR
KÜÇÜK BUZ TANECİKLERİ FIRLIYOR
ARTIK AĞIRLIĞIM YOK, BEN YOKUM
YOKLUĞUMU DA FARK ETMİYOR İNSANLAR
NEDENİNİ DE BİLMİYORLAR KORKAKCA
HOYRATLIĞIN İÇİNDE KALMIŞIM SANKİ
KİM BİLİR KAÇINCI KAPININ ARDINDAYIMTEK SUÇUM ÇEK KULLANMAK...

Anonim dedi ki...

AKŞAM ERKEN İNER MAPUSHANEYE
EJDERHA OLSAN KAR ETMEZ
NE KAVGADA USTALIĞIN
NE ÇATAL YÜREK CİVAN OLUŞUN
KAR ETMEZ İNCEDEN İÇİNE DOLAN
ALIP GÖTÜREN HASRETE
İNER YEDİ KOL DEMİRİ, YEDİ KAPIYA
BİRDEN AĞLAMAKLI OLUR BAHÇE
KARŞIDA DUVAR DİBİNDE
ÜÇ DAL GECE SEFASI
ÜÇ DAL HERCAİ MENEKŞE
BAŞLAR KOYMAYA HAPİSLİK
KARANLIK CAN SIKINTISI
KÜRDÜN GELİNİNİ SÖYLÜYOR BAHÇEDE BİRİ
BEN İSE VOLTAMDAYIM HER ZAMANKİ GİBİ
VE HEP OLMAYACAK HAYALLERİMLE...

GÖKHAN...

Anonim dedi ki...

arkadaşlar benim 30 tane ayrı dosyam var hepsininde yakalaması var ben alacaklıyla degil devlete taahhüt vericem.30 dosya için tek taahhütmü veriliyor?yoksa devletede olsa ayrı ayrı her dosya içinmi taahhütmü veriliyor?_

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ MY WAY özürdiliyorum bilgisayrımı yeni açtım yargıtay şişli dosyasıyla ilgili bizim için olumsuz karar mı vermiş anlayamadım lütfen aydınlatırmısınız selam ederim.

Anonim dedi ki...

sn,Mustafa bey
Ben alacaklıya çek verdim.Odabu çeki bankaya vermiş ve kredi kullanmış ve kullandığı krediyi de ödememiş 5941 yasaya göre şikayet hakkı varmı dır.banka burada hamil sayılırmı?
2.Ben A ya çek verdim A da çeki B ye vermiş B de(son Ciranta)çeki bankada yazdırıp, imzasının üstünü çizip geri A ya iade etmiş.A nın şikayet hakkı varmıdır?
yorumlarsanız sevinirim
ibrahim
ptal edip

Anonim dedi ki...

sSAYIN CÜNEYT SAYIN JENARDİ SAYIN MY WAY Değerli dostlarımız şu saate kadar sizin tavsiyeleriniz üzerine taahüt vermeyip bekledim fakat bu gün sayın my way in yazısında bugünden itibaren taahüt vereceğini söyledi.Bu güne kadar sizin tavsiyeleriniz ışığında yol aldığımızdan ne yapmamız konusunda lütfen bizi bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla. iz.er

mustafa dedi ki...

Sayın 104
Siz zaten yargıtaydan karar gelene kadar özgürlüğü kısıtlayıcı sebeplerinin içerisinde bulunmamaktasınız.Onun için yargılama aşamanız daha devam etmektedir yani suçlu durumuna düşülmemiştir.Eğer ki taahhütte bulunursanız sonuç ortaya çıkmasa da suçluluğumu kabul ediyorum anlamına gelmektedir.Ola ki yargıtayın vereceği karar sizin lehiniz de olursa hani olur ya belki gerekçeleriniz vardır yargıtayda bunu gözden kaçırmaz.Tamamiyle beraat alacağınız bir konu olur sa işte o zaman verdiğiniz taahhüt bütün herşeyi alt üst eder.Diyelim ki 5941 sayılı yasa gereği taahhüt süreniz bitti yargıtayda en kötü ihtimal tekrar yargılanması gerekir diye dosyanızı geriye gönderdi.Yargı mercileri de lehe olan gerekçeli kararında hükmünü koydu vakit infazınız ortaya çıkar.
Buradan da şunu söyleyebilirim olaki süre bitti bu süre 5941 sayılı yasanın geçici 2 maddesi 2. bendinde bellidir.Zaten sizin durumunuz itibariyle taahhüt süresi ilk taksidi 1 yıldır keza zaten sizde 1 yıl özgür olursunuz taahhüt vermeseniz dahi.Siz en son taahhüt verme tarihine kadar bekleyin eğer bu süre zarfında yargıtaydan bir cevap gelirse ona göre taahhüt verirsiniz.Diğer türlü eğer bu sürede geçer yargıtaydan da bir cevap gelmezse dosyanız la alakalı.İşte o zaman en son hafta dosyanızın durumuna göre kararınızı verirsiniz.HENÜZ BİRŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN DİYE DÜŞÜNÜYORUM.Bu arada yargıtayı bahane ederek ileride 5941 sayılı kanunun taahhütle ilgili maddesinden yararlanma talebinde bulunmak için mahkemeye başvurabilirsiniz.

SAMİ KAL dedi ki...

SİZ; Hiç patınıza (PAT= KOĞUŞTA MAHKUMUN YATTIĞI YATAK) yattığınızda iliklerinize kadar dona
cağınızı hissettinizmi ???

SİZ, Hiç günlerce, haftalarca belkide senelerce yıkanmamış yatak, çarşaf, battaniye ve yastığa
başınızı koymaya mecbur kaldınızmı ???


SİZ; Hiç ertesi gün tahliye olmak için allah yalvarırcasına sabah kadar dua ettinizmi ???

SİZ; Hiç farelerle aynı yemekhaneyi paylaştınızmı :-) ???

SİZ; Hiç sevdiğinizn bir an sizi bırakıp gitmesinden korktunuzmu ? ve ondan ayrılmamak için
her aklınıza geldiğinde allaha dua ettinizmi ???

SİZ; Hiç gece patınızda uyumaya çalışırken sabahlara kadar sevdiğinizi düşünere gözyaşlarınızı
tutamadığınız oldumu ???

SİZ; Hava sıcakken bile soğuk olan koğuşunuzda kışın ortasına kar yağmaması için dua etti
nizmi ???

Ve En Sonunda:

SİZ; Hiç hayatınızdan, yaşantınızdan, ömrünüzden sıkıldığınız ve tüm bunlardan vazgeçmek
istediğiniz ve buna kalkıştığınız bir an oldumu ???

Benim oldu fakat;
Hayatımdaki sevdiklerim ve en önemlisi beni çok seven ve bana çok değer veren bir sevdiğim aklıma
gelene kadar. Hayatınızın burda ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladım, bir insan hiç bir zaman
hir bir yerde kendi hayatını ve başkalarının hayatını hiçe saymamalı ve her zaman güçlü olması bu
dünyayla savaşması gerektiğini düşünüyorum
Siz ister zengin, ister fakir, ister kimsesiz olun ama her zaman yaşamınızın ve en önemlisi
sevdiklerinizin kıymetini bilin, şu yalan dünyadaki hiç bir olay kendinizden ve sevdiklerinizden
daha önemli olmamasının yanı sıra her anınızın kıymetini ve yarınınızı düşünerek yaşamanız kendiniz
ve sevdikleriniz için her zaman hayırlı olacaktır ...

SAMİ KAL dedi ki...

KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERDE DURUŞMA AÇILMASI
Kesinleşmiş hükümler için lehe kanun belirlemesinde duruşma açılıp açılmayacağı, 5252 sayılı kanunun 9/1 maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre “1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilir”. Maddeye ve yerleşmiş Yargıtay uygulamalarına göre kesinleşmiş olan önceki hükmün tartışmasız ve açıkça lehe olduğu durumlarda duruşma açılmasına gerek yoktur . Ancak duruşma açılması ise bozma nedeni değildir. Kesinleşen hükümde haksız tahrik, teşebbüs, suça konu malın değeri, suçun unsurlarında değişme, gibi takdire giren ve doğrudan hükmün zat ve mahiyetini ilgilendiren uygulamalar var ise, kanun maddelerinde tayin edilen ceza aralıkları, yeni bir takdir hakkının kullanımını doğurabilecek hususlar nedeniyle duruşma açılmalıdır . Sözgelimi kesinleşen hüküm 765 sayılı yasaya göre 448 (24y) ve 59 (20y) maddelerine ilişkin ise, uyarlama yargılamasında duruşma açmaya gerek yoktur. Çünkü 5237 sayılı yasa ile tayin edilecek ceza 81 (mhc) ve 62 (25y) maddelere göre daha fazla olacaktır.
Duruşma açıldığında, CMK 193/1, 196/2 maddeleri gereğince hükümlünün bizzat mahkemesinde bulunup bulunmayacağı , 150 maddeye göre kesinleşmiş hüküm nazara alınarak müdafi tayini , 237 maddeye göre kesinleşen hükümdeki müdahil tarafın duruşmaya davet edilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
Uyarlama yargılaması, yeni bir hüküm niteliği taşıdığından hükümde bulunması gereken tüm unsurları (yargılama gideri, müsadere, suçun işlendiği yer ve zamanın belirtilmesi gibi) taşıması gerekmektedir .
Kanaatimizce uyarlama yargılaması duruşmasında, uyarlamaya konu önceki kesinleşmiş hüküm aşamasında müdahil olmayanlar, müdahil olmalarına yasal engel yoksa (CMK md 243) uyarlamaya konu davayla sınırlı olmak üzere müdahil olabilirler

Anonim dedi ki...

KONUYLA İLGİLİ BİLGİSİ OLANLARDAN RİCA OLUNUR. vermiş olduğum çek beş kişi tarafından cirolanmış ve son ciro karşılıksız damgasını vurdurmuş,benide savcılığa şikayet etmiş yazılan yazılardan yanlış anlamadıysam yeni kanuna göre çeki kimin ismine yazdıysam beni o mu savcılağa verebilir lütfen menfi müsbet bir bilgi veren olursa ALLAH razı olsun.arif

SAMİ KAL dedi ki...

BİR SİTEDE KESİNLEŞMİŞ DAVALAR İÇİN UYARLAMA YARGILAMASI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA YORUM OKUDUM.GENİŞ AÇIKLAMA VE GEREKÇELERİNİ YAZACAGINI BELİRTMİŞ. BEN HUKUKÇU DEGİLİM. AMA YUKARDA YAYINLANAN YAZI GEREGİ BÖYLE BİR GÖRÜŞÜN YANLIŞ OLDUGU KANAATİNDEYİM.LEHTE UYGULAMA OLACAKSA KESİNLİKLE YENİDEN DURUŞMA AÇILMASI GEREKMEKTEDİR. EGER ÖNCEDEN KESİNLEŞEN DAVA SONUCU LEHE İSE YENİDEN DURUŞMAYA GEREK YOKTUR DİYE ANLADIM. ÇEK DAVALARINDA 3167 SADECE CEZAİ MÜEYYİDELERDE LEHEDİR. EGER BİR HÜKÜMLÜNÜN 5941 GÖRE LEHE UYGULANACAK MADDELERİ VARSA NASIL UYARLAMA YAPILMAYACAK, YENİDEN DURUŞMA AÇILMAYACAKTIR.BU HUKUK ÜSTADININ OLUMSUZ GÖRÜŞÜNÜ OKUYUP ÖGRENECEGİZ.

Anonim dedi ki...

ÜLKEMİZDE ÇEK KANUNUNA BENZER BİRÇOK İNSAN HUKUKUNA ONURUNA AYKIRI KANUN VAR. KANUNLARIN GÜZEL TARAFI BARONLARA KÖTÜ TARAFI BİZ HALKA.
BENCE BU KANUNLARIN KÖKTEN HALLEDİLMESİ LAZIM. BUDA UYGAR ÜLKELERDEKİ GİBİ İNSAN HAKLARINA VE ONURUNA UYGUN ÖZGÜRLÜKLERİ SAVUNAN ANAYASAYLA OLUR. YOKSA KURUMLARA KALIRSAK VAY HALİMİZE. KURUMLAR FİLDİŞİ KULELERİNDE BİZİM VERGİ VE EMEKLERİMİZLE BESLENEN TEPEMİZDE ELİNDE SOPAYLA AYRI BİR DÜNYA. ASIL OLAN BİREYLER OLMASI LAZIM. SAĞLIKLI BİREYLERDEN GÜÇLÜ DEVLET OLUR.
TÜM SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA. YOKSA PARTİLERİN VE KURUMLARIN ARASINDA ŞAMAR OĞLANI OLMAKTAN KURTULAMAYIZ.,

KAYA

Anonim dedi ki...

Sn 116 Görüşlerini doğru bulmadığınız siteleri neden takip ediyorsunuz Ben sizin yerinize oılsam erken yazmazdım O sitedeki gerekçeyi okuduktan sonra bilineni tartışmayı yeğlerdim Eleştirmek için eleştiri yapılacak dönemleri geçtik arkadaşlar yapıcı olumlu yeni bir fikir olgu varsa yazalım geriisi lafü güzaf

Anonim dedi ki...

SAĞLIK BAKANLIĞI HEPİMİZE YANLIŞ BİLGİ VERMİŞ AYLARDAN BERİ KIRIM KONGO MİKROBUYLA TEHLİKE ARZEDEN KENENİN ASIL TEHLİKELİ TÜRÜNÜ KAMUOYUNDAN SAKLAMIŞ BU KENELER YILLARDAN BERİ MİLLETİN KANINI EMMİŞ BİZ FARKETMEMİŞİZ BANKALAR,TEFECİLER KENESİ.

SAMİ KAL dedi ki...

118 ÖNCELİKLE 114 OKU, SIRF BANA MUHALEFET OLSUN DİYEDE YAZMA, SENİN DERDİN ÇEKLEMİ BENLEMİ. ORDA İSİM ZİKRETMEDİM, NİYE GOCUNUYORSUN, KUYRUK ACINMI VAR YOKSA BİR YERLERE YARANMAYAMI ÇALIŞIYORSUN. ADAM GİBİ YAZDIK ADAM OL ADAM GİBİ OKU, ADAM GİBİ YORUM YAZ. EGER BENLE BİR PROBLEMİN VARSA ÖZELDE GÖRÜŞELİM. ŞAHSİ SORUNLARI BURAYA TAŞIMA HADDİNİ BİL .

Aa dedi ki...

Yeniçağ yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında,yani Mehmet Altan’ın devlet televizyonundan ne aldığına bir açıklık getirdi. Yazarın kurum içinden aldığı bilgiye göre Altan’a ayda 50 Bin TL ödeniyormuş.

İşte Sabahattin Önkibar’in yazısının bu konuyla ilgili bölümü:

“ÖZEL...
Devletten her ay Altan’a 50, Talipoğlu’na 60 milyar!
Peşini bırakmak yok; çünkü ödenen para bu millete ait. Devlete ait TMSF’ye bağlı olan Cine-5’de ekrana çıkan Mehmet Altan’a her ay tamı tamına 50 milyar ödeniyor. Kurum içinden aldığım telefona göre rakam buymuş. Keza yine TRT içinden bana gelen bilgiye göre eski Marksist ve türkücü Tayfun Talipoğlu’na da her ay, şaşırmayın 60 milyar ödeniyor. Evet bu sütunda defalarca sormama rağmen ne Mehmet Altan ne de Tayfun Talipoğlu kaç lira alıyorsunuz soruma cevap veremedi. Dahası telefonda konuştuğum TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin bile ısrarla sormama rağmen suskun kaldı. Belli ki söylersem kamuoyu kıyameti koparır diye korkmuş. Ama iki kurumun içinden maaşlar bana böyle bildirildi. Efendim yalan olamaz mı? Bana bildirilen bu, yalansa doğrusunu ilgililer bildirsin hemen yayınlayalım.. Bakın orası özel değil, devlet kurumu. Benim vergimle kimlere ne kadar maaş verildiğini bilmek hakkımdır! Sakın maaş derken bu isimleri 657’ye tabi memurlar gibi düşünmeyin, bunlara ödenen paralar özel sözleşmelerin karşılığıdır.”

Odatv.com

http://www.odatv.com/n.php?n=mehmet-altanin-devletten-aldigi-maas-ortaya-cikti--1702101200

SAMİ KAL dedi ki...

118 OKADAR SAGLIKLI DÜŞÜNÜYORSUNDA BURAYA İSMİNLE YAZMA CESARETİNİ NİYE GÖSTEREMİYORSUN.BİŞEYLERDEN KORKUNMU VAR. ADAM GİBİ İSMİNLE YAZ.

myway dedi ki...

sn sami

o bahsettiğin site düne kadar KAST aranmadığı müddetçe 3167 sk TCK ya aykırıdır uygulanamaz diye bas bas bağırıyordu...nedense son günlerde yorumlarında 10.daireyle görüşmesinden sonra biraz olaya tabi olmuş gibi bir hali var...

işin en hoş tarafı da CGK kararını sanki yapılan doğru ve alkışlanacak bir işmiş gibi duyurdu...

ve ekledi GERÇEKLER ACIDIR...

daha öncede bi kaç yazıda dile getirmiştim...sn offffluoğlu bazen yorumlarında çark edebiliyor...

uyarlama yargılaması konusuna gelince...elbette bunun için dilekçe verilip sonucu bekleebilir...fakat keyfi kararlara o kadar alıştık ki son dönemde...itirazda infaz durmaz ise şayet ki bu durumda bu çok muhtemel hale geldi...ağır ceza mahkemesine itiraz yolu açık olacak ve bu süreç 4 ay...bunu beklemek bize bişey kazandıramayacak diye düşünüyorum...biliyoruz taahhüt için son tarih 1 nisan uyarlama yargılamasının tek esprisi taahhüt dayatmasına boyun eğmemek idi...ama bu durumda o süreyi kaçırmakta daha büyük zararlar doğurabilir...onun için taahhüt vereceğimi yazdım kendi adıma....

bu konuya eğer bir hukukçu 3167 sayılı yasanın TCK nuna aykırı olan maddelerinin hala uygulanmaya devam edilmesini bir HUKUK katliamı olarak görmüyorsa...bunu makul karşılıyorsa bana göre HUKUKÇU falan değildir...

olay bu kadar basit...

my way

SAMİ KAL dedi ki...

SAYIN MY WAY, HATADAN DÖNMEKTE ERDEMDİR. EGER YANLIŞ YAPTIYSAK YANLIŞ YÖNLENDİRDİYSEK ÖZÜRDE DİLERİZ. LAKİN MALUM ŞAHIS YAŞI GEREGİ FEVRİ HAREKETLERDE BULUNABİLİYOR, DEDİĞİNİZ GİBİ BİR OH ÇEKMEDİĞİ KALMIŞ. KARDEŞİM SEN SIRF BU SİTEYİ PEŞİNE TAKAMADIN DİYE NİYE BÜTÜN MAGDURLARA DÜŞMAN OLUYORSUN, DÜŞMANCA TAVIRLAR TAKİP EDEBİLİYORSUN, ANLAYABİLMİŞ DEGİLİM. KARDEŞİM SİZLERİN TUZU KURU SIKINTINIZ YOK, BURDA YANAN VEDE YANACAKLAR BİZİZ, BİZLER BU MÜCADELEYİ SİZLER GİBİ HOBİ OLARAK YAPMIYORUZ. NE KAPALI ÇARŞIDA DÜKKANIMIZ, NEDE YATIMIZ VAR. ANLADINIZMI MALUM ŞAHIS VE AVANELERİ TEK YUMURTA İKİZİLERİ ERKAN KARDEŞLER.

Anonim dedi ki...

SAMİ KAL ARKADAŞIM GEÇEN HAFTA ANAYASA VE YARGITAYDAN ÇEK MAĞDURLARINI MEMNUN EDECEK BİR YASANIN ÇIKMAYACAĞINI, BU İŞLERLE UĞRAŞAN AVUKATTAN ÖĞRENDİĞİMİ YAZMIŞTIM.SİTEYE ÇEP TELEFONUMUDA YAZMIŞYIM,HABERLEŞELİM DİYE.MALESEF SİZLERDE BİRÇOKLARI GİBİ GÖZÜNÜN ÜSTÜNDE KARA VAR DİYENE YUMRUĞU İNDİRENLERDENDİNİZ.ARAMADINIZ.BU SİTE ÖNCE SAKİN OLMASINI ,SONRA DİNLEMESİNİ SONRADA ADIM ATMASINI BİLMESSE ELİNE GEÇEN BÜTÜN FIRSATLARI KAYBEDECEKTİR.ÇOĞUNU DA KAYBETTİ.BU İŞLERİN DOLDUR BOŞALT YÖNTEMİYLE OLMAYACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ.BAŞARSAYDI BURHAN İŞCAN BAŞARACAKTI.LÜTFEN GERÇEKCİ OLALIM.AİHM DENDE HAYIR GELMEZ DİYE DAHA ÖNCE BEN VE BİRKAÇ ARKADAŞ YAZDI UNUTUN BUNLARI.LÜTFEN AYAKLARIMIZIN YERE BASMA ZAMANI GELDİ GEÇİYOR. ÇEKZEDE ZONGULDAK.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sayın Sami Kal, My Way ve Arkadaşlarım
CGK da görüşülen dosya, dah önce görüşülen 2009/11 dosyası gibi usulen ele alınan ve hiç bir etkisi olmayan bir karar.
Çeklerle ilgili konuda top 10. CD içtihatlarıyla ve yerel mahkeme hakimlerinin yorumlarıyla kör aksak yürüyeceğe benziyor ta ki Anayasa Mahkemesinin kararına kadar..

Anayasa Mahkemesinde çek kanunu ile ilgili 3 itiraz başvurusu var..
iki tanesi inceleme aşamasında (CHP ve şişli)
diğeride ilk itiraz olarak karar bekliyor..
Kısaca Taahhütle ilgili iptal başvurusu biraz daha önde gidiyor.

Şahsi kannatimce Anayasa Mahkemesi İzmir 26. ASCM nin kararını Nisana kadar vermez...
Ama Sermaye çevreleri ve Baro unsurları düşünüldüğünde acaba demektende geri kalamıyoruz..

Kısaca, şu anda elde bir taahhütname verip beklemek kalıyor

Arkadaşlar taahhütnamelerini biran önce versinler
Bizde bu yönde çalışma yapalım..

Kimseyede kulak asmaya gerek yok,


Ayrıca Arkadaşlardan vadesinden önce yazdırılmış çeklerle ilgili mahkeme kararı olanlar bir zahmet bana mail yoluyla ulaştırsınlar. Elimde bunla ilgili kararlar var fakat hepsi istanbul, başka şehirlede gerekiyor

SAMİ KAL dedi ki...

125 KARDEŞİM, BEN NE YAZDIMKİ MİLLET GOCUNDU, EVET BAŞINDAN BERİ İDDİA EDİYORUM YARGIDAN BİZİM LEHİMİZE HAREKET OLMAZ, YARGIYA GÜVENELİM DİYORUZ, AMA İCRAATLARI ORTADA. BİZ KİMSENİN GÖZÜNE FALAN VURALIM DEMEDİK, AKILLI HAREKET LAZIM DEDİK, SIRF MALUM ŞAHIS VE AVANELERİNİ DESTEKLEMEDİK, MALUM PARTİNİN ŞAKŞAKÇILIGINI YAPMADIK YADA MİLLETİN DUYMAK İSTEDİĞİNİ YAZMADIK, DAMARA GÖRE ŞERBET VERMEDİK DİYEMİ KÖTÜ OLUYORUZ. KARDEŞİM BEN BU SİTEDE BAŞINDAN BERİ VARIM, BU GÜNE KADAR MÜCADELE YAPILDI, İYİ KÖTÜ BİR SONUCA VARILDI. BU SİTENİN İCRAATI ORTADA DAHA İYİ YAPABİLECEK BİRİSİ VARSA BUYURSUN, DOGRU OLANI DESTEKLER, HAKLININ YANINDA OLURUZ. YAPICIYIZ, YIKICI OLMAK İSTEMEDİK, OLMAYIZ, HERKES HERKESİ DESTEKLEYECEK, SEVECEK DİYEDE BİR KURAL YOK, BNURDA ÖNEMLİ OLAN MAGDURUN MENFAATİDİR. ŞAHSİ MENFAAT PEŞİNDE OLMAK ŞEREFSİZLİKTİR. BEN 2004 TEN BUYANA CEZA YATIYORUM. GERİYE 144 GÜNÜM KALDI, KENARA ÇEKİLMEDİK YOKSA OKADAR CEZADANDA KORKUMUZ YOK.MÜCADELEMİZ GECE 02 DE BENİ TELEFONDAN ARAYIP ÇARESİZLİK İÇİNDE BİR UMUTLA YARDIM İSTEYEN HAMİLE KARDEŞİMİZ VE MAGDURLAR İÇİNDİR. BEN AÇIGIM SANAL DEGİLİM TELEFONUMU VE MSN ADRESİMİ DEFALARCA YAYINLADIM, LAZIM OLAN BANA ULAŞIR.

Anonim dedi ki...

değerli MY WAY sizlerin önderliğindeki sitemiz çok zaman umudumuzu yitirmemizi sağladı,hala da öyle fakat fakat sayın my way hala anlamamakta olduğumuz konu bu ülkede adaletin artık var olmadığıdır.kaç günlerden beri yazıyorum uyanın uyanın diye yok kardeşlerim yok adalet falan yok bakın eğer adalet var olsaydı adem hocanın söyledikleri o ğün 10 d den geçerdi geçemedi neden söyledim yazdım bakın dedim biz dedim bir gazete parasını toplayamadık dedim ama faktoringler bunların birde dernekleri var bunların ikna gücü çok fazla vallahi billahi biliyorum anlayın dedim yahu hep yazdım bunlardan bir şey beklemeyin dedim ama bizler temiz ve saf insanlarız bu yüzden battık bu yüzden iflas ettik her kese inandığımızdan kaybettik şimdi önümüzde bir anayasa mah. itirazı kaldı o da geçmeyecek şom ağızlılık etmeyim ama öyle baksanıza geçen anys mah. başkanının oğlunun düğünü sanki bir ak partinin bir milletvekilinin düğünü gibi geçti hatırlasanıza şimdi hep biz sizi dinledik ne dediyseniz yaptık hiç sözünüzden çıkmadık çıkmayızda çünkü bu sitenin mimarı sizlersiniz ama artık kendi sorunlarınızın dışında bu insanların sorunlarıda ister istemez sizin sırtınıza bindi.Sayın my way bu saatten sonra başka şeyler düşünmemiz lazım bunu yapmamız içinde il il örgütlenip farklı kararlar almamız gerektiğini düşünüyorum karşımızda öyle bir sistem varkı bu sistemi yenmek zorundayız yoksa sami bey in yazdığı hapishane hikayelerinin parçası oluruz ülkede bizim varlığımız bu saatten sonra özürlü vatandaşlar gurubuna girdiğimiz için önemli değil.BİR DAHA HAYKIRIYORUM BU GÜN İSMİ YAZILI BİR BANKANIN SAHİBİNİN BABASI YILLARCA UYGUNSUZ KAZANCLAR YAPTI ÖLDÜ OĞLU GELDİ ODA DEVAM EDİYOR BEN DÜRÜST SADECE SAF VE SALAK BİR ESNAFIM AMA LÜTFEN HEP BERABER BU ŞEREFSİZLİĞE BU ADİLİĞE DUR DİYELİM.İZ.ER

Anonim dedi ki...

SAMİ KAL ARKADAŞIM BU KADARDA ALINMA.YAPTIKLARINI YAPACAKLARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM.SADECE BİRAZ SAKİN OLALIM DİYORUM.GEMİNİN KAPTANLARI SAKİN OLMAZSA MÜRETTABAK İÇİNE EDER DİYORUM. LİDERLİK FALAN ARADIĞIMIZ YOK,LİDER ARIYORUZ. LİDER OLANLARIDA DESTEKLİYORUZ. ÇEKZEDE ZONGULDAK

Anonim dedi ki...

SAYIN İZ ER BÖLGESEL GRUPLAŞMA ÖNERİNİZİ VE BOŞ BEKLENTİLERLE İLGİLİ DEGERLENDİRMELERİNİZE KATILIYORUM.BU YÜZDEN İL İLÇE VE RUMUZ İLE YAZALIM DEDİM.HİÇ KİMSENİN 10 METRE YAKININDAN HABERİ OLMAYACAK. ÇEKZEDE ÇAYCUMA/ZONGULDAK

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ ÇEKZEDE DOSTUM BEN İZMİRDEN YAZIYORUM İZMİRDE BİZİM SAYIMIZ FAZLA SOKAKTA KARŞILAŞTIĞIMIZ İNSANLAR BU SİTEDEN HABERSİZ HALA TİCARETİ DEVAM EDEN FAKAT İŞİNİ ZOR YÜRÜTEN BİNLERCE MAĞDUR ESNAF VAR İLLA ÇEK MAĞDURU OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL BU GÜN DEĞİL AMA YARIN OLACAĞINI ONLARDA BİLİYOR SAYIMIZ MİLYONLARCA TOPLANMAMIZ LAZIM O NU KASTETTİM BİZ ESNAF LARIZ NASIL MAL SATTIYSAK NASIL MALI PAZARLADIYSAK UFACIK BİR EMTİA İÇİN MİLYONLARA ULAŞTIYSAK BUNUDA YAPARIZ AMA İLK ÖNCE BÖLGESEL BAŞLAYIP SONRA BİR NOKTADA TOPLANABİLİRİZ BURDA DEĞİŞMEYECEK OLAN SİTEMİZ HER KES BÜTÜN GURUBLAR BU SİTEDEN BİR BİRİYLE HABERLEŞECEK DİYE SESLİ DÜŞÜNÜYORUM YOKSA BAKIN TELEVİZYONLARA İŞİMİZ ZOR ORTADA BULANIK HAVA VAR PARAYI BASAN İSTEDİĞİNE İSTEDİĞİNİ YAPTIRIYOR BİZİM İŞİMİZ ÇOK ZOR SADECE ÇOK KALABALIK OLURSAK SESİMİZ ÇOK ÇIKARSA BAZI KARARLAR DÜŞÜNÜLEREK ALINIR ŞU ŞARTLARDA BİZ ÇOK HAFİF KALDIK BIRAK HAKİMLERİ SAVCILARI ODACILARIN ELİNE DÜŞTÜK BURDA KARAR VERMEK ÇOK ÖNEMLİ YAPILACAK TOPLU BİR ÇALIŞMA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR SAYGILAR İZ.ER

Anonim dedi ki...

ALLA ALLAH Hiç bir müslüman bir müslümanı dininden soğutmaz eğer siz müslümanım diyorsanız müslümanlığı savunuyorsanız müslümanlıkta buysa demekki bu güne kadar ben yanlış bir kitap okumuşum ya siz ALLAHIM BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN ŞU ÇEKTİĞİMİZ ACILARI SİZ SONSUZA KADAR ÇEK İN.bu ülkeyi yöneten küçük insanlar geçin aynanın karşısına bakın ne yaptınız her kes ağlıyor işçi perişan,memur perişan,köylü perişan,esnaf perişan.ÜLKEDE SABAH AKŞAM KAVGA gölgenizle bile kavga ediyorsunuz askerle kavga, yargıyla kavga basını zaten ele geçirdiniz suni gündem hiç kimse birbirinden habersiz ne çek ne senet ne kart ne kasaptaki et fiyatları bu meyanda o biçim yandaş esnaflar götürüyor binalar dikiyor SİZ NE ZANNEDİYORSUNUZ BU ALEMDE SAHTE ŞALVAR GİYENLER MÜSLÜMANIZ DİYENLERE TAKLİTÇİLERE YALANCILARADA RABBİMİN BİR CEVABI OLACAK TABİİ BU KADAR İNSANIN BU KADAR MASUMUN AHINI ALDINIZ BU AH 1500 GÜNLÜK ÇEK CEZASINADA BENZEMEZ YAŞLI BİR KADININ EVLATLARI İÇİN DÖKTÜĞÜ GÖZ YAŞI NIN BEDELİ ÖDENEMEZ AH KEŞKE KEŞKE BU SİYASET İŞİNE BULAŞMASAYDINIZ İNSANLAR SİZDEN ÇOK ŞEY BEKLEDİ BUNLAR ALLAH YOLUNDA NAMUSLU İNSANLAR DEDİ EVLERE ACI GETİRDİNİZ MÜSLÜMANLIĞA LEKE EĞER AFRİKADA KURBANDA KURBAN KESMEK BİZİM İLERLEMEMİSSE 65 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞINIZIN SÖYLEDİĞİ SÖZÜ SÖYLEYİM HER KURBAN BİR İKİ YERDEN ET GELİRDİ BU BAYRAM DÖRT GÜN BEKLEDİM KAPIMIZI ÇALAN OLMADI DEDİ.İHTİYAR YORUMCU

Anonim dedi ki...

115 nolu soruma lütfen bilgisi olan bir arkadaşımız yokmu .bir yardım

Mehmet Kara dedi ki...

ARKADAŞLAR,

SAYIN MY WAY AYLARDIR YAZDI BEN BUNUNLA İLGİLİ TEK BİR YORUM DAHİ YAPMADIM. BUNUN SEBEBİ HEM MORAL BOZMAMAK HEMDE BEKLEMEKTEN İBARETTİ ÇÜNKÜ ANAYASA MAHKEMESİ SÜRECİDE GÜNDEMDE OLDUĞU İÇİN BUNA GEREK YOKTU,

ŞİMDİ

YARGITAY ELİNDEKİ DOSYALARA NEYE GÖRE BAKAR;
YARGITAY ELİNDEKİ DOSYALARA DAVA SÜRECİNDE VAR OLAN YADA BU SÜREÇTE DEĞİŞEN YASALARA UYGUNMU DEĞİLMİ BU YÖNÜYLE BAKAR VE YARGILAMADA BİR EKSİKLİK YADA DEĞİŞEN YASALARDA LEHE BİR UYGULAMA VARMI YOKMU DİYE BAKARAK BİR KARAR VERİR EĞER MEVCUT YASAYA UYGUNSA ONAR DEĞİLSE BOZAR LEHE BİR YASA DEĞİŞİKLİĞİ OLMUŞSA BOZAR OLMAMIŞSA ONAR. BU BÖYLEDİR....

YARGITAYIN BOZDUĞU DOSYALARA BAKARSANIZ ÇOĞU TL - YTL VEYA YENİ YASADAKİ LEHE UYGULAMALAR İÇİNDİR. ONUN İÇİN BOZULAN DOSYALARDAN MEDET UMMAKTA MÜMKÜN DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ SONUÇ SADECE MİKTAR OLARAK DEĞİŞECEKTİR YOKSA İPTAL EDİLECEK BİR ŞEY YOKTUR Kİ YARGITAYIN ALMIŞ OLDUĞU KARARLAR İÇTİHAT OLUŞTURMAKLA BİRLİKTE BU İÇTİHATLARI EKLEYEREK YAPACAĞINIZ İTİRAZLARI REDDEN MAHKEMELERİDE BOL MİKTARDA BULURSUNUZ BU ÜLKEDE.

BU ŞU DEMEKTİR,

SAKIN KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN ŞOVENLİK YAPMIYORUM BEN HÜMANİST BİR İNSANIM AMA HABURDAN GELEN 34 TANE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEBALI VATANDAŞLARIMIZIN İFADELERİNİ HEPİMİZ TV LERDEN DİNLEDİK. NE DEDİLER BİZ ABDULLAH ÖCALANIN ÇAĞRISINA UYARAK GELDİK DEDİLER.

SORUYORUM SİZE

BİZİ KANDIRDILAR DEDİLERMİ............ HAYIR
PİŞMANIZ DEDİLERMİ..................... HAYIR
SİLAHLI EYLEME KATILMADIK DEDİLERMİ.... HAYIR

NE OLDU

PİŞMANLIK YASASINDAN YARARLANDILAR VE SALIVERİLDİLER. YANLIŞ ANLAMAYIN KİMSE HAPSE GİRSİN DEMİYORUM AMA.

ETKİN PİŞMANLIK YASASINI BİR OKUYUN EĞER SİZ TERÖRE BULAŞMIŞ O VATANDAŞLARIMIZIN BEYANATLARINI DİNLEDİĞİNİZDE ETKİN PİŞMANLIK YASAISININ HERHANGİ BİR MADDESİNE DAYANDIRABİLİYORSANIZ BANADA YAZIN BİLEYİM...

FALANCA CEMAATE YAPILAN BİR SORUİTURMADA DÖNEMİ ADALET BAKANI DAVAYA BAKAN SAVCIYOI ARAYIP BIRAKIN ONLARI DİYOR (İDDİA BÖYLE) BUNU HUKUKUN NERESİNE KOYUYORSANIZ BANADA YAZIN BİLEYİM ÇÜNKÜ BEN KOYACAK YER BULAMADIM....

DEVAMINDA

O DAVAYA BAKAN SAVCI ÖZEL YETKİLERLE DONATILMIŞ BİR BAŞKA SAVCI VE SAVCILARIN AÇTIĞI SORUŞTURMA ÜZERİNE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANIYOR. VE BİLENLER BU SAVCININ YARGILANMASININ ANCAK YARGITAYCA YAPILABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR....

DEVAMINDA

HAKİMLER SAVCILAR YÜKSEK KURULU TOPLANIYOR... TOPLANTIYA KATILMASI GEREKEN ADALET BAKANI TOPLANTIDA YOK. TOPLANTIYA MÜSTEŞAR KATILIYOR VE KARAR ALINMADAN ÖNCEDE TOPLANTIYI TERKEDİYOR YANİ DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

DEVAMINDA

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BU ÖZEL YETKİLİ 4 SAVCININ ÖZEL YETKİLERİNİ İPTAL EDİYOR

HADİ ŞİMDİ BİRAZ BEYİN JİMNASTİĞİ YAPALIM


SİZCE BUNLARIN YAŞANDIĞI BİR ÜLKEDE ADALET BAKANI NE YAPAR....

AVRUPADA OLSA.... İSTİFA EDER
JAPONYADA OLSA... HARAKİRİ YAPAR

TÜRKİYUEDE NE YAPAR.... BASİT

SUSAR VE GÖREVİNE VE DİĞER YAPACAKLARINA DEVAM EDER...


HAKİMLER SAVCILAR YÜKEK KURULUNUN BU KARARINI YORUMLAMASI İÇİN BİR TV MUHABİRİ MİKROFONU BİRİNE UZATIR BU ZAT

M E C L İ S A D A L E T K O M İ S Y O N U B A Ş K A N I D I R...

BEN HUKUKÇU DEĞİLİM, AVUKATTA DEĞİLİM SADE BİR VATANDAŞIM

DİNLEYİN SAYIN İYİMAYAYI YEMİN EDİYORUM GÜLERSİNİZ

SAYIN İYİMAYA HUKUKÇUDUR AMA BU OLAY HAKKINDAKİ YORUMUNU OKUDUĞUMDA VE TV LERDE DİNLEDİĞİMDE

ÖNCE DEDİMKİ HERHALDE DURUMU ANLAMADI YADA SORUYU ANLAMADI AMA SPİKER ISRARLA VE ÜSTÜNE BASA BASA TANE TANE ANLATTI VE ALDIĞI CEVAP AYNI OLDU BEN GÜLÜMSEDİM SADECE

SADE BİR VATANDAŞ OLARAK GÜLÜMSEDİM...

ŞİMDİ

MECLİS ADALET KOMİSYONU BAŞKANI BUYSA VE GELEN YASA TEKLİFLERİ ONUN BAŞKANLIĞINDAKİ KURULCA ELE ALINIYORSA

ADALET BAKANI BIUYSA VE BU OLAYLAR YAŞANANLAR KARŞISINDA SUSUYOR VE GÖREVİNE DEVAM EDİYORSA

VE TÜM BUNLAR YAŞANIRKEN ÜLKEYİ YÖNETEN DİĞER SEÇİLMİŞLERDEN SES ÇIKMIYORSA

HATTA SAYIN ABAŞBAKANDA İLE ÇIT YOKSA


VAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY BENİM GÜZEL MEMLEKETİMİN HAİNE

VAY BU MEMLEKETİN İNSANLARI BİZ VATANDAŞLARIN HALİNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

VAYYYYYYY Kİ VAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

mustafa dedi ki...

sayın 110 Geç oldu ama evde yazmam gerekti
Birinci sorunuzda:Bankaya kredi karşılığında verilen çekler ipotek yerine geçer.Çekin ipotek hükmünü ortaya koyan sebep de krediler kanunudur.Zaten baka bu çeki alırken arkasına ciranta ister.Bankalar burada tüzel kişilerdir.Çek karşılıksız çıkarsa çekin arkasına kendi kaşesini vurur ve hak talep eder.Yanlız bankalar bunu çok zor durumda kalmadıkları zaman uygulamazlar.Çünkü bankalar zarar gösterirler bu sürede 3 yıldır genelde çekle uğraşmazlar uğraşanlarda vardır tabiki. Bu konuda şikayet hakkı yoktur.T.T.K 559 dan başlayarak 700. Maddeleri bu konu hakkında yani ciranta olayı açık ortaya koymuştur.
2,soru ise resmi evrakta oynama yapılamaz hakta talep edemez ederse yasalar engel olur.Çek hükmünü kaybetmiş sayılır.Çek karşılıksız dır ibaresi vurulduğunda en son ciranta sahibi çek konusunda kanuni işlem başlatabilir.Keza şöyle düşünelim çekin arkasında 5 kişi yada kuruluşun cirantası olsun. Beşinci kişi çeke karşılıksızdır işlemi yaptırıp arkasında ki kendi cirantasını karalarsa bu olay bankaya kadar olan sıralamayı bozar bankaya kim tarafından vurulduğu belli olmaz.Bu da demek olur ki banka kendi kafasına göre çeke karşılığı yoktur demiş olur.BDDK yönetmeliğine göre ilgili banka çek karşılıksız olsa dahi çek elden sorulmuşsa buda en son cirantacı demek oluyor o kişiye çeki vuralım mı diye sorar.Takas odalarına konulan çeklerde ise zaten çeki koyan kişi bellidir .O kişi verdiği talimatla konulmuş olur. Banka tarafından gerekli imzalar her iki şekilde de en son cirantacıdan alır.Bu yasalarda kısaca usulüne göre harekete girer.Ciranta sıralaması vardır.İkinci kişin yasal işlem yapabilmesi için en son keşidecinin vekalet vermesi lazımdır buda saçma olur zaten.Yada çek vurulmadan önce en son cirantacı o çeki bankaya değilde tekrar ikinci kişiye vermesi gerekiyor ki ikinci kişide bankaya karşılıksızdır damgasını vurdursun.İkinci kişi cekin arkasını imzalayıp hakkını

Anonim dedi ki...

SAYIN İZ ER BENİM KORKUM ANAYASA MAHKEMESİNDENDE BİRŞEY ÇIKMAYACAK.NE HİKMETSE BİR TÜRLÜ TEK SES,TEK YUMRUK OLAMIYORUZ.FARKLI GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCE ÜRETEMİYORUZ,YADA YAPILAN ÖNERİLER DİKKATE ALINMIYOR.GEÇEN ZAMANA YAZIK DİYORUM. ÇEKZEDE ZONGULDAK.

Mehmet Kara dedi ki...

SAYIN SAMİ KAL,

ŞU AN KALAN TOPLAM 8 DOSYAM YARGITAYDA VE BAZI ŞEYLER İÇİN İMKAN SAHİBİYİM AYLARDIRDA BU FIRSATLARIM VARDI HALA VAR BUNA RAĞMEN BEN MÜCADELE ETMEYİ SEÇTİM AMAAAAAAA,

ŞU SON YAZILARINI OKUYUNCA NEREDEYSE SITKIM SIYRILDI ZAMAN VE İMKAN VARKEN ARTIK YURTIŞINA ÇIKMANIN ZAMANININ GELDİĞİNE KANAAAT GETİRDİM. ACI AMA GERÇEK..... BEN YAŞAMADIM YAŞAMAKTA İSTEMEM, ALLAH TA HİÇBİR KULUNA YAŞATMASIN AMA BUYSAKİ ÇOK RENCİDE EDİCİ BU YASA KOYUCULARIN BİR ÖNCEKİ YAZIMDA BELİRTTİĞİM İCRAAATLARINDAN SONRA ARTIK DEMİR ALMA ZAMANI GELMİŞ LİMANDAN DEMEKTEN KENDİMİ ALAMIYIORUM

SAYGILAR

mustafa dedi ki...

sayın 115 yukarıda yazdığım yazı az çok sizide ilgilendiriyor

mustafa dedi ki...

135 teki yazımın devamı olarak
başkasına vermekle zaten alacağından feragat etmiş sayılmaktadır.İkinci kişi suç duyurusunda bulunamaz savcı zaten kabul etmez.Tabiki yasal haklarını ararlar.Yukarıdaki verdiğim TTK maddeleri ni bir gözden geçiriniz.özellikle 561 madde

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

1-Taahütname vermek için bizzat kendim gidersem bir tehlikeyle karşılaşabilirmiyim ?

2-Taahütnameleri Davalarımın açıldığı mahkemeye gitmeden ( başka bir ilde )Herhangi bir adliyeden verebilirmiyim ?
Şimdiden Teşekkürler.

Mehmet Kara dedi ki...

SAYIN ÇEKZEDE ZONGULDAK,

ANAYASA MAHKEMESİNDENDE UMUDUNU KESTİNSE GERİSİNİ BOŞVER ZATEN NİYE BİLİYORMUSUN TEKEL İŞÇ,İLERİNE BAK NELER YAPTILAR AYIN BAŞBAKAN DAHİL TAVIR NE

SİZE ŞU KADAR SÜRE

YA KABUL EDERSİNZİ YADA SİZ BİLİRSİNİZ.


PEKİİİİİİİ,

SENCE BİZ ÇEK MAĞDURLARI TEKEL İŞÇİLERİNDEN DAHA FAZLA SES GETİREBİLİRMİYİZ.....

BUNA İNANIYORMUSUN...........

BEN İNANMIYORUM... ÇÜNKÜ ONLARIN ARKASINDA SENDİKALAR DA DAHİL BİRÇOK SİVİL TOPLUM KURULUŞU ODUĞU HALDE DURUM ORTADA....


DİYELİMKİ BU EBATTA BİR EYLEM YAPTIK...... TEKEL İŞÇİLERİNE SADECE ÖZLÜK HAKLARINI İSTEYENLERE BUNU SÖYLEYEN SAYIN BAŞBAKANIIN TV LERDE YAPACAĞI MONUŞMAYI DUYAR GİBİYİM....

NE DİYECEK...

BAKIN BUNLARA BAKIN
MALLARI ALMIŞLAR
BORÇLARINI ÖDEMEMİŞLER
BİZİ AFFEDİN DİYROLAR

OLURMU

BİZ YETİM HAKKI YEDİRMEYİZ

YETİMLERİN (TEFECİLER, FACTORİNGLER, BANKALAR) HAKLARINI KORORUZ......

DERSE

SİZCE VATANDAŞ NE DİYECEK

BİZ KENDİMİZİ DAHA BİRBİRİMİZE ANLATAMAMIŞKEN VATANDAŞA NE ANLATMAYI UMUYORSUNUZKİ.... YADA HADİ SİZ ANLATTINIZ VATANDAŞIN BUNU ANLAMASINIMI BEKLİYORSUNUZ

SON NOKTA ANAYASA MAHKEMESİDİR. BUNU HERKES BİLSİN OLUSA OLUR (BENCE OLACAK) OLMAZSA KİMSENİN UĞRAŞMASINA GEREK YOK......

TABİİİİİİİİİİİİİİİİİİ

BAŞBAKANLIĞIN ÖNÜNDE KENDİNİ YAKACAK KADAR GÜÇLÜ İRADESİ OLAN EN EZ 100 KİŞİYİ BİR ARAYA GETİREMEZSEK Kİ GELMEZ. YOOK GELİR DERSENİZ HÜKÜMET BİLR DEĞİŞTİRECEK GÜÇ VAR DEMEKTİR ÇÜNKÜ KENDİNİ YAKACAK KADAR GÜÇLÜ BİR ADAM ANCAK BİNDE BİR ÇIKAR 100 TANE ADAM VARSA ARLASINDA 100 BİN VAR DEMEKTİR.... O YÜZ BİNİN ARKASINA PARTİLERDE TAKILIR, SENDİKALARDA, TELEVİZYONLARDA......

BAŞKA SÖZE HACET VARMI....İ


SAYGILAR

Anonim dedi ki...

Mustafa bey
Şayet mail varsa bu çekin fotkosisini gönderirim
teşekkürler

Anonim dedi ki...

M.K
Kötü konuşsalar yine iyi
organize bir şekilde halkı kışkırtıp halka meydan dayağı ve linç girişimine uğranılması tehlikesi var. Örneklerini çok gördük.
Televizyon ve manşetleri hayal eder gibiyim
Linç edilmek istenen bir grup göstericiyi Halkın elinden polis kurtardı.........!!!!!

mustafa dedi ki...

sayın 142 mail adresimi Cüneyt beyden alabilirsin.
İletişim bölümü vardır sitenin üst kısmında oraya isteğini belirt size geri döneceklerdir.gmal hesabım sistemde mevcuttur

Anonim dedi ki...

SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ
DEVLETE TAAHHÜT VERİRKEN
HER DOSYA İÇİN AYRI AYRIMI TAAHHÜT VERİLECEK
YOKSA TEK TAAHHÜTMÜ VERİLECEK?
LÜTFEN CEVAP VEREBİLİRMİSİNİZ?

mustafa dedi ki...

Sayın 140
Taahhüt için kendin gidersen hoş karşılanmazsın.Hoşgeldin derler güle güle demezler.
Davalarının görüldüğü ilin yargılandığın mahkemeye posta yoluyla da bu süreci başlatabilirsin.Lakin vekaleten her hangi biri tarafından elden iletirse senin için daha iyi ve daha ivedi olur.Taahhütname kabul görmeyebilir.Zaman açısından sıkıntılar yaşayabilirsin.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

145
her dava için ayrı ayrı

Sayın Mustafa
adrein sistemde kayıtlı değil ama mail adresine bir e-posta geldi
o yönergeleri takip edersen sisteme kayıt olursun..

cek magduru dedi ki...

İYİ GECELER ARKADAŞLAR TAAHHÜTNAMEYE KARAR NO YAZILMASI GEREKİYORMU.BULAMADIM SADECE ESAS NO YAZDIM YETERLİ OLABİLİRMİ.

Anonim dedi ki...

sanırım savcılık onu tamamlar

cek magduru dedi ki...

taahhütname vermek için kendimizin gitmesinde sakıncalar olabileceği birçokdefa sitede yazıldı buda yine avkatlara mecbur kaldığımızın göstergesi gibi.öylede yapmayı düşünüyorum ancak avkata verecek param yok bu gibi durumlara baro avkat tahsis ediyormu bilginiz varsa lütfen.

Anonim dedi ki...

Teşekkür ederim Mustafa Bey
140'a istinaden

mustafa dedi ki...

Karar no yargılanmanın sürecinin bittiğini beyan eder.Taahhütnamede biten davanın hükümleri doğrultusunda yasaların verdiği hakkı kullanmaktır.Dosya bir bütündür.Onun için karar no önemlidir.Gerekli resmi sitelerden bulunup verilmesi daha uygundur yada taahhüt ü teslim edecek kişi adliyeden de bulabilir.Garantiye al sıkıntı yaşama istersen.

Anonim dedi ki...

TÜRKİYE SEÇİMLERİ.COM UN YAPTIĞI BİR ANKET HALA NASIL GÖRMÜYORLAR DAHA NE YAPMALI BUNLARA VE BU HÜKÜMET NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR DAHA NE KADAR SUSULACAK ARKADAŞLAR BENİM AKLIM ERMİYOR AKLI EREN VARSA LÜTFEN SÖYLESİN.


Ekonomik Kriz Sizi Etkiledi Mi?
Evet Etkiledi 3492 oy. (75.40 %)
Hayır Etkilemedi 572 oy. (12.35 %)
Kısmen Etkiledi 567 oy. (12.24 %)
Toplam oylar: 4631

ZEYNEP

mustafa dedi ki...

sayın ÇEK MAĞDURU
Vekalet derken avukatı kast etmedim ki.Herhangi biriside olabilir.

zaman1453 dedi ki...

sayın arkadaşlar şu anda devam eden davalar için verilecek taahhütler kaçak durumda olanların verdiği taahütnamenin aynısımı saygılar

myway dedi ki...

sn M.K


söylediklerine kısmen katılıyorum...fakat beklediğimiz karar 10.daire kararı değildi...CGK kararlarında esasa girdiği zaman gerekçesinde çok ayrıntılı ve hatta geneli etkileyecek kararları var UZLAŞMA ile ilgili 2005 yılında verdiği kararı hatırlarsak,o kararda uzlaşmayı TCK 5. maddenin 31 aralık 2008 tarihine kadar yürürlükte olmayacağı için reddetmişti...

şişli 6 davasında beklediğimiz TCK 5 ile ilgili aykırılıkların görüşülmesi idi...çünkü şişli 6 asliye ceza mahkemesinin verdiği yüzlerce beraat kararı vardı...buna er geç bir yorum getirmek zorundalar...fakat anlaşılan aynı 10.dairenin mantığı ile usul bozması yaptılar...ve belirsizlik devam edecek...

ayrıca olması gereken bu değildi bunu hepimiz biliyoruz...burda anlamamız gereken hepimizin çok vakıf olduğu 5941 sayılı yasanın en az 3167 kadar UCUBE bir yasa olduğu...bunu da bütün hukukçular zaten kabul ediyor...benim yukarıda anlatmak istediğim...taahhüt konusuna kadar herhangi gelişme olmaz ise taahhütleri yazdığımız yazılardan dolayı bu güne kadar vermeyenlere artık kısa vadede bekleyecek pek bişeyin kalmadığı idi...

ayrıca birçok arkadaşın bişeyler yapalım konusundaki düşüncelerine bende senin gibi bakıyorum...sn sami kal anlattı...bu kaçak durumda insanlar bulundukları yerlerden çıkabilmesi için önce aramalarının ortadan kalkması lazım...gerçi taahhütle çıkanlardan görebildiğimiz sadece SAMİ KAL ve TLGERD var...

umarım daha rahat bi ortamda mücadele etme birlikteliğini yakalarız...

my way

Mehmet Kara dedi ki...

sayın 143,

biz balık beyinli bir milletiz.

bir anda parlarız

ardındanda söneriz.

eğer böyle olmasaydı bu memleketi yanetenler 8 sefer gidip 9 sefer gelmezdi.

biliyorum bunuda demagoji olarak algılayacaklart ama olsun benim sözlerim

anlayana

unutmayalım

insanlar hak ettikleri şekilde yönetilirler

ve

bizde öyle yönetiliyoruz.

saygılar

myway dedi ki...

sn offfluoğlu

gene sitesinde bize dokundurmuş aklınca...eminim bize ayırdığı zamanı mahkemelerde erken ibraz ve ya vekaleten imza haricinde bir dava da bir tek infaz durudursa çok makbule geçecek...

gelelim eylem meselesine kendiside çok iyi bilir ki ilk başlarda düzenlediğimiz her eyleme çağırdık...her tv proğramında direk ona yönlendirdik...bi kaç kere ankara ya gitti sonra 500 kişi plmazsa gelmem demeye başladı...sanki gökten zembille adam indirecektik...araması olmayan durumu müsait olan herkese yüzlerce çağrı yaptık...

ayşenur bahçekapılı konusuna gelince bu sitedeki insanların araması ile mecliste konuşmalar yapıldı...buaradaki insanların çektiği mesajlar kürsüden okundu...kısaca bütün milletvekilleri defalarca arandı...doğru söylüyor...

ama atladığı konu şu...hakkı köylü haziran ayında çıkıpta yv lerde yasayı anlatmaya başladığı haliyle yasa geçse idi şimdi ne bu ertleme meselesi nede lehe olan bazı hükümler olacaktı...aslında bizim derdimiz paye falan değil çünkü hep söyledim burada olanların hepsi öncelikle paçasını kaptırdığı için mücadele ediyor...ve aklı olanlar bu ceza son buluncaya kadar edecek...ve aramızdaki fark ise şu...her ne kadar hukukçu olmasak ta her soruya cevap vermeye çalıştık...soru sorana derneğe kayıt olun..derneği arayın vs vs bi yönlendirme yapmadık...paye peşinde değiliz...çünkü bu yoldaki başarı herbirimizin özgürlüğünü geri verecek...ve biz mücadeleye devam edeceğiz...

avukatlar konusu çok açık cüneyt zaten yazmış o bölüme bu bir yönlendirme falan değil...ama işin hoş tarafı hiç tanımadığımız avukatlar siteye yazıldı diye komisyonculukla bile suçlandık...bunlar sadece hayal görmedir...bu konudaki içerlemenin sebebini anlamak için müneccim olmaya da gerek yoktur....

ayrıca bu uyarlama yargılamasının olmayacağı konusundaki yazıları da bir yönlendirme olarak gördüğümü eklemek durumundayım....

my way

Mehmet Kara dedi ki...

sevgili My way,

sakın seni anlamadığımı sanma.ama sorun şu yaklaşık 4 yıldır bu ülkede olanlara bakınca ve adalet bakanı ve hükümet 3167 gündemde olduğu ve 5941 sayılı yasa daha çıkmadan yaptığı yotum ve baskılarla çıkarttığı kararı biliyorsun. Hukuku iyi bilmeyen arkadaşlar anlamasada bunu sen alnarsın eminim ve geçen bu sürede hukukta ve yargıda yaşanan durumlarla bizim durumumuzu bağdaştırdığımızda sonuç ortadadır.

Haklısın

YCGK nun kararı mahkemelerde bir yargıtay kararı olmaktan çok içtihat oluşturacak ve uyulması gerteken bir çerçeve gibi görülmesi ve uyulması gereken bir karar ve içtihattır. Ama günümüzde. özel yetkili savcılar başka savcıları tutuklattırırıken, HSYK u o savcıların yetkilerin,i sıfırlarken, ergenekon denilen bir davada bir sürü inasan hakkında sadece idiiadan ibaret (delil yok) sebeplerden 1 yıldan fazladıfr yatıyorken ve bu insanlar bu ülkede herkesin tanıdığı bildiği insanlarken, adalet hukuka adli para cezası kisvesi altında arkadan dolanıyorken (grekoromen güreşte bacaktan trutarak tuş ediyorken) ve bunu tüm hukukçuyum avukatım kanun adamıyım devletim diyenler göbeklerini kaşıyarak destekliyor ve izliyorken bize söylenecek ne kaldıki,

söyle dostum ne kaldı,

ben başından beri tek inancım olan Anayasa mahkemsine umut bağladım yok eğer oda hukuku devlet ve hükümet gii algılarsa geriye tek seçenek kalır benim için ve bunu yapacağım. karada yapma şamsım yok ama denizde var.

bir kayıkla uluslararası ulara çıkıp tüm dünyaya esleneceğim beni almak isteyen bir ülke varmı iltica etmek istiyorum diyeceğim. kim kabul ederse patagonya bile olabilir sorun değil. yok kabul edeb olmazsa o kayıkla birlikte kendimi sulara gömecek kadarda cesaretim var.

söyle bana bunu benimle paqylaşacak aynısını yapacak kaç kişi var. cevap verme çünkü biliyorum iş buraya geldimi üçü beşi geçmeyiz gider kzuzu kzuzu yatarız ama o zaman kimseye kızmayacağız çünkü hakkımız yok

Not ( Çaresiz değilim. onanmış cezam yok. yarın bu ülkeyi terkedecek imkanımda var. kimbilir belkide öyle yaparım. ama kızgınım. kızgınım sessizlere, kızgınım suskunlara, kızgınım hiçbirşey yapmayıp ondan sonrada ağlayanlara. çünkü demekki benim yerimde olsalardı çoktan giderlerdi ve bu sitede onları tanıma fırsatımız bile olmazdı)

saygılarımla

myway dedi ki...

sn M.K

aynen katılıyorum bu söylediklerine...ayrıca yukarıda da yazdım taahhüt dilekçelerini buggün avukata gönderdim...sanırım bi kaç güne kadar en önemli pranga mızdan kurtulacağız...ve en azından mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz...daha rahat ve daha güçlü olarak...

belkide söylediğin kayığı küçük bir gemi yaparız...bişeyler düzelmezse...

ama herşeyi düzeltecek gene bizleriz...

my way

Mehmet Kara dedi ki...

sevgili my way kardeşim,


sayın ofluoğlu na bu işin başından beri tel eleştiri yöneltmedim. bunun tek sebebi bu duvara bir tuğla koyanda bir harç koyanda o harcı taşıyanda o suyu getirende bizdendir mantığmdandı ve bence hala doğru bir mantıktı.

Hz. Mevlana nın

ne olursan ol yine gel

sözü hümanist inasnlar için bir rehberdir. sağcı solcu orta yaolcu olman gerekmez sadece insanları seversen bu mantığı anlarsın.

bende karadenizliyim ama

Sn Ofluoğlu nun başladığı yerle bugünkü duruşu aynı yer değil ona ilk eleştirim bu. Bir ikinciside 68 kuşağının söylemleriyle yola çıkıp kaypakların edebiyatıla devam edenleri bu millet çok gördü yiyen yer ama o günleri yaşayan bizler artık yemiyoruz.

Ne yazıkki 12 eylül sonrasında yetişen gençlik öyle bir mantıkla yetiştiki artık doğruyu yanlışı ayırt edemez oldu. bu doğaldır okumazyan anlayamaz. bizim gençliğimizde liseyi bitirmiş olupta dünya klasiklerini okumamış bitirmemiş adamları adamdan saymazlardı o zamanlar bu yorum çok ağır gelirdi bana ama zamanla anladık. o kitaplar insanları bir yere götürmüyor sadece analamarının ve yorumlamaraının daha sağlıklı molmalarını sağlıyordu

eğer öyle olmasaydı

1970 li yılların komünist ecevit i 2000 lerin en koyu milliyetçisi olmazdı

1970 lerde Atatürk ü anan solcuları döven ülkücüler 2000 lerin en koyu Atatürk çüsü olmazdı

1970 lerde %9 oy oranına sahip milli görüşün temsilcileri 2005 li yıllarda %40 lar gibi inanılmaz bir oy almazlardı

öyle olmasaydı

bir yıldır yazdığın yazıyı okmuyan mağdur kardeşlerim,in bir çoğu yazdığın yazının ardından yazdığı yazıda verdiğin cevabı sana soru olarak yöneltmezdi......

biliyorum

şimdi bunları yazdım diye beni eleştiren çok arkadaşım olacak.... olsun ama dilerimki beni bu byazımla eleştirmeden önce daha öçncede yazdıklarımı geriye dönüp bir okusunlar ondan sonrada eleştirsinler

saygılar sunuyorum

Mehmet Kara dedi ki...

bu arada sayın my way kardeşim,

eğer birşey yapılacaksa seninle aynı kayıkta yada gemide olmaktanda onur duyarım bunuda bilmeni isterim. hızlı yazarken herf katalarım olmuş affola gecenin bu saatinde birileri sarhoş sanmasında

saygılarımla

myway dedi ki...

sn M.K


kalemine sağlık...ancak bu kadar güzel özetlenebilirdi...yalnız şu bir gerçek bence her ne kadar çok olumsuzluk olsada ben bu milletin silkinip gerçekleri göreceği umudunu taşıyorum...

ve kendi adıma elimden gelen katkıyıda yapmaya kararlıyım....ilk seçimde suları ısındı bu belli umarım seçime kadar ortalığı iyice karıştırıp bu milletin başına daha fazla çorap öremezler...

saygılar iyi geceler

my way

Mehmet Kara dedi ki...

saygı benden sayın my way,

amaç zaten belli bırak karıştırsınlar. Bu işleri böyle karıştıranlar genelde bir gün mikserin dişlileri arasında bir yerlerden çıkarılır

saygılar selamlar

Anonim dedi ki...

arkadaşlar
Egeli bayan çek mağduru olarak gemide banada yer var mı? sizin kadar bilgim olmasada, cebimde param olmasada ayak işlerine bakarım. RANA

Anonim dedi ki...

arkadaşlar benim cgk dosyama henüz karar gelmedi. CGK ya gitme konusu 31/12/2008 den sonra cezanın uygulanamayacağı sebebiyle şişli cumhuriyet savcılığının mahkemeye itiraz konusu dahilinde gitti.

merria.

Anonim dedi ki...

Aramıza hoş geldin:))

Anonim dedi ki...

günaydın arkadaşlar
daha önce sizinle 1 ay önce temyize giden dosyamız sonuçlandı ve eşim salı sabah tutuklandı diye paylaşmıştım.. dün akşam itibariyle tahhütlerimizin cevabı geldi bir tane dosya onaylandı.iki ve üçündü davalar için hakim dosya temyizde bu nedenle tahhüt geçersiz dedi ve eşimi çıkartamadık...avukat bir arkadaşla şöyle dedik dosya temyizde ise neden yakalama çıktı dosya temyizde değil ise neden bir tanesi19 asliye onaylandı da 24 asliye onaylanmadı....bugün tekrar eşimi çıkarmak için mücadele edeceğim...acaba bu işin sonu nereye varacak.şimdi adliyeye gidiyorum...inşallah bugün çıkartırız...

Anonim dedi ki...

Günaydın arkadaşlar tek firmaya 5 adet çekim var dava açan firma aynı ama değişik asliyelerde 5 ayrı dava açmış bu dosyaları birleçtirebilirmiyim lütfen yardımcı olurmusunuz

zeynep aslı dedi ki...

GÜNAYDIN....

Bugün taahhütlerim için start alıyorum...Hepimizin hakkında hayırlısı olur işallah...Tabiiii HAK EDENE HAKKI HER ZAMAN VERİLEN güzel memleketimde ne kadar hayır getirecek yaşayıp göreceğiz...

3 yıldan sonra kimliğimle yakalanma korkusu olmadan sokağa çıkabilmek için ,ÖZGÜRLÜK adına ödettirilen bedellere bakın...Yazık...

Taahhütnamelerim kabul edildikten sonra yapabileceğim,destek olabileceğim ne varsa, bütün organizasyonlarda aktif ve özgür olarak varım....

ZEYNEP ASLI--İZMİR

zaman1453 dedi ki...

günaydın arkadaşlar verilecek taahhütname de çek miktarını belirtmeye gerek varmı saygılar

Aa dedi ki...

169 da yazan arkadaşım benim 11 adet çekim aynı firmada Değişik asliye cezalarda mahkeme açmış kimisi aynı asliye cezada ama 3 senedir birleştirip hepsine tek bir adli ceza almayı başaramadım maalesef olmadı olmuyor.Şansını dene derim ama sonuç alacağını sanmıyorum.

Aa dedi ki...

170 de yazan ve tüm arkadaşlara günaydın.Bende ödeyemeyeceğim paralar için taahhüd işlemlerine başladım önümüzdeki hafta ortası sanırım sonuçlanır ve 3,5 sene sonra özgür olarak sokaklara çıkabilirim.
Taahhütnamelerim kabul edildikten sonra yapabileceğim,destek olabileceğim ne varsa, bütün organizasyonlarda aktif ve özgür olarak maddi imkanlarım el verdiğince bende varım.Herkese saygılar.

Anonim dedi ki...

YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI AKP HAKKINDA KAPATMA DAVASINA HAZIRLANIYORMUŞ. GAZETECİ MURAT YETKİNE İSMİNİN AÇIKLANMAMASI KAYDIYLA AKP DEN YETKİLİ BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SİNYALİ VERMİŞ.
SEÇİM HAVASINDA İNŞALLAH BİZİM SIKINTIMIZI DİKKATE ALIRLARDA BU ZALİM KANUNU KALDIRIRLAR.

KAYA

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ M.K VE MY WAY VE GEMİNİN GÖNÜLLÜ YOLCULARI.BEN 45 GÜN ÖLÜM ORUCUNA YATIP HAKKINI ALAN BİR 78 LİYİM VE MAMAK MAĞDURUYUM.ÖLÜMÜ BİR DAHA AĞZA ALMAMAK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜRÜM ONURUN DIŞINDA.İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNEN BÜTÜN İFLAS ETMİŞ ARKADAŞLARIDA BENCİLLİKLE SUÇLADIM.ÇOCUKLARIMIZIN FAKİR AMA BABASI OLAN BİR ÇOCUĞUMU FAKİR AMA BABASI OLMAYAN BİR ÇOCUĞUMU TERCİH EDECEKLERİNİ KENDİLERİNE SORDUNUZMU DEDİM BENCE YANIT TEK OLUR.BABASI OLMAKTIR.HİÇ BİR ZAMAN ÖTEKİNİN NE KADAR DÖNEK OLUP OLMADIĞINA BAKMADIM.BU UZUN YOLDUR KİMİN DÖNÜP DÖNMEDİĞİ DEĞİLDİR DÜŞÜNCE TARİHİ.KİMİN DÜŞÜNCESİNİN NE KADAR YOL ALDIĞIDIR.DÜŞÜNMEK 10 000 YILIK DÜŞÜNCE VE İNANÇ TARİHİNİ HARMANLAYIP SENTEZLEMEKTİR SONUÇ HEPSİ BENİM DİR İSLAMİYETTE YAHUDİLİKTE İSEVİLİKTE MARKSTA ARİSTODA HİTLERDEV.S V.S YANİ DOĞRULARDA YANLIŞLARDA YAPANLARIN HEPSİ İNSANDIR BAZEN DERS ALMAK VE ÇIKARMAKİÇİN YANLIŞLAR DOĞRULARDAN DAHA FAZLZ İŞE YARAR ÖNEMLİ OLAN SENİN SORUYU NASIL SORDUĞUNDUR,YÖNTEMİNDİR.EYLEMCİ YAKLAŞIMINIZA EVET DİYORUM KAYIK VEYA GEMİ FARKETMEZ!EYLEMİN TARİFİ BENİM ÜSTEKİ ADIMDIR BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK.SON HAREKETİ BATIRMA İŞİNİ DE İYİCE TARTIŞMAK LAZIM EĞER ÖYLE BİRŞEYE KARAR VERİRSEM YALNIZLIK HOŞUMA GİTMEZ ÇOK MİKTARDA YOL ARKADAŞIM OLSUN AMA BUNLARIDA KÖTÜLERDEN SEÇERİM!!!!

mmtusak dedi ki...

arkadaslar biraz önce öğrendiğim bi dosyam hakkında yorumlarınızı bekliyorum bursa 6. asliye ceza da bi dosyam vardı 2008 yılından mahkeme hakımda beraat vermiş verme sebebi ise şikayetçinin şikayet hakkı olmaması bu ne anlama geliyor daha 18 tane cekim var aynı sekilde ama bi çoğundan ceza aldım bu diğerleri için örnek teşkil etmezmi lazım olursa dosya ve karar numarasınıda yazabilirim

ekm2510 dedi ki...

Merhaba arkadaşlar.Kanaatimce taahhütname vermek için en son 10 mart tarihine kadar beklenmesi taraftarıyım.Her ne kadar sayın ofluoğlu yazmışsada ve yanlıştır da demiyorum . Ancak aldığım bir duyuma görede 35,e aykırı yargılanmalar için yeniden yargılanma talebi seçenek olarak önümüze gelebilir.Tebligat verilmeden - alınmadan gıyapta verilen cezalar için vurguluyorum bunu.Yargıtay bu konuda bir karar alma aşamasında ve bu karar kısa bir zamanda duyurulacak diye kesin olmayan bir bilgi var elimizde.O nedenle şahsi fikrim 10-15 gün beklemekte fayda var diye düşünüyorum.Bu arada da taahhütnameler eksiksiz bir şekilde hazırlanıp hazır halde beklenebilinir diye şahsi fikrimi ortaya atıyorum.

zaman1453 dedi ki...

arkadaşlar burda daha önce yayınlanan örnek taahhüt de çek miktarları yazılıyor du şimdiki yayınlanan öenek te rakam yok rakam olmadığı zaman kabul ediliyormu bilginiz varmı?
teşekkürler

Anonim dedi ki...

selam arkadaşlar. taahhütname de adres bölümü var.herhangi olumsuz bir durumda kendi elimizle kendi yerimizi ihbar etmiş olmazmıyız? cevaplarsanız sevinirim. ugur01

Anonim dedi ki...

Ben ist. adliyesine 2 adet rakamsız taahhüt verdim. Kabul edildi. Kayamen.

myway dedi ki...

offfluoğlu

hiç vazgeçmeyecek...yani eleştirilerini yadırgamıyorum ama .....sürüm akıl yok ve buna benzer ifadeler yaşı 60 a gelmiş,kendini kültürlü addeden,hele hele bir hukukçu ya (en azından iddiası bu ) yakışmamış...

umarım üslubunu düzeltir..bunlar beni yaralamıyor...çok görmüyorum ama bence yazılarında bizim yaptığımız gibi,hakaret etmese en azından tartışmalarda ki seviye düşmez...

ayrıca CGK şişli 6 kararı ile ilgili aldığımız bir bilgiye göre bozma sebeplerinden bir tanesi gıyapta tebligat 35.maddeye göre yargılanma imiş..

bu bilgi eğer doğru ise...yanlış yönlendirmenin kim tarafından yapıldığı netlik kazanacak...

my way

mustafa dedi ki...

Sayın 168
iki ve üçündü davalar için hakim dosya temyizde bu nedenle tahhüt geçersiz dedi ve eşimi çıkartamadık.DEMİŞSİN.
1:Hakimin tutukluluk halin devamına gerekçesi nedir.Burada hakim koruma tedbirimi koymuştur.
2:Diğer dosyaların için yargıtaydan gelen karar ne şekilde yazılmıştır.
3:Dava dosyaları yargıtaydan gelenle şu anda yargıtayda olan dosya içeriği aynımıdır.
Bu konular hakkında bilgilendirme yapman.Bilgin yoksa araştırma yapman icap etmektedir.

mustafa dedi ki...

Sayın 169


....... MAHKEMESİNE
DAVALI :
VEKİLİ :
DAVACI :
VEKİLİ :
KONU : Mahkemenizde Görülmekte Olan …/… Sayılı Dava Dosyası İle, …/… Sayılı Dava Dosyasının Birleştirilerek Görülmesi İstemi.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim adına mahkemenizde …/… sayılı dosya ile dava konusu ……………………………………………………………………………..Davamız halen mahkemenizde görülmektedir.
2-) Davacı şahıs müvekkilime karşı ‘………………………dava açılmıştır.
3-) Mahkemenizde görülmekte olan iki dava arasında bağlantı bulunmaktadır. Bu davaların ikisinde de taraflar aynıdır. Lakin bu iki davaların birisinde verilecek karar diğerini de etkileyecektir. Bu nedenlerden ötürü iş bu davaların birleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.
HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 45 ve 1086 S.K m 187/5 ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyaları.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, görülmekte olan söz konusu davalar arasında sıkı bir bağlantı olması, her iki davanın da mahkemenizde görüşülmesinden ötürü …/… sayılı dava dosyasının …/… sayılı dava dosyasıyla birleştirilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davalı Vekili
Av.


Davacı aynı kişi yada tüzel kişilerse birleştirme konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır.Lakin ayrı kişi yada tüzel kişiyse sorun yaşanmaktadır.Hakimin insiyatifine kalmıştır.Genelde de birleştirilmemektedir tabi dacılar ayrı ayrı ise

SAMİ KAL dedi ki...

SEVGİLİ MY WAY, YORUMLARINA SONUNA KADAR KATILIYORUM. BU GÜNE KADAR BU SİTENİN YANLIŞ YÖNLENDİRMELERİNDEN KAÇ KİŞİ MAGDUR OLDU BİLEN VARMI. BEN BU GÜNE KADAR RASTLAMADIM.KARINCA KARARINCA, ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK, HİÇ BİR MENFAAT GÖZETMEKSİZİN ALLAH RIZASI İÇİN, BU AVUKAT TAHİFESİ PARASIZ İŞE AKLI YATMADIGI İÇİN ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR. DEDİĞİN GİBİ ADAM 60 YAŞINI AŞMIŞ, SAVSAKLAMASI NORMAL MUHATAP OLMAMAK LAZIM.YAPICI ELEŞTİRİLERDEN MEMNUN OLURUZ, ART NİYETLİLEREDE TEPKİMİZİ KOYARIZ. SONUNA KADAR SENİ DESTEKLİYORUM. AYRICA SORULAN BAZI SORULARA CEVAP VEREYİM HER NEKADAR ÖNCEKİ GÜNLERDE ÇEŞİTLİ KERELER CEVAP YAZILMIŞSADA GÖZDEN KAÇMIŞ KABUL EDİYORUM. YARGITAYDAKİ DOSYA KESİNLEŞMEMİŞ CEZA DEMEKTİR İNFAZI YAPILAMAZ. LAKİN İNFAZ BAŞLADIKTAN SONRA YARGITAYA GİDİLMİŞSE BU İNFAZI DURDURMAZ. BURDA ACI GERÇEGİ YAZIYORUM YARGITAYDAKİ BÖYLE BİR DOSYA DÖNÜNCEYE KADAR CEZA BİTER, KISA YOLDAN YA CEZAYI VEREN MAHKEMEYE İADEİ MUHAKEME, YADA ADALET BAKANLIGI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KANUN YARARINA DÜZELTME TALEBİNDE BULUNUN. TAAHHÜT DİLEKÇESİNDEKİ ADRES İŞİNE GELİNCEDE KARDEŞİM ÇOK BASİT SİZİN ULAŞACAGINIZ, İNFAZIN SİZİ O ADRESTE BULAMAYACAGI VE SİZİ SATMAYACAK BİR YAKININIZIN ADRESİNİ VERİN CEVABI ORDAN TAKİP EDİN SAVCILIK ADRES TEYİDİ İSTEMİYORKİ BURDAKİ MAKSAT SONUCUN SÜRESİNDE SİZE ULAŞMASI VE İTİRAZ SÜRENİZİ KAÇIRMAMANIZDIR.

mustafa dedi ki...

sayın zaman
Rızam doğrultusunda mahkemeniz tarafından belirlenen ödenmesi gereken tutarla birlikte temerrüt ve diğer giderlerin mahkemeniz tarafından hesaplanmasını rica ve talep ederim diye ÖDEME TAAHHÜDÜM yazılı alanın en alt bölümüne ibareyi ekle.

mustafa dedi ki...

Sayın 179 taahhüt konusunda çekincelerim çoktur.Bunu herzaman dile getirmişimdir.Sizin yazmış olduğunuz yazıya bir giriş gelişme sonuç yazsak en az 2 sayfa çıkar.Kişinin kendi doğrultusunda kendi rızasıyla yapması gereken bir işlevdir.Kimse kimseyi bu konuda yönlendirmemelidir.Sakıncalar doğura bilir sakıncalar doğurmayabilir de.Kişinin uygulama niteliğine bağlıdır.

myway dedi ki...

sn sami kal

hepimiz biliyoruz...ilk meclis ziyareti,vekillere açılan binlerce telefon...sn deniz baykal ile onlarca görüşme hatta ilk rica ile sn baykal grupta o kadar yoğun gündemde 20 dakka çek kanununu konuşmuştu...

akp ye gelince evet hepsini aradık...sayıları 338 parmak çoğunluğu onlarda...ve bu yasada en azından bazı konuları lehe değiştirttik...şimdi avukatların savunmalarında kullandığı konuları...

anlayana sivrisinek saz demiş atalar...

my way

Anonim dedi ki...

Sayın 176 mehmet

almış olduğunuz beraat kararını elinizdeyse "şikayetçinin şikayet hakkı olmaması"lütfen buraya yazarmısınız bu çok önemli....teşekkür ederim..

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Taahhütler için Yarına kadar bir bekleyin..
CGK kararı usulen bozma
Sanığın ifdesi alınmadan 35 e göre tebligatla hüküm kurulamaz, infazın durdurularak ifade alınma zorunluluğu vardır.. yönünde
şifaen söylenen bu
lakin karar elimize geçmeden kesin budur diyemeyiz..
bugün karar elimizde olur ve durum netleşir.
Eğer denilen gibiyse ifade alınmadan verilmiş ve kesinleşmiş olan tüm kararlarda infazın durdurularak ifade alma zorunluluğu olacak..

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY
BU BİLGİ SAĞLAM KAYNAKTAN İSE Kİ İNŞALLAH ÖYLEDİR,TAAHHÜT VERMEDEN İNFAZIN DURDURLMASI SAĞLANIR.
TEŞEKKÜRLER
KARTAL YENİÇAĞ

Anonim dedi ki...

selam
ben de çekzedeyim birşey sormak isityorum:icra dosyasına 3 parça tarım arazisini ipotek olarak gösterdik.alacaklı hiçbir şey yapmadı 2 yıldır.bu dosya zamanaşımına ne zaman girer ve ben o araziler üzerindeki ipoteği ödeme olmadan ve alacaklının rızası olmadan zamanaşımını gerekçe gösterip ne zaman kaldırabilirim.....lütfen myway cevap verebilir misin.....görkem

myway dedi ki...

sn cüneyt

işte söylemek istediğim tam olarak bu...bu çok önemli bilgileri netleşmeden olumsuz diye vermek insanları yanlış yönlendirmek değilde nedir...


17 Şubat 2010 Çarşamba — rahmiofluoglu
Ceza Genel Kurulu direnme ile şişliden gelen 2009/227 esas sayılı dosyayı karar bağladı. Genel kurul umulduğu gibi 3167 sayılı yasanın yürürlüğünü tartışmadı; 3167 nin 31.12.2008 tarihinden sonra yürürlüğünün sona erip ermediği konusunu görüşmedi. Sadece dosyanın 10. Ceza Dairesince bozma nedenini ve mahkemenin bu karara direnme nedenlerini görüştü ve dosyayı bu anlamda değerlendirip bozma kararı verdi.

Biz sonucun böyle olacağını 10. Ceza Dairesi başkanı Mahmut Gül ile yaptığımız görüşmeden sonra başkana dayanarak ileri sürmüştük. Keşke bu tahminimiz çıkmasa idi. Gerçekler acıdır…


şimdi taahhüt dayatmasına boyun eğmemeye uğraşıyoruz...bende dilekçeleri mail attım...eğer söylediğin gibi yeniden yargılanma çıkarsa...ki benim 3 davam var hepsi gıyabımda...

rastgele verilen bilgilerden zarar görmeyecekmiyiz...

my way

Anonim dedi ki...

191 görkem
ipotekte zaman aşımı olmaz
gayrimenkullerde
haciz işlemi yapılmışsa 2 yılın sonunda alacaklı hiç bir işlem yapmamışsa haciz düşer

bir yudum huzur

Anonim dedi ki...

arkadaşlar moraliniz bozulmasın ama zaten bozukta hepimizin morali bir arkadaşımın savcı bir arkadaşı vardı arkadaşımın bir işi için yanına gittik ve ben konuştuğumuz yerde sordum bizim durumu haberi bile yoktu siteyi filan gösterdim chp'nin anayasa mahkemesine başvurdugunu söyledim.savcının bana dediği umut beklemeyin hepsi onların adamı dedi anayasa mahkemesi başkanı bir hukukcu değil kamu yönetimi bitiren birisi torpillerle buraya geldi yani kendi adamları dedi yani kısacası tırnagının varsa başını kaşı dedi

ekm2510 dedi ki...

Taahhütler için 1-2 gün daha beklemekten bir zarar gelmez sanırım.Bir taraftan olumlu bir karar beklerken , diğer taraftanda taahhütlerimizi red edilmeyecek şekilde düzenlemeye başlayalım arkadaşlar.Başka sitelerden ,burada bulunan ve sitenin kurulmasına öncülük eden arkadaşlarıma yöneltilen suçlamaları kınıyorum.Bence her kes kendi işine baksın ve bu kısır çekişmeye son versin.Umarım CGK kararı ,
Sanığın ifadesi alınmadan madde 35 e göre tebligatla hüküm kurulamaz, infazın durdurularak ifade alınma zorunluluğu vardır.. yönünde
karar çıkar ve şapka düşer o zaman.Öyle karar çıkmazsa ne olur....? Biz hukukçu değiliz ki ...OLANLAR DÜŞÜNSÜN.....

Anonim dedi ki...

arkadaşlar ben taahhüt filan vermeyeceğim ha yakalanmış girmişiz ha tahhütü ödeyememiş içeri girmişiz barii kaçabildiğim kadar kaçarım.belki o süre zarfında bi şeylerdğişir hiç umudum yok ama tabii bu benim kişisel görüşüm aylık 3,4 milyarı nerden ödeyeyim ben son zamlardan sonra tek tek sigara alıyoruz zaten devletin dış borç açığını milletvekili maaşlarına katkıda bulunmak istemiyorum

Anonim dedi ki...

taahhüt vermenin bir sakıncası yok, taahhütlerin tekrar yakalamaya dönmesi 2 yılı
bulur, 2 yılda herşey olabilir. Anayasa mahkemesi var, seçim var.

ekm2510 dedi ki...

Sayın OCEAN BLUE , Bu bir tartışma konusu ve en doğru kararı hep birlikte alırız gibime geliyor.Taahhütnamelerin getirdikleri ve götürdüklerini iyi hesaplamak durumundayız.Sonradan AH VAH bizi geri dönüşü olmayan yola sokar.Sanırım önümüzdeki bir kaç gün içinde meseleye odaklanacağız ve doğru bir karar alacağımız kanaatindeyim.Ama çok tartışmalıyız.Katılımcı olmalıyız.

Anonim dedi ki...

sayın 193
ev hipotekliyse
alacaklı haciz koydurup 2 sene içinde evi satmasımı gerekiyor?
2 sene içinde satmassa haciz düşüyormu?
eger öyleyse verilen ipotek neolacak odamı düşüyor?

Anonim dedi ki...

197 de yazan arkadaş tekrar tutuklanman için ilk taahüt tarihini geçirmenden sonra boçlunun şikayeti üzerine dosya üzerinden verilecek resen kararın sana tebliğinden sonra 10 gün geçmesi gerekiyor.(yaşar)

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 626   Yeni› En yeni»