Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonu Raporu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca Çek Kanunu Tasarısı (1/710), 21/5/2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, 3/6/2009 tarihli 52. toplantısında, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımlarıyla söz konusu Tasarının geneli üzerinde görüşmeleri yapılmış; uzun görüşmelerden sonra maddelerine geçilmiş ve Tasarının daha ayrıntılı biçimde incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 5 üyeden oluşan bir alt komisyon kurulmuştur.

Alt Komisyon Tasarıyı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yargı­tay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği temsilci­leri ile Tasarının Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’in katılımlarıyla 8/6/2009 ve 9/6/2009 tarihlerinde görüşmüştür.

Komisyonumuz Tasarının, 3/12/2009 ve 4/12/2009 tarihli 53 üncü ve 54 üncü toplantılarında, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan­lığı, Maliye Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon­federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin katılım­larıyla Alt Komisyonca kabul edilmiş olan metin üzerinden görüşülmesine karar vermiştir. Yapılan görüşmeler tam tutanağa bağlanmıştır.

Kanun Tasarısının geneli üzerindeki müzakereler sırasında Hükümet Temsilcisi Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir.

Ülkemizde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun kıymetli evrak kitabında yer alan çek hukuku­na ilişkin hükümlerin uygulamasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, çek kullanımında görülen bazı fonksiyon saptırmalarının ve karşılıksız çek verilmesindeki artışların önlenmesi, çek kul­lanımındaki esasların, çek hamillerinin korunmasına dair tedbirlerin ve uygulanacak müeyyidelerin belirlenmesi amacıyla 1985 yılında 3167 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Ancak ilgili kanunun uygu­lamasında büyük sıkıntılar çıkmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun önüne geçilememiş, bu ne­denle aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili kanunda bir çok defa değişiklik yapılmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun özel olarak düzenlenip suçun oldukça uzun bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması dahi caydırıcı olmamış, aksine piyasada karşılıksız çek miktarı artmış ve ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle yukarıda bahsedilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla söz konusu Kanun ile ilgili olarak bir çalışma gurubu oluşturulmuş; bu çalışma gurubu, çok yoğun ve katılımcı çalışmalar sonucunda “Çek Kanunu Tasarısı” taslağını oluşturmuş ve taslak Bakanlar Kurulunda son şekli verilerek Yüce Meclise sunulmuştur.

Bu bağlamda Tasarıyla;

- Çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanmasının sağlanması,

- Çekin bir ödeme aracı olduğuna dair belirleyici hükümlere yer verilmesi,

- Bankaların çek hesabının açılması sırasında yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi,

- Sağlıklı çek kullanımına yönelik önlemlerin alınması,

- Hamile yazılı çekin, kayıt dışı ekonominin bir aracı olmaktan çıkarılması,

- Tüzel kişilerin işlemlerinin bir gerçek kişinin çek hesabı üzerinden yürütülmesinin engellenmesi,

- Kara paranın aklanması ile terörün finansmanında çekin rol oynamasına engel olunması için çek hesabının açılmasında ve hamile yazılı çekte yeni yaklaşımların benimsenmesi,

- Yeni kanunun Türk Ceza Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi,

- Karşılıksız çek ile mücadelede ağır hürriyeti bağlayıcı cezaların yetersiz kalmasından dolayı, suçu önleyici diğer önlemlerin getirilmesi,

- Düzeltme hakkının Türk Ceza Kanununa uygun olarak etkin pişmanlık şeklinde yeniden düzen­lenmesi,

- Çek defterlerinin ve yapraklarının geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi, kullanılmış, halen dolaşımda olan çeklerin kimlere verildiğinin ve keşide tarihlerinin belirtilmesi,

amaçlanmıştır.

Komisyon üyeleri tarafından Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde müzakereler sırasında aşağı­daki görüşler ifade edilmiştir:

- Tasarı, 3167 sayılı Kanundan kaynaklanan sorunları aşabilecek niteliklere ve unsurlara sahip değildir.

- Piyasada karşılıksız çekin yaygın olmasının en önemli sorumlusu, bu konuda üzerine düşen mükellefiyetleri tam anlamıyla yerine getirmeyen bankalardır.

- Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.

- Tasarının değişik maddelerinde birçok suç tipi ihdas edilmiştir. Bürokratik halkalara yeni bürokratik halkalar eklenmiştir. Ancak bu yöntemle çekin güvenilir bir ödeme aracı olması sağlana­mayacaktır.

- Tasarıda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım yerine, adli para cezası öngörülmesinin (adli para cezası ödenemediğinde hapis cezasına dönüşeceğinden) bir esprisi yoktur. Ayrıca, kişi ekonomik du­rumu uygun olması durumunda zaten çek bedelini ödeyecektir. Hamilin çek bedelini ödeyemeyen kişiye bir de adli para cezasının verilmesi mantık dışı bir durumdur.

- Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.

- Tasarıyla tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler arasında bir ayrım yapılmaktadır. Ancak yapılan bu ayrım uygulamada fayda sağlamayacaktır.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 1 inci mad­desinde öngörülen sürede, özel kanun niteliğindeki 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun yasama uyumunun yapılamaması sebebiyle, karşılıksız çek suçlarına bu tarihten önce tertip edilmiş mahkumiyet kararlarının düşmüş sayılacağı yorumu, kamuoyunda bu konuda toplumsal bir talep ve beklenti üretmiş, giderek karşılıksız çekin suç olmaktan çıkması eğilimleri Parlamentoya etkili bir iletişimle ulaştırılmıştır. Komisyon, 1985 yılın­dan bu yana yürürlükte olan karşılıksız çek uygulamalarını, ekonomik yaşamın karşılıksız çek suçu nedeniyle çeklere yüklediği artık-güveni, çek alacaklılarının meşru hakları ile çek suçlularının yukarı­da belirtilen beklentilerini birlikte değerlendirmiştir. Komisyonun ulaştığı sonuç, temel dayanağının niteliğine bakılmaksızın toplumda oluşan geçici beklentiyi, geçici ve ekonomik kamu düzenini de gözeten bir modelle karşılama gereği olmuştur.

Genel Kurula sunulan Tasarı ve Komisyon Raporunun üzerinde oturduğu temel (ratio legis) bu şekilde özetlenebilir.

Komisyonun oluşturduğu model, 1/11/2009 tarihine kadar işlenmiş ve adliyeye intikal etmiş çek suç ve cezalarında askı modelidir. Alacaklıyla karşılıksız çek suçunu işleyen kişi arasındaki anlaşma yahut anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde failin taahhütnamesi, ceza tehdidini geçici bir süre için kaldıracak ve borcun ifası halinde, suçsuzluk rejimine geçilecektir. Modelde öngörülen sürede yahut taksitin vadesinde temerrüt, askı halini sona erdirecektir.

Komisyonda Anayasamızın 38/7 hükmü, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 4 nolu Pro­tokolünün 1 inci maddesi ve konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı ayrıca değerlendirilmiştir.

Karşılıksız çek eyleminin suç olmaktan çıkarılması yahut hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımından vazgeçilmesi elbette ki Yasama Organının takdirindedir. (Anayasa. m. 38) Ancak çeke yüklenen ekonomik güveni ve keşidecinin ekonomik yapısına erişimi sağlayacak düzenleyici bir alt yapının oluşması şarttır. Komisyonumuza son toplantıda ulaştırılan ve başka yasalarda değişikliği amaçlayan pozitif ve negatif veri tabanına yönelik model önerileri ivedilikle yasalaştırılmalıdır.

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 2. maddesinde, Komisyonumuzca, üçüncü fıkranın birinci cümlesindeki, “; bu hüküm, diğer banka hesapları bakımından da geçerlidir” ibaresi, bu tür bir genel hükmün yerinin bu Tasarı olmadığı düşüncesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

Öte yandan, maddede, Alt Komisyonca aşağıdaki gerekçelerle yapılan değişiklikler Komisyonu­muzca da kabul edilmiştir:

Madde başlığı, madde içeriğini tam olarak yansıtmadığından madde başlığı, “Bankanın araştır­ma yükümlülüğü, çek hesapları çek defterleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrada, maddenin uygu­lanmasını kolaylaştırmak amacıyla çek hesabı açtırırken kabul edilebilecek kimlik belgeleriyle ilgili olarak maddede kabul edilen hususlara sürücü belgesi de eklenmiştir.

Bankaların çek hesabı açtırmak isteyen kişilerden talep ettiği belgeler arasında, tacir olanların ticaret sicil kayıtlarının istemeleri yanında, esnaf ve sanatkâr olanların da esnaf ve sanatkâr sicil kayıtlarının istenmesinin gerekli olduğu kanaatine varılarak fıkraya, “tacir olanların ayrıca ticaret sicil kayıtlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını” ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümleyle, vatandaş veya yabancı ayrımı olmaksızın, yerleşim yeri yurtdışında bulunan kişilerin çek hesabı açma talebinde bulunmaları halinde, bu Ka­nun hükümlerine göre gerekli tebligatlarının yapılabilmesi amacıyla kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adresi bankaya bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

Üçüncü fıkrada, çek hesabının ilgilinin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamayacağı öngörülmüş olmakla birlikte, yasal temsilci dışında, vekil tarafından da çek hesabı açılabilmesine imkân tanınması için “ilgilinin” ibaresinden sonra “vekilin” ibaresi eklenmiştir. Yine aynı fıkrada “tacir” ibaresinden sonra gelmek üzere, ikinci fıkradaki düzenlemeyle paralellik sağlanması amacıyla “veya esnaf ve sanatkâr” ibaresi eklenmiştir.

Onuncu fıkrada, mevduat zamanaşımı süresinin katılım bankalarını kapsamadığı kanaatine varılarak, “mevduat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya katılım fonu” ibaresi eklenmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesinde Alt Komisyonca aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmış; bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında, çeki bankaya ibraz eden kişinin yabancı olması ve vergi kimlik numarasının bulunmaması ihtimaline binaen fıkraya “hamilin” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiştir. Türk vatandaşları bakımından, vatandaşlık numarası aynı zamanda ver­gi kimlik numarası olarak işlev görmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen her bir çek yaprağı için bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktar dört yüz yetmiş Türk Lirası olarak belirlenmiş ise de bankaların bu konuda da­ha sorumlu hareket etmeleri için söz konusu miktar bin Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Aynı fıkrada, muhatap bankanın, hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarı, uygulamada talep etmeden ödemediği, çoğu zaman hamilin bankanın böyle bir yükümlülüğünün olduğundan haberdar olmadığı, dolayısıyla belki de hamilin rahatlıkla kabul edebileceği kısmi ödemenin de bu şekilde gerçek­leşmediği görüldüğünden, bankanın yükümlü olduğu miktarı talep olmadan da hamile ödemesi veya ödemeyi teklif etmesi gerektiği düşüncesiyle “talep ettiği takdirde,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Dördüncü fıkrada yapılan değişiklikle, “karşılıksızdır” işlemi yapılırken hangi işlemlerin yapıl­ması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Maddenin beşinci ve altıncı fıkraları birleştirilmiş, kısmi ödemede bulunulmuş olup olmadığına bakılmaksızın, kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan çekle ilgili olarak, karşılıksızdır işlemi yapıldık­tan sonra, çekin ön ve arka yüzünün fotokopisinin bankada saklanması ve aslının ise hamiline geri verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Fıkra numaraları ayrıca buna göre teselsül ettirilmiştir.

Maddeye yedinci fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu yeni fıkraya göre ileri düzenleme tarihli çeklerin üzerinde yer alan tarihten önce, bankaya ibraz edilmesi ve karşılığının kısmen veya tama­men bulunmaması halinde, bu çekle ilgili olarak karşılıksızdır işleminin ve hukukî takip yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, ileri tarihli çekle ilgili olarak kambiyo senetlerine özgü hukukî takip yoluna başvurulabilmesi için üzerinde yazılı düzenleme tarihi itibarıyla kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve bu Tasarı hükümlerine göre karşılıksızdır işlemi yapılması gerekmektedir.

Alt Komisyonca Tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda aynı yönde düzenleme bulunduğundan mükerrerliğin önlenmesi açısın­dan, madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Alt Komisyonca Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “karşılıksızdır işlemi yapıl­masına” ibaresinden sonra gelmek üzere “kasten” ibaresi eklenmiştir. Böylece söz konusu suçun ancak kasten işlenebilen suç olabileceğine açıklık getirilmek istenilmiştir. Ancak, bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmeyerek aşağıda belirtilen gerekçelerle “kasten” ibaresinin metinden çıkarılması benimsenmiştir.

Maddede tanımlanan suç, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde, çek karşılığının ilgili banka hesabında tam olarak bulundurulmaması suretiyle oluşur. Çekin karşılığını ibraz anında ilgili çek hesabında bulundurmamak, söz konusu suçun oluşmasını sağlayacaktır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır. Bununla birlikte, maddeye Alt Komisyon tarafından eklenen “kasten” sözcüğü bu suçu olası kastla işlenebilen suç olmaktan çıkarıp doğrudan kastla işlenebilen suç haline getirecektir. Bu durum, söz konusu suçun düzenleniş gayesiyle bağdaşmayacağı gibi, ticarî alanda ve yargılama sürecinde de olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır. Bu itibarla, maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kasten” sözcüğünün madde metninden çıkarılmasında yarar görülmüştür.

Alt Komisyonca, maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, sorumluların belirlenmesinde yaşanılan güçlüğün giderilmesi amacıyla, çek hesabı sahibi gerçek kişilerin, kendi adına çek düzen­lemek üzere bir başkasını temsilci olarak tayin edemeyeceği hükmüne ilave olarak “vekil”in de tayin edilemeyeceği kabul edilmiş, bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin sekizinci fıkrasında, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında söz konusu mahkeme kararlarının elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilmesi işlemlere hız kazandırılması ve bu bağlamda zaman ve emek tasarrufu sağlanması amacıyla değişik­lik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmiş olmakla birlikte, fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Sekizinci fıkra hükmünde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara yapılacak duyuruların usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeye yer verilmemiştir.

Ayrıca, ikinci cümledeki düzenleme kişilere ilişkin yasaklama kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından internet ortamında, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde yayımlanması gibi bir uygulamaya da sebebiyet verebilecektir.

Bu nedenle, fıkranın ikinci ve üçüncü cümlelerinin birleştirilerek daha açık bir düzenleme getirilmesi amaçlanmıştır.

Tasarının 6. maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 7. maddesinin beşinci fıkrasında bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi hakkında aşağıda belirtilen gerekçelerle yaptırım öngörülmüştür:

“Bankanın sorumlu olduğu miktardan ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıracak bir feragat caiz ol­madıktan başka, ödemekle sorumlu olunan miktarın ödenmemesi fiili dahil, suç kapsamına alınmıştır.”

Öte yandan, Alt Komisyonca maddedeki yaptırımlarla ilgili olarak, işlenen fiilin ağırlığı dikkate alınarak ceza miktarlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Tasarının 8 inci ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının geçici 1 inci maddesine, Alt Komisyonca dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağı­daki gerekçelerle beşinci fıkra eklenmiştir.

“Eklenen fıkrayla, karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı, hüküm verilmiş olup da temyiz aşamasında bulunan dosyalarla ilgili olarak, yapılacak olan incelemenin içeriğine açıklık getirilmiştir. Böylece Yargıtay’da bulunan dosyalar, ilgili ceza dairesince esastan incelenecektir. Bu inceleme yapılırken, ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin olarak Anayasanın 38 inci maddesi ile Türk Ceza Kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.”

Bu fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından, yeni geçici 1 inci maddede Alt Komisyonca kabul edilen beşinci fıkra hükmüne yer verilmesine gerek görülmemiştir.

Komisyonumuzca, geçici 1 inci madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

“Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu tarihten bu yana geçen zaman dikkate alınarak, maddede öngörülen tarihlerin yeniden belirlenmesi ihtiyacının ortaya çıkması sebebiyle söz konusu tarihlerin yeniden belirlenmesi, maddenin kendi içerisinde ifade ve terim birliğinin sağlanması ve bağlantılı düzenlemeler içeren geçici 2. ve geçici 3 üncü maddede yer alan hükümlerin bir maddede toplanması amacıyla bu değişiklik önergesi verilmiştir.

Öte yandan, önerilen metinde;

- Tasarıdaki üçüncü fıkra hükmü, önergede teklif edilen beşinci fıkra hükmü ile bağdaşmaya­cağından madde metnine alınmamıştır.

- Tasarıda dördüncü fıkra olan ancak yukarıda belirtilen sebeple maddenin üçüncü fıkrasının madde metnine alınmaması sebebiyle üçüncü fıkra olarak önerge metninde yer alan hükmün, lehe ka­nun uygulamasını bertaraf ettiği şeklinde herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemesi bakımın­dan, fıkraya bu doğrultuda, Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde düzenlenen zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükmün saklı olduğuna dair cümle eklenerek konuya açıklık getirilmiştir.

- Önergeyle düzenlenen maddenin dördüncü fıkrası, yeni sistemde görev sulh ceza mahkemesinde olacağından, yürürlük öncesi davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevinin sürmesini mümkün kılacak usuli bir geçiş hükmü niteliğindedir.

- 3167 sayılı Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla geçici 2. madde olarak ekle­nen hükümde, belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek, ticarî hayatta belli bir rahatlığın yaşanması sağlanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen olumlu sonuçlar dikkate alınarak, tarafların başlangıçtaki iradelerine aykırı olarak, çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ibrazının engellenmesine yönelik olarak, altıncı fıkrada, yeni bir süre belirlenerek, ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.

- Hükümet Tasarısında yer almayan ancak Alt Komisyon tarafından maddeye ilave edilen beşinci fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından önergede yer almamıştır.”

Alt Komisyonca, Tasarının 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasının geçiş sürecinde uygulamada meydana gelebilecek aksaklıkların sorun yaratmaması amacıyla geçici 2. madde eklenmiştir. Söz konusu geçici 2. madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle birlikte, yukarıda ifade edilen gerekçelerle Tasarının geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrası olarak düzenlenmiştir.

Komisyonumuzca yeni geçici 2. madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Tasarının geçici 2. maddesindeki hüküm Komisyonca kabul edilen geçici 1 inci maddenin al­tıncı fıkrasında düzenlenmiş olduğundan, o hükmün korunması gereği kalmamıştır. Önergeyle, 1/11/2009 tarihi itibarıyla karşılıksız çek suçlarından adliyeye intikal edenler hakkında geçici bir uygulama öngörülmektedir. Bu kategorideki şüpheli, sanık ve hükümlüler yönünden cezai tehdit olmaksızın çekte tecessüm eden borcu ödeme imkanı tanınmaktadır. Geçici madde, bu eksen içindeki hukuki yansımaları düzenlemektedir.

Alt Komisyonca, Tasarıya geçici 2. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki gerekçelerle geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Tasarının kanunlaşması halinde yayımı tarihi itibariyle 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıla­cağından, 3167 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca kurulmuş olan Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliği de yasal dayanaktan yoksun kalacaktır. Çek takası faaliyetlerinin ödeme sis­temleri içerisindeki önemi göz önüne alınarak, söz konusu faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesini temi nen, Tasarının 8 inci maddesinde bahsi geçen tüzel kişilik kuruluncaya kadar bu alanda bir boşluk yaşanmasının önüne geçecek bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliğinin Tasarının 8 inci maddesine göre kurulacak yeni tüzel kişiliğe devri dolayısıyla ortaya çıkacak vergi, resim, harç ve fon yükümlülüğünden de muaf tutulması gerekecektir.”

Alt Komisyonca kabul edilmiş olan geçici 3 üncü madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle bir­likte, Bu madde içeriği, geçici 1 inci maddede düzenlenmiş bulunduğundan konusuz kalması sebe­biyle Tasarı metninden çıkarılmıştır.

Tasarının 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının maddeleri müzakereleri sırasında redaksiyona tabi tutulmuştur.

695 yorum:

 1. Suat Kılıç kimdir ?

  Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz ;

  Avukat, hukukçu, sarı basın kartı sahibi gazeteci ve yazar; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Dünya Radyo, Kanal 7, NTV ve Kanal D'de program yapımcısı, sunucusu, haber müdürü ve haber editörü olarak görev yaptı.

  ***************

  Kısaca fettoş ve yahudi ajanı.

  YanıtlayınSil
 2. Tekrar yazıyorum bu kanunu kabul deip taahütnameyi imzlarsak gerçekten suçlu oluruz o yüzden toplu olarak pazartesi günü meclis önünde teslim olma eylemi kanuna bir fayda sağlar

  YanıtlayınSil
 3. sevgili çek mağduru diye başlayıp ip adresinden bahseden arkadaşım. burada birşeyler söylerken inan ki bilgili bir şekilde söylüyorum. bu site ve teknolojinin kol gezdiği milyarlarca site daha ip gizleme programlarının üstesinden gelemedi.

  Proxy, internet üzerinden yerel ağ veya internete bağlı bir bilgisayar ile, dış dünya arasındaki ilişkiyi sağlayan bir geçiş (gateway) sistemidir.
  Proxy sunucusu, sizden aldığı "internet'ten bilgi alma" isteklerini yürütür ve sonucu yine size iletir. Aynı anda, bilgilerde (cache), proxy sunucusu üzerinde tutulur ve bir dahaki erişimde kullanıcının istediği bilgiler doğrudan ilgili siteden değil de, proxy servisinden gelir; dolayısıyla, iletişim daha hızlı olur. Ayrıca Internet'e erişim için mutlaka bir proxy servisine ihtiyaç yoktur.
  İki tür proxy vardır.
  1. Transparent (Saydam, Anlaşılır)
  Transparent proxy türü ip adresinizi gizler ancak tamamen gizlemez.Gerçek Ip adresiniz ve kullandığınız proxy girdiğiniz websitesi tarafından görüntülenebilir.
  2. Anonymous (Anonim, adı bilinmeyen proxy)
  Anonymous proxy Kendi içinde ikiye ayrlır
  1- Anonymous proxy (anonim proxy)
  Anonymous proxy İp adresinizi gizler, ancak Anonymous proxy'lerin bazıları Transparent özellikdedir ve gerçek Ip adresinizi gizlemezler.
  2- High Anonymous (elit proxy)
  High Anonymous proxy ismindede anlaşıldığı gibi gizlilik derecesi yüksek bir proxy türüdür.Gerçek Ip adresiniz girdiğiniz websitesi tarafından görülemez.

  Kişisel tercih dediğin isim resim ya da mail adresi hassasiyetiyse onlar zaten gözükmeyebiliyor ayarlandığı takdirde.
  Kişi sayısının doğru çıkması için üye olmak daha doğrudur çünkü kimse sayısı şişirmek için binlerce üyelik açmakla uğraşmaz buna zaman ayırmak yerine çekmağdurları adına eylemlere katılmak daha mantıklı gelir.

  bu da demek olur ki kimse daha sonra kalkıp bize bunlar 3-5 kişi aslında burada kendileri yazıyorlar sonra da adsız adsız yorum yazıp sayıyı çok gösteriyorlar diyemez.

  Ayrıca daha ne tecihinden bahsediyorsunuz çalışsın elleriniz biraz içede yatan kardeşlerimiz dışarda kaçak olanlarımız için. hadi hiç biri umrunuzda değilse, İNSANLIK HAYA GURUR ONUR DUSTUR ADALET kavramlarından birisi için mücadeleye 4 elle sarılın lütfen

  YanıtlayınSil
 4. KARŞILIKSIZ ÇEK KANUNUNDA VERİLEN SÖZLER SÖZLERDE KARŞILIKSIZ ÇIKTI

  YanıtlayınSil
 5. Eylem kararı alınacaksa bunu site yöneticisi arkadaşlarımın yollayacağı eylem mailleriyle değerlendirmek geekir görüşündeyim.

  Bizim için hayırlısı olan teslim olmak değil mücadele etmektir.
  Eylem yapılacaksa sağlam bir organizasyonla yapılır herkes birbirine güvenecek kadar kenetlenirse 1 kişiyi bile aramızdan çekip alamazlar!

  YanıtlayınSil
 6. Sevgili Lazkopatoğli,

  dediklerine aynen katılmakla birlikte bir şeyide hatırlatmakta yarar görüyorum. Burada eroğin satılmadığına göre, uluslararasıs silah kaçakçılığı yapılmadığına göre IP adresleri konusunda ağ maskesi kullanan yada görünen proksisini el ayarı ile yapan adam ancak bir iki tane tefeci uşağı olur. Onlarda sistemde görünsede görünmesede farketmez. Hiçbir çek mağdurunun IP gizleme ihtiyacı duyduğunu zannetmiyorum. Çünkü çoğu int. cafe den girmekte. Bana gelince unu yapmama zaten gerek yok. Çünkü ne kesinleşmiş bir cezam var nede polis takibindeyim. Yarın öbürgün cezam çıkar diye düşünüyorsan gerek yok çünkü borcum çokta yüksek değil ve buraya üye olduğum sür içindeki bu neredeyse bir yıl bir çoğunuda kapattım. kalanıda bir şekilde temizlerim. Yani senin anlayacağın sorunu büyük olanlardan değilim. Keşke tüm arkadaşlarım böyle olsa. keşkemherkes birşekilde bu işin içinden çıkabilse ama biliyorum çıkacaklatda var çıkamayacaklarda. Ben bu mücadeleye sırf kendi durumum için katılmadım. Ben bir karadenizliyim. haksızlığa tahammülüm yok. Yaşın kaç bilmiyorum ama bizim oralarda bir nükte anlatılır. Şöyle,

  Karadenizliye demişlerki,

  BİR ADAMIN DEĞERİ NEDİR ?

  Karadenizli demişki

  BİR ADAM DEDİĞİN ADAMSA DEĞERİNİ ÖLÇEMEZSİN,

  AMA ADAM DEĞİLSE İKİBUÇUK LİRADIR.

  Sormuşlar neden ikibuçuk lira

  DEMİŞKİ

  EE UŞAĞUM BİR DOLMA MERMİ İKİBUÇUK LİRADUR DAAA.....

  Netiğce olarak

  Ben böyle sistemlerden çok çektim. 47 yıllık yaşantımda hertürlü haksızlığı gördüm. yokluğu gördüm, kıtlığı gördüm, kardeşin kardeşi öldürdüğü günleri gördüm. 12 eylülü gördüm siirtte askerlik yaptım 15 ay o dağlarda gezdim terörü gördüm. bunlafrı topladım sindirdim ve bir kişilik geliştirdim. Mücadele kişiliği. ve mücadeleye devam edeceğim.

  Son bir haftadır çabam bu yasanın Anayasa mahkemesine götürülmesi içindir. Yasa bugün çıkmış ve pazartesi son oylaması yapılacak olsada 1 yılda 1/3 ödeme önergesi hariç (Bu benim içinde süpriz oldu) kalanının aynen geçeceğini zaten biliyordum. Şimdi birbirimize laf yetiştirme değil bu yasanın Anayasa Mahkemesine gitmesi için başka birilerine laf yetiştirme zamanıdır. Ve gidecek en azından benim görüştüklerim götüreceğiz dediler. Ama görüyorsunuz politikacılara güven olmuyor. Onun için zafer istiyorsak bu yasayı Anayasa Mahkemesine götürelim. Amaş artık bu

  saygılar sunuyorum

  YanıtlayınSil
 7. SeLam ,Ya cikarcaklari yasanin ben, kardesim borcumu faiziyle oducekmisim tefeciye odediklerim yetmedimi en kotusu 1 yil icinde devlete yatirrim cek miktarini yatmam ne faiz oducem daha. Sirkette bir ... bulurlarsa alirlar 9550 faiziyle olmusdur 20.000 ytl salakmiyim ben 9550 odemek varken 20 bin odeyim ,4000 ytl ye fitlerese ing bankasina oderim yoksa dewlete hadi eywallah

  YanıtlayınSil
 8. Arkadaşlar,

  Eyleme kaç kişi gelir sanıyorsunuz.

  Bırakın Eylemi sitede Reklam için oy kullanan 700 kişiden

  para yatıran belki de 20-30 kişi ki bence bu kadar da yok.

  Şu ilanı zaman kaybetmeden verelim. Eylem yapma yerine otobüs

  ile gelecek kişiler gidiş dönüş parasını reklam için versin.

  Reklam verelim, sitemizi ve gerçekte kaç kişi yatıyor kaç

  kişi aranıyor gizlenen gerçekleri ilana yazalım.

  Bu şekilde çoğalalım. Ben bu fikri yaklaşık 6 ay önce ortaya

  attım. Yapsa idik şu an binlerce kişi ha dediğimiz an

  toplanırdı.

  İLAN İLAN İLAN diyorum. Daha da geç olmadan İLAN Diyorum.

  Mecliste yaşanan saçmalıklardan herşeyden bahsedelim.

  Saygılarımla

  2156

  YanıtlayınSil
 9. ARKADAŞLAR SORARIM SİZE AKP' NASIL BİR PARTİDİRKİ DÜN KANUN TARTIŞILDIĞI BİR ORTAMDA HÜKÜMET ADINA TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANI DENEN KANUNDAN NİZAMDAN ANLAMAYAN SORULARI YANITSIZ BIRAKAN BİRSİSİNİ HÜKÜMET ADINA BU KANUNDA SÖZCÜ YAPMIŞTIR.ADAMLAR BİZİ TINLAMIYOR.BİZİ DEĞİL KANUNLARI TINLAMIYOR.AHMET İYİMAYA DENİLEN ŞAHIS ZATEN BAŞLI BAŞINA BİR FELAKET YÜZÜNDE ALLAHIN BİRİ NURU YOK HARAM YEMEKTEN AYI GİBİ OLMUŞ.ALLAHSIZ DENİLEN KAVRAM HERALDE BÖYLELERİ İÇİN SÖYLENİR.HER TEKLİFE SIRITARAK KATILMIYORUZ SAYIN BAŞKANIM DEDİ AMA DEMEDİ DEMEYİN BU KADAR ADAMIN AHI EN YAKIN ZAMANDA ÇIKACAKTIR BİR ÇOK BU KANUNU BİZİM AKSİMİZE ONAYLAYAN KİŞİLERİN BAŞINA EN YAKIN ZAMANDA İŞ GELECEKTİR.ALLAH HEPSİNİ BİLDİĞİ YAPSIN SAYIN SERTAÇ BANA KIZMA GENE AĞIR KONUŞUYOR DİYE AMA OLANLAR ORTADA BURADA YAZDIKLARIM ONLARIN İNSANLARA ONLAR HAKKINDA SÖYLEDİĞİMİN SADECE 1000'1'DİR.ARKADAŞLAR PAZARTESİ BENDE 100.00 TL DAHA GÖNDERECEĞİM İNŞALLAH GÖNDERİYORUM.LÜTFEN HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN DÜN ALİ RIZA BEY SON SAATLERDE İÇERİDE YATAN SAYININ 480.000 KİŞİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ BU AHMAKLAR HALEN 2167 KİŞİ DİYOR BU ÖKÜZLER.BUNLAR KORKMUYORLARKİ BİZİM OYLARIMIZI KAYBEDECEKLERİNDEN 480.000 X 3 DESENİZ HER AİLDEN OY KULLANACAK KİŞİ DİYE VE DAHA AKRABALARI İŞİN İÇİNE KATMIYORUM YAKLAŞIK BİRBUÇUK MİLYON KİŞİ YAPAR AHMAKLAR FARKINDA DEĞİL AKRABALARDA İŞİN İÇİNE KATILDIĞINDA BU SAYININ 3 MİLYON KİŞİ OLACAĞINI BU OYLARIN HEPSİ CHP'YE GİDECEKTİR.ARTIK İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNEMİ BAŞVURUYORUZ NE YAPACAKSAK YAPALIM BEN MESAJ GÖNDERMEKEN ARAMAKTAN YILMADIM VE YILMAYACAĞIM GEREKEN HERŞEYİ YAPACAĞIM ARANMASI OLMAYAN BİR SÜRÜ İNSAN VAR GAZETE İLANINDA BİR EYLEM YAPACAĞIMIZI BİLDİRELİM GÜNÜ SAAİTİ ZAMANI KARARLAŞTIRALIM UMARIM BÜYÜK BİR İLGİ OLACAKTIR.ÇÜNKÜ BEN EVE GİTTİĞİMDE EİMİN 3 YAŞINDAKİ OĞLUMUN YÜZÜNE BAKARAK GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR DİYEBİLMEK İSTİYORUM BİZİ NE ZAMAN İÇERİ ALACAKLAR ACABA DİYE DÜŞÜNMEKTEN YORULDUM.

  YanıtlayınSil
 10. ÖNEMLİİİİ!ARKADAŞLAR SABAH AVUKATIMLA( av.nazım bütün) GÖRÜŞTÜM BANA KESİN OLARAK SÖYLEDİĞİ BİRŞEY VAR anayasa mahkemesi daha önce karşılıksız çeke hürriyeti bağlayıcı cezayı onayladı AMAAAAA o zaman çekte gününde ödenir ibaresi yasada yoktu yani çek bir havale idi dedi bu haliye ANAYASA MAHKEMESİNE giderse hürriyeti bağlayıcı ceza kesin kalkar dedi !

  YanıtlayınSil
 11. sayın site yöneticisi ve mağdur arkadaşlar..gazeteler ve televizyonlarda bu konu ile ilgili doğrudürüst bir haber ve destek neredeyse yok..basın alacağı banka reklamlarından mı korkuyor!!!???..bu konuda basın desteği olmazsa asla ve asla sonuçlar düşündüğümüzün yarısı kadar bile olamayacak...ilan tekbir gazetede çıkacak ve yeterli sesi duyuramayacak..ama hiç yoktan iyidir..CHP den bu konudA mutlaka destek almamız gerekecek.en azından iki büyük gazetede daha ilanımızın verilmesi gerekiyor..ben hesaba para gönderemedim..ama pazartesi günü kaç liram olursa olsun göndereceğim.diğer arkadaşlarımında pazartesi hesaba para yatırması az çok demeden haklı davamızda elimizi biraz daha güçlendirecektir.saygılar...adanalı....

  YanıtlayınSil
 12. EŞİM CEZAEVİNDE..ŞİMDİ BU KANUNUN GEÇMESİ İÇİN PAZARTESİNİ Mİ YOKSA ARALIĞIN SONUNU MU BEKLEYECEĞİZ..

  YanıtlayınSil
 13. arkadaşlar

  meclisteki konuşmada Ali Rıza Öztürk'ün Bakana su

  anda çek sucundan dolayı içerde yatanların kaç kişi olduğu

  sorusu vardı cevap ilginçti çünkü Bakan sadece 2008 ve 2009

  yılları itibari ile yakalananları soylemişti.2009 yılında

  17000 kusur kişinin yakalandıgını soyledi ben mi yanlış

  anladım yoksa buna dikkat edeniniz var mı çünkü bence asıl

  toplam rakam yani içerde yatan kişi sayısının 50.000 inin

  üzerinde oldugunu dusunuyorum ve bu tarz bi soru geldiğinde

  her seferinde kaçamak cevaplar veriliyor ve gerçek hakikaten

  benim dediğim gibiyse işte o zaman bomba olur

  Saygılarımla

  umut21

  YanıtlayınSil
 14. değerliarkadaşlar,büyük mücadele yeni başıyor.En büyük kazancımız 3,5 ay.Kazancımız bu.Başka hiçbişey yok.Ceza evleri boşalacak.Arkadaşarımız hürriyetine kavuşacak,bizlere katılacak,korkusuzca kolkoa oma fırsatımız olacak.İnşaallah bu birlik beraberliğisağlayıp mücadeleye devam edeceğiz.Bizim tek dostumuz CHP bunarala yakın temasta olacağız arkadaşlar.başka kurtuuşumuz yok.Bütün oylarımız bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonrada CHP ye..takiyecilere dersini verelim.Olyar 2003

  YanıtlayınSil
 15. Sayın Jenardi.
  Aranan mağdurlar için Nisan ayına kadar anlaşma şartı bu durumlarını nasıl etkiliyor?
  Eve gidilebilir mi? Peşimizde olunacak mı? Israrlı bir takip olur mu, yoksa bir süre görmezden gelinecek miyiz?
  Aramada yakalanılırsa ne olacak?
  Bu sıkıntılı durumda sormak istemezdim ama cevaplarsanız minnettar kalırım.
  Saygılarımla.

  YanıtlayınSil
 16. Arkadaslar Bir An Önce Bir Karar Alalım Ve Artık Bu işe Eğilelim İlansa İlan Eylemse Eylem Ne Yapılması Gerkiyorsa Yapalım 71 Yaşında Babam İçerde Yatıyor Bir An Önce Ne yapacaksak Yapalım Onu Yapalım Bunu Yapalımla Olmaz Bu İş Meclisdeki Maymunlara Dönüyoruz Biz Burda Şunu Yapalım Bunu Yapalım Derken Hiç Bişe Yapamıyoruz Tıpkı Mecllisdeki Akp Li Uşakların Ne yaptını Bilmedikleri Gibi Burda Vakit Kaybediyoruzz.

  YanıtlayınSil
 17. ARKADAŞLAR HERKESE GÜNAYDIN.
  Bazı arkadaşların yeni yasanın geçici 2. maddesi 6. fıkradaki adli kontrol hükmünü yanlış değerlendirmemeleri için ilgili kanun maddesini yazıyorum.
  Yeni çek yasası; geçici 2/6 : soruşturma veya kovuşturması durdurulan yada hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza muhakemesi kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının a) bendinde yer alan adli kontrol tedbirine karar verilebilir.
  ( burada verilebilir diyor, yani talep halinde verilebilir, yani alacaklı talep etmesi gerekir, ancak savcıda talep edebilir. Ama kanunda verilir denilseydi direk adli kontrol uygulanırdı)
  Ceza muhakemesi kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının a) bendi:
  MADDE 109, - (1)100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir.
  (2) kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adli kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.
  (3) Adli kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir:
  a) yurtdışına çıkamama.
  sırasıyla i) fıkrasına kadar uzanıyor
  YANİ KISACASI ADLİ KONTROL KARARI VERİLİRSE ARKADAŞLAR BU SADECE YURTDIŞINA ÇIKMA YASAĞI. ANCAK ! yina aynı kanunda adli kontrol kararına itiraz edilebileceğini bildiriyor. BİLGİLERİNİZE

  YanıtlayınSil
 18. Hapis yatılmasının sebebi devlete para ödememektir. Adli para cezasının hapse çevrilmesi anayasaya uygun mudur? Ayrıca burda alacaklı da korunmuyor. Devleten kasasına girsin paralar mantığı

  YanıtlayınSil
 19. ARKADASLAR,

  GECICI MADDE (3) bu kanunun yururluge gırdıgı tarıhten once duzenlenmıs ceklerle ılgılı olarak 3167 sayılı kanun hukumlerı uygulamaya devam edılır.26/9/2004
  tarıhlı 5237 sayılı turk ceza kanununun 7 ncı madde hukmu saklıdır.

  DENILMEKTEDIR.

  SORU SU:

  - BU KANUNDAN ONCE VERILIP ERKEN YAZILAN CEK LER SAYET 3167 YE TABI TUTULURSA ERKEN IBRAZ SOZ KONUSUMUDUR.

  -BU KANUNDAN ONCE VERILEN VE VEKALET EN IMZALAN CEK SORUMLUSU KIMDIR.  AYRICA.........


  SUCU SABIT OLUNCAYA KADAR HERKEZ MASUMDUR KARINESI OLAN BIR HUKUK SISTEMINDE, NASIL OLUYORDA YARGILAMA BITMEDEN...SUC KESINLESMEDEN GIT SUCUNU KABUL ET TAHHUTTE BULUN DENILEBILIYOR.

  ARKADASLAR OZELLIKLE GECICI MADDE ILE ILGILI BILGI VE YORUMLARINIZI BEKLIYORUM. SAYGILARIMLA.


  HUSEYIN

  YanıtlayınSil
 20. arkadaşlar herkese günaydın bana bilgisayar uzak olduğu için akşam saat 19 da ayrıldım sabah 8 de geldim bütün yorumları okudum tamam haklısınız bunlar bankaların ve tefecilerin uşaklığını yaptılar sakin olun bakın önce kendimizi yargılayalım neden buraya geldik diye herşey bitmeden bir arkadaşımız çıktı bir yorum yaptı ödeme tahhütünü iki sene sonrasına verelim diye tamam iyi niyetle yaptı fakat bu eski isimleri avkap olan insanlar(bazılarını tenzih ederim)bu siteyi devamlı takip ediyor ve son dakika golünü onun için yedik arkadaşlar bunun içindirki sakin olalım yapacağımız şeyleri burdan paylaşmayalım önce hele şu karar onaylansın yapacaklarımız konusunda bu site yöneticisi arkadaşlar telefonla veya meyil adresiyle bizleri yönlendirsinler bir gol daha yimeden şu karar oylansın bunlar oylamanın önünden bir kanun tasarısı daha araya sıkıştırıverirler ben bu akp ve mhp vekillerden korktum bunlar bir anda birleşiyorlar ondan dolayıdırki sakin olalım iki gün yol haritası çizelim derim emeği geçen herkesten allah bin kere razı olsun benim yaşım 45 heralde çoğunuzun abisiyim benim naciz hane fikrim esas mücadele bundan sonra başlayacak herse saygılarımla
  ibrahim 26170

  YanıtlayınSil
 21. habertürke yorum yazalım, meydan tefecilere kalmış!!!!!

  --------------------------------------------

  Karşılıksız çekte bankaların sorumluluğu arttı
  Çek yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu ndaki görüşlürken Ak Parti tarafından önerge verildi
  12 Aralık 2009 Cumartesi, 10:37
  Çek yasa tasarısında bankaların sorumluluğunu 470 liradan bin liraya
  çıkartan düzenlemede geri adım atılarak bankaların karşılıksız çıkan
  çekin sadece 600 liralık bölümünden sorumlu olması sağlandı. Konuyla
  ilgili düzenleme, çek yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu’ndaki
  görüşmeleri sırasında AK Parti tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle
  gerçekleştirildi. CHP’nin, bankaların karşılıksz çıkan çek bedelinin tümünün
  bankalar tarafından ödenmesi gerektiği iddiasına karşılık,
  bankacılık sektöründen gelen talep doğrultusunda, bankaların sorumlu
  olacakları tutar 600 lira olarak belirlendi. Hükümetten gelen
  tasarıda ise bankaların sorumlu olacağı tutar 470 lira olarak
  belirlenmiş fakat Adalet Alt Komisyonu’nda bu tutar bin liraya
  yükseltilmişti. Bu arada, Genel Kurul’da kabul edilen bir başka önerge ile
  esnafın da tacir çeki vermesine olanak sağlandı. Mevcut uygulamada çekler
  sadece hamiline ve nama olmak üzere ikiye ayrılırken, yeni
  tasarıda bunun yanı sıra tacir çeki ve şahsi çek ayrımı da getirilmişti. Esnaf
  tacir olarak kabul edilmediği için, tacir çeki düzenleyebilmesi için
  tasarıya özel bir hüküm konuldu.

  habertürk

  http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/192849-Karsiliksiz-cekte-bankalarin-sorumlulugu-artti.aspx

  YanıtlayınSil
 22. sn 19

  önceki yasa döneminde vekaleten imzalanan çek yeni yasayla vekaleten imzalayanı aklayacak ve şirket ortağını cezalı duruma düşürecektir. ANCAK, bir önceki yasada ceza almayan bir taraf, yasa değişikliği nedeniyle aynı eylemden ceza alamayacağından, YENİ YASAYLA BİRLİKTE, KASIM 2009 ÖNCESİ VEKALETEN İMZALANAN ÇEKLERİN TAMAMINDA, ÇEK SUÇU İŞLENMEMİŞ OLACAKTIR.

  YanıtlayınSil
 23. evet 20 dekiyorum katılıyorum burada her ay 1 tl taaahüt ederiz 24 ay kalanı deriz diye yazanlar oldu onun için %30 şartı golünü yedik bence.daha dikkatli olmak lazım
  Can

  YanıtlayınSil
 24. Arkadaşlar HErkes elini cebine atsın artık

  Sitede rumuz ve yanına kaç lira yatıracaksa o kişi yatıracağı rakamı yazsın .

  En son para toplanınca herkes bankaya koşsun parayı yatırsın

  bakın ben 100 TL kosiada gönderdim.

  Gelin yeni bir liste yapalım gönderenler imkanı varsa tekrar göndersin

  Hadi şu işin takipçisi olalım. Kamuoyunu bilgilendirelim.

  Daha fazla saklamasınlar içede kaç kişi olduğunu.

  Bizlere de gizli çoğunluk katılsın. Sitemizden haberdar olsunlar.

  Ben şimdi bir liste başlatıyorum.

  Ancak bu liste sonunda para toplanacağına emin olduğum an (ki herkes böyle yapsın) site yöneticisi talimat versin . Hadi bu yazanlar şimdi bankaya desin ve koşup yatıralım .

  1- 50 TL 2156


  Saygılarımla
  2156

  YanıtlayınSil
 25. arkadaslar 12 deki arkadasın sorunusunu bnde merak edıyorum bnmde babam cezaevınde , smdı nezaman cıkabılecekler daha ne kadar surecek bu ezıyet !!!

  YanıtlayınSil
 26. ARKADAŞLAR BİZE BU KONUDA DOĞRU OLAN HAREKET TARZIMIZIN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ UZMAN OLAN RAHMİ BEY ve CÜNEYT BEY
  LERİN BÖSTERECEĞİNE VE BİZLERİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE ZARAR GÖRMEDEN YÖNLENDİRECEKLERİNE İNANIYORUZ.. KANUN BİR GEÇSİN MUTLAKA BİZLER İÇİN DOĞRU OLAN NE İSE YAPILMASI GEREKEN ORTAK AKILLA ORTAYA ÇIKACAKTIR....FAKAT EN TEHLİKELİSİ BAZI ARKADAŞLARIMIZ VARSAYIMLARLA ve HAYALİ FİKİRLER ÜRETİP
  FARKINDA OLMADAN GERÇEK DIŞI BEKLENTİ YARATMASIDIR ZATEN YETERİNCE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK....MİMAR/ İzmir

  YanıtlayınSil
 27. arkadaşlar bir konuda bilgi sahibi olan varsa lütfen aydınlatsın.. %25 şirket ortğıydım ama müdür değildim.ortaklıktan 2007 nin 3.ayında resmi olarak ayrıldım ayrılmadan önce imzaladığım şirket çekleri 2007 nin 5.ayından itibaren başladı kısacası ben ayrıldıktan sonra benim imzam olan çekler eski ortaklarım tarafından yazdırıldı ve ben suçlu konumuna düştüm..aranmaktayım..yeni kanuna göre durumum ne olur?

  YanıtlayınSil
 28. Bende dinledim adli para cezasından yatanların kaç kişi olduğunu ; 2008 de 17 000, 2009 da 15 000 civarında bir rakam söyledi. Bu da bizim bilgilerimizi doğruluyor demektir.
  Herkes içerdekilerin ne zaman çıkacağını soruyor ; oylamadan sonra c.başkanı imzaladığı anda tahliyeler başalr deniyor c.evindeki eskiler tarafından. 99 affında da resmi gazete beklenmeksizin kapıları açmışlar. Umarım öyle olur. İçerde yatanlar oylama yapılamayınca nasıl kahrolmuştur.
  Yasa kendini bişe sanan suat kılıç yüzünden berbat çıkmıştır, ona haddini bir şekilde bildirmek vazifemiz olmalı. Bunun dışında içerdekilerin çıkacağı tesellimiz oldu.

  Not : Adsız yazan arkadaşlarda benim gibi en alta rumuz yazarsa hem sorularına cevap alırlar hem de tanımış oluruz.

  Cinocan

  YanıtlayınSil
 29. arkadaşlar
  herhangi bir milletvekili ile görüşen arkadaşımız oldumu?Kanunun tümü oylanmadı.Bundan sonraki prosedür nedir ne olacak.Bilgilendirirseniz sevinirim..

  YanıtlayınSil
 30. Taksir

  MADDE 22. - (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.

  (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

  (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

  (4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

  (5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

  (6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

  YanıtlayınSil
 31. arkadaşlar tv de canlı yayında başdan sona imkanı olanlar tasarının oylamasını adım adım izleyebiliyor
  tasarının maddeleri kaçgünlerdir sitede rahmi ofluoğlunun siyesinde tbmm nin sitesinde duruyor
  soru soran arkadaşlar bi kere okuyun şu tasarıyı okusanız belki daha farklı sorularınız da olabilecek
  kimse müneccim değilki ne zaman çıkılacak bilsin tasarı netleşmeden burada tartışmayalım diye yazdık okunuyoruz diye yazdık gölü yedik şimdi ne olacak diye hayıflanıyoruz yapmayın artık lütfen ne yapılacak önce akıllı olunacak karşı taraf ince ince ördü sağ gösterip solu çaktı stratejiler uygulanacak işler ulu orta konuşulmazki birazdaha yok yasadan sonra onu yaparız bunu yaparız diye tartışırsak onlarında önü kesilecek anlayın artık bu kadar sabrettik ya 3 gün daha edersek kazanırız kaybetmeyizlütfen akıllı davranalım gol yiyecek halimiz kalmadı

  YanıtlayınSil
 32. gelinen noktada 1/3 ün birinci yılda ödenmesinin yasaya sokulması acaba ödeme kabiliyeti olanların alacaklı ile anlaşma yerine devletle faizsiz ödeme yapmak üzere taksitli ödeme konusunda anlaşmalarını ve böylece devletin gelirini arttırmayı mı amaçlıyor bu hak hakuk diye diye gakkımız yiyen bu cehennemin baş köşesinde yerleri rezerve edilmiş Adeleti
  Katletme
  Partinin
  S............... in mensupları ama eminim sizi cehennem bile kabul etmeyecektir.7292

  YanıtlayınSil
 33. Arkadaşlar, bu yasada lehe işleyecek çok unsur var. O yüzden şidilik yasa geçene kadar susmakta fayda var.artık bu yasayı değiştirme imkanı şu andan itibaren yok, yasa bu şekilde onaylanacak.1 yıl çok önemli.1 yılda sadece TBMM ile uğraşmayacagız, bir o kadar da yargıtay ve hakimlerle uğraşacapız. Çünkü lehe aleyhe nasıl yorumlayacaklar o da çok önemli olacaktır.Yani yasanın verdiklerini mahkemelerde yorumdan dolayı kaybedebiliriz veya tersi.

  selamlar

  YanıtlayınSil
 34. arkadaşlar şimdi nolucak.pazartesi gününemi kaldı.

  YanıtlayınSil
 35. bakın buradan takip edildiğimizi başından beri yazıyorum ...izleniyoruz diye..karşı taraf avukatımızı arayıp karısı yazı yazacağına para bulmaya vakit ayırsın diyor..ben bunu duyduktan sonra buradada paylaştım ve her yazımın altına ( bazen unutuyordum adımı yazmayı) o günden sonra adımı yazıyorum..bu söylediğim avukat, adını şimdi yazamıyorum , tefeci avukatların piri..ENGİN..

  YanıtlayınSil
 36. bir konuya dikkat çekmek isterim bu siteyi bizden başka bize karşı olanlarda izliyor unutmayın, adamlara yol gösterdik , ayda 1 lira 24 . ayda kalan borcu ödeme taahütü dedik, son anda önerge verdiler %30 u koydular, bu tasarıyı hazırlayanların , aklına gelmeyen birçok konuyu biz burda konuşuyoruz onlarda bu durumlara karşı önlem alıyorlar, bu güdük yasa tasarısı sadece oylamay kaldı pazartesi oylanır geçer, bir an öncede , umarım CHP anayasa mahkemesine taşır, o zaman , umutlanırım, onun haricinde bize bir faydası yok bu yasanın, tek ve en öenmli faydası, içerdeki arkadaşların çıkarak az da olsa bir zaman kazanacak olmlarıdır, o kadar.

  YanıtlayınSil
 37. arkadaşlar
  bakın allah rızası için sizden rica ediyorum yasa çıkıp onaylanana kadaryasa hakkında yorum yapmayın SUSUN
  31 DEKİ ARKADAŞA KATILIYORUM NE GELDİYSE BAŞIMIZA BU YORUMLARDAN GELDİ 2-3 GÜN DAHA DİŞİNİZİ SIKIN YA ÖLMEZSİNİZ
  ONDAN SONRA NE YORUM YAPACAKSANIZ YAPIN

  bir yudum huzur

  YanıtlayınSil
 38. arkadaşlar suat kılıçla telefonla görüşmemi siteye daha önce yazmıştım
  çok ters ve alacaklı yanlısı konuştu onun üzerine gidelim diye adam en azından iyimaya giibi döneklik yapmadı başta tefecilerin tarafında olduğunu belli etti insan haklarına aykırı bu yaptıklarınız deyince de kem küm ettmişti.
  hakkını arayan insanlar değil sadakaları ile yönetecekleri sürü istiyorlar ama karıştırıyorlar burası türkiye kimler geldi kimler geçti sizinde vadeniz ayakucunda

  YanıtlayınSil
 39. ARKADAŞLAR
  MSN VE TEL YOLUYLA SORULAR SORULUYOR HERKEZE TEK TEK CEVAP VERMEM MÜMKÜN DEĞİL YANITSIZ KALAN SORULARINIZ İÇİN ÖZÜR DİLERİM..

  PAZARTESİ TBMM AÇILIŞINDA KURUL KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİP OYLAMAYI YAPACAK ÇEK KANUNU YASALLŞINCA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE GEÇİLECEK.

  ERTELEMEYLE İLGİLİ GEÇİCİ 2. MADDE ÖNERGEYLE DEĞİŞTİRİLDİ..
  CEZAEVİ İNFAZ SAVCILIĞINA VEYA KAÇAK DURUMDA OLAN ARKADAŞLARIMIZIN SAVCILIKLARA VERİLECEK TAAHHÜTNAMELERDE İÇERİK DEĞİŞTİ..

  TAAHHÜTNAME ŞÖYLE OLACAK..
  ÇIKAN KANUNDAN FAYDALANMAK İSTİYORUM..BEN BORCUMUN YÜZDE 30 UNU İLK YIL KALANINIDA SONRAKİ YIL ÖDEMEK ŞARTINI KABUL EDİYORUM VE BU İMKANDAN FAYDALANARAK İNFAZIMIN DURDURULMASINI İSTİYORUM..

  BORCUNNUN İLK YIL YÜZDE 30 UNU ÖDEMEDİĞİ TESPİT EDİLEN KİŞİ ALACAKLININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE İNFAZI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK..

  MÜCADELEMİZİ KESMEMİZ LAZIM
  VEKİLLERE TBMM Yİ ZİNDAN ETMELİYİZ
  BENİM FİKRİM BUDUR..

  YanıtlayınSil
 40. en öenmli husulardan biride şu, taahüt ile ödenecek rakam, adli para cezası değildir, alacaklıya olan bor+ yasal temerrüt faizi+ avukatlık ve mahkeme giderleridir,

  sakın alacaklı ile anlaşamassam devlete taahüt veripte ,çek bedelini 24 ayda öderim, yada adli para cezasını 24 ayda öderim gibi bir düşünceye kapılmayın, çek bedeliniz ne kadar ise, bunun 2 katını ödemek durumundasınız,ödenecek rakam da adli para cezası yok zaten, borç ödenirse ortadan kalkıyor.

  ödeme kabileyite olan, yada çek borcunu ödeyebliceğini düşünenler, gitsinler alacaklı ile ödeyebilecekleri rakam üstüne pazarlık etsinler, şansları daha yuksek olur, yok anlaşamazlarsa devlete taahüt vermeye kalkarlarsa ödenecek para 2 katı olacaktır.

  YanıtlayınSil
 41. yasa geçene kadar bi susalım..bu güdük akıllılara yol gösterdik.. belkide ondan ön sıralarda sırıtıyorlardı..büyük olasılıklada tepkilerimizi bile takip ediyorlardı o anda ..bunlar komplo teorisi değil POLİTİKA.. ENGİN

  YanıtlayınSil
 42. hayırlı sabahlar herkese allah hiç bir kulunu darda bırakmaz bende sizler gibi mağdurum .
  şimdi sorulacak 6 adet soru var.

  1.adli para cezasından hapis olanların durumu
  2.3167 nolu kanuna muhalefetten yani tekerrürden yatanlar.
  3.davası açılmış devam eden hüküm verilmemiş olanlar.
  4.yetkili olmadığı imza atan hapis yatanların durumu.
  5.dosyası yargıtayda olanların durumu.
  6.borçluyla anlaşmayıp savcılığa taahhüt verenlerin icra davalarıda durucakmı.
  FALEZ.YENİ KARDEŞİNİZ.

  YanıtlayınSil
 43. arkadaşlar işler böyle giderse daha çok çek kanunu çikar
  önce ekonomiyi düzeltin
  kobi kredi çıkardılar onuda durumu iyi olana verdiler
  bir çek yazılsa alamassın benim param olsa kredi neyapçam

  YanıtlayınSil
 44. 35 de yazan arkadaş 25 yıllık çalışma hayatımda onun kadar acımasız sermayenin uşaklığını yapan bir avukat görmedim zannediyorum aynı avukattan bahsediyoruz allah layığını verecektir onun en büyük zevki saat 17.00 den sonra gelip evden eşyaları kaldırmaktır allah ona ne ev nede huzur nasip eylemesin

  YanıtlayınSil
 45. SEVGİLİ EMRE SEVGİLİ CÜNEYT VE BİNLERCE ÇEK MAĞDURU ARKADAŞLARIM.SAKİN OLUN.MÜCADELAMİZ BUNDAN SONRA DEVAM EDECEK.BU KADAR SES GETİRMEK BÜYÜK BAŞARI.KİMSE BİZLERİ BİLMEZKEN EMRE CÜNEYT BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE İMKANSIZLIKLARLA BİZLERİN SESİ OLDU.UMUTLARIMI HİÇ YİTİRMEDİM.HEPİNİZE KOLAYLAKLIKLAR DİLİYOR VE SAYGILARIMI SUNUYORUM.EMRE VE CÜNEYTE TEŞŞEKKÜRLERİMİ MİNNETLERİMİ İLETİYORUM.

  YanıtlayınSil
 46. Bundan sonra oyum AKP YE DEĞİL KESİNLİKLE CHP ye

  YanıtlayınSil
 47. arkadaşlar millet vekillerini bir araştırın ne iş yaptıklarını çoğuluğu avukattır yada zengindir bunlar hiç bze göre yasa çıkartırmı arkadaşlar birde şu kılıç a hepimiz birer mektup yazalım yaptığını beğendinmi kimin vekili olduğunu soralım bakalım ne cevap verecek bunun yanına karmı kalacak samsunlu arkadaş yokmu samsunda bir ziyaret etsin bir sorsun bakalım pes yani bir insan bu kadar tefeci yanlısı bir insan olamaz adam itediğini yaptı 26170

  YanıtlayınSil
 48. herkes oydan bahsediyor, bu yasayı çıkartsalardı oymu vercektiniz akp ye acaba, ülkeyi bu duruma getiren, işimizden evimizden ailemizden ayrılmamıza sebeb olacak belli kesimleri kollayıp zenginleştirecek, arkasındanda çekte hapsi kaldırdı diye mi verecektiniz oy, şu anda değil hapis cezalarını kaldırmaları, cepime para bile koysalar bu partiye oy vermedim vermemde, bunlar daha birşey değil, ne işler açacaklar başımıza merak ediyorum.

  YanıtlayınSil
 49. CEZAEVLERİ BOŞALDIKTAN SONRA OLAYLAR DAHADA DEĞİŞECEKTİR.İNSANLAR ŞİMDİ KORKU YAŞIYOR.BENİMDE EŞİM İÇERDE.ÇIKINCA GÜÇBİRLİĞİ YAPIP DAHA KUVVETLİ OLACAGIZ.ŞİMDİ ELİMİZ KOLUMUZ BAGLI.BU GÜNE KADAR ADSIZ OLARAK YAZDIM.BU GÜNDEN SONRA İSMİMİ GURURLA YAZIYORUM.HERKEZ ÇEK VERENLERİ DOLANDIRICILIKLA SUÇLADI.BELKİ BİZDE O PİSKOZA GİRDİK.HİÇ BİZLERİ DOLANDIRANLARDAN SÖZ EDİLMEDİ.DOLANDIRILMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ.BU İŞ CHP LE GÜÇ BİRLİĞİ YAPARAK SONUÇLANACAK.BUNA İNANIYOR VE HEPİNİZE GÜVENİYORUM.SAYGI VE SEVGİLERMLE HEPİNİZİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYOR CÜNEYT.EMRE VE BURADA YARDIMCI OLAN ARKADAŞLARIMIZA DESTEK VE GÜÇ VERMEK ADINA İYİ VE GÜZEL AKLA YATKIN ÖNERİLER GETİRMENİZİ UMUYORUM.

  YanıtlayınSil
 50. sevgili arkadaşlar az önce avkatımla görüştüm biz bu kanundan yani ertelemeden yaralanırsak bu kanun iptal olsa bile yeni bir kanun yapılıp çeklere tümden af gelse bile bizin borcumuzun devan edecegini söledi yani aşa tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık bundanda anlaşıldıgı gibi bir nevi akp bu yasanın iptal olacagını biliyor ve bu arada kıskaca alabildigim kadarını alıp banka ve tefecileri koruyum amacında avkatımın söyledigi sözlerdir bunlar ama inşallah böle olmaz KONYALI HASAN

  YanıtlayınSil
 51. bazı arkadaşlara bende katılıyorum.farkında olmadan karşı tarafa taktik veriyoruz.bizi kendi silahımızla vuruyorlar.onun için paylaşılacak düşünce ve önerileri site yöneticisiyle görüşelim.her şeyi ulu orta yazmayalım.

  YanıtlayınSil
 52. YAZIMDA HATA YAPARAK
  MÜCADELEMİZİ KESMEMİZ LAZIM
  YAZMIŞIM
  ÖZÜR
  MÜCADELEMİZİ KESMEMEMİZ LAZIM

  :)

  YanıtlayınSil
 53. özel şirkette mali işler müdürüyüm ve imza sirkülerinde ismim var şu anda devam eden davalar ve temyizde de dosyalarımız var Sevgili Cüneyt Bey Ben durumda lehe kanun uygulama kapsamına girermiyim.Tüm sitedeki arkadaşlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

  YanıtlayınSil
 54. Arkadaşlar,görüyorumki hala akp denilen alçaklara hala oy verip vermeme konusunu netleştirememiş arkadaşlarıma diyorumki artyık bu alçakların gerçek yüzünü görün,Allah aşkına bunların ne kadar alçak,ne kadar sahtekar,milletin dini duygularını sömürerek oy almayı hedefleyen,ama oy verenlere değilde abd.ab.yahudi,ermeni,rum,pkk gibilrine hizmet ettiğini artık görmeniz lazımdır,hiç olmazsa bundan sonra sizlerin ve etrafınızdakilerin bu haramzadeliğe ortak olmamaya gayret göstereceğinize inancımı belirterek,

  Bundan böyle önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimizi kararlaştırıp,birlik ve beraberlik içerisinde kararlılıkla uygulamaya başlamamız gerekiyor
  saygılarımla
  Kartal Yeniçağ

  YanıtlayınSil
 55. mhp yarınki mitingine çek mağdurlarınıda davet tti dün akşam gidebilecekler varmı?

  YanıtlayınSil
 56. chp ile iletişim halinde olmakta fayda var ALLAH razı ollsun sayın öztürkten ve diyerlerinden

  YanıtlayınSil
 57. cüneyt ve emre kardeşim p.tesi yasa oylandıkdan sonra chp ile birlikde veya bizim anayasa mahkemesi ile ilgili yapmamız gerekenler nelerdir toplu dilekçemi verilecek veya bunu chp mi yapacak nasıl olacak?

  YanıtlayınSil
 58. çekte tanınan zamanın yüzde otuzu bir yılsononda ödenmezse hapise mi dönülecek?

  YanıtlayınSil
 59. Borçların 1/3 ü faiziyle birlikte nerdeyse adli para cezasına denk geliyor . Düşüncem şuki hükümetin amacı bize diyorki siz alacaklıyı boşverin 1 yıl içinde parayı biriktirin bize verin hapis cezanız kalksın alacaklıda 3 ün 1 ini alsın. Bu işe alacaklılar çok sevindiler ama ellerine birşey geçmiyor. Hem Borçlu zora sokuluyor hemde alacaklı.

  Aslında 2 yıl yerine 4 yıl olsaydı faiz meseleside olmasaydı borçluların büyük kısmı borcunu öderdi. Yazık oldu büyük fırsatı kaçırdılar.

  Zavallı tefeciler ve onları uşağı akp li o parlaka samsun mitletvekili suatmıdır ne karın ağrısıdır.

  O adam benim eski şirkete iş başvurununda bulunsaydı kesin soför olarak işe alırdım. Gerçi yine şansı var düşmez kalkma bir ALLAH tır derlerya illahaki yine eski günlere döneceğiz (ben kendi adıma eminim bundan) bir dahaki seçimdede o adama nasılsa partisiye birkilte sandıkta kalacak.

  İşte o zaman parkal suat efendiyi soför olarak kesin işe alacağım. Bu sefer akıllandım şirketteki hissemide ona devereceğim. Bolcada çek keseceğim eski akp milletvekili olanların şirketlerine. O zaman birbirlerini vesinler.

  YanıtlayınSil
 60. Dün Binali Yıldırımın içerde yatanların sayısını söylediği konuşmayı tam metin olarak okumak isteyen tbmm gov tr den bakabilirler(tutanaklar bölümü 32 ve 33 üncü sayfalar)

  2008 yılında 15.005 kişi
  2009 yılında 17.838 kişi

  YanıtlayınSil
 61. 31 de yazan arkadaşıma katılıyorum.. bu yasada bizler için avantaja dönüşme ihtimali olan ikilemler var bunları biz tespit ediyoruz ve karşıt çözümlerle bizim aleyhimize dönüşüyor sanırım şuan için bu yasa böylece geçecek üzerinde çok durmayacaklar gündem derin ama eminimki planlı hareket edersek mutlaka çözüme gideriz alacaklılarda bu yasa ile ellerine çok önemli birşey geçmeyeceğini anlamalılar allah herkesin yardımcısı olsun

  YanıtlayınSil
 62. EVET YARINKİ MHP MİTİNGİNE MECLİS TUTANAKLARINDAKİ SAYIYI ACİL BÜYÜK BİR PANKART YAPTIRIP BİRİLERİ ANKARADA TAŞIYIP KATILABİLİRMİ MECLİSTEDE SESLİ DAVET EDİLDİĞİMİZE GÖRE BUNU BİRİLERİNİN GÖZÜNE SOKABİLİRMİYİZ YANİ YALAN DOLAN BATMAKTAN YATAN 50000 GİBİ NE DERSİNİZ :)) BUNU ANKARADA GERÇEKLEŞTİREBİLECEK VARMII

  YanıtlayınSil
 63. BİRDE ARKADAŞLAR HER NEREYE YORUM YAZARSANIZ HERNEREDE İLAN VERİRSENİZ HER NEREDE İKİ SATIR YAZARSANIZ ALTINA MUHAKKAK BURANIN WEB ADRESİNİDE YAZALIM

  YanıtlayınSil
 64. oksuz kardeşim ana yasa mahkemesine sadece muhalefet partisi gidebilir biz ancak avrupa isnsan hakları mahkemesine gidebiliriz onun için inanıyorum ki chp de gidecektir şünki bu zaman zarfında bizim yanımızda sadece onlar oldu allah razı olsun hepisinden ayrıca biede oy tartışması var sitede akp oy pusulasında bu madurların gözüne bile görünmez oy yerine zıkkımın kökünü alsınlar oylar direk chp ye KONYALI HASAN

  YanıtlayınSil
 65. EVET CÜNEYT KARDEŞİM ANKARADAKİ ARKADAŞLARIMI YARINKİ MİTİNG İÇİN EN AZINDAN PANKART VE KATILARAK BU YALANI BAHÇELİNİN GÖRMESİNİ SAĞLAYALIM MHP Lİ BİRLERİ İLE BAĞLATIYA GEÇİP KONUŞMASINDA BU YALANI DA ALSIN SAYIN BAHÇELİ AHA ONUN İÇİN GERÇEK AHA YALAN BUNUDA HAYKIRSIN BİZDE MHP NİN YANIMIZDAMI DEĞİLMİ GÖRELİM EMRE CÜNEYT SİZLERİ TANIMIYORUM AMA SİZ BUNU DA BAŞARIRSINIZ

  A.Y.

  YanıtlayınSil
 66. Karadenizli hemşerim;

  Benden yaşça büyüksünüz hayat deneyimleriniz de elbette ki çok değerli seviyelere ulaşmıştır.

  Fakat benim söylemek istediğim bize karşı durabileceklerin yaklaşımlarından bir örnek ti. Kalkıp bize sayıyı şişiriyorsunuz diyebilirler ve buna bizi destekleyen vekilleri de inandırabilirler.
  Adsız yazılan yazıları okuyorum biri bir şey söylüyor diğeri tam tersi birşey.
  Tam hah bu adsız fikirlerimizi anlamış derken yine bir adsız saçma sapan birşey söylüyor.
  Bunları siteyi sürekli takip etmeyen yeni misafirlerimiz de gördükçe ohooo bunlar daha düzen kuramamış diye umutsuzluğa kapılıyor.
  benim yakalanmam var ufak tefek de değil. ama burada yinede rumuzla da olsa kişisel bir sembolle varlığımı belli ederek yazmayı tercih ediyorum.
  Adsız olarak yazılan her yorumun kime ait olduğunu bilmek mümkün değildir. yazının altına bir rumuz da yazsanız pek bir şey değişmiyor çünkü lobici kesimden birileri aynı rumuzla buradaki arkadaşları yanlış yönlendirebilir.
  tabi adminin kontrolünden geçerek yayınlanıyor yorumlar diyeceksiniz, ama admin herkesi teker teker incelemek yerine rumuzlarını bildiği az çok yorumlarından kişiliğini yaklaşımını anlayabildiği kişiyi daha çabuk onaylar iş yükü azalır hemde hepimiz arasında daha sağlam samimi bir bağ kurulur güvenimiz artar.
  Yıllarca takım ruhu eğitimleriyle uğraştım.
  Birbirinden kopuk kişilikleri ters insanlara birlikte hareket etme ruhu kazandırmak için koçluk eğitimleri verdim.
  Bunları inanınız ki çok genç yaşlarda yapmaya başladım.
  Burada bir inanç bir ruh görüyorum ama ayrı ayrı parçalar halinde sallanıyor omurgası tam oluşmamış sağlamlaşamamış bu sebeple.
  Belki 1yıldır siz buradaki arkadaşları tanıyor olabilirsiniz doğrudur ama siteyi bulana kadar saçma sapan yorumların çocukça işlerin yapıldığı bir çok site gördüm.

  Buradaki birlik ve beraberliğin oluşmasını engellemeye çalışanlar, adsız yorumlar yazarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlar, başkaları adına saçma yorumlar yapanlar olacak. bunları engellemek veya bunlara papuç bırakmamak adına site sakinlerinin (sürekli siteyi takip edenlerimiz de saki tanımına girmektedir) oluşturulmaya çalışılan kaoslara gülüp geçeceği, sımsıkıya bağlı olduğu takım ruhuyla harekete duraksamadan devam edeceği ortamın hazırlanabilmesi için en kestirme yoldur bir rumuz alarak üyelik yapmak.

  Bu benim fikrim katılıp katılmamak sizin takdiriniz saygı duyarım daha güzel önerileriniz varsa da memnuniyetle iştirak ederim.

  Şimdi susmak ve Jenardi,Cüneyt ve bu davada üstün gayretleri olan arkadaşlardan bir an önce yapılacaklara dair fikir alışverişinde bulunmak istiyorum.

  Önderlik, koordinatörlük gibi kavramların olmadığı topluluklar çok başlılık sebebiyle birlikte hareket edemezler her kafadan bir ses çıkar.
  Burada aşırı demokratiklikten kaçınılmalı profesyonelce hareket edilmelidir.
  Site yöneticisi arkadaşlar mücadelenin de samimiyetine güvendiğim yöneticileridir diye düşünüyorum.
  bu mücadeleyle ilgili MHP veya CHP nin davetleri değil birliğimize liderlik edecek bir beyin takımının kararıyla eylem yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
  Mhp li vekilin daveti ülkücü eylem yapacaklar tandoğanda onun davetiydi. Orada çek mağdurlarıyla ilgili hiç bir şekilde ses duyuramayız bu sebeple katılmanın bir anlamı olacağını düşünmüyorum. tabi terörü lanetlemek uğruna katılmak isteyenlere değil lafım ama çekmağdurluğu için gidecekseniz boşa gitmeyin derim.

  YanıtlayınSil
 67. ARKADAŞLAR
  YORUMLARI İLK SAYFAYA YAZALIM BURDA NERDEYSE 5 SAYFA OLACAK
  TAKİP ETMEK ZORLAŞIYOR

  YanıtlayınSil
 68. YA ARKADAŞLAR İYİMAYA DEMEDİMİ ADAM ALACAKLISINA ULAŞAMIYORSA,ADAM AMERİKAYA GİTMİŞSE,O ZAMAN SAVCILIĞA TAHÜT VERECEKSİN BORCUMU ÖDEYECEĞİM DİYE.PEKİ ADAM ALACAKLISINA ULAŞAMIYORSA OZAMAN HANGİ BORCU ÖDEYECEK??ADLİ PARAM CEZASINI ÖDEMESİ GEREKMİYORMU???O ZAMANDA FAİZ OLAYI OLMAYACAK DEMEKTİR.ZATEN İYİMAYA YİNE DEMEDİ BU YENİ KANUNDA ADLİ PARA CEZASINI ÖDEYEN BORCUNU ÖDEMİŞ SAYILACAK DİYE??SİZLERİNDE YORUMUNU BEKLİYORUM

  YanıtlayınSil
 69. Faktöringlerin işleride çok kötüymüş.Faizleri 1,65 e kadar düşürenler var.Dahada düşecek.Piyasada ne çek var ne çek kesecek adam.Piyasada parası olan döndürüyor.Parası olmayıp itibarı olan senetle döndürüyor işini.Bu kişilerde maliyenin baskısı altında her an isyan etmek üzere.
  Kredi kartları takipleri hızla yükseliyor.Bireysel krediler geri ödenmiyor.Anlayacağınız bankalarında işi pek iç açıcı değil.
  Türkiyenin önümüzdeki iki yılı atlatması mümkün görünmüyor.Bir toplumsal patlama ve tarihimizde görülmemiş bir ekonomik travma ile karşı karşıyayız.
  Tabi buarada bir darbe beklentisi güncelliğini sürekli koruyor.
  2010 lu yıllar tarihimizin yeniden yazılacağı yıllar olabilir.Objektifi biraz geri çekip,resmi çektiğinizde,bumu görmek için,çocukluğunuzda çok havuç yemiş,gözlerinizin çok keskin olması gerekmiyor.Sadece bakarken duygularınızla değil mantığınızla görün.
  Böyle bir durumda bize yapılan bu haksızlık ve bukadar aymaz tavırlar ister istemez bizide çileden çıkarmış,hükümetimize karşı nefret duygularını körüklemiştir.
  Geleceğimizi kendi adımıza buğulu görürken şimdi ülkemizin geleceğini karanlık görmeye başladık.
  Bu bakış açısıyla 24 ay değil 12 ay bile çok uzun bir süre.
  O süreler dolmadan toplumsal patlama kuvvetle muhtemeldir.
  Yazının bazı cümlelerinin çoğul bitirilmiş olması,asla sizlerin adınada konuşuyorum anlamına gelmez.Bu yazının formatı gereğidir ve fikirler tamamen benim şahsi fikrimdir.

  YanıtlayınSil
 70. bildiğim kadarıyla cuma yeterli coğunluk sağlanamadığından cek yasa tasarısı meclisten gecmedi bu tasarı pazartesi günü mü gececek meclisten gectiğinde hemen tutuklular serbest bırakılacakmı

  YanıtlayınSil
 71. YA ARKADAŞLAR İYİMAYA DEMEDİMİ ADAM ALACAKLISINA ULAŞAMIYORSA,ADAM AMERİKAYA GİTMİŞSE,O ZAMAN SAVCILIĞA TAHÜT VERECEKSİN BORCUMU ÖDEYECEĞİM DİYE.PEKİ ADAM ALACAKLISINA ULAŞAMIYORSA OZAMAN HANGİ BORCU ÖDEYECEK??ADLİ PARAM CEZASINI ÖDEMESİ GEREKMİYORMU???O ZAMANDA FAİZ OLAYI OLMAYACAK DEMEKTİR.ZATEN İYİMAYA YİNE DEMEDİ BU YENİ KANUNDA ADLİ PARA CEZASINI ÖDEYEN BORCUNU ÖDEMİŞ SAYILACAK DİYE??SİZLERİNDE YORUMUNU BEKLİYORUM

  YanıtlayınSil
 72. Faktöringlerin işleride çok kötüymüş.Faizleri 1,65 e kadar düşürenler var.Dahada düşecek.Piyasada ne çek var ne çek kesecek adam.Piyasada parası olan döndürüyor.Parası olmayıp itibarı olan senetle döndürüyor işini.Bu kişilerde maliyenin baskısı altında her an isyan etmek üzere.
  Kredi kartları takipleri hızla yükseliyor.Bireysel krediler geri ödenmiyor.Anlayacağınız bankalarında işi pek iç açıcı değil.
  Türkiyenin önümüzdeki iki yılı atlatması mümkün görünmüyor.Bir toplumsal patlama ve tarihimizde görülmemiş bir ekonomik travma ile karşı karşıyayız.
  Tabi buarada bir darbe beklentisi güncelliğini sürekli koruyor.
  2010 lu yıllar tarihimizin yeniden yazılacağı yıllar olabilir.Objektifi biraz geri çekip,resmi çektiğinizde,bumu görmek için,çocukluğunuzda çok havuç yemiş,gözlerinizin çok keskin olması gerekmiyor.Sadece bakarken duygularınızla değil mantığınızla görün.
  Böyle bir durumda bize yapılan bu haksızlık ve bukadar aymaz tavırlar ister istemez bizide çileden çıkarmış,hükümetimize karşı nefret duygularını körüklemiştir.
  Geleceğimizi kendi adımıza buğulu görürken şimdi ülkemizin geleceğini karanlık görmeye başladık.
  Bu bakış açısıyla 24 ay değil 12 ay bile çok uzun bir süre.
  O süreler dolmadan toplumsal patlama kuvvetle muhtemeldir.
  Yazının bazı cümlelerinin çoğul bitirilmiş olması,asla sizlerin adınada konuşuyorum anlamına gelmez.Bu yazının formatı gereğidir ve fikirler tamamen benim şahsi fikrimdir.

  YanıtlayınSil
 73. EVET YARINKİ MHP MİTİNGİNE MECLİS TUTANAKLARINDAKİ SAYIYI ACİL BÜYÜK BİR PANKART YAPTIRIP BİRİLERİ ANKARADA TAŞIYIP KATILABİLİRMİ MECLİSTEDE SESLİ DAVET EDİLDİĞİMİZE GÖRE BUNU BİRİLERİNİN GÖZÜNE SOKABİLİRMİYİZ YANİ YALAN DOLAN BATMAKTAN YATAN 50000 GİBİ NE DERSİNİZ :)) BUNU ANKARADA GERÇEKLEŞTİREBİLECEK VARMII

  YanıtlayınSil
 74. Borçların 1/3 ü faiziyle birlikte nerdeyse adli para cezasına denk geliyor . Düşüncem şuki hükümetin amacı bize diyorki siz alacaklıyı boşverin 1 yıl içinde parayı biriktirin bize verin hapis cezanız kalksın alacaklıda 3 ün 1 ini alsın. Bu işe alacaklılar çok sevindiler ama ellerine birşey geçmiyor. Hem Borçlu zora sokuluyor hemde alacaklı.

  Aslında 2 yıl yerine 4 yıl olsaydı faiz meseleside olmasaydı borçluların büyük kısmı borcunu öderdi. Yazık oldu büyük fırsatı kaçırdılar.

  Zavallı tefeciler ve onları uşağı akp li o parlaka samsun mitletvekili suatmıdır ne karın ağrısıdır.

  O adam benim eski şirkete iş başvurununda bulunsaydı kesin soför olarak işe alırdım. Gerçi yine şansı var düşmez kalkma bir ALLAH tır derlerya illahaki yine eski günlere döneceğiz (ben kendi adıma eminim bundan) bir dahaki seçimdede o adama nasılsa partisiye birkilte sandıkta kalacak.

  İşte o zaman parkal suat efendiyi soför olarak kesin işe alacağım. Bu sefer akıllandım şirketteki hissemide ona devereceğim. Bolcada çek keseceğim eski akp milletvekili olanların şirketlerine. O zaman birbirlerini vesinler.

  YanıtlayınSil
 75. bakın buradan takip edildiğimizi başından beri yazıyorum ...izleniyoruz diye..karşı taraf avukatımızı arayıp karısı yazı yazacağına para bulmaya vakit ayırsın diyor..ben bunu duyduktan sonra buradada paylaştım ve her yazımın altına ( bazen unutuyordum adımı yazmayı) o günden sonra adımı yazıyorum..bu söylediğim avukat, adını şimdi yazamıyorum , tefeci avukatların piri..ENGİN..

  YanıtlayınSil
 76. gelinen noktada 1/3 ün birinci yılda ödenmesinin yasaya sokulması acaba ödeme kabiliyeti olanların alacaklı ile anlaşma yerine devletle faizsiz ödeme yapmak üzere taksitli ödeme konusunda anlaşmalarını ve böylece devletin gelirini arttırmayı mı amaçlıyor bu hak hakuk diye diye gakkımız yiyen bu cehennemin baş köşesinde yerleri rezerve edilmiş Adeleti
  Katletme
  Partinin
  S............... in mensupları ama eminim sizi cehennem bile kabul etmeyecektir.7292

  YanıtlayınSil
 77. Bende dinledim adli para cezasından yatanların kaç kişi olduğunu ; 2008 de 17 000, 2009 da 15 000 civarında bir rakam söyledi. Bu da bizim bilgilerimizi doğruluyor demektir.
  Herkes içerdekilerin ne zaman çıkacağını soruyor ; oylamadan sonra c.başkanı imzaladığı anda tahliyeler başalr deniyor c.evindeki eskiler tarafından. 99 affında da resmi gazete beklenmeksizin kapıları açmışlar. Umarım öyle olur. İçerde yatanlar oylama yapılamayınca nasıl kahrolmuştur.
  Yasa kendini bişe sanan suat kılıç yüzünden berbat çıkmıştır, ona haddini bir şekilde bildirmek vazifemiz olmalı. Bunun dışında içerdekilerin çıkacağı tesellimiz oldu.

  Not : Adsız yazan arkadaşlarda benim gibi en alta rumuz yazarsa hem sorularına cevap alırlar hem de tanımış oluruz.

  Cinocan

  YanıtlayınSil
 78. arkadaslar 12 deki arkadasın sorunusunu bnde merak edıyorum bnmde babam cezaevınde , smdı nezaman cıkabılecekler daha ne kadar surecek bu ezıyet !!!

  YanıtlayınSil
 79. habertürke yorum yazalım, meydan tefecilere kalmış!!!!!

  --------------------------------------------

  Karşılıksız çekte bankaların sorumluluğu arttı
  Çek yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu ndaki görüşlürken Ak Parti tarafından önerge verildi
  12 Aralık 2009 Cumartesi, 10:37
  Çek yasa tasarısında bankaların sorumluluğunu 470 liradan bin liraya
  çıkartan düzenlemede geri adım atılarak bankaların karşılıksız çıkan
  çekin sadece 600 liralık bölümünden sorumlu olması sağlandı. Konuyla
  ilgili düzenleme, çek yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu’ndaki
  görüşmeleri sırasında AK Parti tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle
  gerçekleştirildi. CHP’nin, bankaların karşılıksz çıkan çek bedelinin tümünün
  bankalar tarafından ödenmesi gerektiği iddiasına karşılık,
  bankacılık sektöründen gelen talep doğrultusunda, bankaların sorumlu
  olacakları tutar 600 lira olarak belirlendi. Hükümetten gelen
  tasarıda ise bankaların sorumlu olacağı tutar 470 lira olarak
  belirlenmiş fakat Adalet Alt Komisyonu’nda bu tutar bin liraya
  yükseltilmişti. Bu arada, Genel Kurul’da kabul edilen bir başka önerge ile
  esnafın da tacir çeki vermesine olanak sağlandı. Mevcut uygulamada çekler
  sadece hamiline ve nama olmak üzere ikiye ayrılırken, yeni
  tasarıda bunun yanı sıra tacir çeki ve şahsi çek ayrımı da getirilmişti. Esnaf
  tacir olarak kabul edilmediği için, tacir çeki düzenleyebilmesi için
  tasarıya özel bir hüküm konuldu.

  habertürk

  http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/192849-Karsiliksiz-cekte-bankalarin-sorumlulugu-artti.aspx

  YanıtlayınSil
 80. arkadaşlar herkese günaydın bana bilgisayar uzak olduğu için akşam saat 19 da ayrıldım sabah 8 de geldim bütün yorumları okudum tamam haklısınız bunlar bankaların ve tefecilerin uşaklığını yaptılar sakin olun bakın önce kendimizi yargılayalım neden buraya geldik diye herşey bitmeden bir arkadaşımız çıktı bir yorum yaptı ödeme tahhütünü iki sene sonrasına verelim diye tamam iyi niyetle yaptı fakat bu eski isimleri avkap olan insanlar(bazılarını tenzih ederim)bu siteyi devamlı takip ediyor ve son dakika golünü onun için yedik arkadaşlar bunun içindirki sakin olalım yapacağımız şeyleri burdan paylaşmayalım önce hele şu karar onaylansın yapacaklarımız konusunda bu site yöneticisi arkadaşlar telefonla veya meyil adresiyle bizleri yönlendirsinler bir gol daha yimeden şu karar oylansın bunlar oylamanın önünden bir kanun tasarısı daha araya sıkıştırıverirler ben bu akp ve mhp vekillerden korktum bunlar bir anda birleşiyorlar ondan dolayıdırki sakin olalım iki gün yol haritası çizelim derim emeği geçen herkesten allah bin kere razı olsun benim yaşım 45 heralde çoğunuzun abisiyim benim naciz hane fikrim esas mücadele bundan sonra başlayacak herse saygılarımla
  ibrahim 26170

  YanıtlayınSil
 81. arkadaşlar

  meclisteki konuşmada Ali Rıza Öztürk'ün Bakana su

  anda çek sucundan dolayı içerde yatanların kaç kişi olduğu

  sorusu vardı cevap ilginçti çünkü Bakan sadece 2008 ve 2009

  yılları itibari ile yakalananları soylemişti.2009 yılında

  17000 kusur kişinin yakalandıgını soyledi ben mi yanlış

  anladım yoksa buna dikkat edeniniz var mı çünkü bence asıl

  toplam rakam yani içerde yatan kişi sayısının 50.000 inin

  üzerinde oldugunu dusunuyorum ve bu tarz bi soru geldiğinde

  her seferinde kaçamak cevaplar veriliyor ve gerçek hakikaten

  benim dediğim gibiyse işte o zaman bomba olur

  Saygılarımla

  umut21

  YanıtlayınSil
 82. sayın site yöneticisi ve mağdur arkadaşlar..gazeteler ve televizyonlarda bu konu ile ilgili doğrudürüst bir haber ve destek neredeyse yok..basın alacağı banka reklamlarından mı korkuyor!!!???..bu konuda basın desteği olmazsa asla ve asla sonuçlar düşündüğümüzün yarısı kadar bile olamayacak...ilan tekbir gazetede çıkacak ve yeterli sesi duyuramayacak..ama hiç yoktan iyidir..CHP den bu konudA mutlaka destek almamız gerekecek.en azından iki büyük gazetede daha ilanımızın verilmesi gerekiyor..ben hesaba para gönderemedim..ama pazartesi günü kaç liram olursa olsun göndereceğim.diğer arkadaşlarımında pazartesi hesaba para yatırması az çok demeden haklı davamızda elimizi biraz daha güçlendirecektir.saygılar...adanalı....

  YanıtlayınSil
 83. ARKADAŞLAR SORARIM SİZE AKP' NASIL BİR PARTİDİRKİ DÜN KANUN TARTIŞILDIĞI BİR ORTAMDA HÜKÜMET ADINA TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANI DENEN KANUNDAN NİZAMDAN ANLAMAYAN SORULARI YANITSIZ BIRAKAN BİRSİSİNİ HÜKÜMET ADINA BU KANUNDA SÖZCÜ YAPMIŞTIR.ADAMLAR BİZİ TINLAMIYOR.BİZİ DEĞİL KANUNLARI TINLAMIYOR.AHMET İYİMAYA DENİLEN ŞAHIS ZATEN BAŞLI BAŞINA BİR FELAKET YÜZÜNDE ALLAHIN BİRİ NURU YOK HARAM YEMEKTEN AYI GİBİ OLMUŞ.ALLAHSIZ DENİLEN KAVRAM HERALDE BÖYLELERİ İÇİN SÖYLENİR.HER TEKLİFE SIRITARAK KATILMIYORUZ SAYIN BAŞKANIM DEDİ AMA DEMEDİ DEMEYİN BU KADAR ADAMIN AHI EN YAKIN ZAMANDA ÇIKACAKTIR BİR ÇOK BU KANUNU BİZİM AKSİMİZE ONAYLAYAN KİŞİLERİN BAŞINA EN YAKIN ZAMANDA İŞ GELECEKTİR.ALLAH HEPSİNİ BİLDİĞİ YAPSIN SAYIN SERTAÇ BANA KIZMA GENE AĞIR KONUŞUYOR DİYE AMA OLANLAR ORTADA BURADA YAZDIKLARIM ONLARIN İNSANLARA ONLAR HAKKINDA SÖYLEDİĞİMİN SADECE 1000'1'DİR.ARKADAŞLAR PAZARTESİ BENDE 100.00 TL DAHA GÖNDERECEĞİM İNŞALLAH GÖNDERİYORUM.LÜTFEN HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN DÜN ALİ RIZA BEY SON SAATLERDE İÇERİDE YATAN SAYININ 480.000 KİŞİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ BU AHMAKLAR HALEN 2167 KİŞİ DİYOR BU ÖKÜZLER.BUNLAR KORKMUYORLARKİ BİZİM OYLARIMIZI KAYBEDECEKLERİNDEN 480.000 X 3 DESENİZ HER AİLDEN OY KULLANACAK KİŞİ DİYE VE DAHA AKRABALARI İŞİN İÇİNE KATMIYORUM YAKLAŞIK BİRBUÇUK MİLYON KİŞİ YAPAR AHMAKLAR FARKINDA DEĞİL AKRABALARDA İŞİN İÇİNE KATILDIĞINDA BU SAYININ 3 MİLYON KİŞİ OLACAĞINI BU OYLARIN HEPSİ CHP'YE GİDECEKTİR.ARTIK İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNEMİ BAŞVURUYORUZ NE YAPACAKSAK YAPALIM BEN MESAJ GÖNDERMEKEN ARAMAKTAN YILMADIM VE YILMAYACAĞIM GEREKEN HERŞEYİ YAPACAĞIM ARANMASI OLMAYAN BİR SÜRÜ İNSAN VAR GAZETE İLANINDA BİR EYLEM YAPACAĞIMIZI BİLDİRELİM GÜNÜ SAAİTİ ZAMANI KARARLAŞTIRALIM UMARIM BÜYÜK BİR İLGİ OLACAKTIR.ÇÜNKÜ BEN EVE GİTTİĞİMDE EİMİN 3 YAŞINDAKİ OĞLUMUN YÜZÜNE BAKARAK GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR DİYEBİLMEK İSTİYORUM BİZİ NE ZAMAN İÇERİ ALACAKLAR ACABA DİYE DÜŞÜNMEKTEN YORULDUM.

  YanıtlayınSil
 84. Sevgili Lazkopatoğli,

  dediklerine aynen katılmakla birlikte bir şeyide hatırlatmakta yarar görüyorum. Burada eroğin satılmadığına göre, uluslararasıs silah kaçakçılığı yapılmadığına göre IP adresleri konusunda ağ maskesi kullanan yada görünen proksisini el ayarı ile yapan adam ancak bir iki tane tefeci uşağı olur. Onlarda sistemde görünsede görünmesede farketmez. Hiçbir çek mağdurunun IP gizleme ihtiyacı duyduğunu zannetmiyorum. Çünkü çoğu int. cafe den girmekte. Bana gelince unu yapmama zaten gerek yok. Çünkü ne kesinleşmiş bir cezam var nede polis takibindeyim. Yarın öbürgün cezam çıkar diye düşünüyorsan gerek yok çünkü borcum çokta yüksek değil ve buraya üye olduğum sür içindeki bu neredeyse bir yıl bir çoğunuda kapattım. kalanıda bir şekilde temizlerim. Yani senin anlayacağın sorunu büyük olanlardan değilim. Keşke tüm arkadaşlarım böyle olsa. keşkemherkes birşekilde bu işin içinden çıkabilse ama biliyorum çıkacaklatda var çıkamayacaklarda. Ben bu mücadeleye sırf kendi durumum için katılmadım. Ben bir karadenizliyim. haksızlığa tahammülüm yok. Yaşın kaç bilmiyorum ama bizim oralarda bir nükte anlatılır. Şöyle,

  Karadenizliye demişlerki,

  BİR ADAMIN DEĞERİ NEDİR ?

  Karadenizli demişki

  BİR ADAM DEDİĞİN ADAMSA DEĞERİNİ ÖLÇEMEZSİN,

  AMA ADAM DEĞİLSE İKİBUÇUK LİRADIR.

  Sormuşlar neden ikibuçuk lira

  DEMİŞKİ

  EE UŞAĞUM BİR DOLMA MERMİ İKİBUÇUK LİRADUR DAAA.....

  Netiğce olarak

  Ben böyle sistemlerden çok çektim. 47 yıllık yaşantımda hertürlü haksızlığı gördüm. yokluğu gördüm, kıtlığı gördüm, kardeşin kardeşi öldürdüğü günleri gördüm. 12 eylülü gördüm siirtte askerlik yaptım 15 ay o dağlarda gezdim terörü gördüm. bunlafrı topladım sindirdim ve bir kişilik geliştirdim. Mücadele kişiliği. ve mücadeleye devam edeceğim.

  Son bir haftadır çabam bu yasanın Anayasa mahkemesine götürülmesi içindir. Yasa bugün çıkmış ve pazartesi son oylaması yapılacak olsada 1 yılda 1/3 ödeme önergesi hariç (Bu benim içinde süpriz oldu) kalanının aynen geçeceğini zaten biliyordum. Şimdi birbirimize laf yetiştirme değil bu yasanın Anayasa Mahkemesine gitmesi için başka birilerine laf yetiştirme zamanıdır. Ve gidecek en azından benim görüştüklerim götüreceğiz dediler. Ama görüyorsunuz politikacılara güven olmuyor. Onun için zafer istiyorsak bu yasayı Anayasa Mahkemesine götürelim. Amaş artık bu

  saygılar sunuyorum

  YanıtlayınSil
 85. Tekrar yazıyorum bu kanunu kabul deip taahütnameyi imzlarsak gerçekten suçlu oluruz o yüzden toplu olarak pazartesi günü meclis önünde teslim olma eylemi kanuna bir fayda sağlar

  YanıtlayınSil
 86. Teslim olma zamanıda pazrtesi günü olsun içerde hep beraber tarışıtrız sonra ne yapacağımızı

  YanıtlayınSil
 87. sayfa2
  Aklınızı başınıza alın 5 lira da olsa gönderin ne zengin olursunuz ne fakirleşirsiniz ama verilecek ilanla bu utanmaz şerefsizlerin satılmışlığını cümle alem öğrenir.


  1nisana kadar çıkma hayali kuran arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum sizlere son dakikada 1 yıl içinde temerrütlü dosya masraflı tutarın üçte birini ödeyeceksin golü atan Akılsız Kuklalar Partisi 1 nisan yaklaşınca daha beter bir kazık atacak. DTP li vekiller istifa ediyor 27 koltuk boşalıyor ufuk uras veya başka kürt kökenli akp karşıtı vekil istifayı basarsa erken seçim olur.
  AKP ağzınıza 1 parmak daha bal çalarak sizden oy isteyecek sayın Mağdurlar.
  Durum şimdi çok karışık zaman iyice herkesin beyni sulanacak.
  işte o zaman! size söyleyeyim toplanıp eylem yapsanız da faydasız!

  İyi oldu dedim diye bazıları kızacaktır bana belki ama kızgınlıklarını zeka seviyeleriyle başbaşa bırakarak şunu söylüyorum.

  Eğer akp yine kazık atmasaydı 2 yıl kayıtsız şartsız rehavete kapılsaydınız hem 1 yıl sonra onlara oy verecek arkadaşlarımız olacaktı, hem de rehavet yüzünden parmaklarınızı bile kıpırdatmayacaktınız.
  Hiç kimse demesin ki içerdekiler çıkınca daha kuvvetli olacaktık LAZKOPAT sen ne söylüyorsun diye!
  içerdeki yakınını düşünen ilan parası yollar içerdekini düşünen gider meclis önünde eylem yapar!
  50 kişi zor toplandıysak mecliste demekki içerdekileri aileleri düşünmüyor!
  Bunları Moralinizi bozmak için söylemedim önce aynaya gidin bir bakın kendi kendinize bir sorgulayın AKP li şerefsizleri seyrederken neler hissettiniz o pis pis yayık ağzıyla sırıtan Allahsız sizin yararınıza olan önergelere katılmıyoruz derken nasıl cinleriniz tepenize çıktı! sonra bankaların yararına yağsız kazıkları bize geçirecek önergelere nasıl katılıyoruz deyip sırıttıklarını da düşünün nasıl sinirlendiniz?!
  ADALETİN HUKUKUN EGEMENLİĞİN İNSAN HAKLARININ PİÇ EDİLDİĞİ O SAHNELERİ DÜŞÜNÜN!
  SONRADA GÖZLERİNİZDEKİ O ALEV ALEV ÖFKEYİ GÖRÜN VE ARTIK BİRŞEYLER YAPMAYA BAŞLAYIN.
  EMRE VE CÜNEYTİ DİNLEYİN ARTIK ONLAR ÇOK EMEK VERDİLER.
  ben de yakalamam olduğu ve minimum imkanlarım olduğu halde elimden gelebileceklerin maksimumunu yapmaya çalıştım ama birşey yaptım sayamıyorum bile onların gayretlerini gördükçe.
  LÜTFEN ARKADAŞLAR İÇERİDEKİ İNSANLARIMIZIN HATIRI İÇİN BİRLİK OLALIM!
  ÖZGÜRLÜK İÇİN ELELE VERELİM!
  Onları ve kendimizi ancak örgütlü çalışma sayesinde kurtarabiliriz. Umut etmek güzeldir hayat enerjisini arttırır ama vicdanı paraya satan Allahsızlardan birşey umut etmeyin artık.
  Biz haklıyız söke söke almalıyız sermayeye satılmış haklarımızı!

  Saygı ve Sevgilerimle.

  YanıtlayınSil
 88. Arkadaşlar,

  soru yağmuru ile ortam kirliliği yaratmayalım. Yasanın geçtiği şekliyle detaylara bakılıp bir açıklama elbette yapılır. Sanırım Cüneyt bey bunu irdeliyordur.

  Dün akşam yazmıştım,
  AKP haricinde veriklecek hiçbir önerge kabul edilmez. sadece AKP nin bir önergesi olursa geçet diye... B tahmin değil bilgi idi...

  Şimdi ben bildiğim kadarını yazayım..

  Yasa Cumhurbaşkanınca onaylandıktan itibaren.

  1. İÇERDE OLAN ARKADAŞLARIMIZ TAAHHÜTTE BULUNARAK ÇIKACAKLAR
  2. YAKALANMASI OLANLAR 1. NİSANA KADAR YAKALNAMAYACAKLAR
  3. YARGITAY DOSYALARA 1. NİSANA KADAR BAKMAYACAK.
  4. 1.NİSANDAN İTİBAREN TAAHHÜT VERENLER 1 YIL SERBEST VERMEYENLERLE İLGİLİ İNFAZ VE YAKALAMA DEVAM EDECEK
  5. İCRA TAAHHÜDÜ NEDENİYLE 3 AYLIK TAZYİK HAPSİ OLANLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DÜZENLEME YOKTUR.

  6. İCRA TAHHÜDÜ NEDENİYLE HAPİS CEZASI OLOANLARDA ZAMANAŞIMI
  YANLIŞ BİLMİYORSAM 18 AYDIR BU DURUMDA OLAN ARKADAŞLAR BENCE KAÇIP BU SÜREYİ TAMAMLAYABİLİRLER

  6. KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE CEZALARDA ZAMANAŞIMI AVUKATIMIN SÖYLEDİĞİ 8 YIL AMA CÜNEYT BEY 10 YIL DEDİ. CÜNEYT BEY DOĞRU OLABİLİR ÇÜNKÜ AVUKATIM BAKMADAN SÖYLEDİ YANLIŞ AKTARMIŞ OLABİLİR.

  SON ZAMANLARDADA HEP ANAYASA MAHKEMESİNE VURGU YAPIYORUM. BUNUN NEDENİ BU YASANIN BU ŞEKLİYLE GEÇECEĞİ DUYUMUNU ALMIŞ OLMAMDANDI.

  BU NEDENLE

  BU YASANIN ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLMESİ İÇİN CHP İLE DİYALOGLARI YOĞUNLAŞTIRMALIYIZ. VE GÖTÜRÜLMESİNİ SAĞLAMALIYIZ.

  YASA ANAYASA MAHKEMEİNE GİDERSE NAYASA MAHKEMESİ ANAYASANIN 38 MADDESİ VE 90 . MADDEYE EKLENEN BİR FIKRA NEDENİYLE İPTAL OLUR. BU DURUMDA CÜNEYT KARDEŞİNDE DEDİĞİ GİBİ YASA MASA KALMAZ. BU DURUMDADA KİMSE HAPSE DÖNMEZ. ADLİ PARA CEZASI VE AKABİNDE OLUŞAN HAPİS CEZASI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİĞİNDE ORTADA YASA KALMASADA LEHE OLAN HÜKÜMLER UYGULANIR YANİ KİMSEYİ HAPSE DÖNDÜREMEZLER VE HAPİS İÇEREN BİR YASA YAPMA ŞANSLARIDA KALMAZ.

  EĞER KONU YARGITAY NOKTASINA GELİRSE YARGITAYIN VERECEĞİ LEHİMİZDE BİR KARAR İÇTİHAT NİTELİĞİNDE OLUR. DAVALAR YENİDEN GÖRÜLÜR VE CEZALAR KALKAR.

  ŞİMDİ

  BU YASA MUTLAKA ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMELİ BUNUN İÇİN SABAHTAN İTİBAREN CHP Lİ VE MHP Lİ VEKİLLERİ ARAYARAK BU YASAYI ANAYASA MAHKKEMESİNE TAŞITTIRALIM

  BİR VEKİLİMİZİN BİR ÇAĞRISI VARDI. TANDOĞAN MEYDANI DİYE

  TARİHİ HATIRLAYAMADIM. BİZİM İÇİN BU KADAR ÇABA SARFEDEN BU İNSANLARIN ÇAĞRISINA UYMAKDA BİZİM GÖREVİMİZ OLSA GEREK. AMA
  20 KİŞİYLE DEĞİL TABİ :))

  NE DERSİNİZ

  KABUL EDENLER...... ETMEYENLER.............

  BU ARADA BAŞTA CÜNEYT KARDEŞİM EMRE KARDEŞİM OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM. ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN. AMA GÖRÜLÜYORKİ DAHA YOLUN VE MÜCADELENİN BAŞINDAYIZ. BUNCA EMEĞİN GETİRDİĞİ PEK FAZLA BİR KAZANIM OLMASADA İÇERDEKİ ARKADAŞLARIMIZIN ÇIKACAK OLMASI TESELLİMİZ OLDU.

  SAYGILARIMLA

  YanıtlayınSil
 89. SEVGİLİ ARKADAŞLAR,
  CÜNEYT KARDEŞE KULAK VERELİM.PAZARTESİ OYLANIR VE KABUL EDİLİR DİYOR.ŞU AN SAKİN DÜŞÜNME ZAMANI.BENCE;
  1-ÖNÜMÜZDE EN AZINDAN BİR YIL VAR.ÇIKAN ŞEYİN ADI ANCAK UCUBEDİR.CÜNEYT İN DEDİĞİ GİBİ YARGITAY,CEZA GENEL KURULU VE ANAYASA MAHKEMESİ SEÇENEKLERİ HALEN ÖNÜMÜZDE DURUYOR.
  2-İÇERDEKİ ARKADAŞLAR HELE BİR ÇIKSINLAR.SAYININ 2160 MI YOKSA 50.000 LERE Mİ VARDIĞINI HERKES GÖRÜP BİR ANLASIN.
  3-BURDAKİ BİRLİKTELİK SON DERECE ÖNEMLİDİR.CÜNEYT KARDEŞİN DEDİĞİ GİBİ ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR.ŞU AN 300.000 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ VARSA ,BU SAYI O ZAMAN KADAR 500.000 İ GEÇER.BU KADAR İNSANI DERDEST EDİP İÇERİYE ATMAK HANGİ HÜKÜMETİN HARCIDIR.
  4-ARKADAŞLAR,MORALİNİZİ BOZMAYIN LÜTFEN.GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR.İÇERDEKİ ARKADAŞLAR HELE BİR ÇIKSIN.HERKES EN AZ BİR YIL BİR NEFES ALSIN.BU ARADA HEM BU İŞİ , HEM DE ŞU MESKEN HACİZ İŞLERİNE DAHA BİR CİDDİYETLE SARILALIM.
  5-SABIR,GAYRET,AKIL VE DUA...
  6-UNUTMAYIN ALLAH BİZİMLE BERABERDİR.ÇÜNKÜ BİZ NETİCEDE BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ VE İADE-İ İTİBAR PEŞİNDEYİZ.
  7-CÜNEYT VE JENARDİ TEKRAR TEKRAR TEŞEKKÜRLER.
  ERCAN ERMİŞ

  YanıtlayınSil
 90. Arkadaşlar, bu siteler (www.cekmagdurlari.com ve www.karsiliksizcek.wordpress.com) mecliste bile kendisini çok iyi hissetirdi. Bu sitelerin yurtiçin erişimde sorun yaşayabiliriz, bu nedenle DNS araylarınızı "Birinci DNS 8.8.8.8 ve ikinci DNS 8.8.4.4" olarak yapmanızda siteye her halükarda ulaşabilmenizi garanti etme açısından fayda vardır.

  YanıtlayınSil
 91. arkadaşlar cezaevlerinde ve infazda dosyası olan kişiler cezayı düşürdüğü söylenen çekin erken yazılmış olması ve vekaletle imzalanmışsa onlarında cezası düşüyormu. çek konusunda bilgisi olan bir arkadaş lütfen cevap versin. atik sadi....

  YanıtlayınSil
 92. BİR YASAYI BİLE ÇIKARMAKTAN ACİZ BİR MECLİSE SAHİBİZ .ATATÜRK BUNLARIN BU LAÇKA HALLERİNİ GÖRSEYDİ ADAM KAHRINDAN BİN KEZ DAHA ÖLÜRDÜ.
  AMA ONLARIN SUÇU YOK SUÇLU BİZİZ.ONLARI ORAYA ÇIKARAN BİZİZ.NE YAPILIRSA BİZE MÜSTAHAKTIR.
  İYİMAYA VE KILINÇIN HAREKETLERİNİ İZLEDİNİZ .YA BUNLARA 10 KOYUN VERSEN KURDA KAPTIRIRLAR,ÇIKMIŞ SUAT KILIÇ KÜLHAN BEYLİK YAPIYOR.
  SAYIN KILIÇ JÖLELİ SAÇLARLA MECLİSE GİLİP ARTİSLİK YAPMAYIN .İCRAAT YAPIN GÖERELİM .
  AKP TABAN OLARAK ZATEN DAĞİLMIŞ BUDA MECLİSTE AÇIK GÖRÜLÜYOR 335 MİLLET VEKİLİNDEN(PARDON YABANCI SERMAYE VEKİLLERİ) ÇOĞUNLUĞU BİLE SAĞLAYAMADILAR.
  YAZIKLAR OLSUN AKP VE MHP MİLLET VEKİLLERİNE ALDIĞINIZ PARALAR SİZE HELAL Mİ ACABA .
  BEN HELAAL ETMİYORUM .

  YanıtlayınSil
 93. Arkadaşlar onaylanamayan yasadaki son gelinen durumu toparlamakta fayda var diye düşünüyorum. Geçecek olan sürede herkes ona göre ne yapabilirizi en iyi olabileceğin üstüne giedilmek adına.

  1- Alacaklısı ile anlaşabilen vadesi 10 yılı aşmamak üzere bir protokol yapar ve dosyasına verir. Anlaşmaya uyduğu sürece veya uyamaması durumunda alacaklısı itiraz etmediği sürece herşey onun için bitmiştir geçmiş olsun.

  2- Alacaklısı ile anlaşamayan 1 nisan 2010 tarihine kadar borcu o ana kadar işlemiş yasal faizi ile birlikte 2 yıl içinde öeyeceğini taahhüt ederek ( ki bu taahhüt ilk yıl için toplam tutarın % 30 undan az olamaz ) serbest kalır yada davalar durur.

  3- Taahhüt durumuda bir kopyada alacaklıya iletilir. Oda yüksek ihtmal adli takip ister buda şu anlama gelir. Gidersin bir karakola benim adresim şudur dersin ve onlarda sana artık haftada birmi derler ayda birmi derler gel bize görün imza at derler herşey donar.

  4- Toplam ceza her bir çek yaprağı için 1500 gündür. Eski yasada toplam 1500 gün idi aynı suç için ki bu genellikle uygulamada tek bir şirket için aynı suç kabul ediliyordu. Bu bence en kötü sonuçtur.

  Hukukçu arkadaşlar yanılıyorsam düzeltsinler yasalaşmayan kanunun sadeleşmiş hali budur.

  YanıtlayınSil
 94. Arkadaşlar pazartesi günü oylama yapılır mı yoksa bütçe görüşmelerinden dolayı bu iş 2010'a mı kalır lütfen bu konuda kesin bilgisi olan bir kardeşimiz varsa bilgi versin rica ediyorum içerde kardeşim var

  YanıtlayınSil