Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonu Raporu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca Çek Kanunu Tasarısı (1/710), 21/5/2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, 3/6/2009 tarihli 52. toplantısında, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımlarıyla söz konusu Tasarının geneli üzerinde görüşmeleri yapılmış; uzun görüşmelerden sonra maddelerine geçilmiş ve Tasarının daha ayrıntılı biçimde incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 5 üyeden oluşan bir alt komisyon kurulmuştur.

Alt Komisyon Tasarıyı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yargı­tay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği temsilci­leri ile Tasarının Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’in katılımlarıyla 8/6/2009 ve 9/6/2009 tarihlerinde görüşmüştür.

Komisyonumuz Tasarının, 3/12/2009 ve 4/12/2009 tarihli 53 üncü ve 54 üncü toplantılarında, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan­lığı, Maliye Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon­federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin katılım­larıyla Alt Komisyonca kabul edilmiş olan metin üzerinden görüşülmesine karar vermiştir. Yapılan görüşmeler tam tutanağa bağlanmıştır.

Kanun Tasarısının geneli üzerindeki müzakereler sırasında Hükümet Temsilcisi Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir.

Ülkemizde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun kıymetli evrak kitabında yer alan çek hukuku­na ilişkin hükümlerin uygulamasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, çek kullanımında görülen bazı fonksiyon saptırmalarının ve karşılıksız çek verilmesindeki artışların önlenmesi, çek kul­lanımındaki esasların, çek hamillerinin korunmasına dair tedbirlerin ve uygulanacak müeyyidelerin belirlenmesi amacıyla 1985 yılında 3167 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Ancak ilgili kanunun uygu­lamasında büyük sıkıntılar çıkmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun önüne geçilememiş, bu ne­denle aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili kanunda bir çok defa değişiklik yapılmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun özel olarak düzenlenip suçun oldukça uzun bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması dahi caydırıcı olmamış, aksine piyasada karşılıksız çek miktarı artmış ve ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle yukarıda bahsedilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla söz konusu Kanun ile ilgili olarak bir çalışma gurubu oluşturulmuş; bu çalışma gurubu, çok yoğun ve katılımcı çalışmalar sonucunda “Çek Kanunu Tasarısı” taslağını oluşturmuş ve taslak Bakanlar Kurulunda son şekli verilerek Yüce Meclise sunulmuştur.

Bu bağlamda Tasarıyla;

- Çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanmasının sağlanması,

- Çekin bir ödeme aracı olduğuna dair belirleyici hükümlere yer verilmesi,

- Bankaların çek hesabının açılması sırasında yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi,

- Sağlıklı çek kullanımına yönelik önlemlerin alınması,

- Hamile yazılı çekin, kayıt dışı ekonominin bir aracı olmaktan çıkarılması,

- Tüzel kişilerin işlemlerinin bir gerçek kişinin çek hesabı üzerinden yürütülmesinin engellenmesi,

- Kara paranın aklanması ile terörün finansmanında çekin rol oynamasına engel olunması için çek hesabının açılmasında ve hamile yazılı çekte yeni yaklaşımların benimsenmesi,

- Yeni kanunun Türk Ceza Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi,

- Karşılıksız çek ile mücadelede ağır hürriyeti bağlayıcı cezaların yetersiz kalmasından dolayı, suçu önleyici diğer önlemlerin getirilmesi,

- Düzeltme hakkının Türk Ceza Kanununa uygun olarak etkin pişmanlık şeklinde yeniden düzen­lenmesi,

- Çek defterlerinin ve yapraklarının geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi, kullanılmış, halen dolaşımda olan çeklerin kimlere verildiğinin ve keşide tarihlerinin belirtilmesi,

amaçlanmıştır.

Komisyon üyeleri tarafından Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde müzakereler sırasında aşağı­daki görüşler ifade edilmiştir:

- Tasarı, 3167 sayılı Kanundan kaynaklanan sorunları aşabilecek niteliklere ve unsurlara sahip değildir.

- Piyasada karşılıksız çekin yaygın olmasının en önemli sorumlusu, bu konuda üzerine düşen mükellefiyetleri tam anlamıyla yerine getirmeyen bankalardır.

- Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.

- Tasarının değişik maddelerinde birçok suç tipi ihdas edilmiştir. Bürokratik halkalara yeni bürokratik halkalar eklenmiştir. Ancak bu yöntemle çekin güvenilir bir ödeme aracı olması sağlana­mayacaktır.

- Tasarıda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım yerine, adli para cezası öngörülmesinin (adli para cezası ödenemediğinde hapis cezasına dönüşeceğinden) bir esprisi yoktur. Ayrıca, kişi ekonomik du­rumu uygun olması durumunda zaten çek bedelini ödeyecektir. Hamilin çek bedelini ödeyemeyen kişiye bir de adli para cezasının verilmesi mantık dışı bir durumdur.

- Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.

- Tasarıyla tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler arasında bir ayrım yapılmaktadır. Ancak yapılan bu ayrım uygulamada fayda sağlamayacaktır.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 1 inci mad­desinde öngörülen sürede, özel kanun niteliğindeki 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun yasama uyumunun yapılamaması sebebiyle, karşılıksız çek suçlarına bu tarihten önce tertip edilmiş mahkumiyet kararlarının düşmüş sayılacağı yorumu, kamuoyunda bu konuda toplumsal bir talep ve beklenti üretmiş, giderek karşılıksız çekin suç olmaktan çıkması eğilimleri Parlamentoya etkili bir iletişimle ulaştırılmıştır. Komisyon, 1985 yılın­dan bu yana yürürlükte olan karşılıksız çek uygulamalarını, ekonomik yaşamın karşılıksız çek suçu nedeniyle çeklere yüklediği artık-güveni, çek alacaklılarının meşru hakları ile çek suçlularının yukarı­da belirtilen beklentilerini birlikte değerlendirmiştir. Komisyonun ulaştığı sonuç, temel dayanağının niteliğine bakılmaksızın toplumda oluşan geçici beklentiyi, geçici ve ekonomik kamu düzenini de gözeten bir modelle karşılama gereği olmuştur.

Genel Kurula sunulan Tasarı ve Komisyon Raporunun üzerinde oturduğu temel (ratio legis) bu şekilde özetlenebilir.

Komisyonun oluşturduğu model, 1/11/2009 tarihine kadar işlenmiş ve adliyeye intikal etmiş çek suç ve cezalarında askı modelidir. Alacaklıyla karşılıksız çek suçunu işleyen kişi arasındaki anlaşma yahut anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde failin taahhütnamesi, ceza tehdidini geçici bir süre için kaldıracak ve borcun ifası halinde, suçsuzluk rejimine geçilecektir. Modelde öngörülen sürede yahut taksitin vadesinde temerrüt, askı halini sona erdirecektir.

Komisyonda Anayasamızın 38/7 hükmü, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 4 nolu Pro­tokolünün 1 inci maddesi ve konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı ayrıca değerlendirilmiştir.

Karşılıksız çek eyleminin suç olmaktan çıkarılması yahut hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımından vazgeçilmesi elbette ki Yasama Organının takdirindedir. (Anayasa. m. 38) Ancak çeke yüklenen ekonomik güveni ve keşidecinin ekonomik yapısına erişimi sağlayacak düzenleyici bir alt yapının oluşması şarttır. Komisyonumuza son toplantıda ulaştırılan ve başka yasalarda değişikliği amaçlayan pozitif ve negatif veri tabanına yönelik model önerileri ivedilikle yasalaştırılmalıdır.

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 2. maddesinde, Komisyonumuzca, üçüncü fıkranın birinci cümlesindeki, “; bu hüküm, diğer banka hesapları bakımından da geçerlidir” ibaresi, bu tür bir genel hükmün yerinin bu Tasarı olmadığı düşüncesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

Öte yandan, maddede, Alt Komisyonca aşağıdaki gerekçelerle yapılan değişiklikler Komisyonu­muzca da kabul edilmiştir:

Madde başlığı, madde içeriğini tam olarak yansıtmadığından madde başlığı, “Bankanın araştır­ma yükümlülüğü, çek hesapları çek defterleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrada, maddenin uygu­lanmasını kolaylaştırmak amacıyla çek hesabı açtırırken kabul edilebilecek kimlik belgeleriyle ilgili olarak maddede kabul edilen hususlara sürücü belgesi de eklenmiştir.

Bankaların çek hesabı açtırmak isteyen kişilerden talep ettiği belgeler arasında, tacir olanların ticaret sicil kayıtlarının istemeleri yanında, esnaf ve sanatkâr olanların da esnaf ve sanatkâr sicil kayıtlarının istenmesinin gerekli olduğu kanaatine varılarak fıkraya, “tacir olanların ayrıca ticaret sicil kayıtlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını” ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümleyle, vatandaş veya yabancı ayrımı olmaksızın, yerleşim yeri yurtdışında bulunan kişilerin çek hesabı açma talebinde bulunmaları halinde, bu Ka­nun hükümlerine göre gerekli tebligatlarının yapılabilmesi amacıyla kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adresi bankaya bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

Üçüncü fıkrada, çek hesabının ilgilinin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamayacağı öngörülmüş olmakla birlikte, yasal temsilci dışında, vekil tarafından da çek hesabı açılabilmesine imkân tanınması için “ilgilinin” ibaresinden sonra “vekilin” ibaresi eklenmiştir. Yine aynı fıkrada “tacir” ibaresinden sonra gelmek üzere, ikinci fıkradaki düzenlemeyle paralellik sağlanması amacıyla “veya esnaf ve sanatkâr” ibaresi eklenmiştir.

Onuncu fıkrada, mevduat zamanaşımı süresinin katılım bankalarını kapsamadığı kanaatine varılarak, “mevduat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya katılım fonu” ibaresi eklenmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesinde Alt Komisyonca aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmış; bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında, çeki bankaya ibraz eden kişinin yabancı olması ve vergi kimlik numarasının bulunmaması ihtimaline binaen fıkraya “hamilin” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiştir. Türk vatandaşları bakımından, vatandaşlık numarası aynı zamanda ver­gi kimlik numarası olarak işlev görmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen her bir çek yaprağı için bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktar dört yüz yetmiş Türk Lirası olarak belirlenmiş ise de bankaların bu konuda da­ha sorumlu hareket etmeleri için söz konusu miktar bin Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Aynı fıkrada, muhatap bankanın, hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarı, uygulamada talep etmeden ödemediği, çoğu zaman hamilin bankanın böyle bir yükümlülüğünün olduğundan haberdar olmadığı, dolayısıyla belki de hamilin rahatlıkla kabul edebileceği kısmi ödemenin de bu şekilde gerçek­leşmediği görüldüğünden, bankanın yükümlü olduğu miktarı talep olmadan da hamile ödemesi veya ödemeyi teklif etmesi gerektiği düşüncesiyle “talep ettiği takdirde,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Dördüncü fıkrada yapılan değişiklikle, “karşılıksızdır” işlemi yapılırken hangi işlemlerin yapıl­ması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Maddenin beşinci ve altıncı fıkraları birleştirilmiş, kısmi ödemede bulunulmuş olup olmadığına bakılmaksızın, kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan çekle ilgili olarak, karşılıksızdır işlemi yapıldık­tan sonra, çekin ön ve arka yüzünün fotokopisinin bankada saklanması ve aslının ise hamiline geri verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Fıkra numaraları ayrıca buna göre teselsül ettirilmiştir.

Maddeye yedinci fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu yeni fıkraya göre ileri düzenleme tarihli çeklerin üzerinde yer alan tarihten önce, bankaya ibraz edilmesi ve karşılığının kısmen veya tama­men bulunmaması halinde, bu çekle ilgili olarak karşılıksızdır işleminin ve hukukî takip yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, ileri tarihli çekle ilgili olarak kambiyo senetlerine özgü hukukî takip yoluna başvurulabilmesi için üzerinde yazılı düzenleme tarihi itibarıyla kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve bu Tasarı hükümlerine göre karşılıksızdır işlemi yapılması gerekmektedir.

Alt Komisyonca Tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda aynı yönde düzenleme bulunduğundan mükerrerliğin önlenmesi açısın­dan, madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Alt Komisyonca Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “karşılıksızdır işlemi yapıl­masına” ibaresinden sonra gelmek üzere “kasten” ibaresi eklenmiştir. Böylece söz konusu suçun ancak kasten işlenebilen suç olabileceğine açıklık getirilmek istenilmiştir. Ancak, bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmeyerek aşağıda belirtilen gerekçelerle “kasten” ibaresinin metinden çıkarılması benimsenmiştir.

Maddede tanımlanan suç, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde, çek karşılığının ilgili banka hesabında tam olarak bulundurulmaması suretiyle oluşur. Çekin karşılığını ibraz anında ilgili çek hesabında bulundurmamak, söz konusu suçun oluşmasını sağlayacaktır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır. Bununla birlikte, maddeye Alt Komisyon tarafından eklenen “kasten” sözcüğü bu suçu olası kastla işlenebilen suç olmaktan çıkarıp doğrudan kastla işlenebilen suç haline getirecektir. Bu durum, söz konusu suçun düzenleniş gayesiyle bağdaşmayacağı gibi, ticarî alanda ve yargılama sürecinde de olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır. Bu itibarla, maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kasten” sözcüğünün madde metninden çıkarılmasında yarar görülmüştür.

Alt Komisyonca, maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, sorumluların belirlenmesinde yaşanılan güçlüğün giderilmesi amacıyla, çek hesabı sahibi gerçek kişilerin, kendi adına çek düzen­lemek üzere bir başkasını temsilci olarak tayin edemeyeceği hükmüne ilave olarak “vekil”in de tayin edilemeyeceği kabul edilmiş, bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin sekizinci fıkrasında, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında söz konusu mahkeme kararlarının elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilmesi işlemlere hız kazandırılması ve bu bağlamda zaman ve emek tasarrufu sağlanması amacıyla değişik­lik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmiş olmakla birlikte, fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Sekizinci fıkra hükmünde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara yapılacak duyuruların usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeye yer verilmemiştir.

Ayrıca, ikinci cümledeki düzenleme kişilere ilişkin yasaklama kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından internet ortamında, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde yayımlanması gibi bir uygulamaya da sebebiyet verebilecektir.

Bu nedenle, fıkranın ikinci ve üçüncü cümlelerinin birleştirilerek daha açık bir düzenleme getirilmesi amaçlanmıştır.

Tasarının 6. maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 7. maddesinin beşinci fıkrasında bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi hakkında aşağıda belirtilen gerekçelerle yaptırım öngörülmüştür:

“Bankanın sorumlu olduğu miktardan ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıracak bir feragat caiz ol­madıktan başka, ödemekle sorumlu olunan miktarın ödenmemesi fiili dahil, suç kapsamına alınmıştır.”

Öte yandan, Alt Komisyonca maddedeki yaptırımlarla ilgili olarak, işlenen fiilin ağırlığı dikkate alınarak ceza miktarlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Tasarının 8 inci ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının geçici 1 inci maddesine, Alt Komisyonca dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağı­daki gerekçelerle beşinci fıkra eklenmiştir.

“Eklenen fıkrayla, karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı, hüküm verilmiş olup da temyiz aşamasında bulunan dosyalarla ilgili olarak, yapılacak olan incelemenin içeriğine açıklık getirilmiştir. Böylece Yargıtay’da bulunan dosyalar, ilgili ceza dairesince esastan incelenecektir. Bu inceleme yapılırken, ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin olarak Anayasanın 38 inci maddesi ile Türk Ceza Kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.”

Bu fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından, yeni geçici 1 inci maddede Alt Komisyonca kabul edilen beşinci fıkra hükmüne yer verilmesine gerek görülmemiştir.

Komisyonumuzca, geçici 1 inci madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

“Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu tarihten bu yana geçen zaman dikkate alınarak, maddede öngörülen tarihlerin yeniden belirlenmesi ihtiyacının ortaya çıkması sebebiyle söz konusu tarihlerin yeniden belirlenmesi, maddenin kendi içerisinde ifade ve terim birliğinin sağlanması ve bağlantılı düzenlemeler içeren geçici 2. ve geçici 3 üncü maddede yer alan hükümlerin bir maddede toplanması amacıyla bu değişiklik önergesi verilmiştir.

Öte yandan, önerilen metinde;

- Tasarıdaki üçüncü fıkra hükmü, önergede teklif edilen beşinci fıkra hükmü ile bağdaşmaya­cağından madde metnine alınmamıştır.

- Tasarıda dördüncü fıkra olan ancak yukarıda belirtilen sebeple maddenin üçüncü fıkrasının madde metnine alınmaması sebebiyle üçüncü fıkra olarak önerge metninde yer alan hükmün, lehe ka­nun uygulamasını bertaraf ettiği şeklinde herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemesi bakımın­dan, fıkraya bu doğrultuda, Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde düzenlenen zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükmün saklı olduğuna dair cümle eklenerek konuya açıklık getirilmiştir.

- Önergeyle düzenlenen maddenin dördüncü fıkrası, yeni sistemde görev sulh ceza mahkemesinde olacağından, yürürlük öncesi davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevinin sürmesini mümkün kılacak usuli bir geçiş hükmü niteliğindedir.

- 3167 sayılı Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla geçici 2. madde olarak ekle­nen hükümde, belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek, ticarî hayatta belli bir rahatlığın yaşanması sağlanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen olumlu sonuçlar dikkate alınarak, tarafların başlangıçtaki iradelerine aykırı olarak, çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ibrazının engellenmesine yönelik olarak, altıncı fıkrada, yeni bir süre belirlenerek, ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.

- Hükümet Tasarısında yer almayan ancak Alt Komisyon tarafından maddeye ilave edilen beşinci fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından önergede yer almamıştır.”

Alt Komisyonca, Tasarının 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasının geçiş sürecinde uygulamada meydana gelebilecek aksaklıkların sorun yaratmaması amacıyla geçici 2. madde eklenmiştir. Söz konusu geçici 2. madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle birlikte, yukarıda ifade edilen gerekçelerle Tasarının geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrası olarak düzenlenmiştir.

Komisyonumuzca yeni geçici 2. madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Tasarının geçici 2. maddesindeki hüküm Komisyonca kabul edilen geçici 1 inci maddenin al­tıncı fıkrasında düzenlenmiş olduğundan, o hükmün korunması gereği kalmamıştır. Önergeyle, 1/11/2009 tarihi itibarıyla karşılıksız çek suçlarından adliyeye intikal edenler hakkında geçici bir uygulama öngörülmektedir. Bu kategorideki şüpheli, sanık ve hükümlüler yönünden cezai tehdit olmaksızın çekte tecessüm eden borcu ödeme imkanı tanınmaktadır. Geçici madde, bu eksen içindeki hukuki yansımaları düzenlemektedir.

Alt Komisyonca, Tasarıya geçici 2. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki gerekçelerle geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Tasarının kanunlaşması halinde yayımı tarihi itibariyle 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıla­cağından, 3167 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca kurulmuş olan Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliği de yasal dayanaktan yoksun kalacaktır. Çek takası faaliyetlerinin ödeme sis­temleri içerisindeki önemi göz önüne alınarak, söz konusu faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesini temi nen, Tasarının 8 inci maddesinde bahsi geçen tüzel kişilik kuruluncaya kadar bu alanda bir boşluk yaşanmasının önüne geçecek bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliğinin Tasarının 8 inci maddesine göre kurulacak yeni tüzel kişiliğe devri dolayısıyla ortaya çıkacak vergi, resim, harç ve fon yükümlülüğünden de muaf tutulması gerekecektir.”

Alt Komisyonca kabul edilmiş olan geçici 3 üncü madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle bir­likte, Bu madde içeriği, geçici 1 inci maddede düzenlenmiş bulunduğundan konusuz kalması sebe­biyle Tasarı metninden çıkarılmıştır.

Tasarının 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının maddeleri müzakereleri sırasında redaksiyona tabi tutulmuştur.

695 yorum:

«En Eski   ‹Eski   401 – 600 / 695   Yeni›   En yeni»
Adsız dedi ki...

BU KADARINA ANCAK YUH DENİR...BİR SENE İÇİNDE KİM NE ÖDEYECEK ...ALLAH BELANI VERSİN AKP...

Adsız dedi ki...

Kılıcın Allah belasını verir inşallah, cibilliyetsiz herif.

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar geçmiş olsun taahhüt verirken ilk yıl için borcun üçte birinden az taahhüt edemeyeceğiz buda süre bir yıla indi demektir. Şimdi akp nin yeni ek önergesi kabul edildi.

Adsız dedi ki...

Bu yasanın mutlaka anayasa mahkemesine götürülmesi lazım. bundan sonra buna uğraşıcaz. Sondakika golü ile erteleme 1 yıla inmiş oldu bence
CAN.

Adsız dedi ki...

ya biri kafama sıksın yada kamer genci kürsüden indirsin...adanalı...

Adsız dedi ki...

bunlar golü seçimlerde görecekler

fako dedi ki...

arkadaşlar bu suat kılıç tam vicdansız verdiği, kabul edilen önergede ilk yıl faiziyle hesaplanan borcun üçte birinin ödenmesini getirdi hepimize geçmiş olsun şimdi tam bittik...

Adsız dedi ki...

ARKADAŞLAR TEK ÇARE CUMHURBAŞKANI İMZALAMASINI SAĞLAYIP CHP İLE ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERMEK YANİ BİZİM ARTIK MEYDANLARA İNME ZAMANI

Adsız dedi ki...

ŞİMDİ herkes serbest olucakmı 1 nisana kadar yoksa mutlaka taahüt verme zorunluluğu varmı hapisten tahliye yada yakalamanın durması için. bu konuda fikri olan varmı lütfennnnnnnnnnn
can

Adsız dedi ki...

allah belanizi versin bunlarin

Adsız dedi ki...

Bu herifler çok adiler çokkkkkkkkkkkk

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar


Sizi bilmem ama benim düşüncem 1 Nisanda tekrar herkes içeri girer 3 te 1 ini ödeme zorunluluğu getiriyorlar. Vallahi ben 3te 1 ini ödeyemem 1 nisana kadar çok büyük bir ayaklanma yapmalıyız

Adsız dedi ki...

OLMAZ BU YA.
ALLAH BİN TÜRLÜ BELANIZI VERSİN..
BU KADAR İNSAN BU ŞEKİLDE MADUR EDİLEMEZ.

Adsız dedi ki...

EVET ARKADAŞLAR,

İCRA MEMURU HUZURUNDA VERİLEN TAAHÜDÜN HAPİS CEZASI VAR, DİĞER TAAHÜDÜN HAPİS CEZASI YOK.

SERTAÇ.

Adsız dedi ki...

187 yazan arkadaşa kulak asalım lütfen . resmi gazetede yayınlanmadan araması olanlar dikkat etsin lütfen. her an alına bilirler.
newsmannn

Adsız dedi ki...

ULAN KAMER GENÇMİ SİN NESİN DEDİKLERİNİN YERİ VE ZAMANIMI BİZ BURDA DOKUZ DOGURUYOZ DERDİNİ BAŞKA Bİ ORTAMDA YAPSANA

Adsız dedi ki...

A K P = Araklama ve Kolpa Partisi

Adsız dedi ki...

yuhh olsun size üçtebiri biz biryılda nasıl öderiz...bunlar millet vekili değil...uşak uşak..adanalı...

Adsız dedi ki...

Başka bir anlamı daha var da burda terbiyem müsait değil anlayan anladı zaten

Adsız dedi ki...

yasa cumhurbaşkanınca onaylanınca yakalamalar duracakmı 1 nisana kadar açıklama lütfen
can

Adsız dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR; YETERİNCE MÜCADELE ETTİNİZ, YETERİNCE SABIRLI DAVRANDINIZ VE OLMAYAN İMKANLARINIZLA, GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTINIZ LAKİN; VE FAKAT, GALİBA; MÜCADELEMİZ YENİDEN, KALDIĞI YERDEN YENİDEN BAŞLAYACAK...! HANİ; DEĞERLİ HOCAM,(PİRİMİZ) CÜNEYT'İN DEDİĞİ GİBİ; '' Dur bakalım abi, daha yeni başlıyoruz...'' GALİBA; HEPİNİZİN KATKISIYLA, YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAĞIZ. BAŞLATACAĞIZ; ALLAH'IN İZNİYLE, HEP BİRLİKTE. BİLMEMKİ; BAŞKACA NE DEMELİYİM? ELBETTEKİ; BAŞINDAN, BU GÜNE DEK TÜM EMEĞİ GEÇENLERE, EN DERİN SAYGI VE SEVGİLERİMLE. Hasan(Barışçı)-Mersin

korayken dedi ki...

çek maddeleri yerine birbirleri ile sataşıyorlar..terbiyesizlerr 23.34 canlı yayında

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar ödeyemeyeceklere süre 1 yıla indi 1 yılın sonunda herşey kaldığı yerden devam geçmiş olsun

korayken dedi ki...

gecici madde 2 oylamada kabul edilmiştir 23.36

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar

Sayın site yötecileri bir an önce bir hareket planı hazırlayıp en geç pazartesinden itibaren bu eylem planına uyarak hareket etmeliyiz yoksa kellemizi istiyorlar.
aydin(istanbul)

Adsız dedi ki...

sn can aynen erteleme bir yıla inmiştir
şerefsiz satılmış aşağlıklar sahtekarlar

Adsız dedi ki...

Suat Kılıç çok büyük yalakaymış.

Adsız dedi ki...

chp sen cok yasa

Adsız dedi ki...

chp li vekil yalancısınız diye haykırıyor şimdi yazıklar olsun 2 yılı bitirdiniz diyor

Adsız dedi ki...

ARKADAŞLAR TEK ŞANSIMIZ ARTIK ANAYASA MAHKEMESI VE AIHM

Adsız dedi ki...

Kulkuloğlu yavrum benim.. aslanım.. yaşa be!!

Adsız dedi ki...

adli para cezası çıkıpta yakalaması olanlar nasıl bir yol izleyecekler allah aşkına bilen varsa yazsın

Adsız dedi ki...

yazıklar olsun bide konuşuyolar seninle ilgili problemmi var diyolar ALLAHIN GAZABI TEZ ZAMANDA STLERİNDE OLSUN SAHTEKAR ŞEREFSİZLER

Adsız dedi ki...

İLAN VERMENİN SIRASI GELMİŞTİR BU DÖNEKLERİ AFİŞE ETMENİN TAM ZAMANIDIR

AMFORA dedi ki...

işte budur yine chp ne güzel konuşuyor cebinden paramı kpyuyorsunda borçlu adına, taahüt verdiyorsunuz dedi, samimi değilsiniz kendi yasanızı iğdiş ettiniz dahada zorlaştırıyorsunzu dedi tebrikler chp li vekil

Adsız dedi ki...

BU ARADA YEDİİK YİYECEĞİMİZİ YEMİN EDERİM KAMER GENCİ KENDİLERİ GEİTİRİP ORTALIĞI KARIŞTIRIP AĞA BABALARINA HİZMET ETTİLER YA ADAMLAR İŞTE İŞİ BİLİYOR BİZ BU İŞİ ÖĞRENMELİYİZ.

Adsız dedi ki...

kulkuloğlu çok güzel konuşuyor şu anda arkadaşlar teşekkür etmek lazım

Adsız dedi ki...

SATILMIŞLARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Adsız dedi ki...

CUMHURBAŞKANINA YÜKLENELİM

Adsız dedi ki...

erteleme olursa cezaevindekiler nasıl çıkar bilen varsa lütfen yazarmı

Adsız dedi ki...

şu soruma cevap alamadım. lütfen bilen varsa açıklasın bu yasa çıkınca yakalaması olanların durumu ne olacak taahüt vermeden düşecekmi yoksa taahüde kadar yakalam devammı
can

Adsız dedi ki...

Kulkuloğlu adamın içerden salacaksın cebine paramı koyuyorsun birde üçte birini ödeyeceksin ilk yıl içinde diye soruyor şerefsizlere neyi oyladığınızı bilmeden kabul ettiniz dedi süper konuşuyor allah razı olsun sesi titriyor bizim için sağolsun

Adsız dedi ki...

helal olsun sana kulkuloğlu

Adsız dedi ki...

adamin sesi titriyor ..bravo chp ye

AMFORA dedi ki...

chp den destek isteyelim ilan için , tahminimce yardım ederler, bulunmaz fırsat bu, resmen , sıkıntıda olan insanları dahada sıkıntıya sokuyorlar,

Adsız dedi ki...

sayın kulkuloğlu allah senden razı olsun adamcağız son dakka golü için sinirinden titriyor birde utanmadan adama soruyorlar yaranmı var

Adsız dedi ki...

SİNİRDEN AĞLIYORUM,
BİR UMUT HAPİSTEKİLER NEFES ALACAK DİYORDUK ONLARIDA YENİDEN BOĞDULAR YAZIK..
BÖYLE ADALETİN.........................

SERTAÇ.

Adsız dedi ki...

YA BİRİ DE DESE Kİ DEVLETE PARA ÖDEMİYORUZ DİYE HAPSE ATIYORSUNUZ BUNUN AÇIKLAMASI NEDİR DİYE

Adsız dedi ki...

iyiki varsın chp iyiki varsın şuanda bizi savunan tek parti chp suat kılıç önerge veriyor iyimaya onaylıyor köşeye sıkıştırıyorlar bizi vede diyorlarki size umut verdik ama şimdi geri aldık 1 yılda gelsin ödesinler bakalım nasıl yapacaklar bunlar evet yahudi den daha yahudi

Adsız dedi ki...

ÖNCE CEZAEVİNDEKİ YAKINLARIMIZI BİR ÇIKARALIMMMMMMMMMMMM

Adsız dedi ki...

MHP akp nin yalakasi serefsizler

Adsız dedi ki...

sayın jenardi size çabalarınızdan dolayı çok teşekkürler sizin sayenizde kendimi yalnız hissetmedim şimdi ne yapıcaz chp anayasa mahkemesine gidecekmi?aslında chp den randevu alınamazmı?size güveniyorum inşallah herşey iyi olur...

Adsız dedi ki...

İNŞALLAH AHIMIZ TUTAR DA BUNLAR GÜN YÜZÜ GÖRMEZLER BİZİM ÇEKTİKLERİMİZİ ÇEKERLER

Adsız dedi ki...

ilan için yoplam gereken para ne kadar arkadaşlar

Adsız dedi ki...

mhp ye bakın ya bu durumu iyi kullanın diyor
bunlar dalga geçiyor AKP NİN BASTONU

Adsız dedi ki...

tek çözüm aihm baş vurmak uncu28

Adsız dedi ki...

MEHMET ŞANDIR KONUŞUYOR.
ALENEN BU KANUNA DESTEK VERDİK DİYOR.
ANLAMIYOR ADAM YA.
ERTELEME BİR YILA İNMİŞ,İKİ SENE DİYOR HALA.
ALLAH SENİN DE BELANI VERSİN MHP...

Adsız dedi ki...

CHP GERÇEKTEN HALK PARTİSİ...

Adsız dedi ki...

allah belanı versin akp

AMFORA dedi ki...

şandır bize laf geçiriyo mağdur biz değilmişiz çeki alanlarmış, telefonlarımıza mesaj atanlardan daha fazla mağdurlar diyor , geçirdi lafı bize

Adsız dedi ki...

ARKADAŞLAR ŞİMDİLİK HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN TAMAM HİÇ BİRİMİZ BU ŞARTLARDAN MEMNUN DEGİLİZ AMA BUNADA ŞÜKÜR ESAS BİZLERE BUNDAN SONRA İŞ DÜŞÜYO EN AZINDAN YAKALANMA KORKUSU OLMADAN SESİMİZİ DUYURMA İMKANI DOGDU BU DURUMU NASILSA ÇIKTIM YAKLALANMAM KALKDI DEMEDEN UGRAŞLARIMIZA DEVAM EDELİM ÇOLUGUMUZLA ÇOCUGUMUZLA AYRICA Bİ UMUDUMUZDA BU ANAYASADAN DÖNER DİYE DÜŞÜNÜYORUM ALLAH HEPİMİZE KOLAYLIK VERSİN. GÜRCAN

Adsız dedi ki...

Mhp şehitleri proveke edip oy tolpluyo AKp tam bir sahtekar zaten yazıklar olsu MHP-AKP

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar bu yasa sonrası taahüt vermeden yakalama kalkacakmı lütfen bilen varsa anlatsın özellikle cüneyt beyden rica edicem lütfennnnnnnnnnn
can

Adsız dedi ki...

EVET GELİNEN NOKTAYA BAKIN. CEZANIN 3 TE BİRİ NAKİT YATMAZSA ANLAŞMADA YOK SALIVERİLMEDE..
KARAKTERSİZ ŞAHSİYETSİZ İNSANLAR.. ARKADAŞLAR BU İŞ BURAYA KADARMIŞ. YAPILACAK BİŞEY KALMADI BENCE. HAYALLER UMUTLAR BİTTİ. YİNE ÖZGÜRLÜĞE ÖZLEM DUYULACAK. ALLAHTAN BULSUNLAR.. İÇİM SIZLIYOR.

Adsız dedi ki...

Bu suat kılıç'ı protesto edelim.buğünden itibaren

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Asıl kötü olan;
Çekin üzerinde yazan tarihren itibaren ödeme gününe kadar temerrüt faiz hesaplanacak o rakamın 1/3 ü ödenecek.Buda borç aslının 2 katını geçecek.Yani 1/3 ü dedüiğim rakam borç aslına yakın.
Bunu taahhüt etmeden içerden çıkamıyorsun.Bir yıl içinde borç aslına yakın bir rakamı ödersen 1 yıl daha zaman kazanıyoruz.Bizi salak yerine koydular aylarca.
Ha genede ilan verecekmisiniz sorarım size.Bu adamların yüzüne haykırıyo küfrediyorlar kendileri gülüyor.İlanı okuyup ağlayacaklarmı sanıyorsunuz.

AMFORA dedi ki...

onumuzde 3,5 ay vakit var bu şekilde kalırsa bu kanun, ya taahüt veip ödeyemeyip mislisi ile içeri gireriz,yada taahütname vermeyip , aranmaya devam ederiz, içerden çıkacak arkadaşlar, için bir nefes olur bu hiç olmassa, buarada hep beraber savaşırız.

Adsız dedi ki...

Benim anlamadığım arkadaşlar cezaevlerinden salıverilme olacakmı?olacaksa nasıl olacak?
Ve yakalanmalar kalakacak mı?

Adsız dedi ki...

AKP NİN NE OLDUĞUNU BİLİYORDUK DA MHP Yİ ANLAYAMADIM.SUÇ KİMSENİN DEĞİL SUÇ BU ADAMLARI BAŞIMIZA BELA EDEN MALASEF NUFUSUMUZUN YARISININ.İDDAA EDİYORUM YARIN SEÇİM OLSA BU HALK BUNLARI YİNE İKTİDARA GETİRİR.O İŞSİZLERİN AÇLARIN GARİBANLARIN TERÖRE KURBAN VERENLERİN ÇOĞU YİNE BUNLARA OY VERİR EMİN OLUN.BİR DE AZİZ NESİN E KIZMIŞLARDI.UTANIYORUM ÜZÜLÜYORUM VE İNANIN ARTIK BU ÜLKEDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM...

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Taahhüt vermeden içerdekiler çıkamıyor.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Mücadelemiz bundan sonra başlayacak Arkadaşlar
Yargıtay var Anayasa Mahkemesi var ve en önemlisi cezevinden çıkacak arkadaşlarımızla beraber Meydanlar var.
Cezaevlerinden çıkacak olan arkadaşlarımızın, kaçak durumda yaşayan arkadaşlarımızın ve davaları sonuçlanmamış olan arkadaşlarımızın faiz yükü bindirilerek haciz icra işleri var..
Bunların hepsi bizlerin savaşıyla düzelecektir..

1. Yargıtay
2 Anayasa Mahkemesi
3. Ev haciz yasağı için kanuna destek

Bunlar şimdilik sırasıyla yönleneceğimiz yerler

Adsız dedi ki...

Bütün Akp li vekiller yasanın hayırlı olması kısmına geçtiler tek tek kürsüye gelip büyük bir iş yapmış edası içinde bize hayılrı olsun diyorlar satılmışlar

Adsız dedi ki...

akepe şakşakçı vekiller sürüyo kürsüye..çıkıp kendilerini tebrik ediyorlar..birlik olalım ..engin

AMFORA dedi ki...

cezaevlerindekiler salınacak 1 nisana kadar anlaşmaları istenecek anlaşma yapamazlarsa, 2 senelik ödeme için taahütte bulunacaklar, borç ve faiz toplamının 1/3 ünü birinci sene içinde ödeyecekler 2/3 ünüde 2 sene içinde ödeyecekler, ama anlaşma yaparlarsa 10 senede bile ödeyebilirler, yada anlaşma yapmadan taahüt verdiklerinde , geçen süre içinde tekrar alacaklı ile anlaşmaya varı süreyi uzatabilirler, ama her halikarda herkes salınacak dışarı benim anladığım bu , yanlışım varsa düzeltin.

Adsız dedi ki...

CÜNEYT BEY,İÇERDEKİLER BAĞLI OLDUĞU CEZAEVİ SAVCILIĞINA TAAHHÜT VERİPMİ ÇIKACAK VE TAAHHÜTTE ÖDEMELER AYLIK EŞİT TAKSİTLEMİ OLACAK,İÇERİK NEDİR VEYA ÇIKIP 1 NİSANA KADARMI BU TAAHHÜTÜ GERÇEKLEŞTİRECEKLER.CEVABINIZI FİKRİNİZİ RİCA VE TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Adsız dedi ki...

Göreceksiniz arkadaşlar eğer birlik olmazsak hepimiz reziliz..bu kanun bizi kurtaracağına ağzımıza etti...

Adsız dedi ki...

cüneyt kardeşim eylem oldumu toplanamıyıruz gazte ilanına para toplayamıyoruz bunu akpde biliyor bundan o kadar rahatlar canım çok sıkılıyor adamlar dalga geçiyorlar makara yapıyorlar şu akp barajın altında kalınca o tayyibin suratını görmek istiyorum inşallah allahım bize o günü gösterecek!!!

Adsız dedi ki...

Sevgili Abiler, Ablalar

Babam çek yasasına muhalefetten dolayı yaklasık olarak 322 günden beri (ortalama 1sene) metris cezaevinde. Daha yatması kesin olan 4 senesi daha var. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum zaten bu yasanın cıkacağı 1 Ocak 2009 dan beri belliydi sadece çeke güveni azaltmamak ve alacaklıların hakkının yenmemesi için zaman kazanılması gerekiyordu siyasiler bizim için bu yasayı 1 günde cıkartabilirdi o zaman bizler akpye oy verelim görüşünde alacaklı ise karsıt görüşte olacaktı... sonuç olarak bu yasa haziranda gündeme geldi yaz tatili açılım derken sene sonunu buldu ve ORTADA bir karar kıldı akp sandalyeleri... Sonuçta içerde bulunan yakınlarımız ya da kaçak olarak yaşamlarını sürdüren insanlarımız dünyada ekonominin kötüye gitmesi ve tabiki de dünyanın en buyuk 17 avrupanın en buyuk 7. ekonomisine sahip olan ülkemizde yansımaları hissedilmesiyle zor bir dönemden gectik, bunun sonucu kırılmalar oldu iflaslar geldi en nihayetinde ticaret gereği 1 alacaklı 1 de borçlu oldu... Bu durumda cezevindeki insanlarımız özgürlüklerinin elinde olmamasından dolayı MAĞDUR paralarını alamayan insanlar da MAĞDUR oldu bunu hiç bir zaman unutmayın. En nihayetinde bugun bu yasa sonunda meclisten gecti en yakın zamanda yakınlarımızın eskisi gibi özgürlüklerine kavusmasını ve borçlularına olan borçlarını huzur içerisinde ödemelerini diliyorum. Bu yazıyı yazmama neden olan düşünceler insanların şimdi borcumuzu nasıl 2 senede öderiz diye yorumlar yazmaya başlamasıdır. Sitenizi yaklasık olarak 1 aydan beri takip ediyorum, gördüğüm su ki kimse borcunuda ödemek istemiyor ve bunu az da olsa burda açık açık yazıyor. Ee abiler ablalar bu sayfaya sadece siz ve sizin gibi durumda olan insanlar mı giriyor bunu hiç düşünmüyor ve karşı tarafı yani alacaklıyı sizlerin yaptığı gibi meclisteki milletvekillerine telefon acmıyor faks göndermiyor e-posta cekmiyorlar mı zannediyorsunuz...
En önemlisi hatırlatma gereği duyduğum için yazıyorum herhangi bir parti sempatizanı değilim sadece adama adamlığına göre oy veren bir vatandaşım.
Sonuç olarak bugun bu yasa kabaca şişirme olarak yapılmış ve gecici bir yasadır. En nihayetinde 2 sene dolmadan 3167 sayılı yasaya karsı ve AB uyum yasalarına göre tekrar şekil değiştirecektir kaldı ki bu saatten sonra zannetmiyorum ki hakimler maddi yükümlülükleri cezalandırma amacıyla adli para cezası versinler.
Herkese şimdiden cok cok gecmiş olsun diyorum.
Allah kimseyi sevdiklerinden böyle sebepler dolayısıyla ayırmasın.
Herkese iyi geceler
Saygılarımla...

Adsız dedi ki...

SONUNDA GÖRDÜNÜZ MÜ AKP KAMER GENCİ ALKIŞLADI DEDİMYA ARAKADŞALRIM ADAMLAR İŞİ BİLİYOR BİR KAMER GENCİ GETİRTİLER ARKADAN DOLANDILAR VE 2 PUAN EY YÜCE MEVLAM DÜŞÜTĞÜM DURUMA AKP LİLERİ DE GETİRR YARABBİL ALEMİN TEK DUAM BU

Adsız dedi ki...

YA BAZI ARKADAŞLAR HALA NEFES ALMAKTAN BAHSEDİYOR. NEYI NEFES ALIYOSUN ARKADASIM NEYE SUKREDIYOSUN 1 SENE DISARI CIKIP NE YAPACAKSIN, ASKERDEN EVCI MI CIKIYOSUN

YASAL FAIZI ILE BERABER 1/3 ZATEN BORCUN COGUNU ODE DEMEK OLUYOR BUNUN FARKINDA MISIN ? KANUN ÇIKTI CIKIP MUCADELE ETSEN NE OLACAK CHP MILLETVEKILI KURSUDEN HAYKIRIYOR AKP LI VEKILLER ADAMIN SURATINA GULUYORLAR

ICERDEKI ARKADASLAR CIKMASIN BITIRSINLER CEZALARINI SONRA PASA PASA DOLASSINLAR ALACAKLI VE HUKUMETE DE BEREKET TANRISI HEYKELI GONDERSINLER

korayken dedi ki...

ARKADASLAR KULKULOĞLUNA helal olsun adam gercekleri söyledi mhp ise alacaklı magdurdur diyor ama ben bu kamer genç ne yapmaya calısyor onu anlamadım : ) yönetici arkadaşlar eylem şart!!!!

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar


bu akepeden düzgün bişey zaten beklenmezdi...2 yıl verdikleri süreyi önergeyle 1 yıla düşürdüler...kısaca AYAK OYUNU ve bunu yapacakları zaten 1 yıldır söz verdikleri cezanın kalkmasından çark ettiklerinde anlaşılmıştı...

cüneyt güzel yazmış umut öncelikle yargıtay da yani CGK da umarım ordanda bir gol yemeyiz....

EMEKLERİNİZE TEŞEKKÜRLER..

my way

Adsız dedi ki...

hc bsey anlamadım ... gercekten bunlar ne yapmaya calısıor ? ınanlar ıcerden cıkmak ıstemesın dıyemı ugrasıyorlar anlayamadım !!!
ıcerdekıler en kısa zamada nezaman cıkabılrler?

Adsız dedi ki...

Yani hapistekiler taahhütsüz çıkacak yakalamsı olanlar taaahütsüz yakalama sona ermiyor ölemi
can
bu konuda bilgisi olan sölesin. özelliklede cüneyt beye rica ediyorum

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Benim bildiğim vekilleri aracılığıyla savcılığa dilekçe vermeden tahliye yok.1 Nisan tarihi dışarda aranması soruşturması devam eden kişilere verilen son taahhüt tarihi.

korayken dedi ki...

KAMER GENÇ KOMEDİ YAA : )) BEN SENİ BİLİYORUM DİYOR AKP Lİ VEKİLE SEN SAHTEKARSIN DİYOR :))

Adsız dedi ki...

Sevgili arkadaşlar bir kere şunu unutmayın akp sürekli her konuda çok rahat yalan söyleyebilen kişilerden oluşuyor. Bizide kandırdılar. Bu iş kesinlikle ama kesinlikle birlik olmaktan geçiyor bizi gerçekten anlayan tek parti chp dir. Onlardan desteğimizi eksik etmemiz lazım. Akp yide kesinlikle protesto etmeliyiz. Açıkça ve kesin bir dille aksi takdirde takiyyede bunların üstüne kimse geçemez. Öyle veya böyle içerdekiler çıkacaklar. Ve güçlenerek mücadeleye devam...

Adsız dedi ki...

SAYIN ARKADAŞLAR 450 TL LİK ADLİ PARA CEZASI VE GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILMIŞ VE İNFAZDA OLAN CEZALAR AYRICA VEKALET VE MÜDÜRLÜKLE İLGİLİ İMZALAMALARDAN KAYNAKLANAN İNFAZDA OLAN CEZALAR İÇİN SONUÇ NE OLACAK.SAYIN CÜNEYT CEVAP VERİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM.SERDENGEÇTİ...

Adsız dedi ki...

Kulkuloğlu'nun telefon numarasını rica ediyorum.

Adsız dedi ki...

arkadaslar ofkemizi kontrol edecegiz INTIKAM SOGUK YENEN BIR YEMEKTIR....anayasa mahkemesi yargitay meydanlar hersey bizi bekliyor

Adsız dedi ki...

SAYIN CÜNEYT BEY 88 NODA SORDUĞUM SORUYA LÜTFEN CEVAP VERBİLİRMİSİN.TEŞEKKÜRLER.SERDENGEÇTİ.

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Burada dışardakiler için makul yol 1 nisana kadar yakalanmamak 1 nisanda taahhüt edip 4 ay kazanmak.Hapisteki arkadaşlar içinse cezası az kalanların ve dayanabilenlerin taahhüt vermeyip cezasını tamamlayıp çıkması.Cezası çok olanlar mecburen taahhüt verip çıkmalı.

Adsız dedi ki...

arkadaşlar bence KAÇMAYA DEVAM çünkü bu kanundan bize fayda yok inşaallah erken seçime gidilir de bu hükümet bir an evvel yıkılır. 1 yıda bu parayı kimse ödeyemez bizlerin tek çıkar yolu sabredip ( biliyorum herkez çok zor geçiniyor ama başa gelen çekilir ) ZAMAN AŞIMI

Adsız dedi ki...

arkadaşlar hepinize tşk ederim bence elimizden geleni yaptık,bence bundan sonra çabalamaya gerek bu akp lilere laf anlatmak imkansız tek yapmamız gereken bunlara beddua etmek...

Adsız dedi ki...

bbamın borcu cok cok fazla ve odeme cıksada nasıl yapıcak bılmıyorum ...
bızım ıcın cıkmasıı lazım ama cıkarsada yıne kacakmı devam edıcek hytana ben anlamadım ... nezaman dılekce verıp cıkabılır cezaevınden en yakın zaman?

Adsız dedi ki...

insanlarla bu kadar dalga geçilmez sinirimden ağlıyacam

Adsız dedi ki...

bu DTP hikayesi nedir? gerçekten erken seçim olabilir mi?

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar

Cumhurbaskanı kanun kabul edildikten sonra. Bu sitenin emrine amadeyim. Her türlü eylemde en ön sıradayım. Artık Kanundan sonra en yakın CHP bürosuna gidip CHP ye kayıt olacağım.. Bundan sonra eylemi bu hükümetin düşmesi ve CHP nin menfaatleri için yapalım AKP üstün körü bir hükümet bütün sorunlara bize yaklaştığı şekilde gidiyor. El altından parayı götürüyorlar acaba bankalardan ne taahhütler aldılarki bu yasa onların istediği şekilde çıktı
aydın (istanbul)

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Kaçaklar 1 nisana kadar yakalanmaları durumunda,yakalandıkları gün taahhütte bulunup serbest kalabilirler.
Tabi bu arada lehe hüküm oluşabilmesi adına dosyaları iyi bir avukat tarafından ele alınmalı,gerekirse zamanaşımı süresi hedeflenmeli.

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Aslında içerde yatan kişilerin dosyalarıda iyi bir avukat tarafından incelenmeli.Belki ince bir nokta bulunup taahhüt vermeden tahliye mümkün olabilir.

Adsız dedi ki...

Bu işin bu hale geleceği belliydi

Adsız dedi ki...

Chp milletvekillerine bizim için vermiş oldukları uğraş için teşekkür edelim mesajlar yollayalım...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Arkadaşlarım
Savcıya verilecek taahhütnamede ben çıkıp borcumu ödemek istiyorum yada isimleri infazda olanlar için infazımı durdurun ben 2 yıl içinde borcumu ödemek istiyorum taahhütnamesine yüzde 30 unu bir yıl içinde ödemek kaydıyla borcumu ödemek istiyorum eklendi..

Bu savaşımızın devam edeceği anlamına geliyor..
Burda tek avantajımızın cezaevindeki arkadaşlarımız 1 yıl için bile olsa gün ışığına kavuşabilmesi aranan arkadaşlarımızın 1 yıl rahat hareket edeceği olması..
Bu kanunun ilk etapta yargıtay ayağı var
ve yargıtay kararı ile bu güne kadarki davaların hepsi düşecek bunu bekleyip göreceğiz.
Anayasa mahkemesi bu yasayı iptal edecektir..
ve ortada yasa masa kalmayacak, adam hgibi bir yasa getirecekler meclise başka çareleri yok, anayasa mahkemesi yasayı iptal edince hükmü kalmayan eski yasaya dönüş söz konusu da değildir.
Çekleri vadesinden önce yazılanlar, şirket ortağı olmayıp dışardan müdür olarak atananlar ve vekaleten imza atanların davalarıda düşüyor.

Çek defterlerini iade etmemekten açılan davalar hükümsüz.
İcra müdürlüğüne verilen taahhütnameler için olan erteleme malesef meclise sunulmadı belki önümüzdeki hafta için olabilir bu konuda baskı yapmamız gerekiyor Arkadaşlar

Adsız dedi ki...

SAYIN CÜNEYT BEY KARDEŞİM LÜTFEN 88 NODA SORDUĞUM SORULARA CEVAP VEREBİLİRMİSİN.ÇOK RİCA EDİYORUM.LÜTFEN........SERDENGEÇTİ......

Adsız dedi ki...

akp sadece yakalna arkadaşlarımıza bir şans verdi yakalandığın andaki hataları bir daha yapma arkana bile bakmadan kaçmaya devam et dedi...sn kulkuloğlunun tel yazarsanız sevinirim en azından bi tşk edeyim adam nerdeyse ağlıyacaktı...

Adsız dedi ki...

Aslında Suat kılıç D...üğü iyi etti... Bu yasadan bir şey çıkmaz 1 yıl içinde uygulanamazlığı açığa çıkar...Cumhurbaşkanı diyecem ama O da bunlardan aynı kafa adamlar kim bunlara etki ediyorsa düşünmeden akıl fikir yormadan BİRİLERİNİN İSTEĞİNİ KABUL EDİYORLAR BUNLARLA İŞİMİZ ZOR ARKADAŞLAR
TEK ÇAREMİZ ÖRGÜTLÜ MÜCADELE
kemalsy

Adsız dedi ki...

ARKADAŞLAR BİZİM DOSTUMUZ CHP ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN.BUNDAN SONRA EYLEM ZAMANI.ANKARAYA BIRAKIN 1 MİLYONU 100.000 KİŞİ TOPLAYALIM O ZAMAN GÖRELİM BU TAYYİP'İ.

Adsız dedi ki...

benim yargıtayda sekiz dosyam var 1 yıl oldu ben ne yapacağım bilgi lütfen

Adsız dedi ki...

yargitayda suren davalar 1 nisandan sonra bu kanundan yararlanabilecemi

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Birde sayın admin senden ricam şu son bir haftadır ve özelliklede bugün burada yazılan tüm yorumları çıktı alıp bir paket halinde bana gönderirsen tüm millet vekillerine postalarım.Milletin neler düşündüğünü içinden geldiği gibi neler yazdığını,hangi hareketleri alkışlayıp hangilerine yuh çektiklerini gözleriyle görürler.

AMFORA dedi ki...

içerdeyken taahüt verme nmantıksız, sebebi ise , içerde olan adam önce ben anlaşamadım alacaklım ile , taahüt vereceim der, bununda süresi 1 nisana kadar dır, yani bırakacaklardır bana göre dışarı, yoksa 1 nisana kadar içerde tutacak halleri yok herhalde o zaman yakalaması olanlarında yakalamasını kaldırmazlar, yakalandığı anda taahüt vermek durumunda kalır,

Adsız dedi ki...

affınıza sığınarak birşey soracağım cüneyt bey hukukçu bir kardeşimiz galiba bu konuda bilgi verebilirmisiniz

Adsız dedi ki...

78 de yazan kardeşim kardeşim diyorum çünkü sanırım senden büyüğüm. Burda mücadele eden hiç kimse borcunu ödememek istemiyor diye bir şey söz konusu değil. Burdaki herkes açıkça bir hukusuzluğa ve adaletsizliğe karşı mücadele ediyor. Ülkemizde bir icra iflas kanunu diye bir şey var işin ceza kısmı ayrı. Alacaklı alacağından vazgeçsin yada biz sefa içinde yaşayalım demiyoruz. Sadece borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bak babamda bu şekilde diyorsun. Tecrübelenmiş olmalısın. Bir kere icra iflas kanunumuzda son derece çağdışı. Adamın önce neyi var neyi yok haczediyorsun sonra onu satışa çıkarıyorsun. Bugün en değerli şey bile 2 ele düştüğünde değerinin çok altına olduğunu çocuklar bile biliyor. zaten icra memuru ile avukat bir minibüsün içinde geliyorlar sonrada aynı araba ile dönüyorlar. bütün icra müdürleri zengin icra memuru olmak için millet can atar olmuş neden acaba. sonra o icra memuru senin malının değerini yazıyor düşünebiliyormusun... Sonra ilk satışta o yazılan rakamın % 60 ına ki gayrimenkuller bile ilk satışta satılamıyor. 2 . ci satıştada %40 ına satılıyor buda zaten masraflara gidiyor vs. Düzenin bozuluyor hadi diyelim bu senin aptallığın ayağını yorganına uzatmamışsın . Kriz falan yok biz durduk yerde kendi kendimize battık. Zaten herşeyini kaybetmiş birisini sonrada hapse atıyorsun.Burdaki herkes bunları yaşamıştır. İŞTE BİZ BUNA KARŞI ÇIKIYORUZ.. Yoksa kimse burda borcumu ödeyemeyeyim demiyor. Sonrada böyle bir yasa yapıp hukuğu orasından burasından çekiştirip milleti salak yerine koyuyorsun buda ancak bizim gibi bir ülkede olur zaten.

Adsız dedi ki...

Sevgili Cuneyt birşey soracağım

Taahhüdü verdikten sonra bir yıl içinde ödeme yapamadıysan bir yıl sonra yalnız adli para cezasını ödeme durumu halen varmı. Bunu merak ettim. Ben alacaklının birşey almasını istemiyorum

ss34 dedi ki...

1 nisan 2010 a kadar yakalanmayan kaçak durumda olanların son gün taahhütte bulunup nasıl 4 ay daha kazanacaklarını kim nerden çıkartıyor nereden bu sonuca vardınız?

Adsız dedi ki...

Sevgili Cüneyt
Biliyorsan söyle yasanın tamamı adli parada hapse dönüşüme yine maksimum 5 yıl olarak mı kaldı yoksa azalma var mı
kemalsy

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Umarım ben yanılıyorum..

ss34 dedi ki...

Diyelim 2 dosyadan aranmanız var 2 dosyanızda yargıtayda temyiz de şimdi ne olacak? temyizdeki dosyalara taahhüttemi bulunacaksanız ya lehe bir karar gelecekse ne olacak?

Adsız dedi ki...

cüneyt bey,,
son durum ne izah ederk ayrıntılı açıklarmısın. kanun hangi durumlar için faydalı olacak ve son durum nedir. zahmet olacak ama herkesin durumunu bilmesi açısından önemli.

Adsız dedi ki...

suat kiliç@tbmm.gov.tr.mail adresi

Adsız dedi ki...

ŞEVKİ KULKULOĞLUNA TEŞEKKÜR İÇİN TEL AÇTIM KAPANDI TELEFON HEMEN 5 DK SONRA DÖNDÜ TEŞEKKÜR ETTİM TERCUMAN OLDUYSAM NE MUTLU DEDİ GURUR DUYDUM.ŞEREFSİZ İYİMAYA VE SUAT KILIÇ TETİKÇİSİNDEN MİDEM BULANDI YALAKALAR.

ss34 dedi ki...

Sayın cüneyt temyizden lehe sonuç gelebilir neden insanlar taahhütte bulunsub ki cevaplayabilirmisinz acaba?

Adsız dedi ki...

Ey AKP senden büyük Anayasa mahkemesi var.

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Ama duyduğum vekil aracılığıyla alacaklıyla anlaşması önerilecek.Anlaşma olmazsa vekil savcılığa müvekkili adına taahhüt te bulunacak.

Adsız dedi ki...

EYLEM ! EYLEM! EYLEM! HAK VERİLMEZ ALINIR BUNU UNUTMAYIN ARKADAŞLAR!

Adsız dedi ki...

SAYIN CÜNEYT BEY KUSURA BAKMAYIN SİZİDE BİRAZ SIKIŞTIRIYORUM AMA ALLAH RAZI OLSUN BU CEZALARI DÜŞÜREN ŞARTLAR İNFAZDAKİ VE CEZAEVİNDEKİLER İÇİNDE GEÇERLİMİ OLACAK.SİZCE NASIL BİR YOL İZLENİR.YANİ SAVCI ÇEKLERİ KONTROLMÜ EDECEK ERKENMİ YADA GÜNÜNDEMİ ÇEK YAZILMIŞ DİYE.TEŞEKKÜRLER... SERDENGEÇTİ.

Adsız dedi ki...

Bir de hiç değinmediğiniz adli takip var...

SERTAÇ.

ss34 dedi ki...

1 Nisan 2010 a kadar yargıtay temyize giden dosyaları lehe veya aleyhe sonuçlandıramaz sa ne olacak mesela...

Adsız dedi ki...

adamın parası yok, avukata nasıl para verecek , allah bildiği gibi yapsın bunları

Adsız dedi ki...

Arkaşlar 2 nisanda mahkeme sonuçlanırsa bu yasadan yararlanamıyormusun Bu ne biçim yasa allah aşkına

Adsız dedi ki...

arkadaşlar gazete yerine bu parayı anayasa mah.ve aihm e başvuruda kullansanız daha iyi olmazmı.birde benim dosyalarım yargıtayda 1 nisandan sonra bana gelirse ne olacak.ziya

Adsız dedi ki...

MHP SATTI BİZİ BİZİ SATANLARI BİZDE SATARIZ.KALLEŞ MHP

ss34 dedi ki...

Cevaplanamayan bir sürü sorun var özellikle yargıtay da bulunan dosyalar...hapis cezalarının yarısını yatmış olanlar veee 1 nisan 2010 tarihi..?????

Adsız dedi ki...

arkadaslar yasa cıktımı ne oldu bılen varmı

Adsız dedi ki...

ARKADASLAR AİHİMDE BİR DAVA EN AZ 5 SENEDE SONUCLANİYOR, O KADAR VAKTİMİZ YOK

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Sertaç adli takip dediğin ne?

Adsız dedi ki...

Akp nin yapacağı zaten buydu şaşırmadık aksine hırslanmamız lazım arkadaşlar. Bundan sonra mücadelemiz içeriden çıkanlarla birlikte dahada güçlendi bu tarihin bize vermiş olduğu fırsattır unutmayalım

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADAŞLAR
BENCE BÜTÜN SORULARINIZI İYİMAYAYA VE SUAT KILIÇA SORUN
YARIN SABAH İLK İŞİM TELEFONLARI BURDA YAYINLAMAK OLACAK

Adsız dedi ki...

kanunu çıkaranlar biliyormu sorulan soruların cevaplarını acaba. hiç sanmam. nasıl uygulanacak zamanla görecez. yine adliyelerde farklı yorumlar ve farklı uygulamalar çıkarsa ne olacak.

AMFORA dedi ki...

1 nisana kadar asliye ceza mahkeleri ve yargıtay temyiz dosyalarını görüşmeyecek, 1 nisandan sonra anlaşma yada taahüt olmassa tekrar başlayacaklar görüşmeye,

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Başkan lütfen yorum arşivi çıktıları....

Adsız dedi ki...

ne oldu? çıkmadı mı yasa? çoğunluk sağlanamadı diyor

Adsız dedi ki...

kanun çıkmadı

Adsız dedi ki...

adli takip belirli bir periyotta salıverilenlerin yada taahüt verenlerin gidip karakol yada savcılığa imza atmalarıdır.

SERTAÇ.

AMFORA dedi ki...

yeterli sayı yok yasa henüz geçmedi

Adsız dedi ki...

ŞOK ŞOK ŞOK

Karar yeter sayısı olmadığından gitti adiler çünkü kanun onaylanamadı ve p.tesi günüde bütçe görüşmeleri var allah sabır versin

Adsız dedi ki...

gördünüzmü olanı oylama yapılamadı yasa çıkmadı yazıklar olsun bunlara

Adsız dedi ki...

Toplantı yeter sayısı olmadığından çıkmadı.

ss34 dedi ki...

Oylama olmadı oturum kapandı

Adsız dedi ki...

YETER SAYI OLMADIĞINDAN TASARI OYLANIP KANUNLAŞAMADI.
OYLAMA PAZARTESİYE KALDI.

SERTAÇ.

Adsız dedi ki...

pazartesiye kaldı...Toplantı yeter sayısı yok.

ss34 dedi ki...

1 nisana kadar asliye ceza mahkeleri ve yargıtay temyiz dosyalarını görüşmeyecek, 1 nisandan sonra anlaşma yada taahüt olmassa tekrar başlayacaklar görüşmeye,
Bu kesin blgimidir sayın carpediem

Adsız dedi ki...

yasa çıkmadı. sırada bütçr kanunu var. akp grubu, ne zamana yasayı ele almaya karar verirse artık...

belki de bilerek yapılan bir şey bu.

Adsız dedi ki...

böyle çıkacağına çıkmasın daha iyiydi zaten, belki bu bir fırsat olabilir bastırmamız için

Adsız dedi ki...

p.tesi oylama yapılmazki bütçe görüşmeleri var yazıklar olsun bunlara

Adsız dedi ki...

BENCE BU GECEYI BOYLE KAPATALIM...VE SUNU DUSUNELIM CEZAEVINDE YATAN ARKADASLARIMIZ VE AILELERI MUTLU UMUTLU..BU GECENIN EN GUZEL TARAFI..YARIN DOGAN GUNES ILE HUKUK MUCADELESINE NASIL DEVAM EDECEGIMIZE KARAR VERIRIZ...YALNIZ KAMUOYUNDA BORCUNU ODEMIYECEKLER TURU YUKARDA YAZAN KARDESIMIZ GIBI YANLIS ANLAMALARA YER VERMEYEN DOGRU STRATEJILER VE HUKUKSAL YASAL DAYANAKLAR ICINDE OLMAK ZORUNDAYIZ,,,BASTAN BERI TEKRARLIYORU SUCLU DEGILIZ BORCLUYUZ VE BU BORCU ODEMEK HEPIMIZIN BOYNUMUZUN BORCU,

TEOMAN

Adsız dedi ki...

vekiller serbest meslek olduğu için canları istedimi geliyolar canları istemedimi gidiyolar işte nolacak

Adsız dedi ki...

bence de bilerek yapılan birşey bu

Adsız dedi ki...

yasanın maddeleri oylandı. geriye dönüş mümkün değil bence.Ancak geçici maddede eklenen 1 yıl içinde yüzde 30 olayını yeniden bastırarak tekriri müzakere olabilirmi bilemiyorum. bunu araştırmak lazım bence ÇOKKKKKK ÖNEMLİİİİ HERKES ARAŞTIRSA İYİ OLUR CHP BU KONUYU ELE ALABİLİR
CAN

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADAŞLAR BİLİP BİLMEDEN YORUM YAZIP MORAL BOZMAYIN
PAZARTESİ MECLİS AÇILIR AÇILMAZ BUNUN OYLAMASI YAPILACAK VE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE GEÇİLECEK..
MECLİS GENEL KURULU SIRAYA KONULMUŞ İŞLERİ YAPAR PAZARTESİ KALDIĞI YERDEN DEVAM E3DER
MERAKLANMAYIN

Adsız dedi ki...

ARKADAŞLAR CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANALIM ONLARA TEŞEKKÜR EDELİM.MHP VE AKPYE İSE SİYAH ÇELENK KOYUP PROTESTO EDELİM.DENİZ BAYKAL BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE TAYYİPİN HAKKINDAN GELİR.TABİ KAMERA VAR DİYE GELMEZSE O BAŞKA

AMFORA dedi ki...

gözüken pazartesi devam edecekler ama sadece oylama yapılacak ve kabul edilecek, bu saatten sonra yapılacak tek işi chp ile diyaloga girmek, ve konuyu anayasa mahkemesine taşınmasını sağlamaktır, yasa iptal edilirse ne kazancımız olur onu düşünmek lazım, tekarardan görüşmek 1 sene alırsa yine risk altındayız, ama anayasının 38. maddesine aykırı denirse belki bunu örnek gösterip hapiz cezasını kaldırabilirler, artık bilemiyorum, kimsenin de na yaptığını bildiğini zannetmiyorum, bu yasa geçsede hukuksal bir sürü sorun ortaya çıkacaktır, , kaos oluşacak tır , gelecek için alınan çek kullanma ve temin etme kararları uygulanacaktır, ama bu eski cezalar nasıl olacak bende merak ediyorum.

AMFORA dedi ki...

@ss34

bu bilgiyi biryerde okumuştum yarın bulmaya çalışırım bulunca eklerim buraya,kesinliği konusunda garanti olamaz, kendileri bile bilmiyorlar gördüğünüz gibi birçok şeyi.

eros dedi ki...

Yeni yasa ile haklı davamızda bir kıpırdanma olmuştur hep olayın negatif yönünden bakmamakta bence yarar var bu yasanın bize ne getirdiğine bakalım dışarda karşılıksız çek meblağsı az olan arkadaşlar yasadan faydalanıp 15-20 liralık borcunu iki yılda taksitlendirip ödeyebilir borcu çok olan çekzedelerde 1 yıl özgürce haklı davasını sürdürebilir ( meydanlarda ) (tv kanallarında) gazetelerdede sesimizi duyurmamız mümkün içeriden çıkacak arkadaşlarla daha güçlü olacağımız kesindir ve bu bi kazanımdır arkadaşlar lütfen daha yapıcı düşünelim birbirimize kenetlenip gerekirse yüzyüze görüşelim neler yapılacaksa mantıklı bir örgütlenme içinde olalım

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar pazartesi günü oylama yapılır mı yoksa bütçe görüşmelerinden dolayı bu iş 2010'a mı kalır lütfen bu konuda kesin bilgisi olan bir kardeşimiz varsa bilgi versin rica ediyorum içerde kardeşim var

Adsız dedi ki...

107 de yazan arkadaşım o bir milyon fikrini ortaya koyan bendim.Haklısın 100 bin bile yeter.keşke toplanabilsek ve sesimizi duyursak.Şu yakalanma korkusu bir bitse o zaman bence bu site tam amacına ulaşacak kendimizi deşifre etmektan korkmayacağız.Hatta önce bulunduğumuz şehirlerde korkmadan buluşup örgütleneceğiz ardından daha büyük eylemler için karar vereceğiz.Toplamda 500 bin kişi olduğumuz doğruysa etkilediğimiz insanlarıda hesaplarsak ülkenin seçim de kaderini bile değiştirebilecek potansiyele ulaşırız bence.ANTALYALI

eros dedi ki...

Arkadaşlar lütfen sabır taşımızı bileyleyelim yasa çıktı burdan geri dönüş hiçbizaman olmadı olmazda bunlar hep bilerek tepki ölçümleri Akp liler salonu terk etti bu bir kurmaca oyun sabırlı olalım hafta çıkacaktır yasa TBMM yi takip eden bilir her yasa çıkmasında bu durum olur normaldir. Sükunet ve sabır birazdaha

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar onaylanamayan yasadaki son gelinen durumu toparlamakta fayda var diye düşünüyorum. Geçecek olan sürede herkes ona göre ne yapabilirizi en iyi olabileceğin üstüne giedilmek adına.

1- Alacaklısı ile anlaşabilen vadesi 10 yılı aşmamak üzere bir protokol yapar ve dosyasına verir. Anlaşmaya uyduğu sürece veya uyamaması durumunda alacaklısı itiraz etmediği sürece herşey onun için bitmiştir geçmiş olsun.

2- Alacaklısı ile anlaşamayan 1 nisan 2010 tarihine kadar borcu o ana kadar işlemiş yasal faizi ile birlikte 2 yıl içinde öeyeceğini taahhüt ederek ( ki bu taahhüt ilk yıl için toplam tutarın % 30 undan az olamaz ) serbest kalır yada davalar durur.

3- Taahhüt durumuda bir kopyada alacaklıya iletilir. Oda yüksek ihtmal adli takip ister buda şu anlama gelir. Gidersin bir karakola benim adresim şudur dersin ve onlarda sana artık haftada birmi derler ayda birmi derler gel bize görün imza at derler herşey donar.

4- Toplam ceza her bir çek yaprağı için 1500 gündür. Eski yasada toplam 1500 gün idi aynı suç için ki bu genellikle uygulamada tek bir şirket için aynı suç kabul ediliyordu. Bu bence en kötü sonuçtur.

Hukukçu arkadaşlar yanılıyorsam düzeltsinler yasalaşmayan kanunun sadeleşmiş hali budur.

Adsız dedi ki...

neyse arkadaşlar sinir sistemlerim alt üst oldu.Herkeze ALLAH rahatlık versin.bizim yazdıklarımızı büyük bir mücadeleyle yayınlamaya calışan değerli arkadaşlarımdanda ALLAH razı olsun

Adsız dedi ki...

Artik sanal beraberligimizi legal bir platformda surdurmeliyiz .. Oncelikle bu mucadele icinde gercekten olmak isteyenler tum acik kayitlarini unvanlarini sirketlerini gecmislerini ortak bir merkez ( cuneyt hocam bu sen olabilirsin) de topliyarak nelere sahip oldugumuzu once bir gormeliyiz...Maddi durumlarimiz ne borclarimiz ne katkilarimiz ne yonde olacak iliskide kimler bulunacak gibi,,Ve bu bence iki merkez koordinasyonuda * ankara -Istanbul* olarak tum sehirlerden katilimla desteklenmeli ...aklima simdi gelenler bunlar

Adsız dedi ki...

arkadaşlar lütfen bilgi sahibi olan arkadaşlara rica ediyorum p. tesi bitecekmi yoksa inisiyatifemi kaldı. akp 3/1 yaptığı gibi yine golmü attı . yani yasayı ne kadar ertelesek o kadar karmı demek istiyor

Adsız dedi ki...

bu yasanın uzaktan yakından benle alakası yokda olmuyacakta adam benim 500 bin tllik teminat cekimden dolayı bana ceza cıkarttı ben nası tahütte bulunumda biryıl içerisinde 3de 1 ödeyim bunlar susturma politikasıydı ama susumuyacagız borcluyuz suclu degiliz

Adsız dedi ki...

Eger kurtulursak her konuda bırlık olmalıyız hatta ekonomık dısarı cıkan arkadaslar ne ıs yapacaksanız bır noktada bırbırımıze destek olarak buyuk bır guc bırlıgı olusturmalıyız (yahudı lobısı gıbı dusunun) oyle bır guc olusturmalıyızkı durumu olmayan arkadasların kredılendırılmesı gıbı..

Adsız dedi ki...

ANTALYALI ARKADAŞIM AKLIN YOLU BİRDİR.DOĞRU YOLU BULDUĞUMUZA İNANIYORUM.1 MİLYON SEMBOLİK RAKAM ANLIYORUM.AMAÇ O ETKİYİ SAĞLAMAK ONUDA SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM.BENCE MÜCADELE ARTARAK DEVAM EDECEK.AKP BAŞINA BELA ALDI.

Erkan AKYÜZ dedi ki...

Yapılacak çok şey var.Önemli olan planlayarak,akıllıca ve tam katılımı sağlayarak yapmak.
Herkesin aklına yatan hareketler oluşturmak.İnanın aciz değiliz.
Biz bu oyunu bo-za-rız.Zor oyunu bozar.

Unknown dedi ki...

BİR YASAYI BİLE ÇIKARMAKTAN ACİZ BİR MECLİSE SAHİBİZ .ATATÜRK BUNLARIN BU LAÇKA HALLERİNİ GÖRSEYDİ ADAM KAHRINDAN BİN KEZ DAHA ÖLÜRDÜ.
AMA ONLARIN SUÇU YOK SUÇLU BİZİZ.ONLARI ORAYA ÇIKARAN BİZİZ.NE YAPILIRSA BİZE MÜSTAHAKTIR.
İYİMAYA VE KILINÇIN HAREKETLERİNİ İZLEDİNİZ .YA BUNLARA 10 KOYUN VERSEN KURDA KAPTIRIRLAR,ÇIKMIŞ SUAT KILIÇ KÜLHAN BEYLİK YAPIYOR.
SAYIN KILIÇ JÖLELİ SAÇLARLA MECLİSE GİLİP ARTİSLİK YAPMAYIN .İCRAAT YAPIN GÖERELİM .
AKP TABAN OLARAK ZATEN DAĞİLMIŞ BUDA MECLİSTE AÇIK GÖRÜLÜYOR 335 MİLLET VEKİLİNDEN(PARDON YABANCI SERMAYE VEKİLLERİ) ÇOĞUNLUĞU BİLE SAĞLAYAMADILAR.
YAZIKLAR OLSUN AKP VE MHP MİLLET VEKİLLERİNE ALDIĞINIZ PARALAR SİZE HELAL Mİ ACABA .
BEN HELAAL ETMİYORUM .

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar pzt gunu oylama yapılacakmı ... şu anda yasa hala meclisten geçmiş değil .. pzt gunu bütce gorusmelerınden once oylama olacakmı?

Adsız dedi ki...

burda başlangıç önce bir dernek kurmak geliyor.yanlız bu dernek kalıcı olabilmesi için cek madurları olmamalı.neden öyle yada böyle bu hapis yasası kalkacak o zaman dernek yok olur.onun için madem bir işe yarayacağız örgütleneceğiz iyi hesaplamalar yapmak lazım.planlı olmak lazım ileriye dönük maduriyetler için kurulması lazım

Adsız dedi ki...

arkadaşlar cezaevlerinde ve infazda dosyası olan kişiler cezayı düşürdüğü söylenen çekin erken yazılmış olması ve vekaletle imzalanmışsa onlarında cezası düşüyormu. çek konusunda bilgisi olan bir arkadaş lütfen cevap versin. atik sadi....

fatih-35 dedi ki...

Antalya'lı, haklısın. Tutuklu, kaçak ve dağılmış aileler ile birlikte üç - dört milyon insan bu çek işinden etkileniyor. Bu çok büyük bir rakam ve gittikçe büyüyor. Biz de ticaretin %80'ni vadeli, o nedenle 2010'da rakam on milyona ulaşır. Bu rakam ülkede her şeyi değiştirebilir. O nedenle iyi bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Hedefler belirleyelim ve bu hedeflere ulaşmak için iş bölümü yapıp gerekeni yapalım..

ss34 dedi ki...

12 Aralık 2009 Cumartesi — rahmiofluoglu
Ak parti dalga geçiyor
Bu yasa a dan z ye tam bir rezalet. Bu yasanın ömrü bir yıl yeterki toplumsal muhalefet doğru yönde örgütlenebilsin.

Yasanın karşılıksız çeke cezayı düzenleyen 5. maddesinin nasıl yorumlanacağı, yargıda uygulamanın nasıl olacağı çok önemli..

5. maddede “sebebiyet ” verme sözcüğü ile kusur ilkesi getirilmiştir, bu sözcük 5237 sayılı kanunla uyum sağlandığı söyleniyor. Bu ilkenin yargıdaki uygulaması çok önemli.

5. madde ile sorumlu kişi 3167 nin aksine imzayı atan değil, bu düzenleme ile sorumlu kişi tanımlanıyor. Sorumlu kişi, yönetimin kendi içinden mali işlerden sorumlu olarak tayin ettiği kişi, böyle bir tayin yoksa yönetim organındaki kişi ya da kişiler diyor.

Bu tanımda tüzel kişi adına vekaleten imza atan yoktur. Bu durumda gerçek ve tüzel kişiler adına imza atan vekiller sorumlu değil, ancak limited şirketlerde yönetim organı yok, limited şirketler konusunda bu anlamda boşluk var gibi görünüyor.

Kanunda tezatlar vardır.

Erteleme getiren geçici 2. maddede taahhüd verecek kişi borçlumu, yoksa hakkında soruşturma, kovuşturma veya mahkumiyet olan kişi mi bu açık değil. Taahüt hukuki anlamda bir sorumluluk doğuracak mı, bu konuda bir açıklık yok.

Kanunu 3. maddesi 7. fıkra, 5. maddesi 1. fıkra ile geçici 1. maddenin 5. fıkrası birbirleri ile çelişmektedir.

Bu kanun hakkında söylenecek yazılacak çok şey var. Bu kanunun ömrü bir yıldır; yeterki biz ögütlülüğü artıralım ve doğru eylemler yapabilelim.

fatih-35 dedi ki...

Arkadaşlar, bu siteler (www.cekmagdurlari.com ve www.karsiliksizcek.wordpress.com) mecliste bile kendisini çok iyi hissetirdi. Bu sitelerin yurtiçin erişimde sorun yaşayabiliriz, bu nedenle DNS araylarınızı "Birinci DNS 8.8.8.8 ve ikinci DNS 8.8.4.4" olarak yapmanızda siteye her halükarda ulaşabilmenizi garanti etme açısından fayda vardır.

Adsız dedi ki...

SEVGİLİ ARKADAŞLAR,
CÜNEYT KARDEŞE KULAK VERELİM.PAZARTESİ OYLANIR VE KABUL EDİLİR DİYOR.ŞU AN SAKİN DÜŞÜNME ZAMANI.BENCE;
1-ÖNÜMÜZDE EN AZINDAN BİR YIL VAR.ÇIKAN ŞEYİN ADI ANCAK UCUBEDİR.CÜNEYT İN DEDİĞİ GİBİ YARGITAY,CEZA GENEL KURULU VE ANAYASA MAHKEMESİ SEÇENEKLERİ HALEN ÖNÜMÜZDE DURUYOR.
2-İÇERDEKİ ARKADAŞLAR HELE BİR ÇIKSINLAR.SAYININ 2160 MI YOKSA 50.000 LERE Mİ VARDIĞINI HERKES GÖRÜP BİR ANLASIN.
3-BURDAKİ BİRLİKTELİK SON DERECE ÖNEMLİDİR.CÜNEYT KARDEŞİN DEDİĞİ GİBİ ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR.ŞU AN 300.000 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ VARSA ,BU SAYI O ZAMAN KADAR 500.000 İ GEÇER.BU KADAR İNSANI DERDEST EDİP İÇERİYE ATMAK HANGİ HÜKÜMETİN HARCIDIR.
4-ARKADAŞLAR,MORALİNİZİ BOZMAYIN LÜTFEN.GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR.İÇERDEKİ ARKADAŞLAR HELE BİR ÇIKSIN.HERKES EN AZ BİR YIL BİR NEFES ALSIN.BU ARADA HEM BU İŞİ , HEM DE ŞU MESKEN HACİZ İŞLERİNE DAHA BİR CİDDİYETLE SARILALIM.
5-SABIR,GAYRET,AKIL VE DUA...
6-UNUTMAYIN ALLAH BİZİMLE BERABERDİR.ÇÜNKÜ BİZ NETİCEDE BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ VE İADE-İ İTİBAR PEŞİNDEYİZ.
7-CÜNEYT VE JENARDİ TEKRAR TEKRAR TEŞEKKÜRLER.
ERCAN ERMİŞ

SoftTurk dedi ki...

EMEĞİ GEÇEN TÜM ARKADAŞLARDAN ALLAH RAZI OLSUN,
SAVAŞ BİTMEDİ HENÜZ...

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar,

soru yağmuru ile ortam kirliliği yaratmayalım. Yasanın geçtiği şekliyle detaylara bakılıp bir açıklama elbette yapılır. Sanırım Cüneyt bey bunu irdeliyordur.

Dün akşam yazmıştım,
AKP haricinde veriklecek hiçbir önerge kabul edilmez. sadece AKP nin bir önergesi olursa geçet diye... B tahmin değil bilgi idi...

Şimdi ben bildiğim kadarını yazayım..

Yasa Cumhurbaşkanınca onaylandıktan itibaren.

1. İÇERDE OLAN ARKADAŞLARIMIZ TAAHHÜTTE BULUNARAK ÇIKACAKLAR
2. YAKALANMASI OLANLAR 1. NİSANA KADAR YAKALNAMAYACAKLAR
3. YARGITAY DOSYALARA 1. NİSANA KADAR BAKMAYACAK.
4. 1.NİSANDAN İTİBAREN TAAHHÜT VERENLER 1 YIL SERBEST VERMEYENLERLE İLGİLİ İNFAZ VE YAKALAMA DEVAM EDECEK
5. İCRA TAAHHÜDÜ NEDENİYLE 3 AYLIK TAZYİK HAPSİ OLANLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DÜZENLEME YOKTUR.

6. İCRA TAHHÜDÜ NEDENİYLE HAPİS CEZASI OLOANLARDA ZAMANAŞIMI
YANLIŞ BİLMİYORSAM 18 AYDIR BU DURUMDA OLAN ARKADAŞLAR BENCE KAÇIP BU SÜREYİ TAMAMLAYABİLİRLER

6. KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE CEZALARDA ZAMANAŞIMI AVUKATIMIN SÖYLEDİĞİ 8 YIL AMA CÜNEYT BEY 10 YIL DEDİ. CÜNEYT BEY DOĞRU OLABİLİR ÇÜNKÜ AVUKATIM BAKMADAN SÖYLEDİ YANLIŞ AKTARMIŞ OLABİLİR.

SON ZAMANLARDADA HEP ANAYASA MAHKEMESİNE VURGU YAPIYORUM. BUNUN NEDENİ BU YASANIN BU ŞEKLİYLE GEÇECEĞİ DUYUMUNU ALMIŞ OLMAMDANDI.

BU NEDENLE

BU YASANIN ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLMESİ İÇİN CHP İLE DİYALOGLARI YOĞUNLAŞTIRMALIYIZ. VE GÖTÜRÜLMESİNİ SAĞLAMALIYIZ.

YASA ANAYASA MAHKEMEİNE GİDERSE NAYASA MAHKEMESİ ANAYASANIN 38 MADDESİ VE 90 . MADDEYE EKLENEN BİR FIKRA NEDENİYLE İPTAL OLUR. BU DURUMDA CÜNEYT KARDEŞİNDE DEDİĞİ GİBİ YASA MASA KALMAZ. BU DURUMDADA KİMSE HAPSE DÖNMEZ. ADLİ PARA CEZASI VE AKABİNDE OLUŞAN HAPİS CEZASI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİĞİNDE ORTADA YASA KALMASADA LEHE OLAN HÜKÜMLER UYGULANIR YANİ KİMSEYİ HAPSE DÖNDÜREMEZLER VE HAPİS İÇEREN BİR YASA YAPMA ŞANSLARIDA KALMAZ.

EĞER KONU YARGITAY NOKTASINA GELİRSE YARGITAYIN VERECEĞİ LEHİMİZDE BİR KARAR İÇTİHAT NİTELİĞİNDE OLUR. DAVALAR YENİDEN GÖRÜLÜR VE CEZALAR KALKAR.

ŞİMDİ

BU YASA MUTLAKA ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMELİ BUNUN İÇİN SABAHTAN İTİBAREN CHP Lİ VE MHP Lİ VEKİLLERİ ARAYARAK BU YASAYI ANAYASA MAHKKEMESİNE TAŞITTIRALIM

BİR VEKİLİMİZİN BİR ÇAĞRISI VARDI. TANDOĞAN MEYDANI DİYE

TARİHİ HATIRLAYAMADIM. BİZİM İÇİN BU KADAR ÇABA SARFEDEN BU İNSANLARIN ÇAĞRISINA UYMAKDA BİZİM GÖREVİMİZ OLSA GEREK. AMA
20 KİŞİYLE DEĞİL TABİ :))

NE DERSİNİZ

KABUL EDENLER...... ETMEYENLER.............

BU ARADA BAŞTA CÜNEYT KARDEŞİM EMRE KARDEŞİM OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM. ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN. AMA GÖRÜLÜYORKİ DAHA YOLUN VE MÜCADELENİN BAŞINDAYIZ. BUNCA EMEĞİN GETİRDİĞİ PEK FAZLA BİR KAZANIM OLMASADA İÇERDEKİ ARKADAŞLARIMIZIN ÇIKACAK OLMASI TESELLİMİZ OLDU.

SAYGILARIMLA

park emlak dedi ki...

ARKADASLAR AKP YAPACAGINI YAPMISTIR
FAZLA BIRSEY BEKLEMIYORDUK ZATEN
ERTELEME OLAYINA GELINCE SIYASET ISTE GERISINI SIZ DUSUNUN

BU YASANIN BIZE GETIRDIGI TEK AVANTAJ VAR
ODA MUCADELE ACISINDAN ARTIK KIMSE MAZERET UYDURAMAYACAK VE BURADA 1000 I BULMAYAN SAYIMIZ ICERIDEKI MAGDURLARIMIZIN CIKMASIYLA BELKIDE ONBINLERI BULACAKTIR.

AKP OYLEYADA BOYLE ESKISINDEN COK DAHA AGIR BIR YASAYI CIKARTMISTIR.

ANCAK SANMASINLARKI YASA CIKTI DIYEMUCADELE BITECEK

AKSINE 10 KAT FAZLASIYLA KARSILARINA CIKACAGIZ ..

HERKESE IYI GECELER

Adsız dedi ki...

Bu iştet yapılacak en önemli olay karşılıksız çekte hapis cezasını dayatan partinin akp olduğunu halka anlatmaktır.AKP AYIBININ VEBAKİNİ ÖDEMEDİLİR
Her konuda insan haklar para konusunda zengin hakları

Adsız dedi ki...

ARKADAŞLAR HEPİMİZ ŞUAN ÇOK BOZULDUK BELKİ UMUTLARIMI ZI YIKTIK AMA BİZE Bİ ŞANS DOGDU HEPİMİZ ŞUANA KADAR YAPTIKLARIMIZI BİKAÇA KATLAYARAK ULAŞABİLDİGİMİZ YETKİLİLERE VE SİTE YÖNETİCİMİZİN BİZİ YÖNLENDİRECEGİ KİŞİLERLE GEREK TLF. GEREK MSN. GEREK BİLDİGİMİZ HER TÜRLÜ ULAŞIM ARACI İLE ULAŞIP BU YASADA GEREKENİ İSTEYELİM AYRICA KİMSE PARTİ AYRIMI YAPMADAN ULAŞABİLECEGİ HERKEZE BİLDİGİMİZE DERDİMİZİ ANLATALIM BELLKİ EN AZINDAN KÖTÜNÜN İYİSİNE SEBEP OLABİLİR.GÜRCAN

Adsız dedi ki...

ARKADAŞLAR,

ÇIKAN BİR YASANIN ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIMANINDA BİR SÜRESİ VAR VE BİLDİĞİM KADARIYLA FAZLA BİR SÜREDE DEĞİL YANİ ZAMAN KISITLI

Lazkopatogli dedi ki...

sayfa1
Öncelikle Allah Tez zamanda çoluk çocuğunu bizden beter duruma düşürsün bu yasayı savunan işbirlikçi satılmış vekiller diyerek başlamak istiyorum sözlerime.

Sonra da özellikle şunu sormak istiyorum çek mağduru arkadaşlarıma;

"AKLINIZ BAŞINIZA GELDİMİ? GELMEDİYSE DAHA BETERİYLE Mİ GELECEK?"

Bugüne kadar bas bas bağırdık hiç bir halt olmaz dedik CÜNEYT bir yandan EMRE bir yandan türlü türlü açıklamalar yaptı.
Ama aramıza sızan bazı sivri zekalar hala daha yok içerdekiler çıkacak yok şöyle olacak yok böyle olacak deyip durdu bizleri bölmekten başka neye yaradı bu saçma umutlar?

Arkadaşlar şimdi onu bunu bırakın gördünüzmü çakalları?
Pişmiş kelle gibi sırıtan deccalleri gördünüzmü?
Ya onun uşaklarını?
Aklınız başınıza geldimi yoksa size odunla vurursak mı Jetonlarınız düşecek?

Bu Allahsız köpeklerin ne yapmaya çalıştıklarını en başından beri biliyorduk kendi kendimizi kandırdık da ne oldu?

Aslında iyi de oldu desem yeridir çünkü daha yasa taslağını görüp gardınızı indirdiniz, bir ilan parası bile göndermediniz sesimizi duyuralım, mektup göndermediniz, telefon açmadınız, mesaj çekmediniz, hatta amaaan nasıl olsa uğraşıyorlar çıkarsa çıkacak zaten deyip mail bile atmadınız.

Hatta üye bile olmadınız blogger a burada rumuzlu da olsa isim çıksın şahıs sayımız belli olsun!

Adsız arkadaşlar adsız adsız Cüneyt arkadaşa soru sora dursun hala!

Toplanalım dediler hadi yakalamamız var ankaraya kadar yarımız gbt ye takılırız gidemedik anladık.

Hiç kimsnin yakalaması olmayan kimsesi yokmu kardeşim?
Armut Piş ağzıma düş diye bekleyenler aldılarmı AKAPE nin muşmulasını?

Lazkopatogli dedi ki...

sayfa2
Aklınızı başınıza alın 5 lira da olsa gönderin ne zengin olursunuz ne fakirleşirsiniz ama verilecek ilanla bu utanmaz şerefsizlerin satılmışlığını cümle alem öğrenir.


1nisana kadar çıkma hayali kuran arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum sizlere son dakikada 1 yıl içinde temerrütlü dosya masraflı tutarın üçte birini ödeyeceksin golü atan Akılsız Kuklalar Partisi 1 nisan yaklaşınca daha beter bir kazık atacak. DTP li vekiller istifa ediyor 27 koltuk boşalıyor ufuk uras veya başka kürt kökenli akp karşıtı vekil istifayı basarsa erken seçim olur.
AKP ağzınıza 1 parmak daha bal çalarak sizden oy isteyecek sayın Mağdurlar.
Durum şimdi çok karışık zaman iyice herkesin beyni sulanacak.
işte o zaman! size söyleyeyim toplanıp eylem yapsanız da faydasız!

İyi oldu dedim diye bazıları kızacaktır bana belki ama kızgınlıklarını zeka seviyeleriyle başbaşa bırakarak şunu söylüyorum.

Eğer akp yine kazık atmasaydı 2 yıl kayıtsız şartsız rehavete kapılsaydınız hem 1 yıl sonra onlara oy verecek arkadaşlarımız olacaktı, hem de rehavet yüzünden parmaklarınızı bile kıpırdatmayacaktınız.
Hiç kimse demesin ki içerdekiler çıkınca daha kuvvetli olacaktık LAZKOPAT sen ne söylüyorsun diye!
içerdeki yakınını düşünen ilan parası yollar içerdekini düşünen gider meclis önünde eylem yapar!
50 kişi zor toplandıysak mecliste demekki içerdekileri aileleri düşünmüyor!
Bunları Moralinizi bozmak için söylemedim önce aynaya gidin bir bakın kendi kendinize bir sorgulayın AKP li şerefsizleri seyrederken neler hissettiniz o pis pis yayık ağzıyla sırıtan Allahsız sizin yararınıza olan önergelere katılmıyoruz derken nasıl cinleriniz tepenize çıktı! sonra bankaların yararına yağsız kazıkları bize geçirecek önergelere nasıl katılıyoruz deyip sırıttıklarını da düşünün nasıl sinirlendiniz?!
ADALETİN HUKUKUN EGEMENLİĞİN İNSAN HAKLARININ PİÇ EDİLDİĞİ O SAHNELERİ DÜŞÜNÜN!
SONRADA GÖZLERİNİZDEKİ O ALEV ALEV ÖFKEYİ GÖRÜN VE ARTIK BİRŞEYLER YAPMAYA BAŞLAYIN.
EMRE VE CÜNEYTİ DİNLEYİN ARTIK ONLAR ÇOK EMEK VERDİLER.
ben de yakalamam olduğu ve minimum imkanlarım olduğu halde elimden gelebileceklerin maksimumunu yapmaya çalıştım ama birşey yaptım sayamıyorum bile onların gayretlerini gördükçe.
LÜTFEN ARKADAŞLAR İÇERİDEKİ İNSANLARIMIZIN HATIRI İÇİN BİRLİK OLALIM!
ÖZGÜRLÜK İÇİN ELELE VERELİM!
Onları ve kendimizi ancak örgütlü çalışma sayesinde kurtarabiliriz. Umut etmek güzeldir hayat enerjisini arttırır ama vicdanı paraya satan Allahsızlardan birşey umut etmeyin artık.
Biz haklıyız söke söke almalıyız sermayeye satılmış haklarımızı!

Saygı ve Sevgilerimle.

Adsız dedi ki...

sayın fatih-35 size sonsuz katılyorum.Haklı davamızdan nasıl olsa alnımızın akıyla çıkacacağız.Ama bu işi bitirdikten sonra burada bırakmayalım.Haftalardır takip ediyorum yazılanları. Art niyetli özünde kötü olan kimseyi görmedim burada.Herkes esas olarak yapılan haksızlığa isyan ediyor.Herkes aslında askerimize kurşun sıkan teröristlerin ayağına savcı, hakim gönderen bu zihniyetin bir zamanlar yanında binlerce kişiyi istihdam eden vergi ödeyen gerektiğinde vatanı için canını verecek bizlere reva gördüklerine isyan ediyor.Tamam ben çek yazdığım ve ödeyemediğim için hapise gireceğim.Ama o zaman ülkemi satanları,askerime polisime öğretmenime kurşun sıkanları,aramıza nifak tohumu ekenleri idam etsinler ben razıyım.Sayın site yönetiminede sesleniyorum.Eğer bölgesel anlamda örgütleneceksek ben bulunduğum yerde her türlü göreve hazırım.Sizlerin bizler için yaptıklarından sonra minnetimi her türlü ifade etmek isterim.ANTALYALI

cek magduru dedi ki...

SAYIN SİTE YÖNETİCİSİ ÖNCELİKLE İNSANLARI YANIMIZA ALABİLMEMİZ İÇİN SAYIMIZIN ÇOKLUĞUNU İSPATI İÇİN YORUM YAZAN ARKADAŞLARIN FARKLI KİŞİLER OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ AÇISINDAN YORUMLARDA KULLANILAN ANONİM KELİMESİNDEN VAZGEÇİLİP BİR KULLANICI İSMİ EDİNMELERİNE YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDİYORUM BENDE YORUMLARI TEK TEK OKUYORUM AMA ZİYARETÇİ OLARAK YORUM OKUYAN ÇOK SAYIDA YAZILI VE GÖRSEL BASIN VE HATTA MİLLETVEKİLLERİ VAR. BEN 4 TANE İSİM DIŞINDA NERDEN BİLEYİM BURAYA YORUM YAZANLARIN 4 KİŞİDEN İBARET OLMADIĞINI ADSIZ DEDİKİ,ADSIZ DEDİKİ ARKADAŞLAR YORUM YAZMAYI BİLİYORSAN YALAN YANLIŞTA OLSA FARKLI VE ÇOK SAYIDA KİŞİLER OLDUĞUMUZU KAMUOYUNA KANITLAYALIM LÜTFEN TEŞEKKÜRLER.

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar LAZKOPATOGLİ nin son yazdıklarının her harfine katılıyorum.Çoğumuz aslında birazda umursamaz ve neme lazımcı vede bilgisiz olduğumuzdan düşmedik mi bu batağa.Biraz da geçmişe dönelim ve kendimizi eleştirelim.O çekleriimzalarken pek çoğumuz ödeyemediğimiz de bunun yaptırımlarını biliyormuyduk.Başımıza gelecekleri tahmin ediyormuyduk.Bence haklı bari bu sefer umursamaz ve nemelazımcı olmayalım.Şimdi yazdıklarını okuyunca meclisteki o kabus gibi oturum gözümün önüne geldi.Gerçektende nasıl alay ederek yaptılar istediklerini.40.000 insanın katilini özgür bırakmak için çırpınan bu zihniyet bizi teröristler kadar önemsemediğini nasılda gösterdi bu gece.Ben varım sayın lazkopatogli ve gerçekten aklıyla mantığıyla onuruyla konuşan diğer arkadaşlar.Yarından itibaren üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım.Korkakça hergün ölmektense yiğitçe bir kere ölürüm.ANTALYALI

Adsız dedi ki...

Bir eylem çağrısı kimse taahütnameyi imzlamasın kaçak olanlarda toplu olarak teslim olsun ha 1 yıl sonra ha şimdi

Adsız dedi ki...

Teslim olma zamanıda pazrtesi günü olsun içerde hep beraber tarışıtrız sonra ne yapacağımızı

Adsız dedi ki...

TESLİM OLMA YERİDE MECLİS ÖNÜ

Adsız dedi ki...

ŞOK GEÇİRDİM BU YALAKALARA NASIL ALDANDM DİYE.....UMUTLARIM SUYA DÜŞTÜ. YAVRULARIM DAHA NEKADAR BABASIZ KALACAKLAR BİLEN SÖYLESİN.BUNLARIN HEPSİNE YAZIKLAR OLSUN.CHPLİ VEKİLLERİMİZE HELAL OLSUN VERDİĞİM OYLAR.

Adsız dedi ki...

Sevgili çek mağduru,

sen bilmiyor olabilirsin ama başta cüneyt bey olmak üzere birçok kişi biliyor. bu siteye aynı IP adresinden günde 10 defa girip çıksanda sayaç seni 10 kişi değil 1 kişi olarak kaydediyor. Teknoloji buna müsait merak etme. Bende adsız yazıyorum. Bu bir nick alamamamdan yada blogger kaydı yaptıramamamdan değil kendi aldığı bir karardandır. ve Cüneyt beyin kim olduğumu bildiğinden eminim. Herşeyin bir istatiki olduğu ve tutulduğu gibi. Bu zaman az bir zaman değil. Bu mücadele maşlayalı 1 yıl oldu. Az zaman değil. sen ne zaman katıldın bilmiyorum ama bazı adsızlar 1 yıldır burda.

saygılar

Adsız dedi ki...

Sevgili çek mağduru,

bir ilave daha şu anda kayıt olarak bilgi alabiliyor olsanda epey bir yıldır bir progar ve site var adı WEBSTAD sana düşündüğün aradığın hertürlü bilgiyi veriyor.

saygılar

«En Eski ‹Eski   401 – 600 / 695   Yeni› En yeni»