Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonu Raporu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca Çek Kanunu Tasarısı (1/710), 21/5/2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, 3/6/2009 tarihli 52. toplantısında, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımlarıyla söz konusu Tasarının geneli üzerinde görüşmeleri yapılmış; uzun görüşmelerden sonra maddelerine geçilmiş ve Tasarının daha ayrıntılı biçimde incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 5 üyeden oluşan bir alt komisyon kurulmuştur.

Alt Komisyon Tasarıyı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yargı­tay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği temsilci­leri ile Tasarının Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’in katılımlarıyla 8/6/2009 ve 9/6/2009 tarihlerinde görüşmüştür.

Komisyonumuz Tasarının, 3/12/2009 ve 4/12/2009 tarihli 53 üncü ve 54 üncü toplantılarında, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan­lığı, Maliye Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon­federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin katılım­larıyla Alt Komisyonca kabul edilmiş olan metin üzerinden görüşülmesine karar vermiştir. Yapılan görüşmeler tam tutanağa bağlanmıştır.

Kanun Tasarısının geneli üzerindeki müzakereler sırasında Hükümet Temsilcisi Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir.

Ülkemizde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun kıymetli evrak kitabında yer alan çek hukuku­na ilişkin hükümlerin uygulamasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, çek kullanımında görülen bazı fonksiyon saptırmalarının ve karşılıksız çek verilmesindeki artışların önlenmesi, çek kul­lanımındaki esasların, çek hamillerinin korunmasına dair tedbirlerin ve uygulanacak müeyyidelerin belirlenmesi amacıyla 1985 yılında 3167 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Ancak ilgili kanunun uygu­lamasında büyük sıkıntılar çıkmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun önüne geçilememiş, bu ne­denle aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili kanunda bir çok defa değişiklik yapılmış, karşılıksız çek keşide etmek suçunun özel olarak düzenlenip suçun oldukça uzun bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması dahi caydırıcı olmamış, aksine piyasada karşılıksız çek miktarı artmış ve ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle yukarıda bahsedilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla söz konusu Kanun ile ilgili olarak bir çalışma gurubu oluşturulmuş; bu çalışma gurubu, çok yoğun ve katılımcı çalışmalar sonucunda “Çek Kanunu Tasarısı” taslağını oluşturmuş ve taslak Bakanlar Kurulunda son şekli verilerek Yüce Meclise sunulmuştur.

Bu bağlamda Tasarıyla;

- Çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanmasının sağlanması,

- Çekin bir ödeme aracı olduğuna dair belirleyici hükümlere yer verilmesi,

- Bankaların çek hesabının açılması sırasında yaptıkları araştırmaların derinleştirilmesi,

- Sağlıklı çek kullanımına yönelik önlemlerin alınması,

- Hamile yazılı çekin, kayıt dışı ekonominin bir aracı olmaktan çıkarılması,

- Tüzel kişilerin işlemlerinin bir gerçek kişinin çek hesabı üzerinden yürütülmesinin engellenmesi,

- Kara paranın aklanması ile terörün finansmanında çekin rol oynamasına engel olunması için çek hesabının açılmasında ve hamile yazılı çekte yeni yaklaşımların benimsenmesi,

- Yeni kanunun Türk Ceza Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi,

- Karşılıksız çek ile mücadelede ağır hürriyeti bağlayıcı cezaların yetersiz kalmasından dolayı, suçu önleyici diğer önlemlerin getirilmesi,

- Düzeltme hakkının Türk Ceza Kanununa uygun olarak etkin pişmanlık şeklinde yeniden düzen­lenmesi,

- Çek defterlerinin ve yapraklarının geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi, kullanılmış, halen dolaşımda olan çeklerin kimlere verildiğinin ve keşide tarihlerinin belirtilmesi,

amaçlanmıştır.

Komisyon üyeleri tarafından Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde müzakereler sırasında aşağı­daki görüşler ifade edilmiştir:

- Tasarı, 3167 sayılı Kanundan kaynaklanan sorunları aşabilecek niteliklere ve unsurlara sahip değildir.

- Piyasada karşılıksız çekin yaygın olmasının en önemli sorumlusu, bu konuda üzerine düşen mükellefiyetleri tam anlamıyla yerine getirmeyen bankalardır.

- Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.

- Tasarının değişik maddelerinde birçok suç tipi ihdas edilmiştir. Bürokratik halkalara yeni bürokratik halkalar eklenmiştir. Ancak bu yöntemle çekin güvenilir bir ödeme aracı olması sağlana­mayacaktır.

- Tasarıda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım yerine, adli para cezası öngörülmesinin (adli para cezası ödenemediğinde hapis cezasına dönüşeceğinden) bir esprisi yoktur. Ayrıca, kişi ekonomik du­rumu uygun olması durumunda zaten çek bedelini ödeyecektir. Hamilin çek bedelini ödeyemeyen kişiye bir de adli para cezasının verilmesi mantık dışı bir durumdur.

- Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.

- Tasarıyla tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler arasında bir ayrım yapılmaktadır. Ancak yapılan bu ayrım uygulamada fayda sağlamayacaktır.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 1 inci mad­desinde öngörülen sürede, özel kanun niteliğindeki 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun yasama uyumunun yapılamaması sebebiyle, karşılıksız çek suçlarına bu tarihten önce tertip edilmiş mahkumiyet kararlarının düşmüş sayılacağı yorumu, kamuoyunda bu konuda toplumsal bir talep ve beklenti üretmiş, giderek karşılıksız çekin suç olmaktan çıkması eğilimleri Parlamentoya etkili bir iletişimle ulaştırılmıştır. Komisyon, 1985 yılın­dan bu yana yürürlükte olan karşılıksız çek uygulamalarını, ekonomik yaşamın karşılıksız çek suçu nedeniyle çeklere yüklediği artık-güveni, çek alacaklılarının meşru hakları ile çek suçlularının yukarı­da belirtilen beklentilerini birlikte değerlendirmiştir. Komisyonun ulaştığı sonuç, temel dayanağının niteliğine bakılmaksızın toplumda oluşan geçici beklentiyi, geçici ve ekonomik kamu düzenini de gözeten bir modelle karşılama gereği olmuştur.

Genel Kurula sunulan Tasarı ve Komisyon Raporunun üzerinde oturduğu temel (ratio legis) bu şekilde özetlenebilir.

Komisyonun oluşturduğu model, 1/11/2009 tarihine kadar işlenmiş ve adliyeye intikal etmiş çek suç ve cezalarında askı modelidir. Alacaklıyla karşılıksız çek suçunu işleyen kişi arasındaki anlaşma yahut anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde failin taahhütnamesi, ceza tehdidini geçici bir süre için kaldıracak ve borcun ifası halinde, suçsuzluk rejimine geçilecektir. Modelde öngörülen sürede yahut taksitin vadesinde temerrüt, askı halini sona erdirecektir.

Komisyonda Anayasamızın 38/7 hükmü, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 4 nolu Pro­tokolünün 1 inci maddesi ve konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı ayrıca değerlendirilmiştir.

Karşılıksız çek eyleminin suç olmaktan çıkarılması yahut hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımından vazgeçilmesi elbette ki Yasama Organının takdirindedir. (Anayasa. m. 38) Ancak çeke yüklenen ekonomik güveni ve keşidecinin ekonomik yapısına erişimi sağlayacak düzenleyici bir alt yapının oluşması şarttır. Komisyonumuza son toplantıda ulaştırılan ve başka yasalarda değişikliği amaçlayan pozitif ve negatif veri tabanına yönelik model önerileri ivedilikle yasalaştırılmalıdır.

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 2. maddesinde, Komisyonumuzca, üçüncü fıkranın birinci cümlesindeki, “; bu hüküm, diğer banka hesapları bakımından da geçerlidir” ibaresi, bu tür bir genel hükmün yerinin bu Tasarı olmadığı düşüncesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

Öte yandan, maddede, Alt Komisyonca aşağıdaki gerekçelerle yapılan değişiklikler Komisyonu­muzca da kabul edilmiştir:

Madde başlığı, madde içeriğini tam olarak yansıtmadığından madde başlığı, “Bankanın araştır­ma yükümlülüğü, çek hesapları çek defterleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrada, maddenin uygu­lanmasını kolaylaştırmak amacıyla çek hesabı açtırırken kabul edilebilecek kimlik belgeleriyle ilgili olarak maddede kabul edilen hususlara sürücü belgesi de eklenmiştir.

Bankaların çek hesabı açtırmak isteyen kişilerden talep ettiği belgeler arasında, tacir olanların ticaret sicil kayıtlarının istemeleri yanında, esnaf ve sanatkâr olanların da esnaf ve sanatkâr sicil kayıtlarının istenmesinin gerekli olduğu kanaatine varılarak fıkraya, “tacir olanların ayrıca ticaret sicil kayıtlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını” ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümleyle, vatandaş veya yabancı ayrımı olmaksızın, yerleşim yeri yurtdışında bulunan kişilerin çek hesabı açma talebinde bulunmaları halinde, bu Ka­nun hükümlerine göre gerekli tebligatlarının yapılabilmesi amacıyla kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adresi bankaya bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

Üçüncü fıkrada, çek hesabının ilgilinin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamayacağı öngörülmüş olmakla birlikte, yasal temsilci dışında, vekil tarafından da çek hesabı açılabilmesine imkân tanınması için “ilgilinin” ibaresinden sonra “vekilin” ibaresi eklenmiştir. Yine aynı fıkrada “tacir” ibaresinden sonra gelmek üzere, ikinci fıkradaki düzenlemeyle paralellik sağlanması amacıyla “veya esnaf ve sanatkâr” ibaresi eklenmiştir.

Onuncu fıkrada, mevduat zamanaşımı süresinin katılım bankalarını kapsamadığı kanaatine varılarak, “mevduat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya katılım fonu” ibaresi eklenmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesinde Alt Komisyonca aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmış; bu değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında, çeki bankaya ibraz eden kişinin yabancı olması ve vergi kimlik numarasının bulunmaması ihtimaline binaen fıkraya “hamilin” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiştir. Türk vatandaşları bakımından, vatandaşlık numarası aynı zamanda ver­gi kimlik numarası olarak işlev görmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen her bir çek yaprağı için bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktar dört yüz yetmiş Türk Lirası olarak belirlenmiş ise de bankaların bu konuda da­ha sorumlu hareket etmeleri için söz konusu miktar bin Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Aynı fıkrada, muhatap bankanın, hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarı, uygulamada talep etmeden ödemediği, çoğu zaman hamilin bankanın böyle bir yükümlülüğünün olduğundan haberdar olmadığı, dolayısıyla belki de hamilin rahatlıkla kabul edebileceği kısmi ödemenin de bu şekilde gerçek­leşmediği görüldüğünden, bankanın yükümlü olduğu miktarı talep olmadan da hamile ödemesi veya ödemeyi teklif etmesi gerektiği düşüncesiyle “talep ettiği takdirde,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Dördüncü fıkrada yapılan değişiklikle, “karşılıksızdır” işlemi yapılırken hangi işlemlerin yapıl­ması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Maddenin beşinci ve altıncı fıkraları birleştirilmiş, kısmi ödemede bulunulmuş olup olmadığına bakılmaksızın, kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan çekle ilgili olarak, karşılıksızdır işlemi yapıldık­tan sonra, çekin ön ve arka yüzünün fotokopisinin bankada saklanması ve aslının ise hamiline geri verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Fıkra numaraları ayrıca buna göre teselsül ettirilmiştir.

Maddeye yedinci fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu yeni fıkraya göre ileri düzenleme tarihli çeklerin üzerinde yer alan tarihten önce, bankaya ibraz edilmesi ve karşılığının kısmen veya tama­men bulunmaması halinde, bu çekle ilgili olarak karşılıksızdır işleminin ve hukukî takip yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeye göre, ileri tarihli çekle ilgili olarak kambiyo senetlerine özgü hukukî takip yoluna başvurulabilmesi için üzerinde yazılı düzenleme tarihi itibarıyla kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve bu Tasarı hükümlerine göre karşılıksızdır işlemi yapılması gerekmektedir.

Alt Komisyonca Tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda aynı yönde düzenleme bulunduğundan mükerrerliğin önlenmesi açısın­dan, madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Alt Komisyonca Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “karşılıksızdır işlemi yapıl­masına” ibaresinden sonra gelmek üzere “kasten” ibaresi eklenmiştir. Böylece söz konusu suçun ancak kasten işlenebilen suç olabileceğine açıklık getirilmek istenilmiştir. Ancak, bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmeyerek aşağıda belirtilen gerekçelerle “kasten” ibaresinin metinden çıkarılması benimsenmiştir.

Maddede tanımlanan suç, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde, çek karşılığının ilgili banka hesabında tam olarak bulundurulmaması suretiyle oluşur. Çekin karşılığını ibraz anında ilgili çek hesabında bulundurmamak, söz konusu suçun oluşmasını sağlayacaktır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığını ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır. Bununla birlikte, maddeye Alt Komisyon tarafından eklenen “kasten” sözcüğü bu suçu olası kastla işlenebilen suç olmaktan çıkarıp doğrudan kastla işlenebilen suç haline getirecektir. Bu durum, söz konusu suçun düzenleniş gayesiyle bağdaşmayacağı gibi, ticarî alanda ve yargılama sürecinde de olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır. Bu itibarla, maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kasten” sözcüğünün madde metninden çıkarılmasında yarar görülmüştür.

Alt Komisyonca, maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, sorumluların belirlenmesinde yaşanılan güçlüğün giderilmesi amacıyla, çek hesabı sahibi gerçek kişilerin, kendi adına çek düzen­lemek üzere bir başkasını temsilci olarak tayin edemeyeceği hükmüne ilave olarak “vekil”in de tayin edilemeyeceği kabul edilmiş, bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Maddenin sekizinci fıkrasında, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında söz konusu mahkeme kararlarının elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilmesi işlemlere hız kazandırılması ve bu bağlamda zaman ve emek tasarrufu sağlanması amacıyla değişik­lik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmiş olmakla birlikte, fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Sekizinci fıkra hükmünde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara yapılacak duyuruların usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeye yer verilmemiştir.

Ayrıca, ikinci cümledeki düzenleme kişilere ilişkin yasaklama kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından internet ortamında, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde yayımlanması gibi bir uygulamaya da sebebiyet verebilecektir.

Bu nedenle, fıkranın ikinci ve üçüncü cümlelerinin birleştirilerek daha açık bir düzenleme getirilmesi amaçlanmıştır.

Tasarının 6. maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 7. maddesinin beşinci fıkrasında bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi hakkında aşağıda belirtilen gerekçelerle yaptırım öngörülmüştür:

“Bankanın sorumlu olduğu miktardan ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıracak bir feragat caiz ol­madıktan başka, ödemekle sorumlu olunan miktarın ödenmemesi fiili dahil, suç kapsamına alınmıştır.”

Öte yandan, Alt Komisyonca maddedeki yaptırımlarla ilgili olarak, işlenen fiilin ağırlığı dikkate alınarak ceza miktarlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da benimsenmiştir.

Tasarının 8 inci ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının geçici 1 inci maddesine, Alt Komisyonca dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağı­daki gerekçelerle beşinci fıkra eklenmiştir.

“Eklenen fıkrayla, karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı, hüküm verilmiş olup da temyiz aşamasında bulunan dosyalarla ilgili olarak, yapılacak olan incelemenin içeriğine açıklık getirilmiştir. Böylece Yargıtay’da bulunan dosyalar, ilgili ceza dairesince esastan incelenecektir. Bu inceleme yapılırken, ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin olarak Anayasanın 38 inci maddesi ile Türk Ceza Kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.”

Bu fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından, yeni geçici 1 inci maddede Alt Komisyonca kabul edilen beşinci fıkra hükmüne yer verilmesine gerek görülmemiştir.

Komisyonumuzca, geçici 1 inci madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

“Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu tarihten bu yana geçen zaman dikkate alınarak, maddede öngörülen tarihlerin yeniden belirlenmesi ihtiyacının ortaya çıkması sebebiyle söz konusu tarihlerin yeniden belirlenmesi, maddenin kendi içerisinde ifade ve terim birliğinin sağlanması ve bağlantılı düzenlemeler içeren geçici 2. ve geçici 3 üncü maddede yer alan hükümlerin bir maddede toplanması amacıyla bu değişiklik önergesi verilmiştir.

Öte yandan, önerilen metinde;

- Tasarıdaki üçüncü fıkra hükmü, önergede teklif edilen beşinci fıkra hükmü ile bağdaşmaya­cağından madde metnine alınmamıştır.

- Tasarıda dördüncü fıkra olan ancak yukarıda belirtilen sebeple maddenin üçüncü fıkrasının madde metnine alınmaması sebebiyle üçüncü fıkra olarak önerge metninde yer alan hükmün, lehe ka­nun uygulamasını bertaraf ettiği şeklinde herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemesi bakımın­dan, fıkraya bu doğrultuda, Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde düzenlenen zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükmün saklı olduğuna dair cümle eklenerek konuya açıklık getirilmiştir.

- Önergeyle düzenlenen maddenin dördüncü fıkrası, yeni sistemde görev sulh ceza mahkemesinde olacağından, yürürlük öncesi davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevinin sürmesini mümkün kılacak usuli bir geçiş hükmü niteliğindedir.

- 3167 sayılı Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla geçici 2. madde olarak ekle­nen hükümde, belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek, ticarî hayatta belli bir rahatlığın yaşanması sağlanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen olumlu sonuçlar dikkate alınarak, tarafların başlangıçtaki iradelerine aykırı olarak, çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ibrazının engellenmesine yönelik olarak, altıncı fıkrada, yeni bir süre belirlenerek, ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.

- Hükümet Tasarısında yer almayan ancak Alt Komisyon tarafından maddeye ilave edilen beşinci fıkra hükmü, temyiz incelemesinin mahiyetiyle bağdaşmayacağından önergede yer almamıştır.”

Alt Komisyonca, Tasarının 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasının geçiş sürecinde uygulamada meydana gelebilecek aksaklıkların sorun yaratmaması amacıyla geçici 2. madde eklenmiştir. Söz konusu geçici 2. madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle birlikte, yukarıda ifade edilen gerekçelerle Tasarının geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrası olarak düzenlenmiştir.

Komisyonumuzca yeni geçici 2. madde, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir.

Tasarının geçici 2. maddesindeki hüküm Komisyonca kabul edilen geçici 1 inci maddenin al­tıncı fıkrasında düzenlenmiş olduğundan, o hükmün korunması gereği kalmamıştır. Önergeyle, 1/11/2009 tarihi itibarıyla karşılıksız çek suçlarından adliyeye intikal edenler hakkında geçici bir uygulama öngörülmektedir. Bu kategorideki şüpheli, sanık ve hükümlüler yönünden cezai tehdit olmaksızın çekte tecessüm eden borcu ödeme imkanı tanınmaktadır. Geçici madde, bu eksen içindeki hukuki yansımaları düzenlemektedir.

Alt Komisyonca, Tasarıya geçici 2. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki gerekçelerle geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Tasarının kanunlaşması halinde yayımı tarihi itibariyle 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıla­cağından, 3167 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca kurulmuş olan Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliği de yasal dayanaktan yoksun kalacaktır. Çek takası faaliyetlerinin ödeme sis­temleri içerisindeki önemi göz önüne alınarak, söz konusu faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesini temi nen, Tasarının 8 inci maddesinde bahsi geçen tüzel kişilik kuruluncaya kadar bu alanda bir boşluk yaşanmasının önüne geçecek bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Bankalar arası Takas Odaları Merkezi tüzel kişiliğinin Tasarının 8 inci maddesine göre kurulacak yeni tüzel kişiliğe devri dolayısıyla ortaya çıkacak vergi, resim, harç ve fon yükümlülüğünden de muaf tutulması gerekecektir.”

Alt Komisyonca kabul edilmiş olan geçici 3 üncü madde, Komisyonumuzca kabul edilmekle bir­likte, Bu madde içeriği, geçici 1 inci maddede düzenlenmiş bulunduğundan konusuz kalması sebe­biyle Tasarı metninden çıkarılmıştır.

Tasarının 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının maddeleri müzakereleri sırasında redaksiyona tabi tutulmuştur.

695 yorum:

 1. arkadaşlar borc için taahhüt vermiştim bu tasarıyla taahhüt de kalkıyormu bilen varsa yazarsa sevinirim lütfen

  YanıtlaSil
 2. YAHU SON Bİ UMUT KAST UNSURU İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ MAALESEF NAFİLE.

  İLAN HUSUSU NOLDU? BUNDAN SONRASI İÇİN NASIL BİR YOL HARİTASI BELİRLİYORUZ. NETİCEDE MECLİSİ KAHROLARAK İZLERKEN KÜRSÜDEN OKUNAN SMS VE FAKSLARIMIZA DA ŞAHİT OLDUK.

  SAYGILAR
  SERTAÇ.

  YanıtlaSil
 3. Her yaprağa 1500 gün adli para cezası isteyenlere diyorum

  YanıtlaSil
 4. arkadaşlar mhp milletvekili nedemek istedigini anlayan varmı?bize sadece chp tam destek veriyor bunu görmek lazım!
  tv seyrederken kahroluyorom bizi kimler yönetiyor ya!!!

  YanıtlaSil
 5. YA ALİRIZA BEY NİYE KONUŞMUYORKİ SİZ BİRŞEY ANLADINIZMI

  YanıtlaSil
 6. MHPLİLERİN CANI SIKILIYOR KONUŞMUŞ OLMAK İÇİN KONUŞUYORLAR. ADAM ÇEK YAZANLARI SUÇLUYOR. YAZMASAYDIN DİYOR.

  YanıtlaSil
 7. NE ZAMAN KAPATILDI
  GÜNDEM DEĞİŞECEK BİZİ ERTELEYECEKLER ANLAŞILAN....

  YanıtlaSil
 8. BAK SÖYLEDİLERRR EN SONUNDA 18000 ÜSTÜNDE DEDİ HAİNLERRR SAĞOL ALİRIZA BEY

  YanıtlaSil
 9. akpden birisi sonunda doğru olmasada adli para cezasından yatan kişi sayısını söledi

  YanıtlaSil
 10. 2008 de 13bin 2009da 17bin kişi adli para cezasından içerde yatıyor dedi bakan bizim 60bin sayısı nerde elındı?bizimi kandırıyorlar yoksa biz kendimizimi kandırıyoruz?

  YanıtlaSil
 11. DTP KAPATILDI

  AHMET TÜRK VE AYSEL TUĞLUK'UN MİLLET VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ.

  YanıtlaSil
 12. 2008 de adli para cezasından hapse dönüşen hapiste yatan: 17 bin

  2009 da adli para cezasından hapse dönüşen hapiste yatan :18 bin

  çek kanununa muhalefet ( çek defterini bankaya teslim etmemek suçu):2178

  toplamda 35 bin kişi içerdedir. RESMİ RAKAMDIR.. KAYNAK: HÜKÜMET TEMSİLCİSİ BİNALİ YILDIRIM-ADALET BAKANLIĞI VERİLERİ..

  BUNU HERKESE DUYURALIM

  YanıtlaSil
 13. ah ulan ah
  neler yaşadık canım yanmadı ama bu adamların yaptıgı bana koydu be,
  şurada seçimlere ne kaldı onlarda alacaklar oyları beklesinler görsünler
  bu ülkede vatana hizmet degilde vatana ihanet prim yaptı ona yanarım.

  YanıtlaSil
 14. dtp kapatılması etkiler mi..kocam cezaevinde..

  YanıtlaSil
 15. işte budurrrrr,
  hani 2.000 kişiydi.
  yalancılarrrrrrrrrrrr

  YanıtlaSil
 16. BÜLENT ARINÇ LA SADULLAH ERGİN NİYE KAÇTILAR ASIL MUHATTAB ONLARDIR ULAŞTIRMA BAKANINI NE İŞİ VAR GİTTSİN O ULAŞTIRMA İŞLERİNE BAKSIN ADAM CEVAP BİLE VEREMİYOR LAFI AZINDA GEVELİYOR BİTTİ YA BUNLAR BİTTİ SANDIGA GÖMÜLMELERİ LAZIM

  YanıtlaSil
 17. DTP KAPATILDI... ENO

  YanıtlaSil
 18. jenardi nasıl kime duyuralım önce basına
  sizde önerilerinizi yapın mesaj mail bu konuda bilgilendirin çalışalım

  YanıtlaSil
 19. JENARDİ ARKADAŞIM vereceğimiz ilanda senin verdiğin mahkum sayısı ile ilgili rakamların meclis tutanaklarından alındığını ve de bizzat bakan tarafından telaffuz edildiğini mutlaka belirtelim hep dedikleri 2bin adet sayısının yanlış olduğunu mutlak belirtmeliyiz, benim babamda 8 aydır ceza evinde ve yattığı yerde çoğunluk çekten dolayı yatanlardan oluşmakta..

  YanıtlaSil
 20. birazdan şevki kulkuloğlu bu hususu dile getirecek.

  YanıtlaSil
 21. bu şekilde giderse sadece kısa vadeli bir çözüm olacak gibi...ama iki yılda biz belimizi nasıl doğrultup ödeyeceğiz allah bilir artık arkadaşlar...

  YanıtlaSil
 22. Site iletişim yoluyla cevap istey arkadaşımız..
  Mail adresinizi yanlış vermişsiniz bu nedenle buraya yazıyorum..

  Sorunuz:
  Adınız:: AYDESE

  Mesajınız:: SN.ADSIZ
  Bu siteyi yeni okudum . Ben bir çek mağduruyum. Bir Ltd. şirkette dışardan atanan müdür olarak imzaladığım çeklerden bana davalar açıldı. Fakat şirkette ortaklığım ve hissem yok. Bu durumda , sizin yazınıza göre yeni çıkacak yasa ile benim durumumda olanların davası düşecek mi.

  Çok rica ediyorum bu hakkındaki bilgileriniz nedir.
  Saygılar  Merhaba
  Şirketlerde sorumlu hesap sahibi veya hesap sahibi tüzel(Şirket) kişiliğin yönetim kurulundaki hissedarı veya issedarlarıdır diyor..
  Dışardan atanan müdür veya vekaleten çeke imza atan şirket çalışanı
  kapsam dışı bırakılıyor..
  Şirket hissedarı değilseniz sorumluluğunuz kalmıyor. Cezalarınız düşecektir.

  YanıtlaSil
 23. bu yasa bu gun cıkarmı arkadaslar gecermı yoksa haftaya falan kalırmı bu iş ??

  YanıtlaSil
 24. 11 de yazan arkadaşım;
  15+17+2= yaklaşık 35 bin kişi...
  az mı geldi bu rakam size...

  YanıtlaSil
 25. olacakları tahmin edelim,

  çekte vade nin kabul edilmesi çeki ödeme aracı olmaktan çıkartıp, sözleşmeye bağlı kredili ödeme aracı haline getimiştir, vadeli çeki kabul eden, çeki aldığı tarihte, hesapta karşılığının olmadığını, bilerek, ileriki bir tarihte, ödenmek üzere kabul edecektir, buda bir sözleşmedir, bundan sonra , artık her çek olayında bu husus, göz önünealınarak yargıtaya iitraz edilecek ve umarım yargıtay bu konuda bir örnek karar verecektir, dolayısı ile çekte senet le aynı katogoride yer alacaktır, bu benim azıcık bilgimle tahminimdir, hukuksal olarak ne derece bir dayanağa dayanır bilemem, ama hukuk sisteminin çok karışacaı gün gibi ortada.

  YanıtlaSil
 26. arkadaşlar tv izleyemeyen arkadaşların dikkatine 5.madde oylandı kabul edildi ve de sonrasında 45 dk ara verildi..

  YanıtlaSil
 27. arkadaşlar bu adiler kastı kabul etmiyor chp anayasa mahkemesine gidecekmi acaba?bilgi varmı chp yi anayasa mahkemesine gitmesi için yüklenmek gerekiyor neyapıcaz arkadaşlar?!!!

  YanıtlaSil
 28. 5. Maddeye ''KASTEN''kelimesinin eklenmesi için verilen önerge reddedildi.Ahmet İyimaya iyi satıcıymış ya da yenik düştü. Bizi sattı.kemalsy

  YanıtlaSil
 29. Arkadaşlar KAST unsurunu bile eklemeye yanaşmıyor bu bankaların Hamisi gibi davranan AKP. görünen o ki tasarı aynen hazırlandığı şekli ile çıkar çünkü oylamada çoğunluk onlarda, ve her seferinde de grup olarak el kaldıracakları için olay burada bitmiştir. Biz sonraki safhalara kanalize olmamız lazım. BUNUN İÇİN İSE SİTE YÖNETİCİSİ ARKADAŞLARIMIZ BİZİ YÖNLENDİRECEKLERDİR SANIRIM. BU KONU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MUTLAKA BİZİM YANIMIZDA OLAN HUKUKÇULAR TARAFINDAN TARTIŞILACAK LEHİMİZE OLANLAR ÜZERİNDEN YENİ STRATEJİLER BELİRLİYEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ.

  YanıtlaSil
 30. cüneyt bey çekte zaman aşımı kaç yıldır... zaman aşımı dava sonucumu yoksa temyizden geldikten sonramı işlemeye başlar bunu sabah ta sormuşrum okumadınız galiba zeknaz tşkler...

  YanıtlaSil
 31. Allahın gerizekalı hukukla ilgili olmayan öküzleri Kast unsuru gereksizdir hukukta kasıt ayrımını yapacak düzenlemeler vardır diyor.
  bre hayvan o zaman ben dolandırıcı olmadığım halde alacaklarımı alamadığım için iflas edip çekimi ödeyemediğim halde neden mahkeme bana bizi problemlerin ilgilendirmez burası karşılıksız çkin sana ait olup olmadığına bakar ona göre ceza verir diyor?!

  YanıtlaSil
 32. CHP ve MHP'nin ÇABALARINA RAĞMEN ' KASTEN' KELİMESİ EKLENMEDİ.
  DOLANDIRICI İLE DÜRÜST İŞLETMECİ AYNI KEFEYE KONDU.
  YAZIKLAR OLSUN...

  TBMM, 45 DAKİKA ARA VERDİ.

  YanıtlaSil
 33. sayın cünet,sayın jenardi geçen maddelere göre 450 tl lik adli para cezası ile ilgili suç,suç olmaktan çıkıyormu.. matador...

  YanıtlaSil
 34. çekte zaman aşımı, çekin arkasının yazıldığı günden itibaren 10 yıl..

  İcra iflas açısından ise 7,5 yıldır
  7.5 yıl içinde haciz davası, 10 yıl içindede verilen Adli Para cezası düşer..

  YanıtlaSil
 35. cüneyt bey
  kredi kartlarında icra-haciz için zaman aşımı varmı, varsa ne kadar bilginiz var mı? teşekkürler..

  2626

  YanıtlaSil
 36. ARKADAŞLAR CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZDA CIKINCA YAKALAMALARDA BİTİNCE ÖRGÜTLENMEMİZ LAZIM İL İL ÖRGÜTLENİP GÖRÜŞMELERİMİZİ CHP DEVAM ETMELİYİZ DÜŞENİN DOSTU OLMAZ AMA Bİ YANIMIZDA OLAN CHP VARMIŞ

  YanıtlaSil
 37. 35 teki yorum cüneyt beyin zamanaşımı için söylediği 10 yıl çekin yazıldığı tarihtenmi başlıyor gerçekten benim bildiğim cezanın kesinleşip tebliğinden itibarendi bu konuda net bilgisi olan varsa çok memnun olcağım.
  CAN

  YanıtlaSil
 38. bugün yetişmezse nolucak.......

  YanıtlaSil
 39. 2626 kredi kartı için 5 yıl diye biliyorum ben borçta siliniyor sanırım çünkü ödemek için bankaya gittim ben 7 yıl falan geçmişti ne banka kayıtlarında nede merkez bankası kayıtlarında bişi göremediler bende elimi kolumu sallaya sallaya çıktım...siz bilirsiniz dedim

  YanıtlaSil
 40. A. 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Ceza Zamanaşımı Süreleri

  a) 18 Yaşından Büyükler Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresi
  Bu Kanunun 68. maddesinde belirtilen cezalar aşağıda belirtilen sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:
  - Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.
  - Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.
  - Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.
  - Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.
  - Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.

  Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı
  suçlarda zaman aşımı:
  Madde 73(2) Zamanaşımı süresi şikayet hakkı süresini geçmemek koşuluyla, kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği ve suçun işlendiği tarihten itibaren başlar.

  YanıtlaSil
 41. teşekkür edrim 40ta yazan arkadaşım. benim zaten biri pamukbank, diğeri oyakbank idi. ben hiç bulamam heralde ödemek istesem de...
  2626

  YanıtlaSil
 42. ŞUAN DA KAÇAK BULUNAN Bİ GENÇ İŞ ADAMI OLRAK YAZMAKTAYIM.ÇEK CEZALARINA ERTELEME GETİRDİLER FAKAT,KARŞI TARAFLA ANLAŞILAMAMASI HALİNDE DEVLETİN BANA 2 YILDA ÖDE DEDİĞİ ÖNERİNİN ARTIRILMASI MAĞDURUN HİÇBİR İŞİ OLMADIĞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ÖDEME KOLAYLI SAĞLAMASI GEREKMEKTEDİR ÇÜNKÜ ÇEK MAĞDURU OLAN BİZLERİN TEK BİR DOSYASI BULUNMAMAKLA BERABER HER DOSYA İÇİN Bİ ÇOK ESNAFLA ANLASAMAMA DURUMU SÖZ KONUSUDUR.BİRDE BENİM SÖYLE BİR SIKINTIM BULUNMAKTA TİCARETLE UĞRASTIGIMIZ DONEMDE ASKERLİK DURUMUMUZU TECİL ETTİRDİK VE ARTIK SUBATTA ASKERLİK GÖREVİNE BASLAMAK DURUMUNDA KALDIM BEN ŞUBATTA ASKERE GİDERSEM NİSAN AYINA KADAR KOYDUKLARI SÜREDE ANLASMA YAPMA DURUMUM BULUNMAMAKTA VEYA ANLASMA YAPTIM KABUL EDILSE BİLE BENI DEVLET 15 AY BOYUNCA BENIM ÖDEMELARİMİ GEREK DEVLETE GEREK ŞAHIŞLARA BULUNDUGUM ÖDEME PALANINI ASKIYA ALACAKMI ALMAZSA BENIM SUCUM TEKRAR KALDIGI YERDEN DEVAM EDECEKMİ YANİ BEN BU KADAR SIKINTIYA RAGMEN BU VATANI BEKLEDIKTEN SONRA GENE BENI ADAMDAN SAYMAYIP KAPI TESLİMİ CEZAEVİNEMİ GÖNDERECEKLER BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.
  ALLAH HERKESE DAYANMA GÜCÜ VERSİN HERKESİN BAHTI GÜZEL OLSUN

  YanıtlaSil
 43. 6. madde geçtimi

  YanıtlaSil
 44. madde geçmedi daha MHP terör vs laf salatası yaparak vakit geçiriyor. Bu ne biçim halktan kopuk siyaset yahu

  YanıtlaSil
 45. Allah topunun belasını versin. tok ne anlar açın halinden. mhp ne zaman adam gibi siyaset yaptıda şimdi yapacak. bu zamana kadar çek yasası hakkında konuşmalarıda kesinlikle iyi niyetle değil sadece akp ye sataşmak için olmuştur. chp den başka hiç bir parti adam gibi siyaset yapmadılar Allah topunun belasını versin ne diyelim

  YanıtlaSil
 46. Bundan 3.4 yıl önce destek verdiğim akp hükümetinin.bugüne kadar geçen zaman da bir cok yanlışını gördüm sahsım adına gerçekten kendilerinin doğru bilip uyguladığı bir cok faliyetler yanlıştır.En son dünkü ve bugünkü meclis görüşmelerinde hakikatten halkın partisi değil bankaların ve veya gücü elinde tutanların partisi olduğuna bir kez daha şahit oldum.örneği acık: Bir anda 1000 tl den 500 tl ye düşürüvermelerini hep beraber gördük.İnanın ki tek başıma ben 150 200 kiyi oy vermeme konusunda etki yapabilecek bir insanım ve bu konudada calışmaya devam edeceğim.elimden geleni arkama koymamakta bir hırs oluştu tamamiyle.Tüm arkadaşlara ve kendimin mağdur olduğuna şahit olduğum enişteme ALLAH sabırlık versin.ŞEHİT OLAN KARDEŞLERİMEDE ALLAHTAN RAHMET DİLERİM.Mustafa Sarı

  YanıtlaSil
 47. mhp nin bunları söyleyecek başka yeri yokmu
  bu yasayı bekliyoruz adam gelmiş günfem arasına gündem dışı konuşma yapıyor ayıp ya

  YanıtlaSil
 48. ecevite eskiden dürüst olduğu için severdim. camiler hakkında kötü konuştuğunda nefret etmeye başladım ama inanın şimdi onu arar olduk. bankalara falan resti çekerdi, memur ve köylüden yanaydı. kötü anardım ama şimdi rahmetle anıyorum Allah rahmet eylesin

  YanıtlaSil
 49. BENİM GİBİ MAĞDUR OLAN ARKADAŞLAR SELAM.YURT DIŞINDA OLDUĞUM İÇİN SİTEYİ ANCAK KEŞFETTİM ÇABALARINIZI TAKTİRLE KARŞILIYORUM BENDE BUNDAN SONRA ÖRGÜTLÜ ÇALIŞMALARINIZA KATKIDA BULUNACAĞIM.TRT 3 Ü İZLİYEMİYORUM SONUÇLARDAN HABERDAR EDERSENİZ SEVİNİRİM.

  YanıtlaSil
 50. pazar günü tandoğana mhp balıkesir milletvekili çek mağdurlarını davet ediyor

  YanıtlaSil
 51. Pazar günü tandoğan meydanına çağrıldık, hemen bir oluşum ayarlamalıyız...

  YanıtlaSil
 52. CHP HALKIN PARTİSİ DOĞRUYMUŞ. MERSİNDE İSA GÖK LE KISA ZAMANDA TEMASA GEÇECEGİM.DAHA SONRA MERSİN BÖLGE Sİ MADURLAR BİRLİĞİNİ OLUŞTURURUZ İNŞALLAH.ARKADAŞLAR UMUTLARIMIZ BİTMESİN.ZATEN BU AKP DEN BİR BEKLENTİMİZ YOKTU.OLSAYDI 11 AYDIR BİZLERİ BÖYLE MADUR ETMEZLERDİ. ONLARA BANKACILAR VE FAKTORİNGCİLERLE MUTLULUKLAR DİLERİZ.F.T.

  YanıtlaSil
 53. arkadaslar meclis gorusmesinden bir haber varmi

  YanıtlaSil
 54. arkadaşlar meclisten haber yokmu hangi maddedeler

  YanıtlaSil
 55. 50 de yazan arkadaşım bu kanun ecevit zamanında çıktı haberin varmı?

  YanıtlaSil
 56. HELAL OLSUN KAYSERİ MİLLETVEKİLİ KULKULOĞLUNA

  YanıtlaSil
 57. kulkuloğluna helal olsun !!!!!!!!!!
  MASUAA

  YanıtlaSil
 58. arkadaşlar haber yazın meclisten

  YanıtlaSil
 59. toplumdan kopuk siyasetçilern yapacakları muhalefette bu kadar olur onbinlerce mağduru olan bir konuda dahi muhalefet yapamıyorlar yazıklar olsun ...

  YanıtlaSil
 60. ARKADAŞLAR,SANIRIM BU AKŞAM ÇEK KANUNU TASARISI BİTİCEK.BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN ŞEY,TASARININ YASALAŞMASININ ARDINDAN AKP YE TEBRİK TELEFONLARI MSJ LARI ATMAKTIR.( ANLADINIZ SİZ ONU ) EGEMENLİĞİ BANKALARA SATAN AKPLİLERE BİR TEBRİK TELEFONU AÇARSINIZ ARTIK..AKP GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ; ÖZELLİKLE NURETTİN CANİKLİYİ BEKİR BOZDAĞI SUAT KILIÇ ADALET KOMİSYONUNDAN; AHMET İYİMAYA VE DİĞER AKPLİ KOMSİYON ÜYELERİNİ ARAYALIM.

  BÜYÜK BİR İHTİMALLE TASARI BUGUN YASALAŞTIĞINDA EN GEÇ P.TESİ GÜNÜ TAHLİYELER BAŞLAYACAKTIR.

  CHP Lİ VEKİLLERİ ARAYIP ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMESİ KONUSUNDA DESTEK OLMAYA DEVAM EDELİM..

  GAZETE İLANI KONUSUNU: ŞUANDA 2 HESAP VE PTT HESABINDA TOPLANAN PARA: 1860 DIR. KOSİAD DA İSE: 1100 VARDIR.. İLANI VERMEYE .OK AZ KALDI. Bİ GAYRET DAHA GÖSTERELİM.. HAFTAYA UMİT EDİYORUM İLAN ÇIKMIŞ OLUR.


  CEZAEVİNDEN ÇIKAN/ÇIKACAK OLAN YAKINLARINIZDAN ÇEK MAĞDURU MAHKUM YAKINLARININ İLETİŞİM BİLGİLERİNİ ALMAYI UNUTMAYIN.HERKESİ SİTEMİZDEN HABERDAR EDİNİZ..

  BİZDEN AYRILMAYIN.. SEVDİKLERİNİZLE BERABER MUTLU VE ÖZGÜR BİR HAYAT GEÇİRMENİZ DİLEKLERİMLE... JENARDİ.

  YanıtlaSil
 61. m.şevki kulkuloğlu nun tel verin

  YanıtlaSil
 62. 6.madde kabul edildi.7 madde görüsülüyor

  YanıtlaSil
 63. allah hepimize yardımcı olsun bizleri bu sefilliğe sürükleyenler gün gelecek hesabını vereceklerdir

  YanıtlaSil
 64. JENARDİ sizi ve ekibinizi saygıyla selamlıyorum .Mustafa Sarı

  YanıtlaSil
 65. chp konuşuyor teröristi affedeceksiniz çek mağdurunu cezaevine atacaksınız çek alacaklısının çoğu tefeci ve bankacıdır gelin bunları affedin dedi ama taşlaşmış trfrci lobicileri kulakları var duymuyorlar gözleri var görmüyorlar
  ALLAH nasip etmiyor taş kalplilere mazlumun sesini duymayı ey sayın başbakan senki muhalefete duymuyor ve görmüyorsunuz diyordun ALLAH sizi ne duruma getirdi bakın firavunlaştınız

  YanıtlaSil
 66. BEN GELİRİM ARKADAŞIM TANDOĞAN A BENİM ARAMAM DAHA ÇIKMADI AMA DİĞER ARKADAŞLARIMI BİLMİYORUM

  YanıtlaSil
 67. ARKADAŞLAR BU YASA KAC MADDEDEN OLUŞUYOR

  YanıtlaSil
 68. 58 yazan arkadaşım bu kanun ecevit değil akp zamanında köksal toptanın adalet komisyon başkanlığında çıktı. ecevit anayasa 38 i ekledi. ilk çek kanunu belasınıda rahmetli özal çıkardı milletin başına dert

  YanıtlaSil
 69. şevki beyin hepinize slmları var.. yine çıkacak konuşacak.. kendisi çok değerlidir benim için... ancak çokda rahatsız etmeyiniz.0533 283 88 56

  YanıtlaSil
 70. LÜTFEN KULKULOĞLUNUN TELEFONU
  MASUAA

  YanıtlaSil
 71. bunların tefeci partisi olduğunu yeni anlayan arkadaşlar...sizler adına da çok üzgünüm çoğunuz bu tefecilere oy verip iktidara getirdiniz .. neyseki kendilerini ele verdiler ...artık bundan sonra halk için çalışan ve sosyal devleti içine sindirmiş vekiller için çalışalım ve örgütlenelim

  YanıtlaSil
 72. TASARIDAN SONRA;

  BİZLERİ 1 YILDIR OYALAYAN,HER DOĞRU SÖZE GÜLECEK KADAR PİŞKİN OLAN,YALAN SÖLEMEKTEN DOĞRU SÖYLEMEYİ UNUTAN,GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIĞIMIZ HAYATIMIZI YÜZÜMÜZE TELEFON KAPATARAK NOKTALANDIRAN AHMET İYİMAYA YA GEREĞİNİ YAPINIZ...

  YanıtlaSil
 73. ARKADAŞLAR SON DURUM NEDİR?

  YanıtlaSil
 74. akp kanunu getirdiği gibi geçiriyor. haziranda gelseydi yine aynı olurdu ama bizim lehimize tek şey olmazdı. durumu bu hale getiren yani yasada lehimize çok şey değiştiren (özellikle ertelemeyi ki zaten kurtuluşumuzun başlangıcı erteleme) ve bu değişikliğe sebep olan site yöneticileri,avukat sayın RAhmi ofluoğlu, emre kardeşim cüneyt bey ve bütün aktif zorlayan çabalayan arkadaşlarıma minnetlerimi buradan iletiyorum. olmasaydınız şimdi değişen bir şey yoktu. önce Allah'ın izniyle ve siz değerli arkadaşlarımızın çabalarıyla özgürlüğümüze adım atıyoruz Allah hepinizden razı olsun inşallah bundan sonra her tuttuğunuz altın her ameliniz salih olsun. Hüseyin ÇELİK

  YanıtlaSil
 75. Emre, Cüneyt kardeşlerim.
  Elinizden geleni yaptınız. Şartları düşününce daha ne yapabilirdiniz ki?
  Ben adıma sizi hem takdir ediyor hem çok seviyorum.
  Çok teşekkür edilecek dost var ama bu site dahilinde verilen mücadele için sizleri tebrik ediyorum.
  Devamında görüşmek üzere.

  YanıtlaSil
 76. Arkadaşlar diğer mhp milletvekillerini tenzih ederek sadece SAYIN UZUNIRMAK IN EŞİDE AVUKAT MALUM--- TAMAMMI

  YanıtlaSil
 77. SENİ ORAYA GETİREN OYLARI VERENLERE MİNNETTARIM.ALLAH RAZI OLSUN

  YanıtlaSil
 78. can mert kardeşim kimden allah razı olsun. arkadaşlar ne olup ne bittiğini biraz yazında bizde bilelim

  YanıtlaSil
 79. 480.000 KİŞİ BÜROKRATTAN ALDIĞIM BİLGİ DİYOR ALİRIZA ÖZTÜRK.HELAL BE SANA..........

  YanıtlaSil
 80. ARKADAŞLAR SAYIMIZIN 480.000 KİŞİ OLDUĞU ARTIK BELLİ OLMUŞTUR!!! ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM ÇOOOOOOOKKKKKKKKK.........

  YanıtlaSil
 81. teşekkrler sn can mert. akdeniz

  YanıtlaSil
 82. helal olsun sana SAYIN ALİRIZA ÖZTÜRK HELALLLLLLLLLLLLL

  YanıtlaSil
 83. NE VARSA CHP DE VAR ARKADAŞLAR HELAL OLSUN ADAMLARA ALİ RIZA ÖZTÜRK ELİNDEN GELENİ YAPIYOR AMA ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ ANLAMAYANA DAVUL ZURNA AZ

  YanıtlaSil
 84. aşaıdaki yazıda derneğe bağış olarak kaydedilecek gibi bir ifade bulunuyor , bu konu hakkında bilgi alabilirmiziz acaba,

  "4.Aralık günü Rahmi OFLUOĞLU ‘nun yazılı önerisi ile ortak bir basın bildirisine çağrı yaptık. ( yazı buradadır. Son sözler söyleniyor. Birlik olalım. Destek verelim. ) Rahmi beyin çağrısında Cüneyt, Jenardi ve ben vardık. İmza olarak Av. Rahmi OFLUOĞLU, çek mağdurları blog, karşılıksız çek ve yasal düzenlemeler blog ve KOSİAD olacak idi. Biz KOSİAD ‘ın hesabında para topladık. Eksik tutarın miktarına göre KOSİAD toplu bir katkı yapacak idi.

  Sözlü olarak biliyorum. Dernek hesabında yetersiz para toplandı. Suna hanımdan ekstreyi yayınlamasını rica ediyorum. Dileyenler paralarını geri alabilir. Kalan para dernek hesabına bağış olarak kaydedilecektir.


  http://karsiliksizcek.wordpress.com/2009/12/11/cek-magdurlari-birleserek-gazete-ilani-verecek-idi/

  YanıtlaSil
 85. benim çok bi sıkıntım yok
  oylede boylede öder borcumu içeri girmezdim.
  ama diğer düşkünler adına ve kendi adıma emre ve cuneyt kardese ve diğer tum emek veren arkadaslara tesekkur ederim

  basso

  YanıtlaSil
 86. İYİMAYA NAKADAR YÜSSÜZ Bİ ADAM YA BİDE GÜLÜYO

  YanıtlaSil
 87. ÖZTÜRK BİRDAHA GELDİ BİRAZDAHA BASTIRIYOR YANİ ADAMLAR DAHA NE YAPSIN BU AKP DEN ÇEKECEĞİMİZ NEY ARKADAŞLAR YANİ BURDA HEPİMİZ BU ADAMLARIN AĞZINA BAKIYORUZ TÜM AKP İYİMAYANIN AĞZINA

  YanıtlaSil
 88. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; ELBET VE ELBETTEKİ, İLK ÖNCE; DEĞERLİ CÜNEYT HOCAM VE EMRE KARDEŞİME VE DAHA SONRA, BU GÜNE DEK; KÜÇÜK VEYA BÜYÜK, HAKLI DAVAMIZ İÇİN EMEĞİ GEÇEN HERKESE, CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM. FAZLACA BİR ŞEY YAZMAMIN GALİBA PEKTE GEREĞİ YOK. GELECEK GÜNLERDE NE YAPARIZ? HEP BERABER KARAR VERECEĞİZ. TÜM EMEĞİ GEÇENLERE; EN DERİN SAYGI VE SEVGİLERİMLE.(Galiba; şimdilik, ama şimdilik sözün bittiği yerdeyiz.) Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 89. 480 bin kişi olması avantajlı bir durum, en azından 500 bin kişi ve etrafındakiler in akp ye oy vermeyeceği kesindir artıkç

  YanıtlaSil
 90. lutfen ali riza ozturk un telefonunu verin.yurtdisindan izledim.onu tebrik etmem lazim.aceleee lutfen.

  YanıtlaSil
 91. KOSİAD DERNEĞİNE EĞER BAĞIŞ YAPILACAKSA BİZDE ONLARI KOSİAD DERNEĞİNDE YALNIZ BIRAKIRIZ. YA HEPBARABERİZ YA ÇEKMAĞDURLARIYIZ.. SÖZLERİNİ TUTMALARINI BEKLİYORUZ

  YanıtlaSil
 92. bu sayfadaki 26 . yorumda söylediklerimin aynısını söyluyor vekil şu anda demekki doğru tahmin etmişim,

  YanıtlaSil
 93. hiç bir önerge kabul edilmiyor yasa aynen çıkıyor acaba biraz daha chp mhp li vekil olsa deişrimiydi bu durum, 7.maddede aynen kabul edildi

  YanıtlaSil
 94. 80 deki arkadaşım ali rıza öztürk ten tabi ki..

  YanıtlaSil
 95. arkadaşlar durumdan haber yazın lütfen kacıncı maddedeler

  YanıtlaSil
 96. Ali Rıza Öztürk allah senden razı olsun tek başına direniyor. İçimizden birisi olsa ancak bu kadar savunabilirdi bizleri. Donanımlı, bilgili fikir sahibi ve en önemlisi adaletli ... Ey iktidar bir gün bu hukuk sanada lazım olacak o zaman ne yapacaksınız.

  YanıtlaSil
 97. BİR DAHA AKP'YE OY VERİRSEM ve SEVDİKLERİME VERDİRİRSEM ELİM KIRILSIN.

  YanıtlaSil
 98. 7. madde kabul edildi,
  15 dk ara veridi...

  YanıtlaSil
 99. satın cüneyt bey,
  artık yasa çıktı sayılır onun için soru soruyorum yanıt verirseniz sevinirim.beyaz eşya işi yapmakta iken iflas ettim ve çeklerim yazıldı.şu an yargıtayda.şu an emlakçılık yaparak faaliyet gösteriyorum.bir şti.ticari faaliyetimi kusurlu terkettiğim için icra ve iflas yasasının 337/a maddesince dava açtı.fakat ben şu an vergi dairesinde mükellefim.nasıl bir savunma yapabilirim.lütfen yardımcı olun.3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası varmış.ZİYA

  YanıtlaSil
 100. 480 bin+17 bin=500 bin kişi olduğumuz tescillendi

  YanıtlaSil
 101. CÜNEYT BEY ÖZÜRDİLERİM SAYIN YERİNE SATIN YAZMIŞIM.ÖZÜR.ZİYA

  YanıtlaSil
 102. SEVGİLİ HASAN ABİCİM (MERSİN ) BU GÜNLERE GELMEMİZDE SENİN BÜYÜK KATKILARINDAN VE İNANCINLA BİZLERE VERDİĞİN MOTİVASYON İÇİN NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ OLUR DİYE DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN BÜTÜN ARKADAŞLARIN ÖNÜNDE SANA MİNNET DUYGULARIMI YOLLUYORUM.LÜTFEN BUNDAN SONRAKİ SAVAŞIMIZDA BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAMAN DİLEĞİYLE TEKRAR TEKRAR SAYGILAR SUNUYORUM

  YanıtlaSil
 103. Fes düştü.İyimayanın kel göründü.Ben bukadar pişin bir adam görmedim.Bunun telefonunu gay diye internete vermek lazım.Bir insan bukadar kişiliksiz olamaz.İşte size gerçek dolandırıcı;Ahmet iyimaya.
  Bir kere soyismi yalan.Bunun mayası bozuk.Alla belasını versin.

  YanıtlaSil
 104. sinir bozuk.kelimeler eksik olabiliyor.kusura bakmayın.

  YanıtlaSil
 105. ZİYA BEY
  madde 337/a - (ek: 18/2/1965 - 538/133 md.)
  44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmıyan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında gösteremiyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu hakkında, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, tetkik mercii tarafından 3 aydan 1 seneye kadar hafif hapis cezasına hükmolunur.

  birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez.

  borçlunun iflası takdirinde birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır.

  SİZE CEZA VERİLEBİLMESİ İÇİN BİLEREK VE KASTEN MAL KAÇIRMIŞ OLDUĞUNUZUN İSPATLANMASI LAZIMDIR..
  EĞER BORÇLUYKEN HİLELİ YOLLARLA ÜZERİNİZE KAYITLI MALLARI DEVRETMİŞ KAÇIRMIŞ DEĞİLSENİZ CEZA ALAMAZSINIZ.
  İFLAS MUCBİR SEBEPTİR.
  ÇEKİNMENİZE GEREK YOK..
  İFADENİZ BU ŞEKİLDE OLACAK..

  YanıtlaSil
 106. Bu iyimaya yahudiye benziyor gibi geldi bana.>Kökenini bilen varmı?

  YanıtlaSil
 107. arkadaşlar vekillerle görüşen oldumu geçici 1 maddesinde geriye işlenmesiyle ilgili önerge verilirmi. gerçi önergeler otomatik virus tarama gibi reddediliyor ama yine umut. ve arkadaşlar akp nin vekillerinin yarısından fazlası cezaya karşı iyimaya dahil. ama onlarında eli kolu bağlu çünkü tayyip talimatı verdi yasayı geçireceksiniz diye. kim olsa siyaset yapabilmeleri için eyvallah diyorlar . iyimaya pişkin gülmüyor mahçup gülüyor

  YanıtlaSil
 108. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BİRAZ EVVEL, BİZLERE FAZLASIYLA DESTEK VEREN DEĞERLİ MİLLETVEKİLİMİZ, SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'Ü ARAYARAK, BENİM VE HEPİMİZ ADINA, SAYGI; SEVGİ VE ŞÜKRANLARIMI BİLDİRDİM. BUGÜNE KADAR; TÜM EMEĞİ GEÇEN, KATILICI ARKADAŞLARIMADA, SAYGI; SEVGİ VE HÜRMETLERİMİ İLETİYORUM. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 109. AKP kendi iş dünyasını koruma altına alıyor..şu anda hangi kademede olursa olsun her kademede sadece AKP li iş adamları önde.piyasada verilen çeklerin çoğu bu iş adamlarında toplanıyor..o yüzden çek tasarısı beklenildiği gibi akp li iş adamlarının menfaatleri doğrultusunda şekillenecektir...yazık...

  YanıtlaSil
 110. 2002 seçimlerini hatırlıyorumda seçim gecesi sayın baykal'a soru soran gazeteciye yorumu Türkiye büyük bir felakete doğru adım atmaya başladı Allah sonumuzu hayır etsin bu a ke pe felaket olacak demişti . ellerinden öperim sizin sayın Deniz Baykal

  YanıtlaSil
 111. slm arkadaşlar bu yasa bu akşam bitermi kuşkuluyum.fikri olan varmı?

  YanıtlaSil
 112. sn. Hasan(Barışçı)-Mersin
  istikrarlı çabalarınız bugünlere gelmemizde çok etkili olmuştur. en derin saygılarımla...
  2626

  YanıtlaSil
 113. CÜNEYT BEY MAL BEYANINDA BULUNMA ZORUNLULUĞU VARMIDIR BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.

  YanıtlaSil
 114. ya bu iyimayanın kalbi kötü maya olmuş önergeleri dikkate bile almıyor insan bi dinler bi düşünür sn ali rıza öztürk konuştukça adamın red cevabı vereceğini tahmin etmek zor değil ne kadar halktan uzak bir adam onlar sandıkta görürler sırıtmayı

  YanıtlaSil
 115. görüşmenin bu akşam bitmesi gerekiyormuş,
  zaten bişey kalmadı...

  YanıtlaSil
 116. Çok Değerli Arkadaşlarım.Görünen o ki AK Parti herzaman ki gibi "dediğim dedik çaldığım düdük" edasında hiç bir önergeyi kabul etmyor."Biz ne diyorsak o".Tasarının değişme ihtimali bana göre hiç ama hiç yok.Bana göre yasa bu şekliyle geçer.Gerçi haklarını yemiyelim. 500 TL olan Banka yükümlülüğünü 600 TL ye çıkardılar.
  Ne yapalım.Canımız sağolsun.Rabbim hepimizin Yar ve Yardımcısı olsun."Sn Ali Rıza ÖZTÜRK'e Sonsuz Teşekkürlerimi Sunraım"...Sinan

  YanıtlaSil
 117. erkan güldürdün beni allahda seni güldürsün

  YanıtlaSil
 118. TAHLİYELER NE ZAMAN BAŞLAR
  BİLGİSİ OLAN VAR MI?

  YanıtlaSil
 119. erkan arkadaş yorumlarımızda biraz daha sakin olmaya davet ediyorum, yahudiye benzese yada benzemese birşey değişmez, kişiliği ortada, yorumunuzdan biraz yahudileri, kötüler gibi bir mana çıkıyor,yanlış anlaşılmalara mahal vermiyelim, iktidar gibi olmayalım derim nacizane fikrim budur.

  YanıtlaSil
 120. ÇOK ÇOK DEGERLİ SİTE YÖNETİCİLERİ SİTENİZE 30 GÜN ÖNCE ŞU YENİ TEKNOLOJİ SAYESİYLE BULUŞTUK KEŞKE DAHA ÖNCE ULAŞABİLSEYMİŞİM BU GÜZEL MÜCADELE KANALINDAN ÇOK KİŞİNİN HABERİ YOK, BU KISA ZAMAN ZARFINDA SİZLERİN TAVSİYELERİDE DOĞRULTUSUNDA BU GÜN BİR YORUMUMU MİLLETVEKİLİMİZ MECLİSTE OKUDU DİĞER BİR MİLLETVEKİLİ RİCAM OLAN 35 ÖRNEKTEN MAĞDUR OLAN ARKADAŞLARIMIZLA İLGİLİ,ADLİ PARA CEZASINDAN MAHKUM OLAN DOSLARIMIZIN SAYISIYLA VE ADLİ PARA CEZASININ BU GÜNE KADAR RAKAMSAL MİKTARINI SORDULAR ŞİMDİ HER KESİN KENDİNE GÖRE BİR ÇEVRESİ OLDUĞUNA GÖRE KALABALIKLAŞTIĞIMIZDA HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAĞINI UMUYORUM BU VESİLE İLE BU SİTEYİ KURUP İNSANLARIN SESİNİ DUYURAN SAYIN SİTE YÖNETİCİSİ ARKADAŞLARIMA ÇOK ÇOK TEŞEKÜR EDERİM,,, İHTİYAR

  YanıtlaSil
 121. YURDIŞINDAYIM VE İZLEYEMİYORUM ERTELEME SÜRESİ NASIL GEÇTİ DURUM NEDİR YAZARMISINIZ

  YanıtlaSil
 122. Arkadaşlar Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK için söylenecek çok şey var ama en kısa ve uygun olanı "kahraman vekil" demek olur sanırım.
  Ali Rıza Bey bizim kahramanımız oldu. Kendisiyle daha önce hiçbir irtibatım olmadığı halde yolladığım bir mesaja karşılık hem yüreklerimizden geçen isyanımızı mecliste yankılattı hemde beni arayarak konuyla ilgili görüşme nezaketinde bulundu. Böyle ince ruhlu düşünceli ve adaletli çok az insana rastladım.
  yakalamalarım düşer düşmez kendisini ziyaret edeceğim ve her konuda danışmanlık yapmak bilgi donanımı sağlamak için elimden geleni yapacağım.
  Eğer bir insan hiç tanımadığı, çıkar lobilerinin dolandırıcı ilan ettiği insanların hakkını savunacak kadar adil oluyorsa, onun önünde siper olmak yanında savaşmak boynumun borcudur. Allah kendisinden Razı olsun. Bizim gibi mağdur edilmiş, namuslu iyi niyetli işadamlarıyken bir anda hayatı kaydırılmış insanların hakkını savunmak, inanıyorum ki Cenab-ı Hakk tarafından da ayrıca ödüllendirilecek maneviyatı güçlü insan olmaya yakışır kişilerin davranışıdır.
  İki Cihandada işlediği sevapların ödülünü alır inşallah.

  Arkadaşlar ellerimizdeki her bilgiyi her olayı her doneyi vekillerimize iletmeliyiz ki onlar daha ne yapabilirim ne söyleyebilirim diye sağa sola bakınmadan bilgiye ulaşabilsinler zaten zaman kısıtlı bir de bunlara ulaşmakla zaman kaybetmesinler.

  Bu arada DTP kapatıldı ve bütün DTP vekilleri istifa edeceğini beyan etmekte. Yeterli sayıya kıl payı ulaşarak hükümeti düşürecekleri görüşüne katılıyorum. 1 nisanda dışarı çıkmayı beklerken aynı zamanda seçim karmaşası içindede bulunacağımızı söylesem yalan olmaz.
  Artık herkez kimin gerçekten Halkçı ve Hakçı, kimin Hakçı gözüküp Maddiyatçı olduğunu apaçık görmüştür ayağını oyuna göre uzatır!

  YanıtlaSil
 123. iyimayanın saçının boyası kalbine sıçramış

  YanıtlaSil
 124. Yo gayet açık yazdım.Alınan alınsın..

  YanıtlaSil
 125. tv seyredemiyorum son durum nedir bilgi lütfen

  YanıtlaSil
 126. Ben parayı insan değerinden üstün tutan hiç himseyi sevmem.Bu tür insanlar benim açımdan kötüdür.Yahudilerde bu açıdan rüşdünü ispat etmiştir.

  YanıtlaSil
 127. ne dio bu mhp li yahu ? 2 sene daha uzatmayın diyo ?

  YanıtlaSil
 128. Ama meselemiz yahudilik değil o akımdır.Kendi çıkarlarını kutsal sayan akım.Ve bu akımı savunan birsürü türrk vekili izliyorum sabahtan beri.Kin kusuyorum.

  YanıtlaSil
 129. Arkadaşlar hatırlarsanız karşılıksız çeke meclis kapanmadan önce bu İyimaya karşı çıkmıyor muydu? Bu nasıl hukukçu? fikirleri hemen değişti??? Kendi fikrini bile savunamayan insanlar bizi yönetiyor

  YanıtlaSil
 130. 9.madde görüşülüyor

  YanıtlaSil
 131. herkese geçmiş olsun diyebiliriz, 2 madde kaldı onlarda yürürlük tarihi ile ilgili

  YanıtlaSil
 132. lütfen bilgi verin

  YanıtlaSil
 133. arkadaşım konuyu dağıtma yahudiler diye genelleme yapma, konumuz yahudilik vs değil yahudilik bir akımda değildir, her insan için çıkarı önemlidir, biz ne için uğraşıyoruz burda çıkarlarımızı korumak için değilmi, bende hoşlanmıyorum bende nefret ediyoırum bu vekillerden ama burada kusmuyorum kinimi, sonuçta hakaret içeren ahlaki değerlere sığmayan yorumlar yapmayın diye uyarı var buna herkes uymak zorundadır.

  YanıtlaSil
 134. Arkadaşlar

  Aranmalar düştüğü andan itibaren. Ankara ise Ankara İzmirse izmir eylem se eylem yürüyüşse yürüyüş her türlü alınacak karara sonuna kadar varım.
  Aydın (istanbul)

  YanıtlaSil
 135. arkadaşlar sakın zafer sorhoşu olmayalım. Mucadelemiz sonuna kadar devam edecektir.
  newsmannn

  YanıtlaSil
 136. erteleme oldu mu

  YanıtlaSil
 137. Herkes iyimaya ve caniklinin ne kadar yaltakçı olduğunu geri kalan akp milletvekillerinin birer uzaktan kumandalı vekiller olduğunu gördü.....Allah topunun belasını versin nokta!!!

  YanıtlaSil
 138. hız yapıyor vicdansızlar...

  YanıtlaSil
 139. Arkadaşlarım
  Bir yıldır sabırla beklediğimiz bu gün (isteklerimizi tam olarak gerçekleştiremesekte) lütfen tartışma ve kırıcı olabilecek sözlerde bulunmayalım..
  Biliyorum şimdi şimşekler bana dönecek :) olsun ne yapalım katlanırız :)

  YanıtlaSil
 140. Her insanın çıkarı önemli değildir.Aslolan insandır.İnsanı yok sayan çıkar bana gerekmez.Bende geri vites yok.Doğrularımı para,çıkar değiştirmez.Yahudi tanımam ama para kazanma yöntemlerini çok okudum iyi bilirim.Burada henüz hakaret etmedim yada sen hakaretin ne olduğunu bilmiyorsun.

  YanıtlaSil
 141. Yok başkan kestim.Cevap vermicem.

  YanıtlaSil
 142. Yahu bunlardan ne beklersinizki adamların vizyonları yok, suratlarında memenet yok, neylerki ne yapsınlar.

  YanıtlaSil
 143. kadına bak önergeleri burda görülmüyor diye yok sayarak maddeyi kabul etti, bunalr herşeyi planlamışlar zaten, uyguluyorlar ve istedikleri gibi geçiriyorlar her maddeyi hayret ya, tam padişahlık sistemi,

  YanıtlaSil
 144. 127 arkadaşım
  yasa çıkar birazdan.
  2 sene erteleme var
  muhasebecilere af var
  başka bi şey yok.
  prdn var, cezalar 2 katı...

  YanıtlaSil
 145. bu gece bitecek inşallah ama cumhurbaşkanlığına gidip imzalanacak yoksa tutuklamalara devam dikkat edin

  ONAYLANDIKTAN SONRA SERBESTSİNİZ

  YanıtlaSil
 146. özgürlük bi kazanılsın mecliste nöbete geçilir biraz mantıklı olalım

  YanıtlaSil
 147. bütün maddeler kabul edildi peki şimdi ne olucak anlamadığım için soruyorum biri bilgi verebilirmi ?

  YanıtlaSil
 148. @newsmannn

  bana göre şu anda ortada kazanılmış bir zafer yok, herşeyi istedikleri gibi yaptılar, hiçbirşey değişmedi, deiştirdekleri tek şey, banka garantisini 1000 tl den 500 e indirmek oldu buda bankaların zaferi olur ancak :)

  YanıtlaSil
 149. iyi olur erkan.konuyu dağıtma.

  YanıtlaSil
 150. Değerli arkadaşlarım.Bence esas iş bundan sonra başlıyor.Toplamda 500 bin kişi olduğumuzdan bahsediliyor.Yanımıza 1 de arkadaş alsak 1 milyon kişi eder.Bence yakalamalar kalktığı gün dilediğiniz bir yerde buluşup eyleme geçelim.Askerlerimizi şehit eden şerefsizleri bile desteklemek için 50 bin kişi toplanabiliyor.

  YanıtlaSil
 151. cüneyt senin emeklerini biliyoruz mecliste beraber milletvekilleri özellikle iyimaya yla çok sohbet edeceğiz birader

  YanıtlaSil
 152. bunlar kendi yerlerine birer robotta koysalar olurdu nasıl olsa herşeyi düşünmüşler.kalpleri hissetmiyor.

  YanıtlaSil
 153. 146 daki arkadaş, eğer yanlış bilgim varsa düzeltin lütfen 2 sene erteleme yok taahüd vererek 2 sene içinde ödeme var, çek ve yasal temerrüt faizi ile beraber nerdeyse borç 2 katına çıkıyor, ayrıca 2 sene sonra ödeyemesseniz, ceza devam ediyor üstüne birde 3 ay taahütü ihlal için ceza alıyorsunuz, bu bir kazanım değil bana göre, taahüt işi olmasa o zaman gerçekten iyi olacaktı bayağı bir zaman kazanacaktık bu arada kanunun değişmsi için baskılara devam edecktik, ben şahsen ödeyemiyeceğimi bildiğim bir para için taahüt veremem, veripte 3 ay daha ceza alamam.

  YanıtlaSil
 154. Arkadaşlar


  Bu chp süper yaaaa adamlar derslerini süper çalışmışlar. Fatih altaylının yazısını tam zamanında tam yerinde okudu helal vallahi

  YanıtlaSil
 155. bu akp liler neden pişkin pişkin utanmadan sırıtıyolar anlamadım.Hadi yasayı boşverdik ortada bu kadar şehit varken. Daha 24 saat önce 19 tane gariban sırf bunlar ülkeyi adam gibi yönetemediğinden 300-500 lira için yerin 2 km dibinde çalışmak zorunda kaldığı için öldü.sayın erkan inan yahudiler bile bu kadar umursamaz ve yüzsüz değildir.

  YanıtlaSil
 156. arkadaşlar cumhurbaşkanlığı makamına mail atalım ve faks çekelim. içerdeki arkadaşların çıkması buna bağlı. şimdi bunu yapalım sonraki adımlarımızı konuşuruz. öncelikle içerdeki arkadaşlarımızın çıkması için cumhurbaşkanlığı harekete geçirelim. hala bitmedi cumhurbaşkanı onaylamadan kanunu tekrar görüşmek için meclise geri gönderme ihtimali var . unutmayalım......
  newsmannn

  YanıtlaSil
 157. bu siteyi takip eden, çapa sarfeden, organize eden, mail fax atıp telefon eden herkes,e teşekkür ediyorum, ve guru duyuyorum, eğer bu çabalarımız olmasaydı, şu anda , sonuçun değişmiyeceini, bile bile hala konuşmaya, insanları aydınlatmaya, çalışan chp vekilleri olmazdı, işte gerçek vekil bunlar bana göre çünkü milleti yani bizi temsil ediyorlar dertlerimizi meclise taşıyorlar.

  YanıtlaSil
 158. 155 te yazan arkadaş teşekkür taahüd vermeden kurtuluş yok yanii yazıkk bize

  YanıtlaSil
 159. BU KAMER GENÇ İNSANI ÖLDÜRRRRRR

  YanıtlaSil
 160. ÇIKARDIĞIM SONUÇLAR,
  1-JENARDİ VE CÜNEYT KARDEŞLERİM,UNUTULMAZ BİR ÇABA VEREREK,TÜRKİYE'DE BELKİ İLK DEFA ESNAF DEDİĞİMİZ BİZLERİ,SANAL BİR ORTAMDA ÖRGÜTLEYEREK ŞU ANDAKİ ERTELEME KAZANIMININ ELDE EDİLMESİNE VESİLE OLMUŞLARDIR.KENDİLERİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ VE MİNNETLERİMİ SUNUYORUM.
  2-AKP BİRKAÇ MİLYON İNSANIN NEFRETİNİ VE BEDDUASINI ALMIŞTIR.YALANCILIK,PİŞKİNLİK,VURDUMDUYMAZLIK,MAZLUMA ALDIRMAZLIK,ZULMÜN AVUKATLIĞINI YAPMAK AKP NİN SIFATLARI OLMUŞTUR.
  3-MHP MAALESEF TERÖR VE PKK SÖYLEMİ DIŞINDA SOSYAL MESELELERDE PEK DÜŞÜNMEYE VAKTİ YOK HAVASINI VERMİŞTİR.OLAYIN BOYUTLARINA VAKIF DEĞİLDİR.ANCAK MADDELER BİTERKEN VE O ZAMANA KADAR SAKLANAN SAYILAR RESMİ OLARAK AÇIKLANINCA AYIKMIŞ,BU OLAY TOPLUMSAL KANGREN HALİNE GELMİŞTİR DİYEBİLMİŞTİR.BUNA ANCAK GÜNAYDIN DENİR.
  4-CHP YE VE SAYIN ÖZTÜRK E MİNNETTARIZ.BUGÜNE KADAR AKP VE MHP YE OY ATMIŞ BİRİ OLARAK ŞUNU SÖYLEYİM Kİ BENİM VE AİLEMİN OYU ÖZGÜRLÜK VE HUKUK ADINA BUNDAN SONRA CHP YEDİR.
  5-SİVİL HAREKETİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU BURADA ANLAŞILMIŞTIR.DAHA YAPACAK İŞLERİMİZ VARDIR.
  6-ÖNCELİKLE BUNU ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMEK İÇİN BURADAKİ BİRLİKTELİĞİMİZİN VE CHP YLE TEMASIMIZIN DEVAMI GEREKMEKTEDİR.
  7-İKİNCİ OLARAK YENİ BİR HEDEFİMİZİN OLMASI AMACIYLA ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİM. MESKENLERE YAPILAN HACİZ İŞLEMLERİNİN KALKMASI İÇİN DE BİR PLATFORM OLUŞTURMALIYIZ.İNSANLAR EN BASİT EV EŞYALARINDAN BİLE MAHRUM BIRAKILARAK İNSANLIK DIŞI ORTAMLARDA YAŞAMAYA MECBUR BIRAKILAMAZ.BUNU DİLLENDİRMELİ VE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ.
  8-TEKRAR TEKRAR JENARDİ,CÜNEYT VE İSMİNİ SAYAMADIĞIM ,BURDA SADECE İSİM OLARAK TANIYABİLDİĞİM BÜTÜN KARDEŞLERİMİ EN SICAK HİSLERİMLE KUCAKLIYORUM.
  9-LÜTFEN BURDAKİ BİRLİKTELİĞİMİZİ KAYBETMEYELİM.DAHA YAPACAK İŞLERİMİZ VAR.

  YanıtlaSil
 161. sn ünlütepe çok güzel konuştu teröristlerin çek suçu olmadığı için affedildiği madur insanların hapiste olmasının düşündürücü olduğunu söyledi

  YanıtlaSil
 162. CHP Afyon Milletvekili Sn.Ünlütepeye sonsuz Teşekkürler.
  Collog

  YanıtlaSil
 163. kamer genç süper konuşuyor da yine konuyu zıvıttı deniz fenerine geçti durduk yerde :)

  YanıtlaSil
 164. Şu an cezaevınde hükümlü olan bir kişi alacaklı ile anlaşmayı nasıl yapacak.. bilgisi olan varmı acaba..

  YanıtlaSil
 165. yani şimdi hapisten çıkıp nisan ayında yine mi içeri girecekler? bu daha kötü bir durum,

  YanıtlaSil
 166. kamer genç ne alakasız bir adam

  YanıtlaSil
 167. KAMER GENÇ SHOWWWW ALLAH SENİ NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSIN KAMER GENÇÇ YA PAZARLIĞIN ORTASINDA SIRASIMIYDI BU HERİF RESMEN .......

  YanıtlaSil
 168. erken yazılan çekler ile ilgili durum nedir ?
  SS

  YanıtlaSil
 169. arkadaşlar bu kamer genc'i zaman zaman çok taktir ediyorum...ama konu şu an deniz feneri değil...offff...bu iki yılda nasıl ödenir ki..?zaten anamız ağlamış..çok zooorr..iki yıl sonra yine aynı şeyler...tek şansımız allaha sığınıpbol bol şans oyunları oynamak..iki yılda tutturdun tutturdun yoksa yine hapisteyiz...

  YanıtlaSil
 170. pardon anlayamadım 147 ne demek istediniz

  YanıtlaSil
 171. kamer genç lafı koyacaktı akp ye orda dolandıranlar dışarda çek suçluları içerde diyecekti ama adam akp nin korkulu belası hemen lafını kesiyorlar fakat şunu gördük örgütlenmek lazım daha çok çekmaduru bu sitenin varlığından habersiz gazete ilanı çok işe yarayacak yarın ilk işim para havale edmek olacak ptt ile ozaman daha geniş kitlelere ulaşacağız daha çok baskı yapacağız örgütsüz bu işler olmuyor lütfen zaten batmışsız gazete ilanı çıksın diye yollayacağımız para bizi hiç batırmaz elimizden geleni yapalım burada bizim için uğraşan arkadaşların emeklerine saygı duyalım yardımcı olalım çevremizde bizim gibi madur insanlar varsa onlarada ulaşıp sitemizi daha aktif kullanıma açalım daha fazla örgütlü hareket bize ivme vede güç katacaktır ALPER

  YanıtlaSil
 172. erken yazılan cekler de bir değişiklik yok değilmi cezalar düşüyor bari o durumdaki arkadaşlar kurtulsa

  ömer genç

  YanıtlaSil
 173. bu adamlar birbirlerini anlayamıyorlar bizi nasıl anlasınlar offff of

  YanıtlaSil
 174. abiler cehaletimi mağzur görün.benim 20000(yirmibin)tl çekten aranmam var..şimdiki durumum ne oldu?

  YanıtlaSil
 175. Sayın Cüneyt beye bir sorum olacak. Bu yasa kesinleştikten sonra aranmalara devam edilekmi tahhütname yada anlaşmaya kadar, yoksa 1 nisana kadar anlaşma yada taaahüt için süremiz varmı. Yani kısacası hapistekiler serbestmi hemen yoksa anlaşma yada taaahüt vermeden hapisten çıkamayacaklarmı.
  Can

  YanıtlaSil
 176. arkadaşlar bu yasa bitse ne bitmese ne,bir iyileştirmemi var,
  faizi ile birlikte taahhütde bulunacaksın,resmen alacaklının kucağına iten alçak bir zihniyet var.2 yılda iş mi kuracaksın,sermayemi bulacaksın,nasıl kazanacaksın.sözde milli irade safsatası yapan bu haramzadeler,pkk yandaşlarının gerçek yüzleri ortada,komisyon ve başkanı pişmiş kelle gibi sırıtıyor,adeta dalga geçiyor,
  Söz veripte yerine getirmeyen,mecliste yemin edip,yeminine sadık kalmayanları varın siz değerlendirin.

  YanıtlaSil
 177. çek mağduru olupta hala bu akp ye oy vercek kimse varmı acaba....

  YanıtlaSil
 178. Zamanından önce yazılmış çekten dolayı 12binlira adli para cezası aldım,3 takside bölündü,ilkini ödedim 4 binlira.Sonraki taksitleri ödemedim ve yakalanmam var.Şimdi ben kalan 8 binlirayı mı ödiyicem yoksa borcun toplamının faiz işlemiş hali ile avukat masraflarınımı???Bu yasanın bana getirdiği ne?

  YanıtlaSil
 179. 162 de yazan arkadasa tumuyle katiliyorum...simdi katilarak guclenme zamani...yeni mucadelelere

  YanıtlaSil
 180. ya siteyi takip eden konuyla ilgili az çok bilgisi olan arkadaşlara sesleniyorum arada Cumhurbaşkanlığına fax çekelim yok arayalım yada cumhurbaşkanlığından dönermi gibi mantık ötesi fikirleri burada yazıp insanların olmayan morallerini yıkan aklı evvel arkadaşlar lütfen Abdullah gül ün hangi akp yasasını geri çevirdiğini gördünüz yada üzerinde oynandığını kısmen yada tamamen değiştirildiğini gördünüz lütfen mantıklı şeyler yazalım işte akp nin istediği ve hazırladığı boyutta çıktı yasa daha söze gerek yok bundan sonraki 2 yıllık süreçte çalışmalarımıza ve baskılarımıza devam edelim kazanılmış olan 2 yıllık süreci en iyi şekilde kullanalım örgütlenmeye devam + eylemlerimizede devam edelim
  saygılar

  YanıtlaSil
 181. 170 TE YAZAN ARKADAŞA YENİ KANUNA GÖRE VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEKLERE HAPİS VAR VADESİNDE YAZILAN ÇEKLERE YOK:):) CÜNEYT'E KAFAYI AYNI SORULARLA YEDİRTMEYİN KAMER GENÇ YETİYOR ZATEN

  YanıtlaSil
 182. ya bu kamer genç bugün bela oldu ya. bismillahirrahmanirrahim

  YanıtlaSil
 183. ya bu kamer genç bugün bela oldu ya. bismillahirrahmanirrahim

  YanıtlaSil
 184. arkadaşlar cumhurbaşkanının onaylaması lazım yoksa hapistekiler çıkamaz. cumhurbaşkanlığı kanunu tekrar görüşülmek için meclise geri göndere bilir. o yüzden cumhurbaşkanlığı makamına mail atalım faks çekelim onaylaması için......
  newsmannn

  YanıtlaSil
 185. GÜRCAN. ARKADAŞLAR ÇOK BÜYÜK BİR AKSİLİK OLMASA KANUN YANİ ERTELEME ÇIKDI GİBİ AMA ŞUNA DİKKAT EDELİM CUMHURBAŞKANI İMZALAMADAN BENİM GİBİ YAKALAMASI ÇIKAN ARKADAŞLAR LÜTFEN DİKKATLİ DAVRANMAYA DEVAM ETSİNLER İNFAZ POLİSLERİ AZ ÖNCE BİLE Bİ ARKADAŞIMIZI ALMAK İÇİN PUSU KURMUŞLAR

  YanıtlaSil
 186. Arkadaşlar,meclis öyle yada böyle 2 yıl ertelemeyi çıkartmıştır.Burada tek bir kazanacımız olmuştur o da ALİ RIZA ÖZTÜRK...dür.Ahmet İyimaya ya gelince,Erkan kardeşimin yapmış olduğu yahudi benzetmesine katılıyorum,çünki bu memlekete tefeciliği getiren ve osmanlının çöküşüne neden olan (Kapalıçarşı tefecileri)onlardır.Erkan kardeşim yahudi benzetmesi ile tip olarak değil de ,paraya tapanlar ve herşeyini onurunu ve şerefini para için satanlar onlardır anlamında söyledi sanıyorum.Benim yahudi benzetmesinden anladığım budur.Bu arada örnek mi istiyorsunuz,başta Kurtuluş faktoring olmak üzere % 90 ı yahudi,geri kalanı kapalıçarşıdaki bazı mardinli süryani altıncılardır.Çok az kısmı ise Türk tür.Bunlar Türkiyenin gerçekleridir.Aslında konunun derinine inerseniz görünüşte bizler çek mağdurları olarak 500000 kişi olmamıza rağmen.Aslında farkında olmadan faktöring ve bankaların kucağına atılan geri kalan 70 milyon vatandaşımız asıl mağdurlardır.Bu nemenem bir iştir ki Anayasaya aykırı olduğu bilinerek sadece piyasanın daralmasından korkularak bu yasa çıkartılmış ve neticesinde Anayasa ayaklar altına alınmıştır.Mecliste el kaldıran tüm milletvekilleri de bu suça ortak olmuşlardır.Hiç dikkat ettinizmi bir çıkıp ta Ali Rıza Öztürk'e sen yalan söylüyorsun,gerçekleri çarpıtıyorsun diyebildi mi.Diyemezler,çünki Ali Rıza beyin söylediklerinin kelimesi kelimesine doğru olduğunu kendileri de çok iyi biliyorlar.Konuşmasını yaparken, sataşma bile yapamadılar.Bizlerin bu andan sonra yapabileceği şudur,önümüzdeki bir kaç hafta içinde herkesin kendine ait işleri,yakalama GBT vs gibi sorunlarını çözerek,kendini bu işi düzeltmeye ve mücadeleye vermesidir.Bu işin burada bitmediğini,bitmeyeceğini,yapılan bu Anayasa ihlalini başlarına geçirmek için el ele vermeliyiz.Bunlarla mücadelemiz için Ali Rıza Öztürk ten yardım alabiriz,ben önümüzdeki haftalarda kendisine mecliste bir teşekkür ziyareti yapmayı planlıyorum.isteyen arkadaşlar haberleşerek bana katılabilirler.Arkadaşlar şunu hiç bir zaman unutmamalıyız,çek yazılı bir kağıttır,netice de para ödeme aracıdır,bu kadar basit bir şey için hukuk ayaklar altına alınmış,Anayasa çiğnenmiştir.Yarın bir gün başka bir şey için,özgürlüklerimiz veya demokrasi için hukuk ve Anayasa yine çiğnenecektir çünki bu iktidar bunu alışkanlık haline getirmiştir.bu yasada olduğu gibi,konu alacaklıların durumu değil,faktöring ve icra avukatlarının işsiz kalmaması,bankaların teminata çek almasının devamı için devlet garantör olmuş ve tahsilatçılığa soyunmuştur.Bunu asla unutmayınız.Hukuksuzluk kimseye bir fayda getirmez ama HUKUK ELBET BİRGÜN ONLARADA LAZIM OLACAKTIR.
  Herkese geçmiş olsun ve iyi haftasonları dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
  ZOLA

  YanıtlaSil
 187. ilk yıl ödenecek tutar toplam borcun 3 te birinden az olamaz diye önerge veriyorlar, yani bir sene içinde borcun 3 te 1 ini öderim diye taahüt vermek gerekiyor, önerge verdiler kabul edilmez umarım.

  YanıtlaSil
 188. ŞOK ŞOK ŞOK
  3/1 i ilk yıl için önergesi gerçekten AKP nin son dakika şerefsizliği çok kötü gol attılar adiler.buna acil çözüm bulmamız lazım

  YanıtlaSil
 189. 155 deki arkadaş bildiğim kadarı ile bu taahh.de ceza yok bu diğerlerinden farklıbu konu daha önce tartışıldı

  YanıtlaSil
 190. sUAT kılıç tefecilerin uşağı adi herif

  YanıtlaSil
 191. arkadaşlar cumhurbaşkanıda imzalasa chp bu konuyu anayasa mahkemesine götüremezmi?götürüp götürmeyeceklerini nasıl ögrenicez?bu iş çorba oldu canımda çok sıkılıyor!!!

  YanıtlaSil
 192. Son dakika golü,Geçmiş olsun.

  YanıtlaSil
 193. 14 ile 26 arası mecliste bütçe görüşmelerinden dolayı ziyretçi kabul almıyorlar...

  YanıtlaSil
 194. ŞEREFSİZLER SON KAZIĞI ATTILARRRRRRRRRRR

  YanıtlaSil
 195. EYVAH ÖNERGE KABUL EDİLDİ

  YanıtlaSil
 196. Andolsun ki, birçok cini ve insanı cehennemlik olarak yarattık. , Onların kalpleri var. Fakat anlamazlar, gözleri var, fakat görmezler, kulakları var, fakat işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan da sapıktırlar. Onlar gaflet içindedirler

  Ne de güzel anlatıyor ayet a.k.partiyi

  YanıtlaSil
 197. sn iyimaya ve akpliler inşallah eve gittiğizde ailenizden birinin bizim durumumuza düştüğünü görirsünüz oh o pişmanlığınızı nasıl görmek isterdim

  YanıtlaSil
 198. alın size akp golü 3 de 1 kabul edildi yani bu adamlar satılmış uşak başka bişey deyil

  YanıtlaSil