Cumhuriyet Halk Partisi’ne Güveniyoruz

Yeni Çek Kanununda Anayasamıza İnsan Hak ve Hürriyetlerine aykırı olan hükümleri gerek kürsüde gerek medyada her fırsatta dile getiren, Hukukun üstünlüğünü, Adaleti, İnsan hak ve Hürriyetlerini savunmayı öncelikli görev bilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Parti Grup Başkan vekilleri, Adalet Komisyon Üyeleri ve CHP Milletvekillerimize, Çek Mağdurlarına verdikleri destek ve duyarlılıkları için teşekkür ederiz.


Cumhuriyet Halk Partisi’ne Güveniyoruz

YENİ ÇEK KANUNU ANAYASAYA AYKIRIDIR
5941 Sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 tarihili, 27438 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 9. maddesinde 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile bu kanun hakkında değişiklik yapan 4814 Sayılı Yasanın geçici 5. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kalkan 3167 Sayılı Yasanın 16. maddesinde ÇEKİ KEŞİDE EDEN hesap sahipleri veya temsilcilerinin, çek karşılığının bulunmamasından dolayı cezalandırılacağı yolundaki hükme istinaden görülmekte olan kamu davası açılmıştır.
Bahsedilen 16. maddenin metni okunduğunda, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK FİİLİNİN TECZİYESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ çok net bir biçimde anlaşılmaktadır.
Yürürlüğe giren 5941 Sayılı Yeni Yasanın 5. maddesinde ÇEKİN KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILMASINA NEDEN OLMAK EYLEMİNİN CEZALANDIRILMASININ ÖNGÖRÜLDÜĞÜ birinci fıkradan anlaşılmaktadır.
Yeni yasada eylemin failini belirlemek, tanımlamak çok geniş kapsamlı yapıldığından, aynı maddenin ikinci fıkrasında failin tanımlanması ihtiyacı hissedilmiş; HESAP SAHİBİNİN BİRİNCİ FIRKADA TANIMLANAN EYLEMİ İŞLEYECEK KİŞİ OLDUĞU VARSAYILARAK SAPTANMIŞTIR. Eğer hesap sahibi gerçek kişiyse bu gerçek kişi, hesap sahibi tüzel kişiyse ve eğer yönetim organı tarafından bir kişi bu konuda görevlendirilmişse o kişi, eğer görevlendirme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan kişi veya kişilerin tamamı eylemden dolayı Ceza Hukuku açısından sorumlu tutulmuştur.
Ceza Hukuku ilkeleri ışığında ve bu düzenleme karşıında mevcut yargılamalar açısından aşağıdaki sonuçlar doğmaktadır.
1- Karşılıksız çek keşide etmek eyleminden dolayı açılan davalarda, 3167 Sayılı Yasa yürürlükten kalktığı için bu eylem nedeniyle ceza verilmesi mümkün değildir.
2- 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmeden önce karşılıksız çıkan çekler nedeniyle, çekin karşılığını hazır bulundurmamak eylemi suç olmadığından yeni yasaya göre de ceza verilemez.
Çünkü, Anayasa’nın 38. maddesi aynen “ kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.”, keza Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasında “işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez…” emredici hükümleri yer almaktadır.
Anayasanın ve Türk Ceza Yasası’nın genel bölümlerinde yer alan sarih bu hükümler karşısında davaya konu çekin karşılıksız çıktığı günde, çek hesabında karşılık bulundurmamak eylemi suç olmadığından, 5941 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce eylem işlendiğinden, sonradan yürürlüğe giren yeni yasa dolayısıyla mahkumiyet hükmü tesis edilemez.
Buna paralel olarak, 3167 Sayılı Yasa hükmü mülga olduğuna göre, mülga hüküm nedeniyle de mahkumiyet tesis edilemez.
Buradaki sorun, lehe olan bir yasanın uygulanması sorunu değildir. Çünkü 5941 Sayılı Yeni Yasa tamamıyla yeni bir suç ihdas etmekte, eski kanunda yer alan eylemler artık suç teşkil etmemektedir. Eğer öyleyse bile önceki yasa yürürlükten kalktığına göre, önceki yasa döneminde açılan davalar karara bağlanamaz.
İşlendiği anda, tanımlanmış bir suça giren eylem, daha sonra çıkan bir ceza kanunuyla tanımlanan yeni suça konu olsa da artık yeni tanımlama nedeniyle cezaya konu olamaz.
Çok net bir biçimde 3167 Sayılı Yasa karşılıksız çek keşide etmek eylemini, 5941 sayılı yasada çekin karşılığının bulunmaması sonucunu, daha net ifadeyle farklı farklı iki durumu ceza hükmüne konu almaktadır. Dolayısıyla bir fiil için getirilmiş iki farklı cezai hüküm söz konusu değildir. Farklı iki eylem için getirilmiş birbirinden apayrı iki farklı suç tipi söz konusudur.
Pratik bir ifadeyle, nasıl ki? 5941 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce suç olmayan bir konuda yeni bir suç ihdas edilseydi, yasanın yürürlüğe girmesinden önce işlenen eylem nedeniyle ceza verilemeyecektiyse, hakkında hasbel kader başka bir suçtan dolayı dava açılmış kişiler için de sonradan yürürlüğe giren yasayla getirilen yeni suç tipi açısından ceza verilemez.
Kaldı ki, 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan cezaların şahsiliği prensibine aykırı hüküm ifade etmektedir. Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulmalıdır. Çünkü tüzel kişilerde yönetim organı üyesi olan kişilerin, suça konu eylemi işlememesi ve hatta suça konu eylemden haberi olmaması halinde bile cezai hükümle karşılaşması mümkün olmuştur.
5941 sayılı yasada düzenlenen yeni ve bambaşka bir eylemin suç kabul edilmesinden dolayı, daha önce mülga kanunda tanımlanan başka bir eylem nedeniyle hakkında kamu davası açılmış olsa dahi sanık hakkında yeni eylem nedeniyle ceza verilemez, 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci cümle Anayasaya aykırıdır..

ÇEKTE VADE
Anayasamızın 38. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesine göre “Çek, görüldüğünde ödenir.” Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. demektedir Çek Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında” denilmek suretiyle suçun oluşumunu çekin üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlamıştır.
(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.
-GEÇİCİ MADDE 1-(5) 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
Çeki hiç bir şekilde düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edemezsin,etsen bile karşılığı olsa dahi ödeme yapılmaz ve hukuki takip yapılamaz. Bu hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesine göre “Çek, görüldüğünde ödenir" hükmüne açıkça aykırıdır.Türk Ticaret Kanunu 692. Maddesinde çeklerde bulunması gerekli zorunlu unsurlar sayılmıştır. Bu maddeye göre çeklerde vade yoktur. Diğer ticari senetler Poliçe ve Bono (Emre Muharrer Senet) dan farklı olarak Çek iktisadi fonksiyon olarak nakit ödeme aracıdır. Poliçe ve Bono (Emre Muharrer Senet) ise iktisadi fonksiyon olarak kredi aracıdırlar.
Bu düzenleme Çeki kredi sözleşmesi niteliğine almaktadır ve artık senet niteliği taşıyan Banka çeklerine dolaylı olarak Adli Para cezası verilerek ve bununda özgürlüklerden alıkoyan hapis cezası, Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün ilgili hükümlerine açıkca aykırıdır.
Bu husus Adalet komisyon raporunda da açıkça belirtilmiştir.
Adalet Komisyonu raporunda : Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.
- Tasarının değişik maddelerinde birçok suç tipi ihdas edilmiştir. Bürokratik halkalara yeni bürokratik halkalar eklenmiştir. Ancak bu yöntemle çekin güvenilir bir ödeme aracı olması sağlana­mayacaktır.
- Tasarıda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım yerine, adli para cezası öngörülmesinin (adli para cezası ödenemediğinde hapis cezasına dönüşeceğinden) bir esprisi yoktur. Ayrıca, kişi ekonomik du­rumu uygun olması durumunda zaten çek bedelini ödeyecektir. Hamilin çek bedelini ödeyemeyen kişiye bir de adli para cezasının verilmesi mantık dışı bir durumdur.
- Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.
ifadeleri tutanaklara geçmiş ve rapor halinde çek kanunuyla beraber yayınlanmıştır.

PARA CEZALARININ İNFAZI
KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK

--MADDE 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek fıkra: 5170 - 7.5.2004 / m.1) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
--MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Gün adli para cezası sistemi ile nispi para cezası sistemi birbirine karıştırılarak karma bir uygulama yapılmıştır.Bu iki sistemin ise bu şekilde bir arada uygulanması mümkün değildir. Buna göre Anayasaya açıkça aykırılık vardır.
Yeni yasada karşılıksız çek suçunun üst sınırı 1500 gündür. Alt sınırı yazılmadığı için 5 gündür. Ancak verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden aşağı olamaz dendiği için asıl alt sınır karşılıksız kalan çek miktarıdır. Yani karşılıksız çek suçlarında artık karşılıksız kalan çek bedeli alt sınırdır. Bu miktarın ise kaç gün olduğu belli değildir. Çünkü doğrudan verilmiş bir para cezasıdır.. Bu düzenleme infaz sırasında eşitsizliklere yol açacaktır.
5275 S.K.’un 106/3 fıkrası uyarınca “Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir” düzenlemesine göre 500 gün adli para cezasından çevrilen 10.000 TL’yi ödemeyen hükümlünün cezası 500 gün hapse, 100 gün adli para cezasından çevrilen 10.000 TL’yi ödemeyen hükümlünün cezası 100 gün hapse çevrilecek olup bu durumda açıkça bir adaletsizlik doğacaktır, ekonomik sıkıntıları nedeniyle borçlarını ödeyemeyen ve sosyal ekonomik durumu kötü olan sanığa tayin edilen günün az karşılığı adli para cezasının çok tutulması mı gerekecektir? ( 1. örnekte 100 gün ve 100 TL/den hesaplanıp 10000 TL adli para cezası gibi) Yargıç yasa koyucu yerine geçerek norm koyamaz Kimse koşullar varsa 20 TL den yerine 100 TL den belirleme yapacağı mecburiyetini yasal olarak açıklayamaz..
TCY 52 md metninde veya gerekçesinde “ para cezasının hapse çevrilmesi aşamasında aleyhe bulunan 3167 sayılı Kanun’dan daha aleyhe bir durumun ortaya çıkmaması gerekliliği “ şeklinde takdir kullanılacaktır yazmıyor, sadece “ kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri” göz önünde bulundurulabilir(ki zaten sanık ekonomik olarak çökmüş ve çek karşılıksız çıkmış) Yani 100 TL değil 20 TL ye gerekçe olabilir, bu aynı bedel çek üzerinden yargılanan iki kişinin farklı cezalara çarptırılması anlamına gelirki Anayasamızın 10. Maddesine aykırıdır.

SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR
--5941 s. Yasanın 5. madde 4. fıkrasının gerekçesinde; “Dördüncü fıkrada, hakkında gerek koruma tedbiri olarak gerek güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilecek kişiler, belirtilmiştir..
Bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için eylemin mutlaka suç teşkil etmesi gerekir.Suç işlemeyen bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz.Sadece koruma tedbiri uygulanabilir.Yeni yasaya görede karşılıksız çek keşide etmek suç değildir.Karşılığını bankada bulundurmamak suçtur.
Çekin karşılığını bulundurmakla yükümlü kişiler ise kanunun 5/2.maddesinde açıkça ve tahdidi olarak sayılmıştır.kanunun 5/4.maddesinde yer alan "karşılıksız çek düzenleyen" ibaresi çek hesabı sahibi olupta (gerçek kişi veya tüzel kişiliğin kanunda sayılan yönetim organı üyeleri) aynı zamanda karşılıksız çeki keşide etmiş olan kişileri kapsar.Çek hesabı sahibi olmayan sadece vekaleten çek keşide edenleri kapsamaz.
Aksi takdirde TCK.nun 7/1.maddesi gereğince eylemi suç teşkil etmeyen bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz?Çek Kanunun 5/3.maddeye göre herhangi bir hukuki yada cezai sorumluluğu bulunmayan kişi hakkında yasaklama kararı verilemez? suç işlemediği için hakkında herhangi bir dava açılmayan kişi hakkında Mahkeme resen yasaklama kararı veremez? Kanun maddesi açıkça anayasaya aykırıdır ve iptali gerekir. Çünkü kanun koyucu hiç bir zaman için eylemini suç olarak kabul etmediği kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulayamaz..

--MADDE 38 . – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
5237 sayılı TCK MADDE 7. - [1] İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar.
[2] Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

GÖREVLİ MAHKEME
--Yeni Çek Kanununda, 3167.Sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1/3 de eski çeklerle ilgili olarak 3167 Sayılı yasanın uygulanacağını ve görevli mahkemeninde Asliye Ceza Mahkemesinin görevli olduğunu söylüyor, Yasada çeklerin şekil şartı yönünden 3167'nin uygulanacağına dair ibare yoktur. 3167 sayılı kanun bir bütün olarak ele alınırsa mahkemenin görev kısmı da buna dahil oluyor. Yasada Açıkca Anayasaya Aykırılık vardır.

VEKALETEN ÇEK İMZALAMA
--5-(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
Bir tarafta vekalet ile çek keşidesini yasaklanmıştır, diğer yandan vekalet ile karşılıksız çek keşide edene ceza verilmemiştir..HUKUK DEVLETİ ilkesinin açık bir ihlalidir ve Anayasa kuralına aykırıdır. Bu durumda vekaleten çek imzalayana ceza verilemez...

538 yorum:

 1. Merhaba sayın arkadaşlar ben sızın gıbı çek mağduruyum ceklerımın coğunu ödedim yanlızca hatır cekı olarak verdiğim ceklerı ödemıyorum tam 5 senedır kacıyorum ama kacarak olmuyor hatır ekı olarak verdiğim cekjlerıde ödeyeeğim bu yasadan yararlanmak ıstıyorum yalnız bu yasa nasıl işleyecek onu merak edıyorum avukatım bugun Şişli cumhuruyet savcılığına gıttı şahsın kendısı gelecek demiş diğer tarafdan yıne bugun sultanahmete adlıyesıne gıttı oradanda avukat la olmaz şahıs kendısı gelecek demışler bunlar kacan yakalanmamış ınsanların peşindemı yoksa maksatları ne nıye avukat kabul olmuyormuş avukata şunu demişler şahıs ödemezse senmı ödiyeceksın diye .aranızda kacak olup avukatı tarafından anlaşma yapan varmı varsa örnek olarak geöterelım bu yasa istanbulda başka bursada başka izmirde adana da başka mı uygulanıyor

  YanıtlayınSil
 2. Şimdi konuyu anladım. İki ayrı olgu varmış. Teşekkürler cüneyt hocam...

  YanıtlayınSil
 3. Mail adresi bu cezaevlerinde tahliye rezaletini vs yazın
  trt2

  istegundem@trt.net.tr

  YanıtlayınSil
 4. trt2 bakış
  çekler konuşuluyor
  mail gönderin arkadaşlar
  istegundem@trt.net.tr

  YanıtlayınSil
 5. arkadaşlar TRT2 de bizim le ilgili bir program var şu an. istegundem@trt.net.tr ma,l adresi de bu programın Cuneyt beyden aldım. Mail atalım mağduriyetimiz konusunda..

  YanıtlayınSil
 6. sayın cüneyt benim sorunum çekin çek hesabı bulunan bankadan yazılmış 05.12.2002 keşide tarihi 16.12.2002 tarihinde yazılmış 10 gün geçmiş başka bir ilde değil çekin çek hesabı bulunan bankadan yazılmış ve bana çeza çıktı bunu ben lehime kullana bilirmiyim saygılarımla aycan

  YanıtlayınSil
 7. NE KONUŞTU BU ADAM BİZİM SİTEMİZDE DAHA FAZLA BİLGİ YER ALMAKTADIR

  YanıtlayınSil
 8. bilgisi olanlar cevaplayabilirmi?
  temyiz aşamasında olan çek davalarında lehe hükümlerin uygulanabilmesi için ne yapmamız gerekiyor,yoksa resen yargıtayca dikkate alınırmı? yardımcı olabilirmisiniz?

  YanıtlayınSil
 9. konuşuyolarda ne oluyor ? bildiklerimizin tekrarıişte taahüt dediler verdik 1 hafta oldu halatahliye edemediler yazık bu insanlara hiç acıma duyguları kalmamış sistem okadar yavaşki kimse bişey yapamıyo

  YanıtlayınSil
 10. Sayın Aycan hnm;

  Eğer sizin çekiniz söylediğiniz gibiyse;

  1- Resmi tatilleri hesaplayınız. Eğer resmi tatile geliyorsa ve ilk iş günü 16/12/2002 e tekabul ediyorsa işlem doğru.
  2- Her ne kadar siz 05/12/2002 olduğunu iddia ediyorsanız; o zaman çekin üzerinde oynama yapılmıştır, ve paraflanmıştır. Tabiki de sizin bundan haberiniz olmaz.

  Verdiğiniz çekin sizde fotokopisi varsa, ve fotokopisinde çeki sizden alan kişinin "Çek aslını aldım" isim,soyisim ve imza sı mevcutsa;
  SAHTECİLİKTEN dava açarak onu cezalandırabilirsiniz. Bu da size, alacaklının bu davadan vazgeçmeye zorlayan bir unsur olur.

  YanıtlayınSil
 11. gerçekten trt2 deki uzman çok komikti adamın dünyadan haberi yok...

  YanıtlayınSil
 12. ben bir şirkette müdürlük yaptım ve daha sonradan buradan istifa ederek ayrıldım. fakat çalıştığım şirket çıkışımı vermemiş. vermiş oldukları 2 adet çekten dolayı ben ceza aldım belki tebligatlar bana ulaşsa mahkemelere girsem ceza almazdım fakat mahkemelere girmediğimden dolayı ceza aldım. çekteki imzalar benim değil. çekleri ben vermedim. cezam kesinleşmiş. nasıl birşey yapabilirim teşekkürler. bekir

  YanıtlayınSil
 13. sayın cüneyt iş günümü yoksa gün hesabımı yapacaz resmi tatil olarak dediğiniz şey hafta sonu tatillerde sayılıyormu yani cumartesi pazar öyleyse doğru ama nerde kaldı gün sayısı 10 günmü 10 işgünümü saygılarımla teşekkür ederim aycan

  YanıtlayınSil
 14. Cezanın kesinleştiğini Mahkeme Kaleminden başka yerden öğrenemezsiniz. Veya bir avukatınız öğrenebilir.

  Öncelikle ceza; verilen tarihten 1-2-3-4-3-5-6 ay sonra bile kesinleşebiliyor.

  Eğer yakın zamanda ceza almışsanız iyi araştırın. Belki kesinleşmemiştir.

  Ben karardan 1 ay sonra temyize gönderdiğim dosya var...

  YanıtlayınSil
 15. TRT2 deki programada mail attık.şimdi avukatımız karşı tarafın avukatıyla görüştü 19.70 tllik çeke yasadan yararlanırsanız 53 bin istedi yasadan yararlanmazsak 1 sene içinde ödeme tahahütünde bulunun 25 bin yapayım yoksa çıkarılmasına izin vermem dedi iyice insanları sıkıştırıyorlar :( bukadarda olmaz

  YanıtlayınSil
 16. arkadaşlar ne kadar cezamızın olduğunu nasıl öğrenebiliriz lütfen bir cevap aranıyorum ama kaç çekden ne kadar borçtan bilmiyorum polisler bir cevap vermiyo adliyede zaten farklı yerlerden açılmış davalar görünmüyo artı kendim gidemiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

  YanıtlayınSil
 17. Ben şahsen aldım Ptt de gbt konusunda bir problem yok.Uyap tan tek tek davalarınızı görebiliyorsunuz.PTT den alınan şifre ile Türkiye de hakkınızda açılmış davaları ve sizin açtığınız karşı davaları görebiliyorsunuz.Bir ileri adım ise E-İmza ile şahsınıza ait dosyalarınızın içeriğinide izleyebiliyorsunuz.Onu almak biraz pahalı:)).

  YanıtlayınSil
 18. Merhaba arkadaşlar
  Benim eşimde metriste ve geçen hafta dilekçelerini göndermişti.Bu gün istanbul adliyesindeki dosyaları ne aşamada diye öğrenmeye gittim.Daha dilekçesi ile ilgili faks adliyenin infaz bölümüne ulaşmamış bilgisini aldım.İstanbul adliyesi infazda metrise ait birkaç dosya vardı gelen.Bize gelen işlemi bekletmiyoruz en fazla 1 saat içinde ilgili mahkemeye yolluyoruz dediler.Görünürdede çok yoğun değillerdi.Bende faksların geçen haftadan beri neden gelmemiş olabileceğini sordum.Bana söyledikleri bize metristen direk faks gelmez onlar evrakları bakırköy infaz taşra bölümüne yollarlar oradan bizlere fakslar gelir dediler.Söylediklerine göre Bakırköyde bir sıkıntı var evraklar çabuk gelmiyor.Daha sonra bakırköye gittim oradan isimle bir bilgi alınamıyor.Her gün 500 faks geliyormuş onlarda işlemleri yapıyorlarmış.(Ortalama 10 dosyası olan var dersek her gün 50 kişinin evrağı gidiyor benim hesabıma göre)Dolayısıyla benim öğrenebildiklerim bunlar umarım işinize yarar.

  YanıtlayınSil
 19. ÖZET : Ödeme ve keşide yeri aynı olan suç konusu 31.12.2001 keşide tarihli çekin TTK.nun 708/1. maddesinde belirtilen 10 günlük yasal süre içerisinde 10.01.2002 tarihinde ibraz edildiği gözetilmeden süresinde ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.
  DAVA : 3167 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Devrim'in yapılan yargılanması sonunda; beraatine ilişkin ANKARA 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.06.2003 gün ve 2002/1327 esas 2003/652 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 09.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
  KARAR : Ödeme ve keşide yeri aynı olan suç konusu 31.12.2001 keşide tarihli çekin TTK.nun 708/1. maddesinde belirtilen 10 günlük yasal süre içerisinde 10.01.2002 tarihinde ibraz edildiği gözetilmeden süresinde ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
  SONUÇ : Yasaya aykırı, müdahil ile vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 26.01.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  demekki iş günü filan yok
  çekin yazıldığı gün haliyle sayılmıyor
  yani 11 gün oluyor
  yada onun gibi birşey
  ama sonuçta tatil günleride bu 10 günün içinde yada 11 hangisiyse artık

  YanıtlayınSil
 20. sayın cüneyt çok saol bununla ben yarin avkatıma gidicem ve bu işi bitirecem gerçi bu çeke ispat davası açacaktım onu açmayacam şimdi buna itiraz edecem Allah razı olsun çok teşekkürler kolay gelsin aycan

  YanıtlayınSil
 21. GÖRÜYORMUSUNUZ BAKIRKÖYDE NE DEMİŞLER HER GÜN 500 FAKS GELİYOR DİYE BAKIN ADETİN ÇOKLUĞUNA BAKIN YOKMU BİR HELAL SÜT EMMİŞ HABERJİ ŞU KAÇ İKİBİN VAR YAA

  YanıtlayınSil
 22. Şişli 8 asliye gününden önce yazılab çeke beraat.

  Y.Ö

  YanıtlayınSil
 23. 17 de yazan arkadaş almış olduğunuz şifre ile tek tek mi girip bakıyorsunuz yada tc no nuzu yazınca hepsi alt alta otomatik sıralıyormu.Bizahmet cevap verirseniz sevinirim

  YanıtlayınSil
 24. arkadaşlar t-1 c-15 ten tahliye olan varmı acaba

  YanıtlayınSil
 25. arkadaşlar metris yarın açık görüşmü kapalı mı

  YanıtlayınSil
 26. Alt alta tümünü görüp izleyebiliyorsunuz.Üstüne tıkladığınızda içeriğini izliyorsunuz.

  YanıtlayınSil
 27. arkadaşlar ben kesin bir haber aldım ve yüzde yüz doğru hepimize geçmiş olsun değil geçirmiş olsunlar nedenmi...benim 2004 den 3200 çekim var şu an 18.000 tl eski kanunda 3200 ü yatırdığımda serbestim şimdi 18.000 tl artı 2 senelik tahattüt faizini verirsem serbesttim anlıyacağınız geçici tahattütte bulunacaz ödüyemiyecez ama 1 sene hür gezecez bilginiz olsun istedim

  YanıtlayınSil
 28. Cüneyt kardeş ltd.şti. nde hissem olmadan müdür olarak dışarıdan atama olduğumu ve tasviye sürecine 2005 te girildiğimi ticaret odası yetkilisiyle görüştüm bir şey yapamazsın sorumlusun mahkeme ye verirsen belki haklıbir sebep bulursan dedi rahmi bey e ^ltd.şti.tasviyesi başlamış sadece ticaret odası gazete de yazyınlannmış başka işlem yapılmamış ortaklar kayıp ^ diye bir görüşebilsek mümkünmü?


  ANTALYALI

  YanıtlayınSil
 29. Suheyl beyy,
  Bu PTT den alınacak olan şifreyi hangi bölümden ve de ne ad altında talep ediyoruz
  UYAP için şifre mi diyoruz yoksa vatandaşlık şifresimi???

  YanıtlayınSil
 30. metris yarın açık görüş
  haftayada açık görüş eni yıl nedeni ile

  YanıtlayınSil
 31. UYAP'da PTT den alınan şifreyle girişi nereden yapıyoruz? Ben uyap girişinde şifre yazılacak biryer bulamıyorum?

  YanıtlayınSil
 32. adalet ararken ve tahliye için gün sayarken abimin gönen cezaevine sevk edileceği haberini aldık.infaz savcısı taahütlerin ilgili mahkemelere faxlandığını birkaç güne abimin evde olabileceğini söylemişken adalet bakanlığından sevk emri gelmiş, 8 aydır cezaevinde yatan abim tahliye beklentisiyle iken şimdi sevk olacağı haberiyle yıkılmış durumda bir iş adamı iflas edebilir ancak malum çek yasasından dolayı ceza evine girmesi zaten aile yapısı dahil tün psiklojik tahribatı yapmışken birde umutları yıkan ve yaraya tuz basan sevk haberini hakedermi

  YanıtlayınSil
 33. 27 de yazan kişiyim yarın sabah gidip teslim oluyorum 13 veya 14 gün yatıp çıkacam patronlarımada memlekette işim var 15 gün ücretsiz izin verin dedim işlerde kesat hemen kabul ettiler...allah diğer arkadaşların yardımcısı olsun

  YanıtlayınSil
 34. Arkadaşlar,

  Vekaleten imzadan dolayı ceza alııpta yeni yasanın lehe işlemesi göz önüne alınarak, hapisten çıkan, yakalaması kaldırılan kimse var mı?

  Selamlar

  YanıtlayınSil
 35. slm cüneyt bey yurtdışında yaşayan çek mağdurlarındanım. kısaca bir sorum olacak.takipettigim kadarıyla karşı tarafın avukatı veya alacaklıyla anlaşma yapılırsa vade farkı gündeme geliyor.buraya kadar tamam.ancak adli para cezası için mahkemelere taahhüt verildiğinde faiz işlememesi gerekirken onada faiz işletiyorlar.yani devlet mahkemeler araclığıyla birilerinin tahilatçılıgına soyundu. ve bu işlerden komisyon mu alacak.(mafyacılık yapacak yani) peki sorum şu: adli para cezasını hemen ve defaten yatırdım. mafya(pardon devlet) ne diyecek peki???

  YanıtlayınSil
 36. 33 de yazan kişiyim bugüne kadar adsız diye yazdım şimdi açıklıyorum erşah şahin adım

  YanıtlayınSil
 37. Arkadaşlar,
  PTT ye gidip E-Devlet şifresi almak için nüfus kağıdı ve 1 Tl ile ilgili masaya başvuruyorsunuz.Buradaki avantaj tüm türkiyedeki davalarınızı lehte aleyhte olarak aynı sayfada dökümlü olarak izleyebiliyorsunuz.Dava dosyasına inip izlemek istiyor iseniz ayrı bir E-İmza başvurusu yapıyorsunuz ancak o bayağı pahalı bir şey galiba 250 veya 300 gibi bir şey.

  YanıtlayınSil
 38. Süheyl Bey,

  Şifreyi nasıl alacağımızı anladık fakat hangi sitede kullanıp davalarımızı görüntüleyeceğiz, buna da açıklık getirirmisiniz lütfen?

  YanıtlayınSil
 39. Sayın Cüneyt bey cevaplarsanız sevinirim. Ben bu yazıdan şunu anlayamadım. Vekaleten çek kesenlere ceza çıkması mı isteniyor? Yani vekaleten çek kesenler de cezalandırılsın anlamında bir itiraz mı oluyor bu? Aydınlatırsanız sevinirim.Teşekkürler.
  Aysun

  YanıtlayınSil
 40. sühel çok sağolda hepsini bütün mahkemeleri tek tek araştıracaz herhalde bölge mah 1,2,3, diye gidiyonereden dava açıldığını bilmediğimiz için başka kolay yolu varsa uyapta paylaşırsan memnun olurum

  YanıtlayınSil
 41. aysun
  Yasada olmamamasına rağmen vekaleten çek kesenler dağıtanlar ne olacak..
  bunun cezası nedir..
  İş hayatında, şirketler brokrasi işlemleri için 3. kişilere vekalet verirler, kötü niyetli bu vekalet sahibi, şirket çeklerini bir şekilde ele geçirip imzalayıp verirse ne olacak? Çek sahibi bundan sorumlu olacak?
  Bunla ilgili bir açıklama hükmü yok..

  YanıtlayınSil
 42. metris t 1 b 18 den tahliye olan varmı avukat hiç bir şey yapmıyor metristen toplu taahüt verdiler 1 ankara 1 konya 4 ist dosyamız var ben bişey yapabilirmiyim eşimin durumu kötü onu biranönce çıkartmak için ne yapmalıyım lütfen yol gösterin

  YanıtlayınSil
 43. Arkadaşlar
  CHP Yasayı Anayasa mahkemesine götürmek için çalışmalarını sürdürüyor ama bir yandanda mağduriyetler artarmı çekicesi var..
  Kafalarda soru işareti var

  YanıtlayınSil
 44. Arkadaşlar,
  Site adresi www.E-Türkiye.gov.tr
  Sisteme aldığınız şifre ve kimlik no ile girdikten sonra Adalet Bakanlığı sekmesinin altında dava dosyası sorgulama linkine tıkladığınızda bütün davalarınız karşınıza gelecek.Ondan sonra onların içeriğini tıkladığınız zaman göreceksiniz.Ayrıca detay olarak da Uyap ın sistemindende tek tek sorgulama da yapabilirsiniz ama dosya bazında ve tek tek oluyor.Daha kullanışsız ve hangi davalarınızın olduğunu bilmeden oluyor.

  YanıtlayınSil
 45. bütün gün adliye adliye gezdikten sonra 7 dosyanın 6 sının düşümünü yaptırdım..1 taneside hakim duruşmada olduğu için yetişmedi..metristen dosyalar önce bakırköye gidiyor oradan dağıtılıyor ..eşimin bir dosyası ayın 25 inde gitmesine rağmen hala b.çekmeceye gönderilmemişti...takip edilmezse iş uzuyor..yapılmıyor değil ama uzuyor..birde bütün bunları eşimin koğuşundan c.ertesi çıkan bir arkadaşıyla birlikte yaptım..yeni dostlar edinmek bu kötü günlerin tesellisi en azından..

  YanıtlayınSil
 46. Cüneyt bey,şu anda zaten bir rezalet yaşanıyor ülkemizde.Basın ve görsel medya ilgisiz kalmaya devam ediyor.Şu yaşadığımız başlıbaşına bir haber değilmi.Ama gelin görünkü ilgisizler.C.evlerinde durum belli.Kaçaklardan hala taahhüd veren yok gibi.Vermeyi düşünende çok az.Çünkü taahhüd vermeye giden tutuklanıyor.Daha nasıl mağdur olalımki.Sesimizi bir şekilde duyurmamız lazım ama nasıl.Bunun çözümünü aramamız lazım asıl.!

  YanıtlayınSil
 47. DEĞERLİ CÜNEYT BEY HER KESİN BİR HİKAYESİ VAR KİMİN DOLANDIRICI KİMİN BATAKÇI OLDUĞUNU BU ADALET SİSTEMİ İLE ÇÖZECEKSİNİZ BENİM 500 BİN ÇEKİMİ AKAN TİCARET İÇİNDE AVANS ALAN FİRMA MALIMI VERMEDİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR OLMAYAN BORCUM İÇİN BENİ PARAMPARÇA ETTİ BU ADAMLAR ONSEKİZ TİRİLYON O ZAMANIN PARASI MİLLETE YARA YAPTILAR ONLAR ŞİMDİ SON MODEL ARABALARLA BOĞAZDA DOLAŞIYORLAR KİME DERDİNİ ANLATACAKSIN BU KANUNU HAZIRLAYANLAR SADECE ÇEKİN ÖDENMESİNE BAKIYORLAR BEN HAKİM KARŞISINDA BU MALI ALMADIM BİLE DİYEMEDİM SONRA SON YILLARDA TİCARETİN ŞEKLİNE BAKIN ÇARESİZ ESNAF SAADET ZİNCİRİ KURDU BİRBİRİNE HATIR ÇEKİ VERDİLER FAKTORİNGLERDE PARA YAPTILAR TABİİ SONU DIKANACAK BUNU HERKES BİLİYORDU ASLINDA YAZILACAK ANLATACAK O KADAR ÇOK ŞEY VAR AMA KİM OLURSA OLSUN KARŞILIKSIZ ÇEKTEN YARGILANIYORSA DOLANDIRICI DEĞİLDİR ÇÜNKÜ DOLANDIRICILAR ZATEN PARAYLA BEŞ TAŞ OYNUYORLAR BEN ŞU KANUNDA NEYE SEVİNDİM BİLİYORMUSUNUZ İKİ UFAK OĞLUM VAR BEN HAPSANEDEYKEN NASIL SÜNNET OLCAKLAR DİYE AĞLIYORDUM HANİ DÜĞÜN FALAN YAPCAĞIMDAN DEĞİL SADECE BAŞLARINDA OLMAK İÇİN AH CÜNEYT BEY İNŞALLAH SİZLE TANIŞIRIZ ÇÜNKÜ BENİM GÖZÜMDE SİZİN YAPTIKLARINIZ ÇOK BÜYÜK HAYIR BUNU HEP İZLİYORUM SAYGILARIMLA.

  YanıtlayınSil
 48. SEVGİLİ ARKADAŞLAR DÜN VE BÜGÜN CHPLİ VEKİLLERİ ARADIK.ÇEK KANUNUNU ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRMELERİ İÇİN RİCADA BULUNDUK..

  VEKİLLERİN ANAYASAYA AYKIRILIK KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ HEP AYNI.ANCAK BUNU ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRME KONUSUNDA BİR KAÇ ÇEKİNCELERİ VAR..ERTELEME İLE CEZAEVİNDEN ÇIKACAK OLANLARIN TAHLİYESİ UZAYACAĞINDAN VE BAŞVURMA SÜRESİ 60 GÜN OLDUĞUNDAN BU KONUYU 5 OCAK SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA GÖRÜŞME KARARI ALMIŞLAR.

  MAĞDURİYETLER KISMINDA BİR MAĞDURİYET DAHA YARATMAMAK İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYORMUŞ.

  BURDA YAPMAMIZ GEREKEN,CHPLİ VEKİLLERİMİZE DESTEK OLMAK.ONLARIN ARKASINDA OLMAK.EMİNİM Kİ ALACAKLILAR VE TEFECİLER DE ONLARA BASKI YAPIYORLARDIR.ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEMELERİ İÇİN BASKILARINI SÜRDÜRÜYORLARDIR.

  ARKADAŞLAR SİZLERE MAİL GÖNDERDİK.CHPLİ VEKİLLERİ ARAYALIM.BU TEREDDÜDÜ ORTADAN KALDIRALIM.

  YanıtlayınSil
 49. Ümraniye Cezaevinden 17:30 itibari ile iki tahliye olmuş. Ceza evine ulaşıp tahliye olan ve olacaklarla ilgili bilgi alabilecek kimse varmı?

  YanıtlayınSil
 50. arkadaşlar hepimiz çek mağduruyuz piyasayı dolandırıp çeki ödemiyeceğini bile bile kesenler hariç... ben 400.000 tl dolandırıldım 14.500 tl toplam ödüyemedim evim arabam arsam ne varsa sattım ama yetmedi aranıyorum 4 senedir alacaklı avukatları benden faizi ve avukat parası ile 88.000 tl tahattüt istiyor ben vermiyorum vermiyecem eskiden 14.500 tl yi devlete yatırsam hürdüm şimdi yatırsam hak getire a.k.p. öyle bir kanun getirdiki adli para cezası kalktı borcunu faizi ile ödersen serbestsin benim tavsiyem cezaevine girmemiş veya giren herkese avukatlara şunu diyin ben borcumu faizsiz ödemeye razıyım sen avukatlık ücretini al alacaklı ana parasını alsın beni hür bırakın yoksa ben bu faizlerin altından kalkamam sakın ola faizi ile borcu kabul etmeyin ama gerçekten dolandırı değil esnafsanız zaten dolandırı iseniz siz için fark etmez dolandırmaya devam edeceksiniz...saygılarımla erşah şahin

  YanıtlayınSil
 51. Sayın Jenardi; Az önceki yorumunuz ile ilgili olarak size bir soru sormak istiyorum. şöyle ki Eğer bu yasa CHP vekilleri tarafından ana yasa mahkemesine gider ve de oradan iptal edilirse hepimiz açısından olumlu olacağı yönünde bir kanı var. Bu yasanın iptal olması demek bir önceki yasanın yürürlükte kalması demek değil mi?? yoksa cezalar tamamen mi iptal olacak, eğer bu iptal olup 3167 yürürlülükte kalacaksa mağdurlara genel anlamda faydası olmayacaktır.

  YanıtlayınSil
 52. Cüneyt bey cevabınız için teşekkür ederim. Fakat burada dürüst çalışan sadece görevi gereği vekaleten çeklere imza atan memurun suçu ne? Bunun ayrımı nasıl olacak? Şahsen ben bu konuda çok sıkıntı yaşadım ve yaşıyorum. Şirket ortağı değildim. İmzaladığım çeklerden dolayı adli para cezaları aldım ve şu anda bu borcu ödemek için banka kredisi çektik. Şu an gırtlağa kadar kredi borcum var. Halen de temyizde olan dosyalarım var. Temyizdeki dosyalar nasıl sonuçlanacak? Bu durumda benim gibi sadece maaşlı çalışanların durumu nasıl olacak? Yeni kanunda sevindik hevesimiz boğazımızda mı düğümlenecek? Teşekkür ederim.
  Aysun

  YanıtlayınSil
 53. BENİM ANLAMADIĞIM ADLİ PARAYI YATIRINCA CEZALAR DÜŞMÜYORMU? MUTLAKA ALACAKLIYA FAİZİ İLEMİ YATIRMAK LAZIM? BU KONUDA BİLGİSİ OLAN VARMI?

  YanıtlayınSil
 54. eşim biraz önce tahliye olmuş 2.sulhta aranması varmış jandarma tekrar almış.içeriğini nasıl öğrenebiliriz yardımcı olurmusunuz acil!!!!!!!!!!!!!

  YanıtlayınSil
 55. ANAYASA MAHKEMESİ ÇEK KANUNUNUN 5.MADDESİ OLAN CEZA MADDESİNİ İPTAL EDERSE, GERİSİ İLERİSİ OLMAKSIZIN HERŞEY BİTER.HERKES KURTULUR.RAHAT RAHAT BORÇLAR ÖDENİR.

  YanıtlayınSil
 56. arkadaşalar şu anda aranan arkadaşlarımız ne yapacaklar tahahhüt imzalayıp aramadan kurtulacakmı peki tahahhüt için gidip yakalananıp hapse atılan arkadaşlar var .bende yurt dışındayım.ülkeme girmek istiyorum.kapıda yakalanınca tahhahüt verip hemen bırakacaklarmı.bilgisi olan varmı.yardımcı olan arkadaşlar olursa seevinirim

  YanıtlayınSil
 57. sulh ceza dan gelen ceza 450 tl gibi olan cezadır abla

  YanıtlayınSil
 58. Ayşe Hanım
  Bu gün izlediğiniz prosedürü ayrıntılı olarak yazarsanız bizlerde aynısını uygularız.
  Metristen yollanan evrakları mı takip ettiniz yoksa eşinize taahütnameyi imzalatıp doğrudan ilgili mahkemeye mi götürdünüz?

  YanıtlayınSil
 59. aşe hn adliyelerde takibi yapmak için sadece hangi adliyelerde dosya olduğunu bilmek yeterli mi yoksa infaz büroya mı gitmeliyiz ltfen bilgi verirmisiniz

  YanıtlayınSil
 60. arkadaşlar bugün hiç metrislen görüşen yokmu ben defalardır arıyorum görüşemedim görüşen varsa lütfen yazın tahliyeler devam ediyormu ne durumda

  YanıtlayınSil
 61. ARKADAŞLAR 13 BİN TL LİK ÇEKİ ÖDEMEK İÇİN ALACAKLIYI ARADIM 48 BİN OLARAK TAKSİT YAPIYIM DEDİ İŞTE AKP GERÇEGİ BU 13 BİNE 48 BİN ÖDE VAYBE NE AKP İMİŞ

  YanıtlayınSil
 62. sayın cüneyt ve emre bey BENİM ANLAMADIĞIM ADLİ PARAYI YATIRINCA CEZALAR DÜŞMÜYORMU? MUTLAKA ALACAKLIYA FAİZİ İLEMİ YATIRMAK LAZIM? BU KONUDA BİLGİSİ OLAN VARMI? hamdi

  YanıtlayınSil
 63. Cüneyt ve Emre Beye;

  Aranmakta olduğumdan dolayı (1.Dosya, 14 tane Gıyabi tevkif); adliyeye gidip taahhütte bulunacağım. Sitemizde Cezaevinden verilecek taahhüt örneği var. Dışardakiler için yok. Bunu da ekleme şansımız var mı ? En azından benim gibi olanlar başvurabilir. Artık çok sıkıldım. Patlamak üzereyim. Sanki Dünya üstüme üstüme geliyor. En azından 1 sene rahat gezer, Allah ın izniyle de hallederim İnşallah.
  Yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlayınSil
 64. 62 de yazan arkadaş: Adli para cezasını yatırınca cezalar düşer. Bu açık ve net...

  Ve tüm değerli dostlar: Allah hepinizin yardımcısı olsun. Ben içerde 4 gün kaldım. Çok zor... Ancak dik durunuz.. Size şunu söyleyeyim. Çıktığımda yaşadığım sevinci asla unutmam. Ve insan çıkınca karşısında güçlü insanlar görmek istiyor. Aileme kavuştuğum anı hiç unutmam.. Eşimin gülen yüzünü ölsem unutmam... Dik durun sevgili dostlar, dik durun...

  YanıtlayınSil
 65. Affınıza sığınarak kafam iyice karıştı.Lütfen 2005 öncesi benim karar tarihim Ağustos 2003 ceza zaman aşımından ne zaman faydalanabilirim.Anlıyacağınız başka ümidim kalmadı.30.000 TL.- elimden teminat için alınan çekleri faiziyle ödemem mümkün değil.Teşekkürler. Burcu

  YanıtlayınSil
 66. Şükrü kardeşim
  Arananlar içinde tahhut örneği var cezaevindekiler için olan tahudun hemen altında dikkatli bakarsan görursun

  YanıtlayınSil
 67. ocean blue 194

  çekte zaman aşımı olayını biraz farklı anlatmışınız düzeltiyorum,

  başka bir ilden gidip çekin arkasaını yazdıramassınız şöyleki,

  çeki veren banka ile keşide yerinde yazılı yer aynı ise zaman aşımı süresi 10 gündür,

  örnek,

  çekte yazan xxxxxx bankası analya şubesi, çeki yazarken keşide yerine antalya yazarsanız, çeki türkiyenin neresinde bankaya götürürseniz götürün 11. gün arkasını yazdıramassınız,

  ama çeki antalya şubesinden alıpta ,istanbulda mal alırken , keşide yerine istanbul yazarsanız, o zaman süre 1 aydır,

  yani çeki götürdüğünüz bankanın şubesinin hangi ilde olduğu önemli değil önemli olan basılı olan banka şubesi ,ile sizin yazdığınız keşide yeridir.

  YanıtlayınSil
 68. 199 da yazan arkadaş çekin 10. günü haftasonu tatiline denk geldiği için tatilden sonraki ilk gün olan 16-12 -2002 de yazılmış , yasal olarak bir hata yok, birşey yapamassınız maalesef.

  YanıtlayınSil
 69. 15 de yazan arkadaş

  ben olsam o avukta şöyle derim, 19.700 ü 24 eşit taksitte öderim, kabul ediormusun, yok etmiyorsan, gider savclığa taahütte bulunrum, 1 sene doluncada, sana para ödemem 19.700 adli para cezasını öder, hapisten kurtulurum, sende hava alırsın, seç bakalım hangisini istiyorsun,

  YanıtlayınSil
 70. syn ayşe engin izlediğiniz yolu bize daha detaylı anlatabilirmisiniz ben avukata soruyorum bizim yapabileceğimiz bişey yok dosyaları ceza evine teslim ettik bekliycez diyo sizde işinizi kendiniz halletmişsiniz bizede yol gösterin nereye gitmemiz gerekiyo nişanlım metris ceza evinde lütfen bilgi verin...

  YanıtlayınSil
 71. sn cüneyt 19 da yaptığınız açıklamayı düzeltiyorum, çek keşide tarihinden itibaren 10 gün sayılır(iş günü değil parmakla sayabilirsiniz,) fakat 10. gün resmi bir tatile denk geliyorsa ondan sonraki ilk mesai günü son gündür yukarıdaki soran arkadaşın çek keşide tarihi 05-12-2002 10 gün 15-12-2002 15-12-2002 pazara denk geldiği için 16-12-2002 dede arkası yazdırılabilir.

  YanıtlayınSil
 72. merhaba benim mahkemelerim devam ediyor ceklerimin uzerindeki imzalar benim degil devam eden mahkemede imzanin benim olmadigini soylersem nasil bir sonuc olur

  YanıtlayınSil
 73. metristen tahliye var bir kişi eşimin koğuş arkadaşı şimdi beni aradı eşim den haber vermek için avukatlarınızı sıkıştırın diyor onlar çok daha hızlı yapıyor beklemeyin boşuna dior

  YanıtlayınSil
 74. bir sene sonra borcun 3 te birini öderim 2 sene sonundada tamamını faiziyle öder kurtulurum diyen arkadaşlar
  geçen sene yıl başını hatırlayın sanki geçen ay gibi değilmi, ne yapacaksınız kimden alıp kime satacaksınızda kurtulacaksınız borçtan.
  senelerce uğraşıp didindiğiniz tezgahınız elinizdeyken ödeyemediğiniz borçları yukarda yazan arkadaş gibi at yarışıyla mı ödeyeceksiniz.
  arkadaşlar çoğumuzun kafası şu an sağlıklı çalışmıyor bir karar vermeden önce güvendiğimiz birilerine danışıp kararımızı öyle verelim dönüşü olmayan yollara girerken ileriyi bir daha düşünelim

  YanıtlayınSil
 75. eşiniz hangi koğuşta, darısıda bizim başımıza...

  YanıtlayınSil
 76. t2 b 16 şimdi metrisle görüştüm satt 11de yeni bir liste daha gelecekmiş arayıp öğrenebilirsiniz elif

  YanıtlayınSil
 77. Arkadaşlar malesef taahhütname için adliyeye giden herkez tutklanıp cezaevine götürülüyor
  Savcılar ilk önce alacaklınla anlaş dayatmasında bulunuyor.
  Türkiyenin her yerinden bu tip haberler alıyoruz

  YanıtlayınSil
 78. ŞUANDA YAPILMASI GEREKENLER..

  1. CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ MAĞDURLARIMIZIN ÖNCELİKLE AİLELERİ İLE HASRET GİDERDİKTEN SONRA ,CEZAEVİNDEN ÇIKAN DİĞER ARKADAŞLARIYLA BERABERBİZİMLE İRTİBATA GEÇEMELERİ

  2.CHP MİLLETVEKİLLERİNİ TEK TEK ARAYIP DESTEKLERİNİ İSTEYEREK ANAYASA MAHKEMESİ KONUSUNDA RİCA BULUNMAK

  3. AKPLİ VEKİLLERİ ARAYARAK;ASLİYE CEZA HAKİMLERİNİ ŞİKAYET ETMEK SURETİYLE, GEREK ADALET.ORG SİTESİNDE YAPTIKLAARI FİKİR ALIŞVERİŞLERİYLE SUNİ İCTİHAT YAPIP LEHİMİZE OLAN HUSUSLARI UYGULAMADIKLARINI GEREKSE DE CEZAEVİNDEN ÇIKACAK OLANLAR İÇİN İŞ YAVAŞLATTIKLARINI ŞİKAYET ETMEK.

  4.YİNE AKPLİLERİ ARAYIP YAPTIKLARI YASANIN HİÇ BİR HALTA YARAMADIĞINI,YARAMAYACAĞINI 1 YIL SONRA BÜYÜK BİR KAOSUN YAŞANACAĞININ SİNYALLERİNİN GELMEYE BAŞLADIĞINI HATIRLATMAK.

  5. MAİLLERE FAXLARA AYNEN DEVAM ETMEK.

  HAYDİ ARKADAŞLAR İŞ BAŞINA..

  YanıtlayınSil
 79. eşim bana cuma günü telefonda taahhüt verdiği dosyaların numaralarını ve adliyelerini söyledi ..bizde ordan yola çıktık..verdiği dosyalarda bir hata olmuş yeniden yazmış avukatımız bunu kullanarak cezaevini zorladı ve sabah eşimle konuştu..hepimiz adliyelere dağıldık elimizdeki dosya numaralarıyla takip ettik..dosyalar önce bakırköye gidiyormuş ..ilk önce bakırköyden ilgili adliyelere gönderildiğini teyit etmek şart..bakırköy adliyesinde infazda dosyalar oradan gönderiliyor..ilgili adliyelerde ki infazdakiler yardımcı oluyorlar onlar işgüçleri çoğaldı diye bıkmışlar..düşümünü aldıktan sonra metrise faxlıyorlar, faxlanana kadar bekleyin teyit edin . engin

  YanıtlayınSil
 80. Benim anlamadığım adliyeye taahhüt için gidenlerin acelesi ne.Bir dünya hukuksuzluk varken en azından ortalığın durulmasını neden beklemiyorlar.

  YanıtlayınSil
 81. ayşe hanım dosya düşümlerini nasıl yaptınız biraz gidişhatı anlatırmısınız lütfen belki bizde dışardan birşeyler yapabiliriz bazılarıda dışardan birşey yapılamıyor diyor aydınlatırmısınız

  YanıtlayınSil
 82. merhaba arkadaşlar

  buca cezaevinden 104 gün sonunda bugün saat 8 de çıktım darısı tüm arkadaşların başına

  YanıtlayınSil
 83. tarkan bey özgürlüğünüze ve aramıza hoşgeldiniz darısı hepimizin sevdiklerinin başına insallah

  YanıtlayınSil
 84. metristen 10.30-11 gibi yeni tahliyeler olacakmış..engin

  YanıtlayınSil
 85. evet metriste tahliyeler 11 gibi olucakmış darısı bizimde başımıza T2 B15'den tahliye olanlar varmı

  YanıtlayınSil
 86. ŞUANDA YAPILMASI GEREKENLER..

  1. CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ MAĞDURLARIMIZIN ÖNCELİKLE AİLELERİ İLE HASRET GİDERDİKTEN SONRA ,CEZAEVİNDEN ÇIKAN DİĞER ARKADAŞLARIYLA BERABER BİZİMLE İRTİBATA GEÇMELERİ

  2.CHP MİLLETVEKİLLERİNİ TEK TEK ARAYIP DESTEKLERİNİ İSTEYEREK ANAYASA MAHKEMESİ KONUSUNDA RİCA BULUNMAK

  3. AKPLİ VEKİLLERİ ARAYARAK;ASLİYE CEZA HAKİMLERİNİ ŞİKAYET ETMEK SURETİYLE, GEREK ADALET.ORG SİTESİNDE YAPTIKLAARI FİKİR ALIŞVERİŞLERİYLE SUNİ İCTİHAT YAPIP LEHİMİZE OLAN HUSUSLARI UYGULAMADIKLARINI GEREKSE DE CEZAEVİNDEN ÇIKACAK OLANLAR İÇİN İŞ YAVAŞLATTIKLARINI ŞİKAYET ETMEK.

  4.YİNE AKPLİLERİ ARAYIP YAPTIKLARI YASANIN HİÇ BİR HALTA YARAMADIĞINI,YARAMAYACAĞINI 1 YIL SONRA BÜYÜK BİR KAOSUN YAŞANACAĞININ SİNYALLERİNİN GELMEYE BAŞLADIĞINI HATIRLATMAK.

  5. MAİLLERE FAXLARA AYNEN DEVAM ETMEK.

  HAYDİ ARKADAŞLAR İŞ BAŞINA

  YanıtlayınSil
 87. --------------- 5 OCAK GÜNÜ ÖNEMLİDİR-----------


  LÜTFEN MAİLLERİNİZDEKİ HUSUSLARI YAPMAYA GAYRET EDİNİZ.

  YanıtlayınSil
 88. bursadan eşim perşembe günü taahhüt vermiş sizce ne zaman cvp alabilırım

  YanıtlayınSil
 89. emre bana bir daha yollarmısın ..yanlişlıkla sildim ...

  YanıtlayınSil
 90. yARGILAMALARI DEVAM EDEN OCAK 22 SİNDE DURUŞMAM VAR MAZARET VERECEĞİM KARAR VERİLMEZSE 1.2.AYDAHA.ATAR.KARARVERİLİRSE TEMİZ EDECEĞİM.2.SENE SONUNDA TAHÜT HAKKIM DEVAM EDERMİ TEŞEKKÜRLER.BODRUM 48

  YanıtlayınSil
 91. Sn. Cüneyt Bey lütfen kesinleşmiş kararda ceza zaman aşımı 2005 den önce 5 yılmı 7yıl 6aymı.Lütfen cevaplarmısınınız.Teşekkürler.BURCU

  YanıtlayınSil
 92. CÜNEYT BEY 41 NOLU YAZINIZDA vekaleti olupta çalıştığı şirketin çek karnesini eline geçiripte piyasayı dolandıran vekil tokatçıdan bahsetmişiniz BU DEDİĞİNİZ OLAY OLDU İSE ÜLKEMİZDE KAÇTANE OLMUŞTUR. oysa size kaç günlerdir sorulan soruların aşağı yukarı yarısı vekaleten çekden geliyor bunun bu kadar fazla olmasının sebebi işi bozulan insanlar bozulan sicillerinden dolayı bu sefer ya anasının ya karısının üzerine iş açtı işini devam ettirsin diye bu işi yaparkende çeki imzalayan sorumlu diye yine çekleri kendileri imzaladı sorarım bundan bir yıl iki yıl önce çeke vekaleten imza atcaklara af gelcek diye bir şey varmıydı hemde yeni çıkan cezalarda hem vekaleten imza atan hemde mal sahibine cezalar çıkıyordu son aylarda . VEKALET VEREN SORUMLULUĞUNA KATLANIR diye bir kanun var şimdi adam şirket sahibi bir çek koçanına sahip olamamış kusura bakmayın sizin gibi değerli bir beyin ağzından bütün vekaleten çek ten şu günlerde biraz rahatlayan birkesimi başkalarına sanki HEDEF gösterirmiş gibi tutum bir yorum hissettim eğer yanlış anladıysam şahsınızdan ÇOK ÇOK ÖZÜR DİLERİM. ayrıca bana daha önce vermiş olduğunuz bir soru yanıtı sayesinde beni çok rahatlaştırdınız size minnettarım saygılarımla.BU ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKASIYA KADAR BEN BU SİTEDEYİM

  YanıtlayınSil
 93. sn cüneyt bey ısrarcı olmamam gerektiğini pazartesi günü bu konu ile ilgili yorum yapacağınızı söylemiştiniz :) ben ltd şti %25 ortağı iken 2007 martında aktif pasifiyle ayrılmıştım..ayrılmadan önceki imzalamış olduğum ileri vade çekleri ayrıldktan sonra vadelerinde ödenmemiş(o vadelerde resmi olarak ayrılmıştım)..durumum ne olur bilgi verirseniz sevinirim..teşekkür ederim...

  YanıtlayınSil
 94. Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.

  YanıtlayınSil
 95. faxlar ilgili adliyenin infazına gelince onlar savcıya götürüp imzalatıyorlar..yan odada..sonra o dosya ilgili asliye hakimine gidiyor ..alt kata..hakim dosyayı şöyle bir okuyup imzalıyor ve infaz memuru düşümünü metrise faxlıyor.. b.çekmece de böyle oldu..şişli de de..bakırköy biraz daha uzun sürüyor ,çünkü adliye büyük ..

  YanıtlayınSil
 96. Mersin E tipi Kapalı cezaevinden arkadaşım aradı bugün akşam saat 8-9:00 sıralarında tahliye olmuş. İlk tahliye E2 koğuşundan cumartesi olmuş. Ben de daha önce cezamı yatarak oradan tahliye olmuştum. Siteyi onlara söylüyorum...Sanırım tıklanma sayısı artacak

  YanıtlayınSil
 97. arkadaşlar;bazıları cezaların adli para cezasını ödeyince degilde,borcun faiziyle birlikte tamamını ödeyince kalkacagını söylüyorlar birde bu bilginin saglam oldugunu söylüyor.milletin kafasını bulandırmayın böyle gereksiz şeyleri yazmayın,sitede öyle bir bilgi kirliligi oluştu ki her şey karman çorman oldu.her gün bu sitedeki yorumların tamamını okumadan yatan birisi degilim.bende çekten aranan birisiyim,buradaki bilgilere ve yorumlara güvenmek istiyorum,lütfen bu güveni sarsacak kaynagı belirsiz kafadan atma yorumlar ve haberler yazmayın.ö.k.

  YanıtlayınSil
 98. EĞER İÇERDEN TAHLİYE OLANLARA BİRLEŞİMİMİZDEN HABERDAR EDEMEZSEK NE ERTELEME NE DE TAHLİYE BİR İŞE YARACAKTIR.. KALABALIK OLAMAZ VE SESİMİZİ GÜR ÇIKARAMAZSAK 1 YIL SONRA HEPİMİZİ TEKRAR KODESE DOLDURACAKLARDIR.

  YanıtlayınSil
 99. yakalaması olanlar savcılıkta adli para cezasını ödemek için taahhütte bulunamıyormu bilgilendirirmisiniz

  YanıtlayınSil
 100. PEKİ BEN BORÇLU OLDUĞUM ADAMLA ANLAŞAMADIM BORÇLU OLDUĞUM ADAMA BANA ANLAŞAMADIK DİYE BİR KAĞIT VERDE ADLİYEYE GÖTÜREYİM ANLAŞMAYI DEVLETLE YAPICAM DEMEMMİ LAZIM SAÇMALIK HANGİ HAKLA BEN DEVLETE BORCUMLA İLGİLİ TAAHHÜT VERMEYE GELDİM DİCEMDE BENİ GİT İLK ÖNCE ALACAKLINLA ANLAŞ DİYECEKLER BU SÖZÜ DİLE GETİRENLER YAZILI OLARAK BU BEYANI İSTEMELERİ LAZIM BENCE

  YanıtlayınSil
 101. 91 RE BİLGİSİOLAN VARSA YORUM ALABİLİRMİYİM BODRUM 48

  YanıtlayınSil
 102. 93
  Şirketler kendilerine müdür atayıp her şeyiyle onu yetkili kılıp sorumluluğu üzerinden atıyor ha bu şirket sahipleri art niyetlimi hayır, zaten ödenmeyen çekte icra iflas müesesesi onların üzerine gidiyor bu açıdan art niyetli olduklarını söyleyemeyiz ama adlarına imza atan müdürlerine sahip çıkmıyorlar, bunların içinde mal kaçıran yokmu elbetteki avar ama bu istisna ve genel kuralı bozmuyor..
  Tanıdık eş dost veya hükmü geçenler üzerine şirket kurup, ticareti kendi yapan ama tüm sorumluluğu onların üzerine yıkanda var..
  Alacağını alamayan borçlarını ödeyemeyen iflas edenlerde var..
  Burada her kesimden insan var..

  Bizim mücadelemizdeki temel amacımız ve ilkemiz, banka çeki gibi bir müeseseye sınırsız devlet güvencesi vererek insanların dolandırılmasına sebebiyet veren devlet anlayışı ve çek yasasıdır..

  Bunların haricindeki her şey lafı güzaftır..

  Yasadaki çarpıklık neyse dile getirilir..
  Anayasaya aykırı olan, yasanın iptal edilmesine neden olabilecek her şey her kelime..

  Art niyet aramayınız lütfen..

  YanıtlayınSil
 103. metrisle görüştüm 20 kişi varmış listede arayın bizim yine yok malesef elif

  YanıtlayınSil
 104. BAKIN ARKADAŞLAR BURAYI SORU SORMA VE DANIŞMANLIK PLATFORMUNA ÇEVİRDİNİZ.

  BURDA BAZI SORULAR YANITLANIYOR ANCAK UYGULANIŞ BİÇİMLERİNDE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR.

  BİZİM BU SİTEDE BULUNMA AMACIMIZ KAMUOYU OLUŞTURUP BU UCUBE YASANIN BİR AN EVVEL ORTADAN KALKAMASIDIR.AVUKATINIZA DANIŞIP YAPMANIZ GEREKENLERİ BURDA DEFALARCA KEZ BİZLERE SORMANIZA GEREK YOK..DOĞRUSUNU DA YANLIŞINI DA CVPLASAK YİNE SİZE YOL GÖSTERİCİ OLAN AVUKATINIZ OLACAKTIR.

  1 YIL SÜRE ZARFI ÇABUK GEÇECEKTİR. BU MÜNASEBETLE HERKES BİR ŞEKİLDE ERTELEMEYSE ERTELEME, YENİDEN YARGILANMAYSA YARGILANMA Bİ ŞEKİLDE DURUMUNU DÜZELTİP BİZE KATILSIN..

  DAHA EVVEL YANITLADIĞIMIZ SORULARI LÜTFEN DEFALARCA KEZ SORMAYINIZ.

  YanıtlayınSil
 105. ŞUANDA YAPILMASI GEREKENLER..

  1. CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ MAĞDURLARIMIZIN ÖNCELİKLE AİLELERİ İLE HASRET GİDERDİKTEN SONRA ,CEZAEVİNDEN ÇIKAN DİĞER ARKADAŞLARIYLA BERABER BİZİMLE İRTİBATA GEÇMELERİ

  2.CHP MİLLETVEKİLLERİNİ TEK TEK ARAYIP DESTEKLERİNİ İSTEYEREK ANAYASA MAHKEMESİ KONUSUNDA RİCA BULUNMAK

  3. AKPLİ VEKİLLERİ ARAYARAK;ASLİYE CEZA HAKİMLERİNİ ŞİKAYET ETMEK SURETİYLE, GEREK ADALET.ORG SİTESİNDE YAPTIKLAARI FİKİR ALIŞVERİŞLERİYLE SUNİ İCTİHAT YAPIP LEHİMİZE OLAN HUSUSLARI UYGULAMADIKLARINI GEREKSE DE CEZAEVİNDEN ÇIKACAK OLANLAR İÇİN İŞ YAVAŞLATTIKLARINI ŞİKAYET ETMEK.

  4.YİNE AKPLİLERİ ARAYIP YAPTIKLARI YASANIN HİÇ BİR HALTA YARAMADIĞINI,YARAMAYACAĞINI 1 YIL SONRA BÜYÜK BİR KAOSUN YAŞANACAĞININ SİNYALLERİNİN GELMEYE BAŞLADIĞINI HATIRLATMAK.

  5. MAİLLERE FAXLARA AYNEN DEVAM ETMEK.

  HAYDİ ARKADAŞLAR İŞ BAŞINA

  YanıtlayınSil
 106. Yani sadece şirket müdürü olarak imza attın diye kurtulmuyor iş aktif,pasif devri, (tasviye)insitaf diye bir sürü kıvırıyorlar ortaklar sadece işlerini yürütmeye bir dışarıdan atama müdür ardından da tasviye falan diye attırıyor bir imza yine her şey zavallı imzalayana kalıyor açıkçası bu dimi??? ANTALYALI

  YanıtlayınSil
 107. SAYIN SİTE YÖNETİMİ sesli olarak düşünüyorum şimdi gazetelerin küçük ilan sayfaları var burda duyuru bölümleri oluyor ben kendim kullandım verim aldım hemde ucuz oluyor yazı şu olsun"İLAN KARŞILIKSIZ ÇEKLERE ÇARE adres sitemizin adresi" deyipte bu şekilde birkaç gasteye önümüzdeki haftadan sonra verilirse zaten içerden çıkan arkadaşlar ya iş için yada başka iş için o sayfalara bakacaklar bence bir nebze faydası olur eğer uygun görürseniz bir tane gazeteyi ben şahsım üstlenirim. tabii yazı şeklini siz karar verirsiniz

  YanıtlayınSil
 108. Herkese Selamlar,

  Daha önceki yorumlarda karşılıksız çeke verilen adli para cezası doğrultusunda oluşan hapis cezası için zaman aşımının süresi konusunda ikileme düşmüştük. 2626 rumuzlu arkadaşımız 01 Haziran 2005 tarihinden önceki davalarda zaman aşımının 5 yıl ve zaman aşımı başlangıcının çekin karşılıksızdırı yediği tarihten yani suçun fiili olarak işlendiği tarihten itibaren olduğunu söylemişti. Bu konuyu ve Sayın 2626 'nın alıntı yaptığı yazıyı avukat bir arkadaşıma yolladım kendisi bir iki gün içinde doğrudan infaza sorarak net bir bilgi alacağını fakat 10 yıl olduğunu ve karar keisnleştikten sonra bu zaman aşımı süresinin başladığını söyledi. Aynı konuyu sorduğum başka bir avukatda aynı beyanı verdi. Nitekim benim kendi dosyalarımda çeklerimin hepsi 2004 yılıda yazıldı. Kararlar 2005 yılı içerisinde alınmış. Dolayısı ile zaman aşımına uğramış dosyalarımın hepsinden hala aranıyor durumundayım.
  Konu ile ilgili yaptığım internet üzerindeki araştırmalarda ise benzer bilgileri buldum.

  Şu linkteki yazıda:
  http://www.hukuki.net/showthread.php?t=10352

  "103 milyar tl bedelli çekim den dolayı mahkeme 2003 yılı altıncı ayında 103 milyar tl adli para cezassı verdi. borçlu olduğum şahısla anlaşamadım zira borcumun 3 katı kadar bedel istiyor sizlere sorum şu 103 milyar tl lik adli para cezamın zaman aşımı varmıdır varsa ne kadar süredir.zaman aşımı varsa borçlu olduğum şahısla daha makul bir bedlde anlaşma şansım olacak bu konuda lütven beni aydınlatabilirmisiniz saygılar" diye sorulmuş.

  Sitenin yöneticisi olan Avukat Bey bu cevabı vermiş.
  "3167 sayılı çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve çek Hamillerinin Korunması Hakkında'ki Yasanın 16. maddesinde karşılıksız çek keşide etme suçu düzenlenmiş olup, madde uyarınca karşılıksız çek keşide edenler, çek bedeli kadar ağır para cezasıyla, mükerrirler ise bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklardır.

  bu suça ilişkin ceza Zamanaşımı Ceza Kanunu 68 / 4 maddesine göre 10 senedir. Ceza zamanaşımının geçmesinin cezayı ortadan kaldırmamakta, sadece bir infaz engeli oluşturmaktadır. Zamanaşımını sürelerinde cezanın üst sınırı dikkate alınacaktır. daha önce işlenmiş suçlarda eski ceza kanunu 112 maddedeki ceza zamanaşımı sürelerine bakılacaktır. heri iki durumda da 10 yıldır. Cezanın Kesinleşme tarihine göre süreler işliyecektir."

  YanıtlayınSil
 109. 83 tarkan bey sizden başka tahliyelerde var mı bucadan işleyiş nasıl

  YanıtlayınSil
 110. Değerli arkadaşlar; daha evvel hazırlayıp, içeriğinide; sitemizde yayınlanmış olarak gördüğünüz, Anayasa Mahkemesine gitmek hususunda; C.H.P. yönelik yazı metnimi ilgililere mail olarak gönderdim. Bu gece; başta sayın, Deniz Baykal olmak üzere, Kemal Anadol, Ali Rıza Öztürk, İsa Gök, İlhan Kesici, Ensar Öğüt, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Arıtman, Atilla Kart, Nesrin Baytok, F.Mevlüt Aslanoğlu gibi, önde gelen isimlere ve bizler için, özel çaba sarfeden, Sayın C.H.P'li Milletvekillerimize gönderilmek üzere, mektuplarımı hazırlayıp; yarın PTT'ye vereceğim. Tüm katılımcılara saygılarımla. Allah; İnşaallah, haklı olan bu davamızda, yanımızda ve yardımcımızdır. Tüm katılımcılara, saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlayınSil
 111. tarkan bey bucadan başka tahliyeler var mı?işleyiş nasıl?

  YanıtlayınSil
 112. 109 noda ceza zaman aşımı ile ilgili; yorum ve saptama yapan arkadaşımın, verdiği bilgiler doğrudur. Yani ceza kesinleştikten sonra, süre işleyecektir ve bu süre 10 yıldır. Saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlayınSil
 113. peki anayasa mahkemesinin nesini etkileyecek vekaleten çeke imza atanların suç dışı bırakılması kanunlarımız çok açık vekaleti veren sonuclarına katlanır. tabii burda hepimiz birimiz birimizde hepimiz için mücadele vermeliyiz ama kaş yapalım derken göz çıkarmayalım.saygılar

  YanıtlayınSil
 114. metris ile bköy adliyesi arasında fax gönderme yokmuş bugünsordum kurye gidip geliyormuş .

  YanıtlayınSil
 115. metrisle görüştümşu an itibari ile 27 kişi daha tahliye olcak haberiniz olsun arayıp öğrene biilirsiniz bizim yine yok elif

  YanıtlayınSil
 116. Bköy adliyesi düşümlerfaxla değil kurye ile metrise gönderiyormuş.

  YanıtlayınSil
 117. JANARDİ AVUKATIM CHP İLCE Bşkanı izmirde şirket merkezide 22/10 daki davama vekalet verdi fakat gerekceli karar gelince temyiz ederim dedi 20/12de infazaverildi benim avukatla b undan sonra işim olmaz siteyi uzun zamandır takip ediyorum davalarımı kendim takip ediyorum demekistediğim chp deşu anda delege secimleri ilce kongreleri il kongreleri derken herkes kendinı nasıl sağlama alırım hesapları yapılıyor benim şahit olduğum benimde parti icin verdiğim desteklerim kendi durumum sizlerin cabalarınız 91 de yanıt istediğim konuda bilgisiolan vara cevap istedim sizden siteyi danışma ofisine cevirdiniz avukatınıza danışın serzenişi gördum affola BODRUM 48

  YanıtlayınSil
 118. 2 sene sonra taahhüt hakkın devam edermi?
  yasada en son müracat nisan 2010 demiş! bundan sonra yapılacak taahhütler kabul edilmez
  yasada yazıyor..

  YanıtlayınSil
 119. bakırköy metrise kurye gönderiyor ama diğer adliyelere fax çekiyor..bizim dosyalar şişli üsküdar b. çekmece adliyelerindeydi..düşümleride dava hangi adliyedeyse oradan yaptırıyorsunuz..düşümler o adliyenin infazından direkt olarak metrise faxlanıyor..

  YanıtlayınSil
 120. erşah şahin arkadaşım.

  yazdıklarını okudum fakat ya sinirden yanlış söylüyorsun yada içini dökmek için burda böyle yazıp konulardan bilgisi olmayan arkadaşlarıda umutsuzluğa sürüklüyorsun..

  bir kere senin eski kanunda hakkın olan faizsiz adli para ceza ödeme hakkın kaybolmadı. stediğin zaman yatırabilirsin.taahhüdü verip ilk yıl ödeyemezsen yine hakkında verilen infaz cezası olan adli para devam edecek. yinede yatırabilirsin.. kolay gelsin.

  YanıtlayınSil
 121. tahliyelerde dikkatinizi çeken bir artış oldumu acaba bugün

  YanıtlayınSil
 122. arkadaslar daha once yakalanmiyanlarin durumu nedir su anda polis bu gun gelip beni sormus ufak bir cekim vardi dilekce vermiyenleri halen araiyorlarmi yoksa nisan ayina kadar otaomatik olarak durduruldumu eger oyle ise polis neden ceki var nerde diye sormus anlamaya calisiyorum

  YanıtlayınSil
 123. Tahhüt vermden hakkındaki hiçbirşey otomatik durmuyor. Hala arıyorlar, hala içeri alıyorlar.

  YanıtlayınSil
 124. değerli arkadaşlar


  defalarca yazmaya çalıştık...ceza alarak kaçak durumda yaşayan arkadaşların...en azından yargıtaydan bi karar çıkana kadar beklemsinde fayda var...

  çünkü

  ben kendi adıma bu konunun bi şekilde yargıtay tarafından lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum...ve bu taahhüt konusunun sadece borçluya bir tuzak olduğunu düşünüyorum...

  cezaevinde olsaydın taahhüt verirmiydin diye soracaksınız?

  cezam bi kaç ay kalmış olsaydı vermezdim...sebebine gelince teminat çeki,hatır çeki vs vs bir ayrım yok...haksızlığa boyun eğmek kabullenmektir diye düşünenlerdenim...

  benim düşüncem yargıtay dan mutlaka lehe bi karar çıkacaktır...bu öncelikle yeniden yargılan ma olabilir...CGK şişli 6.asliye cezanın davasını lehimize sonuçlandırabilir....

  ben en azından ceza almış kaçak durumda olan arkadaşların biraz daha beklemesi taraftarıyım...
  yeniden yargılanma bile olsa anayasa mahkemesine gidecek yasanın sonucuna kadar geçecek süreyi bize kazandıracak diye düşünüyorum...

  umarım yanılmıyorumdur...fakat 1 nisana kadar taahhüt süresi var ve buna direnmek lazım diye düşünüyorum...

  iyi geceler...

  my way

  YanıtlayınSil
 125. Sayın Myway ile aynı fikireyim. Bugüne kadar aylardır veya benim gibi yıllardır kaçak yaşıyorsanız biraz daha bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Nitekim elinizde yakalanma durumunda verebileceğiniz taahhüt kozu hala var. Sadece en kötüsü için kullanmayı bekletebilirsiniz. Bende bu kanun ile ilgili gelişmelerin burada kalmayacağını yargıtay veya anayasa faktörünün olacağına inanan yada umanlardanım.

  Bu arada yukarıda soran arkadaşa az önce bir yorum yazmıştım ama problem oldu sanırım. Taahhüt vermeden hiçbir şekilde aranmanız durmuyor. Aranmaya hatta tutuklanmaya devam ediliyor. Bilginize.

  isonia

  YanıtlayınSil
 126. SN MYWAY VE İSONAY A 125 VE 126 DAKİ ARKADAŞLARA BENDE KATILIYORUM.İÇERDE DEĞİLDE DIŞARIDA KAÇAK DURUMDA OLAN ARKADAŞLARIN TAAHHÜT İÇİN ACELE ETMEMELERİNİ İSTİYORUM.BURASI TÜRKİYE BURADA HERŞEY OLUR.BİRAZ ZAMANA BIRAKIN HEM SON GÜN NİSAN DEĞİLMİ OZAMANA KADAR TAŞLAR YERİNE OTURU OZAMAN DA NE YAPACAĞINIZA KARAR VERMİŞ OLURSUNUZ
  İYİ GECELER

  YanıtlayınSil
 127. 112 buca cezaevi ile ilgili soran arkadaş
  yb14 te 104 gün kaldım. işleyiş çok yavaş.onların gözünde mahkumsunuz.yakınınız hangi koğuşta?
  ben saat 7 de çıktım çıkarken infazdan 8 tahliye daha olduğunu duydum. bizim koğuşta 24 kişiden çıkan 7.kişiyim.çekçilerin yattığı toplam 4 koğuş var.c.tesi pazar 1 tane bile tahliye olmadı.allah kalanların yardımcısı olsun herkesi kurtarsın

  YanıtlayınSil
 128. Cüneyt bey adam yanında çalışanının üzerine vekalet almış imzala koçum şu çekleri demiş adamda patronu ağası veli nimeti ekmek kapısı hiç düşünmeden atmış imzayı tabii firma itibarlı hiç kimse kolay kolay bu ülkede imza kimin diye bakmaz amcamda kötü niyetli almış malları piyasadan kaçmış ŞİMDİ O PATRON PARALARI YERKEN O GARİBANDA HAPİS YATMIŞŞ bu işin yanlışlığını körlerde görmüş adaletten bir haberlerde görmüş AMA AMACI BİR İNSANIN BİLE HAPİS YATMASINA KARŞI OLAN SİTEMİZİ NEDEN RAHATSIZ ETTİ ONU ANLAYAMADIM yada yanlışmı anladım yukarda yazılanı vekaleten çek imza atanlara ceza verilmemesi anayasaya aykırıdır lafını.

  YanıtlayınSil
 129. Cüneyt kardeş,
  Rahmi bey le şirket tasviye (dışarıdan atama müdüre) başlamış sadece gazete de çıkan fakat devamı getirilmemiş süreç ile alakalı olarak bilgi alışverişinde bulunma imkanımız var mı diye sordum ama.?
  Sizde çok yoğunsunuz acaba tasviye işlemleri gazete de çıkınca ortak lar sorumluluğu bitip sadece benim sorumluluğum mu kalıyor?
  ANTALYALI

  YanıtlayınSil
 130. cüneyt bey nisan 2010 taahhütte son gün diyorsunuz.peki benim tüm dosyalarım yargıtayda temyizde( bunların bazılarıda lehime bozulacak gibi)kesinleşmemiş cezaya nasıl taahhüt verilirki . gerçekten anlaşılmaz zor bir durum

  YanıtlayınSil
 131. 17 de yazan suhel bey,
  ptt den alınan şifre ile bakınca ne kadar ceza alındığı vs görünüyor mu, yoksa Uyap'taki gibi karar yazıldı falan mı yazıyor?

  YanıtlayınSil
 132. ARKADAŞLAR KARTAL CEZAEVINDE YAKINI OLANLARIN DIKKATINE ;

  KARTAL CEZAEVINDEN BU GECE 23:30-00:00 ARASINDA ÇEKTEN DOLAYI CEZAEVINDE TUTULAN 45 KİŞİ TAHLİYE EDİLECEKTİR.
  TELEFONDA BU BİLGİYİ ALDIM.DİLERİM SEVDIKLERIMZE KAVUSURUZ BU GECE .KAPILARINA GIDIP BEKLEMEYI DUSUNUYORUMYA ÇIKMAZSA BABAMIZ KORKUSUDA YOK DEGIL AMA OLSUN...HERKES IYI HABERLER ALIR UMARIM ..

  NAZ

  YanıtlayınSil
 133. DUN GECE SAAT 11 DEN 12 YE KADAR KARTAL CEZAEVININ KAPISINDAYDIM.45 TAHLIYE OLACAK DEDILER TELEFINDA 1 TEK KİŞİ BİLE ÇIKMADI KAPIDAKILERE SORDUK YOK TAHLIYE DEDILER
  BEN BOYLE REZILLIK GORMEDIM INSANLARLA DALGA MI GECIYORLAR YA !!!


  NAZ

  YanıtlayınSil
 134. arkadaşlar ben konyadan yazıyorum kardeşimin 17 dosyası var hepside istanbul mahkemeleri tahattüt vereli 8 gün olmasına karşılık sadece 1 dosyasına beraat gelmiş acaba istanbula gelsem nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olun süreci hızlandırmak için ne yapmam gerekiyor.

  YanıtlayınSil
 135. Oncelıkle Allah yardım etsın dıyorum.babamında 4 taneydı 5 oldu dosyaları.buraya gelmek yerıne telefonla bılgı almayı denesenız? burda ozellıkle şişli deli gibi yoğun dosya işlemiyor denilebilir.


  Naz

  YanıtlayınSil
 136. selamın aleyküm benım abım eskışehırde yatıyor arkadaşlarının yüzünden 53 yıl verdıler suçsuz yere yatıyor aftan cıkabılırmı

  YanıtlayınSil
 137. Welton_bendy_loanlender14 Kasım 2012 15:54

  Good Day,
  Bir hızlı, kolay ve güvenli bir kredi arıyorsunuz? Şimdi, biz böyle bir kişisel kredi, küçük ölçekli kredi, toptan kredi veya faturaları ödemek için kredi olarak kredinin farklı çeşitleri sunuyoruz bizden acil kredi için Uygula? Ya da bir okul ücretleri için kredi, Araç Kredisi, Ev Bill Kredi Veya Düğün Kredi VB arıyoruz. welton_bendy_loanlender@hotmail.com o zaman şimdi bir tane kapmak için fırsat var, biz e-posta yoluyla bizimle temas uygulamak için, nerelisin tüm bakılmaksızın kredi sunuyoruz
  Yanıt Bekleniyor.
  Saygılarımızla.
  Bay Welton Bendy. (M.D)
  Hızlı Ve Kolay Kredi Teklifi. Şimdi burada uygulayın.

  YanıtlayınSil