Cumhuriyet Halk Partisi’ne Güveniyoruz

Yeni Çek Kanununda Anayasamıza İnsan Hak ve Hürriyetlerine aykırı olan hükümleri gerek kürsüde gerek medyada her fırsatta dile getiren, Hukukun üstünlüğünü, Adaleti, İnsan hak ve Hürriyetlerini savunmayı öncelikli görev bilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Parti Grup Başkan vekilleri, Adalet Komisyon Üyeleri ve CHP Milletvekillerimize, Çek Mağdurlarına verdikleri destek ve duyarlılıkları için teşekkür ederiz.


Cumhuriyet Halk Partisi’ne Güveniyoruz

YENİ ÇEK KANUNU ANAYASAYA AYKIRIDIR
5941 Sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 tarihili, 27438 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 9. maddesinde 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile bu kanun hakkında değişiklik yapan 4814 Sayılı Yasanın geçici 5. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kalkan 3167 Sayılı Yasanın 16. maddesinde ÇEKİ KEŞİDE EDEN hesap sahipleri veya temsilcilerinin, çek karşılığının bulunmamasından dolayı cezalandırılacağı yolundaki hükme istinaden görülmekte olan kamu davası açılmıştır.
Bahsedilen 16. maddenin metni okunduğunda, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK FİİLİNİN TECZİYESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ çok net bir biçimde anlaşılmaktadır.
Yürürlüğe giren 5941 Sayılı Yeni Yasanın 5. maddesinde ÇEKİN KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILMASINA NEDEN OLMAK EYLEMİNİN CEZALANDIRILMASININ ÖNGÖRÜLDÜĞÜ birinci fıkradan anlaşılmaktadır.
Yeni yasada eylemin failini belirlemek, tanımlamak çok geniş kapsamlı yapıldığından, aynı maddenin ikinci fıkrasında failin tanımlanması ihtiyacı hissedilmiş; HESAP SAHİBİNİN BİRİNCİ FIRKADA TANIMLANAN EYLEMİ İŞLEYECEK KİŞİ OLDUĞU VARSAYILARAK SAPTANMIŞTIR. Eğer hesap sahibi gerçek kişiyse bu gerçek kişi, hesap sahibi tüzel kişiyse ve eğer yönetim organı tarafından bir kişi bu konuda görevlendirilmişse o kişi, eğer görevlendirme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan kişi veya kişilerin tamamı eylemden dolayı Ceza Hukuku açısından sorumlu tutulmuştur.
Ceza Hukuku ilkeleri ışığında ve bu düzenleme karşıında mevcut yargılamalar açısından aşağıdaki sonuçlar doğmaktadır.
1- Karşılıksız çek keşide etmek eyleminden dolayı açılan davalarda, 3167 Sayılı Yasa yürürlükten kalktığı için bu eylem nedeniyle ceza verilmesi mümkün değildir.
2- 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmeden önce karşılıksız çıkan çekler nedeniyle, çekin karşılığını hazır bulundurmamak eylemi suç olmadığından yeni yasaya göre de ceza verilemez.
Çünkü, Anayasa’nın 38. maddesi aynen “ kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.”, keza Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasında “işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez…” emredici hükümleri yer almaktadır.
Anayasanın ve Türk Ceza Yasası’nın genel bölümlerinde yer alan sarih bu hükümler karşısında davaya konu çekin karşılıksız çıktığı günde, çek hesabında karşılık bulundurmamak eylemi suç olmadığından, 5941 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce eylem işlendiğinden, sonradan yürürlüğe giren yeni yasa dolayısıyla mahkumiyet hükmü tesis edilemez.
Buna paralel olarak, 3167 Sayılı Yasa hükmü mülga olduğuna göre, mülga hüküm nedeniyle de mahkumiyet tesis edilemez.
Buradaki sorun, lehe olan bir yasanın uygulanması sorunu değildir. Çünkü 5941 Sayılı Yeni Yasa tamamıyla yeni bir suç ihdas etmekte, eski kanunda yer alan eylemler artık suç teşkil etmemektedir. Eğer öyleyse bile önceki yasa yürürlükten kalktığına göre, önceki yasa döneminde açılan davalar karara bağlanamaz.
İşlendiği anda, tanımlanmış bir suça giren eylem, daha sonra çıkan bir ceza kanunuyla tanımlanan yeni suça konu olsa da artık yeni tanımlama nedeniyle cezaya konu olamaz.
Çok net bir biçimde 3167 Sayılı Yasa karşılıksız çek keşide etmek eylemini, 5941 sayılı yasada çekin karşılığının bulunmaması sonucunu, daha net ifadeyle farklı farklı iki durumu ceza hükmüne konu almaktadır. Dolayısıyla bir fiil için getirilmiş iki farklı cezai hüküm söz konusu değildir. Farklı iki eylem için getirilmiş birbirinden apayrı iki farklı suç tipi söz konusudur.
Pratik bir ifadeyle, nasıl ki? 5941 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce suç olmayan bir konuda yeni bir suç ihdas edilseydi, yasanın yürürlüğe girmesinden önce işlenen eylem nedeniyle ceza verilemeyecektiyse, hakkında hasbel kader başka bir suçtan dolayı dava açılmış kişiler için de sonradan yürürlüğe giren yasayla getirilen yeni suç tipi açısından ceza verilemez.
Kaldı ki, 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan cezaların şahsiliği prensibine aykırı hüküm ifade etmektedir. Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulmalıdır. Çünkü tüzel kişilerde yönetim organı üyesi olan kişilerin, suça konu eylemi işlememesi ve hatta suça konu eylemden haberi olmaması halinde bile cezai hükümle karşılaşması mümkün olmuştur.
5941 sayılı yasada düzenlenen yeni ve bambaşka bir eylemin suç kabul edilmesinden dolayı, daha önce mülga kanunda tanımlanan başka bir eylem nedeniyle hakkında kamu davası açılmış olsa dahi sanık hakkında yeni eylem nedeniyle ceza verilemez, 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci cümle Anayasaya aykırıdır..

ÇEKTE VADE
Anayasamızın 38. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesine göre “Çek, görüldüğünde ödenir.” Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. demektedir Çek Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında” denilmek suretiyle suçun oluşumunu çekin üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlamıştır.
(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.
-GEÇİCİ MADDE 1-(5) 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
Çeki hiç bir şekilde düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edemezsin,etsen bile karşılığı olsa dahi ödeme yapılmaz ve hukuki takip yapılamaz. Bu hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesine göre “Çek, görüldüğünde ödenir" hükmüne açıkça aykırıdır.Türk Ticaret Kanunu 692. Maddesinde çeklerde bulunması gerekli zorunlu unsurlar sayılmıştır. Bu maddeye göre çeklerde vade yoktur. Diğer ticari senetler Poliçe ve Bono (Emre Muharrer Senet) dan farklı olarak Çek iktisadi fonksiyon olarak nakit ödeme aracıdır. Poliçe ve Bono (Emre Muharrer Senet) ise iktisadi fonksiyon olarak kredi aracıdırlar.
Bu düzenleme Çeki kredi sözleşmesi niteliğine almaktadır ve artık senet niteliği taşıyan Banka çeklerine dolaylı olarak Adli Para cezası verilerek ve bununda özgürlüklerden alıkoyan hapis cezası, Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün ilgili hükümlerine açıkca aykırıdır.
Bu husus Adalet komisyon raporunda da açıkça belirtilmiştir.
Adalet Komisyonu raporunda : Anayasanın 38 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4 nolu Protokolünün il­gili hükümleri değerlendirildiğinde, karşılıksız çek keşide etmek suçuna hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi doğru değildir.
- Tasarının değişik maddelerinde birçok suç tipi ihdas edilmiştir. Bürokratik halkalara yeni bürokratik halkalar eklenmiştir. Ancak bu yöntemle çekin güvenilir bir ödeme aracı olması sağlana­mayacaktır.
- Tasarıda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım yerine, adli para cezası öngörülmesinin (adli para cezası ödenemediğinde hapis cezasına dönüşeceğinden) bir esprisi yoktur. Ayrıca, kişi ekonomik du­rumu uygun olması durumunda zaten çek bedelini ödeyecektir. Hamilin çek bedelini ödeyemeyen kişiye bir de adli para cezasının verilmesi mantık dışı bir durumdur.
- Avrupa Birliğine üye ülkelerde karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım sistemi öngörülmemiştir. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar veya adli para cezası yerine, idari para cezası verilmelidir.
ifadeleri tutanaklara geçmiş ve rapor halinde çek kanunuyla beraber yayınlanmıştır.

PARA CEZALARININ İNFAZI
KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK

--MADDE 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek fıkra: 5170 - 7.5.2004 / m.1) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
--MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Gün adli para cezası sistemi ile nispi para cezası sistemi birbirine karıştırılarak karma bir uygulama yapılmıştır.Bu iki sistemin ise bu şekilde bir arada uygulanması mümkün değildir. Buna göre Anayasaya açıkça aykırılık vardır.
Yeni yasada karşılıksız çek suçunun üst sınırı 1500 gündür. Alt sınırı yazılmadığı için 5 gündür. Ancak verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden aşağı olamaz dendiği için asıl alt sınır karşılıksız kalan çek miktarıdır. Yani karşılıksız çek suçlarında artık karşılıksız kalan çek bedeli alt sınırdır. Bu miktarın ise kaç gün olduğu belli değildir. Çünkü doğrudan verilmiş bir para cezasıdır.. Bu düzenleme infaz sırasında eşitsizliklere yol açacaktır.
5275 S.K.’un 106/3 fıkrası uyarınca “Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir” düzenlemesine göre 500 gün adli para cezasından çevrilen 10.000 TL’yi ödemeyen hükümlünün cezası 500 gün hapse, 100 gün adli para cezasından çevrilen 10.000 TL’yi ödemeyen hükümlünün cezası 100 gün hapse çevrilecek olup bu durumda açıkça bir adaletsizlik doğacaktır, ekonomik sıkıntıları nedeniyle borçlarını ödeyemeyen ve sosyal ekonomik durumu kötü olan sanığa tayin edilen günün az karşılığı adli para cezasının çok tutulması mı gerekecektir? ( 1. örnekte 100 gün ve 100 TL/den hesaplanıp 10000 TL adli para cezası gibi) Yargıç yasa koyucu yerine geçerek norm koyamaz Kimse koşullar varsa 20 TL den yerine 100 TL den belirleme yapacağı mecburiyetini yasal olarak açıklayamaz..
TCY 52 md metninde veya gerekçesinde “ para cezasının hapse çevrilmesi aşamasında aleyhe bulunan 3167 sayılı Kanun’dan daha aleyhe bir durumun ortaya çıkmaması gerekliliği “ şeklinde takdir kullanılacaktır yazmıyor, sadece “ kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri” göz önünde bulundurulabilir(ki zaten sanık ekonomik olarak çökmüş ve çek karşılıksız çıkmış) Yani 100 TL değil 20 TL ye gerekçe olabilir, bu aynı bedel çek üzerinden yargılanan iki kişinin farklı cezalara çarptırılması anlamına gelirki Anayasamızın 10. Maddesine aykırıdır.

SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR
--5941 s. Yasanın 5. madde 4. fıkrasının gerekçesinde; “Dördüncü fıkrada, hakkında gerek koruma tedbiri olarak gerek güvenlik tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilecek kişiler, belirtilmiştir..
Bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için eylemin mutlaka suç teşkil etmesi gerekir.Suç işlemeyen bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz.Sadece koruma tedbiri uygulanabilir.Yeni yasaya görede karşılıksız çek keşide etmek suç değildir.Karşılığını bankada bulundurmamak suçtur.
Çekin karşılığını bulundurmakla yükümlü kişiler ise kanunun 5/2.maddesinde açıkça ve tahdidi olarak sayılmıştır.kanunun 5/4.maddesinde yer alan "karşılıksız çek düzenleyen" ibaresi çek hesabı sahibi olupta (gerçek kişi veya tüzel kişiliğin kanunda sayılan yönetim organı üyeleri) aynı zamanda karşılıksız çeki keşide etmiş olan kişileri kapsar.Çek hesabı sahibi olmayan sadece vekaleten çek keşide edenleri kapsamaz.
Aksi takdirde TCK.nun 7/1.maddesi gereğince eylemi suç teşkil etmeyen bir kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz?Çek Kanunun 5/3.maddeye göre herhangi bir hukuki yada cezai sorumluluğu bulunmayan kişi hakkında yasaklama kararı verilemez? suç işlemediği için hakkında herhangi bir dava açılmayan kişi hakkında Mahkeme resen yasaklama kararı veremez? Kanun maddesi açıkça anayasaya aykırıdır ve iptali gerekir. Çünkü kanun koyucu hiç bir zaman için eylemini suç olarak kabul etmediği kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulayamaz..

--MADDE 38 . – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
5237 sayılı TCK MADDE 7. - [1] İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar.
[2] Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

GÖREVLİ MAHKEME
--Yeni Çek Kanununda, 3167.Sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1/3 de eski çeklerle ilgili olarak 3167 Sayılı yasanın uygulanacağını ve görevli mahkemeninde Asliye Ceza Mahkemesinin görevli olduğunu söylüyor, Yasada çeklerin şekil şartı yönünden 3167'nin uygulanacağına dair ibare yoktur. 3167 sayılı kanun bir bütün olarak ele alınırsa mahkemenin görev kısmı da buna dahil oluyor. Yasada Açıkca Anayasaya Aykırılık vardır.

VEKALETEN ÇEK İMZALAMA
--5-(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
Bir tarafta vekalet ile çek keşidesini yasaklanmıştır, diğer yandan vekalet ile karşılıksız çek keşide edene ceza verilmemiştir..HUKUK DEVLETİ ilkesinin açık bir ihlalidir ve Anayasa kuralına aykırıdır. Bu durumda vekaleten çek imzalayana ceza verilemez...

538 yorum:

«En Eski   ‹Eski   201 – 400 / 538   Yeni›   En yeni»
Anonim dedi ki...

Sayın cüneyt Bey bilginiz varsa 199 noda sorduğum soruya lütfen cevap verirmisin.Teşekkürler. Serdengeçti...

Anonim dedi ki...

197 ye ilgili mahkemeye geç ulaşmış olabilir. mahkemedeki prosüdür şuymuş yetkili ağızdan duyduğum inceleme süresi 3 GÜN müş. gidin mahkeme kaleminden öğrenin kimliğinizle bilg,i verirler neticeyi cezavine faxladık derlerse cezaevine gidin telefonla sonuca ulaşamazsınız. oturduğunuz yerden zor. ben bi taahhüt name gibi gezdim adliyede tüm aşamalrı kendim gördüm mmurların masasındaki cezaevlerinden gelen tahhütnameleride ördüm red verilenleride gördüm. mahkumun birtanesi yazmış 2011 aralğına kadar borcumu ödeyecem hakim red vermiş. illede ödeyeceği günleri ve miktarları istemiş yakınlarımıza bu konu ile ilgili bilgiyi mutlaka ulaştıralım ÖNEMLİİ

Anonim dedi ki...

arkadaşlar metristen haber alan varmı

Anonim dedi ki...

Cezaevinden çıkan tüm arkadaşlara geçmiş olsun. Sincandan çıkan yokmu hiç, yakını olandamı yok. Telefonla bilgi alamıyorum. Çıkan yada çıkan yakını olan varsa lütfen yazsın. Azda olsa bende ordaydım, merak ediyorum.

Cinocan

Anonim dedi ki...

İstanbuldan baska tahliye haberi yokmu arkadaşlar veya istanbulda metristen baska yerde yatan bi yakını olan tahliyeler oldu diye herkez elini çektimi siteden ne oldu

Anonim dedi ki...

Değerli Arkadaşlar; hayırlı geceler. Bazı özel sorunlarımdan dolayı, galiba; eskisi kadar katılımcı olamıyorum. Bu durumumu telafi etmeye çalışacağım. Biraz evvel; C.H.P. yönelik olarak hazırladığım, yeni yazı metnimi, Sayın Cüneyt Hocam'a ve Emre kardeşime mail olarak gönderdim. Kendileriyle yarın görüşbirliğine vardıktan sonra, C.H.P.'nin ilgili birimlerine ve sayın Milletvekillerine, mail; faks ve mektup yoluyla ileteceğim. Şu geçici ve karmaşık durumlar için, tüm arkadaşlarıma sabırlar diliyorum. Allah'ın izniyle; gecikmelide olsa, başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm katılımcılara saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

Anonim dedi ki...

chp bu işi çözmelidir. çünkü demokrasinin bu tür hürriyeti bağlayıcı yasalara izin verilmemelidir.

durube dedi ki...

2005 yılında çeklerim vadesinden önce yazıldı cezası kesinleşenler var hala yargıtayda olanlar var benim bu dosyalara itiraz etmemin faydası olurmu avukatım yeni kanunda lehime herhangi bir durum olmadığını 2009 yılında vadesinden önce yazılan çekler için geçerli olduğunu söylüyor bilgi verirseniz sevinirim

Anonim dedi ki...

8.NO.LU ILETİ VADESİNDEN ÖNCE ÇEKİ YAZILANLAR ILE ILGILI AVUKATINIZA SÖYLERSENİZ ,5941 SAYILI YASA MADDE 3/8 MADDE 5/1 VE TCK 5237 MADDE 7/1-2 YE GÖRE HAREKET ETMESİ LAZIM. GEÇMİŞ OLSUN

merturan dedi ki...

bravo ümitciğim,ben senkron tv den müfit erturan,hatırladın mı?seni tebrik ederim,cesaretin ve aklın sayesinde harika prog.çıkarıyorsun,allah seni korusun.görüşelim memnun olurum.başarıla..

Anonim dedi ki...

arkadaşlar vekaleten cek imzalayıpta hapiste olup çıkan arkadaşımız varmı lütfen varsa yazınız

Anonim dedi ki...

duvar yazılarında alii diye birisi yazmış babası vekaleten çekten çarşamba tutuklanmış ertesi gün yasadan faydalanarak çıkmış bir okuyun 11 numara

Anonim dedi ki...

DIŞARI ÇIKANLARA GEÇMİŞ OLSUN..GÖZÜNÜZ AYDIN...DARISI BAŞIMIZA...
MUĞLA CEZAEVİNDEN HALA BİR HABER YOKMU...

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY

SİZİ ÇOK RAHATSIZ EDİYORUZ AMA BEN LİMİTED ŞİRKETTE DIŞARIDAN ATAMA MÜDÜR İDİM ( HİSSEM YOK) ENSON ÇEK TARİHİ 31/7/2005 Dİ FAKAT EYLÜL 2005TE ŞİRKETİ TASVİYEYE ALDIK VE BEN SORUMLU OLDUM,ÇEKLERDEN MALİYE,SSK BORÇLARI BANAMI YOKSA ŞİRKET ORTAKLARINAMIcüneyt bey tasviyeye girince şirket yetkilisi olarak ticaret odasında gözüküyorum tasviye halinde olan bir lmdt sti dışardan atama müdürdüm cekler yazıldıktan bir sene sonra tasviyeye geçildikten sonra kurum yetkilisi ben gözüktüm ticaret odasında.
acil ceavap cüneyt bey lütfenali

Anonim dedi ki...

Ümraniyeden tahliye olanların yakınları yok mu?
Neden içerideki durum hakkında bilgi yazmıyorlar.

E-1/2/3/4/5 Koğuşundan gece 04.00 a kadar 20 kişi tahliye edildi 1 kişide son anda bir dosyasının daha infaza gelmesi nedeni ile tekrar koğuşa götürüldü.

Anonim dedi ki...

arkadaslar gece yazdim yazilar kucuktu gorulmedi sanirim.ben kapikuleden nasil girebilirim.2 aranmam var.tutuklanmadan nasil bir formul onerirsiniz.sayin CUNEYT BEY veya baska bir bilen lutfen cevaplar misisniz?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

14
şirket müdürü olarak yetkili siz gözükürsünüz..
ama ssk ve maliye borçlarından hisseleri oranı yüzde 10 dan fazla olmak kaydıyla şirket ortakları sorumludur.
eski yasaya göre çeklerden limited şirket müdürü sorumluydu..
yeni yasaya göre göre şirket ortakları sorumlu
sizin bir sorumluluğunuz kalmadı
ama hakimlerin kafasında hala bir soru işareti var
alışmışlar ya müdüre ceza kesmeye..:)
zamanla her şey netleşir..
biraz daha sabırlı olun

Anonim dedi ki...

cüneyt bey sürekli rahatsız ediyorum ama bende biraz araştırdım tasfiye sürecini fakat bir sürü prosedür var ben sadecce ticaret odasına dilekçe verdim kurum yetkilisi ( tasfiye yetkilisi) gözüküyorum ticaret odasına dilekçe hariç başka hiç bir işlem uygulanmadı araştırmalarıma göre alacaklılara davet ssk maliye bildirim yapılmadı noterden yeni defterler yapılmadı gazeteye ilan lar verilmedi sadece ticaret odasındaki dilekçe haricii hiçbir işlem yoktur.


ben yırtarım dimi :))


ali

Anonim dedi ki...

taahhüdü ihlal cezası içinde taahhüt verilip cezaevinden çıkılabliyormu.lütfen bilenler cevaplasın

Anonim dedi ki...

arkadaşlar...pazar tatilimi yapıyorsunuz...çıkan yok mu? nerelerdesiniz??????????

Anonim dedi ki...

SON DAKİKA :.....................

Ümraniye Ceza Evi Tahliyeleri Durdurdu !!!

Bugün ve Yarın 18:00 a kadar tahliye yok.
Gelin dostlar gelin birlik olalım. Neler yapıcak sak yapalım Yarın Ümraniye Cezaevi önünde toplanalım..


Bugün tüm tahliyeler durduruldu.
Yarın açıklama yapılacak.

Anonim dedi ki...

21 nereden aldınız bu bilgiyi.ben metrisi arıyorum cevap vermiyorlar

Anonim dedi ki...

22 Metris Değil ( Ümraniye )

Kaynak Sağlam

Anonim dedi ki...

abim 2005 de iflas etti çekti gitti ne kadar çeki dışarda haberimiz yok bilgide alamıyoruz kendi olmadan sürekli evine polisler geliyo onun akibeti ne olabilir yaklaşık 300.000 liralık çeki vardır tahminen saygılar volkan

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar bizler ticaretle uğraşmış insanlarız bu siyasi polemikleri ve özellikle parti ve siyasi isimlerini farklı şekillerde yazmaların faydası olmadığı gibi gerçekte kötü olarak gözüken öz yargılı tavırların değişimi için mücadele ederken biraz daha sabır ve mantıklı yazışmalara ve özellikle parti ve siyasi kimikleri yazmamaya önemle rica ederim. Sayın yöneticiler bu konunun önemi bu karışık gündemde

asker polis tartışmlarında vahimliğini dikkat ederk yazıları dikkatten sonra Abdullah SERTOLU

Anonim dedi ki...

kartal cezaevinden tahliye olan ve yakını olan yokmu arkadaşlar ???

Anonim dedi ki...

sayın Cüneyt bey 35 örnek denen gıyabında yapılıp verilen kararlar içi tekrar yargılanma başvurusunda bulunabilirmi yeni kanunda bu durum için bir ışık varmı saygılarımla

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sanırım 14 de sorulan soruyu Rahmi Bey sormuş, kafama göre bir açık bulurum saldırırm niyeti var:)
Rahmi Bey bana sorduğunuz soru çeklerden maliye ve ssk borçlarından sorumlumuyum:)
İYİ OKUYUN
limitet şirketlerde ise şirket müdürü veya müdür kanuni temsilci olarak muhatap alınır. Söz konusu kimselerin kamu borç sorumluluğu, vergi açısından Vergi Usul Kanunu`nun 10. diğer kamu borçları için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun`un mükerrer 35. maddesinde düzenlenmiştir. Şirketlerin vergi mükellefiyetleri kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Bu görevlerini aksatmaları durumunda, mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu pozisyonda olan kimseler, kamu borçlarının ödenememesinden dolayı kusurlu olmadıklarını veya bunun ihmallerinden kaynaklanmadığını kanıtlamak suretiyle sorumluluktan kurtulurlar.
Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi ile tüzel kişilere düşen vergisel yükümlülüklerin kanuni temsilcileri (müdürleri) tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasına göre temsilcilerin bu görevleri yerine getirmemeleri yüzünden yükümlünün veya vergi sorumlularının mal varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, yasal temsilcilerin şahsi varlıklarından alınır.
Danıştay 4. Dairesi’nin 2001/2297 Esas No.lu Kararı’nda ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıf ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilecek, bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakları kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı belirtilmiştir Bu kural uyarınca, kanuni temsilcilerin vergi ile ilgili ödevleri gereği gibi yerine getirmemesinden doğan vergi borçlarından sorumlu tutulabilmeleri için de ayrıca kamu alacağının, şirket tüzel kişiliğinden tahsil olanağı kalmadığının kesin olarak saptanması gerekmektedir demektedir.
SSK BORCU AÇISINDAN: Danıştay 4.Dairesinin1997/1325 sayılı kararı özetle 6183 sayılı Kanun, 1 inci maddesinde sayılı vergi dahil tümamme alacaklarının tahsil usulünü düzenlediğinden, mükerrer 35 inci madde vergi ve buna bağlı alacaklar için uygulanabilir gibi görünse de, Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesinin özel nitelikli bir tahsilhükmü olan ikinci fıkrası zımmen veya açık olarak ılga edilmediği için, vergi ve buna bağlı alacaklarda mükerrer 35 inci maddenin uygulanma olanağı yoktur. Nitekim Kanunun gerekçesinde de Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesine atıfta bulunularak, mükerrer 35 inci maddenin "diğer amme alacakları" için getirildiği belirtilmekle, paralel bir düzenlemeyle bu ayırıma gidilmiş olmaktadır. Bu durumda, vergi ve buna bağlı alacaklarda kanuni temsilcilerin takibi için uygulanacak madde özel hüküm olan Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesi olup, 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35 inci maddesi ancak diğer amme alacakları için uygulanabilecektir Şeklindedir. Saygılarımla

Anonim dedi ki...

metriste şu an bir tahliye var ..eşim değil..bugünkü ilk tahliyeymiş..tekrar arayın dediler..

Anonim dedi ki...

değerli Cüneyt bey ben 27 de sorduğum soruda mahkeme karar vereli iki yıl oldu zamanda geçti. ayrıca lütfen sataşmalara kulak asmayın hiç de oralı olmayın bu site binlerce çaresizin umut çare nefes aldığı feryadını duyurduğu derdine derman aradığı yol sorduğu bir mabet oldu sizlerin sayesinde tekrar size ve arkadaşlarınıza teşekkür ederim.

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY PAZARTESİNDEN SONRA TAHLİYELER HIZLANACAK DEMİŞTİ DÜN GECE BİR ARKADAŞ SİZE BÖYLE BİR BİLGİ GELDİMİ ACABA PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM

Anonim dedi ki...

metristen çıkan varmı allahın aşkın yazın yahu

Cüneyt Özdemir dedi ki...

30
Evet gıyapta yargılama konussunda tekrardan yargılama söz konusu olabilir.. Gerçi rahmi bey buna yine muhalif olacaktır o yüzden hukuk diliyle yazıyorum:))

Eski yani yürürlükten kalkan 3167 sayılı Kanun’un 16 / b maddesinde,
1412 sayılı C.M.U.Knun 225. maddesi ( Bu maddenin karşılığı 5271 sayılı C.M.K.’nun 195. maddesi olup, madde Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır. hükmünü içermektedir. )

5941 sayılı yeni Kanunda böyle bir hüküm yer almadığı gibi, karşılıksız çek verme suçunda, adli para cezasına ilaveten çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı güvenlik tedbirine de hükmolunacağı belirtilmiş, artık sanık gelmeden yani sanığın savunması alınmadan karar verilmesi mümkün değildir.

İnsan hakları mahkemesi kriterlerine uygun olan genel hükmün artık karşılıksız çek suçlarında da uygulanması ve önceden yaşanan bazı sıkıntıları, örneğin başkasının kimlik bilgilerine ulaşıp, sahte belge ile çek hesabı açtırarak karşılıksız çek keşide edenlerin yaşattığı sıkıntıyı, bertaraf etmek amacıyla bu düzenlemeyi yapmıştır..

Bu düzenlemeyle karşılıksız çek nedeniyle açılan davalarda tebligat kanunu 35 göre tebligat yapılsa dahi sanık savunması alınmadan karar veremeyecektir.

Yargıtay bu konuda ne der bilemeyiz ama görünen köyde klavuz istemez..
Yoklukta verilen tüm kararlar uyarlamayı gerektirecektir..
Rahmi bey Avukat ama buna yorum getireceğine Türk Borçlar kanununa atıfta bulunarak gelir..
nerde ne cümle yakalarım acaba:)

Anonim dedi ki...

CUNEYT BEY 16 DA KAPIDAN NASIL GIREBILIM DIYE BIR SORU SORDUM.LUTFEN AYDINLATIR MISINIZ.KAPIDA COK HUZURSUZLUK YASAMAK DAHA FAARKLI VE KOTUDUR BILIYORSUNUZ.MUMKUNSE BEKLIYORUM.BIKTIM 3 YILDIR YASAKLI YASAMAKTAN.BIR AN ONCE GELIP SIZLERE KATILMAK ,ISLERIME CEKI DUZEN VERMEK ISTIYORUM.SELAMLAR..

Cüneyt Özdemir dedi ki...

34
Aranman varsa nasıl gireceksin sınırdan
yani biraz bekle şu hakimlerin kafasındaki soru işaretleri gitsin..
Sadece çekle ilgili aranman varsa tahhüt verip aramıza katılacaksın

Anonim dedi ki...

lütfen birşey öğrenmek istiyorum adliye gbt si ile polis gbt si aynı mı.

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY ben 27 ve 30 yazan kişiyim cevabınız için çok teşekkür ederim AYRICA sizi kim eleştirirse eleştirsin benim ve ailem için ALLAH ömür verdiği sürece yaptıklarınızı unutmucam hasbel kadar benimde paralı zamanından bugüne dek işimi yaptırdığım bir avukatım var fakat neyi sorduysak olumsuz cevap alıyoruz aslında çare var ama bende para yok bu seferde ben hep size döndüm size sordum sizde beni aydınlattınız sizin verdiğiniz cevabı avktm götürdüm ya öylemi bakalım o zaman diye cevaplar aldık bu yüzden SİZ VE BÜTÜN ARKADAŞLARINIZ İYİKİ VARSINIZ..........

Anonim dedi ki...

cuneyt kardes benım ceklerım hazıran ayında yazıldı ama bazı uyanıklar yasadan faydalanmıyım dıye yenı adlıyeye verdı onemlı olan tarık yazıldı tarıhmı yoksa sıkayet tarıhımı
sımdıden allah razı olsun

Anonim dedi ki...

lütfen 36 ya cevap.

Anonim dedi ki...

cuneyt bey sadece cekle ilgili aranmam var tabii ki.ama gumruk polisi beni alacak.nerede nasil verecegim taahhudu.iceriye atilma riski de var mi?nasil yapayim da tutuklanmadan taahut vereyim.

Anonim dedi ki...

40 ta yazan arkadaşım polis tarafından yakalanınca bir gece nezarette bekletiliyorsun cünkü genellikle bir sonraki gün yakalamanın olduğu mahkemeye götürülüyorsun. Gümrükten giriş yapacağın için senin o mahkeme dosyanın gelmesi en az bir gün daha sürer yani anlayacağın iki gün nezarette kalabilirsin. Hapise atmaları için dosyanın gelmesi lazım zaten dosyan gelirse taahhüt verir çıkarsın. Benim istanbulun belli mahkemelerinde 7 tane dosyam var hepsine gitmek bayağı bir zaman alır.Biraz daha ortam durgunlaşsın gbt ye girip dosyalara polis eşliğinde bile gitmeyi düşünüyorum, sonuçta taahhüt işi bizi kultarıyor. Birde şu var acaba polis çek için tutuklayıp o kadar mahkemeyi gezmek için sana araba tahsis edermi oda ayrı bir mesele

Anonim dedi ki...

TÜM BLOKLARIN DİKKATİNE
(Cezaevlerinde bir duyuru yapılacağı zaman yapılan anonstur)

Herkese merhaba.Gördüğüm kadarıyla herkesin kafası karışmış durumda.İşler aynen benim (selmalinin eşi)tahmin ettiğim şekilde gelişiyor.Size Metristeki durumu anlatırsam biraz bilgi edinmiş olursunuz.Ben çek kanunu onaylanmadan önce tahliye olmuştum.Cumartesi sabaha karşı bir arkadaşım daha tahliye oldu ,fakat koğuştaki çekten yatan diğer arkadaşlar hala beklemedeler.Çünkü bu tahliye olan arkadaşın eşi veriler taahhütleri tek tek mahkemelerine giderek elden takip etti ve sonuçlarını mahkeme infaz kalem bürosumda başlarında bekleyip Metrise fakslattı ve hatta Metrisin geldi onayını bile bekleyip ondan sonra oradan ayrılıyormuş.Yaklaşık üç günde 4 -5 mahkemedeki işlemleri hallettirip eşinin tahliye olmasını sağlamış oldu.Anlayacağınız işler kolay yürümüyor.Zira gerek cezaevi infaz büroları gerekse mahkemeler hem yoğunluktan hemde iletişim problemlerinden dolayı bazı şeyleri atlayabiliyorlar.Sizlere tavsiyem imkanı olanlar işi oluruna bırakmayıp kendileri takip ederlerse süreci hızlandırabilirler.Herkese kolay gelsin ve bir an önce sevdiklerinize kavuşmanızı dilerim

dün yazmıştım kendsi takip eden arkadaşım eşinin işini hızlandırdı diye bu yazıda ki de aynı kişi..ben yarın itibariyle tekrar kendim başlıyorum.cuma günü gittiğimde daha eşimin dosyaları faxlanmamıştı netice alamamıştım..

Anonim dedi ki...

bu yazıyı öbür siteden copy past ettim..yazan kişidende izin aldım arkadaşım zaten..bi arıza olmasın diye..

AMFORA dedi ki...

40 taki arkadaş bulunduunuz ülke deki konsoloslıktan bir avukata vekalet verseniz, gelmeden yollasanızda, sizin adınıza tahhüt verse burada olmazmı acaba,

Anonim dedi ki...

bursadan tahliyeler varmı

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Adliye GBT si şudur, bir davadan dolayı aranma kararı yazılır
Polis GBT si Adliyelerden gelen yakala getir talimatı içerir..
Mantıken en sağlam kayıt Adliye infaz büro kayıtları..

Adliye kayıtlarından düşmüş ama polis kayıtlarından düşmemiş olanlarda olabilir..

Ama nihai yer Adliye kayıtlarıdır..

40
İçeri atma riski var ama
sonuçta senin elinde dağ gibi taahhüt hakkın var..
Eğer dava dosyan fazla değilse ve bu Türkiyenin çeşitli illerine dağılmış vaziyette değilse Adliyede işlemlerin tamamlanır aynı gün bırakırlar sanıyorum, en kötü ihtimal 1 gün nazarethane
Önümüzdeki günlerde işleyiş daha bir netlik yaşanacaktır..
Bu günlerde adliyelerde hem bu mesele hemde yıl sonu olması nedeniyle kaos yaşanıyor.. ve aksamalar oluyor yani 15 gün sonra her şey daha düzenli olacaktır.

Anonim dedi ki...

36 ya cevap lütfen çok acil.

Anonim dedi ki...

cüneyt bey çok teşekkür ederim. 36

Anonim dedi ki...

eşim bursa ceza evinde yaklaşık 400 kişinin ekonmik durumdan yattığını söylüyor

Anonim dedi ki...

heyyyyyyy bursalılar nerdesiniz

Anonim dedi ki...

CEZA EVLERİNDE ÇEK SUÇLULARI İLE DİĞER SUÇLULAR AYNI KOĞUŞTAMI KALIYOR MESELA METRİSTE BİLGİSİ OLAN VARMI ACABA

Anonim dedi ki...

evet..ağırlıklı olarak çek suçluları ama diğer suçlularda oluyor en azından eşimin koğuşunda böyle..

Anonim dedi ki...

eşim bursa cezaevinde diğer suçlularla yatıyor

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ CÜNEYT BEY SİZE ŞUNU SORABİLİRMİYİM O HALDE YENİ ÇEK KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA ARTIK MAHKEMELER 35 E GÖRE KARAR VERME HAKKI KALDIRILMIŞMI OLUYOR.SAYGILAR

Anonim dedi ki...

KARTALCEZAEVNDEN HABER ALAN YADA YAKINI OLAN VARMI ARKADASLAR BILGI ALAMIYORUZ !

NAZ

Anonim dedi ki...

metrisi şimdi aradım çekten tahliye varmı diye..yokmuş..bu saatten sonra olmaz dedi ben yinede gece bir daha arayacağım bilginize..

Anonim dedi ki...

CARPEDIEM VE CUNEYT BEY.KONSOLOSLIKTAN VEKALET VERSEM EDIRNEDE TANIDIGIM BIR AVUKATA BENIM YERIME TAAHHUT VERIP DURUMU AYARLAMAYA YETKISI OLABILIR MI.YOKSA ILLA KI BENI MI GORMELERI GEREKIYOR SAVCI VE HAKIMIN.BEN 40 TA YAZAN KISIYIM.DAVALARIM 1 ADTE BURSA, 2 ADET AFYONDA.BASKA YOK.

Anonim dedi ki...

YALAN SÖYLEMEK NE KADAR KOLAY BU ÜLKEDE EN YETKİLİ AĞIZ BİLE İKİBİN KİŞİ DEDİ ŞU HALE BAK ŞURDA 400 KİŞİ BURDA 5OO KİŞİ VAR DENİYOR BİRDE İLÇE CEZAEVLERİNİ ELE ALACAK OLURSAK OLAYIN VE SIKINTININ NE KADAR BÜYÜK OLDUĞU ANLAŞILIYOR BU ADEDİ İNANIN EL KALDIRAN MİLLETVEKİLLERİ BİLE BİLDİĞİNİ SANMIYORUM ŞİMDİ BİZİM YAPACAĞIMIZ BÜTÜN BU KANUNDAN ZARAR GÖRENLERİ BİR ARAYA GETİRMEK İNANIN BU SİTENİN BİLE SESİNİ KESEBİLİRLER BU YÜZDEN SİTE YÖNETİMİ HER KESE SEL OLUR DEPREM OLUR NE OLUR NE OLMAZ AFET ANINDA TEKRAR TOPLANABİLECEĞİMİZ BİR İKİ TELEFON VERSİN HERKESTE BİR KÖŞESİNE YAZSIN.....İHTİYAR

Cüneyt Özdemir dedi ki...

54
TK 35 maddeyle tebligat yapılabileceği yeni çek yasasında var
Bu sadece Soruşturma aşamasında istenen tedbirle alakalı
şöyle izah edeyim
Savcılık TK 35 maddeyle tebligat yapacaktır ve bu tebligata göre Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek Ceza Mahkemesinde kamu davası açacaktır.
Ceza mahkemesi Hakimi ise mutlaka sanığın dinlenmesi ve ifadesini alınmasını isteyecektir. sanık dinlenmeden savunması alınmadan karar veremeyecektir.
Bu sistem Savcılığın iş yükünü hafifletirken mahkemelerin iş yükünü arttıracaktır..
Bundan böyle uygulama bu şekil..

AMFORA dedi ki...

57 de yazan arkadaş bir avukata vekalet yollamanız durumunda sizin adınıza taahüt verecektir, fakat yeni kanunda adli gözetim maddeside var böyle bir karar alırlarsa yurt dışına tekrar çıkamıyabilirsiniz, en iyisi bir avukat ile görüşmenizdir,

a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir

hasan dedi ki...

İŞTE TÜRKİYENİN PERİŞAN HALİ ARKADAŞLAR BÜTÇE AÇIGI YÜZDE ALTI BÜYÜMÜŞ SADECE İSTANBUL KÖPRÜLERİNE YÜZDE 56 LIK ZAM GELİYO ELEKTİRİGE DOGAL GAZA YANİ HERŞEYE AŞIRI ZAM GELİYO HANİ ECEVİT ANAP VE MHP HÜKÜMETİNDE HALK HÜKÜMET İSTİFA DİYE YÜRÜMÜŞTÜ İŞTE YAKINDA DA AKP İSTİFA YÜRÜYÜŞLERİ BAŞLAR ARTIK GERÇİ BUNA SADECE PKK ÜZÜLÜR

Anonim dedi ki...

23te mesajı olan arkadaşım bu bilgiyi nerden edindin?ben cezaevini aradım geceden beri 20 kişiyi salmışlar öyle dendi

Anonim dedi ki...

Cüneyt bey kusura bakmayın sorulanları ve cevaplarınızı okuyorum ve mutlaka faydalanıyoruz. Benim bütün çek davalarım yokluğumda yapıldı ve kesinleşti.
Peki ben önce serbest olabilmem için taahhüt vereceğim. Daha sonra lehe uygulanması için müracaat edebiliyormuyuz?
Ve ayrıca gıyabında yargılaması olupta yeni kanuna göre tekrar yargılanan veya buna benzer duyumunuz varmı? Teşekkürler
HASAN BAFRA

Anonim dedi ki...

carpediem merhaba.ben birkac cekimi yurtdisinda calisarak odedim.burada sigortali isciyim ve firmam var.gecenlerde bu sitede 3000 liralik cek icin adli takipe gerek yoktur kararini gordum.benim ceklerim 4000 ,7250 ve 15000 dir
toplami bu kadar kaldi.burada calistigim ve buradan odedigimi sunarsam kanaat olusabilir dusuncesindeyim.ne dersiniz.

Anonim dedi ki...

Tahliye İşlemleri "DURDURULDU"

Türkiye Genelinde Yarın Saat 18:00 da tekrar tahliye işlemleri başlayacak. Şuan ne adliyelerde nede cezaevlerinde tahliye için yapılan bir işlem yok.

Yarın 18:00 dan sonra tahliye işlemlerine devam edilecek.

Yarın öğleden sonra; Ümraniye Ceza Evi ile ilgili daha detaylı bilgi vereceğim..

Anonim dedi ki...

lutfen bursa içinde cevap yazarmısınız

Anonim dedi ki...

62 de yazan arkadaşım 21 ve 23 te yazan benim,
Benim bilgim sağlam resmi kaynaklara dayanıyor.

Bu geceden beri salınan 20 kişinin isimleri yada koğuşları hakkında bilgi verirseniz daha iyi olur.

Eğer gerçekten 20 kişi salınmış olsaydı oradan elbet burada deşifre olurlardı. Serkan

Anonim dedi ki...

TAHLİYELER DURDURULDU DİYEN ARKADAŞ...kaynağınız nedir? bu kadar insan bekliyoruz...boşa hayalkırıklığı yaşamayalım..

Anonim dedi ki...

bu ne böyle sıkı yönetim gibi 2.bir emre kadar diye...böyle bir yetkileri varmı tahliyeleri ve adliyelerde ki işlemleri durdurmak gibi..bir bilen cevap yazabilirmi..yasal prosedür nedir..

Anonim dedi ki...

65 bu bılgıyı nereden edindiniz acaba ?

Neden durdurulmus cok caşlıştılar sanki !!! Kartalcezaevinden hala tahlıye edemedıler babamı ne zaman arasak terslenıyoruz metrstekıler gıbı bılgıde vermıyorlar

Anonim dedi ki...

Cüneyt Bey dosyalar adliyeye gittikten sonra yasal bir süre var mı? şu kadar gün içinde cevap verilmelidir filan diye..ayrıca bu piyango çekilişimi kim belirliyor dosyaların akibetini yasal olarak bunları sorma hakkımız var mı ?yarın cezaevine gideceğim biraz bilgim olsun istiyorum..Teşekkür ederim..

Anonim dedi ki...

CHP nin Anayasa mahkemesine itirazı ile ilgili bir gelişme varmı arkadaşlar. galiba tek umut bu...

Anonim dedi ki...

sn.arkadaşlar,isterseniz;ADALET KOMİSYON ÜYELERİ ve bütün tv leri ve gazeteleri arayalım , 5941 nolu kanundan hani hapisteki 2117 kişi faydanalacatı?? diye yukarıda arkadaşların yazdıklarına bakılrsa sadece istanbulda içerde olan mağdur arkadaşların sayısı bu kadar..YALANLARINI YÜZLERİNE VURALIM,GERÇİ ARLANMAZLAR Kİ...
AASAA

Anonim dedi ki...

chp den bır gelısme varmı.......................

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar son kez yazıyorum, yarın öğleden sonra daha detaylı bilgi vereceğim.

18.12.2009 16:30 dan sonra Cezaevlerinden faksla gelen dosyalara hiç bir işlem yapılmadı. Ancak, 18.12.2009 16:30 a kadar pazartesi-cuma arası işlem gören dosyaların faksları cezainfaz kurumlarına fakslandı. Sayıyı utandığım için yazmıyorum çünkü 5 günde çok az işlem gören dosya var. Cumartesi ve Pazar adliyele bu işlerle ilgili işlemler yapılmadı sadece Cuma günü 16:30 a kadar cezaevlerine gönderilen dosyalardaki hükümlüler için tahli işlemleri yapıldı. Bu işlemler cumartesi ve pazar sürdü işlem sırasına göre.

Sayı çok fazla olduğu için yılbaşına herkesin çıkması çokzor işleyiş çok yavaş.

Yarını bekleyin; yarın ceza evinden, öbürgün akşamda istanbul adliyesinden bilgiler vereceğim. Serkan

Anonim dedi ki...

Serkan bey anlattıklarınız ,bizlerin cezaevinden çıkanlardan aldığımız bilgiler ve bu süreçteki işleyişle çok örtüşüyor..eşim dosyasını perşembe sabahı cezaevine verdi..şimdiye kadar çıkanlar hep çarşamba verenler..metris için yazıyorum bunları..işlemler uzun sürüyor diyorlar ..bu arada metriste faxta arıza yapmıştı tabii doğruysa insan bu durumda herşeyi sorguluyor..eşimin koğuşundan çıkan arkadaşı 5,5 saat bekledim dedi adının okunup ,işlemler yapılıp çıkmasına kadar..tabii birtek kendi işlemi yapılmamıştır ama oldukça uzun bir süre..

Anonim dedi ki...

ayse hanım ,

ben dıyorumkı yarın avukattan dosya numaralarını alıp ben koşsam peşinde hızlandırabılırmıyım ne bıleyım işe yararmıyım?

naz

Anonim dedi ki...

ben Cumhurbaşkanlığı sitesindeki mail adresine işlemlerimiz çok yavaş ilerliyor diye mail attım bi işe yaramaz belkide okunmaz ama olaki diye düşündüm

Anonim dedi ki...

ayşe hn merhaba elif ben bende arıyorum sürekli metrisi 6 30 da tekrar aradım 9 da arayın dedi bir söyledikleri bir sölediklerini tutmuyor derimki başbakanlığa ve cumhurbaşkanlğına mail atalım anlatalım durumumuzu nedersiniz

Anonim dedi ki...

cuma günü şişli adliyesinde taahütnamemi verdim
peşinden ilamattanaranmamın düştüğünü teyit ettim
ve bütün hafta sonu istanbulu gezdim çok özlediğim istiklal caddesini 2 kere başından sonuna turladım 1 kere bilerek polis çevirmesine girdim 3 senedir yapamadıklarımı yaptım.
bir sene sonra borcun 1/3 ünü faiziyle ödeyecekmişim 2 sene sonra tamamını ödeyecekmişim hiç umurumda değildi. Allah büyüktür bu gün bu kapıyı açtı yarın başka bir kapı açar.
korkmayın herkez taahüdünü versin özgür olmak çok güzel

inşaatçı

Anonim dedi ki...

naz hanım ben deneyeceğim..böyle oturmakla beklemekle olmuyor en azından denemiş oluruz..yeterki dosyalar ilgili adliyelere faxlanmış olsun..bol şans hepimize..bir de haber sitelerine mail atıyorum bu durumla ilgili..

Anonim dedi ki...

elif hn banada aynısını söylediler..ben mail attım susup oturmak sadece zaman kaybettiriyor.hep dediğim gibi adamların işi politika yine haftasonu kozunu oynadılar..oylamada aynı..imzada aynı..

Anonim dedi ki...

bende attım şimdi hem başbakanlıga hemde cumhurbaşkanlığına bildiğiniz yerler varsa atmam gereken yazarsanızsevinirim teşekkürler elif

Anonim dedi ki...

http://cankaya.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin/ ben bu adrese mailimi ve Cumhurbaşkanlıgı adresindeki mail adresine mailimi attım şansımı birde Ugur Dündar'da deneyecegim

Anonim dedi ki...

metrisle görüştüm şimdi 10 kişi varmış tahlie olacak olan aryıp sorumisminizi bu gece başka olmayacakmış infazcılar gitmiş

Anonim dedi ki...

ben aradım..yarına inşallah dediler..yani bu gece yok ismi..elif hn arayın sizde

Anonim dedi ki...

ben arayamıyorum metrisi arayıp sorarmısınız fikret şeker varmi bu akşamki tahliyelerde nolur biri arayıp bilgi verse

Anonim dedi ki...

bu siteyi izleyip yazmayan çok var galiba..metrisin telleri hep meşgul..arıyorum düşürdüğüm an soracağım..

Anonim dedi ki...

sağolun ayşe hanım bekliyorum allah razı olsun

Anonim dedi ki...

ayşe hn haberi veren benim zaten uuttum ismimi yazmayı bizimde yok ismimiz maalesef allhtan sabır diliyorum hepimiz için acaba firet bey hangi koğuşta inşallah onun tahliyesini duyarız bu akşam elif

Anonim dedi ki...

fikret beyin koğuşunu bilmiyorum koğuş bilgisi olmadan öğrenemezmisiniz acaba

Anonim dedi ki...

ayşe hn sizin kaç ay oldu

Anonim dedi ki...

ayse hanım ;
babam dılekcesını sanırım salı gunu verdı fakat cuma gunu avukat gıdıp dosya numarası sordurdugunda adlıyeye henuz gelmemıstı dosyası . bızım czaevı hıc bı iş yapmıyormu acaba çok gerildi sinirlerimiz artık.

naz

Anonim dedi ki...

3,5 ay oldu..bir yandanda telefon çeviriyorum..koğuşu olmadanda öğreniliyor yeterki düşsün numara..

Anonim dedi ki...

koğuşunu sormamın sebebi eşimle aynı koğuşta olabilirmi diyeydi

Anonim dedi ki...

Sayın; C.H.P. Genel Başkanım, Sayın; C.H.P. Milletvekillerim.
Günlerdir ve aylardır; fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımız ve telefonlarımızla, sizleri; Sayın Başbakanımızı, Sayın AKP ve MHP Milletvekillerimizi, haklı olduğumuza inandığımız, çek yasasının olumsuzluklarıyla ilgili olarak, rahatsız edip; yasal çerçeveler içersinde hak arayışına giriştik. Ancak; gördük, bildik ve anladık ki, bu haklı olan davamızda, yanımızda ve yakınımızda olan, C.H.P. Genel başkanımız ve Milletvekilleri olmuşlardır. Eğri oturup doğru konuşursak; kısmen, yanımızda olan; AKP ve MHP milletvekillerimizde var olmuşlardır ama, onlarında; galiba, güçleri bazı şeylere yetmemiştir. Ancak ki; tamamen tüm gücü ile yanımızda ve yakınımızda olan C.H.P. olmuştur.


Bizler; hepimiz esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren konumunda iken, muhtelif sebepler ve ekonomik krizler nedeniyle, cezaevine giren; kaçak durumda yaşayan, işe ve ekmeğe muhtaç olan durumlara düştük ve düşürüldük. Geçmişte hatalarımız olmuş olabilir; ancak, birçoğumuz borçlarımızı ödemek için, bu hallere düşmüş insanlarız. Zaten; kast ve dolandırmak amacı ile hareket edenler, bir şekilde; kendilerini kurtarmışlardır. Çek cezaları bakımından; 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk orta iken, bu anlamda; lehimize bilinen bazı mahkeme kararları olduğu halde, halen; Sayın Yargıtay C.G.K. tarafından, aylar geçtiği halde bir karar yayınlanmamıştır. Şu anda; çıkmış olan çek yasasının, bizlere bir şey kazandırmadığı gibi, hepimiz için çok daha kötü sonuçlar ortaya koyacağı malumunuzdur. Bu durumda; zaten her zaman yanımızda olduğunu gördüğümüz ve inandığımız, C.H.P. Genel başkanımız ve Milletvekillerimizden, bizler için desteklerinin devamını dilemekteyiz. Değerli Çalışmalarınızla; umuyor ve diliyoruz ki, haksız olduğuna inandığımız bu yeni çek yasasının; C.H.P. tarafından; Anayasa Mahkemesine taşınmasını ve tüm haksızlıkların giderilmesini umut ediyor ve bekliyoruz.


Sayın; C.H.P. Genel Başkanım, Sayın; C.H.P. Milletvekillerim.
Haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda; C.H.P. Genel Başkanımızın ve Milletvekillerimizin, hep yanımızda olduğunu gördük ve inandık. Gerek bizler için ve gerekse ülkemizin tüm sorunları için; başarılı çalışmalarınızın daim olmasını diliyor, kendim ve tüm arkadaşlarım adına, en derin saygılarımı iletiyorum. 27.12.2009 Hasan ........


Adres; ..........................................
Mersin

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar,

herkes bu kaos ortamında kendi derdine düşütü bunu da anlıyorum normal ama, sevinçlerimiz olsada bu kesin değil geçici bir çözümdür. Bu yasa ancak borcu küçük miktarlarda olan ancak yüzde 10 luk bir bölümümüz için çözümdür. Gerisi için durum fazla değişmeyecek...

Bi rahat bırakın birkaçgün diyebilirsiniz ama unutmayınızki bunun sonu yok. süre işliyor. hernekadar Anayasa mahkemesine gideceği konusu büyük ihtimalde olsa henüz kesin değil bence.

Bu nedenle bir an önce bu konuya eğilip yoğunlaşıp çalışarak bunu halletmemiz gerekiyor. Bunu ben yazıyorum, benim gibi yazan birkaç arkadaş daha var. hepsi bu.

Biz unutkan bir milletiz. unutkan olduğumuz içinde 8 sefer gidenler 9 sefer geldiler... her seferinde gene heldikleri içinde milleti dikkate almaktan vazgeçtiler. Sebebi biz olduğumuza göre kendimizi ilgilendiren bir konuda olsun balık beyinli olmayıp dikkatli davranarak bir an önce yapılması gerekenleri yapalım... yoksa çok geç olabilir....

saygılarımla...

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BİRAZ EVVELKİ YAZI METNİNİ SİTEMİZE BEN GÖNDERDİM. BU GECE; SAYIN, CHP GENEL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLLERİNE, İLGİLİ BİRİMLERİNE MAİL OLARAK GÖNDERDİM. YARIN VE ÖBÜRGÜN DAHA ETKİLİ OLUR DÜŞÜNCESİYLE, MEKTUPLARIMI GÖNDERECEĞİM. BİLGİLERİNİZE. TÜM KATILIMCILARA SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

Anonim dedi ki...

80 de yazan arkadaş nasıl taahhut verdin yazarmısınn

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Eve baskın düzenleyip az önce bir mağduru almışlar..
Yani aramalar tam gaz

Anonim dedi ki...

daha içerdekileri çıkarmayı beceremediler..cezacı zihniyet..

Anonim dedi ki...

YUH ARTIK MEMLEKETİMİN POLİSLERİNİ KUTLUYORUM VALLA AZİMLE ASAYİŞİ KOLLUYORLAR.BU İNSANLAR İYİMİ ACABA

Anonim dedi ki...

AYŞE HANIM ULAŞAMADINIZMI METRİSE ACABA

Anonim dedi ki...

sürekli meşgul tam 55 dakika oldu..yılmadım ama..

Anonim dedi ki...

taahütü ihlalden tahliye olan varmı????

ekm2510 dedi ki...

cüneyt bey alınan tanıdıkmı ......

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ekm2510
Değil,,
İçeri alınınca bunla ilgili ne yapabiliriz diye internette arama yapmışlar
O şekil ulaştılar
taahhüt örnekleri ve mahkeme karar örneklerini gönderdik bakalım hayırlısı

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY SAYENİZDE BELKİ CEZAEVİYLE TANIŞMADAN KURTULACAK BİRİSİ ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN KEŞKE BİZDE BU KADAR ŞANSLI OLABİLSEYDİK

Ahmet dedi ki...

Evet yakalamalar devam çünkü yıl sonu infaz bürolarında dosya kapama olayı diye bir şey var.C.evleri haydarpaşa garına döndü.Bir gün onlarıda içerde görürüz inşallah.

AMFORA dedi ki...

64 te yazan arkadaş
ben avukat deilim hukuk bilgimde sınırlı, busebeble yanıltıcı bilgi vermek istemem,dediim gibi bir avukata danışmanızda fayda var,bilgi olarak aşaıdaki linke göz atabilirsiniz.

bu hukumde amaç yurtdışına çıkşı engeleyerek baskı yapmaktır ", Böylece, tutuklamadan beklenen amacın yurt dışına çıkma yasağı koymak suretiyle de sağlanabileceği her durumda, kişinin tutuklanması gibi daha ağır bir tedbir yerine, daha hafif olan yurt dışına çıkma yasağı tedbirine karar verilebilecektir. Ölçülülük ilkesi de bu şekilde sağlanmış olacaktır. "


http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=1588

Anonim dedi ki...

fikret şeker de yok bu akşam ki tahliyelerde..keşke iyi bir haber verebilseydim..

Anonim dedi ki...

SAGOLUN AYŞE HANIM

Anonim dedi ki...

cüneyt bey 24 lütfen yakalanması daha mı mantıklı acaba lafda geçiremiyoruz saygılar

ekm2510 dedi ki...

Şu ortalık bi durulsun , içerdeki arkadaşlar bi çıksın, yeni bir yol haritası belirleyeceğiz inşallah.Bu süre içinde bakalım yeni mahkeme kararları ne olacak ...! bakalım yargıtay bir ictihad yayınlayacakmı...! yeni yasa anayasa mahkemesine taşınacakmı ...??? vs vs vs...Bu arada şimdilik kimse zorda kalmadığı sürece taahhüt vermesin temennisindeyim..Görelim bakalım ne olacak...

Anonim dedi ki...

sayın 105,

okumuyorsunuz galiba. Bu yasa taahhüdü ihlalle ilgili herhangi bir düzenleme getirmiyor. Doğal olarakta tahliye olmaz,

Sayın Hsan Barışçı kardeşim. Bu sana 2 nci yazışım keşke bu yorumları okuyanlar ve buraya yorum yazanlar sizin kadar dikkatle çaba gösterseler ve umursalarsaydı belki bugün farklı bir yerde olacaktık.

Bakın ne güzel sizinle biz haberleşmedik ama adımlar noktasında aynı yerdeyiz. Şimdiki adım Anayasa Mahkemesi ve bunun yolu belli CHP. Zaten baştan beri bizim için savaş verdiler. şimdi onlardan bir adım daha bekliyoruz. Yapsalarda yapmasalarda onların hep yanında olacağım. Çünkü bunu hakediyorlar.

Nugün yazılmış bu kadar yorum arasında 1. sen 1. ben 1 de kısa ama 2 kez bir arkadaşımız Anayasa Mahkemesi lafı etmiş. gerisi kişisel veya tahliyelerle ilgili. Tabiki tahliyeler çok önemli çünkü bu bizim tek kazanımımız. onlarında aramızda olmasıyla daha güçlü olacağız ama biraz öncede yazdım süre işliyor tik tak tik tak sayılı gün çabuk geçer.

Sevgili Cüneyt artık bu Anayasa Mahkemesi konusuna el atma zamanı geldi sanırım. Yönlendirme gerek çağrı gerek. Bunuda ancak siz ve emre sağlayabilirsiniz. Ben zaten tam gaz devam ediyorum ama büyük çoğunluğuda bir yönlendirin artık. Çünkü tahliyelerin sonunu bekleyecek durumda değiliz. Eğer Adalet bakanı nın dediği gibi 2112 kişi olsaydı çoktan bitmişti ama göbeiğini kaşıyan ve gülerek bu yasayı sadece CHP muhalefet yaprtı diye son dakika golünüde atarak çıkaran hükümetin salınacak bu kadar yurttaşla ilgilide uygulamayla ilgili önceden ne mahkemelere ne cezaevlerinei ne savcılara nede emniyete bir genelge göndermediği ortada. Yani kabul edenler etmeyenler tamam vatanı kurtardık sanan ve o koltukların kendilerine babalarından kaldığını düşünmeye başlayan (7 yıl az değil haklılar) bunxa insanı yeni bir kaos ve çileye iten

...CHP yle kaqvgalı(olabilir uhalefet sonuçta)

...MHP ylde kavgalı (olabilir muhalefet sonuçta)

...Çiftçiyle kavgalı (Ananıda alda git)

...Gazetecilerle kavgalı(beğenmiyorsan çeker gidersn)

...Tekel işçileriyle kavgalı

...Sendikalarla kavgalı

...Orduyla kavgalı

...ergenekoncularla kavgalı........,

...medyayla kavgalı (yansaş hariç)

yaaa bu ne biçim memleket yaaa bir devlet milleti oluşturan bu kadar unsurla nasıl kavgalı olurda aynı zamanda iktidarda kalabilir.

Bir başbakan,

kendi kabinesindeki sağlık bakanını nasıl fırçalayabilir.

hadi fırşaladı

o sağlık bakanı nasıl istifa etmez,

Bir başnakan

meclis başkanını nasıl fırçalayabilir,

hadi fırçaladı o meclis başkanı hala orda nasıl oturur.

bir başbakan tüm bunları yapar, 72 nilyonda bunu sindiri ondan sonrada bunun adı demokrasi denirse ticaret yapıp iflas eden bir insan borcunu ödeyemedi diye Anayasa Mahkemesine arkadan dolanan bir yasayla hapse atar sonrada bu insanlar kendilerine lütfedilen yaklaşık 1 yıllık hadi gene iyisinize kanıp yapılması gerekenleri yapmazsa. Kimse oturup Allaha yalvarmasın. Allah çalışana verir bekleyene değil. Çünkü öncelikle vereceğini zaten akıl olarak vermiş. Kullanamıyorsan kime ne...


saygılarımla

Anonim dedi ki...

Sevgili emk2510

haklısın ama zamanda işliyor. Biraz önce gene yazdım o yayınlanmadan b unu yazıyorum. Bir huyum var sinirlenince bloggere girmeden adsız olarak yazıyorum. Herkesin bir defosu vardır buda benim defom. Ama zaman geçiyor.. Helede muhataplarınız milletvekilleri ise çümkü onlara sorduğunzda şarkı bellş dert bir değil elvan elvan.


saygılar

Anonim dedi ki...

T2 B4 ten çıkan varmı

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLARRRRRRRRR,

TOPARLANIN ARTIK,

3 YOL VAR EN HIZLISI ANAYASA MAHKEMESİ

ÇABA GEREK ÇABASIZ OLMAZZZZZZ


OLMAZSA YARGITAY

ZAMAN İSTER

ODA OLMAZSA AHİM,

O ZAMANA ÇOĞUMUZUN CEZASI BİTER..... BAKIN BAKALIM NE YAPMAK GEREK HADİN ARKADAŞLAR HADİN. YA BEN ÇIRPINIYORUM KESİLMİŞ BİR CEZAM DAHİ YOK HADİN YA HADİN ARTIK BU HUKUKSUZLUĞU BİTİRELİM BU BİZİM ELİMİZDE....

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

Türkiye Cumhuriyetinin çatısını oluşturan temel kurallara hangi siyasi kuruluşların sadakatla uyduğu,bir seçmen için en önemli ölçü olmadığı zaman...

HAK ve HUKUK u güçlünün menfaatleri belirlemektedir...

çek mağdurları olarak verilen mücadeleden öğrenebildiğimiz...

Anayasa nasıl delinir?

Hukuka nasıl takla attırılır?

İnsan hakları kimler için?

işte reaksiyon oylarının yarattığı BİAT yapısı...

Türk toplumunun ekmeğinden önce talebi,hukukun üstünlüğüne dayanak,temel hak ve hürriyetleri olmalıdır diye düşünüyorum...

aksi halde vahşi kapitalizmin ülkemiz üzerindeki çıkarları doğrultusundaki faaliyetlerine katkıda bulunduğumuzu unutmamak gerekir...

bir tek oy bile çok büyük vebal taşımakta,siyasi partilerin fakirlik edebiyatı,mazlum sözcüğü,adalet sözcükleri parmak çoğunluğunu alıncaya kadar olursa ,yaşanılanlar kaçınılmaz hale geliyor...

Cumhuriyet in kuruluşunu sağlayan CHP nin temel ilkelerden sapma göstermeden verdiği mücadelenin taktirle karşılanması gerekiyor...

my way

Anonim dedi ki...

selam dostlar..
yeni çıkan "gudubet" kanunla ilgili doğrulanmamış bir yorum ile karşı karşıyayım; bilgili yoldaşlar yardımcı olabilirse minnetar olurum..
Diyolar ki benim gibi kaçak durumda olan mağdurlar taahhüd başvurusunu (geçici madde 2/b) bizzat kendileri yapmalılar; avukatları geçerli değil.. Böyle birşey doğru mudur, gerçekliği var mıdır?

myway dedi ki...

b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.

Anonim dedi ki...

sevgili myway,
bana yapılan yorumlar da "yasal temsilcinin" bir avukat değil "vasi" olduğu hakkında.. avukat; yasal temsilci değil midir?

Anonim dedi ki...

185 deki arkadaşımızın önerdiği açlık grevi söz konusu bile olamaz. Çünkü böyle bir eylemde hükümet bizi toplu olarak içeriye alır. Göbeklerini kaşıya kaşıya da arkamızdan gülerler.
Ha bu arada oy vermekten bahseden kardeşlerimize, siz elinizi kolunuzu sallaya sallaya sandık başına gidebiliyormusunuz ???
Bu sitede bir çoğumuz değil sandık başına gitmek yakalanma korkusuyla evden dişarı çıkamıyor bile…
Bizler çek borçlarımız için hapis cezası alıyoruz. Aynı zamanda devlete olan vergi borclarımızdan dolayı da ülke hapsine mahkum ediliyoruz. Hükümet’te birde utanmadan demokrasiden bahsediyor…
Neyse bende buradan hepimize sesleniyorum ;
Bu mağduriyetimizi İnsan Hakları Mahkemesine taşıyalım. Hepimiz yani 2 milyon kişi olarak aynı dilekçe örneği ile İnsan Hakları Mahkemesine başvurursak, karşılıksız çekten dolayı hapis cezasını ve özgürlüklerin kısıtlanmasını kaldırtıra biliriz. Bunun için bir avukatın bu siteye İnsan Hakları Mahkemesine başvuru format dilekçesi yayımlamasını rica ediyorum…Ancak bu şekilde sesimizi duyura biliriz.
Çünkü bu yeni kanunla hiç kimsenin acısı dinmeyecek. Büyük bir kısmımız da tekrar içeriye alınacak. Aynı kısır döngü tekrar başa saracak…
Bunun tek çözümü çek mağdurlarına AF’tır.
Alacaklılarda bu isteğimize saygı duymalı çünkü bizler ancak özgür kalırsak çalışır çabalar borcumuzu öderiz. Bir Müslüman olarak ta Allahın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemeyiz.
Ama bu yeni çek yasasına göre, işini ve herşeyini kaybetmiş, iflas etmiş, hapiste yatmış, düzeni tamamen alt üst olmuş bir insan için, borcunu üstelik faizi ile birlikte kısıtlı bir sürede ve bu şartlar altında ödemesi mümkün olmayacaktır…
TEK ÇARE AVRUPA İNSAN HAKLARI…

Anonim dedi ki...

cünety bey ne olur yazacaklarım konusunda bana yol gösterirseniz çok sevinirim kimseden bir yardım alamadım ve çok çaresizim ben2006 da iflas ettim en son 22/09/2005 de çıkan çekimi 7 milyar olarak ödedim yaklaşık 600 milyar çekim dışarda ve memleketi terk edip çocuklarımı yanlız bırakmak zorunda kaldım.o sırada sigorta ve bağkur borçlarımda vardı.2005 yılında polis kontrolunde bir şehrimizde yakalandım. bana dedikleri 5 dosyadan 25 gün yattım ve çıkdım ben çıkdıkdan 20 gün sonra eşim annesinin yanına yerleşmişdi tabi oraya sürekli polisler gelmiş beni aramışlar ama ne kadar cezam olduğu hakkında bilgi vermemişler 4 yıldır göçebe hayat yaşıyorum oğlum 6 aylıkdı şimdi 5 yaşına girecek ne olur bir akıl verin cezalarımı nasıl ve nerede öğrenebilirim ve ödeme şansım artık hiç yok kim verdi mahkemeye kim vermedi bilmiyorum.zaman aşımı ne onuda bilmiyorum.en mantıklısı teslim olup yatmakmı yoksa böyle orası senin burası benim kaçmakmı.40 yaşındayım hayatımın bundan sonrasını pek net göremiyorum ne olur cüneyt bey bir akıl verebilirseniz beklicem benim gibi sorunu olanın çok olduğunu biliyorum ama ne olur kimseden bir cevap alamadım saygılar.

Serkan Yavuz dedi ki...

Herkese Selam,

Arkadaşlar bundan sonra ne yapacağımız gerçekten önemli. Ancak yorumları da okuduktan sonra bazı gerçeklerin de farkında varmamız gerek diye düşünüyorum.

1) ANAYASA MAHKEMESİ-CHP : Arkadaşlar CHP içinden yönetim kadroları ile görüştük. Annem yıllardır CHP kadın kollarında görevli, neredeyse tüm arkadaşları da. Chp'nin ctesi günü yoğun programları vardı Alevi dernek vs..lerinde. O arada yöneticilerler görüştüler. Henüz bu konuda bir karar verilmemiş yani tabi gidicez kesin gidiyoruz diye yazanlara da inanmayın. Hayır gitmeyi düşünmüyoruz diyenlere de inanmayın. Bu konuda yılbaşı sonrası hukukçularla da bir araya gelip bir kaç mini kongre, toplantı vs. yapıp karar alacaklarını söylediler. Alınca da zaten açıklama yapacaklarını ve bilgi vereceklerini bildirdiler. Ben de bu arada gelişmeleri takip edip buradan yazacağım.

2) YARGITAY - Yargıtay'ın bir içtihat yayınlamasını beklemekten başka bir çaremiz yok ve kanımca yayınlayacaktır. Zaten geçenlerde siteden bir arkadaş dosya vs. her şeyi vermişti meşhur Şişli dosyası ile ilgili. Yargıtay henüz bu dosyayı karara bağlamadı. Ben kişisel olarak buradan hala umutluyum.

3 ) AİHM : Bu konuda herkes atıyor tutuyor ancak bazı şeyleri görmezden gelmeyin lütfen. Öncelikle iç hukuk yolunun tamamen tükenmiş olması şartı var. Yani temyiz vs. tüm iç hukuk bitmeli başvurabilmeniz için. Dosyanız neticeye bağlanmalı ve hakkınızda hapis kararı çıkmalı. Ayrıca kaçak durumda olmamalısınız. Yani çıkan hapis kararına riayet etmeyip kaçarken AİHM'ne şikayet hakkınız yok. Cezanızı yatıyor olmanız şart başvurabilmeniz için. üçüncü bir şart da nihai karardan sonra 6 aydan fazla geçmemiş olması. Son olarak da lütfen avukat vs. diyenlere inanmayın. para tuzağı sadece. aşğıda mahkemenin linkini verdim. Bu adreste başvuru formu indirin bilgisayarınıza ve doldurun. Yine sitede belirtilen adrese posta yoluya gönderin. Başvurular sadece bu yolla kabul ediliyor. Daha sonra başvurunuz için görüşülebilir kararı çıkarsa ( ki bu bizim için büyük ölçüde kazandık anlamına gelmektedir) zaten gerisi sorun değil. Masraflar onlar tarafından karşılanmakta ve ayrıca size en iyisinden avukat da tahsis ediyorlar.

Arkadaşlar durum böyleyken böyle. Hepimize sabırlar diliyorum.

Serkan Yavuz dedi ki...

AİHM LINK :

http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN

Site ingilizce, bilmeyenler bir tanıdıktan yardım istesinler olmadı sorularınızı buradan sorun ben de yardımcı olur zamanım yettiğince.

Atalay Akyurek dedi ki...

Beyler
Eğri oturup doğru konşalım
burasının iyi ce siyaset meydanına çevirdiniz
anladımkı aramazıda kasıtlı olarak bulunanlar var
sitenin ciddiyeti iyice kayboluyor Karanlığa kufretmektense nasıl mum yakarız onunhesabını yapalım
ama göruyorumkı birilerinin derdi sadece kufretmek
ve onlrın bizim magduriyetimizle hiç alakalar yok
burası sıyaset meydanın değil biz kaç kişiyiz toplanın sayalım bizim oyumuz ne ifade eder nekadar ifade eder bu şekilde yazmak bizi yaralar
site direk hukumet duşmanlığı propagandasına dönuşuyr

"27 ayrı dosyası olan 300.000 tl borcu olan çekten 6 yıldır aranan birisiyim "

zannetmeyın tuzum kuru
Aklı selim olun ateşi gazla sonduremezsınız

Suheyl dedi ki...

124 deki arkadaşım,
Öncelikle bir PTT ye git ve 1 TL ver vatandaşlık şifresi al.E Devlet sitesine internetden gir.Orada tüm dosyalarını göreceksin.Sen büyük ihtimalle 5 dosya karşılığı çek karnesini iade etmemekten yattın.O arada diğer dosyalarının durumunu şifren ile gör.600 milyar rakamı ödeme şansın olmadığına göre ya yatacaksın ki sınırı 5 sene yatarı yaklaşık 3 sene .(çekler 2005 evvelsi ise 5/2 si yatar)ya da taahhütname verip bir sene erteleyeceksin sonra yakalanırsan yatacaksın tabiiki yakalanırsan o arada kaçabilirsen 10 sene(2005 öncesi ise belkide bazılarını doldurdun 5 sene ) dolduğu takdirde ( çeklerin yazıldığı tarihten başlar )tamamen kurtulursun.Ama eğer buradan da takip ettiğin gibi Anayasa Mahkemesi nin yasayı iptali söz konusu olabilir.İşte o zaman hak yerini bulacak ve özgürlüğü teminat alıp hayat la kumar oynatan dünyada hiçbir örneği olmayan bu acayip yasa hepten ortadan kalkar ve özgür kalırız.Allah hepimize yardım etsin.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar herkese günaydın arkadaşlar cüneyt emre kardeşlerim ne yapacagız ne yapmamız gerekiyor yargılanan insanlar var cezası yargıtayda olanlar var bu arada ne yapacagız arasıra siteye girin insanlar dagılmasın ne yapılması gerektiğini bildirin bu insanları cesareti kırılmasın siteye giren bazı arkadaşlar diyorlarki hep şahsi konular yada kısır çekişmeler oysa araştırmaya devam edelim bundan sonra ne yapacagız onu tartışalım derim yani bu yamama yasayla kimsse birşey elde edemediği apaçık ortada onun içindirki a planı b planı üzerinde tartışalım diyorum saygılar sunuyorum

Ahmet dedi ki...

128 de yazan Süheyl arkadaşım.Verilen ceza 5 sene yatarı 3 sene demişsiniz.Bu cezada iyi hal indirimi varmıki?Açıklarsanız teşekkür ederim.

Anonim dedi ki...

muğla kapalı cezaevinden hala bir ses yok..TAHLİYE OLAN VAR MIIIIIIII?

Anonim dedi ki...

BİR ÇEK MAĞDURU YAKINI OLARAK. İNTERNET SITELERINE YAZDIĞIM YAZININ LİNKİ AĞIĞIDAKİ GİBİDİR. HAK ARAMA MÜCADELENİZDE BAŞARILAR DİLERİM
HÜSEYİN ŞİNASİ
http://www.anamurunsesi.com/YANSAYFA/koseyazilari/yazar3.htm
http://www.anamurunsesi.com/YANSAYFA/koseyazilari/hsinasi%20cek%20yasasi.htm

Ahmet dedi ki...

Arkadaşlar Fox tv çalar saat programına sorunlarımızı belirten bir yazı attım.YAsa çıktı bunca gün oldu neden hala içerde insanlar dahada mağdur ediliyor ve devletin söylediği 2,200 hükümlü rakamı nın doğru olmadığının üstünü vurgulayarak.İnanmazsanız şu siteyi okuyun haber değeri yokmu diye site adresinide verdim.Hep beraber medyaya yüklenirsek bir ihtimal haber değerimiz olabilir her ne kadar bu ülkede insan olarak değerimiz olmasada.

Serkan Yavuz dedi ki...

Süheyl, vatandaşlık şifresi alırken gbt'nin sorun olup olmadığı hakkında bir bilgin var mı? Eğer olmuyorsa, diyelim ki gittik aldık. Ben uyaptan TC kimlik ile dosyalarıma ancak tek tek mahkeme mahkeme arayarak bakabildim. Başka şehirlerde vs.de varsa büyük ihtmalle de göremediklerim olmuştur. Bu şifre ile edevlettten girince otomatik olarak tüm davalarımız görünüyor mu??

Anonim dedi ki...

balıkesir dursunbeyde 3 kişi tahliye oldu şimdiye kadar hergün arıyorum günde 1 kii tahliye oluo gibi birşey..ama orası çok küçük bi cezaevi toplam 45 kişi var tüm cezaevinde ve çektan yatan sayısı tahminimce 5 yada ve en geç ayın 5ine kadar kimse kalmz burda dediler

Anonim dedi ki...

metris ten haber alan varmı

Anonim dedi ki...

131 bende muğla cezaevinden haber bekliyorum aradım birkaç kişi tahliye olmuş tahliyesi geleni bekletmiyoruz gönderiyoruz dediler

Anonim dedi ki...

Sayın Cüneyt Bey
Karşılıksız çıkan 1 adet çekimin banka arka kısmına,yazıldığı tarihi belirtmemişti.İcra mahkemesine itiraz ettiğimizde bu eksiklikten dolayı mahkeme çekle ilgili hükümsüz kararı vermişti.Yani icra mahkemesinde çek geçersiz olarak kabul edilmişti.Gerçi banka buna itiraz ederek,yargıtaya başvurdu ama sonucun değişmeyeceğini sanıyorum.Ancak bu hafta aynı çekle ilgili ceza davası sonucu geldi.Orada da bu çekten dolayı adli para cezası verilmiş tarafımıza.İcra mahkemesinin iptal etme gerekçesi asliye ceza mahkemeleri için de geçerli değilmidir acaba?Bana bu konuda bilgi verebilirmisiniz lütfen
Serdar

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim bankalar çekin keşide tarihinden sonra kaç gün içinde yazması gerekiyor benim bir çekim 05.12.2002 tarihili ama arkası 16.12.2002 tarihinde yazılmış bilgi verirseniz sevinirim ben 10 gün içinde yazılması gerek diye biliyorum aydınlatırsanız sevinirim aycan

Anonim dedi ki...

süheyl bey yardımların için çok teşekkür bu olayı hiç bilmiyodum ben 124 postaneden şifre alırken gbt soruluyomu acaba bilginiz varmı birde bütün dosyalar e devlette görünüyomu saygılar

Şükrü dedi ki...

Cüneyt Bey;

Eski yorumlara da baktım ama göremedim. Benim 18.000 TL lik cezam var. 2001 senesinden. Gecikme zammı ile beraber 50 000 i geçmiştir. Ben infaza taahhütte bulunsam. 1 yıl içinde %30 yerine Adli para cezasını ödesem sizce taahhüt vermek sıkıntı çıkarır mı ?,

Anonim dedi ki...

Süheyl Bey,
yorumunuza karşılık 2 sorum olacak birincisi ptt den alınan vatandaşlık şifresi ile tek sorgulama ile tüm kayıtlar geliyormu, diğer türlü her mahkeme için ayrı ayrı tc kimlik no girerek bakmak uzun süre alıyorda, ikinci sorum ise anayasa mahkemesine gdilmesi ve de yasanın olası iptal edilmesi hepimzin kurtuluşu olacak gibi bir yorumunuz var. Benim bildiğim kadarı ile anayasa mahkemesi kararı iptal ederse bir önceki yasa yürürlülükte kalmaya devam etmez mi? Bu durumda nasıl olurda hepimiz için kurtuluş olur????

Anonim dedi ki...

141-şükrü bey,
zaman aşımını araştırın.
1 haziran 2005 öncesi çeklerde ceza zaman aşımı süresi 5 yıl (çek tarihinden itibaren

bekleyin biraz, zaman aşımı konusu ile ilgili bir arkadaş avukatıyla sorduracaktı, bugün yazar sanıyorum.
2626

Anonim dedi ki...

ptt den şifre almaya gerek yok.
e-devlet vs nerden girerseniz girin bakacağınız yer yinede uyap...
şifre olmadan tc kimlik no ile bakabilirisniz uyap'tan.

uyap'tan tek tek mahkemelerden bakacaksınız.

ayrıca uyap kayıtları tam sağlıklı değil, en iyisi "adliye infaz bürosu"na bir yakınınız gitsin baksın.
ben kardeşiyim para cezası varmış yatıracam falan derse bakabilir...
ben öyle yaptırdım..

2626

Anonim dedi ki...

sizden ricam 2005 öncesi ve sonrası için kesinleşmiş cezanın zaman aşımını yazarmısınız. çünkü dikkat ediyorum 2005 öncesi cezası bulunan çok insan var.Heryerde farklı bilgi var.Teşekkürler. BURCU.

Şükrü dedi ki...

Tşk ederim ama

Zaman aşımını araştırdım. Eski TCK ve Yeni TCK ya göre Ceza zamanaşımı 10 sene. Bu da cezanın kesinleştiği tarihten başlıyor. Eski TCK ya göre dava zamanaşımı 5 sene idi.

Bekleyelim bakalım. Belki avukattan gelecek haber farklı olabilir.

Anonim dedi ki...

145 burcu hn ve 146 şükrü bey,
elimdeki kaynak aşağıdaki gibidir. araştırmaya sordurmaya devam ediyorum;

Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda, sanık hakkında kovuşturma işlemlerine devam edilmesine engel olan zamanaşımına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen (m.66) kavram olarak dava zamanaşımı denilmektedir. Dava zamanaşımı işlenen suçun cezalandırılabilirliğini ortadan kaldıran bir sebep niteliği taşımaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 66. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda” dava ceza zamanaşımı sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

Ancak, zamanaşımına ilişkin kurallar maddi ceza hukuku kuralları olarak kabul edildiği için suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan zamanaşımı kuralları failin lehine ise suç tarihindeki zamanaşımı kuralları uygulanır. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, beş seneden az ağır hapis cezalarını gerektiren suçlarda zamanaşımı beş yıl (5 YIL) olarak belirlenmiştir.

Buna göre bir suç, 01 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş ise mülga Türk Ceza Kanununda yer alan zamanaşımı süreleri esas alınacaktır.

Zamanaşımı süresinin başlangıcı, eski ve yeni Türk Ceza Kanununda tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği gün olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 104. maddesinde Hukuku âmme davasının müruruzamanı, mahkûmiyet hükmü yakalama, tevkif, celb veya ihzar müzekkereleri, adli makamlar huzurunda maznunun sorguya çekilmesi, maznun hakkında son tahkikatın açılmasına dair olan karar veya C. Müddeiumumisi tarafından mahkemeye yazılan iddianame ile kesilir.

Bu halde müruruzaman, kesilme gününden itibaren yeniden işlemeğe başlar. Eğer müruruzamanı kesen muameleler müteaddid ise müruruzaman bunların en sonuncusundan itibaren tekrar işlemeğe başlar. Ancak bu sebepler müruruzaman müddetini 102 nci maddede ayrı ayrı muayyen olan müddetlerin yarısının ilâvesile baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz.” hükmü düzenlenmiştir. Dolayısı ile zamanaşımı süresine kesen sebepler bulunsa bile zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten, 102. maddede belirtilen sürelere yarısının eklenmesi ile bulunacak toplam süre sonunda sona erer.

Kaynak:
http://www.turkhukukrehberi.net/ceza-davasinda-zamanasimi/

Anonim dedi ki...

124 posta servisinden şifre alırken gbt ye bakılıyormu acaba bir bilenimiz varmı..veya avukatımız var olan vekaletimizle alabilirmi bilgisi olan arkadaşlardan rica olunur

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar Merhaba,
Zamanaşımı konusunda bir karmaşa var.Haziran 2005 ten önceki çeklerde benim bildiğim dava zaman aşımı süresi 5 yıl yani çekin karşılıksız çıktıgı günden başlayarak bu çekle ilgili dava karara bağlanmamışsa bir başka deyişle diyelimki 30/03/2005 tarihli çek o gün arkası yazılıp karşılıksız çıkınca asliye ceza mahkemesi kararına itiraz edip yargıtayda 30/03/2010 tarihine kadar hala karar çıkmamışsa sözü edilen çek zaman aşımına uğrar.Ancak karar daha önce çıkmışsa diyelim 30/01/2010 da bu kez bu tarihten başlayarak 30/01/2015 e kadar ceza zaman aşımı süresi uzar.Bu zamanlarda Yargıtayda hala bekleyip karar verilmemiş çekler için bu süre geçerlidir.

Şükrü dedi ki...

Benim çeklerim 2001 ylı Şubat mart Nisan aylarına ait ve toplamda 18.000 TL. Fakat cezanın kesinleştiği tarih 09/02/2002. Bu duruma göre benim zaman aşımım cezanın kesinleştiği tarihten mi başlar; yoksa suç tarihinden mi başlar ve ne kadar dır ?

Anonim dedi ki...

anlamıyorum kafam karıştı 05.12.2002 keşide tarihi sonuç tarihi sanırım ocak yada şubat 2009 tarihi zaman aşımımı oldu yani cevap verirseniz sevinirim aycan

Anonim dedi ki...

Şükrü Bey Merhaba,

9/02/2002 tarihinden yani cezanını kesinleştiği tarihten başlar.Zaman aşımı 10/02/2007 de sona erer.Sizin çekleriniz bence 2 yıldır zaman aşımına uğramıştır.

Şükrü dedi ki...

149 da yazan arkadaş;

5 sene zamanaşımı cezanın kesinleştiği tarihten başlar dediniz ama bu duruma göre cezamın düşmesi gerekiyor.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim bankalar çekin keşide tarihinden sonra kaç gün içinde yazması gerekiyor benim bir çekim 05.12.2002 tarihili ama arkası 16.12.2002 tarihinde şubede yazılmış bilgi verirseniz sevinirim ben 10 gün içinde yazılması gerek diye biliyorum aydınlatırsanız sevinirim aycan

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR BENDE SİZİN GİBİ ÇEK MAGDURUYUMM.. BENİM BAŞIMA GELENLER 2008 İLK AYLARINDA OLDU...ÇOK BÜYÜK BİR TOPTANCIYDIK.. ORTAGIMLA BERABER ADİ BİR İŞLETME SAHİBİYDİK...YAKLAŞIK PİYASADA 900 BİN TL CİVARINDA VADELİ DÖNÜYORDUK.. İŞLERİMİZ SÜPERDİ...ÇEKLERDE İMZA YETKİSİ BANA AİTTİ..AİLEMLE BERABER 15 GÜNLÜĞÜNE TATİLE ÇIKTIM..VE DAHA TATİLİME BAŞLAMADAN ORTAGIM HEMEN ARKAMDAN TÜM DEPOLARI İŞYERLERİNİN MALLARINI BAŞKA BİR YERE AKTARMA YAPIP MALİYEYE BENİ MALLA BİRLİKTE KAÇTI GÖSTERİP TUTANAK TUTTURDU...900 BİN TL ÜSTÜME BORÇ BIRAKTI VE KAÇTI MALLARLA..NERDE OLDUGUNUDA BİLMİYORUM..YURTDIŞINDA MUHTEMELEN.. MAHKEMELERE GİTTİM.. DAVALAR AÇTIM NAFİLE.. T.C. DE BİR DAVA AÇTINIZMI 1-2 YILDA TAMAMLANIYOR..BU ARADA ALACAKLI KANINIZI EMİYOR.İCRALAR ÜST ÜSTTE GELDİ.. EVİM ARACIM HER ŞEYİM YOK PAHASINA SATILDI GİTTİ...BEŞ KURUŞ METELİKSİZ KALDIM...YAKALAMA KARARLARI ÇIKTI HAKKIMDA.. OTURDUM AŞAĞIYA DÜŞÜNDÜM.. BU BORÇU NASIL ÖDERİM DİYE.. NASIL ÖDENİRKİ...BİR GÜN TV DE AT YARIŞI GÖZÜME ÇARPTI.. MANYAK RAKAMLAR DÖNÜYOR TOPLANIYOR HER GÜN..OYNAMAYA KARAR VERDİM.. ARAŞTIRDIM ATLARI NOTLAR ALDIM.. VE EN SONUNDA BU YARIŞI DÜZENLEYEN MATEMATİK PROFOSORLERİ OLDUGUNU ÖGRENDİM.. MATAMATİKSEL HESAPLAR KİTAPLAR YAPTIM.. SONUÇ NEMİ OLDU 1 YIL TEREDDÜRSÜZ GECE GÜNDÜZ ARAŞTIRDIM..KENDİME Bİ PROGRAM YAPTIM..BENİM 900 MİLYAR BORCUM ŞU AN İCRADA SATILAN MALLARIMLA BERABER 150 MİLYARA İNDİ..BU GÜNENE KADAR AT YARIŞINDA KAYBETTİĞİM PARA BİNYÜZ TL KAZANDIGIM PARA 500-550 BİN TL CİVARINDA...HİÇ BİR AVUKAT VE ALACAKLIM GÖZÜMÜN YAŞINA BAKMAMIŞTI..BORÇLUSUN EN ADİ BATAKCISIN GÖZLERİNDE.. ADAM DEĞİLSİN DAHA DOGRUSU... EEE ADAMLAR HAKLI SENDEN ALACAKLI...GİDİYORUM ŞİMDİ SÜREKLİ TUTTURDUKCA İCRA DAİRESİNE GİDİP ADLİ PARA CEZALARIYLA BİRLİKTE YATIRIYORUM BORÇUMU TEMİZ KAGIDIMI ELİME ALIYORUM VE SAKLIYORUM...2 ARKADAŞIM GÜVENDİ BANA VE ONLARADA OYNADIM.. ŞU AN İKİSİDE KURTULDU BORÇLARINDAN...ŞU AN HALEN ÇALIŞMIYORUM..AT YARIŞI TAKİP EDİYORUM.. KENDİME SÖZ VERDİM BORÇLARIM TAMAMIYLA BİTİNCE OYNAMICAM DAHA...
BURDA ARKADAŞLARA BAKIYORUM HEPİNİZİN DERDİ AYNI.. TAAHHÜT VERİP DIŞARI ÇIKAÇAKSINIZ ÇIKMASINA. İŞ YERİ AÇACAK PARANIZ VARMI.??? BATAN ADAMA KİM VADELİ MAL VERİR..? KİM PARA VERİR.?? HANGİ BANKA YÜZÜNÜZE BAKAR.?? DIŞARI ÇIKMAK ÖNEMLİ DEGİL ARKADAŞLAR.. PARAYI ÖDEMEK ÖNEMLİ..İYİ DÜŞÜNÜN YARININIZI DAHADA KÖTÜYE SÜRÜKLEMEYİN...HEPİNİZİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN...

Şükrü dedi ki...

Öncelikle içime bir ferahlama geldi; Kesin olmasada..

Fakat;

Ben cezaevine girdiğimde bu dosya vardı fakat bunun cezasını yatmadım. Çıktım. Yatmadığımı Adliye infazına gittiğimde öğrendim. İnfazda ki memur bana aranmam olduğunu söyledi. Dosya infazda kalmış Cezaevine göndermemişler.

- Sizce cezam düştüğü için mi cezaevine göndermediler yoksa gerçekten unuttular mı ?
- Zamanaşımından düştüyse neden hala aranmam var ?

Anonim dedi ki...

hiç izmir buca cezaevinden tahliye haberi yok mu?lütfen bilgisi olan varsa yazsın!!

Anonim dedi ki...

Şükrü bey merhaba,
Sizin çekleriniz 9/02/2002 cezanızın çıktığı tarihten itibaren 5 yildır yani zamanaşımı 9/02/2007 de bitmelidir.Bazen yinede maksimum 2,5 yıl daha zamanaşımını kesen yakalama veya giyabi tutuklama gibi sebeblerden bu süreyi toplam 7,5 yıla kadar uzatırlar.yani sizin çekleriniz 7,5 yıla kadar uzasa dahi 9/08/2009 da zaman aşımına kesin olarak uğramıştır.Lütfen gidip düşüm yaptırınız.size geçmiş olsun

Anonim dedi ki...

ARKAŞLAR BU ZAMAN AŞIMLARI DOGRU OLSAYDIM BENİM VE BENİM GİBİ 2005 DE ÖNCE OLAN ÇEKLERİN DÜŞMESİ GEREKİRDİ AMA DÜŞEN YOK ...BU ZAMAN AŞIMI SÜRESİNDE Bİ SORUN VAR HER KAFADAN FARKLI SÜRELER ÇIKIYOR.... LÜTFEN YARDIMMMMMM....ZEKNAZ

Cüneyt Özdemir dedi ki...

TC
Adalet Bakanlığı
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Ekonomik krizin sürdüğü bir ortamda işletmelerin daha sağlıklı işleyebilmesini sağlamak amacıyla İcra ve İflas Yasasında bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir.

Ekonomik düzende rekabet edemeyen işletmeler ve girişimcilerin bulunduğu, alacaklı ile borçluyu gözeten şeffaf bir İcra İflas hukukunun işletmeler ve girişimciler için etkili bir çıkış yolu ve yeniden yapılandırılmalarına olanak vereceği ve bu durumun da ekonomik istikrar getireceği tartışılmazdır.

Özellikle küresel krizin kıskacında bulunan şirketler ve bireylerin iyileştirilmesi amacıyla iflasın ertelenmesi, konkordato, icranın askıya alınması ve yeniden yapılandırma kurumlarına ilişkin hükümlerde acil bir değişiklik ihtiyacı vardır.

Yapılması muhtemel değişikliklerin ihtiyaçları karşılayacak ve problemleri çözebilecek nitelikte olabilmesi için, söz konusu kurumlara ilişkin uygulamadan ve mevzuattan kaynaklanan sorunlarla bunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerinizin mümkün olan en kısa sürede bildirilmesini rica ederim.
Kanunlar Genel Müdürü
Kenan ÖZDEMİR

ilgi:
TOBB
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
vs vs vs

Krizi kabul ettiler sonunda!!

Şükrü dedi ki...

Sen at yarışından kazanıyorsun. Bizde piyango aldık. Çeyrek ikramiye çıkarsa temizlenecez :)

Anonim dedi ki...

cuneyıt bey daha oncede konusmustuk ben vekaleten ceklere ımza atmıstım sımdı benım kesınlesen ve devam eden mahkemelerım var ben bu mahkemelere dılekceyle basvurmayı dusunuyorum nasıl bı yol ızlemem gerkıyor kesınlesen dosyalara uyarlamyla ılgılımı dılekce vermem gerekıyor dıyer dosyalara nasıl bı dılekce verecem yardımcı olursanız sevınırım yıyıdo

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Ceza zamanaşımı
MADDE 68. - (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.

b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.

c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.

d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.

e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.

(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.

(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.

çeklerde verilen ceza adli para cezasıdır
zaman aşamı 10 yıldır..

Anonim dedi ki...

cüneyt bey şu zaman aşımıyla ilgili sizin fikriniz ne bunu bizimle paylaşırsanız sevinirim farklı farklı yorumlar var lütfen bilgilendirirseniz sevinirim aycan

Anonim dedi ki...

arkadaşlar "122"ye bir cevap alabilir miyim n'olur...

Anonim dedi ki...

arkadaşlar "122"ye bir cevap alabilir miyim n'olur...

Anonim dedi ki...

CÜNENT BEY TŞKLER...PEKİ 2005 DEN ÖNCEKİ ÇEKLERE ZAMAN AŞIMI 5 YIL DENİYOR..BU DOĞRUMUDUR.. ZEKNAZ

Şükrü dedi ki...

Mahkeme kalemiyle görüştüm ve Eski TCK ya göre ceza zamanaşımı 7 yıl 6 ay.

Maalesef bende araştırdım ki cezanın kesinleştiği tarih 08/02/2005 miş. Yanlış hatırlamışım. :)

Cinocan dedi ki...

BENİM ARANDIĞIM ÇEKLER 2004 YILININ 12. AYINDAN ÖNCEYDİ. 12. AYIN 5 İNDE YAKALANDIM 5 GÜN YATTIM VE ADLİ PARA CEZAM ÖDENEREK ÇIKTIM.
BUNA GÖRE BEN BOŞUNAMI YATTIM VE CEZA ÖDEDİM. EĞER ÖYLEYSE BU PARAYI GERİ ALMAM MÜMKÜNMÜ?

CÜNEYT BEY SİZE İLK DEFA SORUYORUM. BİLGİNİZ VARSA EĞER YANITLARSANIZ SEVİNİRİM, TEŞEKKÜRLER.

CİNOCAN

Cüneyt Özdemir dedi ki...

122
Başvuru sahibi adına sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişi (yasal temsilci)

Yasal temsilci: noter vekaleti ile yetkilendirilmiş Kardeş, Avukat vs vs
İster Avukat olsun veya başka biri noter kanalıyla ilgili konu için yetkilendirilen (vekalet verilen) yasal temsilci statüsü kazanır.

Hak ve görev bakımından birinin ya da bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil..

Anonim dedi ki...

1555 te yazan arkadas butun sans oyunlarını denedım olmutyor olanıda orda kaybettım

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Yürürlükten kaldırılan 765 s. Kanunun 112. maddesi şöyledir:

“Madde 112 - Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki müddetlerin mürurile ortadan kalkar:

1. Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası ve müebbet ağır hapis cezaları otuz sene,

2. Yirmi sene ve daha fazla müddetle ağır hapis cezası yirmi dört sene,

3. Beş seneden ziyade ağır hapis veyahut hapis veya müebbet sürgün cezası yirmi sene,

4. Beş seneye kadar ağır hapis veyahut hapis veya muvakkat sürgün veya muvakkaten hidemâtı âmmeden memnuiyet cezaları ile ağır cezayı nakdî hükümleri on sene,

5. Bir aydan ziyade hafif hapis veyahut bir meslek ve sanatın tatili icrası yahut otuz liradan ziyade hafif cezayı nakdî hükümleri dört sene,

6. Bundan evvelki bentte beyan olunan miktardan aşağı ceza hükümleri on sekiz ay geçmesiyle ortadan kalkar.

Nevileri başka başka cezaları havi hükümler, en ağır ceza için konulan müddetin geçmesiyle ortadan kalkar.

Cezanın müruru zaman ile ortadan kalkmasından sonra emniyeti umumiye nezareti altında bulunmak cezasının da hükmü kalmaz.”

ŞU ANDA YÜRÜRLÜKTE OLAN 5237 s. Kanunun 68. maddesi ise şu şekildedir:

“Ceza zamanaşımı

MADDE 68. - (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.

b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.

c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.

d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.

e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.

BİLGİ:
www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/106.doc

Anonim dedi ki...

Cüneyt bey çok teşekkür ederim.. Kısacası noter kanalıyla yetkilendirilen örneğin kardeşe VASİ deniyor da avukata VEKİL deniyor o yüzden kanunda VASİ için Yasal Temsilci deriz de VEKİL için diyemeyiz fikri yanlış değil mi?

Şükrü dedi ki...

155 de yazan arkadaş. Bize de formülünü söylesen :)

Cinocan dedi ki...

TEŞEKKÜRLER CÜNEYT BEY ;

2005 ÖNCESİDE İÇİNDE AYNI KANUN GEÇERLİMİ YOKSA ARKADAŞLARIN YAZDIĞI GİBİ 5 YILMI? BU KONUDA BİR BİLGİNİZ VARMI?

Şükrü dedi ki...

155 de yazan arkadaş. Bize de formülünü söylesen :)

Anonim dedi ki...

arkadaşlar tam ve kesin olarak bilen bir arkadaş cevap verirse iyi olur kafalarda problem kalmaz adli para cezalarında zaman aşım süresi ne kadar eski kanuna göre mesela 2004 de alınan adli para cezasının zaman aşımı ne kadardır

Anonim dedi ki...

aşe hn nerelerdesiniz ılaşamıyorummetrise bilginiz varmı

Anonim dedi ki...

şükrü bey,
suç tarihinden itibaren mi, karar tarihinden itibaren mi 7 yıl 6 ay?

Anonim dedi ki...

Ümraniye cezaevinden bi habervarmı

Anonim dedi ki...

sayın cüneyt bu 112 maddenin 4 maddesinde 10 yıl demiyor 5 yıl diyor o linkte yanlışlık var sanırım aycan

Şükrü dedi ki...

Kararın kesinleştiği tarihten itibaren..

Anonim dedi ki...

HERKESE MERHABA BEN KOCAELİDEN YAZIYORUM.HERŞEY O KADAR KARMAŞIK Kİ EN İYİSİ SIKINTIMI YAZAYIM BİLGİSİ OLAN BİRİ MUTLAKA BENİ YANITLAYACAKTIR DİYE DÜŞÜNDÜM.BABAMIN DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI ŞİRKETTE TEMSİLCİ OLARAK İMZALADIĞI VE KARŞILIKSIZ ÇIKAN VE MAHKEMECE SONUÇLANIP İMZA SAHİBİ OLDUĞU İÇİN İNFAZLA SONUÇLANAN BİR KAÇ TANE DOSYASI VAR.ŞİRKET SAHİBİ YA DA HESAP SAHİBİ DEĞİL SADECE ÇEKTEKİ İMZA SAHİBİ DEDİĞİM GİBİ.BAŞKA BİR DEYİŞLE SAFLIĞININ KURBANI.ŞİMDİ YENİ YASAYA GÖRE İNFAZLARIN DURDURULMASI NE DERECE MÜMKÜN BORÇ SAHİBİDE DEĞİLİZ ALACAKLIYLA ANLAŞMA OLAYLARI FALAN.OF ÖLE KARIŞTIM Kİ.BİRİ YARDIM ETSİN NE OLUR.NE YAPACAĞIZ.

Anonim dedi ki...

şu iki olaı bir birbirine karıştırmayalım bir çekin yazıldığı tarihten sonraki beş yıl birde cezanın kesildiğinden sonraki beşyıl zaman aşımı dır

Anonim dedi ki...

İlginiz için çok teşekkürler.Bu 5237 nolu yasa sanırım 2005sonrası için geçerli.Anlıyacağınız gibi benim ceza karar tarihim 2003 kargaşayıda zaten bu yüzden yaşıyorum.5 yıl mı,7 yıl 6 ay mı,10 yıl mı.Tekrar Teşekkürler. BURCU

Serkan Yavuz dedi ki...

o at yarışçının derdi başka. bir program yaptım hep kazanıorum falan diyor ya, iki arkadaşa da oynattım onlar da hep kazandı falan bekliyor şimdi buradan yazacaklar allah aşkına bize de oynat falan dicekler o da dicek ki ben progam yazdım yaptım sırrı var ot var kıl var tüy var prgramı satarım falana getircek. ama napsın garibim bilmiyor ki buradakilerin 5 kuruş parası yok sokağa atacak.. herkes yolunda napsın o da böyle bir yol tutturmuş işte. madem öyle bize şöyle yarının altılısını mesela bir bedava örnek kupon yaz tuttur da görelim alalım hadi :)))

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sayın Aycan
Siz Dava zaman aşımı ile Ceza zaman aşımını bir birine karıştırıyorsunuz

ikisi farklı şeyler 102 Dava zaman aşımı
TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 765
Madde 102:Kanunda başka türlü yazılmış olan ahvalin maadasında hukuku amme davası:

madde 112 ceza zaman aşımı
Madde 112 - Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki müddetlerin müruriyle orta dan kalkar:


Bizi ilgilendiren konu ceza zaman aşımı...

Zaten çeklerde üzerindeki tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet başvurusu yapmazsanız cezai dava açamazsınız.. 5 yıllık dava zaman aşımı çeklerde söz konusu bile olmaz..

Serkan Yavuz dedi ki...

ya bırakın bu işleri polis dedi ki biz mağdurları aramıyoruz bıraktı demek ne güzel. arkadaşlar bari burada birbirimize saçmasapan şeyler yazmayalım söylemeyelim lütfen adam gibi derdimize çözüm arayalım. polis senin gbt'ne bakar ve bir şey çıkmasına rağmen salarsa meslekten men edilir bu bir. ikincisi polis çevirmesine girdim diyorsun yani bir ekip var. Haydi diyelim ki biri seni o kadar sevdi ki meslekten meni kabul etti seni saldı diğerleri salmaz hepsinin başı yanar. ne dielim Allah çarşına pazar versin. Ha ya da sen düzgün düzgün yaz ben söyledim çek borcum var dedim adam GBTme bakmadı acıdı insafa geldi bıraktı de insanların kafası karışmasın.

Anonim dedi ki...

aman kafam iyice karıştı hiç bir soruma cevap alamadım
1- çeki 10 gün içinde yazdırmak gerek işlem yapmak için doğrumu
2- peki 10 gün sonra yazarsa banka bunun sonucunda ne olur yasal olarak işlem yapabilirmi yaparsa bunun uygunluğu nedir itiraz edip dosyayı düşüre bilirmiyim yardımlarınızı yorumlarınızı bekliyorum

Anonim dedi ki...

sayın cüneyt bende sonradan farkında oldum ama yinede açıkladığınız için saolun aycan

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR GÖRÜYORMUSUNUZ NE KADAR ZAVALLI İTİLMİŞ DIŞLANMIŞ BİR GURUP OLDU BATAN ESNAFLAR HİÇ KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL HİÇ BİR YERDE ADIMIZ BİLE GEÇMİYOR BİR OBEZ ÇOCUĞU İKİ GÜNDEN BERİ BÜTÜN KANALLAR GÖSTERİYOR HAPİSTEKİ ÇEK MAĞDURLARI ÇIKMIŞ ÇIKMAMIŞ AİLELERİ NE OLMUŞ KİME NE OYSA Kİ ŞU OBEZ LİK BU KADAR İLGİNÇSE SIKINTIDAN BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ AİLELERİMİZİDE KONU YAPSALARYA ARKADAŞLAR ARKADAŞLAR ŞU BİR GERÇEK Kİ EĞER BİZ EL ELE OLMAYI BAŞARAMASAK BİZLE KEDİYLE FAREYLE OYNAR GİBİ OYNARLAR SONRADA ATÇILAR KULÜBÜ SİTEYE GİRER BEDE AT YARIŞI OYNADIM KURTULDUM SİZ DE OYNAYIN KURTULUN DİYE YAZI YAZIP MÜŞTERİ TOPLAMAYA BAŞLAR SİTE YÖNETİMİ BİLİYORUM HANGİ İŞE KOŞCAKSINIZ SİZDE YORULDUNUZ AMA LÜTFEN YAVAŞ YAVAŞ BİR OLUŞUMA BAŞLAYALIM YOKSA MAHVOLACAĞIZ

Anonim dedi ki...

ümraniye cezaevi ile bugün öğleden sonra bilgi verecek arkadaş nerdesin daha

Anonim dedi ki...

aman kafam iyice karıştı hiç bir soruma cevap alamadım
1- çeki 10 gün içinde yazdırmak gerek işlem yapmak için doğrumu
2- peki 10 gün sonra yazarsa banka bunun sonucunda ne olur yasal olarak işlem yapabilirmi yaparsa bunun uygunluğu nedir itiraz edip dosyayı düşüre bilirmiyim yardımlarınızı yorumlarınızı bekliyorum aycan

Anonim dedi ki...

10 gün 20 gün sonrası yazılan çekler

çekin keşide yeri atıyorum istanbul çeki alan kişide istanbulda çek ödenmedi farzedelim 10 gün geçti aynı il içinde 10 gün geçtiği için yazdıramaz başka bir ilde yazdırabilir atıyorum gidip o çeki ankarada yazdırabilir 30 gün süre geçmeden çeki yazdırabilir.kısaca aynı ilde ise 10 gün içerisinde yazdırılırsa avukata verilebilinir farklı ilde ise 30 gün içerisinde çekin arkasını yazdırabilir ve her türlü işlemi yaptırabilir çek yazıldğı tarihten itibaren 6 aylık bir dava açma süresi vardır şayet çek yazıldığı tarıh 01/01/2010'da arkası yazıldı çeki alan kişi unuttu veya başka sebeplerden dolayı çeke davayı 02/07/20010 açtı çekin yazıldığı tarih ile hukuka yansıması arasında 6 aydan fazla zaman geçtiği için o çek çek vasfını yitirmiştir demektir.dava düşecektir.

adem kocak dedi ki...

Merhaba sayın arkadaşlar ben sızın gıbı çek mağduruyum ceklerımın coğunu ödedim yanlızca hatır cekı olarak verdiğim ceklerı ödemıyorum tam 5 senedır kacıyorum ama kacarak olmuyor hatır ekı olarak verdiğim cekjlerıde ödeyeeğim bu yasadan yararlanmak ıstıyorum yalnız bu yasa nasıl işleyecek onu merak edıyorum avukatım bugun Şişli cumhuruyet savcılığına gıttı şahsın kendısı gelecek demiş diğer tarafdan yıne bugun sultanahmete adlıyesıne gıttı oradanda avukat la olmaz şahıs kendısı gelecek demışler bunlar kacan yakalanmamış ınsanların peşindemı yoksa maksatları ne nıye avukat kabul olmuyormuş avukata şunu demişler şahıs ödemezse senmı ödiyeceksın diye .aranızda kacak olup avukatı tarafından anlaşma yapan varmı varsa örnek olarak geöterelım bu yasa istanbulda başka bursada başka izmirde adana da başka mı uygulanıyor

Anonim dedi ki...

merhaba ben mart ayında sırket ortaklıgından ayrıldım kardesıme devrettım , hazıran ayına ımzalamıs oldugum cekler odenemedı ve ben ceza aldım. Yenı kanuna gore ceza ne olacak yardımcı olursanız sevınırım..

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Arkadaşlar TRT 2 de çekle ilgili program var
mail filan ne gerekiyorsa

Anonim dedi ki...

Dün 185 deki arkadaşımızın önerdiği açlık grevi söz konusu bile olamaz, çünkü böyle bir eylemde hükümet bizi toplu olarak içeriye alır. Göbeklerini kaşıya kaşıya da arkamızdan gülerler. Ha bu arada oy vermekten bahseden kardeşlerimize, siz elinizi kolunuzu sallaya sallaya sandık başına gidebiliyormusunuz ???
Bu sitede bir çoğumuz değil sandık başına gitmek yakalanma korkusuyla evden dişarı çıkamıyor bile…
Bizler çek borçlarımız için hapis cezası alıyoruz. Aynı zamanda devlete olan vergi borclarımızdan dolayı da ülke hapsine mahkum ediliyoruz. Hükümet’te birde utanmadan demokrasiden bahsediyor…

Neyse bende buradan hepimize sesleniyorum ;
Bu mağduriyetimizi İnsan Hakları Mahkemesine taşıyalım. Hepimiz yani 2 milyon kişi olarak aynı dilekçe örneği ile İnsan Hakları Mahkemesine başvurursak, karşılıksız çekten dolayı hapis cezasını ve özgürlüklerin kısıtlanmasını kaldırtıra biliriz. Bunun için bir avukatın bu siteye İnsan Hakları Mahkemesine başvuru format dilekçesi yayımlamasını rica ediyorum…Ancak bu şekilde sesimizi duyura biliriz.
Çünkü bu yeni kanunla hiç kimsenin acısı dinmeyecek, büyük bir kısmımız da tekrar içeriye alınacak. Aynı kısır döngü tekrar başa saracak…
Bunun tek çözümü çek mağdurlarına AF’tır.
Alacaklılarda bu isteğimize saygı duymalı çünkü bizler ancak özgür kalırsak çalışır çabalar borcumuzu öderiz.Bir Müslüman olarak ta Allahın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemeyiz.
Ama bu yeni çek yasasına göre, işini ve herşeyini kaybetmiş, iflas etmiş, hapiste yatmış, düzeni tamamen alt üst olmuş bir insan için, borcunu üstelik faizi ile birlikte kısıtlı bir sürede ve bu şartlar altında ödemesi mümkün olmayacaktır…
TEK ÇARE AVRUPA İNSAN HAKLARI…

Anonim dedi ki...

arkadaşlar benim sorunum çekin çek hesabı bulunan bankadan yazılmış 05.12.2002 keşide tarihi 16.12.2002 tarihinde yazılmış 10 gün geçmiş başka bir ilde değil çekin çek hesabı bulunan bankadan yazılmış ve bana çeza çıktı bunu ben lehime kullana bilirmiyim saygılarımla aycan

Ahmet dedi ki...

Arkadaşlar TRT 2 acil açın çek konusu tartışılıyorrrrrrr.

«En Eski ‹Eski   201 – 400 / 538   Yeni› En yeni»