Çek Yasası Kabul Edilen Tam Metin

TBMM KABUL EDİLEN ÇEK YASASI TAM METİNDİR..
ÇEK KANUNU
Kanun No: 5941
Kabul Tarihi: 14/12/2009
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektir.
(2) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.

Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri
MADDE 2- (1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler.
(2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin adlî sicil kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek hesabının kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler, bankaya kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek zorundadır. Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.
(3) Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamaz. Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen kişi, her defasında tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda bulunur. Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı belirtilir.
(4) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek kişinin, yönetim organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri verilmez.
(5) Çek defterleri bankalarca bastırılır.
(6) Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğle düzenlenir. Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır.
(7) Çek defterinin her bir yaprağına;
a) Çek hesabının numarası,
b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı,
c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,
ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası, yazılır.
(8) Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça yazılır.
(9) Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez.
(10) Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı talebi ya da mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması üzerine kapatılabilir. Çek hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çekler karşılıksızdır işlemine tabi tutulur.
(11) Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü çek hesabı açtıranlar hakkında bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri uygulanır.

İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası

MADDE 3- (1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.
(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır.
(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise altıyüz Türk Lirası,
2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak altıyüz Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.
(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz.
(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra hükmüne göre işlem yapılır.
(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.
(7) Banka;
a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi,
b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin geciktirilmesi,
hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder. Bu hâllerde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanmaz.
(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.

Bankaların bildirim yükümlülüğü
MADDE 4- (1) Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar tarafından, dönemler itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilir. Bildirim dönemleri ve süreleri Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşleri alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir.
(2) Tacir tüzel kişi veya onun faaliyetleri ile ilişkilendirilmek kaydıyla, tüzel kişinin gerçek kişi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu veya tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi altında bulundurduğu gerçek kişiler ile tüzel kişinin yönetim organında görev alan veya temsilcisi sıfatını taşıyan gerçek kişiler adına açılmış olan çek hesapları, tacir tüzel kişiye ait kabul edilir. Söz konusu ilişkinin varlığına yönelik emarelerin bulunması hâlinde, hesabın bulunduğu banka şubesi durumu Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.
(3) Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet başsavcılığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
(4) Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir.
(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste hâlinde vermekle yükümlüdür.
(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.
(9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma neticesinde;
a) Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,
b) Mahkeme tarafından, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine,karar verilmesi hâlinde, aynı kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına da karar verilir. Bu karar, kesinleşmesi hâlinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sekizinci fıkradaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(10) Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına yapılan itirazın kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.
(11) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, ön ödemeye ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 297 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki tebliğnamenin tebliğine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Etkin pişmanlık ve yasak kararının kaldırılması
MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelini, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında;
a) Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,
b) Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,
c) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, karar verilir.
(2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Kişi, mahkûm olduğu adlî para cezası tamamen infaz edildikten veya bu cezayı ödemediği için hakkında hapis uygulanıp serbest bırakıldıktan itibaren üç yıl ve her hâlde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara itiraz edebilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.

Diğer ceza hükümleri
MADDE 7- (1) Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Tacir olmayan kişiye tacir kişiye verilmesi gereken çek defteri veren banka görevlisi hakkında elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(3) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüğe aykırı olarak bankaya gerçek dışı beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Beyanname almadan veya beyannameye rağmen, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veren banka görevlileri elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Karşılığı tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilen çekin karşılığının hesapta mevcut olmasına rağmen, hamile ödemede bulunmayan ya da bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, buna rağmen çek düzenlerse, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi adına çek hesabı açan banka görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(8) Çek defteri basmaya veya bastırmaya kanunen yetkili kılınanlar dışında çek defteri basanlar ve bastıranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
(9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(10) 2 nci maddenin, sağlanması ve saklanması gereken bilgi ve belgelere ilişkin hükmüne aykırı hareket edilmesi veya çekin karşılıksız çıkması dolayısıyla hamili tarafından talep edilmesi üzerine düzenleyicinin banka kayıtlarındaki adreslerinin kendisine verilmemesi hâlinde, ilgili bankaya Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Hesaben ödeme
MADDE 8- (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesini sağlayacak tüzel kişiliği haiz sistemi kurmaya ve gözetimi altında yürütmeye yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yetkiyi uygun göreceği başka bir kuruluş aracılığıyla da kullanabilir.
(2) Hesaben ödeme sisteminin kuruluş ve işleyişi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
(3) Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde çeklerin fizikî olarak ibraz edilmeksizin sadece çek bilgileri üzerinden bankalararası takas odaları aracılığı ile elektronik ortamda muhatap bankaya gönderilerek işlem görmesi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 710 uncu maddesine göre takas odasına ibraz hükmündedir.
(4) Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen sorumluluk miktarı dâhil, kısmî ödeme yapılmaz. Bu durum, muhatap bankanın sorumluluk tutarını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ancak, takas odaları aracılığıyla ibraz edilen çekin, hesapta yeterli karşılığının olmadığının belirlenmesi hâlinde muhatap banka tarafından, hesapta bulunan kısmî karşılık tutarı, çeki ibraz eden hamil lehine onbeş gün süreyle bloke edilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 9- (1) 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile 26/2/2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ilâ geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 1/7/2010 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
(3) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi hükmü saklıdır.
(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı açılmış olan davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevi devam eder.
(5) 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak bildirimler, 1/7/2010 tarihine kadar yazılı ortamda yapılabilir.
(7) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3167 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulmuş olan Bankalararası Takas Odaları Merkezi, bu Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen tüzel kişiliği haiz sistem kuruluncaya kadar faaliyetlerine devam eder ve yeni kurulacak tüzel kişiliğe herhangi bir işleme gerek kalmaksızın devrolunur. Yeni kurulacak tüzel kişilik bu devir nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;
a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.
b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.
(2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercîlerine verilmiş olması şarttır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanan kişi, taahhütnamede belirttiği süre içinde şikâyetçi ile anlaşmaya varması ve bu anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından mercilerine verilmiş olması hâlinde, aynı fıkranın (a) bendi hükmünden yararlanır.
(3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.
(4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.
(5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir.
(6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

47 yorum:

 1. merhaba..abiciğim cehaletimi mazur görün.dilim döndüğünce yazayım ve yardımcı olursanız sevinirim.ben 2007 nin 3.ayında emeğim karşılığı %25 ortak olduğum firmadan resmi olarak ayrıldım.imza yetkim vardı ama LTD şirket müdürü değildim.ben ayrıldıktan sonra gelen vadelerde imzam olan ltd şti çekleri ödenmedi.dolayısı ile suçlu konuma düştüm.şu an aranmaktayım.yeni yasaya göre durumum ne olur?teşekkürler...

  YanıtlaSil
 2. Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.
  Yani; (3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir:


  a) Yurt dışına çıkamamak.

  YanıtlaSil
 3. Yargıtay bu konuda bir içtihat verecektir. Çünkü karışık durumlar çok
  Yargıtay kararını bekliyoruz.

  YanıtlaSil
 4. Adli kontrol tedbiri tamamen savcı ve hakimin insiyatifine bırakılmış, bu nedenle uygulanabilir olacağını sanmıyorum, sadece büyük borç ve oldukca fazlaca şahıslara boru olanlar için savcılık böyle bir tedbir alabilir, sanığın aleyhine olacaksa bunu yapacağını sanmıyorum, ticari ilişkilerim yurtdışı kaynaklı böyle bir tedbirde borcumu ödeyemem savunması karşısında yargıçın yapabileceği bir şey yok, çünkü geçici madde 2 de esas olan borcun ödenmesini sağlamak..

  YanıtlaSil
 5. yargıtay bu durumlarla ılgılı gerklı içtihatı resmı gazete yayınlanmasından ne kadar bır usre sonra verbılır karısık olan durumlarla ılgılı olan bolumlerı noterden laınmıs genel vekaletle ımzalıyanlar vesaıre yerel mahkemelermı karar verecek yoksa bu yasayla ılgılı olrakta ayrıca yargıtay bır belırleme yaparmı buyk bır ıhtımalle yapar bunun sure sı nolur bılgılendırırsenız sevınırım tesekkurler
  (yiyido)

  YanıtlaSil
 6. arkadaşlar ntv çek yasası tartışılıyor

  YanıtlaSil
 7. Arkadaslar resmi gazeteye nezaman yayinlanabilir sizce bir bildiyiniz varmi

  YanıtlaSil
 8. arkadaslar hapisteki arkadaslarimiz nezaman ve nasil serbest birakacaklar kacak durumda olanlar icin nasil bir durum olacak infazlar resmi gazete ciktimi infazlar bilgisayardan dusumu olacakmi aydinlatin bizi mumkunse

  YanıtlaSil
 9. Geçici madde 2: Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksiti, borcun üçte birinden az olamaz.Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.

  Koyu renkli olan 3 te 1 metni varmıydı komisyonda kabul edilen metin:)

  YanıtlaSil
 10. Arkadaşlar bence bu maddelere sonuna kadar da bağlı kalmak gerekmeyecektir. yani şimdi siz 15 milyar çek vermişsiniz faiz masraf vs. 20 demiş mahkeme 25 demiş veya 3 te 1 eder 8 milyar.
  bir sene geçmiş siz adama deseniz ki kardeşim ben zaten 20-25 ödeyemem mümkün deil. ben senin 15ini ödicem sen al şu 5 milyarı veya 4 milyarı bak biraz daha bekle, ya da gel biz şu taahhüdü bırakalım senle anlaşalım, ben sna 10 daha veriim 20 ayda. bence 90% kabul edecektir. hiç alamamaktansa. yani böyle olursa bu borçlar belki biraz ödenebilir. yoksa zaen kendi çekini ödeyememiş kaçmış adama 2 kat borç ödetmek ne kadar mümkün? sizce onlar da bilmiyor mu bizim bu şekilde ödeme yapamayacağımızı ?

  YanıtlaSil
 11. cuneyt,bey bu yazi resmi gazteye verilecek yazin aynisimi aca onu bana bilgilendirirmisin

  YanıtlaSil
 12. Cüneyt komisyonda kabul edilende yoktu. Ama mecliste ekledilerya son dakika golü olarak.

  YanıtlaSil
 13. arkadaşlar kusura bakmayın ben tam anlayamadım içerde olan yakınlarımız ne zaman çıkacak

  YanıtlaSil
 14. bu kanun az borcu olup ödeme yapabilecekler için iyi ama çok borcu olup bütün mal varlıkları bankalar tarafından hacizden satılan elinde ticaret yapabilecek sermayesi bile olmayanlar için hiçbir ifade etmiyor tek kurtuluş gene infazı zaman aşımına uğratmak yani infaz tarihinden itibaren 5 yıl kaç bu ne biçim bir adalet anlıyamadım

  YanıtlaSil
 15. borçlulara tavsiyem, geçici madenin b bendine göre 1 yıl sonrasına 6 maddeye hesaplanacak göre borcun en az 1/3 ünü ödemeyi taahüt edin. kalan iki taksitten 1.sini ikinci yılın ortasına, son üçüncü taksidi de 2. yılın sonuna taahhüt edin. böylece hiç ödeme yapmasanız da en az davanız veya cezanız 1 yıl ertlenmiş olacaktır.

  YanıtlaSil
 16. ben çek magduruyum ıkı ay ceza evınde yattım ama bı dosyamda var gelecek yetısmedı ben çıktım af yasasından faydalanmak ıstıyorum ama yurt dısında ıs yerım var ve devamlı gırıs çıkıs yapmam gerekır bu kapsamda yargılanırsam yurt dısı yasagım olurmu

  YanıtlaSil
 17. yorumun devamı çekten dolayı ceza evınde yattım ve oyle yuksek borçlu ınsanlarla tanıstımkı ınsanlar her şeylerını kaybetmış alacaklıyla anlaşmalarına imkan kesinlikle yok aynı anda şartlı tahlıye olupta dışarıya çıkarlarsa bile devletin verdiği 2 yıl zaman da o borçlarını odemelerıne ımkan olamaz değil 2 yıl 10 yıl bile yetmez onlara sonuç yani yine karamsarlık yıne ceza evı bence çare olunmadı derım

  YanıtlaSil
 18. bu durumda bu yasa kıme yarar kucucuk hatta mınıcık dıte adlandıralım borcu olan ınsanlara yarar oda 2 yılda tabıkı oder ama her seyını kaybetmıs ınsanlar yuksek meblalarda yatanlar bu parayı odeyemezler kesınlıkle bu durumda devlet bıze ıkı yıl aılemızle olalım dıye izin verıyor yanı yıne gorusuruz hesabı ben bunu çıkardım . bankalar sorumlu olmalı alı ıle velının arasına devlet gırmesın madem gırıyor benı sorgulayıp tutukluyor ozaman borcumuda odesın benıo tutup kendıne ne fayda saglar anlamadım suç esnaflık tır suç vergı odemekmıdır neyse uzun zamandır bekledık faydası olmadı ama yınede halkın saesıne kulak verdıler bunada sukur ya olmasaydı felaket olacaktı saygılarımla

  YanıtlaSil
 19. bence yasayı evırıp cevırım mılletı kandırmakdan baska bır sey yapmamıslar bgen herseyımı kaybetdım elımde avucumda hıc bısey kalmadı yuklu mıktardakı borcumu 2 yıl ıcerısınde asgarı ucretle calşsıp ödüyebılecegımı sananlara yazıklar olsun gerçı onlarda kabahat yok bız sectık onları basımıza bıze de yazıklar olsun kı bu ulkede tıcaret yaptık şimdı benım durumumdakıler (yuklu mıktarda borcu olanlara yurt dısı yasagı konacaklar) kendı ulkesınde vatan haini gıbı yasamaya calısacak ordan oraya her sıren sesınde saklan,her polısden kaç, sureklı arkanı kontrol et bırılerı takıp edıyormu dıye işde artık bızım gerı kalan hayatımız bu sekılde gececek ... kaç kaç kaç...

  YanıtlaSil
 20. arkadaslar bu konuda da benı hemen aydınlatabılırmısınız bılen varmı rıca edıyorum alacaklıyla dıgılde devletle anlasmak ıstıyorum 2 yılda oderım dıye bu durumda çek borcuma adlı cezamıda eklıyolarmı eger eklerse bu sefer borcumuz ıkı katı oldu ne anladık alacaklı benle anlasmıyo veya onumuzdekı ay ıtıbarıyla odeme yapmamı ıster ve hazır degılım her seyım kayıp su an

  YanıtlaSil
 21. ufuk bey'e
  geçici maddenin b bendinden faydalanmak isterseniz ve iki yıl içinde borcunuzu öderseniz, cezanız tüm sonuçları ile ortadan kalkar. bu anlaşmada alacaklının muvafakati aranmaz

  YanıtlaSil
 22. bu kanun hiç bir şeyi değiştirmedi.
  eski tas eski hamam
  ödeme gücü olan zaten ödedi.
  ödeme gücü olmayan adama 2 sene müddet verdinde ne oldu. zaman aşımı filan her şey duracak.
  boşuna taahhüt veripte 2 yılı harcamak yerine. zaman aşımı dolana kadar ortalarda olmamak en iyisi.

  YanıtlaSil
 23. merhabalar arkadaşlar ilgili tarihten önce arkası yazılmış çekler bu kanundan faydalanır mı dava açılmamış olsa bile artı banka çek karnesi iadesinde bulunmuş bu durumda bu yasadan yararlanabilirmiyim ?

  YanıtlaSil
 24. ben ugur.merhaba arkadaşlar.şu anda çekten arananlara anlaşma için birsüre veriliyormu?yoksa onlarda heran tutuklanabilirmi?cevap verirseniz sagolun.

  YanıtlaSil
 25. PARDON ARKADAŞLAR BEN BORC YUZUNDEN KALP KİRİZİ GECİRDİM ŞU ANDA EVİME EKMEK ALACAK PARAM YOK 260000 YTL CEK BORCUM VAR BU YASA FAYDA GETİRMEDİ ALACAKLIYA NE DEDİYSEM KABUL ETMEDİLER NE YAPMAM LAZIM

  YanıtlaSil
 26. pekı ben bısey daha sorayım mantık yuruten varsa cevaplarsa sevınırım b planınla anlasırsak yurt dısı yasagımız olurmu benım butun baglantım orası ısımde orada tesekkurler

  YanıtlaSil
 27. CHP ve MHP yi bizi destekledi diyen ve farkına vararak veya varmayarak onları burada aklamaya çalışan arkadaşların dikkatine

  bu kanunun kabul edilmesi sırasında yapılan oylmanın neticesine bakarsan parlementodakilerin hepsinin aynı kaba pislediğini gördeksiniz

  yanlış hatırlamıyorsam
  Kabul:314
  Red :3
  Çekimser:1

  YanıtlaSil
 28. BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Çek Kanunu Tasarısı’nın açık oylama sonucunu açıklıyorum:

  Kullanılan oy sayısı : 318

  Kabul : 313

  Ret : 4

  Çekimser : 1(X)

  YanıtlaSil
 29. 1200000 tl lık cekten 300000 borcum kaldı oduyemıyorum evım kırasını bıle veremıyorum ıkı sene ıcınde bu borc nasıl odenecek

  YanıtlaSil
 30. SAYIN SİTE YETKİLİSİ,
  ÖNCELİKLE ÇABALARINIZDAN DOLAYI SİZİ KUTLAR VE TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİRİM.

  SORUMU YANITLARSANIZ SEVİNİRİM:

  YARGITAY'DA İKİ DOSYAM VAR.

  BU DOSYALARIN DURUMU NE OLACAK?
  YARGITAY KARARI ÇIKMADAN ALACAKLI İLE ANLAŞMAK VEYA TAAHHÜT VERMEK İSTEMİYORUM.
  YARGITAY İNCELEMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

  (ZAMAN AŞIMINDAN VE EKSİK SORUŞTURMADAN VE KISMİ ÖDEMEDEN KAZANMA ŞANSIM VAR.)
  (Borcum, kendimi çok zorlarsam ödeyebileceğim düzeyde.)
  KARARLAR,01.04.2010'DAN SONRA ÇIKARSA,
  2 YILDA ÖDEME HAKKIMIZ OLACAK MI?

  BU KONUDA BENİ VE BENİM DURUMUMDAKİLERİ AYDINLATIRSANIZ SEVİNİRİZ.

  BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM.

  YanıtlaSil
 31. HERKES BORCUNU ÖDESİN İŞTE.. OLAY BU! YASA PARA VERMEZ AMA İMKAN VERİR AKLINIZI KULLANIN VE ÖDEME İMKANI YARATIN..

  YanıtlaSil
 32. SN (30),

  MHP Yİ BİLMİYORUM AMA CHP DEFAATEN BU YASANIN BİR KİŞİYE BİLE FAYDASI OLACAKSA (HAPİSTKİLERE ATFEN) ENGELLEME YOLUNA GİTMEYECEĞİZ DİYE BELİRTMİŞTİR. TASARININ GENEL KURULDAKİ KONUŞMALARINDA SERGİLEDİKLERİ DURUŞU İZLEMEDİNİZ SANIRIM..

  YanıtlaSil
 33. Sayın ( 31 ) Can alıcı bir soru gündeme getirdiniz.Kanaatimce cezaevindekiler haliyle çıkacak.Cezası kesinleşenler 1 Nisana kadar 1 YADA 2. SEÇENEKLİ anlaşma yoluna gidecek.(Ben kendi adıma kararsızım )Yargıtayda olan dosyalar kanaatimce acil olarak sonuçlandırılır.(NASIL YAPACAKLARSA ...)Çünkü dediğiniz gibi suç henüz kesinleşmemiştir.Yasaya uyum sağlanması açısından acil olarak bakılması ve sonuçlandırılması gerekmektedir.Tam bir kargaşa var.Kimse ne olacağını bilmiyor. Ancak yargıtayın bu konuda kanunun onaylanmasından sonra genel bir açıklama yapması beklenmektedir.Bence yargı bu yeni kanundan sonra çok zor durumda kalmıştır.Bu sebeple bu meseleyi kökten halletmesini ben şahsen yargıdan bekliyorum.Bunlar benim şahsi fikrimdir.Sanırım kısa bir müddet sonra sorularımıza cevap bulabiliriz..saygılarımla

  YanıtlaSil
 34. Yahu arkadaşlar çıldırmak üzereyim.. bu yasadan , sadece 1/11/2009 ' dan sonra ceza evine girenler mi faydalanabilecek ? bu tarihden önce ceza evine girenler bu yasadan faydalanamayacak mı ?

  YanıtlaSil
 35. Arkadaşlar
  Çok önceden aldığım bir çek defterim var, ticareti bıraktığım için beş senedir kullanmıyorum.Öğrenmek istediğim iki soru var:
  1-Yeni kanuna göre çek defterleri değişip, yenidenmi alınacak yoksa eski çek defterleri kullanılabiliyormu?
  2-Vergi kaydını sildirmiş olanlar, resmen tacir olmayanlar kendi isimlerine önceden almış oldukları çek defterlerini kullanabilirlermi?
  saygılarımla... herkese kolay gelsin...

  YanıtlaSil
 36. arkadaşlar dua edinde bir yıl sonra genel seçim var şu akp gitsin veya tek başına hükümeti kuramasın chp ve mhp hükümeti kursun hepimiz bu çeke hapislikten kurtarırız.akp nin birşey yapacağı yok akp banka ve faktoringlerin sözünden çıkmaz.bu yasa 1 yıllık rahatlama yasası ya sonra ne olacak.yine hapise devam.

  YanıtlaSil
 37. arkadaşlar bu yasanın muhalefet partililer tarafından anayasa mahkemesine gitmesi lazım chp ve mhp bu işi yapabilir bu partilere mesaj çekelim.

  YanıtlaSil
 38. arkadaşlar bende binlerce çek mağduru vatandaşlardan biriyim.ve mağdur olmamın en büyük etkeni kriz ve çekleri verdiğim firmadır.beni mağdur eden eden firma malının tamamını göndermemesi ve arzalı oluşudur.firmanın bana göndermiş olduğu arzalı mallarla birlikte kalan bakiyeyi nakit ödeme koşuluyla kabul etmedi.zaten hepsini ödeyecek durumum olsaydı işyerimi kapatıpta bu istemediğim duruma düşmek istemezdim.ALLAH BÜTÜN ÇEK MAĞDURLARININ YARDIMCISI OLSUN...

  YanıtlaSil
 39. VADESİNDE ÖNÇE YAZILAN ÇEKLERLE İLGİLİ MADDE DE AÇIKÇA BELİRTMİŞ.

  5941 SAYILI KANUNUN 3 MADDESİNİN 8 FIKRASI AÇIKÇA YAZMIŞ


  (8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca
  kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.)
  LEON SOLDADO

  YanıtlaSil
 40. ARKADAŞLAR GUN ICINDE MAGDURUYETIMI YAZMISTIM...BEN BİŞEY OGRENMEK ISTIYORUM,HAKKIMDA INFAZ KARARI CIKTIGINDAN BERI YASADIGIM YERDEN COK UZAKTAYIM.IKI HAFTA ONCE GBT KONTROLUNDEN GECTIM VE POLIS TELSIZINDEN TEMIZ SONUCU CIKTI???HAKKIMDA BU KARAR VARKEN GBT DE CIKMAMSINI ANLAYAMADIM? BU KONUDA BILGI VERIRSENIZ SEVINIRIM...

  YanıtlaSil
 41. s.a. bende çek madurlarından biriyim 2008 krizindee işimi bozdum çeklerimde döndü ama elimden geldiği kadar ödemeye çaalışıyorum işlerbozuken bir arkadaştan farklı faizle para aldım karşılığında açık çek verdim sıkıntıya düştükten sonra çekin üzerine 15 000 tl.. yazıp içraya verdi mahkemeye yetişemedim savcıda karar vermiş 15 000 tl. karşılık baba 15 000tl para cezası vermiş ben ana parayı ödeyemesken nasıl olurda savcının kestiği çezayı öderim bu konuda bana nasıl yardımcı olursunuz

  YanıtlaSil
 42. 1200000 tl lık cekten 300000 borcum kaldı oduyemıyorum evım kırasını bıle veremıyorum ıkı sene ıcınde bu borc nasıl odenecek

  YanıtlaSil
 43. pekı ben bısey daha sorayım mantık yuruten varsa cevaplarsa sevınırım b planınla anlasırsak yurt dısı yasagımız olurmu benım butun baglantım orası ısımde orada tesekkurler

  YanıtlaSil
 44. bence yasayı evırıp cevırım mılletı kandırmakdan baska bır sey yapmamıslar bgen herseyımı kaybetdım elımde avucumda hıc bısey kalmadı yuklu mıktardakı borcumu 2 yıl ıcerısınde asgarı ucretle calşsıp ödüyebılecegımı sananlara yazıklar olsun gerçı onlarda kabahat yok bız sectık onları basımıza bıze de yazıklar olsun kı bu ulkede tıcaret yaptık şimdı benım durumumdakıler (yuklu mıktarda borcu olanlara yurt dısı yasagı konacaklar) kendı ulkesınde vatan haini gıbı yasamaya calısacak ordan oraya her sıren sesınde saklan,her polısden kaç, sureklı arkanı kontrol et bırılerı takıp edıyormu dıye işde artık bızım gerı kalan hayatımız bu sekılde gececek ... kaç kaç kaç...

  YanıtlaSil
 45. Adli kontrol tedbiri tamamen savcı ve hakimin insiyatifine bırakılmış, bu nedenle uygulanabilir olacağını sanmıyorum, sadece büyük borç ve oldukca fazlaca şahıslara boru olanlar için savcılık böyle bir tedbir alabilir, sanığın aleyhine olacaksa bunu yapacağını sanmıyorum, ticari ilişkilerim yurtdışı kaynaklı böyle bir tedbirde borcumu ödeyemem savunması karşısında yargıçın yapabileceği bir şey yok, çünkü geçici madde 2 de esas olan borcun ödenmesini sağlamak..

  YanıtlaSil
 46. Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.
  Yani; (3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir:


  a) Yurt dışına çıkamamak.

  YanıtlaSil