Ankara 19. Asliye C.M Kararı, Tebligat

ANKARA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2009/174
KARAR NO : 2009/682
HAKİM : MEHMET YAĞCI 26240
KATİP : RAMAZAN AKKAYA 110169
[MÜŞTEKİ] :
[VEKİLİ]
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 30/07/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 28/05/2009
EK KARAR TARİHİ : 27/05/2011
Mahkememizden hükümlü 23/05/2011 tarihli dilekçesi ile mahkememizin 28/05/2009 tarih ve 2009/174 Esas, 2009/682 sayılı ilamda itiraz yolunun tam olarak gösterilmediğinden bahisle verilen kararın temyizi ile infazın durdurulması talebinde bulunmuş olmakla dosyamız ele alınıp incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜL
Hükümlü 3167 Sayılı Çek Kanununa muhalefet suçundan mahkememizce verilmiş olan 28/05/2009 tarih ve 2009/174 Esas, 2009/682 Karar sayılı ilamımızın 15/09/2009 tarihinde kesinleştiği, ilamın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edildiği, bu aşamadan sonra hükümlünün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat İnfaz Bürosu'nun 12/03/2010 tarih ve 2009/2-13896 sayılı yazıları ile verilen hükmün 5941 sayılı yasa uyarınca yeniden değerlendirilmesini talep ettiği, 28/05/2009 tarih ve 2009/174 Esas, 2009/682sayılı Ek Kararı ile verilen hükmün aynen infazına karar verildiği,
Hükümlü  23/05/2011 havale tarihli dilekçesinde " müvekkiline yapılan tebligatlar hiç kullanmadığı bir adrese T.K 35. Maddesine göre yapıldığı ve karardan kendisinin haberdar olmadığını" ayrıca Gerekçeli Kararımızda " kanun yolu, başvurulacak mercii, başvuru süresinin başlangıcının açıkça ve ne şekilde yapılacağının gösterilmediğini" belirterek infazın durdurulmasını ve temyiz taleplerinin kabulü yönünde karar verilmesini talep etmekle;
Dosya ve talep dilekçesi üzerinde yapılan değerlendirme itibariyle: talebe konu kesinleşmiş ilamla ile ilgili olarak; başvurulacak mercii açıkça gösterilmediğinden hükümlü vekilinin talebinin KABULÜNE i le TEBLİGATIN ESKİ HALA GETİRİLMESİNE.
Kesinleşerek infaza verilen ilamın infazının DURDURULMASINA.
Hükümlü vekili aynı zamanda müvekkili hakkındaki mahkumiyetine dair gerekçeli karardan da haberdar olmakla, bu kararı temyiz etmiş olduğu anlaşılmakla gerekli işlemlerin yerine getirilerek dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine.
İş bu kararın temyiz dilekçesi ile birlikte müdahil vekiline TEBLİĞİNE.
Dair dosya üzerinde yapılan incelemede; kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 günlük sürede Mahkememize verilecek dilekçeyle veyahut sözlü temyiz beyanının zabıt katibince tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olarak karar verildi. 27/05/2011
Katip 110169 Hakim 26240

Kategori: Mahkeme kararları, çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu, Yargıtay temyiz, çek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder