Ankara 21. Asliye C.M. Kararı, Yasa Yolu

T .C.
ANKARA
21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2009/637
KARAR NO : 2009/1037
HAKİM : MUSA YEŞİL 31608
KATİP : SEMA DALCI 102810
[SANIK] :
VEKİLİ :
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 09/10/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 05/11/2009
EK KARAR TARİHİ : 25/05/2011
Hükümlü 20/05/2011 tarihli dilekçesi ile gerekçeli kararın müvekkiline tebliğ edilmediğini, kararda temyiz süresinin ne zamandan başlayacağı hususunun da belirtilmediğinden kararı temyiz ettiğini, dilekçesinin temyiz dilekçesi olarak kabul edilmesini talep etmiştir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Dosyanın incelenmesinde mahkememizce verilen karar usulünce tebliğ edilmiş ise de Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun ve Yargıtay Daireleri'nin istikrar kazanmış içtihatlarına göre başvurabileceği kanun yolu süresi, sürenin ne zaman başlayacağı, mercii, başvuru şekli açıkca gösterilmesi gerektiği ancak kararımızda başvurunun hangi tarihten itibaren başlayacağı hususu belirtilmediğinden temyiz dilekçesinin süresinde kabulü gerektiği bu nedenlerle öncelikle İNFAZIN DURDURULMASINA,
Dosyanın temyize gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1. Hükümlü vekilinin 20/05/2011 tarihli temyiz dilekçesi gözönüne alınarak mahkememiz kararının henüz kesinleşmediğinin kabulü ile kesinleşmesinin kaldırılarak infaz evraklarının bila infaz iadesinin istenmesine,
2. Kararın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmesine,
Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize dilekçe vermeleri veya zabıt katibine bir beyanda bulunmak suretiyle Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kararımıza itiraz edebileceklerine aksi takdirde kararın kesinleşeceğine ilişkin karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 25/05/2011
Katip 102810 Hakim 31608


Kategori: çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder