Ankara 23. Asliye Ceza Mahkeme Kararı

T.C. ANKARA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2008/573 - 2009/391
T.C.
ANKARA
23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2008/573
KARAR NO : 2009/391
HAKİM : ŞENOL DEMİR 31592
KATİP : SEVİNÇ ÇELİK 46711
DAVACI : KH.
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 27/06/2007
ASIL KARAR TARİHİ : 16/04/2009
EK KARAR TARİHİ : 21/04/2011
Sanık , 06/04/2011 tarihli dilekçesiyle mahkememizin 16/04/2009 tarih ve 2008/573-2009/391 E.K sayılı hükmünün müvekkiline usulüne uygun tebliğ edilmediği bu nedenle kesinleşmeyip, hükmün infazın durdurulmasına ve dosyanın temyiz için yargıtaya gönderilmesini talep etmiş olmakla mahkememizin ilgili dosyası incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/04/2009 tarih ve 2008/573-2009/391 E.K sayılı dosyasının incelenmesinde, sanığın karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle 5941 Sayılı Yasanın 5/1, TCK 52/2 md uyarınca 16.000-TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın çek hesabı açmasından yasaklanmasına karar verilip, sanığın yokluğunda verilen bu kararın, 11/08/2009 tarihinde TK.nun 35. maddesine göre tebliğ edilmesi sonucu, 14/09/2009 tarihinde kesinleştirilerek, infaza verildiği görülmüştür.
Mahkememizin 16/04/2009 tarihli hüküm kısmının incelenmesinde sanığın yokluğunda verilen kararda, hükmün sonuç kısmında yedi günlük temyiz süresinin hükmün tebliğinden itibaren başlayacağı hususunun açık bir şekilde gösterilmediği, bu nedenle Anayasa'nın 40/2 maddesi CMK 34/2, 231/2, 232/6 maddelerine muhalefet edildiği, bu nedenle sanığın 04/04/2011 tarihli dilekçesinin CMK 40/2 maddesi uyarınca eski hale getirme talebi olarak da kabul edilerek aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle
1- Mahkememizin 16 /04/2009 tarih ve 2008/573-2009/391 E.K sayılı dosyasının, Anayasa'nın 40/2, CMK 34/2 ve 232/6 maddeleri nazara alınarak, kanun yolu başvuru süresinin başlangıcının açıkça ve ne şekilde yapılacağının gösterilmemiş olması nedeniyle temyiz isteğinin süresinde olduğunun KABULÜNE,
2- Mahkememizin 01 /04/2010 tarih ve 2008/573-2009/391 sayılı ek karar ile infaz durdurulduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
3- Sanığın çek hesabının açmasından yasaklanması yolunda Merkez Bankasına yazılan yazının geri istenmesine,
4- Sanık  06/04/2011 tarihli dilekçesinin temyiz dilekçesi olarak kabulü ile dosyanın Yargıtaya gönderilmek üzere kabulüne,
5- Kararın bir örneğinin katılan vekili ile sanık vekiline tebliğine,
Evrak üzerinden yapılan inceleme sonucu, infazın durdurulması yönünden 7 gün içinde kararın tebliğinden itibaren mahkememize verilecek dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 21/04/2011

Kategori: Mahkeme kararları, çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu, Yargıtay temyiz, çek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder