Ankara 19. ACM Kararı, Usulsüz Tebligat

T .C.
ANKARA
19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2009/42
KARAR NO : 2009/527
HAKİM : MEHMET YAĞCI 26240
KATİP : RAMAZAN AKKAYA 110169
[MÜŞTEKİ] :.......
[SANIK] :
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 12/06/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 05/05/2009
EK KARAR TARİHİ : 12/05/2011
Mahkememizden hükümlü vekili Av. Neslihan Vona 03/05/2011 tarihli dilekçesi ile mahkememizin 15/07/2010 tarih ve 2009/42 Esas, 2009/527 sayılı Ek Kararında itiraz yolunun tam olarak gösterilmediğinden bahisle verilen kararın temyizi ile infazın durdurulması talebinde bulunmuş olmakla dosyamız ele alınıp incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Hükümlü 3167 Sayılı Çek Kanununa muhalefet suçundan mahkememizce verilmiş olan 05/05/2009 Tarih ve 2009/42 Esas 2009/527 Karar sayılı ilamımızın 30/05/2009 tarihinde kesinleştiği, ilamın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edildiği, bu aşamadan sonra hükümlünün 28/05/2008 havale tarihli dilekçesi ile verilen hükmün 5941 sayılı yasa uyarınca yeniden değerlendirilmesini talep ettiği, 15/07/2010 tarih ve 2009/42 Esas, 2009/527 sayılı Ek Kararı ile verilen hükmün aynen infazına karar verildiği,
Hükümlü vekili Av. Neslihan Vona 03/05/2011 06/05/2011 havale tarihli dilekçesinde " müvekkiline yapılan tebligatlar hiç kullanmadığı bir adrese T.K 35. Maddesine göre yapıldığı ve karardan kendisinin haberdar olmadığını" ayrıca Gerekçeli Kararımızda " kanun yolu, başvurulacak mercii, başvuru süresinin başlangıcının açıkça ve ne şekilde yapılacağının gösterilmediğini" belirterek infazın durdurulmasını ve temyiz taleplerinin kabulü yönünde karar verilmesini talep etmekle;
Dosya ve talep dilekçesi üzerinde yapılan değerlendirme itibariyle: talebe konu kesinleşmiş ilamla ile ilgili olarak; başvurulacak mercii açıkça gösterilmediğinden hükümlü vekilinin talebinin KABULÜNE ile TEBLİGATIN ESKİ HALA GETİRİLMESİNE.
Kesinleşerek infaza verilen ilamın infazının DURDURULMASINA.
Hükümlü vekili aynı zamanda müvekkili hakkındaki mahkumiyetine dair gerekçeli karardan da haberdar olmakla, bu kararı temyiz etmiş olduğu anlaşılmakla gerekli işlemlerin yerine getirilerek dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine.
Bu kararın temyiz dilekçesi ile birlikte müdahil vekiline TEBLİĞİNE.
Dair dosya üzerinde yapılan incelemede; kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 günlük sürede Mahkememize verilecek dilekçeyle veyahut sözlü temyiz beyanının zabıt katibince tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olarak karar verildi. 12/05/2011
Katip 110169 Hakim 26240


Kategori: çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder