Yeni Çek Kanunu Yargıtay içtihat

yargitay

YARGITAY
Daire Adı: 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2008/2928
Geliş Tarihi: 20/02/2008
Mahkemesi: Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No: 2006/69
Mahkeme Karar No: 2006/260
Mahkeme Karar Tarihi: 31/05/2006
Dava Türü: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Karar No: 2010/999
Karar: BOZMA
20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir. (10. C.D.Karar Tarihi 25.01.2010. Esas No: 2008/2928. Karar No: 2010/999)

YARGITAY
10. Ceza Dairesi
Esas No:2009/15031
Geliş Tarihi:28/09/2009
Mahkemesi:Kadıköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No:2007/439
Mahkeme Karar No:2007/918
Mahkeme Karar Tarihi:28/11/2007
Dava Türü:Karşılıksız Çek Keşide Etme
Karar No:2009/19857
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(KADIKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 28.11.2007 gün ve 2007/439 esas 2007/918 - YARGITAY 10. C.D.'nin 2009/15031 esas 2009/19857 karar sayılı ilamı)

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARINDA DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
DOSYA İNCELEME - HÜKÜM
5941
Sayılı Çek Kanunu ile Yasada düzenlenen karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçlarında;
UYARLAMA YARGILAMASI VE HÜKÜM VERME
Yargılama dosyasında;
A –) İbraz sırasında banka tarafından alınan çek fotokopisi veya aslının onaylı sureti (fotokopisi)
B-) Hesap sahibi gerçek kişinin imza sirküleri (varsa; vekilin imza sirküleri, vekaletnamesi veya temsilcisinin imza sirküleri, temsile ilişkin belgeler)
C-) 1 - Hesap sahibi tüzelkişi adına çek düzenlemekle yetkili temsilcileri veya vekillerinin imza sirküleri
2 – Tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesinin kim olduğuna ilişkin bilgi ya da tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi belirlenmemişse; tüzelkişinin yönetim organını oluşturan gerçek kişilerin tamamına ilişkin bilgiler, Bulunmalıdır.
1 – ŞİKAYET HAKKI:
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu şikayete bağlı suçlardan olduğu için şikayetçinin şikayete hakkı olup olmadığı araştırılmalıdır.
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunda şikayet hakkı HAMİL’e tanınmıştır. Hamil; çeki elinde bulunduran kişidir.
Çeki elinde bulundurması (hamil olması) koşuluyla; emrine çek keşide edilen, çeki bankaya ibraz eden veya ciro silsilesine uygun olarak çekin arkasında cirosu bulunan kişinin şikayet hakkı vardır.
(5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5/1.)
2 – ŞİKAYET SÜRESİ:
Şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır.
Şikayet süresi T.C.K. nın genel hükümlerinde düzenlenmiştir.
Şikayet süresi altı aydır.
(5237 Sayılı T.C.K. nun 73 / 1. maddesinde : (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. )
3 – ŞİKAYETİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:
5941
Sayılı Çek Kanunu'nda şikayet süresinin başlangıç tarihi, çekin kanuni ibraz süresi içerinde bankaya ibraz edildiği ve karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihtir.
4- ÇEKİN UNSURLARI:
Çekin unsurlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
Çekin unsurları T.T.K. nun 692. maddesinde sayılmıştır.
T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurlara ilave olarak, 5941 Sayılı Çek Kanunu 2. maddesinde sayılan bazı bilgilerin de çekin üzerine yazılması gerekmektedir. Ancak; 2. maddede sayılan bilgilerin çekin üzerine yazılmamış olması, T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurları taşıması kaydıyla çekin geçerliliğini etkilemez. (Madde 2/9)
4814 sayılı yasayla değişik 3167 sayılı Çek Yasası 3. maddesine göre 31.07.2003 tarihi ile 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihi arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarası T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan unsurlara ilave unsur olarak aranacak ve bu tarihler arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması; çekin geçerliliğini etkileyecek, çek adi belge niteliğinde kabul edilecektir.
T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan çekin unsurlarından herhangi birisinin veya 31.07.2003-20.12.2009 tarihleri arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması (eksik olması) halinde; 3167 Sayılı Çek Yasası 16. veya 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesinde düzenlenen suç oluşmaz, ancak bu durumda dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmadığı kararda tartışılmalıdır.
4 - İBRAZ TARİHİ:
Çekin süresinde ibraz edilip edilmediği araştırılmalıdır.
5941 Sayılı Çek Kanunu göre çekin muhataba ibraz edildiği tarih, karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşumunu etkilemektedir.
5. maddenin 1. fıkrasına göre; çekin, üzerinde yazan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibrazı halinde karşılıksızdır işlemi yapılırsa suç oluşmaktadır. Önceden ibraz halinde bu maddede düzenlenen suç oluşmamaktadır.
İbraz süresinin nasıl hesaplanacağı T.T.K. 708. maddesinde gösterilmiştir.
(T.T.K. Madde 708 – Bir çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz’de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz’de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazım gelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler.)
a- 3167 Sayılı Çek Yasası'na göre çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce çekin muhataba ibrazı, suçun oluşumunu engellememekte iken 28.02.2009 tarihinde 3167 Sayılı Çek Yasasına eklenen geçici 2. maddeye göre; çekin önceden ibrazı halinde karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmamakta, ancak karşılıksız çıkan çek nedeniyle hukuki takip yapılması mümkün olmaktaydı.
b- 5941 Sayılı Çek Kanunu'na göre ise; çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibraz edilmesi halinde hem karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu oluşmamakta hem de bu çekle ilgili hukuki takip yapılması engellenmektedir. (Madde 3/8 - GEÇİCİ Madde 1/8)
5 - KEŞİDECİNİN YETKİSİ;
Çeki keşide edenin çek keşide etmeye yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. Keşideci, çek keşide etmeye yetkili olmadığı halde hesap sahibinin bilgi ve isteği dışında çek keşide etmiş ise; 5941 Sayılı Çek Kanununda düzenlenen suç oluşmaz, ancak unsurları bulunması halinde T.C.K. düzenlenen dolandırıcılık suçu oluşur.
6 – Çek hakkında ihtiyati tedbir kararı ya da mahkeme tarafından verilmiş ödemeden men kararı bulunması halinde ihtiyati tebbir veya ödemeden men kararının kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmalıdır.
7- ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMASI;
C.M.K. hükümlerini uygulanmak suretiyle şüphelinin savunması alınmalıdır.
8- YABANCI PARA CİNSİNDEN KEŞİDE EDİLEN ÇEKLER;
Yabancı para ile çek keşide etmek mümkündür.
Ancak; hükümde tayin edilen adli para cezası Türk Lirası olmalıdır. Herhangi bir yabancı para cinsinden (dolar, euro, vs.) ceza tayin edilerek hüküm kurulamaz.
Yabancı paranın Türk Lirası karşılığı belirlenmelidir.
Çekte belirtilen yabancı paranın, çekin muhataba ibraz edildiği tarihte Merkez Bankasının efektif satış kuruna göre Türk Lirası karşılığı bulunmalıdır.
9- ADLİ PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ:
5941 Sayılı Çek Kanunu 3. maddesine göre muhatap banka karşılıksızdır işlemi yaparken, ibraz edilen çekin arkasına;
Banka tarafından ibraz eden hamile kısmi ödeme yapılmış ise bu miktar çek bedelinden düşüldükten sonra ya da banka ibraz eden hamile hiç ödeme yapmamış ise bu durum belirtilmek suretiyle çekin karşılıksız kalan miktarını açıkça yazmak zorundadır.
Mahkemece tayin edilen adli para cezası; muhatap bankanın çekin arkasında açıkça gösterdiği çek bedelinin karşılıksız kalan kısmından az olmamalıdır.
Ancak; resmi belgelerle kanıtlanmak suretiyle ya da şikayetçinin kabul etmesi halinde hüküm tarihine kadar söz konusu çek karşılığı hamile ödenen bedel cezadan düşülmelidir.
10- HÜKÜM KURMA
a-
Çeki keşide etsin veya etmesin "hesap sahibi gerçek kişi" hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
b- Hesap sahibi gerçek kişi adına açılmış çek hesabından, "Yetkili yada yetkisiz temsilci" veya "yetkisiz vekil" hakkında sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
c- İbraz tarihinde tüzelkişi adına "çek hazırbulundurmakla yetkili tüzelkişi temsilcisi" veya mali sorumlu belirlenmemiş ise "yönetim organının" tamamı hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
d- İbraz tarihinde tüzelkişi adına çek karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olmadığı halde çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
e- Hesap sahibi tüzelkişi hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.) Kararı verilmelidir.
Hüküm kurulabilmesi için Cumhuriyet savcılığınca, cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlenmiş olmalıdır.(Tebligname No:10/2010-41)

------------------------------------------------------------

BU KARARLAR KARŞISINDA:(Tebligat ve Savunma)

Usul kurallarındaki değişikliğin geçmişe etkili olmaması ve yürürlükten sonra uygulanması ilkesinin Yargıtayca dikkate alınmadığını (zira mahkeme kararı 3167 sayılı yasa yürürlükteyken verilmiş) ve bunun sonucu olarak da 20.12.2009 tarihinden önce de sanığa CMK 195 meşruhatlı çağrı kağıdı çıkartılarak sonuçlandırılan tüm yargılamalarda verilen kararların sırf bu nedenle bile bozulmaya mahkum olduğu, hatta bu tarihten önce yapılan tebligatlarla sürdürülen davalarda da sanık savunmasının mutlaka alınması gerektiğini... anlamamız gerekiyor..

524 yorum:

«En Eski   ‹Eski   401 – 524 / 524
Anonim dedi ki...

aslında hiç uğraşmayacaksın yok şöylemi olur böylemi olur topluca bütün kaçak olanlar,,yakın zamanda kaçacak olanlar hep birlikte kaç bin kişiysek ankarada meclise en yakın karakola teslim olmalıyız.ne bu hapis cezası kalkar,ne bu anayasa mahkemesi bizim lehimize karar verir tek tek yakalanıp hapse girmektense topluca girip başlarını ağrıtabiliriz.mecburen basına yansır kameralar televizyonlar derken millet türkiyenin ne hale geldiğini daha iyi anlar belki bütün halk ayaklanır.ama bu milletimizinde tuzu kuru,ben çok merak ediyorum bu ülkede zenginmi çok fakirmi,alacaklımı çok vereceklimi niye türk insanı haklarını aramaz,ez başını al lokmasını.herkes kendi başını kurtarmanın çabasında.birlik olamıyoruz en hayati durumlarda bile.gerçek olan birşey var oda kaçakları fellik fellik arıyor polisler çünkü buldukları insan başına para alıyorlar.heran yakalanabiliriz.

Anonim dedi ki...

sayın 195 yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,iflaş edipde bunu resmi dairelere bildirmemen.eğer işyerini ve vergi kaydını kapatmamışsan ceza almazsın.bu işin cezası 3 ayda 1 yıla kadar hapis ve ertelenmiyor.benim başımdada bir tane var şu an istanbulda.BARTINLI EFDEN

mustafa dedi ki...

Kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi.Gerekçeli karar hakimin suç ve ceza hükmünün bittiği kararın verildiğini yani o mahkeme için son noktadır.Yargıtay süreci de başlamıştır.

Anayasanın 141/3. maddesi, "Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.
Çek özel evrak değil resmi evraktır. Sizin işlediğinizi düşündükleri suç ise emniyeti suistimal ve resmi evrakta sahteciliktir.
Senin verdiğim kişi çeki değiştirmiş ve suçu üzerinden atmıştır.Tabi ki sende mahkemelere giremediğin için savunma hakkını kaybetmiş olduğundan hakim o anki savunmalara bakarak seni sorumlu tutmuştur.Keza öyle ise evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarıyla suçlanabilirsin.5237 SY kanun madde 204 205
CİRANTA KONUSUNA GELİRSEK
Cirantaların karşılıksız çekten dolayı cezai sorumluluğu doğmaz
Lakin borçtan cirantalar da sorumludur.Yani en son ciranta sahibi sırasıyla çekin arkasında kim varsa alacak hakkını onlara da kullanabilir.Yasal
haklar çerçevesinde mücadele eder.Eğer bir ödeme taahhütü vermediysen icra dairesine bu olay sadece ne tutturabilirmiyiz olayıdır.Birde ticarethane ni terk olayı var bu seninki ona girmiyor dediğine göre
Bu konularda çok önceleri yazılarım vardı dikkat edin diye taahhüt vermeye gidersiniz karşınıza başka suçlamalar çıkabilir demiştim.Özellikle bankaların kullandığı usulsuz ticareti terk olayı.Neyse bu konularda daha sonra konuşuruz.Çıkmam gerek teşekkürler.ACELE OLDU BİRAZ

Anonim dedi ki...

sayın EFTEN ticareti terkten bizede üç ay hapis çıktı mahkemeye itirazda bulunduk bütün vergi makbuzlarını koyduk gazete reklamımız vardı koyduk marka tescili koyduk hayır ticarete devam ediyoruz dedik hakim kabul edmedi edmediği gibi karşı tarafa haber verdi markamıza haciz koydurdu şimdi yargıtaya gönderdik bekliyoruz bu meyeanda düzenli vergi beyanı sigorta beyanı var sadece yeni işyerinin adresini vermedik o zaman o da mafyalardan korktuğumuzdan mecbur kaldık. bize sizce ne olur.

uludağ dedi ki...

İntihar raporu
Giriş : 13.02.2010 Güncelleme : 13.02.2010 00:27:57
Türkiye, bunaldı; canına kıyanların sayısı ciddi şekilde arttı. Dün de 9 kişi ölümü seçti. En acısı, Şırnak'ta babasının kalaşnikofuyla karnına ateş eden 16 yaşındaki Ayten oldu
Hayat her insana zor, ancak "kolayı seçenler" için intihar tek yol... Son zamanlarda Türkiye'nin gündemi de, kolayı seçenlerle doldu. Kimisi ekonomik zorluklar, kimisi aşk acısındandı... Ülkemizde son 10 günde 31 kişi, canına kıydı! İntihar oranındaki bu patlamanın nedeni sosyal hayatımızdaki çarpıklığı ortaya koyarken elbette ateş, en çok düştüğü yeri yaktı! Geçtiğimiz günlerde eylemdeki Tekel işçilerinden Emin İdil'in kızı Zeliha İdil (15) ile erkek arkadaşı Hasan Çelik'in (15) birlikte intihar etmesinin acısı ve şoku henüz hafızalardan silinmemişken dün de yurt genelinde toplam 9 kişi, ölümü tercih etti. Bu kişilerden biri, de Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Ayten Ataman'dı. Genç kız önceki gece evde kimsenin bulunmadığı sırada, geçici köy korucusu olan babası Zeydin Ataman'a ait ruhsatlı Kalaşnikof'u karnına dayayıp tetiği çekti. Silah sesi üzerine eve koşan yakınları, kanlar içinde buldukları Ayten Ataman'ı hemen hastaneye götürdü. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseye devam edemeyen Ataman'ın intiharıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

82 yaşında kendini astı
Şanlıurfa'nın Germen köyünde yaşayan 82 yaşındaki S.K. bir süre önce 65 yıllık eşini kaybetti. Bunun üzerine bunalıma giren yaşlı kadın, evde yanlız kaldığı bir anda tavana ip bağlayıp kendisini astı. Talihsiz kadını, eve giden akrabaları buldu.

18 yıllık polisi borçları bitirdi
Aydın'da evli ve 3 çocuk babası Ahmet Kamışlı (42), beylik tabancasıyla intihar etti. Kamışlı'ın 18 yıllık polis memuru olduğu ve bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

Ondan geriye 7 yetim kaldı
Çorum'da 7 çocuk babası Ekrem Akburu, banka kredisi ile aldığı traktörün parasını ödeyemedi. Bunalıma giren Akburu, Seydim Göleti'ne giderek canına kıydı.

KPSS'de istediği sonucu alamadı
Balıkesir'de yaşayan 32 yaşındaki üniversite mezunu Kadir Ağzıburuk, girdiği bunalım sonucunda kendini asarak canına kıydı. KPSS sınavlarına girdiği ve istediği sonucu alamadığı öğrenilen Kadir Ağzıburuk'un işsizlik yüzünden psikolojisinin bozulduğu iddia edildi.

Anonim dedi ki...

işyerinin adresini değiştirdiğiniz işinizi terkettiği anlamına gelmez.yargıtaydan geri döner.hatta bununla ilgili elimde bir yargıtay kararı çıktısı var.bana lazım olmuştu.yarın bakarım.BARTINLI EFDEN.BİRDE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE ADRESİNİZİ ZABIT TUTTURUP YARGITAYA EK SAVUNMA YAPABİLİRSİNİZ.BUNUNLA DA İLGİLİ YARGITAY DÖKÜMANLARI VAR....EFDEN

mehmet ceylan dedi ki...

arkadaşlar günlerdir birçok arkadaş bende dahil kim nereden isimleri ne diye bir tesbit yapalım diyoruz ama hiç kimse yol gösterip sayımızı kimler olduğumuzu tesbit etme yolunda bir çalışma başlatmadı neden yanlış bir fikirmi Sn. Admin Cüneyt,Jenardi,Maywy bir kaç gündür yoksunuz başınızda bir sürü sorunlar var olduğunu biliyoruz ama en azından herkezin mail adresleri bir telefonları olursa birbirimize daha kolay ulaşırız.Artık şu adsız yorumlarada bir son versek bizim biribirimizden saklacak neyimiz var Allah aşkına insan çalmadı,çırpmadı ise özür dileyek söylüyorum karıya kıza kumara harcamadı ise batmanın bile bir şeref olduğunu unutmayalım bu sözü çok yeni batan Denizli Basma ve Boya San. A.Ş.'nin 37 yıllık sahibi sayın Esat Sivri söylemişti. Unutmayalımki biz kimseyi dolandırmak veya üçkaatçılık yapmak için ticaret yapmadık.

mustafa dedi ki...

SAYIN 195 3.de YAZDIĞIM YORUMUN TAKİBİNDE
Tekrar yargılanma gerekçelerini oluşturursun mahkemeye dilekçeni sunarsın.
Ayrıca
5237 s.kanun
MADDE 267 270. 272/5 275.
Bu yasanın takibindeki maddelere dayanaraktan suçlamada da bulunabilirsin.
Bunu ne zaman yaparsın işte onu bilen sensin tabi ki.

Barışçı-Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşlar; daha evvelde belirtmiştim, bu hafta boyunca katılımcı olamadım, ancak; sitemizi aşağı yukarı hergün takip etmekteyim. Yeni bir çalışma başlatıldığında veya gerek görüldüğünde, elbetteki yanınızda olacağım. Ancak; şu anda, Y.C.G.K.'dan veya Anayasa Mahkemesinden, bir karar çıkmasını beklemekten ve Yargıtay'ca; dosyaların mahkemelerine gönderilmesini takip etmekten başka bir yol varmıdır. Yeni bir yol veya eylem; hepimizin katılımı ile olacaksa, elbetteki bende; her zamanki gibi yanınızda olacağım. Bugün; 14 Şubatta, bir gül verebilecek sevdiği veya eşi olabilene ne mutlu. Ne mutluki; sarılabilecek, kendisini anlayabilecek biri var hayatta... Elbetteki; bende bir gül alacağım, şimdilerde; cennet mekanlarında olan, eşimin kabrine koymak üzere. Tüm emeği geçenlere ve katılımcılara saygılarımla.

Anonim dedi ki...

SAYGIDEĞER EFTEN CEVAP YAZINIZI YENİ GÖRDÜM TEŞEKKÜR EDERİM. BİZİM YARGITAYDAKİ DOSYAMIZDA SADECE MALİYENİN YENİ İŞYERİ YOKLAMA TUTANAĞI VAR SADECE TEZ AVANTAJ BİZ YENİ İŞYERİNİ KÖTÜ İNSANLARDAN DOLAYI GEÇ AÇILIŞ GÖSTERDİK TEK SIKINTIMIZ O BAKALIM NE OLACAK.SELAMALAR

zaman1453 dedi ki...

sayın mehmet ceylan size katılıyırum ben erzurum dayım adım selahattin elimden geleni yaparım zaman1453vakit@gmail.com mail adresim

Anonim dedi ki...

EĞERKİ BU ÜLKEDE ADALET OLSAYDI ŞUAN BINLERCE ESNAFIN ÇOLUK ÇOCUĞU PERİŞAN ZOR DURUMDA OLMAZDI.İCRA DOSYALARI DOLUP TAŞMIŞ VAZIYETTE ULKEDE HALA ADAMLAR DIYOKI GIRIN CEZAEVINE YATIN KIME NE FAYDASI VAR ANLAMIYORUM.İÇEERIYE GIRINCE.KİM ODEYECEK NEYLE ODEYECEK SATEN ADAMIN PARASI OLSA ODER BE KARDEŞİM.KİM KENDINI AŞAĞILIK BIR DURUMA DUŞURUR..ŞİMDİ SORUYORUM TAHUT VERIPTE 2 YILDA NASIL EDEYECEK ESNAF BAKACAZ BEN BUGUNDE SOYLUYORUM AMAÇ İÇERDEN KURTULMAK NASIL ODER BIR INSAN 2 YILDA BENIM AKLIM VE MANTIĞIM ALMIYOR.ESNAF İÇERI DEGILDE DIŞARDA RAHAT BIR ŞEKILDE ÇALIŞMA IMKANI NI TANINSA INANIN KIMSENIN KIMSEDE ALACAĞI KALMAZ.AMA DEVLETE SORACAK OLURSANIZ DERKI BIZE O ZAMN FAYDASI YOK .KİMDEN.PARA KOPARTIRIZ NASIL MAAŞIMIZI ALIRIZ .ÇEK MADURU GIBI KURBANLAR OLMASA...DEVLETIN İŞİNE GELMEZ.BU DURUM.O YUZDEN DE DIYORUMKI BIZI (AİHM) KURTARIR BAŞKA YOLU YOK..........SEYMENOĞLU

Anonim dedi ki...

merak ettigim bir kac konu var,,belki cevabi daha once verilmistir ama gozume carpmadi..
1.diyelim ki 10 ayri cek karsiliksiz cikti ve toplam bedeli 2 milyon TL. adli para cezasina hukmedildi ...Ne olursa olsun en fazla 5 yil midir bunun hapis cezasi ve gunlugu 100 TL den odenirse hapis cezasi ortadan kalkar mi.
2.Yurt disinda bulunan kisi cekler ile ilgili olarak araniyor iken konsoloslukta islem yaptirabilir diye yazildi. Pasaport uzatmak da mumkun mu konsoluslukta...veya yeni pasaport cikartmak mumkun mu,,,
3.Cek cezasi nedneiyle aranmak olan sahisi INTERPOL kanali ila takip yaptirip yakalatmak mumkun mu...
cevap verilir ise memnun olurum

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR BU YÖNETİM KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARDI GEMİ ROTADAN ÇIKTI GEMİNİN DÜMENİ DİYE BİR ŞEY KALMADI FIRTINANIN İÇİNDE BUNLAR ŞAŞIRDI BİR DAHA SEÇİLEMİCEKLERİ KORKUSUYLA BATAN ESNAFIN BATMAMAK İÇİN NE YAPIYORSA BUNLARDA AYNISINI YAPIYOR YAKINDA ORTAKLAR BİRBİRİNİ YEMEYE BAŞLAR İŞİN KONTROLÜ KAÇTIĞI İÇİNDE İŞÇİNİNDE KONTROLÜ KAÇTI BU YÜZDEN HİÇ BİR RESMİ DAİREDEN DÜZENLİ BİR ŞEY BEKLEMEYİN. ŞÖYLE BİR ÇEVREMİZE BAKALIM ALLAH AŞKINA HUZURLU BİR ÇEVRE BİR İŞ DALI BİR İŞ ORTAMI YADA YATAĞINDAN KALKIP GÜNE MUTLU BAŞLAYAN BİR KİMSE GÖSTERİN YOK YOK BUNA KENDİLERİDE DAHİL İŞÇİ KÖYLÜ MEMUR ASKER ESNAF HİÇ KİMSE HİÇ KİMSE MUTLU DEĞİL.SADECE LEŞ KARGALARI GÖREV BAŞINDA BİZİ PARÇALAMAK İSTEYENLER GÖREV BAŞINDA BU İŞ KÖTÜYE GİDİYOR KİMSE KİMSEYİ DÜŞÜNMÜYOR EVLAT ANAYA BABAYA SAYGISINI YİTİRDİ KİMSE KİMSEYE ACIMIYOR HER KESİN DİNİ İMANI VARI YOĞU PARA OLMUŞ PARAN VARSA GÜÇLÜSÜN YOKSA HİÇSİN HELE HELE BİZİM GİBİ İFLAS ETMİŞSEN ÖZÜRLÜSÜN BİRDE ÇEKİNİ ÖDEMEDİYSEN EKOKATİLSİN"ülkemize mahsus suç türü" ÜLKEDE VAR OLAN MİKROP BİLE SİZDEN ÜSTÜNDÜR. AH DEDEM AH BİDİĞİN GİBİ DEĞİL SENİN ZAMANINDA DÜŞMAN KARŞIDAN GELİRDİ,ŞİMDİ NERDEN GELDİĞİ BELLİ DEĞİL DEDEM BANA KIZIYORSUN.

Anonim dedi ki...

sayın barışçı mersin,başınız sağolsun allah rahmet eylesin.çok üzüldüm,hepimizin gideceği yer orası fakat bazıları erken bırakıp gidiyor.ama başını yaslıyacağı derdini paylaşacağı hayat arkadaşı bulmak herzaman kolay olmuyor.malını mülkünü kaybeden insanın eşi,çocukları bile onu terkedebiliyor.ne mutlu sizeki ardından özlemle,sevgiyle yadedeceğiniz bir eşe sahip olmuşsunuz.hayattayken terk edilmek çok daha zor.allah size sabır versin.

Mehmet Kara dedi ki...

sayın 13,

tüm cezalarınızı kesilmişse ve infaza çıkmışsa yatarın üst sınırı 5 yıldır. ama bir cezanız çıktı yattınız çıktınız daha sonra bir cezanız daha çıktı onuda yatarsınız. Konsolosluklarda işlem yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili bir sorun yoktur. Bunun dışında eğer hükümet sizin için kırmızı bülten çıkarırsa interpol aracaılığıyla yakalanıp gönderilirsiniz ama kırmızı bülten her ceza alan için çıkmaz

saygılar

uludağ dedi ki...

50 bin sanığa mecburi af

Yargıdaki iş yükünün vahim sonucu. 2009'da incelenen davalardan 15 bini düştü...
Mahkeme salonlarında yığılmış dosya fotoğraflarıyla hafızalarda yer edinen ve hâkim başına düşen bini aşkın dava sayısıyla özetlenebilen yargının iş yükü, acı bir sonucu gözler önüne serdi. Yargıtay geçen yıl incelediği ve yaklaşık 50 bin sanığı kapsayan 14 bin 809 davanın zamanaşımına uğradığını tespit etti ve bu nedenle düşürme kararı verdi.
1 MİLYON 7 BİN DOSYA!
Yargıtay Başkanlığı, ceza ve hukuk daireleri ile başsavcılığın "iş durumu" çizelgesini çıkardı. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in, adli yıl açılış törenindeki konuşmasında da yakındığı iş yükünün vahameti rakamlarla bir kez daha ortaya çıktı. Bu çizelgeye göre, sadece geçen yıl Yargıtay'a 644 bin 320 yeni dosya geldi.
Bir önceki yıldan kalan 362 bin 703 dosyayla bu sayı bir milyon 7 bin 23'e ulaştı. Ceza dairelerinde 522 bin 272 dosya birikirken, hukuk dairelerinde bu sayı 484 bin 751'i buldu. En fazla dosya; yaralama, trafik kazaları, elektrik ve su hırsızlığı gibi davaların temyiz başvurularını karara bağlayan 2'nci Ceza Dairesi'nde toplandı. Bu dairenin geçen yılki dosya sayısı 80 bin 286 oldu. Bu daireyi, hırsızlık ve gasp davalarının ağırlıklı olarak geldiği 6'ncı Ceza Dairesi izledi.
Bu dairenin önünde de 76 bin 341 dosya yığıldı. Üçüncü sırayı da 72 bin 559 dosyayla, iş ve sendika davalarının temyiz incelemesinin yapıldığı 9'uncu Hukuk Dairesi aldı. Bu dosyaların tümünün karara bağlanabilmesi için hiç tatil yapmadan yılın her günü çalışılsa da yetmiyor. Örneğin 2'nci Ceza Dairesi'nin günde 220, 6'ncı Ceza Dairesi'nin ise 209 dosyayı hükme bağlaması gerekiyordu. Yargıtay geçen yıl incelediği dosyalardan 14 bin 809'unun zamanaşımına uğradığını tespit etti.
Zamanaşımı süresinin bir bölümü yerel mahkemelerde bir bölümü de Yargıtay'da geçen bu dosyalardaki sanık sayısı çizelgede açıkça yer almadı. Ancak Yargıtay yetkilileri, bu dosyaların yaklaşık 50 bin sanığı içerdiğini belirttiler. En fazla zamanaşımına uğrayan dosya, ağırlıklı olarak kaçakçılık ve fikri hakların ihlali davalarına bakan 7. Ceza Dairesi'nden çıktı. Bu daire, sanık sayısı yaklaşık 10 bini bulan 3 bin 588 dosyada "davanın zamanaşımına uğramış olması nedeniyle ortadan kaldırılmasına" karar verdi.
Zamanaşımından düşürme kararı veren 2'nci sıradaki daire ise 2'nci Ceza Dairesi oldu. Bu daire de "2 bin 379 dosya zamanaşımından düştü" tespitini yaptı. Üst düzey bürokratların davaları ile tehdit, şantaj ve hakaret suçlarının temyiz incelemesini yapan 4'üncü Ceza Dairesi'nin ise bin 844 dosyası zamanaşımına uğradı. Yine bu dosyalardaki zamanaşımı süresinin bir bölümü yerel mahkemelerde bir bölümü Yargıtay'da geçti.

Anonim dedi ki...

SAYIN 191 DE YAZAN ARKADAŞ,
MAALESEF TÜRKİYE'DE GERÇEK DEMOKRASİ OLMADIĞI GİBİ,PARTİ İÇİ DEMOKRASİ DE YOKTUR.BENCE SORUN DA İŞTE TAM BURDA.O NEDENLE HAKLISINIZ, FAKAT MHP İÇİN DBP, CHP İÇİN DE DBP ÇOK DAHA DOĞRUDUR.
DEMEK Kİ TAYYİP KERAMET GÖSTERMİŞ İKİSİ DE "DBP"!

Anonim dedi ki...

------B A R O L A R----SİZ ÜLKEMİZDEKİ AVKATLARIMIZIN TEMSİL EDEN KURULUŞSUNUZ FAKAT SİZLER GÖREVLERİNİZİ YAPMIYORSUNUZ ADETA UYUYORSUNUZ AYDINIZ OKUMUŞUZ KÜLTÜRLÜYÜZ DİYE MANGALDA KÜL BIRAKMIYORSUNUZ AMA BİNLERCE MESLEKDAŞINIZIN EKMEK KAYBINA İŞ KAYBINA SEBEB VERİYORSUNUZ. Buda nerden çıktı diyeceksiniz,çok basit fakat çok akıllıca hazırlanmış bir tezgah.ADLİ PARA CEZASI Çok akıllıca hazırlanmış bir masa oyunu tavşana kaç tazıya tut KURDA YEM OL oyunu o kadar güzel hazırlanmışki benim diyen ticaret yapan esnafın bile b öyle bir şeyden haberi yok esnafa konuyu anlattığında hayretler içinde kalıyor yok ya devlet benim alacağıma el koyamaz gibi şaşkın ifadeler kullanıyor hatta sahip olduğu paranın büyüklüğünden dolayı kendini dev aynasında gören bazı esnaf devleti mahkemeye veririm gibi sonu fıkra olacak kelimeler sarf ediyor.Hadi esnaf kanun bilmez yol bilmez ya siz ekmeğiniz bu işten iken meclisin yarısı sizin meslektaşınız iken ekmeğinizi neden kurtlara kaptırıyorsunuz,akıllılar bakın bu yazıyı bir çek mağduru yazıyor sizin o kadar siteleriniz var bir taneniz dedimi yağ ne oluyor bizim tahsil edeceğimiz paraların üzerine devlet konuyor yok hepiniz kolaya alışmışınız zavallı insanları parçalamak kolay iflas etmiş zaten sağlıklı düşünemiyen vucudunasekiz kurşun yemiş gibi yaralı insanları parçalamak kolay siz yıllarca okudunuz hukuku adaleti seçtiniz ama sistemin içine girince ne idealistliğiniz kaldı nede merhametiniz kaldı beş yaşındaki ufak bir çocuğun o evde olan eski biskü para etmeyen televizyonunu haciz edip borçluya gözdağı verip alacaklıya şirin gözükmek içinmi okudunuz aslında sizler toplumda arabulucu olup hakkı adaleti gerçekleri temsil etmeniz lazım iken düştünüz duruma bak ağlıyorsunuz eve artık hacize gidilmeyecek diye biz ne yer ne içeriz diye ya sizin bu işinizmi bu iş size yakışırmı ama ülkede yapacak başka iş yok haklısınız sizin durumunuzda kötü bir defa sizin müvekilleriniz size hiç bir dava için masraf parası vermiyor hallet içinden alırsın diyor siz her türlü mücadele veriyorsunuz zaten borçlunun ödeyecek durumu yok olsa sizin müvekkil tahsil ederdi sizi son koz olarak kullanıyor sizin elinizde tek silah hapis cezası O DA BORÇLU VARSA ADLİ PARA CEZASINI DEVLETE YATIRIYOR KURTULUYOR ne oldu ne aldınız birde masraflar cepten giddi BEYLER BEYLER MECLİSTE KAÇ TANE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ ADLİ PARA CEZASINDAN BU GÜNE KADAR KAÇ PARA TOPLADINIZ DİYE KİMSE CEVAP VERMEDİ çünkü iyi para toplandı bu akıllı oyunu hazırlayanları tebrik ederim bu el bence öpülür.ŞİMDİ sayın barolar sizle bir ortak mağduriyet yanımız var ADLİ PARA CEZASI sizde bizde kaldırtmassak siz öyle biz böyle mağduruz.Artı siz de anadolunun bahrından çıkan toplumumuzun saygı duyması gereken adalet temsicileri ve uygulayıcılarısınız,memleketimizin bu kadar ekonomik olarak sıkıntıya düştüğü ortamda icra dosyalarının her ilde nufusun nerdeyse yarısına ulaştığı ortamda genelde ATATÜRKÇÜ görüşü paylaşan siz avkatlarımızın bu kötü gidişi protesto edeceğine boğazdan geçen palamut sürülerine saldırır gibi saldırmanız lafta söyledğiniz İLKELERİNİZE yakışırmı.hepinizi saygıyla selamlıyorum yaşanan bu ekonomik felaketten yağmacılar gibi değil yardım kuruluşları gibi davranmanız sizin saygınlığınızı daha çok artıracaktır efendim.--ihtiyar--

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR BENCE REHAVET GÖSTERİYORUZ.
BU ÇEK YASASI KADAR SOSYAL HAYATI TAHRİP EDEN İCRA İFLAS YASASI 82.MADDESİ VAR.BU MADDE SEBEBİ İLE BORÇLUNUN EVİNE HACİZ GÖTÜRÜLÜYOR VE HALISI KİLİMİ TOPLATILIYOR.İNSANLAR REZİL OLUYOR AİLELER YIKILIYOR, İNTİHARLAR V.S.ALLAH KORUSUN...
BU MADDENİN DEĞİŞMESİ İÇİN MECLİSE BASKI GEREKİYOR...

Anonim dedi ki...

Sayın
Rıdvan YALÇIN
Ordu Milletvekili
TBMM


İcra İflas Yasasının 82.nci maddesinde değişiklik yapılarak borçlunun ev eşyalarının haczinin önlenmesini
sağlama girişiminizi candan destekliyorum.

Bu bir insanlık ve medeniyet gereğidir, zaten avrupa ülkelerinde olmayan bu uygulama maalesef ülkemizde
ocakların yıkılmasına insanların intiharına, aile dramlarına sebep vermektedir.

Bu girişiminizden dolayı zat-ı alinizi ve MHP teşkilatını tebrik ediyor, bir an evvel netice alınmasını diliyorum.

Saygı ve Selamlarımla,

Anonim dedi ki...

sevgili 420 yazan dostum şu anda meclis alt komisyonunda eve icra gelmesin diye konuşuluyor gelse bile borçlunun pırlanta takıları varsa duvarda picassodan resim varsa alabilecek ev eşyasına dokunamıcak,yalnız et fiyatları böyle giderse herhalde buz dolabında et bulurlarsa et lerede haciz koyacaklar.selamlar

Anonim dedi ki...

Eve gelen hacizden dolayı aileler dağılıyor veya dağılma noktasına gelenlerde oluyor. Bu mesele aile den sorum devlet bakanı sayın aliye kavaf hanımın yetki alanınada giriyor. Bu meseleleri aileden sorumlu bakanada iletebilirmiyiz. Kendisi saygıdeğer birine benziyor

kaya

Anonim dedi ki...

sn. mk. 13'un sorusuna cevap vermissiniz ama o soruda bir detay var gozden kacmis galiba,,,tum davalar sonuclandi diyelim ,teker teker toplami ne olursa olsun 5 yil yatilir diyorsunuz. peki bu yil uzerinden mi adli para cezasi odenir veta toplami uzerinden mi am anlayamadim...ya da hapse gelince 5 yil hapis ama 100 tl den odeye gelince teker teker tum celerin cezalarinin toplami jadar mi adli para cezasi odenir, lise mezunu sade vatandas olarak kafam detaya pek basmadi kusura bakmayin,,,

Anonim dedi ki...

SAYINİHTİYAR AKLINLA BİN YAŞA.SAHİDEN BARO TÜRKİYEDE EN DEMOKRATİK SİVİL TOPLUM KURULUŞU.BU ÜLKEDE İNSAN HAKLARININ EN TUTARLI SAVUNUCUSU OLDU.HAKLARININI YEMEMEK LAZIM HALADA ÖYLELER.ÇEKTEN CEZA EVİNE GİRMEK,ÇEKTEN HAPİŞ YATMAK HANGİ ADALETE SIĞAR DİYE BİR AÇIKLAMA YAPMADILAR BENCE AKILLARINA GELMEDİ BİZ HEM BUNLARA VE HEMDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA BİR YOLUNU BULUP BU KONUDA DUYARLI OLMALARINI SAĞLASAK ARTIK HANGİ YÖNTEM KULLANILACAKSA BU İŞİ ORGANİZE EDEN ARKADAŞLAR YAPSA BİZDE KATILSAK.B.A.ETKİNLİK

mehmet ceylan dedi ki...

arkadaşlar anlamakta zorluk çekiyorum kusura bakmayın günlerdir bazı arkadaşlarla birlikte meaillerimizi yazalım nerde olduğumuzu belirtelim diyoruz. zaman1453.dışında birde bildiğimiz ve tanıdığımız birkaç kişinin dışında kimseden ses çıkmıyor.anayasa mahkemesinden karar çıkana kadar biz en azından siteyi takip eden mağdurların kaç kişi olduğunu bilmemiz lazımki gücümüzü belirleyelim yoksa şunumu düşünüyor adsız yazanlar aman şimdi orada ismim adresim geçer bir görev düşer diyemi korkuyoruz. yoksa her türk insanının düşündüğü gibi aman bana dokunmasınlar ama ne yaparlarsa yapsınlar bende bir kaç satır yazarım fikrimi söyelerim dememeliyiz arkadaşlar kimse kusura bakmasın Sn.Cüneyt'in,Myway,Jenardi'nin,Sami Kal'ın,İhtiyar'ın ve Özür dileyerek şimdi aklıma gelmeyen bir kaç kişinin bir yerlerle görüşmesi,bizim biryerlere meail mektup yazmakla olmayacak gibi gözüküyor böyle bekleyerek sesimizi duyuramıyoruz.Farkında değilmisiniz karşımızda öyle bir topluluk varki kapitalizimin uşağı olmuş 60-65 gündür ankaranın soğuğunda çoluğundan çocuğundan ayrı kalmış açlık eylemlerine başlamış tekelcileri bile dikkate almıyor aba altından sopa gösteriyor.Hepimizin biraz özeleştiriye ihtiyacımız olduğunu sanıyorum. (ne zararı olur hangi ilden kimler sitenin takipçisi kaç kişiyiz bilsek, gazetelerde veya ne bileyim biryerlere çek mağdurları sitesinin tanınmasını sağlasak)Ben Şişhanedeyim CHP İstanbul il başkanlığının çaprazında hanın 5. katındayım Sn Gürsel Tekin geçenlerde basında esnafı dolaşıyoruz diye bir demeç verdi ben daha görüşen bir tane esnafı bilmiyorum 30 yıldır o piyasadayım az çok her kezi tanırım biz sesimizi yükseltmezsek kimse bizi duymaz çünkü tabiri caizse istisnalar hariç onları tenzih ederek söylüyorum tribüne oynuyorlar ülkemizin gerçeği bu. Özür dileyerek son veriyorum.
Saygılarımla,

bilinçli amaçlı etkinlik dedi ki...

sevgili ihtiyar senin bu fikrini baroya bir projeye dnüştürüp ve ticarileştirip maddi gelir sağlayacak şekle getirip proje olarak götürelim.ayrıntıyı burada yazmak istemiyorum

bilinçli amaçlı etkinlik dedi ki...

sevgili barışçıyazınızı şimdi okudum çok duygulandım.Eminimki sizin gibi duyarlı bir insan sevdiğini kalbine gömer ve orada dolaştırır.biz erkekler söylemeyi pek beceremesekte,içimizde iyi taşırız aşkı sevgiyi.Eminimki rahmetli yenge senin onu düşündüğünü biliyor çünki sen onu içinde aklında yüreğinde taşıyorsun.ÜZÜLME OLURMU!!!

Anonim dedi ki...

çok DEĞERLİ dostlarım hemen hemen hepsi ATATÜRKÇÜLÜĞLE övünen barolarımız ülkemizde maalesef bir anda çıkan ekonomik kıriz yüzünden batan binlerce esnafımızın bu olağan dışı batışlarına insanların mahfolmalarına önlerine atılmış bir kemik parçası gibi görüp saldırıyorlar hani halkçılık nerde nerde KEMALİSTLER SİZİ YALANCILAR SİZİ SAHTEKARLAR BİRGÜN SİZEDE ATAMIN GÖRÜŞLERİ LAZIM OLACAK O ZAMAN KARŞINIZDAKİ AYNA VERDİN Mİ Kİ ALACAKSIN DİYECEK.arkadaşlar yukarda ihtiyar doğru yazmış katılıyorum.

Anonim dedi ki...

Sn.Efden,usulsüz ticareti terk konusuyla biz de boğuşmaktayız.Bizim dosya için mahkeme emniyete yazı yazıyor,"zabıta gidip baksın sözkonusu adrese" diye.Mahkemenin belediyeye değil de emniyete yazmış olması bende,"acaba polis zabıtasından mı talep olunuyor adres tesbiti" sorusunu doğurdu.Sizden ricam, bu konudaki cevabınızı ve elinizdeki Yargıtay kararına nasıl ulaşabileceğim konusunu yazmanız.
zznz

Anonim dedi ki...

arkadaşlarım her kes bir şey söylüyor ben de fıkra yazayım ama kimse kızmasın sonucta bir şaka.Avkat bir beyefendi şu büyük transatlantiklerle dünya turuna çıyor,karaib adaları açıklarında bir şansızlık gemi kayalara çarpıyor ve parçalanıyor,yolcular büyük bir panikle denize atlıyor ama sormayın şansızlık devam ediyor birden etrafı köpekbalıkları sarıyor yolcuları tek tek yemeye başlıyorlar sadece bizim avkatın yanına gelen bir köpekbalığı avkata atla sırtıma diyor avkat şaşırıyor köpekbalığı sığ bir yere avkatı getiriyor avkat köpek balığına yalvarıyor ne olur yeme beni diye köpek balığı sus ağlama seni kurtardım bak karaya yakın bir yere getirdim hadi in karaya çık diyor şaşkın avkat köpekbalığına soruyor peki neden beni kurtardın KÖPEKBALIĞI GURURLU BİR TAVIRLA DOSTUM DER ***MESLEKTAŞ DAYANIŞMASI*** iz.er

Anonim dedi ki...

30
yargıtay numaralarını yarın yazarım işyerinde kaldı.EFDEN

zaman1453 dedi ki...

HERKESE İYİ GECELER gelin toplanıp bir şirket kuralım A.Ş herkesin kendine göre bir tecrübesi var
EN BÜYÜK SERMAYE İNSANDIR.
Yorum bekliyorum
SAYGILAR

Şükrü dedi ki...

Selahattin bey;

ne iş yaptınız daha önce..

zaman1453 dedi ki...

sayın şükrübey taahhüt işleri tedaş elektirik hat yeraltı AG+OG DOĞAL GAZ ŞEBEKE İŞBİTİRME BELGELERİM VAR

Şükrü dedi ki...

zaman1453,

adınızı yanlış mı yazdım ben.. Selahattin bey değilmiydi ?

Şirket fikriniz için...

Anonim dedi ki...

SAYIN 20 SİZE KATILIYORUM AMA ÖNCELİKLE ŞU ÇEKLER YÜZÜNDEN KANAYAN YARAMIZI BİR SARALIM SIRA ONLARADA GELECEK BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE BAŞARAMAYACAGIMIZ HİÇ BİR ŞEY YOK ALLAHIN İZNİYLE ÖNCE DAVANDA HAKLI OL VE KAZANACAGINA İNAN GERİSİ GELECEKTİR. BEN BUNA İNANIYORUM BURDA HERKESİN SADECE SİTE YÖNETİCİLERİNDEN BİRŞEYLER BEKLEMESİ BENCE ÇOK YALNIŞ HERKES ELİNDEN GELEN ÇABA VE GAYRETİ GÖSTERMEK ZORUNDA.ZATEN SİTE YÖNETİCİLERİ YETİŞEBİLDİKLERİ KADAR BİLGİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR VE BİZLERİ AYDINLATIYORLAR. BU YASANIN ÇIKMASI İÇİN MÜCADELE BAŞLATAN ABİLERİMİZ ABLALARIMIZ VE KARDEŞLERİMİZE VERİLEBİLECEK MANEVİ DESTEKLERİMİZİ VEREREK ŞUNU YAPIN BUNU YAPIN DİYEREK DEGİL. ŞUNU İYİ BİLMELİSİNİZKİ BU BAŞLATILMIŞ VE ASLA YARIM BIRAKILAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ BİR KONU OLDUGU İÇİN HERKES MÜCADELESİNİ VERECEK. HERKESİN DÜŞÜNCESİNE SAYGI DUYUYORUM AMA ASIL SÖYLEMEK İSTEDİĞİM BURASI TOPLUCA GÖRÜŞ BİLDİRECEGİMİZ VE BİLGİ ALABİLECEGİMİZ BİR SİTE BURADAKİ BİR ÇOK KİŞİ BİRBİRİNİ TANIMIYOR DAVAMIZ VE ÇABAMIZ BİR OLDUGU İÇİN BUNDAN SONRA İSTEYEN KİŞİLERİN MSN ADRESİNİ YORUMLARA EKLEMELERİNİN UYGUN OLACAGINI DÜŞÜNÜYORUM. hakan.akbulut60@hotmail.com

Şükrü dedi ki...

Selahattin bey;

Aslında söyledikleriniz doğru. İnanmak gerek başararabilmek için. İnsanın kendisinden başka sermayeye ihtiyaç yok. Ama artık ağzımız o kadar yandı ki.. :)

zaman1453 dedi ki...

şükrü bey iyi sabahlar isterseniz tanışalım msn adresim vakit-zaman@hotmail.com

zaman1453 dedi ki...

değerli arkadaşlar aramızda nevşehirden olan varmı benim nevşehir adliyesinden bilgi almam lazım yardımcı olurmusunuz

zaman1453 dedi ki...

arkadaşlar herkes uyudumu yoksa

Mehmet Kara dedi ki...

sayın 24,

ceza üst sınırı 5 yıldır. Ama adli para cezasını ödemeye gelince hapisten kurtulmak istediğiniz her dosayanın adli para cezasını ayrı ayrı yatırmanız gerekiyor. Yani 5 yıl karşılığı adli para cezası değil

saygılar

Mehmet Kara dedi ki...

sayın Zaman 1453

aslında haklısınız ama... ama diyorum çünkü düşünsenize dertlerimiz ortakken dahi ortaya atılan bir fikirde birsürü aykırılık yaşanabiliyor iken konu ticarete gelince bu dahada fazlalaşacaktır. Çünkü herkesin bir mesleği var herkez bir diğerinin işini bilmez. Dahası biz Türkiye insanları maalesef ortaklıkları pek beceremeyiz çünkü coğumuzun mesleği baba mesleğidir (sizinki gibi) ve herkes kendi işini iyi bildiğini düşünür (batmış olsakda) o nedenle zor diye düşünüyorum. Bunua ben zor durumdayken benim gibi zor durumda olan insanlarla yapmaya çalıştım kimse dinlemedi sonuçta hepimiz battık. şimdi keşke diyorlar ama çözüm değil artık. Bu nedenle ben daha farklı bir yol seçtim. Zor bir karar olmakla birlikte artık kendi ülkemde ticaret yapmayı düşünmüyorum sebepleri belli (durumumuz ortada) çünkü esnafına böyle bakan bir devlette tiğcaret yapmak kendime ve onuruma ihanet gibi geliyor bana. Bu sözlerimi yanlış anlamasın okuyan arkadaşlar ben yaklaşık 9 adet gaygimenkulümü kaybettim ama müteesir değilim çünkü sonuçta borçlarım ödenmek üzere satıldı. Hala 100 bin TL civarında borcum var onuda ödeyeceğim canım sağ olduğu sürece...

tüm bunlardan sonra birkaç arkadaşımla birlikte yurtdışında iş yapmaya karar verdik onlar sermaye koydular bende (iflas etmiş) tecrübemi ve kısmetse 1 aya kadar yola çıkacağız bu yaştan sonra ülkemi terkedip yabancı ülkelerde çalışacağım bununda tek sebebi kalan borçlarımıda temizlemek

saygılarımla

Anonim dedi ki...

Zaman 1453 şirket fikrine katılıyorum .En azından her ortağın bir işi olur
evine ekmek götürür.şirketin ismide KRİZ A.Ş olabilir
Profosyonel bir yönetici ile bu iş bal gibi olur.
OLYAR2003

Anonim dedi ki...

ŞİRKET FİKRİNE SICAK BAKANLAR VARSA DETAYINI GÖRÜŞMEK ÜZERE BANA YAZABİLİRLER.olyar 2003

olyar2003@hotmail.com

Anonim dedi ki...

sn 184 hapis kararı şirket ortagınada cıkıyormu peki. şirket ortağı olarak kayınbirader gözüdküyor.

Suheyl dedi ki...

Sn M.K.
2 milyonluk karşılıksız çekiniz de olsa cezası kesinleşmiş olan dosyaların içtima edilmesi halinde oluşan ceza üst sınırı 5 senedir.Çıkan kararlarda adli para cezasına hükmedilmiş ödenemediği için hapis cezasına çevrilmiştir.Şimdi burada problem başlıyor.Yasa diyor ki adli para cezasından çevrilen hapis cezasının üst sınırı 1800 gündür.Demek ki gün karşılığı gelen APC sınırı da 1800*100=180 000 TL olmaktadır.Ve hapis cezanızı yatarken sizi koşullu salıverme haklarından yararlandırıyor.Yani 2005 sonrası için 2/3 oranında yatılıyor.Ama APC yi ödediğiniz zaman aynı indirimi yapmıyor.Örneğin 1800 günün 600 gününü yattınız kalan 1200 gün karşılığı APC yatırdığınız zaman serbest kalabiliyorsunuz.Benim bugüne kadar yaptığım araştırmalardan vardığım nokta bu.Bu konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar yorum yaparlar ise hepimize faydalı bir yol gösterici olabilir.
Saygılar

Suheyl dedi ki...

Ayrıca örneğin 2 milyonluk 16 adet çek cezaları muhtelif kerelerde yatılmış olsa dahi bu suçtan cezanın 5 seneden fazla olmadığını düşünür isek 16 adetin içinde 300 000 TL bir çek için ceza aldığımızda 300 000 TL karşılığı APC 1500 günü geçemez diyor.Yakalandığımızı varsayalım yani ya 1500 gün yat yada 150 000 APC öde diyor.Peki 2.çek 400 000 TL diyelim ve hapisten çıktınız 2 ay sonra 2.bir çek 400 000 TL cezası kesinleşti.Aynı duruma göre eğer yakalanırsak ya 1500 gün daha yat yada 150 000 TL APC öde olacak.O zaman bir kere müebbet alalım daha iyi adam öldürdük ya .Arkadaşlar bunun mantığı nedir ?.Bu konuda bize yol gösterecek arkadaşlarımızın yardımını rica ediyorum.SN My Way,Cüneyt bey bu konuda bilginiz varmı ?
Saygılar

Anonim dedi ki...

ARKADASLAR BU NE SESSIZLIK NELER OLUYOR

Anonim dedi ki...

Herkese merhaba benim bir sorum olacak bilen varsa ve yardımcı olursa sevinirim. yurtdışında konsolosluklarda pasaport süresi uzatılırken gbt bakılıyormu bir bilen varsa acil olarak cevap verirse sevinirim. Çekten dolayı aramalarım var pasaportumun süresi doldu ne yapabilirim.

Anonim dedi ki...

her yıl 500 bin dava zaman aşımı nedeniyle düşüyormuş
vatan millet davası olan çek davalarıyla ilgili böyle bir durum söz konusu olmadığından,önemli bir sorun teşkil etmiyor olsa gerek
tefecilerin mağdur olmaması için olağan üstü bir gayret sarfediliyor
bu ülkede tefeciden daha korunmaya muhtaç kesim varmı hükümetin gözünde
kan emici uşakları

Anonim dedi ki...

ALOOOO KİMSE YOKMU NEDİR BU SESSİZLİK ARKADAŞLAR BİZ BÖYLE SESSİZ KALDIKÇA ÇOK BEKLERİZ GİBİME GELİYOR HİÇ OLMASSA BİRER TANEÇEKİMİZİ TEBERÜT FAİZİNİ HESAPLAYALIM SAYIN BAŞBAKANIN ADRESİNE POSTAYALIM ÖZELİKLE İÇERDEN ÇIKAN ARKADAŞLAR BİZ BU ÇEKİ VE FAİZİ NASIL ÖDEYECEGİMİZİ SORALIM

BAFRA dedi ki...

50 konsolos tutuklamaz ama uzatmaz da. benim başıma geldi. Başka bir iş için müracat ettim türkiye de aranmam var diye iki yıllık süreyi iptal etti ve 15 gün süre verdi. 15 gün içinte türkiye ye gitmen gerek deyip diğer işimi de halletmedi. bilgin olsun

Mehmet Kara dedi ki...

sayın 50,

konsoloslukta tutuklama gibi bir durum yok ama işlemler yapılır yapılmaz onu bilmiyorum

sayın Suheyl,

ben yazdığım şekilde biliyorum. Ama avukat değilim doğal olarak yanılmış olabilirim. konuya tam vakıf arkadaşlar varsa düsedltirse sevinirim

saygılar

Anonim dedi ki...

yarın cgk da dava görüşülecek diyorlar hakkımızda hayırlı olur inşaallah..

ss34 dedi ki...

Çek yasasında çeklerin renklerine göre tanımı

veysi.sevig@ito.org.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan ‘Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin’ 2010/2 sayılı tebliğin üçüncü maddesi gereği, çek defterleri bankalarca tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler açıkça ayırt edilebilecek şekilde aşağıdaki esaslara göre bastırılacaktır.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Adalet org sitesinden haberler..

Daire:10 Tarih:2009-12-28 Esas No:2009 / 15031 Karar No:2009 / 19857 Sayın Vuslat DİRİM'in siteye eklediği bu karardan sonra elimizde dosyalar için (cmk195madde meşruhatını içeren tebligatın tebliğ edilmiş olmasına rağmen)savunmasını almaya mı çalışacağız.CMK195.madde usul hükmü olması nedeniyle geçmişe yürümemesi gerektiği bilgimiz karşısında Yargıtay 10.CD'nin bu kararını nasıl yorumlayacağız?özellikle Sayın .....'ten cevap bekliyorm.Teşekkürler
Çameli Adliyesi
--------------------
Derdest dosyalarda,diğer suçlarda olduğu gibi, mutlaka savunma aldıktan sonra (zorla getirme,olmadı yakalama) karar vereceksiniz.
Eyüp Adliyesi
--------------------
5941 sayılı kanun çıkana kadar yani 20/12/2009 tarihine kadar yasaya uygun sanığa iddianame tebliğ edilmiş ve CMK.nın 195 nci maddesineuygun tebliğat yapılmış ise savunma alınmadan da karar verilebilir. diğerlerinde savunma almak zorunlu oldu.Bakırköy Adliyesi
-----------------
Burada önemli olan husus, 20.12.2009 tarihinden önce CMK. nun 195. maddesine göre şüpheliye ihtarlı davetnamenin usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediğidir.
5941 . s. Yasa yürürlüğe girmeden önce (20.12.2009) CMK. nun 195. maddesine göre usulüne uygun olarak tebliğ edilen ihtarlı davetnameye rağmen şüpheli duruşmaya gelmemiş ise, bu yasa yürürlüğe girdikten sonra bile şüphelinin yokluğunda karar verilebilir. Zira usul hükümleri derhal yürürlüğe girer ve geçmişe uygulanamaz.
Ancak; 5941 . Yasa yürürlüğe girmeden önce (20.12.2009) CMK. nun 195. maddesine göre usulüne uygun olarak tebliğat yapılmamış ya da yapılamamış ise, artık şüphelinin savunması alınmadan hüküm verilemeyeceğinden şüphelinin savunması alınmalıdır.
Not; Teblğ edilen ihtarlı davetnamede belirlenen duruşma tarihi 20.12.2009 tarihinden sonra ise bu hükmü uygulayamazsınız diye düşünüyorum. Bu durumda şüphelinin savunması alınmalıdır. Yargıtay
--------------------
Sevgili meslektaşım Sayın ......'ın görüşüne katılamıyorum maalesef.Zira,sevgili Başsavcımız Sayın .......'in siteye eklediği konuya ilişkin bozma içtihadı yasa değişikliğinden öce işlenip karar verilmiş bir dosyayanın temyizi üzerine yasanın değiştiği tarihten sonra verilmiş.Kolaylıklar diliyorum.Eyüp Adliyesi
--------------
Sayın Savcımız ........ Bey diyorsa doğrudur;zira, sağolsun bizlerle zaman zaman paylaştığı değerli bir çok görüşü 'içtihat' olmuştur.Diğer taraftan da, sözü edilen içtihadın üzerine bu önemli ve değerli görüş, yasa değişikliğinden önce yöntemine uygun olarak tebligatları yapılmış duruşma günü bekleyen hatırı sayılır sayıda çek dosyası olan bir Asliye Ceza Hakimi olarak elimizi rahatlatmıştır.Paylaşım için ayrıca ve özellikle teşekkür ederim.Eyüp Adliyesi
------------ devam

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Biz sulh ceza hakimleri ne yapalım,ağlayalım mı,zaten bakaya yeterince bize yük getirmişken birde çek suçları.Çek suçlarının niteliği itibari ile sanık zaten uçmuş,püfff olmuştur.Bu dosyalarda savunma alma yüzdesi %30 geçmez,2003 öncesine yaklaşık iki yıla kadar gelinecek ve yasa koyucu önce ki hükmü tekrar koyacaktır ama olan bize olacak iş yüzdemiz sıkıntıya gireceği gibi yığılma bizi zorlayacaktır.Büyük vilayetleri hiç düşünmek dahi istemiyorum... Niğde Merkez Adliyesi
--------
Bana göre derhal uygulanma ilkesi yanlış yorumlanmaktadır.Bu ilke gereğince karşılıksız çek suçlarından savunma alınmadan mahkumiyet hükmü verilemez.Çünkü ilkenin adındanda belli olduğu gibi yeni hükmün derhal uygulanması gerekir.Yoksa usule ilişkin değişikliklerde lehe aleyhe değerlendirmesi asla yapılamaz.Zaten bu konuda bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlıkta yoktur.

Burada bakılacak olan şey usule ilişkin yeni değişikliğin uygulanma imkanı olup olmadığıdır.Eğer uygulanma imkanı var ise derhal uygulanması gerekir.Eğer uygulanma imkanı kalmamış ise artık geçmişte yapılan usul işlemleri geçerlidir ve yeni değişiklik uygulanamaz.Buna göre henüz hüküm vermediğiniz bir dosyada yargılama devam etmekte olup; yeni değişikliğin uygulanma imkanı var demektir.Çünkü yeni değişiklik sanığın savunma hakkına yönelik bir ceza usul hükmüdür.Bu nedenle yeni usul hükmününün derhal uygulanması gerekir.Aksi takdirde savunma hakkı kısıtlanmış olur.Eğer savunma alınmadan karar verilmiş ise temyizi halinde tabiki Yargıtay resen dikkate alacaktır.Çünkü karar kesinleşmediği için yeni değişikliğin uygulanma imkanı halen var demektir.Ancak 20/12/2009 tarihinden önce verilmiş ve kesinleşmiş bir karar var ise önceki yasaya göre yapılan usul işlemleri geçerlidir.Çünkü artık yeni değişikliğin uygulanma imkanı kalmamıştır.20/12/2009 tarihinden sonra savunma alınmadan verilen mahkumiyet kararlarında ise temyiz edilmeksizin kesinleşse dahi kanun yararına bozulması gerekir.Çünkü yeni değişiklik uygulanma imkanı olduğu halde uygulanmamış ve sanığın savunma hakkı kısıtlanmış demektir.

Örneğin Asliye Ceza Mahkemesinin görevine giren bir suç usul hükmünde değişiklik yapılarak Ağır Ceza Mahkemesinin görevine alındığı takdirde henüz karar verilmemiş dosyalarda derhal görevsizlik kararı verilmesi gerekir.Karar verilmiş ancak kesinleşmemiş dosyaların ise bozulması gerekir.Halbuki bu konudaki diğer görüşleri doğru kabul edersek iddianameyle dava açılmış ise önceki yasaya göre yapılan usul işlemleri geçerlidir diyerek görevsizlik kararı verilemez.Böyle bir şey olabilir mi? Üsküdar Adliyesi
------------
Ben konuya farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Şayet iddianameye konu çekin bankaya ibrazı anında kısmi ödeme yoksa 3167 sayılı eski çek kanunu sanığın lehine olacak ve bu kanundan hüküm kurmak gerekecektir. 3167 sayılı kanunda CMK.195. maddeye atıf yapıldığını da göz önünde bulunduracak olursak şahsi görüşüme göre bu dosyalarda artık sanığın mutlaka savunmasının alınması gerekmez. Eğer sanık hakkında lehe olduğu için 5941 sayılı yeni çek kanunu uygulayacak isek bu durumda sanığın savunması mutlaka alınmalı, CMK.195. maddeyle dava sonuçlandırılmamalıdır. Tavas Adliyesi

ss34 dedi ki...

Yeni kanun, ticaret hayatının temel enstrümanlarından olan çeki yeniden şekillendiriyor. Dört farklı renkte bastırılacak olan çek yaprakları ile çek türlerinin kolayca ayırt edilebilmesine imkan sağlanıyor. Kanunla getirilen yeniliklerin piyasadaki etkileri sistem denendikten sonra görülecek. Uzmanlara göre, ticaret hayatının ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin öncelikle yayınlanması ve söz konusu çek şekilleri ile paydaşlara yüklenen sorumlulukların piyasaya tanıtılması gerekiyor.

Yeni Çek Yasası’na göre piyasada lacivert, kırmızı, yeşil ve kahverengi olmak üzere dört renk çek dolaşacak. Kanunun ertesinde yürürlüğe giren tebliğle, tacir çeklerinin zemini lacivert olarak belirlenirken, hamiline düzenlenen tacir çeklerinde kırmızı zemin kullanılacak. Tacir olmayan kişi çekleri ise yeşil zeminli olarak belirlenirken, tacir olmayanların hamiline düzenlediği çekler kahverengi zemin rengiyle bastırılacak. İstanbul Ticaret Odası Müşaviri Dr. Veysi Seviğ, özellikle kırmızı ve yeşil çeke piyasanın temkinli yaklaşacağını ifade etti. Dr. Seviğ, bu tür çeklerin düzenleyen açısından da alan açısından da sorun oluşturabileceği düşüncesinde. Zira, yeni çek kanunu ile hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılacak.
Hamiline düzenlenecek çeklerde hamiline çek hesabı sahiplerinin birtakım bilgileri, ilgili bankalar tarafından dönemler itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilecek. Bu bilgiler, çek sahiplerinin açık kimliği, adresi, vergi kimlik bilgileri, bu hesaptan ödeme yapılan kişilere ait bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ait bilgileri içeriyor.
İTO Mali Müşaviri Dr. Veysi Seviğ, hamiline çek düzenleyenin; kime çek düzenlediği, kimlerin bu çeki hami olarak elinde tuttuğu gibi bilgilerin elektronik ortamda Gelirler İdaresi tarafından izleneceğini ifade etti. Dr. Seviğ, “Hamiline çek düzenleyen de kullanan da baskı altında kalacak” dedi.
Çek hamilinin parayı tahsil ederken kimliğini ispatlamak zorunda kalacağını belirten Dr. Veysi Seviğ, “Çek kimin adına düzenlendi ise bizzat o kişi tarafından tahsil edilecek. Aynı sorun tüzel kişiler için de geçerli olmakla birlikte hukuken firmaların yetkili tayin ettiği bir kişi de parayı tahsil edebilecek. Bu kişiye muhtemelen noterden vekalet verilmesi gerekecek” bilgisini verdi.

ss34 dedi ki...

Evet vatana millete hayırlı olsun yeni renkli çeklerimiz....Artık pembesinide çıkartırlar!!

ss34 dedi ki...

Dr. Seviğ, çekin karşılıksız olduğunun tespitinin adeta bir merasime dönüşeceğini belirterek, “Sonrasında hukuki kovuşturma başlayacak. Ama aynı çekin keşide edeni ortaya çıkıp, tam kovuşturma aşamasında, ‘ben bunu ödüyorum derse ’ hiçbir şey yapamayacaksınız. O vakit ticaret alemi, çeki kuşkuyla alacak ve kuşkuyla kullanacak. Tabi bu durumda herkes çek kullanımından kaçınacaktır” dedi.
31 Aralık 2011’e kadar bütün çeklerin vadeli olduğunu da söyleyen Dr. Seviğ, “Çekler vadesinden önce ibraz edilmeyecek. Reeskonta da tabi tutulamayacak. Halbuki senet alındığında, reeskonta tabi tutulabiliyor. Ancak çek, ödeme aracı olduğu için bu hak yok” dedi.

ss34 dedi ki...

KARŞILIKSIZ ÇEK
Dr. Veysi Seviğ, çek yaprağının üzerine ‘karşılıksızdır’ kaydı işlenmediği takdirde kovuşturma konusu olmayacağına dikkat çekti. Dr. Seviğ, “Çekin üzerine karşılıksızdır yazılabilmesi için çek hamili ile banka yetkilisi, çekin arkasını imzalayacak. Eğer çek hamili bundan kaçınıyorsa, o vakit çek kovuşturmaya konu olmayacak. Kovuşturmaya konu olmadığında, o çek karşılıksız olsa bile, o çekin ödenmemiş kısmının vergi hukukundan doğan hakları kullanılamayacak. Ayrıca karşılıksızdır diye arkasına kaşe basılabilmesi ve imza edilebilmesi için de bizzat çek hamilinin kendisinin olması gerekecek. Bu durumda iş adamı, her karşılıksız çek olayında bankaya gitmek zorunda kalacak” şeklinde konuştu.

ss34 dedi ki...

Lacivert çekler tacir çeki,
* Kırmızı çekler hamiline yazılı çeki,
* Yeşil çekler tacir olmayanlarca düzenlenen çeki,
* Kahverengi çekler tacir olmayanlarca düzenlenen hamiline çeki ifade edecektir.

ss34 dedi ki...

Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çeklerle hamiline düzenlenecek çekleri kolayca ayırt edebilmek için;
- Tacir çeklerinin zemini lacivert olacak, üzerinde çerçeve içerisinde beyaz renkte büyük harflerle ‘TACİR’ ibaresine yer verilecektir.
- Hamiline düzenlenen tacir çeklerinin zemini ise kırmızı renkte olacak ve üzerinde çerçeve içerisinde beyaz renkte büyük harflerle, hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere ‘TACİR HAMİLİNE’ ibaresi yer alacaktır. Ayrıca bu tür çekler, lehtar ismi için ayrılan kısımda ‘HAMİLİNE’ ibaresi yer alacak şekilde bastırılacaktır.
- Tacir olmayan kişi çeklerinde zemin yeşil renkte olacaktır. Bu çekler üzerinde çerçeve içerisinde büyük harflerle beyaz renkte ‘TACİR OLMAYAN’ ibaresi yer alacaktır.
- Hamiline düzenlenen tacir olmayan kişi çeklerinde ise zemin kahverengi olacak, çek üzerinde çerçeve içerisinde beyaz renkte büyük harflerle, hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere ‘TACİR OLMAYAN HAMİLİNE’ ibaresi yer alacaktır. Ayrıca bu tür çekler, lehtar ismi için ayrılan kısımda ‘HAMİLİNE’ ibaresi yer alacak şekilde bastırılacaktır.
Tebliğ ile belirlendiği üzere bundan böyle uygulamada çekler bir anlamda renklerine göre ayırıma tabi tutulacaktır.

ss34 dedi ki...

istanbul ticaret odasının gazetesinde yazıyor arkadaşlar ne diyeyim artık...

ss34 dedi ki...

Burda birşeye dikkat etmek lazım

Dört farklı renkte bastırılacak olan çek yaprakları ile çek türlerinin kolayca ayırt edilebilmesine imkan sağlanıyor.

Kanunla getirilen yeniliklerin piyasadaki etkileri sistem denendikten sonra görülecek.

Bu sistemi daha deneyeceklermiş adamlar anayasaya aykırıkları felan dinlemiyor işi daha da genişletiyor renkli çeklerle..
Artık hakim soracak karşılıksız çekin ne renk evladım senin diye..

ss34 dedi ki...

Karşılıksız çek, herkesi mağdur eden bir konu. 2009 yılı rakamlarına baktığımızda kasım ayı itibariyle 1 milyon 800 bin kadar karşılıksız çek olduğunu görüyoruz. 52 binin üzerinde dava açıldı, 2 bine yakın tutuklu bulunmakta” dedi. Yeni bir uygulama olan Uzlaşma Müessesesi’ne dikkat çeken Ok, uygulamanın etkisinin denendikten sonra görüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Elbette alacak verecek sorunlarının tümüyle çözüme kavuşturulmasını beklemiyoruz. Ancak iki tarafı da mağdur eden bu duruma da önemli bir yaklaşım getirecektir” dedi. Bankaların çeklerle ilgili sorumluluğuna da dikkat çeken Ok, “Bu sorumluluk daha fazla olmalı. İTO olarak bu konudaki girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gerekli düzenlemelerin yapılmasını ısrarla takip edeceğiz. Bankaların bu konuda ellerini taşın altına daha fazla koymalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anonim dedi ki...

Sn. Bafra çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için desene yaşama şansımız hiçbir yerde yok en iyisi ya intahar etmek yada iltica etmek.... Ne yazık sen o kadar adam çalıştır o kadar vergi ver sonunda başına bu işler gelsin.. allah herkesin yardımcısı olsun

ss34 dedi ki...

Sayın cüneyt bey şimdi bunlar taahhüt süresini 3 ay daha uzatacaklar gibi geliyor bana kime sorsam aynı şeyi söylüyor daha yargıtaydan dosyalar dönmedi büyük ihtimalle 1 nisan tarihini ileri atacaklar diyorlar ve herkes mecburen taahhüt vereceği için otomatikman yeni bir sistem çıkmış olacak ortaya...Millet mecbur imzalayacak devlet te talep çok fazla yasa tuttu diyerek işin içinden çıkacak tabi anayasa mahkemesi....???

Anonim dedi ki...

Daire:10
Tarih:2009
Esas No:2009 / 15031
Karar No:2009 / 19857
Kaynak:Vuslat DİRİM ( Kişisel Arşiv )
İlgili Maddeler:CMK m. 195 ve 5941 SK m. 5 / 1
İlgili Kavramlar:5941 SK m. 5 / 1′de tanımlanan Suçta Savunma ve Hüküm
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Anonim dedi ki...

Birde bu cgk'ın yarın vereceği karar çok önemli ama sayın rahmi bey'e göre olumlu olmayacak bu karar

alper dedi ki...

Daire:10
Tarih:2009
Esas No:2009 / 15031
Karar No:2009 / 19857
Kaynak:Vuslat DİRİM ( Kişisel Arşiv )
İlgili Maddeler:CMK m. 195 ve 5941 SK m. 5 / 1
İlgili Kavramlar:5941 SK m. 5 / 1′de tanımlanan Suçta Savunma ve Hüküm
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Anonim dedi ki...

Merhaba sitenizi bir süredir takip ediyorum ve bende bir soru sormak istiyorum.
Eşimin 3 tane şirket çekine adli para cezası çıktı ama çek üzerindeki imzalar eşime ait değil bu çeklerle ilgili taahhütname de vermedi.imzaya itiraz edecek ama bundan bir sonuç çıkarmı.Sonuçta firma sahibi kendisi.Birde taahhütname verdikten sonra da dava açma hakkı varmı yoksa taahhüdün süresi bitince mi dava açabilir.ZK

Mehmet Kara dedi ki...

sayın ZK

imzaya itiraz ederse ve imzada kendisine ait değilse tabiki sonuç çıkar. Taahhüt verirken dava açma hakkı saklı kalmak kaydıyla versin. buna örnek taahhüt örnekleri sitede daha önce yayınlandı

saygılar

Anonim dedi ki...

SYN MK YUKARIDAKİ İÇTİHAT LA TEKRAR YARGILANA BİLİRMİYİM 2004 DAVA AÇILDI 2009DA TEMİZDEN ONAMA GELDİ HİÇ BİR TEBLİGATI ALMADIM Z.N...

Tuncer dedi ki...

Arkadaşlar yukardaki içtihat benim,ben size kısaca olay akışını anlatayım siz değerlendirin,ben 2004 yılında malum çeklerden mahkemelik oldum ve çek iptal davası açtım ibrazından önce,sonra kadıköy arkamdan bu kararı vermiş iptal davama rağmen ve beni tutuklayıp cezaevine attılar,bende 3 ay sonra falan bir dilekçe yazdım yargıtaya bana tebliğ edilmediğine dair zira tebligatı devrettiğim işyerinin bulunduğu muhtarlığa yapmışlar bağlı bulunduğum muhtarlık yerine,yargıtayda beni haklı gördü,şimdi bu kararı emsal gösterip diğer kararlarıda bozdurucam.

zaman1453 dedi ki...

HERKESE MERABA Arkadaşlar nevşehirden bir arkadaş varmı aramızda adliyeden dosyadaki çek miktarını öğrenmem lazım

Anonim dedi ki...

sayın CÜNEYT ağbi bize eniştemle beraber ceza çıktı eniştem vekaleten attı imzayı yeni kanuna göre kurtuluyor ben şirket sahibi ve yetkili müdür olduğum için imzam olmadığı halde hapis cezası aldım mahkemedende haberimiz olmadı için şimdi yakalandığım yerde tutuklanacam fakat bu yargıtayın yeni den yargılama hakkından faydalanıp imzanın benim olmadığını söylersek bir şey değişirmi saygılarla.

Anonim dedi ki...

ÇOK SAYGIDEĞER CÜNEYT BEY SİZDEN BİR RİCAM OLACAK.Şimdi benim şirket merkezim ankara manisada bir büro açtım ama resmi değil bu meyanda manisadan bir bankadan çek aldım çekleri imzalarken keide yeri manisa olarak yazdım.Şimdi şirket merkezi ankara iken keşide yerini manisa yazmamız mahkemesi süren çeklerim için lehde bir karar getirirmi menfi müsbet bir cevaplarsanız çok sevinirim dertlerin unutulduğu bir yaşam dilerim.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bişey ögrenmek istiyorum ,yardımcı olursanız sewinirim,çeki imazalayana açılan karşılıksız çek cezası çeki ceza davası çeki ciro edenede açılıyormu?

JENARDİ dedi ki...

ARKADAŞLAR MERHABA...

ŞUANDA BEKLEMEKTEN BAŞKA BİŞİ MAALESEF ELİMİZDEN GELMİYOR..BAZI KULAKTAN DOLMA HABERLERİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM...

AV.RAHMİ OFLUOĞLU YARGITAY CGK DA 16 ŞUBATTA GÖRÜŞÜLECEK OLAN DOSYA İLE ALAKALI BİZİM LEHİMİZE BİR ŞEY ÇIKMAYACAĞINI SÖLEMİŞTİ.AYRICA BU KONU HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRTEN 10. CEZA DAİRESİ BAŞKANI MAHMUT GÜL HAKKINDA Bİ KAÇ BİR ŞEY SÖLEMEK İSTİYORUM..
DOSYALAR CGK YA NASIL GELİR?
MAHKEME AŞAMASI
YARGITAY AŞAMASI
MAHKEMENİN YARGITAYIN KARARINA DİRENMESİ
VE CGK..

YANİ SÜREÇ İÇİNDE, CGK DAKİ DOSYALAR BİR NEVİ CEZA DAİRELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU KARARLARIN BİR MAHKEMESİ OLMUYORMU? PEKİ 10. CEZA DAİRESİ ŞUANDA CGK DA MAHKEMELİK İSE MAHMUT GÜL BEY, ELBETTEKİ KENDİ VERDİKLERİ 31/12/2008 DEN ÖNCEKİ KARARLARINI SAVUNACAKTIR.BU EN DOĞAL HAKKIDIR.
CGK KARARLARI BENCE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI GİBİ BAĞIMSIZDIR.CGK DA ETKİ TEPKİ OLMAZ.
HUKUK NEYSE O OLUR Kİ, CGK KARARLARI KİTAPLARA MAKALELERE KONU OLUCAK VE ÜNİVERSİTELERDE BU KURULUN KARARLARI,DERS OLARAK GÖSTERİLECEK CİNSTENDİR..BENCE BU KURULUN VERECEĞİ KARAR, MAHMUT GÜLÜN DEDİĞİ GİBİ BASİT DEĞİLDİR


DİĞER BİR HUSUS, CEZAEVLERİNİN DOLULUK ORANLARI İLE İLGİLİ.BUGUN ALDIĞIM BİR RESMİ HABERE GÖRE CEZAEVLERİ; 118,210 KİŞİYE ULAŞMIŞ DURUMDA. BU RAKAM TAHÜTTE BULUNUP DIŞARIYA ÇIKANLARI İÇERMİYOR.BİZLERLE BERABER SANIRIM 130.000 'İ BULUR.HESABI SİZ YAPIN. İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKMIŞ. O CEHENNEME BİR DAHA KİMSE GİRMEK İSTEMEZ. ONUN İÇİN HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN. ANAYASA MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARDAN SONRA EĞER HALA SIKINTILARIMIZ DEVAM EDERSE, İKTİDAR PARTİSİNE OLAN BASKIMIZI TAM GAZ SÜRDÜRMEMİZ GEREKECEKTİR..

HERKES BİRAZ DAHA SABIRLI OLUP BEKLESİN

JENARDİ dedi ki...

SEVGİLİ ARKADAŞLAR HERKES BİŞİLER SORUYOR YAZIYOR.BİZİM BU SORULARA VERDİĞİMİZ CVPLAR VAR. SİTENİN SAĞ ALT KÖŞESİNDEKİ ARŞİV KISMINDAN,YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİ KURCALARSANIZ SORULARINIZA CVP BULABİLİRSİNİZ..

AYRICA AVUKATLARIMIZDAN SİBEL SEVİNÇ HANIMEFENDİ BİLGİLİ TECRÜBELİ VE OLAYLARA TARAFSIZCA YAKLAŞAN BİR AVUKATTIR. İCRA İFLAS VE ÇEK DAVALARINIZDA SİZLERE YARDIMCI OLABİLİR.

zaman1453 dedi ki...

SELAM ARKADAŞLAR UYAP tan karar numarası ile kararı okuma şansımız varmı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurmusunuz teşekkürler

Anonim dedi ki...

kararı okuyamazsın

JENARDİ dedi ki...

SN ZAMAN postahaneden 1 ytl ye alacağını e-devlet şifresi ile bu sorduğunuz soruların cvplarını bulabilirsiniz

Anonim dedi ki...

sayın 79
otorite olarak yazmıyorum ,ancak bildiğim ve yaşadığım kadarıyla çeki gerhangi bir ildeki bankadan alabilirsin ve başka herhangi bir yerdede kullanabilirsin bu sana herhangi bir şey sağlamaz. Çünki sana çeki veren banka şirketinin tüzel kişilik evrakları ile vermiştir. yani merkezin bir başka yerde olması senin bir başka ildeki bankadan çek karnesi almana ve kullanmana engel değildir. Keşide yerinide aslında doğru kullanmışsın ordanda birşey tutturamazsın.İnşallah yanılıyorumdur. Geçmiş olsun sevgili arkadaşım... İZMİRLİ/ MİMAR

Anonim dedi ki...

Sayın 79
Sayın JENARDİYE sordun soruyu,ama benden bir yanıt aldın lütfen sayın JENARDİ ve siz bunu saygısızlık olarak kabul etmeyin
saygılar. İZMİRLİ /MİMAR

Anonim dedi ki...

“İnsanın insan için yaptığı o yasalar / Kardeşini öldüren o ilk insandan beri / Acılar dünyasının başlamasını sağlar / Buğdayları savurur oysa sapları saklar / En kötü elekleri kullanan o yasalar...”
OSCAR WİLDE
ÜSTAD KISA VE NET ANLATMIŞ.
BİZİM YASALARIMIZI HAZIRLAYANLAR SAPLARI SAKLADI,BUĞDAYLARI SAVURDU...
EKONOMİ ÇÖKER,PİYASA ALT ÜST OLUR DİYE İNSANLARI ÖZGÜRLÜKLERİYLE CAZALANDIRDI.
TÜRKİYE NİN EKONOMİSİ VARMI?ÇÖKMÜŞ.BİTMİŞ.KURTULUŞ SAVAŞINDAN SONRA BİLE BU KADAR BİTİK DEĞİLDİR.
İNSANLAR ELİNDE NE VAR NE YOK YİTİRMİŞLER.
AİLE KAVRAMININ BİTTİĞİ BİR ÜLKEDE EKONOMİDEN SÖZ ETMEK BİRAZ DÜŞÜNDÜRÜCÜ.
BEN DERİM Kİ.
AİLE TOPLUMUN ÇEKİRDEĞİ DEĞİLMİDİR.
AİLE KAVRAMI VAR MI?KALDI MI.
ANNE BABASI AYRILMIŞ ÇOCUKLAR,İŞSİZ BABALAR,KAÇAK BABA ANNELER,YERİ YURDU OLAYAN ÇOCUKLAR.GELECEK İÇİN İDEALLERİ OLMAYAN BİR NESİL YETİŞİYOR.
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÖNETİCİLERİ

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

BAZI MUVEKKİLLERİMİZİN E-DEVLET SİFRESİYLE HALİ HAZIRDA BİLDİKLERİ DOSYALARI DAHİ SİSTEMDE GÖREMEDİKLERİ YÖNUNDE BİLGİ ALMIS BULUNMAKTAYIM LÜTFEN SADECE ORADAN TEYİT ETMEKLE KALMAYIN

JENARDİ dedi ki...

ARKADAŞLAR HAKKINIZDA VERİLMİŞ OLAN BİR KARAR BİR HÜKÜM VAR İSE BUNUN TEYİTİNİ ANCAK MAHKEME KALEMİ İLE YAPABİLİRSİNİZ.

GBT SİSTEMİNE GİRİLDİĞİNDE BAZEN VERİLEN HÜKÜM GÖZÜKMÜYOR BAZEN DE KALDIRILAN HÜKÜM GÖZÜKMÜYOR.

BU KONULARDA HASSAS DAVRANIP BİR HUKUKÇU İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİN.

Anonim dedi ki...

SAYIN AV.SİBEL HANIM,İSTANBULDA MENFİ TESPİT DAVASI AÇMAM GEREKİYOR.BENİMDE DEFTERLERİM İNCELENİRMİ VE 2007 DEKİEFDEN ÇEKLERİM İÇİN ZAMAN AŞIMI VARMI BU DAVALARDA

Anonim dedi ki...

Sayın Av. SİBEL HANIM
AVUKATLAR Bölümündeki 19 numaralı açıklamanızı neye göre yaptığınızı çok merak ediyorum bir dayanağı varmıdır. Biraz daha açabilirmisiniz lütfen .Bu açıklamanın temeli umarım bir temenniden ibaret değildir. Saygılar. İZMİRLİ / MİMAR

Anonim dedi ki...

sn.79
şirket merkeziniz ankara da ise ve çek hesabınızda ankara da ise ,manisada kesdiğiniz çeke keşide yerine manisa yazdınız ise sadece ilgili çekin ibrazınin süresi bakımından önem arz eder,zira çekin bulunduğu ilin dışında çeki keşide ederseniz çekin ibraz süresi 1 aydır,eğer keşide yeri ankara olsaydı ibraz süresi 10 gün olacaktı..diğer hukuki yönleri değişmez..AASAA

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar bilgisi olan varmı:Bu renkli çeklerin ne faydası var ? Neyi değiştirecekki ?Hayatı rengarengmi yapmak istiyorlar

bodrum dedi ki...

mk y.asır gazetesi beni arıyor haber icin
izmirli arkadaşlar benim bodrumda olduğumdan
fotoğraf roportaş yapacak mk mail tel yazdım bilgisayarı yeni cözüyorum acil
y.suleymanol@yahoo.com.tr
05376291750

bıktım artık dedi ki...

Mustafa Bey ve Diğer Arkadaşlar
internetten kontrol ettiğime göre dosya açıklamasında suç tanımı karşılıksız çek keşide etmek ve yükümlülüğün yerine getirelememesi ayrıca ben kimseye yani icra dairesine taahhüt de bulunmadım ama yükümlülükten dolayı ceza davası açılmış üstelik bazı arkadaşlar ticareti bıraktığın zaman resmi dairelere bildirmem gerekir diyorlar ben o dönemde iflas etmiştim ve firmamın açık veya kapalı olduğunu hatırlamıyorum çünkü son dönemlerdi yorum yaparsanız sevinirim

bıktım artık dedi ki...

Mustafa Bey ve Diğer Arkadaşlar
internetten kontrol ettiğime göre dosya açıklamasında suç tanımı karşılıksız çek keşide etmek ve yükümlülüğün yerine getirelememesi ayrıca ben kimseye yani icra dairesine taahhüt de bulunmadım ama yükümlülükten dolayı ceza davası açılmış üstelik bazı arkadaşlar ticareti bıraktığın zaman resmi dairelere bildirmem gerekir diyorlar ben o dönemde iflas etmiştim ve firmamın açık veya kapalı olduğunu hatırlamıyorum çünkü son dönemlerdi yorum yaparsanız sevinirim

bodrum dedi ki...

mk y.asır gazetesi beni arıyor haber icin
izmirli arkadaşlar benim bodrumda olduğumdan
fotoğraf roportaş yapacak mk mail tel yazdım bilgisayarı yeni cözüyorum acil
y.suleymanol@yahoo.com.tr
05376291750

Anonymous dedi ki...

Arkadaşlar bilgisi olan varmı:Bu renkli çeklerin ne faydası var ? Neyi değiştirecekki ?Hayatı rengarengmi yapmak istiyorlar

Anonymous dedi ki...

“İnsanın insan için yaptığı o yasalar / Kardeşini öldüren o ilk insandan beri / Acılar dünyasının başlamasını sağlar / Buğdayları savurur oysa sapları saklar / En kötü elekleri kullanan o yasalar...”
OSCAR WİLDE
ÜSTAD KISA VE NET ANLATMIŞ.
BİZİM YASALARIMIZI HAZIRLAYANLAR SAPLARI SAKLADI,BUĞDAYLARI SAVURDU...
EKONOMİ ÇÖKER,PİYASA ALT ÜST OLUR DİYE İNSANLARI ÖZGÜRLÜKLERİYLE CAZALANDIRDI.
TÜRKİYE NİN EKONOMİSİ VARMI?ÇÖKMÜŞ.BİTMİŞ.KURTULUŞ SAVAŞINDAN SONRA BİLE BU KADAR BİTİK DEĞİLDİR.
İNSANLAR ELİNDE NE VAR NE YOK YİTİRMİŞLER.
AİLE KAVRAMININ BİTTİĞİ BİR ÜLKEDE EKONOMİDEN SÖZ ETMEK BİRAZ DÜŞÜNDÜRÜCÜ.
BEN DERİM Kİ.
AİLE TOPLUMUN ÇEKİRDEĞİ DEĞİLMİDİR.
AİLE KAVRAMI VAR MI?KALDI MI.
ANNE BABASI AYRILMIŞ ÇOCUKLAR,İŞSİZ BABALAR,KAÇAK BABA ANNELER,YERİ YURDU OLAYAN ÇOCUKLAR.GELECEK İÇİN İDEALLERİ OLMAYAN BİR NESİL YETİŞİYOR.
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÖNETİCİLERİ

M.K. dedi ki...

sayın ZK

imzaya itiraz ederse ve imzada kendisine ait değilse tabiki sonuç çıkar. Taahhüt verirken dava açma hakkı saklı kalmak kaydıyla versin. buna örnek taahhüt örnekleri sitede daha önce yayınlandı

saygılar

alper dedi ki...

Daire:10
Tarih:2009
Esas No:2009 / 15031
Karar No:2009 / 19857
Kaynak:Vuslat DİRİM ( Kişisel Arşiv )
İlgili Maddeler:CMK m. 195 ve 5941 SK m. 5 / 1
İlgili Kavramlar:5941 SK m. 5 / 1′de tanımlanan Suçta Savunma ve Hüküm
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Anonymous dedi ki...

Sn. Bafra çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için desene yaşama şansımız hiçbir yerde yok en iyisi ya intahar etmek yada iltica etmek.... Ne yazık sen o kadar adam çalıştır o kadar vergi ver sonunda başına bu işler gelsin.. allah herkesin yardımcısı olsun

ss34 dedi ki...

Burda birşeye dikkat etmek lazım

Dört farklı renkte bastırılacak olan çek yaprakları ile çek türlerinin kolayca ayırt edilebilmesine imkan sağlanıyor.

Kanunla getirilen yeniliklerin piyasadaki etkileri sistem denendikten sonra görülecek.

Bu sistemi daha deneyeceklermiş adamlar anayasaya aykırıkları felan dinlemiyor işi daha da genişletiyor renkli çeklerle..
Artık hakim soracak karşılıksız çekin ne renk evladım senin diye..

ss34 dedi ki...

KARŞILIKSIZ ÇEK
Dr. Veysi Seviğ, çek yaprağının üzerine ‘karşılıksızdır’ kaydı işlenmediği takdirde kovuşturma konusu olmayacağına dikkat çekti. Dr. Seviğ, “Çekin üzerine karşılıksızdır yazılabilmesi için çek hamili ile banka yetkilisi, çekin arkasını imzalayacak. Eğer çek hamili bundan kaçınıyorsa, o vakit çek kovuşturmaya konu olmayacak. Kovuşturmaya konu olmadığında, o çek karşılıksız olsa bile, o çekin ödenmemiş kısmının vergi hukukundan doğan hakları kullanılamayacak. Ayrıca karşılıksızdır diye arkasına kaşe basılabilmesi ve imza edilebilmesi için de bizzat çek hamilinin kendisinin olması gerekecek. Bu durumda iş adamı, her karşılıksız çek olayında bankaya gitmek zorunda kalacak” şeklinde konuştu.

ss34 dedi ki...

Evet vatana millete hayırlı olsun yeni renkli çeklerimiz....Artık pembesinide çıkartırlar!!

Cuneyt dedi ki...

Biz sulh ceza hakimleri ne yapalım,ağlayalım mı,zaten bakaya yeterince bize yük getirmişken birde çek suçları.Çek suçlarının niteliği itibari ile sanık zaten uçmuş,püfff olmuştur.Bu dosyalarda savunma alma yüzdesi %30 geçmez,2003 öncesine yaklaşık iki yıla kadar gelinecek ve yasa koyucu önce ki hükmü tekrar koyacaktır ama olan bize olacak iş yüzdemiz sıkıntıya gireceği gibi yığılma bizi zorlayacaktır.Büyük vilayetleri hiç düşünmek dahi istemiyorum... Niğde Merkez Adliyesi
--------
Bana göre derhal uygulanma ilkesi yanlış yorumlanmaktadır.Bu ilke gereğince karşılıksız çek suçlarından savunma alınmadan mahkumiyet hükmü verilemez.Çünkü ilkenin adındanda belli olduğu gibi yeni hükmün derhal uygulanması gerekir.Yoksa usule ilişkin değişikliklerde lehe aleyhe değerlendirmesi asla yapılamaz.Zaten bu konuda bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlıkta yoktur.

Burada bakılacak olan şey usule ilişkin yeni değişikliğin uygulanma imkanı olup olmadığıdır.Eğer uygulanma imkanı var ise derhal uygulanması gerekir.Eğer uygulanma imkanı kalmamış ise artık geçmişte yapılan usul işlemleri geçerlidir ve yeni değişiklik uygulanamaz.Buna göre henüz hüküm vermediğiniz bir dosyada yargılama devam etmekte olup; yeni değişikliğin uygulanma imkanı var demektir.Çünkü yeni değişiklik sanığın savunma hakkına yönelik bir ceza usul hükmüdür.Bu nedenle yeni usul hükmününün derhal uygulanması gerekir.Aksi takdirde savunma hakkı kısıtlanmış olur.Eğer savunma alınmadan karar verilmiş ise temyizi halinde tabiki Yargıtay resen dikkate alacaktır.Çünkü karar kesinleşmediği için yeni değişikliğin uygulanma imkanı halen var demektir.Ancak 20/12/2009 tarihinden önce verilmiş ve kesinleşmiş bir karar var ise önceki yasaya göre yapılan usul işlemleri geçerlidir.Çünkü artık yeni değişikliğin uygulanma imkanı kalmamıştır.20/12/2009 tarihinden sonra savunma alınmadan verilen mahkumiyet kararlarında ise temyiz edilmeksizin kesinleşse dahi kanun yararına bozulması gerekir.Çünkü yeni değişiklik uygulanma imkanı olduğu halde uygulanmamış ve sanığın savunma hakkı kısıtlanmış demektir.

Örneğin Asliye Ceza Mahkemesinin görevine giren bir suç usul hükmünde değişiklik yapılarak Ağır Ceza Mahkemesinin görevine alındığı takdirde henüz karar verilmemiş dosyalarda derhal görevsizlik kararı verilmesi gerekir.Karar verilmiş ancak kesinleşmemiş dosyaların ise bozulması gerekir.Halbuki bu konudaki diğer görüşleri doğru kabul edersek iddianameyle dava açılmış ise önceki yasaya göre yapılan usul işlemleri geçerlidir diyerek görevsizlik kararı verilemez.Böyle bir şey olabilir mi? Üsküdar Adliyesi
------------
Ben konuya farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Şayet iddianameye konu çekin bankaya ibrazı anında kısmi ödeme yoksa 3167 sayılı eski çek kanunu sanığın lehine olacak ve bu kanundan hüküm kurmak gerekecektir. 3167 sayılı kanunda CMK.195. maddeye atıf yapıldığını da göz önünde bulunduracak olursak şahsi görüşüme göre bu dosyalarda artık sanığın mutlaka savunmasının alınması gerekmez. Eğer sanık hakkında lehe olduğu için 5941 sayılı yeni çek kanunu uygulayacak isek bu durumda sanığın savunması mutlaka alınmalı, CMK.195. maddeyle dava sonuçlandırılmamalıdır. Tavas Adliyesi

Cuneyt dedi ki...

Adalet org sitesinden haberler..

Daire:10 Tarih:2009-12-28 Esas No:2009 / 15031 Karar No:2009 / 19857 Sayın Vuslat DİRİM'in siteye eklediği bu karardan sonra elimizde dosyalar için (cmk195madde meşruhatını içeren tebligatın tebliğ edilmiş olmasına rağmen)savunmasını almaya mı çalışacağız.CMK195.madde usul hükmü olması nedeniyle geçmişe yürümemesi gerektiği bilgimiz karşısında Yargıtay 10.CD'nin bu kararını nasıl yorumlayacağız?özellikle Sayın .....'ten cevap bekliyorm.Teşekkürler
Çameli Adliyesi
--------------------
Derdest dosyalarda,diğer suçlarda olduğu gibi, mutlaka savunma aldıktan sonra (zorla getirme,olmadı yakalama) karar vereceksiniz.
Eyüp Adliyesi
--------------------
5941 sayılı kanun çıkana kadar yani 20/12/2009 tarihine kadar yasaya uygun sanığa iddianame tebliğ edilmiş ve CMK.nın 195 nci maddesineuygun tebliğat yapılmış ise savunma alınmadan da karar verilebilir. diğerlerinde savunma almak zorunlu oldu.Bakırköy Adliyesi
-----------------
Burada önemli olan husus, 20.12.2009 tarihinden önce CMK. nun 195. maddesine göre şüpheliye ihtarlı davetnamenin usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediğidir.
5941 . s. Yasa yürürlüğe girmeden önce (20.12.2009) CMK. nun 195. maddesine göre usulüne uygun olarak tebliğ edilen ihtarlı davetnameye rağmen şüpheli duruşmaya gelmemiş ise, bu yasa yürürlüğe girdikten sonra bile şüphelinin yokluğunda karar verilebilir. Zira usul hükümleri derhal yürürlüğe girer ve geçmişe uygulanamaz.
Ancak; 5941 . Yasa yürürlüğe girmeden önce (20.12.2009) CMK. nun 195. maddesine göre usulüne uygun olarak tebliğat yapılmamış ya da yapılamamış ise, artık şüphelinin savunması alınmadan hüküm verilemeyeceğinden şüphelinin savunması alınmalıdır.
Not; Teblğ edilen ihtarlı davetnamede belirlenen duruşma tarihi 20.12.2009 tarihinden sonra ise bu hükmü uygulayamazsınız diye düşünüyorum. Bu durumda şüphelinin savunması alınmalıdır. Yargıtay
--------------------
Sevgili meslektaşım Sayın ......'ın görüşüne katılamıyorum maalesef.Zira,sevgili Başsavcımız Sayın .......'in siteye eklediği konuya ilişkin bozma içtihadı yasa değişikliğinden öce işlenip karar verilmiş bir dosyayanın temyizi üzerine yasanın değiştiği tarihten sonra verilmiş.Kolaylıklar diliyorum.Eyüp Adliyesi
--------------
Sayın Savcımız ........ Bey diyorsa doğrudur;zira, sağolsun bizlerle zaman zaman paylaştığı değerli bir çok görüşü 'içtihat' olmuştur.Diğer taraftan da, sözü edilen içtihadın üzerine bu önemli ve değerli görüş, yasa değişikliğinden önce yöntemine uygun olarak tebligatları yapılmış duruşma günü bekleyen hatırı sayılır sayıda çek dosyası olan bir Asliye Ceza Hakimi olarak elimizi rahatlatmıştır.Paylaşım için ayrıca ve özellikle teşekkür ederim.Eyüp Adliyesi
------------ devam

BAFRA dedi ki...

50 konsolos tutuklamaz ama uzatmaz da. benim başıma geldi. Başka bir iş için müracat ettim türkiye de aranmam var diye iki yıllık süreyi iptal etti ve 15 gün süre verdi. 15 gün içinte türkiye ye gitmen gerek deyip diğer işimi de halletmedi. bilgin olsun

Anonymous dedi ki...

Herkese merhaba benim bir sorum olacak bilen varsa ve yardımcı olursa sevinirim. yurtdışında konsolosluklarda pasaport süresi uzatılırken gbt bakılıyormu bir bilen varsa acil olarak cevap verirse sevinirim. Çekten dolayı aramalarım var pasaportumun süresi doldu ne yapabilirim.

Suheyl dedi ki...

Sn M.K.
2 milyonluk karşılıksız çekiniz de olsa cezası kesinleşmiş olan dosyaların içtima edilmesi halinde oluşan ceza üst sınırı 5 senedir.Çıkan kararlarda adli para cezasına hükmedilmiş ödenemediği için hapis cezasına çevrilmiştir.Şimdi burada problem başlıyor.Yasa diyor ki adli para cezasından çevrilen hapis cezasının üst sınırı 1800 gündür.Demek ki gün karşılığı gelen APC sınırı da 1800*100=180 000 TL olmaktadır.Ve hapis cezanızı yatarken sizi koşullu salıverme haklarından yararlandırıyor.Yani 2005 sonrası için 2/3 oranında yatılıyor.Ama APC yi ödediğiniz zaman aynı indirimi yapmıyor.Örneğin 1800 günün 600 gününü yattınız kalan 1200 gün karşılığı APC yatırdığınız zaman serbest kalabiliyorsunuz.Benim bugüne kadar yaptığım araştırmalardan vardığım nokta bu.Bu konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar yorum yaparlar ise hepimize faydalı bir yol gösterici olabilir.
Saygılar

Anonymous dedi ki...

ŞİRKET FİKRİNE SICAK BAKANLAR VARSA DETAYINI GÖRÜŞMEK ÜZERE BANA YAZABİLİRLER.olyar 2003

olyar2003@hotmail.com

M.K. dedi ki...

sayın Zaman 1453

aslında haklısınız ama... ama diyorum çünkü düşünsenize dertlerimiz ortakken dahi ortaya atılan bir fikirde birsürü aykırılık yaşanabiliyor iken konu ticarete gelince bu dahada fazlalaşacaktır. Çünkü herkesin bir mesleği var herkez bir diğerinin işini bilmez. Dahası biz Türkiye insanları maalesef ortaklıkları pek beceremeyiz çünkü coğumuzun mesleği baba mesleğidir (sizinki gibi) ve herkes kendi işini iyi bildiğini düşünür (batmış olsakda) o nedenle zor diye düşünüyorum. Bunua ben zor durumdayken benim gibi zor durumda olan insanlarla yapmaya çalıştım kimse dinlemedi sonuçta hepimiz battık. şimdi keşke diyorlar ama çözüm değil artık. Bu nedenle ben daha farklı bir yol seçtim. Zor bir karar olmakla birlikte artık kendi ülkemde ticaret yapmayı düşünmüyorum sebepleri belli (durumumuz ortada) çünkü esnafına böyle bakan bir devlette tiğcaret yapmak kendime ve onuruma ihanet gibi geliyor bana. Bu sözlerimi yanlış anlamasın okuyan arkadaşlar ben yaklaşık 9 adet gaygimenkulümü kaybettim ama müteesir değilim çünkü sonuçta borçlarım ödenmek üzere satıldı. Hala 100 bin TL civarında borcum var onuda ödeyeceğim canım sağ olduğu sürece...

tüm bunlardan sonra birkaç arkadaşımla birlikte yurtdışında iş yapmaya karar verdik onlar sermaye koydular bende (iflas etmiş) tecrübemi ve kısmetse 1 aya kadar yola çıkacağız bu yaştan sonra ülkemi terkedip yabancı ülkelerde çalışacağım bununda tek sebebi kalan borçlarımıda temizlemek

saygılarımla

zaman1453 dedi ki...

şükrü bey iyi sabahlar isterseniz tanışalım msn adresim vakit-zaman@hotmail.com

Anonymous dedi ki...

SAYIN 20 SİZE KATILIYORUM AMA ÖNCELİKLE ŞU ÇEKLER YÜZÜNDEN KANAYAN YARAMIZI BİR SARALIM SIRA ONLARADA GELECEK BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE BAŞARAMAYACAGIMIZ HİÇ BİR ŞEY YOK ALLAHIN İZNİYLE ÖNCE DAVANDA HAKLI OL VE KAZANACAGINA İNAN GERİSİ GELECEKTİR. BEN BUNA İNANIYORUM BURDA HERKESİN SADECE SİTE YÖNETİCİLERİNDEN BİRŞEYLER BEKLEMESİ BENCE ÇOK YALNIŞ HERKES ELİNDEN GELEN ÇABA VE GAYRETİ GÖSTERMEK ZORUNDA.ZATEN SİTE YÖNETİCİLERİ YETİŞEBİLDİKLERİ KADAR BİLGİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR VE BİZLERİ AYDINLATIYORLAR. BU YASANIN ÇIKMASI İÇİN MÜCADELE BAŞLATAN ABİLERİMİZ ABLALARIMIZ VE KARDEŞLERİMİZE VERİLEBİLECEK MANEVİ DESTEKLERİMİZİ VEREREK ŞUNU YAPIN BUNU YAPIN DİYEREK DEGİL. ŞUNU İYİ BİLMELİSİNİZKİ BU BAŞLATILMIŞ VE ASLA YARIM BIRAKILAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ BİR KONU OLDUGU İÇİN HERKES MÜCADELESİNİ VERECEK. HERKESİN DÜŞÜNCESİNE SAYGI DUYUYORUM AMA ASIL SÖYLEMEK İSTEDİĞİM BURASI TOPLUCA GÖRÜŞ BİLDİRECEGİMİZ VE BİLGİ ALABİLECEGİMİZ BİR SİTE BURADAKİ BİR ÇOK KİŞİ BİRBİRİNİ TANIMIYOR DAVAMIZ VE ÇABAMIZ BİR OLDUGU İÇİN BUNDAN SONRA İSTEYEN KİŞİLERİN MSN ADRESİNİ YORUMLARA EKLEMELERİNİN UYGUN OLACAGINI DÜŞÜNÜYORUM. hakan.akbulut60@hotmail.com

zaman1453 dedi ki...

sayın şükrübey taahhüt işleri tedaş elektirik hat yeraltı AG+OG DOĞAL GAZ ŞEBEKE İŞBİTİRME BELGELERİM VAR

Anonymous dedi ki...

30
yargıtay numaralarını yarın yazarım işyerinde kaldı.EFDEN

Anonymous dedi ki...

Sn.Efden,usulsüz ticareti terk konusuyla biz de boğuşmaktayız.Bizim dosya için mahkeme emniyete yazı yazıyor,"zabıta gidip baksın sözkonusu adrese" diye.Mahkemenin belediyeye değil de emniyete yazmış olması bende,"acaba polis zabıtasından mı talep olunuyor adres tesbiti" sorusunu doğurdu.Sizden ricam, bu konudaki cevabınızı ve elinizdeki Yargıtay kararına nasıl ulaşabileceğim konusunu yazmanız.
zznz

mehmet ceylan dedi ki...

arkadaşlar anlamakta zorluk çekiyorum kusura bakmayın günlerdir bazı arkadaşlarla birlikte meaillerimizi yazalım nerde olduğumuzu belirtelim diyoruz. zaman1453.dışında birde bildiğimiz ve tanıdığımız birkaç kişinin dışında kimseden ses çıkmıyor.anayasa mahkemesinden karar çıkana kadar biz en azından siteyi takip eden mağdurların kaç kişi olduğunu bilmemiz lazımki gücümüzü belirleyelim yoksa şunumu düşünüyor adsız yazanlar aman şimdi orada ismim adresim geçer bir görev düşer diyemi korkuyoruz. yoksa her türk insanının düşündüğü gibi aman bana dokunmasınlar ama ne yaparlarsa yapsınlar bende bir kaç satır yazarım fikrimi söyelerim dememeliyiz arkadaşlar kimse kusura bakmasın Sn.Cüneyt'in,Myway,Jenardi'nin,Sami Kal'ın,İhtiyar'ın ve Özür dileyerek şimdi aklıma gelmeyen bir kaç kişinin bir yerlerle görüşmesi,bizim biryerlere meail mektup yazmakla olmayacak gibi gözüküyor böyle bekleyerek sesimizi duyuramıyoruz.Farkında değilmisiniz karşımızda öyle bir topluluk varki kapitalizimin uşağı olmuş 60-65 gündür ankaranın soğuğunda çoluğundan çocuğundan ayrı kalmış açlık eylemlerine başlamış tekelcileri bile dikkate almıyor aba altından sopa gösteriyor.Hepimizin biraz özeleştiriye ihtiyacımız olduğunu sanıyorum. (ne zararı olur hangi ilden kimler sitenin takipçisi kaç kişiyiz bilsek, gazetelerde veya ne bileyim biryerlere çek mağdurları sitesinin tanınmasını sağlasak)Ben Şişhanedeyim CHP İstanbul il başkanlığının çaprazında hanın 5. katındayım Sn Gürsel Tekin geçenlerde basında esnafı dolaşıyoruz diye bir demeç verdi ben daha görüşen bir tane esnafı bilmiyorum 30 yıldır o piyasadayım az çok her kezi tanırım biz sesimizi yükseltmezsek kimse bizi duymaz çünkü tabiri caizse istisnalar hariç onları tenzih ederek söylüyorum tribüne oynuyorlar ülkemizin gerçeği bu. Özür dileyerek son veriyorum.
Saygılarımla,

Anonymous dedi ki...

Eve gelen hacizden dolayı aileler dağılıyor veya dağılma noktasına gelenlerde oluyor. Bu mesele aile den sorum devlet bakanı sayın aliye kavaf hanımın yetki alanınada giriyor. Bu meseleleri aileden sorumlu bakanada iletebilirmiyiz. Kendisi saygıdeğer birine benziyor

kaya

Anonymous dedi ki...

Sayın
Rıdvan YALÇIN
Ordu Milletvekili
TBMM


İcra İflas Yasasının 82.nci maddesinde değişiklik yapılarak borçlunun ev eşyalarının haczinin önlenmesini
sağlama girişiminizi candan destekliyorum.

Bu bir insanlık ve medeniyet gereğidir, zaten avrupa ülkelerinde olmayan bu uygulama maalesef ülkemizde
ocakların yıkılmasına insanların intiharına, aile dramlarına sebep vermektedir.

Bu girişiminizden dolayı zat-ı alinizi ve MHP teşkilatını tebrik ediyor, bir an evvel netice alınmasını diliyorum.

Saygı ve Selamlarımla,

osman dedi ki...

birde alacaklı tarafından bakın nakalım ozanaman ne deyeceksiniz bende m h p lilere tşk etmiyorum ben borclu değilim alacaklıyım . benimde haklarım var ödeyemeyeceksen borclanma .

osman dedi ki...

ben sana katılmıyorum arkadaşım hele hele mhp teşkilatını kınıyorum onların böyle sorunları var herhalde ödemeyeceksen borçlanma .senin alacagın olsa böyle yazmazsın arkadaşım.olur adamın parasını al kullan sonrada ödeyemiyorum de cık yok öyle .

Birolll67 dedi ki...

istanbulda oturuyorum ikametgahımı  samsuna alarak kamu işine basvurabilirmiyim sonra sorun cikarmı

«En Eski ‹Eski   401 – 524 / 524   Yeni› En yeni»