Kahramanmaraş İnfaz Hakiminden Emsal Karar

Kahramanmaraş İnfaz Hakimi Abdullah Özer. Taahhüdü ihlal, denetimli serbestlik, tazyik hapsi, borcunu ödeme şartını ihlal, mahkeme, infazKahramanmaraş'ın Kahraman İnfaz Hakiminden Emsal Taahhüdü İhlal Kararı.

Kahramanmaraş infaz hakimi Abdullah ÖZER gerekçeli kararında: Adam öldüren, Gasp, Hırsızlık, Irza geçme gibi yüz kızartıcı suçlar ve daha nitelikli suçlar işleyenlerin dahi bu yasadan yararlanır iken taahhüdü ihlal suçu gibi tazyik hapsi cezası ile cezalandırılan suçlar yönünden yasadan yararlandırılmamasının infazda eşitlik ve Adalet kurallarına aykırılık teşkil edeceği ve kamu vicdanının yara alacağını belirterek talebin kabulü gerektiği kanaatine varıldığını belirtti.

Kahramanmaraş İnfaz hakimi Abdullah ÖZER; "5275 Sayılı yasanın 17 nci maddesinde yapılan değişiklikteki gibi açıkça disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanların bu yasadan yararlanamayacağı şeklinde düzenlemeye yer verilmesi gerektiği yasa koyucunun bir şeyi açıkça yasaklamaması halinde kural olarak o şeyin yasaklanmadığı ve uygulanabilir olduğunun kabulü gerektiğini, bu nedenle tazyik hapisleri yönünden de denetimli serbestlik uygulamasının yapılması gerekeceği" gerekçesiyle tazyik hapsi nedeniyle hükümlü olanların denetimli serbestlik kapsamından yararlandırılacağı yönünde hüküm verdi.

Kahramanmaraş İnfaz Hakimliğinin vermiş olduğu emsal karar aşağıdadır.

T.C
K.MARAŞ İNFAZ HÂKİMLİĞİ
DOSYA NO : 2013/400
KARAR NO : 2013/396

GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA

HAKİM : ABDULLAH ÖZER 40105
KATİP : HARUN ÇOBAN 70118
TALEP EDEN HÜKÜMLÜ:........
KARAR TARİHİ: 14/02/2013
TALEP : Koşullu Salıverilme Tarihine Kadar Bakiye Hükmün Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle İnfazı

           Kahramanmaraş C.Başsavcılığı ilamat ve infaz bürosunun 14/02/2013 tarih ve 2012/1435 ilamat sayılı yazısı ile hükümlü ..... ..... hakkında 6291 Sayılı Yasa ile 5275 Sayılı İnfaz Kanununa eklenen 105/a ve geçici 3 ncü madde uyarınca hükümlünün talebi hususunda karar verilmesi talep edilmiş olmakla :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
           Hükümlü hakkındaki infaz dosyasının incelenmesinde hükümlünün borçlunun ödeme Şartını ihlal suçundan verilen cezanın infaz edildiğinin görüldüğü 6291 sayılı yasa ile 5275 Sayılı CGTİHK "na eklenen 105/A maddesinde hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için açık ceza infaz korumunda yada açığa ayrılma koşullarını taşıdığı tarihinden itibaren kapalı ceza infaz kurumunda 6 ay süre ile cezasını infaz etme koşulunun arandığı ancak;

           31.01.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6411 sayılı CGTİHK "nun"da değişiklik yapılmasına dair kanunun 13 ncü maddesi ile 5275 sayılı yasaya eklenen geçici 4 ncü madde gereğince 5275 sayılı yasanın 105/A maddesinin 1 /a,b ve 105/2 fıkralarındaki açık ve kapalı ceza İnfaz kurumlarında 6 ay infaz koşulunun ve çocuk eğitim evinde toplam cezanın 5/1 ini infazı koşulunun 31.12.2015 tarihine kadar ertelendiği bu durumda tazyik hapisleri için denetimli serbestlik uygulaması yapılabilmesine engel kalmadığı 6411 sayılı yasanın lafzından ve sistematiğinden açıkça tazyik hapisleri yönünden denetimli serbestlik uygulanmasının yapılamayacağına yönelik bir düzenleme olmadığının görüldüğü zira yasa koyucunun amacının disiplin ve tazyik hapislerinde hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanmaması yönünde olması halinde aynı yasanın 4 ncü maddesi ile 5275 Sayılı yasanın 17 nci maddesinde yapılan değişiklikteki gibi açıkça disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanların bu yasadan yararlanamayacağı şeklinde düzenlemeye yer verilmesi gerektiği yasa koyucunun bir şeyi açıkça yasaklamaması halinde kural olarak o şeyin yasaklanmadığı ve uygulanabilir olduğunun kabulü gerektiği bu nedenle tazyik hapisleri yönünden de denetimli serbestlik uygulamasının yapılması gerektiği;

          Kaldı ki Adam öldüren, gasp, hırsızlık, ırza geçme gibi yüz kızartıcı suçlar ve daha nitelikli suçlar işleyenlerin dahi bu yasadan yararlanır iken taahhüdü ihlal suçu gibi tazyik hapsi cezası ile cezalandırılan suçlar yönünden yasadan yararlandırılmamasının infazda eşitlik ve Adalet Kurallarına aykırılık teşkil edeceği kamu vicdanını yaralayacağı kanaatine varılmakla talebin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

K A R A R :
Yukarıda açıklanan nedenlerle :

1- Hükümlü ..... ..... 'un 6291 sayılı yasa ile 5275 Sayılı Yasaya eklenen 105/A ve geçici 3 ncü madde ile 6411 Sayılı yasa ile 5275 sayılı yasaya eklenen geçici 4 ncü maddesi uyarınca infaz etmekte olduğu cezasının 14.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere hak ederek salıverilme tarihi olan 15.05.2013 tarihine kadar Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle İNFAZINA,

2-  Hükümlü hakkında uygulanacak Denetimli Serbestlik Tedbirinin I05/A-5 maddesi gereğince Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce BELİRLENMESİNE,

3- Hükümlünün;
a)- Ceza İnfaz Kurumundan ayrıldıktan sonra talebinde belirttiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 3 gün içinde müracaat etmemesi,
b)- Hakkında belirlenen Yükümlülüklere Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına Denetimli Serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileri ile hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,
c)- Ceza İnfaz Kurumuna geri dönmek istemesi halinde;
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün talebi üzerine hak ederek salı verme tarihine kadar cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna hakimliğimizce gönderilmesine karar verileceği hususunun hükümlüye İHTARINA,

4- Mahkememiz kararının Ceza infaz kurumu yönetimince hükümlüye tebliğ edilerek tebliğ tebellüğ belgesinin infaz dosyasına EKLENMESİNE,

Dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda Hükümlünün yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz Kurumuna verilecek dilekçe ile K.Maraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 14/02/2013

Katip 70118                                                                                                    Hakim 40105


TEBLİĞ - TEBELLÜĞ BELGESİ
       ..... .....
                                                                                                                       14/02/2013

          Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki Kanunun'un 105/A kapsamında cezanızın koşullu salıverme tarihine kadar ki kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilmiştir.
Bu nedenle;

1. 141)2/2013 tarihinden 17/02/2013 tarihine kadar ( 3 gün içinde) Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü müracaat etmeniz gerekmektedir. Sürenin son günü tatile rastlarsa, tatilin ertesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzar.
2. Ceza infaz kurumundan nakil edildiğiniz tarihten itibaren 3 gün içinde müracaat edilmemesi ve devam eden iki günlük süreçle geçerli bir mazeretin sunulmaması halinde kapalı ceza infaz kurumuna iade edileceksiniz.
3.Ceza infaz kurumundan nakil edildiğiniz tarihten itibaren 5. günden sonra hakkınızda TCK'nın 292. maddesi gereğince firar suçundan işlem yapılacaktır.
4. Hakkınızda verilen karar bir koşullu salıverme değildir.
5. Koşullu salıverme tarihine kadar ki sürede denetimli serbestlik kapsamına alınacaksınız. Bu süreçte denetimli serbestlik tarafından belirlenen yükümlülüklere uymak zorundasınız.
6.Denetimli serbestlik kurallarına uymamanız ya da yeniden suç işlemeniz halinde kapalı ceza infaz kurumuna iade edileceksiniz,
7. Tabi olduğunuz, süre içinde denetimli serbestlik kurallarına uymanız halinde, koşullu salıverilme karan alınmak üzere dosyanız infaz hakimliğine sunulacaktır,

Tebliğ Eden :                                                                                        Tebellüğ Eden :
RAMAZAN SOLAK                                                                                     ..... .....
İNFAZ KOKUMA MEMURU                                                                        HÜKÜMLÜ
607602


Kahramanmaraş infaz hakimi Abdullah Özer, tazyik hapisleri denetimli serbestlik kararıKahramanmaraş infaz hakimi Abdullah Özer, tazyik hapisleri denetimli serbestlik kararıHakim Abdullah Özer Tazyik hapsi Denetimli serbestlik Mahkeme kararı, Taahhüdü ihlal

148 yorum:

S_kirbas dedi ki...

BU KONU İLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR ACABA

mesut dedi ki...

kahraman maraşta oluyorda diğer illerde niçin denimli serbetlik olmuyor

mutsuz dedi ki...

Bizlerde şimdi emsal kararı gösterip dilekçeyle üst mahkemeye başvursak olmazmııı

ercan dedi ki...

bu emsal olması gerekmıyormu dıger acıkca taahudu ıhlal dısıplın ve tazyık hapsı yararlanamz demıyor yasa hakım ın de soyledıgı gıbı

O_karapinar dedi ki...

defsdfsd

O_karapinar dedi ki...

http://www.izmirhaber.com.tr/3544-haber-taahh%C3%BCt_ma%C4%9Fdurlar%C4%B1_isyan_etti.html

fikret35 dedi ki...

kahramanmaraş ta son durum nedir bilen varmı?

beşiktaşlı dedi ki...

selam tüm arkadaşlar.bende de 4 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezam var.Maraş'taki dostlarımla görüştüm 1 gün açık cezaevinde kalınıp denetimli serbestlikten yararlanılıyormuş.Bende bugün yola çıkacağım teslim olacağım.Hayırlısı Allah'tan çarşamba günü teslim olucam.Bana söylenildiği gibi olursa hemen sizlerle paylaşırım.Yüce Rabbim hepimizin,çoluk çocuğumuzun yardımcısı olsun.Umduğum gibi olursa perşembe günü çıkacağım,ayrıntıları ozaman yazarım.Herkeze hayırlı akşamlar.

gökhan altan dedi ki...

arkadaşlar ben Maraş'a teslim olmaya gidiyorum.Kesinleşmiş 4 dosyam var çarşamba sabahı  teslim olucam.Bana söylenilen 1 gün açık cezaevinde yatıp denetimli serbestlikten çıkacakmışım.Oradaki dostlarım söylediler.İnşallah umduğum gibi olur perşembe sizleri bilgilendiririm.Allah yardımcımız olsun

Cem3767 dedi ki...

kardeşim allah inşallah nasip ederde kurtulursun bizde kurtuluruz aynı durumdayım 3 tane evladım var kesinleşmiş iki adet hapısım var perşembe gunu haber verırsenız cok sevınırım hayırlara vesıle olur ınsallah

Cem3767 dedi ki...

Gökhan kardeşim inşallah dedıgın gıbıdır de kurtulur bıze de burdan haber verirsen ya da kahramanmarastakı konuya hakım arkadaşlar net bılgısı olanlar bılgı verırse cok sevınırım allah hepımızın yardımcısı olsun

O Choban dedi ki...

teslim olma...abim içerde denetimli serbestlik dilekçesi verdik ama bi cevap vermedi hakim bence bekle derim..

fikret35 dedi ki...

agbin 10 günü kaçırmışmıydı arkadaşım...maraştamı yatıyor ayrıca....maraş cezaevini radım herkesi salıyorlar

ibrahim dedi ki...

arkadaşlar ben pazartesi sabah 09.00 gibi teslim oldum infaza, akşam 20.00 de tahliye kararı ile çıktım isteyen arayabilir bilgi alabilir.

ibrahim dedi ki...

selam arkadaşlar.benim 3 tane kesinleşmiş  toplam 9 ay tazyikli hapis cezam vardı.sivil polislerden kaçarken memleketin ne kadar ara sokakları varsa öğrendim :) maraşa gidip işlemi yapıp memleketime geldim gerekli bilgi almak isteyen 0533.74 74 584 nolu hattımı arayıp bilgi alabilirler.msn adresim tyfklc28@hotmail.com.

fikret35 dedi ki...

savcılıktan 10 gün izni kullandıktan sonra ..kahramanmaraş a teslim olupta salınan hiç arkadaş varmı?

Cem3767 dedi ki...

ibrahim beyle telefonda konustum az once allah razı olsun ondan ben bugun ıtıbarı ıle kahramanmarasa teslım olmaya gıdıyorum allah hepımızın yardımcısı olsun

Cem3767 dedi ki...

on gunu kacıranlar sadece kahramanmarasta olmak uzere 18 gun yatıp salınıyor bılgılerınıze

Cem3767 dedi ki...

fikret35 ibrahim beyle gorusun benımde 10 gun surem vardı yarın gıdıp teslım olacam

çiçek dedi ki...

eşim 4 şubattan berialanya l tipi açık cevaevinde. 3 ayrı dosyadan 1 er ay tahahhüdü var. sivil polislere yakalandı, savcı 10 gün müddet verdi teslim olması ya da parayı ödemesi için. ödeyemedik o da zamanında teslim oldu, böylelikle açık cezaevi hakkını kaybetmemiş oldu. kapalı cezaevi daha kötü tabi. 7 aylık evliyiz, yeni girdiği işinden de oldu. acaba bu kararı emsal gösterse avukat çıkarırlar mı?

alpeeren dedi ki...

abi bende gitmeyi düşünüyom tel verirsen görüşelim 


doganservisekipmanlari@gmail.com

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar Kahramanmaraş yine kahramanlığını yaptı sabah teslim olursanız aksam 6 da öğleden sonra teslim olursanız sabah serbestsiniz

Anonim dedi ki...

Arkadaslar ben bugün 9 da teslim oldum 6 da işimiz bitti ta 7 arkadastik biz kurtulduk darısı diğer arkadaşlara

Anonim dedi ki...

Çünkü orda kahramanların kahraman Abdullah hakımı var

Cüneyt dedi ki...

Kahramanmaraş - Türkoğlu açık cezaevine nakil istesin

fikret35 dedi ki...

ARKADAŞLAR   AHİM  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU POSTA İLE OLUP ÜCRETSİZDİR. ŞU AN DENETİMLİ SERBESTLİK KURALININ UYGULANMAMASI DA BİR KANUN UN İHLALİDİR. AVRUPA İNSAN HAKLARINA BAŞVURU YAPALIM.SEVGİLİ CÜNEYT ARKADAŞIMIZ DAN RİC EDELİM FORM MATBU OLUP İNTERNETTE VARDIR. ONU DOLDURUP HERKES POSTAYA VERSİN..SESİMİZİ EN KISA YOLDAN BÖLE DUYRMAYA BAŞLIYALIM DÜŞÜNSENİZE HERKES BU BAŞVURUYU İVEDİ ŞEKİLDE YAAPR İSE..TÜRKİYEDE DAHA KOLAY SES GELİR.

fikret35 dedi ki...

başvuru yaptıktan sonra adalet bakanlığı ahimde bulunan hakim tarafından bilgilendriliyor..lütfen bilinçli yapalım bu işi.. her yolu deneyelim...diğer illerin uygulamaması açıkca kunun ihlalidir. ve ahim e bireysel başvuru hakkı verir bize.

fikret35 dedi ki...

AHİM E TOPLU BAŞVURU  TÜRKİYEDE  HER KESİMİN HABER YAPABİLECEĞİ BİR OLAYDIR.....AHİM E TEK TEK BAŞVURU YAPALIM EN KISA SÜREDE.....SONRA HABERLERE VERELİM..GÖRECEKSİNİZ.EN KSIA SÜREDE YANKI BULACAKTIR.

besıktaslı dedi ki...

var

besıktaslı dedi ki...

maraşa teslim olun sabah teslim olursanız akşam cıkıyorsunuz

gokhan altan dedi ki...

arkadaşlar çarşamba sabahı teslim oldum akşam cıktım.sakın ürkmeyın oradaki insanlar gerçekten çok efendi davraıyor ve işlerini eziyet vermeden yapıyorlar.hiç kimse düşünmeden gidebilir.herhangi bir masrafyok

Cem3767 dedi ki...

esım sabah kahramanmarasa teslım olmaya gıttı.aksam 8 de cıkacagım dıye telefon ettı ancak haber yok henüz merakla bekliyorum.

Yasmel34 dedi ki...

varmı bı haber

Gokhan altan dedi ki...

arkadaşlar 4 dosyam vardı 27-02 tarihinde Maraş'a teslim oldum aynı günün akşamı çıktım.Gbt tamamen temizlendi 1.dosyanın kesinleşmiş 90 gün cezasını ilk önce denetimli sebestlikten yararlandırdılar.3 ay sonra yine tutklamam çıkacakyine gidip aynı işlemler yapılacak taki 4 dosyanın cezası bitene kadar.yani birden fazla dosyası olanlar birkaç defa gidecekler.size evrak veriyorlar ikametiniz neredeyse oranın denetimli serbestlik bürosuna gidiyorsunuz bunun için 3 gün süreniz var.gerisini onlar size sğylüyor.

Cem3767 dedi ki...

ne haber var ne ses öğlen oldu ses yok hapishaneyı arıyacam bakalım ne dıyecekler gokhan beyden de ses yok  oda çıkamadı heralde hayırlısı bakalım ben sızlerı haberdar ederım aldıkça bır haber
 

Gokhan-altan dedi ki...

Selam Cem Bey Gökhan ben.Ben çıktım gerçekten sıkıntı yok .Yorumlardaki ismim besıktaslı oraya detayları yazdım herkeze saygılar

Hurdazar72 dedi ki...

hala bi haber yokmu

Hurdazar72 dedi ki...

bu 18 günişini anlamadım ben 10günlüksüreyi doldurmuş olanlar 18 gün yatıyormuş bunu öğrenemedim

Hurdazar72 dedi ki...

gökhan bey 10 günü doldurmuşve yinekaçak durumda olanlardamı aynı gün çıkıyor yoksa 18 gün yatıyormu bu bilgiyide verirseniz sevinirim

Unknown dedi ki...

Valla gidip 18 gun yatacam bn yahu iyi bir meslegede sahibim orda bos durmayiz calisirik...

Cem3767 dedi ki...

arkadaşlar esım hapısten cıkmıs cok sukur yolda su an evıne geliyor sızlerınde hemen kahramanmarasa gıdıp teslım olmanızı dılerım hıc olmazsa yakalanma korkusuyla yasıyacagınıza bır ıkı gun hapıste yatın en ıyısı

Unknown dedi ki...

Cem6767 maille irtibata gecermisiniz. Serkansgrl@gmail.com

Cem3767 dedi ki...

arkadaşlar ben 01.03.2013 tarihinde sabah 09.00 teslım oldum kahramanmaras infaz yazı ıslerıne adliyeye yanı dun aksam 02.03.2013 tarıhınde aksam saat 08.00 de benımle beraber 22 arkadaşımı çıkardılar .Kahramanmaraş hakine burdan bınlerce defa teşekkür edıyorum allah yar ve yardımcısı olsun bızım durumuzda olanlarda gıtsınler bır an once teslım olsunlar 18 gun muhabbetıde eger 10 günlük suresı ıznını alıp aşanlar için benım pazar gunu doluyordu 10 gunum o yüzden perşembe sabahı gıdıp teslım oldum benım gıbı orda bulunan arkadaşlarıma da cok teşekkür ederım bırbırımıze hep yardımcı olduk haklarını helal etsinler hayırlı geceler yolunuz acık olsun

Cem3767 dedi ki...

cok sukur cıktı

Cem3767 dedi ki...

arkadaşlar ben 01.03.2013 tarihinde sabah 09.00 teslım oldum . kahramanmaras infaz yazı ıslerıne adliyeye .bugun yanı dun aksam 02.03.2013 tarıhınde aksam saat 20.00 de benımle beraber 22 arkadaşımı çıkardılar .Kahramanmaraş hakimine burdan bınlerce defa teşekkür edıyorum allah yar ve yardımcısı olsun bızım durumuzda olanlarda gıtsınler bır an once teslım olsunlar .18 gun muhabbetıde eger 10 günlük suresı ıznını alıp aşanlar için benım pazar gunu doluyordu 10 gunum o yüzden perşembe sabahı gıdıp teslım oldum benım gıbı orda bulunan arkadaşlarıma da cok teşekkür ederım bırbırımıze hep yardımcı olduk haklarını helal etsinler hayırlı geceler yolunuz acık olsun

Cem3767 dedi ki...

sagol gokhan bey ben gıttım geldım teşekkürler

Cem3767 dedi ki...

10 günlük süreyi aşmışsanız 18 gün yatmak sorundasınız ama oda sadece kahramanmaraşta

akıncı dedi ki...

 Arkadaşlar annem tahahhüt ihlalinden dolayı kapalıya alındı..Kahramanmaraşta bayan açıkcezaevi var mı? Oraya nakil istesek nakil de olsa Kahramanmaraşta çıkartırlar mı annemi?

Hurdazar72 dedi ki...

teşkr ederim bilgi için eşiniz 10 günlük süreyi doldurmuşmuydu

Cem3767 dedi ki...

anneni kahramanmarasa - turkoglu cezaevine naklını ısteyın

Cem3767 dedi ki...

hayır

Bekir Keskin dedi ki...

deyerli arkadaşlarım k.maraş infaz hakimine çok teşekür ..bende bir gün yatıp duşarı çıktım..denetimli sebestlikten yararlandırıyor..tüm madur arkadaşlarımın en kısa zamanda özgürlüye kovuşmasna dilyorum..bu sitedeki tüm arkadaşlara teşekürlermi iletyorum.bence tüm arkadaşlar özgür oluncaya kadar mücadelye devam.saygılarmla

Murat dedi ki...

slm sen maraslımısın

Vatandaş dedi ki...

arkadaşlar, gerekçeli karar okunmasından tam 2 yıl geçti..ceza zamanaşımı ne zaman başlar ne zaman biter bilen varsa yazarsa sevinirim ayrıca kahramanmaraşa gittiğimiz zaman kime nasıl teslim olucaz,detaylarını anlatabilirseniz seviniriz.Belli bi kuruma mı polise mi nereye gidicez nasıl yapıcaz bu işi detaylı anlatabilirseniz çok seviniriz.saygılarımla Allah herkese borcunu ödeyebilecek kuvvet versin hiç böyle durumlarla karşılaşmayalım inşallah.

fikret35 dedi ki...

gerekçeli karar yüzüne karşı okundu ve sen bir yüksek mahkemeye itiraz etmedi isen.kararın okundu gu tarihten bir hafta sonra karar kesinleşir. bu tarihten tam iki sene sonra cezazamanaşımı oluşur....

Cem3767 dedi ki...

Vatandaş Kahramanmaraş adliyesi infaz yazı işlerine gidip teslim oluyorsun onlar yazı işlerini yaparlarken sivil polislerle beraber önce hastaneye ordan kapalı cezaevine gidiyorsun sabahtan teslim olursan iyi olur çünkü öğlen açıkcezaevine teslim ediliyorsun işlemlerin biterse o gün aksam saat 8 de olmadı ertesi gün  akşam saat 8 de bırakıyorlar saygılarımla selamlar

mısafır dedi ki...

arkadaşlar artık ozgur bırı olarak sızlere yazıyorum ben busıteyı takıp edıyordum ama ılk defa yazıyorum tabıkı zor iş pısıkıolojık olarak herkez cesaret edıp gıdemeye bılır ama allaha sıgının ve mutlaka gıdın ve ozgurlıgunuze kavusun ıbrahımden ve hakım abdullah ozerden allah razı olsun onların budunyada ve ahırette allahım ayaklarını taşa degdırmesın bende o 21 kısının yanıdaydım hepsıde adam gıbı adam hepsı vardan yoga dusmus veya cok zor gunler gecırmış ınsanlar ama dun ıtıbarıyle ınanıyorum yenıden dogduk ve yenıden hayata gırıs yaptık bende cıkar cıkmaz telefon numaramı yazdım ve ıbrahımmın sevabına bır nebze ortak olamak ıstedım hıc korkmayın tevekul edın ve maraşa gıdın alın ozgurluk belgenızı bılgı almak ısteyenler 5305833983 allah yardımcınız olsuın

Vatandaş dedi ki...

ben hiç mahkemeye katılmadım.4 tane mahkeme olmuş.sonrasında 1 mart 2013 itibari ile gerekçeli kararın çıkışından tam 2 sene doldu. 1 hafta sonra kesinleşiyorsa o halde bugün de dahil 5 gün daha var eğer dediğiniz gibiyse zaten öbür türlü Bende kahramanmaraşa gitmeyi düşünüyorum.Herkesin Allah yardımcısı olsun kaçarak yaşamak kadar kötüsü yok bir çok ağır suçlar işlemiş insanlar ortalıkta gezerken insanın çok zoruna gidiyor bu durum suçumuz ben borcumu ödeyeceğim demek...Adalet sistemi bu şekilde kör ve topal malesef.Benim ülkemde borcundan dolayı kimse hapis yatmayacak demişti başbakan..sözlerini unuttu..inşallah bu sıkıntıları yaşayanlar bir daha ki seçimlerde söz verip tutmayanları hatırlarlar..

Fevzi69 dedi ki...

benim abimin 3 ayrı dosyadan üçer ay yani toplam 90 günlük ttahhüdü ihlanden cezası var yaklaşık ikisenedir kaçak yaşıyor oda oraya gitse aynı şekilde çıkabilirmi yardımcı olursanız sevinirim

Fevzi69 dedi ki...

pardon 120 günlük hapsi var

Cem3767 dedi ki...

bir an önce gitsin kardeşim esaretten kurtulsun ama dıkkat etmesı gereken tek şey oraya kadar yakalanmaması ondan sonrası kolay allah yardımcınız olsun alt yorumlarıda okursan daha fazla bılgı sahıbı olursun

Cenayser dedi ki...

oğlum taahhütten 9 aydır aranıyor. anladığım kadarı ile taahhüdü imzaladıktan sonra 10 gün içinde müracaat edilirse 1 günde çıkıyor. 10 günü geçirirse 18 gün yatmak zorunda doğru mu anladım teşekkürler

ayegn dedi ki...

Bildiğim kadarıyla oğlunuz yakalanmamışsa yani, 10 günlük süre içinde git teslim ol denilmmemişse (buda yakalanmadığı anlamına geliyor tabiki), maraşa gidip 1 gün yatıyor, sonra denetimli serbestlikten faydalanıyor.Eğerki 10 günlük süre bittikten sonra teslim olursa 18 gün yatıyor.Takip ettiğim kadarıyla durum bu..

Köksal Selcik dedi ki...

tahüdü ihlal madurları biz Ab Türk Haber ve Ab tv Antalya olarak derdinizi derdimiz bilerek Kahramanmaraş infaz hakimini CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİZ. haberi okumak isterseniz Ab Türk Haber yada Ab tv Antalya'yı tıklamanız yeterli. Konu ile ilgili yapabileceğimiz basın olarak her konuda yanınızdayız 


Tel : 0 242 248 82 22
       0 543 218 10 00
                                                         AB MEDYA GURUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI
                                                                                KÖKSAL SELCİK

Coskuncagan dedi ki...

ben burada bU kadar yazı okudum herkes  burada oraya gittiğinden söz ediyor ama hiç kimse emsal kararını yayınlamıyor....NEDENSE  ...

Haticem dedi ki...

Arkadaşlar benim cezam denizli bozkurt cezaevine cıktı. on gunluk sürem pazar doluyor. Kahramanmaraşta olan denetimde serbestlik başka yerde yokmu. 6 ay cezam.Bilgi verirseniz sevinirim.

Nahsencelik dedi ki...

yok  kardeşim şu an  yanlız maraş biz gittik  geldik sende  durma hemen  cık 10 günlük süren dolmadan dolarsa  18 gün hapis  yatarsın  oda  kapalıya  koyuyorlar  sıkıntı  yani

Vedat dedi ki...

karar kesinleştiği gün itibariyle 2 yıl dolduysa hemen dilekçe verin zaman aşımı düşer.

Cem3767 dedi ki...

evet dogrudur

Cem3767 dedi ki...

coskuncagan kardesım tarayıcım olsa hemen koyardım ama maalesef yok ama alttakı yorumların cogunda telefon nımaraları var ara gorus bılgı alırsın bız 22 kışıydık komple esnaftı bu ısın sakası yok bende gıresunlu ıbrahım abıyı arayıp oyle gıttım

Cem3767 dedi ki...

cem3767@hotmail.com

Cem3767 dedi ki...

gecmıs olsun

Mfhasirci dedi ki...

arkadaşlar hiç üzülmeyin ben maraş tan yazıyorum adliyeden hakimimiz bu
durumları kesin salıveriyor aynı gün olmazsa ertesi gün muhakkak
çıkıyorsunuz gelin teslim olun hiç çekinmeden 0536 589 27 19

Cem3767 dedi ki...

http://imzakampanyam.com/suclu... …herkes atsın imzasını bu kampanyaya

mustafa dedi ki...

ben mustafa kredi borcumdan dolayı bu ayın 21inde mahkemem var mahkemeye gitsem ceza evine girermiyim yardımcı olun ne yapmamlazım ödeme iklalinden dolayı

Cem3767 dedi ki...

emalini kaydettim görüşürüz inşallah

Erdoğan Pen Zonguldak dedi ki...

çıkarsan ssnden savunmanı isteyecek ve sana zaman vercek 1ay kadar ozamana kadar ödemezsen 3ay hapis çıkar

Siircan01 dedi ki...

http://www.dbyhaber.com/haber/guncel/vekiller-milleti-umursamadi-/8956.html

DBYHABER ve birkaç site haricinde basın sessiz .her ortamda birleşelim dostlar... bu haber sitelerini okusun insanlar. twitter da tt yapalım. sesimizi elbet duyacak birileri

Siircan dedi ki...

http://www.dbyhaber.com/haber/guncel/vekiller-milleti-umursamadi-/8956.html

DBYHABER ve birkaç site haricinde basın sessiz .her ortamda birleşelim dostlar... bu haber sitelerini okusun insanlar. twitter da tt yapalım. sesimizi elbet duyacak birileri.Ayrıca Cüneyt Bey Allah razı olsun

Erdoğan Pen Zonguldak dedi ki...

 kardeş emsal karara gerek yok denetimli serbeslik burosunu ara tel 0344 211 16 88

Ist18 dedi ki...

 tmm abi güzel imzalayalım ama insan ürküyo,isim soyisim istiyor mail istiyor,acaba kurumlar takip ediyormu diye insan gerçekten korkuyor bwn mesela imzamı veremedim.saygılar..

Cem3767 dedi ki...

kardeşim niye korkuyorsun ki devlete kafa tutmuyorsun , bir kurumu aşağılamıyorsun ,bir insanı rencide tehdit gasp etmiyorsun en doğal hakkın olan inandığın işi demokratik yolla hakkını arıyorsun yok kım ne ederse etsin bana bulaşmasınlar diyorsan başka ama bugün bana yarın sana da lazım olur haklar özgürlükler yine de saygı duyarım herkes aynı düşünmek sorunda değil saygılarımla allah herkesin yar ve yardımcısı olsun 

mustafa dedi ki...

cem bey hayırlı aksamlar.ben mustafa.ben bu olayı bugn bır yakınım aracılıgı ıle ogrendım.benımde ıhlalım var ama henuz mahkemede yakalamam falan cıkmadı.ozurdıleyerek sormak ısterım sadece yakalama cıkıncamı oluyor bu marastakı olay.

Yn Nurtekstil dedi ki...

arkadaşlar, beni bugün yakalayıp adliyeye gönderdiler hakim 10 gün içinde borcunu ödeyemezsen silivri açık ceza evine teslim ol dedi. öğrenmek istediğim konu şudur.
1- iki sene yakalanmazsam cezam düşüyormuş benim cezamın düçmesine 3 ay kaldı şimdi yakalandığıma göre bu süreç yeniden iki senemi oluyor yoksa üç daha yakalanmazsam cezam düşüyormu.
bu konu hakkında malümatı olan varsa lütfen beni aydınlatsın teşekkür ederim

Gokhan-altan dedi ki...

Cem bey sizi çok takdir ediyorum ben imzaladım.elinize sağlık

Cem3767 dedi ki...

tesekkurler

Erdoğan Pen Zonguldak dedi ki...

kardeşm maraşa git orda denetimli den yararlan kafan arımasın benimde var ben zonguldaktan gidecem salı günü bügün aradım hakimin kalemini gel dedi bende gidecem yararlanacam

berko35 dedi ki...

RAKADAŞLAR İYİDE BU NASIL İNSAN HAKKI NASIL EŞİTLİK KAHRAMANMARAŞTA OLAN NEDEN İZMİRDE İSTANBULDA YADA IĞDIRDA OLMUYOR KAHRAMAN MARAŞ BAŞKA Bİ ÜLKEMİ BENDE BABAM İÇİN DİLEKÇE VERDİRDİM AMA CEZA HAKİMİ KARAR VEREMİYO ON GÜNDÜR BU NEYA
BANA BU KONUDA YARDIMCI OLABİLECEK ARKADAŞLARDAN MSJ BEKLİYORUM

Cem3767 dedi ki...

burdaki çoğu insan senin dediğini dedi diyorda ama maalesef burası türkiye vatanımız bunu da gözardı edemeyiz .yurdun dört bır yanından geldık geldım kahramanmarasa teslim oldum allah bir degıl bınlerce kez razı olsun hakımımızden bızı 1 gun sonra salıverdı teslimden sonra senın de yapacağın sey bu kardesım ya hıc olmazsa ne yapcaktık ya da yapacaktın şükürler olsun sorunun bir çözümü olması güzel .sana allah kolaylık versın zor ıs aylarca yıllarca kaçan arkadaşlarımız vardı o yüzden hayırlısı neyse o olsun baban ıcın .olmadı on günlük sure mi verdıler al babanı doğru maras adlıyesıne infaz yazı işlerine sonrası kolay sana şunu diyorum ordaki sivil memur polis arkadaşlar bile müthiş insanlar alakadar oluyorlar allah onlardan da razı olsun .gedince daha iyi anlarsın saygılarımla allah yar ve yardımcın olsun

Mfhasirci dedi ki...

arkadaşlar.adım fatih maraşlıyım. hiç üzülmeyin bu şekildeki taahhüt mağdurları cezası alanlar k.maraştaki hakimimiz yatırmıyor. şartlı salıveriyor ama yoğunluk olmadığı müddetçe gelin teslim olun derim. 0536 589 27 19

Happymer101 dedi ki...

SELAM ARKADAŞLAR BENİMDE TAAHÜDTEN 1 DOSYAM VARDI VE ARAMAM DAHA YENİ EKRANA DÜŞMÜŞTÜ FAKAT BİZ KARŞI TARAFI DAVA ETMİŞTİK İCRADA USULSÜZLÜKTEN VE BİZ KAZANDIK DAVAYI İNFAZIN KALDIRILMASI İÇİN YARGITAYA BAŞVURDUK AMA KAHRAMANMARAŞTAKİ GÖREVİNİ LAİKİYLE YAPAN SAYIN HAKİMİMİZ ABDULLAH ÖZERİN VERDİĞİ BU VİCDANLI VE ADALETLİ KARARINI DUYDUM   VE YOLA ÇIKTIK 1 GÜN MİSAFİRLERİ OLDUM VE DÜN AKŞAM 07/03/2013 DE TAHLİYE OLDUM LÜTFEN GİTMEKTEN ÇEKİNMEYİN VE POLİSLER GARDİYANLAR HEPSİ ÇOK NAZİKLER İŞLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPIP BİRAN ÖNCE TAHLİYE EDİYORLAR ARTIK KAÇAK YAŞAMAYIN VE SİZDE BU KAYITSIZ YAŞAMAYA BİR SON VERİN LÜTFEN.BEN BUGÜN YERE OKADAR SAĞLAM BASRIĞIMI HİSSETTİMKİ KİMSADEN KORKMADAN ADLİYE BİNASINDA ÇOK RAHAT İŞLEMLERİMİ YAPTIRDIM.BEN KURTULDUM DARISI SİZLERİN BAŞINA..

misafir dedi ki...

Arkadaşlar bu akşam 21.48 itibariyle sayın hakimimiz Abdullah Özerin kararıyla babam dahil 21 mağdur insan daha Maraştan tahliye edildi.Hiç düşünmeden bir fırsatını bulup gidin.Bizde ilk başta tereddüt ettik fakat sonunda rahat nefes aldık.Allah Abdullah Özerden razı olsun.Ne kadar baskı görsede hala dimdik duruyor.Bizler gibi mağdur insanların dualarıyla da hayatının sonuna dek dimdik duracaktır Allahın izniyle

akar dedi ki...

s.a 10 gunluk sure geçerse maraşa gıtsen bile 18 gun  yatıp öğle çıkartıyorlar biz,m gurupta vardı 18 gun o arkadaş kaldı 10 gunluk suren pazara bile rastlasa ogun maraşa teslim olman gerekir ihmal etme maraş gerçekten harika adliyede hapishanede tüm görevliler harika insanlar 1 gün kaldık acık ceza evindeki gardiyanlar 18 kişi idik kendi yiyeceklerini bize ikram edip doyurdular hiç oyalanma git selamün aleyküm

cem3767 dedi ki...

arkadaşlar bayan mağdurlar için nasıl bir uygulama yapılıyor bilgisi olan var mı baylar tamam ama bayanlar için yapılan işlemlerden bilgisi olan varsa lütfen yazsın

akar dedi ki...

bayanları gunluk işlemlerini bitirip salıveriyorlar bizimle orda vardı öyle duyduk
 

ilker_68 dedi ki...

kardeşim aynı günde salınıveriyor birgünde kalabiliyor kesin aynı akşam salı verme diye yok türk oglunda bayan yeri yok kapalı cezaevine alıyorlar aynı akşam aldıgımızda var birgünsonra çıkarttıgımızda var onun için buna göre gidin ben birebir yaşadım kardeşimi götürdüm gittim

Cem3767 dedi ki...

tesekkurler

Cem3767 dedi ki...

inşallah

Hapyymer101 dedi ki...

 BEN BAYANIM 1 GÜN KALDIM AYNI GÜN YETİŞMEYE BİLİYOR.

Happymer101 dedi ki...

 bayanlarda baylar gibi teslim oluyo aynı işlemlerden geçiyo bayanlar koğuşunda en fazla birgün misafir oluyo karşılamalarıda iyi yanlız yanına pijama veya eşofman alsın her ihtimale karşı sorun yok yani hergün çekmektense 1 günde halledebilirsiniz.

Cem3767 dedi ki...

geçmiş olsun

Esra dedi ki...

arkadaşlar bi arkadaşımın 25 tane taahhüdü var 6 tanesi çıkmış durumda maraşa gitse kaç gün yatar ayrı ayrı dosyalar için kaç gün yatması lazım nolur bi yardımcı olun..

Cem3767 dedi ki...

6 dosya kesinleşmiş ise bir işlem yapılır evraklar yetişirse o akşam olmadı ertesi akşam 8-9 gibi çıkıyoruz

mustafa dedi ki...

cem bey ıyı aksamlar.ben mustafa...mahkeme kararı ıle gıtsem marasa olurmu.lutfen acıl cevap

Cem3767 dedi ki...

yakalama emrini almanız daha iyi olur bence 10 günlük sürede gidin .  ben öyle yaptım çünkü bazı avukatlar uygulatmıyorlar mahkeme kararı olduğu halde hapis kararını yine de tercih sizin

Tolgadogan55 dedi ki...

abim yarın gidecek

hatice dedi ki...

dışardan gelenleri kabul etmiyorlar ama abiniz kiminle görüştü de bu kanıya vardı

Nahsencelik dedi ki...

arkadaşlar  infazı kesinleşmemişler  maraşa  gitmesinin  bir  anlamı  yok   işlem yapmıyorlar  geri  gönderiyorlar  bilginiz  olsun05074624464

çiçek dedi ki...

Merhaba, daha önce de belirttiğim gibi Alanya adliyesine tazyik hapsi nedeniyle (toplam ceza 3 ay) 1 aydır yatmakta olan eşim K.Maraş daki emsal kararı göstererek dilekçe verdi. 10 gün oldu ne olumlu ne de olumsuz bir cevap alamadık. Ne yapmalıyız? Beklemeli mi yoksa AİHM e başvurmalımıyız? Dilekçe neticesi nereden öğrenilebilir? Lütfen yardımcı olup,  yönlendirirseniz sevinirim...

Cem3767 dedi ki...

yanlış bilgiye sahipsiniz yurdun dört bir yanından gelenlere yardımcı oldu biri de bendim

Eyyüp doğan dedi ki...

herkesle

Kaanyucebilgic dedi ki...

Arkadaslar iyiaksamlar hepinize tahudu ihlalden sucundan 15 gundur acikceza evinde yatiyorum bugun saat 3 te 5gun ozel izin hakkim vardi onu kullanarak ciktim 4 .yargi paketinde tahuduihlal sucundan hapislerkalkiyormubilen varmibirde tahudu ihlalden okadar cok kisi varki 480 kisi var acik ceza evinde 230 tanesi tahut

Mfhasirci dedi ki...

arkadaşlar. adım fatih maraşlıyım. hiç üzülmeyin bu şekildeki taahhüt mağdurları cezası alanlar k.maraştaki hakimimiz yatırmıyor. şartlı salıveriyor ama yoğunluk olmadığı müddetçe gelin teslim olun derim (böyle fırsatınız varsa yararlanın) .telefonum.  0536 589 27 19

Mfhasirci dedi ki...

 25 tane azmış yaa

Mfhasirci dedi ki...

türkoğlu açık ceza evine nakil istesin derim

Mfhasirci dedi ki...

siz nerden biliyorsunuz hatice hanım dışardan gelenleri kabul etmediklerini

Mfhasirci dedi ki...

 arkadaşlar. adım fatih maraşlıyım. hiç üzülmeyin bu şekildeki taahhüt
mağdurları cezası alanlar k.maraştaki hakimimiz yatırmıyor. şartlı
salıveriyor ama yoğunluk olmadığı müddetçe gelin teslim olun derim
(böyle fırsatınız varsa yararlanın) .telefonum.  0536 589 27 19

hatice dedi ki...

ARAYIP KONUŞTUK GÜNDE 1000 KİŞİ ARIYOR BURAYI DEDİLER VE DİREK İNFAZ BÜROSU BUNU BÖYLE SÖYLEDİ

hatice dedi ki...

ya biz tekrar aradık biraz önce gelin deiler ama daha önce gelmeyin demişlerdi peki yolda giderken yakalanırsa ne olucak peki bi cvp verin ilk defa böyle bişey başımıza geliyor yakalama kararı çıktı çünkü

hatice dedi ki...

belirli bi harç ödemesi yapılıyormu oraya gidince ve neler gerekiyor yanında ne götürmesi gerekiyor

yasin dedi ki...

BEN ISTANBULDAN GITTIM 19 AYRI ILDEN GELENLER VARDI HEPIMIZEDE İŞLEM  YAPTILAR

Gokhan-altan dedi ki...

sadece nüfuz cüzdanı yeterli.Hiçbir ödeme yapılmıyor rahat kıyafet tercih etsin çünkü Hakim Bey veya Savcı Beyi bile görmüyor.Sabah teslim olsun ki akşam bırakılsın.Öğleden sonra teslim olursa 1 gün yatar.Çünkü işlemler yetişmiyor.Allah Korusun yolda başına bir iş gelirse Savcılıktan 10 günlük süresini alabilir.Yola devam etsin.Vakit kaybetmeyin.Geçmiş olsun

msfr dedi ki...

arkadaşlar yardım edin .akrabam gitti maraşa dün sabah teslim oldu bugün çıkmadı panikteyiz.

msfr dedi ki...

kimse yokmu?

fatih hasırcı dedi ki...

çıkar çıkmasına da zaten 2 yıl olmuş tazyik hapsi zamanaşımına uğrar endişen olmasın. maraşlı fatih 0536 589 27 19

fatih hasırcı dedi ki...

sevgili arkadaslar adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19............

fatih hasırcı dedi ki...

sevgili arkadaslar...!
adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır demedi deme :) ) yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

fatih hasırcı dedi ki...

sevgili arkadaslar adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır) yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

fatih hasırcı dedi ki...

merhaba mağdur kardeşlerim...!

ben maraşlıyım bu olayı sürekli takip ediyorum. dosyaları 4 den
az olan kardeşlerim çekinmeden gelsin. denetimli serbeslikten
faydalanın. numaram 0536. 589. 27. 19..arayın görüşelim. yardımcı da
oluyoruz.

fatih hasırcı dedi ki...

merhaba mağdur kardeşlerim...!

ben maraşlıyım bu olayı sürekli takip ediyorum. dosyaları 4 den
az olan kardeşlerim çekinmeden gelsin. denetimli serbeslikten
faydalanın. numaram 0.536. 589. 27. 19 arayın görüşelim. yardımcı da
oluyoruz.

fatih hasırcı dedi ki...

merhaba mağdur kardeşlerim...!

ben maraşlıyım bu olayı sürekli takip ediyorum. dosyaları 4 den
az olan kardeşlerim çekinmeden gelsin. denetimli serbeslikten
faydalanın. numaram 0.536. 589. 27. 19 arayın görüşelim. yardımcı da
oluyoruz.

özcan çakır dedi ki...

ben bursadan özcan çakır taahüdü ihlallere denetimli serbestlik yasasından yararlandırdığı için sayın hakim ABDULLAH ÖZERE çok teşekür ediyorum ben buna hz Ömer adaleti diyorum hz ömerin adaletinden yararlanmak isteyenler maraşa gitsin.....

özcan çakır dedi ki...

ben bursadan özcan çakır taahüdü ihlallere denetimli serbestlik yasasından yararlandırdığı için sayın hakim abdullah özere teşekkür ediyorum ben buna hazreti ömer adaleti diyorum hz ömerin adaletinden yararlanmak isteyenler maraşa tel:05344059299

hakan dedi ki...

arkadaşlar tam maraş hazırlığı yaptım maraşta fatih arkadaşla görüştüm sağolsun bana bir dosyayı incele bakalım dedi bir de ne göreyim şikayetçi duruşmaya gelmediği için iki taahhüdü ihlal dosyamda düşmüş . Sen sağol Fatih kardeşim bir aydır gece uyuyamıyordum.. Senden allah razı olsun : )

mehmet77 dedi ki...

sn haksever haklı normal alacaklı konusunda haklısın ama kan emici tefecilik yapan bankalara ve bunların şerefsiz kan emici sülük avukatlarına ne diyeceksin onlar öbür dünyada nasıl hesap verecek burdaki çoğu mağdurlar ne çekiyorsa avukatlardan çekiyor 5 lira borca karşılık 15 lira isteyen avukatlardan bahsediyorum galiba sen avukatsın?

hatice dedi ki...

bu kararı bugün yargıtayın önlediği haberleri var cnn de bu karardan yararlananların ne olacağı yargıtayın vereceği karara bağlıymış şimdi tahliye olanların sevinçci kursağındamı kaldı verilen karar geri alınabilrmi

hasan 165 dedi ki...

sen orda konuşuyorsunya ver şimdi ver bana 15.000 bide böyle konuş bakalım senin her halinden belli esnaf olmadığın bizlerde mallarımızı kaptırdık ama biz kaçmadık borçtan dolayı bir kere şunu söyleyim art niyetlisin yargısız infaz ediyosun peki bu insanlar neden taahüdüd ettiler hiç kafan çalışmıyormu borçtan kaçmadılar burdayım dediler ödemeye çalıştılar ödiyemediler kaçsaydılar niye taahüdüd etsin başını belaya soksun hapis çıkacak diye ama vadandaşlar art niyetli düşünmediler senin gibi taahüdüd ettiler borçunu ödemecesine demekki senin borçun olsa kaçıcan borçun yokki böyle rahat rahat konuşuyon

hakseverhaklı dedi ki...

yani sen şimdi,taahhüdü ihlalden kurtuldum ama borcumu illa ödeyeceğim mi diyon,,,hiç sanmam,benim öyle nice paralarım gitti.borcum borç diyenlerden,bir kere insan ödeyeceği miktar için taahhüd verir.ama yine ödemiyorsa ve cezadan kurtulmak içinde bu sitedekiler gibi uğraşıp,kurtuldum diyede bu kadar sevniç naraları atıyorsa kimse beni mağduriyetine ?inandıramaz.

hakseverhaklı dedi ki...

ya ben lafımı ortaya yazdım,beğenen alsın beğenmeyen bu tür bahanelerle teselli bulsun,benim bu dünyadaki adalet sistemi ile avukatla,mahkemeyle işim kalmadı.1 e 15 alan da versin hesabını o da kul hakkına girmişse...dedim ya hakkımı yiyen herkesin "Kul hakkı ile Allah Huzuruna"çıkmasını bekliyorum.giden gitti,Şükür yıkılmadım.Ama kimsenin bir kuruş hakkını yemedim.Aç kaldım ama yemedim.Bilmiyorum belki sevinenler arasında benimde canımı yakanlar var..demem o ki ben onlara HAKKIMI HELAL ETMİYORUM...

hakseverhaklı dedi ki...

YARGITAY KARARLARINI BOZMUŞ,SANIRIM ARTK HASTALANMA SIRASI SİZDE DEĞİL ONDA

çetin dedi ki...

ya neden sadece maras bu adalet sıstemı tum turkıyede yanıs yorumlanıyorda sadece marastamı dogu yapılıyor merak ettım arkadaslar ........cevap ıstıyorum

Cüneyt Özdemir dedi ki...

şu an maraş otogarındayız dun teslım olduk bugun serbestız bılgı almak ısteyen ıcın yarın tlf yazacagım ıyı aksamlar

SAMET dedi ki...

HAKİM BEY ZATEN ADAMIN HASI HASTASIYIZ KENDİSİNİN VERDİĞİ KARARDAN CEZA ALAN ADAM BİLE İTİRAZ ETMİYORSA DEMEK BİR GÜVEN VAR HAKİME KARŞI YERİNDE VERDİĞİ KARARLAR

hakseverhaklı dedi ki...

tamam bu hukuk sisteminde denetimli serbestlikle yolunuzu buldunuz.sizden alacaklı olup da ,hakkını bir güzel yediğiniz insanlar sizi Allah'a şikayet ediyor.Bakalım öte dünyada sizi kim kurtaracak.

Emrah Gök dedi ki...

merhaba arkadaşlar bene size özgür biri olarak sesleniyorum tahaddütden 1 adet dosyam vardı aranmam ekrana düşmüş adliyeden 10 günlük süre verdiler araştırdım bu sitedeki yorumlara baktım gaziantepten bir abimizin tlf numarasını alıp görüştüm doğrusunu söylemek gerekirse çekinip korkuyordum ama abimizin desteğiyle yola çıktım şimdi özgürüm adliyedeki memurlara sivil polislere ve sayın infaz hakimimiz abdullah özerden allah razı olsun ellerini öpüyorum allah tuttuğunu altın etsin bilgi almak isteyen 0507 818 09 80

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Yaptığını bu haberler tüm taahhüd mağdurlarının durumunu anlatmak ve Sayın Hakimimize şükranlarımızı iletmek için çok iyi olmuş.sizleri tebrik ediyorum.Arkadaşlar taahhüd mağdurları sitesinde Ankara'da müsteşar ve yardımcılarının hem telefonları hem de mail adresleri var.Ben az önce hepsini aradım ve mail attım.durumumuzu arz ettim hapis cezalarının uygulanmasıyla ailelerin perişanlığını detaylı izah ettim.Telefonla iletişimde sekreter hanımlar oldukça sıcakkanlı vazifelerini yapıyorlar.onlara da teşekkür ederiz.Mail lerin ulaştığına dair teyidi veriyorlar.lütfen Cem beyin dediklerini dikkate alalım.Lütfen herkes mail.atsın.bakın 250 bin kişi 2 mail atsa karşımızda ne avukat nede başka bir güç bizi önemsememezlik yapamaz.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

cem bey size sitedeki arkadaşlara yardımlarınızdan dolatı teşekkür edrim.sizin yönlendirmeleriniz çok doğru.mail adresim gokhan-altan@hotmail.com 

Cüneyt Özdemir dedi ki...

cem3767 mail varmı?