Çek Kanunu Kabul Edildi, Çekte Hapis Yok

Çek yasası
TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Yeni Çek Kanunu'na göre, hakkında işlem yapılan kişiye uygulanan adli para cezası (ödenmediğinde hapis cezasına çevriliyor) idari nitelikte bir yaptırım olan çek hesabı açma yasağı olarak belirlendi, daha önce Adli Sicilde tutulan yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar ise Merkez Bankasında tutulacak.
İdari yaptırıma dönüştüren fiiller nedeniyle soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece idari yaptırım kararı verilecek. Yargıtay'da bulunan dosyaların geri gönderildiği mahkemeler duruşmasız karar verecek.

31.01.2012 TARİHLİ VE 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adlî sicil" ibaresi, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
d) Çekin basıldığı tarih
MADDE 2- 5941 sayılı Çek Kanunu 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "altıyüz" ibareleri "bin" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.

MADDE 3- 5941 sayılı Çek Kanunu 5 inci maddesinin başlığı "Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "hukukî ve cezai sorumluluk" ibaresi "hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu" şeklinde, birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, dördüncü, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tâbi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilir
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da 8 inci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.

MADDE 4- 5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması

MADDE 5- 5941 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "bir yıla kadar hapis" ibaresi "Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet Başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından re'sen silinir ve bu işlem ilân olunur."
MADDE 6- 5941 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder.
(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap bankanın 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.
(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma dönüştürülen fiiller nedeniyle,
a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece, idarî yaptırım kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtay'ın ilgili dairesinde bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir."

Madde 7- 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 726 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "altı ay" ibareleri "üç yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 8- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 814 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "altı ay" ibareleri "üç yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4.240 yorum:

 1. yaw ysalaştı dıor ama cmhrbşknı onyldı mı

  YanıtlaSil
 2. cumhurbaşkanının onayına sunulacak önce

  YanıtlaSil
 3. SAYFAYA MERAK EDİP YENİ GİREN VE SADECE YORUMLARDAN BİLGİ ALAN ARKADAŞLAR HABERİNİZ YOKSA GÜNÜN SONUCU YUKARIDAKİ HABERDE

  YanıtlaSil
 4. herşey iyi peki alacaklı taraf bizi dolandırıyorlar diye yeniden dava açarlarsa ne olacak,çoğumuzda ne firma kaldı ne para, yeniden ayağa kalkmak için ne yapacağız ?

  YanıtlaSil
 5. beni dolandırdı deyip dava açan adamı dolandıracaksın
  dolandırıcılığın ne demek olduğunu anlayacak
  şikayetinden vazgeçecek

  YanıtlaSil
 6. BU NE ACELE BUKADAR ÇABUK OLMAZ DAHA GECE 11 DE YASALAŞTI CUMHURBAŞKANI ZATEN YURT DIŞINDA PERŞEMBE DÖNECEK İNŞALLAH OGÜN İMZALAR CUMADA RESMİ GAZETE

  YanıtlaSil
 7. cüneyt bey size ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederim

  ben yeniyim bu sitede belki ama sanki yıllardır burda gibi hissettim kendimi sağduyunuz be sabrınız içinde ayrıca kutlarım sizi saygılar ..

  YanıtlaSil
 8. hayırlı uğurlu olur inşallah

  YanıtlaSil
 9. devrim yakalandıgın cafeye artık rahatlıkla gidip kurulabılırsın arkadasım tabi resmi gazteden sonra

  YanıtlaSil
 10. YAA ARKADAŞLAR , BU İŞ BİTMİŞTİR TABİİKİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETVEKİKİLİ MAAŞLARI GİBİ BU YASAYIDA ONAYLIYCAK,, SAYIN BAŞBAKANIMIZIN EMRİYLE..::))

  YanıtlaSil
 11. CÜNEYT BEY SELAMLAR HERKES İÇERDEKİİLERİN NE ZAMAN ÇIKABİLECEKLERİNİ ÇOK MERAK EDİYO BU KONUDAKİ FİKİRLERİNİZİ PAYLAŞIRSANIZ ÇOK SEVİNİRİZ

  YanıtlaSil
 12. iki ulusal gazeteye verdiğim çek sorun oldu adamlar habire yazarlarına yazı yazdırdı onlardan herşey beklerim ben

  YanıtlaSil
 13. SAYFAMIZ HAYIRLI OLSUN ARKADAŞLAR. TÜMEMEKLERİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER..BİZLERİ BİR ARADA TUTAN CÜNEYT BEY VE BASKETCİYEDE AYRICA TEŞEKKÜRLER.
  SAYFADA BİZ BU YAZILARI GÖREBİLECEĞİMİZİ HAYALBİLE EDEMEZKEN..GÖZLERİME İNANAMIYORUM HALA RÜYAMI DİYORUM...

  YanıtlaSil
 14. Devrim arkadaş hafta sonunda rahat rahat internet cafeye gidersin artık,geçen hafta çok çektirmedin bize :))))

  YanıtlaSil
 15. 1 çek 2 icra tahahütüm var e nasıl gideyim valla artık tövbe 1 kere gittim ne geldi başıma

  YanıtlaSil
 16. o zaman birazdaha sık dişini dostum

  YanıtlaSil
 17. bakalım zaman aşımı varsa 23 ay etti

  YanıtlaSil
 18. sayın cüneyt beye,leven abime,barışçıya,aydın abiye,diyarbakırlı yusuf abiye,mftekniğe,cengize teşekkürlerimi sunarım.zor oldu ama oldu işte.herkese selamlar saygılar...

  YanıtlaSil
 19. valla hepinize çektirdim ilginiz alakanız için tekrar teşekürler ama yine işim zor 1 çek 2 icra tahahütüm var

  YanıtlaSil
 20. DİKKATLİCE OKUYUN LÜTFEN...  DAHA ÖNCE YAZMIŞTIM VE ÖNEMİ AÇISINDAN TEKRAR YAZIYORUM...
  ÖNERİMDİR...
  ÇEK'E HAPİS CEZASI, BU SİTE VE SİTEDEKİLERİN KATKILARI SAYESİNDE HAYILISI İLE KALKTI...


  BENCE UĞRAŞ VERECEĞİMİZ BİR BAŞKA MÜCADELEMİZ;

  TBMM DE GÖRÜŞÜLMEYİ BEKLEYEN 3.TORBA'DAKİ YARGI REFORMU SIRASINDA VERİLECEK BİR ÖNERGEYLE;

  ÇEK CEZALARI NEDENİYLE CEZA EVLERİNDE,YURT DIŞINDA OLAN VE KAÇAK YAŞAYIP, SSK,BAĞKUR,VERGİ V.B.BORÇ YAPILANDIRMALARINDAN YARARLANAMAYANLAR İÇİN,YENİ BİR BORÇ YAPILANDIRMASININ YAPILMASIDIR...

  BİLGİLERİNİZE...  ÖNERDİĞİM ZAMAN:

  31.01.2012 SAAT:18.01

  YanıtlaSil
 21. arkadaşlar benim verdigim hatır çekle arkadaş iptal vekaletle bankadan kırdırtmış bankada vekalet iptal olduğunu bilmiyomuş çeki kırmış ama sonra banka gerçegi anladığı halde bana ceza davası açtı itiraz edemedim şimdi ben bankaya dava tazminat açabilrmiyim 3 yıllım ğitti üsülsuz kerdi veriyo üstelik bana ceza ve icra davası açıyo ve iflasıma sebep oluyo ne yapmam lazım teşekurler

  YanıtlaSil
 22. icra taahütlerinde zaman aşımı 2 yıl :))) az kaldı sabır

  YanıtlaSil
 23. iyi işallah ya arkadaşlar canım çorba istedi bu saat tede buralarda çorbacıda yok be

  YanıtlaSil
 24. bu şekil aralıklı yazılar gel beni sil der gibi duruyor

  YanıtlaSil
 25. Gittim duşumu aldım 40landım adeta , şükür namazımı kıldım geldim burda da temiz bir sayfaya geçilmiş bizlerin hayatında da

  YanıtlaSil
 26. arkadaşlar bu gece nöbet kimde

  YanıtlaSil
 27. inşallah taahhütten hepimiz kurtuluruz.çeke icrada taahhüt verdım. benım subatın 20 sınde son taksıtın suresıde doluyor..dava acıcaktır kesın

  YanıtlaSil
 28. ÇEK GİT HAYATIMDAN .........................

  YanıtlaSil
 29. Allahım sana şükürler olsun çok duygulandım yorumları okuyorum rüyalarımız gerçek oldu 5 yıllık alışkanlıklar terk edilecek mavi ışıktan siren sesinde resmi kıyafetli polisten, telsizli insanlardan?zemin katta ev bulalım vb durumlardan zil sesinden kısık ses tv seyretmekten hiç bir komşuyla diyaloğa girmemekten geçici işlerde çalışmaktan daha bir çok korkuları yaşamaktan KURTULDUK tekrar tekrar teşekkürler arkadaşlar bu sitede olup dertleşme çoğumuzu delirmekten kurtardı yaşama sevinci verdi UMUT oldu TEŞEKKÜRLER LEVENT BEY TEŞEKKÜRLER .CÜNEYT BEY- ASİ- DUYGU-SERAP-DEVRİM-UMUT- İHTİYAR-ADANALI BARIŞÇI MERSİN -HERKES E TÜM DOSTLARA .................................................................................................................................................SONSUZ TEŞEKKÜRLER.

  YanıtlaSil
 30. BAZEN AKLIMA GELİYORSUN !!ÇEK!! GİT HAYATIMDAN.AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ HİÇ SIKMIYORUM,HEMEN İÇİMİ DÖKÜYORUM...ÇÜNKÜ İÇİMDE KALANLAR HER ZAMAN ACI VERİYOR...

  YanıtlaSil
 31. ÇEK TİM...ÇEK GİT..ARTIK ÇEK MEYECEĞİM....

  YanıtlaSil
 32. bazen yanlış seçimler yaparız yanlış kararlar verip kaybederiz fakat herne olursa olsun halimize şükür etmeliyiz her zaman dim dik durmalıyız vazgeçmesinide bilmeliyiz affefmesinide ya şimdi diyebilirsiniz bu saat buneydi nebileyim esti

  YanıtlaSil
 33. ÇEK BİR DÖNER.....HAPİS YATMAYACAKSAK............

  YanıtlaSil
 34. ARTIK UCAGA BINEMIYORUM CUNKI

  CEK IN YAPTIRMAMAK ICIN

  BUNDAN SONRAKI HAYATIMDA TEK BI CEK OLACAK

  ODA

  YER CEK IMI MECBUREN

  BASKA CEK LERIN YAINDAN BILE GECMEM

  YanıtlaSil
 35. arkadaşlar izninizle bu gece çek artık konuşmuyalım mümkünse önümüzü konuşalım selamlar

  YanıtlaSil
 36. Bitti artık ÇEK git.unutmadan vicdansızlıklarını ,son davalarına gir ve ÇEK git.ben kötülükleri bıraktım sana ,artık ağlatamazsın beni boşu boşuna...
  hacizci avukata ithafen....

  YanıtlaSil
 37. arkadaşlar cüneyt bey icra taahütleriylede alakalı bilginiz varmı son durum nedir bilgi verirseniz seviniriz.saygılarımla

  YanıtlaSil
 38. anladığım kadarıyla şuanda kimse icra taahhütü ihlalle ilgilenmiyor.şimdilik ama şunu diyorumki ikiside anayasanın 38 . maddesine aykırı yeni çıkacak icra iflas yasasında bununla alakalı bir çalışma şuanda yapılmaz ise galiba çok uzun süre beklenilmesi zorunda kalacak.ve insanlar yine ekonomik suç yüzünden içeriye girmeye devam edecek saygılarımla

  YanıtlaSil
 39. http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/711543-cek-kanunu-kabul-edildi

  YanıtlaSil
 40. bir sürü çek davasını göğüsledim 3-5 kere gece nezarete girdim ama cezaevine girmedim
  işimi resmi yapamadım bir çok yani hakkımda açılan 60 a yakın çek davasının tamamına yakınını ödedim ama malesef resmiyetsiz iş yapmak zorunda olduğum için işimi ve iş çevremi kaybettim yıllarca binlerce çek ödeyen milyonlarca dolar ihracat yapan bir firmaya ve onu işletenlere dolandırıcı damgası vuran acımasız embesil avukatlara kapak olsun şimdi ne yapacaksınız boşu boşuna mafya çete demeyin emin olun siz avukatlar onlaran daha vijdansızsınız
  ya arkadaslar dünyanını bir çok ülkesinden ne mücadelelerle iş alıp üretip ihracat yaptık bu hainler bizi ne durumlara düşürdü AMA ŞİMDİ HAK YERİNİ BULDU

  YanıtlaSil
 41. Arkadaşlar yıllardır çekten dolayı kaçıyordum ,umarım hemen onaylanır ve gidip pasaport alabilirim,hemen işe soyunmamız lazım,bu kanun çıktı bir fırsatdır bizlere üç kağıtçı diyenlere haklı oldukları parasını yüzüne vurmak için fırsatdır,Hepimize ve özellikle içerde gerçekten çek yüzünden madur olmuşlara geçmiş olsun,bu yasa ile umarım herkes doğru yola çabuk döner ve işleride iyi olur İnşaallah..Çok sevinçliyim inanın evde Bayram yaptım,eminim sizlerde:))

  YanıtlaSil
 42. serap hanım vardı , nerelerde..Bizler için çaba sarfetmişti..Ona da teşekkürler...

  YanıtlaSil
 43. TÜM ÇEK MAĞDURLARINA;

  İYİ İLE DOĞRUSU İLE 4-5 SENE GEÇİRDİK ANLAYAN ANLAR BİLEN BİLİR

  ÇOK CEFALAR ÇOK YALNIZLIKLAR ÇOK BAŞIBOŞ DERVİŞLİKLER GÖRDÜK;

  AMA NETİCEDE AMACIMIZA ULAŞTIK BUKONUDA HEPİİMİZE AĞABEYLİK

  BÜYÜKLÜK YAPANLAR HAKKKINI HELAL ETSN;

  YanıtlaSil
 44. hayırlı uğurlu olsun. emeği olan herkese teşekkürler.....SAYGILAR

  YanıtlaSil
 45. Cüneyt bey ve Levent bey başta olmak üzere herkese çookkk teşekkürler..Cefasını siz çekmişsiniz kaymağını yemek bizlere nasip oldu..Hakkınızı helal edin..Allah sizlerden razı olsun...

  YanıtlaSil
 46. bundan yasalaştıktan sonrakileri kapsıyor arkadaşım,,(bu yasadan)eskiden dava konusu olan mevzuları kapsamıyor,

  YanıtlaSil
 47. emeği geçen herkezden allah razı olsun şimdi şükür namazı kılacam allah hepinizden razı olsun

  YanıtlaSil
 48. Yarın yeğenlerim annelerini görüşe çok güzel müjdelerle gidecek belki de cuma hiç ayrılmamak üzere almaya gidecek..Şu an kral tvde ona yazdığım mesajda alt yazı geçiyor..Allahım bu günleri gördük şükürler olsun...Zerre kadar katkısı olanlardan , hükümetten , Cüneyt ve Levent beylerden Allah razı olsun...

  YanıtlaSil
 49. yarın dedim bugün oldu yaa...)

  YanıtlaSil
 50. 9 ay yattıktan sonra bu kanun bir teselli oldu bana en azından devam eden bir kaç dava için
  emeği geçen herkese binlerce kez teşekkürler

  YanıtlaSil
 51. hayirli olsun-saat 22-30 da bu is bitti- Tr de yatirimlarin onu acilacak,ticaret canlanacak ama bir baska zulum basima gelmesin diye bir daha kurus parami tr ye getirmeyecegim ve asla tr de kimseyle is yapmayacagim, iceride yatanlara yazik oldu,onca zaman bosa gecen yillar ve yipranma cabasi, haksiz ve vicdansiz bir hukukun sonuclari ve iste adalet!!! 20 yil ülkeme hizmet ettim ve birgun bir avukatim dahi olmadi, gecikmis bir faturam dahi yoktu, isler ters gitti ve ceklerim tefecilerin eline dustu .ne icin bilin arkadaslar. ozel bir ilkokul ve anaokulu actigim icin cezalandirildim, fasist yoneticiler ulkede defalarca ilk 100 okul arasina giren okulumu sudan sebeplerle kapatarak 25 calisani ve 300 ogrencimi kapinin onune koydular. beniimde boynuma yagli urgan gecirdiler.yaptigim yatirmlar yaklasik 500,000 dolar cope gitti, bankalar ipoteklerimizi satisa cikardi, ceklerimiz piyasada patladi vehayatimi tefeciler tehdit altina aldi. simdi ozgur bir ulkdeyim ve yeniden yola ciktim. c-.tesi tum mletvekillerin mail attim ve teyitler aldim.bu yasa cok gec geldi. olsun herkese hayirli oldu.ama ben asla donmeyecegim,tum magdurlara selam olsun, bu haksiz uygulamayi durduran iktidar ve muhalefetide kutlarim

  YanıtlaSil
 52. benzer seyleri yasadim ve baska bir ülkede disimle tirnagimla siirdan paralar kazandim simdi 7 yil sonra bu kanunu cikariyorlar nasil paramizi canimizi götürelim Tr geri yazik onca zamana yillara paralara baska memlekette vergiler ödüyoruz insanlarina is imkanlari sagliyoruz 21 yabanci insan yanimda para kazaniyor yazik... ama gecte olsa belki bizim gibiler kaybetti ama baskalarinin canlari yanmayacak hayirli olsun...

  YanıtlaSil
 53. SLM DOSTLARIM HEPİMİZİN GÖZÜ AYDIN OLSUN KAZAMIZ GEÇMİŞ OLSUN .

  YanıtlaSil
 54. SANKİ BAYRAM SABAHI GİBİ

  BU SABAH ÇOK FARKLI UYANDIM İÇİM SEVİNÇ DOLU ÇOK MUTLUYUM HAYATA BAKIŞ AÇIM ANLATAMIYACAĞIM KADAR DEĞİŞTİ ARTIK HAYATTAN BİR ŞEY BEKLİYORUM YENİDEN VAR OLDUĞUMU YAŞADIĞIMI HİSSEDİYORUM

  HER KESE GEÇMİŞ OLSUN ARKADAŞLAR ALLAH(cc) BİR DAHA HİÇ BİRİMİZE BÖYLE KÖTÜ GÜNLER YAŞATMASIN DÜŞMANIMA BİLE VERMESİN

  İKİ KİŞİ MENFAAT SAĞLASIN DİYE MUTLU OLSUN DİYE YÜZBİNLER PERİŞAN OLDU
  DÜN AKŞAM İZMİRDE SAN ODASINDA YÖNETİCİ DOSTUM BENİM DE İYİ ARKADAŞIM FERYAD EDİYOR SÖZÜM ONA BÜTÜN BU BEYLER BİRLEŞMİŞLER SAYIN CUMHUR BAŞKANINA BİR DİLEKÇE YAZMIŞLAR BUNDAN SONRA BU ŞARTLAR ALTINDA TİCARET YAPMAMIZ ZOR DİYE
  BEN ARKADAŞIMA KIZDIM KENDİSİNE

  YAA KARDEŞİM İKİMİZ EN AZ 30 YILDAN BERİ MAL SATIYORUZ BU GÜNE KADAR KAÇ KİŞİNİN KARA KAŞINA KARA GÖZÜNE BAKARAK MAL VERDİK BİRİNE MAL VERECEĞİMİZ ZAMAN BİR BİRİMİZDEN YARDIM ALDIK YA BİRİ TAVSİYE ETTİ YADA BİZ ARAŞTIRDIK ADAMIN CEBLERİ ÇEK KARNESİ DOLU OLSA BİLE BİZ İNANMADIKÇA GÜVENMEDİKÇE MAL MI VERDİK YAPMA GÖZÜNÜ SEVEYİM DEDİM ŞİMDİ ÇOK KİŞİ ZENGİNLEDİ ÇOK SERMAYELERİ VAR ELLERİNDE MALLARI ÇOK UCUZA ALIP AYNI MALI ÇOK UZUN VADELİ SATIP BANKALARIN VERDİĞİ FAİZDEN DAHA ÇOK KAZANIYORLAR BUNLAR TABİKİ 12 AY VADELİ MAL SATTIKLARI İÇİN SANTAJCI YASAYI SEVİYORLARDI ŞİMDİ BUNLARIN HUZURU KAÇTI EN ÇOK BAĞIRAN CUMHURBAŞKANINA GİDENDE ONLAR MADEM BUNLAR ESNAFI SANAYİCİYİ SEVİYOR OLSALARDI İZMİRDE KAPANAN FABRİKALAR DÜKKANLAR İÇİN NE YAPTILAR TİC ODASI OLARAK SAN ODASI OLARAK HANGİ ESNAF KARDEŞİ İÇİN HÜKÜMETİN KAPISINI ÇALDILAR HALA İZMİRİN YARISI YA SATILIK YADA KİRALIK BUNLAR KENDİLERİNDEN BAŞKASINI DÜŞÜNMEZ KANUNLAR KENDİ İSTEDİKLERİ TADDA OLMASSA BAS BAS BAĞIRIRLAR YEMEK ACI DİYE
  ARTIK ÜÇ KİŞİNİN FERYADI TİMSAH GÖZYAŞLARI BU ÜLKENİN KADERİ OLMASIN BU ÜLKEDE HER KES YAŞIYOR BU ÜLKE HEPİMİZİN GELDİK GİDİYORUZ ÇOK KAZANDIKTA YANIMIZDAMI GÖTÜRÜYORUZ

  YanıtlaSil
 55. arkadaslar ben yorumları e posta ile takibe almıstım bunu nasıl iptal edebilirim telefonum e posta manyağı oldu.yütfen yardımcı olun.

  YanıtlaSil
 56. ARKADAŞLAR HEPİNİZE ÖZGÜR BİR GÜNAYDIN OLSUN

  BU ARADA CUMHURBAŞKANI VEYA VEKİLİ BU MECLİSİN KARARINI
  BEKLETMEDEN ONAYLAR HIZLI ŞEKİLDE HERHALDE ZİRA İÇERDEKİ
  ARKADAŞLARIMIZI YATIRMAZLAR HERHALDE UZUN ZAMAN

  YanıtlaSil
 57. herkese günaydın inşallah cumhur başkanımız yada mcelis başkanımız sayın cemil çicek hemen imzalar yasayı ve resmi gazetede yayınlanır aileler birbirine kavuşur...allah herkese hayırlı kazançlar ve borçlarını ödemek nasip etsin

  YanıtlaSil
 58. GÜNAYDIN ARKADAŞLAR İNŞALLAH ÇEKTİĞİMİZ ACILARDAN KURTULACAĞIZ YEPYENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAĞIZ MÜCADELEMİZ DAHA YENİ BAŞLIYOR İŞE GİRMEYE VEYA İŞ KURMAYA ÇALIŞACAĞIZ DAĞILAN AİLELERİMİZİ TOPLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ YANİ ÇOK ÇALIŞACAĞIZ AMA İNANIN ÖZGÜRLÜK ÇOK GÜZEL GÜZEL BİRŞEY ALLAH CEZAEVİNE BİR DAHA DÜŞÜRMESİN BİRBİRİMİZE YARDIMCI OLALIM YIKILMADIK AYAKTAYIZ DİYELİM ALLAH BİZE BORCUMUZU ÖDEMEYİ NASİP EYLESİN HAYIRLI GÜNLER

  YanıtlaSil
 59. işte RECEP TAYYİP ERDOĞAN farkı işte AK PARTİ farkı hepimize geçmiş olsun arkadaşlar.

  YanıtlaSil
 60. GÜNÜNÜZ AYDINLIK OLSUN ARKADAŞLARIM......

  EMEĞİ GEÇEN BÜTÜN ARKADAŞLARIMA SONSUZ TEŞEKKÜRLER EDİYORUM..,

  YanıtlaSil
 61. YENİ GÜNE MERHABA HERKESE IYI SABAHLAR HAYIRLIIŞLER HERKESE ALLAH YARDIM ETSIN ÇOK ÇALIŞMAMIZLAZIMÇOOK..MESAJLARI OKURKEN AĞLADIMM....

  YanıtlaSil
 62. ALLAHA BİN ŞÜKÜR Kİ BİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN GİBİ BİR BAŞBAKAN VERDİ BU SIKINTIDAN KURTARDI BİZİ ŞİMSİ 1YILDIR İÇERİDE OLAN EŞİMİN ÇIKMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM HEPİMİZİN GÖZÜ AYDIN :)

  YanıtlaSil
 63. BÜTÜN GAZETELERDE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ İLAN EDMİŞ

  BİRİ BANA BUNUN RÜYA OLMADIĞINI SÖYLESİN ALLAHIMMMM SEN NE BÜYÜKSÜN


  NE KAZANDILAR SANKİ BU KADAR İNSANI HAPİSE ATMANIZ İŞLEYEN MAKİNASINI HACİZ YAPMANIZ YÜRÜRYEN KAMYONUNU HACİZ YAPIP DEPOLARDA ÇÜRÜMESİNİ SAĞLAYARAK NE KAZANDINIZ NE KAZANDINIZ ALACAKLI ALACAĞINIMI ALABİLDİ BORÇLU BORCUNU MU ÖDEYEBİLDİ HER KES KAYBETTİ HER KES HEM ÇOK ŞEY KAYBETTİK EN KÖTÜSÜ EN GERİ GELMESİ ZOR OLANI İNSANLIĞIMIZI KAYBETTİK DEĞERLERİMİ Zİ KAYBETTİK NE SAÇMA NE KADAR CAHİLCE
  ADAMIN KAMYONU VAR TAKSİTLE ALMIŞ KALKIYORSUN KAMYONU BAĞLIYORSUN DEPODA DURAN KAMYON ÇALIŞMAYAN KAMYON NASIL BOR ÖDER BU SEFER GERİDEN GELEN BORÇLARDA ÜSTÜNE YÜKLENİYOR BORÇ ÖDENMEZ OLUYOR İŞTE BUNA BENZER NE ÖRNEKLER NELER VAR KENDİ ELİMİZLE ZORA SOKMAK BUDUR İŞTE
  İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ TİCARİ YAŞAMDA Kİ İNSANLARIN BİZİM ÇEKTİĞİMİZ ACILARI GÖRDÜĞÜMÜZ ZULMU GÖRMEZ BU KAFALAR BU ZİHNİYETLER DÜZELİR

  BİZ YANDIK BAŞKALARI YANMASIN

  YanıtlaSil
 64. GÜNAYDIN DOSTLAR Bugün başka bir güzel hala heyecan ve sevinç içindeyim cumhurbaşkanına msj tamam www.tccb.gov.tr

  YanıtlaSil
 65. geçmiş olsun hocam benzer durumdayız işallah böyle kötü günler görmeyiz şimdi ne iş yapıyorsunuz ersen86_gs@hotmail.com yazarmısınız

  YanıtlaSil
 66. Emeği geçen herkese sonsuz teşekürler...

  Allah hepinizden razı olsun......


  Naif ONAY
  Diyarbakır

  YanıtlaSil
 67. HERKESE GÜNAYDIN GÖZÜMÜZ AYDIN CÜMLETEN ALLAH SEBEB OLANLARDAN RAZI OLSUN İCRA YASASIDA BUNUNLA BERABER GECMİŞ OLUYOR DEMİ ARKADAŞLAR

  YanıtlaSil
 68. şimdide cumhurbaşkanının imzasını beklicez peki bu nekadar sürer acaba

  YanıtlaSil
 69. Sevgili ve Değerli Abilerim;
  Herkese hayırlı olsun Allah utandırmasın inşallah. Dün akşam o kadar rahat bir uyku çekmişim ki anlatamam. ALLAH EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN RAZI OLSUN..

  YanıtlaSil
 70. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.Kendileri ve aileleri için gönüllerindeki istekleri hep yerine gelsin inş.Herkese hayırlı olsun.

  YanıtlaSil
 71. Sevgili arkadaşlar,
  Geçmiş olsun, hayırlı olsun sevdiklerinizle birlikte başarılı, sağlıklı mutluluk dolu günler dilerim

  Özgür günler

  YanıtlaSil
 72. günaydın arkadaslar kafam cok karıstı şimdi aşama nedir ne oldu tam olarak resmi gazetede ne zaman yayınlanacak cevap yazarsanız sevinirin

  YanıtlaSil
 73. GÜNAYDINNN ÇOKKK MUTLUYUMM.BANA HAKARET ,KÜFÜR VE TEHDİT EDEN ALACAKLI AVUKATIMA SELAMMMM OLSUUNNN.HERKESE BORCUMU FAİZİYLE ÖDEYECEĞİM AMA SANA ASLLAAAAAA.EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLERRRRR.

  YanıtlaSil
 74. HERKESIN GÖZÜ AYDIN, EMEGI GECEN HERKESE BASTA BASKETCI OLMAK ÜZERE HAKKINIZI HELAL EDİN.

  YanıtlaSil
 75. kaç gündür siteleri takip ediyorum. ama kimse net bi cevap vermiyor. bu çek için verilen taahütler bu kanun kapsamına girecekmi. tam bir bilgi sahibi olan biri varsa detaylı bir bilgi verebilirmi.

  YanıtlaSil
 76. var arkadaşım çeklere verılen taahudu kapsıyor rahat ol...

  YanıtlaSil
 77. Bugün Cumhurbaşkanı vekaleti Mehmet SAĞLAM'da yarın Abdullah GÜL görevinin başında ..

  YanıtlaSil
 78. Bu çek için verieln taahhütler derken neyi kast ettiğinize bağlı.
  2009 aralık ayında çıkan 5941 sayılı yasada var olan taahhüt vererek infaz durdurmada veya cezaevinden tahliyeden bahsediyorsanız evet sizi bağlıyor.

  Çek borcum vardı hacze geldiler bende haciz yapılmasın diye icra dairesine taahhüt verdim diyorsanız sizi bağlamıyor

  YanıtlaSil
 79. bu yasanın geçmesinde katkısı olan herkese başta sayın Cüneyt ve Levent beyler olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler....yaşasın özgürlük....

  YanıtlaSil
 80. hiç sanmıyorum elli kişiye çek kesip birde çalışıp ödeyecegiz naraları atmayın tokatladınız esnafı af çıktı işin dogrusu bu asıl hesap günü af çıkarmı onu bilmem sizlere

  YanıtlaSil
 81. ALLAH'IM BU BİR RÜYA OLMALI AMA BUNUN GERÇEK OLDUĞUNU ANCAK GBT DEN GEÇİNCE ANLIYACAĞIZ....

  YanıtlaSil
 82. sen kaç kişiye çek kesip tokatladın keyifle günaydın dedigine göre

  YanıtlaSil
 83. http://www.internethaber.com/mek-magdurlari-meclis-cek-kanunu--398445h.htm
  buraya yorum yazabilir misiniz?

  YanıtlaSil
 84. alfred i engellermisiniz sabah sabah...........

  YanıtlaSil
 85. Merhaba öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum bende sizin gibi polis gördümmü kaçıyordum eşimle tatil toplu yerler yemek vs biryere gidemiyordum şehri dışında dügün cenaze vs oldugunda gidemiyordum yolda gbt vs girerim diye ama benim sorunum çek vs degildi 34 yaşında olup işini gücünü kurmuş iyide kazanan biri olarak askerlik sorunum vardı BEDELLİ ASKERLİK YASASI İLE YENİDEN YAŞAMA DÖNDÜM O YÜZDEN SİZİ O KADAR İYİ ANLIYORUMKİ KORKULARINIZI VS O YÜZDEN HEPİNİZE TEKRARDAN GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM :)))))

  YanıtlaSil
 86. abim bi firmanın çekini ödeyemedi ve mahkemeye çağrıldı. mahkemede hakim taksitlendirmiş. onun 1 taksidini ödedi ama diğerlerini yine ödeyemedi ve ordan hapis cezası çıktı. bu affa girermi . sonun da hakim önünde taahhüt verilmiş oluyor.

  YanıtlaSil
 87. Ne dediğini kulağın duyuyor mu senin burada tokatçılar yok.....Kişi kişiyi kendi gibi bilir Yoksa sen tokatçı mısın? Burada mutluluğu hak etmiş insanların moralini senin gibiler bozamaz hiç çabalama:)))))

  YanıtlaSil
 88. herekesin gözü aydın olsun. artık rahat rahat çalışıp borçlarımızı ödeyebileceğiz. bizi rahat bıraksalardı şu anda borcumuzun yarısını ödemiştik. ama her yerde olduğu gibi art niyetli dolandırıcılar yüzünde yüzlerce bizim gibi işleri bozulan düzgün arkadaşlar ağır bedeller ödedik. ama nihayet sona erdi. hepimize geçmiş olsun

  YanıtlaSil
 89. bu kanunun çıkmasında emeği geçen herkese,bu siteyi kuran ve isteklerimizi en güzel şekilde ifade eden site yönetiçi ve abonelerine ve özellikle AK parti başkan ve millet vekilllerine sonsuz teşekkür ederim RABBİM HEPİNİZİ İKİ DÜNYADA DA MUTLU VE BAHTİYAR ETSİN. ALLAH RAZI OLSUN...

  YanıtlaSil
 90. CÜNEYTBEY HAYIRLI SABAHLAR SİZE VE EMEĞİ GECEN TÜM ARKADAŞLARA TŞK

  YanıtlaSil
 91. Taahhutler kesin olarak kanununun icinde yok. onun icin ayri bir kanun gerekli ama boyle bir calisma yapildigina dair haber de yok. Cunku taahhut de max ceza 90 gun ve net 47 gun civarinda bu yuzden beklemede kaliniz. ilerki gunlerde ne olur bilinmez...

  YanıtlaSil
 92. niye zorunamı gitti gerçekler yalanmı koç kesip kesip tokatlamadınızmı piyasayı şimdi sevinç çıglıkları atıyorsunuz yok neymiş çalışıp öderlermiş ha...sktrinn oradan

  YanıtlaSil
 93. kimsesnin moralini bozamassın burda dolandırıcı tokatçılar yok kardeşşşş

  YanıtlaSil
 94. SLM BENİM BÜYÜK AİLEM.... UZUN VE YORUCU BİR MÜCADELE SONRASI ELDE EDİLEN YASALLAŞAN YASA SONRASIDA BU BİRLİK VE BERABERLİĞİN,DAYANIŞMANIN DAHA YOĞUN VE SAMİMİ OLMASI DİLEĞİYLE.HOŞGELDİN ÖZGÜRLÜK

  YanıtlaSil
 95. GÜNAYDIN ARKADAŞLAR,

  ALLAH NASİP EDER İNŞALLAH, MÜBAREK MEVLİD KANDİLİ AYNI ZAMANDA HEPİMİZİN YENİDEN DOĞUŞU OLUR...

  YanıtlaSil
 96. Yasa gergi en gazla 14 gun ama Pazartesi Sali imzalanir.

  YanıtlaSil
 97. en az 5 kişi ihbar eti tıklarsa otomatik düşüyormuş...tıklayın şunu sabah sabah hakkaten .....

  YanıtlaSil
 98. peki avukatlar borcları nasıl tahsıl edecek bunu acıklasanıza bı allah askına alacaklı nasıl alacak parasını ne guzel iş walla hayırlı olsun sıze

  YanıtlaSil
 99. TAM BİLGİ: iki çeşit taahhüt vardır:
  1-Savcılığa verilen taahhüt
  2-İcra dairesine verilen taahhüt

  Yeni çek yasasının yürürlüğe girmesiyle savcılığa verilen taahhüt tüm sonuçlarıyla ortadan kalkıyor.(Nokta)

  İcra dairelerine verilen taahhüt için ise; dün meclise sevk edilen yeni kanuna göre 1 ay içinde yasalaşması halinde, icra taahhüdü de cezasız kalacak

  YanıtlaSil
 100. CÜNEYT ABİ . BU İDARİ PARA CEZASI BÖLÜMÜ NEDİR. ŞİRKET ÇEKLERİNDE İMZA ATAN KİŞİYE ÇEK TUTARI KADAR ADLİ PARA DEĞİL BU DEMİ. BU KONUYU BİR AYDINLATIRSANIZ . MİNENTTAR KALIRIM.

  YanıtlaSil
 101. Kendinden başka herkesi suçlamışsın maşallah devlet tefeci faşistlik vs yahu ticaretle faşitligin alakası ne senin algıların ciddi derecede bozulmuş bencede dönme sen :) kal neredeysen ticaret yaparken battım de anlarız ama kendinden başka herkese suç bbulmuşsun maşallah :))) ilk 100 arasına giren okulum vardı diyorsun 300 ögrenciyle degil ilk yüz ilk 1000 bine giremezsin sen bu masalları cahil cüheleya anlat belki yerker bugün en kıytırık dershanede bile 400 500 ögrenci var :)))) 500 bin dolarada özel okul açılmaz onuda bil sonra konuş :) senin açtıgın kreş türü birşeydir kreşlerde ilk 100 istatisligi yoktur :))) komik adam sen cidden dönme bu ülkenin senin gibi aynaya bakmayıp acizce önüne geleni suçluyan tacirlere ihtiyacı yok :))))

  YanıtlaSil
 102. Sen delimisin kardeşim senin dediğin tefeciler üç kağıtçılar burada yok arama küfürünü de sana iade ederim ...........Bizle aile sahibi düzgün iş adamlarıyız senin gibi tefeciler ancak bu yasayı hazım edemez ne olduğun belli oldu karaktersiz pi....lik

  YanıtlaSil
 103. senetleri nasıl tahsil ediyosa öyle edcek. dün vekil ne dedi? mahkeme ilamıyla takip edecek çek mahkeme kararından dahamı geçerli?

  YanıtlaSil
 104. GÜNAYDIN CÜNEYT ABİ GÜNAYDIN LEVENT ABİ VE İSMİNİ SAYAMADIĞIMIN BURDA BİZE ÖNDERLİK EDEN ABİLERİMİZE ARKADAŞLARIMIZA GÜNAYDIN.ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN SİZLERDEN.ÇOK DUA ALDINIZ.ALLAHIN İZNİYLE BU DUALARDAN SONRA SIRTINIZ BİDAHA YERE GELMEZ.BU DOSTLUKLARI BU BAĞI GELİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ ARTIK..SANAL ALEMDE DEĞİL GERÇEK HAYATTA BULUŞMA VAKTİ GELDİ.GÜNLERİMİZ AYDIN GELECEĞİMİZ SAĞLIK VE MUTLULUKLA DOLSUN İNŞŞALLAH.ALLAH RAZI OLSUN OLSUN HEPİNİZDEN...

  YanıtlaSil
 105. Sana borcu olan adam eğer iyi niyetli ise zaten gelip seninle anlaşır öder rahat ol.

  Hapis korkusu olmadan kaçak köçek yaşamadan çalışabilecek insanlar ve borçlarını ödeyebilecek.

  YanıtlaSil
 106. Sevgili Cüneyt Kardeşim ;

  Şu Alferdd0768 'i lütfen siler misin ? Bu mutlu günümüzde azmış tefeciyi sitede görmek istemiyoruz....

  YanıtlaSil
 107. 877897867576 kere cevapladım bir kez daha cevaplıyayım.

  EVEEEEEEETTTTTTTTTTTT

  HAPİSTEN ÇIKMAK İÇİN VERİLEN TAAHHÜTLER DE BU KAPSAMDA

  YanıtlaSil
 108. aynen öyle kes kes çeki düzgün esnafı batır sonrada magdurumda magdurum de :))) ne diyim asıl hesap zamanı bunlar ne halt edecek orada afta yok

  YanıtlaSil
 109. uzgunum ben gelir sana bir tıklarım nevrin döner dolandırıcı köpek

  YanıtlaSil
 110. av makul olursa kendini bilen herkes borcunu öder.yeterki çalısmasına izin versinler.

  YanıtlaSil
 111. senmi iş adamısın sktr hadi oradan kesip kesip çeki piyasayı tokatlayıp sonra af için zırlayan acizlere ne zamandır işadamı deniyor teyyare seni :)))

  YanıtlaSil
 112. ama sen taahüt neye göre yaptın icra dairesine veya avukata yaptıysan birşey yok ama bir önceki kanunda 5941 göre taahüt verdiysen bu kanunun içinde.

  YanıtlaSil
 113. Yahu şu futbola da bir el atalım, yazıktır günahtır aylardır şikedir teşvik' dir. İstifa etmeyen adam kalmayacak, bu sorunu da çözelim :))

  Şaka bir yana hepimiz için hayırlısı olduğunu düşünüyorum bu yasanın, tahliye gününde Silivri de görüşmek üzere..

  YanıtlaSil
 114. Sen pc nin arkasını görebiliyor musun şerefsiz Kendini bilerek karşındakini yorumlama dolandırıcı zihniyetli it oğlu it....

  YanıtlaSil
 115. senin gibilerin yüzünden çalışamıyorduk ama artık öyle değil. ticaret yaparken sırtını devlete yaslamayacaksın. kafanı kaldır ve kimden çek aldığını araştır. yoksa müstehaksınn.

  YanıtlaSil
 116. değerli arkadaşım benim 240.000 alacağım 150.000 borcum var
  ben dert etmiyorum sen niye dert ediyosun

  YanıtlaSil
 117. daha önce de yazmıştım.ben 10 yıllık ticari hayatımda 9 yıl çok yüklü miktarda çekler ödedim ve hapis cezası olduğunu bilmeden sadece işim ve inancım gereği.9.yıl şirketimizi sahte senetle kilitledi biri ve ben çeklerimi ödeyemedim.bana düzenlenen senetin sahte olduğu mahkeme tarafından ispatlandı ama şahıslara HAPİS CEZASI YOK.bense onlar yüzünden ödeyemediğim çeklerden dolayı hapisle karşı karşıya geldim.tazminat davasını kazansan 10 tirilyonda olsa hapis cezası olmadığından adamlardan alamıyorsun.hukuk ve avukatlar hünerlerini onlara da sergilese ya.

  YanıtlaSil
 118. tahliyeler ne zaman olacak ?? tahmini olan varmı babamı tekrar dısarda gorebılmek ıcın sabırsızlanıyorum :) ALLAHIM gosterdı sonunda bıze bu guzel gunlerı...Yasa ne zaman Cumhurbaskanına ulasır onaylanır ver resmı gazetede cıkar nolurr bırsey soyleyın ?

  YanıtlaSil
 119. Barakozmen kardeşim sen avukatsın sanırım. Artık kolay para kazanma devri sona erdi biraz işinizi yapın be kardeşim. Oturduğunuz yerden müvekkillerinize şunu getir bunu götür deyip para kazanmak yok artık. Koltuktan kalkıp gerçek davalarla uğraşın biraz.

  YanıtlaSil
 120. Şahsen net bir fikrim yok, dolayısıyla kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. En kısa zamanda olacağını ümit ediyorum.

  YanıtlaSil
 121. Allah izin verirse hafta sonuna kadar kavuşursun. İnşallah Allahım bu kuluna ve bütün müslümanlara yardım eyle. Amin.

  YanıtlaSil
 122. 3. reform paketinin içinde olan EV HACZİ konusunda bir çalışma var mı bilgi var mı yardımcı olursanız sevinirim ben kaçakken avukatlar eşimi sıkıştırıp duruyormuş

  YanıtlaSil
 123. Bu idari para cezası, 2009 yılında yürülüğe giren 5941 sayılı yasada Tacir çek, Tacir olmayan çek, Hamiline çek ayrımı var, tacir çeklerini şahıs veya şirket adına veriyorsunuz yani isim yazmak zorunlu
  Fakat siz Tacir çekini hamiline olarak yazar ve piyasaya sürerseniz 1 yıla kadar hapis cezası veriliyordu, o hapis cezası idari paraya dönüştü.

  Tamamen yeni çekleri ilgilendiren bir konu, haliyle buradaki arkadaşlarımız yıllardır çek görmediği için bu ayrımı bilemiyor bu ne acaba diyor:)
  Şu anda çek kullananlar bunun ne demek olduğunu biliyor.

  YanıtlaSil
 124. Abdullah güle yasanın ulaşıp ulaşmadıgını nerden takıp edebılcegız BASKETÇİ futbolcu yardım edııııın :) yüzdük yüzdük kuyruguna geldık

  YanıtlaSil
 125. Şu an sessiz olduklarına göre muhtemelen bunun peşinde olduklarını düşünüyorum. Yakında mutlu haberleri verirler hepimize..

  YanıtlaSil
 126. hepinize günaydın arkadaşlar-önce rabbime sonra bizi destekleyen tüm partilere ve site yöneticilerine ve özellikle mersin milletvekili ali rıza öztürke bizi tam olarak anlattığı için teşekkürler..bakın arkadaşlar bu sözü hiç unutmayalım kula bela gelmez hak yazmadıkça-hak bela yazmaz kul azmadıkça..hepimizin ticari hayatında özel hayatında yaptıkları yanlışlar mutlaka olduki bu başımıza geldi.bundan sonraki hayatımızda sadece eski hatalarımızı yapmadan yolumuza devam edelim..kul hakkı olmadan ahirete intikal edelim inşlh..

  YanıtlaSil
 127. kardeş nasılsın babanız iyimi

  YanıtlaSil
 128. prosedür nedir şimdi ne zaman resmi gazetede yayınlanır. İnfazımız nasıl kalkıcak

  YanıtlaSil
 129. ATİLLA BEY

  HAKLISINIZ AMA NE YAPALIM HEPİMİZ BENZER SIKINTILAR YASADIK AİLELERİMİZ KÖKLERİMİZ TÜRKİYE DE BİR ŞEKİLDE BAGLIYIZ ONUN İÇİN UYGUN ZEMİN ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA BURAYI DÜŞÜNÜN NEYSEKİ ACIDA OLSA BİR YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ NE İŞ YAPARSINIZ BİLMEM AMA TÜRKİYE YİNE DE TİCARİ HACİM OLARAK BÜYÜK BİR ÜLKE
  Paylaşmak isterseniz ovela63@gmail.com
  saygılar

  YanıtlaSil
 130. SAYIN HEYBETLİ

  HAKLISINIZ AMA NE YAPALIM HEPİMİZ BENZER SIKINTILAR YASADIK AİLELERİMİZ KÖKLERİMİZ TÜRKİYE DE BİR ŞEKİLDE BAGLIYIZ ONUN İÇİN UYGUN ZEMİN ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA BURAYI DÜŞÜNÜN NEYSEKİ ACIDA OLSA BİR YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ NE İŞ YAPARSINIZ BİLMEM AMA TÜRKİYE YİNE DE TİCARİ HACİM OLARAK BÜYÜK BİR ÜLKE
  Paylaşmak isterseniz ovela63@gmail.com
  saygılar

  YanıtlaSil
 131. Amin. velhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha

  YanıtlaSil
 132. BAŞ YAZIYI LÜTFEN DÜZELTTİN, TÜRKÇEYE SAYGI LÜTFEN..
  Çek kanunu yasalaştı..Olmaz böyle bir cümle..Yasa zaten kanun demek öz Türkçede..Çek kanunu kanunlaştı diye bir ifade bu..Şöyle olmalı:
  ÇEK TASARISI YASALAŞTI(KANUNLAŞTI).

  YanıtlaSil
 133. allah'ım sana şükürler olsun ki cıktı sonunda dun gece cıktıgını duyunca zor durumda olan herkesın suratındakı mutluluk aynıydı sukurler olsun dun meclıs tv yı takıp edıorum bu muhalif bdp elınden geldıgı kadar uzattı bu dava gorulmesın dıe bende gorulmıcek dıe kapattım bır baktım kabul edılmıs herkes ıcın hayırlı olsun allah kımseye bıdaha bole acılar gostermesın iktidarın payı buyuk allah herkesten razı olsun

  YanıtlaSil
 134. artık bilmek de istemiyoruz abi çekle ilgili yeni eski hiçbirşeyi...

  YanıtlaSil
 135. tüm ÖZGÜR DOSTLARA GÜNAYDIN....

  YanıtlaSil
 136. Yalnız arkadaşlar şu yorum yaptığımız konunun başlığına bakar mısınız?
  'Çek kanunu yasalaştı, Çekte hapis yok'
  Onca zamandan sonra inanmak bile zor geliyor.

  Başıma gelenlerden sonra Allahıma elimi açtığımda hep 'sen yaradansın, ol dersen olur' diyerek mucize bekliyordum ve mucize gerçek oldu :))

  YanıtlaSil
 137. Arkadaşlar ne zaman resmi gazetede yayınlanır tahmini olan var mı ?

  YanıtlaSil
 138. Yerim senin öz türkçeni 'Good' ne?

  YanıtlaSil
 139. DEĞERLİ ARKADAŞLAR LİMANDA BULUNAN NUHUN GEMİSİ ARTIK İSKELEYE YANAŞMIŞTIR.

  TAHLİYE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI İÇİN, SON BİR KAÇ İŞLEMİ BEKLEMEKTESİNİZ.

  GERÇİ KARAYA ÇIKTIĞINIZDA, DAHA BİR ÇOK SORUNUNUZ OLDUĞUNU GÖRECEK VE O SORUNLARA KARŞI MÜCADELE EDECEKSİNİZ AMA, HER ŞEYDEN EVVEL ÖZGÜRSÜNÜZ VE ÖZLEMLE BEKLEDİĞİNİZ SEVDİKLERİNİZE ARTIK SARILABİLECEKSİNİZ.

  KARAYA ÇIKTIĞINIZDA, AYLAR VE HATTA YILLAR SONRA SİZLERE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ VEREN YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETMEYİ İHMAL ETMEYİN VE O YÜCELER YÜCESİNE BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER EDEREK.

  Bu güne kadar, haklı davamızda tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara, haklı davamızda duyarlılık gösteren tüm Sayın Yöneticilerimize, ayrıca; son bir kaç gündür onlarca telefon açıp bana teşekkür ve saygılarını ileten arkadaşlarıma, saygı; sevgi ve hürmetlerimi ileterek, haklı davamızda; karınca kadarınca çekmiş olduğum tüm emekleri, arkadaşlarıma helal ediyorum. Haklı davamızda bana emekleri geçmiş olan tüm arkadaşlarımda, bana emeklerini helal etsinler diyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
  İçinizden Biri Dava Arkadaşınız.
  Barışçı-Mersin.
  14.Ocak.2012 Saat: 13,58


  Haklı davamızın haklı olan arkadaşları hepinize günaydın. TBMM'den geçen yeni yasa İnşallah hayırlara vesile olur. 14.Ocak.2012 den beri sitemizde aralıklı olarak yayınladığım yazımı, artık bugün son kez olarak yayınlıyorum. Allah'ın izni ile İnşallah; hafta sonuna kadar, özlemle bekleyenler birbirlerine sarılıp, özlem giderip, hüzünlüde olsa sevinçler yaşayacaklardır. Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 140. gunaydın arkadaslar şu icra tahutleri hakında bilgisi olan varmı bilgilendirirsniz sevinirim hepimize gecmis olsun

  YanıtlaSil
 141. Herkese günaydın

  Öncelikle özgürlüğüne kavuşacak bütün herkese şimdiden hayırlı olsun diyorum. bununla birlikte size bir sorum var;
  Eskiden en azından çekte hapis cezası var diye sayısı az da olsa bazı ticaretle uğraşan kişiler çek bedellerini ödemekteydiler. Şimdi hapis cezasının da kalkmasıyla ödenmeyen çeklerin büyük çoğunluğu şu anda kesin ödenmeyecekler. Ev hacizleri de kalkıyor. İşyerlerinde üretime katılam makinelerin de kaldırılmasının önüne geçildi. Şimdi gelelim sorunuza bir gün gelir de alacaklı olursanız alacağınızı nasıl tahsil etmeye çalışacaksınız?

  YanıtlaSil
 142. BAŞIM AGRIMIYOR .YILLARDIR BAŞ AGRISI İLE UYANIRDIM BU GÜN YOK KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM.NEDEN ACABA.

  YanıtlaSil
 143. O günün gelmesine gerek yok biz zaten alacaklıyız aynı zamanda..

  YanıtlaSil
 144. 3. reform paketinin içinde olan EV HACZİ konusunda bir çalışma var mı bilgi var mı yardımcı olursanız sevinirim ben kaçakken avukatlar eşimi sıkıştırıp duruyormuş

  YanıtlaSil
 145. Sizin gibi Tüm Toplumu üç kağıtçı dolandırıcı görmeyerek alacaklarımızı tahsil edeceğiz.
  Bu millet onurludur er geç borcunu öder.
  Ama bu milleti tehdit ederek tahsilata çalıştığınızda kuruş alamazsınız.

  Yıllardır süregelen baskıyla cebirle paramı alırım zihniyeti bu ülkede son buluyor

  Kendilerini toplumdan ayrık konumlandırıp millete tepeden bakan, aşağılayan kimi meslek gurupları da nihayetinde bu toplumun bir parçası olduklarını anlamaları dileklerimle

  YanıtlaSil
 146. SEVGİLİ DOSTLARIM, YAŞADIĞIM YOĞUN DUYGUSALLIK NEDENİ İLE AKŞAM BURAYA HİÇ BİR ŞEY YAZAMADIM.BU SİTEYİ ÖĞRENDİĞİMDEN BU YANA GEREK VERİLEN MAİL ADRESLERİ, GEREK TELEFON NUMARALARINI ARAYARAK VE MESAJ ATARAK MÜMKÜN OLDUĞUNCA BU SÜREÇTE YER ALMAYA ÇALIŞTIM.SADECE GÖNÜL DOSTLUĞU KURDUĞUM BİREBİR GÖRÜŞME FIRSATIMIN OLMADIĞI TÜM SİTE ARKADAŞLARIMA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM. BU SİTEYİ KURAN, GELİŞTİREN,YAŞATAN MÜCADELE ABİDELERİNE SONSUZ MİNNETİMİ SUNUYORUM. GERÇEK MAĞDURLAR İLE KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİ BİRBİRLERİNDEN AYIRAMAYACAK KADAR YETERSİZ OLAN VE HER KİŞİYİ AYNI KEFEYE KOYAN BAZI AHLAK YOKSUNU KİŞİLER DERSİNİ ALDILAR.TÜM GERÇEĞİ BİLDİKLERİ HALDE MAHKEME KORİDORLARINDA SİYAH CÜBBELERİ İLE ZATEN SİNMİŞ VE KORKUDAN İKİ BÜKLÜM OLMUŞ İNSANLARI EN DESPOT TAVIRLARI İLE TEHDİT EDEN BAZI AVUKATLAR DA MADDİ VE MANEVİ TATMİN DUYGULARINDAN MAHRUM OLDULAR.YAZACAK ÇOK KELİMEM VAR AMA DAHA FAZLA OLURSA DUYGUSALLAŞIYORUM O NEDENLE DEVAM ETMEYECEĞİM HEPİNİZİ SEVGİ, SAYGI İLE KUCAKLIYORUM ,EMEĞİNİZE YÜREĞİNİZE SAĞLIK.

  YanıtlaSil
 147. ya şu icra tahutleri hakkında bilgisi olan yokmu birisi cevaplayacakmı???????????saygılar

  YanıtlaSil
 148. günümüzde senet, kredi ve kredi kartları borçları nasıl tahsil ediliyorsa aynı şekilde çeklerde tahsil edilecek.

  YanıtlaSil
 149. günaydın arkadaşlar. sıkıntı yok.yeni bi hayata merhaba.


  ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN..

  YanıtlaSil
 150. HERKESE GÜNAYDIN BEMBEYAZ BİR GÜNÜN İÇİNDEN BEMBEYAZ HABERLERLE UYANDIK BİZLER ÇALIŞIP BORÇ ÖDEMEK İÇİN DÜN DİMDİK AYAĞA KALKTIK ZATEN HACİZLE HAPİSLE YILLARCA YAŞADIK ARTIK İSTERSENİZ HACİZ BİTTİ HAPİS BİTTİ ALACAKLILAR NE OLACAK DİYE YAZMAYI BIRAKINDA BİZİM İNSANCA YAŞAYIP ADAM GİBİ ÇALIŞIP NELER YAPACAĞIMIZI GÖRÜN DERİM

  YanıtlaSil
 151. hiç kımse malını satarken bu ödemezse nasılsa hapıs yatar mal vereyım dıye mal satmaz mal satacan adamı araştırıyosun soruyosun guvenırlıleıgını teyıt etırıyosun sonra zaten kafan yatarsa tatmın olursan adamın gerçekten sağlam oldukuna ınanırsan malını verıyosun yoksa satmıyosun sen egerkı mal verdıgın adama para ödeyemezse gıder cezaevınde yatar gözuyle bakıp mal satıyosan zaten sen tucar degılsın iş adamı degılsın saygılar

  YanıtlaSil
 152. NAMUSLU İNSANLAR VE TİCARET ERBAPLARI İÇİN ZORLA YAPTIRIMA GEREK YOKTUR, ZATEN BU İNSANLAR İÇİN SÖZ NAMUSTUR,O NEDENLE HAPİS CEZASININ OLMASI VEYA OLMAMASI BU TİP İNSANLAR İÇİN ÖNEMLİ DEĞİLDİR.

  YanıtlaSil
 153. YASANIN ÇIKMASINDA EMEĞİ GEÇEN TÜM BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER..SON DAKİKA ATAĞIYLA ÖNCEDEN MUHALEFET EDEN ALİM IŞIK A.DA TEŞEKKÜRLER..BENDE HATIR ÇEKİ MAĞDURUYUM.45 .000 TL YE YAKIN 5 YAPRAK HATIR ÇEKİMİN HEPSİNİ ÖDEDİM.ADAM KAYBOLDU PİYASADAN.AMA BULDUK ARKADAŞLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜK BUNU..SONRA UTANMADAN BİRDE DAVACI OLDU.. 3 YIL ADAM YARALAMADAN MAHKEMEYE GİTTİK.SONRADA ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI..SONRADA İŞLERİNİ DÜZELTTİ PARAMI GERİ VERDİ..AMA NELER ÇEKTİK NELER..BU SİTEDE TÜM MADUR ARKADAŞLARA GAYRETLERİ İÇİN HEPSSİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER EDERİM.

  YanıtlaSil
 154. CUMHURBAŞKANLIĞI NA YAZMAK İSTEYEN ARKADAŞLAR İÇİN

  http://www.tccb.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin/

  YanıtlaSil
 155. hahahahahha çok iyi ya :) "good" ural altay dil grubundan gelme herhalde...

  Allah bugünleri de gösterdi, şükürler olsun.... bu sitede birbirimize takılıp böyle güleceğimiz günleri görmek de nasipmiş. herkese geçmiş olsun. tek bir çivi çakandan bile Allah bin kere razı olsun.

  YanıtlaSil
 156. 2006 Kasım ayında ilk tutuklamam çıktığında dünya başıma yıkılmıştı artık ben kaçaktım,ilk düşündüğüm intihardı,ama ailem ne yapacak diye düşünerek sabırla bu güne kadar direndim,herşeyimi kaybettim şerefim hariç,savaşa devam ettim,almadığım malın peşin ödediğim çeklerinden yargılandım borcum olsa gam yemeyecektim.Ne hakim dinledi ne savcı kestinmi çeki imza sanamı ait dedi kırdılar kalemimi.ALLAH'ım bana bu günü gösterdiğin için şurda çeken mazlum ailelerinden ayrılmış,ana babalarından ayrılmış insanların yüzünü güldürdüğün için binlerce kere teşekkürler.Kaçak olduğumdan dolayı oy kullanamamıştım,yukarda ALLAH var AK PARTİ ye tanıdığım hiç bir yakınımada oy verdirmemiştim.Ama bir gerçek var yarın seçim olsa AK PARTİ % 70 in üzerinde oy alarak gelir iktidara,en aşşa 30 oy benim halime acıyıp uğradığım haksızlığı kaldırdığı için AK PARTİYE ben de dahil.Merak ettiğim bu mhp(baş harflerini dahi küçük yazıyorum,o dennli küçükler) ne yapacak,değil barajdan geçmek dereden bile geçemeyecek.Yazıklar olsun milliyetçi geçinipte bizleri cezaevine göndermek için ellerinden geleni ardına koymayan sahte milliyetçilere.

  YanıtlaSil
 157. Allah bugünleri de gösterdi, şükürler olsun.... bu sitede birbirimize takılıp böyle güleceğimiz günleri görmek de nasipmiş. herkese geçmiş olsun. tek bir çivi çakandan bile Allah bin kere razı olsun.

  YanıtlaSil
 158. BAŞ YAZIYI LÜTFEN DÜZELTİN, TÜRKÇEYE SAYGI LÜTFEN..
  Çek kanunu yasalaştı..Olmaz böyle bir cümle..Yasa zaten kanun demek öz Türkçede..Çek kanunu kanunlaştı diye bir ifade bu..Şöyle olmalı:
  ÇEK TASARISI YASALAŞTI(KANUNLAŞTI).
  Dillere saygı lütfen..

  YanıtlaSil
 159. ben cevap vereyim size dun yasalasan kanunda icra tahutleri hakkinda yeni bir duzenleme yok fakat bu ay sonuna kadar icra tahutleri ihlalinden verilen hapis cezalarinin da kaldirilmasi dusunuluyor

  YanıtlaSil
 160. ben bikaç kez hapse ve ödeme sıralamasında ilgili borçlarımı en sona koydum.yanikimse hapide yatılan güne para vermiyo.sen hiçevindensabah 5 te çıkıp gecebir de girdin mi.çoçuklarınkapı her çalındıgındakorkup sana sarılıp agladı mı.

  YanıtlaSil
 161. BİZ ALACAKLIYIZ ZATEN .BEN HAPİS CEZASI VAR DİYE HİÇ ALIŞVERİŞ YAPMADIM YAPMAMDA.MERAK ETME PİYASA 6 AYA KALMAZ SÜPER OLUR.BİZLER KUL HAKKINI BİLİRİZ.BORCUMUZU ÖDERİZ.

  YanıtlaSil
 162. HERKESE BUYUK GECMIS OLSUN

  CUNEYT BEY TEKRAR SONSUZ TSK LERIMI SUNUYORUM

  YanıtlaSil
 163. AKP konusunda söylediklerine kesinlikle katılıyorum..

  YanıtlaSil
 164. size çöyle cevap verebilirim her insan nasıl özürlü adayı olabilirse herçek karnesi kullanan kişi çek maduru adayı olablir size bir hadis örneği verebilirim /buhari/ peygamber efendimiz alacaklıya ve borçluya hitaben şunları söylemiştir DİKKAT alacaklıya sabret zamantanı durumun iyise azad et DİKKAT BORÇLU KİŞİYE BOLBOL RABBİNE duat yardım dile samimi ol CİDDİ İSEN ALLAH kefilindir buyrmuşlar her canlının rıskı allaha aittir rızkı kesilirse canını almış olur işte böyle arkadaşım

  YanıtlaSil
 165. herkese hayırlı olsun. sakın taahhüt vermeyin yanarsınız.

  YanıtlaSil
 166. HAKKATEN BİZİM ALACAĞIMIZI NASIL TAHSİL EDECEĞİMİZ KONUSUNDA DA BİR FİKRİN VARSA BİZ SENDEN ÖĞRENELİM
  BİZ ALACAĞIMIZI ALAMADIK BORCUMUZU ÖDEMEDE GÜÇLÜĞE DÜŞTÜK VE 40 YILLIK TİCARETİN ARDINDAN HERŞEYİMİ KAYBEDİP BİRDE SAHTEKARLIKLA SUÇLANDIM BANADA YARDIMCI OLURSUN BİR FİKRİN VARSA YAZ ÖĞRENELİM

  YanıtlaSil
 167. sayın hakan bu kadar yazı yazmışsın ama hala bir şey anlamamışsın
  biz zaten alacaklıyız ödemelerimizi alamadığımız için çeklerimiz yazıldı
  benim 20 senelik çekim yazılmış sen hapisten bahsediyosun
  önemli olan çekimin yazılmamasıydı gerisi boş
  ama ben hiç bir borçlumu ne avukata verdim nde savcıya adam zaten bitmiş birde ben mi vurayım buda adamlık farkı galiba allah sizlerede nasip etsin

  YanıtlaSil
 168. bildiğim kadarıyla çeke verilen icra taahhüdleri ( 5941 ile beraber verilenler) sorun olmaktan çıktı. diğerleri için bir sonraki pakette icra taah. ihlalin de cezası kalkacak şeklinde görüntü. tahminimce ekonomik tüm suçlara ekonomik ceza kademe kademe geliyor.

  yani sözün özü eğer icra dairesinde taahhüt verdiysen biraz daha sürecek kanunun çıkması yok eğer evde vs. veya bu çeklere falan verdiysen geçmiş olsun. sıkntı yok o zaman.

  YanıtlaSil
 169. GEÇMİŞ OLSUN MURAT AKIN

  SIKINTI YOK DEGİLMİ
  SAYGILAR

  YanıtlaSil
 170. "Bakara-172 Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin."

  Muhakkak ki Allah doğru söylemektedir.

  Şimdi şükür zamanı. Allah ım sana hamd olsun şükr olsun. Amin.

  YanıtlaSil
 171. hala anlamadığınız bir durum var bazı borçlular hapisten korkup cezalarını ödeyecek diye orantısız bir ceza veremezsiniz sizin mantığınıza göre bir örnek:kırmızı ışıkta geçene idam verin bak bakalım kırmızı ışıkta geçen sayısı azalıyormu azalmıyormu.

  YanıtlaSil
 172. Eczacıyım... Yıllarca devlet sattığım ilacın parasını pul olduktan sonra ödedi. Aradaki vade farkını sürekli kredilerle kapattım. Şimdi herşey yalnızca benim suçummuş gibi affettiler. Yine de hayata kaldığımız yerden devam ve hatanın burasından da olsa dönenlere teşekkür diyoruz...

  YanıtlaSil
 173. hakan bey oncelıkle gunaydın;

  ben 2006 yılından buyana tahmını 250-300 bin tl alacaklıyım ve hala mahkemelerde ugrasıyorum bu arada işlerim bozulunca ceklerim yazıldı epey odedım geriye 50 bin tl kadar kaldı ama artık odeyecek gucumde kalmadı şimdi sorarım size ben 5-6 yıldır zaten almak ıcın ugrastıgım alacagımı alamıyorum kımsenın evıne haciz yollatmadım cunku benımde ailem var zaten vicdan sahibi hic bir alacak lı bunu yapmaz o yuzden şimdi bana soylermısın ben mı dolandırıcıyım yoksa bana odeme yapamayanlarmı kimse parası varken borcunun ustune oturmaz siz merak etmeyin ben su anda bile borc odemek ıcın ugrasıyorum kanun cıktı dıye ohhh demıyorum borcumu odemek ıcın ugrasıyorum.Hem alacaklı hem borcluyum ama dolandırıcı veya sahtekar degilim!!!

  YanıtlaSil
 174. 3. yargı paketin de var deniyor ama içeriğini ben tam olarak bulamadım. Varsa bile nasıl bir düzenleme yaparlar taslağı görmek lazım belli bir sınır getirilecek diye bir şeyler okumuştum. 5000 tl nin altına hapis yok diye birşeyler yazıyordu ama tamamına ulaşamıyorum. Ulaşan olursa yazsın lütfen.

  YanıtlaSil
 175. anlaşılan şu icra tahutlerine kimse bişey soylemiycek ya hani biz bi buyu aileidik neden bilgilendirmiyorsunuz son icra tahutleri hakkında olumsun bişey yazsaydım herkes cevaplardı

  YanıtlaSil
 176. Bugun Gerçekten GÜN -AYDIN ve aydınlık...herkes eşşekten düşen ve birbirini çok iiyi anlıyor...umarım levent abi ve diğer abiler bu platformu dağıtmadan ONURLU İŞ ADAMLARI PLARFORMU ADI ALTINDA sürdürmeye deveam ederler DOĞAN BALAK-DEVELİLİ

  YanıtlaSil
 177. ARAKADAŞLAR ANLAMADIĞIM:)) NEDEN HALA KIMSE İSMİNİ KULLANMIYOR:))

  YanıtlaSil
 178. VAR GEÇERSE EV HACZİ VE İŞ YERİ HACZİ KALKACAK.

  YanıtlaSil
 179. geçmiş olsun murat bey aramızda olmanıza sevindik.

  YanıtlaSil
 180. murat bey ekip otosundan mutlu inmişsiniz. ne oldu nasıl oldu merakta kaldık gece. geçmiş olsun. nasılsınız?

  YanıtlaSil
 181. Arkadaşım aşağıda cevabı var ama bir daha yazalım bu ay sonunda görüşülmesi bekleniyor saygılar.

  YanıtlaSil
 182. Serkan kardeşim hepimize geçmiş olsun,ne günler geçirdik ne elem kederi paylaştık sanırım bitti galiba,inanası gelmiyor insanın ben artık sokakta hür yürüyevilecekmiyim,hala belediye zabıtası biel görsem tedirgin olacakmıyım,nasıl atacağım bu duyguyu üzerimden bilemiyorum.
  Selamlar serkan kardeşim ve tüm çek mağduru dostlarım.

  YanıtlaSil
 183. slm arkadaşım. ev haczinden alacaklıya zaten para ödenemiyordu.avukat ücreti hammaliye nakliye yeddiemin ücretini bile karşılamıyordu.bundan sonra çek alırken 2 kere düşünelim.sen malı verirken hapis cezasına güvenerek mi veriyorsun.bir insana diğer yaptırımlar yetmezmi.düşün yanındaki çaycı kredi kartı kullanıyor sen kullanamıyorsun.eski sistemden kaç kişi tahsilat yapmışki.sen alacaklı olup hacze verdiğinde gene alamıyorsun genelde vergi ssk banka senin önünde oluyor.en güzeli temkinli 5000tl nin üzeri çek almamak.

  YanıtlaSil