6273 Sayılı Kanunla Değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu

ÇEK KANUNU
Kanun Numarası : 5941
Kabul Tarihi : 14/12/2009
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa:

Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektir.
(2) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.
Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri

MADDE 2 (1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler.
(2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek hesabının kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler, bankaya kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek zorundadır. Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.
(3) Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamaz. Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen kişi, her defasında tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda bulunur. Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı belirtilir.
(4) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek kişinin, yönetim organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri verilmez.
(5) Çek defterleri bankalarca bastırılır.
(6) Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğle düzenlenir. Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır.
(7) Çek defterinin her bir yaprağına;
a) Çek hesabının numarası,
b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı,
c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,
ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,
d) (Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) Çekin basıldığı tarih,
yazılır.
(8) Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça yazılır.
(9) Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez.
(10) Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı talebi ya da mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması üzerine kapatılabilir. Çek hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çekler karşılıksızdır işlemine tabi tutulur.
(11) Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü çek hesabı açtıranlar hakkında bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri uygulanır.

İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası
MADDE 3 (1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.
(2) Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır.
(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.
(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz.
(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra hükmüne göre işlem yapılır.
(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet başsavcılığına talepte bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.
(7) Banka;
a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi,
b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin geciktirilmesi,
hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder. Bu hâllerde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanmaz.
(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.
(9) (Ek: 31/1/2012-6273/2 md.) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.

Bankaların bildirim yükümlülüğü
MADDE 4 (1) Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar tarafından, dönemler itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilir. Bildirim dönemleri ve süreleri Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşleri alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir.
(2) Tacir tüzel kişi veya onun faaliyetleri ile ilişkilendirilmek kaydıyla, tüzel kişinin gerçek kişi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu veya tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi altında bulundurduğu gerçek kişiler ile tüzel kişinin yönetim organında görev alan veya temsilcisi sıfatını taşıyan gerçek kişiler adına açılmış olan çek hesapları, tacir tüzel kişiye ait kabul edilir. Söz konusu ilişkinin varlığına yönelik emarelerin bulunması hâlinde, hesabın bulunduğu banka şubesi durumu Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.
(3) Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet başsavcılığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
MADDE 5 (1) (Değişik: 31/1/2012-6273/3 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi hâlinde de verilir.
(2) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.)
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu çek hesabı sahibine aittir.
(4) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.)
(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste hâlinde vermekle yükümlüdür.
(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.
(9) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.)
(10) (Değişik: 31/1/2012-6273/3 md.) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.
(11) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.)

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması
MADDE 6-(Değişik: 31/1/2012-6273/4 md.)
(1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından resen silinir ve bu işlem ilân olunur.

Diğer ceza hükümleri
MADDE 7 (1) Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Tacir olmayan kişiye tacir kişiye verilmesi gereken çek defteri veren banka görevlisi hakkında elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(3) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüğe aykırı olarak bankaya gerçek dışı beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Beyanname almadan veya beyannameye rağmen, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veren banka görevlileri elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Karşılığı tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilen çekin karşılığının hesapta mevcut olmasına rağmen, hamile ödemede bulunmayan ya da bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, buna rağmen çek düzenlerse, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi adına çek hesabı açan banka görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(8) Çek defteri basmaya veya bastırmaya kanunen yetkili kılınanlar dışında çek defteri basanlar ve bastıranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
(9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.
(10) 2 nci maddenin, sağlanması ve saklanması gereken bilgi ve belgelere ilişkin hükmüne aykırı hareket edilmesi veya çekin karşılıksız çıkması dolayısıyla hamili tarafından talep edilmesi üzerine düzenleyicinin banka kayıtlarındaki adreslerinin kendisine verilmemesi hâlinde, ilgili bankaya Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Hesaben ödeme
MADDE 8 (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesini sağlayacak tüzel kişiliği haiz sistemi kurmaya ve gözetimi altında yürütmeye yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yetkiyi uygun göreceği başka bir kuruluş aracılığıyla da kullanabilir.
(2) Hesaben ödeme sisteminin kuruluş ve işleyişi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
(3) Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde çeklerin fizikî olarak ibraz edilmeksizin sadece çek bilgileri üzerinden bankalararası takas odaları aracılığı ile elektronik ortamda muhatap bankaya gönderilerek işlem görmesi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 710 uncu maddesine göre takas odasına ibraz hükmündedir.
(4) Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen sorumluluk miktarı dâhil, kısmî ödeme yapılmaz. Bu durum, muhatap bankanın sorumluluk tutarını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ancak, takas odaları aracılığıyla ibraz edilen çekin, hesapta yeterli karşılığının olmadığının belirlenmesi hâlinde muhatap banka tarafından, hesapta bulunan kısmî karşılık tutarı, çeki ibraz eden hamil lehine onbeş gün süreyle bloke edilir.

GEÇİCİ MADDE 3 (Ek: 31/1/2012-6273/6 md.)
(1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile mülga 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder.
(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap bankanın 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.
(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma dönüştürülen fiiller nedeniyle,
a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece,
idarî yaptırım kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 9 (1) 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile 26/2/2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ilâ geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(5) 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
GEÇİCİ MADDE 2 (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;
 a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.
b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.
(2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercîlerine verilmiş olması şarttır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanan kişi, taahhütnamede belirttiği süre içinde şikâyetçi ile anlaşmaya varması ve bu anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından mercilerine verilmiş olması hâlinde, aynı fıkranın (a) bendi hükmünden yararlanır.
(3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.
(4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.
(5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir.
(6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(1) 31/1/2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan adlî sicil” ibaresi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2)31/1/2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “altıyüz” ibareleri bin” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3)31/1/2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan şikâyette” ibaresi talepte” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(4)Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” iken, 31/1/2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(5) 31/1/2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan hukukî ve cezaî sorumluluk” ibaresi hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(7) Etkin pişmanlık ve yasak kararının kaldırılması 31/1/2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(8) 31/1/2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan bir yıla kadar hapis” ibaresi Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

34 yorum:

 1. Masallah sıte bombos:D barı sohbet ıcın yazın artık:D

  YanıtlaSil
 2. YASADA TAM OLARAK BELİRTİLMEMEKLE BİRLİKTE 5941 E GÖRE TAAHHÜT VERİP CEZA EVİNDEN ÇIKANLARIN TAAHHÜTLERİ DE İPTAL OLDU MU ? TAAHHÜDÜ İPTAL DEN CEZA YEME İHTİMALİ VAR MI? BİLEN BİRİSİ AÇIKLAMA GETİRİRSE ÇOK SEVİNİRİM .

  YanıtlaSil
 3. 5941 sayılı yasaya göre verilen infaz erteleme taahhütleri yürürlükten kalkmıştır. İnfaz gibi bir durum söz konusu değildir.

  Yorumlar için yanlış yerdesin sizi buraya alalım:
  BURAYA:>>>> >>>>YORUMLAR SAYFASI>>>

  YanıtlaSil
 4. selamın aleykum.. evet ya nerdesiniz arkadaşlar... herkes kutlamada sanıırım sizde haklısın allah neşenizi mutluluğunuzu bozmasın çok, çok, ve daha çok mutlu olun inşallah... :- ))

  YanıtlaSil
 5. slm
  bu çekler infazdan mı düşecek dilekçe dosyayamı konacak acaba

  YanıtlaSil
 6. hepimize büyük geçmiş olsun arkadaşlar :))

  YanıtlaSil
 7. selamun aleykum arkadaslar taahutden aranmalarda kalktımı ne olur cevap yazın

  YanıtlaSil
 8. Bu yasa aynı zamanda sadece çek borcundan dolayı taahüt verip cezaevinden çıkanları,tekrar cezaevine almamayı amaçlıyor.

  YanıtlaSil
 9. HERKESE GÖNÜL DOLUSU SELAM GÖNDERİYORUM,KORKUSUZ ÖZGÜR GÜNLER DAHA BİR BAŞKA, YARIN GÖNÜL RAHATLIĞI İLE ALINACAĞIMA İHTİMAL VERMEDEN SEYAHAT EDECEĞİM. BURADAKİ DOSTLARIMI SEVİYORUM.

  YanıtlaSil
 10. arkadaşlar avkatımın yanına gitim çok sinirli sordum canın skın kardeş bana dediki hacı abi nereye sın olmayacak mal beyanı çek ve ev haciz derken elimizden ekmeğimizi aldı hükümet dedi ondan canım sıkıldı dedi yazık bende üzüldüm dedim ve ekledim okuldan 2 yıl sonra avkat olup lüks araba ve vilalar alıp düşen insanları depesine bindiniz dedim bunun böyle olacağı beliydi biraz daha düşünde iyi bir esnaf ol belki başına gelince anlarsın dedim sevgiler

  YanıtlaSil
 11. Harun yorukoglu6 Şubat 2012 11:23

  merhabalar,
  Benimde bir sorum olacakti, bir tane çekim vardı 2007 yılından çeki ödemeden men ettirdim çek karşılıksız gördü çekin iptali için menfi tespit davası açtım süreç uzayıp duruyor 3 ay otomatik erteleniyor ,o zaman bu zamandır ceza meza çıkmadı bana bu yasa kapsıyormu beni acaba ?

  YanıtlaSil
 12. çekle ilgili taahüt de geçerli .yani taahaüt verdiysen o da iptal sıkıntı yok raahat ol

  YanıtlaSil
 13. Handsome_lover6 Şubat 2012 18:19

  AHEYY AHEYY AHEYYY :)))) HERKES SEVİNÇTEN NE YAPTIĞINI BİLMİYOR Kİ.. CANIM BABAM YANIMDA ŞÜKÜRLER OLSUN DAHA NE OLSUN :)))

  YanıtlaSil
 14. KARDESİM BANA TAAHÜTÜ KAPSAMADIĞINI SÖYLEDİLER NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM BENDE

  YanıtlaSil
 15. .. hey özgürlük .. nasılsınız arkadaşlar..

  YanıtlaSil
 16. Handsome_lover6 Şubat 2012 18:55

  babam daha kendinde değil.. öyle gibi gösteriyor ama ben hissediyorum.. darısı içerde kalan bütün mahkumlar için..

  YanıtlaSil
 17. BURSA -AA- 6273 sayılı Çek Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 3 Şubatta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girmesinin ardından Bursa'da tutuklu bulunan 53 kişi, tahliye edildi.

  Baro Başkanı Zekeriya Birkan'ı makamında ziyaret eden TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yasa değişikliğine ilişkin, amaçlarının çağdaş ve moden hukuk sisteminin Türkiye'de de uygulanması olduğunu belirterek, dünyanın hiçbir yerinde çekle ilgili hapis verilmediğini bildirdi.

  Çek Kanunu'nda bu zamana kadar birçok değişiklik yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

  ''Yeni düzenlemeyle BBDK tarafından Risk Standardizasyon Merkezi kuruldu. Artık, vatandaşlarımız aldığı çekin sahibinin ekonomik geçmişiyle alakalı tüm bilgilere ulaşabilecek. Bu esnafın mağdur olmasının da önüne geçecektir. Geçen yıl, Türkiye'deki çeklerin yüzde 2,7'si karşılıksız çıktı. Bu yasa, ticarete, çekle alakalı bir düzen ve intizam getirdi. Artık herkes çek alamayacak. Ayrıca Türkiye'deki sulh ceza mahkemelerinin iş yükünün yüzde 50'sini Çek Kanunu'na muhalefet davaları oluşturuyor. Bu rakam ceza mahkemelerinin iş yükünün ise yüzde 15'ine karşılık geliyor.''

  Değişiklikle birlikte Bursa E Tipi Cezaevinden 42, H Tipi Cezaevinden ise 11 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

  Binlerce kişiyi ilgilendiren değişiklikle, soruşturma aşamasındaki dosyaların görevsizlik kararlarıyla Kabahatler Bürosu'na gönderilmeye başlandığı bildirildi.

  http://www.netgazete.com/News/815261/cek_kanunu_degisikliginden_tahliye_oldular.aspx

  YanıtlaSil
 18. vere vere kalmadı kalmadı6 Şubat 2012 20:11

  tabiki gelmiş geçmiş tüm çekleri :)

  YanıtlaSil
 19. arkadaşlar çek mağdurlarının yaşadığı sevinci herkesle paylaşıyorum ancak sadece sormak istediğim ev eşyalarına hacizin kaldırılması yasa tasarısında durum ne oldu?Lütfen bilen varsa cevap yazabilirmi?

  YanıtlaSil
 20. Sevda Murat Anlı7 Şubat 2012 10:41

  DAHA KOMİSYONDAN GENEL KURULA SEVK OLMADI ONUN İÇİNDE BİR BASKI YAPMAK LAZIM

  YanıtlaSil
 21. Sevda Murat Anlı7 Şubat 2012 10:47

  bu yorumlarımı kaldırır mısınız ismimin gözükmesini istemiyorum

  YanıtlaSil
 22. 1.4,2010 tarihinde 2009 daki çıkan çek yasasına göre cumhurüyet savcılıgına çeklerimle ilğiliyasanın içeriğimne gere çeklerimle ilğili tahaütlerde bulundum ama ödeyememiştim 2. yine bir çek borcumdan dolayı alacaklının baskısı üzerine icra dairesine giderek dosyaya ödeme tahüdünde bulundum ama ödeyemedim bu tahaütle ilğili 3 ay hapis cezası aldım ve ceza kesinleşmiştir bu çıkan af yasası bu tahaütlerine kapsıyormum lütfen bir bilenden açıklma bekliyorum

  YanıtlaSil
 23. merhaba arkadaşlar

  benim kafama bir konu takıldı size sorma ihtiyacında bulundum, şimdi karşılıksız çek keşide etmekden çekde hapislik kalktı ancak dolandırıcılıkda kalkmadığı yazıo peki şimdi bir uyanık avukatlar dava şeklini değiştiripde savcılığa hakkımızda karşılıksız çek keşide etmek suçu yerine dolandırıldık gibilerinden hakkımızda dolandırıcılık şikayetinde bulunurlarsa içeri almasınlar bizi dolandırıcılıkdan ??

  YanıtlaSil
 24. daha önce saniye başı birileri bir şey yazarken şimdi terkedilmiş bir bom boş site kaldı
  kuzuların sessizliği resmen :)))

  YanıtlaSil
 25. 6273 de çek hesabı sahibi gerçek ve tüzel kişiler demekte yani çeklerde imzası bulunan şirket ortakları ve müdürleri çek hesabı yasağı müeyyidesinden kurtuldular mı?

  YanıtlaSil
 26. hayır kapsamıyor icrada verdiğiniz taahhütle çek yasasından doğan hapis cezasının bir bağlantısı yok

  YanıtlaSil
 27. Osmandemirtas078 Şubat 2012 11:52

  arkadaşım dolandırıcılık suçu zaten olan bi kanundu suçun somut olarak ispat edilmesi gerekir yani 10 yaprak çek kesmiş bir kişi bu çeklerinm 2 sini ödemiş ise burada dolandırıcılık suçu yok sayılır eğer biri dava açarsa tazminat davası açabilirsin

  YanıtlaSil
 28. benim çek dosyam yargıtaydaydı.şimdi ben ne yapmalıtım.adliyeden yazımı bekleyeceğim.taahhütte vermemiştim.bn bir cevap verirmisiniz.saygılarımla

  YanıtlaSil
 29. merhaba arkadaşlar...
  iyi ve huzurlu akşamlar...

  YanıtlaSil
 30. arkadaşlar herkes nerede ? yoksa ben yanlış sayfada mıyım ?

  YanıtlaSil
 31. GÜNAYDIN ARKADAŞLAR, SEYAHATE ÇIKTIM NE HAVAALANIN DA NE DE OTEL DE HİÇBİR SORUNLA KARŞILAŞMADAN DÖNDÜM. İÇİNİZ İYİCE RAHAT ETMEYE BAŞLASIN.

  YanıtlaSil
 32. hadi bakalım . dolandırmaya devam

  YanıtlaSil
 33. mevcut değişen yasalarla çekle dolandırıcılık teşvik edilmektedir.Çıkarılmış yasaların ismi çekle dolandırma yasası olmalıdır.Çek alacaklılarının,alacakları ne olacak.Soru soranlar hep dolandırdıkları kişilere borçlarını nasıl ödemiyeceklerini veya çıkan yasa ile borcu ödememe yollarını sormaktadırlar.Ahlak bitti.Hukuk da bitti

  YanıtlaSil
 34. Ticari alışverişlerde, esnafın esnafla sorunu yok, esnafı korkutan paranı alamazsın ver icraya ceza davası aç telkiniyle, hem borçlunun hem de alacaklının elini kolunu bağlayan avukatlarla sorunu var

  YanıtlaSil