Yeni Çek Kanunu Yargıtay içtihat

yargitay

YARGITAY
Daire Adı: 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2008/2928
Geliş Tarihi: 20/02/2008
Mahkemesi: Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No: 2006/69
Mahkeme Karar No: 2006/260
Mahkeme Karar Tarihi: 31/05/2006
Dava Türü: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Karar No: 2010/999
Karar: BOZMA
20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir. (10. C.D.Karar Tarihi 25.01.2010. Esas No: 2008/2928. Karar No: 2010/999)

YARGITAY
10. Ceza Dairesi
Esas No:2009/15031
Geliş Tarihi:28/09/2009
Mahkemesi:Kadıköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No:2007/439
Mahkeme Karar No:2007/918
Mahkeme Karar Tarihi:28/11/2007
Dava Türü:Karşılıksız Çek Keşide Etme
Karar No:2009/19857
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Tuncer YILDIRIM hakkında KADIKÖY 6. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 28.11.2007 tarihinde, 2007 / 439 esas, 2007 / 918 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 28.09.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1 – Sanığın sorgusu için gönderilen çağrı kağıdında, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde öngörülen, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği yönündeki yasal uyarının yer almadığı gibi; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği bilinen en son adresi yerine, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerdeki eski iş adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2 – 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “ Çek Kanunu “ ile 3167 sayılı “ Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve ayrıca, “( 1 ) numaralı bozma nedeni de göz önünde bulundurularak”, 5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3 – Kabule göre; adli para cezasının, 5083 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007 / 11963 sayılı kararın 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, İNFAZIN DURDURULMASINA sanığın başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değil ise serbest bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(KADIKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 28.11.2007 gün ve 2007/439 esas 2007/918 - YARGITAY 10. C.D.'nin 2009/15031 esas 2009/19857 karar sayılı ilamı)

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARINDA DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
DOSYA İNCELEME - HÜKÜM
5941
Sayılı Çek Kanunu ile Yasada düzenlenen karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçlarında;
UYARLAMA YARGILAMASI VE HÜKÜM VERME
Yargılama dosyasında;
A –) İbraz sırasında banka tarafından alınan çek fotokopisi veya aslının onaylı sureti (fotokopisi)
B-) Hesap sahibi gerçek kişinin imza sirküleri (varsa; vekilin imza sirküleri, vekaletnamesi veya temsilcisinin imza sirküleri, temsile ilişkin belgeler)
C-) 1 - Hesap sahibi tüzelkişi adına çek düzenlemekle yetkili temsilcileri veya vekillerinin imza sirküleri
2 – Tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesinin kim olduğuna ilişkin bilgi ya da tüzelkişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi belirlenmemişse; tüzelkişinin yönetim organını oluşturan gerçek kişilerin tamamına ilişkin bilgiler, Bulunmalıdır.
1 – ŞİKAYET HAKKI:
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu şikayete bağlı suçlardan olduğu için şikayetçinin şikayete hakkı olup olmadığı araştırılmalıdır.
Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunda şikayet hakkı HAMİL’e tanınmıştır. Hamil; çeki elinde bulunduran kişidir.
Çeki elinde bulundurması (hamil olması) koşuluyla; emrine çek keşide edilen, çeki bankaya ibraz eden veya ciro silsilesine uygun olarak çekin arkasında cirosu bulunan kişinin şikayet hakkı vardır.
(5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5/1.)
2 – ŞİKAYET SÜRESİ:
Şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır.
Şikayet süresi T.C.K. nın genel hükümlerinde düzenlenmiştir.
Şikayet süresi altı aydır.
(5237 Sayılı T.C.K. nun 73 / 1. maddesinde : (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. )
3 – ŞİKAYETİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:
5941
Sayılı Çek Kanunu'nda şikayet süresinin başlangıç tarihi, çekin kanuni ibraz süresi içerinde bankaya ibraz edildiği ve karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihtir.
4- ÇEKİN UNSURLARI:
Çekin unsurlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
Çekin unsurları T.T.K. nun 692. maddesinde sayılmıştır.
T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurlara ilave olarak, 5941 Sayılı Çek Kanunu 2. maddesinde sayılan bazı bilgilerin de çekin üzerine yazılması gerekmektedir. Ancak; 2. maddede sayılan bilgilerin çekin üzerine yazılmamış olması, T.T.K. nun 692. maddesindeki unsurları taşıması kaydıyla çekin geçerliliğini etkilemez. (Madde 2/9)
4814 sayılı yasayla değişik 3167 sayılı Çek Yasası 3. maddesine göre 31.07.2003 tarihi ile 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihi arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarası T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan unsurlara ilave unsur olarak aranacak ve bu tarihler arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması; çekin geçerliliğini etkileyecek, çek adi belge niteliğinde kabul edilecektir.
T.T.K. nun 692. maddesinde sayılan çekin unsurlarından herhangi birisinin veya 31.07.2003-20.12.2009 tarihleri arasında düzenlenen çeklerde vergi kimlik numarasının bulunmaması (eksik olması) halinde; 3167 Sayılı Çek Yasası 16. veya 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesinde düzenlenen suç oluşmaz, ancak bu durumda dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmadığı kararda tartışılmalıdır.
4 - İBRAZ TARİHİ:
Çekin süresinde ibraz edilip edilmediği araştırılmalıdır.
5941 Sayılı Çek Kanunu göre çekin muhataba ibraz edildiği tarih, karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşumunu etkilemektedir.
5. maddenin 1. fıkrasına göre; çekin, üzerinde yazan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibrazı halinde karşılıksızdır işlemi yapılırsa suç oluşmaktadır. Önceden ibraz halinde bu maddede düzenlenen suç oluşmamaktadır.
İbraz süresinin nasıl hesaplanacağı T.T.K. 708. maddesinde gösterilmiştir.
(T.T.K. Madde 708 – Bir çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz’de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz’de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazım gelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler.)
a- 3167 Sayılı Çek Yasası'na göre çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce çekin muhataba ibrazı, suçun oluşumunu engellememekte iken 28.02.2009 tarihinde 3167 Sayılı Çek Yasasına eklenen geçici 2. maddeye göre; çekin önceden ibrazı halinde karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmamakta, ancak karşılıksız çıkan çek nedeniyle hukuki takip yapılması mümkün olmaktaydı.
b- 5941 Sayılı Çek Kanunu'na göre ise; çekin üzerinde yazan keşide tarihinden önce ibraz edilmesi halinde hem karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçu oluşmamakta hem de bu çekle ilgili hukuki takip yapılması engellenmektedir. (Madde 3/8 - GEÇİCİ Madde 1/8)
5 - KEŞİDECİNİN YETKİSİ;
Çeki keşide edenin çek keşide etmeye yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. Keşideci, çek keşide etmeye yetkili olmadığı halde hesap sahibinin bilgi ve isteği dışında çek keşide etmiş ise; 5941 Sayılı Çek Kanununda düzenlenen suç oluşmaz, ancak unsurları bulunması halinde T.C.K. düzenlenen dolandırıcılık suçu oluşur.
6 – Çek hakkında ihtiyati tedbir kararı ya da mahkeme tarafından verilmiş ödemeden men kararı bulunması halinde ihtiyati tebbir veya ödemeden men kararının kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmalıdır.
7- ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMASI;
C.M.K. hükümlerini uygulanmak suretiyle şüphelinin savunması alınmalıdır.
8- YABANCI PARA CİNSİNDEN KEŞİDE EDİLEN ÇEKLER;
Yabancı para ile çek keşide etmek mümkündür.
Ancak; hükümde tayin edilen adli para cezası Türk Lirası olmalıdır. Herhangi bir yabancı para cinsinden (dolar, euro, vs.) ceza tayin edilerek hüküm kurulamaz.
Yabancı paranın Türk Lirası karşılığı belirlenmelidir.
Çekte belirtilen yabancı paranın, çekin muhataba ibraz edildiği tarihte Merkez Bankasının efektif satış kuruna göre Türk Lirası karşılığı bulunmalıdır.
9- ADLİ PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ:
5941 Sayılı Çek Kanunu 3. maddesine göre muhatap banka karşılıksızdır işlemi yaparken, ibraz edilen çekin arkasına;
Banka tarafından ibraz eden hamile kısmi ödeme yapılmış ise bu miktar çek bedelinden düşüldükten sonra ya da banka ibraz eden hamile hiç ödeme yapmamış ise bu durum belirtilmek suretiyle çekin karşılıksız kalan miktarını açıkça yazmak zorundadır.
Mahkemece tayin edilen adli para cezası; muhatap bankanın çekin arkasında açıkça gösterdiği çek bedelinin karşılıksız kalan kısmından az olmamalıdır.
Ancak; resmi belgelerle kanıtlanmak suretiyle ya da şikayetçinin kabul etmesi halinde hüküm tarihine kadar söz konusu çek karşılığı hamile ödenen bedel cezadan düşülmelidir.
10- HÜKÜM KURMA
a-
Çeki keşide etsin veya etmesin "hesap sahibi gerçek kişi" hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
b- Hesap sahibi gerçek kişi adına açılmış çek hesabından, "Yetkili yada yetkisiz temsilci" veya "yetkisiz vekil" hakkında sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
c- İbraz tarihinde tüzelkişi adına "çek hazırbulundurmakla yetkili tüzelkişi temsilcisi" veya mali sorumlu belirlenmemiş ise "yönetim organının" tamamı hakkında; 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1. maddesine göre çekin karşılıksız kalan miktarından az olmamak üzere adli para cezası ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı,
d- İbraz tarihinde tüzelkişi adına çek karşılığını bankada hazır bulundurmakla yükümlü olmadığı halde çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi veya vekili hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.)
e- Hesap sahibi tüzelkişi hakkında, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, (Madde 5/4.) Kararı verilmelidir.
Hüküm kurulabilmesi için Cumhuriyet savcılığınca, cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlenmiş olmalıdır.(Tebligname No:10/2010-41)

------------------------------------------------------------

BU KARARLAR KARŞISINDA:(Tebligat ve Savunma)

Usul kurallarındaki değişikliğin geçmişe etkili olmaması ve yürürlükten sonra uygulanması ilkesinin Yargıtayca dikkate alınmadığını (zira mahkeme kararı 3167 sayılı yasa yürürlükteyken verilmiş) ve bunun sonucu olarak da 20.12.2009 tarihinden önce de sanığa CMK 195 meşruhatlı çağrı kağıdı çıkartılarak sonuçlandırılan tüm yargılamalarda verilen kararların sırf bu nedenle bile bozulmaya mahkum olduğu, hatta bu tarihten önce yapılan tebligatlarla sürdürülen davalarda da sanık savunmasının mutlaka alınması gerektiğini... anlamamız gerekiyor..

524 yorum:

«En Eski   ‹Eski   201 – 400 / 524   Yeni›   En yeni»
alper dedi ki...

DEVAMI.....
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ( , 10.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İİK 82

MADDE 82 - (Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.46) Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,

3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lâzım olan tohumluğu,

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

8. Borçlar Kanunu‘nun 510′ uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde mâlûl olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikram yeleri,

Askerî mâlûllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lâzım gelen paralar,

12. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2,3,4,5,7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden

Anonim dedi ki...

ŞÜKRÜ BEY,
Kesinleşmiş dosyanızdan yeniden yargılama talep edebilirsiniz, ancak
1) tebligat usulsüzse
2) ifade vermemişseniz
3) imza size ait değilse
4)vekaleten imza atmışsanız
5)ve ya borçlu olmadığınızı ispat edebilirseniz
gibi gerekçeleriniz olması gerekir.
reddi halinde yargıtaya müracaat edebilirsiniz.
KAYAMEN

Anonim dedi ki...

(ARKADAŞLAR ŞİMDİ BU EV EŞYALARINA İCRANIN KALDIRILMASI İÇİN GAYRET ZAMANI)


Sayın
Rıdvan YALÇIN
Ordu Milletvekili
TBMM


İcra İflas Yasasının 82.nci maddesinde değişiklik yapılarak borçlunun ev eşyalarının haczinin önlenmesini
sağlama girişiminizi candan destekliyorum.

Bu bir insanlık ve medeniyet gereğidir, zaten avrupa ülkelerinde olmayan bu uygulama maalesef ülkemizde
ocakların yıkılmasına insanların intiharına, aile dramlarına sebep vermektedir.

Bu girişiminizden dolayı zat-ı alinizi ve MHP teşkilatını tebrik ediyor, bir an evvel netice alınmasını diliyorum.

Saygı ve Selamlarımla,

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ ALPER BUNUN DEVAMI VARMI VARSA YAZARMISIN

zaman1453 dedi ki...

SELAM ARKADAŞLAR benim bir firmaya verdiğim 4 çekten aynı ilde ayrı ayrı mahkemelerde devam eden dosyalarım var ben bunları ikamet ettiğim ilde bir dosyaya toplayabilirmiyim?

Anonim dedi ki...

sn. murat güzel ben de izmir deyim.eklemek istersen yeniorbalecz@hotmail.com

mustafa dedi ki...

Sayın zaman
1086 yasalı kanun madde 45 ve 1086 s.k 187 . madde 5 fıkra üzerinden talepte bulunabilirsin mahkemeye.Mahkemeye davalı kişi ikamet ettiği adrese dayanaraktan birleştirme talebinde bulunabilir.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar şu anda temyizde bulunan dosyalar ne olacak cevap verebilirmisiniz.HALİL

zaman1453 dedi ki...

SAYIN MUSTAFA TEŞEKKÜR EDERİM

zaman1453 dedi ki...

SAYIN MUSTAFA BEY söylediğiniz kanunlara baktım fakat pek birşey anlayamadım mümkünse biraz yardımcı olabilirmisiniz yanı nasıl bi gerekce göstermeliyim SAYGILAR

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar uzun zamandır takip edemiyordum.Belki sorularımın cevapları yanlandı sitede ama ben göremedim.
sorularım sunlardır yardımcı olursanız sevinirim
1-kesinleşmiş olan adli para cezam var.şu an odeyemiyorum.Gidip taahhüt versem.bir yıl sonra da para biriktirıp taahhüt yerine adli para cezasını tek seferde ödesem.Taahhüt ne olur.Devlet onuda benden istermi yada dava acarmı
2-adli para cezası kesinleşmiş olan bir cek davasında itiraz etmek istesek itirazı nereye yapacağız.
saygılarımla

Anonim dedi ki...

sayın KAYAMEN biraz önce yukarda yazdığınız maddeler içinde borçlu olmadığınızı ispat ederseniz diyorsunuz benim böyle bir davam var yargıtayda nasıl bir yol izlemem lazım.

Anonim dedi ki...

HERKEZ 22.SATIRI OKUSUN !!! ARKADAŞ AZINA SAĞLIK ÇOK MANTIKLI YAZMIŞSIN BIRAKIN BU SİYASİ PARTİ YORUMLARINI YOK AKP ŞÖYLE YOK CHP BÖYLE YOK MHP ŞUNU DEDİ MANTIKLI OLALIM HALİMİZE ŞÜKÜR EDLİM BELKİ NE RAHAT BİRİ DİYE DÜŞÜNECEKSİNİZ BELKİDE AKP Lİ DİYECEKSİNİZ EVET BENDE SEÇİMLERDE ATTIM OYUMU PİŞMANDA DEĞİLİM VE PİYASADA 500.000 ÇEKİM DE VAR SAHTEKARDA DEĞİLİM İŞLERİN BİR TERS GİTTİMİ DURDURAMIYORSUN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUN BURDAKİ BİRÇOK ARKADAŞ BU OLAYLARI İYİ BİLİR.BU YÜZDEN SİYASİ PARTİ OLAYLARINI BIRAKINDA SESİMİZİ DUYURABİLECEĞİMİZ PLATFORMLARA YÖNELELİM MAİL LER ATALIM TLF AÇALIM HEP BERABER BİRLİK OLUP GEREKİRSE ÖLÜM ORUÇLARINA YATMAMIZ GEREKİYORSA BEN YATARIM EYER BU KADAR İNSANA MELHEM OLACAK İSEM 2 AY YEMEK YEMEDEN HEPİMİZ İÇİN YAPARIM BU İŞİ HERKEZE SAYGILAR !!!!! EFSANE

ERDİNÇ dedi ki...

sevgili arkadaşlar
izmirde bana yardımcı olabilicek paragöz olmayan bir avukat ismi ve numarası verebilirmisiniz ?

Anonim dedi ki...

efsane arkadaş yeryüzüne in ekonominin olduğu yerde siyaset siyasetin olduğu yerde ekonomi olur sen oy vermeye devam et ben o parti iyi bu kötü demiyorum hakına hukukuna sahip çıkacak parti eğer sence akp ise ver arkadaş sonrada ben size oy verdim diye onlardan medet umacaksın ona buna mail atarak bulunan medet bu kadar bu medet bile akp ye rağmen olmuştur
ESATİR

mustafa dedi ki...

Sayın ZAMAN yanlız davaların birleştirmek için bazı şartların oluşması gerekir.Bunların ne olduğunu konuşmaktansa sen dilekçeni ver hakim zaten gerekeni yapacaktır.DİLEKÇE

....... MAHKEMESİNE
DAVALI :
VEKİLİ :
DAVACI :
VEKİLİ :
KONU : Mahkemenizde Görülmekte Olan …/… Sayılı Dava Dosyası İle, …/… Sayılı Dava Dosyasının Birleştirilerek Görülmesi İstemi.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim adına mahkemenizde …/… sayılı dosya ile dava konusu ……………………………………………………………………………..Davamız halen mahkemenizde görülmektedir.
2-) Davacı şahıs müvekkilime karşı ‘………………………dava açılmıştır.
3-) Mahkemenizde görülmekte olan iki dava arasında bağlantı bulunmaktadır. Bu davaların ikisinde de taraflar ayrı ayrıdır. Lakin bu iki davaların birisinde verilecek karar diğerini de etkileyecektir. Bu nedenlerden ötürü iş bu davaların birleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.
HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 45 ve 1086 S.K m 187/5 ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyaları.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, görülmekte olan söz konusu davalar arasında sıkı bir bağlantı olması, her iki davanın da mahkemenizde görüşülmesinden ötürü …/… sayılı dava dosyasının …/… sayılı dava dosyasıyla birleştirilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davalı Vekili
Av.


YANLIZ 3 ŞIKTA OLAN Bu davaların ikisinde de taraflar ayrı ayrıdır CÜMLESİNİN (AYRI AYRIDIR) BİLGİLENDİRMEYİ DEĞİŞTİRİRSİN.KEZA DAVACILAR AYNIYSA BURASI AYNIDIR DİYE DEĞİŞTİR.

sürücü dedi ki...

efsane isimli arkadaş ,siyasi parti meselelerini bırakıp sesini nereye duyurmak istiyorsun anlayamadım, oy veripte pişman olmadığın partine sesini duyurabiliyorsan zaten mesele kalmıyor, ölüm orucuna da gerek yok ozaman.

Anonim dedi ki...

sitede bu konuda baya bir soru soran oldu ama bir cevap veren olmadı. ben tekrarsormak istiyorum; 2004 yılında vergi kimlik numarası olmayan çeklerimden dolayı yakalamam var taahhütnamehenüz vermedim yeni çek yasasına göre tekrar yargılama isteyebilirmiyim; sizce sonuç ne olabilir teşekkürler. ö.k.

zeynep aslı dedi ki...

14

Erdinç bey
Avukatlar bölümünde bilgileri bulunan Av.Caner Dumanoğlu ile bir görüşme yapmanızı tavsiye ediyorum.

zaman1453 dedi ki...

SAYIN MUSTAFA BEY ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Anonim dedi ki...

İLAHİ ADALET ÖBÜR DÜNYADA TECELLİ EDER.31MART BİR İSYANDIR İSYAN KÖTÜLÜĞE KARŞI ÇIKIŞTIR VE ADALETİ YERİNE GETİRME HAREKETİDİR HELE İSYAN HAKLI İSYAN İSE ADELETEN BU İYİ BİR EYLEMDİR.YANİ BU DÜNYANIN İŞİNİ ÖBÜR DÜNYAYA BIRAKMAMAKTIR.REFERANS GAZETESİ ASLINDA BİZİM GİBİ PASİF MAĞDURLARA BİZİM GİBİ AĞLAK MAĞDURLARA İSYAN DİYE BİR ŞEYİN OLDUĞUNU HATIRLATIYOR ASLINDA YAZI YAZIP TEŞEKKÜR EDECEKTİM AMA GİREMEDİM.BU SİTENİN YÖNETİCİLERİ SİZ İNSANLARIN GAZINI ALMAYI BIRAKIN ARTIK BİRAZ HAREKET OLSUN DUVARA YAZI YAZMA KONUSUNDA BİLE YORUM YAPMAKTAN ÇEKİNEN CÜNEYT BEY SÖZÜM SANA!!!

Anonim dedi ki...

arkadaşlar dün bu çek işleri ile uğraşan avukatla görüştüm.kendi görüşüm ve şu ana kadar olan kanaatim gereği çek mağdurlarını tatmin edecek karar anayasa mahkemesinden de çıkmayacak dedi.bizim siteyi takip ettiğini çok düzensiz oldumuzu en küçük farklı görüşte parladığımızı anlattı.arkadaşlar sakin olalım.hepimizin sorunu aynı.bu sitede çırpınan zamanın geçmekte olduğunu gören arkadaşlarımız var.en azındankendi aramızda uygun zamanda toplantı yapabiliriz.o gün yemekler benden.site yönetimi bukadar olsun bir adım atın sizlerden çok şeyler bekleyenler var. çekzede

Anonim dedi ki...

sn mustafa bey
birleştirme ile igili dosyayı i.gunata@mynet.com a gönderirseniz sevinirim.

ERDİNÇ dedi ki...

18 zeynep
çok teşekkürler yardımın için

Barışçı-Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşlar; bu hafta boyunca, sadece ve sadece sitemizi izlemekle yetinebildim. Şu geçiş döneminde; katılımcı olamadığım ve birşeyler yapamadığım için, inanınki çok üzgünüm. Yapmam gerekli bir şey olması gerektiğinde; aranızda olduğumu ve elimden geleni yapmaya çalışacağımı bilmenizi isterim. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımla, Allah; hepimizin yardımcısı olsun.

uludağ dedi ki...

11.02.2010 / ayhan nazar
Suçlunun çeklerini ödeyemeyen çek mağdurları olmadığı kesin.İllaki bir suçlu arıyorsanız,Dünyanın hiç bir yerinde olmayan böyle bir yasayı düzenleyen zihniyettir.Öyle bir zihniyetki,çıkardığı yasaya kendi bile inanmayan bir zihniyet.O kadar güzel bir yasa yapmışlarki 2 milyon insan hapis tehdidiyle karşı karşıya.Yani diğer bir değişle her şey iyi-ekonomi yolunda-ama 2 milyon insan üçkağıtçı,öylemi..! Ayrıca çek ile dolandırıcılık yapanlar her vasıta ile yapar ve onlar karşılıksız çekten değil dolandırıcılıktan yargılanır.
11.02.2010 / kerim bozkurt
sanki 1 yıl ceza ertelenmesi olmassa içerdeki herkez borcunu ödeyecekti.zaten parası olsa içeri girmezdi.
11.02.2010 / mevlit arı
YENİ YASADA KARŞILIKSIZ ÇEKİN CEZASI 1500 GÜNE ÇIKARILARAK BİZDEN BAŞKA HİÇ BİR ÜLKEDE OLMAYAN BİR UYGULAMAYA İMZA ATILMIŞ BULUNMAKTADIR.
11.02.2010 / hasan gül
ekonomik bir olayın yerine getirilememesi cezasının hapis olması medeni bir yaklaşım değildir ayrıca unutmayın o parasını alamayacak olan esnaflarda çeklerini ödeyemeyince onlarda hapise gelecek bizde alacaklı idik alamadık hapse düştük. lütfen sosyal yöndende düşünün bu çek cezası yumurta tavuk olayıdır çekte hata en baştan karşılıksız çıkabilir şekilde verdirmemekle düzenlenecek bir sistemle çözülebilir bu sizin mantığınızla borçluların her ne olursa olsun hapse girmesi lazım bu eksiği düzeltin lütfen borçlu kişi hapiste kalsa sanki hoşamı gidecek sosyal bir yaklaşım yok
11.02.2010 / ibrahim günal
Şuna inanın bu yasa sadece banka ve factoringlere yaramıstır. Zaaten esnaflar bıbırını anlar ve karşılıklı anlasıyorlar. Banka ve tefecılerle anlasılamadıgı için bu kadar kacak yasayan çek ten hapis almış insan var. Dünyada hapis sistemi olmadığı halde niye turkıye deki kadar karşılıksız çek olmuyor? Sadece alacaklı mı magdur? hem alacaklı hemde borclu olanlar ne olacak? İçeri girse borcu kim ödeyecek? Alacagını alamadıgı için borcunu ödeyemeyen fabrıkası kapanmıs ailesi dağılmış insanlar hapse girse kime faydası var. aşağıdaki siteye girin ve nice hikayeler oldugunu gorun.www.cekmagdurları.com Burada bankaları daha cok sorumlu tutmadıgın surece bu sorun çözülmez. Kredi kartında nasıl bir sistem varsa çekte de banka sorumlu olmalı ona göre çek vermelidir. Sayıları çok az olan kasıtlı dolandırıcılarla iyi niyetli esnafı fabrikatörü aynı kefeye koymayın. Bunu da ayırmak devletın ve hukukun işidir. Herkese dolandırıcı damgası vurmak işin basitidir. saygılarımla..
11.02.2010 / tarkan aa
karşılıksız çek yazanların aynı zamanda alacaklı. insanları borcundan dolayı hapse sokmak normal mi? dünyada çek borcuna hapis cezası Türkiyeden başka sadece bir ülkede var? konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için chp nin yeni çek yasanın iptali için anayasa mahkemesine başvurusunun gerekçelerine bakın.
11.02.2010 / zeynep çelik
mağdur edilen alacaklılar var fakat borçlularında zaten alacaklı oldukları için borçlu.üstelik karşılıksız çekin cezası hapistir.onbinlerce mağdur hapis yatıyor.ceza çekerken bu borçların nasıl ödeneceğine dair bir fikri olan var mı? üstelik hapis yatarak sadece devlete karşı bir bedel ödüyorsunuz.alacaklının eline geçen birşey yok.hapis cezasının kaldırılması sağlanırsa ,herkes ticaretini yapmaya,işini devam ettirmeye çalışarak zaten borcunu ödeyebilecek,mağduriyetler iki taraflı çözüm bulacaktır.kimsenin ekonomik borcundan dolayı özgürlüğü kısıtlanmamalı.bu işe bir çözüm aranıyorsa ilk önce buradan başlanmalı ve mağduriyetin tek taraflı olmadığını kabul etmeliyiz.

Anonim dedi ki...

SİZ HANGİ ADALETTEN,KANUNDAN BAHSEDİYORSUNUZ.VAR OLAN BÜTÜN YASALARIN KAPİTALİST SİSTEMİ KORUMAK İÇİN YAPILDIĞINI BİLMEYECEK KADAR CAHİLMİSİNİZ.HALA BİRİLERİNİN VİCDANININ DİLENCİLİĞİNİ YANİ VİJDAN DİLENCİLİĞİ YAPIYORSUNUZ NE VİCDANI VİJDANI OLAN BÖYLE YASALAR YAPIP İNSANI PARA İÇİN İÇERİ ATARMI.EĞER YERYÜZÜNDE 2-3 ÜLKEDE BU YASALAR VARSA O ÜLKE YASALARINDAN VE DEVLETİNDEN DEĞİL O ÜLKE HALKLARININ MÜCADELESİ SONUCU KALDIRILMIŞTIR BU DA TÜRK HALKININ NE KADAR PASİF VE HAKKINI KORUMAKTAN ACİZ OLDUĞUNU GÖSTERİR.SONUÇ BİZ KAHVEDE MARTAVAL OKUMAKTA HARİKAYIZ ŞİMDİ SANAL ORTAM MARTAVALLARI BAŞLADI YAZIK RAKIDA İÇİLMİYOR YOKSA RAKI MASASINDA MEMLEKETTE KURTARILIRDI.BİR DAHA KİMSE KULUN YAPMASI GEREKEN ŞEYLERİ ALLAHIN ÜZERİNE YIKIP GÜNAH İŞLEMESİN ALLAH SENİN ÇEK İŞİLE UĞRAŞMAZ KARDEŞİM ADAM OL KENDİN HALLET ALLAH DAHA NE YAPSIN 700 BİN KİŞİYİ MAĞDUR ETMİŞ BİRARAYA GELİN DE İSYAN EDİN MÜCADELE EDİN DİYE

uludağ dedi ki...

11.02.2010 / yaşar türkkan
bizleri kimse dolandırıcı ve sahtekar yerine koyamaz.
11.02.2010 / derya mavi
Bu krizin sorumlusu bankalardır.
11.02.2010 / ayhan doğan
Borçluların %90 belkide daha fazlası ekonomik kriz mağdurlarıdır.Alacaklılar kan ağlayacak ne demek.cezaevinde yatan insanlardan tahsilat yapma imkanları olabilir mi? Asıl kan ağlayanlar yıllarca ekonomiye katkı sağlamış şu andaki ekonomik kriz mağdurlarıdır.Yani kriz yüzünden çeklerini ödeyemeyen çek mağdurlarıdır.Çek mağdurları sitesini ziyaret etmenizi ve borçlu mağdurların ne halde olduklarını,nasıl yaşam mücadelesi verdiklerini görmenizi dilerim.
11.02.2010 / Tüzin Günsarı
Ülkemiz ticaretinde örnek olarak yer alan Çek konusu malesef hem borçlu hem de alacaklı açısından yeniden düzenlenmeli. Çözüme yönelik kalıcı adımlar atılmalıdır. Konu; Türkiyedeki ticaret sistemi ile bankalar politika ve sistemleri üzerinde çok derin ve hassas çalışmalar yapılmasını gerektiren bir noktadadır. Gerçekçi istatistiki verileri ortaya koyarak her iki taraf için de adilane bir çözüm bulmak da bu ülkeyi yönetenlerin görevidir. Bu esnada, sizler gibi gazeteciler, öğretim görevlileri vb. sosyal sorumluluk gerektiren mesleklerde görev alanların da objektif yorumları, araştırmaları ve çözüm önerileri yönetenlere yol gösterecektir. Bu bilinçle konuyu tekrar ele alacağınızı umuyorum. Bu vaka sadece çek alacaklısı için değil hem alacaklı hem de borçlu için 31 mart vakasıdır...
11.02.2010 / zeynep aslı
31 mart vakası olsa olsa alacaklılar devletinin 31 mart vakası olur.olayın çek borçlusu açısından durumu diğer yorumlarda yeteri kadar açıklanmış zaten. Yazmış olduğunuz yazıyı kınıyorum.
11.02.2010 / ibrahim güntel
30 yıldır esnaftım.bugüne kadar hiç çekim yazılmamıştı. 2008-2009 krizi ile birlikte alacağımı alamadığım ve borçlulular da borçlarını ödemedikleri için çeklerimi öedeyemez duruma düştük.Alacağımızdan vazgeçtik bari hapisten kurtulabilsek,30 yıllık birikimizi kaybettim, ailemden ayrıyım.Hiç kimse günlük 100 Tl den hapis yatmaz.
11.02.2010 / zeynep aslı
Sefer Bey, alacaklıların mağduriyetlerinden bahsediyorsunuz.Fakat borçlu olanların da aynı zamanda alacaklı olduğunu bilmelisiniz.Bu durumda mağduriyetler tek taraflı değildir.Karşılıksız çekin cezası dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen hapis cezasıdır.Ekonomik bir suçun hapisle cezalandırıp,özgürlüklerin kısıtlanması insan haklarına aykırıdır.Hapis cezasının, alacakların teminatı olarak görülmesi ülkemizdeki ekonomik değerlerin vahametini göstermektedir.Ayrıca hapis cezasının alacaklıya hiçbir getirisi olmadığı gibi,bu ceza devlete ödenen bir bedeldir.Çalışıp borç ödemek yerine hapis yatan binlerce çek mağduru vardır.Bu sayı emin olun 2.116 kişi ile sınırlı değildir.Çek mağdurları tabiri çoğu kişiye anlamsız geliyor.Ama öyle dramlar var ki www.cekmagdurları.com sitesini ziyaret ederseniz,yaşananları bizim açımızdan da değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz.Çek borçlularını namussuz olarak değerlendiren pekçok kişide namusumuzu,ticari itibarımızı,haksızca yapıştırılan bu yaftaları temize çıkarmak ve özgürlüğümüze kavuşmak için verdiğimiz mücadeleleri ve niyetlerimizi bir gün adaletli bir çek yasası düzenlendiğinde anlayacaktır.
11.02.2010 / tunca mert
merak ettiğim şu; şu ana kadar çeki yazılmış kişiler mi dilekçe verebiliyor, yoksa çekin vadesi gelmemiş kişiler de dilekçe verebiliyor mu?
11.02.2010 / ayhan nazar
Piyasanın dönen varlıklarının 1/3 ü çektir.Yani vatandaşa olmayan parayı yarat diyorsunuz.Para basmak gibi.Yakında karşılıksız çeklerden yargılanan sayısı 5 milyon olacak.Kim çıkardı bu yasayı acaba.Teğet geçti diyen kim acaba.İŞsizlik reel rakamlarda % 30 kim yaptı acaba.ihracat düşüyor,dünyanın en pahalı mazotu-enerjisi türkiyede kim yaptı acaba.Ben, çekini ödemeyenler yaptı!
11.02.2010 / RIDVAN USANMAZ
sayın yazar önce çek yasası yüzünden cezaevlerindeki kişi sayısını arastırın sonrada iranda bile olmayan bu yasa ile çek mağdurlarını suçlamayın. unutmayınki bizimde piyasadan milyarlarca alacağımız var

uludağ dedi ki...

REFERANS GAZETESİNDE SADECE 17 ADET YORUM

YAYINLANMIŞ...

AMA HEPSİDE BİZİM ARKADAŞLARIMIZIN YORUMLARI...

Anonim dedi ki...

arkadaşlar efsane olan arkadaşa yüklenmeyin.mantıklı düşünelim.karşımızda öyle güçler varki hükümetide parmağında oynatıyor. bunları hep birlikte gördük.demiyorum hükümet haklı.sırıta sırıta bir kanun çıkardılar.ölsem ancak unutacağım.insan özgürlüğü bu kadar ucuz değil. çekzede

Anonim dedi ki...

efsane kardeş
senin mahfolmana sebep olanlara oy verdiğin için pişman değilmişsin
birde üstüne üstlük kalkmışsın ölüm orucundan bahsediyorsun
bence git 2 rekat şükür namazı kıl

yada göbeğini kaşıyan suata git halini arzet sana bir çözüm bulsun

bir yudum huzur

zaman1453 dedi ki...

SAYIN MUSTAFA BEY Çok fazla yordum sizi kusura bakmayın şimdi ben bu dilekçeyi anladım benim dört ayrı mahkemenin dördüne de ayrı ayrımı yazmam mı lazım yani benim çeklerim şirket çeki şirketin adresi ankara ve mahkemeler ankarada ben erzurumda ikamet ediyorum davaların erzurumda bir mahkemede görülmesini de isteye bilirmiyim hakkınızı helal edin SAYGILAR

Anonim dedi ki...

SAYIN YÖNETİCİLER TESLİMİYETÇİ MÜCADALE DIŞINDA BAŞKA ÖNERİLERİNİZ VARSA BEKLİYORUZ YOK AKP ŞÖYLE YOK MHP ÖYLE YOK CHP BÖYLE KARDEŞİM SEN ADAM GİBİ MÜCADELE EDERSEN HEPSİ SENİN PEŞİNE DÜŞER SİZE ÖRNEK OLSUN DİYE TEKEL İŞÇİLERİNİN SUNDUĞU DERSİ TARİH BABA GÖZÜNÜZEMİ SOKSUN!!REFERANS GAZETESİ GİBİ BİR GAZETEDEKİ CÜRETE BAK TBİ CÜRET EDER 700 BİN AĞLAK SADECE AĞLIYOR SENİ KİM CİDDİYE ALIRKİ PARDON BİZİ DEMEK İSTEDİM.İÇKİLİ DEĞİLİM İÇKİ İÇMEYİ SEVMEM.B.A.ETKİNLİK 3 YAZIDA BENİM EĞER ÇIKARSA!!!!

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ YÖNETİCİLER YAZILARIMIN HEPSİNİ ÇIKARTIN YOKSA SİZİN ELEŞTİRİYE DAYANAMADIĞINIZI DÜŞÜNECEĞİM EĞER YAYINLAMAZSANIZ YAZILARIMIN BÜTÜNSELLİĞİ BOZULUYOR BAZI GAZETELERDE ÖYLE YAPIYOR!!!

mustafa dedi ki...

Sayın ZAMAN sana bir mail atacağım. Burada kopyala yapıştır yapamadığın için gönderdiğim maili değerlendirirsin.

Anonim dedi ki...

15 VE 17 ARKADAŞLAR ÇIKARIN ARTIK AT GÖZLÜKLERİNİZİ 13 DEKİ YORUMUMDA BEN HERHANGİ BİR PARTİ PROPAKANDASI YAPMADIM SADECE BİRAZ SABIR DİYORUM DÜNYA DA EN İYİ ÜLKELER BATMIŞ YANIMIZDAKİ YUNANİSTANIN HALİNİ GÖRMÜYORSUNUZ HERALDE.BAKIN DAHA GEÇEN GÜN SEKİZ BAYAN EMİNE ERDOĞANIN ZİYARETE GİTTİ TEKEL OLAYINDA SICAK GELİŞMELER OLDU NEDEN BİZLER BU TÜR OLAYLARDA ÖN AYAK OLMUYORUZ SONUÇTA ONLARDA İNSAN EVLADI BİZLERİM MAĞDURUYETİMİZİ ANLARLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM BANA BU ŞEKİLDE YAZILAR YAZARAK HİÇ BİR YERE VARAMAZSINIZ BEN SİZİN KENDİMİN BURADAKİ BÜTÜN ARKADAŞLARIN MENFAATİ İÇİN YAZIYORUM BUNU BİR KERE DAHA ANLAYIN LÜTFEN!! EFSANE

Anonim dedi ki...

GARANTİLİ ÇEK KANUNU: VERGİ DAİRELERİ ÖDEME ARACI OLAN ÇEK DEFDERLERİNİ BASTIRSIN.FATURALAR GİBİ ÖDEME EVRAKLARIDA İŞLEM GÖRSÜN.İŞLETMELERİN BÜTÜN MAL VARLIKLARINIDA KAYIT ALTINA ALSIN.BORÇLU İŞLETMELERİN EL DEĞİŞTİRMESİNİ ÖNLESİN. ÇEKLE MAL ALIP SONRADA DOLANDIRICILIK YAPANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPSIN.MALİ MÜŞAVİRLERİN ODA BAŞKANLARININ TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMASINI SAĞLASIN.HİSARCIKOĞLU GİBİ İŞVEREN SORUNUNU BİLMEYENLERİ GÖREVDEN ALSIN.MEMLEKET İKİ YILDA DÜZLÜĞE ÇIKAR.AVRUPADA OLACAK İNANIYORUMKİ HİSARCIKOĞLU ÇOKTAN GÖREVDEN ALINMIŞTI.NE YAZIKKİ BURASI TÜRKİYE ÇEKZEDE

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ EFSANE SANA HELAL OLSUN KARDEŞİM BENİM NAMAZLA FALAN ALAKAM YOK AMA SEN2 VAKİT ŞÜKÜR NAMAZINI DA KIL İSYANINI DA YAP EĞER HALA AYNI PARTİYE OY VERECEKSEN VER KARDEŞİM O SENİN DEMOKRATİK HAKKIN BEN GERÇEKTEN ÇOK GÜLERİM BİR İNSAN 2-KERE HATA YAPARMI DİYE HAKKIN KARDEŞİM SEN BİLİRSİN BİZ SENİNLE ZATEN MÜCADELE BAYRAĞINI BİRLİKTE AÇIP BİRLİTE ELELE VERİRSEK O ZAMAN GÖRECEĞİZ NASIL HATA YAPPILDIĞINI HELE BİRDE KIŞI HAVUZA ATILIRSAK VE BİRLİKTE BİRYERLERİMİZ DONARSA TADINDAN YENMEZ SENİNLE BİRYERLERİ DONMA KARDEŞİ OLURUZ VARMISIN KARDEŞİM

zaman1453 dedi ki...

SAYIN MUSTAFA BEY MAİLİNİ BEKLİYORUM

mustafa dedi ki...

sayın 18 sitede tekrar yargılanma ile ilgili dilekçeyi bul istemini yap.
Yasa senden yana.Elindekiler çek değil ki 5941 sayılı kanuna göre lehe olan berat olur

Anonim dedi ki...

38 DE YAZAN ARKADAŞ EFSANENİN AKP Yİ SAVUNDUĞU YOK.BU HAKSIZLIK UĞRUNA ÖLÜM ORUCU BİLE TUTARIM DİYOR SEN HALA PARTİDEN BAHSEDİYOSUN,TEŞEKKÜR EDECEĞİNE.BU SİTE BU BAKIŞ AÇISIYLA AYLARDIR BİR ARPA BOYU YOL KATEDEMEDİ.ÇEKZEDE

mustafa dedi ki...

SY ZAMAN İKİ MAİL ATTIM SİZE İKİSİNİDE Mİ ALMADINIZ .

cek magduru dedi ki...

18 de yazan sayın ö.k.arkadaşım gördüğüm kadarı ile sana yine cevap yazılmamış.ancak bazı şeylere kendiniz okuyarak ulaşabilirsiniz sizin durumunuz yukarıdaki targıtay içtihatında apaçık ortada.çekte vergi kimlik numarası yoksa ÇEK ADİ BELGE NİTELİĞİNDEDİR.taahhütname vermektense itiraz hakkını kullanmanı tavsiye ederim.

Anonim dedi ki...

EYYY KADINLAR SİZE BİRŞEY SÖYLEYEYİMMİ EĞER SİZLER İŞİN İÇİNE GİRMEZSENİZ BİZ ERKEKLER TARİHİN BİZE GÖSTERDİĞİ GİBİ HİÇ BİR ŞEY BECEREMEYİZ ANCAK KAVGA EDER BİRİBİRİMİZE DAYILANIRIZ HALBUKİ EN DAYI GÜÇ ÖRGÜTLÜ GÜÇTÜR VE DAYILANMASI GEREKEN ADRESİ DE EN İYİ SİZ GÖSTERİRSİNİZ LÜTFEN BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYI DÜNYA NÜFÜSUNUN YARISI KADIN SİZLERDE YAZIN ÖNERİLERDE BULUNUN.YARIMIZ OLMAYINCA YARIM İŞ YAPIYORUZ HADİ BİZİ TAMAMLAYIN!!!

Anonim dedi ki...

CHP NIN ANAYASA MAHKEMESİNE YAPTIĞI İPTAL İSTEMİ İLE İLGİLİ İTİRAZIN GEREKÇELERİNİ OKUDUM.ÇOK SAĞLAM GEREKÇELER HAZIRLAMIŞLAR,ÖZELLİKLE 2002 YILINDA YAPILAN RED KARARINA ATIFTA BULUNMUŞLAR VE KARARIN NE KADAR İSABETSİZ OLDUĞUNU BELİRTMİŞLER.5941 SAYILI YASANIN 5/1 İLK İKİ TÜMCE BU SEFER İPTAL EDİLECEK GİBİ.ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN.

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ ÇEKZEDE KARDEŞİM BENİM EFSANEYİ ELEŞTİRDİĞİM FALAN YOK BEN KİMİN HANGİ PARTİYE OY VERDİĞİNE BAKMADAN YAZDIM VEREBİLİRDE YAZILARIMI DİKKATLİ OKUYORSAN BEN DİRENİŞ AĞIRLIKLI YAZIYORUM .B.A ETKİNLİK DİYE YAZIYORUM KUSURA BAKMAYIN BAZEN YAZMAYI UNUTUYORUM EĞER BENİ BÜTÜN OLARAK OKURSAN BENİM YAKLAŞIMIM ŞUDUR BEN SENİN FİKRİNE KATILMAYABİLİRİM AMA FİKRİNİ SÖYLEMEN İÇİN CANIMI BİLE VERİRİM DİR

zaman1453 dedi ki...

SAYIN MUSTAFA BEY Benim mail adresim zaman1453vakit@gmail.com bana mail gelmedi

Anonim dedi ki...

siyaset meydanında başbakan çıkacaktı ne oldu iptal mi?

Anonim dedi ki...

46 DA YAZAN B.A ARKADAŞ BAK ASLINDA HEPİMİZ ANLAŞABİLİYORUZ VE BİRBİRİMİZİ ANLIYORIZ.BİR TOPLANTI YAPALIM YEMEKLER BENDEN. ÇEKZEDE

Anonim dedi ki...

HERKESE HAYIRLI GECELER. ÇEKZEDE

Mehmet Kara dedi ki...

33 ve 34,

yazıyorsun mangalda kül bırakmadın tamam yazda sana cevap verirken hitap edeceğimiz bir ismin olsun çokmu zor. yoksa hariçten gazelmi okuyorsum. olabilir bir blogger kaydı yapmamamış olabilirsin ama yazının altına en azından bir rumuz yaz ki bizde sana yazalım.

bu arada referans gazetesine takılmayın çünkü öğlen yazdığım yorum yayınlanmadı biraz amiyane olacak ama yemedi yiyorsa yayınlasınlar

saygılar herkese

Anonim dedi ki...

akp ye oyunu verdin bizleride mahvettin efsane bişmişkelle hesabı aclık tan bahsediyorsun kendine iyilik yap sabahtan başla umurumda olursa ona destekleyen yok yanlış falan diyenlerde beraber yarın sabah başlayın
MK mailimi telefonumu dün yazdım körmüyüm cevap yazı alamadım herkese iyi günler diler bodrumlu chp li sülo bodrum48

Anonim dedi ki...

33-34 bu site senin uşağın değil.sen kimsin belli değil. Adam ol.A.D

Anonim dedi ki...

Sayın 33-34 size iyi geceler diliyorum.Bizler yönetici filan değiliz.Sadece karşılıksız çeklerden dolayı meydana gelen mezalim karşısında hasbelkader bir birlikteliği yaklaşık 14 ay evvel kurduk ve katılımcı diğer arkadaşlarla birlikte ortak fikir birliğine vararak doğru yada yanlış bir mücadele biçimi belirledik.Bundada başarılı olduğumuz kanaatindeyiz.Biz hukuk mücadelesi veren,hukuğa sonuna kadar güvenen ,adalete ve onun mensuplarına güvenen bir bloğuz.Hukuk mücadelesi bitene kadarda bu böyle olacaktır ve sonunda madem haklıyız istediğimizide alacağız.ÇÜNKÜ HAKLIYIZ....ÇOK GÜÇLÜYÜZ,BİLGİLİYİZ,DONANIMLIYIZ ve HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ SİYASET-DİN-DİL-IRK GÖZETMEKSİZİN BİR AMAÇ UĞRUNA BİR ARADAYIZ.BÖYLE OLDU BÖYLEDE DEVAM EDECEK.Her fikre açık ve saygılıyız.BU BLOĞUN GÜCÜNÜ KİMSE HAFİFE ALMASIN çünkü hafife alınacak bir blog değil bu birliktelik.Bu blogda yazan herkes liderdir , herkez donanımlıdır.Herkez mücadeleye sonuna kadar hazırdır.BU BLOGDA HERKEZ DİRAYETLİDİR.BU BLOĞU TOPLUMUN HER KESİMİ DİKKATE ALMALIDIR.BU BLOG BUGÜN BİR MİLYONU AMA YARINLARDA ADALET TECELLİ ETMEZSE 5-10 MİLYONU TEMSİL EDECEKTİR.BUNADA HAZIRDIR...Saygılarımla assos -- ekm 2510

Mehmet Kara dedi ki...

Bodrum 48,

böyle daha güzel dün yazmış olman bugün isim yazmadan yorum yaptığında seni tanımamızı gerektirmiyor. ya blogger hesabı açıp adınla yazarsın yada yazının sonuna rumuzunu eklersinki bilelim kim yazıyor. Parti konusu ayrı bir konu bizim derdimiz belli ama illedeanlamak istiyorsan ve bodrumdaysan iyi kötü marmarisi, milas öreni bilirsin 2.sininde belediye başkanı arkadaşımdır. Marmaris turunç Ali bey ören kazım bey...... beni bilen bilir ben 14 aydır burdayım bu iş bitmedende biryere gitmeyeceğim. Çünkü 47 yaşındayım hertürlü hükümet gördüm ama AKP dönemindeki kadar bir zulüm görmedim. üstelik yüzümüze bakıp gülümseyerek, kendilerini izlediğimizi bild,kleri halde göbeklerini kaşıyarak (suat Kılıç) insanlara zulmeden görmedim. Bir yazarkasa Dsp Mhp koalisyonunu bitirdi ama bunlar bittide bunu geciktirmek için 6 ayda 50 tane darpe planı çıkardılar bizim yapamadığımız acitasyonu yaparak iktidardalar. neredeyse bülent arınç ın timsah gözyaşlarına ben bile inanacağım iyi rol yapıyorlar. ama yemezler... anlamışsındır sanırım ne demek istediğimi.

bir sözümde AKP ye oy vermiş ve pişman değilim diyen arkadaşıma, verdiğinde haklı olabilirsin, kendi fikrindir saygı duyarım ama son bir yıldır hala pişman değilim diyorsan bende seni allaha havale ediyorum. Çünkü olanları biliyorsun demektir. Sor bakalım Jenardiye bu yasa Meclis Adalet Komisyonunda iken AKP li komisyon başkanı Ahmet İyimaya nın ne dedeiğini, ne söz verdiğini ve sonrasında ne olduğunu ve en sonda çıkıp TV lere neler dediğini sadece bunları dinlesen ve Suat Kılıç ın bize son dakika golü atarken göbeğini nasıl kaşıdığını.... bunlar milletin vekili olsadı bunu yapmazdı... kimin vekili oldukları belli... şimdi seçimler geldiğinde onlara asilleri oy versin biz adam olup bize vekillik yapacaklara oy verelim. halada bunu beceremeyeceksek gidip paşa paşa yatalım kimseyede kızmayalım.... Çünkü

İNSANLAR HAKETTİKLERİ ŞEKİLKDE YÖNETİLİRLER

BUNUDA UNUTMAYALIM


SAYGILAR

bodrum dedi ki...

mk blok yaptım 2 adet yazıyorum kendime geliyor
kacak değilim şans davalarım yeni 4 adeti adp ce aldı 4 adeti davası devam edyor sıkıntım acil bir durumum yok bütün davalı ceklerin benim iyi niyetim birde cumhuriyet altını gibi temiz kredi imkanımı değer esnaf arkadaşlarıma
yardımım olsun düzelsinler tefeci şerefsizlerine
yolunmasınlar bankalarına cek kredisi icin verdiğim cekler icin bu gün iyi durumda olsam yine veririm ama akp nin yaptığı kriz keriz ne dersen coğu esnafında desteğiyle bu oylara ulaştığnı sağır sultan dahi biliyor chp nin an mah kemesine gitmesi icin nasıl fikri beyni düşüncesi kişiliği ters kimselerle aynı kazanda
benimde pişiyor olmam zoruma gidiyor MK
mailim y.suleymanol@yahoo.com.tr
tel 05316291750

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar


defalarca yazdım sanırım bir kere daha yazmam gerekiyor....

2003 YILINDA 3167 SAYILI YASAYA 4814 SAYILI YASA İLE EKLEME YAPARAK HUKUKUN ARKASINI DOLANARAK ADLİ PARA CEZASI ADI ALTINDA HAPİS CEZASINI KALDIRDIK HİKAYELERİYLE ONBİNLERCE İNSANI HAPİSLERDE ÇÜRÜTEN AKP İKTİDARIDIR....

GEÇMİŞİ AÇIP TUTANAKLARI OKURSANIZ BUNA KARŞI OY VEREN O DÖNEMDE CHP DİR... VE NEDEN ANAYASA MAHKEMESİNE O TARİHTE GÖTÜRMEDİKLERİNİ HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM...

BİZİM MÜCADELEMİZE GELİNCE OCAK 2009 DAN BU YANA BU KONUNUN MÜCADELESİNİ VERDİK...EĞER BU MÜCADELE OLMASA İDİ BU YASA HİÇ BİR LEHİMİZE HÜKÜM OLMAKSIZIN 2009 UN 6 .AYINDA ÇIKACAKTI....

HAKKI KÖYLÜNÜN TV LERDE ÇIKIP ANLATTIĞI GÜNLERİ UNUTMAYIN...KARŞI ÇIKIP BİNLERCE TELEFON AÇILMASA İDİ ŞİMDİ BU BAZI BALIK HAFIZA ARKADAŞLARIN BEĞENMEDİĞİ LEHE DURUMLARDA OLMAYACAKTI....

BU KONULAR BU KADAR AÇIKKEN ÇIKIP SİYASET YAPIYORSUNUZ DİYE SUÇLAYAN AKLI EVVELLE Rİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM...POLEMİK OLUR DİYE YAZMIYORUM AMA BİRAZ DAHA AKLI SELİM DÜŞÜNMEKTE FAYDA VAR....BU KONU BİR PARTİ MESELESİNDEN ÇOK.

KAZIĞIN NERDEN GELDİĞİNİ ANLAMA KONUSUDUR...

AZİZ NESİN İN YILLAR ÖNCE SÖYLEDİĞİ SÖZE KATILMIYORUM FAKAT % 95 OLMASADA % 5 İN BU SİTEYİ KARIŞTIRMASINIDA İSTEMİYORUM...

AYRICA M.K NİN GÖRÜŞLERİNİN ALTINA DA İMZAMI ATIYORUM....

EKLEMEK GEREKİRSE CHP NE ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETMEKTEN KAÇINAN HERKESTE YUKARIDA ANLATTIĞIM % 5 İN İÇİNDEDİR..

NANKÖRLÜK İNSANI Bİ YERE GÖTÜRMEZ....

MY WAY

ekm2510 dedi ki...

Günaydın arkadaşlar ,Hayırlı cumalar,hayırlı sabahlar,Hayırlı haberler....Sayın M.K ve Sayın MY WAY ,aynen katılıyorum.

Anonim dedi ki...

BU SİTENİN AMACI GEREKSİZ YERE NE BİRBİRİMİZİ POHPOHLAMAK NE DE TARTIŞMAK OLMALI.
ZAMAN BİRLİKTE BİRŞEYLER YAPMAK ZAMANI.
HEPBİR AĞIZDAN SESİMİZİ,
HÜKÜMETE,
MİLLETVEKİLLERİNE,
ANAYASA MAKKEMESİNE,
TÜM MEDYAYA DUYURALIM
BİRLİK OLMAKTAN BAŞKA GÜCÜMÜZ YOK
GAYRET EDELİM ARKADAŞLAR

Anonim dedi ki...

http://haber.gazetevatan.com/Basbakan_geregini_yapin_dedi/286998/1/Gundem

erdoğanın yiğeni 50 kilo esrar ile yakalandı şimdi esrarlar adli tıpa gider bunlar kurutulmuş nane dedittirler geri çıkartırlar

Anonim dedi ki...

GÜNAYDIN ARKADAŞLAR
HAYIRLI CUMALAR,İNSANOĞLUNA ZULÜM YAPANLAR ALLAHIN GAZABINDAN KURTULAMAYACAKTIR.BİLE BİLE ONLARI DESTEKLEYENLERDE BU ZULME ORTAK OLUYORLAR.

MK.VE MY WAY A KATILIYORUM

SAMİ KAL dedi ki...

OFLUOGLU YİNE SİTESİNDE ZIRVALAMAIŞ. ÇEK MAGDURLARINI EYLEM KOYMAYA DAVET EDİYOR, HEM EYLEME DAVET EDİYOR, HEMDE MAGDURLARI CAHİL, KAPASİTESİZ, KOYUN SÜRÜSÜ OLARAK GÖRÜYOR(BAZILARI KIZACAK AMA BURADA BU SİTEDE HALA AKP Yİ SAVUNAN ZİHNİYETİ GÖRDÜKÇE OFLUOGLUNUN BU GÖRÜŞÜNE KISMEN KATILMAMAK ELDE DEGİL.)YAZISINDA GİZLİ BİR AKP HAYRANLIGINI SEZDİM, OFLUOGLU BENİM MHP Lİ OLDUGUMDAN ŞÜPHELİYDİ BENDE ONUN SOSYAL DEMOKRATLIGINDAN ŞÜPHELİYDİM ODA KESİNLEŞTİ. ASLINDA OFLUOGLUNA İNANMAK GÜVENMEK İSTİYORUM AMA BUGÜNE KADARKİ HAL VE GİDİŞAT BİZLERDE BÖYLE BİR KANAAT OLUŞTURAMADI. HEM BENİM PARAYLA PULLA İŞİM YOK, ÇEKLE DERDİM YOK BUGÜN KENARA ÇEKİLİRİM DİYOR, HEMDE HALA ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR. 250 ADET MAGDUR ARIYORMUŞ, SAYIN OFLU KOSİAD'TA BULAMADINMI, ÇÜNKÜ ONLAR KOYUN DEGİL GALİBA SENİN VE AVANEN ÜÇ BEŞ MUTLU VE PUTLU AZINLIK. ÇEKLE MAGDURLUKLA ALAKASI OLMAYAN MACERACI VE TUZU KURU İNSANLAR. DEMEKKİ ÇEK MAGDURLARI SİTESİ BİR EKOLMÜŞ VEDE ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞILMAZMIŞ. EVET DEMEDİ DEME SEN KENDİN ÇALIP KENDİN VE ÜÇ BEŞ AVANENLE OYNUYORSUN. BİZDEN NE İSTİYORSUN KOYUN SÜRÜSÜNÜ ARKANA TAKIP ONLARA ÇOBANLIKMI YAPACAKSIN.BİZİM SENDEN TEK İSTEGİMİZ VAR GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ.

Anonim dedi ki...

herkese hayırlı cumalar arkadaşlar bir sorum olacak bilen cevap yazarsa sevinirim benim ceklerim 2006 yılında yazıldı uyaptan takip ediyorum beni 2008 de mahkemeye vermişler burda çeklerin birinde nihai karar verildi diyo yeni ne anlama geliyo bilen yazsın lütfen

Anonim dedi ki...

sayın 12. sırada yazan arkadaşım durumunuzdan
ayrıntlı bilgi sahibi olmamız gerekir.KAYAMEN

Anonim dedi ki...

arkadaşlar başıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum.İstanbul 11.asliyede vekaleten çek kaeşidesinden dolayı ceza çıkmıştı.temyiz etmiştim.hem ben hem firma sahibi (vekalet veren) ceza almıştı.gittim uyarlama yargılaması taleb ettim.hakim kabul etti dosyanın akıbetine bakmaya gittim.firma sahibi ( vadesinden önce aynı zamand)beraat etmiş benimki daha belli değil.sebebini sordum temyiz ettiğim için temyiz etmeseydim ben de beraat edecekmişim.böyle saçmalık olur mU? gülermisin ağlarmısın?

Anonim dedi ki...

CHP NIN ANAYASA MAHKEMESINE BASVURUSUNDAN SONRA BIR GELISME VARMI. HAKKI

Anonim dedi ki...

SAYIN CUNEYT YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ LUTFEN

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar sizlere bir soru sordum kimse yanıtlamadı,tekrar soruyorum,benim kesinleşmiş adli para cezasından dolayı yakalamam çıkmış.Ben şimdi gidip taahhüt versem,bir sene sonra da desemki ben taahhüdü yerine getirmek istemiyorum,adli para cezamı biriktirdim şimdi bir kerede ödemek istiyorum desem,taahhüt ile ilgili bir sorun yaşarmıyım,bir de taahhüdün pararsını ödetmesinler.Lütfen bir bilgi rica ediyorum.

zeynep aslı dedi ki...

sayın 65

dosyanızla ilgili gelişmeleri ve gerekçeli kararlarını hem firma sahibinin hem de sizinkini paylaşmanız mümkün mü?

Anonim dedi ki...

karar elime geçmedi firma sahibi beraat etmiş.onun kararını alamadım.Önder

Anonim dedi ki...

Sayın SAMİ KAL hemşehrim. Ben istanbuldayım ama seninle hemşehriyiz BOZKIR lıyım. Ancak yazılarını çok keskin ve faydasız buluyorum.Sayın OFLUOĞLU hakkında seninle aynı kanaatte değilim, bu dava için çok çalıştı, yapıcı ve olgun bir çağrısı var ki hepimizin ortak menfaatine.Bie Konyalı olarak senden yıkıcı değil yapıcı söylem ve faaliyetler bekliyorum. Sevgi ve Saygılarımla. KAYAMEN

Anonim dedi ki...

arkadaşlar şu an temyizde olan dosyalar mahkemeleremi iade ediliyor ve mahkeme kararını yenidenmi temyiz edeceğiz birileri açıklasın

BAFRA dedi ki...

65 Yazan önder bey şişli 11 mahk. sine ne zaman uyarlama için müracaat etmiştin. O mahkemede benimde var. Ceza çıkmış kesinleşmiş ama mahkeme beklemeye almış. Bende müracat etsem olurmu acaba teşekkürler

Aa dedi ki...

Karamehmet'e sürpriz destek! "Bari asın da, hepten kurtulun!"
Büyük vergi cezasıyla cebelleşen Doğan Grubu'nun önemli isimlerinden Mehmet Ali Birand, Mehmet Emin Karamehmet'e büyük destek verdi
Bari asın da, hepten kurtulun !
Mehmet Karamehmet hakkında 11 yıl hapis kararı çıktı. Yurt dışına çıkışı yasaklandı. Hakkında neredeyse idam anlamına gelecek böylesine ağır bir karar çıkan kişi, Türkiye'nin en girişimci, en başarılı iş adamlarından biri. Ancak ne yapıp edip, bu adamı ayağından aşağıya çekmek için yıllardan beri elimizden geleni yapıyoruz. Karamehmet'in yaşadıkları sadece ona özgü de değil. Bu ülkede iş yapmaya kalkan her kişi düşman gözüyle görülür.
Bu ülke kadar başarıdan hoşlanmayan, başarılı insanları cezalandırmaktan keyif alan, herhalde başka bir yer yoktur.
Kim başarılı olur ve zenginleşmeye başlarsa, hemen peşine takılırız.
Ya hırsızdır...ya dolandırıcı...veya iktidarı yalayıp ihale kapmıştır.
Kendimiz böylesine art niyetli ve kötü düşünceli olunca, yasalarımızı da bu mantığa uygun şekilde düzenleriz. Yasaları öyle yazarız ki, önümüze gelen dosyanın mutlaka kötü yanını çıkarmak için tuzaklar kurarız.
Yargıçlarımız da, ister istemez yasalardan uygularken, olaya olumlu yönünden değil, olumsuzluklarından bakar.
Gazetecilerimiz de böyle yetişmiştir.
Kendimiz hariç, herkesi üçkağıtçı olarak görürüz. Haberlerimiz hep bu kafa uygun biçimde yazılır. Manşetler hep tersten atılır.
Mehmet Emin Karamehmet işte bu garip dünyanın en son örneği ile karşımıza çıktı.
İstanbul 8 inci Ağır Ceza Mahkemenin 11 yıl hapis cezası, yukarda anlattığım ortamın bir sonucudur.
Devlet bürokrasisi dosyaları hazırlar, ilk defasında başaramazsa, yine üstüne gider ve diz çökertene kadar mücadele eder.
Davanın içeriğini bilmiyorum. Yargıçlarımız ellerindeki veriler ve önlerindeki yasalara göre bir karar vermişler. Zaten benim değinmek istediğim de bu. Bürokrasinin yaklaşımı ve yasaların çarpıklığı.Karamehmet'in şanssızlığı ona özgü de değildir. Bu ülkede büyük iş yapmak için ortaya çıkan hemen herkes aynı akibetle karşılaşır...Çok azı elimizden kurtulur. Mutlaka bir köşeye sıkıştır ve ağzını burnunu dağıtırız.

Aa dedi ki...

Evet arkadaşlar Sy.Birand konuyu ele aldı en sonunda.Kendisine ulaşıp olayın derinliğine inmesini sağlayabilirmiyiz diye düşünüyorum.

Anonim dedi ki...

şişli değil istanbul (sultanahmet) ama şişli mahkemelerinin tamamı beraat veriyor.

mustafa dedi ki...

SAYIN 68
Siz şimdi taahhüt verseniz yarın ben taahhüt e uymuyorum desen olmaz.
Adli para cezaları farklı bir kategoride taahhüt farklı kategoride.Taahhüt ü verirsin temerrüt faizini kabul etmiş olursun.Belli bir süre seni rahatlatır infazın ertelenir.Keza süre bitiminde infazın tekrar gündeme gelir.Bu defa adli para cezasını ödeyeyim dersin hani oldu ya kabul edildi diyelim.Sizin 5941 sayılı kanunun geçici 2 maddesinin b fıkrasını adli para cezası olarak görme.Adli para cezası 5941 sayılı kanun içerisinde değildir.O maddede bir nevi taahüt tür.Sadece o madde eğerki alacaklıyla anlaşılamazsa şartsız yani anlaşma aranmaksızın savcılık veya mahkeme tarafından soruşturma ve kovuşturmanın durdurulması ile ilgili bir maddedir.Yani burada da alacaklıya verdiğin taahhüt geçerlidir.5941 sayılı kanunun taahhüt sunumu borçluya daha iyi ödeme olanağı sunmak için yasaya konulmuştur.
ADLİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ YASA 5275 NOLU YASA MADDE 106 DIR GENEL ŞARTLARI DAHA AĞIRDIR.
Ayrıca 5941 s.k şartlarda ödeyebiliyorsan borcunu ödemen daha uygundur keza hem gerekçeli hem gerekçesiz verdiğin taahhütlerin ikisi de aynı düzeydedir.Sadece b bendine göre taahhüt verirsen hiçbir şekilde ödemede aksaklık olsa dahi süre bitimine kadar alacaklı taahhüt e riyaat etmeme gerekçesiyle mahkemeye baş vuramaz.Şartlı verilen zamanı alacaklı beklemek zorundadır.Zaten taahhüt süren bittikten sonra ortada geçici madde 2 diye bir şey kalmadığı için 5275 sayılı yasaya göre işlem yapman gerekir istersen 5275 s.k madde 106 yı bir oku ne demek istediğimi anlarsın.Alacaklı da boş durmaz verilen taahhüt doğrultusunda yasal haklarını arar.

Anonim dedi ki...

75 de yazan arkadaşım.Sen hangi ülkede yaşıyorsun.Mehmet Ali Birant gibiler senin benim için bağırıp çağırmazlar,onlar sermayenin uşaklarıdır.zaten Karamehmet denen adam Caterpılleri kaçak olarak yurda sokmaya çalışan bir sürü mahkemeden bununla ilgili ceza almış geçmişi sürekli kaçakçılık,vs ile dolu bir gruptur.Araştırırsan bu grubun yapı krediyi nasıl aldıklarını da görürsün eskiden.Hatırlayın türkcelin ilk sim kartlarına ve cep telefonlarına 1200 usd verdiğimiz günleri.Muadillerinin 10 usd oldukları zaman tüm türkcellin kurulum ve yatırım bedelini bizim üstümüze yıktıklarını.Mahkeme doğru kararı vermiştir ve suçlular adaletten asla kaçamazlar.M.Ali Biranta gelince çekle ilgili tek bir haber yapsın ben taksimde kendimi yakarım.O ancak Apo şerefsizi ile görüşür.

erenus18 dedi ki...

YARDIM
Ankara'da, adamın biri işine giderken birden anormal bir trafiğin içine düşer. ama trafik bir milimetre bile kıpırdamamaktadır. Bir süre sonra arabasının yan camına birisinin tıkladığını görür ve camını açar
-Ne var, ne olmuş acaba???
-Teroristler Tayyip Erdoğan'ı yakaladılar.... Eğer 1 milyar YTL verilmezse üzerine benzin döküp yakacaklarmış!
-Yaa?
- Evet, işte onun için herkesten biraz yardım topluyoruz.
- İnsanlar ne kadar veriyor ortalama olarak?
- Valla, yaklaşık olarak 5'er litre...! ! !

Anonim dedi ki...

78 de yazan arkadaş birand'ı ne güzel anlatmışsın helal olsun

JENARDİ dedi ki...

ARKADAŞLAR, RAHMİ OFLUOĞLU SİTESİNDE 250 KİŞİLK BİR GRUPLA ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE BİR DİLEKÇE VE TEMENNİ VERME ORGANİZASYONUNDAN BAHSETMİŞ..

GÜZEL BİR FİKİR.
SAMİ KAL ABİCİM DEDİKLERİNE AYNEN KATILIYORUM ANCAK ,BİZ BU DAVADA EN UFAĞINDAN BİR İCRAAT YAPANI TEBRİK ETMESSEK,MENFAATSİZ FİKİRLERE SAYGI GÖSTERMEZSEK NASIL TOPARLANIP BİR ARAYA GELECEZ..SAYIMIZIN ÇOKLUĞUNU KARŞI TARAFA YADA MUHATAPLARA NASIL GÖSTERİCEZ.

YALNIZ BU FİKİRDE BİRKAÇ KAFA KARIŞIKLIĞI VAR.

1. GİDİP DİLEKÇE YADA TEMENNİDE BULUNACAĞIMIZ YER ASLİYE CEZA MAHMEKESİ DEĞİL..ANAYASA MAHKEMESİ.
2. BU ZAMANA KADAR BU ŞEKİLDE BİR OLUŞUM İLE MİLLET MENFAATİNİ GEREKTİREN BİR DURUMDA BU ŞEKİLDE BİR OLAY MEYDANA GELMİŞ Mİ
3.BAYRAKTARIN KİM OLACAĞI ÖNEMLİ DEĞİL ÖNEMLİ OLAN SONUÇTUR.BU İŞİN BENİ SİZİ ONU BUNU YOKTUR. Bİr ZAMANLAR BURHAN İŞCAN VARDI ODA MEVTA OLDU ÇOK ŞÜKÜR.BİZ BAYRAKTAR ARAMIYORUZ BUNUN SEVDALISI DA OLMADIK.KİM OLUCAKSA GEÇER OLUR.
4.ANAYASA MAHKEMESİNE BU ŞEKİLDE BİR YAKLAŞIM TERS TEPEBİLİRMİ
5. BUNCA ATIŞMA VE KARŞILIKLI SÖZ DÜELLOLARINDAN SONRA BİR ARAYA TOPLANMA İŞİNİ NASIL YAPACAZ?KİM DEDİKLERİNİ YUTACAK VE UNUTACAK?
6. HALA FARKINDAYSANIZ RAHMİ OFLUOĞLUNA İNSANCA YAKLAŞIMIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ.BUNUN ALTINDAN BAŞKA BİR ŞEY ÇIKMAYACAINI NASIL GARANTİ EDEBİLİRLER.

SORUNLARIMIZ BUNLAR..

zeynep aslı dedi ki...

sn 70 önder
dava no filan versen belki biz ulaşabiliriz. bizim için gerçekten önemli

mustafa dedi ki...

sayın JENERDİ Anayasa mahkemesine bu şekilde bir yaklaşım ters teper.Şiddetle düşünülmesi gerekir.Bu faliyeti göstermek isteyenler.Şu anda 5941 sayılı yasa anayasa yargısı altındadır.Bu olay yargıya baskı veya yargıya müdahaleye girer.Sakın bizim adımız altındaki kişiler bu sürcin içine girmesinler.Altına da imza atmasınlar.Bu olay Anayasa mahkemesinin önüne çelenk koymaya benzemez.

Anonim dedi ki...

çok teşekkür ederim Mustafa kardeşim.Tam aydınlandım.Sağolasın
68

JENARDİ dedi ki...

sayın mustafa, bizde zaten bu konuyu bu sebeble tartışmaya açtık..herkes bakalım ne diyecek...

yorumlarınıza ihtiyacımız var..

zola dedi ki...

Mustafa arkadaşın görüşlerine aynen katılıyorum.Çok doğru.Yargıya müdahale ters teper.Adımların çok dikkatli atılması gerekiyor.

Anonim dedi ki...

Anayasa Mahkemesine intikal etmiş bir olaya müdahil yaklaşımlar ters teper bu bir ceza davasıdır Parti kapatma davasına benzemez. hatırlarsanız parti kapatma davasında Anayasa mahkemesi önünde bir grup eylem yaptı, arkalarında iktidardaki bir partinin desteği olduğu alanen ortada olmasına rağmen nasıl ters tepti grup hakkında ne eleştiriler oldu grup meçzup ilan edildi.
Sadece Anayasa Mahkemesi sitesinden kısa öz ve bu çek yasasında halkın yaşadığı sorunlara ait kısa mesajlar gönderilir ve kanımca bu etkilide olur. Ölmez

BAFRA dedi ki...

Arkadaşlar anayasa mahkemesi dün toplanmadımı. Hiç hareket yok. Katakulleye gelmeyelim

Aa dedi ki...

“TÜRKİYE TEHLİKEDE”
10 yıldır İstanbul’da yaşayan Amerikan asıllı Türk vatandaşı Prof. Dr. James (Cem) Ryan ABD Başkanı Obama’ya bir mektup yazdı. Hiçbir satırına dokunmadan yayınlıyoruz…
Sayın Barack H. Obama
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
The White House

1600 Pennyslvania Avenue NW
Washington, DC 20500
USA
Sayın Başkan Obama:
Türkiye’de hüküm süren koşulların acımasız ayrıntılarına derinlemesine değinmeye gerek yok. Bu konu hakkında size geçen yıl iki kez yazmıştım. İsterseniz bu mektupları aşağıda verilen adreslerden tekrar okuyabilirsiniz (1). Siz olmasanız da yönetiminizden birileri mutlaka okumalı; zira laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetinin bekası ciddi bir tehlikededir, demokrasi adına sivil bir darbe ile diz çöktürülmektedir. Yeats bu durumu 1933’lerde derken durumu en iyi şekilde ifade etmiştir:
Yapmayı üstlendikleri her şeyi
Gerçekleştirdiler;
Her şey asılı kaldı
Yaprak ayasında asılı çiy gibi. (2)
Türkiye şu anda tam da bu tehlikeli pozisyondadır; “yaprak üzerinde asılı bir damla çiy gibi.” Ve ONLAR, yıkıcı görevlerini üstün başarıyla yerine getirdiler. ONLAR kim mi Sayın Başkan? Bunu açacağım, ama kısa bir özetten sonra.
Demokrasilerin “olmazsa olmaz” koşulu, bağımsız yargıdır. Türkiye’de demokrasi yoktur. Anayasal güvence altında olması gereken insan hakları, pervasızca ve sınır tanımadan ihlal edilmektedir. Konuşma ve ifade özgürlüğü olmadığı gibi toplanma özgürlüğü de, mahremiyet de yoktur. Yargıçlar ve ordu dahil herkes dinlenmekte, e-mailler izlenmektedir. Yöneticileri yollarını düzeltmekten aciz ülkede, teknolojinin son ürünü, polis devleti dinleme aygıtları yayılmış durumda. Bunlar nereden geldi sayın Başkan? Yoksa bu, Amerika’nın ‘istihbarat paylaşımı’ programının bir ikramı mı? Türk ordusu bile dinleniyor! Ve hükümet tarafından!

Ne kadar ayıp! Bir ulusun güvenliği için ne kadar tehlikeli! Bunun sonucunda aşağılık ve çirkin senaryolar ortaya çıkıyor. Yeats’in saptaması burada da aynen geçerli: “En iyi insanlar inançtan, güvenden yoksun iken en kötüler tutkulu güçle dolular.” (3) Üstelik gösteriye yeltenen herkes dayaktan ya da gazdan nasibini alıyor. Polis –muhtemelen Hitler’in kahverengi gömleklilerinin en iyi karşılığı- Türk ordusunun ve …Türk halkının karşısında, ordu halkın özü çünkü. Bu toprakların üzerine ölüm sessizliği çöktü sayın Başkan. Bu, basit tanımla, İslamofaşizmdir. Orwell’ci egemen güç, yalan söyleyen, aldatan, çalan iktidardaki parti AKP, buna demokrasi adını vermektedir. Türkiye bugün bu durumdadır.

Anonim dedi ki...

sayın site yöneticileri yeniden yargılama sonucu çıkan emsal kararları sitede bir köşede yayınlayabilirmisiniz,ben avukatımla birlikte mesela erken ibrazdan verilen beraat kararı arıyorum teşekkürler...

Anonim dedi ki...

sn. CÜNEYT BEY ve arkadaşlar bir şey sormak istiyorum,
yukarıda yargıtayın son kararı var benim anladığım sözlü vekalet ile çek keşide edenler içinde adli para cezası uygulanmaz diyor.peki ben sözlü vekaletle çek keşide ettim. şirket yetkilisi teyzem imza benim davalar teyzeme açılıyor henüz yeni şimdi ben çıkıp sözlü vekaletle ben imzaladım desem hem ben hem teyzem kurtulurmu hapislikten.?yardımcı olun bize lütfen

Anonim dedi ki...

sayın 90
zaten şuan bazı kararlar yayınlanmış durumdadır mahkeme kararları adlı yere girerseniz görebilirsiniz saygılar.

SAMİ KAL dedi ki...

KAYAMEN HEMŞEHRİM, BEN KONYADAYIM SENİNDE KONYALI OLMANA SEVİNDİM. BU RAHMİ OFLUOGLU VE AKP HAKKINDA BU SİTEDEKİ GOCUNMALARI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM. ADAM MAGDURLARI RESMEN KOYUN YAPMIŞ HALA İYİ NİYET ARANIYOR.YAZILARIM KESKİNDİR, YARARLI VE YAPICI OLUP OLMADIGINIDA ZAMAN GÖSTERECEK. BU GÜNE KADAR HEP HAKLI ÇIKTIM.MALUM SİTEDE BİZİ İŞ BİLMEZLİKLE , İŞİMİZİ İDARE EDEMEDİĞİMİZLE, BASİRETSİZLİKLE SUÇLADILAR BUNLAR SUÇ DEGİL, ADAM RESMEN KOYUNSUNUZ DİYOR SUÇ DEGİL, BEN SESİMİ YÜKSELTİYORUM SUÇ OLUYOR. BEN BU İŞTE ART NİYET ARARIM ONLARIN BİZE İYİLİĞİ AYININ YAVRUSUNU SEVMESİ GİBİDİR.KARDEŞİM YA ÇOK İYİ NİYETLİSİNİZ OLAYLARIN FARKINDA DEGİLSİNİZ, YADA ..................BEN KOYUN DEGİLİM KOYUN OLMAYA TALİP OLANLARA SELAM OLSUN

Anonim dedi ki...

sayın 92
tesekkür ederim o kararlara baktım ama asıl merak ettiğim vadesinden önce yazılan çekler ile ilgili beraat kararları

SERTAÇ. dedi ki...

YAHU ARKADAŞLAR

BİZLER DEĞİLMİYİZ VAKTİYLE BU SİTEDE YAYINLANAN ANKARA HUKUKLU ARKADAŞIN METNİNİ ÇOĞALTIP HEM YARGITAYA HEM DE ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDEREN..??

NEDEN ŞİMDİ TERS TEPSİN???

BİRİNİZ LÜTFEN AÇIKLAYIN

SAYGILAR.

Anonim dedi ki...

Kayamen
O metin Anayasa mahkemesine gönderildiğinde, yasa iptal başvurusu yapılmamıştı, şu anda dava açılmış durumda

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bence anayasa mah'ne gidilsin.ters tepmez.zaten bizi tepen tepmiş.biz ideolojik tavır koymuyoruzki bizimki ideolojik degil insani hak araması aynı tekel işçileri gibi...

Anonim dedi ki...

Sayın Mustafa(77 deki yorumunuz),
Yeni uygulamada model değişikliği mümkündür.Zira şikayete bağlı suç olan cezada şikayetçi tarafla herhengi bir şekilde anlaşma halişnde şikayetçinin şikayetini geri çekmesi halinde dava düşeceğinden model değişikliği her aşamada söz konusu olabilir...Elbette kişilere ve şartlara bağlı izafi bir durumdur...

mustafa dedi ki...

tck madde 228 ve anayasanın 138. maddesi kesin hükümleri koymuştur.Keza bizler hem kanun arıyoruz demokrasi diyoruz.Hemde yasaların suçtur dediği bir faliyet içerisine giriyoruz.Onuda bırakalım bu faliyet karar aşamasındaki kişilerin görüşlerini aleyhimize çevirebilir.Bu faliyetin yeri Anayasa mahkemesi değildir.

Anonim dedi ki...

Mustafa Kemal bir bağımsızlık ve hürriyet savaşçısıydı..Amerikan mandasını reddetmişti.Bazı arkadaşlarına rağmen..AKP ye hiç oy vermedim,vermem de..Ancak ülkemi herhengi bir ülkeye şikayet de etmem..Herhangi bir yanlışı eleştiriken başka bir yanlışa düşmeyelim.

Anfa dedi ki...

Değerli Arkadaşlar,

Anladığım kadarıyla Anayasa Mahkemesine dilekçe ve benzeri başvuru konusu tartışılıyor.

Bu konuda düşüncelerim şöyledir,

CHP'nin Anayasa Mahkemesine yaptığı İptal Başvurusunun III GEREKÇE bölümünü okuduysanız, ne kadar kapsamlı ve titiz bir ön çalışmanın ürünü olduğunu görürsünüz.
Bu anlamda CHP'nin söylemediği veya eksik bıraktığı bir konu olmadığı düşüncesindeyim. Bizim o başvuru da keşke şunu da yazsalardı diyecek ve ekleyecek bir şeyimiz yok.

Yargıtay yetkililerinin karar verirken ekonomik kaygılar dile getirmelerini ya da karar verirken bu kaygıları dikkate alacakları konusundaki imalarını haklı olarak eleştirmiştik.

Çünkü Yüksek Mahkemelerin ve tüm mahkemelerin karar verirken dikkate alcakları tek kaygı geçerli Hukuk Kuralları ve Adalet duygusu olmalıdır demiştik.

Şimdi Yüce Anayasa Mahkemesine bizim lehimize de olsa şunları da dikkate alın, yani bu kaygı ile de hareket edin demenin iki açıklaması var.

1.Yüce Mahkemenin Bankalar ve Tefeciler Lobisinin yapacağı olası baskıdan etkileneceğini düşünüyor ve biz de etkileyelim diyoruz.

2.Tüm etkilerden bağımsız olarak Anayasa Mahkemesinin Hukuku uygulayacağına güvenmiyoruz.

Eğer bu iki durumdan biri, ya da ikisi birden geçerliyse; zaten yapacağımız etkinin bir yararı olmaz.

Ama eğer Yüce Mahkeme sadece Hukuku uygular diyebiliyorsak o zaman da yapmayı düşündüğümüz etki bizi sevimsiz kılar ve yargıya müdahale olur..

Anonim dedi ki...

sn 91

Sizin imzalar bana ait demenizden ziyade teyzenizin veya çek hamilinin imzaya itiraz etmesi lazım. İki taraftanda itiraz olmadığı için imza teyzenizinmiş gibi kabul görmüş durumda. dediğiniz doğru, eğer şikayet gelirse, ve teyzeniz de "evet bilgim dahilinde imzalanmış derse" her ikinizde ceza almazsınız ve dolandırıcılık davasıda size açılmaz. Ama kim şikayette bulunacak veya imzaya itiraz edecek, bu önemli.

Anonim dedi ki...

AGLAMAYANA EMZİK VERMEZLER
BİZ DOLANDIRICI DEGİLİZ
BİZİ KAMUOYU DOLANDIRICI OLARAK GÖRÜYOR
BU ÖNYARGININ KIRILMASI LAZIM
SESSİZ KALMAK İYİ DEGİL
BİZ İDEOLOJİK BİR TAVIR KOYMUYORUZ
BİZ HAK ARIYORUZ
EGER TARTIYA KONSA
BİZ TEKEL İŞÇİLERİNDEN DAHA MAGDURUZ
BİZ ÖZLÜK HAKKIMIZIDA DEGİL
HAPSE GİRMEK İSTEMİYORUZ
BİZ NEYAPTIK ALLAH AŞKINA HAPSE TIKILMAK İÇİN!
ADAMMI ÖLDÜKTÜK
GASPMI YAPTIK
TECAVÜZCÜ ÇOŞKUNMUYUZ?
BİZE YAPILAN ZULÜM ÜSTÜNE ZULÜMDÜR!
BİZ KIRMIYCAZ DÖKMİYCEZ
ESNAFA YARAŞAN ŞEKİLDE
DİLEKÇE VERİCEZ ÇELENK KOYUCAZ
BİRŞEY YAPMALI!
BİRŞEY YAPMALI!
BİRŞEY YAPMALI!
YOKSA ÇOK GEÇ OLUCAK!!!!!!!!!!!!

mustafa dedi ki...

sayın 98 konumuz itiberiyle buda taahhüt tür.
Taahhüt vermek şikayetçinin şikayetini geri alması demek değildir.5941 sayılı yasa bu konuda kesin hükmünü koymuştur.Dediğin gibi yeni uygulamada model değişiklikleri mümkündür.Keza verilen taahhütler yeni gelecek olan uygulamalarda söz konusu değildir.Kişiler arasındaki anlaşmalar tck dışarısında kalmıştır.5941 sayılı yasada taraflar arasında arabuluculuk sağlaması acısından gerekçeler düzenlenmiştir.Yürürlüğe bu şekilde konulmuştur.

Anonim dedi ki...

Sayın Sami KAL, sizi anlıyorum, hiç kimse koyun değil koyunluğuda kabul etmez, burda RAHMİ beyin kastı, büyük bir çoğunluğuz ama bu hususta toplanıpta etkili bir eylem yapmıyoruz sadece gelişmeleri takip ediyoruz.Haklı olduğumuz davada geniş kitleler sadece beklemekte, ve bu söylemi siz kendinize alınmayın çünkü siz en azından, siteniz var
çalışmalarınız var. Bir de zaman birlik zamanı.
Parçalanıp bölünmek ancak karşıtarafın işine gelir.
Burada mücadele eden hiç kimse birbirine yanlış anlaşılmalardan dolayı düşman olmaması gerekir.
Bizim idealist insanlara ihtiyacımız var. İster sağda olsun ister solda olsun ben idealist insanları severim. Çünkü İdealist insanlar ideallerini her zaman kendi menfaatlerinin üstünde tutmuşlardır.Ofluoğlu idealist birisi sizde idealist birisisiniz bu konuda ortak fikirleriniz aynı borç için hapse karşısınız.Üstelik bu çalışmalar yüzbinlerce çek mağdurunun da menfaatine olacak işler. Bu yüzden yanlış anlaşılmalar yüzünden birbirinize ters düşmeniz bu davaya zarar vermektedir.Ofluğlunun çek mağdurlarına ne zararı oldu, sizin ne zararınız dokundu işleri kişiselleştirip kendimizi yıpratmayalım. Bu konuda tek vucut olalım herkes saygı ve sevgi çerçevesinde fikirlerini beyan etsinler ortak akıl mutlaka ortaya çıkacaktır.
Sevgi ve saygılarımla, Suyu sert , İnsanı mert hemşehrim. KAYAMEN

mustafa dedi ki...

sayın 98
Zaten zaman bakımından da iyi hesaplarsanız .Yeni uygulamalar gelmeden kişilerin hakları biter.Ve tek tek toplamaya başlarlar.

Anonim dedi ki...

Sn Sami Kardeşim

Biz bu mücadeleye başladığımızda dışardan destek sadece presstürk ve rahmi beyden geldi. Siz duruşunuzla ve her zamanki kararlılığınızla bu davada çok önemli katkıları olmuş birisiniz ve eminim diğer katkı yapan arkadaşlar gibi sizde pek çok mağdurun hayır duasını aldınız ve bir gün o dualar mutlaka size çok daha büyük hayırlarla dönecektir.

Bu kadar emekten sonra, bu davaya zarar verecek bir beyanat veya yorum gördüğünüz zaman en çok siz inciniyorsunuz ve hemen karşılık vermek istiyorsunuz.

Rahmi beye de benzer yazıları yazıyoruz sitesinde kendisine pek yakışı kalmayan yazdıkları yazılar için. Eminim kendiside bundan rahatsızlık duyacaktır ve de bizimle birlikte kendiside mücedeleye devam edecektir. Ama kabul edelim ki oda çok hayır duası almıştır.

Saygılarımla

mustafa dedi ki...

98 ve 102
neden avukat kimliğinizle yorumlamıyorsunuz.

Anonim dedi ki...

sn Mustafa bey

ben 102 de yazanım. Kasteetiğnizi anlayamadım?

SERTAÇ. dedi ki...

Sn. Anfa,

değerli düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. CHP'nin İptal Başvurusunu tabi ki inceledim ve bir çoğumuz da görmüştür gerçekten de kapsamlı ve titiz.

Ancak şunu unutmayalım CHP iptal başvurusu sürecine gelene dek gerek bizlerden (yani bu siteden) gerekse diğer platformlardan ciddi bir destek almıştır. Yüzlerce SMS,faks telefon.... vs vs eylemi gerçekleştirdik.

Ben gayet net hatırlıyorum bundan 1 yıl önce birçok milletvekili daha adli para cezasının kanun dolanılarak hapis cezasına dönüştüğünü bilmiyordu, çekte zaten doğrudan hapis cezası yok deniliyordu!!!

Korkum ve görünen odur ki eylemsizliğe doğru gidiyoruz.. Bu günlerde gündemde olan iptal başvurusundan olumlu sonuç çıktı ala, ama çıkmadığını düşünelim nedir ovakit durumumuz? Bizler gerektiğinde sesimizi yükseltmeliyiz var olduğumuzu sadece 2200 kişi olmadığımızı akıllara sokmalıyız..

Amacımız hiçbir şekilde Yargıyı adaleti etkilemek olamaz.. Bilakiz amacımız tabiki adaletin tecellisini görmektir.

Neticede CHP politik bir oluşumdur ve mağdurların var oluşu hukuksukluğun var oluşu nedeniyle başvuruyu gerçekleştirmiştir ve bizim yapacağımız eylem bu harekete bir destek niteliğinde olmalıdır benim de fikrim budur.

Saygılar.

mustafa dedi ki...

sayın 102 yanlışlık oldu özürdilerim

Anfa dedi ki...

Sayın Sertaç,

Yazdıklarınızın hepsine katılıyorum.

Benim kaygılarımı da anladığınızı görüyorum.

Belki de bir hukukçudan görüş almak gerekir.
Ne tür bir eylem yargıya müdahale olur veya olmaz.

Ya da ne yapsak CHP' nin başvurusuna destek olur ve hakkımızda olumlu bir kamuoyu yaratır diye..


Saygılar

Anonim dedi ki...

arkadaşlar yargıtayın aldığı 7 maddelik içtiat kararı temyizdeki dosyaları hangi noktada etkiliyor lehte veya alehte bilgi sahibi olan varsa sevinirim dosyası 7 maddeye uymuyorsa yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeyemi gönderiliyor AYTEKİN

Anonim dedi ki...

kaya men ben de BOZKIR 'lıyım. yeniorbalecz@hotmail.com.sevindim toprağım

Mehmet Kara dedi ki...

Sevgili Emre,

Ben 5941 sayılı yasanın iptal başvurusu yapılmış iken Anaysa Mahkemesini etkilemeye yönelik herhangi bir eylem yapılmasına karşıyım

Çünkü,

Eğer Anayasa mahkemesinin Anayasaya değilde yapılcak eyleme gelecek telkine veya oluşacak baskıya göre karar vereceği gibi bir düşünce oluşursa ki bu çok yanlış bir düşünce olur o zaman vay halimize demektir. Yapılan bu başvuruda en büyük inanç ve düşünce hertürlü ayak oyununa rağmen anayasa hahkemesinin hukukun üstünlüğü, insan onurunu ön planda tutarak yapılan bu yasayı Anayasanın 38 maddesi ve 90 maddesinin son fıkrasına göre iptal edeceği inancıdır. Yoksa bunlara değilde yok ekonomik gerekçeler yok baskılar yok kulislere göre karar verecekse bu ülke zaten bitmiş demektir.

saygılar

Anonim dedi ki...

randevu ile anayasa mah.ile görüşülse daha iyi olur.ayrıca bazılarını eylem yaparak uyandırmamış oluruz.AMA HADİ EYLEM DERSENİZ BEN DE VARIM.EFDEN

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR MERHABA BAKIYORUM KONYALI MAĞDURLAR BULUŞMAYA BAŞLADI BENDE İZMİRLİ MAĞDURLARA SESLENİYORUM BİZLERDE BİRBİRİMİZİ TANIYALIM DİYORUM." AYRICA EN FAZLA ÇEK MAĞDURUNUN İZMİRDE OLDUĞUNU DUYDUM HÜKÜMETİN İZMİR SEVGİSİNDEN VE TİCARET ODASI BAŞKANININ BU İŞE BAŞLARKEN BİR BOYACI DÜKKANI VARDI ŞİMDİ ÜÇ BEŞ FABRİKASI VAR ŞU MEŞHUR RAKI FABRİKASIDA ONUN KENDİSİNE TV DE SÖYLEŞİ SIRASINDA TLFN KATILIMIMLA SORU YÖNELTTİM DALGA GEÇTİ" İZMİRLİ BATIK ESNAFLAR BULUŞSUN ...İZ.ER

Anonim dedi ki...

arkadaşlar benim 2009 da temmyize gönderdiğim dosyamda yeni yasaya göre lehime bir durum yok acaba taahhüt versemmi yoksa taahhüde gerek yokmu selamlar

tarkan dedi ki...

iz er
biz bucada beraber yattığımız arkadaşarla görüşüyoruz sende katıl istersen mail adresini msn adresini verirsen seni haberdar ederim

Mehmet Kara dedi ki...

sayın İz Er, sayın Tarkan,

bende izmirdeyim.

monseur_x@hotmail.com

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR MERHABA 10 BİN TL LİK ÇEK İÇİN KARŞI TARAFLA ANLAŞMAKSIZIN 24 AYLIK ÖDEME PLANINDA NE KADAR FAİZ UYGULANIYOR..BİLEN ARKADAŞLAR LÜTFEN CEVAP BEKLİYORUM.

Anonim dedi ki...

ÇOK GÜZEL DOSTLARIM ÇOK GÜZEL KURTULUŞ SAVAŞI İZMİRDE BİTMİŞTİ ŞİMDİ MEMLEKET İŞGAL ALTINDA BU SEFERDE KURTULUŞ SAVAŞI İZMİRDEN BAŞLAYACAK HADİ HAYIRLISI. İZ.ER

tarkan dedi ki...

ekledim m.k

Anonim dedi ki...

HADİ İZMİRLİ BATMIŞ ESNAFLAR BİRBİRİMİZİ TANIYALIM. Çok güzel bir olay arkadaşlar her kes en azından birbirlerine memleketlerini yazsın yeni bir dayanışma desteği başlasın gücümüze güc katalım bizlerden sitemizden bu haklı dayanışmamızdan haberi olmayanları toplayalım hadi arkadaşlar hadi uyumayın açılın ha gayret bakın SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ faktoringler belli yerlere sahip oldukları şeylerden veriyorlar anlayın kimsemiz yok adalet falan yok inanın olsaydı adem hocanın tezi doğruydu uygulanmadı faktoringlerin tezi iknası daha sıcak ve mantıklı geldi anlayın yahu anlayın ,,,,,,,,,

Anonim dedi ki...

T.C.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Genel Sekreterliği

Sayı : C.01.0.BHK.622-01/
11/2/2010

Konu :
Sayın ,

Sonuca ulaşmayan davalarla ilgili olarak Mahkememizin Web www.anayasa.gov.tr sitesinden Veriler-İstatistikler linkinden incelenmekte olan dosyalar başlığına; sonuca ulaşmış davalar için Web sitemizin Kararlar Bilgi Bankasına girerek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bilginizi rica ederim.

Anayasa Mahkemesi

Genel SekreterliğiGenel Sekreter Yardımcısı

İsmet YAĞCIAyrıntılı bilgi için irtibat :Emine AYDOĞDU

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürübilgi@anayasa.gov.trTel:(312) 463 73 00/7424

Anonim dedi ki...

sayın TARKAN sayın MK ay sonu İZMİRDEYİM sizlere ulaşacam. bu meyanda yazılarda izmirli mimar,Murat Güzel adlı arkadaşlarda vardı.tüm izmirliler eğer toplanıpta izmirli milletvekillerine toplu olarak ulaşırsak her partiden bence fayda olur ayrıca benim izmirde tanıdığım bissürü mahfolmuş esnaf arkadaşım var derlenirsek iyi olur.iz.er

zaman1453 dedi ki...

SAYIN AKP MADURLARI HERKESE SELAM SİZİN LE PAYLAŞMAK İSTEDİĞİM KONU BİRAZ ÇEKTE HAPİS CEZASININ DIŞIN DA AMA BALIK BAŞTAN KOKARMIŞ BEN 36 YAŞINDAYIM MESLEĞİM ELEKTİRİK HAT İŞİ YANİ ELEKTİRİĞİN EVLERE KADAR TAŞINMASI İÇİN DAĞ BAYIR KAR KIŞ DEMEDEN ASLINDA PARA KARŞILIĞI YAPILMAYACAK KADAR ZOR BİR MESLEK BAŞKADA BİR MESLEĞİMİZ OLMADIĞINDAN BABA MESLEĞİ OLAN BU İŞİ ORTA OKULDAN SONRA YAPIYORUM ENFAZLA İŞ YAPTIĞIM İLLERİN BAŞINDADA RİZE GELİR KIRSAL KESİMLERDE Kİ KÖY VE KASABALARIN BİR ÇOĞUNUN İLK ELEKTİRİĞİNİ 1978 DEN BERİ MÜTAHİTLİK YAPAN BABAM YAPMIŞTIR BİZDE 10 VEYA 15 YIL SONRA BU KÜYLERİN ELEKTİRİK HATLARININ BAKIMINI YAPTIK VE RİZENİN (YANİ BAŞ BATANIN )YETİŞTİĞİ KÖYLER ÇOK SIK KARŞILAŞTIĞIM BİR OLAYI ANLATMAK İSTİYORUM MALÜM ELEKTİRİK DİREĞİNİ DİKMEK İÇİN VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜN DE BİR DİREK ÇUKURU KAZMAK ZORUNDASINIZ EVET KÖYÜN MUHTARIYLA BERABER DİREK ÇUKURUNUN KAZILACAĞI YER TESPİT EDİLİR VE VATANDAŞAŞINDA GÖRÜŞÜ ALINIR EV SAHİBİDE ONAY VERİR ÇUKURU İŞÇİLERE KAZDIRIRSIN VE ÇUKUR KAZILIRKEN EV SAHİBİ BALKON DAN BAKAR ÇUKURU KAZAN İŞÇİLERİ ÇAYINI YUDUMLUYARAK İZLER İŞÇİ İŞİNİ BİTİRİP ORDAN AYRILINCA EV SAHİBİ GELİR O ÇUKURU DOLDURUR YOL İMKANI OLMAYAN O KIRSAL ALANDAKİ EVİN ÖNÜNDEKİ DİREĞİ İNSAN SIRTINDA TAŞITARAK DİLMEK İÇİN GELDİĞİN DE ÇOKURUN DOLDURULDUĞUNU GÖRÜRSÜN VE EV SAHİBİYLE GÖRÜŞTÜĞÜNDE BEN FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİM BURAYA EV YAPABİLİRİM BURAYA DİREK DİKİLMESİNİ İSTEMİYORUM DER VE ENGEL OLUR MÜSAİT YER NERESİ DİYE SORDUĞUN ZAMAN İSE 1 METRE YAN TARAFI NI GÖSTERİR VE EGO SUNU TATMİN EDER HEMEN HEMEN RİZENİN BÜTÜN KÖYLERİNDE BU SORUN YAŞANIR BUNLARA MOHTİ LAZ DERLER BUNLARIN KÜLTÜRÜ BUDUR BAŞ BATAN DA KENDİ EGOSUNU TATMİN ETMEK İÇİN 80 MİLYON İNSANIN EKMEĞİYLE OYNAMAKTADIR BUGÜN TUNCELİ VALİSİNE VERİLEN CEZA AKP NİN POSTALIĞINI YAPTIĞI İÇİN VERİLMİŞ TİR AMA AKP YE CEZA VERİLMEMİŞTİR VE YARI TARAFSIZDIR DİYORLAR TARAFSIZ YARGIYA BAKIN

zaman1453 dedi ki...

yazım hakkında yorum yok mu

Anonim dedi ki...

sevgili m.k ve diğer arkadaşlar eve şimdi geldim hemen çek mağdurları sayfasına girdim ben 33-34 te yazanım.kendimi sadece polislerden saklıyorum.Malum nedenlerden.ben mamakta45 gün ölüm orucu tuttuğumda bile keskinlere karşı çıktım.siyasetenyattım,eğer,ticareten de yatmak kaçınılmaz olursa napalım onuda yatarız.Aklın,bilimin rehberliğini,severim.kapitalizmin yasalarının kapitalistleri savunacağını benden başka yaşayarak öğrenen insan sayısı az bu ülkede.söylediğim gibi hem siyaseten ,hem ticareten.bilgisayarı kullanmayı fazla bilmiyorum ve işn gerçeği sevmiyorumda yoksa kimseden kendimi sakladığmdan değil.

Anonim dedi ki...

BEN EĞER YAZIM YAYINLANIRSA 128 İM B.A.ETKİNLİK DİYE YAZIYORUM KUSURA BAKMAYIN YİNE ADIMI VEYE HER NE DİYORSANIZ YAZMAYI UNUTTUM

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ ZAMAN YARGI HİÇ BİR ZAMAN TARAFSIZ OLMADI OLAMAZDA OLUR DİYENDE YANLIŞ SÖYLER.EGEMEN KİMSE YASALARI OKOYAR YARGIÇTA ÖYLE KARAR VERİR SENCE ÜLKEDE YASALARI KİM YAPUYOR KÖYLÜMÜ İŞÇİMİ AYDIN İNSANLARMI.TAYYİBİ KİM SEÇTİRDİ.MECLİSTEKİLER SENCE KİMİN VEKİLİ ?1980 ANAYASASINI KİM YAPTI?????????????VEYA KİM YAPTIRDI? ŞİMDİ ÇEK YASASINI MECLİSTE ÇIKARIRKEN İZLEDİNİZ SİZCE KİM ÇIKARTTIRDI?ADALET MÜLKÜN TEMELİ OLMAKTAN ÇIKTI ARTIK MALIN MÜLKÜN TEMELİ OLDU!!!

Anonim dedi ki...

131 DEVAM YAŞAR NURİNİN İMAM GAZALİ KİTABINDA İSYAN ETMEKLE İLGİLİ BİR BÖLÜM VAR ONU MUTLAKA OKUYUN İSYANIN DİNDE BİLE NE KADAR GEREKLİ OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ TABİKİ HAKLI İSYANDAN MAĞDURLARIN İSYANINDAN BAHSEDİYORUM.HAKLININ DOĞRUNUN ÖNÜNE HERKİM ÇIKARSA TARİH ONU ÖYLE BİR ÇARPIYORKİ.BİZ GERÇEK MAĞDURUZ MAĞDUR EDEBİYATI YAPMIYORUZ.ARTIK MAĞDURLUĞUMUZ BİLE ELİMİZDEN ALINIP SÖMÜRÜLEN BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ.ARKADAŞLAR YİNE KESKİN OLDUĞUMU DÜŞÜNECEKLER EN İYİSİ KIVAMINDA KESEYİM AMA DUVAR YAZISI KONUSUNDA ISRARIMI SÜRDÜRECEĞİM BİR KERE DAHA SÖYLÜYORUM 700BİN İNSAN BİR KELİME YAZSA SİZCE NE OLUR.SORARSANIZ YAZARIM B.A ETKİNLİK

Anonim dedi ki...

anayasa mahkemesine gidip eylem yapmaktan başka bir eylem türü izinli olarak yapılamıyormu bir yerde pankartlarla dikilelim konuşalım valilikler bu tür etkinliklere izin vermezmi...

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ ÇEKZEDE BEN 46 YIM BU ARADA İLGİNÇ 46 LIK DEGİLİM SADECE 46 YIM!!!YEMEK DAVETİN İÇN TEŞEKKÜR EDERİM SAĞOL İYİ YÜREKLİ KARDEŞİM.BEN SİZE HARBİ BİR ŞEY SÖYLEYEYİMMİ BU SİTEDE YAZAN ARKADAŞLAR BİZLER BU ÜLKENİN EN SAF EN ANADOLU ÇOCUĞUYUZ NİYE DİYE SORDUĞUNUZU DÜŞÜNEREK CEVAP VERİYORUM EĞER KÖTÜ NİYETLİ OLSAYDIK ŞU ANDA BİZ ÇEK MAĞDURU OLMAZ GEMİSİNİ KURTARAN TAYYİP! OLURDUK!!BAKIN HANGİ PARTİYE KİME OY VERDİĞİNİZ BENİ ÇOK İLGİLENDİRMİYOR ŞU AN YÜREKLERİ BİRBİRİNE BENZEYEN İNSAN TOPLULUĞU BİRARYA GELDİK BENCE BİRBİRİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM ASLANLAR GİBİ MÜCADALEYE DEVAM EDELİM

zaman1453 dedi ki...

HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSARSANIZ HAKKINIZLA BİRLİKTE ŞEREFİNİZİDE KAYBEDERSİNİZ
HZ ALİ

Anonim dedi ki...

Sayın ZAMAN Ülkemizde yaşayan insanların özellikle son 30 yıldır nerden geldiği belli olmayan ne avrupai ne amerikanvari ne arapvari özü belli olmayan her telden çalan bir kültür hasıl oldu.Bu hasıl olan kültürün içinde en geçerli olanı yeni yaşam anlayışı GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN sağımıza solumuza baktığımızda acımasızca ve her türlü yolsuzluklar dahil para kazanan insanlara başarılı esnaf deniyor.Bu tür insanlara ülkemizde beyefendi diyorlar saygı duyuyorlar toplumda akıllı başarılı yatırımcı işadamı diye lanse ediliyor.Aynı toplum iflas etmiş esnafa sebebi ne olusa olsun battığı için her türlü yakıştırmalara maruz bırakılıyor batan esnafın kendi çevresi aptalın tekiydi der yıllarca alışveriş yaptığı arkadaşları dolandırıcı der devletin hakimi poliside dolandırıcı der SİZ ARTIK TOPLUMUN EN KÖTÜ VATANDAŞISINIZ SİZ MİLLETİN PARASINI BATIRDINIZ yeni yaşam anlayışımıza göre ırza geçmek terör hırsızlık cinayet bile BORÇ ödememek kadar büyük suç değil NEDEN değil çünkü milletin dini imanı para olmuş parası olan insan toplumda makbul insan bu yüzden her kes nasıl kazanırsa kazansın paralı olmaya saygın olmaya çalışıyor.Böyle bir ortamda siz batmış bir insan olarak hangi hakimden hangi savcıdan hangi vekilden hangi kolluk gücünden yardım alabilirsiniz her kesin yaşam tarzı kazanmak üzerine kurulmuş.kolluk gücüne gidiyorsun bu adama borcum var o da beni mafya ile tehdid ediyor devlet kurtar beni diyorsun devletin kolluk gücü hem ucundan azcık işini yapıyor bu meyanda size diyorki ya kardeş bu çok para adam öldürse haklıdır seni diye söz ediyor, öbür yandan 10 daire başkanının fikirleri mahkemelerin fikirleri hep borçlu aleyhine çünkü ortada kaybolmuş bir paranın faili var. SİZ nasıl kaybetmişiniz yangın mı çıkmış ülke ekonomik felaketmi yaşamış bir kişi değil on kişi değil milyonlarca çek davası milyonlarca icra dosyası icra depolarında çürüyen arabalar eşyalar. NERDE BİZİM KENDİLERİNİ İLERİ GÖRÜŞLÜ AYDIN İLAN EDEN ADALETÇİLER EKONOMİSTLER NERDELER HEPSİ SERMAYENİN YANINDA yeni yaşam anlayışının yanında her kes yol bulma peşinde kim ölmüş kim mahfolmuş çocuklara ,ailelere ne olmuş ne olacak hiç önemli değil.TEK SÖYLEDİKLERİ ÇEKÇİKATİLLER MEMLEKETİN EKONOMİSİNİ DÜZENİNİ BOZUYOR ADLİYELERDE ÇOK İŞ ÇIKARTIYORLAR BAZILARIN RAHATINI BOZUP DAVALARIN UZUN YILLAR SÜRECEĞİ İÇİN ÇOK AĞIR İŞ YÜKÜ GELECEĞİNİ BUNUNDA MEMLEKETE MADDİ ZARAR VERECEĞİNİ BİLE SÖYLÜYOR TİCARETİ ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MARKETLERDEKİ GİBİ ZANNEDENLER NE BEKLENİR ANCAK BÖYLE ADALETSİZLİK HAKSIZLIK SONU SONUNDA KİME DOKUNCAK KİM KAYBEDECEK BİZ TÜM TOPLUM HEPİMİZ KAYBEDECEĞİZ.ihtiyar

zaman1453 dedi ki...

SUSMAYALIM KARDEŞLERİM BU ADELETSİZ YÖNETİME HAYIR DİYELİM TEFECİLERİN FAKTONİKLERİN BANKALARIN LEHİNE KANUNLAR ÇIKARIP GERÇEK ESNAFIN MADUR OLMASINA SEBEP OLAN BU YÖNETİME HAYIR DİYELİM HER YERDE HERKESE ANLATALIM HAKLININ HAKKINI HAKSIZA YEDİREN İSLAMDAN İNANÇTAN HAKTAN ADALETTEN BAHSEDİP İNAÇ ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK

Anonim dedi ki...

bence anayasa mahkemesi önünde yapılması düşünülen eylem kesinlikle aleyhimize olacaktır.Bu ofluoğlu ne yapmaya çalışıyor inanın anlamadım.Hatta bence bu eyleme engel olmak için ofluoğlu sitesindeki mağdur arkadaşlarıda uyarmalıyız. Tabi ki bir eylem olabilir ve olmalıda . Ama orda değil. A.D.

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ A.D NEDEN ALEYHTE OLACAĞINI YAZARMISIN. B.A ETKİNLİK

Anonim dedi ki...

sn. B.A Anayasa mahkemesi kanun koyucu değildir.Bu saçma sapan kanunlar kimler çıkarıyorsa eylem orda olmalıdır. A.D.

Anonim dedi ki...

SAYIN ARKADAŞLAR HER KESTEN BİR SES ÇIKIYOR,BU ANAYASA İŞİNDE EN ÖNEMLİ GÖRÜŞ ALINACAK KİŞİLER SAYIN KULKULOĞLU,ALİ RIZA ÖZTÜRK.ANADOL BU VEKİLLERLE GÖRÜŞÜP ANAYASA MAHKEMESİNİN NASIL BÖYLE TEPKİLERDE ETKİLENİR BU BAKIMDAN ONLARA DANIŞIP HAREKET ETMEMİZE FİKİR VERİRLER.MAHKEMEYE İPTAL DAVASINI AÇAN ONLAR.TİPONNE

Mehmet Kara dedi ki...

Arkadaşlar,

bir konuda bir yanlış yapıyoruz yapmayalım. Bunu daha öncede yazdım. Bizlerin Anayasa Mahkemesine en çok güvenmemizi gerektiren olay o makamın saygınlığı, güvenirliği ve tarafsızlığıdır. Beklentimiz Anayasaya ve hukuka göre 5941 sayılı yasayı iptal etmesidir.

Yoksa eylem yapıp etkileyelim düşüncemiz varsa yukarıdaki özelliklere haiz olmadıklarını düşünmüş oluruz buda kendi kandimizle çelişmek olur. ki unutmayınız bizden etkilenirlerse telefon açacak bir göbek kaşıyandanda etkilenme olasıkları vardır ve en son isteyeceğimiz şeyde budur.

saygılar

Anonim dedi ki...

134 (B.A ),ÇEKZEDE,VE BAZILARI HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM KENDİMİ YANLIŞ İFADE ETTİM ORTAMI BİRAZDA GERDİM BU SON YORUMUM OLACAK BUNDAN SONRA SADECE YORUMLARI OKUYACAĞIM BENİM AMACIM SAĞCISI ,SOLCUSU O SU BUSU AHMETİ MEHMETİ BİRLEŞİP SESİMİZİ DUYURMAMIZ GEREKEN NE VARSA BİRLİKTE B.A NIN İFADE ETTİĞİ GİBİ ANADOLU RUHUYLA MÜCADELEMİZİ VERELİM SAYGILAR ... EFSANE !!!!!

Anonim dedi ki...

Şu an showtv de alikırcanın siyaset meydanında programında başbakan la gazeteciler söyleşi yapıyor.siyaset meydanının mail adresini bilen varsa konumuzla ilgili mail atsak.

ihracatcı

Anonim dedi ki...

başbakan siyeset meyda nın da hadi mail atalım

ZEYNEP

zeynep aslı dedi ki...

siyasetmeydani@siyasetmeydani.net

Anonim dedi ki...

arkadaşlar gönderebiliyormusunuz.Gitmiyor

zeynep

Anonim dedi ki...

http://www.siyasetmeydani.net/consm.html

burdan gönderin

Anonim dedi ki...

İZMİR
26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2009/1042

ANAYASA MAHKEMESİ'NE İPTAL BAŞVURUSUHAKİM : YAHYA KESİM 30968
CUMHURİYET SAVCISI : KEMAL ÇAKIR 32637
KATİP : FİRDEVS NEHİR 111810
KATILAN : K. Plastik ve Ayakkabı Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Bornova/ İZMİR
VEKİLİ : Av. R.T.
SANIK : E.U.
MÜDAFİİ : Av. K.A.
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek
SUÇ TARİHİ : 05/05/2009
SUÇ YERİ : İzmir
YASA MADDESİ : 3167 Sayılı Yasanın 16/1-3 maddeleri
Sanığın Türk Ekonomi Bankası Işıkkent Şubesindeki hesaptan katılana verdiği 05/05/2009 keşide tarihli ve 7.960 TL miktarındaki çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Karşılıksız Çek Keşide Etme suçunu işlediği iddiasıyla 22/10/2009 tarihli iddianame ile mahkememize kamu davası açılmıştır.
Sanığa CMK 195 meşruhatlı davetiye … İZMİR adresinde kendisine tebliğ edilmiştir.
Sanık müdafii K.A. 30/12/2009 tarihli celsede Denizli 5. Noterliğinin 03/06/2009 tarih ve 9279 Yevmiye Nolu vekaletname ile 5941 Sayılı Çek Kanunun geçici 2/b fıkrası gereğince çek bedelini ibraz tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte toplam bedelinin 1/3'ünü 20/12/2010 tarihinde, kalan 2/3'ünü ise 20/12/2011 tarihinde ödemeyi taahhüt ettiklerini, aynı yasa maddesi gereğince yargılamanın durdurularak sanığın taahhüt tarihlerinin beklenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkememizin 30/12/2009 tarihli 2 nolu ara kararı ile Anayasa Mahkemesine İptal Davası açılmasına karar verilmiştir.

İPTALİ İSTENEN YASA MADDESİ
5941 Sayılı Çek Kanunun geçici 2/1-b maddesindeki Bu kanunun ö.maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerle ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ... mahkemeye verilmesi halinde, anlaşma aranmaksızın taahhütnamede belirtilen süre sonuna kadar ... kovuşturmanın durmasına ... karar verilir hükmü.

AYKIRILIĞI İDDİA OLUNAN ANAYASA MADDELERİ :
- Anayasamızın 14 l/son maddesindeki Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir hükmü.
- Anayasamızın Cumhuriyetin temel niteliklerinden Hukuk Devleti ne ilişkin 2.maddesi.

Anonim dedi ki...

İPTAL GEREKÇELERİ :
5941 Sayılı Çek Kanunu 20/12/2009 tarihli 27438 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yasanın geçici 2.maddesinin 1.fıkrasının a bendinde; şikayetçi ile sanığın anlaşması halinde herhangi bir süre öngörülmeksizin, bu anlaşmanın sonuna kadar davaların durdurulmasına karar verilmesi, b bendinde ise; sanığın tek taraflı olarak 2 yıl süre ile taahhütte bulunarak taahhüdün sonuna kadar davanın durdurulmasına karar verilmesi hükmü getirilmiştir.

Yasalar ile ilgili kurumların normal şekilde çalışıp görevlerini yapmalarının sağlanması yerine, bu kurumların görevlerini yapmamaları yargıya iş yükü olarak fatura edilmektedir.
Ülkemizdeki Karşılıksız Çek davalarının yargıyı kilitleyecek sayıya ulaşması, Bankaların tamamen özensiz ve suç işlemeyi
teşvik niteliğindeki ihmallerinin sonucudur.

Bankalara hiçbir şekilde bu konuda denetim getirilmemektedir. Bu yasada da göstermelik önlemler alındığı gibi; özellikle tamamen suçsuz kişilerin suçlu duruma düşürüldüğü sahte çek hesabı açılmasının önlenmesiyle ilgili hiçbir önlem yine alınmamıştır. Buna ilişkin 11/12/2009 tarihli başvuru İptal Başvurusunun eki olarak eklenmiştir.

Tasarıda her bir çek yaprağı için Bankaların sorumlu olduğu miktar 1.000 TL iken 600 TL'ye indirilerek yasalaşmıştır. Bu şekilde Bankaların mevcut uygulamalarına devam etmesine yasal olanak hazırlanmıştır.

Belediyelerin 3194 Sayılı İmar Yasasının 42.ve devam maddelerine göre kaçak yapıları yıkmalarının yasanın amir hükmü olduğu halde bunun sağlanması yerine, Belediyelerin açık ihmallerine göz yumularak bu konuda hiçbir yasal düzenleme yapılmadan 5237 Sayılı TCK'nın 184.maddesi getirilmiş, yine Mahkemelere binlerce dava açılması yoluna gidilmiştir.

Bildirilen örnekler ile ilgili kurumların normal işlevlerini yerine getirilmesi sağlanmak yerine, yargı bağımsızlığına müdahale boyutunda yasal düzenlemeler ile yargı işlemez hale getirilmiştir.

Bahse konu yasanın geçici 2/1-a maddesinde tarafların anlaşması halinde hiçbir süre dahi yoktur. Yani taraflar 10 yıllık bir anlaşma yapmaları halinde bu süre dahi beklenecektir. Özellikle bu hususun Mahkemelerin işleyişinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığının açık bir göstergesidir.

Anonim dedi ki...

Yasanın düzenlenmesindeki temel gerekçe Dünyada da etkisini gösteren küresel ekonomik kriz nedeniyle Cezaevine düşen sanıklardır.

Dünyadaki küresel kriz 2008 yılında ortaya çıkmasına rağmen şu anda Cezaevinde bulunan sanıkların suç tarihi en yakın olarak 2006 yılıdır. Zira; bir çek dosyasının temyiz süresi dahi 2-3 yılı bulmaktadır.

Sanıkların taahhüdünü yerine getirmemesi halinde yasada hiçbir yaptırım öngörülmemiştir.

İcra Dairelerinde dahi taahhütte bulunmasından sonra taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda Taahhüdü İhlal suçu öngörülmüştür.

Taahhüt için hiçbir peşin ödeme ya da teminat koşulu da getirilmemiş, tamamen sanıkların keyfi davranışlarına zemin hazırlayacak düzenleme yapılmıştır.

Yasal düzenleme ile çeke olan güven ortadan kaldırılarak ülke ekonomisine de ciddi bir darbe indirilecektir. Zira; düzenleme ile ödenmeyen çeklere odaklanıldığı halde ödenen çek miktarları ödenmeyenlere göre oldukça fazladır. Edinilen bilgiye göre ödenmeyen çek oranı toplam tedavüldeki çeklerin % 5'idir.

Söz konusu yasal düzenlemenin tamamen Mahkemelerin işini geciktirme ve aksatma sonucunu doğuracağı açıktır.
Anayasamızın 14l/son maddesi davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargıya görev olarak vermiştir. Bu yasa ile çek davalarının sonuçlanması engellenmiş, Anayasa hükmü açıkça ihlal edilmiştir. 2 yıllık bir süre ile davaların sonuçlanması engelleneceği gibi ayrıca; yeni tebligatlar yapılacak, bunlarla ilgili tüm mahkemeler emek ve mesai sarf edecek, ilave masraflar da çıkacaktır.

Ayrıca; bu şekilde davalar geciktirilerek Hukuk Devletine olan güven duygusu zedeleneceği gibi Mahkemelerin bu dosyalarla uğraşarak asıl çözmesi gereken diğer dosyalara da zaman ayıramayacağından, asıl fonksiyonlarını yerine getiremeyeceği ve bu şekilde Hukuk Devleti ilkesinin de ihlal edildiği açıktır.

Açıklanan Nedenlerle; belirtilen yasa maddesinin Anayasamıza aykırı olduğu kanaatine varıldığından, Anayasa Mahkemesine İptal Davası açılmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ VE TALEP:
5941 Sayılı Çek Kanunun geçici 2/1-b maddesindeki bu kanunun ö.maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi, ve Taahhütnamenin kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ... Mahkemeye verilmesi halinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre sonuna kadar ... Kovuşturmanın durmasına ... Karar verilir hükmünün

Anayasamızın 141/son maddesindeki Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir hükmüne ve Hukuk Devletine ilişkin 2.maddesine aykırı olduğundan Anayasamızın 152/1 maddesine göre Anayasa Mahkemesine iptal davası açılmasına,

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına sunulmak üzere gerekçeli iptal başvurusu ile birlikte dosyanın onaylı suretinin Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğine gönderilmesine karar verildi. 30/12/2009

Anonim dedi ki...

SELAM ARKADAŞLAR BEN ŞİMDİ MAİL ATTIM SİYASET MEYDANINA LÜTFEN HERKES İÇİNDEN GELDİĞİ GİBİ SAYIN BAŞBAKANIMIZA SIKINTILARIMI ANLATALIM ALİ BEYDEN RİCA EDELİM KONUYU AÇSIN İŞALLAH KATILIM FAZLA OLUR DİKKATE ALIRLAR

Anonim dedi ki...

149 da yazan arkadaş. buşekilde hukuk yazılarını anlayamıyorum. konuyla ilgili 2 satır bizim anlayacağımız şekilde açıklama yapabilirmisin. bizim için ne ifade ediyor. teşekkürler

Anonim dedi ki...

SELAM ARKADAŞLAR SAYIN BAŞBAKANIMIZ SİYASET MEYDANINDA LÜTFEN HERKES MAİL ATSIN DERDİNİ ANLATSIN ALİ BEYE RİCA EDELİM BU ÇEK SORUNUNU DİLE GETİRSİN TAM FIRSATI BENCE SIKINTILARIMIZI ANLATALIM

uludağ dedi ki...

Güngör ARSLAN
gungorarslan@bizimkocaeli.com.tr

Tefeciler adeta kan emiyor..!

’Kurtlar puslu havayı sever‘ diye bir özdeyiş vardır. Puslu havalarda kurtların işi kolaydır çünkü. Ülkemizde de uzun zamandır çok ama çok ciddi bir ekonomik kriz var.Esnaf, tüccar, sanayici çok zor durumda. Gün geçmiyor ki bir esnaf kepenk kapatmasın, gün geçmiyor ki bir esnaf iflas etmesin.Ve tabi bu ekonomik kriz içinde esnafın, tüccarın çekleri yazılıyor, senetleri protesto ediliyor. Yetmiyor borcunu ödemediği için icralarla karşı karşıya kalıyor.Bir kez çekin yazıldı mı senetlerin protesto oldu mu yandın demektir. Çünkü çeki yazılan, senedi protesto edilen, icra takibi yapılan hiçbir esnafa ya da tüccara bankalar çek vermiyor, kredi vermiyor. Bir kez bu işleme tabi tutulan esnaf ve tüccar için artık bankaların, resmi dairelerin kapıları kapanmış demektir.Peki yaşam savaşı veren, krizden kurtulmak isteyip mücadele eden esnaf ve tüccar ne yapacak?Nakit para bulması gerekiyor.Nereden bulacak bu parayı?İşte burada nasıl kurtlar puslu havayı severse devreye TEFECİLER giriyor.Evet yanlış okumadınız..!Devreye hemen tefeciler giriyor.
Çaresiz kalan esnaf, tüccar ve iş adamları TEFECİLERİN ağına düşüyor.Dönem onların dönemi, devir onların devri çünkü.Ve inanılmaz rakamlarla faizle para veriyorlar. Bir anlamda ellerine düşen çaresiz insanların kanını emiyorlar bu tefeciler.Aslında yasalarımızda tefecilik yapmak kesinlikle suç. Ama emniyet güçlerinin de eli kolu bağlı. Çünkü şikayetçi yok.Hal böyle olunca da polis bu her gün yenilerinin ortaya çıktığı tefecilere karşı bir şey yapamıyor.Bugün İzmit‘te tefecilerin ağına düşüp malını mülkünü kaybeden ve her şeyini tüketen onlarca insan biliyorum. Hatta bazılarının psikolojik tedavi gördüklerine bile şahit oldum. Bir umutla krizden kurtulmak için tefecilere giden ilimizin tanınmış esnafları kurtulacakları yerde resmen bitiyorlar.
Özellikle son günlerde başta körfez ilçe olmak üzere İzmit‘te inanılmaz zor durumda kalan esnafa, tüccara astronomik aylık faizlerle nakit para veren tefeciler çoğaldı. İşin daha vahim kısmı bu tefeciler ortalıklarda kasıla kasıla dolaşıyorlar, toplumda adam yerine konuluyorlar.
Ne vergi veriyorlar, ne de başka bir şey.
Ama milyarlarca lira kazanıyorlar oturdukları yerde. Şimdi birileri çıkıp bana ’zorla mı para veriyorlar, almasınlar‘ diyebilir.Doğrudur. Kimse kimseden zorla para almıyor. Ama bu rakamlarla para vermek tam bir fırsatçılık, tam bir kan emiciliktir.Öyle değil mi?

Aa dedi ki...

Siyaset meydanını seyredenler dikkat ettimi acaba.RTE bugün bir bankacı ile görüşmüş.Bankacı ona yurt dışında 100 adet şube açacağını söylemiş.Finans sektörü gidişattan çok memnunmuş.:)Biz hala burda neyin tartışmasını yapıyoruz bilen varsa yazsın?

Mehmet Kara dedi ki...

Sayın Aa,

dikkat ettim. ben sana başka bir noktayı anlatayım. sorulan soruların bazılarına elindeki dosyayla cevap veren başbakana sorulacak sorular zaten önceden verilmiş demektir. o da dosyalarını almış gelmiş. Başbakanı üzecek tek bir soru sorulmadı yani program maalesef

siyaset meydanı değil

icraatın içinden programıydı

saygılar

Aa dedi ki...

157 Sy.M.K. Kanallarda gezerken tesadüfen gördüm siyaset meydanını biraz bakayım derken tam yazdığım konuyu finans sektörünü ballandıra ballandıra anlatıyordu.Yoksa özellikle seyretmedim seyretmemde.Ben onları tek bir yerde seyredeceğim yüce divanda hesap verirken zevkle izleyeceğim.Bankacının biri gidiyor yurt dışında 100 şube açacağım diye taahhüt veriyor.

Anonim dedi ki...

AYNEN BUDUR

Anadolu'nun orta halli bir kasabasından 40-50 kadar kişi, yakındaki büyük
kente alışverişe gitmiş.
Hayvanlara yüklemişler nohutu, buğdayı; onları satıp kumaşlar, tencereler
almışlar.
Dönüşte 3 kişi, kervanın yolunu kesmiş, çekmiş silahı, ''Yatın,
kıpırdamayın'' derken hepsini soymuş, yarı çıplak yollamış.
Kasabanın girişinde durumu görenler şaşırmışlar, sormuşlar:
- Ne oldu size, ne bu haliniz?
Soyulduk, yanıtı alanlar yüklenmişler:
''Kim soydu, nerede soydu, kaç kişiydi?''
İçlerinden biri durumu özetlemiş:
''Onlar 3 kişi beraberdi, biz 40 kişi yalnızdık!''
RCN...20

Anonim dedi ki...

İKİ ŞEY

İki şey `Kalitesiz İnsan`ın özelliğidir:
1- Şikâyetçilik

2- Dedikodu

İki şey çözümsüz gurunun problemleri bile çözer:
1- Bakış acısını değiştirmek

2- Karsındakinin yerine kendini koyabilmek


İki şey yanlış yapmanı engeller:
1 - Şahıs ve olayları akil ve kalp süzgecinden geçirmek

2- Hak yememek


İki şey kişiyi gözden düşürür:
1- Demagoji (Laf kalabalığı)

2- Kendini ağıra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek)


İki şey insani `Nitelikli İnsan` yapar:
1- İradeye hâkim Olmak

2- Uyumlu Olmak


İki şey `Ekstra Değer` katar:
1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak

2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek


İki şey geri bırakır:
1- Kararsızlık

2- Cesaretsizlik


İki şey kâşif yapar:
1- Nitelikli cevre

2- Biraz delilik


İki şey omur boyu boşa kürek çekmemeni sağlar:
1- Baskın yeteneği bulmak

2- Sevdiğin isi yapmak


İki şey başarının sırrıdır:
1- Ustalardan ustalığı öğrenmek

2- Kendini güncellemek


İki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır:
1- Niyetin saf olması

2- Ruhsal farkındalık


İki şey milyonlarca insandan ayırır:
1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak

2- Hayata ve her şeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek


İki şey gelişmeyi engeller:
1- Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat, tefrit)

2- Felakete odaklanmış olmak


İki şey çözüm getirir:
1- Tebessüm (gülümseme)

2- Sukut (susmak)


İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır:
1- Anne

2- Baba


İki şey geri alınmaz:
1- Gecen zaman

2- Söylenen söz


İki şey gerçek sondur:
1- Cennet

2- Cehennem


İki şey ulaşmaya değerdir:
1- Sevgi

2- Bilgi


İki şey `hayatta önemli olan her şey` içindir:
1- Nefes alabilmek

2- Nefes verebilmek

TEK TAŞ'LA DUVAR ÖRÜLMEZ...

RCN...20

Anonim dedi ki...

bravo 158.sana katılıyorum.tayyip cezaevine girecek yada amerikaya kaçacak.kaçamassa kendini asacak.yandaşları da diğer partierde politika yapacaklar.inşaallah.

SAMİ KAL dedi ki...

SEVGİLİ MAGDUR ARKADAŞLAR, BİZLERİ BİR REHAVET SARDI HERKES KENDİNCE HAKLI SEBEPLERLE KENARA ÇEKİLDİ TAKİPTE, LAKİN POLİS, SAVCI, ADLİYE VE CEZAEVİ UYUMUYOR. DÜN GECE BURSADA BİR ÇEK MAGDURU BAYAN ARKADAŞIMIZ GECE 02 DE EVİNDEN POLİS TARAFINDAN ALINDI BU YAZIYI YAZDIGIM ŞU SAATLERDE BÜYÜK İHTİMAL CEZAEVİNE GİRDİ. İŞİN DRAMATİK YANI YAKALANMANIN MESAİT GÜNÜ VE SAATİNİN DIŞINDA GELİŞMESİ VE BU MAGDURENİN HAMİLE OLMASI. ANNE ADAYI BU MAGDURE HANIMA BU ŞEKİLDE BİR DAVRANIŞIN REVA GÖRÜLMESİNİ KIONIYOR VE ALLAHTAN YARDIMCI OLMASI İÇİN DUA EDİYORUM.AİLESİNİN VE SEVENLERİNİN GECENİN O SAATİNDEKİ ÇARESİZLİKLERİ, İSYANLARI VE ÇIRPINIŞLARINI ÇOK İYİ ANLIYORUM.BU KARDEŞİMİZİN YAKINLARI ANLAŞMA, TAAHHÜT YADA ÖDEME YOLUNA BİLE GİTSELER EN AZ 5 GÜN CEZAEVİNDE KALACAK. LANET OLSUN BİZİ BU DURUMLARA DÜŞÜRENLERE. ARANMASI OLAN ARKADAŞLARIMIZ YA TAAHHÜT VERSİNLER YADA ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR SİSTEM ACIMIYOR, AYIRIM YAPMIYOR ZULME AYNEN DEVAM EDİYOR. SU UYUR, POLİS UYUMAZ BUNU UNUTMAYALIM.

Anfa dedi ki...

Değerli Arkadaşlar,

Nasıl örgütlü ve kararlı bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzun farkında olalım..

Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi bir yasanın kısmen iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruyor.

Bu dünyanın her yerinde bir haberdir..

Ne yandaşı, ne de -sözüm ona- muhalifi hiç bir basın-yayın organında bu haber yer almıyor.

Sevsinler demokrasimizin 4.Kuvveti özgür basınımızı...

Anonim dedi ki...

HÜKÜMET İYİ NİYETLİ OLSA İDİ.....

Uzatmadan anlatayım;
2001 de imzaladığım 17 tane çekten dolayi geçtiğimiz dönemlerde 3 kez yakalandim ve toplamda 137.000 tl ödeyerek ve bir gece cezaevinde kalarak çıktım. Her seferinde arkadaşlarim,ailem ve yaptiğım işlerden kazançlarım(kaçakken iş yapabilmek te ayrı bir eziyet ayrıca)sayesinde ucu ucuna ödeyebildim ama nihayet son kalanlari odeme gucum kalmadi.Kalamaz çünkü ,mevcut krizde işi yolunda olan bile zorlanırken biz yaralı-bereli halde nasil para kazanabilirzi ki?
Şuna dikkat çekmek isterim ki ;
yasa görüşmelerinde ''biz iki kişi arasindaki ilişkiye nasil karişabiliriz ki'' demişti iktidar milletvekili...karışmıyorsanız, benden aldiğiniz ceza paralarini alacakli dosyalara yatırsanıza ...
iyi niyetli olsalar,tahsil ettikleri adli ceza paralarını icra dosyalarına teslim ederler .
Anlayacağınız,amaç üzüm yemek değil bağcı dövmek .Paraya ihtiyaçkarı var ve bu da sigara-akaryakıttaki gibi dolaylı gelir kalemlerinden biri ...
en azından ahlaksızlıklarını bilelim .

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR UYMAYALIM BU SESSİZLİK NEDİR BAKIN SAMİ KAL NE ANLATIYOR DAHA NE BEKLİYORUZARAMIZDA HİÇMİ DURUMU BİR NEBZEDE OLSA İYİ OLAN ARKADAŞ TOPSIN BİZLERİ HAYDİ HAYDİ

tarkan dedi ki...

http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/206434-Karsiliksiz-cek-sayisi-yuzde-47-azaldi.aspx

yorumları okuyun
hiçbirşeyi değiştiremediğmiz ortada

Anonim dedi ki...

sn.Tarkan bey demekki esnafın %47 si batmış ve çek kullanamaz hale gelmiş.

Anfa dedi ki...

19 Ekim'de Habur'dan giriş yapan ve büyük törenlerle karşılanan 34 PKK'lının geri dönüş süreci ile ilgili kapatılan DEP'in Diyarbakır eski milletvekili Hatip Dicle müthiş bir iddia ortaya attı. Dicle, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün 15 Ekim'de İçişleri Bakanı Atalay ile görüştüğünü söyledi ve bu görüşmede Bakan Atalay'ın ''Müsteşarımı Diyarbakır’a gönderdim. Hakim ve savcılar ayarlandı, gelen PKK'lılar geldikleri gibi geçecekler'' dediğini ileri sürdü.

Demek ki hakimler ayarlanabiliyormuş...

Eyvah eyvah...

Anonim dedi ki...

sami agbi gecenin geç vaktinde sana vermiş oldugum rahatsızlıktan dolayı tekrar özür diliyorum ve üzüntümüzü paylaşıp yol gösterdigin içinde tekrar allah senden razı olsun evet sistem acımadı dün gece canım kardeş ortagımı ve bir anne adayını o haliyle yalvar yakarlara aldırış etmeden aldılar içeri
iananki canımdan can koptu bende birşey yapamadım benimde aranmam var dedigin gibi hafta içine kaldı o çok narin ve çok duygulu inşallah o üç gün içinde bebegine zarar gelmez
sistem acımadı agbi CANIM KARDEŞİME EGER BEBEGE BİŞEY OLURSA ALLAH BÖYLE ADALETİN BELASINI VERSİN şu an aglamaktan yazamıyorum
tekrar allah razı olsun allah hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın

Anonim dedi ki...

arkadaşlar selam. bende yenı cek maguduryum. davalar acıldı daha sonuçlanmadı. şirket ortağı değilim müdür olarak çeklere imza attım. hapis kararı hem bana hemde şirket sahiblerinemi çıkıyor. bilgilendirirmisiniz. antalya hakan

zeynep aslı dedi ki...

169

Çok geçmiş olsun..Allah sabır versin ve tez zamanda kardeşiniz ve bebeği sağ salim kurtulur işallah...Adalet bir gün mutlaka yerini bulacak..Lütfen ne kadar zor olsa da sabırlı ve güçlü olun..Kardeşinizin şu anda en çok buna ihtiyacı olacaktır..Dualarımız sizinle..

SAMİ KAL dedi ki...

RAHATSIZLIK VERMEK NE DEMEK KARDEŞİM.BİZİ ANCAK BİZLER ANLARIZ. SIKINTILAR PAYLAŞARAK AZALIR. KONUYU BURAYA TAŞIMAMIN NEDENİ KISIR ÇEKİŞMELERİN BIRAKILMASI VE UYARI İÇİNDİ. BAŞINDAN BERİ SÖYLÜYORUM TAAHHÜT VERİLSİN GEÇİCİDE OLSA BİR RAHATLAMA SAGLANSIN.ARANMASI OLAN İNSANIN RAHAT HAREKET ETMESİ DEGİL YAŞAMASI BİLE ZOR. ŞİMDİ TAAHHÜT VERMEYENLER YADA SON GÜNE BIRAKANLAR SORUYORUM MAHKEME RED VERİRSE SÜREDE BİTECEK O ZAMAN NE OLACAK. AZA KANAAT ETMEYEN ÇOGU BULAMAZ.SİSTEMDE DEGİŞEN BİR ŞEY YOK ESKİSİ GİBİ DEVAM EDİYOR. HATTA BASKILAR DAHADA ARTTI, ÇÜNKÜ ADALET KUVVETLİDEN YANA BASKIYLA MAGDURLAR TAAHHÜTE ZORLANIYOR. AGLAMAYACAGIZ, BİZLER KADERE İNANIRIZ, AGLAYACAK UTANACAK BİR SUÇ İŞLEMEDİK BAŞIMIZ DİK SONUNA KADAR HIRSLA BİLENMİŞ HALDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEGİZ.

hasan dedi ki...

ARKADAŞLAR BENCE DE BİR EYLEM YAPMANIN ZAMANI GELDİ ANAYASA MAHKEMESİNE BU ÜLKEDE NEKADAR ÇOK ÇEK MAGDURU OLDUGUNU DUYURMALIYIZ AMA BİR KORKUMUZDA ACABA BİZİM EYLEMİMİZ TERS TEPERMİ ODA VAR AMA GENEDE DENEMELİYİZ EN AZINDAN BASIN BUGÜN NASIL TEKEL İŞÇİLERİNİ GÜNDEMDE TUTUYORSA BİZİDE AYNI ŞEKİLDE GÖSTERECEKTİR BUDA BAYA BİR SES GETİRİR BENCE ARTIK EYLEM ZAMANI GELMİŞTİR HERKEZE SAYGILAR

Anonim dedi ki...

169 bende bir anne olarak çok üzüldüm ...geçmiş olsun ...bende aynı şeyleri yaşadım ...2 çocuğumu ortada bırakarak ceva evine girdim.çok ama çok üzüldüm ....sabredin adalet er yada geç mutlaka yerini bulacak....

Anonim dedi ki...

bursadaki arkadaşımıza cok geçmiş olsun diyorum. arkadaşlar bende cek magduruyum ve bu siteyi yeni gördüm sizlerin fikirlerinden yararlanmak istiyorum. bende esnaftım işlerim kötü gitti ve çeklerimi ödeyemez hale geldim. icralar ile boğuştum boğuşmayada devam ediyorum. mağazamdaki ve evimdeki bütün eşyalar mallarım haczedildi ve gitti. yeni düzen kurmaya çalışıyorum. öğrenmek istediğim şirket ortağı değilim. çeklere müdür olarak imza attım. hapis kararı sadece banamı cıkar. itiraz etsem şirket ortagınada cıkıyormu. hakan

zeynep aslı dedi ki...

Bu nasıl acımasızlık ya..Hamile bir insanı gece yarısı alıp cezaevine koymanın açıklaması nedir arkadaşlar..Vicdansızlık...Diyecek laf yok artık...Kapı dışarı çıkamaz olduk..Dışarıyı bırak evde bile huzurla oturamıyoruz..Taahhüt versen bir türlü vermesen bir türlü..Son ana kadar yeni bir gelişme olur diye bekliyoruz...Ama böyle şeyleri duyunca da artık yeter diyorum..Beklemenin anlamı yok artık...

Dünden beri birşeyler yapılmalının tartışması yapılıyor...Yapalım AMA NE?...Yasa çıktı herkes kurtuldu mu zannediliyor merak ediyorum...Cezaevlerinden ancak çıkıyor mağdurlar..çıkamayanlar bile var...Kaçaklar hala kaçak...Son dakikaya kadar bir umut bekliyoruz.. dün bir arkadaşımız yazmış...''Nerede bu içerdekiler çıksın neler yapacağız diyenler'' diye...Değişen birşey yok ki...Çoğumuz hala kaçak..
Ayrıca nereye gidicez...Hadi gidelim..Partilere gitsek..AKP,MHP ortada tavırları..AKP diyecek ki yasa çıkardık daha ne..CHP diyecek itiraz da ettik kardeşim ötesi nedir..Anayasa mahkemesine yapılması düşünülen eylem ise pekçok arkadaşımızın düşündüğü ve benimde katıldığım gibi ters tepecek ve tepki toplamamıza sebep olacaktır...Gazetelerde çıkan yazıları görmüyormusunuz ..yapmadıkları üçkağıtçılık kalmamış adamlar,nolacak alacaklının hali diyor..namuslular ne yapacak ??? Basınında tarafı belli..O zaman ne kalıyor geriye...mektupla,maille,telefonla ulaşabileceğimiz her yere derdimizi anlatmaktan başka ne kalıyor geriye...

Site yöneticilerini,CÜNEYTi,JENARDİyi sessiz kalmakla,organizasyon yapmamakla suçluyor pek çok arkadaşımız...şu durum ve zamanda yapılacak birşey yok ki..Ayrıca hepimizin (tabii bu konulara gerçekten bir avukattan daha fazla vakıf olan bir kaç arkadaşımız hariç) bu konuda aydınlanmasına kim yardımcı oluyor arkadaşlar.. yargıtay içtihatları,mahkeme kararları,dilekçe örnekleri,danışmanlık yapan avukatlar havadan gelmiyor buraya...şu zamanda yapılan, herkesin bu yasanın kendisi için ne getirdiğini anlamasını sağlamak ve yapılması gerekenleri zamanını kaçırmadan hepimize anlatmak,yol göstermek...Bunu da fazlasıyla yaptıklarını düşünüyorum..Kendi adıma allah razı olsun diyorum...Avukatımı bile ben haberdar ediyorum gelişmelerde onların sayesinde..
O YÜZDEN sürekli yürüyelim arkadaşlar modunda olmak gerçekçi gelmiyor.. Hepimizin katılabileceği yerini bulacak herşeye hazırız...Lütfen gerçekten ses getirecek,,ama bu zamana kadar yapılanlara zarar vermeyecek bir yol bulalım..bu işlerin prosedürlerini bilen arkadaşlar..anayasa mahkemesine yönelik resmi bir hareket ne olabilir bunun önerisini getirirlerse daha faydalı olacak..Mutlaka bir şey yapılmalı...Mücadeleye devam...

ekm2510 dedi ki...

Bursadaki arkadaşımıza geçmiş olsun.Yargıya ve onun değerli mensuplarına güvendikçe başımız daha çok ağrımaya başladı.Bu gün yine de bu güvenimizi dile getiriyoruz.Ancak somut olarak ortaya koyduğumuz gerçekleri görmek istemeyenler yüzünden artık mağdurların sabrı taşmaktadır.Önümüzdeki yakın günlerde somut bir gelişme olmadığı taktirde eylem kararı alabiliriz.Eylemin boyutu ve şekli ile ilgili bütün arkadaşların görüşleri alınacak ve yasal çerçeveler içinde yapılacak eylemlere start verilecektir.Saygılarımla

Anonim dedi ki...

Benimde bir eylem teklifim var taahüt vermemiş olan arakadaşların bir gün ve savcılık üzerinde anlaşarak toplu olarak taahüt vermesi diğer arkadaşlarında destek amacıyla orda bulunması ve basın açıklaması yapılması adliyelerde her zaman basın mensubu vardır

Mehmet Kara dedi ki...

169,

Arkadaşım geçmiş olsun. umarım en kısa zamanda sorun çözülürde bu üzüntüden kurtulursunuz. Ama çok zor günlerden geçiyoruz. Neredeyse herkesin canı burnunda. Umarım bu işi Anayasa Mehkemesi çözer (buna inanıyorum) yoksa bu ülke çok şeylere gebe tabi bir arkadaşımızın verdiği örnekteki gibi olmazsa yani 340 AKP li beraberken 100 binlerce kişi yanlız olmazsa

saygılar

Anonim dedi ki...

Başbakan, eşek etinden ifade vermiş
Bu çok sık yapmadığım bir şey. İnternetten yazı alıp kullanmıyorum çok fazla. Ama bugün bu kuralı bozacağım. Çünkü okumanız istediğim yazı, bana ait değil. Dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum;
Yıl 1984. Özal‘ın ANAP hükümeti ekonomiyi libere ederken et ithalâtına da izin çıkarıyor.
Bazıları ayağa kalkıyor ve ’Bu ithalât serbestisi hayvancılığımızı öldürür‘ diye haykırıyor ama bu haykırışlara rağmen ithalât başlıyor...
Kopuzlar Gıda‘ya (Mustafa Kopuz merhum) ait Elif Sucukları‘nın muhasebe ve fabrika müdürü, (Fabrika Kağıthane‘de) futbolculuktan gelme ve aynı zamanda Erbakan‘ın genç bir müridi. Çevresinde ’Lâik devlete
düşmanlığı‘ ile tanınıp biliniyor..
Bu genç islâmcı aynı zamanda Elif Sucukları‘nın küçük bir hissedarı da.
Ve; adı: Recep Tayyip Erdoğan...
İşte bu genç adam bir gün, yanında patronu Mustafa Kopuz da olduğu halde, ülkenin en büyük et ithalâtçısına gidiyor.
Vadeli çek verecekler ve ithâl et satın alıp, sucuk üretecekler...
Ancak ithalâtçı firma, ilkeleri gereği bu genç adamın ve patronunun taleplerini geri çeviriyor. Vadeli çekle mal verseler bile mutlaka bir banka teminat mektubu istediklerini söylüyorlar.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra Mustafa Kopuz, yanında Ankaralı ünlü bir müteahhit (aslen Rizeli) de olduğu halde et ithalâtı yapan firmanın yetkililerini ziyarete geliyor.
Ankara‘dan gelen bu müteahhit konuk, et ithalâtı yapan firmanın bağlı olduğu holdingin bir başka inşaat malzemesi şirketinin iyi bir müşterisi. Kendi çalıştığı bankalardan birinden teminat mektubu vermeyi öneriyor.
Et ihtilâtçısı firma yetkilileri de Elif Gıda lehine olmak şartıyla bu teklifi kabul ediyor.
Teminat mektubu ile birlikte çekler tanzim edilip ithalâtçı firmaya teslim ediliyor ve Danimarka‘dan gelen (İslâmi kurallara uygun kesilmiş olması mümkün değil) ithal etlerin sevkiyatı da başlıyor...
Çekleri, genç muhasebeci Recep Tayyip imzalıyor..
Ve...
Günü geldiğinde çekler bir türlü ödenmiyor..
Recep Tayyip alacaklı firmaya gidip karşılıksız çıkan çekleri yeni çeklerle değiştirmeyi, nasıl olsa banka teminat mektuplarının olduğunu söylüyor..
Talebi bir sefere mahsus olmak üzere kabul ediliyor.
Ve...
O yeni çekler de ödenmiyor...
Teminat mektubu nakde çevriliyor... Ankara‘da iş yapan Rizeli müteahhit ile Elif Gıda‘nın arasına kara kedi giriyor..
Buraya kadar her şey normal çünkü çekler karşılıksız çıksa da teminat mektubunun paraya çevrilmesi sonucu tahsil edilmiş oluyor.
Ama asıl olaylar ondan sonra gelişiyor. Aynı firma, o büyük et ithalâtçısından mal alamayınca bu kez piyasadaki başka küçük firmalara yöneliyor..
Ve bir sabah.
Tercüman Gazetesi şu başlıkla çıkıyor:
’Skandal.. Vicdansızlar!.. Eşek etinden sucuk üretip halka satıyorlar...‘
Gazetede, Recep Tayyip Bey‘in bir fotoğrafı yer alıyor..
Tutuklanıp götürülmüş...
Birkaç geceyi nezarethanede geçiriyor. Dava açılıyor. Sonuç: Yanlışlıkla karışmış birkaç parça eşek eti...
İlerleyen günlerde Mustafa Kopuz ölünce Elif Sucukları (gizli olarak) Tayyip Bey‘in oluyor...
Ve Allah‘ın; ’Yürü ya Tayyip‘ emrini bu genç adam nasıl algılıyor bilinmez çünkü yürümektense, yürütmeye başlıyor..
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına satılan bütün sucukları Elif Sucukları‘ndan almaya başlıyor ve o satın alma halen devam ediyor..
Elif Sucukları günümüzde kapalı devre çalışıyor... Yani sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nin ihtiyaçlarını karşılıyor...
Ve elbette firma, Recep Bey‘in üstüne kayıtlı değil....
Gazetelerin birinde Tayip Bey‘in Kısıklı‘da toplam 6 milyon TL değerinde 3 adet villâsı olduğunu ve ilk villâya büyük oğlu Burak‘ın taşınmak üzere olduğunu okuyunca bunlar hatırladım..
Nazlı Hanım (Ilıcak) şu haberin yer aldığı Tercüman Gazetesi‘nin (eğer o günkü nüsha kaybolmadıysa!..) arşivden çıkarıp medyaya verse de biraz eğlensek.


HALİS CAN...

Anonim dedi ki...

OLAYA BAKIN BAŞBAKAN DA ÇEKLERİNİ ÖDEYEMEMİŞ VE ÇEKLERİ KARŞILIKSIZ ÇIKMIŞ...

AMA HALDEN GENE DE ANLAMIYOR ANLAMAK İSTEMİYOR NEDENSE....

DEMEK Kİ...NE OLDUM DEMEYECEKSİN NE OLACAĞIM DİYECEKMİŞSİN..

KONYALI....

Anonim dedi ki...

ark kardesim henuz çıkamadı
bu ne is ya ark.

mustafa dedi ki...

Öncelikle inanın çok üzüldüm.İnşaallah kardeşiniz bir sıkıntı olmadan en kısa zamanla taahhüt onaylanır da çıkar.Acıması yok bu insanların.Görev adı altında zulüm işliyorlar.

mustafa dedi ki...

sayın 175 dava sizede açılır ama size bir ceza gelmez.Siz gerekli bilgileri siteden alınız hazırlıklı giriniz davaya.Sağ üst tarafta bulabilirsin

Anonim dedi ki...

sn 170

Ödeme günü çek miktarını bankada bulundurması gereken kişi olduğunuza dair yazılı bir belge yoksa, ceza almazsınız.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar şu an yargıtay dosyaları mahkemelere iade ediyormuş yani yenidenmi ifade verip yargılanacağız ALİ

Anonim dedi ki...

sayın 180 siz kopuzun çevirdiği işlerden sadece 1 tanesini duymuşsunuz sanırım o firma mhp yanlısı gibi gözükmekte şuan ama aslıyla alakası yok akp uşagı olarak o kadar çok kötü işler yapmaktaki tam anlamıyla kan emici bir mikrop gibi ticaret yapmaktalar tüm bayilerinin hayatlarını söndürmekteler bunlara bir çok örnek vermek mümkün arkasında akp nin destegide tam oldugu için korkusuzca ellerinden gelenin fazlasını yapmaktalar.Fakir ülkelere sürekli yardım etmekteler iyi gözükmek için ama şunu herkes bilmeliki tamamen canlarını yaktıkları hayatlarını bitirdikleri bayilerinin paralarıdır ALLAH bunların hesabını er geç soracaktır.Tayyip erdogan geçmişi ve bugünü ticaret içinde geçen ve geçmişinde çeklerle alakalı çok büyük sıkıntılar içine düşmüş ama ne gariptirki her defasında bir güç onu bu durumlardan kurtarmıştır. h.a

Anonim dedi ki...

187 YE KATILIYORUM KOPUZ A.Ş İLE TİCARET YAPAN TANIDIKLARINIZ VARSA MUTLAKA UYARIN ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR İŞ İŞTEN GEÇMEDEN BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİDE AVUKATLARI NEZARETİNDE İMZALASINLAR.BU UYARIYI VİCDANEN RAHAT OLABİLMEK İÇİN YAPIYORUM BUNCA YAŞADIGIM ÇEK MAGDURİYETİNİN TEK SORUMLUSU KOPUZ A.Ş DİR.

Anonim dedi ki...

bence bu iş başbakanda biter .bir randevu alabilsek bu sıkıntımız biter.bu dönen dolaplardan haberi olduğunu sanmıyorum.sayın site yöneticileri ilk hedefimiz bu olmalı...EFDEN

vezir38 dedi ki...

herkese iyi akşamlar 2 gün önce eşimi şehir dışına göndermiştim oglumla bankanın vermiş oldugu 470tl çek cezasından araması vardı yolda jandarma çevirmesi varmış eşim çekten aranmam var demiş sag olsunlar asker çocuk var diye gece yarısı yolda magdur olmasın lar diye sorgulama yapmamış allah onlardan razı olsun

SAMİ KAL dedi ki...

MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ HOCAM SAYIN PROF.DR. AKİF AKKUŞ 2009 MAYIS AYLARINDA YAPTIGIMIZ BİR GÖRÜŞMEDE ŞÖYLE DEMİŞTİ. 'SİZ AKP MİLLETVEKİLLERİYLE OYALANMAYIN, AKP DİYE BİR PARTİ YOK, SADECE RTE VAR SİZ ONA YOGUNLAŞIN, BİR ŞEKİLDE ULAŞIN O ÖÇZER'HAKSIZMI

vezir38 dedi ki...

kararsızlar
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık'ın HABERTÜRK için her ay yaptığı, anket sonuçlandı

13.02.2010 12:18
Bu pazar seçim olsa birinci parti koltuğuna yüzde 25.9 oy oranıyla kararsızlar oturacak. Kararsızları yüzde 24.9 ile AK Parti, yüzde 14.2 ile CHP ve yüzde 8.7 ile MHP izliyor.

Bülent GÜNAL/AHT

KONSENSUS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin her ay düzenli olarak HABERTÜRK için yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, kararsızlar Türkiye’de birinci parti konumunda. Konsensus, “Türkiye Gündemi-Ocak 2010’’ başlıklı anket çalışması için 24 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında 81 ilde, 16 yaş üstü 748’i erkek, 753’ü kadın toplam1501 kişiyle “telefon anketi yöntemiyle” görüştü. 16 yaş üstü kişilerle görüşme nedeni ise bugün 16 yaşında olan gençlerin 2011 genel seçimlerinde oy kullanabilecek olmaları olarak gösterildi. akp oy kaybediyor

Anonim dedi ki...

ARRKADAŞLAR DÜN AKŞAM BU SİTEDE OKUMUŞTUMİRUMUZŞKE BİRLİKTE NERELİ OLDUĞUMUZU DA BELİRTELİM DİYE, İYİ FİKİR OLDUĞUNA İNANIYORUM.EN AZINDAN BÖIGESEL BERABERLİĞİMİZİ SAĞLARİVAKYİ GELŞNCE RAHAT HAREKET EDERİZ.TANŞMAMIZ VE ETRAFIMIZDAKİLERE ULAŞMAMIZ DAHA İYİ OLUR.YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. ÇEKZEDE ÇAYCUMA/ZONGULDAK

zeynep aslı dedi ki...

sn vezir38
bankaya çek koçanını geri vermemekle ilgili cezalar için mahkemene başvur cezalar kalkıyor haberin olsun

bıktım artık dedi ki...

Arkadaşlar
Dün ptt ye gidip e devlet sifresi aldım toplam 8 adet dosya çıktı 1 tanesi resmi evrakta sahtecilik yazıyıor ki çekten davam olduğu için ifadeye gidemiyorum ikinci şahse vermiş olduğumuz müşteri çekini şahıs tarihinde oynama yaparak üçüncü kişiye veriyor tabi çek sahibide dava açıyor ama ben hiç bir şekilde ne oynama yaptım ne bir şey fakat uyapta gerekçeli karar yazıldı diyor NEDİR BU GEREKÇELİ KARAR arkadaşlar birde arkasında cirom olan çek ödenmeyince karşı taraf YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ diye ceza davası açmış ondada gerekçeli karar yazıldı diyor ben bir şey anlamadım aynı zamanda turkiye gov a girdiğimde karşıma 3 dosya çıkıyor herhangi birine tıkladığımda sayı sekize çıkıyor arkadaşlar yükümlülüğn yerine getirlmemesi nedir cezası nedir ve çek benim değil sadece cirom var

Anonim dedi ki...

sayın 180 nazlı ılıcaktan arşivden o gazeteyi almamız başka konu olsa mümkün ama r.tayyip erdogan ile alakalı bir konu olması nedeniyle arası çok iyi oldugu için mümkün değil.

vezir38 dedi ki...

korkumuzdan başvuramıyorum gene 3 adet bankadan çek kullanmıştık toplam 1410 tlyapıyor parayı ayarlayıp hanımı o şekilde göndermeyi düşünüyorum çok şükür eşimin çeklerini topladım benim çeklerimi verdim gerçi onlarıda yazdırdık malesef zeynep teşekkürler

Anonim dedi ki...

degerli 180 ay gün olarak bilginiz varmı

Anonim dedi ki...

195
yükümlülüğü yerine getirmemek, kısaca hakkınızda icra davası açılmış buda kesinleşmiş haciz vs. gibi hukuksal işlemler başlatılmış demektir.

(yükümlülüğü yerine getirmemek anlamı; yükümlü olduğu borcu ödememek)
Ölmez

bıktım artık dedi ki...

yani yükümlülüğün yerine gelmemesi demek hapis anlamına gelmiyor deilmi?umarım doğru anlamışımdır

«En Eski ‹Eski   201 – 400 / 524   Yeni› En yeni»