Karşılıksız Çek Yasası ve Soru Önergelerine cevaplar

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yazılı olarak cevaplandırması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla,
Abdurrezzak ERTEN
İzmir Milletvekili


Halk arasında 'Çek Yasası' olarak bilinen düzenleme, karşılıksız çek uygulamasını yaptırıma bağlarken suçun ilk kez işlenmesi halinde ağırlaştırılmış para cezası, mükerrer olması halinde ise ağırlaştırılmış cezaya ek olarak 1 ila 5 yıl arası hapis cezası öngörmektedir. Bu durum global ekonomik krizin etkilerinin iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı ve vatandaşın kısa ve de uzun vadeli kredi-borç ödemelerim yapamayarak erteleme ya da yemden ödeme planına bağlama gibi çözüm yollarına başvurduğu bir dönemde yüksek sesle dile getirilen pek çok şikayete de konu olmaktadır. Bu bilgiler ışığında;
1) Mevcut düzenlemede öngörülen her bir çek yaprağında yazılı bedel kadar ağır para cezası yaptırımı ile bir arada düşünüldüğünde mevcut borcunu ödeme konusunda aciz içindeki vatandaşın bu para cezasını ödemesi tarafınızca mümkün görünmekte midir? Bunun ayaklan yere basan bir düzenleme olduğu düşünülmekte midir?
2) Sözü edilen suç yasa koyucu tarafından hürriyeti bağlayıcı cezaya bağlandığından ödeme güçlüğü içindeki vatandaşın hapis cezasını çekerken mevcut borcunu nasıl ödeyebileceği düşünülmektedir? Bu düzenlemenin ardında yatan rasyonel temel nedir?
3) Anılan sıkıntılar göz önüne alınarak, yasaya ilişkin herhangi bir değişiklik planı gündeminizde midir? Şayet gündeminizde ise, bu değişiklik ana hatları ile hangi çerçevededir?
4) Bakanlığınızın karşılıksız çek mağdurları ile ilgili herhangi bir af çalışması mevcut mudur?
5) Başka hiçbir alternatif kendilerine sunulmuyorken, vatandaşların ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde insanların sıkıntılarından rant sağlamayı amaçlayan -tefeciler gibi- çeşitli kesimlerin eline teslim edildiği tarafınızca düşünülmemekte midir? Bu anlamda, tarihten ders alıp devlet eliyle ödeme aczindeki vatandaşın durumunun iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması sosyal devlet olma gereği değil midir? Bu durum 'Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü 30/07/2009

Sayı: B3.0.KGM.0.000.003/1642/3604

Konu: Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 25/06/2009 tarihli ve A01.0.GN0.10..00.02.14221 sayılı yazı.

İlgi yazınız ekinde İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN tarafından bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8536 Esas No’lu soru önergesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 39. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği ilişikte sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim
Sadullah ERGİN
Bakan

adsız

DAĞITIM
Gereği Bilgi
TBMM Başkanlığına / BaşbakanlığaT.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Ceza tayin edilirken 3167 sayılı kanunda çek borcu esas alınırken tasarıda çekin karşılıksız kalan miktarı esas alınmıştır bankaların mevcut sorumluluk miktarı korunmakla birlikte yeni yaptırım sistemine uygun hale getirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.
3167 Sayılı kanun uygulamasında bir tüzel kişi adına çek düzenleyen gerçek kişinin kimliği çoğu zaman çek yaprağı üzerindeki bilgilerden anlaşılmamaktadır. Bu nedenle ilgili tacir adına düzenlenen çeke sahip çıkılmamaktadır. Bu durum çekin karşılıksız çıkması durumunda yaptırım uygulanmasına engel teşkil etmektedir. Bu sakıncanın önüne geçilebilmesi için tacir olsun veya olmasın tüzel kişi adına çek düzenleyen gerçek kişinin ad ve soyadının çek üzerinde yazılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Tasarıda ayrıca çek sahibinin gerçek kişi olması halinde kendisi adına bir başkasını açıkça tayin edemeyeceği belirtilmiştir.
Karşılıksız çeklerle ilgili ceza sorumluluğu da Tasarıda yeniden düzenlenmiştir. Suçun karşılığında sadece Adli para cezası öngörülmüştür. Bu ceza 1500 güne kadar adli para cezası olarak belirlenmekle birlikte adli para cezasının miktarı karşılıksız kalan çek miktarından az olmayacaktır 3167 sayılı yasa karşılıksız kalan miktarla sınırlandırılarak hakkaniyete uygun düzenlemeler yapılmıştır.
11.03.2009 tarihinde başbakanlığa sunulan Çek kanun Tasarısı Başbakanlıkça 08.052009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonuna havale edilen Tasarı Adalet Komisyonu gündeminde bulunmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Sadullah ERGİN
Bakan

İlgili yazılar: CHP Grup Başkanlığının soru önergesi

Technorati Etiketleri: ,,

delicious.com Etiketleri: , , , ,

6 yorum:

 1. değerli arkadaşlar

  bu soru önergelerine verilen cevaplara bakılırsa...adli para cezasını kaldırmak gibi bir düşünce halen görünmüyor...aslında böyle bir düşünceleri olsa bile bunu açık yazmayacakları da aşikar...kısaca her soru önergesine verilen cevap gibi...bir nevi cevaplanmamış bu soru önergeside...

  kısaca daha çok çalışmamız lazım gibi görünüyor...bu adli para cezasından devletin kasasına giren paradan vazgeçememenin bir sonucu olsa gerk bu...yoksa ne çek alacaklısı ne de çek borçlusuna hizmet edecek bir tasarı olmadığını artık herkes biliyor...

  umarım hiç olmazsa yargıtay tarafından bildirilen görüş gibi adli para cezasını idari para cezasına çevirirlerde ksmen de olsa bu yasa az da olsa uyumlu hale gelir...

  my way

  YanıtlaSil
 2. Yazılı soru önergeleri meclis çalışmalarında iç tüzükle belirlenmiş format bir usüldür.. Verilen cevaplar yeni bir düzenlemenin (hele ki yasal) nasıl olacağını tayin ve taahhüt edemez.. Verilen cevap, mevcut koşulları, nesnel durum ve bilgileri yine format gereği yazılı soruya cevaben yazılı olarak bildirmekten ibarettir..
  Çek yasasında olduğu gibi ilgili komisyona sevkedilen tasarının ilk şeklini nazarı dikkate alarak cevabında kullanır.. Ama yasa; teklifte olan pek çok husus değiştirilmiş, tekliften hepten çıkarılmış veya teklifte hiç olmayan bir husus ilave edilmiş haliyle meclisten yasalaşarak çıkar..
  Kısacası Adalet Bakanlığının cevabının bu anlamda bir değeri yoktur.. (yani yasalaşma süreçi bakımından)
  Ama Yazılı sorunun bilhassa ihsas ettiği hususlar bizim için bir dğer ifade eder.. Nitekim sayın milletvekilinin soruları, sorunlarımızı gündeme taşır nitelikte ve yapılacak (doğru)düzenlemenin ne şekilde (bizim lehimize)olması gerektiğini de içermektedir..
  Bence bizim için bu iyi bir işlemdir..
  Murat YALÇIN

  YanıtlaSil
 3. Kimden: altaylar grup (altaylargrup@hotmail.com)
  Gönderme tarihi: 24 Ağustos 2009 Pazartesi 15:14:45
  Kime: yertekin@tesk.org.tr

  Sayın Avukat Yasemin Hanım - TESK
  Affınızı istirham ederim ama TESK olarak, Sayın Başkan ve sizlerden yeterli tepki, cevap ve destek alamadığımızı düşünüyorum.. Umarım yanlış düşünüyorumdur..

  ** İnsani bir rica! **

  Sayın Pendevi PALANDÖKEN
  Sayın Başkanım

  Bir haksızlığın olması kötü bir şeydir..
  Daha kötüsü bu haksızlığın farkında olunmaması..
  Ve vahim olanı da farkında olunup umursanmaması..

  Bilirsiniz,
  Hz. Peygamber efendimiz;
  "Bir haksızlık, zulüm görürseniz, gücünüz yetiyorsa elinizle, ona gücünüz yetmiyorsa dilinizle, ona da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle karşı çıkın. Ki, sonuncusu inancınızın en zayıf noktasıdır." diye buyurmuşlardır..

  Sayın Başbakanımız, çok meşgul olabilir..
  Lütfen Başbakanımıza derdimizi siz iletiniz..

  Sizden hassaten istirham ediyoruz..

  Bunu bir vebal gibi alın..

  Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.. / Montesquieu

  Saygılarımızla..Teşekkürlerimizle..

  Murat YALÇIN

  ****

  Kimden: TESK Hukuk Müşavirliği - Avukat Yasemin ERTEKİN (yertekin@tesk.org.tr)
  Gönderme tarihi: 25 Eylül 2009 Cuma 09:57:36
  Kime: altaylargrup@hotmail.com

  Konu, Konfederasyonumuz Genel Başkanınca her platformda dile getirilerek tasarıda esnaf ve sanatkarları mağdur edecek düzenlemelerin kaldırılması istenilmektedir.Genel Başkanımız Bendevi PALANDÖKEN'in son 3 aylık basın açıklamalarına bakarsanız konunun üzerine gittiğimiz anlaşılacaktır.saygılarımla

  YanıtlaSil
 4. TESK.e giden mailimin ekinde, Soruyoruz, Duyun Bizi, Yargı ve Vicdan başlıklı 3 adet yazım yer almaktaydı..
  Murat YALÇIN

  YanıtlaSil
 5. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın soru önergesine verdiği yanıt, karşılıksız çek nedeniyle açılan davaların 2008 ve 2009 yılında arttığını ortaya koydu. Verilere göre, 2009 yılında karşılıksız çek nedeniyle cezaevlerine giren kişi sayısı bin 461 oldu.

  Bakan Ergin'in Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na ait istatistiklere dayanarak verdiği bilgilere göre, 2009'un ilk 6 ayında karşılıksız çek nedeniyle ceza mahkemelerinde 159 bin 774 dava açıldı. Bu davalarda 221 bin 755 kişi hakim karşısına çıktı. 2009'un 6 ayında çek davaları nedeniyle bin 461 kişi hapse girdi. Bunlardan 5'ini çekle ilgili ihtara ve yasaklamaya uymama, 67'sini Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun'a muhalefet, diğerlerini de karşılıksız çek keşide etme suçu oluşturdu.

  HER AY 100 BİN ÇEK KARŞILIKSIZ CIKIYOR
  EsnafIn, tüccarın elinin darda olup olmadığını gösteren önemli bir gösterge olan karşılıksız çek sayısında önemli artışlar dikkati çekiyor. 2007 ilk 7 ayından 2008 ilk 7 ayına karşılıksız çek sayısında yüzde 11.5 artış yaşanmışken, 2008'den 2009'a bakıldığında oranın yüzde 28.2'ye çıktığı göze çarpıyor. Türkiye'de her ay yaklaşık 100 bin adede yakın çek karşılıksız çıkıyor ve hukuki işleme tabi oluyor. Protestolu senet tutarında ise ilk 6 ayda yüzde 29.27'lik artış söz konusu

  YanıtlaSil
 6. herkeze merhaba
  bende çek mağduruyum yani bizide kriz teğet geçti nasıl bir teğet geçmekse artık.yeni çıkan bu çek yasasından umutlu değilim çünkü baştan herşey yanlış.yanlış birşeyin üzerine yapılmış bişey doğru olamaz.işin yanlışlığı çekin bedelini ödeyemeyip icra takibiyle başlıyor.kendimden örnek vereyim.ödeme zorluğu yaşadığım dönemde tamda bankaların yabancılara satıldığı dönem.zaten piyasada para yok bankadan çek karşılı kredi kullanıp çek ödüyorduk.bankalar birden kredileri dondurdu sonra çekler patır patır yazılmaya başladı.birini ödeyemeden diğerleri peşine geldi.arkasından icralar raflardaki mallar arabalarımız kapışıldı ve yeddieminlerde çürümeye terkedildi.sonra mahkemeler cezalar.kendi kendime düşündüm sıkıntıya düşen bir esnafın bukadar üzerine gelineceğine bir komisyon olsa iflas davalarındaki gibi kayyum atansa veya bir hakem heyeti gibi bişey sıkıntıya düşen esnafın borcunu ödeyene kadar işine el koysa ve alacaklıyla orta yol bulup çözüme gitse.hem bizim içimizdede malesef bulunan sahtekar tabela firmaları ayrıklanmış olur hem rafımızdaki mal çarçur olmaz hemde insanlar birbirleriyle kötü olmaz,çokmu zor.
  bu çek yasası neyimize yarayacak nekadar kanun çıkarsa çıksın borçlu kişinin para kazanacak bir sistemi yoksa bu sene hapse girmezsen seneye girersin.nasıl para kazanılacağını öğretsinler ozaman biz alın teriyle para kazanmaktan başka bir yol bilmiyoruz.yeni iş kurayım desen sıradaki icralar bekliyo bankaların kapısının önünden geçemiyon,battın diye kimse sana mal vermiyo,eşin dostun benden para iteyecek diye selamı sabahı kesiyo,maaşlı çalışsan bırak borç ödemeyi evini zor geçindiriyon kısaca bu memlekette borçluysan işin zor.
  çok uzattık allah herkeze kolaylık versin.

  YanıtlaSil