Çek Kanunu Kabul Edildi, Çekte Hapis Yok

Çek yasası
TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Yeni Çek Kanunu'na göre, hakkında işlem yapılan kişiye uygulanan adli para cezası (ödenmediğinde hapis cezasına çevriliyor) idari nitelikte bir yaptırım olan çek hesabı açma yasağı olarak belirlendi, daha önce Adli Sicilde tutulan yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar ise Merkez Bankasında tutulacak.
İdari yaptırıma dönüştüren fiiller nedeniyle soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece idari yaptırım kararı verilecek. Yargıtay'da bulunan dosyaların geri gönderildiği mahkemeler duruşmasız karar verecek.

31.01.2012 TARİHLİ VE 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adlî sicil" ibaresi, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
d) Çekin basıldığı tarih
MADDE 2- 5941 sayılı Çek Kanunu 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "altıyüz" ibareleri "bin" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.

MADDE 3- 5941 sayılı Çek Kanunu 5 inci maddesinin başlığı "Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "hukukî ve cezai sorumluluk" ibaresi "hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu" şeklinde, birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, dördüncü, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tâbi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilir
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da 8 inci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.

MADDE 4- 5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması

MADDE 5- 5941 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "bir yıla kadar hapis" ibaresi "Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet Başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından re'sen silinir ve bu işlem ilân olunur."
MADDE 6- 5941 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder.
(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap bankanın 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.
(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma dönüştürülen fiiller nedeniyle,
a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece, idarî yaptırım kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtay'ın ilgili dairesinde bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir."

Madde 7- 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 726 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "altı ay" ibareleri "üç yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 8- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 814 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "altı ay" ibareleri "üç yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4.272 yorum:

«En Eski   ‹Eski   4201 – 4272 / 4272
Cüneyt Özdemir dedi ki...

Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Rabbim sizin ve degerli dostların kalbine gönlüne göre versin herseyi.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Merhaba..! Ben her konuda kendime güveniyorum fakat nelerin geri gelmeyeceğini mecazi olarak ifade etmeye çalıştım sizlere anlattıklarımı çok ince düşünerek değerlendirme yapmanızı rica ederim ancak bu konuda sizi yargılamıyorun çünkü yaşınızın henüz çok genç olduğunu düşünüyorum benim yerimde olsaydınız yazdıklarımdan daha derinlere inebileceğinizdende hiç şüphem yok,lütfen bu çerçeveden bakın birde olurmu? Mücadeleler enerjiyle sevgiyle v.s pozitif sonuca ulaşır eminim ki siz kaybettiklerinize yalnızca maddi açıdan bakıyorsunuz Allah muhafaza sevdiklerinizi kaybetseydiniz benim gibi düşüncelerime derin bir saygı duyardınız. Hepinize sevgi ve saygılarımla

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Reis beklemedeyiz biliyorsun

Cüneyt Özdemir dedi ki...

LEVENT ABİİİ benım yorumlar görünmüyormu anlamadım neden kımse bana cevap vermıyor resım eklemek ıstıyorum profıle bana yardımcı olacak kımse yokmuuuu :):)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

HEPİMİZ BİRİMİZ BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN..........................................................................................................................................................................

Cüneyt Özdemir dedi ki...

gazamız mubarek olsun, bir fiske bile katkısı olan herkesten allah bin kere razı olsun, çok çektik, ama biliyordukki, savaşımız haklıydı ve sonunda hakkımıza kavuşacaktık, ben demedik biz dedik, sonuca ulaştık, herkese geçmiş olsun tekrar,
saygılar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

BAZI CEZAEVLERİ, CEZAEVİ SAVCILARININ RESEN KARARLARI SONUCU MAHKEMLERDEN TALEP CEVAPLARINI BEKLEMEDEN TAHLİYE YAPIYORLAR FAKAT BAZILARI İSE MAHKEMELERDEN CEVAP BEKLEDİKLERİNDEN TAHLİYE YAPAMIYORLAR. SONUÇ OLARAK HÜKÜMLÜ YAKINLARI TELEFONLARINA SARILIP ADLİYELERİ VE CEZAEVLERİNİ ARAMALARI VE BİLGİ ALMALARI VE BU DURUMU İZAH ETMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Benim yakalamam vardi aksamlari gbt ye yakalamicam iye cikamiyordum bu aksam okonemlibiisim var ciksam yakalanirmiyim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

evet bencede gittim gördüm süperdi

Cüneyt Özdemir dedi ki...

İstanbulda yapılacak bütün organizasyonlara beni en başa yazın :))) çağır beni geleyim gelmeyen gavur olsun

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Dolandırıcılık
MADDE 157. - (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.
Nitelikli dolandırıcılık
MADDE 158. - (1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
İşlenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Çok teşekkürler Allah Razı olsun, Bütün Bu İyi Dilekleriniz, Olumlu düşünceleriniz, Rabbim Katında Kalbinize Ferahlık Hafiflik getirir Umarım.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Levent herşey için teşekkürler herkese hayırlı olsun.. Kaçak yaşıyordum adliyeye gidip düşümleri yaptırmak lazımmı boşu boşuna karakolda beklemeyelim. Polis kendikendine düşürmez infaz savcısımı düşürecek aramaları?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

YANITLA DEDİĞİNİZDE POFİL DÜZENLE VAR ORDAN GİRİN.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

KANUNU OKU ARKADASIM.10 TANE KESTIN 3 ODEMEDİN DOLANDIRICI OLMUYORSUN...

KURALLARI VAR...OKURSAN KANUNU ANLARSIN...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

abla yalnış hatırlamıyorsan optik sektöründeydin doğruysa bende aynı sektördeyim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

hemen ayarlayalım aydın kardeş sahil olsun gözlerimizin alabildiğine kadar sonsuzluğa bakalım :)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sonuna kadar devammmmmmmmmmmmmm şimdi icra tahütde sıra

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SONUÇ OLARAK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDIĞI İÇİN CEZAEVİ SAVCISI RESEN KARAR VEREBİLMELİ VE TAHLİYE YAPABİLMELİ GÖRÜŞÜNDEYİM.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Arkadşlar dertler bitti resimler gene yok bu ne iş yaaaaa, halen mi korkuyorsunuz resim koymayaaaa

Cüneyt Özdemir dedi ki...

YOK YOK KÜSECEM HEPİNİZE BEN BAKK YA BI CEVAP VERSENIZ NE OLUR SANKII :( :(

Cüneyt Özdemir dedi ki...

yok abı sagol dusunmeniz yeter bız zaten şuan yoldayız cezaevını de aradık hazırlıkları tamamlanmak üzereymiş hepınzdn ALLAH razı olsun

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Ben varım 0530 404 3622 saat ve yer söyleyin

Cüneyt Özdemir dedi ki...

İstanbul dışı olmaz demekki:)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

alkol yoksa ben varım kardeşim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Helal olsun hakkım geçtiyse...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Zelak ben twitter dan giriş ypıyorum inan bilmiyorum, bilsem kesinlikle yrdımcı olurdum

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SİLİVRİ CEZA EVİNDEN HABER ALAN VAR MI ?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

İstanbul dışı kışın yorar bizi ama yazın haftasonları ülkenin neresi isterseniz ordayım

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ŞUAN BİZDE BEKLİYORUZ MUTLAKA HABER GELİCEK RAHAT OLUN

Cüneyt Özdemir dedi ki...

AYDINNN sen şakamısın arkadaşım ya resım nasıl eklenıyor dıye gunlerdır yorum yazıyor sana kaç defa sordum bır kere cevap vermedın küsecem artık valla ya :)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM,

ŞİMDİ SIRA AHDE VEFA KISMINDA:

İMKANI OLAN ARKADAŞLARIM TEL YADA FAXLA ,DİĞER ARKADAŞLARIM MAİL YOLUYLA İÇİNDEN GELEN EN SAMİMİ DUYGULARI İLETSİN..HAKKIMIZI ARARKEN NASIL BUNALTTIYSAK VEFA BORCUMUZU ÖDEREKENDE AYNI ÖZENİ GÖSTERMELİYİZ.

SN.CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN:
Tel : 0 (312) 470 23 08 -
Faks : 0 (312) 470 13 16
cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
***************************************
SN.BAŞBAKANIMIZ:
TELEFON (0312) 422 10 00
bimer@basbakanlik.gov.tr
************************************
SN.SADULLAH ERGİN
sadullah.ergin2@tbmm.gov.tr
TEL: 0 312 419 46 69 - 0312 419 46 70
FAX: 0312 417 71 13
***********************************
NURETTİN CANİKLİ
TEL: 0312 420 65 07 - 0312 420 65 08
FAX: 0312 420 65 14
nurettin.canikli@tbmm.gov.tr
************************************
SN.AHMET İYİMAYA
TEL: 0312 420 53 23 - 0312 420 53 24
FAX: 0312 420 53 22
ahmet.iyimaya@tbmm.gov.tr
******************************************
SN.MERAL AKŞENER
meral.aksener@tbmm.gov.tr
0312 420 51 74 - 0312 420 51 75
FAX: 0312 420 66 53
**************************************
SN.SİNAN AYGÜN
Tel:0312 420 5700-420 5701
Fax:0312 420 69 71
sinan.aygun@chp.org.tr
*********************************
SN.ALİ RIZA ÖZTÜRK
TEL: 0312 420 55 64 - 0312 420 55 65
FAX: 0312 420 69 6
aliriza.ozturk@tbmm.gov.tr

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sonuna kadar DEVAMMMM....

Cüneyt Özdemir dedi ki...

maalesef bende kaçakkız kardeşime katılıyorum.Kalıplaşmış bir söz var toplumda Çaresizseniz çare sizsiniz.Bahsettiğiniz acıları hepimiz yaşadık ama yaşadıklarımızda bize hayatla ilgili bazı gerçekleri öğretti kim dost kim dost değil.Sadece geçmişe çok takılmayın bende herşeyimi kaybettiğimde dünyanın sonu geldi sanmıştım.Ama yılmadı daha akıllı oldum yanlış kişilerle çalışmadım çok şükür düzenimi kurdum.Üstelik sıkıntılı bir şekilde yaptım tüm bunları.Sizde öyle yapın lütfen bir yerden başlayın zamanla devamı gelecektir.Korkarak yaşamayın hayatı,yaşadıklarınızdanda cesaret alın yokuk ayıp birşey değilki ezik,gün gelecek belkide yaşadığınız tü bu olumsuzlıkları acı acı gülüseyerek anacaksınız

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Oleyyyy be...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ŞANLIURFA YA HEPİNİZ DAVETLİSİNİZ. BURALAR BİRAZ DAHA SICAK. DOSTALRIMIN ÜŞÜMESİNİ İSTEMEM.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADAŞLAR ,İSTANBULDA OLANLAR YAKIN ZAMAN DA TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLİYELİM,DERTLERİMİZİ İŞ SORUNLARIMIZI PAYLAŞALIM...
NE DERSİNİZ?
SAYGILAR

Cüneyt Özdemir dedi ki...

siteye bakmaktan gözlerim şaşı oldu bi yardımcı olun :))))

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Kahvaltı ve yemekli organizasyonlardan bahsediyor,

Cüneyt Özdemir dedi ki...

NEYSE sağol buna da şükür en azından cevap verdın :)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

twitter HEMEN YAZILARIN SAGINDA HESAP AÇ ORDAN YAPICAKSIN

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Silivri 17 tahliye verdi

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sen hakkını helal et dostum. Benden yana sonuna kadar helal olsun...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

TABİKİ LEVENT BEY SABAH İLK İŞİM...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşlar cevap verıp bılgılenen herkesten ALLAH razı olsun şuan yoldayız gıdıyoruz cezaevi gelın bırazdan cıkcak dedı gıdıyoruz ıcımdekı sevınc anlatılmaz ÇOKK ŞÜKÜR

Cüneyt Özdemir dedi ki...

levent abi yarın görüşüyoz demi

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Herkesin kandili mübarek, bayramı kutlu olsun. Oldu bu iş. Şükürler olsun Allah'a...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

YANITLA DEDİĞİNİZDE POFİL DÜZENLE VAR ORDAN GİRİN... diye yazmış basketci arkadaşımız başka bir arkadaşın sorusuna ..

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Ercan kardeş malüm benim işler yoğun organizasyon ayarlayamam ama çağırılan bütün organizasyonlara gelebilirim, beni yazın

Cüneyt Özdemir dedi ki...

OLMAZMI ABİ BEN HEMEN ORDAYIM VALLA YOLLARDA DİRİFİT YAPARAK İSTANBULDAYIM ZATEN

Cüneyt Özdemir dedi ki...

silivri ilk tahliyelerini verdi 17 kişi tahliye

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SIKINTISI OLAN HERKESE GECMIS OLSUN...
EMEGI GECEN HERKESE COK COK TESEKKURLER..

Cüneyt Özdemir dedi ki...

TAMAM OLUR...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADAŞLAR
BU YENİ GÜNDE YENİ SAYFAMIZA YORUMLARIMIZI YAZALIM

YENİ YORUM SAYFASI

Cüneyt Özdemir dedi ki...

DEĞERLİ MÜCADELE ARKADAŞLARIM,

HERKESE GEÇMİŞ OLSUN... BU GECE HEPİMİZ İÇİN DE BİR DOĞUŞ OLDU HERHALDE.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE, ÖZELLİKLE SN. BASKETÇİ, SN. CÜNEYT, SN. GÖKHAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM....

BU GECE BUNDAN SONRA ARTIK DUA ETME ZAMANI

HAAA.... BU ARADA, SİZİNLE ARTIK HER YOLA VARIM...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Arkadaşlar Mevlüt Kandiliniz Mübarek olsun.Bu hayırlı bir günde Cumhurbaşkanının insanları ne kadar sevindirdiğininde farkındadır Allah Razı olsun.
Tüm mağdur arkadaşlarımında gözleri aydın herkese hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın.
Tüm emeği geçenlerdende Allah Razı olsun,haklarını helal etsinler.
İnşallah şimdide icra taahhütleri için var gücümüz ile çalışalım ( benim böyle bir sorunum yok fakat tam destek )
Saygılarımla

Cüneyt Özdemir dedi ki...

1500 lira maaşla 270.000 TL borç nasıl ödenir bilmiyorum ama yazın Hangaar'dan 29 liraya aldığım yazlık ayakkabıyla koca bir kışı geçiriyorum. Bu ayakkabı parçalanana kadar giyerek yeni ayakkabı almayacağıma, alacaksam yine en uygun fiyata alacağıma, yasal tefeciler (factoringler) ve adi tefecileri en sona bırakmak kaydıyla diğer tüm esnaf ve adam gibi adamlara ömrüm yettiğince borcumu ödeyeceğime, sizleri ailem olarak kabul ettiğimden namusum ve şerefim üzerine sizlerin huzurunda yemin ederim.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sincan yenikent ceza evindekiler çıktımı haberi olan varmı acele cevap

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Burdayiz Ne Derseniz Yapmaya Haziriz....

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ALLAHTAN AVUKAT DEYİLMİŞİM....

BUKADAR AHI VE KÜFÜRÜ NASIL KALDIRIR İNSAN...


VE AÇ KALMA NASIL GÖRECEKLER..

BOL PARAYA ALIŞTILAR ŞİMDİ SUDAN ÇIKMIŞ BALIK MİSALİ

AÇ AVUKAT DERNEGİ KURSAK DİYORUM,,,

BEYİN BİZDE KAZANIRIZ YİNE,, NEDE OLSA ESNAFIZ BİZLER...

1 ÖGÜN YEMEK AVUKATLARA ÇOK BİLE

DOSYA TAKİPLERİ BİTTİ KOŞUŞTURMACA BİTTİ

ARTIK FISTIKLARI İŞTEN ÇIKARTIRLAR...EEEE MAAŞ OLAYI

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Herkes icin dua ettim...
Borclarimizi kolayca oder; rahatlariz, insallah.
Bu sevincli gunden sonra uyumak iyi gelir...
Bu vesile ile hayirli kandiller.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

herkesin gözü aydın geçmiş olsun :)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

bende gelirim ..benide yazın

Cüneyt Özdemir dedi ki...

yenikent cezaevinden haberi olan varmı

Cüneyt Özdemir dedi ki...

tüm çabalar için sonsuz teşekkürler herkez için hayırlı olsun kandiliniz mubarek olsun

Cüneyt Özdemir dedi ki...

4 senelik borçlu hayatımda ilk kez böle bi foruma yoruma atıorum . sayelerinde nefes bile çekinir olduk . ama sonunda muradımıza erdik allaha şükürler olsun ki . benm amcam hala içerde . yarın adliyeye gitmen gerekio bu gün serbest bırakamayız demişler . 3 yıl önce 10 yldır ilk kez çekleri yazılınca 3 5 dükkanıda sonradan hacz ettiler . sonuç oLarak şimdi noLur ? bilgiye ihtiyacm var yardımcı olursanız sevinirim .

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADAŞLAR
BU YENİ GÜNDE YENİ SAYFAMIZA YORUMLARIMIZI YAZALIM

YENİ YORUM SAYFASI

Ardeseni54 dedi ki...

cekın arkasında bır sırket adı ve adım soyadım ve ımzam var bu cek cıro olur ama adım soyadım oldugu ııcın borclumuyum odemeek zorundamıyım hapıs cezasını aırmıyım bılgınıze ıhtıyacım var saygılarımla

Dr. Wicca dedi ki...

Merhaba Dr Wicca ve im bir büyü tekeri değilim.
Ben, geri uzun süredir kayıp sevgilisi ya da eski getirmek büyü, iş büyü ve iyi şans büyü gebe, aile sorunları çözmek ve seni seviyorum seviyorum dont .. vb Bunlardan herhangi birini sonra bana geri almak ile ilgili herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa bu yapabilirsiniz. Ben yardımcı olmaktan mutluluk olacaktır
Wicca Tapınağı Dr Wicca

DOĞAN BALAK(DEVELİLİ) dedi ki...

haberlerde soyler cumhurbaşkanı imzaladı resmi gaztede yayaınlşandı diyee...

Zelak03 dedi ki...

evet benım haberım var tahlıyeler bıttı tum arkadaşlar özgür :)

zuhal dedi ki...

gözünüz aydın geçmiş olsun Allah kimseye bir daha böyle bişey yaşatmasın

«En Eski ‹Eski   4201 – 4272 / 4272   Yeni› En yeni»