Çek Kanunu Kabul Edildi, Çekte Hapis Yok

Çek yasası
TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Yeni Çek Kanunu'na göre, hakkında işlem yapılan kişiye uygulanan adli para cezası (ödenmediğinde hapis cezasına çevriliyor) idari nitelikte bir yaptırım olan çek hesabı açma yasağı olarak belirlendi, daha önce Adli Sicilde tutulan yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar ise Merkez Bankasında tutulacak.
İdari yaptırıma dönüştüren fiiller nedeniyle soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece idari yaptırım kararı verilecek. Yargıtay'da bulunan dosyaların geri gönderildiği mahkemeler duruşmasız karar verecek.

31.01.2012 TARİHLİ VE 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adlî sicil" ibaresi, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
d) Çekin basıldığı tarih
MADDE 2- 5941 sayılı Çek Kanunu 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "altıyüz" ibareleri "bin" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.

MADDE 3- 5941 sayılı Çek Kanunu 5 inci maddesinin başlığı "Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "hukukî ve cezai sorumluluk" ibaresi "hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu" şeklinde, birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, dördüncü, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tâbi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilir
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da 8 inci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.

MADDE 4- 5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması

MADDE 5- 5941 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "bir yıla kadar hapis" ibaresi "Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet Başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından re'sen silinir ve bu işlem ilân olunur."
MADDE 6- 5941 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder.
(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap bankanın 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.
(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma dönüştürülen fiiller nedeniyle,
a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece, idarî yaptırım kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtay'ın ilgili dairesinde bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir."

Madde 7- 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 726 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "altı ay" ibareleri "üç yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 8- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 814 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "altı ay" ibareleri "üç yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4.272 yorum:

«En Eski   ‹Eski   201 – 400 / 4272   Yeni›   En yeni»
Cüneyt Özdemir dedi ki...

slm arkadaşım. ev haczinden alacaklıya zaten para ödenemiyordu.avukat ücreti hammaliye nakliye yeddiemin ücretini bile karşılamıyordu.bundan sonra çek alırken 2 kere düşünelim.sen malı verirken hapis cezasına güvenerek mi veriyorsun.bir insana diğer yaptırımlar yetmezmi.düşün yanındaki çaycı kredi kartı kullanıyor sen kullanamıyorsun.eski sistemden kaç kişi tahsilat yapmışki.sen alacaklı olup hacze verdiğinde gene alamıyorsun genelde vergi ssk banka senin önünde oluyor.en güzeli temkinli 5000tl nin üzeri çek almamak.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

bakın sayın hakan şimdi daha iyi olacak avrupa da alacaklı nasıl seçici ise bizler de öyle olacağız .bizlerin de alacağı var ama biz adama hapislik çıkartmadık .çünkü biz gördükki insan hapise düşünce inanın olan ailesine oluyor .benim babamın zamanında söz senet gibiydi ,insanlarda nakit vardı .bizim zamanımızda herşey kağıtlara bağlandı ,bence gerçek ticaret başlayacak nakiti olan bile senet çek kullandı .ZATEN TİCARET RİSK DEĞİL Mİ?DOĞRU ADAMLA ÇALIŞACAĞIZ YETR Kİ KENDİMİZİ TOPLAYALIM SAYGILAR

Cüneyt Özdemir dedi ki...

KEMERLİ KARDEŞİM...AİLE BİREYLERİ BİRİBİRİNE YARDIM EDER DOĞRU AMA ÖNCE KENDİ KENDİNE YARDIM ET..3.REFORM PAKETİ YAZARSAN MALUM YERE TÜM AYRINTILARI ÇIKIYOR..SEN ARAŞTIR BULAMASAN YARDIMCI OLURLAR.KENDİNE YARDIM EDEMEZKEN KIM SANA NASIL YARDIM ETSİN...88 MADDE .İCRA MÜDÜRLERİ VE YETKİLİLER KARAR VERECEK GEREKLİ OLAN EŞYALARDAN BİRER ADET BIRAKICAKLAR..ALTIN GÜMÜŞ ANTIKA METAL EŞYALAR HACZEDİLECEK...3.REFORM PAKETİ 88 MADDE YAZ.BİZAHMET KALANIDA OKU ORDAN...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Emek veren herkesden ALLAH razı olsun. Buğün yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum.. benim eşimde 11 aydır cezaevinde çek yüzünden yatıyordu.

piyasada eski parayla iki tirilyon alacağımız vardı ve borçlularımız bizden kaçıyorlardı ulaşamıyorduk, bu yasa çıkınca rahatlamış olmalılar. Sabahtan iki kişiden telefon aldım ödeme planı istiyorlar. bu MÜTHİŞ birşey şimdi yasanın çıkmasına tepki veren arkadaşlarıma sesleniyorum. hala endişeleriniz varmı?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

MURAT BEY,

GEÇMİŞ OLSUN....

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Öncelikle herkese geçmiş olsun. Kanun değişmeseydi en az 2yıl yatacaktım. Neredeyse yüzlerce çek ödedim, en son 3çekim patladı ve dolandırıcı ilan edildim ve mahkum olacaktım. Öncelikle sesimizi duyuran mağdur arkadaşlarıma ve sesimizi duyan hükümetimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Bu Türkiye'nin ayıbıydı ve düzeldi sırada taahhüdü ihlal var umarım o da geçer ve arkadaşlarımız kurtulur. Ayrıca yeni düzenleme ile HATIR ÇEKİ dolandırıcılık kapsamına giriyor aman diyorum hapis cezası yok diye kimse çeklerini sağa sola kullandırmasın faturasız olduğundan dolandırıcılığa girer ve hapis cezası gelir.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Aşağıda ki yazıyı ve başka yazıları, sayın Cumhurbaşkanımızı incitmeden gönderiniz.
Cumhurbaşkanı mail adresi: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

Sayın Cumhurbaşkanım. Çek borcu, vergi ve prim borcundan daha kutsal bir borç değildir. vergi ve prim borcuna hapis yoksa, çek borcuna neden olsun?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

cok tesekur ederim bilgilendidigin için saygılarımla

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ben yıllardır ticaretle iç içeyim. Gözlemlediğim bir şey var ki TÜRK halkı 1 kuruş borcu olsun er yada geç onu bir şekilde ödüyor.Fırsat verildiğinde ise her şeyi yapabiliyor,en güç koşulların bile üstesinden gelebiliyor. Bu kanun toplumsal barış adına mükemmel oldu. Hayırlı olsun herkese...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sevincim kursağımda kaldı :(

Babamlar zamanında bir dükkana beni müdür yapmışlar. Tabi haberim yok.
Vergi borcu varmış, gittik anlaştık ama anlaşmaya rağmen bu sabah tüm banka hesaplarıma bloke kondu.

Kira, fatura, kredi kartı, yeme içme....

Hadi bakalım ben şimdi ne yapıcam.Cepte var 10 TL. Bugün kira günü.
Benim için de mail mi atsak :)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sormuş olduğum soruya cevap veren olmadığına göre anladığım kadarıyla alacağınızı tahsil etmektense borcunuzu ödememeyi tercih ediyorsunuz. Dürüst, temiz, çek senet mafyasının olmadığı (ki bu yasayla bu çok zor), alacağını tahsil imkanı kuvvetli bir ekonomiyle karşılaşmanız ümidiyle tekrardan hepinize hayırlı olsun.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ÜLKEDE REFORM ÜZERİNE REFORM OLUYOR ...ALLAH EMEĞİ GEÇN HERKESDEN RAZI OLSUN...DÜN YİNE BİR İKİ YÜZLÜLK ÖRNEĞİ MALUM PARTİDEN GELDİ.-KİMSE KORKU İÇİNDE YAŞAMASIN EDEBİYATIYLA.GEÇEN SALI HAPİSLİĞİ SAVUNAN DALKAVUKLARA SESİ ÇIKMAYANLAR KAMERA KARŞISISNDA BÜLBÜL KESİLİYORLAR...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

MURAT BEY GEÇMİŞ OLSUN

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşım geçmiş olsun sevındık burda olmana :)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşım bdp muhalif etmedi erken geçsin diye konuşma bile yapmadılar her parti olumlu oy verdi hepsine teşekkürler başta başbakanımız recep tayyip erdoğan başbakan yrd.mız ali babacan adalet bakanımız sadullah ergin adalet kom.bşk.ahmet iyimaya ak parti gurup başkanvekili nurettin canikli chp milletvekilleri sinan aygün ve ali rıza öztürk ayrıca bu kıvılcımı yakan hürriyet yazarı şükrü kızılot olmak üzere tüm partilere ayrıca tüm basın mensuplarına bu işin kalkmasına öncelik eden tesk başkanımız bendevi palandöken olmak üzere tüm oda temsilcilerine teşekkür ederiz özgürlüğümüze kavuşturduğunuz insan olduğumuzu hatırlattığınız için allah razı olsun bizi güldürdünüz allahta sizleri güldürsün site yöneticilerimize gelince her türlü zorluğa karşı geldiler yılmadılar bu mücadeleyi kazandılar başta cüneyt bey olmak üzeri basketçi levent barış mersin arkadaşımıza ayrıca aylarca siteye girip mail yazan faks çeken mecliste kulis yapan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler sizlerin hakkını ödeyemeyiz

Cüneyt Özdemir dedi ki...

icra tahutlerini yerine getiremeyen tam anlamıyla ozgur degil sanırım????

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşım bdp muhalif etmedi erken geçsin diye konuşma bile yapmadılar her parti olumlu oy verdi hepsine teşekkürler başta başbakanımız recep tayyip erdoğan başbakan yrd.mız ali babacan adalet bakanımız sadullah ergin adalet kom.bşk.ahmet iyimaya ak parti gurup başkanvekili nurettin canikli chp milletvekilleri sinan aygün ve ali rıza öztürk ayrıca bu kıvılcımı yakan hürriyet yazarı şükrü kızılot olmak üzere tüm partilere ayrıca tüm basın mensuplarına bu işin kalkmasına öncelik eden tesk başkanımız bendevi palandöken olmak üzere tüm oda temsilcilerine teşekkür ederiz özgürlüğümüze kavuşturduğunuz insan olduğumuzu hatırlattığınız için allah razı olsun bizi güldürdünüz allahta sizleri güldürsün site yöneticilerimize gelince her türlü zorluğa karşı geldiler yılmadılar bu mücadeleyi kazandılar başta cüneyt bey olmak üzeri basketçi levent barış mersin arkadaşımıza ayrıca aylarca siteye girip mail yazan faks çeken mecliste kulis yapan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler sizlerin hakkını ödeyemeyiz

Cüneyt Özdemir dedi ki...

aynen öyle çek için ayrıca icradan taahhüt verenlerde şuanda aynı durumda. Bir süre daha ortalıkta görünmemeliler. Ben dün bu konu da kendimi paraladım ama kimse umursamadı.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

icra iflas kanunu çıkmadan bir çok kişinin üstündeki risk kalkmayacak...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

AŞAĞIDA GEREKLİ CEVAPLAR VAR.1980-2002 YILLARI ARASINDA ÇEKLER HAPİSLİK YOKTU O DÖNEMDE ÖDENME ORANI İLE 2002 2012 YILLARI ARASINDA ÖDENME ORANLARI ARASINDA BİR FARK YOK .HAPİSE ATMAK ATILMAK BİŞEYİ DEĞİŞTİRİMIYOR....2.İSE İCRA İFLAS KANUNU BİR OKUYUN GELİN SONRA OKONU ÜZERİNDE KONUŞALIM...DÜN Bİ ABİNİN EVİNE İCRA GELDİ 115000 TL İÇİN EVİ YAZDILAR ..TOPLASAN 3,000 TL .HERŞEY PARA PUL DEĞİL .PARÇALANAN AİLE MEVHUMUDA ÖNEMLİ...BEN ÖZGÜR OLAYIM ALACAĞIM ADAM İNSAN EVLADI İSE AZ COK ALIRIM ANCAK TİCARETİN KARŞILIKLI RİSK OLDUĞUNUDA BİLENLERE BOYLE..KAZANIRKEN İİ DE ZARAR EDİNCE KÖTÜ GİBİ BAKARSANIZ İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMASZSINIZ..SELAMALR....

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Ama en azından özgürsün,sitem etme boşuna,Hürriyeti kaybettinmi değerini anlarsın özgürlüğün.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

MALINA GÜVENEN TEMİNAT MEKTUBU İLE SATIŞ YAPIYOR SADIÇ
SENDE BİRGÜN BİZLER GİBİ BORÇLU DURUMA DÜŞMEYECEĞİNDEN EMİNSEN
BU KAFAYLA DEVAM ET
AMA ŞUDA GERÇEK İNSAN KINADIĞI NI TATMADAN EBEDİYETE İNTİKAL ETMİYOR GÖRÜRÜZ SENİDE . HAYAT İNSANA HERŞEYİ ÖĞRETİYOR......

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Biz size cevap verdik ama galiba siz anlamadınız

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Bizi tanıyan rumuzlarımızla tanıdı,gerçek adımızı yazsak kimse tanımazda ondan,dile kolay 3 seneden fazladır burdayım.Bırak böylede kalsın zaten tanıyan tanıyor bizi.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SİZİN HATIR ÇEKİ VERDİĞİNİZE DAİR PROTOKOL YAZINIZ VAR MI? BENDE HATIR ÇEKİ VERDİM 5 YAPRAK VE PROTOKOL YAZISI İMZALADIK.BU PROTOKOLLER İSPAT NİTELİĞİNDEDİR.AKSİNE FATURA OLMADIĞI İÇİN .HAKİM ALCAKLIYA SORMAZMI BU ÇEKLERİ MADEM ALACAKLISIN FATURASI NEREDE DİYE..3. KİŞİLER DOLANDIRICILIK DAVSI AÇABİLİR .İŞTE BURADA PROTOKOL YAZISI ÖNEMLİ..CİRO ETTİĞİNİZ KİŞİYE YÖNLENDİRİR HAKİM ,,,DAVANIZI

Cüneyt Özdemir dedi ki...

hakan tam olarak ne sormuştun???

Cüneyt Özdemir dedi ki...

tesekur ederim develi kardesim bende kayseriliyim aslen iyi de ben hala ozgur degilim sevinemiyorum

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Yaza yaza klavye tuşları eksidi icra taahhüdlerini sitem etmeden geçmiş yorumları okursan görürsün arkadaşım.Burası gerçekten aile sen inanmasanda.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

alacaklısın ve bu kanunla mağdur olduğunu mu söylemiştin takip edemedim dostum?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Hakan bey cevap verdık ama sız okuma zahmetıne bıle katlanmadınız sanırım..

Cüneyt Özdemir dedi ki...

soyle dusunun
evden haczedilen esyalar borcu karsiliyormu hayir
uretim yapan makinalari kaldirirsaniz kime borcunu odeyecek borclu
ilk haczeden alacagini alir kizmende olsa
diger alacaklilar ne alacak
yani ilk haczeden kendini kurtaracak
diger alacaklilar alamaz dogrumu
borclu calisirsa oder
ha odemezse ne olur
alacaklilinin haklari gecerli banka hesaplarina el koyarlar
dersenki baskasinin adina banka hesabi acar
o zaman o sirketide baskasinin adina yapmak zorunda
o zamanda iste dolandirici oluyor
onunda tck da yaptirimlari zaten mevcut
birde bu adam borcunu odemezse 10 sen cek alamiyacak
zaten ticareti o noktada bitecek

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ceza evindekiler ne zaman çıkıyor

Cüneyt Özdemir dedi ki...

mhp için yazdıklarıma katyılmaman anlamına geliyor yazınız,üzgünüm hala mhp nin peşinden gidecek olan varsa.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

DUR BİSMİLLAH :) CUMHURBŞAKANI SYN GÜL ONAYLIYACAK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIĞI AN....

Cüneyt Özdemir dedi ki...

İCRAA TAAHÜDÜ FARKLI BİR KONU ...ÇEK FARKLI BİR ALCAK TÜRÜ..EVET SU AN 3 AY TAZYİK HAPSİ DEVAM EDİYOR...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

www.maurers.gen.tr sitesindende istediğniz sonucları bulursunuz

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Hakan Bey
size verilen cevaplar yazdığınız yazının hemen altında okursanız
size verilen cevapları göremiyorsunuz..!!!
kim borcu öder, kim ödemez maşallah o ön görüye de sahipsiniz

Cüneyt Özdemir dedi ki...

VALLA BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM BAZILARI KIZACAK AMA, BU PİYASAYI BU HALE GETİREN MEVCUT HÜKÜMET DEĞİLMİYDİ ZATEN. HATASINI DÜZELTTİ. HATTA TAM OLARAK DÜZELTEMEDİ BİLE, ŞUAN HERKES BİR ENKAZLA BAŞ BAŞA ...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

TAHMİN SADECE AMA CUMA -PTESİ 3-5 GÜNDEN TAHLİYE OLURLAR

Cüneyt Özdemir dedi ki...

BEN KULLANIYORUM

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SORUYU SORDUĞUN SAYFAYA GERİ DÖN TÜM CEVAPLAR ALT ALTA YAZIYOR LÜTFEN ÖN YARGILI OLMAYALIM...............

Cüneyt Özdemir dedi ki...

1 yıl ceza evinde kalan babam aracılığı ile özgür olmamanın ve dışarıda kalanların çektiklerini 1. elden yaşadım. Rahat olun.
Ben burayı da ailem olarak gördüğümden dolayı üzüntümü paylaştım.
Sanırım bazan hata edebiliyormuşum.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SEVGİLİ Dostlar!!
iki sene önce bu fıkrayı yazmıştım,yin e yazmanın zamanı geldi hem de çok hoş oldu...hani bildiğimiz meşhur nasreddin hocanın göle maya çalması ve ''ya tutarsa'' lafından beş dakika sonra bizim temel yoldan geçiyormuş...selam faslından sonra ,hemşerim napıyorsun demiş.nasreddin de gayet sakin göle maya çalıyorum erenler demiş...temel sağa bakmış,sola bakmış,hesap etmiş...en sonunda nasreddine''ula hemşerim bu kadar yoğurdu kim yiyecek ki''demişevet bizim arkadaşlarımızın göle çaldıkları maya tuttu ve sahiden bu kadar özgürlüğü nasıl yaşayacağızki??!!!!

Cüneyt Özdemir dedi ki...

KABUS BITTI.2000 KRIZINDEN SONRA ALACAKLI OLDUGUM CEKLERI TAHSIL EDEMEDIGIM ICIN KENDI CEKLERIMI ODEYEMEMISTIM.NELER CEKTIM,NELER YASADIM,BUNU YASAYAN BIR COK KISI NEDEMEK ISTEDIGIMI BILIR.BENCE BU YASADAN SONRA HER SEY COK DAHA IYI OLUCAK BORCLULAR KACMAYACAK,CABA GOSTERIP UZUN VADEDE BORCLARINI ODIYECEKLER.UZUN YILLARDIR YURT DISINDAYIM,ALLAH HERKESE SAGLIK VERSIN BUNDAN SONRA BIZIM ICIN YENI BIR HAYAT BASLIYOR ARKADASLAR.BAKALIM O TELSIZ SESLERI'NIN PISKOLEJISINDEN NEKADAR ZAMANDA KURTULACAGIZ.BUGUN HERKESIN BAYRAMI KUTLU OLSUN,ALIN AILENIZI DOYA DOYA GEZIN.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşım bizi meraklandırdın yinede hoçgeldin selamlar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

BORCUNU ÖDEMEMEK ANCAK SİZİN GİBİLERİN AKLINA GELİR! NE OLDU YASA ÇIKTI DİYE HIRSINIZI ALAMADINIZ SİTEYEMİ SALDIRIYORSUNUZ =)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

peki kardeşim boyle bi yasa cikacakmı bilgin varmı saygılarımla

Cüneyt Özdemir dedi ki...

nie hiç bi yorumum çıkmıyor.engelleniyormuyum

Cüneyt Özdemir dedi ki...

deneme

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ev haczi ne oldu o yürürlüge girmedimi arkadaşlar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

şükür

Cüneyt Özdemir dedi ki...

git işine be.derde bak ya))))

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sn balak...
daha icra davaları var bakmışın adresin buradan bulunmuş ve eve haciz!!!

Cüneyt Özdemir dedi ki...

al bendende okadar

işimi kaybettikten sonra yegenimin üzerine acmış oldugum işletmeye vergi borcu cıkmış dün ay sonu ödemeleri bankada para var cekemiyorum araştırırım bakarımki vergi borcundan dolayı hesablara haciz konumuş

e şimdi cek kullanıyo olsaydım dünki tüm ceklerim yazılmış olacaktı hesabım müsayit oldugu halde ,bukadar basit olmamalı hesabları dondurmak

hayırlısı diyelim yinede fakat bazen insan verdigi vergiye lanet edesi geliyo

mutlu kalasın

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşlar şimdiki prosedür cumhur başkanı yada vekikinin imzalamsı ve resmi gazetede yayınlanmasında buda 15 güne kadar sürebiliyormuş sanırım ama bu süre çok uzun deilmidir yani içeride olan arkadaşlarımız var bunun daha çabuk olmasını nasıl sağlayabiliriz yada bü süreçte kendiliğinden çabuk mu olucak bilen yada yapmamız bişi varsa bilgilendirirseniz içerideki yakınlarımızın artık dışarı çıkmasını istiyoruz...saygılarımla allah hepinize yardımcı olsun iyi günler

Cüneyt Özdemir dedi ki...

tansu ciller doneminde cikti bu kanun bu hukumetle ne alakasi var

Cüneyt Özdemir dedi ki...

icra dosyalarında zaman aşımı varmıdır ? eger varsa zaman asımından sonra tekrar dava açılması soz konsumudur ?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Tam olarak anlamadım anlaşmaya rağmen nasıl bloke konuldu hesaplarınıza ? Çok geçmiş olsun Mfteknik...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

cumhurbaşkanlığına facebook tan twittırdan e postayla telefonla faksla durumun aciliyetini anlatıp rice etmektir..konunun özü budur fakat tahminim bu akşam onaylanır...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

günaydın herkese ...cüneyt bey cumhurbaşkanının onaylaması ve resmi gazetede yayınlanma süreci nekadar sürer...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşım bu birliktelikle senin sorunun da hallolur merak etme bizler zor gün dostuyuz.....elimizde olan paramızı da paylaşmaya hazırım..üzme kendini

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Adli Para Cezası şimdiki hükümetimiz zamanında başlatıldı dostum.3167 ile 1985 te Sn.Tansu Çiller ile başladığı doğrudur.Tecrübeler bu yasanın tekrar ele alınmasını gerektirdi.Ama bu tecrübeye ulaşılıncaya kadar da çok kişi eziyet çekti.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADAŞLAR EVE HACİZ GELECEKMİ HALA YOKSA O KANUNDA YASALAŞTIMI

Cüneyt Özdemir dedi ki...

günaydın

Cüneyt Özdemir dedi ki...

syn. ermiş burda adres falan bulunmaz korkmayın. bulunsa bizim adresler bulunurdu

Cüneyt Özdemir dedi ki...

var 1 yıl

Cüneyt Özdemir dedi ki...

o blokeler borç için değilde seni oraya çağırmak içinde yapılmış olabilir,benzeri birşey benimde başıma geldi.borç olmadığı halde v.d. hesabın içinden çıkamayıp hesaplarıma bloke koydu oraya gidince blokeyi kaldırdılar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ben kanun demedim piyasanın ekonominin durumundan bahsettim bizi teğet geçen krizden örneklemeler yapmaya çalıştım...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

benim ceklerim yazıldı isleri tekrar yoluna koyma umidiyle dukkanı eşimin ustune yaptım onun adına cek karnesi aldim eşimin adina aldigim çeklerden bir tanesini odemeden dukkanıma icra geldi tum malımı kaldırdılar taabi buyuk sıkıntıya duştum eşimin adina olan ceklerde tarihi geldikce yazildi bitane bile odeyemedim şimdi eşim dolandırıcımı oluyor dolandırıcı davası acabilirlermi?????

Cüneyt Özdemir dedi ki...

DİKKATLİCE OKUYUN LÜTFEN...


GEÇMİŞTE,GERÇEKTEN İŞ ADAMLARI VE İŞLERİNİZE KALDIĞINIZ YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORSANIZ,BU KONU ÇOK ÖNEMLİDİR...

ÖNERİMDİR...

"ÇEK'E HAPİS CEZASI, BU VE DİĞER SİTELERİN KATKILARI SAYESİNDE KALKTI...
BUNDAN SONRA,BENCE UĞRAŞ VERECEĞİMİZ BİR BAŞKA MÜCADELEMİZ;
TBMM DE GÖRÜŞÜLMEYİ BEKLEYEN 3.TORBA'DAKİ YARGI REFORMU SIRASINDA VERİLECEK BİR ÖNERGEYLE;
ÇEK CEZALARI NEDENİYLE CEZA EVLERİNDE,YURT DIŞINDA OLAN VE KAÇAK YAŞAYIP, SSK,BAĞKUR,VERGİ V.B.BORÇ YAPILANDIRMALARINDAN YARARLANAMAYANLAR İÇİN,YENİ BİR BORÇ YAPILANDIRMASININ YAPILMASIDIR..."

BİLGİLERİNİZE...

NOT:
DOKTOR...../ PATRON...../ HAEBERCİ..... RUMUZLARI İLE YAZDIM.ÇÜNKÜ RUMUZ DEĞİŞTİMEK ZORUNDA BIRAKILDIM.YORUMLARIM SİLİNİYORDU...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

2006 yılından beri bu belayla uğraşan 3 kez cezaevine girmiş,çıkmış birisi olarak yazıyorumki!!!Bu yasa çıktıktan sonra Cezaevindeki arkadaşlara 10-15 gün daha yatmak sorun olmaz

Cüneyt Özdemir dedi ki...

çıkarmı bilemem meclis anayasa komisyonuna gönderildi ama fazla ümitlenmemek lazım zira 5 000 tl gibi bir sınır dile getiriliyor. Sakat bir durum yani.zaten asgari ücret ve altında olan borçlarda taahhüdü ihlal cezası uygulanamıyor yeni çıkmıştı bu yasa.Sağdece miktarı biraz genişletecekler gibi. Bu kanun çıkarsa tek olumlu yanı ev haczi eziyeti kalkacak.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

cüneyt bey dün size anlattığım konu da arkadaşları uyarın.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sizin çekler kaç modeldi Ay-sen26

Cüneyt Özdemir dedi ki...

hakan bey siz elektrik su doğalgaz telefon faturalarınızı hapis korkusundan mı ödemiyorsunuz yoksa ilkin Allah korkusu sonrada hizmeti alamama korkusundan mı. cevabınız hapis korkusuysa artık ödemeyin. ama ödemezseniz elektirik su telefon ve doğalgazı kullanamazsınız ve ahirettede mesul olursunuz. bizim durumumuzda bu. borcumuzu ödemezsek çek kredi itibar hatta rızkımızı bağladığımız iş malzemelerimize el konuluyor. ister miyiz keyfe keder bu duruma düşmeyi. istemeyiz! uzun uzun yazma gereği duymuyorum. siz bu verilerden bir cevap çıkarmışsınızdır. çıkaramadım diyorsanız bir avukata baş vurun o size yardımcı olur. (tabi avukat değilseniz)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Burda çeklerin modelide önemli.Sizin çekler kaç model

Cüneyt Özdemir dedi ki...

maliyeye git geçen taksitlerini anlaş ödedınmı kaldırılar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

çok kez yazılıp çizildi kemerli.icrada verilen taahhütlerin cezasının bu yasayla ilgisi yok . o cezalar devam ediyor halihazırda

Cüneyt Özdemir dedi ki...

geçmiş olsun inşallah hemen onaylanıp çıkar yasa ve artık kimse hapise girmez

Cüneyt Özdemir dedi ki...

yok be arkadaş rahat ol kanunen çoğu madde düştü.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

şuan ki icra iflas kanunu na göre gelir...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

:)))

Cüneyt Özdemir dedi ki...

yazmayayım dedim ama sabredemedim!
bende size bir soru sorayım.
bu avukatım diye dolaşan tahsilatçılar gerçekten hukuku öğrenip gerçek birer avukat mı olacak yoksa bankalarda veznedar tahsildar gibi işler mi yapacak? siz ne yapacaksınız bundan sonra mesela? bence bırakın tahsilatçılığı hukukçu olun. o zaman çok saygın oluyorsunuz. böyle çok komik durumlara düşüyorsunuz. (bakınız şekil 1)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Hepimize geçmiş olsun, şimdi silkinme ve toparlanma zamanı, üzerimizdeki ölü toprağını silkeleyip çok çalışarak tekrar eski günlerimize döneceğiz, bu hiç kolay olmayacak, zira sahaya 1-0 yenik çıkıyoruz, yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz ve itibarımızı kurtarmamız gerekiyor.
Tabi diğer taraftan, rehavete kapılmayarak, icra iflas yasası, 3.Yargı reformu vb gibi konularda, şu ana kadar yaratılmış olan beraberliği ve bu beraberliğin baskı gücünü kullanmaya devam etmeliyiz. Örgütlü gücün baskısının devmını teminen, sanırım site idaresi gerekli planlama ve yönledirmeleri yapacaktir.
Hepimize kolay gelsin.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşlar gecen cuma benım evımın satış günuydu evımı satişa çıkaran 30 nci sırada ve ona hiç birşey geçmiyecek halde satışa çıkardi birde ihle günu bir ekip polis getırdi bizi içeri almadan yanlız başına ihaleye girdi aldi bende bu gün itraz dilekçesını verdım acaba satışı dururmu bilgisi olan varsa yardımci olursa sevınırım

Cüneyt Özdemir dedi ki...

3yıldır her polisten uzak dur , geceleri dışarı çıkma,bir otelde kalma,notere gitme,hastaneye uğrama, evlenemedik bile iyi çektik yasa c.baskanı onaylansın şu karda kalksın yeşil sahalara dönecez artık :)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

iyide peki niye dolandırıcı maddesi koydular demekki dolandırıcı davası acabilecekler

Cüneyt Özdemir dedi ki...

GÖKHAN bey , Cüneyt bey e dün anlattığım konu da arkadaşları uyarın.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sen ne olduğunu biliyorsundur. ve emin ol hakimlerimiz bunu anlar. dolandırıcıysanda masumsanda çıkar ortaya. o davalar çek davaları gibi ezberlerin tekrar edildiği davalar değil. herşey en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. bütün gerçek mağdur arkadaşlarım çok çok çok rahat olsunlar. bütün dolandırıcılarda korksunlar. yani siz rahat olun kemerli. hukukumuz genç ve zekidir.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

cumartesi herkes evine döner

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Dostum ihalenin iptali istemiyle dava aç yapılan iş yasal değil. Ayrıca icra iflas kanunu değişiyor davayı bir şekilde askıya aldırmaya bak evin kurtulabilir.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

dolandiricilik kanunu yeni birsey degil zaten vardi

Cüneyt Özdemir dedi ki...

evhaczi yürürlüğe girmedi önce meclis adalet komisyonunda kabul edilecek icra iflas kanununda değişikilk yapan kanun tasarısı kabul edildikten sonra meclis genel kurulunda görüşülmek üzere gönderilecek ve meclis genel kurulunda kabul edildikten ve sonra cumhur başkanı onayı ve resmi gazetede yanınlanması ile yürürlüğe girecek tüm bu süerecler şubat ayının sonunu bulur en erken zaman

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sayın ermiş derviş derememiş kardeş...buyursun gelsin ..asla icra emmurundada avukatada saygısızlık etmedik ...alır gider herkes görevini yapıyor....AVUKATLAR DA:))

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ya arkadaş sen icra dairesine tutanakla malı teslim etmedin mi? Çekler de bu tarihten önce kesilmedi mi?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

nayırrrrrrrr !!!

Cüneyt Özdemir dedi ki...

AÇSALAR BİLE BURDA YAZDIĞIN MAZARETİN DOLANDIRICI OLMADIĞINI GÖSTERİR.AYNISINI HAKİME DE BEYAN EDERSİN.KAST OLMADIĞINI KANITLAMIŞ OLURSUN.HACİZDEN SONRA ÖDEME İMKANINI KAYBETMİŞSİN,ZATEN YASALARIN ALEYHTE OLAN HÜKÜMLERİ GERİYE DOĞRU GİTMEZ.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

tamam demek ki hala dava acabilirler yani bi çek bile ödeyemedim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

bir dakika burada bir acaiplik var. sen borçlu olduğun yere çek kesmedin mi?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

konular ayrı yorumlansa da taahhüt olayı Anayasanın 38.maddesi kapsamında değerlendirilmek zorunda..Buradaki tek engel icra iflas yasasının 117.maddesi.Bu madde taahhüt ihlalleri halinde ceza olarak hapis cezasını getiriyor. İcra iflas kanun maddelerinde yapılacak düzenleme ile bu konuya çözüm getirilecektir. Kimse sözleşmeden dolayı ve özellikle de alacaklının belirlediği koşullar altında özgürlüğünden mahrum edilemez. Yargıtay kararlarında bu konu dile getirilmiş ve 117.maddeye atıfta bulunularak hapis cezasının verildiği belirtildiği örnekler mevcuttur..Ama taahhüt alımlarının şekil şartlarnda ki noksanlıklar,uygulamadaki yanlışlıklar sayesinde bir çok kişide hapisten kurtulabildi. Nasıl ve ne şekilde alınmasının bir çok hukukçu tarafından bile tam olarak bilinmeyen sadece baskı altında bırakılarak alınan bu sözleşmenin mafya baskısından da bir farkı yok bence:) kesinlikle kalkacağına inanıyorum.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşlar bişey sorcam çekke tahütte bulunan kişileri içnde geçerlimi bu yasa acil cevap ltfn

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SN ADMİN; BENİ NEDEN ENGELLEDİĞİNİZİ ÖĞRENEBİLİRMİYİM?????

Cüneyt Özdemir dedi ki...

bir dakika burada bir acaiplik var. Bu arkadaş borçlu olduğun yere çek kesmedi mi acaba?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

İnanılmaz bilgi kirliliği var ortada dolaşan.TCK'ya konulan yeni bir dolandırıcılık maddesi yok zaten olan maddeler vardı Hükümet gelen tepkileri dindirmek için bu söylemi ortaya attı.Daha önceden 5941'e göre açılmış davalar Dolandırıcılık davasına dönüşemez Savcı sormazmı ilk dava açtığında dolandırıcı değildide şimdimi dolandırıcı oldu diye.Ama henüz açılmamış davalarda Avukatlar bu yolu deneyebilir ama sonuç alması çok zor olur.Yüz kızartıcı bir eylem olan Dolandırıcılık davası açmak çok kolay değil

Cüneyt Özdemir dedi ki...

bir dakika burada bir acaiplik var. Bu arkadaş borçlu olduğun yere çek kesmedi mi acaba?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

evet gecerli kardesim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

BU YASANIN ÇIKMASI İÇİN ÖZELLİKLE CHP YE ÇOK YÜKLENDİM,MAİLLER ÇEKTİM,BUNU SN.BASKETÇİDE ÇOK İYİ BİLİR.

NEYSEKİ,ŞİMDİ YAZABİLİYORUM. UZUN SÜREDİR HİÇ BİR YORUMUM ÇIKMADI.

BUNDAN SONRASI İÇİN BİRLİKTELİĞİMİZİ KORUYUP,NELER YAPABİLİRİZİ KONUŞMALIYIZ.

HERKESE GEÇMİŞ OLSUN....

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkdaşlar çek yasaından tahatüte bulunanlar faydalanıyomu

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ulan mhp çek mafyalığı yapcaz dıye onay vermıyosun içeri gırsem çocuklarıma sen mı bakcan sen meclıse bıle gıremezsın ....

Cüneyt Özdemir dedi ki...

nasil yani kac cekin var odenmeyen.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Taahhüt maahhüt kalmadı kardeş rahatla relax,relax

Cüneyt Özdemir dedi ki...

dun gitim adama bende parayok ama senın satabılceın malzemeyı kardeşım öretiyor sana ayda 750 tl lık vereyım dedım kabul etmedi bende bu gun itrazdilekçemi verdim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

kocamın işleri 2009 da kötüye gitti yıl 2012 .. hala her sabah kalktıgımızda saat 10 dan sonra evin zili çaldıgında hemen aklımıza icradan geldiler oluyor. iki kez eşyalarımız gitti ve halende eşyalarımız yediemin deposunda bekliyor. şu an evimizde çok kötü 37 ekran tv var. birde laptop laptopu bir yere giderken yatagın içine saklıyoruz
bu çile ne zaman bitecek

Cüneyt Özdemir dedi ki...

İHALE USULSÜZ OLMUŞ,İHALENİN FESHİ DAVASI AÇABİLİRSİN. BU DURUMU İSPAT İÇİNDE MUTLAKA ŞAHİT YAZMALISIN...GEÇMİŞ OLSUN..

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ermiş kardeş benim adresim zaten doğal ve gerçek ..tüm avukatlarda rahatlıkla buluyorlar...:) azdan az gidiyor şükür bişeyim yokk gocunacak...:))

Cüneyt Özdemir dedi ki...

geçerli kardeş rahat ol artık...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşım 7 gün içinde itiraz ettiysen kabul edilir

Cüneyt Özdemir dedi ki...

şahitlarım var hemde ilksıradakı bende alacaklı ve bir başka alacakli onlar ikiside aynı gön ordaydılar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Alacaklıların mağduriyeti nasıl giderilecek, bu olay nasrettin hocanın hırsızın hiç mi suçu yok fıkrasına döndü

Cüneyt Özdemir dedi ki...

çek ten taahütse evett....diğer tahütelri kapsamıuor

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ablacım aynı dertten biz de muzdaribiz icra iflas kanunu ne zaman değişecek bilmiyoruz icra korkusu beni felaket yıprattı

Cüneyt Özdemir dedi ki...

inşaallah

Cüneyt Özdemir dedi ki...

herkes için geçerli taahhütler dahil

Cüneyt Özdemir dedi ki...

benim çeklerim yok normal senet borçlarım var

Cüneyt Özdemir dedi ki...

çalışıp ödeyecek hala bu sorumu ... 5 aydır ceza evinde ne kazandı ne ödedi çocuklarla perişan olduk sadece

Cüneyt Özdemir dedi ki...

içimizde İZMİTLİ var mı görüşelim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

dünya krizden geçti kardeş be...ekonomiyi iiyi yönettikleri kanaatındeyim...ecevit donemi üçlü koalıyon dönemi bilmem hatırlarmısın 500 milyon dolar İMF paerayı saldı saalcak diye bu ülkenin dibi düşüyorsu...şimdi İMF Y eborç bu sene bitecek diyorlar inşallah

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Alacaklının mağduriyeti giderildi bile.İnsanlar cezaevlerinden çıkacaklar,henüz girmemiş olanlar normal yaşama dönüp saklanmadan,gizlenmeden,kaçmadan işlerine güçlerine bakacaklar ve borçlarını ödeyecekler.Kanemici Tefeciler,Factolar hariç

Cüneyt Özdemir dedi ki...

alacaklı olarak icra yolları açık. siz ticari riskinizin kefili olarak insan özgürlüğünü isteyen kıt ticari ufuklu birisiniz sanırım. hırsız olan yok bu sitede. cuma günü bile çekimin birini ödeyip geri aldım. ödediğim kişide benim gibi düşünen biri.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

size katılıyorum ve umut ediyorum ki (başbakanın adli para cezaları diye üzerine bastıra bastıra konuştuğu konu bence bu) taahüt de suç olmaktan cıkar..zaten tahüdü verende ne olduğunu bilmeden veriyor...selamlar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

benimde alacagim var yargida adam iceride girdi cikti SONUC KOCAMAN BIR SIFIR

MALI HAPSE GUVENEREK SATMAYACAGIZ OLAY BU

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Çek kanunu ile hapisten çıkacak işadamı sayısı http://ekoayrinti.com/news_detail.php?id=90381

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADASLAR
NASIL BIZ HALEN
"BIZE DOLANDIRICILIKTAN DAVA ACILIRMI DIYORSAK"
ONLARDA BU KANUNLA ALACAGIMIZI NASIL ALACAGIZ DIYEBILIRLER
ONLARIN ICINDENDE ANLAMAYANLAR ILLAKI OLACAKTIR
BURDA SORU SORAN ALACAKLILARA
MAKUL VE ANLAYACAKLARI SEKILDE CEVAP VERIRSEK
ONLARDA BU KANUNUN MANTIGINI ANLAMIS OLURLAR

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Şahsi çekmi,şirket çekimi eşinizin çekleri

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sağol kardeşım

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sağol kardeşım rahatladım

Cüneyt Özdemir dedi ki...

icra mahkemesine itirazda bulunun. sizi o ihaleye almak zorundalar.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sağol kardeşım

Cüneyt Özdemir dedi ki...

malimi avukat icra dairesinden gelip kaldirdilar malımıda alacaklının her hangi bi deposunda tuttular o icra esnasinda psikolojim cok bozukdu bir belge alıp almadıgımı bile hatırlamıyorum tek bildigim mallarimi haciz etikler

Cüneyt Özdemir dedi ki...

daha degişmedi sanırım ama başbakan dahi tv de konuştu artık eve haciz gelmeyecek diye sanırım kanunlaşmadı dimi bu konuda bilgisi olan varsa yazsın lütfen bıktım artık hergün zil sesine

Cüneyt Özdemir dedi ki...

artık özgür herkes adınıda yaz rumuzda abi.....özgürlüğün tadını cıkartalım bence:)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaslar hava alanlarinda yakalanmalar kendiligindenmi dusecek.7 senedir surgundeyim bilgisi olan cevaplasin lutfen

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ben adnalıyım ama 13 yıldır izmitteyim görüşelim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

isimden dolayı olabilirmi

Cüneyt Özdemir dedi ki...

cekleri yenilemedim x firmalardan mal temin ettim cekleride o firmalara verdim yani eşimin adina aldigim çekleri verdim bitanesi bile odenmeden icra geldi sonrasi malum eski benim adima olan ceklere vermedim eşimin ceklerini

Cüneyt Özdemir dedi ki...

dolandrıcıkla ilgili madde bilinen bir konunun tekarından ibaret. tck da dolandırıcıkla ilgili unsurlar belirlenmiştir. her karşılıksız çek veren dolandırıcı değil. örnek : çek verdiniz sonra imza benim değil dediniz hesapta hapisten kurtuldunuz ve imza sizin değil kardeşinizin çıktı o zaman dolandırıcılık söz konusu. uzun lafın kısası önce dürüst olacağız yaptığımızı arkasında duracağız.imkanlar ölçüsünde hareket edeceğiz

Cüneyt Özdemir dedi ki...

savcılıklar tarafından düşülecek bişey yapmanız gerekmez

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Resmi gazete akabinde GBT den düşecek. O zaman hava alanındakiler de düşecek.
Ama resmi gazeteyi beklemelisiniz.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaslar resmı gazetede nezaman yayınlanır acaba

Cüneyt Özdemir dedi ki...

BULGARISTANDAMISINIZ

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sayın admin,
ben borcumu nasıl alacam gibi kıt fikirli insanların bu aciz yorumlarını lütfen kaldırmayın en azından bir kaç tanesi kalsın onlara verilen seviyeli cevaplar bu sitenin kalitesini gösterir.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşlar soruyorum peki yasanın çıkmasıyla çakte hapis kalktı diyoruz bu alacaklı avukatlar dolandırıcılık sebebi göstererekten tekrar dava acarsa gine aynı dolaylı yolla hapis cezası çıkmıyormu bu durumda kalktı dedigimiz hapis tekrar gündeme gelmezmi

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sabah yapmış olduğum yorumla sizleri üzdüysem özür dilerim. Amacım sizleri üzmek değil, ne kadar çek mağduru varsa bir o kadar da alacağını tahsil edemediğinden dolayı mağdur olan veya olmak üzere olan insanın olduğunu ve alacaklarını artık alamama ihtimallerinin çok yüksek olduğunu anlatmaktı. Yorumuma cevap yazan bir arkadaşım benim avukat olup olmadığımla ilgili iğnelemede bulunmuş. Evet avukatım ve iki taraflı baktığım için çok da yeterli bir kanun olmadığını savunuyorum. Caydırıcılığın asgari seviyeye çekildiği bir kanundan uzun vadeli fayda beklenemez. Amacım yaranıza tuz basmak değildi. Mutlu gününüzü bir an bile olsa lekelediğim için üzgünüm. Sonuçta biz ne desek de bu kanun çıktı. Vatana Millete hayırlı olsun.

Saygılarımla.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

çek yok dedim bizimkiler normal senet borçları

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Ha şunu bileydin

Cüneyt Özdemir dedi ki...

hayırlı günler eşim ingilterede resmi gazetede yayınlanınca rahatça havaalanından geçebilirmi ?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

tesekkurler

Cüneyt Özdemir dedi ki...

TEK EVİ OLANIN EVİ İCRADAN SATTIRILABİLİYOR MU ?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

deneme

Cüneyt Özdemir dedi ki...

tesekkurler guzel kardesim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

hayir savastayim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaslar sımdıden herkese hayırlı olsun ama resmi gazetede ne zaman yayınlanır bilgisi olan lutfen cevap yazssın saygılar herkese

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SAYIN BOZKURT

CEZA KALKTI YA GERİSİ TEFERRUAT, FARZEDİNKİ HAVAALANINDA GBT KALKMAMIŞ, EN KÖTÜ ŞARTLARDA MAHKEMELERE EKİP OTOSU İLE GİDİP TEK TEK DÜŞÜMLERİNİZİ YAPTIRIRSINIZ,

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIKTAN SONRA HİÇ BİR KUVVET KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNDAN SİZİ CEZAEVİNE KOYAMAZ.

SAYGILAR.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sevgili Avukat Bey,
Ben Irak ta yaşıyorum. Burada çek kanunu daha ağır kimse çek alıp vermiyor. Herkes nakte dönmüş ve ticaret tıkır tıkır işliyor. Ne çek ne kredi kartı yok Bütün tüccarlar mutlu. Bu sistem tümden kalsa daha iyi ama hapis çok ama çok çağ dışı. Saygılarımla...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşım şimdi şöyle oluyor. yasa geçmişe değil geleceğe yönelik çıkmıştır. kanunda her zaman mağdura yönelik işler. bundan sonra da hala çek ile uğraşıp ticaret yapacaksak ben dolandırıcı damgası yemeye ve hapiste yatmaya razıyım. tabi bu benim düşüncem...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

bende yurt disindayim az once bende sordum.Arkadaslar diyor resmi gazetede cikinca sorun yok diyorlar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

tutuklamalar kalkıyor tabii ki geçer.......

Cüneyt Özdemir dedi ki...

C.Başkanı onayından sonra. İnşaallah dua edelim hafta sonuna yetişsin.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşlar kanun hepimize hayırlı uğurlu olması dileklerimle inşallah,
benim bir sorum olacak 2007 nisan ayında ortağı olduğum şirkete ait banka çekini mal ve hizmet aldığım bir firmaya kestim, çekin vadesi gelmeden bankaya dilekçe verip ödemeden men ettirdim 59b miydi neydi,sonradan icra takibi falan derken karşılıksız çekden savcılığa ifade verdim sonra bende bu çekle alakalı menfi tespit davası açtırdım zamanı uzatmak adına ve bu açtığım menfi tespit davasını bağlayıcı unsur yaptırdım çek davam otomatik uzayıp duruyor 3 ayda bir ileri atıyor 5 sene oldu neredeyse bu karşılıksız çek keşide etme davam bu kanunla düşermi , zaten arkası vurulan tek bir çek vardı ödenmemiş olarak bu bahsettiğim çek,diğer yaprakları iade etmiştim tüm bankalara, netice itibari ile bu yeni kanun benide kapsıyormu rahatlayayımmı relax olmak istiyorum artık 5 senedir gerildim de gerildim arkadaşlar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

avukat bey. elbette çek kanunundaki değişiklik insan onuruna yakışır oldu.bu konuda hem fikiriz. artık özel hukuktan doğan alacak verecek ilişkilinde insan özgürlüğü aradaki riskin kefili olmayacak. artık insanlar ticari risklerini daha doğru değerlendirip doğru adım atacak. insanların kredibilitesi ,ödeme kabilyeti gibi unsurlar öne çıkacak. gerekli güvenceler istencek. ve ticaret daha sağlam hale gelcek. elbette belkide çek artık bir borçlanma aracı değil bir ödeme aracı olacak. taşlar yerine oruacak. 80 li yıllardan önce ticaret senetle dönerdi . tüccarların itabari değerleri ölçülür riskeler hesaplanır güvenceler alınır ve ticari hayat dönerdi. yani bu kanundan sonra insan özgürlüğü ticarete kefil olmayacak.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ARKADAŞLAR GÜNAYDIN. HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN GÖZÜMÜZ AYDIN OLSUN DÜN GECE RAHAT UYKU UYUDUK ALLAHIN İZNİ İLE BİRDE CUMHURBAŞKANIMIZIN İMZASI VE RESM GAZETE DE YAYINLANMASINDAN SONRA ÖZGÜR OLACAĞIZ İNŞALLAH. EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ŞAHSIM ADINA ÖZELLİKLE BASKETÇİ ARKADAŞA ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN. ALLAH BÜTÜN DARDA OLAN İNSANLARA YAR VE YARDIMCI OLSUN İNŞALLAH. DARISI NİCE SAÇMA SEBEPLERDEN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜ ELİNDEN ALINANLARIN BAŞINA İNŞALLAH...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

avukat kardeşim...art niyetli olmadığın anlaşılıyor tşk ederim...ticaret iki taraflıdır kar ve zarar üzerine ...ödemeyecek adam senedinide ödemiyor,kartınıda..bu senin en iiyi bildiğin konular tereciye tere satacak değilm...:)) bende esnafım katrandan nasıl şeker olmasaa art niyetli adam zaten ödemiyor..iiyi insan da çabalıyor ama kalitesiz avukatlar yüzünden rezillik atın kulağına çıkıyordu..aile ler perişan oluyordu bu manada çok iiyi oldu ..tekrar tşk ederim .aeo

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Siz 5941 sayılı yasaya görede hapis cezası almazdınız zaten.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Kısacası dünde bir sorununuz yoktu,bugünde yok

Cüneyt Özdemir dedi ki...

az kaldı 1aya kadar çıkar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

abdestinden sorunu olmayanın namazında sıkıntı olmaz:))
100 cekin 99 ünü ödemediysen sorun var demektir...çogunu ödedinde az ı ile uğraşıyosan raht ol bence:))

Cüneyt Özdemir dedi ki...

bi yerde 8 adet çekım var mahkeme karar verıcek yazıyor temmizdeydı ve daha karara baglanmadı şimdi hapis cezası kalktı dimi ? bi sorun olmaz dimi

Cüneyt Özdemir dedi ki...

EVET SİZİDE KAPSIYOR YASA

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sayın Hakan Bey,

Siz bir avukatsınız,ticari bir ilişkiden söz ediyorsunuz.Yıllardan beri çek çek olmanın ötesinde alacaklının baskılaması ile tiüm dünyadaki ve üklemiz kanunlarındaki tanımlamasının dışında vadeli bir ödeme aracı olarak senet statüsünde kullanılmıştır.
Bu süreç içerisinde borçlu olan tarafa önyargılar içerisinde olmayan hukukçularla konuşmalarımızda hep
-haklısınız çek havaledir.Siz dinlenmeden nedenlerine bakılmaksısınız yargılanıp hüküm giymektesiniz.Bu süregelen bir uygulamadır........vs .........diye devam eden sonucunda ama yasa koyucu böyle takdir etmiş yapılacak bir şey yok denen sözler işittik.

Şimdi yasa koyucu yasayı değiştirdi.Devlet ticari ilişkilere taraf olmaktan vazgeçti.Aynı Avrupadaki gibi....

Çek alacaklarının alacak hakkı tüm alacaklıların alacakları hakları ile eşit statüde olacaktır.
Dilerim herkese borcunu ödemek nasip olur.

Ancak yasa eksik değil tamda olması gibidir.Hukukçuların görevi ekonomik endişeleri dile getirmek değil hukukun evrensel kuralları üzerinden insan hak ve temel özgürlüklerini her alanda korumaktır.En temel hak yaşam ardından özgürlük olduğuda değişmeyecek bir gerçektir.Parasal konulara özgürlük teminat edilemez.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Arkadaşlar lütfen herkes Cumhurbaşkanlığı sitesine gidip Cumhurbaşkanına Yazın kısmına mail.atsın mutlaka okunuyor.Ne kadar erken onaylaması için mail yollarsak İnşaallah yarın döndüğünde onaylar ve Cumaya Allah'ın izniyle sevdiklerimize kavuşuruz..
Saygılar Hepinize ,Sağ olun ....

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Rahatça geçemesede poliste 2-3 saatlik bir misafirlikten sonra düşümleri gelir bırakırlar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sagol kardesim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Evet

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sizin çekiniz zaten bir bağlayıcı şarta bağlanmış olduğu için özel bir durum söz konusu. çek hiçbir şarta bağlanamaz.bu kadar uzun sürdğüne göre özel bir durum söz konusu.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

TABİKİ HAPİS CEZASI KALKTI

Cüneyt Özdemir dedi ki...

davanız düşer.ayrıetten şunu belirtmemişsiniz .neden ödemedan man ettirdiniz onuda yazarsanız ayrınrılı bilgi veririm.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

HEPİNİZE HAYIRLI GÜNLER.nihayet beklenen gün geldi geçmiş olsun izmirde işi olanlar beni çekinmeden arayabilirler her işinize elimden geldiğince koşarım işim ve çevrem müsait konuya emeği geçen arkadaşlara sonsuz teşekkürler allah yollarını hep açık etsin risk aldılar başardılar inanmak herşeydir mevlana diyorki bir işin başarılı olması için doğru zamanda doğru yerde doğru insanlarla bulunacaksın bizimkide öyle oldu hepinizden allah razı olsun cümlenize selamlar İZMİR MEHMET bey.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

hakan bey bızım yaramız falan yok avukat oldukunuz söylemişsiniz pekı ceza evındekı adamın para ödeyemecegını bılmıyomusnuz cezaevınde adamın elını kolunu bakla sonrada benım paramı öde de yanı bu yanlış eger avukatsanız ve gerçekten samımısenız bu çıkan yasanın bu çıkan yasanın alacaklınında faydasına oldukunu bılmenız gerekıyo tabıkı bu yasayı kötu nıyetlı ınsanlar kendı lehlerıne kullanmak ıstyecekler ama bunun çok az sayıda oldukunu düşünuyorum daha öncede belırtıgım gıbı kımse hapıs cezası var dıye mal satmaz kımsede hapıs var dıye çekını ödemez

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sakın böyle sanmayın herkes İnfazdan düşümlerini yaptırsın.Adalet Bakanlığı UYAP kanalıyla düşümleri yapsa bile İçişleri bakanlığının GBT kayıtları kolay,kolay düşmüyor

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı; karşılıksız çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilecek. Böylece, karşılıksız çekle birlikte aynı zamanda dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesinin yanısıra, kişi TCK'nın ilgili hükümlerine göre de cezalandırılacak. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, Kabahatler Kanunu uygulanacak. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü halinde, buna ilişkin bilgiler, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilecek.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SAYIN AVUKAT ARKADAŞIM
SİZLER ARADA OLMASANIZ İNAN BORÇLU ALACAKLI ANLAŞIR MAL VEREN ADAN ZATEN MALINI ÇEKLE VERMİŞSSE MUTLAKA ARAŞTIRIP GÜVENİP VERMİŞTİR ÇEKTE HAPİS OLDUĞU İÇİN DEGİL YOLDAN GECENE DEĞİL SİZLER ARAYA GİRDİĞİNİZDE SİTEDE OKUYORSUNUZDUR AVUKATLARIN NELER YAPTIĞINI ONUN İÇİN BURAYI TAKİP EDEN BİR AVUKAT OLARAK BURDAKİ İNSANLARIN DOLANDIRICI ÜÇKAĞITÇI OLMADIĞINI ANLAMIŞ OLMANIZ LAZIM SİZE BURDAN SİZİ DÜŞÜNEREK HAREKET ETMEYİ SAGLAYACAK BUNDAN SONRAKİ MESLEK HAYATINIZDA HANI ADALETİ TEMSİL EDEN TERAZİ VARDIRYA ONUN GİBİ İKİ TARAFI DÜŞÜNEREK BAŞARILAR DİLERİM
SAYGILARIMLA

Cüneyt Özdemir dedi ki...

evet kardeşim ben varım izmitte tunus-@hotmail.com

Cüneyt Özdemir dedi ki...

BAK KARDEŞİM

SEN EĞER BİR DOLANDIRICILIK YAPMADIYSAN RAHAT RAHAT HUZUR İÇİNDE RESMİ GAZETEYİ BEKLE...BU ZATEN TCK DA HER ZAMAN VAR OLAN BİR MADDE VE....
SADECE DOLANDIRICILAR KORKSUN....

DİYELİM Kİ ALACAKLI BİR DİLEKÇE VERDİ VE BÖYLE BİR İDDİADA BULUNDU.O ZAMAN GİDECEKSİN SAVCININ KARŞINA KENDİNİ ANLATACAKSIN.

BEN SİZE SÖYLE SÖYLİYEYİM ESKİ ÇEK DAVALARI FARKLIYDI.ÖDEYEMEME NEDENLERİNE BAKILMAKSIZIN CEZA VERİLİYORDU.


LAKİN ŞİMDİ BU OLMAYACAK ARTIK ÇEK CEZASI OLMAYACAK.

DEDİĞİM GİBİ EĞER DOLANDIRICILIK YAPMADIYSANIZ HER ŞİKAYETTEN BERAAT EDERSİNİZ.HUZUR İÇİNDE OLUNUZ.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

teşekkürler anladığınız için sizi tenzil ederim ama benim avukatlar tabiri caizse ocağımı söndürdü .bana çalışacak bir masa ve bir bilgisayar bırakmadılar tam 3 senedir mücadele ediyorum 2 üniversite bitirdim ve 2 kez borcumdan içeri attılar ,hastalandım ve dışarı çıktığımda evim bomboştu çocuklarım rezil oldu bu yüzden avukatlar bizim gibi esnafları bitirmemeleri lazım ,

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ancak tüm arkadaslara önerim piyasada da her şey gulluk gulistanlik degil. Eski camlar bardak oldu. Tek basına yapılacak işlerle bırakın borç ödemeyi ancak ve ancak geçim sağlanabilir. Gunümüzde paradan daha önemli kaliteli bir ekip oluşturabilmek, bu sitede bu ekibi oluşturabilecek cok ciddi bir potansiyel var. Acizane tavsiyem bu dayanışmayı ticari faaliyetlerde de sürdürerek büyük başarılara imza atılsın.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sayın hakan,
dunyanın hiç bir yerinde çek türkiye de kullanıldığı gibi kullanılmıyor.Türkiye de kullanım ve yaptırımlarıda tamamen çığrından çıkmış bir konu idi ve 27 yıldır süregelen bir yanlış düzeltildi.
Haklı olabileceğiniz nokta şu şimdi ne olacak ???? 27 yıldır bir hata, inatla ve inanılmaz toplumsal yaralar açarak devam ettirildi.Bugünden sonra ticaret yapmak istiyen dünyanın her yerinde olduğu gibi kuralları ile yapacak.Dolandırıcılar için ise zaten tck nın gerekli hükümleri var .
Belki çok kısa sürede buradada Kofas,Hermes,atradivarius gibi sigorta şirketleri devreye girecek.AET de bu kuruluşlara sormadan çek alamaz ticaret dahi yapamazsınız onlar size ne kadar risk alabileceğinizi bildirir üstü tamamen sizin probleminizdir.
Şu anda bu şirketler burada çalışıyor ama bu konuya girmeleri ne kadar sürer bilemem.
Sonuç olarak artık Türkiye de insanlar alışveriş yaparken adam gibi fatura ile işlem yapabilirlerse çağa ayak uydurabilirler.
Bu konuda yeni türk ticaret kanunuda iyi niyetle düzenlenmiş ama herkesin başında demoklesin kılıcı gibi sallanmaktadır.İnşallah çok kısa sürede gereken önlemler geç kalınmadan alınır da daha büyük felaketler yaratılmaz.
Toplumsal olarak hapis ve kolay para kazanma tutumumuzda inşallah zamanla geçer ve medeni bir ülke haline daha çabuk geliriz.
saygılarımla

Cüneyt Özdemir dedi ki...

neden men ettirdim bu firmayla itilaflı bayiliği bıraktım içeride hakedişde alacaklarım vardı fify fifty karşılıyordu borc alacak çeki geri çekin takasdan borc alacağımız kalmasın dedim onlarda diretti bu çeki ödeyeceksiniz sonra hesap göreceğiz dediler bende inat ettim çeki ödemeden men ettirdim savcılık beni çağırdı kestiğim faturaları falan istedi bende hepsini sundum bu firmaya ben yıllık 4 trilyonluk çek kestim hepsini tıkır tıkır ödedim yani nihayetinde tek bir çekim sorunla karşılaştım

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşlar yazıyı iyice okursanız eger diyokı savcı mahkeme olmadan karar verıcek dıyor ya aksi bir karar verırse cunkı benım bi firmada 8 adet çekim var ve işlerim tepe takla oldugu için ödeyemedım temmız devam edıyor bir sorunla karşılaşmam dımı hapse gırmem dımı arkadaşlar 6 ay yattım dahada gırmek ıstemem cezaevıne yanı o 8 adet çekle bı aksilik olmaz dımı

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ihaleye mal sahibini almak zorundalar 7 gün içinde bulunduğun icra mahkemesine satışın iptali için dava aç masrafı 41 tl şahit vesair göster varsa kamera kayıtlarını delil göster dava muhtemelen düşer.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sayın bozkurt beninde yurt dışına çıkmam lazım uyap üzerinden bakıyor polis
otomatik olarak düşer diye bilgi aldım. polisten

«En Eski ‹Eski   201 – 400 / 4272   Yeni› En yeni»