ÇEK KANUNU YARGITAY İÇTİHATLARI (5941)

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNA GÖRE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME FİİLERİNE KARŞI YARGITAY İÇTİHAT KARARLARI 
(KARARIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN KARARIN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ)

1: ÇEK KARNESİNİ GERİ VERMEME FİİLİ SUÇUN KANUNİLİĞİ ve LEHE KANUN
Çek defterini geri vermeme fiili suç olmaktan çıkarılmış olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın beraatine karar verilmesinde zorunluluk bulunması
2:KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI
Sanığın şikayeti ile ilgili soruşturma sonucunun araştırılması bekletici sorun olarak kabul edildiğinden, zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmıştır.
3: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA DÜZELTİLEREK ONAMA
Sanığın hesap sahibi limited Şirketin ortağı ve münferiden temsil ve ilzama yetkili müdürü olduğunun anlaşılmasına, çekin karşılıksız kalan miktarı nedeniyle 5941 sayılı Çek Kanunun sanık lehine sonuç doğurmayacağı
4: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ
Muhatap banka tarafından hesap açılırken düzenlenen ve hesap sahibinin yazı ve imzasının bulunduğu belge (imza föyü) ile hesap sahibine çek defteri verilmesine ilişkin belgedeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi.
5: MUHATABA YAPILAN CİRONUN MAKBUZ HÜKMÜNDE OLDUĞU DİKKATE ALINMAYARAK, MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI
TTK'nın 701. ve devamı maddeleri gereğince, muhataba yapılan cironun makbuz hükmünde olduğu dikkate alınmayarak, yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması.
6: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA; İFLAS VEYA İFLASIN ERTELENMESİ
Suça konu çeklerin, iflasın ertelenmesi kararından önce keşide ve ibraz edildiğinin anlaşılması karşısında; hükümden sonra yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunması.
7: KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYET HAKKI
Çeki ibraz edene ait bilgilerin ilgili banka nezdinde olduğunu bildirmesi karşısında; TTK nın 702. maddesindeki iptal edilmiş ciroların yok sayılacağı
8: TÜZEL KİŞİ BERAAT
TCKnın 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmasına olanak kalmaması.
9: ŞİRKETİN DEVRİ ve DEVREDEN KİŞİNİN SORUMLULUĞU İLERİ TARİHLİ ÇEK
Suça konu çekin ileri tarihli olarak düzenlenip düzenlenmediği, sanık ve katılandan sorulup gerektiğinde gösterecekleri delillerin toplanmasında ileri tarihli düzenlenmiş ise sanığın düzenleme tarihinde hesap sahibi şirket adına çek keşide etme yetkisinin bulunup bulunmadığı araştırılarak..
10:3167 ÇEK KANUNU, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA KARŞI OY GEREKÇESİ
karşılıksız çek keşide etmek suçuna ilişkin 16. maddesindeki yaptırımlarla ilgili hükümlerinin, 5237 sayılı TCKnın 20, 43, 52, 53, 60 ve 61. maddelerinde yer alan genel hükümlerine aykırı olduğu,
11: 5941 SAYILI KANUNU MADDE 5/1 SAVUNMA KISITLANMASI VE HÜKÜM KURULMASI
Eski iş adresine Tebligat Kanununun 35. maddesindeki yöntemle tebliğ edildiğinin anlaşılması nedeniyle; sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrısının sağlanması gerektiği gözetilmeksizin, yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
12:KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNA GÖRE UYARLAMA YARGILAMASI YAPILMASI
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7.maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesi gereği.
13: TAAHHÜTNAME YARGITAY İÇTİHATI
suç konusu çekten/çeklerden dolayı ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde şikâyetçiye ödeyeceğini belirterek, 28/12/2009 tarihli taahhütnameyi dilekçe ekinde sunmuş olması nedeniyle, 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı "Çek Kanunu "nun geçici 2. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması.
14: SANIK SORGUSU YAPILMADAN HÜKÜM KURULAMAZ
Sanığın 5271 sayılı C.M.K'nın 195. maddesinde belirtilen açıklamayı içerir davetiyenin tebliğ edilmesi halinde, yokluğunda karar verilebileceği gözetilmeksizin, söz konusu maddede belirtilen açıklamayı içermeyen davetiyenin tebliği ile yetinilerek,
15: VADESİNDEN ÖNCE YAZDIRILAN ÇEK
Bu düzenleme uyarınca, muhatap banka tarafından, 28.02.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında ibraz edilen ileri tarihli keşide edilmiş çekler için herhangi bir işlemin; dolayısıyla, karşılığı bulunmayan çekler yönünden de 3167 sayılı Çek Kanun’un 4 ve 5. maddelerinde öngörülen işlemlerin yapılması olanaklı değildir.
16: ÇEKTE KISMİ ÖDEMELER UYARLAMA YAPILMASI
suç konusu çekin ibrazı anında çek hesabında 25 TL bulunması ve muhatap bankanın o tarih itibarıyla ödemekle yükümlü bulunduğu miktarın ise 300 TL olması nedeniyle, bu miktar düşüldükten sonra çekin karşılıksız kalan bölümünün 28.409 TL olacağı dikkate alınarak; 5941 sayılı çek kanunu 5/1. maddesi ile T.C.K'nın 61. maddesi uyarınca 5-1500 gün arasında adli para cezası belirlenmesi.
17: ÇEKTE ŞİKAYET HAKKI ÇEKİ BANKAYA İBRAZ EDEN HAMİLDEDİR
VE ŞİKAYETÇİNİN İBRAZ EDEN KONUMDA OLUP OLMADIĞININ, BUNA BAĞLI OLARAK ŞİKAYET HAKKININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI, SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ
18: 5941 LEHE DURUM: TÜZEL KİŞİ ADINA VEKALETLE ÇEK KEŞİDE ETMEK
Hükümlünün çeke karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi olmadığı, çeki düzenleyen olması nedeniyle 5941 sayılı Kanun'un 5. maddesinin (4). fıkrasında sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı öngörüldüğünden, 3167 sayılı Kanun'un 16/1. maddesi uyarınca verilen hükmün kaldırılarak, lehine olan 5941 sayılı Kanun'un 5. maddesinin (4). fıkrası uyarınca hakkında tedbire hükmedilmesi, gerekmektedir.
19: 5941 TÜZEL KİŞİLERDE (ŞİRKET) ÇEKTE CEZADAN SORUMLU OLANLARHesap sahibi tüzel kişiliğin yönetim organının kimlerden oluştuğunun ve varsa bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesinin araştırılması ve dayanağı belgelerin de getirtilmesi gerekmektedir.
20: (5941) SAYILI YENİ ÇEK KANUNUNA GÖRE HÜKÜM KURULMALIDIR
Yargıtay 5941 sayılı yeni çek kanununa göre lehe hususların belirlenmesi ve hüküm kurulması için mahkeme kararını BOZMA sebebi saymıştır.
21: (5941) ERKEN İBRAZ EDİLEN ÇEKLER, BANKANIN ÖDEMEKLE OLDUĞU TUTAR
10.08.2008 keşide tarihli suça konu çeklerin 20.05.2008 tarihlerinde ibraz edildiği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 ve 7. maddeleri uyarınca üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihlerine göre kanuni ibraz süresinden önce ibraz edilen suça konu çekler nedeniyle sanık hakkında yaptırım uygulanmasına olanak kalmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı..
22: CGK KARARI:ADLİ PARA CEZALARININ İNFAZI GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI
Adli para cezası ister gün üzerinden verilmiş olsun, ister doğrudan adli para cezası tayin edilmiş olsun, Adli Para cezasının ödenmemesi halinde günlüğü 100 TL den hapsedilir.
23: YASA YOLUNA BAŞVURU ŞEKLİNİN GÖSTERİLMEMESİ
Karşılıksız çek Mahkeme kararlarında yasa yoluna başvuru şekli, yöntemi başvurulmaması durumunda kesinleşeceği, uyarlama yargılamalarının ek mahkeme kararı olacağı ve yasa yolunun belirtileceği, 5941 sayılı yasaya göre lehe durum tespitinde zorunluluk bulunması..
24: ADLİ PARA CEZALARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ
Sanık müdafiinin, son oturumdaki sanığın lehine olan hükümlerin uygulanmasına ilişkin isteğinin TCK'nın 52. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen " ekonomik ve şahsi haller göz önünüde buludurularak, hükmolunan adli para cezasının, TCK'nın 52. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, her ay bir taksit olmak üzere 20 ayda 20 eşit taksitlendirilmesini kapsadığı da gözetilmeden, bu konuda bir karar verilmemesi;
25: YARGITAY C.G.K. KARARI ŞİŞLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Şişli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 30.04.2009 gün ve 475-477 sayılı direnme hükmünün BOZULMASINA,
26: YARGITAY C.G.K. Kararı Karşılıksız Çek Savunma Hakkı Ceza Genel Kurulu'nun yerleşmiş kararlarına göre, bozma kararı lehe olsa dahi sanık duruşmadan haberdar edilerek kendisine duruşmada savunma yapma hakkı tanınmalıdır. Bu kurala aykırılık, savunma hakkının kısıtlanması niteliğindedir.
27: içtihat; Lehe kanun, Koşullu salıverilme 5237 sayılı TCK'nın 7. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince koşullu salıverme yönünden hükümlünün lehine olan infaz kanununun uygulanması gerektiği gözetilmeden; para cezalarının ödenmemesi durumunda dönüştürülecek hapis cezalarının miktarına göre 3167 sayılı Kanunun lehine olduğu gerekçesiyle, sanığın bu kanun gereğince mahkumiyetine karar verilmesi,Yasaya aykırı.
28: 5941 Çek Kanunu Gün Para Cezalarının infazı Adalet Bakanlığı Kanun yararına Bozma talebi ile Lehe Kanunun Belirlenmesi: Sanığın para cezasını ödemeyeceği varsayılarak lehe yasanın belirlenmesi mümkün değildir. İnfaz aşamasında sanık para cezasını ödemediği takdirde, infaza ilişkin hükümlerden lehe olanın ayrıca belirlenip uygulanması gerekecektir.
29: İçtihat; Karşılıksız Çek Davalarında Zamanaşımı Karşılıksız çek" davalarında zaman aşımı süresi, "Karşılıksız çek" zamanaşımı süresinin başlangıcı..
30: İçtihat; Karşılıksız Çek Geçerli Adrese Tebligat Karşılıksız çek" davalarında sanık sorgusu için geçerli adrese tebligat zorunluluğu..Adres tespitinin yapılması..
31: içtihat: 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre sanığın sorgusu Çek Mağdurları: Sanığın yokluğunda verilen karşılıksız çek keşide etmeye dair mahkumiyet hükmünün sanığa Tebligat Kanunu'nun 35. maddesindeki yönteme uygun olarak tebliğinin yapılmaması, CMK'nın 34/2. ve 232/6. maddelerine aykırı olarak, kanun yolu başvuru şekli ve başvuru süresinin başlangıcının açıkça belirtilmemiş olması, 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre sanığın sorgusunun yapılmasında zorunluluk bulunması.
32: içtihat 3167 Sayılı Kanun Lehe durum Düzeltilerek Onama 3167 sayılı çek yasası döneminde davaya konu olmuş 80 bin TL üzerinde olan karşılıksız çek davalarında 3167 sayılı yasa lehe durumdur, 5941 sayılı çek yasası lehe değildir. 80.000 TL altında bulunan çekler için 5941 sayılı çek kanunu'na göre uyarlama yargılaması yapılmalıdır.
33: İçtihat; Erken İbraz Vadesinden Önce Yazdırılmış Çekler ÇEKLE İLGİLİ OLARAK KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN ÇEKİN ÜZERİNDE YAZILI BULUNAN DÜZENLEME TARİHİNE GÖRE KANUNİ İBRAZ SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ EDİLMESİ GEREKİR..

11 yorum:

 1. sayın 19.10.2010 da 26 nolu yazısıyla yorum yapan arkadaşım bende abiniz gibi zamanından önce ibraz edilen ceklerden hüküm aldım eger benimle irtibata gecerek nasıl cek cezasını kaldırdıgınız aktarırsanız size minnettar olacagım ismim serdar sertaspen@hotmail.com yada 531.9800569 dan cagrı yaparsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 2. 1 noda yazan arkadaşım ne yazık ki uzun zaman oldu siteye girmeyeli ve sizin yazınızı henüz gördüm. evet erken ibrazlı çekten berrat aldık önce cezayı veren mahkemeye itiraz ettik 5941 sayılı kanuna göre lehe hüküm vardır diye red verdi abim tutklandı fakat bir üst mahkemeden yani ağır cezadan tekrar itiraz ettik. sonuç beraat yani şu an serbest ama bu süreç yaklaşık 50 gün sürdü. inşallah sizde beraat alırsınız. allh yardımcınız olsun

  YanıtlaSil
 3. 2 nolu arkadaşım ilginiz icin teşekkür ederim.18 dosyamın hepsi icin Asliye Cezalara cezalarımın düşmesi icin dilekcelerimi verdim ve birkac gün icinde herhalde itirazlarımın cogunu red kararlarını ögrenecegim.sizinde yaptıgınız gibi hemen(yılbaşında tahütlerimin süresi dolacagından) Agır Ceza Mahkemlerine gitmem lazım.Sizden ricam Agır Ceza mahkemelerine vermek üzere sizin daha önce vermiş oldugunuz dileklerden birini verdigim mail adresine gönderebilirseniz.bende kendime uyarlayıp redler geldiginde dilekcelerimi vermiş olur.mail adresim ser1966tas@hotmail.com şimdiden ilginiz icin gercekten teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 4. Sayın Cüneyt beyin yönlendirmesiyle verdigi bilgiler ve dilekce örneklerinin dogrultusunda toplam 9 dosyamın ERKEN İBRAZ sebebiyle itiraz ettigim asliye ceza mahkemelrinden 5 dosyamın cevabı geldi.bunlardan 4 dosyam BERAAT kararı vermiş 1 red etmiştir.buda mahkemelarimizin garip bi şekilde gayet acık olan kanunlarımızı bile yorumlamaktaki farklılıgını göstermektedir.sonucta Agır Cezalarda kalan dosyalarımı temizleyecegim kesindir.benim buraya yazmaktaki gayem tüm site sakinlerinin gözü önünde CÜNEYT beyin ne kadar bilgili,yardım sever ve bu yola baş koymuş biri oldugunu söyleyerek.SAYIN CÜNEYT beye sonsuz şükranlarımı sunarım.bir cok avukat dünya paralar isterken o sadece bir allah razı olsun lafına yapmıştır bunu.CÜNEYT BEYE KENDİM VE AİLEM ADINA SOZSUZ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM.serdar

  YanıtlaSil
 5. ARKADAŞLAR,SELAM. BİR DE TÜM GAZETE VE TELEVİZYONLARIN AYNI ANDA ANA HABER YAPACAKLARI EYLEM YAPALIM.MESELA BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜNÜ EN KALABALIK SAATTE TRAFİĞE KAPATIP BİLDİRİ DAĞITALIM.KÖPRÜ GİŞELERİNİN ÖNÜNE PANKART ASALIM.CANIMIZA TAK ETTİĞİNİ ANLASINLAR. MAĞDUR İSTHAKAN

  YanıtlaSil
 6. 2 kişiyi öldürdü, tahliye oldu !
  Antalya'da 2003 yılında iki kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, CMK 102. maddesi çerçevesinde tahliye edildi.

  Antalya'da 7 Şubat 2003 tarihinde damadı Metin Ünal ve damadının babası Ahmet Ünal'ı tabancayla öldürmek, damadının annesi Ümmühan Ünal'ı da ağır yaralamak suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak Yargıtayın bozma kararı üzerine yeniden yargılanan Ali Çatal, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

  Duruşmada bir kez daha ifade veren Ali Çatal, önceki iddialarını yineleyerek, damadı ve dünürlerinin, kızına ve kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle tahrik altında cinayeti işlediğini ileri sürdü.

  Sanık avukatı Soner Ustaoğlu da, yargılama ve temyiz süreçleri nedeniyle müvekkili Ali Çatal'ın 8 yıldır tutuklu bulunduğunu, mahkemenin verebileceği cezayla ilgili devam edecek temyiz süreci nedeniyle de CMK'nin 102. maddesindeki tahliye sürelerini belirleyen değişiklikten yararlanmak istediklerini söyledi.

  Taleplerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Ali Çatal'ı, olayda hafif kışkırtma bulunduğu kanaati ile duruşmalardaki iyi halini gözönünde bulundurarak, cinayet ve yaralama suçlarından toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
  Mahkeme, 8 yıllık tutukluk süresi nedeniyle Çatal'ı, CMK'nın 102. maddesindeki değişiklik kapsamında tahliye etti.

  YanıtlaSil
 7. ARKADAŞLAR SİTENİZİ YENİ ZİYARET EDİYORUM.BEN 2008 DE 10.2009DA 6 2010 DA 3 AY KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN HAPİS YATMIŞ BİR ARKADAŞINIZIM.TÜM GİRİŞLERİMDE ÜST SINIR OLAN 5 YILLIK MÜDDETNAME İLE KARŞI,KARŞIYA GELDİM AMA BOŞLUKLARDAN FAYDALANARAK HEP TAHLİYE OLDUM 2008DEKİ 10 AY EN TECRÜBESİZ ZAMANIMDI DİKKAT EDERSENİZ MAHKUMİYETLERİM 10-6-3 OLARAK AŞAĞIYA DOĞRU BİR PERİYOT İZLEMEKTE.TECRÜBELİ BİRİ OLARAK SORUNLARINIZA YARDIMCI OLABİLİRİM.U L U S O Y

  YanıtlaSil
 8. sayın 19.10.2010 da 26 nolu yazısıyla yorum yapan arkadaşım bende abiniz gibi zamanından önce ibraz edilen ceklerden hüküm aldım eger benimle irtibata gecerek nasıl cek cezasını kaldırdıgınız aktarırsanız size minnettar olacagım ismim serdar sertaspen@hotmail.com yada 531.9800569 dan cagrı yaparsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 9. sayın ulusoy. benim bildiğimde hapis cezasının üst sınırının 5 yıl olduğu.
  ama söylediğiniz çok ilginç. aynı şekilde 5 yıllık bir hapisle karşı karşıya olduğum için, verdiğiniz periyoddaki örneklemeler çok ilgimi çekti. lütfen bunu nasıl başardığınızı söyleyebilirmisiniz.

  YanıtlaSil
 10. sevgili arkadaşlar. ben vergi diresine olan borçlarım için çek verdim ve ödeyemedim. daha sonra elimdeki yeni athal ettiğim borç tutarından fazla bir tutara mal olmuş malları rehin olarak vergi dairesine verdim. ancak vergi dairesi müdürü rehin malları alırken verdiği sözü tutmadı ve malları da satamadı. ben 7 ay 10 gün ceza yattım. son taahhütlerle de çıktım. şimdi 1/3 taahhüdümü ödeyemedim tekrar durşma günü bildirdiler. aslında ithal ettiğim malı satamamaktan zaten çok büyük zarara uğradım. şimdi de canımı almak istiyorlar. ben vergi dairesinde dönen rüşvet çarkının kurbanı oldum. benden rüşvet işteyen memurlar görev değişikliğine uğradı veya başka dairelere tayin edildi ama ben çaresiz hala mücadele ediyorum. ne yapacağımı bilemiyorum. bana
  hukuki konularda bilgi verebilecek tecrübeli arkadaşların tavsiyelerine ihtiyacım var. saygı ve sevgilerimle.
  neşat biryan
  0530 401 9747

  YanıtlaSil
 11. bu PİYASALARA hiç ödemediysem 60 milyon tl para ödemişimdir işim sıkıntıya girdi çeklerim yazıldı ve sonuç ortada hiç bir alacaklım ÖDEYECEĞİM BORCUM BORÇ AMA ZAMAN LAZIM lafından anlamıyor (birkaçı hariç) oyüzdendirki bence borçlunun üzerindeki psikolojinin düzelip borcunu daha sağlam bir kafa ile ödeyebilmesi için HAPİS cezasının kalkması hem insanlık adına hemde ticaretin kefilinin netleşmesi adına ŞARTTIR.
  SAYGILAR

  YanıtlaSil