icra Ceza Hakimlerini HSYK'ya Şikayet Dilekçesi

hsyk, aihm protokol, ödeme şartını ihlal, hapis kararı
HSYK, hâkim ve savcıların yükselmesine ilişkin olarak yayımlandığı “ilke kararlarına” yükselme esaslarına “Kanun yolu incelemesinde geçen işleri” ibaresini de ekledi. AİHM kararlarının takip edilmesi sağlanacak Söz konusu yeni düzenlemeye göre, Türkiye'nin taraf olduğu AİHM sözleşmelerine aykırı eylemler tespit edilecek ve eylemi yapan hâkim ve savcının terfisinde bu göz önünde bulundurulacak Bu inceleme HSYK 2. Dairesi tarafından yapılacak.

HSYK; yayınladığı ilke kararları "Ülkemizi ilgilendiren kararlarda insan hakları ihlaline neden olan eylemlerin belirlenmesi, ihlale neden eylemi gerçekleştiren hâkim ve savcıların tespiti, söz konusu kararın ihlale neden olan hâkim ve savcıya tebliği, ihlale neden olan hâkim ve savcıların kararla birlikte Kurulumuza bildirilmesi talep olunur" açıklamasında bulunmuştur.

Bu nedenle İlgili icra ceza hakimlerini ve varsa icra ceza mahkeme kararına itirazı ret eden Asliye veya Ağır ceza mahkemeleri HSYK ya şikayet edilmelidir.
Aşağıdaki dilekçeye, Mahkeme adı, esas numarası varsa karar numarası doldurarak aşağıda belirtilen HSYK fax veya e-mail adreslerine gönderiyoruz.


HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU
2. Daire Başkanlığı'na
                                                                    ANKARA


Şikâyet Eden       :........................................
Şikayet Edilenler :........................................
Şikayet Konusu  : ...... İcra Ceza Mahkemesinin açmış olduğu ......... Esas Nolu dava dosyası ile hakkımda 3 ay hapis cezasına hükmetmiştir. İlgili mahkeme kararıyla "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye (AİHS)" aykırı karar veren .... İcra Ceza Mahkemesi Hakimi hakkında gerekli incelemenin başlatılması isteminden ibarettir.

Açıklamalar          : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunuzun (HSYK) yayınladığı ilke kararında "Ülkemizi ilgilendiren kararlarda insan hakları ihlaline neden olan eylemlerin belirlenmesi, ihlale neden eylemi gerçekleştiren hâkim ve savcıların tespiti amacıyla ihlale neden olan hâkim ve savcıların kararla birlikte kurullarına bildirilmesini" talep etmektedir..

          Anayasamızın 38. maddesinin ceza sorumluluğunun şahsi olduğunu emreden 6. fıkrasına, 4709 sayılı Kanunla, "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz" hükmü ilave edilmiştir. Türkiye'nin de taraf olarak olduğu, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye (AİHS) İlişkin, 4 Numaralı Protokol Türkiye tarafından onaylanarak iç hukuk normu haline getirilmiştir.

          4 No'lu Protokolün, Anayasa md. 38/6'da yapılan değişikliğe kaynak teşkil etmiş olan ve AİHS md. 5’de düzenlenen hareket hürriyetini geliştirmeyi amaçlayan 1. maddesi aynen şöyledir:
"Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz"

          İcra İflas Kanunu 340. maddesinde "ödeme şartını ihlal" nedeniyle verilen 3 aya kadar tayzik hapsi AİHM 4. Nolu Protokole ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır.
İİK.340. maddesindeki ödeme şartı, alacaklı ve borçlu arasında karşılıklı rıza ile yapılan sözleşmeye dayanmaktadır. Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasında "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir, çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır" denilmektedir.

Sonuç olarak; ............... .. İcra Mahkemesinin hakkımda ....... Esas nolu davası ile hakkımda vermiş olduğu mahkumiyet hükmü Anayasamızın 90, 38/6 maddeleri ve AİHM 4 Nolu Protokole açıkça aykırı olup adı geçen mahkeme hakimi insan hakları Sözleşmesine aykırı karar vermiştir, bu gerekçe doğrultusunda ilgili hakim hakkında gerekli incelemenin yapılmasını ve bu işlemlerle ilgili tarafıma bilgi verilmesini arz ve talep ederim.
Ad Soyadı:
imza :Nesibe ÖZER                        :   0 (312) 204 10 97      nesibe.ozer@hsyk.gov.tr
Hüseyin SERTER                 :   0 (312) 204 10 91      huseyin.serter@hsyk.gov.tr
Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN   :   0 (312) 204 11 08      ahmet.gokcen@hsyk.gov.tr
Ziya ÖZCAN                          :   0 (312) 204 11 06      ziya.ozcan@hsyk.gov.tr
Av. Ali AYDIN                       :   0 (312) 204 11 03      ali.aydin@hsyk.gov.tr
Halil KOÇ                               :   0 (312) 204 10 98      halil.koc@hsyk.gov.tr
NESLİHAN EKİNCİ             :   0 312 204 12 24        neslihan.ekinci@hsyk.gov.tr

Faks                                      : 0(312) 222 71 45 - 0(312) 222 71 45

2 yorum:

 1. Arkadaşım
  Yukarıda e-posta daresleri var oraya mail gönder telefon numaranı yaz sana döneceklerdir

  YanıtlaSil
 2. Çek kanunu taahhüt oluyorda kanunla çekten dolayı hapis cezalarının önüne geçilmesine rağmen İcra ceza mahkemesindeki taahhüdü ihlal suçlarının neden önüne geçilmiyor. Bu haksızlıktır. Başbakan ve Adalet bakanı açıkça ev haczi yapılmayacak denmesine rağmen bazı avukatlar halen bakanın ve başbakanın sözlerini hiçe sayarak sanki yangından mal kaçırır gibi ev haczi yapmaktadırlar. Türk Medeni Kanunun 218-219/1 242-243-244-245 ve 246 maddeleri gereğince evdeki eşyaların yarı kullanım hakkı eşe aittir. eşin borcundan dolayı bu mallar haczedilemez. TMK nun ile evdeki mallar aile birliği dönemindeki eşin edinimleridir. İcra memuru tarafından getirilen mallar Aile mahkemesine açtığımız davada tedbiren ertesi günü evine teslim edilip karısına yediemin olarak bırakılmıştır. Zaten 3 yargı paketi çıkmasa dahi TMK nun ilgili maddeleri gereğince EMREDİCİ HÜKMÜ ve AMİR HÜKMÜNDEKİ maddeleri doğrultusunda ev haczi yapılamaz. Bunun belli şartları vardır. Önce borçluya ait olduğunu iddia eden avukat önce eşler arasındaki mal ayrılığını mahkemeden istemesi gerekir. Akşehir de avukatlık yapan beyefendi Akşehir Gölçayır kasabasından bir şahsın evinde bulunan buzdolabını ve televizyonunu getirmiş olup, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına TMK nun 218-219/1 242 243 244 245 ve 246 maddelere aykırılıkdan dolayı hakkında suç duyruusunda bulunulmuştur. İİK nu 1932 yılında yazımından sonra çıktığı için İcra müdürleri buna göre haraket etmektedir. Oysaki TMK nun ailenin korunmasına dair kanun çerçevesinde aile bireylerinin eşinin borçları yüzünden dağılmalarını önlemek amacıyla evdeki eşların kullanım hakkını ve tasarruf ve idare etmesi ile fiilen ortak etmiştir. eşinin borcundan dolayı evdeki eşyanın hiçbiri kaldırılamaz. Haciz yapsa dahi muhafaza altına alınması KANUNA AYKIRIDIR. ÇÜNKÜ EŞİN KULLANMA VE TASARRUF HAKKI TMK GEREĞİNCE ELİNDEN ALINAMAZ. BU DURUMU AKŞEHİR DEKİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMİDE FARKINA FARDIKİ MUHAFAZA ALTINA ALINAN MALLARI ERTESİ GÜNÜ EVİNE TESLİM ETTİRİP AİLESİNE YEDİEMİN E BIRAKILMIŞTIR.
  Evdeki eşyanın kaldırılmasının önündeki en büyük engel TMK nudur. Bu kanuna aykırı haraket eden icra müdürlerini ve avukatları yukarıda belirttiğim maddeler gereğince Cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet edilmesi gerekir.
  Taahhüdü ihlal cezasına gelince Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 4 nolu bendi gereğince hiç kimse hürriyetinden alıkonulamaz. Buna uymak Devletler arası anlaşmalar gereğince mecburdur. Bu hak vatandaşların Avrupa insan hakları mahkemesine gitmesinin önüne kesmek için 4 nolu bendini Türkiye kabül etmiştir.
  Kafanıza takılan bir husus olduğu takdirde yazmaya devam edeceğim.
  Saygılarımla
  Adliyeden emekli Arzuhalci

  YanıtlaSil