Çek Kanunu'nda Yapılması istenen Değişiklik ve Gerekçe

5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE GENEL GEREKÇEDİR.
KANUN TEKLİFİ DAHA DETAYLI OLUP, BURADA YER ALAN KANUN TEKLİFİNİN ÖNEMLİ BÖLÜMLERİDİR.

 GENEL GEREKÇE
          Karşılıksız çek keşide etme fiili, 1929-1985 döneminde “dolandırıcılık” suçu kapsamında değerlendirilmiş, 1985-2003 döneminde hapis cezasını gerektiren bağımsız bir suç olarak kabul edilmiş ve 08/03/2003 tarihinden itibaren adlî para cezasını gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu tarihsel süreç içinde çekin kayıt dışı ekonomide,karaparanın aklanmasında ve terörün finansmanında kullanılması önlenememiştir. Son yıllarda karşılıksız çek keşide etme suçu ile ilgili dava sayısı inanılmaz bir artış göstermiş, dosya yoğunluğu nedeniyle mahkemeler işleyemez duruma gelmiştir. İş yoğunluğu bulunan bazı illerde karşılıksız çek suçlarına bakan ilk derece ceza mahkemelerinin sayısı artırılmıştır. Yine temyiz mercii Yargıtay’da karşılıksız çek davaları 10. Ceza Dairesi, 12. Ceza Dairesi, 14. Ceza Dairesi ve 15. Ceza Dairesi olmak üzere halen 4 daire tarafından incelenmektedir. Ancak Mahkeme sayısının artırılması gibi yargılama süresini kısaltmayı amaçlayan bu türden önlemler tümüyle geçici bir nitelik taşıdığından kronikleşmiş karşılıksız çek sorununa hiçbir çözüm vaadetmemektedir.

     -  Çek davalarına bakan Yargıtay 10.Ceza Dairesi Başkanı Mahmut GÜL 2010 yılında yaptığı açıklamada;

     -  Yerel mahkemelerdeki çek dosyası sayısının 1.480.000 civarında olduğunu,

     -  50.000 çek dosyasının 10. Ceza Dairesinde karara bağlanmak üzere beklediğini,

     - 110.000 dosyanın ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında incelenmekte olduğunu,

     - Yılda azami 25.000 davayı sonuçlandırabildiklerini,

    - Yerel mahkemelerin kararı bozulduğunda, yeni karar verilmesi ve tekrar temyiz edileceği düşünüldüğünde mağduriyetler olacağını ve kararların zaman aşımına uğrayacağını ifade etmiştir.

        Bunun üzerine davaların Yargıtaydaki temyizde zaman aşımına uğramalarının engellenmesi için yeni bir modele geçilmiş olup, yeni daireler kurulmuş ve çek dosyalarına 4 dairenin bakması uygulamasına geçilmiştir. Ancak artan davalar nedeniyle zaman içinde bunun da sorunu çözemeyeceği anlaşılmaktadır.

         3167 sayılı kanunla hesapta yeterli karşılık olmadığı için ödenmeyen çekin keşidecisine, çek hamilinin şikayetine bağlı olarak (1) yıldan (5) yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Karşılıksız çekin hapis cezası müeyyidesine tâbi tutulması, bir yandan çek kullanımının yaygınlaşmasına, diğer yandan karşılıksız çekten dolayı ceza davalarının artmasına sebebiyet vermiştir. Gerçekten Türkiye’deki ceza davalarının yaklaşık %l5’i karşılıksız çekle ilgilidir. Bu oran, karşılıksız çek olayının tam bir sosyal felakete dönüşmüş olduğunun önemli bir işaretidir.

         Yürürlükteki 5941 sayılı Çek Kanunu’nda çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme fiili, adlî para cezası ve güvenlik tedbiri yaptırımlarını gerektiren bir suç olarak düzenlemiş, şikâyetten vazgeçme veya ödeme durumunda davanın düşmesi öngörülmüştür. Böylece vatandaşımız, Devlete borcunu ödeyemediği için hapse girmektedir. Eş anlatımla, Devlet, hapse girmemek için adli para cezasını ödemek isteyen vatandaşını bir anlamda tefeci batağına yönlendirmektedir. Bu nedenle karşılıksız çekten dolayı halen hapiste olan binlerce vatandaşımız vardır.

         Mahkum olduğu adli para cezası nedeniyle devlete olan borcunu ödeyemediği için halen binlece kişi cezaevlerinde yatmakta olup, iş imkanlarını ve borç ödeme kabiliyetlerini kaybeden bu kişiler nedeniyle binlerce aile de mağdur edilmiş bulunmaktadır.

        Ayrıca “Hiçkimsenin borcu dolayısıyla özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı” şartını getiren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin dört nolu protokolüne aykırı olduğu iddasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular da başlamıştır. Bu davaların kabulu halinde ise Devletin tazminata mahkum edilmesi de söz konusu hale gelmiştir.

         Öte yandan ülkede yaşanan ekonomik krizler sonucunda karşılıksız çekten dolayı mahkumiyet alan kişilerin sayısında sürekli bir artış görülmektedir. Sorunun çözümü için etkili düzenlemeler yapılması gerekmekte olup, geçici, etkisiz ve uygulanması mümkün olmayan düzenlemeler sorunun çözümüne hizmet etmediği gibi, bunun ötelenmesine, ertelenmesine sebep olmaktadır. Karşılıksız çek düzenlenmesinin doğal sonucunun hapis cezası olması, aslında, ceza hukukunda çağdışı kalmış bulunan en eski Roma hukukundaki “borç için borçlunun cezalandırılması” sisteminin bir benzeridir. Cezanın amaca uygun olması, bir ilaç gibi yerinde ve dozunda kullanılması gerektiği gibi, doğru ve adil olması da hukuk devletinin olmazsa olmaz bir şartıdır.

          Ülkemizin ve yargının çok daha önemli ve öncelikli sorunları varken, bir çok Cumhuriyet Savcısı ve Hakimi zamanını bu suçlara ayırmak zorunda kalması kabul edilemez.

         Bütün bu nedenler ile, çekin karşılıksız çıkması ile ilgili fiilin suç olmaktan çıkarılması, çekle ilgili olarak karşılıksız işlemi yapılması durumunda karşılıksız çek düzenleyen adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, hamilin şikayeti ve Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimi tarafından karşılıksız çıkan her bir çek ile ilgili bir koruma tedbiri olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesi amaçlanmıştır.

5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5941 sayılı Çek Kanununun 3. Maddesinin 3. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,
ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

MADDE 2- 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
MADDE 5-“(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişi hakkında, hamilin şikâyeti ve Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, Sulh Ceza Hakimi tarafından karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili bir koruma tedbiri olarak, bir yıl süreyle çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu yasağa karar verme yetkisi, çekin tahsili için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikayetçinin yerleşim yerindeki hakime aittir.

(2) 1. Fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılğını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

(3) Çek sahibi gerçek kişi kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasına temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi halinde bu çekten dolayı hukuki sorumluluk ve koruma tedbiri sorumluluğu çek sahibine aittir.

(4) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece, ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı tebligat kanununun 35. Maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terkedilmiş olması halinde de tebligat yapılmış sayılır.

(5) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.

(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, kararın kendisine tebliğ edildiği günden itibaren 10 gün içinde düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihlerini miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle muhatap bankaya liste halinde vermekle yükümlüdür.

(7) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ulusay Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

(8)Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına yapılan itirazın kabulu halinde, bu kararla ilgili olarak da 7. Fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.
______________________________________________________________________________

Not: Ankara Milletvekili Sinan Aygün 28.09.2011 Çarşamba günü saat 11.30 da bu kanun teklifi ile ilgili mecliste basın toplantısı yapacaktır...


Kategori: Ankara Milletvekili Sinan AYGÜN, Çek Kanunu Kanun Teklifi, Çek Mağdurları, Çek Mağduru, Çek Yasası Mağdurları, Karşılıksız çek

26 yorum:

 1. Bu kanun teklifinde su an davası kesinleşmiş davaları görülen davaları temyizde olanlar ile hapiste yatanlar ın durumu nedir ne olacaktır

  YanıtlaSil
 2. Hepsini kapsar ama ümitvar olma yasa CHP tarafından sunuluyor yani ölü doğma ihtimali çok yüksek

  YanıtlaSil
 3. yasa çıktığı zaman bu yasadan mutlaka ,cezası kesinleşmiş olanlarda , temyizde olanlarda ya da davası halen sürmek de olanlarda yararlanacaktır.Çünkü tck da fırsat eşitliği vardır.Bu aysa herkesi kapsar.

  YanıtlaSil
 4. yeni anayasa süreci bizim için bir umut olabilir. ayrıca sadullh ergin'in açıklaması da konuya tekrar bakılacağını gösteriyor. yargının genel olarak hızlandırılması için hukukçular dava yükünün azalmasının şart olduğunu belirtiyorlar her fırsatta. en çok dava yükü getiren başlık da çek davaları.

  ayrıca 5941 çıkmadan önce kısa vadede APC devam ama orta vadede bu uygulamayı kaldıracağız demişti Ali Babacan ATV röportajında. Orta vadeyi ödeme için verdikleri 2 senelik süre olarak düşünebiliriz sanıyorum. Onun da dolması yakın. Doğruyu söylemek gerekirse eğer bu furya kaçarsa, yeni anayasa, terör af vs. paketinden faydalanamazsak AİHM kararı çıkana kadar yaprak kımıldamaz bu davada. AİHM kararı da en erken 2 3 sene. Allah yardımcımız olsun o zaman.

  YanıtlaSil
 5. M-gunduz21122 Ekim 2011 13:22

  icler acisi bir durumu yasiyoruz arkadaslar ben ceza evine girmemek icin yurt disina kactim halenyurt disindayim suriye deyim hergun olun tehlikesi yasiyorum catismalarin icinde ve bu turkiyeyi yuneten akp nin umurunda degil ve hergun birazdaha nefret ediyorum turkiyedeki sistemden

  YanıtlaSil
 6. Bence birilerinin tuzu kuru bu yüzden umursamazlar; benim eşim 6 aydır silivri ceza evinde 2005 yılında dolandırıldık ve herşey bitti ve senelerce eşim ben ve şu an 6 yaşındaki olum kaçak göçek bir hayat yaşadık ve eşim hiç bir zaman doru düzgün bir işte yapamadı, ancak karnımızı doyura bildik ha bide kiramızı vermeye çalıştık. Geçen sene Ankara da yattı 2 ay sonra tahütle çıktı peki ödeyebildimi hayır bu kadar borç kısa sürede nasıl ödenir (kimin umrunda) biraz gerçekçi bakmak gerek bence. İki olumla altı aydır neler yaşadımı nasıl yaşadıımı ben bilirim bu yüzden herkes istedii pencereden bakmasın bu arada alacaklı olanlar acaba eşim 5 yıl sonra içerden çıktıında ne alabileceklerini sanıyorlar , onun haybeye geçen yıllarının hesabını kim verecek yada benim babası döndüünde 3 yaşındaki 8 6 yaşındaki 11 yaşında olacak çocuklarımın babasız, sevgisiz geçirdikleri yılların vebalini kim nasıl verecek. Çok şey yaza bilirim Türkiye gibi bir ülkede sosyal hakların ve sistemin olmadıı bir ülkede bu kadar kadının ve çocukların sorumluluunu kim umursuyor acaba Sn. SİNAN AYGÜN sizin dışınızda.
  BEN VE BENİM GİBİLER ayrıca ben yurtdışında eitim görmüş ve iş hayatı olan birisi olarak madur oluyorsam bu şartlarda olmayan kadınlarımız ne oluyor acaba?.

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 7. Siyahvekalem12 Ekim 2011 20:33

  bu yasada anladığım kadarıyla hapis cezası tamamiyle kalkmıyor.yani hiç verilmese daha iyi

  YanıtlaSil
 8. Ben çek mağdurları ailelerden birisiyim.Eşim bundan 4 ay önce cezaevine girdi 2005 te vermiş olduğu hatır çekinden dolayı daha cezasının bitmesine 7 ay var ve girdiğinden beride devir koğuşunda yatıyor.Eşim şeker ,tansiyon ve kalp hastası her ziyaretine gittiğimde acaba kötü bir haberlemi karşılaşacağım diye korkuyla yaşıyorum.Cezaevine girmeden bir dükkan açıp borçlarımızı ödemek için uğraş verirken onu alıp cezaevine attılar oğlum güneydoğuda askerlik yapıyor kızım üniversitede okuyor evim kira ben ortalarda kaldım hangisine yetişeceğim kimi düşüneceğim diye.Nasıl çağ dışı kalmış bir yasadır bu siz insanları cezaevlerine atın daha bu borçların tahsilatını nasıl yapacaksınız onlar içerde dışarda aileleri perişan durumlarda bu şekildemi tahsil edeceksiniz paraları bırakın bu insanları çalışsınlar makul oranlarda taksitlendirin kimse mağdur durumlarda kalmasın ..NE OLUR SİZE SÖYLÜYORUM SAYIN VEKİLLERİMİZ BİZ ÇEK MAĞDURU İNSANLARIN SORUNLARIYLA İLGİLENİN BİRAZ..Yeni çek yasası ile ilgili sayın Sinan Aygün beyin verdiği teklifi artık biraz olsun göz önünde bulundurun....yasanın bir an önce çıkmasını benim ve bir çok mağdurun çilesinin bir an önce son bulmasını istiyoruz

  YanıtlaSil
 9. bende bir çek maduruyum ve artık tek düşüncem içsavaş çıkması inşallah iç savaş çıkarda şu anki kapitalist yöneticileri al aşşağı ederiz yoksa daha çok sömürücekler bizi kimse çekte yasa değişikliği beklemesin bu şerefsizlerin öyle bir düşünceleri yok çünkü tek dertleri kapitalist düzeni sağlamak ve çogu bölümünü oturttularda benden ve evlatlarımdan bundan sonra vatan sag olsun falan beklemesinler gariban cezaevinde yatar gariban askere gider gariban şehit olur şerefsizlerde ne askere gider nede şehit olur bide üstüne memleketi sömürüyorlar hepsinin allah belasını açil verir

  YanıtlaSil
 10. benim eşim zamanında orta halli bi esnaftı bir tane sırkete mal verdi ve alamadı şu an eşim içeri girdi ve kızım evimizi geçındırıyo siz düşünün evim nasıl geçiniyo diye

  YanıtlaSil
 11. çek mağduru olan bir borçlu borcunu alacaklısına boncuk yaparak ödemesini bekliyor olmalıki cezaevinde dışarda kazandığı paranın daha fazlasını ceza evinde kazanacak BU NE İŞ BU NE LAHANA TURŞUSU

  YanıtlaSil
 12. sayın cumhurbaşkanım ,başbakanım hadi artık eşlerimiz içerde biz perişanız

  YanıtlaSil
 13. milletvekilleri danışmanları haykırıyoruz artık duyunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn boçtan içeri girmek yerine bizlere özel faizsiz kredi verin .BİZ DE van depremzedeleri gibi magduruz .biz de eve ekmek götüremiyoruz.

  YanıtlaSil
 14. aslıhan (kayhan eşi )12 Kasım 2011 13:18

  arkadaş belki cezaevlerinde zavallı esnafların koğuşundaki gaspcılar,katiller, bu bizim iflas edip içeride yatan arkadaşlara nasıl para kazanacağını öğretirler .cıktıklarında alacaklıları korksunlar .

  YanıtlaSil
 15. kardeşim şirkette hissesi yoksa tam yetkili müdürde olsa 5941 sayılı kanun onu suçsuz kabul ediyor ortaklığı yoksa imza atması farketmez beraat eder iyi günler

  YanıtlaSil
 16. Mustafa Balkar12 Kasım 2011 13:18

  Ben bir çek mağdurunun abisiyim.İzmirde Ablamızın damadı Kardeşimin saflığından ve akrabalıktan yararlanarak önce şirketine Tam Yetkili Müdür yapmış,arkasından boş çekleri imzalatıp İzmir-Antalya-Konya ve Bursada insanları yaklaşık 1 trilyon civarı dolandırdıktan sonra İzmirden gizlice kaçarak önce Antalya ya oradan adresi belli olunca da İstanbul Tuzlaya kaçmıştır.Kanun saf kardeşimi hemencecik bularak hapse attı.Karısı boşanıp, bebegini de alıp baba evine dödü.Elin kızına birşey diyemedik. Dolandırıcı ise şu anda İstanbul Tuzlada sıkı koruması olan lüks bir villada oturup topladığı paralarla eşi çocuklarıyla lux bir hayat sürüp Borsacılık yapıyor.Kardeşim her savunmasında Mahkemelere bu şahıs Ablamız ve onun Kocası tarafından dolandırıldığını söylemesine ragmen asıl dolandırıcı da ona yardım ve yataklık edenler de bir kez bile ifadeye çağrılmamış.Bu nasıl adalettir ki asıl dolandırıcıya dokunmaz da saf ve aptalların hemen yakasına yapışır?Ülkemizde uyanıkların kurduğu bu Çaycıdan Müdür,Hizmetciden Genel Müdür,Şoförden Şirket sahibi,düzeni ne zaman son bulacak?Bu işlere dur diyecek bir Allahın Yetkilisi yok mudur.?Şikayet hakkım yok ki gidip şikayet edeyim.Param yok ki Adli Para Cezalarını ödeyeyim.Kardeşim ise "çıkınca hepsini teker teker öldüreceğim" diyor.Her ziyaretimde Gözlerindeki,kin ve intikamı görüp ürperiyorum...Yeni katiller oluşturan bu Çek kanununa düzen vermekten bu kadar mı aciziz? Hiç değilse suçlunun bir kere olsun ifadesi alınsaydı.Polis-Savcı-Hakim bir kez olsun "Ya bu adam doğru söylüyor sa" diye düşünemez miydi.Her şey kağıt üzerinde midir?Bu Ülkede Gariban ve parasızın Yüce Allah'ın adaletini beklemekten başka çaresi yok mudur?Sadece Kağıt üzerindeki Adalet mi adalettir? Tamam işiniz çok, fazla zamanınız yok biliyor duyuyoruz.Ama gerçeği ortaya çıkarmak için biraz daha gayret edemez misiniz? Saygılarımla..

  YanıtlaSil
 17. slm arkadaşlar ben bir çek madururu insanın ogluyuym hep takip ediyorum ilk defa yazıyorumm benım babam 15 10 2011 tarihinde yaklandı sanki birr terör suclusunu arar gıbı aramışlar ve yakalandıı olay şu arkadaşlar babam 70 yaşında 2 defa anjio oldu hiper tansiyon şeker kalp rahatsızlıgı var cezayı infaz etmesicok zor aile olaraktan uykularımızz kacıyorr bu parayı ödeme imkanımzz hiç yokk cezanın ertelenmesine ev hapsine cevrılmesıne ilişkin bir cıkış yolu arıyoruz ama bulamaıyoruzz bir kaç avukatla görüstükk işte olmaz cok uzun süere dıyorlarr arkadaşlarr bana yardımıcı olun lütfen ne yapmalıyım nereye gideyimm cumhurbaşkanına mı gıdeyimm ne yapma lazımmm elimiz kolumuzz baglı bişey yapamaıyoruzz yardımıcı olmak isteyneler lütfen. dutyfarmer@hotmail.com bu adrese e-mail vafa ekleyinn veya buraya yazınnnn bir cıkış yoluu

  YanıtlaSil
 18. Nevzat Kardeş
  yorumlar sayfasına tıkla
  oraya yaz

  YanıtlaSil
 19. ayağını yorganına göre uzatmayan yazdıkları çeklerle insanları mağdur edip şimdi de mağdur ayağına yatıp devletten medet uman insanlar bakkaldan bedavaya 1 tane ekmek alınamazken imza dağıtır gibi çek imzalayıp sonrada ağlıyorsunuz... yapılanın dolandırıcılıktan ne farkı var ???? çek nakit para gibidir.. paran yoksa almazsın malzeme olur biter....

  YanıtlaSil
 20. devletimiz krediyi verirken milyonlarca batan esnaf var onların ayağı kalkması için faizsiz 2 yıl sonra ödeme ve teminat olmadan kişi başı 20000 tl verip insanlar düzenini kursa verği alsan ,3/5 kişi çalıştırsa yuvaları dagılmasa ,kötü yollara düşmeseler,geleceğimiz kararmasa iyi olmazmı,krediyi zengine çok fazla vermendense batan esnafa yol açsan ,cezaevine çek ,taahütten atmassan iyi olmazmı milyonlarca esnaf sicili bozuk hepsimi kötüiyi düşünün bu memleketin insanı bulunmaz kıymetini bilelim sayın devlet büyükleri ,dogacak bebeğin vebali var lütfen

  YanıtlaSil
 21. dünya liderleri arasında olan ülkemiz daha başarılı olabilmesi için kendi vatandaşını saglam tutmalı esnaf batmış gençler sıkıntıdan gayrı meşru yolda kızlarımız kötü yola batıyor aileler maddiyattan dolayı dagılıyor ne olur kendi vatandaşımıza sahip çıkın ,ucuz ev,yüksek asgari ücret ,çalışma şartları iyileşsinbatan insana iş kurma ve devlet banka alacakları faizsiz ödeme kolaylıgı parası olana degil zordaolana ozaman işsizlik kalmaz

  YanıtlaSil
 22. İnşallah bu işi temizliye bilirler..
  aslında şöyle bir ilave yapsalar çoğu madur arkadaşımız kurtula bilir..
  alacaklının çek miktarı kadar borçluya fatura ibrazı isteseler...
  faturayı ibraz eden alacaklının vergisinde indirime gidip borçludan bunu devlet taksitle almayı denese...
  adam borçlu cezaevine giriyor yemek, yatak işgali buna birde ailesinin madurluğu eklenince daha zahmetli bir iş çıkıyor karşısına...

  YanıtlaSil
 23. ben 25 yıllık esnafım 2009da bütün müşteri çeklerim döndü dolayısıyla ben karşılıgında çek yazmak zorunda kaldım ve krizden çeklerimi ödeyemedim 70 kişiye ekmek verirken ekmek bulamaz hale geldim dert sahibi oldum yuvam yıkılmak üzere mahkeme kapısında ve icra memurlarıyla ugraşmaktan bıktım ben ne yapayım sayın başbakanım ben ne yapayım türkiyem bende cinnet getirip gazetelere manşetmi etmek istiyorsunuz bizleri yeter arttık üç kagıtcı olsaydık bizi kimse bulamaz minareyi çalan kılıfını hazırlardı ama biz magdurlar allahtan korkup kuldan utanırız bırakında çalışıp borçlarımızı ödeyelim

  YanıtlaSil
 24. benimde karektersiz bir adamdan alacagım var hic bişey yapamıyorum beni mahvetti 100 bin tl alacagım var elimde cekleri var, hesabını yapmadı sactı parayı sactı ondan sonrada meteliksiz kaldı benimde firmam zor durumda ben kime anlatıyım derdimi devlet sistemi cokmus durumda mahkeme 5 yıl sürer diyorlar yazık degilmi bi hesapsız yüzünden kac tane esnaf batıyor aslında bankaların limitli yaprak vermeleri lazım mesela yaprakta yazmalı ki bu sahıs veya sirket her yapraga su kadar rakam yazabilir diye olmalı ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsun

  YanıtlaSil
 25. Herkese Selamlar,

  Bende cek magduru biriyim, sansliyim ama yurt disinda calisiyor ailemin gecimini aksatmiyorum. Yillarca vergimizi odedik maaslari odedik ama 2007 yilinda yasanan piyada nakitin daralmasi ile birlikte, ve bankalara verdigimiz ipotekleri kurtaramadigimiz icin battik. Normalde gayri menkullerimizi kendimiz satabilseydik borclarimizi rahatlikla odeyebiliyorduk ve 2007 yilinda 250 bin tl sermayemizde elimizde kaliyordu. Ama banka muduru ayak diredigi icin bizi batirdi. Mallarimizi kaybettik, uzerine bi okadar da borca girdik. Ailemizden ayrildik, esimizden colugumuzdan cocugumuzdan ayrildik. Bir de bu yetmezmis gibi hapse girme tehlikesi ile karsi karsiya kaldik. Bu durumda suclu kim, hapiste olmasi gereken kim..Gercekten iflas etmis firmalar ile dolandiricilik yapmis(sirketin icini bosaltmis) insanlari birbirinden ayirt etmenin zamani geldi de geciyor bile.. Sinan AYGUN Bey in yasa teklifi cok yerindedir. Gec de olsa bu duzeltmenin yapilmasi her seyden once cocuklari ailesiz yasamaktan kurtaracak ve daha fazla ailenin parcalanmasina mani olacaktir. Tek tedirginligim bu yasanin AK Parti tarafindan kabul gorulmeme ihtimalinin yuksek olmasidir. Her nedense AK Parti bu konuyu uzun yillardir gormezden gelmekte ve bu konudaki tutumunu israrla degistirmemektedir.. Ak Partinin Konuya birde matematiksel olarak bakmasini umut ediyorum. Su an karsiliksiz cekten hapiste olanlar ile aranmakta olan vatandaslarinin toplamini alip, toplamda icerde yatan makhum sayisindan bir cikartsinlar. Ozaman karsiliksiz cek davalarinin ne derece toplumsal bir yaraya donustugunu sanirim anlayacaklardir.
  Saygilar,

  YanıtlaSil
 26. Cek_magduru_3419 Aralık 2013 12:19

  vatan = Selam arkadaşlar ben bu ülke vatandaşı olarak dünyada gezmediğim ülke az kaldı. teknolojik tüm imkanlara sahip oldum 100 işçiye ulaştım modern üretime başladım. 15 yıl bu memlekete isdihdam sağladım ve çok küçük bir maddi sıkıntım oldu 1 haftalık sıkıntımdan dolayı 3 çekim yazıldı . bunu duyan tüm firmalar günü gelmeden bütün çeklerimi yazdırıp icra davası açtılar. bu nasıl adalet hangi geri kalmış ülkeye ait kanunki milyonlarca servetimi talan ettilerr ailemi parçalayıp eş dostum karşısında şerefi beş para bile etmez insan nüsbettesine döndüm, nedeni çek kanunlarının insan dışı hayvanlara uygulanan maddeleri yüzündendir hala utanmadan bu çek yüzünden hapishanelerde çürütülmekteyiz devlet benim peşimi bıraksa ensemden elini çekse 5 milyon dolar borcumu 2 yılda ödeyeceğimmm ama gelin görünki beni yakalayıp 5 yıl hapse atacak ben borcumu ödeyemeyeceğim ve ailem parçalanacak çoluk çocuğum belki kötü yola düşecek bu devletimin umrunda değil yazıklar olsunn bu kanunları hala değiştirmeyen anlayışa 31 aralık 2011 tarihine kadar devlet çek suçlularını serbest bırakmassa 5000 kişi şu an anlaştık istanbul köprüsünde basın toplantısı düzenleyecez ve aynı zamanda avrupa insan hakları mahkemesine gidicez bu devletin utancını ayıbını yabancı ülkelerden öğreteceğiz geri kalmış anlayışa sahip büyüklerimize ders olsun msn adresimi ekleyin arkadaşlar ( cek_magduru_34@hotmail.com ekleyin el ele verip bu ülkeye adaleti biz getirelim insanca yaşamayı devletimize biz öğretelim şimdilik allaha ısmarrladık

  YanıtlaSil