Yargıtay İçtihat; Erken ibraz

Üzerinde yazılı Vade tarihinden önce karşılıksız işlemi görmüş çekler, Vadesinden önce yazdırılan çekler Yargıtay içtihat.
T.C
YARGITAY
Daire:10. C.D
Tarih:2011
Esas No:2011/13888
Karar No:2011/15137
İlgili Maddeler: 5941 Sayılı çek kanunu 5.maddesi
Özet:ÇEKLE İLGİLİ OLARAK KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN ÇEKİN ÜZERİNDE YAZILI BULUNAN DÜZENLEME TARİHİNE GÖRE KANUNİ İBRAZ SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ EDİLMESİ GEREKİR
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "karşılıksız çek keşide etme" suçundan hükümlü İbrahim Yiğit hakkındaki kesinleşmiş hükmün infazı aşamasında TARSUS Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen itirazın reddine ilişkin 28.03.2011 tarihli ve 2011/961 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulması isteğini içeren 07.07.2011 tarihli yazısı ile ekindeki dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık İbrahim Yiğit hakkında,Tarsus 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 25.11.2009 tarihinde 2009/19 esas ve 2009/546 karar sayı ile 3167 sayılı Kanun’un 16/1-3. maddesi uyarınca verilen mahkûmiyet hükmünün kesinleştiği, infaz aşamasında hükümlünün lehe hükümler uygulanarak eski hükmün iptali ile infazın durdurulması yönündeki talebi üzerine, aynı Mahkeme tarafından 10.03.2011 tarihinde "Sanık hakkında 25/11/2009 tarih 2009/546 karar sayılı hükmün yasa ve usule uygun şekilde kesinleştiği ve ardından 12/02/2010 tarihli ek karar ile taahhütname verilmediğinden infazın durdurulmasına yer olmadığına dair karar verilerek usulünce kesinleştiği anlaşılmakla sanık İbrahim Yiğit'in infazın durdurulması içerikli talebinin reddine" karar verildiği, hükümlünün bu karara itirazı üzerine Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28.03.2011 tarihinde 2011/961 değişik iş sayı ile "Tarsus 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.03.2011 tarih ve 2009/19 E., 2009/546 K. sayılı ek kararına sanık İbrahim Yiğit tarafından yapılan itirazın reddine" karar verildiği anlaşılmıştır.

Kanun yararına bozma talebinde, «Hükümlünün keşide ettiği 15/12/2009, 15/11/2009, 15/10/2009, 15/09/2009, 15/08/2009, 15/07/2009, 15/06/2009, 15/05/2009, 15/04/2009, 15/03/2009, 15/02/2009, 15/01/2009, 15/12/2008 keşide tarihli suça konu çeklerin 19/11/2008 tarihinde ibraz edilmesi ve hükümden sonra 20/12/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren ve 3167 sayılı "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'u yürürlükten kaldıran 5942 sayılı Çek Kanunu'nun 5/1, Geçici 1/5. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri uyarınca, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresinden önce ibrazı nedeniyle atılı suçtan 5941 sayılı Kanun uyarınca sanığın beraatine ve infazın durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde uyarlama yapılmasına yer olmadığına ve infazın devamına ilişkin kararlara yönelik yapılan itirazın Tarsus Ağır Ceza Mahkemesince kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir» denilerek, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.03.2011 tarihli kararının bozulması istenmiştir.
20.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı "Çek Kanunu" ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’ yürürlükten kaldırılarak, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiştir.
5941 sayılı Kanun’un 5. maddesinde "çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu" düzenlenmiş ve bu suçun oluşması için, çekin "üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilmesi" bir unsur olarak öngörülmüştür.
Aynı Kanunun 3. maddesinin 8. fıkrasında, Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması halinde, bu çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukuki takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.’ hükmü yer almaktadır.
5941 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinde ise "31.12.2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." denilmiştir.
Bu hükümlere göre; çek, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibraz edilmiş ise, ibraz geçersizdir. Üzerinde yazılı keşide tarihine göre yasal ibraz süresi içinde yeniden ibraz edilmemiş ve ibraz süresi de geçmiş olan çekler yönünden "5941 sayılı Çek Kanunu"'nun 5. maddesinde düzenlenen suçun unsuru oluşmaz.
Somut olayda, 15.12.2008, 15.01.2009, 15.02.2009, 15.03.2009, 15.04.2009, 15.05.2009, 15.06.2009, 15.07.2009, 15.08.2009, 15.09.2009, 15.10.2009, 15.11.2009, 15.12.2009 keşide tarihli suç konusu çeklerin, bu tarihlerden önce 19.11.2008 tarihinde bankaya ibraz edildiği, üzerlerinde yazılı keşide tarihinden sonra ve yasal süre içinde yeniden ibraz edilmediği ve bu nedenle 5941 sayılı Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen "çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçunun yasal unsurunun oluşmadığı anlaşılmaktadır.
Hükümlünün 07.03.2011 tarihli dilekçesinin, sonradan yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu gereğince uyarlama talebi niteliğinde olduğu ve buna rağmen Tarsus 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce taahhütname verilmediği gerekçesiyle "infazın durdurulması talebinin reddine" karar verildiği gözetilmeden, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi'nce hükümlü tarafından yapılan "itirazın kabulü" yerine "itirazın reddine" karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebinde ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.03.2011 tarihli ve 2011/961 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA, aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, Tarsus 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25.11.2009 tarihli 2009/19 esas ve 2009/546 karar sayılı hükmünün İNFAZININ DURDURULMASINA, hükümlü bu suç nedeniyle cezaevine alınmış ise SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına, 08.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Mahmut                      Ali                      Emel                   Hüsnü                     Mehmet
GÜL                         KINACI             ÖZGAN             UĞURLU               ÖZKAN
Başkan                       Üye                      Üye                      Üye                         Üye


Kategori: Yargıtay içtihatları, erken ibraz, karşılıksız çek, çek kanunu, karşılıksız çek keşide etme, çek mağduru, çek mağdurları, çek yasası mağdurları, çek yasası, vadesinden önce yazdırılmış çekler

2 yorum:

 1. GUDUBET ÇEK YASASINDAN HABERİNİZ VARMI?
  İGİAD Genel Sekreteri TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Eğitim Kom. Bşk. Genç MÜSİAD 4. Dönem Başkanı.fuysan Fatih Uysan
  @
  @MUYKOM evet var, konu ile ilgili görüşlerimizi gerekli makamlara ilettik.

  YanıtlaSil
 2. Medikalciserkan30 Eylül 2011 19:29

  tahhut ettiğimiz dosyalara ödeme yapmadık bu uyarlama dilekçesini versek infazlar bozuluyor mu yani???

  YanıtlaSil